Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

HLQ 6XFKPXVWHU LQ HLQ )RUPXODUHOHPHQW XP]XZDQGHOQ LVW 'LHVH ,Q

IRUPDWLRQHQ ELOGHQ GHQ ,QKDOW GHV (OHPHQWV WDUJHW HOHPHQW ,P HLQ

]HOQHQ KDQGHOW HV VLFK XP

✗ ,QIRUPDWLRQHQ ZHOFKHV ���� (OHPHQW I U HLQ 6XFKPXVWHU EH

QXW]W ZHUGHQ VROO XQG

✗ HLQH %HVFKUHLEXQJ GLH ]XU $XVJDEH DXI GHU )RUPXODUVHLWH YHU

ZHQGHW ZLUG

/HW]WHUHV LVW JDQ] HLQIDFK UHDOLVLHUW ,QQHUKDOE YRQ WDUJHW HOHPHQW

PX‰ DOV HUVWHV HLQ (OHPHQW YRP 7\S EHVFKUHLEXQJ HQWKDOWHQ VHLQ

'DULQ LVW HLQIDFKHU 7H[W 3&'$7$ HQWKDOWHQ (WZDV NRPSOH[HU NDQQ

GDV QDFKIROJHQGH (OHPHQW IRUP DXVIDOOHQ =ZHL 0|JOLFKNHLWHQ VWHKHQ

GHP $GPLQLVWUDWRU ]XU 9HUI JXQJ

✗ (U Ol‰W LP ���� )RUPXODU HLQH IUHLH 7H[WHLQJDEH ]X HUJlQ]W XP

GLH 2SWLRQ GHQ :HUWHEHUHLFK GHV HLQ]XJHEHQGHQ %HJULIIV ]X EH

VFKUlQNHQ

✗ (U OHJW HLQH HQGOLFKH 0HQJH YRQ :HUWHQ IHVW DXV GHQHQ GHU %HQXW

]HU HLQHQ DXVZlKOHQ NDQQ $XI]lKOXQJVW\S

) U GLH 7H[WHLQJDEH JLEW HV GHQ (OHPHQWW\S WH[WLQSXW (U EHVLW]W GDV

$WWULEXW ZHUWHEHUHLFK GHVVHQ P|JOLFKH :HUWH EHOLHELJ EXFKVWDEHQ

XQG SRVLQWHJHU VLQG 'HU 9RUJDEHZHUW LVW EHOLHELJ

'HU $XI]lKOXQJVW\S LVW GXUFK GHQ (OHPHQWW\S VHOHFW UHDOLVLHUW GHU

IDVW LGHQWLVFK ]XP JOHLFKQDPLJHQ 7\S DXV ���� LVW (LQ VHOHFW (OH

PHQW QLPPW HLQ RGHU PHKUHUH 2SWLRQHQ DXI RSWLRQ 'HU ,QKDOW GLH

VHU (OHPHQWH ZLUG DOV GHU :HUW GHV )RUPXODUIHOGV DQJHQRPPHQ HV

VHL GHQQ GDV $WWULEXW YDOXH JLEW H[SOL]LW HLQHQ DQGHUHQ :HUW DQ

:DQQ LPPHU GLH 0HQJH GHU P|JOLFKHQ %HJULIIH HLQHU EHVWLPPWHQ .D

WHJRULH EHNDQQW LVW VROOWH GHU $XI]lKOXQJVW\S YHUZHQGHW ZHUGHQ GD

GLH EURZVHUVHLWLJH %HQXW]HUVFKQLWWVWHOOH LQ GLHVHP )DOO NHLQH )HKO

HLQJDEHQ ]XOl‰W

(V IROJHQ ]ZHL %HLVSLHOH I U YROOVWlQGLJH 6XFKPXVWHU GLH DXFK GLH

%HVFKUHLEXQJHQ XQG )RUPXODUDQJDEHQ HQWKDOWHQ

6XFKPXVWHU !

VXFKPXVWHU LG GHI !

HOHPHQW W\SH DEVDW] !

DQ\!

WDUJHW HOHPHQW W\SH GHILQLWLRQ !

EHVFKUHLEXQJ!%HJULIIVGHILQLWLRQHQ EHVFKUHLEXQJ!

IRUP!

WH[WLQSXW ZHUWHEHUHLFK EHOLHELJ !

IRUP!

WDUJHW HOHPHQW!

DQ\!

HOHPHQW!

VXFKPXVWHU!

��

����������������������������

More magazines by this user
Similar magazines