Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

����������������������������

��������������

GLH $WRPH ]X ]HUOHJHQ GLH I U GHQ %HQXW]HU HLQH P|JOLFKVW RSWLPDOH

$QWZRUW DXI VHLQH $QIUDJH GDUVWHOOHQ ,Q GLHVHP =XVDPPHQKDQJ

KHL‰W RSWLPDO GD‰ GLH $QWZRUW VR NOHLQ ZLH P|JOLFK DEHU VR JUR‰

ZLH Q|WLJ DXVIlOOW :LH EHUHLWV ]XYRU HUZlKQW YJO ZHUGHQ LQ GHU

YRUOLHJHQGHQ ,PSOHPHQWDWLRQ YRQ �� � $WRPH GLUHNW DXV GHQ 6XFK

PXVWHUQ DEJHOHLWHW

'666/ )RUPDWLHUXQJVUDKPHQ XQG UXPSI

'LH YRQ �� � JHIXQGHQHQ 7H[WVWHOOHQ ZHUGHQ PLW +LOIH GHV �����

)RUPDWLHUHUV -DGH LQ ���� WUDQVIRUPLHUW =X GLHVHP =ZHFN PX‰

GHU $GPLQLVWUDWRU RGHU GHU $XWRU HLQ ����� 6W\OHVKHHW KLHU �����

5XPSI JHQDQQW I U MHGH LQ �� � EHQXW]WH ��� ]XU 9HUI JXQJ VWHO

OHQ 'LHVHV 6W\OHVKHHW I KUW GLH )RUPDWLHUXQJ GXUFK (LQ %HVWDQGWHLO

YRQ �� � GHU ����� 5DKPHQ VRUJW GDI U GD‰ JHQDX GLH $XV

VFKQLWWH IRUPDWLHUW ZHUGHQ GLH GHU %HQXW]HU VHKHQ P|FKWH ,Q .XU]

IDVVXQJ 'HU 5DKPHQ I KUW GHQ 7UDQVIRUPDWLRQVSUR]H‰ GXUFK GHU

5XPSI GHQ )RUPDWLHUXQJVSUR]H‰

6WLFKZRUWLQGH[

=X MHGHP LQ �� � LQWHJULHUWHQ 'RNXPHQW JLEW HV HLQHQ 6WLFKZRUWLQ

GH[ GHU GD]X YHUZHQGHW ZLUG GLH :RUWVXFKH GXUFK]XI KUHQ 'LH

6XFKH OLHIHUW HLQH /LVWH YRQ (OHPHQWHQ ]XU FN GLH ]X GHU 6XFKDQ

IUDJH SDVVHQ (OHPHQWH ZHUGHQ EHU HLQH LQWHUQH �� HLQGHXWLJ EH

]HLFKQHW 'HU $GPLQLVWUDWRU NRPPW EHL GHU QRUPDOHQ %HQXW]XQJ

GHV 6\VWHPV QLFKW PLW GHP 6WLFKZRUWLQGH[ LQ %HU KUXQJ

)RUPXODUPDVNHQ I U GLH %HQXW]HUHLQJDEH

:LH EHUHLWV LP $EVFKQLWW EHU 6XFKPXVWHU HUZlKQW HU]HXJW HLQ )RU

PXODUJHQHUDWRU DXV GHQ ,QIRUPDWLRQHQ GLH LQ GHQ 6XFKPXVWHUQ

HQWKDOWHQ VLQG DXWRPDWLVFK HLQ ���� )RUPXODU 'DV )RUPXODU

VHOEVW PX‰ YRP $GPLQLVWUDWRU QLFKW YHUlQGHUW ZHUGHQ -HGRFK LVW

HV EOLFKHUZHLVH VLQQYROO GLH ���� 6HLWH LQ GHU GDV )RUPXODU HQW

KDOWHQ LVW PDQXHOO ]X HUVWHOOHQ XP HWZD )DUEHQ 6FKULIWHQ XQG HU

OlXWHUQGHQ 7H[W ]X HUJlQ]HQ �� � HU]HXJW QXU GDV )RUPXODU RKQH

9HU]LHUXQJHQ

'LH JHQHULHUWHQ ���� 6HLWHQ HQWKDOWHQ -DYD6FULSW $QZHLVXQJHQ GLH

GLH (LQJDEH GHV %HQXW]HUV DXI RIIHQVLFKWOLFKH )HKOHU SU IHQ 8P JH

IXQGHQH 'RNXPHQWDXVVFKQLWWH FOLHQW VHLWLJ ]X VSHLFKHUQ YHUZHQGHW

�� � -DYD6FULSW XQG )UDPHV 'LH $QIRUGHUXQJHQ DQ GHQ %URZVHU

XPIDVVHQ GDKHU -DYD6FULSW XQG ���� GDULQ VLQG )UDPHV XQG

-DYD6FULSW $WWULEXWH GHILQLHUW )DOOV GHU %URZVHU GLHVHQ $QIRUGH

UXQJHQ QLFKW JHQ JW LVW GLH 6XFKH LQ �� � DEHU XQHLQJHVFKUlQNW

More magazines by this user
Similar magazines