Salgs- og leveringsvilkår for Bauerfeind Nordic AB

bauerfeinddanmark.dk

Salgs- og leveringsvilkår for Bauerfeind Nordic AB

Ejendomsretsmæssige

forbehold

speciel blanket, som kan downloades på BF's hjemmeside. I øvrigt

bortfalder samtlige garantikrav, samt øvrige lovbestemte krav på grund

af følgevirkninger efter fejl på varer efter et (1) år efter levering af den

købte vare. Er varen fejlbehæftet, skal BF beslutte hvorvidt der skal

leveres en ny vare, eller om fejlen skal afhjælpes på anden måde,

eksempelvis ved reparation. Reparation af varer kan af hygiejniske

årsager kun foretages på rengjorte varer, eller på varer som er i tilbørlig

hygiejnisk stand. Så længe BF efterkommer sine forpligtelser i

overensstemmelse med gældende aftaler, dvs. hvis BF afhjælper fejlen

eller foretager en ny leverance af fejlfri varer, har kunden ikke ret til at

kræve prisnedsættelse eller ophævelse af aftalen. Garantikrav samt

øvrige lovbestemte krav på grund af følgevirkninger af fejlbehæftede

varer, omfatter ikke fejl, som skyldes normal slitage, forkert anvendelse,

misrøgt eller manglende overholdelse af brugsvejledningens

anvisninger.

BF forbeholder sig ejendomsretten til alle leverede varer frem til

det tidspunkt hvor at køberen har erlagt den fulde betaling.

Ejendomsforbeholdet gælder også proportionelt i tilfælde af at varen er

blevet bearbejdet eller omarbejdet. I

tilfælde af afhændelse af varen til tredjepart opretholdes BF's krav.

BF har ret til selv at inkassere fordringer fra tredje part i tilfælde af

for sen betaling. Under disse omstændigheder kan BF

kræve at køberen udleverer information om de overdragede fordringer. I

sammenhæng med levering af den tilhørende dokumentation skal

der gives besked til tredje part om fordringsoverdragelsen. Køberen må

hverken pantsætte eller overdrage de leverede varer som sikkerhed. I

tilfælde af pantsætning, beslaglæggelse eller lignende hos tredje part

skal køberen straks informere BF om dette og udlevere al

nødvendig information.

Ansvar BF eller dennes repræsentant har ikke ansvar for eventuelle skader

fremkommet ved anvendelse af BF's produkter.

Værneting Stedet for gennemførelse af leveranceforpligtelser er BF's hovedsæde i

Stockholm. Værneting for samtlige tvister med forretningsforbindelser

er Stockholm, Sverige, ifølge svensk lov.

Delvis ugyldighed Hvis enkelte bestemmelser i disse salgs- og leveringsvilkår

helt eller delvis er eller bliver ugyldige, vil dette ikke omfatte de øvrige

bestemmelser. En ugyldig bestemmelse skal erstattes med en gyldig

som kommer så tæt som muligt på aftalens økonomiske hensigt og

formål.

Sidst opdateret: 2012-02-06

* www.bauerfeinddanmark.dk

More magazines by this user
Similar magazines