11 Diana-Diane - Handels- og Søfartsmuseet

maritime.museum.dk

11 Diana-Diane - Handels- og Søfartsmuseet

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.

PÅ KROMBORG

H/s* Dania* (I). jjjj _ T_

Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. August 1857s

"Aalborg Avis":

Et forventet nyt Dampskib.

Den Udvidelse, som vi senest antydede? at Dampskibsfarten

her paa Aalborg, atter ved åen vj}rk&omme

Dampskibsrheder, Hr. Prior i Kjøbenhavn, vil gaae

imøde til Poraaret, er med et under Bygning værende

stort Jem-H jul-Dampskib, der bygges i Skotland for

Hr. Priors og andre Interessenters Hegning, og som

bliver et af de største Dampskibe i vore indenlandske

Eouter, nemlig paa 180 Hestes Kraft med en Længde

af 190 Pod, Dybgaaende af 8,5 til 9 Pod med last.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 19. Maj 1858.

Nyt Dampskib,

Igaar ankom hertil et nyt Hjuldampskib "Dania",

bygget i Skotland for Grosserer H. P. Priors Hegning,

bestemt til Parten mellem Kjøbenhavn og Aalborg*

Dette er et af de største private Dampskibe

hertillands, langt paa Dækket 194 Pod og har en

Bredde af 44 Pod over Hjulkasserne. Maskinerne, paa

180 Hestes Kraft, ere efter det nyeste Princip med

bevægelige Cylindre og Skovle, som alt har viist

sig at arbeide fortræffeligt i stærk Søgang paa Helsen

hertil fra Skotland, ligesom det ogsaa har viisl

sig at være et godt og roligt Søskib. Saavel Skib

som Maskiner ere byggede af d'Hrr. Caird & Company

i Greenoek, der ogsaa have bygget Dampskibet "Zampa",

og have, ligesom ved det sidstnævnte Skib, viist

megen Smag og Dygtighed baade ved Bygningen af

selve Skibet, som ogsaa i Udstyrelsen af Kahytterne.

der ere smukt prydede med Malerier og udskaaret forgyldt

Arbeide, samt vel arrangerede og indrettede.

Iøvrigt er Skibet solidt og stærkt, har store lastrum,

og er paa det Bekvemmeste indrettet baade for

Passagerer, Gods og Kreaturtransport, saa det sikkerlig

vil vinde Publikums Xndest.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 20. Maj 1858:

Det nye Dampskib "Dania" vil fra Torsdag den 27de

Mai overtage Parten mellem Kjøbenhavn og Aalborg.

Priors Dampskibsexpedition.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 31. Maj 1858:

Aalborg, åen 28de Mai:

Hr. .friors nye, anseelige og smukke Dampskib "Dania",

Capt. Paber, bragte Byen allerede før Kl. 5 i

nidobbelt Salut sin første Morgenhilsen, som det vel

fra Havnens Side har været for tidlig paa Dagen at


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

s. Dania. (I) IH - 2

T. 31/5 1858. (2).:

besvare.

Dampskibet, som paa sin første Heise hertil medbragte

ca. 80 Heisende, som med al Grund rose Skibets

hensigtsmæssige Indretning og Bestyrelse, var

først efter Kl. 4,30 igaar Eftermiddags udgaaet fra

Kjøbenhavn og havde i Morgentykningen maattet "kadreie"

over en halv Time udenfor hals, saa det har

tilbagelagt Teien i 12 Timer.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 13. Oktober 1858:

Dampskibet "Dania" har paa sin sidste Heise til

Aalborg havt en lille Collision med et ubekjendt

større Seilskib i Kattegattet, hvorved den ene Jolle

mistedes og ubetydelig Skade paa Skandseklædningen

foraarsagedes, hvilket imidlertid ikke forstyrrer

Skibets Parter, der regelmæssig fortsættes.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 3. Marts 1859

ti A

Aalborg Avis", 1ste Marts:

Dampskibet "Dania" ankom i Morges Kl. 8,30 paa

sin første Tour hertil fra Kjøbenhavn iaar.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 14. April 1859:

Dampskibet "Dania" kom i Tirsdags, paa Reisen |

fra Kjøbenhavn til Aalborg, paa Grund i liimfjord- i

en udfor Vesterhassing i en pludselig opstaaet Taage,

og kunde ikke komme flot, da "Vandet strax be«~ ,

gyndte at falde. "Liimfjorden" afgik strax fra Aal^

borg for at hente Post og Passagerer, det forsøgte 1

tillige at gjøre "Dania" flot, men begge Trosserne i

sprang. Da Høivandet senere indtraadte, kom "Dania":

selv flot og afgik igaar hertil. |

Berlingske Tidende Predag Aften 16. December 1859:

I "Aalborg Stiftstidende" meddeles, at Dampskibet

"Dania" paa sin sidste Tour havde den største

Godsfragt, som endnu med Damp er bragt til Aalborg.

Pragtbrevenes Antal beløb sig til ca. 600. Dampskibets

Afgang til Kjøbenhavn, ligeledes med stor

Ladning, blev forsinket ved Taage.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

h/s. Dania. U). ! III -" 3*

Berlingske Tidende Lørdag Aften 4* Pebruar 1860:

hvis Veirliget tillader det, ville Dampskibene

"Dania" og "Aalborg", ifølge "Aalborg Stiftstidende",

i Slutningen af denne Maaned aabne deres

Parter imellem Kjøbenhavn og Aalborg.

Helsingør Avis Torsdag 29. Marts 1860:

Aalborg, den 27de Marts: - "Dania" ankom i Middags

Kl. 12 fra Kjøbenhavn hertil efter at have

med vældig Kraft, og trods en 30 Standsninger underveis,

gjennembrudt den endnu 9 Tommer tykke lis

paa en Strækning af 3/4 Miil i Pjorden. Dampskibet

har saaledes, foruden dets egen nyttige Komme, Fortjenesten

af at have aabnet vort Parvand vel en 14

Dage før dette under sædvanlige forhold ellers

havde kunnet ventes.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 24. April 1860:

Ved Dvalegrundene ligger, ifølge "Frederikshavns

Avis", en preussisk Brig "Chr. Ludvig", Capti

Kruger, der under Stormen stødte paa Skagens Hev

og sprang læk. Af en senere Meddelelse i "Frederikshavns

Avis" erfares, at den ovennævnte preus- ;

siske Brig er bragt ind til Frederikshavn af Damp-i

skibet "Dania". !

Helsingør Avis Mandag 8. Oktober 1860:

Aalborg, den 5te October: - Som Følge af det

urolige Yeir kom i Morges ingen sjællandsk Post

over Korsør. Dampskibet "Dania" fra Kjøbenhavn

ankom i eftermiddags Kl. 3* Det var først i Kat

Kl. 12 gaaet fra Helsingør.

Helsingør Avis Tirsdag 11. Marts 1862:

Dampskibsfarten paa Jylland vil snart tage sin

Begyndelse. Dampskibet "Dania" vil sidst i ugen

begynde sin Part paa Aalborg. Til denne By og til

de andre Limfjordsstæder vil der iaar af Hr. Prior

blive sat endnu et nyt Skib i Part fra Kjøbenhavn.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 22. Marts 1862:

Dampskibet "Dania" har igaar ved Indseilingen

til Frederikshavn lidt Skade paa det ene Hjul og

afgaaer som Følge heraf ikke til Aalborg paa Mandag.


hAWu^o- OG SØTA",_,viuSEET

PA KRONBORG

H/s. Dania. (I). III - 4.

Helsingør Avis Lørdag 23. August 1862:

Indgaaet i Helsingør Havn 21. August: -

"Klazina", Kapt. de Jonge, af Hogezand, fra Liverpool

til Heval med Steensalt, blev i den stærke

Taage om Morgenen paaseilet her i Sundet af Dampskibet

"Dania" af Aalborg, Kapt. Faber. Kuffen

indkom hertil for at repareres.

Berlingske Tidende Fredag Aften 24. Oktober 1862:

Dampskibet "Dania" ankom, ifølge Telegram, til

Aalborg imorges Kl. 8,30. Alt vel.

Helsingør? Avis Lørdag 25. Oktober 1862:

Dampskibet "Dania" afgik i Tirsdags Eftermiddags

Eftermiddags med temmelig haardt Veir fra

Aalborg. Medens Skibet var i stærk Part ned ad

Liimfjorden, styrtede en i Hals ansat midaldrende :

agtet Embedsmand overbord. Den høie Mand, der befandt

sig ilde i den stærke Søgang, lænede sig ud

over Hælingen, men fik i det Samme Overbalance,

saa at han gik paa Hovedet i Fjorden og forsvandt.,

Da det var høilys Dag og skete i Fleres umiddelbare

Nærhed, blev der strax gjort Anskrig, og Ski-!

bets dygtige Fører, Kapitain Faber, traf øieblik- !

kelig alle Anstalter til Hedning. I et Nu var Jol-'

len klar, Tougene kappedes, Jollen var i Vandet

og bemandet. Skibet vendte ved en sikker Manoeuvre'

i det snevre Farvand, og man gav sig nu til at

søge efter den Druknede, som efter engang at være \

kommen tilsyne atter var sunken, idet Heisetøiet

hindrede hans Bevægelser, og han tydelig nok ikke

kunde svømme. Uagtet man ved Dampskibets stærke

Fart havde fjernet sig temmelig langt fra det atedjj

hvor Catastrophen skete, lykkedes det dog at naae :

tilbage, netop som den Forulykkede sidste Gang kom

op til Overfladen, efter at have været 7 (?) Minutter

under Vandet. Han blev halet op, tilsyneladende

som Lig, men ved at rulles og behandles, !

saa at det slugte Søvand strømmede ud, bragtes han 1

endelig atter tillive, og, indsvøbt i uldne Tæpper^

transporteredes han med Færgebaaden til sit Hjem i'

Hals. En ung Mand, der er ansat ved en Hedningsstation

paa Jyllands Vestkyst, var tilfældig Pas- :

sager paa "Dania" og tog virksom Deel i Hedningsforsøget.

Da det ikke er længere siden end i Foraaret,

at en Borger fra Kjøbenhavn druknede ved at

gaae overbord fra samme Skib, paatrænger sig det \

Spørgsmaal, om ikke Hælingen agter er saa lav, at

en høi Mand ved Mangel paa Forsigtighed kan falde

overbord, og om man ikke ved et simpelt Hækværk

burde sikre sig herimod.


B/t

Dania.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Berlingske Tidende Lørdag Aften 25. Oktober 1958:

En for Hedningsvæsenets Regning hygget Hednings

baad af galvaniserede Jernplader er under Overfarten

med Dampskibet "Dania" til Aalborg den 23&e

ds. om Aftenen Kl. 10,30 dreven bort fra Skibet

imellem Kullen og Anholt.

Helsingør Avis Mandag 1. December 1862:

Dampskibet "Dania" har nu medbragt til Aalborg

den Redningsbaad, som for nogen Tid siden i en

Storm kom løs fra Skibet og drev over mod Sverrig;

ved hvis Kyst den er funden.

Helsingør Avis Torsdag 12. Marts 1863

Dampskibet "Dania", der ankom til Kjøbenhavn

igaar Formiddags Kl. 10,30 fra Aalborg, har i den

forrygende Storm om Natten havt en saa haard Overfart,

at 15 af de ombordværende 21 Køer døde underveis.

Pem af disse Creaturer vare ihjelfrosne,

og de ti vare saa forkomne, at man maatte slaae

dem ihjel.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 28. Marts 1863:

Ifølge Telegraphefterretning er Dampskibet

"Dania" Dags Formiddag Kl. 10 ankommet til Aalborg,

efter formedelst Stormen at have ligget

tilankers paa Helsingørs Hhed til Klokken 7 i

Aftes. Alt vel ombord.

Berlingske Tidende Fredag Morgen 27. November 1863:

Dampskibet "Dania" kan paa Grund af Troppe trans 1

port for Krigsministeriet ikke udføre sin Tour fra i

Kjøbenhavn paa Mandag den 30te November og fra Aall

borg paa Onsdag den 2den December, men indtræder •

atter med Touren fra Kjøbenhavn Fredagen den 4de j

December. i

H. P. Prior. !

Berlingske Tidende Fredag Aften 11. December 1863

Dampskibet "Dania" er, som der den 8de ds.

skrives fra Eckernforde i Byens Avis, den foregaaende

Aften ved at seile ind i Havnen kommet

for nordlig, saa at det løb langt op paa iiorby

Strand, hvor det endnu staaer paa Grund. Da Vand-


HArtu__o- OG SØFARioivftjoEET

PÅ KRONBORG

H/s. Dania. (I). i III

B. T. 11/12 1863. (2

standen var temmelig lav og det blæste en stærk

nordvestlig Storm, vil Skibet neppe kunne blive

bragt af Grunden før der indtræder Høivande.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 12. December 1863:

"Berlingske Tidende" for iaftes meddeler, at

Dampskibet "Dania" den 8de ds. skulde være løbet

paa Grund ved Eckernførde. Da dette Dampskib den

Dag laa i Kjøbenhavns Havn under Ladning til Aalborg

og slet ikke har været i nogen Heise til

Eekemførde, er Meddelelsen feilagtig og rimeligviis

en Forvexling med Dampskibet "Diana" . Da saadan

Feil og Forvexling imellem disse to Dampskibes

nære Navn oftere er skeet, henledes Opmærksomheden

herpaa og bedes den feilagtige Meddelelse rettet.

Kjøbenhavn, den 12te December 1863

Ærbødigst

i±. P. Prior.

Berlingske Tidende Fredag Aften 5» Februar 1864

,B ankom i

e og Syge.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 21* Marts 1864

Dampskibet "Dania".

Paa Grund af ©t Dampskibet "Dania" tilstødt

mindre Uheldved Afløbningen fra Beddingen i Helsingør

kan dette Skib først begynde sine Reiser

med Parten fra Kjøbenhavn til Aalborg Torsdag

den 24de ds*

H* P* Prior•

Helsingør Avis Fredag 29. Juli 1864 £

Dampskibet "Dania" har den 25de under Parlamentairflag

været neåe i Flensborg Havn for at tage

ombord de danske Embedsmænd og deres Familier, der

nylig ere udviste af Slesvig af Civilcommisaireme.

efter at have vægret sig ved at sige sig løs fra

deres Ed til Kong Christian IX, Kun to af Embedsmændene

i Flensborg er denne Opfordring ikke tilkommen,

pastor Evalésen og Oversagfører Schmidt von Leda.

Den første bliver formodentlig kun taalt, fordi han,

er en yndet Prædikant, os man skænker ham qvalifi- ;

ceret Agtelse som saadan. hvad Hr. Schmidt von Leda,

angaaer, da skal han dog have modtaget samme Opfor-


HANDYS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

h/s* Dania* (I) III 7

Helsingør Avis 29/7 1864. (2):

dring som de øvrige Embedsmænd, men efterat han i

den Anledning har tilskrevet Hr* v. Zedlitz et

meget udførligt Brev, har denne tilladt ham at betragte

Opfordringen som ikke tilkommet ham.* Blandt

de af "Dania" afhentede Familier findes forøvrigt

ikke blot Embedsmænd, men ogsaa smaae Bestillingsmænd?

rolitibet jente;, Jernbanebetjente og Toldassis

-

Berlingske Tidende Mandag Aften 8. Au ^st^l864-£

Den fjendtlige Overkommando har tilmeldt den

danske overkommando? at et fredeligt &amqvem mellem

Jviland og det øvrige Aongerlge samt mellem

Jylland og Udlandet er tilladt under vaabenstilstanden

indtil en eventuel Opsigelse af.samme.

Som Følge heraf afgaaer Dampskibet "Dania" Kl. 5

imorgen Eftermiddag til Aalborg.

Helsingør Avis Onsdag 21. September 1864:

Ved Dampskibet "Danias" sidste Tour til Kjøben- j

havn savnedes, kort før Reisens Endemaal, en af |

Passagererne, en Godseier fra Aalborgegnen. Afte- i

nen if orveien havde han med Munterhed og Lune sam- :

talet med flere af Passagererne paa Dækket. Da al ;

Eftersøgen havde viist sig forgjæves, erindrede \

omsider Manden ved Roret, at han midt om Batten i

havde seet en sort Gjenstand glide langsmed Skib- ;

ets Side, men havde antaget det for at være et

Stykke Vrag. Alle Passagererne vare uhyggeligt j

grebne af denne .Begivenhed. i

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 18. April 1865

Aalborg, den 16de April: - Dampskibet "Dania"

ankom igaar Morges Kl. 6,30 her til Aalborg paa

sin første Heise, fuldt ladet under og paa Dækket.

Det afgik igaar Eftermiddags og fortsætter derefter

Farten.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 27. April 1865:

Dampskibet "Dania" ankom, ifølge "Aalborg Stifts

tidende", først henimod Tirsdag Middag til Aalborg

sinket ved en af Marinens store Jerntransportbaa- j

de, det havde med paa Slæb, og som et Par Gange i i

Løbet af Natten var dreven fra ved, at Bugseer- |

touget sprang. Baaden er, ligesom den med "Fylla" j

i Søndags ankomne, bestemt til Transport fr% Liim-'

fjordsstæderne til Aalborg af de til Udførsel til ;

England bestemte Kreaturer.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Dania. (I) I III

Berlingske Tidende Onsdag Aften 3- Maj 1865:

Aalborg, den 1. Mai: - Med "Dania" afgik i

Løverdags et Antal af 65 Mormoner her fra Egnen

som agte sig til Amerika.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 26. Juli 1865

I Løverdags ankom, ifølge "Aalborgposten", med

Dampskibet "Aalborg" 350 Lam fra Struer til Aalborg

for at afgaae videre til Kjøbenhavn med "Dania",

som imidlertid ikke havde Plads for dem paa

Dækket, hvorfor de maatte ned paa Mellemdækket.

Den stærke Hede i forbindelse med, at Dyrenes Eier,.

som selv medfulgte, ikke havde sørget for, at de

fik noget Vand inden de kom ombord paa Skibet,

havde til Følge, at nogle og tyve af dem døde alle-i

rede inden Afreisen, ligesom ogsaa et Hundrede

Stykker til vare i saa medtagen Tilstand, at det

blev nødvendigt igjen at udlosse dem og lade dem

blive tilbage. "Danias" Fører sørgede nu for Vand

til de ombordblivende og disse afgik i en saa gjenoplivet

Tilstand, at de maae antages at være komne <

velbeholdne til Kjøbenhavn.

Helsingør Avis Mandag 31. Juli 1865:

Igaar Morges tidlig tildrog sig heri Sundet

den Ulykke, at Dampskibet "Dania", idet det passerede

Kronborg Pynt, paaseilede en Baad, hvori

der var tvende svenske Piskere, Fader og Søn. En

Baad blev strax sat ud, hvorved førstnævnte reddedes,

Sønnen derimod, der saa vidt vides var 13

Aar gammel, druknede.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 25. uktober 1865

Aalborg, den 23&e oktober: - "Dania" havde i

.eredags paa aløo hertil fra Kjøbenhavn en efter

det nyere Princip bygget Redningsbaad, der er bestemt

til Fanø. Den er for og agter forsynet med

høie, lufttætte Kasser og reiser sdg efter at være

kæntret strax paa ret Kjøl igjen.

Helsingør Avis Fredag 16. Marts 1866:

Dampskibet "Dania", som indtraf den 14de Marts

om Morgenen til Aalborg, har havt en streng Tour

dertil. Allerede den 13de om Morgenen Kl. 4 havde

det Fyret ved Hals isigte, men kunde paa Grund af

Sneetykningen ikke passere Indløbet, hvorfor det

maatte ankre op til om Eftermiddagen Kl. 6, da det

slap ind i Fjorden. Touren derop åen næste Dag


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Dania. (i). III -

Helsingør Avis Fredag 16. Marts 1866. (2):

blev ogsaa sinket af lisen, som sine Steder paa

lange Strækninger ligger fast og af indtil 4 Tommers

Tykkelse.

Helsingør Avis Tirsdag 29- Maj 1866:

Indgaaet i Helsingør Havn 27de Mai: - Dampskib

"Dania", Kapitain Faber, af Aalborg, ledig, skal

paa Bedding.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 18. December 1866

Dampskibet "Dania" er, ifølge Meddelelse fra

Grosserer Prior, inat Kl. 12,30, paa sin Reise

fra Aalborg til Kjøbenhavn, grundstødt paa Svineboderne.

Assistance er sendt. Nærmere Underretning

savnes. "Dania" kommer saaledes ikke til at

afgaae ti3> Aalborg imorgen, men Fragtgods kan senere

sendes dertil med "Fylla", hvorom nærmere Bekjendtgjøreise

udgaaer.

Helsingør Avis Tirsdag 18. December 1866:

Ifølge hertil indtruffen Efterretning er Dampskibet

"Dania" paa Reisen fra Aalborg til Kjøbenhavn

inat grundstødt paa "Svineboderne" ved svensk

Kyst. Skibet er fuldt af Vand. "Horatio" med Lettefartøier

samt Dampskibsinteressentskabets Djrkkerkutter

er afgaaet til Assistance.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 19- December 1866

Dampskibet. "Dania", som afvigte Nat i Tykning

rundstødte paa Svineboderne, ca. 1 3/4 Miil nord

for Helsingborg, har derved faaet Hul og Vand i

Forskibet, medens Maskinrum og Agterskib ere tætte

og ikke have lidt Noget. Der er sendt Hjælp fra

Helsingør af DampskiBe og Dykkerapparater, hvorved

Skibet ventes indbragt til Helsingørs Havn.

Passagererne ere landsatte i Helsingør, og Creaturerne

paa den svenske Kyst, hvorfra de over Helsingør

- Helsingborg vil blive sendte til Kjøbenhavn.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 19. December 1866:

Dampskibet "Danias" Stranding er, som der bemærkes

i en Efterskrift i "Øresundsposten", skeet

som Følge af Tykning, samt paa Grund af, at Fyrskibet

var blevet borttaget, hvorhos man ombord

paa "Dania" vildlededes af Ilden fra Hoganas Teglværks

Skorsten.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

B/s. Dania. (I). \ IIX -

Helsingør Avis Onsdag 19. December 1866:

Dampskibet "Horatio", som tillige med Dykkerkut- :

teren "Neptun" igaar Formiddags afgik til Assistance

for Dampskibet "Dania", retournerede hertil igaar

Eftemiddags uden at have ydet dette nogen Hjælp paa'

Grund af den høie Søgang paa Strandingsstedet. Pas-;

sagererne, som bleve landsatte paa den svenske Kyst:

ankom hertil igaar over Helsingborg. Alle Kreaturerne,

over 70 i Antal, bleve ligeledes bragte iland

igaar Formiddags. .Flere Letterfartøier med Varer

fra det strandede Dampskib ere igaar og i Løbet af

Natten ankomne hertil. "Horatio" er atter idag afgaaet

til Strandingsstedet i Forening med Dampskib-;

et "Hertha".

Helsingør Avis Torsdag 20. December 1866:

Ifølge et hertil indløbet Telegram fra HSganas:

er Dampskibet "Dania" gaaet istykker inat. Besætningen

bjerget.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 20. December 1866:

Dampskibet "Dania", som staaer paa Steengrund,

har i Stormen sidste Nat lidt betydeligt, saa Skibet

er fyldt med Vand og maa befrygtes at være tabt

Størsteparten af Lasten er bjerget og oplosset 5

deels i Hoganas deels i Helsingør.

Berlingske Tidende Fredag Aften 21. December 1866:

Om den Andeel, som det synes, at det svenske Fyrskibs

Inddragelse har havt i Dampskibet "Danias"

Stranding ved Svineboderne, indeholder "Øresundsposten"

for igaar under Titlen: "Hvorledes en svensk

Embedsmyndighed sørger for Menneskers Liv og Ejendom",

følgende Bemærkningers "I Dagsnumret (af 20.

ds.) tilkjendegiver Lods chefen, at Fyrskibet "Vul- •

can" den 15de ds. har forladt sin Station ved Svineboderne

og Fyrskibet "Falsterbo" Falsterborev den

17de ds. Det kan man kalde at see sig for. Istedet- :

for 8 eller 14 Dage iforveien at bekjendtgjøre Fyr- ;

skibes Inddragelse, venter man dermed til flere Uger:

derefter, at de ere inddragne. Man siger, at det

danske Dampskib "Dania" som Følge deraf er stødt

paa Grund Natten til den 18de ds., og maaskee vil

man snart faae Underretning om flere Skibbrud i sam-me

Anledning. Men ikke nok dermed: "Hvad skal man

sige om en Myndighed, som inddrager Fyrskibene netop

ved den Tid, da de meest behøves, og skjøndt hverken

Vinter eller Driviis, saavidt os bekjendt, nødsager

dertil, hvorimod Mørke, Snee og Tykning gjøre Fyrskibene

uundværlige. I Danmark har man besluttet at

lade dem ligge ude, indtil de af lis tvinges til at

forlade deres Stationer, ^ien i Sverrig - ak ja? i

Bjørnenes Land der sover man gjerne, indtil Ulykken

styrter ned over Hovedet."

Efter Capitamn Fabers Meddelelse idag maa Damp-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

B/s. Dania. (I). IXI " 13 -'

B. T. 21/12 1866. (2):

skibet "Dania" desværre nu ansees for forliist o,

tabt. Bjergning gortsættes saavidt gjørligt.

Helsingør Avis Lørdag 22. December 1866:

En af Passagererne med "Dania" paa dettes sid- ,

ste Reise fra Aalborg har sendt "Dagbladet" følg- •

ende Meddelelse om Skibets Stranding ved den svenske

KystS "Hr. Eedacteur. - Da det maa antages, at

Efterretningen om Dampskibet "Danias" Stranding

har vakt Bekymring hos dem, der havde Paarørende

eller Venner blandt dets Passagerer, og da den

Tillid, som "Dania" og dets dygtige Fører, Capitain

Faber, have erhvervet hos det store Publicum,

har forøget den Beklagelse, hvormed Budskabet om

det indtrufne Uheld overalt er blevet modtaget,

har jeg troet, at et Par Ord til Oplysning om de

nærmere Omstændigheder ikke vilde være uden Interesse

for Medborgere i en videre Ereds.

Mandagen den 17de December El. 1 Eftermiddag

afgik "Dania" fra Aalborg med en betydelig Ladning

Kom, Kreaturer, Fedevarer m. M., samt 3o-4o Passagerer.

Veiret var efter Aarstiden usædvanlig

stille og med temmelig klar Luft endnu om Aftenen,

da jeg gik tilsengs. Saavel hos migselv som hos

Enhver, der oftere har reist med "Dania", har den

Anskuelse efterhaanden vundet almindelig Indgang,

at man under ordinaire Forhold kunde lægge sig tilsengs

med den samme Tryghed ombord i "Dania", som

om man laae i sit eget hjemlige Sovekammer. Med de

samme Følelser gik jeg tilkøis den nævnte Dags Aften

og sov ganske fortræffeligt til henimod Midnat.

Alt var dengang tyst og stille, og de Fleste

hvilede vistnok i Søvnens blide Arme, kun anende

Fred og ingen Fare. Det var noget efter Midnat,

da der hørtes pludselig to stærke Brag hurtig efter

hinanden, som gjennemrystede hele det mægtige

Jernskib. Passagererne sprang op fra deres Leier

med Forskrækkelse, under forvirrede Spørgsmaal om,

hvad der var paafærde, de, som havde klædt sig af,

skyndte sig at faae fat i Strømper og Benklæder

for at komme op paa Dækket og faae Oplysninger om

det Passerede. Men allerede 3-4 Minutter efter,

at Braget havde vækket os, slog Vandet en Luge op

af Gulvet i den forreste Eahyt, og efter et Øiebliks

Forløb svømmede Hattefoderaler, Stole, Eofferter.

Støvler osv. osv. omkring i Eahytten, medens

Alle styrtede henimod Opgangen med en større

eller mindre G-rad af Vished om, at det kun vilde

vare nogle faa Minutter, inden man fandt sin Grav

i Bølgerne. Skrig, der tydede paa vild Dødsangest,

overdøvede hinanden baade fra Dækket og Kahytsgangen.

Et Par Damer, der befandt sig i et høiest

uregelmæssigt Costume, saaes midt i denne Forstyrrelse.

Det er en Selvfølge, at i samme Forhold som

Vandet steg høiere i Kahytten, maatte ogsaa Angsten

og Forvirringen voze. Men heldigviis gjorde

man snart den trøstelige Opdagelse, at Vandet i

Eahytten ikke steg længere og kun naaede op til de

nederste Eøier, derved tændtes der atter et Lys-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Dania. (i). III - 12

Helsingør Avis 22/12 1866. (2):

haab hos de Mange, der et Øieblik i Forveien troede

deres Liv viet til Undergang, og nu begyndte der en

Søgen og Spørgen om Elædningsstykker og Rexse^ørj.

Tid eftir anden fandt man de savnede Klædningsstykker,

os Skrækken begyndte at vige Pladsen for roligere

Betragtninger og vittige Bemærkninger over ae

mangeartede Costurner, der spadserede imellem hverandre

som ved en Art improviseret Mascerade. Det viste

sig, at vi stod paa Grund ved den svenske Kyst

omtrent en Fjerdingvei fra Land paa de saakaldte

"Svineboder", ^n Passager, der var en gammel Lods,

blev da straxe sendt afsted i en Baad over til den

svenske Kyst med Paalæg om at lade telegraphere fra

nærmeste Station til Helsingør og Kjøbenhavn om at

sende Dampskibe til at befordre Passagererne til

Ejbbenhavn. Det var en lang og trættende Ventetid

for Passagererne. Dagen brød omsider frem, uden at

Situationen havde forandret sig. Da det opad Formiddagen

om Tirsdagen begyndte at blive endeel Søgang,

og ingen Skibe vare i Sigte, reiste jeg tilligemed

8 eller 10 andre Passagerer med en svensk Baad iland

til H


HAJW-^- OG SØFARTSMUSEET

PA KROMBORG

H/s. Dania. (I). III -

B. T. 24-/12 1866: (2):

den 18de om Aftenen efter Kl. 7, altsaa efterat Beretningen

om Ulykken havde staaet at læse i Berlingske

Tidende, og at Indrykkelsen i Avisen fandt

Sted i Morgennumret næste Dag.

Nyborg Avis Mandag 24. December 1866:

Om Dampskibet "Danias" Stranding skriver en C orrespondent

fra Kjøbenhavn til "Fyens Stiftstidende":

- Dampskibet "Dania" er da nu aldeles tabt, og hvis

den høie Bølgegang ikke allerede, som Rygtet siger,

har knust det imod den haarde Steengrund, hvorpaa

det er stødt, vil det dog neppe kunne modstaae deres

Magt ret længe. Det var det største og bedste

af alle de Dampskibe, der gaae i indenlandsk Fart,

og var assureret i danske Selskaber for 72.000 Rigsdaler,

hvoraf dog vel Halvdelen skal være reassureret

i udenlandske Selskaber. Dette er det andet

større Dampskib, som Grosserer Prior har mistet

(det første "Cimbria" sank efter at være paaseilet

af et svensk Dampskib udfor Helsingør i Efteraaret

1858;, og denne Stranding medfører sikkert endeel

Tab for ham, navnlig med Hensyn til, at det var

taxeret til at skulle optages i det nylig stiftede

danske Dampskibsselskab, der begynder sin Virksomhed

den 1ste Januar 1867, for 150.000 Rigsdaler.

Det meste af Skibets ladning er kommet hertil pr.

Jernbane fra Helsingør, men der savnes"efter Forlydende

ikke saa lidet, og meget er i stærkt havareret

Tilstand. Ligeledes ere de Mærker, der vare skrevne

paa Sagerne, og de Papiirsadresser, der vare paaklæbede,

afviskede af Vandet, hvilket gjør det vanskeligt

at finde de rette Eiermænd. Det bekræftes

ogsaa nu fra alle Sider, at Strandingen er fremkaldt

derved, at det svenske Fyrskib paa Svineboderne var

taget ind, medens "Danma" var underveis til Aalborg,

og uden at der strax udstedtes Bekjendtgjørelse derom,

saa at det kunde blive bekjendt for "Danias" udmærkede

Fører, Gapitann Faber. Denne antog Ilden fra

HSganSs Teglværks Skorsten for Fyret og styrede saaledes

ulykkeligviis lige ind paa den farlige Steengrund.

Denne Forsømmelse fra de svenske Autoriteters

Side har ikke blot vakt stor Harme her, men ogsaa

svenske Blade indeholde stærke Angreb paa vedkommende

Autoriteter, fordi de have handlet saa ligegyldigt

ligeoverfor Andres liv og Eiendom.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 27. December 1866:

Vi ere blevne oplyste om, at den Meddelelse fra

Sverrig om Fyrskibet "Vulkans" Inddragelse, hvorpaa

det herværende svensk-norske G-eneralconsulat

har bygget sin i "Berlingske Tidende"s Morgennummer

den 19de d. M. indrykkede Bekjendtgjørelse, først

er ankommen hertil med den svenske Post om Eftermiddagen

den 18de, altsaa flere Timer efter at

"Dania" havde tiltraadt Reisen fra Aalborg. Det

fremgaaer heraf, at det har været umuligt for G-eneralconsulatet

at offentliggjøre Noget om Fyrskibets

Indtagelse saa tidligt, at "Dania" kunde have havt


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

H/s. Dania. (II). XI1 - !4*

B. T. 27/12 1866. (2):

Efterretning derom og rettet sig derefter. Vi tilføiegjerne,

at der i vor Bemærkning i Mandagsnummeret

om, at Bekjendtgjørelsen først er indleveret paa

"Berlingske Tidendes" Redactions Avertissementscontoir,

efterat Ulykken havde staaet omtalt i "Berlingske

Tidende", ikke skal indeholde nogensomhelst

Sigtelse imod Generalconsulatet for først ved at

læse om Strandingen at være blevet opmærksom paa,

at Fyrskibets Indtagelse skulde bringes til offentlig

Kundskab.

Helsingør Avis Torsdag 27. December 1866:

Ifølge et Telegram fra Grosserer Prior til "Aalborg

Stiftstidende" vil et nyt Dampskib "Dania" blive

bygget og øieblikkeligt paabegyndt.

Helsingør Avis Lørdag 29- December 1866:

Det vækker almindelig Beklagelse, især i Aalborg,

at maatte savne det skjønne "Dania", det bedste

Dampskib i danske Farvande, og det tilligemed Skibets

Førelse, Bemanding og Espedition samt i enhver

Henseende bedst betiente. Saavidt vides, hedder det

i "Aalborg Stiftstidende", er Skibet forsikkret for

90.000 Rigsdaler. Ifølge en Beretning til "Hjørring

Avis" skal Skibet dog kun være assureret i kjøbenhavnske

Selskaber for 60.000 Rigsdaler. Ifølge sidstnævnte

Blad ville ogsaa mange Private lide Tab, da

det jo ikke er almindelig Skik og Brug at assurere

paa denne Route. Størstedelen af Lasten er vel bjerget,

men meget er dog gaaet tabt og meget blevet

beskadiget i større og mindre Grad, ligesom det jo

Alt-sammen efter Assurance Reglementet kommer til at

deeltage i Skaden. Desuden vil det være meget vanskeligt

at finde Rede i det bjergede Gods, da alle

Mærker ere skyllede bort. - Skibet er aldeles Vrag,

Bunden skal være hugget itu og sprængt tværsover,

saa at Stormasten staaer høit op over Dækket.

Berlingske Tidende Mandag Aften 7. Januar 1867:

Dampskibet "Danias" Stranding.

I Anledning af den nævnte Stranding indeholder

"Dagens Nyheter" for den 4de ds. en længere Artikel,

hvori Justitskansleren opfordres til at undersøge,

hvem det bør lægges til Last, at Borttageisen af

Fyrskibet ved Svineboderne først blev bekjendtgjort

i Bladene flere Dage efter, at den havde fundet Sted,

samt til dernæst at drage den eller de Skyldige til

Ansvar for denne Forsømmelse. Det nævnte Blad finder

Sagen saa meget betænkeligere, som den danske Stat

i mange Aar har ydet særdeles betydelige Bidrag til

Fyrvæsenet paa den vestlige Kyst af Sverrig.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

H/s. Dania. (II). 1IL ~ 1 5*

Helsingør Avis Tirsdag 8. Januar 1867:

Fra et Antal af Hundrede næringsdrivende Borgere

og Andre i Aalborg er der tilsendt Føreren af det

forulykkede Dampskib "Dania", Oapt. Faber, en Skrivelse,

hvori det bl. A. hedder: - Budskabet om Dampskibet

"Danias" Stranding og senere dets totale

Forliis har, som De, Hr. Capitain, kan tænke Dem,

berørt os Aalborggensere smerteligt, ikke alene

fordi vi vare vante til at betragte "Dania" som

Noget her hjemmehørende, men ogsaa fordi vi kunne

fatte den Sorg, hvormed De har maattet tage Afsked

med et Skib, som De i mange Aar har ført med en udmærket

Dygtighed, og som vi vide, at De har omfattet

med al den Interesse, som enhver hæderlig Skibsfører

nærer for det ham anbetroede Skib. Uagtet

Deres Dygtighed, Besindighed og Aandsnærværelse

allerede har fundet sin Anerkjendelse ved offentlige

Udtalelser i vore meest anseete Dagblade, og

det saaledes kunne synes overflødigt at give nogen

yderligere Bekræftelse herom, føle vi undertegnede

Borgere og Indvaaaere her i Aalborg, der i en Række

af Aar have havt rig Leilighed til at bemærke

Deres Færd, Trang til herved at bevidne Dem vor

Høiagtelse, der ingenlunde er formindsket ved det

lidte Uheld, som vi holde os overbeviiste om alene

maa tilskrives uheldige Forhold, som det ikke har

staaet i menneskelig Magt at afværge. -

"Aalborgposten" bringer den ikke meget glædelige

Efterretning angaaende de fra Dampskibet "Dania"

bjergede Varer, at der af disses Værdi vil

medgaae 25 pCt. i Bjergnings omkostninger af Alt,

hvad der var over Vandet, da det blev reddet, og

33,5 pCt. for Alt under Vandet, hvortil kommer 15

pCt. i andre paaløbende Omkostninger. Auctionen

over de bjergede havarerede Varer, som det ikke

har kunnet betale sig at føre feort fra Sverrig,

vil blive afholdt den 15de og 16de ds. Skibet med

Maskineri og nye Kjedler er vurderet til - 750 Rigs

daler.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 15. Januar 1867:

På begaran

af Hr. Consul V. Kronhamn och fSr wederborandes

rakningf*6rsaljas wid auktion å fisklaget Hb*ganas,

2 mil norr om Halsingborg, Fredagen den 25 och om

så erfordras lordagen den 26. de uti innewarande

månad från kl. 9,30 f. m. dels af den från forolyckade

Danska Angfartyget "Dania" bergade last:

27 fat sprit, omkring 8.500 kannor, från 49 til

96 procent stark, ungefar 21 balar mer och mmdra

Ijoskadad fårull, 12 heltunnor saltadt flask, ett

partie cigarrer och roktobak, delvis havareradt,

14 hel- och 6 halfkistor blankswarta, och mindre

partier havarerad raps, hwete, råg, korn och hafre,

och dels från samma fartyg bergade inwentarier, bestående

af ankaren, kettingar, trossar och annat

tågwerk, segel, block, spel, presenningar, flaggor,

wattenfat, metall af flere sorter, jollar,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Dania. (II). IH - 16

B. T. 15/1 1867. (2):

sangklader, deribland foretradeswis en mangd tagelmadrasser

och siltar, porslin, glas, mbbler,

kaminer med mycket mera.

Endast for wederhaftighet kande kopare undfå

14 dagars betalningsanstånd.

Halsingborg, d. 5- Januar 1867.

Oscar Åberg.

Berlingske Tidende Mandag Aften 21. Januar 1867:

Dampskibet "Dania", der som bekjendt nylig er

strandet ved Høganæs, solgtes sidste Tirsdag ved

offentlig Auktion til Grosserer Svitser for ca.

2.000 Rigsdaler svensk.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 13. August 1867;

Overretten afsagde den 12te ds. Dom i en Sag,

under hvilken Kjøbmand J. S. Pontoppidan paaankede

en den 24de April d. A. inden Helsingørs

Søret afsagt Dom i en mod ham af Directionen for

Dampskibsinteressentskabet i Helsingør anlagt

Sag, ved hvilken Dom han var bleven tilpligtet

at betale det Beløb, som uvillige, af Retten udmeldte

Mænd maatte bestemme som Godtgjøreise for

den af Interessentskabet ydede Assistance til

Bjergning af Dampskibet "Dania", dog i ethvert

Fald ikke over 3*623 Rigdaler 48 Skilling, med

Renter og Omkostninger.

Citantens Frifindelsespaastand var for Overretten,

i Lighed med Proceduren for Søretten,

støttet paa en exceptio rei incompetentis, idet

han gjorde gældende, at han ikke i eget Navn og

med personlig Ansvarlighed, men kun som Fuldmægtig

for Føreren (og Rhederiet) af det strandede

Skib "Dania" havde rekvireret Selskabets

Skibe til Assistance ved Bjergningen. I saa Henseende

var det in confesso, at Gitanten, Kjøbmand

Pontoppidan, efter at have modtaget et Telegram

fra "Danias" Fører, Capitain Faber, hvilket

vel ikke var kommet frem under Sagen, men

efter Proceduren maatte antages at have indeholdt

en Anmodning til Citanten om strax at sende

Dampskibe og Dykker til Assistance, havde

henvendt sig til Dampskibsselskabets Expedition,

foreviste denne Telegrammet og sluttet en Overeenskomst

med ham om, at nogle af Selskabets

Skibe skulde gaae ud og forsøge Bjergningen, Betalingen

skulde være forbeholdt senere Aftale

eller Retsafgørelse. Vel var det nu af de Indstævnte

benegtet, at Rekvisitionen af Skibene

skete udtrykkelig i Henhold til Telegrammet, og

vel var det in confesso, at Citanten ikke ud-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Dania. (I). III - 17.

i3. T. 13/8 1867. (2) s

trykkelig betingede sig personlig Ansvarsfrihed

for Betalingen eller udtrykkelig udtalte, at han

afsluttede Overeenskomsten paa en Andens Vegne,

men Overretten maatte give ham Medhold i, at dette

ikke kunde være négen ufravigelig Betingelse for

hans Ansvarsfrihed, da det ogssaa kunde fremgaae

af samtlige Forhold og Omstændigheder, at Bestillingen

skete paa en Andens Vegne.

Da nu de Indstævnte havde indrømmet, at det var

dem bekjendt, at Kjøbmand rontoppidan hverken var

Eier, Rheder, Fører eller Assurandeur af "Dania",

skjønnedes det ikke rettere enå, at al Formodning

maatte være imod, at Rekvisitionen skete paa hans

egne Vegne, og det maatte uden nogen nærmere Tilkjendegivelse

antages, at det var paa "Danias" Førers

(og Rhederis) Vegne. For at det Modsatte skulde

antages, maatte der altsaa kunne paavises særegne

derfor talende Omstændigheder, enten i selve

Forholdet eller Maaden, hvorpaa Bestillingen skete.

Men saadanne Omstændigheder fandtes ikke at

være tilstede. I førstnævnte Henseende bemærkedes

nemlig, at de Indstævnte maatte antages at have

været bekjendt med, hvem "Danias" Rheder var, og

at dette, eftersom Skibet var dansk, maatte formodes

at have bestaaet af herboende Personer, og

i sidstnævnte Henseende, at Telegrammets Indhold

ikke med nogen Nødvendig maatte vække den Forestilling,

at Citanten derved anmodedes om at rekvirere

Skibene i eget JTavn og under sin personlige

Ansvarlighed, ligesom den af de Indstævnte

paaberaabte Omstændighed, at de ikke beholdt Telegrammet,

navnlig under de forhaanden værende

Forhold, ingenlunde med nogen Bestemthed tydede

paa, at Parterne skulde have opfattet Telegrammet

som kun vedkommende Forholdet mellem Afsender

og Modtager.

Som Følge heraf kunde Kjøbmand Pontoppidan ikke

mod sin Vilje sagsøges til at betale Vederlaget

for .bjergningsassistancen, og han blev derfor ved

Overretsdommen frifunden for de indstævntes Tiltale.

Sagens Omkostninger for begge Retter hævedes.


B/s. Dania.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG j

Dansk Rigstidende 20. Oktober 1865:

Paasejlet af H/s. "Axelhuus" af København i Københavns

Havn og faaet sit Laaringsfartøj knust.

Dansk Rigstidende 18. December 1866:

Dampskibet "Dania" staar, ifl. Ritzaus Bureau,

paa Grund ved Svineboderne, men er hel og forventer

at komme flot.

Dansk Rigstidende 19. December 1866:

Dampskibet "Dania", som afvigte Hat i Tykning

grundstødte paa Svineboderne, ca. 1 3/4 Miil nord for

Helsingborg, har ifl. "Berlingske Tidende" derved faa

et Hul og Vand i Forskibet, medens Maskinrum og Agter

skib er tætte og ikke have lidt noget. Der er sendt

Hjælp fra Helsingør af Dampskibe og IJy^erapparater,

hvorved Skibet forventes indbragt til Helsingør Havn.

Passagererne ere landsatte i Helsingør og Kreaturerne

paa den svenske Kyst, hvorfra de over Helsingborg og

Helsingør blive sendte til København.

Dansk Rigstidende 20. December 1866;

Fra Helsingør skrives den 19* December: Dampskibet

"Horatiofi, som tilligemed Dykkerkutteren "Heptun"

igaar Formiddags afgik til Assistance for Dampskibet

"Dania", returnerede hertil igaar Eftermiddags uden

at have ydet dette nogen Hjælp paa Grund af den høje

Søgang paa Strandingsstedet.. Passagererne^ som blev

landsatte paa den svenske Kyst ankom hertil igaar over

Helsingborg. Alle Kreaturer, over 70 i Antal, bleve

ligeledes bragte i Land i Gaar Formiddags. Flere

Letterfartøjer med Varer fra det strandede Skib ere

i Gaar og i Løbet af Hatten ankomne hertil. "Horatio"

er atter i Dag afgaaet til Strandingsstedet i Forening

med Dampskibet "Hertha".

Dansk Rigstidende 21. December 1866:

"Dania" er Hatten mellem Onsdag og Torsdag (19-20)

gaaet i Stykker. Besætningen er frelst. Om Stranding-:

en har en af Passagererne meddelt "Dagbladet" følgende:

"Mandagen den 17/12 Kl. 1 Em. afgik "Dania" fra

Aalborg med en betydelig Ladning Korn, Kreaturer, Fedevarer

m. m., samt 30-40 rassagerer. Vejret var efter

Aarstiden usædvanligt stille og med temmelig klar

Luft endnu om Aftenen, da jeg gik til Sengs. Saavel

hos mig selv som hos enhver, der oftere har reist med

"Dania", har den Anskuelse efterhaanden vundet Indgang,

at man under ordinære Forhold kunde lægge sig

til Sengs med den samme Tryghed ombord i "Dania", som

man laa i sit hjemlige Sovekammer. Med de samme Føl-

! III


H/s. Dania.

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Dansk Rigstidende 21/12 1866 fortsat:

eiser gik jeg til Køjs den nævnte Dags Aften og sov

ganske fortræffeligt til henimod Midnat. Alt var dengang

tyst og stille og de fleste hvilede vistnok i

Søvnens blide Arme, kun anende Fred og ingen Fare.

Det var noget efter Midnat, da der pludselig hørtes

2 stærke Brag, som gennemrystede hele det mægtige

Jernskib. Passagererne sprang op fra deres Lejer med

Forskrækkelse under forvirrede Spørgsmaal om, hvad

der var paafærde, de, som havde klædt sig af, skyndte

sig at faa fat paa Strømper og Benklæder for at komme

op paa Dækket og faa Oplysninger om det passerede.

Men allerede 3-4 Minuter efter, at Braget havde vækket

os, slog Vandet en Luge op af Gulvet i forreste

Kahyt og efter et Øjebliks Forløb svømmede Hattefouteraler,

Stole, Kufferter, Støvler osv. omkring i Kahytten,

medens alle styrtede henimod Opgangen med en

større eller mindre Grad af Vished om, at det kun vil

de vare nogle Minuter, inden man fandt sin Grav i Bøl

gerne. Skrig, der tydede paa vild Dødsangst, overdøvede

hinanden baade paa Dækket og i Kahytsgangen, et

Par Damer, der befandt sig i et højest uregelmæssigt

Oostyme, saas midt i denne Forstyrrelse. Det er en

Selvfølge, at i samme Forhold, som Vandet steg i Kahytten,

maatte ogsaa Angsten og Forvirringen vokse.

Men heldigvis gjorde man snart den trøstelige Opdagelse,

at Vandet i Kahytten ikke steg længere og kun

naaede op til de nederste Køjer, derved tændtes der

atter et Lyshaab hos de mange, der et Øjeblik i Forvejen

troede deres Liv viet til Undergangen, og nu

begyndte der en Søgen og Spørgen om Klædningsstykker j

og Rejsetøj. Tid efter anden fandt man de savnede

Klædningsstykker og Skrækken begyndte at vige Pladsen

for roligere Betragtninger og vittige Bemærkninger omi

de mangeartede C ostymer, som spadserede mellem hver- ;

andre som ved en Art improviseret Maskerade. Det vis-^

te sig, at vi stod paa Grund ved den svenske Kyst, |

omtrent en Fjerdingvej fra Land paa de saakaldte !

"Svinebodeme". En Passager, der var en gammel Lods, ;

blev straks sendt afsted i en Baad over til den svenske

Kyst med Paalæg om at lade telegrafere fra nærmeste

Station til Helsingør og København om at sende ;

Dampskibe til at befordre Passagererne til København.

Det var en lang og trættende Ventetid for Passagerer-ne,

Dagen brød omsider frem, uden at Situationen havde

forandret sig. Da det opad Dagen om Tirsdagen be- :

gyndte at blive en Del Søgang og ingen Skibe vare i j

Sigte, rejste jeg tilligemed 8 eller 10 andre Passa- j

gerer med en svensk Baad i Land til E'dganas og vide- :

re med Vogn derfra til Helsingborg samt over Helsingør

med Jernbanen til København, hvorimod Størstedelen

af Passagererne forblev ombord indtil henad Eftermiddagen,

da der kom et Dampskib, som bragte dem til

Helsingør. Som et smukt Træk fra Rederiets Side fortjener

det at nævnes, at enhver Passager uopholdelig

fik sin Merudgift ved Rejsen betalt efter sin Opgivelse

ved Hr. Pontoppidan i Helsingør."

Dansk Rigstidende 22* December 1866:

"Dania" skal efter Forlydende være assureret for

72.000 Rigsbankdaler. Det hedder, at det fra nyt af

har kostet 130.000 Rigsbankdaler.


