Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

-DYD6FULSW )XQNWLRQVELEOLRWKHN

'LH -DYD6FULSW )XQNWLRQVELEOLRWKHN LS Z MV VWHOOW IROJHQGH )XQNWLR

QHQ ]XU 9HUI JXQJ GLH GHQ (QGDQZHQGHU EHLP $XVI OOHQ GHU 6XFK

IRUPXODUH XQWHUVW W]HQ

IXQFWLRQ SUXHIHBZHUW IRUPXODUIHOG ZHUWHEHUHLFK

SU IW RE GHU :HUW YDOXH GHV IRUPXODUIHOGV QXU =HLFKHQ GHU GXUFK

GLH =HLFKHQNHWWH ZHUWHEHUHLFK DQJHJHEHQHQ 0HQJH HQWKlOW 'LHVH

)XQNWLRQ UHDOLVLHUW GLH (LQVFKUlQNXQJ GHV :HUWHEHUHLFKV GLH GHU

$GPLQLVWUDWRU EHL GHU 'HILQLWLRQ GHU 6XFKPXVWHU DQJHEHQ NDQQ

IXQFWLRQ DOOHBFKHFNER[HQ DNWLRQ IRUPXODU

EHHLQIOX‰W GHQ 6WDWXV VlPWOLFKHU &KHFNER[HQ LP IRUPXODU $OV DN

WLRQ VWHKHQ ]XU 9HUI JXQJ

HLQVFKDOWHQ

DNWLYLHUW DOOH &KHFNER[HQ

DXVVFKDOWHQ

GHDNWLYLHUW DOOH &KHFNER[HQ

XPVFKDOWHQ

LQYHUWLHUW GHQ =XVWDQG DOOHU &KHFNER[HQ

$OOH EHVFKULHEHQHQ )XQNWLRQHQ EHQ|WLJHQ DXVVFKOLH‰OLFK GHQ

6SUDFKXPIDQJ GHU -DYD6FULSW 9HUVLRQ XQG VLQG GDPLW ]X DOOHQ

-DYD6FULSW IlKLJHQ %URZVHUQ NRPSDWLEHO 'LH $XVODJHUXQJ LQ HLQH

H[WHUQH %LEOLRWKHN YHUODQJW MHGRFK GD‰ GHU %URZVHU LQ GHU /DJH LVW

GDV VUF $WWULEXW GHV (OHPHQWV VFULSW ]X YHUVWHKHQ 'LHVHV ZXUGH

GXUFK 1HWVFDSH PLW GHP 1DYLJDWRU LQ 9HUELQGXQJ PLW -DYD6FULSW

HLQJHI KUW (V LVW VHLW 9HUVLRQ %HVWDQGWHLO GHV ���� 6WDQGDUGV

'HU )RUPXODUJHQHUDWRU YRQ �� � VLHKH VRUJW GDI U GD‰ I U

%URZVHU GLH H[WHUQH -DYD6FULSW %LEOLRWKHNHQ QLFKW HLQODGHQ GLH

QRWZHQGLJHQ )XQNWLRQHQ ]XPLQGHVW GHILQLHUW VLQG GDPLW NHLQH )HK

OHUPHOGXQJ HUVFKHLQW

6SHLFKHUQ GHU JHPHUNWHQ $XVVFKQLWWH

'LH 6SHLFKHUXQJ GHU JHPHUNWHQ 'RNXPHQWDXVVFKQLWWH ª:DUHQ

NRUE© JHVFKLHKW LQ HLQHP -DYD6FULSW $UUD\ -HGHU .OLFN DXI ª$XV

VFKQLWW PHUNHQ© EHUWUlJW GLH 1XPPHU GHV (OHPHQWV LQ GDV $UUD\

%HLP $Q]HLJHQ GHU JHPHUNWHQ $XVVFKQLWWH ZLUG DXV GHQ $UUD\ ,QKDO

WHQ HLQ QHXHU ��� JHQHULHUW GHU DOOH (OHPHQWQXPPHUQ DOV 3DUDPH

WHU HQWKlOW 'DV )RUPDWLHUHQ OlXIW GDQQ JHQDXVR DE ZLH EHL $XV

VFKQLWWHQ GLH QDFK HLQHU 6XFKH IRUPDWLHUW ZHUGHQ

��

��������������

More magazines by this user
Similar magazines