25.02.2013 Views

Download Dynamo som pdf her - Danmarks Tekniske Universitet

Download Dynamo som pdf her - Danmarks Tekniske Universitet

Download Dynamo som pdf her - Danmarks Tekniske Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

danmarKs teKnisKe <strong>Universitet</strong> > september 2012 > nr. 30<br />

Ultralyd<br />

satellittest ny analyse<br />

Kunstige<br />

muskler i<br />

metermål<br />

Bedre billeder<br />

Avanceret<br />

Vækst til danske<br />

af kroppen xx 16 radarteknik xx 10 virk<strong>som</strong>heder xx 40<br />

xx4


inDholD ><br />

leder 3 samarbejde skaber vækst<br />

Fokus på elektroteknologi<br />

eFFeKtiv energi 4 silikonemuskler kan styre termostaten<br />

rUmForsKning 8 satellitten, der holder øje med skovene<br />

eleKtromagnetisKe systemer 10 Avanceret radarteknik bag skovsatellitten<br />

14 esA: en smart løsning<br />

UltralydssKanning 16 ny teknik skaber bedre billeder af kroppen<br />

Højspænding 20 De destruktive lyn<br />

mediKoteKnologi 24 Mærkning af celler giver unik viden om kræft<br />

lydteKnologi 28 styr på lyd i stuen<br />

ladeteKnologi 31 lad op i en fart<br />

34 Danmark <strong>som</strong> foregangsland<br />

stUdenterprojeKter 35 Dtu Blue Dot Projects<br />

bæredygtigt byggeri 36 Plusenergi med flot design<br />

ForsKningssamarbejde 40 Vækst til danske virk<strong>som</strong>heder<br />

liFe science 42 Fremtidens snedige medicin<br />

Fra Historiebøgerne 46 På vej ind i elektronikkens æra<br />

Kalender 49 Det sker på Dtu<br />

dtU alUmni 50 Designingeniøren<br />

53 Karrierenetværk: Kampteknik til karriereforløbet<br />

4<br />

8<br />

28<br />

31<br />

36<br />

Fotos og illustrAtioner MArtin DAM Kristensen, shutterstocK, Dtu eleKtro, thorKilD AMDi christensen, eriK FolKe holM-hAnsson


leDer ><br />

samarbejde sKaber væKst<br />

DTU har en stor og mangeårig erfaring med at samarbejde<br />

med erhvervslivet. Forskning bliver udført på tværs, og ny<br />

viden, nye løsninger, opfindelser og patenter er nogle af de<br />

resultater, <strong>som</strong> både universitet og virk<strong>som</strong>hed får ud af<br />

samarbejdet. DTU’s tætte relation til erhvervslivet er også<br />

afspejlet i den anerkendte Leiden Ranking, der rangordner<br />

500 universiteter i verden. Her placerer DTU sig blandt<br />

top 10, når det gælder sampublicering af forskningsartikler<br />

mellem universitet og virk<strong>som</strong>heder.<br />

Men vi kan stadig indgå endnu flere aftaler med<br />

erhvervslivet. Det blev ganske klart med rapporten ’DTU’s<br />

værdiskabelse for samfundet’ fra konsulentvirk<strong>som</strong>heden<br />

Damvad. Her kan man læse, at der er 2.447 forsknings- og<br />

udviklingsførende virk<strong>som</strong>heder i Danmark, <strong>som</strong> i dag<br />

ikke indgår i et vidensamspil med et universitet <strong>som</strong> DTU.<br />

Selvsamme rapport slår fast, at et samarbejde med DTU<br />

medfører en stor gevinst for virk<strong>som</strong>hederne: Dem, der<br />

samarbejder med os, oplever i gennemsnit en produktivitetsstigning<br />

på 10 procent om året målt over en seksårig<br />

periode. Læs mere om analysen i artiklen ’Vækst til danske<br />

virk<strong>som</strong>heder’ i dette nummer af <strong>Dynamo</strong>.<br />

Det kan være svært at overskue, hvordan man skal påbegynde<br />

et samarbejde, hvis man sidder i en virk<strong>som</strong>hed<br />

og ikke har en personlig kontakt til DTU. Et samarbejde<br />

kan starte på forskellig vis. En fremragende måde er at<br />

benytte sig af erhvervs-ph.d.-ordningen, <strong>som</strong> ligger under<br />

Styrelsen for Forskning og Innovation. En erhvervs-ph.d.<br />

er en ph.d.-studerende, der bliver ansat af virk<strong>som</strong>heden,<br />

men <strong>som</strong> også er indskrevet på universitetet, hvilket giver<br />

både virk<strong>som</strong>heden og den studerende adgang til DTU’s<br />

faglige miljøer og forskningsfaciliteter. Mange virk<strong>som</strong>heder<br />

– også mellemstore og de mindre opstartsvirk<strong>som</strong>-<br />

heder – kan have stor gavn af ordningen. Den er god til at<br />

skabe et bånd til DTU, <strong>som</strong> varer længere, end de tre år et<br />

ph.d.-projekt varer. Og ofte ser vi, at når en virk<strong>som</strong>hed<br />

først har prøvet en erhvervs-ph.d., så fører det til flere af<br />

slagsen eller andre typer samarbejder.<br />

DTU’s ingeniørstuderende er også med til at bygge<br />

bro til virk<strong>som</strong>hederne, når de løser konkrete opgaver<br />

for dem. Det kan ske gennem projektsamarbejde, hvor<br />

den studerende laver sit afsluttende eksamensprojekt,<br />

bachelorprojekt eller et mindre projekt sammen med<br />

virk<strong>som</strong>heden. Samarbejdet kan også begynde gennem<br />

diplomingeniørernes 20 ugers praktikophold.<br />

På DTU har vi mange øvrige indgange, <strong>som</strong> erhvervslivet<br />

kan benytte sig af, hvis man gerne vil indgå et samarbejde<br />

med os. Vi har en række faglige netværk, <strong>som</strong> kan<br />

være interessante at deltage i, lige<strong>som</strong> alumnenetværket<br />

også kan bane vejen for gode kontakter. Endelig kan man<br />

kontakte Afdelingen for Erhverv og Myndigheder på<br />

DTU. Her har vi medarbejdere, <strong>som</strong> giver en personlig<br />

betjening og hjælper virk<strong>som</strong>heder frem til den relevante<br />

forsker på DTU.<br />

Tøv ikke med at ringe. Vi tager telefonen.<br />

Anders Bjarklev<br />

Rektor


4<br />

eFFeKtiv energi<br />

siliKonemUsKler<br />

Kan styre<br />

termostaten<br />

Materialet ligner gummiagtige rester af en punkteret ballon, men det er<br />

fintfølende kunstige muskler af silikone. Materialet kan nu masseproduceres<br />

og dermed bane vejen for smartere og billigere udnyttelse af strømmen.<br />

paUli andersen ><br />

Uden at tænke over det løfter jeg kuglepennen<br />

for at notere, hvad Michael<br />

Jørgen Hamann siger. Min legemlige<br />

computer, centralnervesystemet, har<br />

sendt besked til musklerne i min hånd<br />

om at bruge akkurat de nødvendige<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

kræfter på at løfte og bevæge kuglepennen<br />

henover papiret.<br />

Michael Jørgen Hamann er direktør<br />

for Danfoss PolyPower, der producerer<br />

kunstige muskler på samlebånd med<br />

afsæt i idéen om at kopiere princippet<br />

i det intelligente menneskelige muskelarbejde.<br />

Idéen er at bruge mindst mulig<br />

energi på det arbejde, der skal udføres,<br />

lige<strong>som</strong> mennesket hopper over hegnet,<br />

hvor det er lavest. Som centralnervesy-


stemet styrer menneskets muskler, skal<br />

avanceret computerelektronik få kunstige<br />

silikonemuskler til at udføre netop<br />

de opgaver, der er behov for i elektriske<br />

apparater. Og strømforsyningen skal<br />

komme via ultrakompakte og energieffektive<br />

transformere, <strong>som</strong> firmaet<br />

Noliac arbejder med. Det sker ved hjælp<br />

af avancerede såkaldte piezoelektriske<br />

komponenter, der kan omsætte mekanisk<br />

tryk til elektrisk højspænding.<br />

Bestræbelserne på at skabe kunstige<br />

muskler ved at sætte strøm til polymerer,<br />

der under påvirkning fra strømmen<br />

udvider sig og trækker sig sammen, er<br />

ikke ny. Men det er et gennembrud, at<br />

det er lykkedes for virk<strong>som</strong>heden at<br />

producere de kunstige muskler på samlebånd.<br />

Det baner vejen for en udbredt<br />

kommerciel anvendelse af en teknologi,<br />

der udnytter strømmen langt mere<br />

! piezoeleKtricitet<br />

Piezo er græsk og betyder ’presse’ eller ’klemme’. i visse typer krystaller og keramiske materialer<br />

opstår der et elektrisk felt, når man klemmer på dem. Det kaldes piezoelektricitet.<br />

Materialer med piezoelektriske egenskaber virker også den anden vej – de kan ændre form, når<br />

man sætter strøm til dem. Brødrene Pierre og Jacques curie tilskrives opdagelsen i 1880.<br />

Foto MArtin DAM Kristensen<br />

effektivt, end tilfældet er i dag. Og i 2008<br />

blev selskabet Danfoss PolyPower A/S<br />

oprettet med henblik på at masseproducere<br />

de kunstige muskler, <strong>som</strong> virk<strong>som</strong>heden<br />

benævner ’DEAP film’ (Dielectric<br />

Electro Active Polymer).<br />

muskler i metermål<br />

Den gummiagtige film kan i princippet<br />

bruges alle steder, hvor der er behov<br />

for at skubbe, trække, bevæge eller føle.<br />

Listen over mulige anvendelser er lang<br />

og omfatter alt fra blodomløbsregulerende<br />

manchetter til ventiler, højtalere<br />

og vindmøller. Og nu skal et igangværende<br />

forskningssamarbejde mellem<br />

DTU Elektro, Noliac og Danfoss Poly-<br />

Power – støttet af Højteknologifonden<br />

– munde ud i konkrete eksempler<br />

på, at teknologien kan bruges i den<br />

virkelige verden. Så langt er man ikke<br />

endnu, men Michael Jørgen Hamann<br />

er meget optimistisk.<br />

”Det er et gennembrud, at vi kan<br />

masseproducere den særlige film, der<br />

skal fungere <strong>som</strong> de kunstige muskler.<br />

Der bliver forsket meget i teknologien i<br />

blandt andet Schweiz og USA, men jeg<br />

tør godt stå inde for, at vi er de første i<br />

verden, der kan masseproducere filmen.<br />

Masseproduktion er forudsætningen<br />

for, at teknologien kan blive kommercielt<br />

interessant. Derfor kom vi godt<br />

på vej, da vi i 2008 kunne vise, at det er<br />

muligt at producere filmen i metermål,”<br />

siger Michael Jørgen Hamann.<br />

Den masseproducerede kunstige<br />

muskel består i hovedsagen af et lag<br />

silikone beklædt med elektroder af et<br />

mikrometertyndt lag sølv på begge<br />

sider. Blandt mange landvindinger<br />

undervejs er det lykkedes at gøre den<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

5


6<br />

>><br />

eFFeKtiv energi<br />

Direktør Michael Jørgen Hamann, Danfoss polypower, demonstrerer de kunstige muskler – en gummiagtig film, <strong>som</strong> består af et lag silikone,<br />

der er beklædt med elektroder af et mikrometertyndt lag sølv på begge sider.<br />

metalbeklædte silikone smidig ved at<br />

give den en bølgeform.<br />

For tiden arbejder firmaet på at<br />

optimere den kunstige muskel, så den<br />

kan generere mest mulig kraft pr. kvadratcentimeter.<br />

Og det arbejde skrider<br />

ifølge Michael Jørgen Hamann hurtigere<br />

fremad end planlagt.<br />

”Vores endemål er en version fem,<br />

hvor allerede version fire vil være så<br />

effektiv, at den er kommercielt attraktiv.<br />

Og i dag er vi godt forbi version tre,<br />

hvilket er længere end vi havde planlagt<br />

på forhånd,” siger Michael Jørgen<br />

Hamann.<br />

minimalt energitab<br />

Men selvom musklerne bliver nok så<br />

effektive, gør de ikke megen gavn, hvis<br />

de ikke får tilført energi og besked<br />

på, hvordan de skal omsætte energien<br />

i det ønskede arbejde. Her kommer<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

DTU Elektro og professor Michael<br />

A.E. Andersen ind i billedet. Han og to<br />

ph.d.-studerende arbejder på at udvikle<br />

den avancerede elektronik, der skal<br />

fortælle musklerne, hvordan de skal<br />

arbejde, og hvordan de skal gøre det<br />

så effektivt <strong>som</strong> muligt. Konkret har<br />

udfordringen for DTU-forskerne været<br />

at styre en piezoelektrisk transformer,<br />

så den bevægelige silikonemuskel<br />

opfører sig, <strong>som</strong> den skal.<br />

”Det er lykkedes os at løse den<br />

opgave, så tabet af energi er tæt på<br />

nul. Det skyldes blandt andet, at vi<br />

<strong>som</strong> de første i verden har fundet ud<br />

af, hvordan den tabte energi løbende<br />

kan genvindes,” siger Michael A.E.<br />

Andersen.<br />

Han vurderer, at teknologien med de<br />

fintfølende og smart styrede kunstige<br />

muskler er en meget grøn energiteknologi,<br />

der overordnet set kan åbne for<br />

betydelige energieffektiviseringer og<br />

dermed lavere omkostninger og reduktion<br />

i udledningen af CO2.<br />

”En mulighed, der ligger lige for,<br />

er at bruge teknologien til at åbne og<br />

lukke for ventiler i termostater. I den<br />

konventionelle teknologi reagerer termostaterne<br />

relativt lang<strong>som</strong>t. Med den<br />

nye teknologi, <strong>som</strong> indebærer musklerne<br />

fra Danfoss PolyPower, de kompakte<br />

transformere fra Noliac og den<br />

elektroniske styring, vi har udviklet,<br />

kan man opnå en langt mere intelligent<br />

og effektiv styring af termostaterne og<br />

dermed rumtemperaturen i boligerne.”<br />

”Hvis vi gennem smart elektronisk<br />

styring kan dæmpe varmen i perioder,<br />

hvor familien ikke er hjemme og skrue<br />

op en time inden fyraften, vil det i<br />

sidste ende giver lavere energiforbrug<br />

og billigere varme for forbrugerne,”<br />

siger Michael A.E. Andersen.<br />

Fotos MArtin DAM Kristensen


kunstige muskler i metermål. Det er lykkedes Danfoss polypower at masseproducere et energieffektivt silikonemateriale, <strong>som</strong> i kombination<br />

med piezoleketriske transformere betyder, at man kan udnytte de fintfølende 'muskler' til f.eks. at åbne og lukke for termostater.<br />

Netop termostater er en af fire<br />

anvendelsesmuligheder, <strong>som</strong> et andet<br />

forskningsprojekt – et af Højteknologifondens<br />

platformprojekter (se faktaboks)<br />

– skal belyse.<br />

lettere højtalere<br />

En anden mulighed, <strong>som</strong> Michael A.E.<br />

Andersen fremhæver, er højtalere.<br />

”De kunstige muskler kan skubbe til<br />

luft og dermed bruges til at generere<br />

lyd. Det kan ske betydeligt mere energivenligt,<br />

end tilfældet er med konventionelle<br />

højtalere, der bygger på et<br />

magnetsystem og kræver dyre råvarer.<br />

I sidste ende giver det relativt store og<br />

tunge højtalere, <strong>som</strong> er energitunge at<br />

producere.”<br />

”Den nye teknologi indebærer<br />

mindre materialeforbrug og lettere<br />

højtalere. Hvis for eksempel bilfabrikanterne<br />

kunne spare 10 kilo pr. bil<br />

på at installere lette højtalere, kunne<br />

bilerne køre længere på literen, og det<br />

vil virkelig betyde noget i en tid, hvor<br />

producenterne konkurrerer på brændstoføkonomi,”<br />

påpeger Michael A.E.<br />

Andersen.<br />

Han mener også, at teknologien kan<br />

bruges til at trække mere energi ud af<br />

vinden ved at udstyre vindmøllerne<br />

med intelligent styrede flapper, <strong>som</strong><br />

kan øge møllens strømproduktion.<br />

Den sidste konkrete anvendelsesmulighed<br />

i platformprojektet gælder<br />

spørgsmålet om, hvorvidt de kunstige<br />

muskler kan bruges til at høste mere<br />

energi fra havets bølger.<br />

clausens drøm<br />

Det var tidligere direktør og nuværende<br />

bestyrelsesformand for Danfoss, Jørgen<br />

Mads Clausen, der allerede i 90’erne<br />

fostrede idéen om at masseproducere<br />

de kunstige muskler. Men først i<br />

2006 kom det gennembrud, der nu er<br />

deap – grøn prodUKtion<br />

grundlaget for forskning med konkrete<br />

anvendelsesmuligheder for øje. Og i<br />

2008 gik Danfoss PolyPower fra at være<br />

et projekt i Danfoss Ventures til at blive<br />

et selvstændigt selskab. De kommende<br />

års forskning skal vise, om Jørgen Mads<br />

Clausens drøm om at efterligne de<br />

menneskelige muskler kan få ben at gå<br />

på, når det gælder konkrete produkter. <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

professor michael a.e. andersen,<br />

dtU elektro, ma@elektro.dtu.dk<br />

Forskningsprojektet DeAP (<strong>som</strong> står for Dielectric electro Active Polymer) skal videreudvikle den<br />

innovative polymer-teknologi, der kan lave bevægelse til strøm og strøm til bevægelse, samt være<br />

med til at gøre teknologien kommercielt flyvefærdig.<br />

DeAP-projektet har et samlet budget på 97 mio. kr. <strong>her</strong>af har højteknologifonden bidraget med<br />

49 mio. kr.<br />

Projektet løber fra 2011 til 2016. syv virk<strong>som</strong>heder, <strong>her</strong>iblandt Danfoss PolyPower og tre universiteter<br />

er partnere i projektet, bl.a. Dtu, hvorfra tre institutter deltager, Dtu elektro, Dtu<br />

Kemiteknik og Dtu Management engineering.<br />

Parterne i projektet peger på, at der er vide markedsmæssige perspektiver i teknologien.<br />

De vurderer, at det samlede markedspotentiale ligger i omegnen af 200 milliarder danske kroner.<br />

Det er mere end dobbelt så meget <strong>som</strong> <strong>Danmarks</strong> samlede årlige salg på sit største eksportmarked,<br />

tyskland. netop muligheden for at sætte gang i et nyt grønt vækst eventyr er hovedårsagen til, at<br />

højteknologifonden har valgt at støtte projektet.<br />

se mere på www.højteknologifonden.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

7


8 rUmForsKning<br />

Foto ShutterStock<br />

satellitten,<br />

der Holder øje med sKovene<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Hvordan har jordens skove det? Hvor på kloden bliver der mere biomasse i<br />

skovene, og hvor bliver der mindre? Danske forskere er med til at udvikle en<br />

europæisk satellit, der kan svare på spørgsmålene.<br />

morten andersen ><br />

Jordens skove spiller en central rolle<br />

i forbindelse med klimaforandringerne.<br />

For jo mere biomasse, skoven<br />

indeholder, jo mere kuldioxid kan den<br />

optage og dermed afbøde drivhuseffekten.<br />

Det er derfor vigtigt, at vi har et<br />

billede af skovenes tilstand og omfang.<br />

Den europæiske rumfartsorganisation<br />

ESA forbereder derfor missionen<br />

Biomass, der skal besvare spørgsmålet.<br />

Udfordringen er stor, for plantedækket<br />

er i stadig forandring, afhængigt af de<br />

skiftende årstider, vejret og en lang<br />

række menneskeskabte aktiviteter.<br />

”Mange typer satellitmåling bygger<br />

på, at satellitten overflyver det samme<br />

område flere gange og indsamler<br />

samme data fra en parallel bane, der<br />

hver gang er en smule forskudt i forhold<br />

til den seneste bane. På den måde<br />

får man stor sikkerhed i sine målinger.<br />

Men næste gang, satellitten kommer<br />

tilbage til den samme skov, kan vejret<br />

være helt anderledes. Med nogle af de<br />

gængse metoder kan alene ændrede<br />

vindforhold være nok til at forstyrre<br />

målingerne, så man ikke kan sammenligne<br />

de to sæt data. Derfor har<br />

vi været nødt til at udvikle en ny type<br />

målinger,” forklarer lektor Jørgen Dall,<br />

DTU Space.<br />

Jørgen Dall er medlem af styregruppen<br />

for det europæiske projekt.<br />

Sammen med syv andre europæiske<br />

forskere har han rådgivet ESA om,<br />

hvordan satellitten skal løse opgaven.<br />

rumforskere på ny frekvens<br />

Biomass-satellitten skal kredse om<br />

jorden i ca. 640 kilometers højde. Om<br />

bord skal være en radar, <strong>som</strong> sender<br />

elektromagnetisk stråling med en frekvens<br />

på 435 MHz ned mod jorden og<br />

opfanger det reflekterede signal. 435<br />

MHz er en velkendt frekvens inden<br />

for radiokommunikation – hvor den<br />

kaldes for P-båndet – men det er nyt at<br />

bruge den i forbindelse med radarundersøgelser<br />

af jorden fra satellit.<br />

”Tidligere måtte man ikke bruge<br />

frekvensen inden for rumfart, fordi<br />

der var frygt for, at det kunne forstyrre<br />

radiokommunikationen på jorden.<br />

Men i 2003 blev frekvensen frigivet<br />

til rumfart. Det har åbnet nye muligheder,”<br />

forklarer Jørgen Dall.<br />

Hidtil har rumforskerne været henvist<br />

til at benytte stråling med væsent


ligt kortere bølgelængder. Denne stråling<br />

er ikke i stand til at trænge ned i et<br />

plantedække, og dermed kan man kun<br />

se toppen af en skov.<br />

”Især når det gælder de tropiske<br />

regnskove, hvor en meget stor andel<br />

af jordens samlede biomasse er koncentreret,<br />

er der i dag meget stor usikkerhed,<br />

hvis man forsøger at beregne<br />

mængden af biomasse ud fra størrelsen<br />

af skovens areal,” siger Jørgen Dall.<br />

tre missioner konkurrerer<br />

Imidlertid kan stråling ved 435 MHz<br />

trænge hele vejen ned til jordoverfladen,<br />

uanset hvor tyk skoven er.<br />

”Satellitten skaber både et virtuelt<br />

højdekort over skovbunden og et tilsvarende<br />

kort over toppen af træerne. Forskellen<br />

mellem de to kort er jo så rumfanget<br />

af skoven,” forklarer Jørgen Dall.<br />

For at finde mængden af biomasse<br />

i skoven, skal man derefter gange<br />

skovens rumfang med et tal, <strong>som</strong> er<br />

forskelligt, afhængigt af hvilken type<br />

skov der er tale om. Det er tanken, at<br />

de første måneder af Biomass’ levetid<br />

skal bruges på målinger, der kan bruges<br />

til at ’lære’ satellitten, hvor meget biomasse<br />

der er i forskellige typer skov.<br />

Senere vil man få mængden af biomasse<br />

automatisk, når satellitten arbejder.<br />

Det er endnu ikke sikkert, at Biomass<br />

bliver realiseret. Missionen er i<br />

konkurrence med to andre missioner<br />

om at blive den næste satellit i ESA’s<br />

program for observation af jorden.<br />

Oprindeligt kom der 24 forslag til missioner<br />

i denne runde af udbud, men nu<br />

er feltet snævret ind til de tre, <strong>som</strong> ikke<br />

blot er på tegnebrættet, men faktisk alle<br />

er langt med den tekniske udvikling.<br />

Blandt andet har forskere fra DTU<br />

Space udviklet et flybåret P-båndsradarsystem,<br />

POLARIS, og brugt det til<br />

at undersøge potentialet for Biomass.<br />

Desuden har faggruppen for elektromagnetiske<br />

systemer på DTU Elektro<br />

deltaget i udvikling og test af to nøglekomponenter<br />

(se artiklen ’Avanceret<br />

radarteknik bag skovsatellitten’ på<br />

næste side) til Biomass-missionen.<br />

Kan se forhistoriske flodsystemer<br />

Biomass-projektets styregruppe har for<br />

nylig, i juni 2012, afleveret den endelige<br />

beskrivelse af, hvad satellitten bliver<br />

i stand til. Sammen med tilsvarende<br />

rapporter fra de to konkurrerende missioner<br />

udgør rapporten det vigtigste<br />

beslutningsgrundlag for ESA’s valg af<br />

den mission, der skal realiseres.<br />

Rapporten indeholder blandt andet<br />

beskrivelser af en række underformål.<br />

Det vil sige andre opgaver, <strong>som</strong> satellitten<br />

også kan løse ud over hovedformålet<br />

med at følge ændringerne i skovenes<br />

biomasse. Opgaven med at finde<br />

relevante underformål og undersøge,<br />

om der eventuelt skal foretages justeringer<br />

i satellittens udstyr eller navigation<br />

for at løse dem, er løst af blandt<br />

andre DTU Space på kontrakt med ESA.<br />

Biomass vil eksempelvis kunne løse<br />

geologiske opgaver, påpeger Jørgen Dall:<br />

”Stråling i P-båndet er i stand til at<br />

trænge nogle meter ned i sand og løs<br />

jord. Det giver mulighed for, at man<br />

kan se geologiske strukturer, der er<br />

skjult for andre satellitter. For eksempel<br />

mener mange forskere, at der ligger et<br />

forhistorisk flodsystem parallelt med<br />

Nilen og også, at mennesket muligvis<br />

er udvandret til Europa fra Afrika ved<br />

at følge dette flodsystem.”<br />

Med andre ord vil både arkæologer<br />

og mange andre faggrupper kunne få<br />

glæde af denne type billeder.<br />

”Desuden er der gode chancer for,<br />

at man simpelthen vil kunne opdage<br />

forekomster af grundvand, <strong>som</strong> der<br />

er mangel på i mange lande,” tilføjer<br />

Jørgen Dall.<br />

gletsjerbevægelser og permafrost<br />

Et andet underformål bliver, at Biomass<br />

kan følge den hastighed, <strong>som</strong> gletsjere<br />

bevæger sig med. Også dette har betydning<br />

i afdækningen af klimaforandringer.<br />

”Det er svært at måle gletsjernes<br />

hastighed med andre typer radarer,<br />

der kun måler på deres overflade. For<br />

der sker hele tiden ændringer i overfladens<br />

udseende, for eksempel når der<br />

falder sne eller opstår revner. Derimod<br />

trænger strålingen fra Biomass’ radar<br />

ned i isen, hvor forholdene er stabile, så<br />

man er sikker på, at det er den samme<br />

is, man måler på, næste gang satellitten<br />

kommer forbi,” forklarer rumforskeren.<br />

Et tredje underformål vil være<br />

at skabe højdekort, der ser bort fra<br />

skoven, og simpelthen viser højden af<br />

terrænet under skoven. Disse data indsamler<br />

Biomass i forvejen for at kunne<br />

opfylde sit hovedformål, så det vil kun<br />

kræve en beskeden ekstra indsats at få<br />

gode terrænkort.<br />

Endelig har DTU Space fundet frem<br />

til en række supplerende underformål,<br />

<strong>som</strong> Biomass med en vis sandsynlighed<br />

også vil kunne opfylde. Blandt andet<br />

vil satellitten kunne bruges til studier af<br />

strukturer i indlandsisen og til studier<br />

af permafrost.<br />

”Vi håber naturligvis på, at beskrivelsen<br />

af de forskellige underformål<br />

styrker chancerne for, at ESA ender<br />

med at vælge Biomass <strong>som</strong> den mission,<br />

der skal realiseres,” siger Jørgen Dall.<br />

ESA ventes at træffe valget mellem de<br />

tre missioner i løbet af foråret 2013. <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

lektor jørgen dall, jd@space.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

9


10 eleKtromagnetisKe systemer<br />

avanceret<br />

radarteKniK<br />

bag sKov-<br />

satellitten<br />

en vigtig forstærker til den<br />

europæiske Biomass-satellits<br />

radar er udviklet på Dtu elektro,<br />

<strong>som</strong> også har bidraget med en<br />

nyskabende måde at teste<br />

satellittens antenne på.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Foto thorKilD AMDi christensen<br />

Medlemmer af Dtu's<br />

forskergruppe, der<br />

tester esA's satelit,<br />

fotograferet i det<br />

radiodøde rum, <strong>som</strong><br />

har været brugt<br />

til testen.


<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

11


12 eleKtromagnetisKe systemer<br />

morten andersen ><br />

Faggruppen for elektromagnetiske<br />

systemer på DTU Elektro udvikler og<br />

tester to nøglekomponenter til Biomass-satellitten.<br />

”Det er et ekstremt udfordrende<br />

projekt for os på flere måder, og vi er<br />

stolte af, at ESA har valgt os til at løse<br />

opgaverne,” siger lederen af gruppen,<br />

professor Olav Breinbjerg. Gruppen er<br />

involveret i flere ESA-projekter og er<br />

ansvarlig for en antenne-facilitet, <strong>som</strong><br />

har status af eksternt ESA-laboratorium,<br />

DTU-ESA Sp<strong>her</strong>ical Near-Field<br />

Antenna Test Facility.<br />

Biomass får en reflektor-antenne på<br />

12 gange 17 meter, hvilket er usædvanligt<br />

stort.<br />

når Biomass-satellitten testes, er den i sende-tilstand, d.v.s. den<br />

udsender en radiobølge. radiobølgen skal under testen modtages<br />

af en anden antenne – proben, <strong>som</strong> er den propellignende<br />

genstand, der <strong>her</strong> ses under montering. proben er udviklet specielt<br />

til test af denne satellit.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Foto Dtu eleKtro<br />

Det er muligt med et princip kendt<br />

fra astronomien, <strong>som</strong> kaldes syntetisk<br />

apertur-radar. Resultatet bliver en høj<br />

opløselighed på 50 gange 50 meter ved<br />

jordoverfladen i satellittens data.<br />

”Det er en helt uset høj nøjagtighed<br />

for denne type af undersøgelser. Typisk<br />

vil man ønske at vurdere udviklingen<br />

i mængden af biomasse over store<br />

arealer, men det er klart, at sikkerheden<br />

bliver meget stor, når opløseligheden i<br />

de grundlæggende data er så høj,” siger<br />

Olav Breinbjerg.<br />

særlige udfordringer i rummet<br />

Biomass’ radar skal udsende og indfange<br />

elektromagnetisk stråling med<br />

en frekvens på 435 MHz – det såkaldte<br />

P-bånd, en frekvens, <strong>som</strong> først nu kan<br />

bruges inden for rumforskningen til<br />

radarundersøgelser af jorden fra satellit.<br />

Holdet på DTU Elektro har udviklet<br />

forstærker-teknologier, <strong>som</strong> er vigtige<br />

for missionen. Da radar-signalet tilbagelægger<br />

den store afstand mellem<br />

satellitten og jorden to gange og derved<br />

dæmpes meget kraftigt, er det nødvendigt<br />

med en kraftig forstærkning af signalet,<br />

umiddelbart før det sendes af sted.<br />

Samtidig er det vigtigt at holde<br />

forstærkerens virkningsgrad høj. Det<br />

skyldes blandt andet, at man gerne<br />

vil holde strømforbruget lavt for at<br />

mindske behovet for solpaneler.<br />

Et andet særligt problem i rumfart<br />

er risikoen for en type kortslutning,<br />

der kaldes multi-paction. Mellem to<br />

elektroder vandrer der frigjorte elektroner.<br />

Er spændingsforskellen mellem<br />

elektroderne stor, vil elektronerne blive<br />

accelereret, så de rammer den modtagende<br />

elektrode med stor fart, hvilket<br />

kan frigøre endnu flere elektroner, <strong>som</strong><br />

igen bliver accelereret. Resultatet kan<br />

blive en lavine-effekt, der ender med at<br />

tillade en kortsluttende strøm at vandre<br />

mellem elektroderne, så radarsignalet<br />

bliver forstyrret, eller forstærkeren ligefrem<br />

ødelagt. Fænomenet kan kun forekomme<br />

i vakuum, så det kendes ikke<br />

fra den daglige elektronik på jorden.<br />

Endelig skal komponenterne også<br />

kunne holde til ioniserende stråling,<br />

<strong>som</strong> forekommer i rummet.<br />

bruger ikke mere strøm end en<br />

brødrister<br />

Det er imidlertid lykkedes forskerholdet<br />

på DTU Elektro at udvikle<br />

forstærker-teknologier, der kan tåle de<br />

barske forhold i rummet, og <strong>som</strong> kan<br />

give det ønskede signal med et effektforbrug<br />

på kun op til 200 Watt – lidt<br />

mere end en almindelig brødrister<br />

– og med en virkningsgrad på mindst<br />

65 procent. Forstærkerne er baseret på<br />

kendte såvel <strong>som</strong> nyudviklede transistortyper,<br />

hvor den mest velegnede er<br />

en ny type fremstillet i galliumnitrid.<br />

De udviklede teknologier har gennemgået<br />

omfattende test på ESA-laboratorier<br />

i Finland og Spanien.


Professor olav Breinbjerg<br />

står i spidsen for Dtu's<br />

faggruppe for elektromagnetiske<br />

systemer, <strong>som</strong> har<br />

udviklet og testet komponenter<br />

til esA-satelitten.<br />

Radiodøde Rum<br />

DTU’s radiodøde rum er afskærmet for udefrakommende radiobølger og de indvendige vægge reflekterer<br />

ikke de radiobølger, der genereres inde i rummet. Rummets vægge, gulv og loft er beklædt med<br />

metalplader, <strong>som</strong> radiobølger ikke kan trænge igennem. De indvendige vægge er beklædt med absorbenter<br />

af skumplast, hvori der er indlejret kulstøv, <strong>som</strong> absorberer radiobølger. Absorbenterne er<br />

udformet <strong>som</strong> pyramider eller kiler, der vender den spidse ende mod midten af rummet. Rummet benyttes<br />

til målinger af antenner til alle former for radiokommunikation og radarmålinger; men specielt<br />

målinger af antenner til satellitter, <strong>som</strong> stiller meget høje krav til nøjagtighed. DTU’s radiodøde rum<br />

sætter global standard for antennetest og udgør en ekstern reference-facilitet – ’DTU-ESA Sp<strong>her</strong>ical<br />

Near-Field Antenna Test Facility’ – for det europæiske rumagentur, ESA. Derfor testes nogle af ESA’s<br />

mest avancerede satellitantenner i DTU’s radiodøde rum.<br />

Foto thorKilD AMDi christensen<br />

Ud over udviklingen af forstærkeren<br />

har DTU Elektro bidraget med udvikling<br />

af en antenne-måleteknik, der skal<br />

sikre, at selve reflektor-antennen vil fungere<br />

korrekt i rummet. Her har holdet<br />

samarbejdet med den fransk-italienske<br />

rumfartsvirk<strong>som</strong>hed Thales Alenia<br />

Space, <strong>som</strong> har fremstillet antennen.<br />

antennen kan ikke testes på jorden<br />

Man skulle måske tro, at det bare ville<br />

handle om at stille antennen op i et<br />

radiodødt rum og måle, hvordan den<br />

sender og modtager signaler af den<br />

ønskede type. Så let er det langtfra. For<br />

det første er reflektoren for stor til at<br />

kunne håndteres i noget radiodødt rum<br />

i verden. For det andet betyder dimensionerne,<br />

at antennen ikke kan sendes<br />

op i udfoldet tilstand.<br />

”Reflektoren er alene bygget til at<br />

skulle folde sig ud i rummet, hvor<br />

der er vakuum og vægtløshed. Hvis<br />

man forsøger at udfolde antennen<br />

på jorden, vil den blive trukket skæv<br />

af jordens tyngdefelt. Strukturen<br />

ville blive forskellig fra den struktur,<br />

antennen får i rummet, så målingerne >><br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

13


14<br />

>><br />

eleKtromagnetisKe systemer<br />

ville være uden værdi,” forklarer Olav<br />

Breinbjerg.<br />

Løsningen har været alene at teste<br />

den del af antennen, <strong>som</strong> sender og<br />

modtager radar-signalet, der reflekteres<br />

fra den store reflektor – men altså uden<br />

selve reflektoren. Dog var det nødvendigt<br />

at inkludere en fuldskala-model<br />

af selve Biomass-satellitten. Disse<br />

målinger er udført med ekstremt stor<br />

nøjagtighed i DTU-ESA Sp<strong>her</strong>ical Near-<br />

Field Antenna Test Facility. De målte<br />

data er derefter hentet ind i computer-<br />

programmer, <strong>som</strong> har udført omfattende<br />

simuleringer, der viser, hvordan<br />

den totale antenne vil håndtere signalerne<br />

i rummet. I den sammenhæng har<br />

DTU-forskerne arbejdet tæt sammen<br />

med den danske rumfartsvirk<strong>som</strong>hed<br />

Ticra, der blandt andet udvikler software<br />

til karakterisering af antenner.<br />

rustet til fremtidige rumprojekter<br />

En yderligere udfordring er, at det<br />

signal, <strong>som</strong> antennen kommer til<br />

at modtage til sin tid, vil have rejst<br />

"dtU elektros løsning bidrager til at øge<br />

sandsynligheden for, at biomass kan blive<br />

udvalgt <strong>som</strong> næste earth explorer-mission."<br />

Allan Østergaard, technical officer i esA<br />

esa:<br />

en smart løsning<br />

morten andersen ><br />

Faggruppen for elektromagnestiske<br />

systemer på DTU Elektro har arbejdet<br />

med de forstærkerteknologier, der skal<br />

bruges til Biomass-missionen, siden<br />

2008 på en kontrakt med den europæiske<br />

rumfartsorganisation ESA. Efter en<br />

udbudsrunde i <strong>som</strong>meren 2010 valgte<br />

ESA desuden at indgå kontrakt med<br />

DTU Elektro om en forundersøgelse,<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

<strong>som</strong> skal bestemme Biomass-satellittens<br />

antenneegenskaber med meget<br />

stor nøjagtighed på forhånd. Undersøgelsen<br />

gennemføres i samarbejde med<br />

fransk-italienske Thales Alenia Space,<br />

danske Ticra samt hollandske Defence<br />

Material Organisation (DMO).<br />

”DTU var på forhånd kendt af ESA<br />

<strong>som</strong> en stærk kandidat til at gennem-<br />

ca. 1.280 kilometer – svarende til to<br />

gange afstanden mellem satellitten<br />

og jorden. Så god plads har man<br />

naturligvis ikke i et radiodødt rum.<br />

Man kan højst lade signalet rejse et<br />

par meter og må så finde en måde at<br />

beregne de forandringer, <strong>som</strong> svarer<br />

til den rejse, signalerne til sin tid<br />

kommer ud på. At udvikle denne regneregel<br />

– algoritme – er heller ikke en<br />

triviel opgave.<br />

”Vi har faktisk været nødt til at<br />

konstruere en ny algoritme specielt<br />

til denne måling af Biomass. Det har<br />

været et helt separat projekt i sig selv,”<br />

siger Olav Breinbjerg.<br />

Biomass-missionen indgår i ESA’s<br />

program for observation af jorden.<br />

Oprindeligt kom der 24 forslag til<br />

missioner i denne udbudsrunde, men<br />

efterhånden er de fleste siet fra, så der<br />

kun er Biomass og to andre tilbage.<br />

føre den ønskede forundersøgelse.<br />

DTU har udviklet og drevet en Sp<strong>her</strong>ical<br />

Near-Field Antenna Test Facility<br />

i årtier. Det er i dag ESA’s referencefacilitet<br />

for antennemåling og dermed<br />

et af de steder inden for Europas<br />

grænser, hvor den største ekspertise<br />

vedrørende måling af antenneegenskaber<br />

findes,” siger antenneingeniør


Allan Østergaard, <strong>som</strong> er technical<br />

officer i ESA for forundersøgelsen af<br />

Biomass-antennen.<br />

”Projektet er krævende, fordi den<br />

lave frekvens og dermed den lange bølgelængde<br />

betyder, at refleksionerne fra<br />

loft, vægge og gulv i radiodøde rum ikke<br />

dæmpes så godt <strong>som</strong> ved højere frekvenser.<br />

Skulle antennen måles på jorden<br />

i fuld størrelse, ville det kræve et meget<br />

stort radiodødt rum samt fordyrende<br />

mekaniske krav til antennen og eventuelt<br />

også særlige understøttende strukturer,<br />

der kunne kompensere for deformationer<br />

af antennen forårsaget af jordens<br />

en model af esA's<br />

satellit til opmåling<br />

af verdens biomasse<br />

under testen i Dtu's<br />

radiodøde rum.<br />

tyngdekraft,” uddyber Allan Østergaard.<br />

”Sagt på en anden måde må man<br />

enten bygge et meget stort radiodødt<br />

rum, eller også må man finde på noget<br />

smart. Forskerholdet på DTU fandt en<br />

måde at måle udelukkende selve fødeantennen<br />

og kombinere disse målinger<br />

med elektromagnetiske modeller<br />

for hele den store reflektor-antenne.<br />

Holdet har også fundet svaghederne i<br />

denne kombinerede fremgangsmåde og<br />

vist, at de kan imødegås ved de rigtige<br />

specifikationer for antennen.”<br />

Resultatet er blevet en alternativ<br />

målemetode, <strong>som</strong> er attraktiv for Bio-<br />

Foto Dtu eleKtro<br />

Olav Breinbjerg håber naturligvis, at<br />

det netop er missionen med den stærke<br />

danske deltagelse, der næste år bliver<br />

valgt ud <strong>som</strong> den, der skal realiseres:<br />

”Men selv hvis ESA vælger at satse<br />

på en af de to andre missioner, vil vi<br />

have fået meget ud af vores medvirken.<br />

Vi har vist os i stand til at løse de<br />

meget krævende udfordringer, <strong>som</strong><br />

ESA og de øvrige partnere har stillet os<br />

over for. Desuden har vi fået erfaring<br />

med forstærkerteknologi og antennemålinger<br />

i P-båndet (den tidligere<br />

nævnte frekvens på 435 MHz, red.),<br />

<strong>som</strong> er et nyt frekven<strong>som</strong>råde i rumsammenhæng,<br />

men <strong>som</strong> vi er overbeviste<br />

om, der vil komme mange fremtidige<br />

satellit-missioner inden for.” <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

professor olav breinbjerg,<br />

ob@elektro.dtu.dk<br />

mass-missionen, sammenfatter ESAingeniøren:<br />

”En måling af hele den store<br />

reflektor-antenne i et radiodødt rum<br />

ville ikke have været en konkurrencedygtig<br />

løsning på grund af de forøgede<br />

omkostninger. Alt andet lige bidrager<br />

DTU Elektros løsning til at øge sandsynligheden<br />

for, at Biomass kan blive<br />

udvalgt <strong>som</strong> næste Earth Explorer-mission.<br />

Desuden har DTU været nemme<br />

at samarbejde med. De har styr på<br />

tingene, afleverer til tiden og er lydhøre<br />

over for ESA’s ønsker. Alt i alt har samarbejdet<br />

vist sig frugtbart.” <<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

15


16 UltralydssKanning<br />

Fotos BK MeDicAl<br />

ny teKniK sKaber<br />

bedre billeder<br />

aF Kroppen<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Den nyudviklede skanner fra BK Medical med et højkvalitets skanningsbillede af en indre halsvene. Det store<br />

skanningsbillede giver mulighed for at se både blodets bevægelser og hastighed.


