Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

PHQWVWHOOHQ ]XU 9HUI JXQJ (V LVW GHVKDOE QLFKW EHUUDVFKHQG GD‰

VLH PHKU )XQNWLRQHQ ELHWHQ DOV HWZD EHL GHU )RUPDWLHUXQJ EHQ|WLJW

ZHUGHQ

%LVKHU JLEW HV NHLQH IUHL YHUI JEDUHQ 3URJUDPPH GLH GLH 9HUDUEHL

WXQJ RGHU (UVWHOOXQJ YRQ ;3RLQWHU $XVGU FNHQ XQWHUVW W]HQ 6HOEVW

ZHQQ HV VLH JlEH P ‰WH GLH 9HUZHQGXQJ YRQ ;3RLQWHUQ LQ �� � HLQ

JHVFKUlQNW ZHUGHQ GD LKUH 0lFKWLJNHLW GLH %HG UIQLVVH LQ GLHVHP

$QZHQGXQJVIDOO EHUVWHLJW (LQH ,PSOHPHQWDWLRQ LQ �� � ZlUH DOVR

QXU HLQH 7HLOLPSOHPHQWDWLRQ ZDV ]ZDU NHLQ ]ZLQJHQGHV *HJHQDUJX

PHQW LVW ZDV GLH (QWVFKHLGXQJ I U ;3RLQWHU DEHU DXFK QLFKW EHJ Q

VWLJW 'HU )XQNWLRQVXPIDQJ GHU ;3RLQWHU LVW I U �� � DXVUHLFKHQG

'DV RELJH %HLVSLHO KLHU QRFK HLQPDO LQ ;3RLQWHU 1RWDWLRQ

FKLOG DOO DEVDW] FKLOG DOO GHILQLWLRQ

(LQH NOHLQH 6FKZlFKH GLHVHV $XVGUXFNV LVW GD‰ GDV (OHPHQW DEVDW]

KLHU DOV .LQG DXIJHID‰W ZLUG =ZDU ZLUG HV LQ GHU 3UD[LV HLQ .LQG LU

JHQGHLQHV (OHPHQWV VHLQ MHGRFK LVW GLHVHU $XVGUXFN QLFKW lTXLYD

OHQW ]X YRUDQJHJDQJHQHP ����� .RQVWUXNW %HVVHU ZlUH HLQH $XV

GUXFNVP|JOLFKNHLW GHU IROJHQGHQ )RUP

HOHPHQW DEVDW] FKLOG DOO GHILQLWLRQ

;3RLQWHU ELHWHQ GDI U MHGRFK NHLQ 6FKO VVHOZRUW DQ � GD HLQ ;3RLQ

WHU VWHWV YRQ HLQHP EHVWLPPWHQ 4XHOOHOHPHQW LQ GHU 5HJHO GLH :XU

]HO DXVJHKW XQG YRQ GRUW HLQH UHODWLYH 1DYLJDWLRQ HUODXEW

=XVDPPHQIDVVHQG NDQQ PDQ ;3RLQWHU DOV JHHLJQHW MHGRFK DOV QLFKW

RSWLPDO EH]HLFKQHQ

(OHPHQWLGHQWLILNDWLRQ LQ +\7LPH >��� @

+\7LPHLVWHLQDXI���� EDVLHUHQGHU 6WDQGDUG I U +\SHUWH[W XQG

+\SHUPHGLD ,Q +\7LPH ODVVHQ VLFK 'RNXPHQWVWHOOHQ PLW HLQHP VR

JHQDQQWHQ /RFDWRU DGUHVVLHUHQ /RFDWRU ZHUGHQ LQ ���� 6\QWD[ DXV

JHGU FNW � ) U GHQ (LQVDW] LQ �� � VLQG +\7LPH /RFDWRU QLFKW XQ

PLWWHOEDU JHHLJQHW GD VLH SULPlU GD]X GLHQHQ (OHPHQWH LQ HLQHU

NRQNUHWHQ ,QVWDQ] ]X DGUHVVLHUHQ %HLVSLHOVZHLVH ODVVHQ VLFK (OH

PHQWH QXU XQWHU $QJDEH HLQHU �� QDPHORF )RUP RGHU EHU LKUH 3RVL

WLRQ LP (OHPHQWEDXP WUHHORF )RUP DGUHVVLHUHQ $XFK GLH SURSORF

)RUP KLOIW QLFKW ZHLWHU GD PDQ PLW LKU ]ZDU =XJULII DXI (LJHQVFKDI

WHQ SURSHUWLHV ZLH ]XP %HLVSLHO GHQ *HQHULF ,GHQWLILHU HLQHV 2E

MHNWV KDW MHGRFK PX‰ GDV 2EMHNW VFKRQ JHJHEHQ VHLQ :DV LQ �� �

EHQ|WLJW ZLUG LVW IROJHQGHV (OHPHQWH DXI %DVLV GHU ��� DOVR I U EH

OLHELJH ,QVWDQ]HQ GLHVHU ��� DQVSUHFKHQ ]X N|QQHQ ��V RGHU 3RVL

� �������������������������������������

� ���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������à ������������

�������

��

��������������

More magazines by this user
Similar magazines