Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

����������������������������

������������

GLH GHQ 6XFKEHJULII HQWKDOWHQ VRQGHUQ HV VLQG $XVVFKQLWWH HLQHV

HLQ]HOQHQ GXUFKVXFKWHQ 7H[WHV $XV GLHVHU /LVWH NDQQ HU HLQH RGHU

PHKUHUH 7H[WVWHOOHQ DXVVXFKHQ XQG ªYROOVWlQGLJ© � DQ]HLJHQ ODVVHQ

'LH *U|‰H GHU GDUJHVWHOOWHQ 7H[WDXVVFKQLWWH NDQQ HU ZHLWHU NRQWURO

OLHUHQ ELV HU VFKOLH‰OLFK HLQ I U LKQ ]XIULHGHQVWHOOHQGHV (UJHEQLV YRU

VLFK KDW 3ULQ]LSLHOO EHVWHKW NHLQH (LQVFKUlQNXQJ GHV $XVJDEHIRU

PDWV

'DU EHU KLQDXV NDQQ GHU %HQXW]HU GLH 5HVXOWDWH PHKUHUHU 6XFKDQ

IUDJHQ ]XVDPPHQIDVVHQ =X GLHVHP =ZHFN ELHWHW �� � HLQH DQ :D

UHQNRUE 6\VWHPHQ RULHQWLHUWH 6FKQLWWVWHOOH DQ +DW GHU %HQXW]HU HL

QHQ $XVVFKQLWW JHIXQGHQ GHU VHLQHQ $QVSU FKHQ JHQ JW VR NDQQ HU

GHQ %URZVHU DQZHLVHQ VLFK GHQ $XVVFKQLWW ]X ªPHUNHQ© (U NDQQ

LKQ LQ VHLQHQ YLUWXHOOHQ :DUHQNRUE OHJHQ XQG HLQH ZHLWHUH 6XFKH

VWDUWHQ 1DFK XQG QDFK I OOW HU VHLQHQ :DUHQNRUE PLW 'RNXPHQW

DXVVFKQLWWHQ +DW HU DOOHV ZDV HU EUDXFKW VR NDQQ HU DOOH ªJHPHUN

WHQ© $XVVFKQLWWH ]XVDPPHQ DQ]HLJHQ XQG GUXFNHQ ODVVHQ )RUPX

ODUHOHPHQWH GLH VRQVW ]XU 6WHXHUXQJ LQ GLH :HEVHLWH LQWHJULHUW VLQG

ZHUGHQ EHL GHU $Q]HLJH GHU ªJHPHUNWHQ© $XVVFKQLWWH XQWHUGU FNW

'LH ,QIRUPDWLRQHQ GLH GDV 6\VWHP DXV GHP 9HUKDOWHQ GHV %HQXW

]HUV LQVEHVRQGHUH GHP 9HUZHUIHQ E]Z GHP %HKDOWHQ YRQ 7H[WDXV

VFKQLWWHQ JHZLQQW ZHUGHQ GLH *UXQGODJH GDUVWHOOHQ XP PLW 0LWWHOQ

GHV PDVFKLQHOOHQ /HUQHQV 9HUEHVVHUXQJHQ GHV 6XFKHUJHEQLVVHV ]X

HU]LHOHQ ) U GLHVH :HLWHUHQWZLFNOXQJ VFKDIIW PHLQH 'LSORPDUEHLW

GLH %DVLV GLH 8PVHW]XQJ LVW QLFKW 7HLO PHLQHU $UEHLW VLHKH GD]X

DXFK .DSLWHO

� ����������������������������������������������������������������������������

����������

More magazines by this user
Similar magazines