Byggefugt og udtørring - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Byggefugt og udtørring - Byg-Erfa

Byggefugt og udtørring

– byggeprocessen, nedbør, kondens, afdækning,

ventilation, vandskader, gulve, tage, træ, beton,

murværk, fugtmåling, skimmelvækst, svampeangreb

Begrænsning af byggefugt

– forebyggelse af skimmelvækst

Utilstrækkelig udtørring og utilsigtet opfugtning

af byggematerialer kan medføre skimmelvækst.

Årsagen er oftest mangelfuld

planlægning af byggeprocessen – herunder

tidsplaner med for kort tid til udtørring, utilstrækkelig

kontrol af fugtindhold i materialerne

på afgørende tidspunkter, mangelfuld

afdækning samt manglende tæthed på tag

og facade. Erfaringsbladet sigter på at øge

opmærksomheden på uhensigtsmæssige

fugtforhold i byggeprocessen.

b y g-e r f a blad (99) 091231

Ventilation af tagkonstruktioner

– tagrum, hanebåndslofter,

skunkrum og paralleltage

I erfaringsbladet redegøres for udformning af

forskellige former for ventilation i forbindelse

med sadel- og pulttage opført med gitterspær,

bjælkespær, hanebåndsspær. Desuden

beskrives ventilationsforhold ved anvendelse

af et diffusionstæt og et diffusionsåbent undertag

– eller når der ikke anvendes undertag.

b y g-e r f a blad (27) 081230

Dampspærrer

– udførelse og detaljer mod opvarmede

rum

Erfaringsbladet beskriver, hvad der skal tages

hensyn til ved projektering og udførelse

af almindeligt anvendte detaljer i dampspærrer.

Beskrivelserne supplerer erfaringsbladet

„Dampspærrer – fugttransport og materialer“,

som gennemgår fx lufttæthed, fugtdiffusion

og -konvektion, forskellige typer af

dampspærrer og materialeegenskaber.

b y g-e r f a blad (39) 080630

Undertage

– diffusionstætte og diffusionsåbne

Undertage anvendes for at beskytte de

underliggende konstruktioner mod dels indtrængende

regn og sne dels kondensdryp.

Uhensigtsmæssige valg eller forkert udførelse

af undertage kan fx reducere levetiden

og medføre fugt-, råd- og svampeskader. I

erfaringsbladet gennemgås materiale- og

udformningsmæssige forudsætninger for

valg af undertag, samt hvor projekterende

og udførende skal være opmærksomme

ved nybyggeri og renovering.

b y g-e r f a blad (27) 070629

Træbaserede tagelementer

– styring af fugtforhold fra fabrik til

færdigt byggeri

Træbaserede tagelementer skal have et

lavt fugtindhold for at undgå skimmelvækst

og angreb af trænedbrydende svampe. I

erfaringsbladet beskrives, hvor der kræves

opmærksomhed under fabrikation, oplagring,

transport og montering af træbaserede

tagelementer, så elementerne hindres i

unødvendig opfugtning.

b y g-e r f a blad (27) 060630

De omtalte 16 erfaringsblade kan købes

som en samlet temamappe „Byggefugt

og udtørring“. Bestilling og yderligere

oplysninger på byg-erfa.dk eller i

b y g-e r f a sekretariatet.

INFORMATIONSBLAD

2010 03 29

Skimmel i bygninger

– vækstbetingelser og forebyggelse

Der foreligger endnu ikke sikre grænseværdier

for, hvornår skimmelsvampe – der

findes over alt i naturen – er uacceptable

for brugere af bygninger. I erfaringsbladet

informeres om skimmelvækst og gener som

følge heraf samt anbefalinger for bygningsbrugere,

projekterende og udførende.

b y g-e r f a blad (99) 051231

Traditionelt, fast undertag

med vingetagsten

I erfaringsbladet omtales særlige forhold

ved anvendelse af fast undertag i form af

tagpap på underlag af brædder, krydsfiner

eller OSB-plader – herunder krav til konstruktioner

og materialer.

b y g-e r f a blad (27) 050628

Fugtundersøgelse af bygninger

Ved en bygningsundersøgelse registreres

og vurderes tilstanden – herunder afdækning

af skader og mindre hensigtsmæssige

konstruktioner, som skal ændres for at forebygge

nye skader.

I erfaringsbladet beskrives (sårbare) bygningsdele

og typiske skader, hvor der kræves

særlig opmærksomhed, så problemområder,

og årsager fastlægges så præcist, at

de kan fjernes effektivt.

b y g-e r f a blad (99) 050626


Fugtindhold i beton og murværk

– måling og fejlkilder

Fugt skader sjældent uorganiske materialer,

men ved opfugtning er der risiko for

skader på fugtfølsomme belægninger og

behandlinger samt tilstødende trækonstruktioner.

Fugtmålinger i beton og murværk

anvendes til at klarlægge skadeårsager,

afsløre og bedømme risiko for fugt- og

svampeskader samt vurdere udtørring. For

at undgå misvisende resultater forudsættes

brug af egnet måleudstyr samt viden

om udstyrets anvendelse og vurdering af

måleresultater. I erfaringsbladet beskrives

forskellige fugtmåleres muligheder og

begrænsninger, fx fugtfølere, kapacitive

målere og dataloggere.

b y g-e r f a blad (99) 050505

Trænedbrydende svampe

– kendetegn, vækstbetingelser og

nedbrydningsformer

Erfaringsbladet gennemgår de mest almindelige

trænedbrydende svampes forskellige

vækstbetingelser, nedbrydningsformer,

udseende og særlige kendetegn, samt hvor

der er risiko for svampeangreb i bygninger.

Bladet henvender sig især til håndværkere

og byggetekniske rådgivere som har behov

for at skelne mellem mere eller mindre

alvorlige skader med henblik på vurdering

af behov for særlig teknisk bistand og valg

af reparationsmetode tilpasset svampeangrebets

art og omfang.

b y g-e r f a blad (29) 031228

Vand- og fugtskader på trægulve

Gulvbelægninger af træ, som udsættes for

vand- og fugtpåvirkninger medfører stor

risiko for skader. I erfaringsbladet behandles

– såvel pludseligt opståede som langsomt

udviklende – skader, deres årsager

(fx byggefugt), og forslag til udbedring,

fx „vaskebræt“, tryksvind, opbuling, delaminering,

knirken, skimmelvækst samt nedbrydning

af råd og svamp.

b y g-e r f a blad (43) 031128

Fugtindhold i træ

– måling og vurdering

I erfaringsbladet beskrives forskellige typer

fugtmålere til brug i træ og træmaterialer

samt hvordan fejlmålinger og risiko for

forkerte beslutninger undgås. For at undgå

misvisende resultater forudsættes viden om

brug, begrænsninger og resultattolkning

ved anvendelse af fx elektriske stikbensmålere,

kapacitive målere, rondel og dybel til

indbygning.

b y g-e r f a blad (99) 030725

Let byggeri

– husk afdækning i byggeperioden

I erfaringsbladet omtales omstændigheder

i byggeprocessen, hvor der er risiko for

ødelæggelse af materialer og indtrængning

af nedbør (og risiko for skimmelvækst) –

samt hvordan problemerne kan modvirkes

i nybyggeri og bygningsrenovering ved

afdækning mod nedbør i byggeperioden.

b y g-e r f a blad (99) 021129

Udtørring af bygninger efter

vandskader

– metoder og materialehensyn

For at reducere risiko for fx skimmelvækst

og trænedbrydende svampe efter vandskade

på en bygning, bygningsdele eller

byggematerialer skal hurtigt igangsættes

udtørrende foranstaltninger.

I erfaringsbladet præsenteres en række

udtørringsmetoder, deres fordele og

ulemper samt materialehensyn tilknyttet

udtørringsprocessen og den efterfølgende

retablering af bygningen.

b y g-e r f a blad (99) 011220

Kondensvand fra tagkonstruktioner

– under og lige efter byggeprocessen

I erfaringsbladet omtales forhold under

byggeprocessen, som medfører risiko for

opsugning af skadeligt kondensvand i tagkonstruktioner

af træ. Desuden gennemgås

hvordan udførende håndværkere, bygherrer

og tilsynsførende kan bidrage til at imødegå

problemet.

b y g-e r f a blad (42) 000512

Opbuling af trægulve som følge af

(bygge)fugt i rumluften

I erfaringsbladet redegøres for, hvordan

opbuling af trægulve efter fugtpåvirkninger

(fx fugtige vægge) kan udbedres og forebygges.

b y g-e r f a blad (43) 991123

På byg-erfa.dk vises en aktuel

oversigt med frit tilgængelige

resuméer af alle erfaringsblade.

b y g-e r f a’s abonnenter har fri,

digital adgang til hele indholdet

af alle erfaringsblade.

Se også de byggetekniske emner og

temamapper på byg-erfa.dk om:

Bygningsundersøgelser

• Murværk og fugt

• Fugt og skimmel – undersøgelser

• Fugt og skimmel – terrændæk

• Fugt og skimmel – ydervægge

• Fugt og skimmel – tagterrasser

• Tagunderlag

BYG-ERFA

Byggetekniske erfaringer

Fonden BYG-ERFA

Sekretariat: Lautrupvang 1 B, 2750 Ballerup

Telefon 44 89 06 40

E-post info@byg-erfa.dk

Internet byg-erfa.dk

Bestyrelse : Byggecentrum · Byggeskadefonden

· Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

· Erhvervs- og Byggestyrelsen

· Forsikring & Pension · Statens Byggeforskningsinstitut

· Teknologisk Institut

More magazines by this user
Similar magazines