Undertage og tagkonstruktioner - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Undertage og tagkonstruktioner - Byg-Erfa

Undertage og tagkonstruktioner

– banevarer, blafring, dampspærrer, fugt, inddækninger,

isolering, kondens, krydsfiner, skimmelvækst, slagregn,

tagdryp, udluftning, utætheder, ventilation, vind

Kondens på tagplader – af metal,

plast og malede træmaterialer

Ved dryp fra fritstående, pladeoverdækkede

tage – fx af parkeringsanlæg, oplagringspladser,

carporte og terrasser – rettes

undersøgelserne ofte mod utæt tagdækning.

Dryp kan dog også skyldes kondens

på undersiden af tagmaterialer, fx af stål,

aluminium, plast og malede træplader.

Erfaringsbladet redegør for årsager til kondensdannelse

samt forslag til udbedring og

forebyggelse gennem hensigtsmæssig projektering,

materialevalg og udførelse.

BYG-ERFA (47) 110720

Tagunderlag af krydsfiner

– misfarvning efter skimmelvækst

I erfaringsbladet gennemgås årsager til

skimmelvækst på dels krydsfinerplader i

ventilerede tagkonstruktioner dels undersiden

af tagudhæng og carporttage. Beskrivelsen

omfatter, hvordan problemerne

afhjælpes og forebygges gennem især

konstruktive ændringer.

BYG-ERFA (47) 110719

Dryp fra tagkonstruktioner – under

og lige efter byggeprocessen

I erfaringsbladet omtales forhold under byggeprocessen,

som medfører risiko for dannelse

af kondensvand i tagkonstruktioner

og heraf følgende skader. Desuden gennemgås,

hvordan bygherrer, projekterende,

udførende håndværkere og tilsynsførende

kan imødegå problemet.

BYG-ERFA (42) 110718

Undertage af banevarer

– blafring, støjgener og utætheder

Forkert montage af undertage udført af

banevarer kan i blæsevejr medføre kraftig

blafring og betydelige støjgener for beboerne.

Blafringen indebærer også risiko for,

at undertaget beskadiges, når det slår mod

bindere, lægter eller trækbånd.

I erfaringsbladet beskrives, hvordan støjgener

og ødelæggelser kan dels forebygges

ved omhyggelig projektering og udførelse,

dels begrænses i allerede udførte undertage.

BYG-ERFA (47) 091218

Bygninger med udsat beliggenhed

– klimaskærmens tæthed mod vind,

slagregn og fygesne

Forkert bedømmelse af vindforhold kan få

alvorlige følger for et byggeri, fx fugtskader,

manglende komfort og eventuelt kollaps.

Der er regler for bedømmelse af vindens

påvirkninger ved statiske beregninger, men

bedømmelse af bygningsfysiske løsninger

er mindre veldefineret. Her benyttes „udsat

beliggenhed“ ved krav om bedre løsninger

end normalt. I forbindelse med undertage

har DUKO taget udgangspunkt i terrænkategorier.

Erfaringsbladet beskriver betydningen af

vind og terrænkategori for krav til en bygnings

ydeevne samt et grundlag for fastlæggelse

af, hvilken terrænkategori en bygning

befinder sig i.

BYG-ERFA (99) 091106

BYG-ERFAs abonnenter har fri adgang

til mere end 500 erfaringsblade på

byg-erfa.dk - fordelt efter dels bygningsdele

dels byggetekniske temaer. Se fx

• Energi- og indeklima • Flade tage •

Grønne tage • Skimmel og fugt •

Stormsikring og stabilitet • Tagdækning

2 0 11 10 24

Kondens-, fugt- og lugtgener

– aftrækskanaler og faldstammeudluftninger

Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer

af aftrækskanaler og faldstammeudluftning

antages ofte forårsaget af utætte inddækninger

ved gennemføring i tagfladen.

Generne kan dog ofte henføres til kondens

i aftrækskanalen, i aftrækshætten over tagfladen

eller til faldstammeafslutninger over

tag med ”teleskophætter”.

I erfaringsbladet omtales fugtgener i forbindelse

med udluftningskanaler og –hætter

samt hvordan forkert monterede skydestykker

– med eller uden teleskopvirkning

– kan medføre både kondensproblemer og

ubehagelig lugt fra faldstammen i underliggende

rum.

BYG-ERFA (37) 091105

Ventilation af tagkonstruktioner

– tagrum, hanebåndslofter,

skunkrum og paralleltage

I erfaringsbladet redegøres for udformning

af forskellige slags ventilation anvendt i forbindelse

med sadeltage og pulttage opført

med gitter-, bjælke- og hanebåndsspær.

Desuden redegøres for ventilationsforholdene,

hvis der anvendes henholdsvis et

diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag

– ikke anvendes undertag.

BYG-ERFA (27) 081230

Dampspærrer – udførelse og

detaljer mod opvarmede rum

I erfaringsbladet beskrives gennem flere


eksempler, hvad der skal tages hensyn

til ved projektering og udførelse af almindeligt

anvendte detaljer i dampspærrer.

Beskrivelserne supplerer Dampspærrer

– fugttransport og materialer [BYG-ERFA

(39) 071029], som gennemgår principielle

forhold, fx lufttæthed, fugtdiffusion og -konvektion,

forskellige typer af dampspærrer

og materialeegenskaber.

BYG-ERFA (39) 080630

Undertage

– diffusionstætte og diffusionsåbne

Undertage under tagdækninger anvendes

for at beskytte de underliggende konstruktioner

dels mod indtrængende regn og

sne dels mod kondensdryp. Adskillige års

problemer forbundet med uhensigtsmæssig

valg eller forkert udførelse af undertage har

fx reduceret levetiden og medført alvorlige

fugt-, råd- og svampeskader.

I erfaringsbladet gennemgås materiale- og

udformningsmæssige forudsætninger for

valg af undertag, samt hvor projekterende

og udførende skal være opmærksomme

ved nybyggeri og renovering.

BYG-ERFA (27) 070629

Taginddækninger af zink,

aluminium, kompositter og bly

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i

miljøet og medfører sundhedsmæssige

skader. Siden 2002 har det – med få undtagelser

– været forbudt at anvende bly til

inddækninger på nye bygninger, fordi blyet

afvaskes med regnvandet.

I erfaringsbladet gennemgås erfaringer

med materialer, der siden forbudet har vundet

indpas til udførelse af inddækninger.

BYG-ERFA (37) 060406

Alternative isoleringsmaterialer

– granuleret papir, hørfibre og

vulkansk aske

I de senere år har der været øget interesse

for anvendelse af såkaldte alternative

isoleringsmaterialer – især papir- og hørisolering.

Der er siden 1997 gennemført

en række undersøgelser af materialernes

egenskaber og anvendelse – både under

laboratorieforhold og i praksis, fx fra konkrete

byggerier.

I erfaringsbladet omtales de mest anvendte

alternative isoleringsmaterialer – herunder

hvornår det er muligt at udelade en dampspærre.

BYG-ERFA (29) 050929

Traditionelt, fast undertag

med vingetagsten

Et traditionelt, fast undertag med tagpap på

et underlag af brædder blev tidligere blot

kaldt for ’brædder og pap’. Nu anvendes

betegnelsen ofte for både brædder, krydsfiner

eller OSB-plader som underlag for

tagpap. I erfaringsbladet omtales særlige

forhold i forbindelse med anvendelsen

– herunder krav til konstruktioner og materialer.

BYG-ERFA (27) 050628

Metalinddækninger

mellem tag og murværk

Utætte inddækninger kan medføre betydelige

fugtskader i de underliggende konstruktioner

og lokaler på grund af indtrængende

regnvand. Dette har fx medført omfattende

svampeskader på tagets træværk og skimmelvækst

i lukkede tagkonstruktioner.

I erfaringsbladet beskrives vigtige detaljer

ved en korrekt udført metalinddækning.

BYG-ERFA (37) 981204

Fugt på undersiden af tegl- og

betontagsten i tagrum uden

undertag

Kondensfugt på undersiden af en tagdækning

og indtrængende fugt gennem taget

kan opfugte lægterne og medføre rådproblemer.

Billedet viser undersiden af et tag

af betontagsten, som oprindeligt er understrøget

med mørtel, og siden søgt tætnet

med bitumen i de vandrette fuger – og til

slut er enkelte utætheder søgt tætnet med

polyurethanskum. De forskellige forsøg på

tætning af taget har ikke løst fugtproblemet,

som delvist skyldes kondensdannelse på

undersiden af taget.

I erfaringsbladet behandles fugt fra både

kondens og nedbør.

BYG-ERFA (27) 981202

Undertage

– udførelse og detaljer

Billedet viser en forkert udført rørgennemføring,

hvor undertaget er uden fast underlag

og ikke slutter ordentligt til røret. Derved

kan vand på undertaget løbe ned i tagkonstruktionen,

så den nedbrydes af råd og

svamp. Da detaljerne erfaringsmæssigt er

problematiske ved udførelse af undertage,

forudsætter et godt resultat både omhyggelig

projektering og korrekt udførte detaljer.

I erfaringsbladet gennemgås de vigtigste

konstruktive forhold og mest almindelige

detaljer – belyst ved eksempler.

BYG-ERFA (27) 971125

Undertage – opbygning, materialer

og projektering

Et ventileret undertag udført af utilstrækkeligt

dimensionsstabilt materiale vil udvides

under brug – og hænge så meget, at tagkonstruktionens

ventilation reduceres kraftigt,

og fx medføre fugtophobning i taget.

I erfaringsbladet gennemgås produkttyper,

der anvendes til undertage samt vigtige

egenskaber ved valg af undertagsmateriale

og -type. Desuden beskrives vigtige

konstruktive forhold, og forslag til kvalitetssikring.

BYG-ERFA (27) 971124

Retningslinjer udstukket af: Byggecentrum

Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB) Erhvervs- og

Byggestyrelsen Forsikring & Pension Statens

Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines