Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

����������������������������������������

�������������

(LQ ZHLWHUHV EHOLHEWHV %HLVSLHO VLQG %ULHIH 6LH EHVLW]HQ HLQH ZHLW

JHKHQG HLQKHLWOLFKH 6WUXNWXU GHU $UW $EVHQGHU $GUHVVDW 'DWXP

%HWUHII $QUHGH 5XPSI 'LH .RQYHQWLRQHQ I U GLH *HVWDOWXQJ GHV

%ULHINRSIHV VLQG MHGRFK YRQ /DQG ]X /DQG VHKU YHUVFKLHGHQ

'LH ,QIRUPDWLRQ EHU GLH YLVXHOOH 'DUVWHOOXQJ

ZLUG LQ GHU /LWHUDWXU VHKU XQWHUVFKLHGOLFK EH]HLFKQHW 1HEHQ GHP

%HJULII YLVXDO PDUNXS LVW DXFK KlXILJ GHU $XVGUXFN OD\RXW PDU

NXS YHUWUHWHQ

=X YHUVWHKHQ LVW GDUXQWHU GLH )HVWOHJXQJ GHU 6FKULIWDUW GHU =HL

FKHQVDW]JU|‰H DEHU DXFK GHV 6DW]VSLHJHOV DOVR GLH $XIWHLOXQJ

GHU 6HLWH XQG GLH 3OD]LHUXQJ YRQ (OHPHQWHQ DXI GHU 6HLWH

'LH ORJLVFKH ,QIRUPDWLRQ

JHKW DXI GLH %HGHXWXQJ YRQ 7H[WVWHOOHQ XQG YRQ HLQ]HOQHQ :RUWHQ

HLQ $QGHUV DXVJHGU FNW NDQQ PDQ DXFK YRQ VHPDQWLVFKHU ,QIRU

PDWLRQ VSUHFKHQ

,VW HLQ :RUW HLQ 1DPH RGHU HLQ )DFKEHJULII" 6WHOOW HLQ $EVDW] HLQ

=LWDW RGHU HLQH 7KHVH GDU" 'LHVH ,QIRUPDWLRQ VROO KLHU ORJLVFKH

,QIRUPDWLRQ KHL‰HQ

*HQHULF 0DUNXS YHUVXV 9LVXDO 0DUNXS

%HL GHU 7H[WHUVWHOOXQJ XQWHUVFKHLGHW PDQ ]ZLVFKHQ *HQHULF 0DUNXS

XQG 9LVXDO 0DUNXS /HW]WHUHV G UIWH GHP /HVHU YHUWUDXWHU VHLQ

GHQQDOVHLQ6SH]LDOIDOOGHV9LVXDO0DUNXSLVWGDV .RQ]HSWGHV ª:KDW \RX VHH LV ZKDW \RX JHW© ������� ZHLWJHKHQG EHNDQQW

'LH $UEHLW DQ HLQHP 'RNXPHQW NRQ]HQWULHUW VLFK GDEHL DXI GLH (U

IDVVXQJ GHV 7H[WHV XQG GLH )HVWOHJXQJ GHU lX‰HUHQ )RUP 'DV I U

GHQ 9HUIDVVHU DXI GHQ HUVWHQ %OLFN VR HLQIDFKH 9RUJHKHQ HU VLHKW

GHQ 7H[W VWlQGLJ LQ VHLQHU ªHQGJ OWLJHQ© )RUP ELUJW DXFK HLQLJH

3UREOHPH 6R PX‰ HU VHOEVW GDUDXI DFKWHQ GD‰ JOHLFKDUWLJH ,QIRUPD

WLRQ 1DPH %HJULII XVZ V R DXFK VWHWV JOHLFK DXVVLHKW %HL GHU

6SHLFKHUXQJ JHKW GLH ORJLVFKH ,QIRUPDWLRQ XQG GLH 6WUXNWXULQIRUPD

WLRQ YHUORUHQ /HGLJOLFK GLH lX‰HUHQ $WWULEXWH ZHUGHQ JHVSHLFKHUW

'LHVHQ 0L‰VWDQG ]X EHKHEHQ KDW VLFK GDV *HQHULF 0DUNXS YRUJH

QRPPHQ 'LH ,GHH LVW HLQIDFK 'HU $XWRU ZLUG YRQ GHU % UGH EHIUHLW

VLFK ZlKUHQG GHU 7H[WHUVWHOOXQJ *HGDQNHQ EHU GDV $XVVHKHQ PD

FKHQ ]X P VVHQ XQG EHNRPPW GDU EHU KLQDXV GLH 0|JOLFKNHLW

VWUXNWXURULHQWLHUW ]X DUEHLWHQ 'DV KHL‰W HU NDQQ GLH *OLHGHUXQJ VHL

QHV 7H[WHV GLH HU EHLP 6FKUHLEHQ RKQHKLQ LP .RSI KDW LQ VHLQ 'R

NXPHQW EHUQHKPHQ RKQH GHQ 8PZHJ EHU GLH )RUPDWLHUXQJ GDV

/D\RXW XVZ PDFKHQ ]X P VVHQ 'LH )RUPDWLHUXQJ ZLUG GDQQ LQ HL

QHP HLJHQHQ 6FKULWW PLW %H]XJ DXI GLH ORJLVFKH ,QIRUPDWLRQ XQG GLH

6WUXNWXU DXVJHI KUW

More magazines by this user
Similar magazines