en ny ultralydsskanner fra virk<strong>som</strong>heden Bk Medical kan detaljeret måle blodets bevægelse og hastighed<br />

i kroppen. Det varsler nye tider inden for detektering og behandling af blandt andet åreforkalkning.<br />

tore vind jensen ><br />

Ultralydsskanneren, der går under<br />

navnet Pro Focus UltraView 800, er<br />

en opgraderet model baseret på en<br />

allerede eksisterende skanner. Der er<br />

således intet nyt at se for det utrænede<br />

øje. Men under overfladen gemmer<br />

sig en skanner, <strong>som</strong> ud over markant<br />

forbedret billedkvalitet indeholder en<br />

banebrydende teknologi – Vector Flow<br />

Imaging (VFI).<br />

Da Center for Hurtig Ultralydsbilleddannelse<br />

(CFU) på DTU og BK<br />

Medical sammen patenterede VFIteknologien<br />

for fire år siden (omtalt<br />

i <strong>Dynamo</strong> 15), var det første gang<br />

nogensinde, at det lykkedes samtidig<br />

at se både blodets retning og hastighed<br />

med en ultralydsskanner. Centeret<br />

er finansieret af DTU, Højteknologifonden<br />

og BK Medical.<br />

Års arbejde bag ny skanner<br />

Bo Hansen, der er vice president for<br />

applications and technology i BK<br />

Medical, og <strong>som</strong> har stået bag den<br />

tekniske udvikling af den nye skanner,<br />

fortæller, at virk<strong>som</strong>heden siden da<br />

har arbejdet på at få implementeret<br />

metoden, lige<strong>som</strong> den har måttet vente<br />

på, at udviklingen inden for skanningsudstyr<br />

var kommet langt nok, til at<br />

man kunne huse den nye teknologi. Og<br />

ny, det er den stadig:<br />

! om cFU – center For HUrtig Ultralydsbilleddannelse<br />

“Hvis man ser på det fra den kliniske<br />

side, så er idéen, at man ikke længere<br />

er afhængig af en vinkel. Mange vil<br />

kende situationen med, at læger eller<br />

sygeplejersker, der skal lave ultralydsundersøgelser<br />

trykker og drejer<br />

transduceren (måleren/ultralydskilden,<br />

<strong>som</strong> lægen eller sygeplejersken fører<br />

henover det sted, <strong>som</strong> skal undersøges,<br />

red.), for at finde den rigtige vinkel.<br />

Det er noget, der ligger i hånden, når<br />

man har prøvet det rigtig mange gange.<br />

Men det er også noget, vi gerne vil ud<br />

over, så man ikke længere behøver at<br />

tænke over det, og så endnu flere kan<br />

begynde at bruge ultralyd,” siger Bo<br />

Hansen.<br />

At den nye skanner vitterlig kan vise<br />

sig at blive et gennembrud for ultralyd,<br />

understreges altså af, at den helt store<br />

udfordring, <strong>som</strong> normale ultralydsskannere<br />

af i dag må operere under,<br />

er, at det er meget svært at måle blodflowet<br />

i de blodårer, <strong>som</strong> står vinkelret<br />

på transduceren.<br />

mere virkelighedstro billeder<br />

På BK Medical er man derfor sikker på,<br />

at den nye skanner vil danne grundlag<br />

for et alvorligt fremstød for ultralydsskannere<br />

i fremtiden, fordi den netop<br />

på grund af VFI-teknologien kan give<br />

lægerne meget ny viden:<br />

cFu blev grundlagt i 1998 af professor Jørgen Arendt Jensen, der stadig leder<br />

centeret. centeret finansieres af Dtu, højteknologifonden og BK Medical A/s<br />

og har til formål at udvikle nye ultralydskoncepter.<br />

“De sidste tyve år har man diagnosticeret<br />

på baggrund af nogle billeder,<br />

<strong>som</strong> egentlig ikke afspejler, præcis hvad<br />

det er, der foregår inde i kroppen,”<br />

siger Jesper Manigoff, administrerende<br />

direktør i BK Medical.<br />

“Nu er den videnskabelige udvikling<br />

kommet dertil, at vi ved mere om de<br />

dynamiske forhold i kroppen, og at vi<br />

derfor også gerne vil kunne se mere<br />

uden at skulle lægge patienterne ind i<br />

store og dyre MR-skannere. Og det kan<br />

vi med den nye skanner. Jo bedre man<br />

er til at skabe mere virkelighedstro<br />

billeder, samtidig med at man sikrer<br />

forenklinger i workflowet, jo større er<br />

chancen for, at det har klinisk værdi.<br />

Og med VFI har man et meget mere<br />

transparent og synligt billede af, hvad<br />

der foregår dynamisk inde i kroppen,”<br />

siger Jesper Manigoff og understreger,<br />

at samarbejdet med DTU har været en<br />

helt afgørende forudsætning for udviklingen<br />

af den nye skanner.<br />

Jørgen Arendt Jensen, der er centerleder<br />

og professor på Center for Hurtig<br />

Ultralydsbilleddannelse ved DTU<br />

Elektro, og <strong>som</strong> er hovedarkitekten<br />

bag VFI-teknologien, understreger, at<br />

den nye metode vil give afgørende ny<br />

viden til de læger, der fremover skal<br />

diagnosticere og behandle eksempelvis<br />

åreforkalkning. Her er det afgørende<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

17


18<br />

>><br />

UltralydssKanning<br />

at kunne måle blodets hastighed og<br />

retning, idet det strømmer hurtigere,<br />

og der opstår turbulens, hvis der er en<br />

forsnævring af blodkarret.<br />

”Normalt kan man måle blodets<br />

strømning med ultralyd i én retning,<br />

men for eksempel i halspulsåren, <strong>som</strong><br />

deler sig, hvor noget går til hjernen, og<br />

noget går til hovedskallen, løber blodet<br />

i flere retninger. Før den nye skanner<br />

kunne vi ikke måle flere retninger samtidig,<br />

og det var en kæmpe fejlkilde. Vi<br />

kan altså nu måle hastigheden, uanset<br />

hvor blodet flyder hen. Så hvis der<br />

eksempelvis sidder en veneklap, kan<br />

vi se, at der bag den opstår en vortex<br />

(hvirvel, red.), og vi kan se, om den<br />

åbner og lukker, <strong>som</strong> den skal. Så i de<br />

tilfælde, <strong>som</strong> en normal skanner har<br />

meget svært ved at måle, kan vi bare<br />

sætte skanneren på, og så ser man det<br />

hele,” siger Jørgen Arendt Jensen.<br />

afgørende ny viden<br />

På Rigshospitalet er Michael Bachmann<br />

Nielsen, der er professor på Radiologisk<br />

Klinik, ikke i tvivl om fordelene ved den<br />

nye skanner. For at bevise, at ultralydsskanning<br />

med VFI-teknologien måler<br />

blodgennemstrømningen nøjagtigt, har<br />

han sammenlignet den med MR-skanning,<br />

<strong>som</strong> både er dyrere og langt mere<br />

besværlig at anvende. Her viste det sig,<br />

at den nye skanner i mange tilfælde faktisk<br />

er bedre end MR-skanneren.<br />

! om bK medical a/s<br />

“Vi står med noget information nu,<br />

<strong>som</strong> vi aldrig har kunnet få før,” fortæller<br />

Michael Bachmann Nielsen og<br />

fortsætter:<br />

“Blod er jo ikke vandmolekyler. De<br />

har en diameter på seks-syv my, så<br />

det er jo partikler af en vis størrelse,<br />

der løber gennem kroppen på os. Og<br />

blandt andet derfor løber blodet heller<br />

ikke bare ligeud. Man tror måske, det<br />

bare er en vandhane, hvor blodet løber<br />

lige igennem, men det snor sig på alle<br />

mulige måder. Det betyder, at bare der<br />

er en lille uregelmæssighed i væggen,<br />

får man brudt strømmen, og så får man<br />

en vortex. Det er det, vi kan se i dag, og<br />

<strong>som</strong> man ikke har anet,” siger han.<br />

Michael Bachmann Nielsen understreger,<br />

at selvom man teoretisk har<br />

kunnet regne ud, at de undersøgelsesmetoder,<br />

der er gængse i dag, ikke<br />

gav det fulde billede af blodets bevægelser,<br />

så er det helt afgørende for hans<br />

arbejde, at han nu står med et apparat,<br />

der kan servere denne nye viden<br />

om blodets bevægelser i kroppen på<br />

skærmen foran ham. Han er ikke sen<br />

til at komme med et bud på, hvilken<br />

betydning den nye skanner vil få:<br />

“Med den nye viden, vi får, tror jeg, vi<br />

kommer til at rykke grænsen for, hvad<br />

der er sygt og raskt. For når man kigger<br />

på et blodkar, og ser, om man skal<br />

gøre noget ved det, skal det have en<br />

vis forsnævring. Den kan være helt op<br />

BK Medical udvikler, fremstiller og markedsfører ultralydsudstyr til anvendelse inden<br />

for urologi og kirurgi. BK Medical, der ejes af den amerikanske koncern Analogic,<br />

har datterselskaber og distributører i det meste af verden.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Fotos center For hurtig ultrAlyDBilleDDAnnelse, Dtu<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4


Det er billeder <strong>som</strong> disse, man ser med den<br />

nye skanner fra Bk Medical. Hvor lægerne<br />

tidligere kun ville kunne konstatere, at der<br />

er turbulens i en blodåre, giver skanneren<br />

nu langt flere og mere komplekse oplysninger.<br />

De små hvide pile angiver blodets<br />

retning og farven dets hastighed. Billede 2<br />

viser således, hvordan blodets flow omkring<br />

en forgrening bliver meget kompliceret ved<br />

den øvre gren, hvor det hvirvler rundt og<br />

går i alle retninger. Billede 3 viser derimod<br />

en stabil blodstrømning uden hvirvler.<br />

mod 90 %, før man gør noget ved det,<br />

fordi blodet stadig kan løbe igennem.<br />

Men det kunne godt være, at den<br />

grænse skulle sættes et andet sted. Rent<br />

teoretisk kan jeg sagtens forestille mig,<br />

at det er mere alvorligt at have en forsnævring,<br />

<strong>som</strong> lukker halvdelen – eller<br />

måske bare en tredjedel – af blodkarret,<br />

end man hidtil har troet,” siger Michael<br />

Bachmann Nielsen og fortsætter:<br />

“Det er helt specielt, at vi kan gøre<br />

det <strong>her</strong>, og det er, fordi vi har et samarbejde<br />

med DTU. Der er ingen andre<br />

steder i landet, hvor man har sådan<br />

et samarbejde, og der er kun meget få<br />

steder i verden, hvor man kunne gøre<br />

noget lignende. Det er vigtigt for os,<br />

fordi vi er et forskningshospital. På<br />

dette område ligger vi nu forrest, og<br />

samtidig kommer det til at gavne vores<br />

patienter, <strong>som</strong> får en behandling, der er<br />

baseret på den allernyeste forskning,”<br />

siger Michael Bachmann Nielsen.<br />

Og dette, at den tekniske forskning<br />

på DTU, den kliniske på Rigshospitalet<br />

og endelig udviklingen af det kommercielle<br />

produkt hos BK Medical<br />

spiller sammen, er afgørende for Jørgen<br />

Arendt Jensen:<br />

“Det betyder rigtig meget, fordi<br />

forskningen bliver relevant, og det er<br />

meget vigtigt i mit felt. Vi kan selvføl-<br />

gelig lave teoretisk forskning, og det<br />

gør vi også, men at se, hvad det kan<br />

anvendes til i sidste ende, og hvad man<br />

kan bruge det til ude på klinikkerne, det<br />

er stærkt motiverende,” forklarer han.<br />

vil gå dybere<br />

På længere sigt forventer Michael<br />

Bachmann Nielsen, at skanneren<br />

vil blive endnu bedre til at skanne i<br />

dybden. I dag kan den gå omkring<br />

fire-fem centimeter ned, men hvis det<br />

lykkes at komme helt ind til nyrerne<br />

eller leveren, vil man virkelig kunne<br />

gøre stor nytte med skanneren,<br />

fordi det traditionelt er meget svære<br />

områder at få indsigt i.<br />

Hos BK Medical deler man Michael<br />

Bachmann Nielsens forventning og<br />

fortæller, at det netop er planen, at de<br />

kommende generationer af skannere<br />

vil flytte grænsen for, hvor dybt man<br />

kan skanne, ganske betragteligt.<br />

“Vi har jo faktisk taget en ultralydsskanner,<br />

<strong>som</strong> vi har allerede har blandt<br />

vores produkter, og integreret den nye<br />

algoritme på en måde, hvor vi sender,<br />

modtager og signalbehandler på en<br />

fundamentalt anderledes måde. Det<br />

kræver ikke en ny transducer, men<br />

kan strengt taget klares med en softwareopdatering.<br />

Men vi arbejder lige<br />

nu på – også i samarbejde med Jørgen<br />

Arendt Jensen og DTU – at lave en helt<br />

ny platform, og der tager vi højde for<br />

nogle af de forhold, der skal til for at få<br />

endnu bedre signaler og dermed større<br />

information om blodflowet. En af de<br />

centrale ting, vi går efter, er at få Vector<br />

Flow Imaging til at gå langt dybere,”<br />

siger Jesper Manigoff.<br />

Derved opnår man ikke alene at<br />

kunne skanne blodkarrene omkring<br />

de indre organer, men også evnen til<br />

at skanne svært overvægtige patienter,<br />

<strong>som</strong> skal håndteres af hospitalerne i de<br />

kommende år. Der er dog et stykke vej,<br />

før en mangedobling af ultralydsskannerens<br />

rækkevidde på VFI-området kan<br />

opnås, fortæller Jesper Manigoff, selvom<br />

han ikke er i tvivl om, at det vil lykkes.<br />

“DTU’s forskning, <strong>som</strong> er muliggjort<br />

af Højteknologifonden, er noget,<br />

<strong>som</strong> vi med vores størrelse ikke har<br />

en realistisk chance for selv at udføre.<br />

Vi har ikke ressourcerne til den forskning.<br />

Så uden dette samarbejde kom<br />

vi ikke ud med produkter af denne<br />

kaliber. Vi omsatte sidste år for lidt over<br />

500 mio. danske kroner, og det totale<br />

ultralydsmarked er på 5,3 mia. dollar<br />

i 2011, så vi er en lille nichespiller. Vi<br />

er derfor oppe imod nogle meget store<br />

virk<strong>som</strong>heder, <strong>som</strong> har nogle enorme<br />

hestekræfter at lægge bagved. Så vi er<br />

helt afhængige af den slags samarbejder<br />

med universiteterne,” siger Jesper Manigoff<br />

og understreger, at samarbejder<br />

<strong>som</strong> dette kræver et stort engagement<br />

fra alle parter – gennem mange år:<br />

“Man skal ikke tro, at man lige tager<br />

kontakt til et universitet og så efter<br />

halvandet år kan se det på bundlinjen.<br />

Vi har støttet Jørgen Arendt Jensens<br />

gruppe gennem mange år, og selvom<br />

vi selvfølgelig hele tiden tænker i at<br />

styre omkostninger, diskuterer vi aldrig,<br />

om vi skal fortsætte samarbejdet. Vi har<br />

kunnet se gevinster gennem alle årene,<br />

men det er for alvor nu, hvor samarbejdet<br />

er blevet endnu mere strategisk,<br />

at det bliver rigtig, rigtig spændende,”<br />

siger Jesper Manigoff. <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

professor jørgen arendt jensen,<br />

jaj@elektro.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

19


20 Højspænding<br />

om lyn<br />

• Et lyn er en stor elektrisk udladning i jordens atmosfære.<br />

• Strømmen løber gennem luften, ved at luftens molekyler ioniseres af<br />

den elektriske spændingsforskel, der til sidst danner det ioniserede<br />

plasma mellem sky og jord.<br />

• Mens strømmen løber igennem kanalen, kan temperaturen nå<br />

20-30.000 grader c, eller to-tre gange så varmt <strong>som</strong> solens overflade.<br />

• De enkelte strømpulser i et lyn varer kun nogle få millisekunder, mens<br />

den samlede varighed af et lyn kan være op til et sekund.<br />

• I dette tidsrum overføres kortvarigt strømme op til 200.000 ampere.<br />

• For at lynet kan opstå, skal der være en spændingsforskel på<br />

ca. 10-50 millioner volt mellem skyen og jorden.<br />

Kilde: gloBAl lightning Protection serVices<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT


Katrine KrogH-jeppesen ><br />

Brand, nedsmeltning, systemfejl og<br />

hjertestop er bare nogle af de fatale<br />

konsekvenser, det kan have, når lynet<br />

slår ned. Lynet sender nemlig enorme<br />

mængder af strøm igennem alt, hvad<br />

det rammer. Om det er en golfspiller<br />

på en græsplæne, et fly i luften eller en<br />

vindmølles vinger på havet.<br />

I takt med at Danmark i højere grad<br />

satser på vindenergi, planlægges opførelsen<br />

af flere havmølleparker ud for<br />

de danske kyster. Og i en havmøllepark<br />

er møllerne ikke blot det højeste<br />

og mest oplagte punkt i miles omkreds<br />

for lynet at slå ned. De rager faktisk<br />

så højt op over havets overflade, at<br />

Fotos t. KAAre sMith<br />

200.000 ampere vrider sig gennem vindmøllen og alle dens indre dele, når et<br />

lyn slår ned. Derfor skal vindmøller designes, så den destruktive strøm ledes<br />

uden om de vitale dele af møllens elektronik, og både design og materialer<br />

skal kunne modstå den omfangsrige ødelæggelse, lynet kan forårsage.<br />

de i sig selv øger risikoen for, at lynet<br />

rammer.<br />

Vindmølleproducenterne bygger<br />

derfor møller og vinger, der kan håndtere<br />

lynnedslag, og både design og<br />

komponenter testes og forbedres til<br />

stadighed for at leve op til det sæt af<br />

standarder, <strong>som</strong> findes inden for lynbeskyttelse<br />

af vindmøllevinger. Og <strong>her</strong><br />

kommer Søren Madsen ind i billedet.<br />

Han er teknisk direktør i Global Lightning<br />

Protection Services A/S:<br />

”Vores firma har specialiseret sig i<br />

lynbeskyttelse. Vi tester og optimerer<br />

på design og komponenter i vindmøller<br />

og sørger for, at de lever op til de stan-<br />

darder, <strong>som</strong> industrien har vedtaget. I<br />

vindmølleindustrien har man gennem<br />

de seneste år bygget højere og højere<br />

møller, og der er samtidig kommet<br />

flere og mere specifikke krav fra både<br />

købere og forsikringstagere om, at<br />

design og komponenter kan modstå de<br />

lyn, <strong>som</strong> nogle steder slår ned helt op<br />

til ti gange om dagen.”<br />

En af årsagerne til indførelsen af<br />

standarder er, at den såkaldte nedetid,<br />

hvor møllen ikke producerer strøm,<br />

koster mange penge for mølleejerne<br />

og forsikringstagerne. Og kommer der<br />

et decideret behov for eftersyn, reparationer<br />

eller udskiftning af fejlramte<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

21


22<br />

Højspænding<br />

"Hvis vi skal have<br />

flere vindmøller i<br />

vores elsystem, skal<br />

producenterne og<br />

mølleejerne prioritere<br />

lynbeskyttelse højt."<br />

søren Madsen, teknisk direktør i<br />

global lighting protection services<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

>><br />

dele, kan det koste fra nogle få tusinde<br />

til flere hundrede tusinde euro. Navnlig<br />

hvis møllerne står på havet, og det i<br />

tilfælde af stærk vind og høj bølgegang<br />

kan være nødvendigt at bruge en helikopter<br />

for at få folk ud til møllen.<br />

”Så hvis vi skal vi have flere vindmøller<br />

i vores elsystem og stadig sikre<br />

en tilstrækkelig pålidelighed, skal<br />

producenterne og mølleejerne fortsat<br />

prioritere lynbeskyttelse højt,” uddyber<br />

Søren Madsen.<br />

lynkarriere<br />

Søren Madsen har gjort lyn til en karriere.<br />

Med en uddannelse <strong>som</strong> stærkstrømsingeniør<br />

fra DTU fokuserede<br />

han allerede i sit speciale og senere i<br />

sit ph.d.-projekt, <strong>som</strong> han udarbejdede<br />

på DTU Elektro, på lynbeskyttelse af<br />

vindmøllevinger. I 2005 var det derfor<br />

et naturligt skridt at bruge den viden<br />

og indsigt, han havde fået på området.<br />

Det blev til det, der i dag efter en række<br />

fusioner er virk<strong>som</strong>heden Global<br />

Lightning Protection Services, <strong>som</strong> er<br />

Foto t. KAAre sMith<br />

en international succes med førende<br />

danske og udenlandske vindmølleproducenter<br />

<strong>som</strong> kunder.<br />

”Lynbeskyttelse af vindmøllevinger<br />

var et område, <strong>som</strong> på det tidspunkt<br />

var kommet i fokus, da man i Danmark<br />

havde opsat verdens første havmøllepark.<br />

Her havde man observeret, at lyn<br />

havde ødelagt både møller og vinger.<br />

I mit ph.d.-projekt var DTU gået<br />

sammen med industrien for at blive<br />

klogere på, hvad der præcis sker, når<br />

lynet slår ned, og hvad spændingen og<br />

den vold<strong>som</strong>me strøm gør ved materialerne,”<br />

forklarer Søren Madsen og tilføjer,<br />

at det højaktuelle emne gjorde det<br />

nemt at få testemner og materialeprøver<br />

fra bl.a. Vestas og LM Wind Power.<br />

Det meste af den viden, man havde<br />

om lynbeskyttelse af vindmøller på det<br />

tidspunkt, var erfaringsbaseret eller<br />

stammede fra flyindustrien. Og det<br />

samme gjaldt for testlaboratorierne,<br />

<strong>som</strong> enten havde fokus på test til fly,<br />

eller <strong>som</strong> var for små til at rumme de<br />

store komponenter fra vindmøllerne.


lektor Joakim Holbøll i højspændingslaboratoriet på Dtu, hvor man<br />

kan simulere lynnedslag, <strong>som</strong> ligner dem, vindmøller udsættes for.<br />

Søren Madsen så derfor et udækket<br />

behov i at hjælpe vindmølleproducenterne<br />

med specifikke beregninger, rådgivning<br />

og ikke mindst testfaciliteter<br />

målrettet vindmøller.<br />

I begyndelsen bestod virk<strong>som</strong>heden<br />

kun af ham selv, og han lejede sig ind<br />

i højspændingslaboratoriet på DTU,<br />

<strong>som</strong> han kendte i forvejen.<br />

”Men siden har både behovet for<br />

stadig større testfaciliteter og det, at vi<br />

har fået flere kunder, gjort det nødvendigt<br />

at flytte forretningen til nye faciliteter<br />

bygget specielt til formålet,” smiler<br />

en begejstret Søren Madsen, der både<br />

har nydt den faglige kobling til universitetet<br />

og nu også sin uafhængighed<br />

i egne og større faciliteter i Lejre og<br />

Herning. Samarbejdet med DTU er dog<br />

stadig vigtigt for Søren Madsen, der bl.a.<br />

fungerer <strong>som</strong> ekstern vejleder i ph.d.projekter,<br />

der omhandler lynbeskyttelse.<br />

Hvordan simulerer man et lyn?<br />

For at forstå det er det nødvendigt<br />

at forstå lidt af fysikken bag et lyn. I<br />

naturen opbygges der en såkaldt ladningsfordeling<br />

i de sorte tordenskyer<br />

med hovedsagelig positiv ladning i<br />

toppen og negativ ladning i bunden af<br />

skyen. På et tidspunkt bliver det elektriske<br />

felt så stort, at luften ioniseres,<br />

hvilket betyder, at molekylets dele<br />

skilles ad, og et meget varmt plasma i<br />

form af delvist ioniseret luft bevæger<br />

sig ned mod jorden med en hastighed<br />

på op mod 100 km i sekundet. Når<br />

tippen af denne forgrenede plasmakanal<br />

nærmer sig jorden, stiger<br />

feltet omkring træer, vindmøller og<br />

andre høje strukturer, og der dannes<br />

en svarudladning. Denne udladning<br />

kortslutter til sidst sky- og jordudladningerne.<br />

Efter kontakt mellem de to<br />

er sket, aflades den ophobede ladning<br />

! global ligHtning protection services<br />

global lightning Protection services A/s har eksisteret siden april 2012 og blev til efter en fusion af<br />

de tre virk<strong>som</strong>heder highvoltage.dk Aps, electricon A/s og testinglab Denmark Aps. i dag beskæftiger<br />

virk<strong>som</strong>heden 15 ansatte fordelt på to lokaliteter i lejre og <strong>her</strong>ning, hvor også virk<strong>som</strong>hedens<br />

store testfacilitet ligger. testfaciliteten er 73 meter lang, 30 meter bred og 14 meter høj, hvilket betyder,<br />

at selv de største komponenter fra vindmøller, f.eks. naceller (maskinhuse) og vinger, kan komme<br />

ind i hallen. Virk<strong>som</strong>hedens kunder kommer i dag fra hele verden, bl.a. tyskland, Japan, spanien,<br />

Brasilien og Kina. og blandt kunderne finder man vindmølle-mastodonter <strong>som</strong> envision, Mitsubishi<br />

Power systems europe, siemens og Vestas Wind systems. ud over konkrete testfaciliteter får kunderne<br />

også mulighed for at få rådgivning til specifikke løsninger og designhjælp af eksperter på området.<br />

i selve kanalen ned i jorden. Temperaturen<br />

af kanalen stiger derefter til ca.<br />

20.000 grader C, luften begynder at<br />

lyse, trykket stiger osv. Det er det, vi<br />

ser, når et lyn lyser himlen op. Kun i<br />

naturen sker processen på én gang, fortæller<br />

Joachim Holbøll, der er lektor på<br />

DTU Elektro og til daglig leder komponentgruppen,<br />

hvor Søren Madsen startede<br />

sin karriere. Og han fortsætter:<br />

”I laboratoriet må man dele processen<br />

op i to. Først bruges en stødspændingsgenerator<br />

til at generere et<br />

stærkt elektrisk felt, <strong>som</strong> ligner det,<br />

vindmøllen udsættes for i virkeligheden.<br />

Denne test resulterer i en lang gnist på<br />

flere meter – dog uden nævneværdig<br />

strøm – der viser, hvor lynet slår ind i<br />

testemnet. F.eks. i indslagsstederne, også<br />

kaldet receptorerne, på en vingetip, <strong>som</strong><br />

er konstrueret, så lynet rammer netop<br />

disse punkter. Herefter ledes strømmen<br />

fra lynet gennem et nedledersystem<br />

til jord, uden at det forvolder skade på<br />

møllen og dens indre dele.<br />

Når indslagsstederne er fundet, kan<br />

man efterfølgende sende den skadevoldende<br />

lynstrøm på op til 250.000<br />

ampere og flere tusinde coloumb<br />

gennem emnet. Til dette formål<br />

anvendes stødstrømsgeneratoren.<br />

Denne test bestemmer skadevirkningen<br />

baseret på elektrodynamiske<br />

kræfter, opvarmning, afsmeltningen<br />

osv.,” fortæller Joachim Holbøll.<br />

Med de to metoder har man simuleret<br />

et reelt lynnedslag, og det er netop<br />

disse metoder, Søren Madsen har<br />

overført til den nye testfacilitet i Herning.<br />

Den er et af verdens største kommercielt<br />

drevne lynlaboratorier. Men<br />

ud over de store test, hvor hele vinger<br />

og andre komponenter <strong>som</strong> naceller<br />

(maskinhuse) køres ind til test, udfører<br />

firmaet også en lang række design- og<br />

konstruktionsopgaver, havarianalyse i<br />

felten, simuleringer og modelarbejde,<br />

samt mindre test på f.eks. kompositmaterialer<br />

og kulfiber for en lang række<br />

danske og udenlandske firmaer.<br />

”Det er altid spændende, når vores<br />

studerende kaster sig ud i at rykke<br />

forskningen ud i samfundet, <strong>som</strong> Søren<br />

har gjort. Det kræver en god portion<br />

gåpåmod og vedholdenhed, så det er<br />

dejligt at se, når det lykkes,” slutter<br />

Joachim Holbøll. <<br />

! YDerligere oplYsninger oM<br />

HØJspænDingslABorAtoriet på Dtu<br />

lektor joakim Holbøll,<br />

dtU elektro, jh@elektro.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

23


24<br />

mediKoteKnologi<br />

Adjungeret professor Jan Ardenkjær-larsen har opfundet en metode, der kan give et billede af, hvordan<br />

kroppens celler fungerer, om de er syge, om de er tale om kræftceller og hvilket stadium kræften er i.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Foto t. KAAre sMith<br />

en ny teknologi, hvor man<br />

’mærker’ specifikke biologiske<br />

stoffer, kan afsløre cancercellens<br />

udvikling. Bedre diagnosticering<br />

og behandling af<br />

kræftpatienter er i udsigt.<br />

mærKning aF<br />

viden<br />

marie vendelbo FridorF ><br />

En ondartet kræftsvulst opstår ved, at<br />

cellerne muterer og gradvist mister en<br />

række af deres normale egenskaber.<br />

I dag kan man diagnosticere kræft,<br />

men en af de mange udfordringer, når<br />

kræften skal behandles, er, at lægerne<br />

ikke kan sige noget om, i hvilken grad<br />

cellerne er muterede. Sagt på en anden<br />

måde; det er svært at få et øjebliksbillede<br />

af, om canceren er aggressiv og vil<br />

sprede sig, om tumoren vokser lang<strong>som</strong>t,<br />

eller om den er ved at visne. Det<br />

betyder blandt andet, at man først efter<br />

en rum tid kan se, om den terapi, man<br />

forsøger at slå canceren ned med, reelt<br />

virker.<br />

Derfor søger forskere verden over at<br />

udvikle teknologier, der kan bringe os<br />

tættere på et øjebliksbillede af cellernes<br />

tilstand, så man bedre kan diagnosticere<br />

og behandle kræft. En af dem<br />

er adjungeret professor ved DTU Jan


celler giver UniK<br />

om KræFt<br />

Ardenkjær-Larsen. Han har påvist, at<br />

man ved at ’hyperpolarisere’ og mærke<br />

særlige stoffer kan få unik viden om<br />

kræftcellens tilstand <strong>her</strong> og nu:<br />

”Ved hjælp af vores teknologi kan<br />

man komme tættere på, hvad der<br />

reelt sker i de syge celler. Det betyder<br />

blandt andet, at man umiddelbart efter<br />

en behandling kan se, om den har en<br />

effekt,” fortæller Jan Ardenkjær-Larsen,<br />

der foruden sin titel <strong>som</strong> adjungeret<br />

professor også er principal scientist hos<br />

GE Healthcare.<br />

Fremkaldelse af det usynlige<br />

I dag bruges blandt andet MR-skannere<br />

til at diagnosticere kræft. Men ulempen<br />

ved MR-skannere er, at man kun kan<br />

se tumorens afgrænsning, og altså<br />

ikke hvad der sker i kræftcellerne. Det<br />

betyder, at man ikke kan se specifikke<br />

biokemiske reaktioner, og at man heller<br />

ikke kan se, hvordan de bliver påvirket<br />

i cellen.<br />

For at afsløre, hvad cancercellen er<br />

i færd med, og hvordan den reagerer<br />

på behandling, har Jan Ardenkjær-<br />

Larsen derfor udviklet en ny type<br />

kontraststoffer, <strong>som</strong> kan ses på et MRscanningsbillede,<br />

og <strong>som</strong> så at sige kan<br />

fremkalde det, der i dag er usynligt.<br />

Kontraststofferne er kemisk fremstillede<br />

kopier af de biologiske molekyler,<br />

<strong>som</strong> vi allerede har i kroppen, og <strong>som</strong><br />

derfor indgår i cellens normale stofskifte.<br />

Et af kontraststofferne hedder<br />

pyruvat:<br />

”Vores studier har vist, at vi ved at<br />

injicere pyruvat i kroppen på en kræftpatient<br />

kan følge stofskiftet og se, hvor<br />

meget af stoffet der for eksempel bliver<br />

til laktat og bikarbonat. Afhængigt af,<br />

hvad pyruvat omdannes til, kan vi se,<br />

hvilke metaboliske processer der er<br />

Mikroskopbillede af prostatakræftceller. prostatakræft<br />

er en af de kræftformer, hvor det er særligt relevant<br />

at kunne følge, hvordan canceren udvikler sig.<br />

aktive. Det giver os altså et billede af,<br />

hvordan cellerne fungerer, om de er<br />

syge, om der er tale om en kræftcelle,<br />

og i hvilket stadium canceren er,” fortæller<br />

Jan Ardenkjær-Larsen.<br />

Men kontraststoffet pyruvat bliver<br />

ikke synligt blot ved at fremstille stoffet<br />

i et laboratorium – der skal langt mere<br />

avancerede metoder til. Stoffet skal<br />

’hyperpolariseres’.<br />

mærkning med magneter<br />

For at kunne se pyruvat og spore den<br />

proces, stoffet gennemgår, har Jan<br />

Ardenkjær-Larsen og GE Healthcare<br />

patent på en teknologi, der hyperpolariserer<br />

pyruvat, kort inden det<br />

injiceres i patienten. Hele processen<br />

foregår i en polarisator, <strong>som</strong> mest af<br />

alt ligner en stor industrigryde. Målet<br />

er at få pyruvat til at kommunikere<br />

med MR-skanneren ved hjælp af<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

Foto PAul hAKiMAtA PhotogrAPhy<br />

>><br />

25


26<br />

mediKoteKnologi<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Foto t. KAAre sMith<br />

>><br />

magnetisme, fortæller Jan Ardenkjær-<br />

Larsen:<br />

”For at skabe et stort magnetisk<br />

signal har vi fundet ud af, at vi skal<br />

køle pyruvat ned med flydende helium<br />

fra stuetemperatur til -272 °C i polarisatoren,<br />

kun 1 °C over det absolutte<br />

nulpunkt. Da visse atomkerner, f.eks.<br />

carbon-13, og elektroner er <strong>som</strong> små<br />

stangmagneter, vil disse orientere sig i<br />

meget højere grad langs polarisatorens<br />

magnetfelt, når de køles. Elektronerne<br />

har vi tilført ved hjælp af et kemisk<br />

stof, et radikal. Herefter bliver prøven<br />

bestrålet med mikrobølger ved en<br />

bestemt frekvens, så atomkernerne<br />

retter sig ind efter elektronerne. Når<br />

carbon-13-kernerne i pyruvat er blevet<br />

polariseret, bliver pyruvaten opløst i<br />

vand, så den kan injiceres i patienten.<br />

På den måde kan vi forstærke MRsignalet<br />

mere end 50.000 gange.”<br />

"dtU er et af de<br />

bedste steder i<br />

europa for teknisk<br />

forskning, så for<br />

mig var det et<br />

naturligt valg,<br />

særligt ud fra<br />

faglige kriterier."<br />

Jan Ardenkjær-larsen,<br />

adjungeret professor og principal<br />

scientist hos ge Healthcare


Anatomical Mr image<br />

I samarbejde med University of<br />

California, San Francisco, USA har Jan<br />

Ardenkjær-Larsen vist lovende resultater<br />

med hyperpolariseringsmetoden<br />

på 31 patienter med prostatakræft.<br />

Prostatacancer er en lang<strong>som</strong>t voksende<br />

cancer og er derfor særligt relevant<br />

i denne sammenhæng. For man<br />

vil gerne undgå at operere mænd med<br />

prostatacancer, fordi operationen kan<br />

føre til vandladningsproblemer eller<br />

impotens. Derfor er der brug for en klinisk<br />

metode, <strong>som</strong> kan holde øje med,<br />

i hvilket tempo canceren udvikler sig,<br />

så man kun griber ind, når det er mest<br />

nødvendigt, fortæller Jan Ardenkjær-<br />

Larsen:<br />

”I dag diagnosticerer man prostatakræft<br />

ved hjælp af en biopsi, hvor man<br />

fører 16 nåle op i ’bagen’ på patienten<br />

og får et billede af, hvilket stadie canceren<br />

er i, men metoden er hverken rar<br />

for patienten eller særlig præcis. Med<br />

vores metode behøver man ingen indgreb<br />

på patienten. Vi håber, at vi blot<br />

ved at injicere den hyperpolariserede<br />

pyruvat kan se på en MR-scanning, om<br />

illUstrationer JAn ArDenKJær-lArsen<br />

13 C-pyruvate<br />

0<br />

0<br />

Det første billede viser et tværsnit af en rotte med en kræfttumor. De tre farvekodede billeder viser det injicerede stof, hyperpolariseret pyruvat<br />

og dets metabolitter (alanine og laktat). i dette tilfælde er tumoren karakteriseret ved et højt optag af pyruvat og konvertering til laktat.<br />

Ved at fortolke disse data om, hvordan og hvor meget af pyruvaten der omdannes, kan man foretage en biokemisk karakterisering af tumoren,<br />

<strong>som</strong> ikke kan opnås på anden vis, og <strong>som</strong> kan hjælpe i diagnosticeringen og behandlingen af kræften.<br />

30<br />

15<br />

patienten kan tage det roligt, eller om<br />

der er behov for at operere.”<br />

videreudvikling på dtU<br />

Der vil dog gå en tid, før teknologien<br />

er færdigudviklet og godkendt af<br />

myndighederne. GE Healthcare forventer<br />

først at se polarisatoren klinisk<br />

godkendt om 5-10 år. Imens arbejder<br />

Jan Ardenkjær-Larsen på at videreudvikle<br />

teknologien. Sidste år tilbød<br />

GE Health care, at Jan Ardenkjær-<br />

Larsen frit kunne vælge det universitet<br />

i verden, hvor han helst ville slå sig ned<br />

med sin instrumentering og en forskergruppe<br />

– og valget var nemt:<br />

”DTU er et af de bedste steder i<br />

Europa for teknisk forskning, så for mig<br />

var det et naturligt valg, særligt ud fra<br />

faglige kriterier. Der findes i forvejen en<br />

meget stærk forskergruppe i medicin<br />

og teknologi, men jeg vil gerne være<br />

med til at opbygge MR-kompetencerne.<br />

Målet er at opbygge et mediko-hus og få<br />

alle de nye teknologier integreret, så vi<br />

kan opnå et mere dynamisk forskningsmiljø<br />

omkring medicin og teknologi.”<br />

13 C-alanine<br />

Næste milepæl for Jan Ardenkjær-<br />

Larsen og forskerne omkring ham på<br />

DTU er at videreudvikle hyperpolariseringsteknologien,<br />

så lægerne eksempelvis<br />

også kan bruge teknologien<br />

i hjertepatienter og forudsige blodpropper,<br />

inden de opstår.<br />

”Vi vil gerne udvikle polarisatoren,<br />

så vi kan gøre teknologien mere<br />

effektiv og hurtigere. Jeg har en faglig<br />

interesse i at få et grundforskningsmæssigt<br />

perspektiv på mine aktiviteter<br />

og teknologien. Jeg vil prøve at forstå<br />

bedre, hvordan fysikken fungerer,<br />

om der skulle findes andre radikaler,<br />

<strong>som</strong> kunne fungere bedre, om vi kan<br />

stråle med mikrobølgerne på en lidt<br />

mere intelligent måde eller finde andre<br />

stoffer, <strong>som</strong> kunne give os nogle interessante<br />

informationer i andre sygdomstilstande,”<br />

slutter Jan Ardenkjær-<br />

Larsen. <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

jan ardenkjær-larsen,<br />

adjungeret professor, dtU elektro,<br />

jhar@elektro.dtu.dk<br />

8<br />

4<br />

13 C-lactate<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

27<br />

20<br />

10<br />

0


28<br />

lydteKnologi<br />

marianne vang ryde ><br />

styr<br />

pÅ lyd<br />

i stUen<br />

lydscenariet, hvor mor vil se fjernsyn, børnene spille computerspil<br />

og far høre musik, hører måske fortiden til. Det er nemlig teknologisk<br />

muligt at inddele dagligstuen i lydzoner, så vi ikke forstyrrer hinanden<br />

med støj. Der ligger imidlertid et betydeligt forskningsarbejde i at<br />

afklare, om det kan gøres attraktivt nok for almindelige forbrugere.<br />

et samarbejdsprojekt mellem Dtu og B&o har fokus på problemstillingen. Foto B&o, gunnAr MerrilD<br />

Når man træder ind i DTU’s lyddøde<br />

rum, får man en mærkelig fornemmelse<br />

af at være lukket inde i sig selv<br />

– rummet nærmest omslutter en, og<br />

man får en pressen for ørerne. Stilheden<br />

er påtrængende, og alligevel er<br />

der faktisk en tone i rummet – den kan<br />

bare kun høres, hvis man træder ind<br />

i en kreds af højtalere, der står midt<br />

i rummet. Den er altså god nok, det<br />

kan lade sig gøre at styre lyden og dele<br />

et rum op i lydzoner. Det kræver bare<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

i ro og mag. Fremtidens dagligstue kan inddeles i<br />

lydzoner, så vi hver især kan se tv, spille computer og<br />

lytte til musik i samme rum – samtidig.<br />

mange højtalere – i dette tilfælde 40<br />

styk opstillet i par.<br />

rum blottet for efterklang<br />

Det lyddøde rum, <strong>som</strong> har eksisteret<br />

på DTU i mere end 40 år, er uovertruffet,<br />

når man forsker i lyd; <strong>her</strong> kan<br />

man nemlig studere den rene lyd uden<br />

refleksioner fra rummet. Samtidig<br />

arbejder en af verdens bedste forskere<br />

inden for teoretisk rumakustik, lektor<br />

Finn Jacobsen, i den nærmeste byg-<br />

ning, og det er ifølge forskningschef<br />

hos B&O Søren Bech to vægtige grunde<br />

til, at hans virk<strong>som</strong>hed har et tæt forskningssamarbejde<br />

med DTU Elektro.<br />

”Finn Jacobsen havde to dygtige<br />

studerende, der ledte efter et eksamensprojekt<br />

inden for akustik. De kontaktede<br />

mig og fik lavet et vældig godt arbejde<br />

med styring af lyd og lydzoner, og<br />

derefter ansatte vi dem <strong>som</strong> forskningsingeniører<br />

for at de kunne gå videre med<br />

projektet. Forskningen gennemføres i et


åbent samarbejde med DTU og i øvrigt<br />

<strong>Universitet</strong>et i Surrey, der behandler en<br />

anden side af sagen, nemlig menneskets<br />

opfattelse af lyd,” fortæller Søren Bech.<br />

praktisk afprøvning af teori<br />

Styring af lyd er et varmt emne inden<br />

for akustikken. Med den digitale teknologi<br />

er det blevet muligt at behandle<br />

signalet i mange kanaler samtidig, og<br />

udstyret er blevet billigere. Derfor er<br />

der en del forskning på området i disse<br />

år. Ofte foregår det hele dog <strong>som</strong> matematisk<br />

modellering på computeren.<br />

”Her vil vi også prøve tingene af i<br />

praksis, og det er, <strong>som</strong> du kan se, lykkedes<br />

os at demonstrere, at vi kan<br />

generere en zone med kontrolleret lyd.<br />

Vi kan få de 40 højtalere til at spille<br />

sammen, så de så at sige kvæler hinanden,<br />

og lyden ikke kommer uden for<br />

cirklen,” fortæller Finn Jacobsen.<br />

Når højtalerne står parvis i en rundkreds,<br />

er det af ren og skær matema-<br />

tisk bekvemmelighed. I den opstilling<br />

er det nemlig lettest at maksimere<br />

kontrasten mellem områder med og<br />

uden lyd. Det er ikke nødvendigvis<br />

den bedste placering i en stue, og et<br />

lydzoneanlæg til brug i stuen ligger<br />

også temmelig langt ude i fremtiden,<br />

hvis det overhovedet bliver til virkelighed.<br />

Et af problemerne er, at man har<br />

behov for mange højtalere for at kunne<br />

gengive hele lydfeltet. >><br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

29


30<br />

>><br />

lydteKnologi<br />

Det almindelige høreområde<br />

strækker sig fra 20 Hz til 20 kHz,<br />

omregnet til bølgelængde fra 17 m til<br />

17 mm. Og der må ikke være mere end<br />

en halv bølgelængde mellem to højtalere,<br />

for så mangler man information<br />

til at gengive lydfeltet.<br />

”Derfor skal der flest højtalere til at<br />

gengive de højeste frekvenser – faktisk<br />

så mange, at det bliver urealistisk. Men<br />

nu arbejder vi jo også rent teoretisk<br />

med lyden. Vi ønsker at gengive hele<br />

lydfeltet, og det er noget helt andet end<br />

den almindelige lydgengivelse, <strong>som</strong><br />

selv de mest kvalitetsbevidste forbrugere<br />

efterspørger,” siger Finn Jacobsen.<br />

samarbejde og åbenhed<br />

Projektet er altså endnu kun nået til at<br />

vise, at princippet virker – lyden kan<br />

styres og holdes inde i en afgrænset<br />

zone. På DTU arbejder postdoc Jiho<br />

Chang, der har en ph.d.-grad fra DTU’s<br />

strategiske alliancepartner universitetet<br />

KAIST i Sydkorea, med at forbedre<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Foto Dtu eleKtro<br />

lydzoneopstillingen. Og i Struer har de<br />

to tidligere DTU-studerende Martin<br />

Bo Møller og Martin Olsen konstrueret<br />

en opstilling med lidt færre højtalere.<br />

”Samarbejdet med B&O sikrer, at<br />

projektet bevarer jordforbindelsen og<br />

ikke ender med at have rent akademisk<br />

interesse,” siger Finn Jacobsen, <strong>som</strong><br />

også glæder sig over virk<strong>som</strong>hedens<br />

åbenhed.<br />

Omvendt er det for B&O-medarbejderne<br />

uhyre gavnligt at kunne foretage<br />

målinger i det lyddøde rum, inden<br />

alliance mellem Kaist og dtU<br />

tidligere Dtu-studerende, nu ansatte på B&o<br />

Martin olsen (til venstre) og Martin Møller<br />

(til højre) tester højttaleropstillinger.<br />

opstillingen bringes ud i et almindeligt<br />

rum med refleksioner.<br />

Åbenhed over for nye ideer<br />

Selv om et lydzoneopdelt rum endnu<br />

hører fremtiden til, så har forskningen<br />

allerede givet mange resultater, <strong>som</strong><br />

også kan bruges til andre former for<br />

optimering af lytteområdet.<br />

”B&O’s forskning i akustik og lydkontrol<br />

handler generelt om at give<br />

den bedst mulige oplevelse af vores<br />

AV-produkter,” siger Martin Olsen,<br />

der synes, at han og studiekammeraten<br />

har fået en drømmestilling, hvor de<br />

får ingeniørløn for ’et ph.d.-lignende<br />

arbejde’, <strong>som</strong> han kalder det.<br />

”Det hele bunder faktisk i, at DTU<br />

er et universitet, hvor man er ekstremt<br />

åben over for de studerendes<br />

idéer. Vi fik en fantastisk chance for at<br />

forfølge vores interesse i samarbejde<br />

med en virk<strong>som</strong>hed, og det har været<br />

meget motiverende for os. Det førte<br />

til et spændende arbejde for os, og det<br />

vil sandsynligvis være med til at forbedre<br />

lytteoplevelsen for fremtidige<br />

B&O-kunder,” slutter Martin Olsen. <<br />

Den strategiske samarbejdsalliance mellem Dtu og det sydkoranske universitet<br />

KAist (Korean Advanced institute of science and technology) blev indgået<br />

i 2010. Alliancen omfatter foruden en række forsknings- og uddannelsessamarbejder<br />

et fælles ’Korean-Danish/Danish-Korean green technology<br />

research centre’, <strong>som</strong> er en ramme for fælles forskning i nye bæredygtige<br />

løsninger, der er til gavn for samfund og erhvervsliv blandt andet inden for<br />

temaerne ’integrated water technology’ og ’biosustainability’.


lad op i en Fart<br />

elbiler er stadig et sjældent syn i Danmark. og skal vi have flere elbiler, vil det kræve<br />

en udbygning af infrastrukturen samt en ensretning af alt fra kabler til ladestandere.<br />

Dtu har sammen med partnere i industrien taget hul på nogle af disse udfordringer.<br />

Katrine KrogH-jeppesen ><br />

Der bliver både sparket dæk, snakket<br />

maks.-hastigheder og udvekslet<br />

meninger om biltyper og -design, når<br />

partnerne i Nordic Electric Vehicle<br />

Interoperability Centre (NEVIC)<br />

mødes. Men ord <strong>som</strong> tre-faset versus<br />

et-faset, bedstemoropladninger og<br />

Forbrugerne skal<br />

kunne stole på,<br />

at de til hver en tid<br />

kan oplade deres<br />

elbil – uanset bilmærke,<br />

operatør og<br />

elleverandører ifølge<br />

parterne i et nyt<br />

samarbejde, neVic.<br />

Foto thorKilD AMDi christensen<br />

roamingaftaler sniger sig også ind<br />

i samtalen, når partnerne fra bl.a.<br />

Better Place, CleanCharge og Clever<br />

står omkring bilerne. For det spirende<br />

kommercielle marked for operatører<br />

af ladestandere til elbiler har taget<br />

fat på en af de vigtigste opgaver, der<br />

>><br />

ladeteKnologi<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

31


32<br />

>><br />

ladeteKnologi<br />

skal løses, for at elbil-teknologien kan<br />

brede sig i Danmark: at skabe tillid hos<br />

forbrugeren. Leder af NEVIC, Anders<br />

Troi fra DTU Elektro, forklarer:<br />

”Det handler om, at vi hurtigt skal<br />

have skabt en infrastruktur, hvor forbrugerne<br />

har fuld tillid til, at de kan<br />

oplade deres elbil fuldt ud så hurtigt og<br />

effektivt, <strong>som</strong> man i dag kan gøre det<br />

på enhver tankstation. Derfor er et af<br />

de helt konkrete tiltag, <strong>som</strong> NEVIC har<br />

taget fat på, at sørge for, at forbrugerne<br />

kan oplade deres elbil på alle ladestandere<br />

placeret i Danmark – uanset<br />

standarder inden for kabler, stik<br />

m.v. er forudsætningen for, at<br />

Danmark kan beholde sin førende<br />

position på elbil-området, mener<br />

Anders troi fra Dtu elektro.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

hvilken operatør de måtte have købt<br />

abonnement hos.”<br />

Tanken kendes allerede fra bl.a.<br />

hæveautomater og mobiltelefoni,<br />

der i dag bruger roaming til at sikre,<br />

at forbrugeren altid har mulighed<br />

for at ringe eller hæve penge – lige<br />

meget hvor de befinder sig. Roaming<br />

betyder nemlig, at f.eks. mobilen<br />

automatisk finder den bedste forbindelse<br />

på de omkringliggende master.<br />

Opkaldet registreres så hos den<br />

tilgængelige operatør, og regningen<br />

sendes efterfølgende tilbage til den<br />

! om nevic<br />

Missionen for neVic er at<br />

skabe en platform for forskning,<br />

udvikling og industri,<br />

hvor branchen mødes.<br />

neVic ledes af Dtu elektro,<br />

PowerlabDK og partnere i centret<br />

er Better Place, clever og<br />

cleancharge. centret er støttet<br />

af copenhagen cleantech<br />

cluster, Vækstforum sjælland<br />

og Den europæiske Fond for<br />

regionaludvikling. eurisco,<br />

Dong energy og Dansk elbil<br />

Alliance er samarbejdspartnere<br />

i neVic.<br />

Foto thorKilD AMDi christensen


operatør, <strong>som</strong> har mobilabonnementet.<br />

Samme princip taler operatørerne,<br />

der deltager i NEVIC-samarbejdet, om<br />

at implementere på deres ladestandere.<br />

Forbrugeren vil på denne måde få en<br />

løsning, hvor der er langt større fleksibilitet,<br />

når det kommer til opladning.<br />

Og i modsætning til en konventionel<br />

tankstation ville f.eks. et Better Placekort<br />

sagtens bruges kunne bruges<br />

til at oplade på en Clever- eller en<br />

CleanCharge-stander. I dag kan man<br />

kun med sikkerhed oplade sin elbil<br />

fra en stander fra den operatør, man<br />

har valgt, og selve roamingsystemet er<br />

endnu ikke iværksat.<br />

nødvendig kompatibilitet<br />

Salget af elbiler forventes at stige<br />

støt i de kommende år. Både i takt<br />

med, at priserne på elbiler falder, og<br />

Fremtidens intelligente energisystem<br />

Fremtidens elsystem vil i modsætning til dagens elsystem være en decentral<br />

størrelse med mange små producerende enheder. enheder, <strong>som</strong> både<br />

forbruger, opbevarer og leverer strøm, og <strong>som</strong> derfor vil være mere komplekse<br />

at styre. et eksempel på dette er fremtidens intelligente huse med<br />

solcelleanlæg og små kraftvarmeanlæg, men også elbiler kan komme til at<br />

spille en væsentlig rolle for fremtidens elnet. elbilerne er nemlig i mange<br />

fremtidsscenarier en mulig måde at lagre strømmen på. når der f.eks. genereres<br />

meget vindenergi eller det generelle elforbrug er lavt, lades bilens<br />

batteri op – og den lagrede energi kan så sendes tilbage i elsystemet, når<br />

der er brug for den.<br />

Dtu huser en af verdens mest unikke eksperimentelle platforme til<br />

test af styringsmetoder for fremtidens intelligente energisystem og nye<br />

elektriske komponenter: PowerlabDK. <strong>her</strong> er det muligt for forskere og<br />

virk<strong>som</strong>heder at teste og demonstrere fremtidens smart grid-systemer og<br />

-komponenter i alt fra fleksible laboratorier, over testfaciliteter i stor skala,<br />

til fuldskalaforsøg med Bornholms elsystem, der har over 27.000 elforbrugere<br />

og hvor hele 33 % af strømmen genereres af vindkraft. Faciliteterne<br />

har den unikke funktion, at de understøtter udviklingen fra den grundlæggende<br />

forskning og helt frem til markedsnær demonstration.<br />

"vi er nu kommet frem til en række<br />

konkrete tiltag på vejen mod at gøre<br />

det teknisk muligt for kunden at<br />

oplade bilerne ved alle ladestandere."<br />

infrastrukturen bygges op, og <strong>som</strong> et<br />

led i regeringens plan for at omstille<br />

Danmark til, at en langt større andel<br />

af vores energiforbrug skal komme<br />

fra vedvarende energikilder. Og<br />

den forventede stigning i antallet af<br />

elbiler afføder et akut behov for, at<br />

de kan oplades gnidningsfrit, uanset<br />

bilmærke, operatør og elleverandør.<br />

Der er nemlig allerede nu efterspørgsel<br />

efter større kompatibilitet<br />

mellem såvel tekniske komponenter<br />

leder af neViC, Anders troi fra Dtu elektro<br />

<strong>som</strong> mellem operatører – også kaldet<br />

’interoperabilitet’.<br />

”Hele teknologien omkring elbiler er<br />

stadig i udviklingsfasen, og det var bl.a.<br />

på denne baggrund, at vi i 2011 besluttede<br />

at oprette NEVIC. Centret skulle<br />

danne basis for at teste de forskellige<br />

elementer der ligger i interoperabilitet.<br />

Vi er nu kommet frem til en række<br />

konkrete tiltag på vejen mod at gøre<br />

det teknisk muligt for kunden at oplade<br />

bilerne ved alle ladestandere. Men vi<br />

er også i gang med at præcisere den<br />

række af anbefalinger af f.eks. standarder<br />

for kabler, stik mv. på området,<br />

der allerede findes. Forhåbentlig alt<br />

sammen forhold, der kan medvirke til,<br />

at Danmark kan beholde sin førende<br />

position på elbil-området,” fortæller<br />

Anders Troi, der med DTU’s faciliteter<br />

i PowerLabDK har kunnet opsætte<br />

kompatibilitetsforsøg, batteritest og<br />

en unik mulighed for at teste elbilerne<br />

i bl.a. en realtime-kopi af et elsystem<br />

med en høj andel af vedvarende energi,<br />

nemlig Bornholms.<br />

Fuld opladning på fem minutter<br />

Noget af det, der arbejdes med i både<br />

NEVIC-regi og i forskningen generelt<br />

på DTU, er de forskellige typer af<br />

opladninger, der bruges i dag. Overordnet<br />

taler man nu om tre typer af<br />

opladninger. Den første er en såkaldt<br />

’bedstemoropladning’, hvor bilen til-<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

33


34<br />

>><br />

ladeteKnologi<br />

sluttes det almindelige elnet med 230<br />

V. En times opladning (2-3 kW) giver<br />

<strong>her</strong> mellem 10 og 20 kilometers kørsel<br />

fra en et-faset stikkontakt, mens en<br />

trefaset stikkontakt, <strong>som</strong> vi kender<br />

det fra f.eks. komfurstikkontakter, vil<br />

give mellem 50 og 60 kilometers kørsel<br />

på en times opladning. Den anden er<br />

opladning via operatørernes almindelige<br />

ladestandere ligger typisk på 10-20<br />

kW, og med det kan man med en times<br />

opladning få 50-100 kilometers kørsel.<br />

Den sidste type, en hurtigoplader med<br />

jævnstrøm, giver 40-50 kW til bilens<br />

batteri. Og <strong>her</strong> kan man med kun 20<br />

minutters opladning køre sig en tur på<br />

ca. 100 kilometer.<br />

”Disse forskellige typer opladninger<br />

kræver forskellige teknologier i alt fra<br />

biler, batterier, ladere og kabler, og det<br />

er altså bl.a. denne udfordring man<br />

står over for at skulle løse, når man skal<br />

have systemerne til at ’tale sammen’.<br />

F.eks. skal en bil, der tilkobles en ladestander<br />

med 16 ampere, men <strong>som</strong> har<br />

en lader, der kan belaste med op til 32<br />

ampere, kunne tilpasse sig på det lavere<br />

niveau, så sikringerne i ladestanderen<br />

ikke springer,” forklarer Anders Troi.<br />

På DTU arbejder man desuden<br />

videre med konceptet om at udvikle<br />

en såkaldt ’fast charger’, der kan oplade<br />

med 200-300 kW og dermed give en<br />

opladningstid på kun ca. fem minutter.<br />

Udfordringen <strong>her</strong> er bl.a., at batteriet<br />

med den høje mængde energi, <strong>som</strong><br />

sendes ind i batteriet, risikerer at overophede<br />

og ødelægge komponenterne.<br />

En mulig løsning er at oplade bilens<br />

batteri i kontrollerede omgivelser uden<br />

for bilen. <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

anders troi, andtr@elektro.dtu.dk<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

danmarK <strong>som</strong><br />

Foregangsland<br />

Katrine KrogH-jeppesen ><br />

Brancheorganisationen Dansk Elbil Alliance arbejder for at fremme udbredelsen<br />

af eldrevne køretøjer i Danmark. Visionen er at gøre Danmark til foregangsland<br />

for elbiler og opnå synergier på tværs af energisektoren og elbilindustrien.<br />

Fordelene ved elbiler frem for konventionelle biler er, at de bruger langt<br />

mindre energi – til sammenligning svarer energibesparelsen ved at konvertere<br />

fra benzinbil til elbil til halvanden husstands gennemsnitlige årlige elforbrug.<br />

”Elbiler på vedvarende energi udleder ingen CO2, støjer mindre og bruger<br />

ikke olie. Alt sammen ting, <strong>som</strong> er med til at fremme regeringens klima- og<br />

energimæssige målsætninger. I den forbindelse er det helt afgørende, at vi får<br />

udrullet en smart og landsdækkende infrastruktur, hvor det at vi kan lade op<br />

på alle standere, er med til at fremme tilliden og trygheden hos forbrugeren,”<br />

udtaler Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance. <<br />

Fakta<br />

Regeringens energiforlig<br />

endte i 2012 med at<br />

afsætte 70 millioner<br />

kroner til at opbygge en<br />

national infrastruktur<br />

for elbiler. I dag kører<br />

der godt 1000 elbiler<br />

rundt i Danmark.<br />

Langt de fleste af<br />

disse elbiler er i<br />

dag ejet af firmaer<br />

eller offentlige institutioner,<br />

der har større<br />

eller mindre flåder<br />

af elbiler. Visionen er,<br />

at der inden for en<br />

kort årrække vil komme<br />

betydeligt flere elbiler<br />

på de danske veje.<br />

kilde: Dansk ELbIL aLLIancE<br />

Foto thorKilD AMDi christensen


stuDenterProJeKter ><br />

dtU blUe dot projects<br />

Det er betegnelsen for innovative, studenterdrevne projekter på Dtu.<br />

loUise simonsen ><br />

DTU’s økobil, der har vundet flere<br />

verdensmesterskaber i bæredygtig<br />

bykørsel ved at køre hele 611 km på<br />

det, der svarer til en enkelt liter benzin.<br />

En studenterbygget satellit, der fra<br />

rummet kortlægger gøgens vandring<br />

og navigation i samarbejde med Zoologisk<br />

Museum. Et bæredygtigt bryghus,<br />

der fremstiller velsmagende og CO2venlig<br />

øl. DTU RoboCup, en årlig<br />

konkurrence, hvor robotter bygget og<br />

programmeret af studerende gennemfører<br />

en omfattende forhindringsbane.<br />

Et plusenergihus, der genererer mere<br />

energi, end det bruger, opført i bæredygtige<br />

materialer til en pris, der er til<br />

at betale – et hus, man i øvrigt kan læse<br />

mere om i artiklen ’Plusenergi med flot<br />

design’ i dette nummer af <strong>Dynamo</strong>.<br />

Alle disse projekter er en del af DTU<br />

Blue Dot Projects – og fælles for dem<br />

er, at de i høj grad er drevet af DTUstuderende,<br />

der lægger både tid og<br />

engagement i projekterne, <strong>som</strong> samtidig<br />

skaber stor synlighed og er med<br />

til at inspirere andre og dermed rekruttere<br />

nye studerende til DTU.<br />

Projekterne fungerer <strong>som</strong> værksteder,<br />

hvor de studerende får lejlighed til at<br />

afprøve det teoretiske stof i praksis. De<br />

kan betragtes <strong>som</strong> legepladser, hvor der<br />

er rum til at eksperimentere og tænke<br />

nyt. Dermed får de studerende mulighed<br />

for at udvikle innovative løsninger på en<br />

række udfordringer. Projekterne er ofte<br />

udformet, så der er mange fagområder<br />

involveret i løsningen. Det betyder,<br />

at man allerede i studietiden lærer at<br />

arbejde tværfagligt og involvere flere<br />

discipliner for at finde den optimale løsning<br />

på et problem eller en udfordring.<br />

På samme måde, <strong>som</strong> man løser problemer<br />

f.eks. i industrien, hvor mange af<br />

de studerende senere bliver ansat.<br />

Dekan Martin Vigild, <strong>som</strong> har<br />

ansvaret for DTU’s bacheloruddannelser<br />

og studiemiljø, uddyber:<br />

”Når man <strong>som</strong> DTU-studerende<br />

deltager i et Blue Dot Project, får man<br />

i allerhøjeste grad mulighed for at<br />

omsætte sin teoretiske viden til praksis.<br />

Alle projekterne bygger på en høj grad<br />

af ingeniørfaglighed, så teorien er i<br />

orden. Og samtidig skal man få ting til<br />

at fungere ’i virkeligheden’, hvilket jo er<br />

ingeniørens fornemste opgave. Udbyttet<br />

for de studerende er mangfoldigt: De<br />

arbejder i team, de arbejder på tværs af<br />

faggrænser, de samarbejder med industripartnere,<br />

og de lærer både projektledelse<br />

og problemløsning i praksis.”<br />

Derfor giver Blue Dot-projekterne<br />

også merit. Det vil sige, at deltagelse<br />

tæller med <strong>som</strong> en del af uddannelsen<br />

og udløser ECTS-points. Ligeledes<br />

fremgår det af et særskilt eksamensbevis,<br />

at man har deltaget i et DTU<br />

Blue Dot Project.<br />

”På DTU anerkender<br />

vi, at man ved at<br />

deltage i disse projekter giver sin ingeniøruddannelse<br />

en anden dimension, så<br />

det skal selvfølgelig belønnes, lige<strong>som</strong><br />

deltagelse i øvrige kurser og eksamener<br />

på DTU bliver det,” siger Martin Vigild<br />

og fortsætter: ”DTU Blue Dot Projects<br />

skaber værdi i ingeniøruddannelsen –<br />

og dermed skaber de også værdi for de<br />

virk<strong>som</strong>heder, hvor vores ingeniører<br />

senere kommer til at arbejde.”<br />

Navnet ’Blue Dot’ refererer til<br />

jordkloden, <strong>som</strong> – selvom den er stor<br />

– ligner en lille, blå plet, når den ses<br />

fra rummet. Lige<strong>som</strong> store idéer kan<br />

være enkle og håndgribelige set udefra,<br />

men ret komplekse, når man ser dem<br />

indefra. På den måde refererer ’Blue<br />

Dot’ også til ingeniørernes overblik og<br />

evne til at se de store perspektiver, samtidig<br />

med at de dykker ned i detaljerne<br />

for at løse problemer og udfordringer. <<br />

Se mere om DTU Blue Dot-projekter <strong>her</strong>:<br />

www.ecocar.dk<br />

www.solardecathlon.dk<br />

www.dtusat.dtu.dk<br />

www.bryghus.dtu.dk<br />

www.dtu.dk/subsites/robocup.aspx<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

martin vigild, bachelordekan@adm.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

35<br />

Fotos thorKilD AMDi christensen


36<br />

bæredygtigt byggeri<br />

Danske studerende har i samarbejde med en række<br />

virk<strong>som</strong>heder udviklet et epokegørende hus.<br />

Det producerer overskud af energi – og har<br />

samtidig et sundt indeklima og god arkitektur.<br />

plUsenergi med Flot<br />

tine KortenbacH ><br />

I løbet af de kommende fem år vil de<br />

første plusenergi-typehuse være på<br />

markedet til en konkurrencedygtig<br />

pris. Det spår professor Bjarne Olesen,<br />

DTU Byg.<br />

”I dag har vi den viden og teknologi,<br />

der skal til. Nu er opgaven, at de<br />

forskellige faggrupper skal sætte sig<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

sammen med industrien og optimere<br />

de mange forskellige hensyn, så vi<br />

kommer frem til et hus, der både er<br />

energirigtigt og har et godt indeklima<br />

– samtidig med, at det er til at holde ud<br />

at se på.”<br />

Det er netop tanken bag et ambitiøst<br />

projekt, hvor studerende fra DTU går<br />

målrettet efter at vinde ’verdensmesterskaberne’<br />

i plusenergihuse, der afvikles<br />

i Madrid i midten af september.<br />

internationalt udstillingsvindue<br />

”Vi er meget stolte af at være udvalgt<br />

til at deltage i konkurrencen. Det er en<br />

oplagt mulighed for DTU til at vise,


design<br />

hvad dansk forskning, industri og<br />

knowhow formår inden for plusenergibyggeri<br />

og brug af vedvarende energi,<br />

uden at det går ud over design og indeklima,“<br />

siger Bjarne Olesen, der leder<br />

projektet på DTU.<br />

Konkurrencen hedder Solar<br />

De cathlon. Decathlon hentyder til,<br />

Plusenergihuset er<br />

omkring seks meter<br />

højt i den ene ende<br />

og cirka tre meter i<br />

den anden.<br />

at de studerende dyster i 10 discipliner.<br />

De dækker et bredt felt – fra energi,<br />

indeklima, innovation, forretningspotentiale,<br />

bæredygtighed, arbejdsmiljø<br />

til kommunikation.<br />

Der er tale om et mindre hus på<br />

50-70 m 2, fuldt funktionsdygtigt og<br />

indrettet. Under konkurrencen skal<br />

illUstration stine reDDer PeDersen<br />

Solar Decathlon<br />

DTU deltager sammen med 19 andre universiteter<br />

fra 15 lande og fire kontinenter i den prestigefyldte<br />

internationale konkurrence Solar Decathlon, hvor DTUstuderendes<br />

og samarbejdspartnernes bud på fremtidens<br />

bæredygtige, selvforsynende hus præsenteres<br />

i Madrid den 13.-30. september 2012.<br />

Konkurrencens formål er at skabe ny viden og opmærk<strong>som</strong>hed<br />

om lavenergibyggeri og brug af vedvarende<br />

energi <strong>som</strong> solenergi til opvarmning og køling af<br />

vores bygninger. Målet er at demonstrere, at en mere effektiv<br />

udnyttelse af vedvarende energi er såvel praktisk<br />

<strong>som</strong> økonomisk mulig.<br />

Der har været bred opbakning fra virk<strong>som</strong>heder og<br />

institutioner, der har bidraget med finansiering, byggematerialer<br />

og ekspertise.<br />

Læs mere på www.solardecathlon.dk<br />

de studerende f.eks. lave mad til deres<br />

konkurrenter i huset et par aftener. De<br />

skal også vaske op og vaske tøj. Imens<br />

bliver alle relevante parametre målt på<br />

en klart defineret måde.<br />

Huset er døbt ’Fold’, og navnet skal<br />

tages bogstaveligt. Designet består i al<br />

sin enkelthed af et stykke papir, der er<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

37


38<br />

>><br />

bæredygtigt byggeri<br />

illUstration eriK FolKe holM-hAnsson<br />

plusenergihusets designprincip er <strong>som</strong> et stykke papir, der er foldet fem gange, derfor navnet ’Fold’.<br />

foldet fem gange. Senere er idéen blevet<br />

videreudviklet til de færdige plantegninger.<br />

”Bygningen kan vendes og drejes,<br />

alt efter hvor den bliver opført. I Spanien<br />

vil den åbne sig mod nord, så der<br />

ikke kommer direkte sol på de store<br />

glaspartier. Hvis huset skulle bygges i<br />

Danmark, ville man nok vende de store<br />

glasparti mod syd for at udnytte solen<br />

bedst muligt,” fortsætter Bjarne Olesen.<br />

solceller og termisk solfanger<br />

Huset, der så vidt muligt er bygget af<br />

danske komponenter og produkter,<br />

skiller sig ud fra andre plusenergihuse<br />

ved blandt andet at kombinere solceller<br />

med det, man kalder en termisk solfanger.<br />

Hele taget er beklædt med solceller,<br />

der producerer elektricitet. Når solceller<br />

bliver varme, producerer de dog<br />

ikke så meget el. Derfor afkøles solcellerne<br />

ved at cirkulere vand bag ved<br />

dem i laminerede kobberrør. På den<br />

måde bliver de ved med at have høj<br />

effektivitet, samtidig med at den varme,<br />

<strong>som</strong> fjernes fra solcellerne, kan bruges<br />

til at varme husets brugsvand op.<br />

”I hele lofts- og gulvfladen har vi<br />

desuden mulighed for at køle og varme,<br />

blandt andet ved hjælp af en jordvarmeveksler<br />

med en varmepumpe. Om<br />

vinteren bruger vi varmepumpen til<br />

at hente energi fra jorden, hvilket er<br />

en meget effektiv metode. Om <strong>som</strong>meren<br />

gør vi det modsatte: Vi fjerner<br />

overskudsvarmen fra huset, og leder<br />

den ned i jorden alene med en energieffektiv<br />

cirkulationspumpe, der<br />

cirkulerer vandet mellem de rør, vi har<br />

nede i jorden, og de rør, der er installeret<br />

i loftet og gulvet. Resultatet er, at<br />

overskudsvarmen bliver lagret indtil<br />

vinteren, hvor varmepumpen igen kan<br />

hente energi ind i huset. Det er næsten<br />

en slags energilagring,” forklarer Bjarne<br />

Olesen.<br />

slanke vægge<br />

Husets vægge og loft er kun 37 cm<br />

tykke og består af en 19,5 cm trækassette<br />

med standard-stenuld, samt to<br />

lag Aerowool – et splinternyt højt<br />

"vi har været i tæt kontakt med dygtige<br />

studerende, og vi har fået et vindue ind<br />

til, hvad de rent faktisk kan."<br />

Hakon Børsting, chefingeniør i grundfos Business Development Centre<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

isolerende materiale fra Rockwool<br />

Gruppen, <strong>som</strong> har været samarbejdspartner<br />

på projektet og har leveret hele<br />

klimaskærmen, inklusive Rockpanelfacadebeklædningen,<br />

der også er et<br />

stenuldsprodukt.<br />

”Isoleringen er et ubrudt lag, der<br />

beskytter bygningen. Det er en stor<br />

forbedring i forhold til standardbyggeri,<br />

hvor der kan opstå kuldebroer,<br />

fordi klimaskærmen bliver brudt,” siger<br />

Connie Enghus, international market<br />

intelligence manager, Rockwool International.<br />

Hun fortsætter:<br />

”I ’Fold’ går æstetik og funktionalitet<br />

op i en højere enhed. Det er sådan, vi<br />

gerne vil tænke isoleringsløsninger.<br />

Her bliver det demonstreret, at man<br />

sagtens kan opnå en positiv energibalance<br />

i et arkitektonisk smukt og<br />

spændende hus, der samtidig er rart at<br />

være i, er lyst og venligt og har et godt<br />

indeklima.”<br />

vindue til industrien<br />

I projektet har der været en fast kerne<br />

af 30 studerende involveret. De har<br />

blandt andet skullet mødes med de<br />

industrielle samarbejdspartnere og<br />

finde frem til løsninger i fællesskab.<br />

”Vi har lang tradition for at arbejde<br />

sammen med DTU, især inden for<br />

forskning. Her har vi også været i tæt<br />

kontakt med de dygtige studerende,<br />

og vi har fået et vindue ind til, hvad<br />

de rent faktisk kan,” siger Hakon Børsting,<br />

chefingeniør i Grundfos Business<br />

Development Centre.


Fotos thorKilD AMDi christensen<br />

Mere end 100 studerende fra et bredt udsnit af studieretninger<br />

har bidraget til huset, <strong>som</strong> er et visionært og banebrydende bud på<br />

fremtidens byggeri. Det integrerede design gør, at alle faggrupper<br />

arbejder sammen om at få det bedst mulige resultat.<br />

En positiv sidegevinst er, at de studerende<br />

har lært virk<strong>som</strong>heden at kende.<br />

Hakon Børsting håber, at den øgede<br />

synlighed vil få flere unge ingeniører til<br />

at overveje at flytte til Midtjylland, hvor<br />

Grundfos har sit hovedsæde.<br />

Pumpevirk<strong>som</strong>heden har hjulpet til<br />

med opvarmnings- og kølesystemet og<br />

har i forbindelse med projektet udviklet<br />

et kombineret system med pumper og<br />

intelligent styring i en enkelt enhed. I<br />

dag leverer Grundfos komponenterne,<br />

men virk<strong>som</strong>heden har ikke selv dette<br />

produkt.<br />

”Projektet har været et væsentligt<br />

input til vores fremadrettede aktiviteter,<br />

da det har øget vores chancer for<br />

at få en palet af produkter til fremtidens<br />

plusenergihuse. Det har været<br />

et væsentligt bidrag til at opbygge de<br />

nødvendige kompetencer. Her har vi<br />

kunnet sidde sammen med folk, <strong>som</strong><br />

f.eks. ved meget om byggeprocesser.<br />

Det har gjort, at vi hurtigt har kunnet<br />

afprøve en masse ting og fået øjnene op<br />

for nye muligheder.”<br />

Flere studieretninger involveret<br />

I alt fire DTU-institutter er involveret:<br />

DTU Byg, DTU Management Engineering,<br />

DTU Informatik og DTU<br />

Miljø. Foruden den faste kerne på 30<br />

studerende har yderligere 70 studerende<br />

medvirket. Det er studerende<br />

fra DTU’s studieretninger Byggeteknologi,<br />

Bygningsdesign, Miljøteknologi,<br />

Softwareteknologi og Produktion og<br />

Konstruktion.<br />

”Det har været en udfordring at få<br />

projektet integreret i undervisningen i<br />

det store spektrum af fag, der har været<br />

brug for. Men det er lykkedes rigtig<br />

godt,” siger Lotte Bjerregaard Jensen,<br />

der er lektor på DTU Byg og daglig<br />

projektleder.<br />

integreret design<br />

”Det er alle tiders eksempel på det, vi<br />

kalder integreret design. Dette skal ses i<br />

modsætning til den traditionelle fremgangsmåde,<br />

hvor det er en arkitekt, der<br />

designer huset, hvorefter en ingeniør<br />

beregner en række forhold, og til sidst<br />

foretager en tekniker den praktiske<br />

installation,” forklarer Bjarne Olesen og<br />

uddyber:<br />

”De studerende har virkelig fundet<br />

ud af, at hvis de ændrer lidt på designet,<br />

så skal dem, der står for kølingen, nu<br />

pludselig til at regne på en anden måde.<br />

Det kan f.eks. vise sig, at ændringerne<br />

af designet ikke var så smarte, fordi der<br />

så opstår problemer med at opnå den<br />

rigtige temperatur. Det hele hænger<br />

sammen, så det er vigtigt, at alle faggrupper<br />

er med fra starten.”<br />

Bjarne Olesen tror på, at projektet<br />

har gode vinderchancer.<br />

”De studerende er dygtige og entusiastiske,<br />

og vores samarbejdspartnere<br />

leverer gode produkter. Så vi går efter<br />

at vinde, men vi vil også gerne vise, at<br />

det er et hus, der ikke kun fungerer 14<br />

dage i Madrid. Koncepterne skal kunne<br />

bruges flere steder i verden, i flere<br />

forskellige konstruktioner og samtidig<br />

gøre en forskel for miljøet og verden.”<br />

Lotte Bjerregaard Jensen tilføjer:<br />

”Under alle omstændigheder har vi<br />

vundet i den forstand, at vi har udviklet<br />

nogle produkter, <strong>som</strong> ikke var <strong>her</strong> for<br />

bare et år siden.” <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

centerleder bjarne olesen,<br />

bwo@byg.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

39


40 ForsKningssamarbejde<br />

en mere kontinuerlig produktion,<br />

det er en af de gevinster,<br />

medicinalvirk<strong>som</strong>heden lundbeck<br />

fremhæver <strong>som</strong> resultat af et<br />

samarbejde med Dtu.<br />

Det betaler sig at samarbejde<br />

med Dtu. en analyse<br />

foretaget af Damvad viser,<br />

at de virk<strong>som</strong>heder, <strong>som</strong><br />

indgår i et forskningssamarbejde<br />

med Dtu,<br />

gennemsnitligt har en<br />

produktivitetsstigning<br />

på 10 procent om året.<br />

marie vendelbo FridorF ><br />

DTU’s forskning spænder vidt og er til<br />

gavn for mange forskellige virk<strong>som</strong>heder<br />

i Danmark. Det viser en analyse<br />

foretaget af konsulentvirk<strong>som</strong>heden<br />

Damvad. Ifølge analysen, <strong>som</strong> blev<br />

offentliggjort i maj, er produktiviteten i<br />

gennemsnit steget med 10 procent om<br />

året, målt over en periode på seks år, i<br />

de virk<strong>som</strong>heder, der har samarbejdet<br />

med DTU. Det svarer til en gennemsnitlig<br />

gevinst på mere end 70.000<br />

Værdiskabelse<br />

for samfundet<br />

– forskningssamarbejde,<br />

vækst og produktivitet<br />

Damvad-analysen er baseret på et<br />

omfattende registerbaseret datamateriale<br />

fra konkrete danske virk<strong>som</strong>heders<br />

samarbejde med DTU fra 1998-<br />

2010, data, der er sammenkoblet med<br />

registerdata fra <strong>Danmarks</strong> Statistik.<br />

Analysen bygger på internationalt<br />

anerkendte og forskningsbaserede<br />

økonomiske modeller, <strong>som</strong> anbefales<br />

af danske og internationale organisationer,<br />

og <strong>som</strong> anvendes i international<br />

forskning til at beregne de reelle økonomiske<br />

effekter af forskningssamspil.<br />

Hele Damvads analyse kan læses på<br />

DTU’s hjemmeside www.dtu.dk/damvad<br />

væKst<br />

til dansKe virK<strong>som</strong>Heder<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

kroner pr. medarbejder eller 30 mio.<br />

kroner pr. virk<strong>som</strong>hed. Analysen viser<br />

også, at effekten af at samarbejde med<br />

DTU sætter ind med det samme, og at<br />

effekten vokser over tid.<br />

En af de virk<strong>som</strong>heder, der mærker<br />

den positive effekt af samspillet, er<br />

medicinalvirk<strong>som</strong>heden Lundbeck.<br />

Forskere fra DTU Kemiteknik har i en<br />

årrække arbejdet sammen med Lundbeck<br />

om at udvikle virk<strong>som</strong>hedens<br />

Foto lunDBecK


produktionsproces til at være en kontinuerlig<br />

produktion, så store reaktorer<br />

erstattes af flere små reaktorer, der til<br />

gengæld kan producere hele døgnet,<br />

alle ugens dage, nonstop. Med en kontinuerlig<br />

proces kan man producere<br />

i lang tid uden at skulle afbryde og<br />

rengøre reaktorerne, og det giver stor<br />

gevinst på bundlinjen, forklarer Lars<br />

Bang, der er vicekoncerndirektør for<br />

produktion i Lundbeck:<br />

”Vi har allerede høstet betydelige<br />

økonomiske gevinster i kraft af de<br />

processer, vi indtil nu har kunnet<br />

omlægge. Der skal knækkes rigtig<br />

mange forskningsmæssige nødder,<br />

før hele vores produktion kan blive<br />

kontinuerlig, men det er et mål, vi<br />

tror på kan nås, og når det sker, vil<br />

vi i hvert fald kunne halvere vores<br />

omkostninger til produktion,” fortæller<br />

Lars Bang.<br />

Enzymproducenten Novozymes er i<br />

kraft af samarbejdet med DTU blevet<br />

i stand til at producere sine enzymer<br />

nemmere og billigere. Det skyldes<br />

blandt andet, at forskere fra DTU<br />

Systembiologi og DTU Kemiteknik<br />

i samarbejde med Novozymes’ egne<br />

forskere er kommet tættere på en viden<br />

om bestemte gensekvenser og mikroorganismers<br />

fysiologi, fortæller Per<br />

Falholt, der er executive vice president<br />

og CSO hos Novozymes:<br />

”DTU har en viden og nogle<br />

arbejdsredskaber til rådighed, <strong>som</strong> vi<br />

ikke umiddelbart har i Novozymes.<br />

Vi har derfor meget gavn af samarbejdet<br />

eksempelvis omkring forskning<br />

inden for mikroorganismers<br />

fysiologi. Ny viden inden for dette felt<br />

kan oversættes direkte til en ændret<br />

proces i vores produktion. Det vil<br />

sige, at den slags viden bevirker en<br />

forøget produktivitet. Samarbejdet<br />

med DTU har vi derfor meget glæde<br />

af, det er der ingen tvivl om,” fortæller<br />

Per Falholt.<br />

stort uudnyttet potentiale<br />

Siden slutningen af 1990’erne har DTU<br />

indgået i mere end 5.500 samspil fordelt<br />

på 982 danske og 977 udenlandske<br />

virk<strong>som</strong>heder. I dag tegner universitetet<br />

omkring 1.000 samarbejdskontrakter<br />

om året. Alligevel kan antallet<br />

øges. Damvad-analysen peger på, at<br />

der potentielt set er 2.447 forsknings-<br />

og udviklingsførende virk<strong>som</strong>heder<br />

i Danmark, <strong>som</strong> i dag ikke indgår i<br />

et vidensamspil med DTU. Men flere<br />

virk<strong>som</strong>heder burde øjne mulighederne,<br />

mener Lars Bang fra Lundbeck.<br />

Et samspil med DTU har nemlig ikke<br />

alene betydning for den enkelte virk<strong>som</strong>heds<br />

økonomi, det højner også det<br />

faglige niveau blandt virk<strong>som</strong>hedens<br />

medarbejdere:<br />

”DTU er et af de få universiteter i<br />

Europa, <strong>som</strong> har satset på at opdyrke<br />

ny viden om kemiske processer og<br />

opskalering. Det er fantastisk for<br />

Lundbecks dygtige forskere og produktionsfolk,<br />

at de har nogle intelligente<br />

mennesker lige om hjørnet, <strong>som</strong> de kan<br />

arbejde sammen med, spille bold med<br />

og blive klogere sammen med,” mener<br />

Lars Bang fra Lundbeck.<br />

Hos Novozymes betyder samarbejdet<br />

med DTU desuden, at virk<strong>som</strong>heden<br />

sikrer sig, at den også i fremtiden<br />

kan rekruttere ingeniører inden<br />

for landets grænser:<br />

”Det er en kæmpe fordel at have et<br />

samarbejde med et så stærkt universitet<br />

<strong>som</strong> DTU, for på den måde har vi hele<br />

tiden direkte adgang til morgendagens<br />

kompetencer. Der er ingen tvivl om,<br />

at hvis vi ikke havde mulighed for at<br />

rekruttere dygtige kandidater med et<br />

Damvads rapport om samarbejde<br />

og vækst kan læses på www.dtu.dk/damvad<br />

forsknings-mindset enten fra DTU<br />

eller fra Københavns <strong>Universitet</strong>, havde<br />

vi haft 500 færre forskerstillinger i<br />

Danmark. I Danmark er vi førende<br />

inden for bioteknologi, og det skyldes,<br />

så vidt jeg kan se, et triangulært setup<br />

mellem nogle meget stærke universiteter,<br />

en tradition for at være meget<br />

stærke inden for fødevarer og landbrug<br />

og endelig et antal virk<strong>som</strong>heder, <strong>som</strong><br />

har været gode til at bryde igennem<br />

inden for bioteknologiområdet. Det var<br />

ikke sket uden det stærke samarbejde,”<br />

slutter Per Falholt. <<br />

! ForsKningssamarbejde<br />

Virk<strong>som</strong>heder, der ønsker<br />

forskningssamarbejde med<br />

Dtu, kan kontakte Dtu Match<br />

og få personlig rådgivning:<br />

www.match.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

41


42<br />

liFe science<br />

morten andersen ><br />

Et af videnskabsjournalistens faste<br />

værktøjer er at spørge om, hvor lang tid<br />

der vil gå, inden et lovende medicinsk<br />

forskningsresultat er omsat til et nyt<br />

lægemiddel. Mange forskere ser helt<br />

trætte ud, når de får spørgsmålet. Men<br />

amerikanske Michael Yaffe smiler bredt<br />

og svarer omgående: ”Den første tablet<br />

baseret på netværksmedicin er <strong>her</strong> allerede!<br />

Formentlig kan vi tage medicin,<br />

<strong>som</strong> er udviklet og godkendt til andre<br />

formål og bruge den på en ny måde.”<br />

Normalt udvikler man medicin<br />

med tanke på at ramme ét bestemt<br />

mål – i fagsproget ’target’ – i kroppen.<br />

Netværksmedicin ser i stedet på hver<br />

celle <strong>som</strong> et system, der også vekselvirker<br />

med andre celler. For eksempel<br />

er forskningen i de senere år blevet<br />

opmærk<strong>som</strong> på, at mange typer kræft<br />

er forbundet med svigtende signaler<br />

på celleniveau. Fra naturens hånd er<br />

vores celler programmeret til at begå<br />

selvmord, hvis de begynder at fungere<br />

unormalt. Men kræftcellerne modtager<br />

åbenbart ikke de rigtige signalmolekyler,<br />

eller også opfatter de signalerne<br />

forkert.<br />

illUstration shutterstocK<br />

en ny<br />

tilgang<br />

til medicin<br />

Fremtidens<br />

snedige medicin<br />

ofte virker nyudviklede lægemidler vældig godt på celleprøver i laboratoriets petriskåle, men<br />

skuffer senere i rigtig behandling. Den nye disciplin netværksmedicin anskuer kroppens celler<br />

<strong>som</strong> hele systemer i stadig kommunikation med deres omgivelser. to af verdens førende forskere<br />

på området forklarer, hvordan den nye tilgang kan skabe fremtidens medicin.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Måske er kludder i cellernes kommunikation<br />

i virkeligheden en hyppigere<br />

årsag til kræft end genetiske<br />

fejl og påvirkninger udefra i form af<br />

for eksempel rygning eller alkohol<br />

– selvom et af mantraerne inden for<br />

netværksmedicin netop er, at der ofte<br />

ligger et samspil mellem mange årsager<br />

bag de biologiske processer, <strong>som</strong> forårsager<br />

sygdommen.<br />

vi behøver ikke vente på ny medicin<br />

Michael Yaffe er professor på Massachusetts<br />

Institute of Technology


interviewene med Michael yaffe og norbert Perrimon, <strong>som</strong> er to af verdens førende forskere inden for den nye disciplin netværksmedicin,<br />

foregår i snekkersten under konferencen ’integrative network Biology 2012’ arrangeret af Dtu systembiologi. Primus<br />

motor bag det danske værtskab er professor, dr. rune linding. efter ti år i udlandet ved førende forskningsgrupper i usA, canada<br />

og tyskland og med eget laboratorium i london er rune linding kommet til Dtu, hvor han leder cellular signal integration group<br />

(c-sig) ved Dtu systembiologi. gruppen har publiceret flere pionerarbejder inden for netværksmedicin og netværksbiologi.<br />

