Referat - KAB

kab.bolig.dk

Referat - KAB

Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Organisationsbestyrelsesmøde

den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00

Billedsalen

Til stede: John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Ellen

Højgaard Jensen (pkt. 1-12+21), Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens

Hansen og Frank Sass

Afbud fra: Lone Ulholm og Ole Lagoni

Fra administrationen

Indholdsfortegnelse

Ronald Barkved (pkt. 1-6), Michael Elgaard-Nielsen (pkt. 1-8), Jesper Nygård,

Lone Skriver (pkt. 9-11+21), Lene Vennits, Flemming Lind, Jonas Mørch Cohen

og Anne Mette F. Svendsen

Sager fra byggeri- og teknikområdet ......................................................................................................... 3

1. Lykkebo vinduesudskiftning – godkendelse af byggeregnskab .................................................... 3

2. Stilledal – demonstrationsprojekt – byggeregnskab og kort status ................................................ 3

3. Wittenberghus – vinduesudskiftning og nyt varmeanlæg .............................................................. 5

4. Tingbjerg Plejehjem - frikøb af hjemfald og ejendomsvurdering ................................................... 7

5. Absalonhus – udvidelse af servicearealet .......................................................................................... 8

6. Sejlene i Sejlhuset ................................................................................................................................... 9

Sager til beslutning ..................................................................................................................................... 10

7. Forretningsorden for SAB’s organisationsbestyrelse ..................................................................... 10

8. Følgegrupper, udvalg og kommissorier ........................................................................................... 10

9. Forslag til nedsættelse af SAB udlejningsudvalg ............................................................................ 11

10. Udlejning i nybyggerierne.................................................................................................................. 12

1/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

11. Bellahøj #JobInfo III ............................................................................................................................................. Criteria=KABside1#

13

12. Klage fra afdelingsbestyrelsen i Lykkebo ........................................................................................ 15

13. Finansiering af forundersøgelse af bad- og toiletter i Lykkebo .................................................... 15

14. Mobiltelefonabonnementer til mobiltelefoner i afdelingsbestyrelser .......................................... 16

15. Repræsentantskabsmøder .................................................................................................................. 16

16. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet ....................................................................................................... 17

17. KAB studietur 2011 ............................................................................................................................. 18

18. SAB studietur 2012 .............................................................................................................................. 19

19. Gammel tomgangsleje i Valbyholm og Voldboligerne .................................................................. 19

20. Bestyrelseshonorar 2010/2011 ............................................................................................................ 21

Sager til orientering .................................................................................................................................... 21

21. Udlejningsaftale mellem SAB og Københavns Kommune ............................................................ 21

22. SAB’s svar på ældreboligaftale .......................................................................................................... 22

23. Markant stigning i renovationsudgifter ........................................................................................... 22

24. Kritik af KAB ........................................................................................................................................ 24

25. Aktuel boligpolitisk orientering ........................................................................................................ 24

26. Eventuelt ............................................................................................................................................... 25

Bilag 1: Byggeregnskab for Lykkebo – vinduesudskiftning .......................................................... 3

Bilag 2: Byggeregnskab for Stilledal - demonstrationsprojekt ....................................................... 5

Bilag 3: Sammenfatning af undersøgelse af frikøb og ejendomsvurdering ................................. 7

Bilag 4: Organisationsbestyrelsens forretningsorden ................................................................... 10

Bilag 5: Oversigt over følgegrupper, udvalg mv. .......................................................................... 11

Bilag 6: Kommissorium for forvaltningskommissionen ............................................................... 11

Bilag 7: Kommissorium for trækningsretsudvalget ...................................................................... 11

Bilag 8: Kommissorium for kunstudvalget .................................................................................... 11

Bilag 9: AKB Københavns udlejningsudvalg ................................................................................. 12

Bilag 10: Kommissorium for udlejningsudvalg ............................................................................. 12

Bilag 11: Klage fra Lykkebo ..................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Bilag 12: Referat fra møde mellem formanden for Lykkebo og områdechefen Fejl! Bogmærke

er ikke defineret.

Bilag 13: Korrespondance fra sagen ....................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Bilag 14: Handleplan for Lykkebo ................................................................................................... 16

Bilag 15: Notat om bestyrelsesarbejdet ........................................................................................... 18

Bilag 16: Byudvikling i Holland ....................................................................................................... 19

Bilag 17: Underskrevet aftale om udlejning ledige ældreboliger ................................................ 22

Bilag 18: Brev om godkendelse af aftale – udlejning af ældreboliger ......................................... 22

Bilag 19: Referat fra møde mellem områdechefen, Bjarne Krohn og Frank Sass ...................... 24

2/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Sager fra byggeri- og teknikområdet

1. Lykkebo vinduesudskiftning – godkendelse af byggeregnskab

Afdelingen vedtog på ekstraordinært afdelingsmøde 26. juni 2008, at gennemføre udskiftning

af afdelingens vinduer og sålbænke samt foretage opretning af eksisterende døre.

Der blev dengang vedtaget et budget på 3.612.063 kr.

Regnskabet efter sagens afslutning, balancerer med en samlet anskaffelsessum på 2.589.577

kr.

Der henvises til byggeregnskab af 31. december 2009 (bilag 1)

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet

Bilag 1: Byggeregnskab for Lykkebo – vinduesudskiftning

Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet.

2. Stilledal – demonstrationsprojekt – byggeregnskab og kort status

På organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2010 blev det besluttet at byggeregnskab

kunne udarbejdes på grundlag af merbevilling af egen trækningsret.

Byggeregnskab er udarbejdet med skæring pr. 1. november 2009.

Regnskab Budget Afvigelse

Grundudgifter 360.000 kr. 360.000 kr. 0 kr.

Håndværkerudgifter 59.698.136 kr. 58.457.632 kr. 1.240.504 kr.

Omkostninger 23.376.192 kr. 18.062.850 kr. 5.313.342 kr.

Samlet anskaffelsessum 83.434.328 kr. 76.880.482 kr. 6.553.846 kr.

På mødet den 9. februar 2010 blev der orienteret om, hvad de primære årsager var til

overskridelse af håndværkerudgifterne og på omkostningssiden.

3/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Finansieringen ser således ud:

Regnskab Budget

Realkreditlån – støttet 40.300.000 kr. 38.300.000 kr.

Frie henlæggelsesmidler 600.000 kr. 600.000 kr.

Kapitaltilførsel 7.000.000 kr. 10.000.000 kr.

Realkreditlån – ustøttet 2.370.000 kr.

Udbetalt fra kapitaldepot (i 2010) 630.000 kr.

Dispositionsfonden 8.000.000 kr. 8.000.000 kr.

Tilskud, fællespulje, Landsbyggefonden 1.980.000 kr.

Tilskud, egen trækningsret 22.554.000 kr. 19.980.000 kr.

83.434.000 kr. 76.880.000 kr.

Der er optaget et større støttet realkreditlån efterkommet af Landsbyggefonden samt tilskud

fra Landsbyggefondens fællespulje, hvilket har bevirket, at tilskud fra egen trækningsret er

reduceret fra det, som blev vedtaget den 9. februar 2010 på 26.600.000 kr. til 22.544.000 kr., en

reduktion på 4.056.000 kr. i forhold til merbevillingen af egen trækningsret. Men i forhold til

budgettet et mertilskud på 2.574.000 kr.

Med hensyn til kapitaltilførslen dækker de 7.000.000 kr. afvikling af underfinansiering og

renoveringsarbejder og underskud i obligationslånets løbetid (depot) samlet på 3.000.000 kr. I

alt 10.000.000 kr.

Der er fortsat store problemer med kulde og træk fra installationskarnapperne og visse

boliger i tagetagen har været svære at varme op.

Der er foretaget tætning af bundene i installationskarnapperne samt skumning af samtlige

rørgennemføringer fra installationskarnapperne til boligerne (henholdsvis bad og køkken).

Dette har ikke ført til det ønskede resultat og det er derfor besluttet, at det er nødvendigt, at

foretage destruktive indgreb i udvalgte boliger samt gennemførelse af ”blower-door” test for

at kunne konstatere utætheder i konstruktionen i tag og facade.

Endvidere er der foretaget termografering i udvalgte boliger, og det er konstateret, at der er

kuldebroer, som muligvis skyldes, at vindspærren ikke er udført korrekt, hvilket vil medføre,

at isoleringsmaterialet bliver ”gennemluftet” og dermed mister sin varmeisoleringsevne.

Det er besluttet også at foretage destruktive indgreb i skunkvæggene i tagboligerne.

4/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Der har været afholdt ”direktørmøde” med deltagelse af Enemærke & Petersen og deres

underrådgivere Bascon, det tilknyttede eftersynsfirma Rambøll, som har forestået 1 årseftersynet

og KAB, hvor det blev besluttet at gennemføre de nævnte tiltag.

Der er fortsat problemer med de franske døre og vinduer og det er blevet besluttet, at der

foretages en gennemgang – smøring og justering – af et velrenommeret tømrerfirma med

speciale i udskiftning af døre og vinduer. Ved gennemgangen noteres forhold, som ikke

umiddelbart kan rettes og disse forhold tilgår efterfølgende til Enemærke & Petersen, som

herefter skal udbedre fejlen. Udgiften til smøring og justering af de franske døre og vinduer

afholdes over byggesagen. Det er planen, at gennemgangen bliver gennemført snarest.

Følgegruppen og beboerne bliver løbene orienteret om, hvilke tiltag der bliver iværksat for

afhjælpning af de nævnte problemer.

Yderligere information om status og de videre tiltag vil blive givet på mødet.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet og

finansieringen samt tager orienteringen til efterretning.

Bilag 2: Byggeregnskab for Stilledal – demonstrationsprojekt

Ronald Barkved uddybede punktet. Der var en diskussion af årsagerne til at projektet er stødt ind i så

mange vanskeligheder undervejs og fortsat kæmper med problemer i konstruktionen, kulde, træk med

videre.

Det førte videre til en diskussion af projektet som demonstrationsprojekt og nogle overvejelser over, at

man burde systematisere erfaringerne med de andre selskaber, der har gennemført

demonstrationsprojekter som f.eks. AKB Lyngby og FFB. Man kunne f.eks. afholde en temadag eller

udfærdige en publikation med viden og erfaringer fra projekterne, hvor man også sammenligner de

forskellige forudsætninger projekterne har haft.

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev besluttet at rykke arkitekten for afrapporteringen og

det overvejes, om der skal foretages en fælles evaluering af demonstrationsprojekter med FFB og AKB.

3. Wittenberghus – vinduesudskiftning og nyt varmeanlæg

På et ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde i Wittenberghus afholdt den 1. september

2010 blev projekterne samt finansiering og huslejekonsekvens gennemgået. Afdelingsmødet

besluttede med stort flertal at sende projekterne samt finansiering og huslejekonsekvens som

en samlet pakke til urafstemning, idet huslejestigningen udgør 17,98 %.

5/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Efterfølgende #JobInfo Criteria=KABside1#

er materialet blevet sendt til urafstemning, hvor resultatet er blevet offentliggjort

den 3. oktober 2010 med stemmerne 112 for, 35 imod, 6 blanke og ingen ugyldige.

De nuværende vinduer er monteret sidst i 80´erne, men afdelingen og den enkelte beboer vil

ved udskiftning til nye vinduer samt indvendig efterisolering af murede brystninger opleve

betydelig komfort- og energimæssig gevinst.

Endvidere er vindueshængsler og beslag visse steder i en sådan forfatning, at der ved

betjening af vinduerne er risiko for, at vinduesrammer kan falde ud. I forbindelse med disse

hændelser har der været foretaget vinduesudskiftninger.

Vinduerne udskiftes til træ/alu. Udformning og opsprosning vil blive ændret i forhold til de

eksisterende vinduer for at opnå bedre betjening af disse også i forhold til vinduespudsning.

Udformning og opsprosning har været forelagt Center for Bydesign i forbindelse med

besigtigelse af afdelingen. I forbindelse med den videre projektering vil udformningen blive

forelagt Center for Bydesign for endelig godkendelse inden udbud.

Det nuværende et-strengede varmeanlæg kan i dag ikke længere betjene afdelingen med en

fornuftig og økonomisk rentabel varmekomfort. Dette sammenholdt med stor variation af

typer og alder af eksisterende radiatorer gør, at afdelingen har prioriteret netop disse arbejder

højt.

Det nuværende anlæg udskiftes til et nyt to-strenget system og samtlige radiatorer udskiftes

til nye, der er dimensioneret korrekt efter de enkelte rum. Der opsættes derudover ny

radiator i de enkelte køkkener. Disse har indtil nu været uden varmekilde og dette sammenholdt

med uisolerede brystninger og dårlige vinduer har været en medvirkende årsag til ikke

optimal boligkomfort.

Den budgetterede pris for udskiftningen af vinduerne er ca. 15,6 mio. kr. og for udskiftningen

af varmeanlægget ca. 10,6 mio. kr. I alt ca. 26,2 mio. kr.

For gennemførelse af de foreslåede arbejder har organisationsbestyrelsen tidligere besluttet at

yde tilskud til anskaffelsen på henholdsvis 25 % af vinduesudskiftningen og 2/3 af fornyelse

af varmeanlægget.

Budget for gennemførelse af den samlede byggesag:

Håndværkerudgifter 21.502.940 kr.

Omkostninger inkl. teknikerhonorar 4.784.500 kr.

Anskaffelsessum 26. 187.440 kr.

6/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Finansiering: #JobInfo Criteria=KABside1#

Optagelse af et 30-årigt annuitetslån 14.604.829 kr.

Egenfinansiering 620.000 kr.

LBF egen trækningsret 10.962.611 kr.

I alt 26.187.440 kr.

Årlig annuitetsydelse 6,50 % 949.314 kr.

