Communication on Progress 2011 Rapport om FN's ... - Pressalit A/S

pressalit

Communication on Progress 2011 Rapport om FN's ... - Pressalit A/S

ong>Communicationong> on Progress

2011

Rapport om FN’s Global Compact


ong>Communicationong> on Progress 2011 - Rapport om FNs Global Compact

Om Pressalit

Pressalit startede i 1954 og er i dag en af Europas førende producenter af toiletsæder og badeværelsesløsninger for

bevægelseshæmmede.

I dag er Pressalit et koncernselskab med to selvstændige forretningsområder: Pressalit Seats og Pressalit Care.

Forretningsområderne forfølger egne mål og bearbejder egne udvalgte segmenter, mens vi deler og udvikler en levende

kultur, baseret på det fælles overordnede værdigrundlag: Vi lytter. Vi giver. Vi leger. Vi handler.

Pressalits 386 medarbejdere skaber, med udgangspunkt i hovedkvarteret i Ry, en omsætning på 460,4 mio. kr (2010) -

primært på de europæiske markeder. Eksport-andelen udgjorde 80% i 2010.

Udtalelse fra ordførende direktør

Corporate Social Responsibility er en vigtig del af dagsordenen i Danmark og en del af praksis i vores måde at drive forretning

på i Pressalit. Vi tager fortsat vores ansvar om at være en socialt ansvarlig virksomhed alvorligt.

Vi har siden vores sidste Global Compact-rapport modtaget en pris for vores arbejde med CSR, vi har udvidet vores

hjemmeside med nogle afsnit om CSR – herunder Global Compact, og vi nævner fortsat vores engagement i Global

Compact, når vi inviteres til at holde oplæg om CSR, eller i samarbejdet med vores kunder – eksempelvis i vores seneste

brochure om Original Equipment Manufacturing.

Efterfølgende er her en beskrivelse af nogle aktiviteter og resultater for 2011, som vedrører vores engagement i Global

Compact. Aktiviteterne er beskrevet hver for sig. Vi har valgt kun at nævne dem en gang, om end nogle af dem vedrører mere

end et princip. Måling af aktiviteter og resultaterne er kun beskrevet, hvor det har relevans. Vi håber, at denne måde vil gøre

rapporten mere læsevenlig og give et godt indtryk af vores intention og handlinger.

Hermed ønsker jeg at understrege vores fortsatte støtte til Global Compact.

Med venlig hilsen

Dan Boyter

Executive Vice President

Pressalit


Global Compact i Pressalit

Overordnet set

Tilslutningen til De Forenede Nationers Global Compact-initiativ er fortsat en vigtig hjørnesten i Pressalits

arbejde med Corporate Social Responsibility.

I 2011 har Pressalit valgt at kommunikere mere eksplicit som sine CSR-aktiviteter på virksomhedens hjemmeside

og har dermed taget endnu en skridt mod at synliggøre vores tænkning om CSR i almindelighed og vores

aktiviteter i særdeleshed. På denne del af hjemmesiden understreges også tilhørsforholdet til Global Compact

som en del af virksomhedens vision om, at ansvarlighed og præstation skal gå hånd i hånd.

Ligeledes indgår principperne fra Global Compact fortsat i den Code of Conduct, som gælder for alle

virksomhedens ansatte.

Vi arbejder kontinuerligt med coden og eksempelvis indgik den som et særskilt fokus-område i årets arbejde

med Business Excellence, idet der eksplicit blev spurgt til, hvordan de forskellige afdelinger arbejdede med vores

code som en del af deres daglige arbejde.

Overordnet set: Leverandørstyring

Principperne for Global Compact er indarbejdet i vores indkøbsbetingelser og indgår som en naturlig del af vores

egne kvalitetsundersøgelser og dem, vi køber fra eksterne firmaer.

Siden vores sidste COP er Pressalit Cares indkøbsfunktion lagt sammen med indkøb til Pressalit Seats, og det

bedste af de to funktioner – set fra et Global Compact perspektiv – er nu standarden. Samtidig har vi 2012 søsat

et mindre internt projekt for at vurdere, hvordan vi i højere grad kan kommunikere om vores standard for

leverandørstyring og eventuelt højne niveauet.

Human Rights (Princip 1-2)

Konkrete tiltag – mangfoldighed

En vifte af mangfoldighedens styrker

Hos Pressalit har vi fire værdier, hvoraf den ene lyder: ”Vi lytter - for hos Pressalit respekterer vi andre

mennesker og deres mening. Vi nyder anerkendelse for vores indsats – tror på, at vi finder styrke gennem

forskellighed”.

Da vi udviklede vores Code of Conduct i 2009, videreførte vi denne værdi til en af codens fem hovedkapitler og

kaldte den for diversity eller mangfoldighed og formuleredes os således: ”Vi finder styrke gennem forskellighed.

Vi vil afspejle et globalt samfund og har derfor øje for mangfoldighed i etnicitet, uddannelsesbaggrund, køn,

religion, seksualitet, alder og arbejdsevne. ”

Vi arbejder til stadighed med at udfordre vores mangfoldighed, så hver enkelt afdeling af Pressalit bliver styrket

gennem forskellighed. I 2011 har vi arbejdet videre med vores ønske om mangfoldighed og har formuleret en

vifte af muligheder, på hvilke den enkelte afdeling kan være mere mangfoldig i sin sammensætning af

medarbejdere. Hver afdeling i virksomheden har fået til opgave at vælge tre områder, som gennem de næste

par år skal danne baggrund for indsatsen mod at blive mere mangfoldige.

3


I viften af områder for mangfoldighed har vi fået mulighed for at uddybe temaet om mangfoldighed, så vi bl.a.

kan have elever/lærlinge som et særskilt område, at skabe mulighed for at tage en praktikant, som kommer fra

det kommunale system (en sygemeldt, der skal gradvist vænne sig til arbejde igen og måske udforske sine

grænser for at arbejde med eventuelle smerter og/eller skader, en ledig, der skal undersøge nye muligheder

inden for et andet arbejdsområde m.m.)

Viften af mangfoldighed har givet os både et værktøj til at tage et snap-shot af afdelingen lige nu, og samtidig

har det afdækket, hvilket områder afdelingen vil styrke sig med. Det fremadrettede kan vi bruge direkte i

eksempelvis rekruttering, så vi kan matche potentielle medarbejdere mod afdelingens nuværende

sammensætning.

Vært for en karrieredag for mennesker med handicap

I juli måned blev Pressalit inviteret til at være rollemodel for kampagnen, ”Evner i fokus”, hvor formålet var at

sætte fokus på den ressource, mennesker med handicap udgør.

Invitationen indebar, at Pressalit var vært ved en karrieredag for målgruppen, hvor vi fik lejlighed til at

præsentere virksomheden og fortælle om vores rekrutteringsprocedure. Derudover gav dagen nogle af vores

medarbejdere med og uden handicap lejlighed til at fortælle om deres job, deres baggrund m.v. på små

workshops.

Hos Pressalit var vi naturligvis beærede over at få en henvendelse om at være rollemodel. Det gav os samtidig

mulighed for en vis markedsføring af vores mangfoldighed, når værtskabet optrådte på hjemmesider, i annoncer

for konferencen i dagblade og i nogle trykte materialer med konkrete eksempler. Endelig gav det os også

lejlighed til at få nogle af vores medarbejdere med handicap til at stå frem og fortælle om deres personlige

situation. Nogle af de medarbejdere, der valgte at være værter ved nogle mindre workshops på karrieredagen,

har ikke tidligere fortalt så åbent om deres handicap og arbejdssituation uden for den enkelte afdeling. Som

virksomhed lægger vi op til åbenhed om særlige hensyn m.v., men effektueringen af åbenheden er den enkelte

medarbejder og afdelings ansvar, så det bliver tilpasset individuelle ønsker og behov. Dermed er det derfor

heller ikke nødvendigvis synligt, hvilke medarbejdere der er ansatte med eller uden handicap.

For nogle af de medarbejdere, der valgte at stille op til workshop, var det en personlig sejr at gennemføre

workshoppen og fortælle åbent til ukendte gæster om deres situation. For virksomheden gav det en større

åbenhed. En af medarbejderne valgte at stille sig til rådighed for en kort video, hvori han fortalte, at han er ansat

i et fleksjob p.g.a. rygproblemer, men også fordi han har lidt af angst og depression. Andre medarbejdere var

overraskede over at erfare, at medarbejderen havde sådanne udfordringer i sin bagage. Det gav ikke blot

mulighed for at sætte ansigt og ord på den svære opgave om at forholde sig til psykiske handicap. Det baner

forhåbentlig også vejen for, at andre virksomheder får det fornødne mod til at ansatte mennesker med handicap

– også psykiske.

Ambassadør for ”En af os”

Pressalits viceadministrerende og ordførende direktør, Dan Boyter, stillede i sommeren 2011 op som

ambassadør for en landsdækkende kampagne, der skal fortsætte frem til 2015. Kampagnens formål er at

afstigmatisere psykisk sygdom, så menneskene kan få et ligeværdigt liv.

Praktikanter

Pressalit vil gerne tage et samfundsansvar, derfor er vi opmærksomme på, hvordan vi kan bidrage til at løfte

opgaver, som er et fælles anliggende. Eksempelvis har vi fokus på at være med til at uddanne, så vi både har

elever/lærlinge og giver eksempelvis studerende en mulighed for at tage et semester i praktik hos os.

Vi har aftaler med Skanderborg Kommune om at bidrage med praktikpladser til mennesker, der – som en del af

deres forløb i kommunalt regi – skal løse opgaver eller på anden vis afklares i ”den virkelig verden”.


I 2011 har vi formaliseret aftalen med Skanderborg Kommune, så vi på området for funktionærlignende

/timelønnede har stillet syv pladser til rådighed. Desuden tager vi også praktikanter ind i funktionær-praktikker,

lige som vi også tager praktikanter fra andre kommuner end Skanderborg, hvis vi kan kombinere egnede opgaver

med egnede kandidater.

Forventet udbytte og aktiviteter i 2012

Pressalit ønsker fortsat at udfordre virksomhedens mangfoldighed og finde facetter af vores værdi - vi lytter og

tror på, at vi finder styrke gennem forskellighed.

Ved udgangen af 2011 har vi eksempelvis ca. 3 % elever/lærlinge, mens vi har ca. 7,5 % medarbejdere ansat på

særlige vilkår.

Inden for timelønsområdet har vi haft henved 20 praktikanter, mens vi inden for funktionærområdet har haft ca.

ni forløb. Nogle af disse praktikanter har været i virksomheden i fire uger, mens andre har haft forløb på op til

seks måneder.

I 2012 vil vi fortsat udvikle på virksomhedens mangfoldighed og sætte fokus på, at alle afdelinger på sigt

definerer og målsætter deres mangfoldighed som bidrag til en mangfoldig arbejdsplads.

Labour Standards (Princip 3-6)

I september 2011 modtog Pressalit ved et stort CSR Award show den danske CSR People Prize for sit arbejde

med virksomhedernes sociale ansvar. Awardshowet var en del af en CSR-temadag, som blandt andet bød på

oplæg af tidl. vicepræsident Al Gore og store internationale virksomheder, som er førende inden for CSR.

Som begrundelse for tildelingen lagde dommerkomiteen vægt på, at virksomhedens sociale ansvar er en

integreret del af Pressalit, at vi arbejder hårdt på at tænke nyt i forhold til CSR, og at vi er gode til at udbrede

positive CSR-historier i offentligheden.

Fortjenesten for en sådan pris ligger ikke kun i virksomhedens ledelse, for selv om det er vigtig, at den går forrest

og viser, at man tager sit sociale ansvar alvorligt, så kan det ikke lykkes, hvis ikke medarbejderne bakker op.

Pressalits ordførende direktør, Dan Boyter, sagde i sin takketale: ”Jeg vil gerne takke medarbejderne på Pressalit

for, at vi har vundet, for det er deres fortjeneste. De er gode til at tage udfordringer op – f.eks. i forhold til at

integrere nye kollegaer, der er socialt udsatte – og det kan vi se bærer frugt.”

Dagen efter overrækkelsen blev der spist store lagkager i Ry.

Konkrete tiltag – fravær

Gennem et par år har virksomheden haft stort fokus på at nedbringe fraværet blandt

timelønnede/funktionærlignende ansatte. Niveauet blandt funktionærer er 2%, mens det blandt den anden

medarbejdergruppe har ligget på gennemsnitlig knap 7%. Med udgangen af 2011 så vi for alvor effekten af vort

arbejde, om end vi endnu ikke har nået målet om 2% kort fravær og 1% langt fravær.

Stort set alle langvarigt syge medarbejdere genoptager deres arbejdsliv ved hjælp af diverse individuelt

tilpassede delvise raskmeldinger, så snart sygdommen tillader det.

Samtidig har vi langt flere samtaler om medarbejderes trivsel og/eller om deres fravær fra arbejdspladsen. Vi har

synliggjort den enkelte medarbejders fraværsdage på deres lønsedler, så medarbejderen altid kan se de sidste

12 måneder tilbage. Vi har etableret et tæt samarbejde med Skanderborg kommune, som venligst har givet os

en kontaktperson, der håndterer de sygesager for os, som er inden for kommunen. Det betyder, at vi nogle

5


gange er på forkant med de lovpligtige samtaler, at vi kan samarbejde om løsninger til fælles bedste for både

kommune, medarbejder og virksomhed, og at vi altid kan få rådgivning.

I og med at virksomhedens ansatte overgår til funktionærlignende vilkår efter ni måneders ansættelse, får alle

medarbejdere med højere anciennitet end dette løn under sygdom. Virksomhedens ledergruppe har været med

til at definere nogle retningslinjer for, hvor langt virksomheden går i at fastholde medarbejdere på trods af

langvarige sygeforløb. Det betyder, at virksomheden ikke nødvendigvis blot benytter sig af den 120-dages regel,

som giver arbejdsgiver en mulighed for at opsige en medarbejder efter 120 sygedage med et varsel på gældende

måned plus endnu en måned. I nogle tilfælde har virksomheden opsagt medarbejdere, som eksempelvis kan

have seks måneders opsigelsesfrist. Under opsigelsen har medarbejderen fortsat arbejdet i sin delvise

raskmelding og er blevet lovet en mulig ansættelse, når der forelå en afklaring af arbejdsevnen. I 2011 har det

således ført til, at to medarbejdere er overgået fra ordinære job til at være ansat i job med løntilskud for

førtidspensionister.

Som en naturlig del af at arbejde med fravær har vi også haft fokus på trivsel i almindelighed og sundhed i

særdeleshed.

Helbredsundersøgelse

I 2010 brugte vi mange ressourcer på det obligatoriske sundstjek for skifteholdsmedarbejdere. For det første

tilbød vi det til alle medarbejdere ansat i vores plastproduktion. For det andet var det et udvidet tjek, som var

grundigere end det lovpligtige og udført af en læge. For det tredje hyrede vi lægen til at holde oplæg både som

optakt til helbredsundersøgelsen og til at fremlægge rapporten.

Rapporten pegede på mindst tre opmærksomhedspunkter: for mange medarbejdere spiser for meget og er

overvægtige, for mange medarbejdere motionerer for lidt, for mange medarbejdere - set i forhold til

landsgennemsnittet - er rygere.

Tillige med andre begrundelser valgte virksomheden i sommeren 2011 at sige ja til at deltage i stort

sundhedsprojekt, som fagforeningen 3F har søgt midler til. I modsætning til det føromtalte sundhedstjek er

dette tilbud for alle ansatte i virksomheden. Således har 84% af alle medarbejdere deltaget i et sundhedstjek i

efteråret 2011.

På baggrund af den udarbejdede rapport skal virksomheden arbejde med handlingsplaner for at gøre sundheden

i virksomheden endnu bedre. I efteråret 2012 bliver alle nemlig igen tilbudt et sundhedstjek og her skulle vi

gerne kunne vise resultater.

Foreløbig er der valgt 4 områder, vi skal arbejde videre med: rygning, motion, kost og forholdet medarbejdere

og ledere.

Motion

Pressalit har et sponsorat af Ry Familie- og Firmaidræt, og derfor har vi mulighed for at tilbyde medarbejderne

udvalgte motionsaktiviteter. I gennem flere år har et hold medarbejdere trådt i pedalerne til spinning. Vi har for

tiden et hold, der danser zumba, mens nogle går til familiesvøming. Desuden har vi en selvbestaltet løbeklub,

der mødes hver torsdag morgen før arbejde og løber en tur sammen i virksomhedens smukke omgivelser.

Pressalits personaleforening tilbyder også diverse aktiviteter. I efteråret deltog et hold medarbejdere i en

skridttæller-konkurrence, lige som vi også altid stiller med store hold til DHL-stafetten.

