Danfoss TLX Referencemanual - Dansk Solcelle

dansksolcelle.dk

Danfoss TLX Referencemanual - Dansk Solcelle

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

TLX

Referencemanual

Three-phase – 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k

SOLAR INVERTERS


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhed og konformitet 5

Vigtige sikkerhedsinformationer 5

Farer ved PV-systemer 6

PV-belastningsafbryder 6

Overensstemmelse 7

2. Introduktion 8

Introduktion 8

Liste over symboler 9

Liste over forkortelser 9

Softwareversion 10

Relateret litteratur 10

3. Beskrivelse af inverteren 11

Varianter 11

Mekanisk oversigt over inverter 12

Beskrivelse af inverteren 13

Funktionsoversigt 13

Sikkerhedsfunktioner 14

International inverter 15

Derating 16

MPPT 18

PV Sweep 18

Effektivitet 20

Beskyttelse mod intern overspænding 22

Autotestprocedure – kun Italien 23

4. Ændring af indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed

og netindstillinger 24

Indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed 24

Ændringsprocedure 24

5. Krav til tilslutning 26

Retningslinjer før installation 26

Krav til AC-tilslutning 26

Hovednetafbryder, kabelsikring og belastningsafbryder 27

Krav til kabler 28

Netimpedans 30

Krav til PV-tilslutning 30

Anbefalinger og målsætninger ved dimensionering 43

L00410320-06_01 1


Indholdsfortegnelse

Tyndfilm 45

Beskyttelse mod lyn 45

Varmehåndtering 45

Simulering af PV 46

6. Installation og idriftsættelse 47

Installationsdimensioner og -mønstre 47

Montering af inverteren 49

Sådan fjernes inverteren 51

Åbning og lukning af inverteren 51

AC-nettilslutning 54

Parallel PV-strengkonfiguration 55

PV-tilslutning 56

Manuel PV-konfiguration 57

7. Tilslutning af perifere enheder 58

Oversigt 58

Installation af perifere kabler 59

RS-485 perifere enheder og ethernetenheder, der anvender RJ-45 60

Andre perifere enheder 60

Sensorinput 62

Temperatursensor 62

Solindstrålingssensor 62

Sensor til elforbrugsmåler (S0) 63

Relæudgang 63

Alarm 63

Selvforbrug 63

GSM-modem 63

Ethernetkommunikation 64

8. Brugergrænseflade 65

Integreret displayenhed 65

Visning 66

Visning 2 66

Status 67

Produktionslog 70

Opsætning 72

Oversigt over hændelseslog 74

Opsætning af perifere enheder 75

Opsætning af sensor 75

Relæ 76

2 L00410320-06_01


Indholdsfortegnelse

Kommunikationskanal 77

GSM-modem 77

RS-485-kommunikation 77

Ethernetkommunikation 78

Idriftsættelse og kontrol af indstillinger 78

Indledende setup 78

Mastertilstand 81

9. Web Server Quick Guide 82

Introduktion 82

Understøttede tegn 82

Adgang og indledende opsætning 82

Opsætningsguide 83

Drift 87

Struktur for Web Server 87

Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter 88

Yderligere information 90

10. Hjælpetjenester 91

Introduktion 91

Teori om aktiv/reaktiv effekt 91

Oversigt over støttetjenester 92

Dynamic Network Support 92

Eksempel - Tyskland MV 93

Aktiv effektstyring 94

Fast grænse 94

Variabel værdi 95

Fjernstyret justering af udgangseffektniveau 96

Reaktiv effektstyring 97

Fast grænse 97

Variabel værdi 98

Fjernstyret justering af reaktiv effekt 98

Fallback 100

11. Service og reparation 101

Fejlfinding 101

Vedligeholdelse 101

Rengøring af kabinettet 101

Rengøring af køleprofilen 101

12. Tekniske data 102

Tekniske data 102

L00410320-06_01 3


Indholdsfortegnelse

Normer og standarder 103

UTE-krav i Frankrig 104

Installation 104

Momentspecifikationer for installation 105

Specifikationer for hovedkredsløb 106

Specifikationer for auxiliary grænseflade 107

Netværkstopologi 110

13. Bilag A - Hændelsesliste 112

Sådan læses hændelseslisten 112

Nethændelser 112

PV-hændelser 116

Interne hændelser 117

Kommunikationshændelser 122

4 L00410320-06_01


1. Sikkerhed og konformitet

1.1. Vigtige sikkerhedsinformationer

Alle, der installerer og yder servicering i forbindelse med invertere, skal:

• Være uddannet og have erfaring med generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk

udstyr

• Være bekendt med lokale regler for og krav til installationen

Sikkerhedsinformationer, der er afgørende for personers sikkerhed. Tilsidesættelse

af advarslerne kan resultere i personskade eller dødsfald.

Vigtige oplysninger vedr. beskyttelse af ejendom. Tilsidesættelse af denne form

for oplysninger kan forårsage skader på eller tab af ejendom.

Bemærk:

Nyttige oplysninger eller "Tips og tricks" om bestemte emner.

Læs dette før installation, betjening eller vedligeholdelse af inverteren.

1. Sikkerhed og konformitet

L00410320-06_01 5

1


1

1. Sikkerhed og konformitet

Før installation:

Kontrollér inverter og emballage for skader. I tvivlstilfælde kontaktes leverandøren

før installation af inverteren.

Installation:

Følg de beskrevne trin i denne manual for optimal sikkerhed. Husk, at inverteren

har to spændingsbærende sider: PV-input og AC-nettet.

Afbrydelse af inverteren:

Før påbegyndelse af arbejde på inverteren afbrydes AC-nettet ved hovedafbryderen

og PV ved brug af PV-belastningsafbryderen. Kontrollér, at enheden ikke utilsigtet

kan tilsluttes igen. Brug en spændingsafprøver til at kontrollere, at enheden

er afbrudt og spændingsfri. Inverteren kan stadig stå under meget høje og farlige

spændingsniveauer, selvom den er koblet fra nettet/ledningsnettet og solcellemoduler.

Vent mindst 30 minutter efter afbrydelse fra nettet og PV-panelerne, før arbejdet

fortsættes.

Vedligeholdelse og modificering:

Kun autoriseret personale har tilladelse til at reparere eller modificere inverteren.

For ar sikre personalesikkerhed må der kun anvendes originale reservedele fra leverandøren.

Hvis der anvendes ikke-originale reservedele, kan overholdelsen af

CE-retningslinjer for elektrisk sikkerhed, EMC og maskinsikkerhed ikke garanteres.

Temperaturen for kølestativerne og komponenterne i inverteren kan overstige 70

ºC. Tag hensyn til risikoen for brandskader.

Parametre for funktionsmæssig sikkerhed:

Inverterens parametre må aldrig ændres uden tilladelse fra det lokale energiforsyningsselskab

og retningslinjer fra Danfoss.

Uautoriserede ændringer af parametrene for funktionsmæssig sikkerhed kan medføre

skader eller ulykker for mennesker eller inverteren. Endvidere vil det medføre

en ophævelse af alle driftstilladelser og Danfoss-garantier til inverteren. Danfoss

kan ikke gøres ansvarlig for sådanne skader eller ulykker.

1.2. Farer ved PV-systemer

Der er meget høje DC-spændinger til stede i PV-systemet, selv når AC-nettet er afbrudt. Fejl

eller upassende brug kan medføre elektrisk lysbuedannelse. Arbejd derfor aldrig på inverteren,

når DC og AC afbrydes.

Kortslutningsstrømmen i PV-panelerne er kun en smule højere end den maksimale driftsstrøm

og afhænger af niveauet af solindstråling.

1.3. PV-belastningsafbryder

Illustration 1.1: PV-belastningsafbryder

6 L00410320-06_01

Inverteren er udstyret med en PV-belastningsafbryder

(1) til sikker frakobling af DCstrømmen.


1.4. Overensstemmelse

1. Sikkerhed og konformitet

Mere information findes i downloadområdet under www.danfoss.com/solar Godkendelser og

certificeringer.

CE-mærkning – Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende

regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF.

L00410320-06_01 7

1


2

2. Introduktion

2. Introduktion

2.1. Introduktion

I denne manual beskrives planlægning, installation og drift af TLX Series-solinvertere.

Illustration 2.1: Solinverter

I kapitel 3, 10 og 12 forklares inverteren funktioner og specifikationer.

I kapitel 4, 5 og 12 beskrives overvejelser inden installation samt i forbindelse med planlægning.

I kapitel 6 og 7 forklares installation af invertere og perifere enheder.

Kapitel 8 forklarer lokal opsætning og overvågning af inverteren.

I kapitel 9 forklares fjernopsætning og -overvågning via adgang til Web Server.

I kapitel 10 forklares hjælpeservicefunktioner til netunderstøttelse.

For vedligeholdelse henvises til kapitel 11.

For fejlfinding og hændelser henvises til kapitel 13.

Specifikke parametre kræver et adgangskode. Se kapitel 8 og 9 for information om opnåelse af

adgang.

8 L00410320-06_01


2.2. Liste over symboler

Symbol Forklarende note

Kursiv 1) Angiver en henvisning til et afsnit i den nuværende manual.

2) Kursiv anvendes også til at angive en driftstilstand, f.eks.

driftstilstanden Tilslutning.

[ ] anvendt i tekst 1) Indeholder en sti i en menunavigation.

2) Anvendes også til at angive forkortelser, såsom [kW].

[x] Hævet skrift i overskrifter Angiver sikkerhedsniveau.

[Anlæg] Menupunkt tilgængeligt på anlægsniveau.

[Gruppe] Menupunkt tilgængelig på gruppeniveau eller derover.

[Inverter] Menupunkt, der er tilgængelig på inverterniveau eller derover.

→ Angiver et trin i menunavigationen.

Bemærk, nyttig information.

Agtpågivenhed, vigtige sikkerhedsinformationer.

# ... # Navn på anlæg, grupper eller inverter i sms eller e-mailmeddelelse,

f.eks. #anlægsnavn#.

Webside

Symbol Forklarende note

↳ Angiver en undermenu.

[x] Definerer nuværende sikkerhedsniveau, hvor x er mellem 0-3.

Tabel 2.1: Symboler

2.3. Liste over forkortelser

Forkortelse Beskrivelse

cat5e Parsnoet kabel i kategori 5 (forbedret)

CN Kina

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

DNO Distribution Network Operator

DSL Digital Subscriber Line

EMC (direktiv) Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet

ESD Elektrostatisk afladning

FRT Fault ride through

GSM Globalt system til mobilkommunikation

IEC International elektroteknisk kommission

LED Lysudsendende diode

LVD (direktiv) Direktiv om lavspænding

MPP Maksimum effektpunkt

MPPT Sporing af maksimum effektpunkt

P P er symbolet for aktiv effekt og måles i Watt (W)

Printkort Printkort

PCC Punkt for fælles kobling

Punktet på det offentlige elnetværk, hvor andre kunder er eller kan være tilsluttet.

PE Beskyttende jording

PELV Beskyttet ekstralav spænding

PLA Power Level Adjustment

PNOM Effekt, nominelle betingelser

POC Tilslutningspunkt

Det punkt, hvor PV-systemet er tilsluttet det offentlige elektricitetsnet.

PSTC Effekt, standardtestbetingelser

PV Photovoltaic, solceller

RCMU Lækstrømsovervågning

RISO Isolationsmodstand

ROCOF Hastighed for ændring af frekvens

RTC Realtidsur

Q Q er symbolet for reaktiv effekt og måles i reaktiv volt-ampere (VAr)

S S er symbolet for tilsyneladende effekt og måles i volt-ampere (VA)

STC Standardtestbetingelser

SW Software

THD Samlet harmonisk forvrængning

TN-S Terre Neutral - Separat. AC-net

TN-C Terre Neutral - Kombineret. AC-net

TN-C-S Terre Neutral - Kombineret - Separat. AC-net

TT Terre Terre. AC-net

Tabel 2.2: Forkortelser

2. Introduktion

L00410320-06_01 9

2


2

2. Introduktion

2.4. Softwareversion

Læs altid den nyeste version af manualen. Denne manual gælder for invertersoftware 2.0 og

efterfølgende versioner. For at se softwareversionen, gå til

• via displayet [Status → Inverter → Serienummer og softwarever. →Inverter]

• via webserveren, [Inverterniveau: Status → Inverter → Serienummer og softwarever. →

Inverter]

2.5. Relateret litteratur

• Installationsmanual for TLX Series

• Brugermanual for TLX Series

TLX Series Web Server Brugermanual

• Weblogger-manual

• Quick Guide og brugermanualer til CLX-serien

• GSM-manual

For yderligere information, gå til downloadområdet under www.danfoss.com/solar, eller kontakt

leverandøren af solinverteren.

10 L00410320-06_01


3. Beskrivelse af inverteren

3.1. Varianter

TLX Series-inverterserien omfatter følgende varianter:

TLX

TLX+

TLX Pro

TLX Pro+

Almindelige funktioner:

• Udgangseffekt på 6 kVA, 8 kVA, 10 kVA, 12,5 kVA eller 15 kVA

• IP54-kabinet

• PV-belastningsafbryder

• MC4-stik

• Lokalt display til konfiguration af inverter og simpel overvågning.

Endvidere omfatter varianterne TLX Pro og TLX Pro+ følgende:

• Webserveradgang til fjernkonfiguration af inverter/anlæg.

Varianterne TLX+, TLX Pro og TLX Pro+ omfatter:

• Tilknyttede servicefunktioner. Se kapitlet Tilknyttede servicetjenester for flere oplysninger.

Produktetiket

Illustration 3.1: Produktetiket

Produktetiketten på siden af inverteren angiver:

• Invertertype

• Vigtige specifikationer

3. Beskrivelse af inverteren

• Serienummer, se (1) for identifikation

af Danfoss

L00410320-06_01 11

3


3

3. Beskrivelse af inverteren

3.2. Mekanisk oversigt over inverter

Illustration 3.2: Mekanisk oversigt over inverteren

Artikelnummer Artikelbetegnelse

1 Vægplade

2 Kondenseringsdæksel

3 Formstøbt køleprofil i aluminium

4 PV-afbryder

5 Bundplade

6 Blæserrist, 80 mm x 80 mm

7 Blæser, 80 mm x 80 mm x 38 mm

8 Dæksel til blæserhul, 80 mm x 80 mm

9 AUX-kort

10 GSM-modem (tilbehør)

11 Kommunikationskort

12 Display

13 Frontlåge

14 Pakning til frontlåge

15 Kontrolprint

16 Blæser, 40 mm x 40 mm x 15 mm

17 Monteringsplade til printkort

18 Effektkort

19 Spolekasse

20 Topplade

21 GSM-antenne (tilbehør)

Tabel 3.1: Inverterkomponenter

12 L00410320-06_01


3.3. Beskrivelse af inverteren

3.3.1. Funktionsoversigt

TLX Series omfatter 3-fasede invertere uden transformator med en højtydende 3-niveaus inverterbro.

For at sikre maksimal fleksibilitet har inverteren 2 eller 3 separate input og et tilsvarende

antal MPP-trackere. Inverteren har en integreret enhed til lækstrømsovervågning, isolationstestfunktion

og en integreret PV-belastningsafbryder. For at understøtte pålidelige strømgenerering

under netfejl har inverteren udvidede fault-ride-through-kapaciteter. Inverteren understøtter en

række internationale netkrav.

Inverteren har en lang række grænseflader:

• Brugergrænseflade

- Display

- Service Web Server (TLX og TLX+)

- Web Server (TLX Pro og TLX Pro+)

• Kommunikationsgrænseflade:

• Sensorinput

- Standard RS-485

- Valgfrit GSM-modem

- Ethernet (TLX Pro og TLX Pro+)

- S0-måleinput

- Solindstrålingssensorimput (referencecelle)

- 3 x temperaturinput (PT1000)

• Alarmudgange

- 1 x spændingsfrit relæ

Illustration 3.3: Oversigt over tilslutningsområdet

Forklaring

1 AC-tilslutningsområde, se afsnittet AC-netforbindelse.

2 Kommunikation, se afsnittet omTilslutning af perifere enheder.

3 DC-tilslutningsområde, se afsnittet PV-forbindelse.

3. Beskrivelse af inverteren

L00410320-06_01 13

3


3

3. Beskrivelse af inverteren

3.3.2. Sikkerhedsfunktioner

Inverterne er designet til international brug, og designet af kredsløbet for sikkerhedsfunktioner

overholder en lang række internationale krav (se afsnittet International inverter).

Enkeltfejlsimmunitet

Kredsløbet til sikkerhedsfunktioner er udformet med to uafhængige overvågningsenheder, der

hver især har kontrol med et sæt netseparationsrelæer til at sikre enkeltfejlsimmunitet. Alle

kredsløb til sikkerhesfunktioner testes under idriftsættelse for at garantere sikker drift. Hvis et

kredsløb oplever fejl mere end en ud af tre gange under selvtest, går inverteren i fejlsikker tilstand.

Hvis de målte netspændinger, netfrekvenser eller lækstrømme under normal drift afviger

for meget mellem de to uafhængige kredsløb, ophører inverteren med at sende strøm til nettet

og gentager selvtesten. Kredsløbene til sikkerhedsfunktioner er altid aktive og kan ikke deaktiveres.

Netovervågning

Nettet er under konstant overvågning, når inverteren sender strøm til nettet. Følgende parametre

overvåges:

• Netspændingens størrelse (øjeblikkelig og et gennemsnit for 10 min.)

• Netspændingsfrekvens

• Detektering af trefaset tab af ledningsnet (LoM)

• Hastighed for ændring af frekvens (ROCOF)

• DC indhold af nettets strøm

• Fejlstrømsovervågningsenhed (RCMU)

Inverteren ophører med at sende strøm til nettet, hvis et af parametrene overtræder netindstillingen.

Isolationsmodstanden mellem solcellepanelerne og jorden testes også under selvtesten.

Inverteren sender ikke strøm til nettet, hvis modstanden er for lav. Den venter herefter 10 minutter,

før den gør et nyt forsøg på at sende strøm til nettet.

Inverteren har fire driftstilstande

Yderlige information om LED'er findes i kapitlet Brugergrænseflade.

Ej på net (lysdioder slukket)

Hvis der ikke har været leveret strøm til AC-nettet i mere end 10 minutter, afbryder inverteren

forbindelsen til nettet og lukker ned. Dette er den normale nattilstand. Bruger- og kommunikationsgrænsefladerne

har stadig strømforsyning af hensyn til kommunikationsformål.

Tilslutter (grøn LED blinker)

Inverteren starter op, når PV-indgangsspændingen når 250 V. Inverteren udfører en række interne

selvtest, herunder PV-autodetektion og måling af modstanden mellem PV-panelerne og

jorden. Samtidig overvåger den også netparametrene. Når netparametrene har ligget inden for

specifikationerne i det påkrævede tidsrum (afhænger af netindstilling), begynder inverteren at

levere strøm til nettet.

På net (grøn LED lyser)

Inverteren er sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren afbryder, hvis: den detekterer

unormale netforhold (afhænger af netindstilling), hvis der opstår en intern hændelse, eller

hvis PV-effekt ikke er tilgængelig (hvis der ikke leveres strøm til nettet i 10 minutter). Den går

herefter i tilslutningstilstand eller nettilstanden Ej på net.

14 L00410320-06_01


Fejlsikker tilstand (rød lysdiode blinker)

Hvis inverteren detekterer en fejl i sine kredsløb under selvtesten (i tilslutningstilstand) eller under

drift, går inverteren i fejlsikker tilstand og afbryder forbindelsen til PV. Inverteren forbliver i

fejlsikker tilstand, indtil PV-effekten har været forsvundet i mindst 10 minutter, eller hvis inverteren

har været helt slukket (AC og PV).

Se afsnittet om Fejlfinding for yderligere information.

3.3.3. International inverter

Inverteren er udstyret med en række netindstillinger for at overholde nationale krav.

Før en inverter tilsluttes nettet, indhentes godkendelse fra den lokale operatør af distributionsnetværket

(DNO).

For det indledende valg af netindstilling henvises til afsnittet Idriftsættelse og kontrol af indstillinger.

Se den aktuelle netindstilling

• via displayet i [Status → Inverter]

• via Web Server på [Inverterniveau: Status → Inverter → Generelt].

Ændring af netindstillingen

• Log på med minimum sikkerhedsniveau 2

• Vælg netindstilling

• via displayet under [Opsætning → Indstillinger]

• via webserveren på [Inverterniveau: Opsætning → Indstillinger]

For yderligere information, se afsnittet Procedure for ændring.

For yderligere oplysninger om individuelle netindstillinger, kontakt Danfoss.

Valg af en netindstilling aktiverer en række indstillinger som følger:

Indstillinger for forbedring af kvaliteten af neteffekten

• For yderligere information, se afsnittet Hjælpeudstyrstjenester

Indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed

• RMS-cyklussens værdier for netspændinger sammenlignes med to lavere og to højere

tripindstilling, f.eks. overspænding (trin 1). Hvis RMS-værdierne overtræder tripindstillingerne

længere end varigheden af "clearancetid", ophører inverteren med at sende

strøm til nettet.

• Tab af ledningsnet (LoM) detekteres af to forskellige algoritmer:

3. Beskrivelse af inverteren

1. Trefaset spændingsovervågning (inverteren har individuel kontrol med de trefasede

strømme). RMS-cyklussens værdier for fase-til-fase-netspændinger

sammenlignes med en nedre tripindstilling. Hvis RMS-værdierne overtræder

tripindstillingerne længere end varigheden af "clearancetid", ophører inverterne

med at sende strøm til nettet.

2. Hastighed for ændring af frekvens (ROCOF). ROCOF-værdierne (positive eller

negative) sammenlignes med tripindstillingerne, og inverteren ophører med at

sende strøm til nettet, hvis grænserne overskrides.

L00410320-06_01 15

3


3

3. Beskrivelse af inverteren

• Lækstrømmen overvåges. Inverteren ophører med at sende strøm til nettet,

hvis:

- RMS-værdierne for lækstrømmen overtræder tripindstillingerne længere

end varigheden af "clearancetid"

- der detekteres et pludseligt hop i DC-værdien for lækstrømmen.

• Jord-til-PV-isolationsmodstand overvåges under idriftsættelse af inverteren.

Hvis værdien er for lav, venter inverteren 10 minutter og foretager derefter et

nyt forsøg på at sende strøm til nettet. Bemærk: Værdien korrigeres internt

af yderligere 200 kΩ med henblik på at kompensere for måleunøjagtigheder.

• Hvis inverteren ophører med at sende strøm til nettet på grund af netfrekvens

eller netspænding (ikke trefaset LoM), og hvis frekvensen eller spændingen

gendannes inden for kort tid (kort afbrydelsestid), kan inverteren oprette forbindelse

igen, når netparametrene har ligget inden for deres grænser i det

angivne tidsrum (gentilslutningstid). Ellers vender inverteren tilbage til den

normale tilslutningssekvens.

Se kapitlet Hjælpetjenester for yderligere ikkesikkerhedsmæssige funktioner, der er netkodespecifikke.

3.3.4. Derating

Derating af udgangseffekten er en måde at beskytte inverteren mod overbelastning og mulige

fejl på. Endvidere kan derating også aktiveres med henblik på at understøtte nettet ved at reducere

eller begrænse inverterens udgangseffekt. Derating aktiveres ved:

1. PV-overstrøm

2. Intern overophedning

3. Netspænding

4. Netoverfrekvens1

5. Ekstern kommando (PLA-funktion)1

1) Se kapitlet Støttefunktioner.

Derating opnås ved justering af PV-spændingen og efterfølgende drift uden for solcellepanelernes

maksimaleffektpunkt. Inverteren fortsætter med at reducere effekten, indtil den potentielle

overbelastning ophører, eller PLA-niveauet er nået. Den samlede tid for inverterens derating

kan ses i displayet [Log → Derating], sikkerhedsniveau 1.

Derating som følge af PV-strøm eller nettets strøm angiver, at der er installeret for megen PVeffekt,

mens derating som følge af nettets strøm, netspænding og netfrekvens angiver problemer

med nettet.

Se kapitlet Støttefunktioner for mere information.

Ved temperaturderating kan udgangseffekten svinge med op til 1,5 kW.

1. PV-overstrøm

Inverteren øger PV-spændingen indtil 12 A maks. Når PV-strømmen ikke længere kan fastholdes,

afbryder inverteren forbindelsen til nettet.

2. Intern overophedning

Derating som følge af temperatur er et tegn på for høj omgivelsestemperatur, en beskidt køleprofil,

en blokeret blæser eller lignende. Se afsnittet Vedligeholdelse for vejledning.

16 L00410320-06_01


P NOM

P

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

Illustration 3.4: Derating temperatur

15 30 45 60 t [ °C]

3. Derating som følge af netspænding

Hvis netspændingen overstiger en af DNO defineret grænse U1, derater inverteren udgangseffekten.

Hvis netspændingen øges og overstiger den definerede grænse 10 min gennemsnit

(U2), ophører inverteren med at sende strøm til nettet for at bibeholde kvaliteten af strømmen

og beskytte andet udstyr tilsluttet nettet.

P [W]

Illustration 3.5: Netspænding over den af DNO fastsatte grænse

Forklaring

1 Ordnet

2 Tripgrænse

U1

Ved netspændinger, der er lavere end den nominelle spænding (230 V), vil inverteren derate

for at undgå at overstige den nuværende grænse.

U2

150AA035.10

150AA033.10

U [V]

3. Beskrivelse af inverteren

L00410320-06_01 17

3


3

3. Beskrivelse af inverteren

3.3.5. MPPT

P NOM

P

Illustration 3.6: Netspænding lavere end Unom

1.0

0.9

0.8

0.7

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 U NOM

U

En maksimaleffektpunktsøger (MPPT) er en algoritme, der konstant søger at maksimere effekten

fra solcellepanelet. MPPT-algoritmen er baseret på algoritmen for trinvis ledeevne. Algoritmen

opdaterer PV-spændingen hurtigt nok til at følge hurtige ændringer i solindstrålingen, 30

W/(m2*s)

[%]

100.0

99.8

99.6

99.4

99.2

99.0

98.8

98.6

98.4

98.2

98.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1

2

I [W/m *s]

Illustration 3.7: Målt MPPT-effektivitet for to forskellige rampeprofiler.

3.3.6. PV Sweep

150AA034.10

300 - 1000 W/m 2

100 - 500 W/m 2

Den karakteristiske effektkurve for en PV-streng er ikkelineær, og i situationer, hvor PV-paneler

delvist ligger i skyggen af eksempelvis et træ eller en skorsten, kan kurven have mere end ét

lokalt maksimum effektpunkt (lokalt MPP). Kun et af disse punkter er det sande globale maksimum

effektpunkt (globalt MPP). Ved brug af PV Sweep lokaliserer inverteren det globale MPP

frem for blot det lokale MPP. Inverteren fastholder dermed produktionen ved det optimale

punkt, nemlig det globale MPP.

18 L00410320-06_01

150AA036.10


PDC [W]

Illustration 3.8: Inverteroutput, effekt (W) versus spænding (V)

Forklaring

1 Fuldt indstrålede solpaneler - globalt MPP

2 Delvist overskyggede solpaneler - lokalt MPP

3 Delvist overskyggede solpaneler - globalt MPP

4 Overskyede forhold - globalt MPP

PV sweep-funktionen omfatter to valgmuligheder for scanning af hele kurven:

• Standardsweep – almindeligt sweep med et forprogrammeret interval

• Tvungen sweep

Standardsweep

4

Brug standardsweep til at optimere produktionen, hvis der er permanent skygge på PV-panelet.

Karakteristika vil derefter blive scannet med det definerede interval for at sikre, at produktionen

fortsat sker ved det globale MPP.

Procedure:

Anlægsniveau

I webserveren:

1. Gå til [Anlægsniveau: Opsætning → PV Sweep → Sweeptype]. Vælg "Standardsweep".

2. Gå til [Anlægsniveau: Opsætning → PV Sweep → Sweepinterval]. Indtast det ønskede

sweepinterval i minutter.

Inverterniveau

I webserveren:

1. Gå til [Inverterniveau: Opsætning → PV Sweep → Sweeptype]. Vælg "Standardsweep".

2. Gå til [Inverterniveau: Opsætning → PV Sweep → Sweepinterval]. Indtast det ønskede

sweepinterval i minutter.

Tvungen sweep

Tvungen sweep køres uafhængigt af standardsweepfunktionen og er beregnet til langsigtet

evaluering af PV-panelerne. Den anbefalede procedure er at udføre en indledende tvungen

sweep efter idriftssættelse og gemme resultatet i en logfil. Sammenligninger af fremtidige

sweep med det indledende sweep vil vise omfanget at effekttab som følge af nedbrydning af

solpanelerne over tid. For at opnå sammenlignelige resultater skal det sikres, at forholdene er

ens (temperatur, indstråling m.m.).

3

1

U [V]

DC

150AA037.10

2

3. Beskrivelse af inverteren

L00410320-06_01 19

3


3

3. Beskrivelse af inverteren

Procedure:

Kun på inverterniveau

• Gå til [Inverterniveau: Opsætning → PV Sweep]

- Klik på "Tvungen sweep".

Et tvungen sweep omfatter følgende trin:

1. Afbrydelse af inverteren fra nettet.

2. Måling af åben kredsløbsspænding for PV-panelerne.

3. Reetablering af inverterens forbindelse til nettet.

4. Genoptagelse/afslutning af PV sweep.

5. Genoptagelse af normal produktion.

For at se resultatet af det senest udførte PV sweep, gå til

• [Inverterniveau: Inverter → Status → PV sweep]

• [Anlægsniveau: Anlæg → Status → PV sweep]

For yderligere information, se TLX Series Web Server-manualen:

3.3.7. Effektivitet

• Kapitel 4, PV Sweep [0] [Anlæg, Inverter]

• Kapitel 6, PV Sweep [0] [Anlæg, Inverter]

Konverteringseffektiviteten er målt med en Yokogawa WT 3000 præcisionseffektanalysator over

et tidsrum på 250 sek., ved 25 °C og et 230 V AC-net. Effektiviteten for den enkelte inverternominering

er afbildet nedenfor:

η [%]

100

98

96

94

92

90

0 2000 4000 6000

P[W]

Illustration 3.9: Effektivitet TLX Series 6k: Effektivitet [%] kontra AC-effekt [kW]

20 L00410320-06_01

U DC[V]

420V

700V

800V

150AA038.10


η [%]

100

98

96

94

92

90

0 2000 4000 6000

P[W]

Illustration 3.10: Effektivitet TLX Series 8k: Effektivitet [%] kontra AC-effekt [kW]

η [%]

100

98

96

94

92

90

0 2000 4000 6000

P[W]

Illustration 3.11: Effektivitet TLX Series 10k: Effektivitet [%] kontra AC-effekt [kW]

η [%]

100

98

96

94

92

90

0 2000 4000 6000

P[W]

Illustration 3.12: Effektivitet TLX Series 12.5k: Effektivitet [%] kontra AC-effekt [kW]

3. Beskrivelse af inverteren

L00410320-06_01 21

U DC[V]

420V

700V

800V

U DC[V]

420V

700V

800V

U DC[V]

420V

700V

800V

150AA040.10

150AA041.10

150AA042.10

3


3

3. Beskrivelse af inverteren

η [%]

100

98

96

94

92

90

0 2000 4000 6000

P[W]

Illustration 3.13: Effektivitet TLX Series 15k: Effektivitet [%] kontra AC-effekt [kW]

TLX Series

6k 8k

TPPV/UPV 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V

5% 88,2 % 89,6 % 87,5 % 88,2 % 90,9 % 88,1 %

10% 91,8 % 92,8 % 91,4 % 92,4 % 92,8 % 92,6 %

20% 93,6 % 94,4 % 94,5 % 95,0 % 96,5 % 95,8 %

25% 94.% 95,1 % 95,3 % 95,5 % 96,9 % 96,5 %

30% 94,9 % 95,8 % 96,0 % 95,9 % 97,2 % 96,9 %

50% 96,4 % 97,6 % 97,4 % 96,4 % 97,7 % 97,5 %

75% 96,6 % 97,8 % 97,7 % 96,4 % 97,8 % 97,8 %

100% 96,7 % 97,8 % 97,9 % 96,4 % 97,8 % 97,9 %

EU 95,4 % 96,5 % 96,3 % 95,7 % 97,0 % 96,7 %

Tabel 3.2: Effektivitet TLX Series 6k og TLX Series 8k

TLX Series

10k 12.5k 15k

TPPV/UPV 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V 420 V 700 V 800 V

5% 87,3 % 90,4 % 89,1 % 89,5 % 92,2 % 91,1 % 91,1 % 93,4 % 92,5 %

10% 90,6 % 92,9 % 92,5 % 92,1 % 94,1 % 93,8 % 93,1 % 94,9 % 94,6 %

20% 94,4 % 96,0 % 95,6 % 95,2 % 96,6 % 96,3 % 95,7 % 97,0 % 96,7 %

25% 95,2 % 96,6 % 96,3 % 95,8 % 97,1 % 96,8 % 96,2 % 97,4 % 97,1 %

30% 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,2 % 97,4 % 97,1 % 96,5 % 97,6 % 97,4 %

50% 96,6 % 97,7 % 97,5 % 96,9 % 97,9 % 97,7 % 97,0 % 98,0 % 97,8 %

75% 96,9 % 97,8 % 97,8 % 97,0 % 97,8 % 97,8 % 96,9 % 97,8 % 97,7 %

100% 97,1 % 97,9 % 97,9 % 97,0 % 97,8 % 97,9 % 96,9 % 97,7 % 97,9 %

EU 95,7 % 97,0 % 96,7 % 96,1 % 97,3 % 97,3 % 96,4 % 97,4 % 97,4 %

Tabel 3.3: Effektivitet TLX Series 10k, TLX Series 12.5k og TLX Series 15k

3.3.8. Beskyttelse mod intern overspænding

Beskyttelse mod PV-overspænding

PV-overspændingsbeskyttelse er en funktion, der aktivt beskytter inverteren og PV-modulerne

mod overspænding. Funktionen er uafhængig af nettilslutning og forbliver aktiv, så længe inverteren

er fuldt funktionsdygtig.

Under normal drift ligger MPP-spændingen i området 250-800 V, og beskyttelsen mod PV-overspænding

forbliver inaktiv. Hvis inverteren er afbrudt fra nettet, er PV-spændingen i et åbent

kredsløb (ingen MPP-tracking). Under disse forhold og med høj solindstråling og lav modultemperatur

kan spændingen stige og overstige 860 V. På dette tidspunkt bliver beskyttelsesfunktionen

mod overspænding aktiv.

Hvis beskyttelsen mod PV-overspænding aktiveres, er indgangsspændingen tvunget til at reducere

til ca. 5 V, hvilket lige nøjagtig er tilstrækkeligt til at forsyne de interne kredsløb med

strøm. Reduktionen af indgangsspændingen udføres inden for 1,5 ms.

22 L00410320-06_01

U DC[V]

420V

700V

800V

150AA043.10


Når normale netforhold er genetableret, afslutter inverteren beskyttelsen mod PV-overspænding

ved at returnere MPP-spændingen til området 250-800 V.

Mellemoverspændingsbeskyttelse

Under opstart (før inverteren tilsluttes nettet), og mens PV lader mellemkredsen, kan overspændingsbeskyttelsen

aktiveres for at forhindre overspænding i mellemkredsen.

3.4. Autotestprocedure – kun Italien

Der kan initialiseres en automatisk test af inverteren ved aktivering af proceduren for inverterautotest:

• Gå til [Opsætning → Autotest] på displayet, og tryk OK.

• Via webserveren, gå til [Inverterniveau: Opsætning → Indstillinger → Autotest], og klik

på [Start → Test].

Manualen til autotest af inverteren kan fås hos producenten af inverteren.

3. Beskrivelse af inverteren

L00410320-06_01 23

3


4

4. Ændring af indstillinger for funktionsmæssig

sikkerhed og netindstillinger

4. Ændring af indstillinger for funktionsmæssig

sikkerhed og netindstillinger

4.1. Indstillinger for funktionsmæssig sikkerhed

Inverteren er designet til international brug, og den kan håndtere en lang række krav i forbindelse

med funktionsmæssig sikkerhed og netadfærd. Parametre for funktionsmæssig sikkerhed

samt visse netindstillingsparametre er foruddefinerede og kræver ikke ændringer under installation.

Visse netindstillingsparametre kræver dog ændringer under installation for at sikre optimering

af det lokale net.

For at overholde disse forskellige krav er inverteren udstyret med foruddefinerede netindstillinger

for at imødekomme standardindstillinger. Da ændring af parametre kan medføre overtrædelse

af lovkrav samt påvirke nettet negativt og reducere inverterproduktionen, er ændringer

adgangskodebeskyttede.

Afhængigt af parametertype er visse ændringer begrænset til fabriksændringer. Hvis parametre

anvendes til optimering af det lokale net, er det tilladt for installatører at foretage ændringer.

En ændring af parametre medfører automatisk en ændring af netindstillingen til "Brugerdefineret".

4.2. Ændringsprocedure

Følg proceduren beskrevet nedenfor for hver ændring af netindstilling, enten direkte eller via

ændringer af andre indstillinger for sikkerhedsfunktioner. For yderligere oplysninger henvises til

afsnittet International Inverter.

Procedure for ejer af solcelleanlæg:

1. Fastlæg den ønskede netindstilling. Den person, der er ansvarlig for beslutningen om

at ændre netindstillingen, påtager sig det fulde ansvar for eventuelle fremtidige konflikter.

2. Bestil en ændring af indstillingen hos den autoriserede tekniker.

Procedure for autoriserede teknikere:

1. Kontakt service Hotline for at få tildelt et password til niveau 2, der gælder for en dag.

2. Adgang til og ændring af netindstillingen foregår via webserveren eller det lokale display.

- For at ændre indstillinger via webserveren og servicewebserveren bruges

fjerntilgang [Inverterniveau: Opsætning → Kommunikation → Fjerntilgang].

- Inverteren indlæser parameterændringen.

3. Udfyld og underskriv formularen "Ændring af parametre for sikkerhedsfunktioner".

- For webserveradgang:

4. Send følgende til DNO:

Generer en indstillingsrapport.

Udfyld formularen genereret af Web Server på PC'en.

24 L00410320-06_01


4. Ændring af indstillinger for funktionsmæssig

sikkerhed og netindstillinger

- Formularen "Ændring af parametre for sikkerhedsfunktioner" udfyldt og underskrevet.

- Brev med anmodning om en kopi af autorisationen, der skal sendes til ejeren

af et solcelleanlæg.

L00410320-06_01 25

4


5

5. Krav til tilslutning

5. Krav til tilslutning

5.1. Retningslinjer før installation

Dette kapitel skal læses før udformning af PV-systemet. Den formidler den nødvendige information

til planlægningsintegration af TLX Series-invertere i et PV-system:

• Krav til AC-netforbindelse, inklusive valg af AC-kabelbeskyttelse

• PV-systemudformning, herunder jording

• Omgivelsesbetingelser, såsom ventilation

5.2. Krav til AC-tilslutning

Følg altid de lokale regler og krav.

Sørg for at forhindre systemet i at genoprette forbindelsen. Sørg for at sikre arbejdsområdet

ved at afmærke, lukke eller aflåse området. Utilsigtet reetablering

af forbindelse kan medføre alvorlige ulykker.

Tildæk alle spændingsbærende systemkomponenter, som kan forårsage personskader

under arbejdet. Sørg for, at farezoner er tydeligt markeret.

Inverterne er designet med en trefaset, neutral og beskyttende jord-AC-net-grænseflade til drift

under følgende forhold:

Parameter Grænseværdier Min. Maks.

Netspænding, fase – neutral 230 V +/- 20 % 184 V 276 V

Netfrekvens 50 Hz +/- 5 % 45 Hz 55 Hz

Tabel 5.1: Driftsforhold for AC

Når du vælger en netindstilling, vil parametrene i ovenstående specifikation være begrænset for

at overholde de specifikke netindstillinger.

Sådan vælges netindstllinger:

Tyskland

Nye installationer:

• "Tyskland_MV" = for installationer på mellemspændingsnettet (retningslinjer for mellemspænding).

• "Tyskland_LV1" = for installationer op til og med 13,8 kVA, der er tilsluttet lavspændingsnettet

(AR-N 4105).

• "Tyskland_LV2" = for installationer over 13,8 kVA, der er tilsluttet lavspændingsnettet

(AR-N 4105).

26 L00410320-06_01


• "Tyskland_LV3 = for installationer, der er tilsluttet lavspændingsnettet (AR-N 4105)

med forkonfigureret effektfaktor = 1

Eksisterende installationer:

• "VDE_0126_1_1_A1" = udskiftningsenheder i installationer, hvor "Tyskland" er den

valgte netindstlling.

Italien

• "Italien" = for installationer, der er tilsluttet lavspændingsnettet uden brug af en transformator.

• "Italien-Plant" = for installationer, der er tilsluttet lavspændingsnettet eller mellemspændingsnettet

med transformator.

• "Italy 6 kW" = for installationer på op til 6 kW, der er tilsluttet lavspændingsnettet

uden ekstern afbryder (SPI).

Danmark

Nye installationer:

• "Danmark_LV1" = for installationer op til og med 11 kVA, der er tilsluttet lavspændingsnettet

(TF 3.2.1 / AR-N 4105).

• "Danmark_LV2" = for installationer over 11 kVA, der er tilsluttet lavspændingsnettet

(TF 3.2.1 / AR-N 4105).

• "Danmark_LV3" = for installationer, der er tilsluttet lavspændingsnettet (AR-N 4105)

med forkonfigureret effektfaktor = 1

• "EN 50438-DK" = for installationer med TLX / TLX Pro (TF 3.2.1 / EN 50438-DK)

Eksisterende installationer:

• "EN 50438-DK" = udskiftningsenheder i installationer (før 01.01.2012), hvor "Danmark"

er den valgte netindstlling, eller for TLX / TLX Pro (TF 3.2.1 / EN 50438-DK).

Jordingssystemer

Inverterne kan anvendes på TN-S-, TN-C-, TN-C-S- og TT-systemer.

Bemærk:

Hvis en ekstern RCD er påkrævet udover den indbyggede RCMU, anvendes en 300 mA RCD

af type B for at undgå udkobling. IT-systemer understøttes ikke.

Bemærk:

Hvis der anvendes TN-C-jording for at undgå jordstrøm i kommunikationskablet skal det sikres,

at der ikke er forskelle i de forskellige inverteres jordingspotentiale.

5.2.1. Hovednetafbryder, kabelsikring og belastningsafbryder

5. Krav til tilslutning

Forbrugsbelastning må ikke påføres mellem netafbryderen og inverteren. En overbelastning af

kablet vil muligvis ikke blive genkendt af kabelsikringen, se afsnittet Funktionsoversigt. Anvend

altid separate sikringer til forbrugsbelastninger. Anvend dedikerede kredsløbsafbrydere med belastningsafbryderfunktion

til belastningsomkobling. Gevindskårne sikringselementer som "Diazed"

og "Neozed" betragtes ikke som passende belastningsafbrydere. Sikringsholdere kan blive

beskadiget, hvis de afmonteres under belastning. Sluk for inverteren ved hjælp af PV-belastningafbryderen,

før flytning/udskiftning af sikringselementer.

Valget af ratingen af netafbryderen afhænger af udformningen af ledningsføringen (ledningsnettets

tværsnit), kabeltype, ledningsføringsmetode, omgivelsestemperatur, inverterens strømrating

mm. Derating af netafbryderens rating kan være nødvendig som følge af selvopvarm-

L00410320-06_01 27

5


5

5. Krav til tilslutning

ning, eller hvis den udsættes for varme. Den maksimale udgangsstrøm pr. fase kan findes i tabellen.

TLX Series

6k 8k 10k 12.5k 15k

Maksimal inverterstrømstyrke 9 A 12 A 15 A 19 A 22 A

Anbefalet blæsesikringstype gL/gG 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A

Anbefalet automatisk sikringstype B 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A

Tabel 5.2: Specifikationer for ledningsnet

5.2.2. Krav til kabler

Kabel Betingelse Specifikation

AC Kabel med 5 ledninger Kobber

Ydre diameter 18-25 mm

Isoleringsstrip Alle 5 ledninger 16 mm

Maks. anbefalet kabellængde

TLX Series

6k, 8k og 10k

Maks. anbefalet kabellængde

TLX Series

12.5k

Maks. anbefalet kabellængde

TLX Series

15k

2,5 mm2 21 m

4 mm2 34 m

6 mm2 52 m

10 mm2 87 m

4 mm2 28 m

6 mm2 41 m

10 mm2 69 m

6 mm2 34 m

10 mm2 59 m

PE-kabeldiameter minimum som fasekabler

DC Maks. 1000 V, 12 A

Kabellængde 4 mm 2 - 4,8 Ω /km < 200 m*

Kabellængde 6 mm 2 - 3,4 Ω /km >200-300 m*

Parret stik Multikontakt PV-ADSP4./PV-ADBP4.

* Afstanden mellem inverter og PV-panel og tilbage igen plus den samlede længde af kabelføringen til PVpanelet.

Tabel 5.3: Krav til kabler

Bemærk:

Undgå effekttab på mere end 1 % af inverterens nominelle klassifikation i kablerne.

[%]

2

1.5

1

0.5

2.5 mm 2

4 mm 2

6 mm 2

10 mm 2

0 0 20 40 60 80 [m]

Illustration 5.1: TLX Series 6k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m]

28 L00410320-06_01

150AA044.10


[%]

2

1.5

1

0.5

2.5 mm 2

4 mm 2

6 mm 2

10 mm 2

0 0 20 40 60 80 [m]

Illustration 5.2: TLX Series 8k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m]

[%]

2

1.5

1

0.5

2.5 mm 2

4 mm 2

6 mm 2

10 mm 2

0 0 20 40 60 80 [m]

Illustration 5.3: TLX Series 10k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m]

[%]

2

1.5

1

0.5

4 mm 2

6 mm 2

10 mm 2

0 0 20 40 60 80 [m]

Illustration 5.4: TLX Series 12.5k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m]

150AA045.10

150AA046.10

150AA047.10

5. Krav til tilslutning

L00410320-06_01 29

5


5

5. Krav til tilslutning

[%]

2

1.5

1

0.5

4 mm 2

6 mm 2

10 mm 2

0 0 20 40 60 80 [m]

Illustration 5.5: TLX Series 15k Kabeltab [%] kontra kabellængde [m]

Overvej ligeledes følgende ved valg af kabeltype og tværsnitsområde:

- Omgivelsestemperatur

- Layouttype (i væg, under jorden, i fri luft osv.)

- UV-modstand

5.2.3. Netimpedans

Netimpedansen skal svare til specifikationerne for at undgå utilsigtet afbrydelse fra nettet eller

derating af udgangseffekten. Det er ligeledes vigtigt, at de korrekte kabeldimensioner anvendes

for at undgå tab. Endvidere skal der tages hensyn til ikke-belastningsspændingen ved tilslutningspunktet.

Den maksimalt tilladte netimpedans som funktion af ikke-belastningsspændingen

for TLX Series-invertere vises i følgende graf.

Z G [ ]

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

230

6 kW

8 kW

10 kW

12.5 kW

15 kW

150AA048.10

150AA049.10

235 240 245

250 255

UAC [V]

Illustration 5.6: Netimpedans: Maksimalt tilladt netimpedans [Ω] versus netspænding uden belastning [V]

5.3. Krav til PV-tilslutning

Den nominelle/maksimale indgangsspecifikation pr. PV input samt den samlede inputspecifikation

vises i tabellen nedenfor.

30 L00410320-06_01


For at undgå at beskadige inverteren skal grænserne i tabellen overholdes i forbindelse med dimensionering

af PV-generatoren for inverteren.

For vejledning og anbefalinger vedrørende dimensionering af PV-generatoren (modulpanel) for

at kunne tilpasse til nedenstående inverterkapacitet henvises til afsnittet Anbefalinger og mål

for dimensionering.

Parameter TLX-serien

6k 8k 10k 12.5k 15k

Antal indgange 2 3

Maksimum indgangsspænding, åbent kredsløb

(Vdcmax)

1000 V

Minimum spændingsdriftstemperatur (Vmppmin) 250 V

Maks./nom. spændingsdrift MPP (Vmppmax) 800 V

Maks./nom. indgangsstrøm (Idcmax) 12 A

Maksimal kortslutningsstrøm (Isc) 12 A

Maks./nom. PV-indgangseffekt pr. MPPT

(Pmpptmax)

8000 W

Maks./nom. konverteret PV-indgangseffekt,

i alt (ΣP mpptmax)

6200 W 8250 W 10300 W 12900 W 15500 W

Tabel 5.4: PV-driftsforhold

I [A]

I dc, max

I sc

12, 250

V dc, min

Illustration 5.7: Driftsområde

Forklaring

1 Driftsområde

1

12, 667

10, 800

V dcmpptmax

V dc, max

5. Krav til tilslutning

Maksimum tomgangsspænding

Tomgangsspændingen fra PV-strengene må ikke overstige den maksimale tomgangsspændingsgrænse

for inverteren. Kontrollér specifikationen for tomgangsspændingen ved PV-modulets

laveste driftstemperatur. Kontrollér også, at den maksimale systemspænding for PV-modulerne

ikke overstiges. Under installationen skal spændingen kontrolleres, før PV-modulerne tilsluttes

inverteren. Brug et kategori III-voltmeter, der kan måle DC-værdier på op til 1000 V.

Der gælder særlige krav for tyndfilmsmoduler, se afsnittet om Tyndfilm.

L00410320-06_01 31

U [V]

150AA075.10

5


5

5. Krav til tilslutning

MPP-spænding

Strengens MPP-spænding skal ligge inden for driftsområdet for inverterens MPPT, der defineres

af minimumsspændingsdriften MPP (250 V) og maksimumspændingsdriften MPP (800 V) for PVmodulernes

temperaturområde.

Kortslutningsstrøm

Den maksimale kortslutningsstrøm (Isc) må ikke overstige det absolutte maksimum, som inverteren

kan modstå. Kontrollér specifikationen for kortslutningsstrømmen ved PV-modulets højeste

driftstemperatur.

Strømbegrænsninger for individuelle PV input skal overholdes. Den konverterede indgangseffekt

begrænses imidlertid af den maksimale konverterede PV indgangseffekt, i alt (Σ mpptmax) og ikke

af summen af maksimal PV indgangseffekt pr. MPPT (Pmpptmax1 + Pmpptmax2 + Pmpptmax3).

32 L00410320-06_01


I

PV

[A]

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

P

PV

[W]

8000

7000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

250, 12.0 667, 12.0

800, 10.0

1000, 0.0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

U

PV

[V]

250,3000

Illustration 5.8: MPP-område 6 kW

Forklaring

1 Maksimal kortslutningsstrøm

2 Maksimal tomgangsspænding

3 Konstant strøm

4 Konstant effekt

5 MPP-område

6 MPP-område nominel effekt

1

3 4

250,3120

5

6

667,8000

800,8000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2

5. Krav til tilslutning

U

PV

[V]

L00410320-06_01 33

150AA050.10

5


5

5. Krav til tilslutning

I

PV

[A]

P

PV

[W]

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8000

7000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

1

250, 12.0

667, 12.0

800, 10.0

1000, 0.0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 U

PV

[V]

250,3000

Illustration 5.9: MPP-område 8 kW.

Forklaring

1 Maksimal kortslutningsstrøm

2 Maksimal tomgangsspænding

3 Konstant strøm

4 Konstant effekt

5 MPP-område

6 MPP-område nominel effekt

Over 800 V er reserveret til derating.

3 4

343, 4120

5

667,8000

800,8000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

34 L00410320-06_01

6

2

150AA051.10

U

PV

[V]


I

PV

[A]

P PV

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8000

7000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

250, 12.0

667, 12.0

800, 10.0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

250,3000

Illustration 5.10: MPP-område 12.5 kW.

Forklaring

1 Maksimal kortslutningsstrøm

2 Maksimal tomgangsspænding

3 Konstant strøm

4 Konstant effekt

5 MPP-område

6 MPP-område nominel effekt

Over 800 V er reserveret til derating.

1

3 4

358, 4300

5

667,8000

800,8000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

6

2

5. Krav til tilslutning

1000, 0.0

U

PV

[V]

U PV [V]

L00410320-06_01 35

150AA052.10

5


5

5. Krav til tilslutning

I

PV

[A]

1

P PV

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8000

7000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

250, 12.0 667, 12.0

800, 10.0

1000, 0.0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 U

PV

[V]

250,3000

Illustration 5.11: MPP-område 10 kW og 15 kW.

Forklaring

1 Maksimal kortslutningsstrøm

2 Maksimal tomgangsspænding

3 Konstant strøm

4 Konstant effekt

5 MPP-område

6 MPP-område nominel effekt

Over 800 V er reserveret til derating.

3 4

430, 5150

5

667,8000

800,8000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Fejlpolarisering

Inverteren beskyttes mod fejlpolarisering, og den genererer ingen strøm, før polariteten er korrekt.

Fejlpolarisering skader hverken inverteren eller stikkene.

36 L00410320-06_01

6

2

U PV [V]

150AA053.10


Husk at afbryde PV afbryderen før korrigering af polaritet!

PV-til-jord-modstand

Overvågning af PV-til-jord-modstand implementeres for alle netindstillinger, da forsyning af

energi til nettet med for lav modstand kan være skadeligt for inverteren og/eller PV-modulerne.

I henhold til den tyske standard VDE0126-1-1 skal minimumsmodstanden mellem solcellepanelernes

poler og jorden være 1 kΩ / VOC, og for et 1000 V system svarer dette til en minimumsmodstand

på 1 MΩ. PV-moduler designet i overensstemmelse med standard IEC61215 er kun

testet til en specifik modstand på minimum 40 MΩ*m 2 . For et 15 kW kraftværk med en 10 %

PV-moduleffekt er det samlede område for modulerne 150 m 2 , som igen skaber en minimumsmodstand

på 40 MΩ*m2 / 150 m2 = 267 kΩ.

Den påkrævede grænse på 1 MΩ er af samme årsag blevet sænket til 200 kΩ (+ 200 kΩ til

kompensering for måleunøjagtigheder) med godkendelse af de tyske myndigheder (Deutsche

Gesetzliche Unfallsversicherung, Fachhausschuss Elektrotechnik).

Under installationen skal modstanden kontrolleres, før PV-modulerne tilsluttes inverteren. Proceduren

for kontrol af modstand findes i afsnittet om PV -tilslutning.

Jording

Det er ikke muligt at jorde nogen af solcellepanelernes poler. Det er imidlertid obligatorisk at

jorde alle ledende materialer, dvs. at monteringssystemet skal overholde de generelle standarder

for elektriske installationer.

Parallel forbindelse af solcellepaneler

PV input fra inverteren kan internt (eller eksternt) forbindes parallelt. Se eksempler nedenfor.

Fordele og ulemper ved at gøre dette:

• Fordele

• Ulemper

- Layout-fleksibilitet

- Parallel forbindelse gør det muligt at anvende et enkelt toledet kabel fra solcellepanelet

til inverteren (reducerer installationsomkostninger)

- Overvågning af hver enkelt streng er ikke muligt

- Strengsikringer/strengdioder kan være nødvendige

5. Krav til tilslutning

Efter den fysiske tilslutning udfører inverteren en autotest af konfigurationen og konfigurerer

sig selv i overensstemmelse hermed.

L00410320-06_01 37

5


5

5. Krav til tilslutning

Eksempler på PV-systemer

Eksempler på forskellige PV-tilslutninger/-systemer kan ses nedenfor med følgende forklarende

oversigtstabel:

EkStreng- Tilslutningspunkt B

Ekstern C

Inverterinput

semkapacitet, A

Inverter Ekstern parallel Intern

1 2 3

pel retning Generator

splitter * forbindelse parallel

og hældningstilslutnings- forbindelse

vinkelboks

i inverter

1 3 identiske x Ja 3 i parallel Påkrævet Splitter Splitter Splitter

forbindelse

output

(valgfri)

output output

2 3 identiske x Valgfrit 1 streng 1 streng 1 streng

3 3 forskellige x Ikke tilladt 1 streng 1 streng 1 streng

4 1 forskellig

x Ikke tilladt for 1 streng 1 streng 1 streng

2 identiske

streng 1.

Valgfri for streng

2 og 3.

5 4 identiske x Ja 4 i parallel Påkrævet Splitter Splitter Splitter

forbindelse

output

(valgfri)

output output

6 4 identiske x x Ja 3 i parallel Valgfrit Splitter Splitter

forbindelse

1 i serieforbindelse

output output

7 6 identiske x Påkrævet 2 strenge 2 strenge 2 strenge

8 4 identiske x x Påkrævet 2 strenge via

Y-stik

1 streng 1 streng

* Når den samlede indgangsstrøm overstiger 12A, kræves en ekstern splitter.

Tabel 5.5: Oversigt over eksempler på PV-systemer

38 L00410320-06_01


Illustration 5.12: PV-system Eksempel 1

Illustration 5.13: PV-system Eksempel 2

5. Krav til tilslutning

EkStreng- Tilslutningspunkt B

Ekstern C

Inverterinput

semkapacitet, A

Inverter Ekstern parallel Intern

1 2 3

pel retning Generator

splitter * forbindelse parallel

og hældningstilslutnings- forbindelse

vinkelboks

i inverter

1 3 identiske x Ja 3 i parallel Påkrævet Splitter Splitter Splitter

forbindelse

output

(valgfri)

output output

2 3 identiske x Valgfrit 1 streng 1 streng 1 streng

* Når den samlede indgangsstrøm overstiger 12A, kræves en ekstern splitter.

L00410320-06_01 39

5


5

5. Krav til tilslutning

Illustration 5.14: PV-system Eksempel 3

Illustration 5.15: PV-system Eksempel 4

EkStreng- Tilslutningspunkt B

Ekstern C

Inverterinput

semkapacitet, A

Inverter Ekstern parallel Intern

1 2 3

pel retning Generator

splitter * forbindelse parallel

og hældningstilslutnings- forbindelse

vinkelboks

i inverter

3 3 forskellige x Ikke tilladt 1 streng 1 streng 1 streng

4 1 forskellig

x Ikke tilladt for 1 streng 1 streng 1 streng

2 identiske

streng 1.

Valgfri for streng

2 og 3.

* Når den samlede indgangsstrøm overstiger 12A, kræves en ekstern splitter.

40 L00410320-06_01


Illustration 5.16: PV-system Eksempel 5

Illustration 5.17: PV-system Eksempel 6

5. Krav til tilslutning

EkStreng- Tilslutningspunkt B

Ekstern C

Inverterinput

semkapacitet, A

Inverter Ekstern parallel Intern

1 2 3

pel retning Generator

splitter * forbindelse parallel

og hældningstilslutnings- forbindelse

vinkelboks

i inverter

5 4 identiske x Ja 4 i parallel Påkrævet Splitter Splitter Splitter

forbindelse

output

(valgfri)

output output

6 4 identiske x x Ja 3 i parallel Valgfrit Splitter Splitter

forbindelse

1 i serieforbindelse

output output

* Når den samlede indgangsstrøm overstiger 12A, kræves en ekstern splitter.

L00410320-06_01 41

5


5

5. Krav til tilslutning

Illustration 5.18: PV-system Eksempel 7

Illustration 5.19: PV-system Eksempel 8

EkStreng- Tilslutningspunkt B

Ekstern C

Inverterinput

semkapacitet, A

Inverter Ekstern parallel Intern

1 2 3

pel retning Generator

splitter * forbindelse parallel

og hældningstilslutnings- forbindelse

vinkelboks

i inverter

7 6 identiske x Påkrævet 2 strenge 2 strenge 2 strenge

8 4 identiske x x Påkrævet 2 strenge via

Y-stik

1 streng 1 streng

* Når den samlede indgangsstrøm overstiger 12A, kræves en ekstern splitter.

42 L00410320-06_01


Dimensioner og udformning for PV-kabel

Effekttabet i PV-kablerne må ikke overstige 1 % af den nominelle værdi for at undgå tab. For et

panel på 5000 W ved 700 V svarer dette til en maksimummodstand på 0,98 Ω. Forudsat at der

anvendes et aluminiumskabel (4 mm 2 → 4,8 Ω/km, 6 mm 2 → 3,4 Ω / km), er den maksimale

længde for et 4 mm 2 kabel ca. 200 m og for et 6 mm 2 kabel ca. 300 m. Den samlede længde

defineres som to gange den fysiske afstand mellem inverteren og solcellepanelet plus længden

af PV-kablerne indeholdt i modulerne. Undgå loops på DC-kablerne, da de kan fungere som en

antenne for radiostøj forårsaget af inverteren. Kabler med positiv og negativ polaritet skal placeres

ved siden af hinanden med så lille afstand som muligt mellem dem. Dette reducerer også

den inducerede spænding i tilfælde af lyn og reducerer risikoen for skader.

DC Maks. 1000 V, 12 A

Kabellængde 4 mm 2 - 4,8 Ω /km < 200 m*

Kabellængde 6 mm 2 - 3,4 Ω /km > 200-300 m*

Afstanden mellem inverter og solcellepanel og tilbage igen plus den samlede længde af kabelføringen

til solcellepanelet.

Tabel 5.6: Kabelspecifikationer

5.3.1. Anbefalinger og målsætninger ved dimensionering

5. Krav til tilslutning

Optimering af PV-konfiguration: Spænding

Udgangseffekten fra inverteren kan optimeres ved at anvende den maksimale indgangsspænding

(Vdcmax) pr. input. Minimumsgrænsen for tomgangsspænding er 500 V.

Eksempler:

1. I et PV-system på 75 moduler, der hver især har en tomgangsspænding på 40 V ved

-10 °C og 1000 W/m², er det muligt at tilslutte op til 25 moduler i en streng (25 * 40 V

= 1000 V). Dette gør det muligt at have tre strenge, og hver streng når den maksimale

inverterindgangsspænding på 1000 V ved -10 °C og 1000 W/m 2 , svarende til PV-systemerne

i eksempel 1 og 2.

2. Et andet PV-system har kun 70 moduler af samme type som ovenfor. Dermed kan kun

to strenge nå den optimale spænding på 1000 V. De resterende 20 moduler når en

spændingsværdi på 800 V ved -10 °C . Denne streng skal derefter sluttes til det sidste

inverterinput svarende til PV-systemet i eksempel 4.

3. Endelig har et tredje PV-system 62 moduler af typen beskrevet ovenfor. Med to strenge

af 25 moduler er der 12 moduler tilbage til det sidste inverterinput. 12 moduler producerer

kun 480 V tomgangsspænding ved -10 °C . Spændingen ved det sidste inverterinput

er derfor for lav. Den korrekte løsning er at tilslutte 22 moduler til det første

inverterinput og to gange 20 moduler til de resterende to input. Dette svarer til 880 V

og 800 V ved -10 °C og 1000 W/m 2 , svarende til PV-systemet i eksempel 4.

Optimering af PV-effekt

Forholdet mellem den installerede PV-effekt ved STC (PSTC) og den nominelle invertereffekt

(PNOM), det såkaldte PV-til-net-forhold KPV-AC, anvendes til at evaluere dimensioneringen af inverteren.

For at nå et maksimalt Performance ratio med en omkostningseffektiv løsning må følgende

øvre grænser ikke overstiges.

L00410320-06_01 43

5


5

5. Krav til tilslutning

Overensstemmende effekt for invertertype

TLX Series

Systemtype Maks.

KPV-AC:

6k 8k 10k 12.5k 15k

Sporingssystemer

Faste systemer med optimale

betingelser: Nærved

1,05 6,3 kWp 8,4 kWp 10,5 kWp 13,1 kWp 15,7 kWp

ideel retning (mellem SV

og SØ) og hældning (mere

end 10°)

Faste systemer med halvoptimale

betingelser: Ret-

1,12 6,7 kWp 9,0 kWp 11,2 kWp 14,0 kWp 16,8 kWp

ning eller hældning overstiger

ovennævnte grænser.

Faste systemer med sub-

1,18 7,1 kWp 9,4 kWp 11,8 kWp 14,7 kWp 17,7 kWp

optimale betingelser: Retning

og hældning overstiger

ovenstående grænser.

1,25 8 kWp 10,0 kWp 12,5 kWp 15,6 kWp 18,7 kWp

Ifølge Dr. B. Burger "Auslegung und Dimensionierung von Wechselrichtern für netzgekoppelte PV-Anlagen",

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, 2005.

Tabel 5.7: Optimering af PV-konfiguration*

Bemærk:

Dataene er kun gyldige for nordeuropæiske forhold (> 48° Nord). PV-til-net-forholdet angives

specifikt for PV-systemer, der er optimeret med hensyn til hældning og retning.

Design til reaktiv strøm

Inverterens nominelle aktive effekt (P) og tilsyneladende effekt (S) er ens. Der er således ingen

indirekte omkostninger ved at producere reaktiv (Q) strøm ved fuld aktiv effekt. Når inverterne

er installeret i et PV-kraftværk, der skal generere en vis mængde reaktiv strøm, skal mængden

af installeret PV-kapacitet pr. inverter derfor reduceres.

To sager skal forventes:

1. En vis power factor (PF) er påkrævet, f.eks. PF = 0,95: dermed skal PV-til-net-forholdet,

KPV-AC, ganges med 0,95. Det korrigerede forhold anvendes derefter til dimensionering

af anlægget.

2. DNO angiver en påkrævet mængde reaktiv strøm (Q), og anlæggets nominelle effekt

(P) er kendt. PF kan derefter beregnes som følger: PF = SQRT(P 2 /(P^2+Q 2 )). PF anvendes

derefter som beskrevet ovenfor.

Design til lav AC-netspænding

Den nominelle udgangseffekt for inverteren er angivet ved en netspænding på 230 V. Indgangseffekten

skal derates for AC-net, hvor spændingen er lavere end denne grænse. En lavere

netspænding kan opstå, hvis inverteren installeres i et netværk langt væk fra transformatoren

og/eller med høje lokale belastninger, f.eks. i et industriområde. For at sikre korrekt AC-netspænding,

måles netspændingen kl. 10, 12 og 14, når belastningen og indstrålingen er høj.

Der findes to alternativer:

1. Nedgrader PV-anlægget til:

• PSTC = PNOM * KPV-AC * målt netspænding / 230,

hvor

- PSTC er den installerede PV-effekt ved STC

- PNOM er den nominelle invertereffekt

- KPV-AC er det såkaldte PV-til-net-forhold

44 L00410320-06_01


5.3.2. Tyndfilm

2. Kontakt det lokale DNO for at få dem til at øge begrænsningen på transformatoren.

Brugen af TLX Series invertere med tyndfilmsmoduler er blevet godkendt af visse producenter.

Erklæringer og godkendelser findes på www.danfoss.com/solar. Hvis der ikke findes en erklæring

for det foretrukne modul, er det vigtigt at indhente godkendelse fra producenten af modulet,

før tyndfilmsmoduler installeres med inverterne.

Kredsløbet i inverterne er baseret på en omvendt asymmetrisk boostomformer og bipolær DCforbindelse.

Det negative potentiale mellem PV-paneler og jorden er derfor væsentligt lavere

sammenlignet med andre invertere uden transformator.

5.3.3. Beskyttelse mod lyn

Modulspænding under den første degradering kan derfor være højere end den angivne

spænding i databladet. Dette skal tages med i betragtning ved udformning

af PV-systemet, da en for høj DC-spænding kan skade inverteren. Modulstrøm kan

også ligge over inverterens strømbegrænsning under den indledende degradering.

I dette tilfælde reducerer inverteren udgangseffekten i overensstemmelse hermed,

hvilket medfører lavere produktion. Under udformning skal der derfor tages

hensyn til inverter- og modulspecifikationer både før og efter den indledende degradering.

Inverteren er fremstillet med intern overspændingsbeskyttelse på AC- og PV-siden. Hvis PV-systemet

er installeret på en bygning med et eksisterende system til beskyttelse mod lyn, skal PVsystemet

også være korrekt omfattet af lynbeskyttelsessystemet. Inverterne klassificeres som

havende TYPE III (klasse D) beskyttelse (begrænset beskyttelse). Varistorerne i inverteren er

tilsluttet mellem fase og neutrale kabler samt mellem PV plus- og minus-terminaler. En varistor

er anbragt mellem de neutrale kabler og PE-kabler.

Tilslutningspunkt Overspændingskategori i henhold til EN50178

AC-side Kategori III

PV-side Kategori II

Tabel 5.8: Overspændingskategori

5.3.4. Varmehåndtering

Enhver form for stærkstrømselektronik genererer overskudsvarme, som skal kontrolleres og

fjernes for at undgå skader og sikre høj driftssikkerhed og lang levetid. Temperaturen måles

kontinuerligt omkring vigtige komponenter såsom de integrerede effektmoduler for at beskytte

elektronikken mod overophedning. Hvis temperaturen overskrider grænserne, reducerer inverteren

indgangseffekten for at holde temperaturen på et sikkert niveau.

Varmehåndteringskonceptet i inverteren er baseret på tvangskøling ved hjælp af tre hastighedsstyrede

blæsere. Blæserne styres elektronisk og kører kun, når det er nødvendigt. Inverterens

bagside er udformet som en køleprofil, som fjerner varme, der dannes af stærkstrømshalvlederne

i de integrerede effektmoduler. Endvidere er der forceret ventilation af de magnetiske dele.

I store højder reduceres luftens kølekapacitet. Blæserens styreanordning vil forsøge at kompensere

for den reducerede køling. Ved højder på mere end 1000 m bør derating af inverterens effekt

ved systemudformning overvejes med henblik på at undgå energitab.

Højde 2000 m 3000 m

Maks. belastning for inverter 95% 85%

Tabel 5.9: Højdekompensation

5. Krav til tilslutning

L00410320-06_01 45

5


5

5. Krav til tilslutning

Bemærk:

PELV-beskyttelse er kun effektiv op til 2000 m over havets overflade.

Der bør også tages hensyn til andre faktorer som højere solindstråling. Køleprofilen skal rengøres

regelmæssigt og kontrolleres for støv og blokerende elementer en gang årligt.

Inverterens driftssikkerhed og levetid kan optimeres, hvis den monteres på et sted med lave

omgivelsestemperaturer.

Bemærk:

Til beregning af ventilation anvendes en maks. varmeafgivelse på 600 W pr. inverter.

5.3.5. Simulering af PV

Kontakt leverandøren, før inverteren tilsluttes en strømforsyning til testformål, f.eks. simulering

af PV. Inverteren har indbyggede funktioner, der kan skade strømforsyningen. For mere information,

se afsnittet Beskrivelse af inverteren, Idriftsættelse.

46 L00410320-06_01


6. Installation og idriftsættelse

6.1. Installationsdimensioner og -mønstre

Undgå konstant strøm af vand.

Undgå direkte sollys.

6. Installation og idriftsættelse

Kontrollér korrekt luftstrømning.

Kontrollér korrekt luftstrømning.

Monteres på ikke-antændelig overflade.

Monteres stående på en lodret overflade.

Undgå støv og ammoniakgasser.

L00410320-06_01 47

6


6

6. Installation og idriftsættelse

Illustration 6.1: Sikkerhedsafstande

Overhold disse afstande ved installation af en eller flere invertere. Montering på en række anbefales.

Kontakt leverandøren for information om montering på flere rækker.

Illustration 6.2: Vægplade

Bemærk:

Det er obligatorisk at benytte den vægplade, der leveres med inverteren.

Brug skruer, der på sikker vis kan bære vægten af inverteren. Inverteren skal justeres, og det

er vigtigt, at der er adgang til inverteren fra fronten, så der er plads til servicering.

48 L00410320-06_01


6.2. Montering af inverteren

For at garantere sikker håndtering af inverteren skal der altid være to personer til

at bære enheden, eller der skal anvendes en passende transportvogn. Der skal

bæres sikkerhedssko.

Illustration 6.3: Anbringelse af inverteren

Illustration 6.4: Fastgør inverteren

6. Installation og idriftsættelse

Hæld inverteren som vist på billedet, og anbring

toppen af inverteren mod monteringsbeslaget.

Brug de to styrehåndtag (1) øverst

på pladen til at styre inverteren vandret.

Skub inverteren opad (2) over toppen af

monteringspladen, indtil inverteren hælder

mod væggen (3).

L00410320-06_01 49

6


6

6. Installation og idriftsættelse

Illustration 6.5: Anbring inverteren i monterings-

beslaget

Illustration 6.6: Fastgør skruerne

50 L00410320-06_01

Anbring den nederste del af inverteren mod

monteringsbeslaget.

Sænk (4) inverteren og kontrollér, at krogen

på inverterens bundplade er anbragt i den

nederste del af monteringsbeslaget (5). Kontrollér,

at det ikke er muligt at løfte inverterens

bund væk fra monteringsbeslaget.

(6) Fastgør skruerne på begge sider af vægpladen

for at fastgøre inverteren.


6.3. Sådan fjernes inverteren

Løsn låseskruerne på begge sider af inverteren.

Afmontering udføres i modsat rækkefølge af monteringen. Med et fast greb i den nederste del

af inverteren løftes inverteren ca. 20 mm lodret op. Træk inverteren lidt væk fra væggen. Skub

opad i en ret vinkel, indtil vægpladen løsner inverteren. Løft inverteren væk fra vægpladen.

6.4. Åbning og lukning af inverteren

Sørg for at overholde alle ESD-sikkerhedsregler. Enhver elektrostatisk ladning skal

aflades ved at røre ved det jordforbundne kabinet før håndtering af eventuelle

elektroniske komponenter.

Illustration 6.7: Løsn frontskruer

6. Installation og idriftsættelse

Brug en TX 30-skruetrækker til at løsne de

to frontskruer. Drej skruetrækkeren, indtil

skruerne hopper ud. Skruerne er fastgjort

med en fjeder og kan ikke falde ud.

L00410320-06_01 51

6


6

6. Installation og idriftsættelse

Illustration 6.8: Åbn inverteren

Illustration 6.9: Luk inverteren

52 L00410320-06_01

Træk frontlågen opad. Når du mærker en let

modstand, skal du trykke på bunden af

frontlågen, så den klikker på plads i holdeposition.

Det anbefales at anvende holdepositionen

frem for at afmontere frontlågen helt.

For at lukke inverteren skal der holdes fast i

den nederste del af frontlågen med hånden,

og der gives et let tryk på toppen, indtil den

falder på plads. Før frontlågen på plads, og

fastgør de to forreste skruer.


Illustration 6.10: Spænd de forreste skruer for at

sikre korrekt PE-tilslutning

6. Installation og idriftsættelse

De to forreste skruer er PE-tilslutningen til frontlågen. Sørg for, at begge skruer er

monteret og tilspændt med det foreskrevne moment.

L00410320-06_01 53

6


6

6. Installation og idriftsættelse

6.5. AC-nettilslutning

16mm

140mm

Illustration 6.11: Afisolering af AC-kabel

L1 L2 L3 N

10mm

Illustrationen viser afisolering af alle 5 ledninger i AC-kablet. Længden af PE-kablet skal være

længere end nettet og nullederne.

Illustration 6.12: AC-tilslutningsområde

Forklaring

1 Kortslutningsbro

L1, L2, L3, N 3 netledninger (L1, L2, L3) og en nulleder (N)

PE Jordledning

1. Kontrollér, at inverteren passer til netspændingen.

54 L00410320-06_01

PE

1

150AA059.10

L1 L2 L3 N

PE

PE

150AA002.11


2. Frigør hovedafbryderen og træf forholdsregler til at forhindre reetablering af forbindelse.

3. Åbn frontlågen.

4. Indsæt kablet gennem AC-forskruningen til klemmerækkerne.

5. De tre netledninger (L1, L2 og L3) samt nullederen (N) er obligatoriske og skal forbindes

til den 4-polede klemmerække med de respektive markeringer.

6. Jordledningen (PE) er obligatorisk og skal forbindes direkte til kabinettets PE-terminal.

Indsæt ledningen, og spænd skruen for at fastgøre ledningen.

7. Alle ledninger skal fastgøres korrekt med det rette moment. Se afsnittet Tekniske data,

momentspecifikationer til installation.

8. Luk frontlågen, og husk at kontrollere, at begge skruer er tilspændt med korrekt moment

for at opnå jordforbindelse.

9. Luk for afbryderen.

Kontrollér for en sikkerheds skyld al ledningsføring. Tilslutning af en faseledning til

den neutrale terminal kan forårsage permanent skade på inverteren. Fjern ikke

kortslutningsbroen ved (1).

6.6. Parallel PV-strengkonfiguration

Ved parallel PV-strengkonfiguration anvendes altid intern parallel jumper sammen med en ekstern

parallel kobling.

1

12A

12A

12A

1

12A

12A

12A

1

12A

12A

12A

Inverter Cabling

PV module

12A

12A

12A

12A

12A

12A

12A

12A

12A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

Illustration 6.13: Korrekt parallel forbindelse

Forklaring

1 Parallel jumper

2 Parallel forbindelse, 3 indgange

3 Parallel forbindelse, 2 indgange

12A

12A

12A

30A

7A

3

7A

7A

7A

2

6. Installation og idriftsættelse

L00410320-06_01 55

150AA026.11

6


6

6. Installation og idriftsættelse

12A

12A

12A

1

12A

12A

12A

12A

12A

12A

Inverter Cabling

PV module

1 2

12A

12A

12A

12A

12A

12A

12A

12A

12A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

Illustration 6.14: Forkert parallel forbindelse

4

30A

7A

7A

7A

7A

30A

3

2

Forklaring

1 Parallel jumper

2 Parallel forbindelse, 1 indgang. Strømmen i første indgang overskrides, hvilket medfører overbelastning

af kabel og PV-belastningsafbryder.

3 Parallel forbindelse mangler. Den fulde PV-effekt tilføres en indgang, hvilket medfører risiko for

overbelastning af PV-stik, kabel og PV-belastningsafbryder.

4 Parallel jumper mangler, hvilket medfører risiko for overbelastning af PV-stik, kabel og PV-belastningsafbryder

i tilfælde af inverterfejl.

6.7. PV-tilslutning

PV må IKKE tilsluttes jorden!

Brug et egnet voltmeter, der kan måle op til 1000 V DC.

1. Først bekræftes polariteten og den maksimale spænding for PV-panelerne ved at måle

PV-tomgangsspændingen. PV-tomgangsspændingen må ikke overstige 1000 V DC.

2. Mål DC-spændingen mellem PV-panelets plus-terminal og jorden (eller det grønne/gule

jordingskabel). Den målte spænding skal være ca. nul. Hvis spændingen er konstant

og ikke nul, er der en isoleringsfejl et sted i PV-panelet.

3. Lokaliser og udbedr fejlen, før der fortsættes.

4. Gentag denne procedure for alle paneler. Det er tilladt at fordele indgangseffekten

ujævnt på inputs, forudsat at:

56 L00410320-06_01

150AA027.11


• Den nominelle PV-effekt for inverteren ikke overstiges

(6,2/8,2/10,3/12,9/15,5 kW).

• Den maksimale kortslutningsstrøm for PV-modulerne ikke overstiger 12 A pr.

indgang.

Illustration 6.15: DC-tilslutningsområde

På inverteren drejes PV-belastningsafbryderen

til slukket position. Forbind PV-kablerne

ved hjælp af MC4-stik. Kontrollér korrekt polaritet!

PV-belastningsafbryderen kan nu

tændes, når dette er påkrævet.

Hvis de er uparrede, er MC4-stikkene ikke IP54. Indtrængen af fugt kan forekomme.

I situationer, hvor PV-stikkene ikke er monteret, skal der påsættes en tætningshætte

(er inkluderet i leveringen). Alle invertere med MC4-forbindelser leveres

med tætningshætter på indgang 2 og 3. Under installationen skal tætningshætterne

på de indgange, som skal bruges, kasseres.

Bemærk:

Inverteren beskyttes mod omvendt polaritet, men den genererer ingen effekt, før polariteten

korrigeres. For at opnå maksimal produktion skal PV-modulernes tomgangsspænding (STC)

være lavere end den maksimale indgangsspænding for inverteren (se specifikationerne) multipliceret

med en faktor på 1,13. UOC, STC x 1.13 ≤ UMAX, inv

6.7.1. Manuel PV-konfiguration

Indstil inverteren til manuel PV-konfiguration på sikkerhedsniveau 1:

• via displayet under [Opsætning → Indstillinger → PV-konfiguration]

• via webserveren under [Inverter → Opsætning → Indstillinger → PV-konfiguration]

Autodetektering tilsidesættes herefter.

For at indstille konfigurationen via displayet manuelt:

1. Tænd for AC for at starte inverteren.

6. Installation og idriftsættelse

2. Indtast installatøradgangskode (oplyst af distributøren) i displayets opsætningsmenu.

Gå til [Opsætning → Sikkerhed → Adgangskode].

3. Tryk på Tilbage, og brug pilene til at finde PV-konfigurationsmenuen under menuen

Indstillinger, gå til [Opsætning → Indstillinger → PV-konfiguration].

4. Vælg PV-konfigurationstilstand. Kontrollér, at konfigurationen, der svarer til ledningsføringen,

er valgt, gå til [Opsætning → Indstillinger → PV-konfiguration → Tilstand: Parallel].

L00410320-06_01 57

6


7

7. Tilslutning af perifere enheder

7. Tilslutning af perifere enheder

7.1. Oversigt

Auxilliary grænseflader tilvejebringes via PELV-kredsløb og kan berøres under normal

drift. AC og PV skal dog være slukket før installation af perifere enheder.

Bemærk:

For oplysninger om ledningsføring henvises til afsnittet Specifikationer for auxiliary.

Inverteren har følgende auxiliary input/output

Kommunikationsgrænseflader

• GSM-modem

• RS-485-kommunikation (1)

• Ethernetkommunikation (2):

Sensorinputs (3)

- alle varianter af TLX: servicewebserver

- kun varianterne TLX Pro og TLX Pro+ - funktionen Web Server

• PT1000 temperatursensor input x 3

• Solindstrålingssensor input

• Elforbrugsmåler (S0) input

Alarmoutput (4)

• Potentialfri relæudgang

Med undtagelse af GSM-modemmet, der har en eksternt monteret antenne, er alle auxiliary

grænseflader anbragt indvendigt i inverteren. Se kapitlet Brugergrænseflade eller brugermanualen

til Web Server for retningslinjer for opsætning.

58 L00410320-06_01


1

5

Illustration 7.1: Tilslutningsområde for auxiliary

Forklaring

1-4 Kommunikationskort

5 Kabelforskruninger

6 EMC-klemmer

7.2. Installation af perifere kabler

For at sikre overholdelse af IP-kabinettets rating er det afgørende, at kabelforskruninger

for alle perifere kabler er monteret korrekt.

Hul til kabelforskruning

Inverterens bundplade er forberedt til kabelforskruninger M16 (6 stk.) og M25 (2 stk.). Der er

forboret huller og gevind, og den leveres med blindpropper.

M25

Illustration 7.2: Auxiliary tilslutningsområde, kabelforskruninger 2 x M25 og 6 x M16.

M16

7. Tilslutning af perifere enheder

Forklaring

M16 Andre perifere enheder (sensorer, alarmudgange og perifert udstyr til RS-485, der danner

grænseflade med klemmerækken).

M25 Til perifere enheder til RS-485 og ethernet, der anvender RJ-45-stik.

L00410320-06_01 59

6

150AA005.11

4

2

3

150AA004.11

7


7

7. Tilslutning af perifere enheder

7.2.1. RS-485 perifere enheder og ethernetenheder, der anvender

RJ-45

1. Løsn blindpropperne.

2. Anbring M25-kabelforskruningen i kabinettet, tilføj møtrikken og fastgør kabelforskruningen.

3. Løsn dækslet på kabelforskruningen og skub den over kablet eller kablerne.

4. Det specielle M16-stik, der følger med ved leveringen, gør det muligt at anvende et eller

to kabler med formonterede RJ45-stik. Tilpas M16-stikkene som følger:

Afhængigt af antallet af RS-485- eller ethernetkabler skæres et eller to gummiknob samt en eller

flere (el-)noter i siden af tætningsindsatsen som angivet med * i følgende illustrationer. Det

gør det muligt at indsætte kablet eller kablerne fra siden.

Illustration 7.3: Skær en

(el-)not

Illustration 7.4: Visning af tætning af

indsatssiden

Illustration 7.5: Skær gummi-

knobet

1. Tilføj det tilpassede stik til kablet eller kablerne, og indsæt kablet eller kablerne med

RJ45-stik gennem kabelforskruningens hul.

2. Monter RJ45-stikket i RJ45-stikdåsen som vist i illustrationen: Tilslutningsområde for

hjælpeudstyr , pil (1) og fastgør dækslet til kabelforskruningen.

3. Alternativt kan EMC-kabelklemmen (illustration Tilslutningsområde for hjælpeudstyr, pil

(4)) anvendes til en mekanisk fastgørelse af kablet, forudsat at en eller flere af de 6

klemmer er frie.

7.2.2. Andre perifere enheder

Sensorer, alarmer og perifere enheder til RS-485, der tilsluttes klemmerækken, skal anvende

M16-kabelforskruninger og EMC-kabelklemmer.

Kabelforskruning:

1. Anbring M16-kabelforskruningen i kabinettet, tilføj møtrikken og fastgør kabelforskruningen.

2. Løsn dækslet på kabelforskruningen og skub det ind over kablet.

3. Indsæt kablet gennem kabelforskruningens hul.

EMC-kabelklemmer:

1. Løsn skruen i EMC-kabelklemmen.

2. Afisoler kablet i en længde svarende til afstanden fra EMC-kabelklemmen til

den pågældende klemmerække, se illustrationen Tilslutningsområde for auxiliary,

pil (1).

3. Hvis det beskyttede kabel anvende, skæres kabelbeskyttelsen ca. 10 mm, og

kablet fastgøres i kabelklemmen som vist på følgende illustrationer:

60 L00410320-06_01


4. • Tyndt beskyttet kabel (kabelbeskyttelse er foldet bag over kabelkappen)

• Tykt beskyttet kabel (> ca. 7 mm)

• Ubeskyttet kabel (alarmoutput)

5. Spænd kabelklemmens skrue for at fastgøre den, og kontrollér, at kabelbeskyttelsen

er fastgjort mekanisk.

6. Spænd kabelforskruningens dæksel.

Klemmerække:

1. Fjern isoleringen fra ledningerne (ca. 6-7 mm).

2. Isæt ledningerne i klemmerækken, og spænd skruerne for at fastgøre dem

korrekt.

Illustration 7.6: Tyndt beskyttet kabel (kabelbeskyttelse er foldet bag over kabelkappen)

Illustration 7.7: Tykt beskyttet kabel (> ca. 7 mm)

7. Tilslutning af perifere enheder

L00410320-06_01 61

160AA014.10

160AA015.10

7


7

7. Tilslutning af perifere enheder

Illustration 7.8: Ubeskyttet kabel (alarmoutput)

7.3. Sensorinput

7.3.1. Temperatursensor

Der findes tre temperaturinput.

Temperatursensorinput Funktion

Omgivelsestemperatur Udlæsning via display eller Web Server og/eller kommunikation

(indlæsning)

Solcelletemperatur Udlæsning via display eller Web Server og/eller kommunikation

(indlæsning)

Temperatur for solindstrålingssensor Intern brug til temperaturkorrigering af solindstrålingsmåling

Tabel 7.1: Temperatursensorinput

Den understøttede type af temperatursensor er PT1000. For udformning af temperatursensorens

klemmerække, se illustrationen Tilslutningsområde for hjælpeudstyr. For detaljerede specifikationer,

se afsnittet Grænsefladespecifikationer for hjælpeudstyr.

For oplysninger om opsætning, support, offset, justering og mere, se afsnittet om Tilslutning af

perifere enheder for retningslinjer.

7.3.2. Solindstrålingssensor

Solindstrålingsmålingen udlæses via displayer eller Web Server og/eller kommunikation (indlæsning).

Den understøttede type af solindstrålingssensor er passiv med en maks. udgangsspænding

på 150 mV.

Der henvises til oversigten over perifere enheder for information om udformning af solindstrålingssensorens

klemmerække. For detaljerede specifikationer henvises til afsnittet Specifikationer

for auxiliary grænseflade. For opsætning, support, sensitivitet, justering og lignende, se afsnittet

om Tilslutning af perifere enheder for retningslinjer.

62 L00410320-06_01

160AA016.10


7.3.3. Sensor til elforbrugsmåler (S0)

Elforbrugsmålerens input udlæses via displayet eller Web Server og kommunikation (indlæsning).

Den understøttede elforbrugsmåler understøttes i henhold til EN62053-31 Bilag D. S0 er

et input med logisk tæller.

For at ændre kalibreringsparametret for S0 indtastes først den nye indstilling, og derefter genstartes

inverteren for at aktivere ændringen.

For udformning af klemmerækken for S0, se illustrationen Tilslutningsområde for auxiliary. For

detaljerede specifikationer henvises til afsnittet Specifikationer for auxiliary grænseflade. For

opsætning, support, impulser pr. kWh og lignende, se afsnittet Tilslutning af perifere enheder

for retningslinjer.

7.4. Relæudgang

7.4.1. Relæudgang

7.4.2. Alarm

Relæudgangen kan anvendes til følgende formål:

• til udløsning af en alarm, eller

• som udlæser for egetforbrug

Relæet er potentialfrit af typen NO (Normal åben). For opsætning, aktivering og deaktivering,

se afsnittet Opsætning af perifere enheder.

Relæet kan udløse en visuel alarm og/eller en lydalarm for at angive hændelser for forskellige

invertere (se hvilke i afsnittet Fejlfinding).

7.4.3. Selvforbrug

Baseret på en konfigurerbar mængde inverterudgangseffekt eller tidspunktet på dagen kan relæet

indstilles til at udløse en forbrugsbelastning (f.eks. vaskemaskine, varmeveksler m.m.).

Når den er udløst, forbliver relæet lukket indtil inverteren afbryder fra nettet (dvs. ved slutningen

af dagen).

For at undgå overbelastning af det interne relæ skal det sikres, at den eksterne belastning ikke

overstiger det interne relæs kapacitet (se afsnittet Specifikationer for hjælpegrænseflade). For

belastninger, der overstiger det interne relæs kapacitet, skal der anvendes en hjælpekontaktor.

7.5. GSM-modem

7. Tilslutning af perifere enheder

Et valgfrit GSM-modem tilbydes til overvågning af produktionsdata fra inverteren via en data

warehouse service. Muligheden for GSM bestilles som et GPRS-sæt til senere installation.

L00410320-06_01 63

7


7

7. Tilslutning af perifere enheder

Illustration 7.9: Placering af GSM-modem og GSM-antenne

Forklaring

1 Kommunikationskort

2 GSM-modem

3 Ekstern monteringsposition for GSM-antenne

4 GSM-antenne, intern montering

For yderligere oplysninger henvises til GSM-manualen.

7.6. Ethernetkommunikation

Ethernetkommunikation bruges ved anvendelse af masterinverterfunktionen via Web Server i

varianterne TLX Pro og TLX Pro+.

For udformning af ethernetgrænseflade, se afsnittene Specifikationer for auxiliary grænseflade

og Netværkstopologi.

64 L00410320-06_01


8. Brugergrænseflade

8.1. Integreret displayenhed

Bemærk:

Displayet aktiveres op til 10 sekunder efter opstart.

Det integrerede display på inverterens front giver brugeren adgang til samtlige oplysninger om

PV-systemet og inverteren.

Displayet har to tilstande:

Normal Displayet er i brug

Strømbesparende

Efter 10 minutters inaktivitet på displayet, slukkes displayets baggrundslys for at spare

strøm. Genaktiver displayet ved at trykke på en tast

Oversigt over displayknapper og -funktioner:

Illustration 8.1: Display

F1 Visning 1 / Visning 2 - Skærm

F2 Statusmenu

F3 Produktionslogmenu

F4 Opsætningsmenu

* Når en F-tast vælges, lyser LED'en over den.

Hjem

Vend tilbage til skærmen med visninger

OK Enter/vælg

Pil op Et trin op/øg værdien

Pil ned Et trin ned/mindsk værdien

Pil til højre Flytter markøren til højre

Pil til venstre Flytter markøren til venstre

Tilbage Vend tilbage/fravælg

On - grøn LED On/blinker = På net/tilslutter

Alarm - rød lysdiode

Blinker = Fejlsikker tilstand

Inverteren er konfigureret som master.

Ikonerne kan ses i øverste højre

hjørne.*

Inverteren er tilsluttet en master.

Ikonerne kan ses i øverste højre

hjørne.*

*) kun TLX Pro og TLX Pro+.

Bemærk:

Displayets kontrastniveau kan ændres ved at trykke på pil op/pil ned, samtidig med at F1knappen

holdes nede.

Menustrukturen er inddelt i fire hovedsektioner:

Visning Viser en kort liste over information, skrivebeskyttet.

Status Viser aflæsninger af inverterparametre, skrivebeskyttet.

Produktionslog Viser indlæste data.

Opsætning Viser konfigurerbare parametre, læse/skrive.

Se følgende afsnit for mere detaljerede oplysninger.

8. Brugergrænseflade

L00410320-06_01 65

8


8

8. Brugergrænseflade

Tre forhåndsdefinerede sikkerhedsniveauer filtrerer brugeradgang til menuer og valgmuligheder.

Sikkerhedsniveauer:

• Niveau 0: Slutbruger, ingen adgangskode påkrævet

• Niveau 1: Installatør/servicetekniker

• Niveau 2: Installatør/servicetekniker (udvidet).

Når man er logget på Web Server som Admin, sker adgang på sikkerhedsniveau 0. Efterfølgende

oprettede brugerkonti giver adgang til forhåndsdefinerede undergrupper af menuer i henhold

til brugerprofilen.

Definer brugerprofil i [Anlæg → Opsætning → Webserver → Profiler]

Adgang til niveau 1 og 2 kræver servicelogon, bestående af et bruger-ID og en adgangskode.

• Servicelogon giver direkte adgang til et specifikt sikkerhedsniveau og gælder for den

aktuelle dag.

• Servicelogon fås hos Danfoss.

• Få adgang til logon via Web Server logondialog.

• Når serviceopgaven er udført, logges der af under [Opsætning → Sikkerhed].

• Web Server logger automatisk brugeren af efter 10 minutters inaktivitet.

Sikkerhedsniveauerne er de samme på inverterdispalyet og for Web Server.

Et sikkerhedsniveau giver adgang til alle menuposter på samme niveau samt alle menuposter

på et lavere sikkerhedsniveau.

I hele manualen gælder det, at [0], [1] eller [2] indsat efter menuposten angiver minimumssikkerhedsniveauet,

der er påkrævet for at få adgang.

8.1.1. Visning

Menustruktur - Visning

Parameter Beskrivelse

[0] Mode: On grid Viser inverterens aktuelle tilstand. Se definitioner af Tilstande

[0] Prod. today: 12345 kWh Energiproduktion i dag i kWh. Værdi fra inverteren eller S0-energimåler

[0] Power output: 12345 W Aktuel udgangseffekt i Watt

[0] [ --- utilization bar --- ] Viser niveauet af inverteranvendelse i % af maks. anvendelse

Tabel 8.1: Visning

8.1.2. Visning 2

Trykkes der igen på F1, vises følgende skærmbillede (se afsnit om knapper for mere information):

Menustruktur - Visning 2

Parameter Beskrivelse

[0] Grid mgmt:

Angiver, hvorvidt foranstaltninger til grid management er i kraft.

Kun synlig, hvis den er aktiveret af den aktuelle netindstilling.

[0] Performance ratio: 87 % * Performance ratio vises, hvis solindstrålingssensor er tilgængelig (lokal eller master).

[0] Samlet CO2-besparelse: 123 T * Besparelse af CO2-emissioner i levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi.

[0] Samlet afkast: 234,5 Euro * Afkast for levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi.

Tabel 8.2: Visning 2

*) Kun for TLX Pro.

66 L00410320-06_01


8.1.3. Status

Menustruktur - Status

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] Omgivelsesbetingelser Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet

[0] Indstråling: 1400W/m 2 Indstråling som detekteret af sensoren. NC, hvis ikke tilsluttet

[0] Solcelletemp.: 100 oC Solcelletemperatur som detekteret af sensoren. NC, hvis ikke tilsluttet

[0] Omgivelsestemp.: 20oC Omgivelsestemperatur som detekteret af sensoren. NC, hvis ikke tilsluttet

[0] Indstrålingssensor temp. 32 oC Temperatur for solindstrålingssensor som detekteret af sensoren. NC,

hvis ikke tilsluttet

[0] Photovoltaic

[0] Aktuelle værdier

[0] PV-input 1

[0] Spænding: 1000 V Spænding detekteret ved PV-input 1

[0] Strømstyrke: 15,0 A Strømstyrke detekteret ved PV-input 1

[0] Effekt 10000 W Effekt detekteret ved PV-input 1

[0] PV-input 2

[0] Spænding: 1000 V

[0] Strømstyrke: 15,0 A

[0] Effekt 10000 W

[0] PV-input 3 Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input.

[0] Spænding: 1000 V

[0] Strømstyrke: 15,0 A

[0] Effekt 10000 W

[1] Maksimum værdier

[1] PV-input 1

[1] Spænding: 1000 V

[1] Strømstyrke: 15,0 A

[1] Effekt 10000 W

[1] PV-input 2

[1] Spænding: 1000 V

[1] Strømstyrke: 15,0 A

[1] Effekt 10000 W

[1] PV-input 3 Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input.

[1] Spænding: 1000 V

[1] Strømstyrke: 15,0 A

[1] Effekt 10000 W

[0] Isolationsmodstand

[0] Modstand: 45 MΩ PV-isolationsmodstand ved idriftsættelse

[1] Minimum: 45 MΩ

[1] Maksimum: 45 MΩ

[0] PV-input Energi

[0] I alt: 1234567 kWh Daglig produktion for alle PV-input

[0] PV1: 123434 kWh Daglig produktion af PV-input 1

[0] PV2: 123346 kWh Daglig produktion af PV-input 2

Daglig produktion af PV-input 3. Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2

[0] PV3: 123345 kWh

PV-input.

[0] PV-konfiguration

Konfiguration af PV-input 1. Konfigurationen vises kun, når inverteren

[0] PV-input 1:

er i tilslutningstilstand eller nettilstand.

[0] PV-input 2:

[0] PV-input 3: Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input.

Tabel 8.3: Menustruktur - Status

8. Brugergrænseflade

L00410320-06_01 67

8


8

8. Brugergrænseflade

Menustruktur - Status - Fortsat

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] AC-net

[0] Aktuelle værdier

[0] Fase 1

[0] Spænding: 250 V Spænding på fase 1

Gennemsnitlig spænding opsamlet over 10 min. på fa-

[1] 10 min. gennemsnit: 248 V

se 1

[1] L1-L2: 433 V Fase-til-fase-spænding

[0] Strømstyrke: 11,5 A Strømstyrke på fase 1

[1] DC-indhold af strøm: 125 mA DC-indhold af AC-nettets strøm på fase 1

[0] Frekvens: 50 Hz Frekvens på fase 1

[0] Effekt: 4997 W Effekt på fase 1

[1] Tilsyneladende effekt (S): 4999 VA Tilsyneladende effekt (S) på fase 1

[1] Reaktiv effekt (Q): 150 VAr Reaktiv strøm (Q) på fase 1

[0] Fase 2

[0] Spænding: 250 V

[1] 10 min. gennemsnit: 248 V

[1] L2-L3: 433 V

[0] Strømstyrke: 11,5 A

[1] DC-indhold af strøm: 125 mA

[0] Frekvens: 50 Hz

[0] Effekt: 4997 W

[1] Tilsyneladende effekt (S): 4999 VA

[1] Reaktiv effekt (Q): 150 VAr

[0] Fase 3

[0] Spænding: 250 V

[1] 10 min. gennemsnit: 248 V

[1] L3-L1: 433 V

[0] Strømstyrke: 11,5 A

[1] DC-indhold af strøm: 125 mA

[0] Frekvens: 50 Hz

[0] Effekt: 4997 W

[1] Tilsyneladende effekt (S): 4999 VA

[1] Reaktiv effekt (Q): 150 VAr

[1] Maksimum værdier for AC Maksimum værdier registreret

[1] Fase 1

[1] Spænding: 250 V

[1] Strømstyrke: 11,5 A

[1] Effekt: 4997 W

[1] Fase 2

[1] Spænding: 250 V

[1] Strømstyrke: 11,5 A

[1] Effekt: 4997 W

[1] Fase 3

[1] Spænding: 250 V

[1] Strømstyrke: 11,5 A

[1] Effekt: 4997 W

[0] Lækstrømsovervågning

[0] Strømstyrke: 350 mA

[1] Maks. værdi: 350 mA

Kun synlig, hvis den er aktiveret af den aktuelle netind-

[0] Grid management

stilling.

[0] Strømbegrænsning for udgangseffekt

[0] Absolut grænse

[0] Faktisk grænse

[0] Reaktiv effekt

Sætpunktstypen for reaktiv effekt. "Off" betyder, at der

[0] Sætpunktstype: Off

ikke anvendes interne sætpunkter, men at inverteren

godkender et eksternt sætpunkt.

Realtidsværdien af sætpunktet for reaktiv effekt, enhe-

[0] Værdi: -

den afhænger af den valgte sætpunktstype.

Tabel 8.4: Menustruktur - Status - Fortsat

68 L00410320-06_01


Menustruktur - Status - Fortsat

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] Inverter

Skrivebeskyttet. Gå til opsætningsmenuen for at foretage æn-

[0] Netindstilling: VDE 126_1_1_A1

dringer

[1] DC-busspændinger

[1] Øvre: 400 V

[1] Maks. øvre: 500 V

[1] Nedre: 400 V

[1] Maks. nedre: 500 V

[0] Interne betingelser

[0] Effektmodul 1: 100 oC Temperatur detekteret ved effektmodulet

[1] Effektmodul 2: 100 oC [1] Effektmodul 3: 100 oC [1] Effektmodul 4: 100 oC [0] Printkort 1 (Aux): 100 oC Temperatur detekteret ved printkort

[1] Printkort 2 (Ctrl): 100 oC [1] Printkort 3 (Pow): 100 oC [0] Blæser 1: 6000 RPM Blæserens hastighed

[1] Blæser 2: 6000 RPM

[1] Blæser 3: 6000 RPM

[1] Blæser 4: 6000 RPM

[1] Maks. værdier

[1] Effektmodul 1: 100 oC [1] Effektmodul 2: 100 oC [1] Effektmodul 3: 100 oC [1] Effektmodul 4: 100 oC [1] Printkort 1 (Aux): 100 oC [1] Printkort 2 (Ctrl): 100 oC [1] Printkort 3 (Pow): 100 oC [0] Serienummer og softwarever.

[0] Inverter

[0] Produkt- og serienummer:

[0] 123A4567 Inverterens produktnummer

[0] 123456A789 Inverterens serienummer

[0] Softwareversion: Inverterens softwareversion

[0] MAC-adresse: MAC-adressen på kommunikationskortet

[0] ...

[0] Styrekort

[0] Artikel- og serienummer:

[0] 123A4567 Styrekortets artikelnummer

[0] 123456A789 Styrekortets serienummer

[0] Softwareversion: Styrekortets softwareversion

[1] Driftstid: 1 t

[0] Effektkort

[0] Artikel- og serienummer:

[0] 123A4567 Effektkortets artikelnummer

[0] 123456A789 Effektkortets serienummer

[1] Driftstid: 1 t

[0] AUX board

[0] Artikel- og serienummer:

[0] 123A4567 Aux boardets artikelnummer

[0] 123456A789 Aux boardets serienummer

[1] Driftstid: 1 t

[0] Kommunikationskort

[0] Artikel- og serienummer:

[0] 123A4567 Kommunikationskortets artikelnummer

[0] 123456A789 Kommunikationskortets serienummer

[0] Softwareversion: Kommunikationskortets softwareversion

[1] Driftstid: 1 t

[0] Funk. Sikkerhedsprocessor

[0] Softwareversion: Softwareversion for den funktionsmæssige sikkerhedsprocessor

[0] Display

[0] Softwareversion: Displayets softwareversion

[0] Uploadstatus

[0] Uploadstatus: Off Nuværende uploadstatus

[0]* Signalstyrke: Signalstyrke. Skal helst ligge mellem 16-31. "-" angiver intet

signal

[0]* GSM-status: Ingen Aktuel status for GSM-netværk

[0]* Netværk: Netværket, som modemmet er tilsluttet

[0] Fejlede uploads: 0 Antal på hinanden følgende mislykkede uploads

[0] Seneste fejl: 0 ID for seneste fejl, se GSM-manual for yderlige hjælp

[0] - Tidspunkt og data for seneste fejl

[0] Seneste upload:

[0] - Tidspunkt og dato for seneste upload uden fejl

* Synlig, når kommunikationskanalen er sat til GSM.

Tabel 8.5: Menustruktur - Status - Fortsat

8. Brugergrænseflade

L00410320-06_01 69

8


8

8. Brugergrænseflade

8.1.4. Produktionslog

Menustruktur - Produktionslog

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] Samlet produktion: Samlet produktion siden installation af inverter

123456 kWh

[0] Samlet driftstid: Samlet driftstid siden installation af inverter

137 t

[0] Produktionslog

[0] Denne uge Produktion fra denne uge

[0] Mandag: 37 kWh Produktion fra en dag vist i kWh

[0] Tirsdag: 67 kWh

[0] Onsdag: 47 kWh

[0] Torsdag: 21 kWh

[0] Fredag: 32 kWh

[0] Lørdag: 38 kWh

[0] Søndag: 34 kWh

[0] Seneste 4 uger

[0] Denne uge: 250 kWh Produktion fra denne uge angivet i kWh

[0] Sidste uge: 251 kWh

[0] For 2 uger siden: 254 kWh

[0] For 3 uger siden: 458 kWh

[0] For 4 uger siden: 254 kWh

[0] I år

[0] Jan: 1000 kWh Produktion for en måned angivet i kWh

[0] Feb: 1252 kWh

[0] Mar: 1254 kWh

[0] Apr: 1654 kWh

[0] Maj: 1584 kWh

[0] Jun: 1587 kWh

[0] Jul: 1687 kWh

[0] Aug: 1685 kWh

[0] Sep: 1587 kWh

[0] Okt: 1698 kWh

[0] Nov: 1247 kWh

[0] Dec: 1247 kWh

[0] Tidligere år Årlig produktion, op til 20 år tilbage

[0] I år: 10000 kWh Produktion fra dette år angivet i kWh

[0] Sidste år: 10000 kWh

[0] For 2 år siden: 10000 kWh

[0] For 20 år siden: 10000 kWh

...

[0] Solindstrålingslog Kun synlig, hvis den indeholder ikke-nul værdier

[0] Denne uge Solindstråling fra denne uge

[0] Mandag: 37 kWh/m 2 Solindstråling fra en dag angivet i kWh/m2

[0] Tirsdag: 45 kWh/m 2

[0] Onsdag: 79 kWh/m 2

[0] Torsdag: 65 kWh/m 2

[0] Fredag: 88 kWh/m 2

[0] Lørdag: 76 kWh/m 2

[0] Søndag: 77 kWh/m 2

[0] Seneste 4 uger Solindstråling fra denne uge angivet i kWh/m2

[0] Denne uge: 250 kWh/m 2

[0] Sidste uge: 320 kWh/m 2

[0] For 2 uger siden: 450 kWh/m 2

[0] For 3 uger siden: 421 kWh/m 2

[0] For 4 uger siden: 483 kWh/m 2

[0] I år

[0] Jan: 1000 kWh/m 2 Solindstråling fra en måned angivet i kWh/m2

[0] Feb: 1000 kWh/m 2

[0] Mar: 1000 kWh/m 2

[0] Apr: 1000 kWh/m 2

[0] Maj: 1000 kWh/m 2

[0] Jun: 1000 kWh/m 2

[0] Jul: 1000 kWh/m 2

[0] Aug: 1000 kWh/m 2

[0] Sep: 1000 kWh/m 2

[0] Okt: 1000 kWh/m 2

[0] Nov: 1000 kWh/m 2

[0] Dec: 1000 kWh/m 2

[0] Tidligere år Årlig solindstråling op til 20 år tilbage vises

[0] I år: 10000 kWh/m 2

[0] Sidste år: 10000 kWh/m 2

[0] For 2 år siden: 10000 kWh/m 2

[0] For 3 år siden: 10000 kWh/m 2

...

[0] For 20 år siden: 10000 kWh/m 2

Tabel 8.6: Produktionslog

70 L00410320-06_01


Menustruktur - Produktionslog - Fortsat

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] Tidsstempler

[0] Installeret: 30-12-99 Dato for første nettilslutning

[0] Nedlukning: 21:00:00 Tidspunkt for inverterens seneste ændring til driftstilstanden uden

for net

[0] Prod. påbegyndt: 06:00:00 Tidspunkt for inverterens seneste ændring til driftstilstanden på net

[0] Derating

[0] Samlet derating: 0 t Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion i alt

Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge

[1] Netspænding: 0 t

af netspænding

Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge

[1] Netstrømstyrke: 0 t

af netspænding

[1] Neteffekt: 0 t Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge

af netspænding

Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge

[1] PV-effekt: 0 t

af PV-effekt

Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge

[1] Temperatur: 0 t

af for høje temperaturer

Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge

[0] Frekvensstabilisering: 0 t af frekvensstøtte. Kun synlig, hvis den er aktiveret af den aktuelle

netindstilling.

Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge

[0] Pwr level adjust: 0 t

af Power level adjustment. Kun synlig, hvis den er aktiveret af den

aktuelle netindstilling.

[0] Reaktiv effekt: 0 t Som følge af støtte til reaktiv energi

Kun synlig, hvis den aktuelle netindstilling er et MV-land eller bruger-

[0] Reaktiv effekt

defineret og inden for varianterne TLX+ og TLX Pro+.

[0] Reaktiv energi (underexcited):

1000 000 VArh

[0] Reaktiv energi (overexcited):

1000 000 VArh

[0] Hændelseslog

[0] Seneste hændelse: Den seneste hændelse vises. Tallet anvendes til serviceformål.

0 Nul angiver ingen fejl.

[0] Seneste 20 hændelser De seneste 20 hændelser vises

[0] 1 : 29-01-2009 14:33:28 Dato og tidspunkt for hændelsen

[0] Net 29 slukket Gruppe - ID - Status for hændelse

[0] 2: 29-01-2009 14:33:27

[0] Net 29 tændt

...

[0] 20:

Tabel 8.7: Produktionslog - Fortsat

8. Brugergrænseflade

L00410320-06_01 71

8


8

8. Brugergrænseflade

8.1.5. Opsætning

Menustruktur - Opsætning

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] Relæ Sæt relæfunktionen til enten Alarm eller Selvforbrug

[0] Funktion: Alarm Standardindstilling for funktion

[0] Stop alarm Stop alarm

[0] Test alarm Omfatter test af rød lysdiode på forsiden

[0] Alarmstatus: Deaktiveret

Tidsgrænse for alarm. Hvis 0, er alarmen aktiv, indtil

[0] Alarm timeout: 60 s

den fastsættes

[0] Funktion: Selvforbrug

[0] Effektniveau Minimumsniveau for aktivering af egetforbrug

[0] Varighed Varighed af effektniveau til aktivering af egetforbrug

[0] Udløsningstid Timer om dagen til aktivering af egetforbrug

[0] Indstillinger

Sproget i displayet: Ændring af sproget påvirker ikke

[0] Sprog: Dansk

netindstillingen

Netindstillingen, der definerer indstillinger for funktions-

[2] Netindstilling: Danmark

mæssig sikkerhed

Indstillinger, der har indvirkning på den funktionsmæssi-

[2] Sikkerhedsindstillinger

ge sikkerhed

[2] 10 min. middelspænding

[2] Middelspændingsgrænse: 253 V Øvre 10 min. middelspændingsgrænse

Maksimalt tidsrum, før inverteren skal afbrydes fra net-

[2] Tid til afbrydelse: 200 ms

tet som følge af for høj middelspænding

[2] ROCOF ROCOF: Hastighed for ændring af frekvens

[2] ROCOF-grænse: 2,50 Hz/s

[2] Tid til afbrydelse: 1000 ms

[1] PV-konfiguration Se afsnittet om Parallel forbindelse

[1] Tilstand: Automatisk Kan ændres til Manuel , hvis den automatiske PV-konfiguration

skal overstyres

[1] PV-input 1: Automatisk

[1] PV-input 2: Automatisk

[1] PV-input 3: Automatisk

[1] Genstart inverter Tænder for netforsyning til CTRL-kort

[0] Inverterindstillinger

[0] Inverterens navn: Inverterens navn. Maks. 15 tegn

Danfoss Maks. 15 tegn og ikke kun tal.

[0] Gruppenavn: * Navnet på den gruppe, som inverteren er en del af

[0] Gruppe 1 * Maks. 15 tegn.

[0] Mastertilstand *

[0] Mastertilstand: Aktiveret *

[0] Netværk * Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret.

[0] Påbegynd netværksscanning *

[0] Scanningsstatus: 0 % *

[0] Fundne invertere: 0 *

[0] Anlæggets navn: Navnet på anlægget. Maks. 15 tegn.

Anlæggets navn

[1] Nulstil maks. værdier

[1] Indstil dato og tid

[1] Dato: dd.mm.åååå (30.12.2002) Indstil den aktuelle dato

[1] Tid: tt.mm.ss (13.45.27) Indstil den aktuelle tid

[0] Kalibrering

[0] PV-panel

[0] PV-input 1: 6000 W

[0] PV 1-område: 123 m2 [0] PV-input 2 : 6000 W

[0] PV 2-område: 123 m2 [0] PV-input 3: 6000 W Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input.

[0] PV 3-område: 123 m2 Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input.

[0] Solindstrålingssensor

[0] Skala (mV/1000 W/m2 ): 75 Sensorkalibrering

[0] Temp.koeff.: 0,06 %/ oC Sensorkalibrering

[0] Temperatursensor offset

[0] Solcelletemp.: 2 oC Sensorkalibrering (offset)

[0] Omgivelsestemp.: 2 oC Sensorkalibrering (offset)

[0] S0-sensorinput

[0] Skala (puls/kWh): 1000 Sensorkalibrering. Se note

Tabel 8.8: Opsætning

*) Kun for TLX Pro.

72 L00410320-06_01


Menustruktur - Opsætning - Fortsat

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] Miljø *

[0] CO2-emissionsfaktor: * Værdi, der anvendes til beregning af den samlede

mængde sparet CO2

[0] 0,5 kg/kWh *

[0] Godtgørelse pr. kWh: * Værdi, der skal anvendes til udregning af samlet afkast

[0] 44,42 ct/kWh *

[0] Produktionsberegning ved start: 1000 kWh *

En værdi, der anvendes som en offset fra den nuværende

produktionsværdi ved beregning af produktionen.

[0] Kommunikationsopsætning

[0] Opsætning af RS485

[0] Netværk: 15

[0] Subnet: 15

[0] Adresse: 255

[0] IP-opsætning

[0] IP-konfig.: Automatisk

[0] IP-adresse:

[0] 192.168.1.191

[0] Subnet mask:

[0] 255.255.255.0

[0] Default gateway:

[0] 192.168.1.1

[0] DNS server:

[0]123.123.123.123

[0] Opsætning af GPRS

[0] SIM PIN-kode: 0000 4-8 tegn

[0] Access point-navn:

navn Maks. 24 tegn

[0] Brugernavn:

bruger Maks. 24 tegn

[0] Adgangskode:

adgangskode Maks. 24 tegn

[0] Roaming: Deaktiveret

[0] Data warehouse service

[0] Start upload af log Kræver data for mindst 10 minutters energiproduktion

[0] Intern upload: Aldrig

Hver time

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

[0] D.W FTP serveradresse:

www.inverterdata.com

[0] D.W serverport: 65535

[0] D.W.-serverbrugernavn: Standardserienummer for inverter

bruger Brugernavn for Data warehouse-konto, maks. 20

tegn.

[0] D.W serveradgangskode

adgangskode Adgangskode til Data warehouse-konto, maks. 20

tegn.

[0] Kommunikationskanal:

[0] Kommunikationskanal: GSM

Tabel 8.9: Opsætning - Fortsat

*) Kun for TLX Pro.

8. Brugergrænseflade

L00410320-06_01 73

8


8

8. Brugergrænseflade

Menustruktur - Opsætning - Fortsat

Displayfunktioner Beskrivelse

[0] Autotest Påbegynd autotest, kun anvendelig med netindstilling Italien

[0] Status: Off

[0] Unet: 234 V Vises kun under spændingstest

[0] Utest: 234 V Vises kun under spændingstest

[0] Fnet 50,03 Hz Kun synlig under frekvenstest

[0] Ftest: 50,03 Hz Kun synlig under frekvenstest

[0] Afbrydelsestid: 53 ms Ikke synlig i tilstandene Off og Afsluttet korrekt

[0] Logget data

[0] Interval: 10 min Intervallet mellem hver indlæsning

[0] Lagringskapacitet:

[0] 10 dage

[1] Slet hændelseslog

[1] Slet produktionslog

[1] Slet solindstrålingslog

[1] Slet datalog

[0] Web Server *

[0] Nulstil adgangskode * Nulstiller adgangskoden til Web Server til dens standardværdi.

[1] Service *

[1] Gem indstillinger * Gemmer inverterindstillinger og data i inverterens display.

[1] Gendan indstillinger * Gendan alle inverterindstillinger og data lagret i inverterens display.

[1] Replikér indstillinger * Replikér alle inverterindstillinger til alle andre kendte invertere i netværket.

Kun synlig, hvis mastertilstand er aktiveret.

[1] Genstart kommunikationskort

[1] Genstart styrekort

[1] Grid management

[1] Reaktiv effekt

[1] Sætpunktstype

[1] Off Intet sætpunkt

[1] Konstant Q Konstant reaktiv effekt Q

[1] Konstant PF Konstant power factor PF

[1] Q(U) * Reaktiv effekt defineret som en funktion af netspænding - opsætning

af datasæt via webservergrænseflade

[1] PF(P) * Power factor defineret som en funktion af anlæggets udgangseffekt -

opsætning af datasæt via webservergrænseflade

[1] Værdi Værdien afhænger af indstilling af "sætpunktstype":

- Off: ingen værdi

- Konstant Q: indtast Q (0 - 100%)

- Konstant PF: indtast PF (0,80 – 1,00)

[1] Status Overexcited eller underexcited

[1] Strømbegrænsning for udgangseffekt

[1] Begrænsningstype** Absolut grænse

Pct. baseret på PV (installeret PV)

Pct. baseret på ACP (AC-effektnormering)

PLA

[1] Maks. effekt

[0] Sikkerhed

[0] Adgangskode: 0000 Adgangskode

[0] Sikkerhedsniveau: 0 Nuværende sikkerhedsniveau

[0] Log ud Log ud til sikkerhedsniveau 0

[0] Log på service Må kun anvendes af autoriseret servicepersonale

[0] Brugernavn:

[0] brugernavn

[0] Adgangskode:

[0] adgangskode

Tabel 8.10: Opsætning - Fortsat

*) Kun for TLX Pro.

8.2. Oversigt over hændelseslog

Hændelseslogmenuen, der findes under Log, viser den senest forekomne hændelse.

Seneste hændelse

Eksempel: Den seneste hændelse er af typen "Net", og det specifikke hændelses-ID er "29".

Dette kan anvendes til diagnosticering af problemet. Se kapitel 13 Hændelsesliste for mere information

om specifikke hændelser. "Seneste hændelse" indstilles til 0, når en hændelse er

cleared.

74 L00410320-06_01


Illustration 8.2: Seneste hændelse

Seneste 20 hændelser

Hændelseslogmenuen indeholder undermenuen Seneste 20 hændelser, der er en log over de

seneste 20 hændelser. Udover informationerne i den seneste hændelse, viser denne log også

tid og dato for hændelsen samt status (On/Off) for hændelsen.

Illustration 8.3: Seneste 20 hændelser

Den seneste hændelse vises øverst i skærmbilledet. Denne hændelse blev registreret kl.

14:33:28 den 29. januar 2009. Hændelsen er netrelateret, det specifikke ID er 29, og hændelsen

er ikke længere aktiv. Bemærk, at flere poster registreret på samme tid kan være til stede.

Dette betyder imidlertid ikke, at inverteren oplevede alle registrerede hændelser. Nogle af hændelserne

kan være en følge af den oprindelige hændelse.

8.3. Opsætning af perifere enheder

8.3.1. Opsætning af sensor

8. Brugergrænseflade

Dette afsnit beskriver det sidste trin i konfigurationen af sensorinputs ved brug af displayet eller

Web Server. Gå til menuen Kalibrering under Opsætning [Setup → Calibration], og vælg den

sensor, der skal konfigureres.

L00410320-06_01 75

8


8

8. Brugergrænseflade

8.3.2. Relæ

Temperatursensor

Temperatursensorinput for PV-modulets temperatur og omgivelsestemperaturen kan kalibreres

ved hjælp af en justering i området fra -5,0 til 5,0 °C. Indtast de korrekte værdier for sensorerne

under menuen Justering af temperatursensor [Setup → Calibration → Temp. sensor offset].

Solindstrålingssensor (pyranometer)

For at kunne bruge en solindstrålingssensor, skal sensorens skala og temperaturkoefficient indtastes.

Indtast de korrekte værdier for sensoren i [Setup → Calibration → Irradiation sensor].

Elforbrugsmåler (S0-sensor)

For at kunne bruge en elforbrugsmåler (S0-sensor) skal skalaen for elforbrugsmåleren indtastes

i puls/kWh. Dette gøres under menuen S0-sensorinput [Setup → Calibration → S0 sensor input].

Relæet indeholder mange funktioner. Indstil relæet til den krævede funktion.

Alarm

Som standard er alarmfunktionen deaktiveret.

For at aktivere alarmen,

- gå til [Opsætning → Relæ → Funktion] og vælg "Alarm"

- Gå derefter til [Opsætning → Relæ → Alarmstatus] og vælg "Aktiveret"

Alarmfunktionen (herunder relæet) kan også testes fra denne menu. Hvis alarmen udløses, vil

den forblive aktiv i det tidsrum, der er defineret under alarm-timeout (værdien 0 deaktiverer timeout-funktionen,

og alarmen vil lyde kontinuerligt). Mens alarmen er aktiv, kan den til enhver

tid standses. For at stoppe alarmen, gå til [Opsætning → Relæ] og vælg "Stop alarm".

• Stop alarm

• Test alarm

• Alarmstatus

• Alarm-timeout

Alarmen aktiveres af en af følgende hændelser:

Hændelses-

ID

Beskrivelse

40 AC-nettet har været uden for det fastlagte område i mere end 10 minutter.

115 Isolationsmodstanden mellem jord og PV er for lav. Dette tvinger inverteren

til at foretage en ny måling efter 10 minutter.

233-240 Intern hukommelsesfejl

241, 242 Intern kommunikationsfejl

243, 244 Intern fejl

251 Processoren for funktionsmæssig sikkerhed har rapporteret fejlsikker tilstand

350-364 En intern fejl har sat inverteren i fejlsikker tilstand

Tabel 8.11: Aktivering af alarm

Selvforbrug

Som standard er egetforbrugsfunktionen deaktiveret.

Gå til [Opsætning → Relæ → Funktion] og vælg "Selvforbrug" for at aktivere egetforbrug

76 L00410320-06_01


Når først denne er aktiveret, aktiveres egetforbrugsfunktionen af niveauet for udgangseffekt eller

et tidspunkt på dagen. Opsætning af betingelserne for aktivering skal ske som følger:

• Niveau for udgangseffekt

- Indstil "Effektniveau" til det ønskede minimumsniveau for udgangseffekt for

aktivering af egetforbrug. Standardværdien for "Effektniveau" er 3000 W.

- Indstil "Varighed" af perioden. Selvforbrug aktiveres, hvis effekten overstiger

det fastsatte minimumsniveau for effekt i den periode, der er defineret under

"Varighed". Standardværdien for "Varighed" er 1 minut.

Funktionen "Varighed" har til formål at forhindre ukorrekt aktivering af egetforbrug

• Tidspunkt på dagen

8.3.3. Kommunikationskanal

- Indstil "Udløsningstid" til det ønskede tidspunkt for aktivering af egetforbrug i

formatet tt:mm:ss. Selvforbrug deaktiveres automatisk, når solen går ned, og

inverteren afbryder fra nettet.

Dette menupunkt er kun tilgængeligt for TLX Pro og TLX Pro+.

Valg af kommunikationskanal er det første trin i konfigurationen af e-mail-transmission og FTPupload.

For at vælge kommunikationskanal:

• Brug masterinverterens display.

• Gå til [Opsætning → Kommunikationsopsætning → Kommunikationskanal].

• Vælg "GSM" for at overføre FTP-upload og e-mails via det valgfri GSM-modem.

• Vælg "Lokalt netværk" for at overføre FTP-uploads og e-mails via ethernet.

For fuldt at aktivere e-mailkommunikation eller FTP-upload kræves yderligere konfiguration i

menuerne [Opsætning af GPRS] og [Data Warehouse Service].

Bemærk, at hvis en kommunikationskanal er indstillet til "Ikke tilstede", finder hverken FTPupload

eller e-mailtransmission sted, selv om parametrene er konfigureret korrekt i [Opsætning

af GPRS] og [Data Warehouse Service].

8.3.4. GSM-modem

Se GSM-manualen.

8.3.5. RS-485-kommunikation

Konfiguration af RS-485-netværksgrænsefladen består af 3 parametre i menuen [Opsætning →

Kommunikationsopsætning → RS-485-opsætning] (kræver sikkerhedsniveau 1 eller højere):

• Netværk

• Subnet

• Adresse

8. Brugergrænseflade

Bemærk:

Inverteren er prækonfigureret med en unik RS-485-adresse. Hvis adressen ændres manuelt,

skal det sikres, at inverterne, der er forbundet i et netværk, ikke har identiske adresser.

L00410320-06_01 77

8


8

8. Brugergrænseflade

8.3.6. Ethernetkommunikation

Se afsnittet Specifikationer for auxiliary grænseflade for oplysninger om konfiguration af ethernetkommunikation.

8.4. Idriftsættelse og kontrol af indstillinger

8.4.1. Indledende setup

Inverteren leveres med et foruddefineret sæt af indstillinger for forskellige net. Alle netspecifikke

grænser er lagret i inverteren og skal vælges ved installation. Det er altid muligt at se de

anvendte netgrænser i displayet. Inverteren justerer automatisk efter sommertid.

Efter installation kontrolleres alle kabler, og herefter lukkes inverteren.

Tænd for AC på netkontakten.

Indstil sprog iht. anvisningerne i displayet. Dette valg har ingen indvirkning på driftsparametrene

for inverteren og er ikke et valg af netindstilling.

Illustration 8.4: Vælg sprog

Sproget er indstillet til engelsk ved første

idriftsættelse. Tryk OK for at ændre denne

indstilling. Tryk på ' ▼ ' for at rulle nedad

igennem sprogene. Vælg sprog ved at trykke

på "OK".

Bemærk:

For at anvende standardsproget (engelsk) trykkes OK to gange for at vælge og acceptere.

78 L00410320-06_01


Illustration 8.5: Indstilling af tid

Indstil tid iht. anvisningerne i displayet. Tryk

på OK for at vælge tallet. Tryk på ' ▲ ' for at

rulle opad igennem tallene. Vælg ved at

trykke på "OK".

Uret er i 24-timers format.

Bemærk:

Det er yderst vigtigt, at dato og tid indstilles nøjagtigt, da inverteren bruger denne til logføring.

Hvis der ved et uheld indstilles forkert dato/tid, skal dette korrigeres øjeblikkeligt i menuen

for indstilling af dato og tid [Opsætning → Inverterindstillinger → Indstil dato og tid].

Illustration 8.6: Indstil dato

8. Brugergrænseflade

Indstil dato iht. anvisningerne i displayet.

Tryk på OK for at vælge. Tryk på ' ▲ ' for at

rulle opad igennem tallene. Vælg ved at

trykke på "OK".

L00410320-06_01 79

8


8

8. Brugergrænseflade

Illustration 8.7: Installeret PV-effekt

Illustration 8.8: Vælg netindstilling

Illustration 8.9: Bekræft valg af netindstilling

Indtast mængden af installeret PV-effekt for

hvert PV-input. Hvis to eller flere PV-input er

parallelt forbundet, skal hvert PV-input i den

parallelle gruppe indstilles til den samlede

mængde PV-effekt, der er installeret for denne

gruppe, divideret med antallet af parallelinput.

Se nedenstående tabel for eksempler

på installeret PV-effekt.

Displayet viser nu "Vælg net". Netindstillingen

er indstillet til "ikke defineret" ved første

idriftsættelse. Tryk OK for at vælge netindstilling.

Tryk på ' ▼ ' for at rulle nedad igennem

listen over lande. Vælg netindstillingen

for installationen ved at trykke på "OK". For

at opfylde kravene til net med middelspænding

vælges en netindstilling, der slutter med

MV. Det er yderst vigtigt at vælge den korrekte

netindstilling.

Bekræft valget ved at vælge netindstillingen

igen, og tryk herefter "OK". Indstillingerne

for den valgte netindstilling er nu aktiveret.

Korrekt valg af netindstilling er afgørende for overholdelse af lokale og nationale

standarder.

80 L00410320-06_01


Bemærk:

Hvis de to netindstillingsvalg ikke stemmer overens, annulleres disse, og valgene skal foretages

endnu engang. Hvis en forkert netindstilling ved et uheld accepteres ved første valg, accepteres

"Net: ikke defineret" i skærmbilledet til bekræftelse af netindstilling. Dette annullerer

landevalget, og der kan herefter foretages et nyt valg. Hvis der vælges en forkert netindstilling

to gange, ringes efter service.

Inverteren starter automatisk, når der er tilstrækkelig solindstråling til rådighed. Idriftsættelsen

tager nogle minutter. I dette tidsrum gennemfører inverteren en selvtest.

Aktuel konfigurering

PV1, PV2 og PV3 er alle indstillet til individuel tilstand. Følgende nominelle

PV-effekt er installeret:

“Installeret PV-effekt” ,

der skal programmeres

PV 1: 6000 W PV 1: 6000 W

PV 2: 6000 W PV 2: 6000 W

PV 3: 3000 W PV 3: 3000 W

PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PVeffekt

på 10 kW. PV3 er indstillet til individuel tilstand og har en nominel

PV-effekt på 4 kW.

PV1 og PV2 er indstillet til parallel tilstand og har en samlet installeret PVeffekt

på 11 kW. PV3 er indstillet til "Off" og har ingen PV installeret.

Tabel 8.12: Eksempler på installeret PV-effekt

8.5. Mastertilstand

PV 1: 5000 W

PV 2: 5000 W

PV 3: 4000 W

PV 1: 5500 W

PV 2: 5500 W

PV 3: 0 W

Inverterne TLX Pro og TLX Pro+ indeholder funktionen mastertilstand, der gør det muligt at udpege

en inverter til masterinverter. Fra masterinverterens webinterface er det muligt at få adgang

til enhver inverter i netværket fra ét sted ved brug af en standardwebbrowser. Masterinverteren

kan fungere som en datalogger, der indsamler data fra alle invertere i netværket. Disse

data kan vises grafisk fra masterinverterens webserver, eller disse data kan uploades til eksterne

webportaler eller eksporteres direkte til en PC. Masterinverteren kan også replikere indstillinger

til de andre invertere TLX Pro ogTLX Pro+ i netværket, hvilket gør idriftsættelse og datastyring

af større netværk nemmere.

Illustration 8.10: Mastertilstand

8. Brugergrænseflade

Gå til menuen Inverterindstillinger [Opsætning

→ Inverterindstillinger → Mastertilstand]

for at aktivere mastertilstand, og indstil mastertilstanden

til Aktiveret. Kontrollér, at der

ikke findes andre masterinvertere i netværket,

før denne handling foretages.

Når mastertilstand er aktiveret, er det muligt

at indlede en netværksscanning [Opsætning

→ Inverterindstillinger → Mastertilstand →

Netværk]. Dette vil vise alle invertere, der er

tilsluttet masterinverteren.

L00410320-06_01 81

8


9

9. Web Server Quick Guide

9. Web Server Quick Guide

9.1. Introduktion

Disse retningslinjer beskriver TLX Pro Web Server, der muliggør fjerntilgang af inverteren.

Web Server er kun tilgængelig i inverterneTLX Pro og TLX Pro+.

Se downloadområdet under www.danfoss.com/solar for de nyeste retningslinjer.

9.2. Understøttede tegn

For alle sprogversioner understøtter softwaren til Web Server tegn, der er kompatible med Unicode.

For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn:

Bogstaver abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Versaler ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tal 0123456789

Specialtegn - _.

Bemærk! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn.

9.3. Adgang og indledende opsætning

9.3.1. Adgang via PC-ethernetgrænseflade

Opsætningssekvens:

Skift Web Server logon og adgangskode for masterinverteren øjeblikkeligt for optimal

sikkerhed ved oprettelse af forbindelse til internettet. Gå til [Setup → Web

Server → Admin] for at ændre adgangskode.

1. Vælg hvilken inverter, der skal sættes op som master.

2. Åbn coveret på denne inverter. Se installationsmanualen til TLX Series for retningslinjer.

3. Tilslut inverterens RJ-45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et

patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem).

4. På PC'en ventes, indtil Windows rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en

DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret.

5. Indtast http://inverternavn i adressefeltet:

• Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet.

• "inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1).

82 L00410320-06_01


Illustration 9.1: Produktetiket

6. Logon-dialogen for Web Server åbnes.

7. Indtast "admin" i bruger- og adgangskodefeltet, og klik [Log ind].

8. Ved første logon kører inverteren en opsætningsguide.

9.3.2. Opsætningsguide

Trin 1 af 7: Indstilling af master

Klik på [Indstil denne inverter som master] for at indstille en masterinverter.

• Der køres en scanning for at identificere invertere i netværket.

• Et pop up-vindue viser de identificerede invertere.

Klik [OK] for at bekræfte, at det korrekte antal invertere er blevet fundet.

Illustration 9.2: Trin 1 af 7: Indstilling af master

For at ændre denne indstilling senere, se Opsætning, inverterindstillinger.

Trin 2 af 7: Displaysprog

Vælg displaysprog. Bemærk, at dette valg definerer sproget i displayet, ikke netindstillingen.

• Standardsproget er engelsk.

9. Web Server Quick Guide

L00410320-06_01 83

9


9

9. Web Server Quick Guide

Illustration 9.3: Trin 2 af 7: Displaysprog

For at ændre sprogindstillingen senere, se Opsætning, opsætningsoplysninger.

Trin 3 af 7: Tid og dato

Indtast

• tid i 24-timer format

• dato

• tidszone

Nøjagtighed er vigtigt, da dato og tid anvendes til indlæsningsformål. Der tilpasses automatisk

til sommertid.

Illustration 9.4: Trin 3 af 7: Tid og dato

For at ændre disse indstillinger senere, se Opsætning, Inverterindstillinger, Indstil dato og tid.

Trin 4 af 7: Installeret effekt

For hvert PV-input indtastes

• overfladeareal

• installeret effekt

For yderligere oplysninger henvises til referencemanualen for TLX Series.

84 L00410320-06_01


Forkerte indstillinger af PV-effekt kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektiviteten.

Illustration 9.5: Trin 4 af 7: Installeret effekt

For at ændre den installerede effekt, se Opsætning, Kalibrering, PV-panel.

Trin 5 af 7: Netindstilling

Vælg den netindstilling, der skal matche placeringen af installationen. For at opfylde kravene til

net med middelspænding vælges en netindstilling, der slutter med MV.

• Standardindstillingen er [udefineret].

Vælg netindstillingen igen for at bekræfte.

• Indstillingen aktiveres øjeblikkeligt.

Korrekt valg er afgørende for at overholde lokale og nationale standarder.

Illustration 9.6: Trin 5 af 7: Netindstilling

9. Web Server Quick Guide

L00410320-06_01 85

9


9

9. Web Server Quick Guide

Bemærk:

Hvis den første indstilling og den bekræftende indstilling ikke stemmer overens,

• annulleres valget af netindstilling, og

• guiden starter forfra på trin 5.

Hvis den oprindelige indstilling og den bekræftende indstilling stemmer overens, men ikke er

korrekte, kontaktes service.

Trin 6 af 7: Replikering

For at replikere indstillingerne fra trin 1-6 i andre invertere i samme netværk:

• Vælg invertere

• Klik [Replikér]

Bemærk:

Hvis den installerede PV-effekt og PV-panelet for efterfølgende invertere i netværket ikke

stemmer overens med indstillingerne for masteren, skal de ikke replikeres. Foretag opsætning

af de efterfølgende invertere individuelt.

Illustration 9.7: Trin 6 af 7: Replikering

Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter

Inverteren starter automatisk op, når installationssekvensen er afsluttet (se installationsmanualen

for TLX Series), og solindstrålingen er tilstrækkelig.

Opstartssekvensen, herunder selvtest, tager nogle få minutter.

86 L00410320-06_01


9.4. Drift

Illustration 9.8: Trin 7 af 7: Idriftsættelse af inverter

Du kan ændre opsætningen senere ved at få adgang til inverteren via den integrerede webserver

eller displayet på inverterniveau.

• Gå til [Opsætning → Inverterindstillinger] for at ændre inverterens navn.

• Gå til [Opsætning → Inverterindstillinger] for at aktivere mastertilstand.

9.4.1. Struktur for Web Server

Oversigten for Web Server er struktureret som følger.

Illustration 9.9: Oversigt

1. Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn:

9. Web Server Quick Guide

L00410320-06_01 87

9


9

9. Web Server Quick Guide

• Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen.

• Anlæggets navn kan ændres i [Opsætning → Anlægsoplysninger].

2. Gruppemenu: Viser grupper af invertere:

• Invertere bliver som standard en del af gruppe 1

• Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere

i denne gruppe.

• Gruppenavnet kan ændres via [Opsætning → Inverterindstillinger] i invertervisningen.

3. Gruppemedlemmer: Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet

er baseret på serienummeret (se afsnittet Adgang til Web Server):

• Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen.

• Navnet på inverteren kan ændres via [Opsætning → Inverterindstillinger] i invertervisningen.

4. Hovedmenu: Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu.

5. Undermenu: Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle

undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her.

6. Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne til Web Server er identisk med

menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til

den valgte undermenu: [Oversigt]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed.

7. Sidefod: Valgmuligheder på sidefodens bjælke:

• Sprog: Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i

Web Server til det ønskede sprog til den aktive session.

• Kontakt: Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for

Danfoss.

• Log ud: Åbner diaglogboksen log ind/log ud.

• Sikkerhedsniveau: Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i afsnittet

Sikkerhedsniveauer.

Bemærk:

Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget,

en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød

tekst.

9.4.2. Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter

Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede

statusinformation.

88 L00410320-06_01


Illustration 9.10: Anlægsvisning

9. Web Server Quick Guide

Emne Enhed Visning Beskrivelse

Anlæg

og gruppe

Inverter

Overordnet status - x Rød: Anlægs PR < 50 %, eller:

på anlæg

Enhver inverter i netværket

- i fejlsikker tilstand, eller

- mangler fra scanningslisten, ingen kontakt med master

Gul: Enhver inverter i netværket

- med PR < 70 %, eller

- tilstanden Tilslutning eller Ej på net

Grøn: Anlægs PR ≥ 70 %, og

- alle invertere med PR ≥ 70 %, og

- alle invertere i tilstanden På net

x Rød: Inverters PR < 50 %, eller inverteren har en fejl

Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i

Tilslutningstilstand

Grøn: Ingen fejl, og

- inverters PR ≥ 70 %, og

- inverter i tilstanden På nettet

Nuværende produktion

kW x x Energiproduktionsniveau i realtid

Produktion i dag kWh x x Kumulativ produktion for dagen

Samlet afkast Euro x x Kumulativt afkast indtjent siden første idriftsættelse

Samlet CO2-besparelse

kg x x Kummulativ CO2-besparelse siden første idriftsættelse

Performance ratio % x x Performance ratio i realtid

Samlet produktion kWh x x Kumulativ produktion siden første idriftsættelse

Justering af effekt- % x Maksimum effektbegrænsning i % af nominel AC-udbegrænsninggangseffekt

for inverter

Bemærk:

Til beregning af Performance ratio PR kræves en solindstrålingssensor, se [Opsætning → Kalibrering].

L00410320-06_01 89

9


9

9. Web Server Quick Guide

9.5. Yderligere information

Se brugermanualen til TLX Series Web Server for at få mere at vide om:

• Idriftsættelse af inverter og kontrol af indstillinger

• Meddelelser

• Grafer

• Fjerntilgang

• Upload til webportal

• Lagringskapacitet og ændring af lagringsinterval

• Backup og gendannelse af indstillinger

90 L00410320-06_01


10. Hjælpetjenester

10.1. Introduktion

Støttetjenester omfatter inverterfunktioner, der bidrager til transport af strøm i net samt til netstabilitet.

Hvilke støttetjenester, der kræves for et givent PV-system, bestemmes af det fælles

opkoblingspunkt (PCC) og den nettype, som systemet er tilsluttet. PCC er det punkt, hvor PVsystemet

er tilsluttet det offentlige elektricitetsnet.

I installationer i beboelser sker tilslutning af husets kredsløb og solinvertere til nettet normalt på

et fælles opkoblingssted. Installationen bliver en del af lavspændingsdistributionssystemet (LV).

Installationer i erhvervsboliger er normalt større, og de er derfor tilsluttet middelspændingssystemet

(MV). Store kommercielle systemer, såsom kraftværker, kan tilsluttes højspændingsnettet

(HV).

Hvert strømsystem stiller individuelle krav til støttetjenester. Afhængigt af placering og DNO er

visse af disse tjenester obligatoriske, og andre er valgfri. Obligatoriske krav konfigureres automatisk

gennem den valgte netindstilling. Valgfri tjenester konfigureres af installatøren under

idriftsættelse.

Netunderstøttelse kan inddeles i følgende hovedgrupper, der vil blive behandlet i de efterfølgende

afsnit:

• Dynamic Network Support

• Aktiv effektstyring

• Reaktiv effektstyring

10.1.1. Teori om aktiv/reaktiv effekt

Princippet for generering af reaktiv effekt er, at faserne mellem spænding og strøm skiftes på

kontrolleret vis.

Reaktiv effekt kan ikke transportere forbrugsenergi, men den genererer tab i strømledninger og

transformatorer og er normalt uønsket.

Reaktive belastninger kan være enten kapacitive eller induktive, afhængigt af strømføringen eller

forskydelser i forhold til spændingen.

Energiselskaber har interesse i at kunne kontrollere den reaktive effekt i deres net, eksempelvis

ved:

• Kompensation for induktiv belastning ved indsættelse af kapacitiv reaktiv effekt

• Spændingskontrol

For at kompensere for dette opererer generatoren, der leverer reaktiv effekt, enten ved en forsinket

effektfaktor, bedre kendt som overspænding, eller ved en førende effektfaktor, også

kendt som underspænding.

Den tekniske definition af reaktiv effekt:

- Aktiv effekt (P) målt i Watt [W]

- Reaktiv effekt (Q) målt i volt-ampere reaktiv [VAr]

- Tilsyneladende effekt (S) er vektorsummen af P og Q og måles i volt-ampere [VA]

- φ er vinklen mellem strøm og spænding og dermed mellem P og S

10. Hjælpetjenester

L00410320-06_01 91

10


Inverteren har høj immunitet over for spændingsforstyrrelser som afbildet nedenfor.

10.3.1. Eksempel - Tyskland MV

Hvordan FRT fungerer

Nedenstående diagram viser kravene, der skal overholdes af FRT. Dette eksempel gælder for

tyske middelspændingsnet.

• Over linje 1

For spændinger over linje 1 må inverteren under ingen omstændigheder afbrydes fra

nettet under FRT.

• Område A

Inverteren må ikke afbrydes fra nettet for spændinger under linje 1 og til venstre for

linje 2. I visse tilfælde tillader DNO en kortvarig afbrydelse, og i disse tilfælde skal inverteren

være tilbage på nettet inden for 2 sekunder.

• Område B

Til højre for linje 2 er en kortvarig afbrydelse fra nettet altid tilladt. Tiden for ny oprettelse

af forbindelse samt effektgradienten kan forhandles med DNO.

• Under linje 3

Under linje 3 er der intet krav om at forblive tilsluttet nettet.

Hvis der opstår en kortvarig afbrydelse fra nettet,

- skal inverteren være tilbage på nettet inden for 2 sekunder,

- og den aktive effekt skal reduceres med en minimumshastighed på 10 % af den nominelle

effekt pr. sekund.

Illustration 10.2: Eksempel fra Tyskland

10. Hjælpetjenester

Bemærk:

For invertere, der er tilsluttet deres egen distributionstransformator, vælges en netindstilling,

som slutter med MV. Dette tillader dynamisk spændingskontrol. Dvs. den reaktive strøm under

FRT.

L00410320-06_01 93

10


10

10. Hjælpetjenester

Parametre vedrørende FRT

Disse parametre indstilles automatisk efter valg af netindstillingen.

Parameter Beskrivelse

Øvre threshold-niveau for FRT Øvre netspændingsstørrelse for aktivering af højspændings-

FRT

Nedre threshold-niveau for FRT Nedre netspændingsstørrelse for aktivering af lavspændings-

FRT

Statisk reaktiv effekt, k Forhold mellem yderligere reaktiv strøm, der skal indsendes

under FRT og dybden af faldet, k= (ΔIB/IN) / (ΔU/U) ≥ 2,0

p.u.

Transitionstid Varighed af perioden efter clearing af faldet, hvor den reaktive

strøm stadig indsendes.

Tabel 10.3: Parametre vedrørende FRT

Udover at forblive på nettet under fejl kan inverteren levere reaktiv strøm til at understøtte netspændingen.

10.4. Aktiv effektstyring

Inverterudvalget understøtter aktiv effektstyring, der anvendes til at kontrollere den aktive udgangseffekt

for inverteren. Kontrolmetoderne for den aktive udgangseffekt er beskrevet nedenfor.

10.4.1. Fast grænse

For at sikre, at PV-systemet ikke producerer mere strøm end tilladt, kan udgangseffekten begrænses

til et fast øvre mængde, der angives som:

• Absolut værdi [W]

• Procentdel baseret på samlet installeret PV-effekt [%]

• Procentdel baseret på nominel AC-udgangseffekt [%]

Konfiguration:

For at konfigurere faste grænser er sikkerhedsniveau 1 påkrævet.

• For alle TLX-invertere, via displayet, navigeres til:

[Opsætning → Netrelateret kontrol → Strømbegrænsning for udgangseffekt]

• For TLX Pro / TLX Pro+, via webserveren, navigeres til:

[Inverterniveau: Opsætning → Netrelateret kontrol]

• For TLX / TLX+, via servicegrænsefladen, navigeres til:

[Inverterniveau: Opsætning → Netrelateret kontrol]

94 L00410320-06_01


10.4.2. Variabel værdi

Udgangseffekten reduceres som en variabel af netfrekvensen. Der er to metoder til reduktion af

udgangseffekten: rampe og hysterese.

Primær frekvenskontrol - rampemetode

Inverteren reducerer udgangseffekten, hvis netfrekvensen overstiger F1. Reduktion sker ved en

prækonfigureret hastighed, der er angivet ved rampen (R), som er vist i illustrationen.

Når frekvensen når F2, afbryder inverteren kontakten til nettet. Når frekvensen falder til under

F2, opretter inverteren igen forbindelse til nettet og øger effekten med samme hastighed som

for reduktion.

P NOM

P

1.00

0.48

Illustration 10.3: Primær frekvenskontrol - rampemetode

50.2 51.5 f [Hz]

Primær frekvenskontrol - hysteresemetode

For at understøtte netstabilisering reducerer inverteren udgangseffekten, hvis netfrekvensen

overstiger F1. Reduktion sker ved en prækonfigureret hastighed, der er angivet ved rampen

(R), som er vist i illustrationen. Den reducerede udgangseffektgrænse fastholdes, indtil netfrekvensen

er faldet til F2. Når netfrekvensen er faldet til F2, stiger inverterens udgangseffekt igen

i henhold til en tidsrampe T. Når frekvensen falder til under F2, opretter inverteren igen forbindelse

til nettet og øger effekten med samme hastighed som for reduktion. Hvis netfrekvensen

fortsætter med at stige, afbryder inverteren forbindelsen ved F3.

P NOM

P

0.1

Illustration 10.4: Primær frekvenskontrol - hysteresemetode

T

f2

H

f1

S

f [Hz]

150AA055.10

150AA056.10

10. Hjælpetjenester

L00410320-06_01 95

10


10

10. Hjælpetjenester

10.4.3. Fjernstyret justering af udgangseffektniveau

Inverteren understøtter fjernstyret justering af udgangseffektniveauet. Dette er funktionen Power

level adjustment (PLA). Inverteren kan håndtere styringen af udgangseffekten, eller den

kan håndteres af CLX-overvågnings- og grid management-produkter eller af en ekstern enhed

fra tredjepart.

TLX Pro/TLX Pro+:

Når masterfunktionen for TLX Pro og TLX Pro+ anvendes til at styre kontrollen med udgangseffektniveauet,

er det påkrævet at anvende Danfoss CLX GM som en grænsefladeenhed mellem

DNO-signalgrænsefladen (radiomodtager) og inverteren. Masterinverteren anvender DNO-signalinformation

til at fastsætte det anmodede udgangseffektniveau (PLA), der er fastsat af DNO,

og meddeler dette til de efterfølgende invertere i netværket.

Illustration 10.5: Eksempel: Styring af effekt ved hjælp af TLX Pro og TLX Pro+

Forklaring

1 DNO-grænseflade (radiomodtager)

2 Danfoss CLX GM

TLX/TLX+ medCLX-overvågnings- og grid management-produkter eller med en ekstern enhed

fra tredjepart

Baseret på input fra en DNO-signalgrænseflade sender en PLA, der er sendt af CLX-overvågnings-

og grid management-produkter eller af en ekstern enhed fra tredjemand, kommandoer

direkte til inverteren via RS-485-grænsefladen. Hver inverter anvender herefter denne information

til at fastsætte dens udgangseffektsgrænse. Både Danfoss-produkter og produkter fra tredjepart

er tilgængelige til ekstern styring (for mere information om relevante produkter, se leverandørmanualerne).

Illustration 10.6: Eksempel: Effektstyring ved hjælp af CLX-overvågnings- og grid management-produkter

eller eksternt udstyr fra tredjepart

96 L00410320-06_01


Forklaring

1 DNO-grænseflade (radiomodtager)

2 Eksternt kontroludstyr

Konfiguration:

For at konfigurere fjernstyret udgangseffekt er adgang på sikkerhedsniveau 1 påkrævet.

Fjernstyret udgangseffekt konfigureres i CLX-overvågnings- og grid management-produktet eller

i den eksterne enhed fra tredjepart. Se manualen til CLX-produktet eller enheden fra tredjepart

• For TLX Pro / TLX Pro+, via webserveren, navigeres til:

[Inverterniveau: Opsætning → Grid management]

10.5. Reaktiv effektstyring

TLX+ og TLX Pro+-inverterne understøtter reaktiv effektstyring, der anvendes til at kontrollere

den reaktive udgangseffekt for inverteren. Kontrolmetoderne for reaktiv udgangseffekt er beskrevet

nedenfor.

Under Standby og Ej på net kan kontrolfunktionerne for reaktiv effekt ikke være i drift, hvilket

medfører en udveksling af reaktiv effekt:

- i Stand-by tilstand fra LCL- og EMC-filterkomponenter

- i Ej på net tilstand fra EMC-filterkomponenter

Den største bidragsyder til udveksling af reaktiv effekt er LCL-filtret.

10.5.1. Fast grænse

Inverteren kan indstilles til at tilvejebringe en fast reaktiv effekt på en af følgende måder:

• Off

• Konstant reaktiv effekt Q

• Konstant power factor PF

Off

Inverteren vil ikke brug et internt sætpunkt for reaktiv effekt, men der kan anvendes en ekstern

sætpunktskilde. TLX+-invertere understøtter en række grid management-enheder fra tredjeparter

til styring af reaktiv effekt. Indstil "sætpunktstype" til "Off". Dette vil gøre det muligt for inverteren

at acceptere et sætpunkt for PF og Q, der overføres via RS-485 fra den eksterne kilde.

Konstant reaktiv effekt Q

Inverteren vil generere et fast niveau af reaktiv effekt angivet som en procentdel af inverterens

nominelle tilsyneladende effekt (S). Værdien af den konstante reaktiv effekt Q kan indstilles inden

for området fra 60 % (underspænding) til 60 % (overspænding).

Konstant power factor PF

Den konstante power factor angiver et fast forhold mellem aktiv og tilsyneladende effekt (P/S),

dvs. en fast Cos (φ). Power factor PF kan indstilles i området fra: 0,8 underspænding til 0,8

overspænding. Den reaktive effekt, der genereres af inverteren, afhænger derfor af den aktive

genererede effekt.

Eksempel:

10. Hjælpetjenester

L00410320-06_01 97

10


10

10. Hjælpetjenester

- PF = 0,9

- Genereret aktiv effekt (P) = 10,0 kW

- Tilsyneladende effekt (S) = 10,0/0,9 = 11,1 kVA

Reaktiv effekt (Q) = √(11,1-10,0) = 4,8 kVAr

Konfiguration:

For at konfigurere en konstant reaktiv effekt er adgang på sikkerhedsniveau 1 påkrævet.

For at konfigurere sætpunktet for Q eller PF, naviger til:

• Via webserveren:

[Anlægsniveau: Opsætning → Grid management]

• Via servicewebserveren:

[Inverterniveau: Opsætning → Grid management]

• Via displayet:

[Inverterniveau: Opsætning → Grid management]

10.5.2. Variabel værdi

Den variable reaktive styring kræver enten en TLX+-inverter med et CLX-overvågnings- og grid

management-produkt eller en enhed fra tredjepart eller en TLX Pro+-inverter.

Sætpunktskurve PF(P)

Masterinverteren eller CLX-overvågnings- og grid management-produktet eller den eksterne enhed

fra tredjepart styrer reaktiv effekt som en funktion af anlæggets aktive udgangseffekt P.

Værdierne for sætpunktskurven fastsættes af det lokale energiselskab og skal indhentes hos

dem. Masterinverteren måler netspændingen U internt.

Sætpunktskurve Q(U)

Masterinverteren eller CLX-overvågnings- og grid management-produkterne eller den eksterne

enhed fra tredjepart styrer reaktiv effekt som en funktion af netspændingen U. Værdierne for

sætpunktskurven fastsættes af det lokale energiselskab og skal indhentes hos dem.

Konfiguration:

For at konfigurere variabel reaktiv effekt er adgang på sikkerhedsniveau 1 påkrævet.

• For TLX Pro+, via webserveren, navigeres til:

[Anlægsniveau: Opsætning→ Grid management]

• For TLX+ via servicewebserveren, navigeres til:

[Inverterniveau: Opsætning → Grid management]

• Via CLX-overvågnings- og grid management-produkter eller ekstern enhed fra tredjepart:

Se manual fra leverandøren af ekstern enhed.

10.5.3. Fjernstyret justering af reaktiv effekt

Alle invertere understøtter fjernstyret justering af reaktiv effekt.

TLX Pro+

Når masterfunktionen for TLX Pro+ anvendes til at styre kontrollen med udgangseffektniveauet,

er det påkrævet at anvende Danfoss CLX GM som en grænsefladeenhed mellem DNO-signalgrænsefladen

(radiomodtager) og masterinverteren. Masterinverteren anvender DNO-signalinformation

til at fastsætte den anmodede reaktive effekt, der er fastsat af DNO, og meddeler

98 L00410320-06_01


dette til de efterfølgende invertere i netværket. Yderligere information findes i Danfoss CLX GMbrugermanualen.

Illustration 10.7: Eksempel: Styring af effekt ved hjælp af TLX Pro og TLX Pro+

Forklaring

1 DNO-grænseflade (radiomodtager)

2 Danfoss CLX GM

TLX+ med CLX-overvågnings- og grid management-produkt eller enhed fra tredjepart

Baseret på input fra en DNO-signalgrænseflade sender en ekstern enhed kommandoer vedrørende

reaktiv effekt direkte til inverteren via RS-485-grænsefladen. Hver inverter anvender herefter

denne information til at fastsætte dens reaktive effektniveau. Både Danfoss-produkter og

produkter fra tredjepart er tilgængelige til ekstern styring. Se leverandørmanualen for mere information

om relevante produkter.

Illustration 10.8: Eksempel: Styring af effekt ved hjælp af ekstern enhed

Forklaring

1 DNO-grænseflade (radiomodtager)

2 CLX-overvågnings- og grid management-produkt

eller en ekstern enhed fra tredjepart

Konfiguration:

Fjenstyret reaktiv effekt konfigureres i CLX-overvågnings- og grid management-produktet eller i

en ekstern enhed fra tredjepart: se manual til CLX-overvågnings- og grid management-produktet

eller den eksterne enhed fra tredjepart. Adgang på sikkerhedsniveau 1 er påkrævet.

• For TLX Pro+, via webserveren, navigeres til:

[Inverterniveau: Opsætning → Grid management]

10. Hjælpetjenester

L00410320-06_01 99

10


10

10. Hjælpetjenester

10.6. Fallback

Hvis fjernstyring af aktiv effekt eller reaktiv effekt vælges som referenceværdi for inverteren,

kan der anvendes faste fallback-værdier i tilfælde af kommunikationsfejl:

- mellem masterinverteren og Danfoss CLX GM, eller

- mellem masterinverteren og en efterfølgende inverter

Konfiguration:

For at konfigurere fallback er adgang på sikkerhedsniveau 1 påkrævet.

• For TLX Pro / TLX Pro+, navigeres til:

[Anlægsniveau: Grid management → Fallback]

100 L00410320-06_01


11. Service og reparation

11.1. Fejlfinding

For hurtig fejlfinding af fejl, der påvirker en inverter, gå til logmenuen, og se hændelseslogmenuen.

Her vises den senest registrerede hændelse af inverteren samt en liste over de 20 seneste

hændelser. Når inverteren går i tilstanden På nettet cleares den seneste hændelse og vises som

0.

Hændelseskoden består af to elementer:

1. Gruppeklassifikationen - beskriver den generelle type af hændelse

2. Hændelses-id - identificerer den specifikke hændelse

Bilag A indeholder en oversigt over alle hændelser, herunder foreslåede foranstaltninger.

Statusmenuen indeholder mange nyttige sensorudlæsninger, der kan være en hjælp til diagnosticering

af det nøjagtige problem. Gennemlæs indholdet af statusmenuen for at få en oversigt

over disse udlæsninger.

11.2. Vedligeholdelse

Normalt kræver inverteren ingen vedligeholdelse eller kalibrering.

Kontrollér, at køleprofilen på bagsiden af inverteren ikke er dækket til.

Kontakterne på PV-belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Udfør rengøring ved at

flytte afbryderen mellem ON- og OFF-positionerne ti gange. PV-belastningsafbryderen findes på

inverterens base.

11.2.1. Rengøring af kabinettet

Rengør inverterens kabinet ved brug af trykluft, en blød klud eller en børste.

11.2.2. Rengøring af køleprofilen

Rengør køleprofilen ved hjælp af trykluft, en blød klud eller en børste.

For korrekt drift og lang levetid skal der sikres fri luftcirkulation

- omkring køleprofilen på bagsiden af inverteren

- til blæseren på inverterens base

Køleprofilen må ikke berøres under drift.

Temperaturen kan overstige 70 °C.

11. Service og reparation

Bemærk:

Inverteren må ikke dækkes til.

Benyt aldrig vandslanger, aggressive kemikalier, opløsningsmidler til rengøring eller stærke

rengøringsmidler til at rengøre inverteren.

L00410320-06_01 101

11


12

12. Tekniske data

12. Tekniske data

12.1. Tekniske data

Nomenklatur

1)

Parameter TLX Series

6k 8k 10k 12.5k 15k

|S|

AC

Nominel tilsyneladende effekt

6000 VA 8000 VA 10000 VA 12500 VA 15000 VA

Pac,r Nominel aktiv effekt *) 6000 W 8000 W 10000 W 12500 W 15000 W

Aktiv effekt ved cos(phi) =

0,95

5700 W 7600 W 9500 W 11875 W 14370 W

Aktiv effekt ved cos(phi) =

0,90

5400 W 7200 W 9000 W 11250 W 13500 W

Reaktivt effektområde 0-3,6 kVAr 0-4,8 kVAr 0-6,0 kVAr 0-7,5 kVAr 0-9,0 kVAr

Vac,r Nominel netspænding (P-N) 3 x 230 V ± 20 % 3 x 230 V ± 20 % 3 x 230 V ± 20 % 3 x 230 V ± 20 % 3 x 230 V ± 20 %

Nominel AC strøm 3 x 8,7 A 3 x 11,6 A 3 x 14,4 A 3 x 18 A 3 x 21,7 A

Iacmax Maks. AC strøm 3 x 9,0 A 3 x 11,9 A 3 x 14,7 A 3 x 18,6 A 3 x 22,3 A

AC strømforvrængning

(THD %)

< 4% < 4% < 5% < 5% < 5%

cosphiac,r Effektfaktor ved 100 % belastning

> 0,99 > 0,99 > 0,99 > 0,99 > 0,99

Kontrolleret effektfaktorområde

Effekttab i tilstanden "Opretter

forbindelse"

Effekttab om natten (ej på

net)

0,8 overspændt

0,8 underspændt

0,8 overspændt

0,8 underspændt

0,8 overspændt

0,8 underspændt

10 W

< 5 W

0,8 overspændt

0,8 underspændt

0,8 overspændt

0,8 underspændt

fr Netfrekvens

DC

50 ± 5 Hz

Nominel effekt DC 6200 W 8250 W 10300 W 12900 W 15500 W

Maks. anbefalet PV-effekt

ved STC 2)

7100 Wp 9500 Wp 11800 Wp 14700 Wp 17700 Wp

Vdc,r Nominel spænding DC 700 V

Vmppmin -

Vmppmax

MPP-spænding - nominel

effekt 3) 260-800 V 345-800 V 430-800 V 358-800 V 430-800 V

MPP virkningsgrad, statisk 99,9 %

MPP virkningsgrad, dynamisk

99,7 %

Vdcmax Maks. DC-spænding 1000 V

Vdcstart Tænd for spænding DC 250 V

Vdcmin Sluk for spænding DC 250 V

Idcmax Maks. DC strøm 2 x 12 A 2 x 12 A 2 x 12 A 3 x 12 A 3 x 12 A

Maks. DC-kortslutningsstrøm

ved STC

2 x 12 A 2 x 12 A 2 x 12 A 3 x 12 A 3 x 12 A

Min. på neteffekt

Effektivitet

20 W

Maks. effektivitet 97,8 % 97,9 % 98% 98% 98%

Europæisk virkningsgrad V

ved dc,r

Øvrigt

96,5 % 97,0 % 97,0 % 97,3 % 97,4 %

Dimensioner (H, B, D) 700 x 525 x 250 mm

Montering Vægbeslag

Vægt 35 kg

Akustisk støjniveau4 56 dB(A)

MPP-søgere 2 2 2 3 3

Driftstemperaturområde -25..60 °C

Nom. temperaturområde -25..45 °C

Lagringstemperatur -25..60 °C

Drift under overbelastning Ændring af driftspunkt

Overspændingskategori AC Klasse III

Overspændingskategori DC Klasse II

Aktiv effektstyring5) Indeholdt

Reaktiv effektstyring TLX+ og TLX Pro+

Tabel 12.1: Generelle specifikationer

1) I henhold til FprEN 50524.

2) For stationære systemer med halvoptimale betingelser.

3) Ved identiske indgangsspændinger. Ved uens indgangsspændinger kan Vmppmin være så lav som 250 V afhængigt af

den samlede indgangseffekt.

4) SPL (lydtryk) ved 1,5 m.

5) Fjernstyring via CLX-produktet til overvågning og netrelateret kontrol eller en enhed fra tredjepart.

*) Ved nominel netspænding (Vac,r), Cos(phi) = 1

102 L00410320-06_01


Parameter TLX Series

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhed (beskyttelsesklasse) Klasse I

PELV på kommunikations- og kontrolkort Klasse II

Overvågning af ødrift - tab af netforsyning Trefaset overvågning (ROCOF)

Størrelse på spænding Indeholdt

Frekvens Indeholdt

DC indhold i AC strøm Indeholdt

Isolationsmodstand Indeholdt

RCMU - Type B Indeholdt

Indirekte berøringsbeskyttelse Ja (klasse I, jordet)

Beskyttelse mod kortslutning Ja

Tabel 12.2: Specifikationer for sikkerhedsfunktioner

1) I henhold til FprEN 50524.

12.2. Normer og standarder

Normativ

TLX Series

Referencer

6k 8k 10k 12.5k 15k

Direktiv LVD 2006/95/EC

Direktiv EMC 2004/108/EC

Sikkerhed IEC 62109-1/IEC 62109-2

Integreret PV afbryder

VDE 0100-712

EMC-immunitet

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

EMC-emission

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Nytteinterferens EN 61000-3-2/-3 EN 61000-3-11/-12

CE Ja

Nyttekarakteristika

IEC 61727

EN 50160

S0-elmåler EN62053-31 Bilag D

Sikkerhedsfunktioner

Til transformatorløs inverter

Tyskland VDE 0126-1-1/A11) (TLX Series)

VDE AR N 41052) ( kun TLX+ og TLX Pro+)

Grækenland Tekniske krav til tilslutning af uafhængig generering til nettet, samarbejde om el-net (PPC).

Italien ENEL Guida Ed. 2.1.

Spanien

RD1663 (2000)

RD661 (2007)

Portugal VDE 0126-1-1, ISO/IEC Guide 67: 2004 - System No.5

UK ER G83/1-1 (for TLX Series 6k, 8k, 10k), ER G59/2-1 (for alle modeller)

TLX Series

Støttefunktioner

TLX+ og TLX Pro+

6k 8k 10k 12.5k 15k

Østrig TOR – Hauptabschnitt D4, TOR – Hauptabschnitt D2

Belgien Synergrid C10/11 – revisie 12 mei 2009, Synergrid C10/17- revisie 8 mei 2009

Tjekkiet Den tjekkiske energilov (lov nr. 458/2000), artikel 24, stk. 10, del I,II,III rev09 2009

UTE NF C 15-712-1 (UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, GUIDE PRATIQUE, Installations photovoltaïques

raccordées au réseau public de distribution).

Frankrig

NF C 15-100 (Installations électriques à basse tension).

Journal Officiel, Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales

de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux

publics d'électricité.

BDEW- Technische Richtlinie Erzeugungsanlagen am Mit-

Tyskland - -

telspannungsnetz Ausgabe, Juni 2008 und Ergänzungen

von 01/2009, 07/2010, 02/2011 2)

Spanien REE BOE núm. 254

Tabel 12.3: Normer og standarder

12. Tekniske data

1) Som en afvigelse fra VDE 0126-1-1, afsnit 4.7.1, er målegrænsen for isolationsmodstand fastsat til 200

kΩ i overensstemmelse med myndighederne.

2) VDE-AR-N 4105 - Anwendungsregel Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, August 2011.

L00410320-06_01 103

12


12

12. Tekniske data

12.3. UTE-krav i Frankrig

12.3.1. UTE-krav i Frankrig

Bemærk:

I Frankrig skal kravene i UTE C 15-712-1 og NF C 15-100 overholdes.

På installationer i Frankrig vedhæftes advarselsmærkatet på inverterens forside.

Illustration 12.1: Placering af advarselsmærkat

12.4. Installation

Parameter Specifikation

Temperatur −25 °C - +60 °C (>45 °C derating)

Miljøklasse i henhold til IEC IEC60721-3-3

3K6/3B3/3S3/3M2

Luftkvalitet - generelt ISA S71.04-1985

Niveau G2 (ved 75 % RH)

Luftkvalitet - kystområder, områder Skal måles og klassificeres iht. ISA S71.04-1985

med tung industri og landbrugsområder

Vibration 1G

Tæthedsklasse 54

Maks. driftshøjde 3000 m over havets overflade.

PELV-beskyttelse er kun effektiv op til 2000 m over havets overflade.

Installation Undgå konstant strøm af vand.

Undgå direkte sollys.

Kontrollér korrekt luftstrømning.

Monteres på ikke-antændelig overflade.

Monteres stående på en lodret overflade.

Undgå støv og ammoniakgasser.

Tabel 12.4: Betingelser for installation

Parameter Betingelse Specifikation

Vægplade Huldiameter 30 x 9 mm

Nivellering Vinkelret ± 5° alle vinkler

Tabel 12.5: Vægpladespecifikationer

104 L00410320-06_01


12.5. Momentspecifikationer for installation

Illustration 12.2: Oversigt over inverter med momentangivelser, 1-3

4

5

6

Illustration 12.3: Oversigt over inverter med momentangivelser, 4-7

Parameter Skruetrækker Tilspændingsmoment

1 Klemmerækker (store) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm Min. 1,2 Nm

2 Klemmerækker (små) Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 0,5 Nm

3 PE Lige kærv 1,0 x 5,5 mm 2,2 Nm

4 M16 SW 19 mm 2-3 Nm

5 M25 SW 30 mm 2-3 Nm

6 Frontskrue TX 30 6-8 Nm

7 Låseskrue TX 30 5 Nm

Tabel 12.6: Nm specifikationer

7

150AA007.11

12. Tekniske data

L00410320-06_01 105

12


12

12. Tekniske data

12.6. Specifikationer for hovedkredsløb

TLX Series

6k 8k 10k 12.5k 15k

Maksimal inverterstrømstyrke 9 A 12 A 15 A 19 A 22 A

Anbefalet blæsesikringstype gL/gG 13 A 16 A 20 A 20 A 25 A

Anbefalet automatisk sikringstype B 16 A 20 A 20 A 25 A 32 A

Tabel 12.7: Specifikationer for ledningsnet

106 L00410320-06_01


12.7. Specifikationer for auxiliary grænseflade

Parameter Parameteroplysninger Specifikation

Seriekommunikation RS-485

Specifikation for almindeligt Kabelkappes diameter (⌀) 2 x 5-7 mm

kabel

Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Kat 5e) 2)

Karakteristisk impedans for kabel 100 Ω – 120 Ω

Maks. kabellængde 1000 m

RJ45-stik (2 stk.) Ledningskvadrat 24-26 AWG (afhængigt af parring af

metallisk RJ45-stik)

Afslutning af kabelskærm Via metallisk RJ45-stik

Klemmerække Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm2

Afslutning af kabelskærm Via EMC kabelaflastning

Maks. antal inverternoder 634) Galvaniseret interfaceisolering Ja, 500 Vrms

Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja

Beskyttelse mod kortslutning Ja

Kommunikation Stjerne og daisy chain Ethernet

Almindeligt kabel Maks. kabellængde mellem inver- 100 m (samlet netværkslængde: ubeteregrænset)

Specifikation Maks. antal invertere 1001) Kabeltype Shielded Twisted Pair (STP) (Kat 5e) 2)

Temperatursensorinput 3 x PT1000 3)

Kabelspecifikation Kabelkappes diameter (⌀) 4-8 mm

Kabeltype Skærmet parsnoet - 2-ledninger

Afslutning af kabelskærm Via EMC kabelaflastning

Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm2

Maksimal modstand pr. ledning 10 Ω

Maksimal kabellængde 30 m

Sensorspecifikation Nominel modstand/temperaturkoefficient

3,85 Ω/ oC Måleområde -20 oC - +100 oC Målenøjagtighed ±3 %

Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja

Beskyttelse mod kortslutning Ja

Indstrålingssensorinput x 1

Kabelspecifikation Kabelkappes diameter (⌀) 4-8 mm

Kabeltype Skærmet parsnoet - Antal ledninger

afhænger af den anvendte sensortype

Afslutning af kabelskærm Via EMC kabelaflastning

Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm2

Maksimal modstand pr. ledning 10 Ω

Maksimal kabellængde 30 m

Sensorspecifikation Sensortype Passiv

Målenøjagtighed ±5 % (150 mV sensorudgangsspænding)

Udgangsspænding for sensor 0-150 mV

Maks. udgangsimpedans (sensor) 500 Ω

Indgangsimpedans (elektronik) 22 kΩ

Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja

Beskyttelse mod kortslutning Ja

Input for elmåler S0 input x 1

Kabelspecifikation Kabelkappes diameter (⌀) 4-8 mm

Kabeltype Skærmet parsnoet - 2-ledninger

Afslutning af kabelskærm Via EMC kabelaflastning

Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm2

Maksimal kabellængde 30 m

Specifikation for sensorinput Sensorinputklasse Klasse A

Nominel udgangsstrøm 12 mA for en belastning på 800 Ω

Maksimal kortslutning for udgangsstrøm

24,5 mA

Udgangsspænding for åbent

kredsløb

+12 VDC

Maksimal pulsfrekvens 16,7 Hz

Direkte berøringsbeskyttelse Dobbelt/forstærket isolering Ja

Beskyttelse mod kortslutning Ja

Tabel 12.8: Specifikationer for Auxiliary interface

12. Tekniske data

L00410320-06_01 107

12


12

12. Tekniske data

1) Der kan maksimalt tilsluttes 100 invertere i et netværk. Hvis der anvendes et GSM-modem til portalupload,

er antallet af invertere i et netværk begrænset til 50.

2) Til underjordisk brug anbefales det at anvende et kabel til udendørs brug, der kan graves ned, til både

Ethernet og RS-485.

3) Tredje indgang anvendes til kompensation for indstrålingssensoren.

4) Antallet af invertere, der kan tilsluttes i RS-485-netværket, afhænger af, hvilket perifert udstyr der er

tilsluttet.

For at sikre overholdelse af IP-indkapslingsgraden er det vigtigt, at der er monteret

korrekte kabelforskruninger for alle kabler til eksterne enheder.

For at sikre overholdelse af EMC skal der anvendes skærmede kabler til sensorinput

og RS-485-kommunikation. Uskærmede kabler kan anvendes til alarmudgange.

Andre aux. kabler skal passere gennem de udpegede EMC kabelaflastninger for at

etablere mekanisk fastgørelse og i tilfælde af afslutningen af det skærmede kabel

til afskærmningsenheden.

Parameter Betingelse Specifikation

Potentialefri kontakt Relæudgang x 1

Rating AC 250 VAC, 6,4 A, 1600 W

Rating DC 24 VDC, 6,4 A, 153 W

Maksimal ledningskvadrat 2,5 mm2

Overspændingskategori Klasse III

Valgfrit

Modem GSM

Tabel 12.9: Specifikationer for aux. indgang

1

RS485

2 x RJ45

2 3 4 5 6

Illustration 12.4: Kommunikationskort

+ / + / + / + / + /

Forklaring

1 8-polede klemmerækker

2 PT1000/modultemp.

3 PT1000/omgivelsestemp.

4 PT1000/temp. for indstrålingssensor

5 Indstrålingssensor

6 S0/elmåler

7 Relæ 1

108 L00410320-06_01

Ethernet

2 x RJ45

7

L N

150AA058.10


RS-485

Afslut RS-485-kommunikationsbus ved begge ender.

For at afslutte RS-485-bussen:

• Tilslut Bias L til RX/TX B

• Tilslut Bias H til RX/TX A

Inverterens RS-485-adresse er unik og defineres på fabrikken.

Illustration 12.5: RS-485-kommunikationsoplysninger - Cat 5 T-568A

2 3 4 5

1

Tabel 12.10: RJ-45-Pinoutoplysninger for RS-485

Ethernet

6

7

8

150AA019.10

Pinout RS-485

1. GND

2. GND

3. RX/TX A (-)

4. BIAS L

5. BIAS H

6. RX/TX B (+)

7. Ikke tilsluttet

8. Ikke tilsluttet

Fed = Obligatorisk, Cat5-kabel indeholder

alle 8 ledninger

Til Ethernet: 10Base-TX og 100Base-TX

auto cross over

Ethernet-tilslutning er kun tilgængelig for varianterne TLX Pro og TLX Pro+.

12. Tekniske data

L00410320-06_01 109

12


12

12. Tekniske data

2 3 4 5

1

6

Tabel 12.11: RJ-45-Pinoutoplysninger for Ethernet

12.7.1. Netværkstopologi

7

8

150AA019.10

Pinout

Farvestandard

Cat 5

Cat 5

Ethernet T-568A

T-568B

1. RX+ Grøn/hvid Orange/hvid

2. RX Grøn Orange

3. TX+ Orange/hvid Grøn/hvid

4. Blå Blå

5. Blå/hvid Blå/hvid

6. TX- Orange Grøn

7. Brun/hvid Brun/hvid

8. Brun Brun

Inverteren har to ethernet RJ-45-stik, der gør det muligt at tilslutte adskillige invertere i en linjetopologi

som et alternativ til den typiske stjernetopologi. De to porte er ens og kan anvendes

synonymt. For RS-485 kan kun anvendes lineære "daisy chain"-forbindelser.

Bemærk:

Ringtopologi er ikke tilladt.

Illustration 12.6: Netværkstopologi

1 Lineær "daisy chain"

2 Stjernetopologi

3 Ringtopologi (ikke tilladt)

(4) (Ethernetafbryder)

110 L00410320-06_01


Bemærk:

De to netværkstyper må ikke blandes. Inverterne kan kun tilsluttes i netværk, der enten

udelukkende er RS-485 eller udelukkende ethernet.

Bemærk:

Ethernetforbindelse anbefales for hurtigere kommunikation.

RS-485-forbindelse er påkrævet, når en weblogger eller datalogger tilsluttes inverteren.

12. Tekniske data

L00410320-06_01 111

12


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

13. Bilag A - Hændelsesliste

13.1. Bilag A - Hændelsesliste

13.1.1. Sådan læses hændelseslisten

Hændelseslisten indeholder et aktionsfelt for hver hændelse eller den kategoriserede gruppe af

hændelser. "Aktionsfeltet" skal opfattes som progressive trin og anbefalinger som følger:

• Trin 1: Slutbruger

• Trin 2: Installatør

• Trin 3: Service

13.1.2. Nethændelser

Hændelses-id 1-6 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Netspænding for lav

UgridRmsLowS2L1

UgridRmsLowS2L2

UgridRmsLowS2L3

UgridRmsLowS1L1

UgridRmsLowS1L2

UgridRmsLowS1L3

*)

S1 = TRIN 1

S2 = TRIN 2

L1 = FASE 1

L2 = FASE 2

L3 = FASE 3

Slutbruger:

Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen.

• Spænding på tilhørende fase er OK:

- Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om

inverteren genopretter forbindelse til nettet

- Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service

Installatør:

Kontrollér AC-installation

• Kontrollér alle sikringer og RCD/RCMU

- Alt OK - kontakt service

Service:

Udskift inverteren.

Hændelses-id 7-9 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Netspændingsgennemsnit

over 10 min.

for højt

UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L1

UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L2

UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L3

Slutbruger:

Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen.

• Spænding på tilhørende fase er OK:

- Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om

inverteren genopretter forbindelse til nettet

- Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service

Installatør:

Afhjælpningsmuligheder:

• Monter et kabel med stor diameter (for at reducere spændingsfal-

det) mellem inverter og måler

• Program PF(P) – kun TLX+ og TLX Pro+

• Kontakt DNO for at få tilladelse til at øge grænsen (bemærk:

Ugrid_RMS_high)

112 L00410320-06_01

Brug installationstesten til at kontrollere modstanden i anlægget (faseneutral)

Service:

Ingen.


Hændelses-id

10-15

Displaytekst Handling

Beskrivelse: UGRID_RMS_HIGH_S1_L1 Slutbruger:

Netspænding for høj UGRID_RMS_HIGH_S1_L2 Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen.

UGRID_RMS_HIGH_S1_L3

UGRID_RMS_HIGH_S2_L1

• Spænding på fase 1 er OK:

UGRID_RMS_HIGH_S2_L2

- Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om

UGRID_RMS_HIGH_S2_L3

*)

inverteren genopretter forbindelse til nettet

S1 = TRIN 1

S2 = TRIN 2

- Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service

L1 = FASE 1

Installatør:

L2 = FASE 2

Mål netspændingen:

L3 = FASE 3

• OK - kontakt service

Hændelses-id

16-18

Beskrivelse: UGRID_INSTANTA-

Inverteren har detek- NIOUS_HIGH_L1

teret en spændingsUGRID_INSTANTAstigning på nettet. NIOUS_HIGH_L2

UGRID_INSTANTA-

NIOUS_HIGH_L3

Hændelses-ID

19-24, 48-53

Beskrivelse:

Netfrekvens for lav

eller for høj

Hændelses-id

25-27

Beskrivelse:

Fase-til-fase-spændingen

for lav

• Ikke OK - kontakt DNO for at finde en løsning

Service:

Udskift inverteren.

Displaytekst Handling

Slutbruger:

Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen.

• Spænding på fase 1 er OK:

- Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om

inverteren genopretter forbindelse til nettet

- Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service

Installatør:

Kontrollér AC-installationen (alle sikringer og RCD):

• OK - kontakt service

Service:

Udskift inverteren.

Displaytekst Handling

FGRID_LOW_S1_L1

FGRID_LOW_S1_L2

FGRID_LOW_S1_L3

FGRID_HIGH_S1_L1

FGRID_HIGH_S1_L2

FGRID_HIGH_S1_L3

Slutbruger:

Kontakt installatøren, og oplys netfrekvensen.

• Frekvensen er OK:

- Vent 10 minutter for at se, om inverteren genopretter for-

bindelse til nettet.

- Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service

Installatør:

Kontrollér AC-installationen (alle sikringer og RCD):

• OK - kontakt service

Service:

Udskift inverteren.

Displaytekst Handling

LOM_LINETOLINE_LOW_L1

LOM_LINETOLINE_LOW_L2

LOM_LINETOLINE_LOW_L3

Slutbruger:

Kontakt installatøren, og oplys spændingen på alle tre faser.

• Spændingen er OK:

- Vent 10 minutter for at se, om inverteren genopretter for-

bindelse til nettet.

- Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service

Installatør:

Kontrollér AC-installationen (alle sikringer og RCD):

• OK - kontakt service

Service:

Udskift inverteren.

13. Bilag A - Hændelsesliste

L00410320-06_01 113

13


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

Hændelses-id

28-30

Beskrivelse:

Hastighed for ændring

af frekvens

(ROCOF) for høj

Displaytekst Handling

LOM_ROCOF_HIGH_L1

LOM_ROCOF_HIGH_L2

LOM_ROCOF_HIGH_L3

Slutbruger:

Hvis hændelsen sker flere gange om dagen, kontaktes DNO.

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

Hændelses-ID

31-33, 44-46

Displaytekst Handling

Beskrivelse: IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L1S1 Slutbruger:

DC-netstrømmen for IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L2S2 Kontrollér SW-version [Status]

høj

IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L3S3

IGRID_DC_CUR-

RENT_HIGH_STEP_L1

• Hvis SW-versionen 2.15, 1,12 eller ældre, er en SW-opdatering påkrævet.

Kontakt installatøren.

IGRID_DC_CUR-

RENT_HIGH_STEP_L2

IGRID_DC_CUR-

RENT_HIGH_STEP_L3

Installatør: Installer den nyeste softwareversion

Service:

Ingen.

Hændelses-id

34-37

Displaytekst Handling

Beskrivelse: IRESIDUAL_HIGH

Slutbruger:

Enhed til lækstrøms- IRESIDUAL_STEP_S3_HIGH Slå både DC og AC fra, og vent, indtil displayet slukkes. Tænd herefter

overvågning (RCMU) IRESIDUAL_STEP_S2_HIGH for DC og AC, og hold øje med, om hændelsen gentages. Hvis hændel-

har målt strøm på et IRESIDUAL_STEP_S1_HIGH sen gentages, kontaktes installatøren.

for højt niveau

Installatør:

Kontrollér PV-installationen. Hvis OK, kontaktes service.

Service:

Udskift inverteren.

Hændelses-id 40 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

AC-net uden for specifikation

i mere end

10 minutter (frekvens

og/eller spænding)

Hændelses-id

41-43

Beskrivelse:

Inverteren har registreret,

at netspændingen

var under et

bestemt niveau

Hændelses-id

47-48

Beskrivelse:

Inverteren afbryder

forbindelsen til nettet,

hvis PLA er under

3 % af den nominelle

effekt

GRID_DURING_CONNECT Slutbruger:

Kontakt installatøren, og oplys følgende:

• Frekvens

Display: [Status → Inverter → AC-net → Aktuel værdi]

• Spænding

Display: [Status → Inverter → AC-net → Aktuel værdi]

• SW-version

Display: [Status → Inverter → Serienummer og softwarev. → Inver-

ter]

Displaytekst Handling

FAULT_RIDE_THROUGH_L1

FAULT_RIDE_THROUGH_L2

FAULT_RIDE_THROUGH_L3

Displaytekst Handling

• Netindstilling (f.eks. “Germany LV 1”)

Display [Status → Inverter]

Installatør:

Hvis SW-version er 2.15 eller ældre, er en opdatering nødvendig.

Se loggen for andre hændelser.

Kontrollér AC-installationen.

Service:

Ingen.

Slutbruger:

Hvis denne hændelse rapporteres flere gange om dagen, kontaktes installatøren.

Installatør:

Udfør on site netanalyse.

Service:

Ingen.

PLA_BELOW_THRESHOLD Slutbruger:

Kontakt DNO, og få oplyst status for aktiv effektbegrænsning (PLA).

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

114 L00410320-06_01


Hændelses-id

54-56

Beskrivelse:

DC-netstrøm for højt

(trin 2)

Displaytekst Handling

IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L1S2

IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L2S2

IGRID_DC_CURRENT_HIGH_L3S2

13. Bilag A - Hændelsesliste

Slutbruger:

Hvis denne hændelse rapporteres flere gange om dagen, kontaktes installatøren.

Installatør:

Udfør on site netanalyse.

Service:

Ingen.

L00410320-06_01 115

13


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

13.1.3. PV-hændelser

Hændelses-id

100-102

Beskrivelse: IPV_NEGATIVE_PV1

Indgangsstrømmen IPV_NEGATIVE_PV2

er negativ. Polarite- IPV_NEGATIVE_PV3

ten for PV-strengen

er forkert. Må kun vises

under eller lige

efter installation eller

service

Hændelses-id

103-105

Beskrivelse: IPV_HIGH_PV1

Indgangsstrømmen IPV_HIGH_PV2

er for høj. For mange IPV_HIGH_PV3

PV-moduler tilsluttet

i parallel. Bør kun

forekomme på nyligt

installerede systemer

Displaytekst Handling

Displaytekst Handling

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

• Er PV-strengenes polaritet omvendt (f.eks. PV plus-ledning tilsluttet

med inverter minus-indgang)?

• Hvis ikke, kontaktes service.

Service: Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontrollér PV-installation

• Hvor mange strenge er i parallel? Hvad er deres aktuelle normerin-

ger? Er indgangsgrænsen på 12 A overskredet?

• Har inverteren derated på PV-strøm [Log → derating, niveau 1]?

Hvis der er for mange strenge i parallel, kan dette afhjælpes ved at:

- tilslutte inverterindgangene i parallel for at fordele strømmen ind i

inverteren

- installere endnu en inverter

Service: Ingen.

Hændelses-id 115 Displaytekst Handling

Beskrivelse: PV_ISO_TOO_LOW Slutbruger:

Modstanden mellem

Kontakt installatøren, og oplys om isolationsmodstanden.

PV-strenge og jorden

Display: [Status → Photovoltaic → Isolationsmodstand].

er for lav til, at inver-

Installatør:

teren kan starte op

Kontrollér den mindste registrerede isolationsmodstand [Status → Photovoltaic

→ Isolationsmodstand], sikkerhedsniveau 1 påkrævet

• Gennemgå PV-anlægget, og kontrollér stik, kabler og moduler for

isolationsfejl.

• Hvis fejlen forekommer, mens du er på stedet, afbrydes PV-input 1,

og inverteren genstartes for at lokalisere den berørte PV-streng.

Fortsæt med streng 2 og 3.

Foretag en visuel inspektion af alle PV-kabler og moduler. Kontrol-

lér, at installationen er korrekt i henhold til installationsmanualen,

da denne hændelse kunne betyde, at der mangler PE-tilslutning.

Service: Ingen.

Hændelses-id 116 Displaytekst Handling

Beskrivelse: SELF_TEST_4_6_WRONG_POLARI- Slutbruger:

Forkert PV-polaritet TY

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontrollér, om inverteren starter, hvis hver enkelt PV-input tilsluttes separat.

Vær opmærksom på parallelle forbindelser.

Service: Ingen.

116 L00410320-06_01


13.1.4. Interne hændelser

Event ID 201-208 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Den interne temperatur

er for høj

TPOWER_HIGH_L1

TPOWER_HIGH_L2

TPOWER_HIGH_L3

TPOWER_HIGH_BOOSTER

TPCB_CTRL_HIGH

TPCB_COMM_HIG

TPCB_AUX_HIGH

TPCB_AUX_POWER

Slutbruger:

Sørg for, at inverteren ikke er tildækket, og at blæserkanalen (køleprofilen)

ikke er blokeret. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes installatøren.

Installatør:

Har inverteren derated på temperatur [Log → derating], sikkerhedsniveau

1 påkrævet

Har inverteren rapporteret hændelse 211 (blæser)?

• Nej: kontakt service.

• Ja: rens køleprofilen/fjern blokering (se beskrivelse for hændelse

211).

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 209-210 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

DC-busspænding for

høj

UDC_POS_HIGH

UDC_NEG_HIGH

Event ID 211 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Blæserhastigheden

er for lav

FAN_RPM_LOW Slutbruger:

Er inverterblæseren blokeret?

• Ja: rens blæseren

Slutbruger:

Nulstil inverteren ved at afbryde DC og AC ved hjælp af kontakterne.

Hvis hændelsen gentager sig, kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontroller, at AC-spændingen er under maks. nominering, eller kontrollér

hændelsesloggen for at se, om der er opstået andre fejl.

Hvis AC-spænding er for høj: vent 10 minutter, prøv derefter at genoprette

forbindelse.

Service:

Ingen.

• Nej: kontakt installatøren

Installatør:

Udskift blæseren.

Service:

Ingen.

Event ID 212 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Inverter kunne ikke

afbalancere DC-bus

DCBUS_BALANCE_TIMEOUT Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 213-215 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Intern fejl

Spænding målt før

og efter relæet afviger

med mere end

20 V

UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L1

UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L2

UGRID_UINV_DIFF_HIGH_L3

Event ID 216-218 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Strømmen målt på

AC-siden er for høj

IGRID_HW_TRIP_L1

IGRID_HW_TRIP_L2

IGRID_HW_TRIP_L3

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

13. Bilag A - Hændelsesliste

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Hvis softwareversion er 1.09 eller ældre, opdateres til den nyeste softwareversion.

Hvis dette ikke hjælper, kontaktes service.

Display: [Status → Inverter → Serienummer og softwarever.]

Service:

Udskift inverteren.

L00410320-06_01 117

13


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

Event ID 223 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Erstattet af hændelser

255-257

IGRID_SUM_HIGH Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Opdater software til nyeste version.

Service:

Ingen.

Event ID 224 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Defekt RCMU-kreds,

skal også omfatte

hændelse 350-352

fra selvtest (fejlsikker

tilstand)

RCMU_OVERRANGE Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Hvis selvtest mislykkes, kontaktes servicepartneren.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 225-231 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Fejl i hukommelse/

Eeprom

CTRL_EEPROM_CHECKSUM_ER- Slutbruger:

ROR

Kontakt installatøren.

COMM_EEPROM_CHECKSUM_ER- Installatør:

ROR

Kontakt service.

AUX_EEPROM_CHECKSUM_ERROR Service:

POWER_EEPROM_CHECKSUM_ER- Udskift kort eller inverter.

ROR

CTRL_FLASH_CHECKSUM_ERROR

COMM_FLASH_CHECKSUM_ERROR

FSP_FLASH_CHECKSUM_ERROR

Event ID 233-240 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Hukommelseskontrol

mislykkedes

CTRL_RAM_CHECK_ERROR Slutbruger:

COMM_RAM_CHECK_ERROR Genstart inverteren ved at afbryde AC og DC ved hjælp af kontakterne.

FSP_RAM_CHECK_ERROR Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.

CTRL_RAM_COMPLEMENT_ERROR Installatør:

COMM_RAM_COMPLEMENT_ER- Kontakt service.

ROR

Service:

xxx_RAM_COMPLEMENT_ERROR Udskift kort eller inverter.

Event ID 241 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Ingen kontakt til

sensor

I2C_FAULT Slutbruger:

Genstart inverteren ved at afbryde AC og DC ved hjælp af kontakterne.

Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift kort eller inverter.

Event ID 242 Displaytekst Handling

Beskrivelse: SPI_FAULT Slutbruger:

Kommunikation mel-

Genstart inverteren ved at afbryde AC og DC ved hjælp af kontakterne.

lem inverter og kon-

Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.

trolprint mislykkedes

Installatør:

i mere end 10 sekun-

Kontakt service.

der

Service:

Udskift kort eller inverter.

Event ID

243-244, 249

Displaytekst Handling

Beskrivelse: FPGA_WATCHDOG_TIMEOUT Slutbruger:

Intern kommunikati- FSP_WATCHDOG_TIMEOUT Genstart inverteren ved at afbryde AC og DC ved hjælp af kontakterne.

onsfejl

FSP_COMM_FAULT

Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift kort eller inverter.

Event ID 245 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Kan ikke vises efter

softwareversion 2.01

(nye kommunikationskort

indført i uge

37, 2010)

EVT_COVER_OPEN Slutbruger:

Installatør:

Service:

118 L00410320-06_01


Event ID 246 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Funktionel sikkerhedsprocessorregistreredenethændelse

FSP_GRID_EVENT Slutbruger:

Kontrollér hændelsesloggen for andre nethændelser (1-55), og følg retningslinjerne

for disse hændelser.

Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.

Installatør:

Hvis hændelsen fortsætter efter 24 timer, kontaktes service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 247 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Plausibilitetsfejl i

funktionel sikkerhedsprocessor

FSP_PLAUSIBILITY_FAULT Slutbruger:

Kontrollér hændelsesloggen for andre nethændelser (1-55), og følg retningslinjerne

for disse hændelser.

Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes installatøren.

Installatør:

Hvis hændelsen fortsætter efter 24 timer, kontaktes service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 248, 251 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Selvtest mislykkedes

SELF_TEST_FAILED FSP_FAIL_SA-

FE

Event ID 255-257 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Ødriftshændelse logget

UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L1

UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L2

UGRID_ABS_MEAN_HIGH_L3

Event ID 255-257 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

DC-busoverspænding

Slutbruger:

Kontrollér hændelsesloggen for andre nethændelser (1-55), og følg retningslinjerne

for disse hændelser. Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes

installatøren.

Installatør:

Hvis hændelsen fortsætter efter 24 timer, kontaktes service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontrollér hændelsesloggen for andre nethændelser (1-55), og følg retningslinjerne

for disse hændelser. Hvis hændelsen fortsætter, kontaktes

installatøren.

Installatør:

Hvis hændelsen fortsætter efter 24 timer, kontaktes service.

Service:

Udskift inverteren.

UDCPROTECT_OVERVOLTAGE Slutbruger:

Hvis hændelsen varer ved i 2-3 dage, kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontrollér PV-installation/layout. Hvis OK, og hvis hændelsen gentager

sig efter 24 timer, kontaktes service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 259 Displaytekst Handling

Beskrivelse: SELF_TEST_4_4_INTERNAL_PARA- Slutbruger:

Internt parameter er METER_TOO_LOW

Kontakt installatøren.

for lavt

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 260 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke ændre

spænding mellem

jord og nulleder under

isolationstest

(med mindre end 10

V)

SELF_TEST_4_4_VEN_TOO_LOW Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontroller PV-installationen for isolationsfejl. Hvis OK, kontaktes service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 261 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Kortsluttet boosttransistor

eller forkert

PV-polaritet

SELF_TEST_4_6_SHORT_CIRCUIT Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren

13. Bilag A - Hændelsesliste

L00410320-06_01 119

13


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

Event ID 262 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Kortsluttet boosttransistor

eller forkert

PV-polaritet

SELF_TEST_4_6_SHORT_CIR-

CUIT_WRONG_POLARITY

Event ID 263 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Intern softwarefejl

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontrollér PV-installationen for polaritetsfejl. Hvis ok, udskiftes inverteren.

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

INTERNAL_ERROR Slutbruger:

Kontrollér hændelseslog for at se, om dette er registreret mere end én

gang om dagen.

• Hvis ikke: ingen handling påkrævet

• Hvis ja: kontakt installatøren

Installatør:

Opdater software til nyeste version.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 350 Displaytekst Handling

Beskrivelse: SELF_TEST_4_5_DC_BIAS_FAILED Slutbruger:

DC-bias i RCMU er

Kontakt installatøren.

for høj under selvtest

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 351 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

DC-bias i RCMU er

for høj under selvtest

SELF_TEST_4_5_RMS_BIAS_FAI-

LED

Event ID 352 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

RCMU kan ikke registrere

trin (på 25

mA) i lækstrøm

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

SELF_TEST_4_5_STEP_FAILED Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Event ID 353 Displaytekst Handling

Beskrivelse: SELF_TEST_4_6_CUR-

Kortslutningsinvertertransistor

(AC)

RENT_AT_OPEN_IGRID_FAILED

Event ID 354 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Kortslutningsinvertertransistor

(AC) (gennemsnit)

SELF_TEST_4_6_CUR-

RENT_AT_OPEN_IGRID_AVG_FAI-

LED

Event ID 356 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Test af inverterrelæ

og spændingsmålinger

kan ikke udføres

SELF_TEST_4_7_INVERTER_BI-

AS_FAILED

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

120 L00410320-06_01


Event ID 357 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Inverterrelæ mislykkedes

(kontakt formodes

svejset)

SELF_TEST_4_7_INVERTER_RE-

LAY_FAILED

Event ID 358 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Inverterrelæ mislykkedes

(kontakt formodes

svejset)

SELF_TEST_4_7_INVER-

TER_INV_VOLTAGE_FAILED

Event ID 359 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Inverterrelæ eller

transistor mislykkedes

(formodet åbent

kredsløb)

SELF_TEST_4_7_INVERTER_RE-

LAY_INV_UPPER_FAILED

Event ID 360 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Inverterrelæ eller

transistor mislykkedes

(formodet åbent

kredsløb)

SELF_TEST_4_7_INVERTER_RE-

LAY_INV_LOWER_FAILED

Event ID 361 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Netrelæ mislykkedes

(formodet åbent

kredsløb)

SELF_TEST_4_8_GRID_DIF_FAI-

LED

Event ID 362 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Fejl på nullederens

relæ (inverterrelæ

formodes svejset)

SELF_TEST_4_9_NEU-

TRAL_INV_RELAY_FAILED

Event ID 363 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Fejl på nulleders relæ

(netrelæ formodes

svejset)

SELF_TEST_4_9_NEU-

TRAL_GRID_RELAY_FAILED

Event ID 364 Displaytekst Handling

Beskrivelse:

Nullederforbindelse

er beskadiget eller

mangler

SELF_TEST_4_9_NEUTRAL_RE-

LAYS_FAILED

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontrollér og/eller reparer nullederen.

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontrollér og/eller reparer nullederen.

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontrollér og/eller reparer nullederen.

Kontakt service.

Service:

Udskift inverteren.

13. Bilag A - Hændelsesliste

Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontrollér AC-installationen for fejl på nullederforbindelse. Kontakt service.

Service: Kontrollér, at AC-installationen er korrekt i henhold til installationsmanualen.

Kontrollér, at nullederen er tilsluttet korrekt. Fejlen

skyldes sandsynligvis installationen.

L00410320-06_01 121

13


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

13.1.5. Kommunikationshændelser

Hændelses-id 1 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Dynamisk hukommelsestildelingmislykkedes

eNoMemory ✓ Slutbruger:

Nulstil inverter ved at afbryde. Hvis hændelsen fortsætter,

kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

Hændelses-id 3 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Bufferen for indgående

data overfyldt

(modemsvar for

langt)

eModemBufferInOverflow

Hændelses-id 4 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Aktuel modemkommando

modtaget

svaret "ERROR"

eModemCmdReplyError

Hændelses-id 5 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Den aktuelle modemkommando

udløb.

GSM er ikke tilsluttet,

eller der er opstået

et alvorligt problem,

da den ikke svarede

på seneste AT-kommando.

✓ Slutbruger:

Nulstil inverter ved at afbryde. Hvis hændelsen fortsætter,

kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

✓ Slutbruger:

Nulstil inverter ved at afbryde. Hvis hændelsen fortsætter,

kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

eModemCmdTimeout ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Slutbruger:

Åbn dækslet, og kontroller, om modemmet er installeret. Sørg

for, at SIM-kortet er installeret og fungerer korrekt. Dette gøres

ved at flytte SIM-kortet til en telefon. Hvis problemet fortsætter,

kontaktes service.

Service:

Udskift GSM-modulet.

Hændelses-id 7 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Modemmets initialisering

på lavt niveau

mislykkedes.

GSM-modulet har et

alvorligt problem.

eModemInitFail ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Slutbruger:

Åbn dækslet, og kontroller, om modemmet er installeret. Sørg

for, at SIM-kortet er installeret og fungerer korrekt. Dette gøres

ved at flytte SIM-kortet til en telefon. Hvis problemet fortsætter,

kontaktes service.

Service:

Udskift GSM-modulet.

Hændelses-id 9 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Intern fejl, uventet

tilstand.

eUnexpectedState ✓ Slutbruger:

Nulstil inverter ved at afbryde. Hvis hændelsen fortsætter,

kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

Hændelses-id 10 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Modemsvar ikke genkendt

eModemReplyParse-

Failed

122 L00410320-06_01

✓ Slutbruger:

Nulstil inverter ved at afbryde. Hvis hændelsen fortsætter,

kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.


Hændelses-id 11 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Upload mislykkedes,

ikke logget på hjemme-

eller roaming-

(hvis tilladt) GSMnetværk.

GM logger af og på

GSM-netværk. Indikerer

dårlig signalmodtagelse.

eConnectionUnavailable

Hændelses-id 12 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke uploade

forbindelse (generisk).

Noget andet end

GPRS eller FTP mislykkedes.

✓ Slutbruger:

Der skal kun træffes foranstaltninger, hvis hændelsen gentages.

• Kontrollér GSM-signalstyrken

- Hvis ikke OK, prøv en anden udbyder

• Kontrollér, at SIM-kortene virker (i en mobiltelefon).

- Kontakt installatøren

Installatør:

Installer router med indbygget GSM-modem, og anbring denne

for at få bedre modtagelse.

Service:

Ingen.

eModemLinkOpenFail ✓ Slutbruger:

Der skal kun træffes foranstaltninger, hvis hændelsen gentages.

• Kontrollér GSM-signalstyrken

Hændelses-id 13 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke lukke forbindelse

(FTP eller

GPRS) efter upload.

Ikke kritisk, data blev

sendt OK.

- Hvis ikke OK, prøv en anden udbyder

• Kontrollér, at SIM-kortene virker (i en mobiltelefon)

• Anden FTP-server: Prøv at konfigurere en anden FTP-ser-

ver

Hvis hændelsen gentager sig, kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service: Rapporter fejlen.

eModemLinkCloseFail ✓ Slutbruger:

Ikke en alvorlig hændelse. Hvis hændelsen gentager sig, underrettes

installatøren herom.

Installatør:

Kontakt service.

Serviceudbyder: Rapporter fejlen.

Hændelses-id 17 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kontrol af uploadet

filstørrelse matchede

ikke. En del af filen

er sandsynligvis gået

tabt.

Den uploadede fil

blev beskadiget under

upload.

eUploadFileSize ✓ ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Foretag ændring af FTP-serverkonfiguration (spec. definitionsunderstøttende

FTP-konfiguration nødvendig).

Service:

Ingen.

Hændelses-id 18 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Modem oprettede ikke

forbindelse til noget

GSM-netværk.

Enten er der ingen

GSM-dækning, eller

SIM-kortet er ikke

aktiveret.

eModemNoNetwork ✓ Slutbruger:

• Kontrollér GSM-signalstyrken

Hændelses-id 19 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

SIM-kort svarede ikke

på PIN-forespørgsel.

SIM-kort mangler eller

er defekt.

eModemSIMResponse

13. Bilag A - Hændelsesliste

- Hvis ikke OK, prøv en anden udbyder

• Kontrollér, at SIM-kortene virker (i en mobiltelefon)

Installatør:

Installer router med indbygget GSM-modem, og udskift for at

få bedre modtagelse.

Service:

Ingen.

✓ Slutbruger:

Kontrollér, om SIM-kortet virker (i en mobiltelefon).

Installatør:

Udskift modem.

Service:

Ingen.

L00410320-06_01 123

13


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

Hændelses-id 20 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Den uploadede fil findes

allerede på server

(med nøjagtig

samme serie- og

tidsstempel i navnet).

DWH afviser at

overskrive eksisterende

logfiler på server.

eUploadFileExists ✓ Slutbruger:

Undgå at uploade til samme FTP-server fra forskellige sites.

Installatør:

Foretag ændring af FTP-serverkonfiguration (spec. definitionsunderstøttende

FTP-konfiguration nødvendig). Hvis problemet

gentager sig, kontaktes service.

Service: Rapporter fejlen.

Hændelses-id 21 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke finde modemproducent.

eModemParseMfgr ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Udskift modem.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 22 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke finde modemmodel.

eModemParseModel ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Udskift modem.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 23 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke finde modemrevision.

eModemParseRvsn ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Udskift modem.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 24 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke finde modem

RSSI.

eModemParseRSSI ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Udskift modem.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 26 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

SIM-kort kræver en

kode, men det er ikke

PIN-kode (ofte

PUK, da SIM er låst).

eModemSecurityNot-

PIN

Hændelses-id 27 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke finde svar

på anmodning om

PIN-status.

eModemParsePIN-

Status

Hændelses-id 28 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke finde svar

på anmodning om

status for netværksregistrering.

eModemParseNetRegStat

Hændelses-id 29 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Intern fejl, uventet

MCH-initialiseringstilstand.

✓ Slutbruger:

SIM-kortet er blokeret. Find PUK-koden, indsæt SIM-kortet i

en mobiltelefon og fjern blokeringen. Prøv en anden udbyder.

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

✓ Slutbruger:

Nulstil inverter ved at afbryde. Hvis hændelsen fortsætter,

kontaktes installatøren.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

✓ Slutbruger:

Foretag strømcyklus af inverteren.

Installatør:

Udskift modem. Hvis dette ikke hjælper, kontaktes service.

Serviceudbyder:

Rapporter fejlen.

eUnexpectedInitState ✓ Slutbruger:

Installatør:

Service:

Rapporter fejlen.

124 L00410320-06_01


Hændelses-id 30 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke indstille

PIN-kode.

PiN-koden er forkert.

Vær forsigtig - hvis

inverteren nulstilles,

vil den fastsætte

samme PIN-kode

igen. Efter to forsøg

på nulstilling blokeres

SIM-kortet, da

der er gjort 3 forsøg

på at anvende forkert

PIN-kode.

eModemSetPIN ✓ Slutbruger:

Se beskrivelse.

Hvis kortet er blokeret, sættes det i en mobiltelefon, hvor

PUK-koden anvendes til at låse det op.

Installatør:

Ingen.

Serviceudbyder:

Ingen.

Hændelses-id 31 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke indstille

GPRS-access pointnavn

(APN).

APN ugyldigt. Brug

kun alfanumeriske

tegn (a-z, A-Z, 0-9)

og punktum (.).

eGPRSParams ✓ Slutbruger:

APN ugyldigt. Brug kun alfanumeriske tegn (a-z, A-Z, 0-9) og

punktum (.).

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 33 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke indstille

GPRS-brugernavn.

Brugernavn er ugyldigt.

Undgå mellemrum.

eGPRSAuthPasswd ✓ Slutbruger:

Brugernavn er ugyldigt. Undgå mellemrum.

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 34 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke indstille

GPRS-adgangskode.

Adgangskode ugyldig.

Undgå mellemrum.

eGPRSAuthPasswd ✓ Slutbruger:

Brugernavn er ugyldigt. Undgå mellemrum.

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 35 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke åbne

GPRS-forbindelse.

eGPRSOpe ✓ Slutbruger:

Mange ting kan forårsage, at GPRS-forbindelse mislykkes.

APN, brugernavn eller adgangskode kan være forkert. Anmod

GSM-udbyderen om GPRS-konfiguration. Måske er GPRS ikke

aktiveret for det pågældende SIM-kort?

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 36 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke åbne

FTP-forbindelse.

eFTPOpen ✓ ✓ Slutbruger:

• Mulige årsager

- Ingen internetforbindelse

- Forkert FTP-serveradresse

- Forkert brugernavn eller adgangskode

• Prøv at oprette forbindelse til FTP-serveren fra en pc.

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

13. Bilag A - Hændelsesliste

- Kontrollér, at inverteren har adgang til internettet

L00410320-06_01 125

13


13

13. Bilag A - Hændelsesliste

Hændelses-id 37 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke indstille

FTP-tilstand.

Serveren afviste at

acceptere den binære

tilstandsoverførsel.

Dette må ikke ske

under produktionsfrigivelsen,

når der

uploades til den aktuelle

Meteocontrol

FTP-server.

eFTPTransferType ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Foretag ændring af FTP-serverkonfiguration (spec. definitionsunderstøttende

FTP-konfiguration påkrævet). Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

Hændelses-id 38 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke ændre

FTP-bibliotek (kun

hvis FTP-bibliotek er

angivet).

eFTPChdir ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Foretag ændring af FTP-serverkonfiguration (spec. definitionsunderstøttende

FTP-konfiguration påkrævet). Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

Hændelses-id 39 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke starte filupload.

Upload af fil mislykkes,

hvis serveren afviser

den, eller hvis

der er et problem

med internetforbindelsen.

Måske blokerer

firewallen den aktive

tilstand for FTP?

eFTPPut ✓ ✓ Slutbruger:

Upload af fil mislykkes, hvis serveren afviser den, eller hvis der

er et problem med internetforbindelsen. Måske blokerer firewallen

den aktive tilstand for FTP?

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 40 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke genindlæse

uploadet fil til

bekræftelse.

Et forsøg på at hente

filoversigten fra FTPserverenmislykkedes.

Dette indikerer,

at der er et problem

med serveren eller

internetforbindelsen.

eUploadFileRead ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Foretag ændring af FTP-serverkonfiguration (spec. definitionsunderstøttende

FTP-konfiguration påkrævet).

Service:

Rapporter fejlen.

Hændelses-id 41 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Der er ingen dataindlæsning

at uploade.

Alle usendte data er

blevet sendt, og inverteren

har endnu

ikke genereret en ny

log.

Dette er ikke en fejl.

Det indikerer bare, at

alle indlæste data,

der skal uploades, allerede

er blevet

uploaded.

eNoData ✓ Slutbruger:

Installatør:

Service:

Hændelses-id 42 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

RTC for masterinverteren

er ikke indstillet.

Dato og tid for

inverteren skal være

indstillet for at kunne

gennemføre uploads.

eTimeNotSet ✓ ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Indstil dato og tid.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 43 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Masterinverterens

serienummer er ugyldigt.

eInvalidSerial ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Kontakt din serviceudbyder.

Serviceudbyder: Løs problemet med serienummer.

126 L00410320-06_01


Hændelses-id 44 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

SIM PIN-koden er

ugyldig.

En PIN-kode er på

4-8 tegn og består

udelukkende af tal.

Ingen andre tegn er

tilladt.

eInvalidPIN ✓ Slutbruger:

En PIN-kode er på 4-8 tegn og består udelukkende af tal. Ingen

andre tegn er tilladt.

Installatør:

Ingen.

Service:

Ingen.

Hændelses-id 45 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke åbne

FTP-fil til upload.

eModemFileOpenFail ✓ Slutbruger:

Kontakt installatøren.

Installatør:

Foretag ændring af FTP-serverkonfiguration (spec. definitionsunderstøttende

FTP-konfiguration påkrævet). Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

Hændelses-id 46 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke sende

SMS.

Denne fejl opstår ikke

under upload til

Data Warehouse.

eModemSendSMSFail Slutbruger:

Flyt SIM-kortet til en telefon, og prøv at sende en SMS. Mulig

årsag: Ingen kredit. Prøv et andet SIM-kort.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

Hændelses-id 47 Mærke GSM LAN Handling

Beskrivelse:

Kunne ikke sende email

via GSM.

Denne fejl opstår ikke

under upload til

Data Warehouse.

eModemSendEmail-

Fail

13. Bilag A - Hændelsesliste

Slutbruger:

Flyt SIM til en telefon, og prøv at sende en e-mail. Mulig årsag:

Ingen kredit.

Prøv et andet SIM-kort.

Installatør:

Kontakt service.

Service:

Rapporter fejlen.

L00410320-06_01 127

13


Danfoss Solar Inverters A/S

Ulsnaes 1

DK-6300 Graasten

Denmark

Tel: +45 7488 1300

Fax: +45 7488 1301

E-mail: solar-inverters@danfoss.com

www.danfoss.com/ solar

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i

produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.

Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Rev. date 2012-08-17 Lit. No. L00410320-06_01

More magazines by this user
Similar magazines