Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

'LHVHV .DSLWHO EHVFKUHLEW ZDV LFK ZLH XQG ZDUXP JHPDFKW KDEH

'LH %HJU QGXQJ PHLQHU (QWVFKHLGXQJHQ EHWULIIW LQVEHVRQGHUH GHQ

(QWZXUI GHU 6XFKPXVWHU GD GLHVH HLQ ]HQWUDOHV .RQ]HSW PHLQHU $U

EHLW GDUVWHOOHQ 'LH ZHLWHUHQ $XVI KUXQJHQ EHVFKUHLEHQ GLH ,PSOH

PHQWDWLRQ GHU 6\VWHPNRPSRQHQWHQ

$P (QGH GHV .DSLWHOV LVW LQ $EVFKQLWW HLQH hEHUVLFKW GHU 3UR

JUDPPDEOlXIH ]X ILQGHQ ,FK KDEH GLHVHQ $EVFKQLWW DQ V (QGH JH

VWHOOW GD I U VHLQ 9HUVWlQGQLV GLH .HQQWQLV GHU HLQ]HOQHQ .RPSR

QHQWHQ QRWZHQGLJ LVW 8P HLQHQ HUVWHQ (LQGUXFN GHU $EOlXIH ]X

EHNRPPHQ NDQQ HV DEHU DXFK VLQQYROO VHLQ GLHVHQ $EVFKQLWW ]X

HUVW ]X OHVHQ 'LH (QWVFKHLGXQJ VHL GHP /HVHU EHUODVVHQ

(QWZXUI GHU 6XFKPXVWHU

%HL GHU )UDJH ZHOFKH 0|JOLFKNHLWHQ �� � I U GLH )RUPXOLHUXQJ GHU

6XFKPXVWHU ]XODVVHQ VROO KDEH LFK PLFK DQ GHQ 0|JOLFKNHLWHQ RUL

HQWLHUW GLH )RUPDWLHUXQJVVSUDFKHQ LP ���� ��� 8PIHOG ELHWHQ ,P

IROJHQGHQ EHJU QGH LFK GLHVH (QWVFKHLGXQJ XQG EHVFKUHLEH GLH UH

VXOWLHUHQGHQ 6XFKPXVWHU

'LH $XIJDEH GLH HLQ 6XFKPXVWHU HUI OOHQ PX‰ EHVWHKW GDULQ HLQ

(OHPHQW HLQHU 'RNXPHQWLQVWDQ] LQ $EKlQJLJNHLW VHLQHU VWUXNWXUHO

OHQ 8PJHEXQJ ]X LGHQWLIL]LHUHQ 2EZRKO HV GDUXP JHKW (OHPHQWH HL

QHU ,QVWDQ] ]X EHQHQQHQ GDUI VLFK GLH )RUPXOLHUXQJ QXU DXI GLH ���

DEVW W]HQ $QGHUQIDOOV P ‰WHQ 6XFKPXVWHU I U MHGHV 'RNXPHQW

PD‰JHVFKQHLGHUW ZHUGHQ =ZDU NDQQ HV VLQQYROO VHLQ GLHV ]X WXQ �

GHU 5HJHOIDOO LVW MHGRFK VLFK DXI GLH ��� ]X EH]LHKHQ

(V OLHJW KLHU HLQH 6LWXDWLRQ YRU GLH LQ JOHLFKHU :HLVH EHL GHU )RUPD

WLHUXQJ YRQ 'RNXPHQWHQ DXIWULWW )RUPDWLHUXQJVVSUDFKHQ P VVHQ

LQ GHU /DJH VHLQ (OHPHQWH LQ $EKlQJLJNHLW LKUHU 8PJHEXQJ ]X EH

KDQGHOQ %HLVSLHOVZHLVH KlQJW GLH 'DUVWHOOXQJ HLQHV (OHPHQWV

� ��������������������������������� �����������������������������������������

�������������������������������������������������

��

,PSOHPHQWDWLRQ

More magazines by this user
Similar magazines