Ændring i skifteholdsstruktur

I 2010 ændrede vi på strukturen for skiftehold på baggrund af en undersøgelse, hvor hver enkelt medarbejder fik

tilbudt muligheden for faste skift. Relativt få medarbejdere havde lyst til at opgive at arbejde i treholdsskift. Ikke

desto mindre blev der gennemført nogle ændringer, så det hold af medarbejdere, der arbejder på fast daghold


lev større. I slutningen af 2011 er medarbejderne igen blevet spurgt om deres ønsker. Endnu en gang har

ganske få medarbejdere ønsket at opgive at arbejde på skiftehold.

Ansættelser på særlige vilkår

Hos Pressalit arbejder vi fortsat med at skabe jobmuligheder for mennesker, der ellers kan have svært ved at

finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har en lille afdeling, der står for vores rengøring og vedligehold af grønne

områder. Alle medarbejderne her er ansat i fleksjob. I vores reception har vi erstattet den ene piccolinestilling

med to fleksansatte, lige som vi også i andre afdelinger tænker i, at vi skal skabe jobmuligheder for

medarbejdere med skånehensyn og/eller handicap.

Forventet udbytte og aktiviteter i 2012

Vi forventer fortsat at kunne reducere vores fravær mod målsætningen om et samlet fravær på 3%.

Vi forventer at kunne fastholde et niveau for ansatte på fleksvilkår på omkring 7%

Vi forventer et fortsat samarbejde med kommunale partnere om at tage mennesker på overførselsindkomster i

praktik og skabe praktikmuligheder for 30 mennesker.

Environment (Princip 7-9)

Konkrete tiltag – reduktion i forbrug af el

I 2011 har vi arbejdet med et projekt om energioptimering generelt, som dog først vil vise konkrete resultater i

2012. I 2011 er der arbejdet med at skifte belysningskilder, hvor man både har undersøgt, hvor kan man

reducere elforbruget mest med hvilken ændring i lyskilder og dernæst effektuering heraf. Ydermere har man

arbejdet med at udnytte vores toiletsæde-pressere bedre, så de lukker helt ned ved reparation

og/driftsnedbrud. Eksempelvis lukker vi nu også helt ned for områder i produktionen, så der under arbejdet på

presserne, hverken bruges el eller varme, idet området afskærmes.

Forventet udbytte og aktiviteter i 2012

Vi har sat os det mål, at vi i 2015 skal have reduceret vores udgifter til energiforbrug for produktionen med 15 %.

Anti-Corruption (Princip 10)

Konkrete tiltag

Opmærksomheden omkring anti-korruption har igen i år mest været centret om vores ny-etablerede produktion

i Thailand. Vores Code of Conduct er oversat til thai og hænger synligt fremme på virksomheden. Ledende

medarbejdere har fået en grundig introduktion og bl.a. har den thailandske medarbejder, der varetager human

ressource-opgaver været på en uges besøg i Danmark, hvor en indføring i virksomhedskultur, diverse HRværktøjer,

vores tænkning omkring CSR og Global Compact har været drøftet indgående.

Ligeledes er vi også meget opmærksomme i salgs- og indkøbsfunktionerne.

7


Opfølgning på mål fra 2010:

Princip 3-6:

Vi forventer, at endnu en gruppe medarbejdere vil forlade treholdskifte for at arbejde på faste tidspunkter.

Ganske få medarbejdere har valgt at gå fra skiftehold til faste vagter. I modsætning til vores forventning har

lysten ikke bredt sig fra de medarbejdere, der kom på daghold i 2010 til de kollegaer, som fik endnu en

valgmulighed i 2011. Dagholdet er blevet større, men måske er den relativt beskedne lønnedgang af større

betydning end de trivselsmæssige fordele?

Vi forventer at reducere vores fravær mod målsætningen om et samlet fravær på 3%

Fraværet er faldet ca. 3% i 2011, så vi er tættere på vores målsætning, end vi har været i en lang årrække. Målet

er dog endnu ikke nået.

Vi vil fortsat samarbejde med eksempelvis Skanderborg Kommune om at stille praktikpladser til rådighed for

diverse afklaringer.

Vi har fået formaliseret samarbejdet med Skanderborg Kommune gennem en kontrakt og vi har haft ca. 30

mennesker i praktikforløb i 2011.

Princip 7-9:

Resultatet af årets indsatser handler primært om en endnu en reduktion i elforbruget via en gennemgang af alle

virksomhedens belysningskilder og efterfølgende udskiftning.

More magazines by this user
Similar magazines