Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

����������

������������������������

GHU $QIRUGHUXQJ ]X YHUHLQHQ GHP $XWRU ]X HUODXEHQ VHLQHQ JH

ZRKQWHQ VHTXHQWLHOOHQ 6FKUHLEVWLO HLQ]XVHW]HQ LVW HLQ =LHO GHV LP

5DKPHQ GLHVHU 'LSORPDUEHLW HQWZLFNHOWHQ 6\VWHPV =X GHVVHQ (U

UHLFKHQ EHNRPPW GHU /HVHU GLH 0|JOLFKNHLW 'RNXPHQWDXVVFKQLWWH

]X HLQHP QHXHQ 7H[W ]XVDPPHQ]XI JHQ

'LH *HPHLQVDPNHLW EHLGHU $QVlW]H LVW GD‰ HLQ /HVHU HLQHQ 7H[W

VWHWV VHTXHQWLHOO DXIQLPPW 8QWHUVFKLHGOLFK LVW QXU GLH $XVZDKO GHU

JHOHVHQHQ 7H[WDXVVFKQLWWH (LQ ZHLWHUHU 8QWHUVFKLHG LVW GD‰ EHLP

DOOJHPHLQHQ +\SHUWH[W NHLQH NDQRQLVFKH 5HLKHQIROJH H[LVWLHUW VR

EDOG GHU *UDG GHU 9HUNQ SIXQJ KRFK JHQXJ LVW ,P *HJHQVDW] GD]X

JLEW HV HWZD EHL HLQHP %XFK LPPHU HLQH NDQRQLVFKH 5HLKHQIROJH GLH

GXUFK GLH $QRUGQXQJ GHU 6HLWHQ IHVWJHOHJW LVW %HL GHP KLHU YHUIROJ

WHQ $QVDW] EOHLEW GLH ªULFKWLJH 5HLKHQIROJH© GHU 'RNXPHQWDXV

VFKQLWWH HUKDOWHQ :HQQ DOVR HLQPDO GLH $XVVFKQLWWH EHNDQQW VLQG

LVW GHU 6FKULWW GHV =XVDPPHQI JHQV HLQIDFK 'LH $XVVFKQLWWH ZHU

GHQ LQ LKUHU XUVSU QJOLFKHQ 2UGQXQJ DQHLQDQGHUJHUHLKW 'LHV EH

WULIIW GLH LP OHW]WHQ $EVFKQLWW JHQDQQWH $QIRUGHUXQJ

'LH $QIRUGHUXQJ GHU TXDOLIL]LHUWHQ 6XFKH JHKH LFK KLHU LQ HLQHU )RUP

DQ GLH LFK ]XYRU VFKRQ DQJHGHXWHW KDEH 'HU %HQXW]HU NDQQ %HJULIIH

LQ YRUJHJHEHQHQ .DWHJRULHQ VXFKHQ 'LHVH .DWHJRULHQ ZHUGHQ XQWHU

%HU FNVLFKWLJXQJ GHU 6WUXNWXU GHV 7H[WHV GHILQLHUW ,Q GHU 3UD[LV

N|QQWH GDV ]XP %HLVSLHO VR DXVVHKHQ GD‰ GHU %HQXW]HU ªHLQHQ %ULHI

DQ +HUUQ 0 OOHU© ILQGHQ P|FKWH XQG GD]X LQ GHU .DWHJRULH ª$GUHV

VDW© GHQ 1DPHQ ª0 OOHU© HLQJLEW +LQWHU GHQ .XOLVVHQ KDW GHU $GPL

QLVWUDWRU IHVWJHOHJW GD‰ GLH =HLFKHQNHWWH ª0 OOHU© LP (OHPHQW

ª1DFKQDPH© JHVXFKW ZLUG ZHOFKHV VLFK LP (OHPHQW ª$GUHVVDW© EH

ILQGHW GDV LP (OHPHQW ª%ULHI© HQWKDOWHQ LVW

%HL GHU )UDJH ZHOFKHU $XVVFKQLWW ]X HLQHU EHVWLPPWHQ 6WHOOH GHV

'RNXPHQWV ]XU FNJHOLHIHUW ZHUGHQ VROO JUHLIH LFK QRFK HLQPDO DXI

GLH 6WUXNWXU ]XU FN 0HLQ 6\VWHP VFKDIIW GLH 0|JOLFKNHLW ]X HLQHP

(OHPHQW HLQH VWUXNWXUHOOH 8PJHEXQJ ]X GHILQLHUHQ GLH DOV ]XJHK|UL

JHU $XVVFKQLWW DQJH]HLJW ZLUG 6R N|QQWH PDQ LQ )RUWVHW]XQJ GHV

RELJHQ %HLVSLHOV ]ZHL .DWHJRULHQ GHILQLHUHQ ª%ULHIH DQ HLQHQ EH

VWLPPWHQ $GUHVVDWHQ© XQG ª$GUHVVH HLQHV EHVWLPPWHQ $GUHVVDWHQ©

,Q EHLGHQ )lOOHQ HUIROJW GLH 6XFKH QDFK GHP 1DPHQ GHV $GUHVVDWHQ

,P HUVWHQ )DOO ZLUG MHGRFK GHU JHVDPWH %ULHI DOV (UJHEQLV JHOLHIHUW

LP ]ZHLWHQ )DOO QXU GLH $GUHVVH

$XIEDX GHU 'LSORPDUEHLW

'LH $XVI KUXQJHQ ELV ]X GLHVHP 3XQNW KDEHQ HLQHQ (LQGUXFN YRQ

GHP HQWZLFNHOWHQ 6\VWHP GDV GHQ 1DPHQ �� � ,QWHOOLJHQW 3XEOL

VKLQJ IRU WKH :RUOG :LGH :HE EHNRPPHQ KDW YHUPLWWHOW =XP $E

VFKOX‰ GHU (LQOHLWXQJ P|FKWH LFK NXU] GHQ ZHLWHUHQ $XIEDX GHU 'L

SORPDUEHLW YRUVWHOOHQ

More magazines by this user
Similar magazines