Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

ai.cs.uni.dortmund.de

Automatisierte WWW-Veröffentlichung auf der Basis formaler ...

��

��������

��������������������

,3 : XQG +\SHUWH[W

:LH LQ GHU (LQOHLWXQJ EHVFKULHEHQ KDEH LFK GHQ +\SHUWH[WDQVDW] LQ

�� � ]XU FNJHVWHOOW XP VWDWWGHVVHQ HLQ 'RNXPHQW DXV $XVVFKQLW

WHQ ]XVDPPHQ]XVHW]HQ ,FK P|FKWH QXQ QLFKW GHQ JUXQGVlW]OLFKHQ

$QVDW] LQ )UDJH VWHOOHQ 'LH hEHUVFKULIW GLHVHV $EVFKQLWWV HUZHFNW

YLHOOHLFKW GHQ (LQGUXFN HLQHU *UXQGVDW]GLVNXVVLRQ EHU GDV .RQ

]HSW GHV +\SHUWH[WHV =ZHLIHOORV VLQG GLH ,GHHQ LQ GHU 7UDGLWLRQ YRQ

%XVK >���� @ (QJHOEDUW ] % >���� @ XQG 1HOVRQ ;DQDGX 3UR

MHNW QRFK OlQJVW QLFKW DQJHPHVVHQ UHDOLVLHUW MHGRFK LVW KLHU QLFKW

GHU 3ODW] VLH ]X GLVNXWLHUHQ 9LHOPHKU P|FKWH LFK DQ GLHVHU 6WHOOH

DXI HLQLJH RIIHQH )UDJHQ KLQZHLVHQ GLH VLFK LQ 9HUELQGXQJ YRQ �� �

PLW GHU EHVFKHLGHQHUHQ )RUP GHV +\SHUWH[WHV VWHOOHQ GLH KHXWH LP

:RUOG :LGH :HE 5HDOLWlW LVW RGHU LQ . U]H VHLQ ZLUG

:LH VLQG H[WHUQH /LQNV ]X KDQGKDEHQ"

%HL PHLQHU $UEHLW NRQQWH LFK GLH +DQGKDEXQJ YRQ H[WHUQHQ /LQNV

LJQRULHUHQ GD �� � NHLQH VROFKHQ 9HUNQ SIXQJHQ KHUVWHOOW 'HU

$XWRU HLQHV ����� 5DKPHQV LVW GD]X DEHU GXUFKDXVLQ GHU /DJH

(LQ QDKHOLHJHQGHU $QVDW] ZlUH HLQHQ ���� /LQN PLW GHP $WWUL

EXW WDUJHW BWRS

DXV]XEUHFKHQ

DXV]XVWDWWHQ XP DXV GHP )UDPHVHW YRQ �� �

:LH VLQG LQWHUQH /LQNV ]X KDQGKDEHQ"

'RNXPHQWLQWHUQH /LQNV JHKHQ LQ ���� GDYRQ DXV GD‰ GDV 'RNX

PHQW QXU HLQH VWDWLVFKH ���� 6HLWH XPIDVVW 'D �� � 6HLWHQ

DEHU G\QDPLVFK DOV (UJHEQLV HLQHU 6XFKH JHQHULHUW VLQG LQWHUQH

/LQNV LQ GHU EHNDQQWHQ )RUP QLFKW P|JOLFK

:HOFKH 0|JOLFKNHLWHQ ZHUGHQ GLH QHXHQ ;/LQNV I U �� � ELHWHQ"

0RPHQWDQ DUEHLWHW GDV � � DQ HLQHP JHJHQ EHU ���� VWDUN

HUZHLWHUWHQ /LQN .RQ]HSW (V LVW ]X SU IHQ RE GLH ]XN QIWLJHQ

0|JOLFKNHLWHQ 1XW]HQ I U �� � ELHWHQ

/HUQHQ DXV %HQXW]HUYHUKDOWHQ

�� � ZXUGH PLW GHU ,GHH HQWZRUIHQ GD‰ GDV 6\VWHP LP 5DKPHQ HL

QHU ZHLWHUHQ 'LSORPDUEHLW HUJlQ]W ZLUG XP DXV GHP 9HUKDOWHQ GHU

%HQXW]HU ]X OHUQHQ %HL GHU GDGXUFK ]X HU]LHOHQGHQ 9HUEHVVHUXQJ

NDQQ HV VLFK ]XP %HLVSLHO GDUXP KDQGHOQ ZHOFKH 7UHIIHU ]X HLQHU

6XFKDQIUDJH LQ ZHOFKHU 5HLKHQIROJH ]XU FNJHOLHIHUW ZHUGHQ 7UHIIHU

GLH LQ GHU 9HUJDQJHQKHLW DOV ªULFKWLJH© 7UHIIHU DQJHVHKHQ ZXUGHQ

N|QQWHQ EHL HLQHU QHXHQ 6XFKDQIUDJH DOV HUVWH LQ GHU 7UHIIHUOLVWH HU

VFKHLQHQ (LQH ZHLWHUH 9HUEHVVHUXQJ EHWULIIW GLH (UPLWWOXQJ GHU

$WRPH (V LVW QLFKW DXVJHVFKORVVHQ GD‰ GLH DXI *UXQGODJH GHU ���

More magazines by this user
Similar magazines