Samlet jubilæumsskrift - Miljøministeriet

mim.dk

Samlet jubilæumsskrift - Miljøministeriet

samxnenlgningen af miljo- og energiministerierne efter valget i

1994.

Idéen om sammen1gningen var ikke fostret i Miljøministeriet,

hvor den mig bekendt aidrig har vret drøftet endsige analyseret.

Idéen stammer fra Statsministeriet - fra statsminister Poul Nyrup

Rasmussen selv. Jeg mener, at idéen er rigtig og fremsynet. Og

trods dagsaktuel polemik tror jeg ogsâ, atMiljø- og Energiministe

net vii forblive samlet.

Ved sammenlgningen var mm nrmeste medarbejder og stette

Leo Bjørnskov hovedkraften. I uger og mâneder sled ban med de

mange praktiske og menneskelige problemer ved at slâ to stoke og

deres unge alder iii trods hRderkronede ministerier sammen. Det

var et fremragende stykke arbejde.

Efter Poul Nyrup Rasmussens beslutning om det nyc ministerium

var alie enige om, at det i alt fald ikke skulle vre to ministerier

drevet af en minister. Erfaringerne med tidligere lignende kon

struktioner var ikke opiøftende. Og isr ikke for Energiministeri

et, der frygtede, at man igen skulle iii at vre et torsdag

eftermiddags-ministerium.

Kort forinden havde Miljøministeriet - 0 Leo Bjørnskovs foran

ledning - gennemført en revolutionerende reform med ansvanlig

gørelse og selvstxndiggøreise af ministeriets styrelser. Den klassi

ske arbejdsdeling og dobbeltarbejde mellem styrelse og et sags

behandlende og lovfprberedende departement blev afløst af et

system, hvor styrelsen ikke mind direktionen var ansvarlig for

en sags første begyndelse til ministerens underskrift.

Tilbage i departementet var - udover Landsplanafdelingen og bud

get- og sekretaniatsfunktioner - alene et udvidet sekretariat sil be

tjening af ministeren. Dette system blev lagt til grund ved sam

menlgningen af ministenierne, og det nye sekretariat bestâr

sammen med ministersekretrerne af Ca. 15 akademiske medar

bejdere. Det fungerer som ministefens øjne og ører, men det fore

tager ikke. selv sagsbehandling.

Styrelserne havde en svr omstilling til den nye struktur med

omlgning af arbejdsgange og fremme af indre kvalitetskontrol.

6

More magazines by this user
Similar magazines