Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

����������������������������������������

��������������������

7HLOH KLQDXV (LQH ����� 0DVFKLQH PX‰ QlPOLFK GLH )RUPDWLHUXQJV

DQZHLVXQJHQ YRQ ����� LQ GDV NRQNUHWH $XVJDEHIRUPDW XPVHW]HQ

����� 3URJUDPPH DXFK ª6W\OHVKHHW© VLQG XQDEKlQJLJ YRP $XVJD

EHIRUPDW 6LH N|QQHQ HV VHLQ ZHLO GLH 6SUDFKH W\SRJUDSKLVFKH 2E

MHNWH )ORZ 2EMHFWV ZLH 6HLWHQ $EVlW]H 7DEHOOHQ XVZ ]XU 9HUI

JXQJ VWHOOW GLH QLFKW DQ HLQ EHVWLPPWHV )RUPDW JHEXQGHQ VLQG 'LH

����� 0DVFKLQH ZDQGHOW GDQQ ]XP %HLVSLHO GHQ $EVFKOX‰ GHV )ORZ

2EMHFWV ª6HLWH© LQ GLH NRQNUHWH $QZHLVXQJ ?QHZSDJH 7H; VKRZSDJH

3RVW6FULSW XVZ XP �

=X EHDFKWHQ LVW GD‰ LQ GHU $EELOGXQJ XQWHU GHQ $XVJDEHIRUPDWHQ

QLFKW ���� JHQDQQW LVW =ZDU KDQGHOW HV VLFK EHL ���� GH IDFWR XP

GDV $XVJDEHIRUPDW I U :HE %URZVHU MHGRFK LVW GLH +\SHUWH[W 0DU

NXS /DQJXDJH IRUPDO QXU HLQH ���� $QZHQGXQJ 8P ���� ]X HU]HX

JHQ LVW DOVR QXU HLQH 7UDQVIRUPDWLRQ GHU (LQJDEHLQVWDQ] LQ HLQH

���� ,QVWDQ] GXUFK]XI KUHQ 'LHVH GRSHOWH 5ROOH YRQ ���� =ZL

VFKHQIRUPDW LQ GHU ����� 9HUDUEHLWXQJVNHWWH XQG $XVJDEHIRUPDW

I U V :HE VRUJW GDI U GD‰ LQ GHU 3UD[LV ]ZHL ����� 3URJUDPPH EH

Q|WLJW ZHUGHQ HLQHV I U GLH ���� $XVJDEH XQG HLQHV I U GLH 'UXFN

DXVJDEH

([WHQVLEOH 6W\OH /DQJXDJH

'LH ([WHQVLEOH 6W\OH /DQJXDJH ��� LVW GLH ª)RUPDWLHUXQJVVSUDFKH

I U ���© 6LH YHUKlOW VLFK XQJHIlKU VR ]X ����� ZLH VLFK ��� ]X ����

YHUKlOW $OOHUGLQJV LVW ��� VFKRQ DXV V\QWDNWLVFKHQ *U QGHQ NHLQH

7HLOPHQJH YRQ ����� ��� ZLUG ]XU =HLW YRP :RUOG :LGH :HE

&RQVRUWLXP � � HQWZLFNHOW ,QQHUKDOE YRQ �� � NRPPW ��� QLFKW

]XP (LQVDW] ,FK HUZlKQH VLH DQ GLHVHU 6WHOOH ZHLO VLH DXI GHQ HUVWHQ

%OLFN GLH 6SUDFKH GHU :DKO LVW ZHQQ HV GDUXP JHKW ��� ,QVWDQ]HQ

]X IRUPDWLHUHQ 8QWHU IXQNWLRQDOHQ *HVLFKWVSXQNWHQ LVW ����� DEHU

PLQGHVWHQV JHQDX VR JXW JHHLJQHW 'LHVH (LQVFKlW]XQJ NDQQ LQ GHU

=XNXQIW DQGHUV DXVIDOOHQ ZHQQ ��� IHUWLJ LVW XQG P|JOLFKHUZHLVH

EUHLWHUH 8QWHUVW W]XQJ ILQGHW

%HVWHKHQGH 6\VWHPH

8P GDV YRUOLHJHQGH 6\VWHP �� � LQ GLH 0HQJH GHU EHVWHKHQGHQ 6\

VWHPH HLQ]XRUGQHQ VW W]H LFK PLFK DXI GLH .ODVVLILNDWLRQ GHV :KLUO

ZLQG *XLGH YRQ 6WHYH 3HSSHU DE >���� @ 'DEHL KDQGHOW HV VLFK XP

GLH VHLW -DKUHQ XPIDQJUHLFKVWH XQG VWHWV DNWXHOOVWH hEHUVLFKW EHU

� ��������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������à �����

�����������������������������������������������������������������������

More magazines by this user
Similar magazines