Hent som PDF - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Hent som PDF - Byg-Erfa

Vådrum

– afløb, fliser, fuger, fugt, gennemføringer, gulvvarme,

halogenspots, installationer, korrosion,

malebehandling, pvc, rørskader, skakte, skimmelvækst

Ventilation, indeklima og fugtgener

– i eksisterende enfamilieboliger

Dårlig lugt, dug på ruderne og skimmelvækst

i boliger skyldes ofte utilstrækkelig

ventilation. Årsagen kan være et dårligt

virkende ventilationssystem – mekanisk

eller naturligt – eller uhensigtsmæssig brug

af ventilationssystemet. For både ældre og

nyere enfamilieboliger anbefales, at ventilationsforholdene

bringes op til dagens standard,

som angivet i Bygningsreglementet.

BYG-ERFA blad (99) 110721

Vådrum

– gulvafløb og afløbsledninger

I forbindelse med renovering ændres gamle

terrazzogulve ofte til flisegulve. Dette forudsætter

at gulvafløbet hæves. Ændringen

udføres dog ofte uden en korrekt forbindelse

mellem den gamle afløbsinstallation og

det nye gulvs ramme/rist, hvilket medfører

vandindtrængen i afretningslaget gennem

det gamle, utætte betonlag.

I erfaringsbladet gennemgås krav og anbefalinger

til udførelse af gulvafløb i vådrum

og beskrivelser af almindeligt anvendte løsninger

til udførelse af gulvafløb i forbindelse

med renoveringsarbejde.

BYG-ERFA blad (50) 101130

Varmforzinkede stålrør

til brugsvand – kobberholdigt vand,

korrosion og ionfælder

I brugsvandsinstallationer med både varmforzinkede

rør og kobbermaterialer, dvs.

kobberrør eller fittings af kobberlegeringer,

er der risiko for gennemtæringer i ledninger

med stillestående vand. Årsagen er, at der

udfældes kobberioner fra kobbermaterialer

(findes også i fx varmtvands beholdere,

varmevekslere, gennemstrømningsvandvarmere

og fjernvarmeunits).

I erfaringsbladet gennemgås årsager til korrosionen,

og hvordan problemer undgås i

såvel varmt- som koldtvandsledninger.

Der kan afhængigt af rørafgreningernes retning

monteres forskellige typer af ionfælder

fx udført i PEX-rør eller særlige kontraventiler.

BYG-ERFA blad (53) 091219

Gulvvarme og gulvtyper

– isoleringsforhold, skader og gener

I erfaringsbladet beskrives skader og gener

samt komfort- og energimæssige forhold

ved anvendelse af gulvvarme i forbindelse

med forskellige gulvtyper og materialer.

Ved et trægulv med lamelbrædder kan

gulvvarme fx udtørre træet og medføre

svind og større dimensionsændringer end

limen kan optage, dvs. delaminering, dvs.

limsvigt mellem brættets øverste finer- og

mellemlag.

BYG-ERFA blad (43) 070628

Skimmel i bygninger

– vækstbetingelser og forebyggelse

Selv efter adskillige års omfattende forskning

foreligger der endnu ikke al ønskelig

viden om skimmelvækst.

Der er fx ikke fastsat sikre grænseværdier

for, hvornår skimmelsvampe – der findes

over alt i naturen – er uacceptable for brugere

af bygninger.

I erfaringsbladet informeres generelt om

skimmelsvampe – og gener som følge

heraf. Herudover gennemgås anbefalinger

for bygningsbrugere, projekterende og

udførende.

BYG-ERFA blad (99) 051231

2 0 11 10 2 0

Brugsvandsinstallationer

– rørmaterialer

Levetiden af nye brugsvandsinstallationer

afhænger ofte af de valgte rørmaterialer

og den lokale vandkvalitet. Kobberrør og

varmforzinkede stålrør er fx uegnede ved

bestemte vandkvaliteter.

I erfaringsbladet gennemgås fordele,

ulemper og retningslinjer ved anvendelse

af forskellige materialer i forhold til aktuel

vandkvalitet og installation.

BYG-ERFA blad (53) 050627

Misfarvning af fuger i vådrum

– årsager, forebyggelse og

udbedring

I toilet- og baderum konstateres ofte misfarvede

fuger ved vask, bruseniche, badekar

og langs flisekanter – på både cementbaserede

og elastiske fuger - forårsaget af fx

skimmel, kalkaflejringer, sæberester, uhensigtsmæssig

rengøring og uforligelighed

mellem materialer.

I erfaringsbladet beskrives årsager til misfarvning

samt muligheder for udbedring og

forebyggelse. Desuden omtales, hvor der

kræves opmærksomhed ved udskiftning

af fugemassefuger med bagvedliggende,

vandtæt membran.

BYG-ERFA blad (42) 050411

Korrosion i brugsvandsanlæg

– gevindsamlinger af

varmforzinket stål

I erfaringsbladet beskrives årsager til

tæringsproblemer, og hvor skaderne


hyppigt opstår. I gevindsamlinger på

rørsystemer af varmforzinket stål sker fx

ofte gennemtæringer inden for driftsperiodens

første år. Problemerne kan ikke helt

undgås, men risikoen kan reduceres ved

omhyggelig projektering og udførelse af

installationerne.

BYG-ERFA blad (53) 050410

Installationsskakte i etageboliger

– ved bygningsfornyelse og

nybyggeri

Installationer har ofte kortere levetid end

de omgivende bygningsdele, og i forbindelse

med reparation og udskiftning kan der

opstå utætheder i konstruktioner ved fx rør

til brugsvand, varme, afløb, ventilation og

elektricitet. Ved at placere installationerne i

skakte kan udskiftning og reparation lettes

samtidig med, at lækager opdages inden

store følgeskader.

I erfaringsbladet gennemgås erfaringer

med udformning og indretning af installationsskakte

ved bygningsfornyelse og i

nybyggeri, så der er plads til inspektion og

reparation samt mulighed for at opdage

utætheder.

BYG-ERFA blad (99) 041123

Malebehandling af vægge

i vådrums „fugtige zone“

Anvendelse af malebehandling i vådrum

kan medføre misfarvninger, skimmelvækst

og muggen lugt ved mangelfuld projektering,

udførelse og vedligehold.

I erfaringsbladet anvises, hvordan lette

vægge og vægge med organiske materialer

i ”fugtig zone” kan sikres vandtæthed.

Bemærk, at malebehandling – med få undtagelser

– ikke tilladt i „vådzone“.

BYG-ERFA blad (42) 021016

Indbygning af halogenspots

i isolerede loftkonstruktioner

Indbygning af halogenspotarmaturer i isolerede

loftkonstruktioner sker ikke altid brand-

eller fugtteknisk forsvarligt. Dette kan fx

medføre skimmelvækst, når fugtig luft fra

et underliggende baderum trænger op gennem

en utæt dampspærre ved armaturet.

I erfaringsbladet gennemgås krav til halogenspotarmaturer

samt brand- og fugttekniske

forholdsregler ved indbygning af

halogenspots i isolerede loftkonstruktioner.

BYG-ERFA blad (39) 020626

Gennemføring af rør

i vådrumsgulve og -vægge

Billedet viser en vådrumsvæg med kraftigt

svampeangreb forårsaget af en utæt

rørgennemføring udført efter regler fra før

1979.

I erfaringsbladet gennemgås hvordan korrekt

brug og montering af montagekoblinger,

koblingsdåser og afløbskoblinger kan

sikre tætte rørgennemføringer i vådrumsgulve

og -vægge. Ud over præsentation af

myndighedskrav og korrekt arbejdsudførelse

i forskellige konstruktioner beskrives

også forebyggelse af skader ved indbygning

af meldesystemer, som gør eventuelle

utætheder synlige.

BYG-ERFA blad (53) 010928

Keramiske fliser og klinker

– lægning af gulve i cementmørtel

I erfaringsbladet gennemgås korrekte udførelsesmetoder

ved fastholdelse af gulvbelægninger

med traditionel cementmørtel

samt årsager til skader, fx opkrummede

fliser på grund af ensidig udtørring.

Brug af fleksible eller kemikaliebestandige

klæb samt gulvbelægninger i vådrum omtales

kort.

BYG-ERFA blad (43) 010301

Fliser på nye beton

– og letbetonvægge

Løstsiddende, udbulede og revnede flisebeklædninger

er ikke noget sjældent syn.

Årsagen er fx forkert fliseklæb, uhensigtsmæssig

arbejdsmetode og uheldig

fremskyndelse af byggeprocessen samt

undervurdering af spændinger fremkaldt af

temperatur- og fugtpåvirkninger.

I erfaringsbladet gennemgås løsninger til

brug i køkkener og baderum.

BYG-ERFA blad (42) 970228

Svejsefuger i vådrums

pvc-beklædninger og belægninger

I vådrum med pvc-banevarer som gulv- og

vægbeklædning afhænger tætheden især

af svejsefugernes kvalitet. Skeletvægge og

undergulve af træbaserede materialer er

særligt udsatte.

I erfaringsbladet gennemgås krav til underlag,

pvc-materiale, udformning og arbejdsudførelse,

så fugerne også er vandtætte

efter lang tids brug - herunder vedligehold,

eftersyn og eventuel reparation.

BYG-ERFA blad (43) 960625

På byg-erfa.dk kan ses resumeer af alle

de omtalte erfaringsblade.

BYG-ERFAs abonnenter har fri adgang

til tekst og illustrationer i alle erfaringsblade.

Se også følgende byggetekniske emner

og temamapper på byg-erfa.dk:

• Brugsvand

Byggefugt og udtørring

Bygningsundersøgelser

• Fuger

• Gulve

• Kloak- og afløbsinstallationer

• Skimmel og fugt

• Svampe og insekter

• Varmeisolering, tæthed og kuldebroer

• Vinduer, bygningsglas og ruder

BYG-ERFAs abonnenter har hele døgnet

fri adgang på byg-erfa.dk til tekst og

illustrationer i mere end 500 erfaringsblade

- fordelt efter dels bygningsdele

dels byggetekniske temaer.

Retningslinjer udstukket af: Byggecentrum

Byggeskadefonden Byggeskadefonden vedrørende

Bygningsfornyelse (BvB) Erhvervs- og

Byggestyrelsen Forsikring & Pension Statens

Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines