Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

��������������

�����������������������

WLRQHQ N|QQHQ LQ �� � EHL GHU (OHPHQWLGHQWLILNDWLRQ QLFKW EHU FN

VLFKWLJW ZHUGHQ GD VLH QLFKW EHNDQQW VLQG

8P PLW +\7LPH GLH JHZ QVFKWHQ $XVGUXFNVP|JOLFKNHLWHQ ]X HUKDO

WHQ PX‰ GLH +\7LPH 4XHU\ /DQJXDJH +\4 EHP KW ZHUGHQ 'DV

RELJH $EVDW] 'HILQLWLRQ %HLVSLHO VLHKW GDQQ VR DXV

+\4!

6HOHFW '2075((

DQG (T 3URSORF &$1' *, DEVDW]

6HOHFW 5HOORF 7UHHORF '205227 '205227 &+,/'5(1

(T 3URSORF &$1' *, GHILQLWLRQ

+\4!

%HL 9HUZHQGXQJ YRQ +\4 EOHLEW QLFKW PHKU YLHO YRQ GHU ���� 6\QWD[

EULJ VR GD‰ GLHVHU 9RUWHLO QLFKW PHKU EHVWHKW 'HV ZHLWHUHQ JLOW

DXFK KLHU QRFK PHKU DOV EHL ;3RLQWHU GD‰ +\4 VR PlFKWLJ LVW GD‰

I U GHQ (LQVDW] LQ �� � QXU HLQH 7HLOPHQJH VLQQYROO ZlUH 'HU 6WDQ

GDUG P ‰WH DOVR HLQJHVFKUlQNW ZHUGHQ LFK KDOWH HV MHGRFK I U HU

VWUHEHQVZHUWHU HLQH ªVFKODQNHUH© 6\QWD[ YROOVWlQGLJ ]X LPSOHPHQ

WLHUHQ DOV HLQH PlFKWLJH 6SUDFKH QXU ]XP 7HLO

(OHPHQWLGHQWLILNDWLRQ LQ ��� 1RWH >� � �@

$Q GLHVHU 6WHOOH XQWHUVFKHLGH LFK ]ZLVFKHQ GHP DNWXHOOHQ =XVWDQG

YRQ ��� XQG GHP XUVSU QJOLFKHQ (QWZXUI >� � �@ GHU QXU GHQ

6WDWXV HLQHU ª1RWH© EHNRPPHQ KDW *HPHLQ LVW EHLGHQ GD‰ DOV ]X

JUXQGHOLHJHQGH 6\QWD[ ��� ]XP (LQVDW] NRPPW (V JLEW MHGRFK 8Q

WHUVFKLHGH ZLH (OHPHQWH LGHQWLIL]LHUW ZHUGHQ 'D LFK PHLQH $UEHLW

EHJRQQHQ KDEH DOV GLH ª1RWH© DNWXHOO ZDU EH]LHKH LFK PLFK LP IRO

JHQGHQ GDUDXI

��� HUODXEW ZLH ����� GLH (OHPHQWLGHQWLILNDWLRQ EHU GHQ 1DPHQ

GHV (OHPHQWW\SV LQ VRJHQDQQWHQ 3DWWHUQV 9HUVFKDFKWHOWH (OH

PHQWH ODVVHQ VLFK HEHQIDOOV IRUPXOLHUHQ 9RUJlQJHUUHODWLRQHQ N|Q

QHQ LQ ��� LP *HJHQVDW] ]X ����� DXFK +LHUDUFKLHVWXIHQ EHU

VSULQJHQ XP ] % *UR‰HOWHUQ (QNHO %H] JH ]ZLVFKHQ (OHPHQWHQ ]X

EHVFKUHLEHQ 'DU EHU KLQDXV NDQQ ��� RKQH JUR‰HQ $XIZDQG GLH

([LVWHQ] YRQ $WWULEXWHQ XQG LKUHQ :HUWHQ EHUSU IHQ $XIJUXQG GHU

7DWVDFKH GD‰ GLH 6\QWD[ ��� LVW ODVVHQ VLFK GLH (LJHQVFKDIWHQ

OHLFKW IRUPDO LQ )RUP HLQHU ��� IDVVHQ

'DV RELJH %HLVSLHO QLPPW KLHU IROJHQGH *HVWDOW DQ

;6/ 1RWH 3DWWHUQ LQ ;0/ 6\QWD[ !

HOHPHQW W\SH DEVDW] !

WDUJHW HOHPHQW W\SH GHILQLWLRQ !

HOHPHQW!

More magazines by this user
Similar magazines