Årlig huslejestigning pr. m 2 121,23 kr.

svarende til en huslejestigning på 17,98 %

Nuværende gennemsnitlige husleje pr. m 2 674,25 kr.

Efter vinduesudskiftning og nyt varmeanlæg 795,48 kr.

Tidsplan for gennemførelse af vinduesudskiftningen og nyt varmeanlæg, som udføres på

samme tid, er perioden april til oktober 2011.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet med tilhørende

finansiering og huslejestigning.

Budgettet med tilhørende finansiering og foreslået huslejestigning blev godkendt.

4. Tingbjerg Plejehjem - frikøb af hjemfald og ejendomsvurdering

På bestyrelsesmødet den 18. juni 2010 blev det besluttet, at KAB’s juridiske afdeling laver en

redegørelse og undersøger muligheden for at rejse krav mod kommunen og SKAT.

Det følgende indeholder en sammenfatning af den undersøgelse, der er foretaget af

Juraområdet (vedlagt som bilag 3).

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen og beslutter, om der skal foretages

yderligere.

Bilag 3: Sammenfatning af undersøgelse af frikøb og ejendomsvurdering

John B. Sørensen meddelte, at han havde fået en mail fra Ole Lagoni, der ønskede at gøre en

bemærkning om, at der i redegørelsen ikke er taget stilling til KAB´s ansvar.

7/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Det var #JobInfo en diskussion Criteria=KABside1#

af, hvorvidt KAB kunne have handlet anderledes. Det var den generelle

holdning, at det er kommunen, der i de præmisser, der var lagt ind i sagen, har handlet uetisk.

Kommunen har bl.a i sine formuleringer sikret sig, at de skal have udbetalt morarenter, uanset om de

får ret eller ej, når man klager.

Redegørelsen blev taget til efterretning. Organisationsbestyrelsen mente ikke, at man skal drage KAB

til ansvar men ønsker, at der skrives en klage til kommunen.

5. Absalonhus – udvidelse af servicearealet

Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen, har besluttet at udvide servicearealet i

Absalonhus med et samlet bruttoetageareal på ca. 216 m 2 , idet servicearealet ikke er

tilstrækkeligt i forhold til antallet af ansatte og de funktioner som skal udføres af personalet.

Det er Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som er bygherre.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har anmodet KAB om de vil være forretningsfører på

sagen, idet det er SAB som er ejere af plejeboligerne.

Byggeriet består i en tilbygning på gårdsiden så dette fremstår som en form for

tårntilbygning. I stueetagen udføres et større fællesrum på ca. 80 m 2 med adgang fra

stueetagen samt udgang til udearealerne. På hver af de øvrige etager udføres et kontor på ca.

21 m 2 med adgang fra gangene på de respektive etager.

På 1. salen udføres tagterrasse over fællesrummet med trappe til terræn.

Tilbygningens arkitektur tilpasses den eksisterende bygnings formsprog, såvel hvad angår

dimensionering, overflader, materialer samt vindues- og dørformater og vil dermed være i

overensstemmelse med den eksisterende lokalplan.

Den samlede byggeudgift er anslået til ca. 7,63 mio. kr. inkl. moms og 6,1 mio. kr. ekskl.

moms.

Udgiften finansieres således, at der tilføres statstilskud (40.000 kr. pr. boligenhed, der

betjenes) 1,92 mio. kr., overførsel af uforbrugte midler (Borgerrepræsentationen) 4,18 mio. kr.

Samlet anskaffelsessum i alt 6,10 mio. kr.

Byggeudgiften svarer til ca. 25.500 kr. pr. m 2 , hvilket må betegnes som rimeligt med henvisning

til vanskelige byggepladsforhold.

Entrepriseform er endnu ikke afklaret, idet dette afhænger af om det samlede rådgiverhonorar

enten ligger inden for 500.000 kr. ekskl. moms eller over.

8/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Skitseprojekt #JobInfo Criteria=KABside1#

er udarbejdet af Juul og Hansen Arkitekter og det er ønskeligt fra Sundheds- og

Omsorgsforvaltningens side at arkitektfirmaet bistår med den videre projektering og tilsyn.

Den overordnede tidsplan er at projektering, myndighedsbehandling, byggeperiode kan

gennemføres fra januar 2011 og frem til januar 2012.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Ronald Barkved indledte med at bede om, at punktet ændres til et beslutningspunkt, således at

organisationsbestyrelsen bedes om at godkende udvidelsen af servicearealet.

Det blev præciseret, at det er den del af ejendommen, der tilhører kommunen, de ønsker at udvide.

Organisationsbestyrelsen godkendte udvidelsen af servicearealet.

6. Sejlene i Sejlhuset

Af hensyn til risikoen for yderligere tilfælde af nedfaldne sejl på Sejlhuset, foretog

entreprenøren i begyndelsen af november 2010 en nedtagning af sejlene på vestfacaden mod

golfparken. Samtidig blev de øvrige sejl efterset for eventuelt løstsiddende dele.

Med erfaringerne fra de nedfaldne sejl har entreprenøren indtil nu arbejdet på en permanent

forstærkning af sejlene, hvor man blandt andet har øget stålstyrken i de bærende beslag, samt

har tilført supplerende fastgørelser. Entreprenøren har undervejs i sit arbejde valgt at knytte

en ekstern gransker i form af D&N Rådgivende Ingeniørfirma på sagen, for på den måde at få

et ekstra sæt professionelle øjne på arbejdet med projekteringen af de nye beslag og forstærkende

tiltag.

Entreprenøren er nu klar til at præsentere et sejl med de nye beslag og fastgørelser til

godkendelse hos Byggesupport og afdelingens forvaltning på vegne af bygherren, og ved

samme lejlighed vil sejlet og de nye tilføjelser blive testet i praksis. Dette vil ske i løbet af uge

3 og 4 i 2011.

Entreprenøren har i tidsplan for det videre forløb meddelt KAB Byggesupport, at såfremt

forslaget (som forventet) godkendes af bygherren, vil produktionen af nye beslag kunne gå i

gang umiddelbart herefter og arbejdet med udskiftningen af beslag vil kunne begynde i

midten af februar. Man forventer at kunne udskifte beslag på 2-3 sejl pr. dag, og at samtlige

sejl vil være forstærket og reetableret i løbet af juni måned 2011.

Tilknytningen af den eksterne granskning til projektet, samt de vanskeligheder entreprenøren

har oplevet i arbejdet med at opnå tilpas balance mellem æstetik, funktionalitet og sikkerhed,

9/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

har gjort, #JobInfo at arbejdet Criteria=KABside1#

med forstærkningerne og frem til nu, har taget noget længere tid end

entreprenøren og KAB Byggesupport først havde forestillet sig. Omvendt må vi konstatere, at

den ekstra forbrugte tid har vist sig at være nødvendig i bestræbelserne på at opnå den

fornødne sikkerhed i sejlene.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oplægget til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sager til beslutning

7. Forretningsorden for SAB’s organisationsbestyrelse

Som bilag 4 vedlægges den gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen.

Forretningsordenen har senest været drøftet på mødet den 9. februar 2010.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter indholdet og træffer beslutning

om den fremtidige forretningsorden.

Bilag 4: Organisationsbestyrelsens forretningsorden

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen med en tilpasning, så paragrafnumrene

stemmer overens med de nye vedtægter.

8. Følgegrupper, udvalg og kommissorier

Som bilag 5 vedlægges den senest reviderede oversigt over eksisterende følgegrupper,

udvalg og kontaktpersoner. Der skal udpeges medlemmer til følgegruppen for udskiftning

af varmeanlæg i Langelandshus m.fl..

Derudover er der behov for en repræsentant for ejerforeningerne i ældreboligafdelingerne,

da det ikke er hensigtsmæssigt at administrationen underskriver regnskaber som både

administrator og repræsentant for den ene af ejerne.

Endelig skal organisationsbestyrelsen godkende kommissorierne for forvaltningskommissionen,

trækningsretsudvalget og kunstudvalget (vedlagt som bilag 6, 7 og 8).

10/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Indstilling: #JobInfo Det Criteria=KABside1#

indstilles,

- at organisationsbestyrelsen gennemgår, opdaterer og tager stilling til sammensætningen af

følgegrupper, udvalg, kontaktpersoner mv.

- at der udpeges medlemmer til følgegruppen i Langelandshus m.fl.

- at der udpeges en repræsentant for SAB til ejerforeningerne i ældreboligafdelingerne

- at organisationsbestyrelsen godkender kommissorierne for forvaltningskommissionen,

trækningsretsudvalget og kunstudvalget.

Bilag 5: Oversigt over følgegrupper, udvalg mv.

Bilag 6: Kommissorium for forvaltningskommissionen

Bilag 7: Kommissorium for trækningsretsudvalget

Bilag 8: Kommissorium for kunstudvalget

Listen over følgegrupper og udvalg blev gennemgået.

Følgegrupperne for Bispebjerghjemmet og Lykkebo nedlægges. Følgegruppen for Utterslevhuse

bibeholdes i tilfælde af, at afdelingsbestyrelsen ønsker at genåbne sagen.

Alice Brødbæk blev valgt ind til at supplere udvalget vedrørende lejlighedssammenlægninger, da det

forventes, at der vil komme flere ”hul-i-væggen” lejlighedssammenlægninger. Det blev foreslået, at der

udfærdiges et kommissorium senere.

Ole Lagonis indtræden i følgegruppen i Langelandshus, som blev foreslået på mødet den 1. december

2010 blev bekræftet.

Flemming Balle blev valgt til repræsentant for ejerforeningerne i ældreboligafdelingerne. Det blev

besluttet, at resten af organisationsbestyrelsen kan indgå som suppleanter for de

organisationsbestyrelsesudpegede repræsentanter i alle ejerforeningerne.

Det skal af listen over kontaktpersoner fremgå, at det tidligere område 3 nu er skilt ud i område 3 og 7

og at Stig Torp Kaspersen er kontaktperson for dem begge.

Kommissorierne for forvaltningskommissionen, trækningsretsudvalget og kunstudvalget blev

godkendt.

9. Forslag til nedsættelse af SAB udlejningsudvalg

I forbindelse med, at SAB har indgået en ny anvisningsaftale med Københavns Kommune,

har det været drøftet at foreslå, at SAB’s organisationsbestyrelse nedsætter et udlejningsudvalg.

11/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

I AKB #JobInfo København Criteria=KABside1#

har man i gennem længere tid haft et udlejningsudvalg og erfaringerne

med udvalget har vist sig at være rigtig gode. AKB København har med udvalget bedre

været i stand til at kunne behandle de enkelte udlejningsspørgsmål i dybden. I bilag 9

fremgår en nærmere beskrivelse af udvalget.

Det forslås, at SAB’s udlejningsudvalg får samme beføjelser som SAB’s øvrige nedsatte

udvalg. Forvaltningskommissionen har drøftet, hvordan et udlejningsudvalg kunne se ud og

i bilag 10 er der på baggrund af en drøftelse udarbejdet et forslag til et kommissorium for et

udlejningsudvalg i SAB.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, om SAB skal nedsætte

et udlejningsudvalg og behandler forslaget til kommissorium.

Bilag 9: AKB Københavns udlejningsudvalg

Bilag 10: Kommissorium for udlejningsudvalg

Formanden uddybede baggrunden for ønsket om at oprette et udlejningsudvalg og der var en generel

diskussion om formålet.

Udvalget skal dels følge udlejningssituationen i ældreboligafdelingerne i forbindelse med de nye aftaler,

der er indgået. Når der skal fordeles puljeboliger, kan det behandles i udvalget, og endelig vil man bedre

kunne behandle enkelt sager i et mindre udvalg.

Der er i kommissoriet lagt op til, at man kan trække medlemmer ind i udvalget fra de berørte

afdelinger. Det kan være en styrke, at man kan indkalde nogen, der er tæt på en given sag.

Det blev foreslået at kommissoriet rettes så det præciseres, at der kan vælges ”op til to ad hoc

medlemmer”.

Organisationsbestyrelsen besluttede at nedsætte et udlejningsudvalg, at godkendte kommissoriet med

ovennævnte rettelse og at udpege Flemming Balle og Bjarne Krohn til at indgå i udvalget.

10. Udlejning i nybyggerierne

I Brohuset har vi pt. 4 stk. boliger under genudlejning. Det er nye opsigelser.

I Sejlhuset har vi pt. 4 boliger under genudlejning, og heraf er der 3 nye opsigelser.

I Askholm er 13 boliger under genudlejning, og heraf er der 10 helt nye opsigelser.

I Teglværkshavnen er der 8 boliger, der skal genudlejes, og af disse er alle helt nye opsigelser.

12/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Det #JobInfo er lidt bekymrende, Criteria=KABside1# at der kommer så mange opsigelser i Askholm og Teglværkshavnen

på nuværende tidspunkt, og KAB forventer derfor, at det kan blive problematisk at få alle

boligerne i disse 2 afdelinger genudlejet indenfor 3 måneder, hvilket betyder, at SAB kan

risikere at få lejetab.

For at undgå dette, har vi sat de to afdelinger på KAB’s hjemmeside under ”til leje nu”.

Normalt giver det rigtig meget respons, og derfor håber vi, at dette kan være medvirkende

til, at boligerne kan udlejes uden lejetab.

Ovennævnte tiltag følges i op til 3 uger, og hvis det viser sig, at dette tiltag ikke er nok, vil

KAB iværksætte et markedsføringsinitiativ ved at sætte en bannerannonce på Boligportalen.

SAB har bevilget 40.000 kr. på bestyrelsesmødet den 25. november 2009. Dette beløb er ikke

anvendt. Markedsføringsinitiativet vil derfor blive iværksat i henhold til denne bevilling.

KAB har fortsat en del henvendelser vedrørende nybyggerierne og vi har fået oparbejdet

ventelister for alle de 4 nybyggerier. Men der er fortsat kort ventetid, og det er ikke

uproblematisk at få udlejet 13 boliger på én gang i Askholm og 8 boliger i Teglværkshavnen.

Udviklingen for Brohuset og Sejlhuset er mere positiv nu, end for nogle måneder siden, og

der kommer pt. ikke så mange opsigelser i disse 2 afdelinger, hvilket også er positivt. KAB

forventer derfor ikke problemer med at få opsagte boliger genudlejet her.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen taget orienteringen til efterretning og

godkender den skitserede indsats for afdelingerne Askholm og Teglværksparken.

Lone Skriver kunne meddele at de 13 boliger i Askholm og de 8 ledige i Teglværkshavnen nu er udlejet,

blot ved at placere dem på forsiden af KAB´s hjemmeside.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede fortsat at bibeholde

bevillingen af de 40.000 kr. til markedsføring af nybyggerierne, når udlejningsafdelingen finder det

nødvendigt.

11. Bellahøj III

Som organisationsbestyrelsen tidligere er blevet orienteret om, har Københavns Kommunes

Sundheds- og Omsorgforvaltning, der tidligere har haft anvisningsretten til alle boliger i

Bellahøj III, ønsket at overdrage denne til Socialforvaltningen. Baggrunden for dette er, at

målgruppen for ældreboliger ikke kun er ældre, men ældre og handicappede. I Københavns

Kommune håndteres borgerne i Sundhedsforvaltningen, hvis de er over 65 år, og i Socialforvaltningen,

hvis de er under 65 år. Gennem årene har det stort set været Socialforvalt-

13/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

ningens #JobInfo borgere, Criteria=KABside1#

som har beboet boligerne i Bellahøj III, da boligerne reelt ikke er egnede til

ældre, meget plejekrævende borgere, bl.a. fordi badeværelserne er for små.

Kommunen ønsker derfor, at formalia kommer i orden, hvilket også indebærer, at personalet

derude, herunder lederen, får ændret deres ansættelsesforhold, således at de fremover er

ansat af Socialforvaltningen.

Der bor i dag få ældre mennesker, og de der er, vil blive tilbudt egentlige plejehjemspladser,

såfremt de opfylder kravene hertil.

Der er en række tomme boliger i afdelingen i dag, og man forventer, at en række ældre vil

flytte, hvorfor kommunen ønsker at bruge ca. 20 boliger til udslusningsboliger for borgere,

som er ramt af hjemløshed, f.eks. hjemløse, som i dag bor på herberg, men om hvem det

vurderes, at de er egnede til at bo i egen bolig. Disse boliger vil blive lejet ud, således at

borgerne for at få en permanent bolig først skal vise, at de er klar til det. Dette vil der blive

lavet en særskilt aftale mellem borgerne og kommunen om. Særboligerne til borgere, som er

berørt af hjemløshed, vil fysisk være samlet.

Der vil fortsat være den nødvendige personaleopbakning til alle husets beboere.

I dag er en del af lejemålene indrettet til serviceareal og noget af dette har tidligere været

benyttet af hjemmeplejen. Hjemmeplejen er imidlertid fraflyttet, hvorfor kommunen nu

overvejer at genetablere boliger i en del af det tidligere serviceareal. Det er aftalt med

kommunen, at eventuelle udgifter til reetablering afholdes af dem, herunder også eventuelt

lejetab.

Indstilling: Det indstilles,

- at organisationsbestyrelsen tager til efterretning, at anvisningsretten til Bellahøj III

overdrages fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Socialforvaltningen.

- at organisationsbestyrelsen godkender at ca. 20 boliger fremover benyttes som særboliger

til borgere, som er ramt af hjemløshed,

- at organisationsbestyrelsen bemyndiger administrationen til at indgå nærmere aftaler

med kommunen om lejekontrakter samt eventuel reetablering af hidtidigt serviceareal på

kommunens regning.

Lone Skriver fortalte, at hun havde været til et møde med Københavns Kommune den 21. januar 2011

og at det blev forhandlet ind i aftalerne, at der som udgangspunkt er en tidsbegrænsning på

lejeaftalerne på 6 måneder, hvorefter beboeren skal vurderes af kommunen.

Hun præciserede det forhold, at Bellahøj III ikke ommærkes selvom den overgår til en anden

forvaltning. Afdelingen fortsætter med de samme personalefaciliteter og der vil fortsat være døgnvagt.

14/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Organisationsbestyrelsen #JobInfo Criteria=KABside1# tog til efterretning at anvisningen overdrages til socialforvaltningen og

godkendte at maximalt 20 boliger kan benyttes til særboliger for hjemløse.

Organisationsbestyrelsen bemyndigede desuden administrationen til at indgå nærmere aftaler med

kommunen om lejekontrakter samt eventuel reetablering af hidtidigt serviceareal på kommunens

regning.

12. Klage fra afdelingsbestyrelsen i Lykkebo

LUKKET PUNKT

13. Finansiering af forundersøgelse af bad- og toiletter i Lykkebo

I Lykkebo har der på det seneste været flere tilfælde af vandgennemtrængning i

etageadskillelserne. Driftschefen har sammen med en rådgiver undersøgt hvordan

problemstillingen er opstået og har konstateret at kilden til problemet kommer fra bad- og

toilet. Det vurderes, at der hurtigst muligt skal gennemføres en forundersøgelse af problemet.

I forundersøgelsen skal der udarbejdes en gennemgribende analyse som sammenfattes i en

efterfølgende rapport.

Som det fremgår af Lykkebos handleplan, bilag 14, står Lykkebo overfor store økonomiske

og byggetekniske udfordringer de kommende år. Det er derfor vigtigt, at der bliver skabt et

overblik over de enkelte renoveringsprojekter, store som små. Problemet omkring bad- og

toiletterne betegnes som et større projekt, der er af væsentlig karakter.

Huslejeniveauet i Lykkebo er allerede på nuværende tidspunkt relativt højt, på 993,43 kr./m²

og der henlægges 130,38 kr./m² (i gennemsnit ligger lignede afdelinger på 113 kr./m² i 2009 jf.

KAB-statistikken). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Lykkebo at finansiere en

forundersøgelse for at kunne afdække problemets omfang.

Den omtalte forundersøgelse vil være en central del af helhedsløsning og være begyndelsen

på en række undersøgelser. Rapporten fra forundersøgelsen vil være en væsentlig del af

grundlaget for planlægningen af en mere helhedsorienteret indsats i Lykkebo. Det vurderes

at der i forbindelse med en helhedsindsats vil være behov for at ansøge om Landsbyggefondsmidler.

Det foreslås derfor at SAB yder et afdrags- og rentefrit lån på op til 100.000 kr. til finansieringen

af en forundersøgelse af bad og toiletter, hvor tilbagebetalingen påbegyndes om 5

år, hvor Lykkebo vil have henlagt tilstrækkeligt til at kunne finansieres en tilbagebetaling.

15/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Indstilling: #JobInfo Det Criteria=KABside1#

indstilles at organisationsbestyrelsen vedtager at der ydes et rente og

afdragsfrit lån i 5 år på op til 100.000 kr. som finansieres via SAB’s arbejdskapital.

Bilag 14: Handleplan for Lykkebo

Organisationsbestyrelsen vedtog at yde et rente- og afdragsfrit lån i 5 år på op til 100.000 kr. som

finansieres via SAB’s arbejdskapital.

14. Mobiltelefonabonnementer til mobiltelefoner i afdelingsbestyrelser

KAB har i række sager oplevet, at der har været problemer med håndteringen af mobilabonnementer

i forbindelse med mobiltelefoniforbrug i afdelingsbestyrelserne. Problemet består i,

at der har været indgået abonnementsaftaler, som ikke matchede forbruget på mobiltelefonerne.

Således har der f.eks. været betalt forholdsvis store beløb for datatrafik eller minutpriser.

Det skal understreges, at der i alle sager er fundet løsninger på problemerne og

regninger er således blevet betalt.

Forvaltningskommissionen har i oktober drøftet problemstillingen. For at sikre, at der bliver

indgået de mest optimale abonnementsaftaler i afdelingsbestyrelserne, indstiller forvaltningskommissionen,

at der bliver fastsat en politik for dette område.

Forvaltningskommissionen indstiller, at det vedtages, at når en afdelingsbestyrelse ønsker at

oprette et mobiltelefonabonnement, skal dette ske igennem KAB. Således sikres det, at der

indgås de mest optimale aftaler såvel behovsmæssigt som økonomisk. Indkøbet at mobiltelefonen

kan stadig ske uden om KAB.

Indstilling: Det indstilles at, organisationsbestyrelsen vedtager at afdelingsbestyrelserne

fremover skal tegne mobilabonnementer igennem KAB.

Organisationsbestyrelsen vedtog, at afdelingsbestyrelserne fremover skal tegne mobilabonnementer

gennem KAB og at det skal besluttes af afdelingsmødet, hvis afdelingsbestyrelsen ønsker at tegne mere

end et abonnement.

15. Repræsentantskabsmøder

Som det er organisationsbestyrelsen bekendt blev der den 15. december 2010 afholdt ordinært

repræsentantskabsmøde. På mødet var foruden valg til organisationsbestyrelsen og diverse

repræsentantskaber, behandling af regnskab og budget også behandling af ændringer af

SAB’s vedtægter bl.a. som følge af den nye lovgivning.

16/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

På repræsentantskabsmødet #JobInfo Criteria=KABside1# var der ikke mødt tilstrækkeligt op til at forsamlingen kunne

godkende ændringerne i SAB’s vedtægter. Derfor blev der afholdt et ekstraordinært

repræsentantskabsmøde den 5. januar 2011. Det kan tilføjes at vedtægtsændringerne blev

godkendt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og evaluerer

repræsentantskabsmøderne den 15. december 2010 og den 5. januar 2011.

Organisationsbestyrelsen drøftede kort repræsentantskabsmøderne. Der var ros til beretningen og en

kommentar om at fremmødet ikke var så godt. Det er forhåbentlig noget der ændrer sig, når mødet igen

til næste år kommer til at ligge i januar.

16. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet

På temadagen den 26. oktober 2010 tog organisationsbestyrelsen hul på en drøftelse af

bestyrelsesarbejdet fremadrettet. Drøftelsen mundede ud i en konklusion om at arbejdet

skulle fortsætte, eventuelt på et særligt seminar. På sit møde den 7. december 2010

anmodede Forvaltningskommissionen administrationen om at finde mulige datoer for et

seminar samt at udarbejde en skitse for et sådan.

Administrationen foreslår, at der arbejdes konkret med de punkter som drøftelsen på

temadagen udkrystalliserede (se bilag 15 punkt 1 – 7). Konkretiseringen kan ske ved at

arbejde med punkterne ud fra centrale emner i målsætningsprogrammet

Punkter Målsætning Målsætning Målsætning

Hvilke indsatser

er vigtigst i

2011? (punkt 1)

Hvordan skal

bestyrelsen

arbejde med

disse? (punkt 2)

Kommunikation

– budskaber

- form (punkt 3,

4, 6 og 7)

Udvikling af

beboerdemokrati

Udvikling af

beboerdemokrati

Udvikling af

beboerdemokrati

Bolig social

indsats

Bolig social

indsats

Bolig social

indsats

Klima og energipolitik/

renovering

Klima og energipolitik/

renovering

Klima og energipolitik/

renovering

Afviklingen af organisationsbestyrelsesmøder og udformning af dagsordenen (punkt 5)

bliver et selvstændigt og afsluttende punkt på seminaret.

Forslag til mulige datoer med start fredag eftermiddag kl. 16 og afslutning lørdag kl. 17:

17/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Fredag den 11. og lørdag den 12. marts 2011

Fredag den 18. og lørdag den 19. marts 2011

Fredag den 1. og lørdag den 2. april 2011

Forslag til overslagsbudget for seminariet

Forplejning og overnatning 45.000 kr.

Eventuel proceskonsulent 20.000 kr.

I alt 65.000 kr.

Forudsætningen for et udbytterigt seminar er, at organisationsbestyrelsen har et klart billede

af, hvad de konkret ønsker at få ud af seminaret.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen

- drøfter hvad de konkret ønsker at få ud af seminaret samt seminarets form og indhold

- beslutter om de ønsker ekstern konsulent bistand til gennemførelse af seminaret

- bevilliger en økonomisk ramme til afholdelse af seminaret på 65.000 kr.

Bilag 15: Notat om bestyrelsesarbejdet

Organisationsbestyrelsen drøftede formålet med et seminar. Der var bred enighed om at formålet er at

finde en form på møderne og bestyrelsesarbejdet i øvrigt, der giver luft til at arbejde mere med det

politisk-strategiske niveau og at fordybe sig i enkelte emner. Seminaret skal også fokusere på den

fremtidige udvikling af beboerdemokratiet og kommunikationen mellem organisationsbestyrelsen dens

bagland.

Der var en diskussion af, hvorvidt man skal bruge en ekstern proceskonsulent. I debatten deltog

Flemming Balle, Bjarne Krohn, Jesper Nygård, Alice Brødbæk og John B. Sørensen.

Organisationsbestyrelsen besluttede at bevillige 65.000 kr. fra arbejdskapitalen til at afholde et seminar

- inklusive honorar til en proceskonsulent - og at fastlægge seminaret til den 1. og 2. april 2011.

17. KAB studietur 2011

KAB studieturen går i år til Marseille (Porten til Europa). Byen Marseille rummer 852.395

indbyggere, mens stor-Marseille er på 1.60.095 indbyggere (2007). Altså en by der størrelsesmæssigt

minder om København.

Frankrig - der har den anden største almene boligsektor i Europa - og Marseille er spændende

at besøge bla. fordi den franske stat, regionen og kommunen i 1995 indledte et meget stort og

18/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

omfattende #JobInfo udviklingsprojekt Criteria=KABside1# i Marseille (Euroméditerannée). I alt er bynære arealer på 310

hektarer under omdannelse. Herunder er det bestemt, at ved boligbyggeri, skal 33 % opføres

som almene boliger. I 2013 er Marseille desuden udnævnt til at være en af EU’s Kulturbyer.

Vi skal besøge Marseille kommune, almene boligorganisationer, private udviklere samt

forskellige kommunale projekter. Ligeledes vil der være anledning til at se spændende

arkitektur, herunder Le Corbusier’s – Unité D’Habitation.

Der afholdes to ture til Marseille - en i foråret den 16.–20. maj 2011 og en i efteråret den 5.-9.

september 2011. Normalt aftaler organisationsbestyrelsen, at de, der ønsker at deltage,

tilmelder sig den samme tur.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om medlemmerne skal

tilmelde sig til KAB studieturen i foråret eller i efteråret.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at reservere pladser til turen i foråret, da de fleste medlemmer

kunne deltage i foråret. Der er dog et par medlemmer, som overvejer at tilmelde sig i efteråret i stedet.

18. SAB studietur 2012

Det er også ved at være på tide at overveje spændende emner og destinationer for SAB´s

studietur i 2012 af hensyn til det forarbejde, der skal sættes i gang. Vi har modtaget et forslag

til en tur til Holland under overskriften: Byudvikling i Holland - om socialt boligbyggeri,

kulturhuse og nye byområder, som er vedlagt til inspiration (bilag 16).

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter ideer til SAB studieturen i 2012

og godkender, at der afholdes en forstudietur til efteråret med deltagelse af formandskabet

og Lars Friis.

Bilag 16: Byudvikling i Holland

Andre muligheder for interessante steder i det nære Europa blev foreslået. Berlin, Holland, Sverige og

den olympiske by i London blev nævnt.

Det blev besluttet, at lade formandsskabet arbejde videre med forslagene i samarbejde med Lars Friis fra

KAB og foretage de nødvendige forstudier til turen.

19. Gammel tomgangsleje i Valbyholm og Voldboligerne

19/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Som #JobInfo omtalt på Criteria=KABside1#

organisationsbestyrelsesmødet den 1. december 2010 i forbindelse med

gennemgangen af revisionsprotokollen havde revisionen bemærkning i Valbyholm og et

forbehold i Voldboligerne for tilgodehavender hos Københavns Kommune på henholdsvis og

239.222 kr. og 141.498,49 kr.

Disse beløb er nu blevet udredt af huslejegruppen i KAB. Beløbene hidrører fra den

tomgangsleje, der har været i forbindelse med Lejerbos ombygning af afdelingerne til

ældreboliger tilbage i 1990´erne inden SAB overtog dem.

Huslejegruppen har gennem flere år været i dialog med Københavns Kommune om tab i

forbindelse med fraflyttere i disse to afdelinger. Problemet har været at en del af

tomgangslejen frem til skæringsdato for ombygningen burde have været indeholdt i

byggeregnskabet, mens efterfølgende tomgangsleje skal dækkes af kommunen. Det har

derfor været et større arbejde at udrede, hvilke beløb der lå før og hvilke der lå efter

skæringsdatoen. Huslejegruppen har gennem årene haft succes med at få opkrævet

tomgangsleje fra kommunen for de to afdelinger, men som det ses, resterer der nu et beløb i

hver afdeling, som Kommunen ifølge deres oprindelige aftale med Lejerbo ikke kan tage

ansvar for.

Det bør nævnes, at det ikke er en sag, hvor der decideret er tabt penge, men at de første

indflyttere efter ombygningen har betalt lidt for lidt i husleje, da tomgangslejen burde have

været indeholdt i anskaffelsessummen for afdelingen og finansieret som et tillæg til

anskaffelsessummen for ejendommen.

Hvis afdelingerne selv skal afskrive beløbet over 5 år vil det for Valbyholm give en

huslejestigning på 0,26 %, svarende til 2,59 kr. pr. m 2 pr. år. Eller for en bolig på 58,8 m 2

svarer det til en huslejestigning pr. mdr. på 12,69 kr.

For Voldboligerne betyder det en huslejestigning på 0,29%, svarende til 2,93 kr. pr. m 2 pr. år.

Eller for en bolig på 64,4 m 2 svarer det til en huslejestigning pr. mdr. på 15,72 kr.

Det kan lyde som en beskeden lejestigning for de to afdelinger, men det bør nævnes at

huslejen i forvejen er høj i ældreboligafdelingerne og at begge afdelinger betaler tilbage på

tidligere års underskud. Valbyholm har en gennemsnitsleje på 1.008,31 kr. pr. m 2 pr. år.

Voldboligerne har en gennemsnitsleje på 1.117,32 kr. pr. m 2 pr. år.

Indstilling: Det indstilles, at SAB beslutter, hvorvidt man vil stille sikkerhed for Valbyholm

og Voldboligerne indtil der er sket en endelig afskrivning over 5 år eller om man vil yde et

direkte driftstilskud på henholdsvis 239.300 kr. og 141.500 kr. til afvikling af ældre tomgangsleje.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at der stilles sikkerhed indtil der er sket en endelig afskrivning af

beløbene på 239.300 kr. og 141.500 kr. for henholdsvis Valbyholm og Voldboligerne.

20/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

20. Bestyrelseshonorar 2010/2011

Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage

beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. august

2010.

Reguleringsindekset for september 2010 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder

udbetales 71,49 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 42,89 kr. pr.

lejemålsenhed.

Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2010.

Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar til ca. 398.586 kr.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 15. april 1997 besluttet, at bestyrelseshonoraret

fordeles således, at formanden modtager 16% svarende til 63.774 kr., næstformanden 12%

svarende til 47.830 kr. og de øvrige medlemmer 8%, svarende til 31.887 kr.

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med

boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af

bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen.

Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen

betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i

bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra

regnskabsårets begyndelse.

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af bestyrelseshonoraret.

Sager til orientering

21. Udlejningsaftale mellem SAB og Københavns Kommune

SAB’s organisationsbestyrelse har i efteråret 2010 behandlet forslaget til den nye

udlejningsaftale. Forslaget til udlejningsaftalen har nu været behandlet i BL’s første kreds

samt i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, som begge har godkendt aftalen.

Aftalen er trådt i kraft pr. 1. januar 2011.

21/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Indstilling: #JobInfo Det Criteria=KABside1#

indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Lone Skriver orienterede om, at kommunen har besluttet, at den niendedel af boligerne der skulle gå til

genhusning i forbindelse med Byfornyelsen skal gå til almindelig venteliste i stedet for fleksibel

udlejning, når byfornyelsen ophører.

Hun orienterede desuden om, at der vil komme individuelle aftaler for SAB på de enkelte puljer af

boliger, der skal leveres.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

22. SAB’s svar på ældreboligaftale

Formanden har underskrevet aftalen om udlejning af ledige ældreboliger i København.

I følgebrevet har administrationen fremhævet, at SAB har indgået aftalen under forudsætning

af:

� at ommærkning af organisationens ældreboliger ikke kan ske uden eksplicit

forudgående godkendelse af SAB

� at forvaltningen af aftalen sikrer, at hverken SAB eller vedkommende boligafdeling

kan få andre tab eller omkostninger, end de der følger af udlejning efter traditionel

kommunal visitation.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 17: Underskrevet aftale om udlejning ledige ældreboliger

Bilag 18: Brev om godkendelse af aftale – udlejning af ældreboliger

Kjeld Poulsen gav udtryk for skepsis i forhold til punkt nummer to.

Det blev præciseret, at aftalen og SAB´s forbehold netop skal sikre, at afdelingen og SAB ikke mærker

forskel på hvem lejeren er. Kommunen skal dække alle huslejetab - også en eventuel restancesag.

Dermed tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning.

23. Markant stigning i renovationsudgifter

Af de nye skatteopgørelser fremgår det, at mange af SAB´s afdelinger skal betale langt mere

for renovation end de forrige år. I visse afdelinger er det stigninger på helt op til 207 %.

22/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Af kommunens #JobInfo Criteria=KABside1#

hjemmeside og i en tilsendt folder fremgår det, at det skyldes en omlægning i

gebyropkrævningen:

Det nye ved gebyret er:

- at affaldsgebyret for boliger ikke længere opkræves efter beholdervolumen, men efter hvor

mange boliger, der er på den enkelte ejendom,

- at der ikke længere betales standpladsgebyr,

- at erhverv ikke længere betaler for genanvendelsesordningerne (haveaffald, pap, papir og

glas).

- at gebyr for farligt affald og administration for erhverv faktureres direkte til virksomheden,

dvs. ikke via grundejers ejendomsskat.

Vi er ikke tidligere blevet informeret om at omlægningen af affaldsafhentningen ville få så

store konsekvenser for de almene boligafdelinger og de nye større beløb vil få indflydelse på

regnskabet for indeværende budgetår, da der ikke er indregnet så store stigninger i

budgetterne.

Ifølge kommunens egne oplysninger vil ”gebyromlægningen ikke betyde, at mange

ejendomme vil opleve, at der sker en ændring i den samlede årlige gebyrbetaling. Nogle

ejendomme vil opleve en stigning, og andre vil opleve, at det samlede gebyr falder. Men det

samlede beløb, som opkræves fra samtlige Københavns affaldskunder, vil være det samme

som sidste år.”

På grund af den ændrede beregningsmetode er det er dog svært at gennemskue, hvem det er

der falder, da det ud fra vores foreløbige opgørelse kun er meget få SAB afdelinger der falder.

Kjeld Poulsen har på vegne af BL rettet henvendelse til borgmester for teknik og miljø Bo

Asmus Kjeldgaard.

Der vil blive en mundtlig orientering om sagen på mødet.

Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Kjeld Poulsen fortalte, at han havde fået et svar på sin henvendelse, som ikke sagde så meget. Han

fortalte, at SAB sammenlagt stiger 2,7 mio. kr., AKB stiger over 3 mio. kr. og fsb stiger over 4 mio. kr.

i renovationsafgifter.

Jesper Nygård havde også henvendt sig til kommunen og kunne fortælle at, at der er to grunde til

stigningen. Den ene skyldes at der i 2009 har været et stort underskud på Amager 3 værket. Men den

anden og største stigning kommer af ændringer i affaldsbekendtgørelsen, som har medført at

virksomheder skal betale afgift. Det rammer især København, som har mange virksomheder. Derudover

er bekendtgørelsen udformet så den også kommer til at ramme dem, der har virksomhed i deres hjem.

23/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Borgerrepræsentationen #JobInfo Criteria=KABside1# har godkendt forslaget med en protokolbemærkning til regeringen om at man

må arbejde på visse ændringer.

Der var enighed i organisationsbestyrelsen om, at man bør gå til pressen med sagen. Derudover blev

orienteringen taget til efterretning.

24. Kritik af KAB

På såvel KAB’s som SAB’s repræsentantskabsmøder blev der rejst kritik af KAB, herunder

forvaltningsområde A.

Områdechefen for forvaltningsområde A har holdt møde med Bjarne Krohn og Frank Sass fra

organisationsbestyrelsen den 21. december 2011 for at få konkretiseret kritikken. Det er

centralt, at KAB formår at skabe tryghed hos kunden ved at sikre god kommunikation,

konkret opfølgning og god budgetstyring. Det vil forvaltningsområde A fokusere yderligere

på i år.

Det blev desuden konstateret, at selv om SAB i mange henseender har førertrøjen på,

bevirker SAB-kulturen, at organisationsbestyrelsen sjældent roses for succeser og opnåede

resultater.

Der var enighed om et fælles succeskriterium: Ingen klager over KAB på dette års

repræsentantskabsmøder. Det handler ikke om mundkurv, men kvalitet.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 19: Referat fra møde mellem områdechefen, Bjarne Krohn og Frank Sass

Lene Vennits fortalte, at der på mødet blev givet udtryk for en afmægtighed. Hun sagde, at det er noget

man i forvaltningsområde A gerne vil tage alvorligt. Der bliver bl.a. arbejdet på at ændre på KAB´s

breve, så de bliver mere forståelige.

Frank Sass opfordrede til, at formænd der har noget konkret at klage over, sender det direkte ind til

Lene Vennits.

Dermed tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning.

25. Aktuel boligpolitisk orientering

Der vil blive givet en mundtlig orientering.

24/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

Indstilling: #JobInfo Det Criteria=KABside1#

indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Der er beboerrepræsentantskabsmøde den 8. februar 2011, hvor der vil blive orienteret givet en aktuel

boligpolitisk orientering.

Det tog organisationsbestyrelsen til efterretning.

26. Eventuelt

Alice Brødbæk bad om at få sendt de kommende mødedatoer ud.

Kjeld Poulsen havde læst postloven. Der står at postkasser skal placeres ud til offentlig vej.

Rundholmen er en offentlig vej, men i Rundholmen har de fået at vide, at de skal have flyttet

postkasserne. Kjeld Poulsen mente ikke, at det kunne have sin rigtighed.

Referatet er forelagt og godkendt.

København den ___________________________

__________________ _____________________ ___________________

John B. Sørensen Kjeld Poulsen Stig Torp Kaspersen

__________________ _____________________ ____________________

Frank Sass Ole Lagoni Alice Brødbæk

___________________ _____________________ _____________________

Lone Ulholm Bjarne Krohn Ellen Højgaard Jensen

___________________ ___________________

Flemming Balle Mogens Hansen

25/26


Referat

KAB

Møde den 27. januar 2011

Udsendt den 4. marts 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

26/26

More magazines by this user
Similar magazines