Energi og indeklima - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Energi og indeklima - Byg-Erfa

Energi og indeklima

– dampspærre, efterisolering, facader, fugt, hulmur,

isoleringsmaterialer, ruder, sortsværtning, termografi,

tæthed, ventilation, vinduer

Termografiske undersøgelser

– kuldebroer, isoleringsevne og

fugt i bygningskonstruktioner

Varmetab gennem kuldebroer, dårlig

isolering og utætte samlinger mellem bygningsdele

er ofte stort – og forbedringer kan

resultere i væsentlige energibesparelser og

øget komfort.

I erfaringsbladet beskrives, hvordan varmetabets

omfang lokaliseres ved en termografiundersøgelse.

Metoden giver samtidig

mulighed for at skelne mellem konstruktivt

betingede kuldebroer og kuldebroer, som

skyldes projekterings- eller udførelsesfejl.

BYG-ERFA blad (99) 111230

Efterisolering af hulmur

– forundersøgelser og

forudsætninger

Hulmursisolering er normalt en rentabel

energibesparende foranstaltning, der erfaringsmæssigt

oftest går godt. For at opnå

den mest effektive efterisolering og undgå

efterfølgende skader anbefales dog først

at undersøge, om ydervæggen er egnet til

indblæsning af isoleringsmateriale.

I erfaringsbladet gennemgås, dels hvor der

kræves opmærksomhed ved indledende

undersøgelser og vurderinger af murværket,

dels hvordan typiske fejl og skader

undgås.

BYG-ERFA blad (21) 111227

Dampspærresamlinger

og tætningsmidler

Utætte samlinger mellem dampspærre og

andre materialer kan medføre fugtskader,

trækgener og øget varmetab – ofte som følge

af svigt i vedhæftning, fx uforenelighed

mellem tætningsmiddel og kontaktflader

eller brud i tætningsmidlet.

I erfaringsbladet redegøres for årsager til

svigt i samlinger med fugemasse, folieklæber,

fugebånd og tape, samt hvordan disse

svigt kan undgås.

BYG-ERFA blad (39) 111122

Ventilation, indeklima og fugtgener

– i eksisterende enfamilieboliger

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst

i boliger skyldes ofte utilstrækkelig

ventilation. Årsagen kan være et dårligt

virkende ventilationssystem – mekanisk

eller naturligt – eller uhensigtsmæssig brug

af ventilationssystemet. For både ældre og

nyere enfamilieboliger anbefales, at ventilationsforholdene

bringes til dagens standard,

som angivet i BR10.

BYG-ERFA blad (99) 110721

Utætheder i klimaskærmen

– måling, lokalisering og vurdering

Utætheder i klimaskærmen medfører ofte

betydelige indeklimagener, varmetab og

risiko for bygningsskader.

I erfaringsbladet beskrives, hvordan utætheder

i klimaskærmen lokaliseres ved termografering

kombineret med lufttæthedsundersøgelser

og lufthastighedsmålinger.

BYG-ERFA blad (99) 101118

Se også de byggetekniske emner og

temamapper på byg-erfa.dk om:

Byggefugt og udtørring

Bygningsfacader

• Kældre og kryberum

• Skimmel og fugt

• Undertage og tagkonstruktioner

2 0 12 04 12

Energibesparelser og fugtgener

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger

i småhuse, fx vinduesudskiftning

og -tætning samt udskiftning af et ældre

fyringsanlæg konstateres undertiden fugtgener.

Årsagen er oftest, at boligens luftskifte

reduceres, så indeluftens fugtindhold

øges, fordi der ikke er etableret den fornødne

luftfornyelse – dels aftræk dels tilføring

af erstatningsluft via friskluftventiler.

I erfaringsbladet redegøres for hvor og

hvorfor fugtgenerne opstår, samt hvordan

de forebygges og afhjælpes.

BYG-ERFA blad (29) 101117

Indvendig efterisolering

af ældre ydermure

Indvendig efterisolering af ældre ydermure

indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx

skimmelvækst på den „gamle“, indvendige

vægoverflade. Derfor anbefales så vidt

muligt udvendig efterisolering. Ved isolering

indvendigt skal en række krav til den eksisterende

mur være opfyldt – og såvel projektering

som arbejdsudførelse skal være

fugtteknisk korrekt og udført meget omhyggeligt.

Billedet viser inderside af massiv

ydermur, hvor der efter fjernelse af forsatsvæg

er konstateret kraftig skimmelvækst på

skillefladen mellem mur og isolering.

BYG-ERFA blad (31) 091029

Energi- og indeklimaforbedring

– ældre etageboliger

Mange ældre etageejendomme er dårligt

isolerede, utætte og har stort varmetab.


Dette medfører både stort energiforbrug,

dårlig komfort og indeklima – herunder

risiko for skimmelvækst, når varm og fugtig

indeluft kondenserer på ydervæggenes

kolde overflader.

I erfaringsbladet præsenteres muligheder

for – og risici ved – at reducere energiforbruget

samt forbedre indeklima og komfort

i ældre etageejendomme, fx ved efterisolering

af ydervægge, tage og lofter samt

energiforbedring af vinduer, yderdøre og

installationer.

BYG-ERFA blad (99) 081228

Dampspærrer – udførelse og

detaljer mod opvarmede rum

I erfaringsbladet beskrives gennem eksempler,

hvad der skal tages hensyn til ved

projektering og udførelse af almindeligt

anvendte detaljer i dampspærrer. Beskrivelserne

supplerer et tidligere udgivet

erfaringsblad om fugttransport og materialer,

som gennemgår principielle forhold,

fx lufttæthed, fugtdiffusion og -konvektion,

forskellige typer af dampspærrer og materialeegenskaber.

BYG-ERFA blad (39) 080630

Dampspærrer i klimaskærmen

– fugttransport og materialer

I erfaringsbladet gennemgås fugttransportmekanismer

i væg- og tagkonstruktioner

samt deraf følgende krav til dampspærrer.

Herudover omtales forskellige typer dampspærrer

og deres egenskaber.

BYG-ERFA blad (39) 071029

Klimaskærmens tæthed

– krav, måling, lufttætning

Blower Door målinger af klimaskærmens

tæthed på nybyggerier har vist, at de valgte

materialer, den gængse byggeteknik og

udførselspraksis ofte er for utilstrækkelig

til, at bygningsreglementets skærpede tæthedskrav

kan overholdes.

I erfaringsbladet beskrives målemetode,

eksempler på utætheder i klimaskærmen

og hvordan der i projekteringen kan tages

hensyn til udførelse af lufttætte samlinger.

BYG-ERFA blad (99) 060401

Termo- og energiruder

– dugdannelser, revner og

udskiftning

Energiruder erstatter i stadigt større omfang

almindelige termoruder i forbindelse med

reparationer og bygningsfornyelse.

I erfaringsbladet gennemgås dugdannelser

og andre forhold i forbindelse med termoruder

og energiruder samt hvordan skader

forebygges ved udskiftnings- og monteringsarbejde

samt vedligehold.

BYG-ERFA blad (31) 051207

Alternative isoleringsmaterialer

– granuleret papir, hørfibre og

vulkansk aske

I de senere år har der været øget interesse

for anvendelse af såkaldte alternative

isoleringsmaterialer – især papir- og hørisolering.

I erfaringsbladet omtales de mest anvendte

alternative isoleringsmaterialer – herunder

resultater af undersøgelser fra såvel praksis

som laboratorieforsøg – og forudsætninger

for at en dampspærre kan udelades.

BYG-ERFA blad (29) 050929

Forsatsløsninger til ældre vinduer

– varme- og lydisolering samt

dagslys

Ældre vinduer med et lag glas kan få bedre

varme- og lydisolerende egenskaber ved

montering af forsatsrammer indvendigt.

Herved reduceres også kuldenedfald og

træk fra vinduet. De forventede fordele

udebliver dog ved forkert montering af forsatsrammer

og uhensigtsmæssigt valg af

rudetyper – herunder uønsket reduktion af

dagslys.

I erfaringsbladet beskrives de mest almindelige

forsatsløsninger, samt hvor såvel

projekterende som udførende skal være

opmærksomme for at opnå de ønskede

forbedringer.

BYG-ERFA blad (31) 020214

Udvendig facadeisolering

med puds på mineraluld

I erfaringsbladet omtales fordele og ulemper

ved udvendig facadeisolering – herunder

særlige forhold ved anvendelse af puds

på mineraluld, fx revnedannelser i pudsen

ved vindueshjørner på grund af manglende

armering til at optage uundgåelige spændinger

ved hjørner i åbninger.

BYG-ERFA blad (41) 991220

Sortsværtning i boliger

Sortsværtning i boliger foregår normalt

langsomt, men under ugunstige omstændigheder

kan den opstå meget hurtigt.

Sværtningens sammensætning er oftest

ens og vanskelig at fjerne ved almindelig

rengøring.

I erfaringsbladet omtales typiske årsager til

sortsværtning og forslag til forebyggelse.

BYG-ERFA blad (49) 990621

Se også de byggetekniske emner og

temamapper på byg-erfa.dk om:

• Dampspærrer

• Fuger

• Grønne tage og tagterrasser

• Skadedyr og trænedbrydende

svampe

• Varmeanlæg

• Varmeisolering, tæthed, kuldebroer

• Vinduer, bygningsglas og ruder

Retningslinjer udstukket af: Byggecentrum

Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB) Erhvervs- og

Byggestyrelsen Forsikring & Pension Statens

Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines