PRISER OG VILKÅR

sydbank

PRISER OG VILKÅR

PRISER OG VILKÅR

GÆLDENDE FRA 01.01.2012


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Denne meddelelse informerer om vores vigtigste priser og vilkår i 2012.

Banken lukker i løbet af 2012. I den forbindelse afstår banken fra at opkræve gebyrer for overførsler af

værdipapirer og kontosaldi til andre pengeinstitutter. I øvrigt gælder de efterfølgende almindelige priser eller de

individuelle aftalte betingelser dog uforandret frem til lukningen.

Indhold Side

Konto og depot 3

Værdipapirforvaltning 4

Værdipapirtransaktioner 5

Treuhandinvesteringer 6

Betalingstransaktioner 7

Kontante transaktioner 8

Generelle oplysninger 9

2


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Konto og depot

Portefølje Et engagement tilbydes altid i form af en portefølje. En portefølje består af et depot og

mindst en afregningskonto i en basisvaluta efter kundens valg (porteføljens

referencevaluta).

Grundgebyr CHF 200,00 p.a.

halvårlig tilskrivning

Standardgebyr for åbning, føring og opgørelse af

porteføljen med konti i forskellige valutaer samt for

periodiske kontoudskrifter, porteføljeoversigter og

afkastrapporter.

Hvis mere end en portefølje føres under samme

stamnummer, beregnes kontoføringsgebyret og

gebyret for tilbageholdelse af korrespondance

principielt kun en gang pr. stamnummer. Banken

forbeholder sig dog ret til at fravige dette princip i

forbindelse med særlige opgaver eller udgifter.

Ekstra efter Tilbageholdelse af korrespondance CHF 200,00 p.a.

behov

Denne service kan kun tilbydes indtil 31.03.2012.

kvartårlig tilskrivning

Forrentning af

kontoindestående

Undersøgelser, rekonstruktioner, manuelle

opstillinger og andre administrative opgaver efter

tidsforbrug

Kun kontoen i engagementets basisvaluta forrentes.

CHF 100,00 / time

+ eksterne udgifter

Vilkårene afhænger af forholdene på pengemarkedet. En mindsteforrentning garanteres

ikke.

Indestående på konti med kreditramme tilskrives ikke rente.

Bemærk også de generelle oplysninger på side 9.

3


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Værdipapirforvaltning

Depotgebyr Opbevaring af værdipapirer, administration af renter og udbytter, tilbagebetaling af

kapital, overvågning og afvikling af corprate actions etc.

Aktier, obligationer, strukturerede produkter,

warrants og lignende papirer

0,25 % p.a.

Investeringsfonde 0,10 % p.a.

Mindstegebyr CHF 250,00 p.a.

(hvis der er gebyrpligtige værdipapirer i depotet)

Undtagelser:

Bemærk også de generelle oplysninger på side 9.

halvårlig tilskrivning

Andele i Sydinvest International (ISI) gratis

Aktier i Sydbank A/S gratis

Værdipapirer uden kursværdi CHF 50,00 pr. position

4


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Værdipapirtransaktioner

Handel på en

børs

eller et andet

reguleret

marked

Formidling af

investeringsfonde

Kurtage ved køb og salg

For aktier, obligationer, strukturerede produkter, warrants og lignende papirer samt for

investeringsfonde, der handles via børsen

Mindstegebyr

Indtil CHF 250'000

indtil CHF 500'000

fra CHF 500'001

CHF 200,00

0,75 % + eksterne udgifter

0,50 % + eksterne udgifter

0,25 % + eksterne udgifter

Aktier i Sydbank A/S køb gratis

Tillæg ved tegning/emission af investeringsfonde på bankens anbefaling

eller fra bankens udbud

Pengemarkedsfonde

Obligationsfonde

Aktiefonde og øvrige fonde

Tegning/emission af øvrige investeringsfonde

0,50 %

1,00 %

2,00 %

Generelt 2,00 % + eksterne udgifter

Tilbagelevering/salg af investeringsfonde

Investeringsfonde fra bankens udbud

øvrige investeringsfonde

Særlig information om den schweiziske afgift "eidgenössische Umsatzabgabe" (stempelafgift):

Tilbagelevering gratis

1,00 % + eksterne udgifter

I Schweiz opkræves der en stempelafgift i forbindelse med de fleste overdragelser af indenlandske og

udenlandske værdipapirer mod vederlag under medvirken af en indenlandsk værdipapirhandler. For indenlandske

afgiftspligtige værdipapirer udgør afgiften 0,75 ‰. For udenlandske afgiftspligtige værdipapirer udgør afgiften 1,50

‰. Tilbagelevering af andele til investeringsfonde er ikke underlagt denne afgift.

Bemærk også de generelle oplysninger på side 9.

5


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Treuhandinvesteringer

Ordrekommission

mindst

fra CHF 50.001 – CHF 100.000

fra CHF 100.001 – CHF 250.000

fra CHF 250.001

Der tilbydes kun kort løbetid på grund af den foranstående

lukning af banken.

Bemærk også de generelle oplysninger på side 9.

CHF 375,00 p.a.

0,750 % p.a.

0,500 % p.a.

0,375 % p.a.

6


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Betalingstransaktioner

Indbetalinger Overførsler fra ind- og udland gratis

Alle eksterne udgifter debiteres

Udbetalinger Almindelige overførsler med oplysning af BIC (Swift-adresse) og IBAN

Indlevering af

checks

Udstedelse af

checks

Alle valutaer gratis

Øvrige overførsler

Ved manglende oplysninger

Ekspres: 0 bankdage

Annulleringer, rettelser, tilbagebetalinger

eller afklaring vedrørende udførte

betalinger

Alle eksterne udgifter debiteres

I CHF, EUR og DKK

Øvrige valutaer

CHF 10,00

CHF 75,00

CHF 50,00

CHF 20,00 / check

CHF 30,00 / check

Banken afgør efter eget skøn, om checks krediteres med det samme eller først efter

clearing af checken

Efterbehandling (f.eks. returnering af checks på grund

af manglende dækning eller formelle fejl)

Alle eksterne udgifter debiteres

CHF 50,00 / check

Alle valutaer CHF 30,00 / check

Efterbehandling (f.eks. spærring på kundens foranledning) CHF 50,00 / check

Alle eksterne udgifter debiteres

Bemærk også de generelle oplysninger på side 9.

7


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Kontante transaktioner

Indbetalinger CHF gratis

EUR gratis

Øvrige valutaer

Op til et beløb svarende til CHF 100.000

derover

gratis

Eksterne udgifter debiteres

Udbetalinger CHF gratis

EUR (op til EUR 10.000) gratis

Øvrige valutaer og beløb 0,50 % - mindst CHF 50,00

Ved større kontante udbetalinger skal banken orienteres 3 bankdage forinden.

Bemærk også de generelle oplysninger på side 9.

8


Sydbank (Schweiz) AG Priser og vilkår fra 01.01.2012

Generelle oplysninger

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre og justere priser og vilkår. Sådanne ændringer vil blive meddelt

kunderne på passende måde.

Beløbsgrænser i CHF gælder også altid for den tilsvarende værdi i andre valutaer.

Gebyrer, som vedrører et helt kalenderår (mærket med tilføjelsen "p.a.") beregnes "pro rata temporis".

For indenlandske kunder opkræves den lovmæssige schweiziske moms for momspligtige ydelser. For kunder

med bopæl eller hjemsted uden for Schweiz og Fyrstendømmet Liechtenstein opkræves der ikke moms.

Banken tilbyder sine kunder et bredt udvalg af finansielle instrumenter, navnlig investeringsfonde og strukturerede

produkter. Med henblik herpå har vi indgået hertil svarende samarbejdsaftaler. I denne forbindelse kan banken fra

tredjemand modtage vederlag, kompensationer, prisafslag eller andre ydelser af pengeværdi (under et kaldet

„vederlag for salg“). Til de vigtigste vederlag for salg hører:

Emissionstillæg ved investeringsfonde

De emissionstillæg, der opkræves ved tegning af investeringsfonde på vegne af de enkelte udbydere, må

banken normalt selv tage som indtægt. Disse provisioner anføres separat på afregningen.

Følgeprovisioner for investeringsfonde

Udbydere af aktivt forvaltede investeringsfonde betaler som regel en del af de af dem indtægtsførte

forvaltningsgebyrer som efterfølgende salgsprovision til deres samarbejdspartnere. Størrelsen af disse

provisioner afhænger normalt af den enkelte udbyder, af investeringsfondens art og af den salgsansvarliges

totale omsætning. I forbindelse med aktiefonde og andre fonde med højere risikoprofil betales der i reglen

højere vederlag sammenlignet med pengemarkedsfonde eller klassiske obligationsfonde. Variationen inden

for de betalte ydelser ligger typisk mellem 0,00 % og 1,00 % p.a. af værdien af investeringsfondsbeholdningerne.

Provisioner for strukturerede produkter

Udbydere af strukturerede produkter betaler som regel til deres salgssamarbejdspartnere en godtgørelse i

form af en rabat eller et afslag på udstedelsesprisen som vederlag for en del af udstedelsesprisen eller i form

af andre struktureringsgebyrer. Størrelsen af disse provisioner afhænger normalt af den enkelte udbyder, af

produkternes art og løbetid samt af emissionsomfanget. Variationen inden for de betalte ydelser ligger typisk

mellem 0,00 % og 2,00 % p.a. af udstedelsesprisen.

Disse vederlag for salg tilkommer alene banken. Disse vederlag gør det muligt for os at tilbyde kunderne vores

tjenesteydelser til en lavere pris. Der er derfor i bankens priser og vilkår på forhånd taget højde for disse ydelser.

Vi erklærer udtrykkeligt, at modtagelsen af vederlag for salg ikke udgør nogen hindring for, at vi handler med

kundens bedste interesser for øje.

Vore rådgivere hjælper dig naturligvis gerne med yderligere oplysninger og vejledning vedrørende vore priser og

vilkår.

9


9329-1110 9433.1211

Poststrasse 17 · CH-9000 St. Gallen

Tel +41 (0) 71 227 81 00

Fax +41 (0) 71 227 81 01

pbi@sydbank.ch · www.sydbank.ch

More magazines by this user
Similar magazines