Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

���������������������������������������

$EELOGXQJ 'DV 6XFKIRUPXODU QDFK GHU 0RGLILNDWLRQ

����������������������������

'HU XQWHUH )UDPH HQWKlOW GLH 6WHXHUXQJ GLH I U DOOH 'RNXPHQWH LQ

�� � LGHQWLVFK LVW hEHU HLQHQ 3DUDPHWHU HUKlOW VLH GLH 'RNXPHQ

WHQ �� GDV LVW LQ RELJHP /LVWLQJ ]X VHKHQ "[POVSHF XP GLH /LQNV

NRUUHNW ]X HU]HXJHQ 'LH )XQNWLRQVZHLVH GHU 6WHXHUXQJ EHVFKUHLEH

LFK LP IROJHQGHQ $EVFKQLWW

) U GHQ $GPLQLVWUDWRU LVW GDPLW GLH $UEHLW HUOHGLJW (U PX‰WH OHGLJ

OLFK GLH 6XFKPXVWHU HUVWHOOHQ IDOOV VLH I U GLH ��� QLFKW VFKRQ YRU

KDQGHQ ZDUHQ XQG GLH :HEVHLWH XP HWZDV 7H[W HUJlQ]HQ ,FK GHQNH

GD‰ GDV XUVSU QJOLFK JHVHW]WH =LHO GHU HLQIDFKHQ +DQGKDEXQJ GDPLW

HUUHLFKW ZXUGH

$QZHQGXQJ DXV %HQXW]HUVLFKW

%HL GHU %HWUDFKWXQJ GHU %HQXW]HUVLFKW PX‰ PDQ GDYRQ DXVJHKHQ

GD‰ GHU %HQXW]HU PLW GHU 7KHPDWLN GHV MHZHLOLJHQ 7H[WHV YHUWUDXW

LVW $QGHUQIDOOV Z UGH HU VLFK ZRKO NDXP I U GHQ 7H[W LQWHUHVVLHUHQ

More magazines by this user
Similar magazines