(MIT) i Boston, USA, hvor han leder<br />

en forskningsgruppe, <strong>som</strong> interesserer<br />

sig for signalprocesser i forbindelse<br />

med forskellige kræftsygdomme. Interviewet<br />

finder sted på en konference i<br />

Snekkersten i Nordsjælland, hvor DTU<br />

Systembiologi har samlet en række af<br />

verdens førende forskere inden for netværksmedicin<br />

og systembiologi.<br />

”Det kan godt tænkes, at der vil blive<br />

opfundet nye typer medicin specifikt<br />

med det formål at påvirke cellernes<br />

netværk og signalprocesser. Det vil der<br />

temmelig sikkert. Men i første omgang<br />

kan vi højst sandsynligt bruge nogle af<br />

de typer medicin, <strong>som</strong> allerede findes,”<br />

siger Michael Yaffe og uddyber:<br />

”I min gruppe interesserer vi os for<br />

eksempel for, hvordan man kan påvirke<br />

en tumor ved at ændre cellernes signalsystem.<br />

Vi er overbeviste om, at hvis<br />

man gør dette på den rigtige måde, vil<br />

man derefter kunne bruge velkendte<br />

typer af kræftmedicin med langt større<br />

effekt.”<br />

bananfluen <strong>som</strong> model<br />

Med i interviewet er også Norbert<br />

Perrimon, <strong>som</strong> er en af fædrene til<br />

moderne genetik og udviklingsbiologi.<br />

Perrimon er professor ved Harvard<br />

Medical School i Boston, USA, hvor<br />

han leder en gruppe, <strong>som</strong> undersøger,<br />

hvordan bananfluens celler kommunikerer.<br />

Bananfluen (Drosophila melanogaster)<br />

er en meget enkel organisme, og<br />

af samme grund har den været underkastet<br />

utallige videnskabelige forsøg<br />

gennem tiden og var også en af de<br />

første organismer, der fik sin arvemasse<br />

– genomet – fuldstændigt kortlagt.<br />

”I sidste ende er det målet at kunne<br />

behandle mennesker, men vi forestiller<br />

os, at det i første omgang har stor værdi<br />

at se på et simpelt system. Eller sagt på<br />

en anden måde: Hvis vi ikke har held<br />

med at forstå, hvordan bananfluens<br />

celler kommunikerer, så vil det virkelig<br />

være et dårligt tegn,” siger Norbert<br />

Perrimon.<br />

Som eksempel på den indsigt,<br />

Harvard-gruppen er ude efter, nævner<br />

Norbert Perrimon, at stamceller i den<br />

voksne flues indvolde reagerer helt<br />

anderledes på insulin end muskelceller<br />

i en larve. I larvens muskelceller giver<br />

insulin signal til produktion af mere<br />

protein, <strong>som</strong> er nødvendigt, når musklerne<br />

vokser. I den voksne flues indvolde<br />

sætter insulin gang i helt andre<br />

processer, <strong>som</strong> er med til at vedligeholde<br />

cellerne.<br />

”Vi er vant til at tænke på insulin<br />

<strong>som</strong> et stof, der regulerer blodsukkeret.<br />

Men insulin er faktisk et meget<br />

kraftfuldt signalmolekyle. Alle celler i<br />

kroppen reagerer på insulin, men på<br />

højst forskellig måde. Og vel at mærke<br />

reagerer de forskellige celler ikke blot<br />

på et signalstof, de sender også selv<br />

signaler ud, <strong>som</strong> påvirker, hvordan<br />

andre celler vil reagere. Kroppens væv<br />

kommunikerer indbyrdes. Muligvis<br />

er den kommunikation en stor del af<br />

forklaringen på, at en behandling, <strong>som</strong><br />

virkede særdeles lovende over for celler<br />

af den relevante type i laboratoriet, ofte<br />

skuffer, når den kommer ud i den virkelige<br />

verden.”<br />

individuel medicinering<br />

Næste tanke, <strong>som</strong> melder sig, er, at<br />

kommunikationen mellem de forskellige<br />

celler må være et oplagt mål for<br />

medicinsk behandling.<br />

”Ja, men samtidig står det klart, at en<br />

behandling er nødt til at være relativt<br />

individuel. Der er nemlig stor forskel<br />

på, hvordan signalsystemet fungerer for<br />

forskellige individer. Vi er formentlig<br />

nødt til at have forskellige kombinationer<br />

af lægemidler for at opnå den<br />

ønskede effekt hos forskellige menne-<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

43


44<br />

liFe science<br />

>> sker. Det, man også kalder personlig<br />

medicin,” svarer Norbert Perrimon.<br />

Kollega Michael Yaffe, MIT, er<br />

enig i, at medicinering skræddersyet<br />

til det enkelte menneske er den<br />

yderste konsekvens af netværksmedicin:<br />

”Men forhåbentlig behøver vi<br />

ikke gøre behandlingen fuldstændigt<br />

individuel. Hvis vi igen ser på kræft,<br />

så er det jo slået fast, at der er tale<br />

om sygdomme, <strong>som</strong> er forbundet<br />

med mutationer (ændringer i arveanlæggene,<br />

red.). Vi ved også, at en<br />

tumor kan indeholde hundredvis, ja,<br />

måske tusindvis af forskellige mutationer.<br />

Hvis vi virkelig skulle kortlægge<br />

de nøjagtige mutationer hos<br />

en given patient, ville vi være nødt<br />

til også at kortlægge de komplette<br />

arveanlæg hos mindst 100.000 andre<br />

mennesker for at finde de steder,<br />

hvor patienten er speciel. Det ville<br />

være helt uoverskueligt. Jeg håber, at<br />

det vil være muligt at finde måske 30<br />

eller 40 nøglesekvenser (dele af arveanlæggene,<br />

red.), <strong>som</strong> vi kan bruge<br />

til at inddele patienter med en given<br />

sygdom i undergrupper. Hver undergruppe<br />

kan så behandles separat.<br />

Det vil give langt større chance for<br />

succes sammenlignet med i dag,<br />

hvor alle med diagnosen får samme<br />

behandling.”<br />

samspil mellem kompetencer<br />

Selvom Michael Yaffe forventer, at<br />

man kan bruge medicin, der findes<br />

på markedet i dag og dermed allerede<br />

er godkendt af myndighederne<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

FigUr Ph.D.-stuDerenDe PAu creixell, Dtu systeMBiologi


<strong>som</strong> lægemidler, understreger han,<br />

at det ikke kan ske uden nye kliniske<br />

forsøg:<br />

”Man kan naturligvis ikke bare tage<br />

medicin, <strong>som</strong> er godkendt til et formål,<br />

og bruge den til noget nyt. Faktisk forestiller<br />

jeg mig, at netop DTU vil være i<br />

en ideel position til at lede gennemførelsen<br />

af denne type kliniske forsøg.”<br />

Center for Biologisk Sekvensanalyse<br />

ved DTU Systembiologi er i forvejen<br />

langt fremme med at koble data om<br />

arveanlæg med anonymiserede data fra<br />

elektroniske patientjournaler.<br />

”Det grundlag vil have stor værdi,<br />

når man begynder at gennemføre kliniske<br />

forsøg. Der er ingen andre, der<br />

netværksmedicin i praksis. Fra naturens<br />

hånd er vores celler programmeret til at<br />

’begå selvmord’ (apoptose), når de begynder<br />

at fungere unormalt. For kræftceller<br />

er mekanismen defekt, og målet med<br />

eksempelvis kemoterapi, <strong>som</strong> bruges i<br />

behandlingen af kræft, er at udvirke apoptose<br />

hos kræftcellerne. Figuren viser, at<br />

hvor behandlingen med et enkelt lægemiddel<br />

(A) er ineffektiv selv med høj dosis, kan<br />

kombinationen at to lægemidler (A og B)<br />

med forskellig virkningsmekanisme føre til<br />

noget større effekt – og det samme kan<br />

opnås med flere behandlinger forskudt i<br />

tid. Den virkelig effektive behandling opnås<br />

ved at bruge begge lægemidler og med<br />

den rigtige forskydning i tid. Fortolkningen<br />

er, at det ene lægemiddel har ændret<br />

kræftcellens signalsystem, hvilket har gjort<br />

den langt mere sårbar over for det andet<br />

lægemiddel – vel at mærke, hvis man timer<br />

behandlingen rigtigt.<br />

er begyndt at lave forsøgene endnu.<br />

For mig at se er DTU allerede førende<br />

i verden inden for systembiologi og<br />

har gode chancer for at gå foran,” siger<br />

Michael Yaffe og føjer noget mindre<br />

akademisk til:<br />

”Jeg må sige, at DTU sparker virkelig<br />

røv på det <strong>her</strong> område. Det kan man<br />

også se på de folk, der er mødt op til<br />

denne <strong>her</strong> konference. En af de ting,<br />

<strong>som</strong> man på DTU Systembiologi har<br />

været god til, er det velsmurte samspil<br />

mellem kompetencer inden for biologi,<br />

it og matematik. Den integration er<br />

helt afgørende inden for netværksmedicin,<br />

og det er svært at finde andre<br />

institutioner, der har været lige så dygtige<br />

til det.”<br />

Kløft mellem biologi og it<br />

Norbert Perrimon har tilsvarende erfaringer:<br />

”Der bliver satset på området mange<br />

steder i verden. Mange amerikanske universiteter<br />

investerer for tiden, og på Harvard<br />

har vi oprustet kraftigt inden for<br />

de seneste fem-seks år. Men vi har haft<br />

det problem, at vores nye medarbejdere<br />

enten kommer fra biologi eller fra it, og<br />

de har gensidigt haft svært ved at forstå<br />

hinanden. Først inden for de allerseneste<br />

år har vi haft mulighed for at rekruttere<br />

kandidater, der kan begge dele.”<br />

”Tidligere har det mest været forskere<br />

fra den biologiske og medicinske<br />

verden, der har interesseret sig for<br />

netværksmedicin. Men det står klart<br />

i dag, at man skal være virkelig skarp<br />

på det kvantitative område for at klare<br />

sig. Lige nu er det simpelthen manglen<br />

på store eksperimentelle datasæt, der<br />

er flaskehalsen for, at man kan gøre de<br />

næste landvindinger,” siger Norbert<br />

Perrimon og tilføjer:<br />

”På grund af manglen på data er<br />

man nødt til at have beskedne ambitioner.<br />

Mange projekter handler grundlæggende<br />

om, at man forsøger at eftervise<br />

noget, <strong>som</strong> man allerede godt ved<br />

– på en ny måde. Det er klart, at tingene<br />

vil blive langt mere interessante,<br />

når man når frem til at konstruere<br />

modeller, der kan bruges til at forudsige<br />

nye sammenhænge. Altså for eksempel,<br />

at hvis man tilføjer et nyt signalstof til<br />

et system, så vil der ske bestemte ting.<br />

Der er vi bare ikke endnu.”<br />

Former næste generation af læger<br />

Men landvindingerne vil komme, slår<br />

Michael Yaffe fast:<br />

”Netværksmedicin er der, hvor<br />

svarene på mange af de ubesvarede<br />

spørgsmål, <strong>som</strong> lægevidenskaben har,<br />

vil komme fra. For nogle af de kræftsygdomme,<br />

<strong>som</strong> vi interesserer os<br />

for, findes der simpelthen ikke nogen<br />

effektiv behandling i dag. Så selv små<br />

fremskridt, vi kan gøre, vil betyde dramatisk<br />

bedre udsigter for patienterne.<br />

Jeg er overbevist om, at det arbejde, der<br />

bliver gjort på DTU Systembiologi for<br />

tiden, vil få meget vidtrækkende konsekvenser<br />

og være med til at forme den<br />

næste generation af læger.” <<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

professor rune linding, dtU<br />

systembiologi, linding@cbs.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

45


46<br />

Fra Historiebøgerne<br />

pÅ vej ind i<br />

eleKtroniKKens<br />

æra<br />

annette bUHl sørensen ><br />

Gennem hele 1800-tallet var Danmark<br />

udsat for et massivt bombardement af<br />

ny viden og nye opfindelser. Århundredet<br />

blev indledt med opfindelsen af<br />

det første elektriske batteri, voltabatteriet<br />

i 1800, efterfulgt af bl.a. H.C.<br />

Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen<br />

tyve år senere, den elektriske<br />

telegraf i 1830’erne og Faradays opdagelse<br />

af elektromagnetisk induktion<br />

i 1835. I 1860 kom telefonen, i 1877<br />

grammofonen og kort efter Thomas<br />

Edisons elektriske system til belysning.<br />

tøvende skepsis<br />

Men var det nye elektriske lys bare et<br />

modelune? De danske myndigheder<br />

havde i hvert fald ikke travlt med at<br />

etablere elektricitetsværker. Danskerne<br />

havde gasbelysning, og man var måske<br />

beklemt ved udsigten til at ødelægge<br />

den gode forretning, <strong>som</strong> gasforsyningen<br />

dengang var. Så da magistraten<br />

i 1889 foreslog kommunal elforsyning<br />

i København med foreløbig en centralstation,<br />

var der derfor både tilhængere<br />

og modstandere. En af de tøvende<br />

skeptikere var professor og rektor ved<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Dette er fortællingen om, hvordan elektronikken<br />

efter en lidt famlende start fik en solid plads blandt<br />

uddannelserne på Den polytekniske læreanstalt.<br />

Den Polytekniske Læreanstalt, nu<br />

DTU, Julius Thomsen, <strong>som</strong> også var<br />

medlem af Borgerrepræsentationen.<br />

Han mente grundlæggende, at elektrisk<br />

lys var unødvendig luksus og så ingen<br />

grund til at udskifte gasbelysningen.<br />

Til sidst lod han sig dog overbevise om<br />

elektricitetens nødvendighed og stemte<br />

for. Forslaget blev vedtaget, og i 1891<br />

fik man strøm fra Københavns første<br />

kommunale elværk i Got<strong>her</strong>sgade.<br />

Hvor rektoren for Læreanstalten<br />

havde været lidt tøvende i starten, så<br />

stod det anderledes til for polytekniske<br />

kandidater ’ude i marken’, f.eks.<br />

stadsingeniør Charles Ambt og driftsbestyrer<br />

ved Got<strong>her</strong>sgade-elværket Ib<br />

Windfeld-Hansen. Særligt Windfeld-<br />

Hansen arbejdede ihærdigt for at drive<br />

udviklingen frem ved sin begejstring<br />

og store planer for området.<br />

På Den Polytekniske Læreanstalt<br />

i Sølvgade begyndte man da også<br />

omsider at røre på sig, og i maj 1893<br />

skrev man til ministeriet: ”Den praktiske<br />

Anvendelse af den elektriske<br />

Strøm har i det sidste Decennium nået<br />

et sådant Omfang og en så stor Betyd-<br />

ning, at den Polytekniske Læreanstalt<br />

nødvendigvis må optage dette Fag i sin<br />

Undervisning...” og ”det er en Selvfølge,<br />

at Foredraget over Elektroteknik må<br />

holdes af en Praktiker udenfor Læreanstaltens<br />

faste Lærerpersonale ... og<br />

tilknyttes Øvelser i Brugen af elektrotekniske<br />

Måleapparater.”<br />

elektricitet uden elektroingeniører<br />

Elektricitetens fremmarch var dog ikke<br />

eneste årsag til dette brev. At Læreanstalten<br />

var ved at blive overhalet<br />

indenom af andre uddannelsesinstitutioner,<br />

der tilbød undervisning i<br />

elektronik, kan også have spillet ind.<br />

Til Læreanstaltens held manglede disse<br />

skoler dog kompetente, videnskabeligt<br />

funderede lærere. Men vigtigst var nok<br />

kritikken fra egne rækker. I forbindelse<br />

med et møde i den nystiftede Dansk<br />

Ingeniørforening fik undervisningen<br />

på Læreanstalten omfattende kritik,<br />

<strong>som</strong> <strong>her</strong>efter bølgede frem og tilbage i<br />

ugebladet Ingeniøren. Stadsingeniøren<br />

i Odense havde bl.a. anført, at ”en<br />

Kandidat i Mekanik intet kender til<br />

Nutidens vigtigste Fag på det tekniske


Område – nemlig Elektroteknikken,<br />

<strong>som</strong> Læreanstalten mærkværdig nok<br />

endnu ikke har optaget <strong>som</strong> Undervisningsfag.”<br />

Der var dog en generel taknemmelighed<br />

i foreningen over ”at Isen<br />

var brudt”, og at man var begyndt at diskutere<br />

problemet åbent. Udgangen blev,<br />

at medstifter og medlem af foreningens<br />

bestyrelse G.A. Hagemann foreslog, at et<br />

udvalg bestående af bl.a. Ambt, Windfeld-Hansen<br />

og han selv skulle vurdere<br />

undervisningen på Læreanstalten.<br />

Det var et faktum, at der i Danmark<br />

efterhånden var en række elværker,<br />

PeDer seVerin Krøyer, inDustriens MænD, 1903-1904.<br />

olie På lærreD, 115,5 x 184,5.<br />

© Det nAtionAlhistorisKe MuseuM, FreDeriKsBorg.<br />

Foto hAns Petersen.<br />

p.s. krøyers maleri ’industriens Mænd’ fra 1904 er symbolet på elektricitetens århundrede – ikke bare for det danske samfund, men for kandidaterne på Den<br />

polytekniske læreanstalt. Maleriet var bestilt og betalt af Den polytekniske læreanstalts rektor, direktør g.A. Hagemann. Det forestiller toppen af dansk storindustri,<br />

<strong>som</strong> er samlet på Østre elektricitetsværk i københavn ved åbningen i 1903. Værten er belysningsdirektør ib Windfeld-Hansen, og gæsterne er medlemmer<br />

af Dansk ingeniørforening og udgør en kreds af mænd, <strong>som</strong> arbejdede ihærdigt for, at Danmark kunne få en elektroteknisk uddannelse på højeste niveau.<br />

samtidig vidner billedet om begyndelsen på en ny æra for landets teknikere. i en tid, hvor der ellers kun var ringe status forbundet med at være ingeniør, skulle<br />

forskningen i naturvidenskabelige fag nu ses <strong>som</strong> værende til samfundets nytte og forhåbentlig føre til anerkendelse af både polyteknikeren og industrimanden.<br />

elektriske sporveje og flere virk<strong>som</strong>heder<br />

med elektrisk belysning, men ikke<br />

en eneste dansk elektroingeniør at få.<br />

Det var tydeligt, at Læreanstalten havde<br />

tøvet lidt for længe. Efter pres bl.a. fra<br />

udvalget blev Ib Windfeld-Hansen<br />

derfor i efteråret 1893 ansat til at forestå<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

>><br />

47


48<br />

>><br />

Fra Historiebøgerne<br />

forelæsninger om elektroteknik og fra<br />

1896 konstitueret lærer i faget.<br />

laboratorium i garderoben<br />

Nu hvor undervisningen i elektroteknik<br />

var i hus, begyndte man at<br />

arbejde på at få gjort elektroteknik<br />

til en selvstændig studieretning. Det<br />

lykkedes endelig i 1903. Dansk Ingeniørforenings<br />

bestyrelsesmedlem G.A.<br />

Hagemann havde i 1902 efterfulgt<br />

Julius Thomsen <strong>som</strong> rektor for Læreanstalten<br />

og straks ved sin tiltrædelse<br />

taget denne sag op. I oktober gjorde<br />

han ministeriet opmærk<strong>som</strong> på ”Nødvendigheden<br />

af at optage Undervisningen<br />

i Elektroteknik, <strong>som</strong> et selvstændigt<br />

Led i Ingeniøruddannelsen.”<br />

Og i marts 1903 blev der givet kongelig<br />

resolution på ændring af ”Reglementet<br />

for Læreanstalten, idet der indførtes et<br />

Kursus for Elektroingeniører med en<br />

Studietid på 4½ År.”<br />

En nødvendig forudsætning for<br />

elektronikundervisningen var ifølge<br />

Hagemann et laboratorium til øvelser.<br />

Efter hans egen beregning ville det løbe<br />

op i 4.000 kr. til indretning og 2.500 kr.<br />

til drift og ”om det ønskedes, ville dette<br />

Beløb blive stillet til Rådighed fra privat<br />

Side.” Det forlyder, at Hagemann faktisk<br />

selv kom til at bekoste indretningen af<br />

det første elektrotekniske laboratorium<br />

– i en tidligere garderobe i kælderen<br />

under Den Polytekniske Læreanstalt.<br />

Den første leder af laboratoriet blev<br />

cand.mag. i fysik Absalon Larsen,<br />

tidligere assistent ved elektrotekniske<br />

forsøg i det fysiske laboratorium. Derudover<br />

blev William Rung, <strong>som</strong> havde<br />

hjembragt den nyeste viden om bl.a.<br />

projektering af elektriske kraftstationer,<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

deres fordelingsanlæg og ledningsnet<br />

fra Schweiz, ansat <strong>som</strong> underviser i<br />

projekteringsteknik.<br />

September 1903 begyndte de første<br />

studerende på den nye retning. Der var<br />

i sagens natur kun plads til ganske få,<br />

og i Læreanstaltens årsberetning fra<br />

1909 kan man læse, at ni studerende<br />

fra elektroretningen afsluttede studierne,<br />

af disse havde seks været i gang<br />

siden 1903.<br />

I 1908 henvendte Læreanstalten sig<br />

igen til ministeriet, denne gang med<br />

forslag til ændring i sammensætningen<br />

af fag. Studieretningen af 1903 havde<br />

nemlig ”kun haft Sigte på Uddannelse<br />

af Ingeniører til Brug i Stærkstrømelektroteknikken”,<br />

og nu mente man,<br />

at der var behov for elektroingeniører<br />

med kendskab til svagstrømselektroteknik,<br />

bl.a. ”ved Statsbanerne, Statstelegraf-<br />

og Statstelefonvæsenet, kommunale<br />

og private Telefonselskaber<br />

o.s.v.” Forslaget blev vedtaget i 1909,<br />

og cand.polyt. og senere rektor P.O.<br />

Pedersen blev ansat, bl.a. på baggrund<br />

af en stor viden om netop telegrafi og<br />

telefoni. Der blev i samme omgang<br />

indført valgfrihed for hovedfagsstuderende<br />

på retningen mellem stærkstrøms-<br />

og svagstrømselektroteknik.<br />

elektroteknikken <strong>som</strong> videnskab<br />

P.O. Pedersen oprettede i 1911 Laboratoriet<br />

for telegrafi og telefoni, og <strong>her</strong> fort-<br />

! teKnologiHistorie dtU<br />

satte han det pionerarbejde på radio- og<br />

telekommunikation<strong>som</strong>rådet, <strong>som</strong> første<br />

gang havde udfoldet sig ved opfindelse<br />

af buesenderen i samarbejde med Valdemar<br />

Poulsen. Pionerarbejdet udmøntede<br />

sig også i hans bidrag til hele videnskabeliggørelsen<br />

af elektroområdet. Man<br />

kan sige, at P.O. Pedersen i disse år førte<br />

elektroteknikken fra kravlestadiet til løb,<br />

da han i 1912 ’opfandt’ ATV, Akademiet<br />

for de <strong>Tekniske</strong> Videnskaber.<br />

Akademiet skulle fremme forskningen<br />

inden for de tekniske videnskaber,<br />

f.eks. gennem et samarbejde<br />

mellem Den Polytekniske Læreanstalt<br />

og erhvervslivet – sidstnævnte finansierede<br />

projektet. ATV oprettede en<br />

række institutter med dertil hørende<br />

laboratorier under ledelse af Læreanstaltens<br />

professorer på Læreanstaltens<br />

adresse. Flere af disse laboratorier var<br />

nært tilknyttet P.O. Pedersens Laboratorium<br />

for telegrafi og telefoni, bl.a.<br />

Radioteknisk forskningslaboratorium,<br />

Lydteknisk laboratorium og Mikrobølgelaboratorium.<br />

Læreanstalten fik<br />

<strong>her</strong>med den nyeste forsknings- og<br />

undervisningskompetence inden<br />

for døren. Flere af disse laboratorier<br />

kom til at danne grundstammen i<br />

nye afdelinger på Læreanstalten, da<br />

elektronikretningen i forbindelse med<br />

udflytningen til Lundtofte i 1960’erne<br />

ekspanderede vold<strong>som</strong>t. Men det er en<br />

helt anden historie ... <<br />

tager vare på Dtu's kulturarv og sikrer bevaringsværdige genstande<br />

og arkivalier for eftertiden. læs mere på www.historie.dtu.dk


Kalender<br />

det sKer pÅ dtU<br />

tid og sted aKtivitet arrangør inFo<br />

18. september<br />

Kl. 9-16<br />

Københavns universitet<br />

Bülowsvej 17, Frederiksberg<br />

Festauditoriet<br />

21. september<br />

Kl. 14-16.30<br />

Bygning 101 A, mødelokale 1<br />

2. oktober<br />

Kl. 10-16<br />

Bygning 101 A, glassalen<br />

Dtu lyngby campus<br />

2. oktober<br />

Kl. 13-16<br />

Bygning 101 A, mødelokale s12<br />

Dtu lyngby campus<br />

12. oktober<br />

Kl. 15-16<br />

Bygning 303, auditorium 31<br />

Dtu lyngby campus<br />

26. oktober<br />

Kl. 14-16<br />

Bygning 116, auditorium 81<br />

Dtu lyngby campus<br />

1. november<br />

Kl. 12-18<br />

Bygning 101 F, sportshallen<br />

Dtu lyngby campus<br />

6. november<br />

Kl. 13-16<br />

Bygning 101 A, mødelokale s10<br />

Konference<br />

Porcine biomedical models: obesity, cardiovascular<br />

changes and inflammation<br />

Tiltrædelsesforelæsning<br />

v/professor søren Forchhammer<br />

Seminar<br />

Policy implications of trends in travel behaviour<br />

Seminar<br />

glas <strong>som</strong> bærende konstruktion<br />

Gæsteforelæsning<br />

Professor sang yup lee, Korea Advanced institute<br />

of science and technology (KAist)<br />

H.C. Ørsted Lecture<br />

v/professor Michaël grätzel,<br />

École polytechnique fédérale de lausanne<br />

’nanostructured Photosystems for the generation<br />

of electricity and Fuels from sunlight’<br />

Åbent Hus<br />

information til potentielle studerende i form af<br />

udstillinger, foredrag, rundvisninger m.v.<br />

Seminar<br />

Korrosion i elektronik<br />

Dtu Veterinærinstituttet Peter heegaard<br />

pmhh@vet.dtu.dk<br />

Dtu Fotonik www.fotonik.dtu.dk<br />

Dtu transport thomas sick nielsen<br />

thnie@transport.dtu.dk<br />

iPu i samarbejde med Dtu www.ipu.dk<br />

Dtu Bente schneider<br />

bsch@adm.dtu.dk<br />

Dtu Bente schneider<br />

bsch@adm.dtu.dk<br />

Dtu Marie Dinesen<br />

mardi@adm.dtu.dk<br />

iPu i samarbejde med Dtu www.ipu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

49


50 DTU Alumni<br />

Alumnenetværket<br />

designingeniørenFoto<br />

thorKilD AMDi christensen<br />

en helt unik Formel 1-hjelm. Det er blandt de produkter, <strong>som</strong> ingeniør og designer søren<br />

ingomar petersen har udviklet. Maskiningeniøren fandt sit karrierespor, da han valgte at<br />

kombinere ingeniørfaget med design og forretningsforståelse. siden er det blevet til mere<br />

end 130 forskellige produkter fra mobiltelefoner til biler.<br />

mette damgaard sørensen ><br />

BMW står der med store bogstaver på<br />

et skilt på Søren Ingomar Petersens<br />

hjemmekontor i Los Angeles. Og den<br />

tyske bilgigant har da også en særlig<br />

plads i maskiningeniørens hjerte.<br />

Selvfølgelig fordi han har arbejdet for<br />

koncernen, men også fordi BMW kan<br />

noget særligt med design og funktion.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

Det samme kan ikke siges om den<br />

tyske walkman, <strong>som</strong> Søren Ingomar<br />

købte i sin studietid, og <strong>som</strong> direkte<br />

ansporede ham til at dreje ingeniørfaget<br />

over mod design.<br />

For den lækre walkman faldt fra<br />

hinanden under den daglige togtur<br />

fra Brøndbyøster til Lyngby, og så<br />

tænkte Søren Ingomar, at det måtte<br />

være muligt at kombinere godt<br />

design med noget, der fungerede<br />

ordentligt.<br />

Det har han så målbevidst arbejdet<br />

på siden afgangen fra DTU for 22 år<br />

siden – med en bildesign-uddannelse<br />

og ph.d.-afhandling <strong>som</strong> afbrydelser.


søren ingomar er stolt over sin danske ingeniøruddannelse og bruger ofte<br />

elementer <strong>her</strong>fra <strong>som</strong> f.eks. analytisk vurdering og logisk tænkning.<br />

”Jeg ville egentlig lave en ph.d., lige<br />

efter jeg var blevet ingeniør, men min<br />

vejleder Mogens Myrup Andreasen (nu<br />

professor emeritus ved DTU Mekanik,<br />

red.) – en skarp mand – sagde: ’Du skal<br />

have noget mere erfaring’. Og det havde<br />

han jo helt ret i. Så der gik 14 år,” siger<br />

Søren Ingomar Petersen med et grin.<br />

Men så skrev han også sin afhandling<br />

på den anden side af Atlanten, på<br />

Stanford University, USA.<br />

Unik Formel 1-hjelm<br />

Søren Ingomar har gennem årene<br />

været med til at designe bl.a. biler,<br />

flyinteriør, mobiltelefoner og kontormøbler<br />

for store virk<strong>som</strong>heder, især<br />

amerikanske og tyske. Men han har<br />

også arbejdet for danske virk<strong>som</strong>heder<br />

<strong>som</strong> Nilfisk og Novo Nordisk.<br />

Et designmæssigt højdepunkt var<br />

at være en af projektlederne, da der<br />

skulle designes en særlig hjelm til den<br />

tyske Formel 1-kører Ralf Schumac<strong>her</strong>.<br />

Hjelmen skulle fungere sådan, at<br />

Schumac<strong>her</strong> kunne læse informationer<br />

under kørslen, uden at det distra<strong>her</strong>ede<br />

eller begrænsede udsynet.<br />

”Han kunne f.eks. få visuel besked<br />

om, hvornår han skulle bremse før<br />

næste sving og om de andre bilers<br />

placering. Hjelmen var den første af<br />

den type udstyr, og det var en fantastisk<br />

oplevelse at være projektleder på.<br />

Det talte både til min designer- og min<br />

bilsjæl,” siger Søren Ingomar.<br />

Søren Ingomar ville ikke være sin<br />

ingeniørtitel foruden. For han har<br />

brugt masser af den stringens og systematik,<br />

der ligger i faget, til at arbejde<br />

med integreret design. Han havde også<br />

brug for sin ingeniørtilgang, da han<br />

i sin tid blev introduceret til arbejdet<br />

med biler og skulle forstå deres dynamiske,<br />

skulpturelle former. Og så ville<br />

hans forskningsprojekt på Stanford<br />

selvsagt heller ikke være blevet til noget<br />

uden blandt andet DTU-uddannelsen<br />

og Mogens Myrup Andreasens gode<br />

internationale kontakter i ryggen.<br />

”Analytisk vurdering og logisk tænkning<br />

er noget af det, jeg har brugt rigtig<br />

meget i mit arbejde. Og så selvfølgelig<br />

følelser; design handler jo om at skabe<br />

mening ved at harmonere funktion og<br />

følelser,” siger Søren Ingomar.<br />

designarbejde på formel<br />

Forskningsprojektet på Stanford kalder<br />

han selv en ’umulig opgave’. Det handlede<br />

groft sagt om at sætte det succesfulde<br />

designarbejde på en slags formel.<br />

Søren Ingomar ville undersøge, hvorfor<br />

nogle virk<strong>som</strong>heder, der arbejder<br />

intenst med design i deres produkter,<br />

har stor succes, mens andre fejler. Hans<br />

forskning viser, at det helt afhænger af,<br />

hvordan designarbejdet indgår i processen<br />

– fra forretningsidé til produktudvikling.<br />

Designerne af en ny smartphone skal<br />

f.eks. forholde sig til, hvordan brugeren<br />

FAgligt FællessKAB og netVærK hele liVet<br />

PlAtForM For 42.000 Dtu-AluMner<br />

! blÅ bog<br />

søren ingomar petersen<br />

• 47 år<br />

• Medlem af DTU Alumni<br />

• 1990: uddannet civilingeniør, maskinretningen<br />

(sideløbende hD, første del, og et år på Det<br />

Kongelige Danske Kunstakademi)<br />

• 1990: CERN, Genève, konstruktionsingeniør<br />

• 1991-1994: Art Center College of Design,<br />

lausanne, schweiz, og Pasadena, usA, bildesigner<br />

• 1993-: Konsulent og rådgiver med speciale i bl.a.<br />

design, design-research, konstruktion.<br />

• Har løst opgaver for bl.a. Steelcase og BMW Group<br />

Designworks usA og ramboll group.<br />

• 2004-2008: Ph.d.-studerende ved Stanford<br />

university, center for Design research<br />

anvender telefonen, hvilke funktioner<br />

den skal indeholde, og hvilken kultur<br />

brugeren er en del af. Men samtidig<br />

skal designerne medtænke virk<strong>som</strong>hedens<br />

egen produktfilosofi, og hvordan<br />

designet skal implementeres i hele det<br />

lange udviklingsforløb. Jo bedre designerne<br />

er til at medtænke de faktorer<br />

tidligt i projektet, des større er sandsynligheden<br />

for at overholde tidsfrister<br />

og budgetter.<br />

Når først designet er blevet et varemærke,<br />

kræver det mod og penge at<br />

tage det i nye retninger. Men det er<br />

også <strong>her</strong>, det virkelig rykker: >><br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

51


52 DTU Alumni<br />

Alumnenetværket<br />

produktudvikling kan med fordel foregå ved at lære af dem, der laver produkter i randområdet<br />

af ens eget produkt, mener søren ingomar.<br />

>> ”Tag sådan noget <strong>som</strong> 7-serien<br />

(luksusbilmodel fra BMW, red.), hvor<br />

designchefen Chris Bangle ønskede<br />

at ændre BMW’s formsprog, fordi<br />

han mente, at det gamle formsprogs<br />

grænser var nået. Så han ville have<br />

noget nyt og gjorde formerne mere<br />

skulpturelle. Men folk hadede den nye<br />

model. På nettet krævede man, at Chris<br />

Bangle blev fyret, og bilprogrammet<br />

Top Gear rakkede bilen ned. Bilens<br />

bagende blev kaldt ’the Bangle butt’<br />

(Bangle-bagdelen, red.). Men det sjove<br />

var, at kort tid efter havde mange andre<br />

bilfirmaer også ændret deres design<br />

til noget tilsvarende,” fortæller Søren<br />

Ingomar.<br />

Med til historien hører også, at<br />

modellen blev en sællert for BMW.<br />

design der giver mening<br />

Søren Ingomar Petersen mener, at øget<br />

samarbejde er vejen frem for innovative<br />

virk<strong>som</strong>heder, der vil være med til<br />

at sætte nye designmæssige standarder.<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

”Hvis man skal lave banebrydende<br />

produkter, kan man jo ikke bare gå<br />

ud og spørge brugerne, hvad de vil<br />

have. De ved det ikke. Det, man i mine<br />

øjne kan gøre i langt højere grad, er<br />

at samarbejde med alle dem, der laver<br />

produkter i randområdet af ens eget<br />

produkt. Hvis du f.eks. skal lave en ny<br />

kaffemaskine, skal du snakke med alle<br />

dem, der laver andet køkkenudstyr og<br />

finde ud af, hvor udviklingen bevæger<br />

sig hen, hvad de andre ser af muligheder<br />

og har af meninger og idéer.<br />

På den måde kan man sammen lave<br />

design, der giver mening for brugerne,”<br />

pointerer Søren Ingomar.<br />

Forfulgt af held<br />

Søren Ingomar Petersen synes selv,<br />

at han har været forfulgt af held hele<br />

livet og har mødt de rette personer, når<br />

han skulle. Men han har også været så<br />

brændende optaget af sit arbejde og<br />

sin forskning, at han har været nede at<br />

bide i madrassen. Så nu er de 80 ugent-<br />

Fotos thorKilD AMDi christensen<br />

lige timer skåret ned til nogenlunde<br />

normal arbejdstid, og konsulenten får<br />

blandt andet tid til at blogge om den<br />

kreative økonomi og designspørgsmål<br />

for Huffington Post.<br />

Han udvikler også nye idéer<br />

sammen med sin Design Quantification<br />

Group med forskere og designarbejdere<br />

fra hele verden, for han har<br />

altid dyrket sit netværk og ser stadig<br />

mange venner fra DTU.<br />

Og selvom han selvsagt har arbejdet<br />

med en del dygtige ingeniører i USA, er<br />

han nærmest stolt af den danske ingeniøruddannelse.<br />

Ikke mindst fordi de<br />

allerfleste <strong>her</strong>hjemme bliver kandidater<br />

i modsætning til f.eks. i USA, hvor de<br />

fleste er bachelorer.<br />

”Det gør altså en forskel, om man<br />

har nået et spadestik dybere, inden<br />

man slippes løs,” siger Søren Ingomar.<br />

Og apropos fordybelse har Søren<br />

Ingomar selv arbejdet syv år på den<br />

bog, han netop har udgivet. Bogen<br />

beskriver, hvordan firmaer kan tjene<br />

penge på design, og de videnskabelige<br />

metoder, Søren Ingomar præsenterer<br />

i bogen, er blandt andet udarbejdet i<br />

et samarbejde med DTU. ’Profit from<br />

design. Leveraging design in business’<br />

hedder bogen. <<br />

netop nu er søren ingomar aktuel med bogen<br />

'profit from design', <strong>som</strong> handler om, hvordan<br />

man tjener penge på design.


karrierenetværk<br />

KampteKniK til<br />

KarriereForløbet<br />

lone Dybdal nilsson,<br />

novozymes, bruger aktivt<br />

sit medlemskab af Dtu<br />

Alumni til at holde sig ajour<br />

med f.eks. den nyeste<br />

forskning.<br />

loUise simonsen ><br />

Sådan lød titlen på et arrangement,<br />

<strong>som</strong> DTU Alumnis nye karrierenetværk<br />

for kvinder, RelatING, stod for.<br />

60 erhvervskvinder fik inspiration<br />

til karriereudvikling med veloplagte<br />

oplæg fra henholdsvis Nina Uller,<br />

Flyvevåbnet, og Arne Norheim,<br />

direktør i IBM. Oplægsholderne<br />

bidrog blandt andet med interessante<br />

vinkler på emner <strong>som</strong> kvinder<br />

FAgligt FællessKAB og netVærK hele liVet<br />

PlAtForM For 42.000 Dtu-AluMner<br />

i ledelse og diversitet på arbejdspladsen.<br />

En af deltagerne var Lone Dybdal<br />

Nilsson, growth platform director i<br />

Novozymes A/S. Foruden at hun sidder<br />

i DTU Alumnis advisory board, er hun<br />

også medinitiativtager til karrierenetværket<br />

for kvindelige DTU-alumner.<br />

”Som DTU-alumne har jeg adgang<br />

til et kæmpe netværk af mennesker<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

Foto thorKilD AMDi christensen<br />

>><br />

53


54 DTU Alumni<br />

Alumnenetværket<br />

netværK<br />

relating er Dtu Alumnis nye, eksklusive karrierenetværk<br />

for kvinder. netværket henvender sig til<br />

erhvervsaktive kvindelige alumner, <strong>som</strong> ønsker et<br />

netværk, der kan understøtte deres karriere.<br />

>><br />

Foto MiKAl schlosser<br />

med fælles baggrund – et bredt netværk,<br />

<strong>som</strong> har deltagere over hele<br />

verden. Det er et af de største etablerede<br />

netværk i Danmark,” siger Lone<br />

Dybdal Nilsson.<br />

Ud over at medlemskabet sikrer<br />

kontakten til den tidligere uddannelsesinstitution,<br />

er det også en mulighed<br />

for at holde sig opdateret rent fagligt:<br />

”Jeg holder mig ajour med den<br />

nyeste forskning, blandt andet ved at<br />

gensyn og Faglige indslag<br />

Den 7. juni afholdt Dtu Alumni jubilæum for årgang 1972 og 1962.<br />

gensynsglæden var stor og snakken gik på kryds og tværs med<br />

blandt andet studerende om deres innovative projekter, lige<strong>som</strong><br />

der blev drukket øl fra Dtu Bryghus. Dagens faglige indslag var et<br />

<strong>Danmarks</strong> <strong>Tekniske</strong> UniversiTeT<br />

orientere mig om de seneste ph.d.forsvar,<br />

<strong>som</strong> omtales i vores nyhedsbrev.<br />

Og jeg deltager gerne i foredrag<br />

med interessante oplægsholdere og<br />

interagerer gerne med andre alumner,<br />

<strong>som</strong> kan give mig indsigt og viden<br />

inden for mit fagområde, bioteknologien.”<br />

Om DTU Alumnis nyetablerede<br />

karrierenetværk RelatING udtaler<br />

Lone Dybdal Nilsson:<br />

Foto thorKilD AMDi christensen<br />

60 erhvervskvinder fik inspiration til<br />

karriere udvikling på det nyligt afholdte<br />

arrangement. lone Dybdal nilsson,<br />

novozymes, der er medinitiativtager til<br />

netværket, indledte aftenen.<br />

”Nu er et kvindenetværk jo ikke det<br />

eneste netværk, en DTU-kvinde har<br />

brug for i sit daglige arbejde. Men jeg<br />

tror alligevel, at dette specifikke forum<br />

kan være et trygt sted at begynde at<br />

bygge netværk – netop på basis af kvindelige<br />

ingeniørers fælles kulturbaggrund.<br />

Mænd har ofte et mere umiddelbart<br />

forhold til at netværke, hvor<br />

nogle kvinder skal vænne sig til tanken<br />

om, at man kan bruge netværk <strong>som</strong><br />

f.eks. karrieresupport,” slutter Lone<br />

Dybdal Nilsson. <<br />

! YDerligere oplYsninger oM netVærket<br />

anne møgelvang, dtU alumni,<br />

anmoe@adm.dtu.dk<br />

foredrag af professor Alex toftgaard nielsen fra Dtu Biosustain om<br />

biokemikalier – og de udfordringer og muligheder, der er forbundet<br />

med fremtidens bæredygtige kemikalieproduktion. se flere billeder<br />

fra dagen på www.alumni.dtu.dk.


jUbilæUmstræF<br />

DTU inviterer hvert år til 25-, 40- og 50-års-jubilæum for ingeniører, der er<br />

dimitteret fra DTU. Det giver mulighed for festligt gensyn med studiekammerater,<br />

for indsigt i nye udviklinger på DTU og for at pleje netværk.<br />

25-års jubilæum for årgang 1987<br />

20. september kl. 16.30-19.30, DTU Lyngby Campus<br />

andre alUmnearrangementer<br />

Bæredygtigt mikrobryggeri på Dtu<br />

– det er ren byg<br />

Har du viden om, erfaring med eller interesserer du dig bare særligt for<br />

ølbrygning, er dette arrangement noget for dig.<br />

DTU Bryghus på DTU er et studenterdrevet projekt med fokus på forskning<br />

og undervisning i alle ølbrygningens processer og forsyningssystemer.<br />

Vi befinder os i <strong>Danmarks</strong> højborg inden for viden, teknologi og udvikling,<br />

og derfor er visionen at bygge innovativt bryghus på DTU Lyngby Campus,<br />

hvor kernen er et moderne bryggeri, men hvor alle universitetets fagområder<br />

sammen arbejder mod det fælles mål at optimere, udvikle og forny kunsten at<br />

brygge øl. Målet er at skabe et 100 % bæredygtigt bryggeri ved brug af de mest<br />

avancerede teknologier.<br />

4. oktober 2012 kl. 17-19.30<br />

DTU Lyngby Campus, Den Spanske Trappe, Bygning 210<br />

Arrangør DTU Fødevareinstituttet og DTU Alumni<br />

Yderligere information og tilmelding på www.alumni.dtu.dk<br />

styrK dit netværK<br />

opdater din medlemsprofil på www.alumni.dtu.dk<br />

Med en opdateret profil styrker du dit netværk med andre alumner og Dtu,<br />

og du får adgang til målrettet information. i medlemsprofilen kan du<br />

skrive oplysninger om din karriere og arbejdsplads, tilmelde dig netværk<br />

og karriereprogrammer.<br />

FAgligt FællessKAB og netVærK hele liVet<br />

PlAtForM For 42.000 Dtu-AluMner<br />

! dtU alUmni<br />

• Platformen fastholder, styrker<br />

og udvikler relationen mellem<br />

Dtu og universitetets alumner.<br />

• DTU Alumi blev oprettet den<br />

17. september 2004.<br />

• Netværket er platform for ingeniører<br />

med en uddannelse fra<br />

Dtu, Dth eller DiA og ph.d.er<br />

med en grad fra Dtu.<br />

• Formålet er at bevare og<br />

udvikle en livslang kontakt<br />

mellem Dtu og universitetets<br />

alumner.<br />

netværket<br />

• 18.206 alumner er p.t.<br />

medlemmer af Dtu’s<br />

alumnenetværk.<br />

• 42.000 ingeniører og ph.d.er<br />

har en uddannelse fra Dtu,<br />

Dth eller DiA.<br />

• DTU Alumni er ramme<br />

om faglige aktiviteter,<br />

videndeling og netværk.<br />

løbende arrangementer<br />

• Faglige arrangementer og aktiviteter<br />

på Dtu’s institutter.<br />

• 25- og 40/50-års<br />

jubilæumstræf.<br />

• Dimittendereceptioner for<br />

diplom- og civilingeniører.<br />

• Koncerter.<br />

• GRØN DYST hvert andet år.<br />

• Gensynsdag hvert femte år.<br />

! YDerligere oplYsninger<br />

www.alumni.dtu.dk<br />

<strong>Dynamo</strong> nr. 30, september 2012<br />

55


Udgiver <strong>Danmarks</strong> tekniske universitet, Anker engelunds Vej 1, 2800 Kgs. lyngby, tlf. 45 25 25 25, www.dtu.dk ><br />

ansv. cHeFredaKtør tine Kjær hassager > redaKtør louise simonsen, tlf. 45 25 78 41, lois@adm.dtu.dk > abonnement dynamo@dtu.dk<br />

Magasinet udkommer fire gange om året > design & tryK Datagraf > issn 1604-7877 > Forside Martin Dam Kristensen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!