Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

���������������������������������������

$EELOGXQJ 'LH IRUPDWLHUWH $QVLFKW GUHLHU $WRPH

-HGHV DQJH]HLJWH $WRP NDQQ QXQ HLQ]HOQ EHKDQGHOW ZHUGHQ 'HU %H

QXW]HU NDQQ GHQ $XVVFKQLWW YHUJU|‰HUQ XQYHUlQGHUW EHKDOWHQ RGHU

YHUZHUIHQ %HLP 9HUJU|‰HUQ OLHIHUW �� � GDV 9DWHU (OHPHQW ]XP JH

UDGH VLFKWEDUHQ (OHPHQW DOV (UJHEQLV ,Q GLHVHP %HLVSLHO ZLUG GHU

HUVWH $XVVFKQLWW YHUJU|‰HUW XQG GLH EHLGHQ DQGHUHQ YHUZRUIHQ 'DV

(UJHEQLV LVW LQ $EELOGXQJ ]X VHKHQ (V KDQGHOW VLFK GDEHL XP

GHQ $EVFKQLWW DXV GHU ��� 6SH]LILNDWLRQ GHU QHEHQ GHU XP

JDQJVVSUDFKOLFKHQ 'HILQLWLRQ YRQ ª=HLFKHQ© DXFK GHQ IRUPDOHQ =HL

FKHQEHUHLFK LQ ��� GHILQLHUW 'LHVHV (OHPHQW ZLUG QXQ GXUFK $Q

NOLFNHQ YRQ ª$XVVFKQLWW PHUNHQ© LQ GHQ YLUWXHOOHQ :DUHQNRUE JHOHJW

+LHU WULWW HUVWPDOV GHU 6WHXHUUDKPHQ DP XQWHUHQ %LOGUDQG LQ $N

WLRQ 'HU =lKOHU I U GLH JHPHUNWHQ $WRPH ZXUGH XP HLQV HUK|KW

��

More magazines by this user
Similar magazines