Skimmel og fugt - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Skimmel og fugt - Byg-Erfa

Skimmel og fugt

– afdækning, byggeproces, dampspærre, dræn,

indeklima, kondens, kælder, luftskifte, sokler, tætning,

udtørring, ventilation

Ventilation, indeklima og fugtgener

– i eksisterende enfamilieboliger

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst

skyldes ofte utilstrækkelig ventilation,

fx et dårligt virkende ventilationssystem

– mekanisk eller naturligt – eller uhensigtsmæssig

brug af ventilationssystemet.

I erfaringsbladet gennemgås hvordan

ventilationsforhold i ældre og nyere boliger

bringes op til dagens standard, fx om kondensisolering,

tilbagestrømning, fleksible

slanger og småventilatorer.

BYG-ERFA blad (99) 110721

Omfangsdræn

– ved enfamiliehuse og småhuse

Der ses ofte fugtskader i vægge/kældre i

bygninger uden omfangsdræn, med uhensigtsmæssigt

projekterede eller udførte

dræn – eller gode dræn, der ikke fungerer

på grund af manglende vedligehold.

I erfaringsbladet gennemgås retningslinjer

for dræning ved enfamiliehuse og andre

mindre bygninger samt udførelse, rensemuligheder

og vedligehold af drænsystem

og pumpeinstallationer, så vandbelastning

på fundament/kældervæg reduceres.

BYG-ERFA blad (50) 110225

Utætheder i klimaskærmen

– måling, lokalisering og vurdering

Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag

til betydelige indeklimagener, varmetab og

risiko for bygningsskader.

I erfaringsbladet beskrives, hvordan utæthederne

lokaliseres ved termografering

kombineret med lufttæthedsundersøgelser

og lufthastighedsmålinger.

BYG-ERFA blad (99) 101118

Energibesparelser og fugtgener

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger,

fx vinduesudskiftning og -tætning

samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg

(i småhuse) konstateres undertiden

fugtgener – oftest fordi boligens luftskifte

reduceres, så indeluftens fugtindhold øges,

fordi der ikke samtidig er etableret den

fornødne luftfornyelse via dels aftræk dels

tilføring af erstatningsluft via friskluftventiler.

I erfaringsbladet redegøres for, hvor og

hvorfor fugtgenerne opstår, samt hvordan

de forebygges og afhjælpes.

BYG-ERFA blad (29) 101117

Udtørring af byggematerialer

– forenklet metode til vurdering af

udtørringstid

Det er ofte vanskeligt at bedømme hvor

lang udtørringstid byggematerialer har

behov for inden ibrugtagning, hvis efterfølgende

fugtgener skal undgås. Til brug for

planlægning af byggeprocessen er udviklet

et visualiseringsværktøj, der giver et forenklet

bud på udtørringstiden for fx træ, beton,

tegl, porebeton og letklinkerbeton.

I erfaringsbladet beskrives værktøjets

anvendelse og begrænsninger, udtørringsforløbet

samt præsentation af avancerede

værktøjer til detaljerede vurderinger.

BYG-ERFA blad (99) 100527

BYG-ERFAs abonnenter har fri adgang

til indholdet i alle erfaringsblade på

byg-erfa.dk – fordelt efter dels bygningsdele

dels byggetekniske temaer.

Se fx: Byggefugt og udtørring • Varmeisolering,

tæthed og kuldebroer

2 0 11 12 26

Begrænsning af byggefugt

– forebyggelse af skimmelvækst

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning

af byggematerialer kan medføre skimmelvækst

– oftest forårsaget af mangelfuld

planlægning af byggeprocessen, stramme

tidsplaner uden tid til udtørring, utilstrækkelig

kontrol af materialers fugtindhold, mangelfuld

afdækning samt manglende tæthed.

I erfaringsbladet påpeges fx uhensigtsmæssige

fugtforhold i byggeprocessen,

hvor opmærksomheden anbefales øget.

BYG-ERFA blad (99) 091231

Risiko ved udeluftventilerede

krybekældre

Med øgede krav til energibesparelser og

dermed øget varmeisolering er fugtforholdene

i udeluftventilerede krybekældre

nu ændret så meget, at konstruktionen

generelt frarådes anvendt i nye bygninger.

Tilsvarende frarådes også efterisolering af

dæk i bestående bygninger, hvis der ikke

samtidig sker en forbedring af krybekælderens

fugt- og temperaturforhold.

I erfaringsbladet beskrives varme-, ventilations-

og fugtforhold i udeluftventileret krybekælder

og forudsætninger for at efterisolere,

så risiko for skimmelvækst reduceres,

og der samtidig radonsikres.

BYG-ERFA blad (19) 091230

Indvendig efterisolering

af ældre ydermure

Indvendig efterisolering af ældre ydermure

indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx


skimmelvækst på den „gamle“, indvendige

vægoverflade. Derfor anbefales så vidt

muligt udvendig efterisolering.

I erfaringsbladet gennemgås forudsætninger

for indvendig isolering, fx krav til murværk

samt fugtteknisk korrekt og omhyggelig

projektering, afrensning og udførelse.

BYG-ERFA blad (31) 091029

Ventilation af tagkonstruktioner

– tagrum, hanebåndslofter,

skunkrum og paralleltage

I erfaringsbladet redegøres for ventilation –

i forbindelse med sadel- og pulttage opført

med gitter-, bjælke- og hanebåndsspær

– ved brug af diffusionstæt og -åbent undertag

– eller uden undertag.

BYG-ERFA blad (27) 081230

Vandbelastede sokler ved

terrændæk – terrænforhold og

niveaufri adgang

Kombinationen af kraftige regn, bebyggelse

i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige

fald på omgivende terræn har bevirket,

at sokler i større omfang udsættes for

vandtryk. Krav om niveaufri adgang ved

adgangsdøre har også medført, at terrændækket

ofte „presses ned i terrænet“

og øger risiko for fugtskader efter vandindtrængning

gennem soklen.

I erfaringsbladet beskrives hensigtsmæssig

placering af bygning i terræn og udformning

af sokler, så vandindtrængen undgås og

overfladevand bortledes fra bygning.

BYG-ERFA blad (13) 071030

Dampspærrer i klimaskærmen

fugttransport og materialer

I erfaringsbladet gennemgås fugttransportmekanismer

i væg- og tagkonstruktioner

samt krav til dampspærrer - herunder

omtale af dampspærretyper og -egenskaber

samt følger af diffusion, konvektion og

fx sommerkondens.

BYG-ERFA blad (39) 071029

Træbaserede tagelementer

– styring af fugtforhold fra fabrik til

færdigt byggeri

Træbaserede tagelementer skal have et

passende lavt fugtindhold for at undgå

vækst af skimmel og trænedbrydende

svampe. Et lavt fugtindhold forudsætter,

at der i hele byggeprocessen – fra fabrik til

færdigt byggeri – træffes foranstaltninger,

som hindrer, at elementerne udsættes for

unødvendig opfugtning.

I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves

opmærksomhed under fabrikation,

oplagring, transport og montering af træbaserede

tagelementer.

BYG-ERFA blad (27) 060630

Skimmel i bygninger

– vækstbetingelser og

forebyggelse

Selv efter adskillige års omfattende forskning

foreligger endnu ikke al ønskelig viden

om skimmelsvampe og grænseværdier for

hvornår skimmel er uacceptabelt for bygningsbrugere.

I erfaringsbladet redegøres generelt om

skimmel og gener som følge heraf. Desuden

gennemgås anbefalinger for bygningsbrugere,

projekterende og udførende.

BYG-ERFA blad (99) 051231

Fugtundersøgelse af bygninger

Formålet med en fugtundersøgelse er at

registrere og vurdere bygningens tilstand

– herunder afdække eventuelle skader,

som skal udbedres samt at identificere

Se også følgende byggetekniske temaer

på byg-erfa.dk:

Byggefugt og udtørring

Bygningsundersøgelser

• Dampspærrer i bygninger

• Fundamenter og sokler

• Kældre og kryberum

• Undertage og tagkonstruktioner.

uhensigtsmæssige konstruktioner, som bør

ændres for at forebygge nye skader.

I erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves

opmærksomhed ved undersøgelse af

(sårbare) bygningsdele, så fugt- og svampeskader

opdages, og årsagerne fastlægges

så præcist, at de kan fjernes effektivt, fx

ved omtale af typiske skader.

BYG-ERFA blad (99) 050626

Fugtskader i ældre kældre

– udbedring og forebyggelse

I mange ældre ejendomme er fugt i kældre

forekommende. Ved kraftig opfugtning kan

det fx medføre afskallende puds og maling

fra vægge, råd- og svampeskader på fx

træbjælker og gulve samt fugtskader og

skimmelvækst på opbevarede genstande.

I erfaringsbladet beskrives mulig udbedring

eller forebyggelse af fugtproblemer (supplerer

erfaringsbladet „Fugtskader i ældre

kældre – undersøgelser“).

BYG-ERFA blad (19) 041229

Let byggeri

– husk afdækning i byggeperioden

I erfaringsbladet omtales, hvor der er risiko

for ødelæggelse af materialer, indtrængen

af nedbør og skimmelvækst. Desuden

angives hvad, der modvirker problemerne

ved såvel nybyggeri som renovering. Meget

skimmelvækst på træ og gips i tag- og

vægkonstruktioner skyldes fx manglende

afdækning mod nedbør i byggeperioden.

BYG-ERFA blad (99) 021129

Retningslinjer udstukket af: Byggecentrum

Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB) Erhvervs- og

Byggestyrelsen Forsikring & Pension Statens

Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines