Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

������������������������������������������

�������������

KDOW VR VWDUN ]X EHU FNVLFKWLJHQ ZLH HV VLQQYROO JHZHVHQ ZlUH 'LHVH

$UEHLW NDQQ QXU PLW HLQHP JXWHQ 9HUVWlQGLV GHV 7H[WHV JHOHLVWHW ZHU

GHQ (LQ ZHLWHUHV +LQGHUQLV ZDU GD‰ HLQH LQIRUPHOOH %HVFKUHLEXQJ

YRQ PDWKHPDWLVFKHQ *OHLFKXQJHQ YRQ 7DEHOOHQ XQG YRQ *UDILNHQ

IHKOWH 6RZHLW HV GLH JHGUXFNWH )RUP EHWULIIW LVW GDV DXFK VHOEVWYHU

VWlQGOLFK GD ] % *UDILNHQ GDV 9HUVWlQGQLV EHL HLQHP IDFKNXQGLJHQ

/HVHU I|UGHUQ XQG HLQH ]XVlW]OLFKH YHUEDOH (UOlXWHUXQJ PHLVW QLFKW

QRWZHQGLJ LVW 0|FKWH PDQ MHGRFK HLQH %HJULIIVXFKH HWZD LQ *OHL

FKXQJHQ GXUFKI KUHQ VR LVW HLQH VROFKH %HVFKUHLEXQJ XQEHGLQJW

QRWZHQGLJ GD GLH 6XFKH DQGHUQIDOOV EHLVSLHOVZHLVH VFKRQ DQ DEZHL

FKHQGHQ 9DULDEOHQQDPHQ VFKHLWHUW %HVFKUHLEXQJHQ GLHVHU $UW VROO

WHQ QDFK $EVSUDFKH PLW GHP $XWRU YRQ LKP HLQJHEUDFKW ZHUGHQ

=XP JHJHQZlUWLJHQ =HLWSXQNW LVW GDV 7H[WPDWHULDO LQ GLHVHU +LQ

VLFKW LPPHU QRFK YHUEHVVHUXQJVZ UGLJ 'LH )ROJH LVW GD‰ GLH 6XFKH

LQ *OHLFKXQJHQ PRPHQWDQ JDU QLFKW P|JOLFK LVW EH]LHKXQJVZHLVH

NHLQH EUDXFKEDUHQ (UJHEQLVVH OLHIHUW

%HL PHLQHU $QDO\VH KDEH LFK PLFK GDUDXI NRQ]HQWULHUW GLH 6WUXNWXU

GHU 7H[WH G K GLH (OHPHQWH DXI GHQ K|KHUHQ +LHUDUFKLHHEHQHQ ]X

HUNHQQHQ XQG $XV]HLFKQXQJHQ VRZLH GHUHQ $EKlQJLJNHLWHQ ]X GHIL

QLHUHQ $XI GHQ WLHIHUHQ (EHQHQ DOVR DXI %ORFN XQG =HLFKHQHEHQH

KDEH LFK YHUVXFKW VR YLHO 0HWDLQIRUPDWLRQ LQ GLH $XV]HLFKQXQJHQ ]X

EULQJHQ ZLH DQ GHU JHGUXFNWHQ 9RUODJH XQG PLW EHJUHQ]WHP 9HU

VWlQGQLV P|JOLFK ZDU 'LH YRQ PLU YRUJHVFKODJHQHQ $XV]HLFKQXQJHQ

VLQG LQ WDEHOODULVFKHU )RUP LP $EVFKQLWW ]X ILQGHQ

$OV DEVFKOLH‰HQGH %HZHUWXQJ Ol‰W VLFK ]XU $QDO\VH IROJHQGHV VDJHQ

'LH 6WUXNWXU GHV 7H[WHV LVW DXFK RKQH 9HUVWlQGQLV KLQUHLFKHQG JXW

]X HUIDVVHQ =XU 'HILQLWLRQ YRQ 6XFKPXVWHUQ XQG $WRPHQ LVW GLHVH

6WUXNWXULHUXQJ DXVUHLFKHQG ZLH GLH 7HVWV JH]HLJW KDEHQ 'LH $XV

ZDKO GHU =LHOHOHPHQWH LVW MHGRFK QDFK HLQHU $XV]HLFKQXQJ RKQH

7H[WYHUVWlQGQLV PHLQHU 0HLQXQJ QDFK QLFKW DXVUHLFKHQG 'HU 4XDOL

WlWVVSUXQJ GHU EHL HLQHU DQJHPHVVHQHQ %HKDQGOXQJ GHV 7H[WHV ]X

HUZDUWHQ LVW Ol‰W VLFK QXU GXUFK IDFKOLFK NRPSHWHQWH $QQRWDWLRQHQ

HU]LHOHQ 'LHV JLOW XPVR PHKU EHL IHKOHQGHQ ,QIRUPDWLRQHQ ZLH GHQ

REHQ DQJHVSURFKHQHQ *OHLFKXQJVEHVFKUHLEXQJHQ

8PZDQGOXQJ

:HJHQ GHU IHKOHQGHQ ORJLVFKHQ 0HWDGDWHQ ZDU HLQH DXWRPDWLVFKH

.RQYHUWLHUXQJ LQ ���� ��� QLFKW P|JOLFK 1DFK GHU ]XYRU EHVFKULH

EHQHQ VWUXNWXUHOOHQ $QDO\VH KDEH LFK $XV]HLFKQXQJHQ IHVWJHOHJW GLH

YRQ HLQHP 0LWDUEHLWHU GHV $XWRUV +HUUQ *|W] 8HEH LQ GHQ 7H[W HLQ

JHDUEHLWHW ZXUGHQ 'LH VR DXIEHUHLWHWHQ 7H[WH KDEH PLW GHQ HQWKDOWH

QHQ *UDILNHQ SHU ��� ,PSRUW LQ :RUG HLQJHODGHQ

hEHUUDVFKHQGHUZHLVH HUZLHV VLFK GLH 8PZDQGOXQJ GHU ��� *UDIL

NHQ DOV HLQ XQHUZDUWHW JUR‰HV 3UREOHP GD YLHOH 3URJUDPPH GLHVHV

More magazines by this user
Similar magazines