Kirkebladet - Kirkeportal

kirkeportalen.com

Kirkebladet - Kirkeportal

Ny præstegård side 4 Menighedsrådsvalg side 6 Konfirmander side 8-9

Komdrup - Sdr. Kongerslev - Nr. Kongerslev Juli - August - September - Oktober

”Høst måne” af Charlotte Breinholm

Kirkeliv - tryghed -

glæde!

Konfirmanderne har ordet

side 3-4

Rigtigt sjovt år for

Spejderne side 5

Vi har brug for dig side 6

Ny kirkeklokke i

Nr. Kongerslev side 10

Nyt fra

Menighedsrådene side 11


KIRKELIG VEJVISER

Hvor henvender

man sig?

FØDSEL: Et barns fødsel skal

anmeldes. Sædvanligvis foretager

jordemoderen anmeldelsen, men

er fødslen sket uden jordemoder,

skal forældrene anmelde fødslen.

Du kan anmelde dit barns fødsel

via blanketten ”Fødselsanmeldelse”

senest 14 dage efter fødslen.

ANMELDELSE: Fødsel og fællesforældremyndighed.

I kan som

ugifte forældre erklære, at I ønsker

at varetage omsorgen og ansvaret

for jeres barn sammen via blanketten

”Omsorgs- og ansvarserklæring”.

Dette kan I også gøre med

Digital signatur inden 10 dage efter

barnets fødsel.

DÅB: Aftale finder sted hos sognets

præst. Man medbringer dåbsattester

samt vielsesattest for forældrene.

BRYLLUP: Efter ægteskabspapirerne

er ordnet på borgmesterkontoret,

afleveres prøvelsesattesten,

dåbsattester og evt. andre papirer til

den præst, der skal udføre vielsen.

BEGRAVELSE: Dag og klokkeslet

for begravelsen aftales først med den

præst, der skal foretage begravelsen.

FOtOGRAFERiNG VED

KiRKELiGE hANDLiNGER

Aftales med præsten.

Kirkebetjening

Kirkesanger

Komdrup, Sdr. Kongerslev,

Nr. Kongerslev:

Solveig Dahl Poulsen

Solvej 12, 9293 Kongerslev,

tlf. 98 33 23 63

Organist

Martin Hausgaard Jensen

Skodshøj 27, Guldbæk,

9530 Støvring, tlf. 61 69 55 01

Indre Mission:

Jens Nielsen, tlf. 98 32 67 81

2

Gravere

Sdr. Kongerslev:

Gert Christensen

Magnoliehaven 10, 9293 Kongerslev,

tlf. 98 33 21 75

Nr. Kongerslev:

Poul Sørensen

Østergårdsvej 4, 9293 Kongerslev,

tlf. 98 33 16 96

Komdrup:

Dorit Sørensen

Østergårdsvej 4, 9293 Kongerslev,

tlf. 98 33 16 96

Menighedsrådsformænd

Sdr. Kongerslev:

Erik Nielsen

Kildevej 10 B, 9293 Kongerslev,

tlf. 98 33 11 88

Nr. Kongerslev:

Lone Landkildehus

Dalsgårdvej 14, 9293 Kongerslev,

tlf. 98 33 12 23

Komdrup:

Hanne Haals

Baggesdamvej 15, Komdrup,

9293 Kongerslev, tlf. 98 33 10 54

Kasserere

Sdr./Nr. Kongerslev:

Huset Venture Buet

Møllevej 16,

9400 Nørresundby,

tlf. 99 30 16 16

Komdrup:

Inge Kjeldsen

Lindenborgvej 7,

9293 Kongerslev, tlf. 98 33 10 49

Kirkens Korshærs

Genbrugsbutik

Danmarksgade 10,

9293 Kongerslev

Kontaktperson:

Ellinor Korsgaard

Neptunvej 2, 9293 Kongerslev,

tlf. 98 33 12 41

Kirkens webside www.kirkeportalen.com

Kirkeværge:

Sdr. Kongerslev:

Uffe Thorbjørn Sørensen

Westend 2, 9293 Kongerslev

tlf. 27 89 53 55

Nr. Kongerslev:

Gregers Kjeldsen

Dalsgårdsvej 12,

9293 Kongerslev, tlf. 98 33 12 03

Komdrup:

Jens Aage Rasmussen

Komdrupvej 10, Komdrup,

9293 Kongerslev, tlf. 98 33 12 69

KFUM Spejderne

Gruppeleder: Tine Pedersen,

tlf. 23 90 04 43

Kirkebladsredaktionen

Uffe Thorbjørn Sørensen

rikke-ettrup@mail.dk

Per Jensen, tlf. 98 33 19 33

persan@mail.tdcadsl.dk

Kirsten Madsen, tlf. 98 33 12 03

g.kjeldsen@post.tele.dk

Inge Kjeldsen, tlf. 98 33 10 49;

ikjeldsen@mail.dk

Johan Jensen, tlf. 98 33 20 03

jtj@post.tele.dk

Aage Hedevang Grum-Schwensen

tlf. 98 33 10 41, aahgs@km.dk

Sognepræst

Aage Hedevang Grum-Schwensen,

Præstegårdsvej 1,

9293 Kongerslev, tlf. 98 33 10 41

E-mail: aahgs@km.dk

Sognepræstens

fridage og ferie

Ferie: Fra tirsdag d. 31. juli til og

med d.7. august og tirsdag d. 14.

august til og med søndag d. 19.

august.

Weekendfri: 11/8-12/8; 13/10-14/10.

Prædikenfri søndage:

9/9 og d. 21/10.

Embedet varetages i ovennævnte

perioder af sognepræst Hanne

Moesgaard Skjesol, Mou

tlf. nr. 98 31 10 41.


PRÆSTENS ORD

Kirkeliv – tryghed - glæde!

Den 10. juni fejrede jeg mit 30 års

jubilæum som sognepræst her i

sognene ved en lille reception i konfirmandstuen.

Forud var der en

festgudstjeneste i Sdr. Kongerslev

kirke. Jeg har igennem disse mange

år forsøgt så godt jeg nu kunne det,

at være deltagene i sognebørnenes

glæder og sorger.

Jeg føler, at jeg har haft rigtig mange

gode år her på stedet. Jeg har

også haft nogle nedture, dels pga.

min egen skyld og dels pga. sygdom.

Nu igennem de sidste 3 år har jeg

det virkelig godt igen. Jeg glemmer

aldrig, de mange mennesker,

der støttede mig, dengang jeg var

svag. Til dem, skal der lyde en varm

tak! Selvfølgelig har jeg også som så

mange andre i lignende situationer

mærket janteloven. Men jeg har nu

den opfattelse, at når man møder

modgang – skal man staks begynde

at se positiv igen; prøve at gendanne

sig for sit indre blik- mennesker,

som ser positive på én.

KONFIRMANDER 2012 HAR ORDET (citater fra konfirmandstile)

Hvad har betydet mest for dig

under konfirmandundervisningen?

At vi har en god præst, og at vi

har hygget os!

At jeg har lært at være kristen

og tro på Gud, Jesus og Helligånden.

Og bønnen, som præsten

bad sammen med os!

Det har været sjovt at gå til konfirmandundervisning

og Aage

har gjort en stor indsats!

Jeg har lært min klasse bedre at

kende og jeg synes at undervisningen

har været god og hyggeligt!

Jeg synes at jeg har lært meget

om kristendommen og om Bibelen.

Det har været mega hyggeligt at

gå til præst og meget spændende

Det, der har betydet mest for mig

i undervisningen er det indblik

jeg har fået for den kristne tro!

Det, der har betydet mest for mig

er: fodbold, Gud, Jesus og Aage!

At vi har haft det godt, sjovt og

lært noget! Jeg har lært mere

om Jesus og Gud – jeg har været

glad for at komme – det er aldrig

kedeligt!”

Vi har lært at der er mere mellem

himmel og jord!

At vi har haft det sjovt. Vi har

haft en sjov og skæg og hyggelig

præst, det har været dejligt!

Vi har alle brug for accept!

Derfor vil jeg ikke selv skrive så

meget her ved mit 30 års jubilæum,

men lade de unge konfirmander

komme til orde. Disse unge mennesker

har i årenes løb givet mig

mange glæder og en accept, som jeg

fortsat lever højt på!

Hav en rigtig god sommer.

Aage Hedevang

Jeg synes, at jeg har fået en meget

stor forståelse for kristendommen.

Jeg har fundet ud af at alle de

ting, som står i Bibelen også kan

sammenlignes med, hvad der

sker i virkeligheden!

Hvad synes du om at gå i kirke

– om gudstjenesten?

Hvad synes du om at gå i kirke –

om gudstjenesten?

Jeg kan godt lide at gå i kirke –

jeg er hel vild med den aroma der

er inde i kirken!

Kirkegangen var god nok- det

var ikke det sjoveste, men jeg

fandt ud at der var et stort fællesskab

i kirken!

Jeg synes at det har været meget

hyggeligt. Jeg kan godt lide

de gamle historier!”

Kirkegangen har været spændende

og prædiken og stemningen er

altid god.” Det var spændende og

afslappende at gå i kirke!

Jeg synes, at det var spændende

og lærerigt at gå i kirke, men

også ret hyggeligt!

fortsættes på side 4

3


Jeg fik noget ud af at gå i kirke!”

Specielt hyggeligt Juleaften! Jeg

fik det ud ad det, at jeg måtte tidligere

op!

Turen til Gug – frikirke var rigtig

hyggeligt og godt med pizza derefter

– derhjemme i konfirmandstuen

i Kongerslev

Jeg har nydt at gå i kirke. Jeg fik

nærmest en ro i sjælen når jeg har

været i kirke, og jeg glædede til

næste gang jeg skulle i kirke!

Du lavede nogle gode prædikener

og jeg vil sikkert komme i kirke

igen!

Jeg føler mig fri, når jeg går i kirke.

Stemningen føles dejlig i min krop.

Alle er glade og det smitter. Prædiken

er lang, men god. Når man går

ud føler man sig fri og glad.

SOGNESIDE

Jeg føler mig fri i sindet, når jeg

går i kirke. Præsten er god og slet

ikke kedelig at høre på.!

Jeg synes at det er hyggeligt at

være i kirke- det er mest hyggeligt

at være til barnedåb – at sidde

sammen med sin familie – at synge

og smile sammen!

Præstens prædiken var rigtig gode

og efterfølgende har jeg tænkt over

hvad han sagde!

Hvordan synes du præsten har været?

Svar: Rigtig god præst!

Præsten har været god til at lære

os hvad det vil sige at være kristen.

Og hvor vigtigt det er at holde

fast, i stedet for at give slip alt

for hurtigt.

Præsten har været meget ander-

Ombygning af Kongerslev Præstegaard ?

Vi har i vores fællesråd, det vil sige

alle 3 menighedsråd, arbejdet meget

med et stort projekt omkring

vores præstegård.

Sidste år fik vi bevilliget penge til,

at udarbejde et skitseforslag omkring

hele vores præstegårdsområde.

På den baggrund inviterede

vi 3 arkitektfirmaer til, at komme

med deres bud på en fremtidig

præstegård. Menighedsrådene har

valgt at arbejde videre med forslaget

fra Christensen & Rottbøll A/S.

Vi havde selvfølgelig udarbejdet

vores ønsker. For det første skal

vores præstebolig bringes op til

et niveau, hvor vores sognepræst

kan fungere i det daglig – både

som præst og præstefamilie. Vi vil

meget gerne rykke alle offentlige

funktioner ud af selve præsteboligen,

således at kontor og mødeaktiviteter

foregår i forbindelse med

sognelokalerne i de gamle avlsbygninger.

4

I de gamle avlsbygninger vil vi udover

præstekontor og samtalerum,

også have en stor sognesal. I den

nye sognesal skal der være plads

til ca. 140 personer. Det betyder

selvfølgelig også, at køkkenfacilliter

bliver opgraderet – ligesom

toiletforholdene skal leve op til nutidens

krav.

Det vi ønsker med den nye præstegård

er, at den skal danne ramme

om mange flere aktiviteter for vores

lokaleområde. Det er selvfølgelig

alle kirkelige organisationer der

er velkomne, ligesom vi også håber

på, at der kommer gode kulturelle

tiltag – det kan være dilettant, teater,

kunstudstillinger, korsang, og

andre organisationer der kan gøre

brug af vores lokaler til foredrag

m.m.

Men som sagt, vi er kun på det absolutte

startniveau. Vi skal derfor

have lavet en beskrivelse af projektet

til provstiudvalget sådan, at de

ledes end jeg troede, men han har

været rigtig rar og fortalt os en del

af hans oplevelser.

Det er dejligt at præsten er rolig

og cool i timerne og at vi skal spille

fodbold i pausen.

Jeg synes at vor kære Aage har

været en god præst. Han har forståelse

for hvordan man har det i

vores alder.

Aage har været fantastisk. Han er

helt vildt hyggelig. Han behandler

os retfærdigt og så er han helt vild

sjov

Jeg kommer til at savne at gå til

præst.

kan se hvad vores tanker er.

Når vi kommer længere frem i projektet,

vil vi indkalde til et menighedsmøde

og fortælle om vores og

arkitektens ideer.

Men som nævnt – det er en meget

lang proces vi skal i gang med nu.

Tidsplanen er endnu ikke udarbejdet.

Vi ved, at det kan tage rigtig

lang tid, at få økonomien på plads.

Men tålmodighed er jo en dyd, så

vi er helt sikre på, at der på et

tidspunkt står en nyrenoveret og

tidssvarende præstegård oppe ved

siden af Sønder Kongerslev kirke.

Erik Rix-Nielsen


BØRN- OG UNGDOM

Rigtigt sjovt år for Kongerslev Spejdere

Nu er året ved at lakke mod enden

for spejderne, og det er helt ærgerligt,

for det har været et rigtigt

sjovt år for Kongerslev Spejderne.

Vi har bl.a. fået flere nye spejdere

af både bævere og juniorer.

Ved bæverne har vi lavet mange

sjove eksperimenter, med bl.a.

luft. Her fandt vi ud af at selv om

man ikke kan se luften kan vi både

komme til at mærke og høre den.

Vi har fundet ud af at vand ikke

bare er vand.

I vinter hvor vi ikke kunne være så

meget ude havde vi besøg af landbetjenten,

som kom og fortalte om

hans meget spændende arbejde og

hvordan man kan blive betjent. Vi

havde også besøg af Per Lauritsen,

Komdrup som fortalte os hvad

vi skal gøre hvis der er nogen der

kommer alvorligt til skade. Heldigvis

har vi ikke fået brug for det,

men det er alligevel rart at man

nu kan hjælpe hvis uheldet skulle

være ude. Derudover har vi selv

været på besøg ved Beredskabscenteret

Aalborg hvor vi fik lov til

at køre i en af de store brandbiler

med udrykning og det hele samt

sprøjte med en brandslange. Selv

om det var koldt var der ikke en

eneste der beklagede sig selv om

de blev lidt våde.

Ved bæverne har vi også lavet bl.a.

bæverknive, drager og kastanjedyr

og været ovre i Kongerslev Kirke,

hvor vi også fik lov til at komme

ned i krypten, og Aage fortalte

kirkens spændende historie. Også

har vi haft en masse sjove løb. Bl.a.

har vi haft vingummiorienteringsløb

hvilket selvfølgelig var en stor

succes.

Juniorerne og spejderne har været

ude hele året og vi har blandt andet

arbejdet meget med menneskerettigheder

og hvordan disse i ikke

er særlig gode eller slet ikke bli-

ver overholdt i andre lande. Dette

blev afsluttet med et løb hvor alle

spejderne skulle vise hvor meget

de havde lært. Udover at hygge

og lege både nede ved hytten og

på Heden, har vi arbejdet meget

med at blive gode til at tænde bål

og lave pionering. I det hele taget

omdrejningspunktet her i foråret

været lejrlivet, så vi kan blive rigtig

gode til dette når vi skal på den

store Spejdernes Lejr i Holstebro.

Det bliver en stor lejr, da det er en

fælleslejr med både blå og grønne

spejdere. Man regner med at der

kommer helt op til 35.000 spejdere

og mange af dem fra andre lande.

Kongerslev har lavet en fælleslejr

med spejderne fra Bælum og Mou,

da vi synes det er sjovere når vi er

mange sammen, og på den måde

styrke det gode samarbejde vi har

med de to andre grupper.

Så alle børnene kunne lære hinanden

bedre at kende inden den store

lejr, havde vi også en Middelalder

lejr sammen. Her blev der produceret

mange sjove middelalderting

såsom armbrøst og skjolde, og der

blev afholdt ridderturneringer.

På trods af regnvejr tog alle glade

men trætte hjem herfra.

Nu glæder vi os til de sidste måneder

med sjov, leg og læring og

derefter den store sommerlejr hvor

de store spejdere skal af sted hele

ugen og de store bævere skal med

i tre dage. Næste år regner vi med

at lave en omstrukturering i gruppen,

så det bliver endnu sjovere at

være spejder.

Tine Pedersen

Rigtig god Sommer

Kongerslev Spejderne

5


I efteråret 2012 skal der være menighedsrådsvalg

og dermed også

valg til menighedsrådene i Sdr.

Kongerslev, Nr. Kongerslev og

Komdrup. Vi står over for forandringer,

også i Folkekirken, og det

er derfor nødvendigt, at sognenes

beboere aktivt vil deltage i det arbejde,

som menighedsrådene laver.

Vi har brug for personer, der interesserer

sig for livet i kirken, og

som derfor ønsker at stille op til

dette hverv. Vi håber på, at nye

ansigter vil få lyst til at deltage i

arbejdet med at udvikle de lokale

sogneliv i vore kirker.

Der skal vælges 6 personer i Sdr.

Kongerslev, 5 i Nr. Kongerslev og

5 i Komdrup, og valgperioden er 4

år. Nye medlemmer af menighedsrådene

bliver tilbudt kurser i forhold

til menighedsrådsarbejdet.

Overvej, om det ikke er noget for

dig. Menighedsrådene er sognenes

ledelse sammen med præsten.

De konkrete opgaver spænder

bredt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse

af kulturværdier. Det er

bl.a. menighedsrådenes opgave:

• At arbejde for gode vilkår for

evangeliets forkyndelse, og for

den kristne menigheds liv og

vækst.

• At være arbejdsgiver for de

ansatte ved kirken, bortset

fra præsten.

• At varetage opgaver i forbindelse

med kirken og kirkegårdens

drift.

• At være ansvarlig for kirkens

økonomi.

• At beskytte kulturværdier –

bygninger, kirkegård, anlæg,

jordtillæg etc.

• At samarbejde med provsti

og stift.

SOGNESIDER

Vi har brug for dig - menighedsrådsvalg 2012

6

• Kommende store opgaver for den

kommende periode er bl.a. et

kommende byggeprojekt vedr.

renovering af Kongerslev

Præstegård.

Inden 1. søndag i Advent 2012 skal

der være afholdt valg til sognenes

menighedsråd. Hvis der kun indkommer

en liste til valget, bliver

der fredsvalg, og de, der er opstillet

på listen, bliver valgt som sognets

menighedsråd. Der kan udfærdiges

en liste på opstillingsmødet,

såfremt det ønskes.

Bliver der opstillet to eller flere

lister, skal der afholdes en valghandling

ligesom ved kommunalvalg.

Dette valg afgør så menighedsrådenes

sammensætning.

Kom til orienteringsmøderne, hvor

du kan høre mere om menighedsrådenes

arbejde og få svar på dine

spørgsmål.

Formand for valgudvalg

Johan Jensen tlf. 98 33 20 03

Møderne finder sted:

Sdr. Kongerslev

den 11. september 2012 kl. 19

i konfirmandstuen

Nr. Kongerslev

den 11. september 2012 kl. 19

på Nr. Kongerslev Friskole

Komdrup

den 12. september 2012 kl. 19

i forsamlingshuset


Barnedåb

SOGNESIDER

Freja Rose thaysen

døbt i Sdr. Kongerslev Kirke

den 25. marts 2012.

Barnedåb

Noah Riis Christensen

døbt i Nr. Kongerslev Kirke

den 8. april 2012.

Bryllup

Jeanette og René Weiergang Larsen

viet i Sdr. Kongerslev Kirke

den 14. april 2012.

Døbte siden februar 2012

Luka Liv Vejrgang, Sdr. Kongerslev kirke

Julius Valdemar Pedersen, Sdr. Kongerslev kirke

Noah Riis Christensen, Nr. Kongerslev kirke

Isabella Larsen Jensen, Nr. Kongerslev kirke

Freja Rose Thaysen, Nr. Kongerslev kirke

Viet siden februar 2012

Jeanette Vejrgang og René Vejrgang Larsen,

Sdr.Kongerslev kirke

Døde siden februar 2012

Poul Erik Nikolajsen,Vejgaard kirke

(boede i Kongerslev)

Gerda Elisabeth Rank, Sdr. Kongerslev kirke

Emma Clausen, Sdr. Kongerslev kirke

Jytte Holmgaard, Sdr. Kongerslev kirke

(boede i Sulsted)

Signe Clausen, Sdr. Kongerslev kirke

Niels Erling Larsen, Hadsund kirke (boede i Kongerslev)

Jens Jørgen Ulrichsen, Sdr. Kongerslev kirke

John Hansen, Sdr. Kongerslev kirke

Anna Kathrine Christensen, Gudum kirke

(boede i Kongerslev)

Birthe Vejrgang, Sdr. Kongerslev kirke

7


SOGNESIDER

Konfirmander 2012

8

Bededag, fredag d. 4. maj

kl. 09:30 i Sdr.Kongerslev kirke

( øverst fra venstre):

Kristian Thomsen,

Esben Pallisgaard,

Philip Frank Carstens,

Christopher Grønbo,

Mathias Kristensen Andersen,

Magnus Schou Hove,

Rasmus Bjerre Godiksen,

Casper Jensen,

Casper Grønbo,

Emil Andreas Kristensen

( nederst fra venstre):

Nanna Cronwlad Kronborg,

Emilie Kirstine Dahl Jensen,

Sille Lykke Straarup,

Kathrine Overgaard Jensen,

Julie Malene Svendsen

Bededag, fredag d. 4. maj

kl. 11:00 i Sdr. Kongerslev kirke

(øverst til venstre):

Camilla Thorius,

Cecilie Liv Manstrup Jensen,

Camilla Svenstrup,

Fredrik Borksted Jensen,

Victor Humle,

Mille Leegaard Troelsen,

Lærke Estrup

( nederst til venstre):

Maria Marcussen,

Sofie Nørskov Hansen,

Isabella Rie Pedersen,

Emma Marie Viben Borbjerg,

Anika Eileen Johansen


SOGNESIDER

KONCERT i Nr. Kongerslev Kirke

SØNDAG DEN 19. AUGUST KL. 16.00

MED GRUPPEN FIOLMINISTERIET

Fiolministeriet er et møde imellem 3 garvede kvindelige

musikere:

Kirstine Sand, violin og bratsch, Kirstine Elise

Pedersen, cello og Ditte Fromseier, violin, bratch,

guitar og sang. Gruppen har brugt den klassiske

kombination af strygeinstrumenter og ført den ind

i folkemusikkens verden og derved skabt deres eget

musikalske univers. Resultatet er en oplevelse af

intensitet, rå energi og smukke melodier og sange.

Fiolministeriet har udgivet anmelderroste albums

og turneret i det meste af Europa, specielt Tyskland,

hvor de har et stort publikum. De har bl.a.

spillet på Folk-Baltica i Flensborg, Førde Festival i

Norge og været de bærende kræfter i det store Seaquins

projekt, som optrådte på Tønder Festival og

Celtic Connections i Glasgow.

Der er fri entré til koncerten og alle er velkomne.

Søndag d. 6. maj

kl. 10:00 i Nr. Kongerslev kirke

( øverst til venstre):

Mike Friis Thomasen,

Preben Christensen,

Jan Christensen

(nederst til venstre):

Andreas Nymark Thaysen,

Kathrine Krage Byrialsen,

Sandra Rytter Pedersen,

Benedicte Møller Nielsen,

Rasmus Juul Lindstrøm

GOSPELSINGERS

i Sdr. Kongerslev Kirke

SØNDAG DEN 28. OKTOBER KL. 16.00

Gospelsingers er et amatør-gospelkor på højt niveau.

Koret udstråler en fantastisk livsglæde og

glæde ved musikken, som ikke kan andet end at

smitte af!

Repertoiret er bredt og spænder fra moderne uptempo

numre over traditionelle spirituals i nye og

gamle arrangementer til smukke gospel-ballader,

som går lige ind under huden på både kor og publikum.

Koret ledes af Signe Højmark, som er uddannet rytmisk

sanger fra Music Academy i Los Angeles, og

som har stor erfaring med gospelmusik.

Desuden medvirker pianisten Anna Lystbæk, som

studerer rytmisk klaver og sang på det jyske musikkonservatorium.

Alle er velkomne, og der er fri entré..

9


SOGNEKALENDER

Niels Holgersen flyver igen

TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 19.30

Fortælleren og sangskriveren Torben Wahlstrøm har skabt en forestilling

med udgangspunkt i Selma Lagerlöfs Niels Holgersens vidunderlige rejse

gennem Sverige.

Han fortæller og synger historien med hovedvægten lagt på Niels’ forvandling

og det centrale spørgsmål: Hvordan bliver han menneske igen? Ja, Hvad

vil det egentlig sige at være menneske? Forestillingen varer ca. 50 min.. Den

indeholder 5 nyskrevne sange, som publikum nemt kan synge med på.

Fordrag om Kenya

TORSDAG DEN 11. OKTOBER KL. 19.30

Bodil Riis vil holde foredrag ledsaget af billeder om

hendes rejseoplevelser og om Internationalt Landsby

Samarbejde (I.L.S.) Bælum. Bælum har en venskabsby i

Kenya der hedder Nyandiwa, som ligger ved bredden af

Viktoriasøen.

I 28 år har de to landsbyer samarbejdet om at skabe udvikling

i den fattige provins. I.L.S. har bl.a. opført et børnehjem, ældrecenter,

bibliotek/uddannelsescenter og restaureret en skole, blot for at nævne

nogle af projekterne. Det er en helt anden kultur som til tider kan virke

pudsig for os og andre gange lærerig.

BEGGE FOREDRAG ER I KONFIRMANDSTUEN

Ny kirkeklokke i Nr. Kongerslev

For flere år siden blev vi i Nr. Kongerslev

Menighedsråd enige om at

få installeret automatisk ringning

på kirkens klokke. I den forbindelse

fik vi besøg af en klokkekonsulent,

der skulle vejlede os. Han oplyste,

at vores klokke er støbt i 1200 tallet

af en anonym klokkestøber. Det

er et fornemt støbearbejde med

randlister, der i formningsprocessen

er udført af snoede vokstråde.

Klokken er nævnt i F. Uldahls

værk ”Danmarks Middelalderlige

Kirkeklokker”, hvor den dateres

til 1200 tallets midte. Der er kun

ganske få klokker fra den tidlige

Middelalder, et forhold der, sammen

med den fornemme støbning,

gør den til et unikum, der kan sammenlignes

med vore fornemme romanske

døbefonde.

10

En klokke med en så høj kulturhistorisk

værdi ville han bestemt

ikke anbefale, at der blev installeret

automatisk ringning på. Heldigvis

var der plads til at installere

en ny klokke ved siden af den gamle,

og efter mange undersøgelser

og lytten til forskellige kirkeklokker

faldt valget på en klokke støbt

i Holland gennem klokkefirmaet

Thubalka.

Denne nye klokke kunne uden videre

forsynes med automatisk ringning.

Det vil herefter blive den, der

kommer til at tage det daglige slæb

med morgen- og aftenringning,

mens den gamle klokke kan ringes

med håndkraft sammen med den

nye ved sidste sammenringning om

søndagen, ligesom den kan bruges

ved højtidelige lejligheder.

Kom og syng med i

Kongerslev-Komdrup Kirkernes

Børne- og Ungdomskor

Har du lyst til at synge, så kom og vær med

i Kongerslev-Komdrup-kirkernes børne- og

ungdomskor.

Alle sangglade drenge og piger fra 2.-10.

kl. har her en fantastisk mulighed for at

få hyggeligt samvær med kammerater, der

også gerne vil synge.

Vi øver hver onsdag fra 15.15-16.15.

Vi synger til gudstjenester og koncerter, og

en gang om året tager vi på den sejeste kortur

sammen med to andre kor.

Det er gratis at gå til kirkekor, og du får

løn, når du synger i kirken.

Første øvedag efter sommerferien er onsdag

den 29. august i konfirmandstuen ved

præstegården i Sdr. Kongerslev.

Vi glæder os til at se dig!

Martin Hausgaard Jensen (61695501)

& Solveig Poulsen (98332363)

Den nye klokke er forsynet med følgende

2 inskriptioner:

STØBT TIL NØRRE KONGERS-

LEV KIRKE ÅR 2012

AF EIJSBOUTS I HOLLAND og

KIRKEKLOKKE

EJ TIL HOVEDSTÆDER

STØBTES DU

MEN TIL DEN LILLE BY

Desuden er der et pyntebånd med

”legende børn” og endelig et kors

med en cirkel, der symboliserer opstandelsen

og evigheden.

På vegne af Nr. Kongerslev Menighedsråd.

Kirsten Madsen


SOGNEKALENDER

Nyt fra Nr. Kongerslev Menighedsråd

Nu har vi fået den nye kirkeklokke.den blev taget i brug i forbindelse

med gudstjenesten Påskedag.Der blev ringet med både den nye og den

gamle klokke,det var en god oplevelse. (Se artikkel om den gamle og nye

klokke andet sted i bladet.

Vi har valgt Egebjerg By og Landskab til at stå for at lave planen til kirkegårdsregulering.

Nr. Kongerslev Menighedsråd

KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK

Butikken modtager gerne tøj og

møbler. Gør brug af vores container

eller aflever tingene i butikken.

Vi afhenter også gerne og rydder evt.

bolig. Ring gerne på tlf. 2236 8241

for aftale om afhentning.

Kontakt os også gerne i butikkens

åbningstid på tlf. 9833 2811

Kontaktperson: Ellinor Korsgaard

tlf. 9833 1241

Åbningstider:

Mandag og tirsdag ...............................................................................LUKKET

Onsdag, torsdag og fredag ................................................................ kl. 13 - 17

Lørdag formiddag ............................................................................... kl. 10 - 13

Missionshuset

kl. 19.30 hvor andet ikke r nævnt.

AUGUST

Onsdag den 1.

Rengøring af missionshus kl. 13.00

SEPTEMBER

torsdag den 6.

Fødselsdags- og høstfest.

Tale ved forstander Jens Maibom,

Diakonskolen, Aarhus.

Medbring evt. en gave (gerne fra

haven) til et høstlotteri.

torsdag den 20.

Bibeltime over ”Effeserbrevet

kap. 2” ved tidligere

sognepræst Ove Paulsen, Aarhus.

OKTOBER

Onsdag den 3.

Oktobermøde i Hadsund kirke

kl. 19.00. Derefter i missionshuset.

torsdag den 4.

Oktobermøde i Hadsund

missionshus kl. 19.30.

torsdag den 18.

Bibeltime over ”Effeserbrevet kap. 3”

ved sognepræst

’Knud Olav Pedersen, Kirketerp.

torsdag den 25.

Kredsmøde i Kongerslev

missionshus. Tale ved

Miss. Preben Sørensen, Viborg

11


GUDSTJENESTER

GUDSTJENESTER

OG ANDAGTER

På Lykkeshøj

Onsdag d. 4. juli kl. 14

Gudstjeneste

Onsdag d. 8. august kl. 14

Andagt

Onsdag d. 22. august kl. 14

Gudstjeneste

Onsdag d. 5. september kl. 14

Andagt

Onsdag d. 19. september kl.14

Høstgudstjeneste

Onsdag d. 3. oktober kl. 14

Andagt

Onsdag d. 17. oktober kl. 14

Gudstjeneste

Onsdag d. 21. oktober kl. 14

Andagt

Der er kaffebord efter hver

gudstjeneste og andagt.

OFFENTLIGE MØDER

Komdrup Menighedsråd

alle i forsamlingshuset kl. 19

Nr. Kongerslev Menighedsråd

i Graverhuset kl. 19.00,

14. august og 16. oktober

Sdr. Kongerslev menighedsråd

i konfirmandstuen kl. 19

28. aug., 25. sept. og 23. okt.

12

Gudstjenester

HMS Sognepræst Moesgaard Skjesol,Mou

1: Trompetist + børne-og ungdomskoret medvirker

A: Vi mindes vore døde.

Kirkebilkørsel

Juli - August - September - Oktober

SDR. KGSLV. NR. KGSLV. KOMDRUP

1. juli 4.s.e.trin 10:30

8. juli 5.s.e.trin. 10:30

15. juli 6.s.e.trin. 10:30 9:00

22. juli 7.s.e.trin. 10:30

29. juli 8.s.e.trin. 10:30

5. august 9.s.e.trin. 9:00 (HMS)

12. august 10.s.trin. 9:00 (HMS)

19. august 11.s.e.trin. 9:00 (vikar)

26. august 12.s.e.trin. 10:30

2. september 13.s.e.trin 10:30 9:00

9. september 14.s.e.trin. 9:00 (vikar)

16. september 15.s.e.trin. 10:30 Høstg. (1)

23. september 16.s.e.trin. 10:30 Høstg. (1)

30. september 17.s.e.trin. 10:30 Høstg.(1)

7. oktober 18.s.e.trin. 10:30

14. oktober 19.s.trin. 9:00 (vikar)

21. oktober 20.s.e.trin. 10:30

28. oktober 21.s.e.trin. 9:00 (vikar)

4.nov. Alle helgens dag 10:30 (A) solist 9:00 (A) solist

Til gudstjenester i Sdr. Kongerslev, Nr. Kongerslev eller

Komdrup kirker.

Gælder også ved deltagelse til sogneaftner i Konfirmandstuen

eller Aktivitetscentret.

Ring og bestil kørsel • Tlf. 98 33 58 00

Gerne dagen før kl. 18.00 eller senest 2 timer før kørsel.

N.B! Stof til næste kirkeblad senest den 15. september 2012

Østhimmerlands Folkeblad • 98 33 10 24

More magazines by this user
Similar magazines