Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

,Q GLHVHP .DSLWHO ]lKOH LFK HLQLJH 'LQJH DXI GLH LFK DXV YHUVFKLHGH

QHQ *U QGHQ YRU DOOHP GLH EHJUHQ]WH =HLW QLFKW LQ �� � LPSOH

PHQWLHUHQ NRQQWH ,FK GLVNXWLHUH DEHU DXFK )UDJHQ GLH VLFK EHL GHU

%HQXW]XQJ YLHOOHLFKW VWHOOHQ XQG GHUHQ P|JOLFKH /|VXQJHQ 'LH HLQ

]HOQHQ $EVFKQLWWH GLHVHV .DSLWHOV VLQG YRQHLQDQGHU XQDEKlQJLJ XQG

DOV 6DPPOXQJ ]X YHUVWHKHQ

6XFKHQ LQ PHKUHUHQ 'RNXPHQWHQ

(LQH )XQNWLRQ GLH YLHOOHLFKW DOV HUVWH LQ �� � YHUPL‰W ZLUG LVW GLH

6XFKH LQ PHKUHUHQ 'RNXPHQWHQ )DOOV HV VLFK EHL GHQ IUDJOLFKHQ 'R

NXPHQWHQ XP ,QVWDQ]HQ YRQ YHUVFKLHGHQHQ 'RNXPHQWW\SHQ KDQ

GHOW JLEW HV HLQHQ HLQIDFKHQ *UXQG GDI U 'LH 'HILQLWLRQ GHU 6XFK

PXVWHU XQG DXFK GHU )RUPDWLHUXQJVUXPSI VLQG XQWUHQQEDU PLW GHU

��� YHUEXQGHQ $XV GLHVHP *UXQG JLEW HV NHLQH JHPHLQVDPHQ

GXUFK GLH 6XFKPXVWHU GHILQLHUWHQ .DWHJRULHQ LQ GHQHQ GLH 6XFKH

VWDWWILQGHQ NDQQ

+DQGHOW HV VLFK MHGRFK XP HLQH 6DPPOXQJ YRQ JOHLFKDUWLJHQ 'RNX

PHQWHQ G K ,QVWDQ]HQ GHV VHOEHQ 'RNXPHQWW\SV GLH JHJHEHQHQ

IDOOV DXFK LQ HLQHP LQKDOWOLFKHQ =XVDPPHQKDQJ VWHKHQ VR LVW GHU

:XQVFK QDFK HLQHU 6XFKP|JOLFKNHLW LQ PHKUHUHQ 'RNXPHQWHQ QD

KHOLHJHQG

) U GLHVHQ )DOO EUDXFKW �� � NHLQH EHVRQGHUH 8QWHUVW W]XQJ DQ]X

ELHWHQ GD ���� ��� HLJHQH .RQVWUXNWH ]XU /|VXQJ GLHVHV 3UREOHPV

ELHWHW $XI GHQ HUVWHQ %OLFN LVW GLHV HLQH W\SLVFKH $QZHQGXQJ GHV

6XEGRFXPHQW )HDWXUHV YRQ ���� � $XIJUXQG GHV ]XYRU JHVDJWHQ LVW

HV MHGRFK LQ �� � QLFKW QRWZHQGLJ RGHU VLQQYROO 'RNXPHQWH XQWHU

VFKLHGOLFKHU 7\SHQ DOV 6XEGRFXPHQW ]X EHKDQGHOQ $X‰HUGHP LVW

GDV 6XEGRFXPHQW )HDWXUH LQ ��� QLFKW HQWKDOWHQ � 'DV 3UREOHP

NDQQ YLHO HLQIDFKHU GXUFK GHQ (QWLW\ 0HFKDQLVPXV YRQ ���� ���

� �����������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������

��

$XVEOLFN

More magazines by this user
Similar magazines