H/s• Dania•

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Dansk Rigstidende 7. Januar 1867:

Kapt. Faber, Føreren af det forulykkede Dampskib

"Dania", har fra omtrent 100 næringsdrivende Borgere

og andre i Aalborg modtaget en særdeles anerkjendende :

Skrivelse, der udtaler den Overbevisning, at det lidte

Uheld alene maa tilskrives uheldige Forhold, som

det ikke stod i menneskelig Magt at afværge, og det

Ønske, at Kaptejnen maa blive Fører af det nye "Dania?

Dansk Rigstidende 22. Januar 1867:

"Danias" Vrag blev åen 15/1 ved offentlig Auction

solgt til Grosserer Svitzer for ca. 2.000 Rigsbankdaler

svensk.

Dansk Rigstidende 13* August 1867:

Hof- og Stadsretten paakendte den 12/8 en Sag,

hvorunder Købmand J. S. Pontoppidan i Helsingør imod

Directionen for Dampskibsinteressentskabet sammesteds

paa-ankede en af Helsingør Søret afsagt Dom, ved hvil

ken han var blevet tilpligtet at betale de Indstævnte

det Beløb, som uvildige, af Retten udmeldte Mænd maat

te bestemme som Godtgjøreise for den af de Indstævnte

ydede Assistance til Bjergning af Dampskibet "Dania",

dog i hvert Fald ikke over 3.623 Rigsbankdaler 3 Marki

med Renter af det saaledes bestemte Beløb, 5% p.a. !

fra den 16/2 d. A. til Betaling sker, hvorhos Sagens j

Omkostninger blev hævede. !

Citantens Paastand for Overretten er i Overensstemmelse

med hans Underretsprocedure principaliter I

rettet paa, at Underretsdommen forandres saaledes, j

at han frifindes for de Indstævntes Tiltale og til- j

kendes Sagens Omkostninger i begge Instanser, men har!

han derhos nedlagt subsidiære Paastande. ;

Citantens Frifindelsespaastand er for Overretten |

i Lighed med Proceduren for Søretten støttet paa en

"ezceptiv rei incompetensis", idet han gør gældende,

at han ikke i sit eget Havn og med personlig Ansvarlighed,

men kun som Fuldmægtig for Føreren (og Rede- ;

riet) af det strandede Skib "Dania" har rekvireret j

det indstævnte Selskabs Skibe til Assistance ved !

Bjergningen. I saa Henseende er det in confesso, at

Citanten, efter at have modtaget et Telegram fra

"Danias" Fører, Kapt. Faber, hvilket vel ikke er kom-:

met frem under Sagen, men efter Proceduren maa antag-:

es at have indeholdt en Anmodning til Citanten om j

straks at sende Dampskibe og Dykker til Assistance,

idet de Indstævnte ialt Fald paa denne Maade have refereret

Indholdet af den Anmodning, som Citanten for •

dem angav at have faaet fra Kapt. Faber, har henvendt

sig til Dampskibsselskabets Ekspeditør, forevist denne

Telegrammet og sluttet en Overenskomst med ham om

at nogle af Selskabets Skibe skulde gaa ud og forsøge

Bjergning. Betalingen skulde være forbeholdt senere

Aftale eller Retsafgørelse. Vel er det nu af de Indstævnte

benægtet, at Rekvisitionen af Skibene skete

udtrykkelig i "Henhold til Telegrammet, og vel er det

in confesso, at Citanten 'ikke udtrykkelig betingede

sig personlig Ansvarsfrihed for Betalingen eller ud- |

I III -


H/s. Dania.

III -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET |

PÅ KRONBORG \

Dansk Rigstidende 13/8 1867 fortsat:

trykkelig udtalte at han afsluttede Overenskomsten

paa en Andens Vegne, men der maa gives ham Medhold

i, at dette ikke kunde være nogen ufravigelig Beting

else for hans Ansvarsfrihed, da det ogsaa kunde frem

gaa af samtlige Forhold og Omstændigheder, at Bestil

lingen skete paa en Andens Yegne* Da nu de Indstævnte

have indrømmet, at det var dem bekendt, at Citanten

hverken var Eier, Reder, Fører eller Assurandør

af "Dania", skønnedes det ikke rettere end, at al

Formodning maatte være imod, at Rekvisitionen skete

paa hans egne Vegne, og det maatte uden nogen nærmere

Tilkendegivelse antages, at det var paa "Danias"

Førers (og Rederis) Vegne.

For at det modsatte skulde antages, maatte der

altsaa kunne paavises særegne derfor talende Omstændigheder,

enten i selve Forholdet eller Maaden, hvor

paa Bestillingen skete. Men saadanne Omstændigheder

findes ikke at være til Stede.

I førstnævnte Henseende bemærkes nemlig, at de

Indstævnte maa antages at have været bekendt med,

hvem "Danias" Rederi var, og at dette, eftersom Skibet

var dansk, maa formodes at have bestaaet af herboende

Personer, og i sidstnævnte Henseende, at Telegrammets

Indhold ikke med nogen nødvendighed maatte

vække den Forestilling, at Citanten derved anmodedes

om at rekvirere Skibene i eget Havn og under

hans personlige Ansvarlighed, ligesom den af de Indstævnte

paaberaabte Omstændighed, at de ikke beholdt

Telegrammet, -navnlig under de forhaanden værende Omstændigheder

ingenlunde med nogen Bestemthed tyder

paa, at Parterne skulde have opfattet Telegrammet

som kun vedkommende Forholdet mellem Afsender og Mod

tager.

Som Følge heraf kunde Citanten ikke mod sin Vilje

sagsøges til at betale Vederlaget for Bjergningsassistancen,

og han blev derfor frifundet for de Indstævntes

Tiltale, hvorhos Sagens Omkostninger for

begge Retter ophævedes.


H/s. Dania.

Billeder: D - I.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

V - 1.


,1-1.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j

PÅ KRONBORG I

H/s. Dania. H B G Q.

Registreringsprotokoller: 1-53*

Registreringsdato: 2l/ll 1867.

Certifikater: 21/11 1867.

Bygget 1867 af Burmeister og Wain, København, ifl,

Bilbrev dat. 22/10 1867.

2 Stk. 160 HHK. - 800 IHK. Dampmaskiner.

Fabrikats Burmeister og Wain.

2 Dæk. 3 Master med Skonnertrigning.

Skarpt Forskib, Gallien med kvindelig Figur. Agterskibet

med halvrundt Spejl.

Halvdæk for og agter. 2 Huse i Borde foran og 2 agten

for Hjulkasserne.

Klinkbygget af Jern.

Fuldstændig Inderklædning.

Længde: 186'2". Bredde: 25 ! 0". Dybde: 11»7"

dw. 396,62 brutto. 249?87 netto.

Ifl. Bilbrev dat. København 22/10 1867 og nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. 4/11 1867 bygget

til:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København,

efter Bestilling af Grosserer H. P. Prior til Erstatning

for den forliste "Dania"•

Ifølge Rederiets Anmeldelse dat. København 8/1

1878 er Skibet paa Rejse fra Aalborg til København

med Passagerer og Stykgods Hatten mellem den 11. og

12. December 1877 grundstødt paa Lysegrunden og blev

stærkt læk. Passagererne, ca. 25, og en Del af Besætningen

landsat åen 13/12 paa Hesselø. Kaptejnen og

Resten af Besætningen afgaaet til Gilleleje. Hærmere

ubekendt. Certifikat afleveret.

Værdi ca. Kr. 200.000.oo.

Registrering afsluttet ll/l 1878 (Udslettelsesproto­

kol Hr. 1-60.)


H/s- Dania. HB&Q.

] V -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET \

PÅ KRONBORG

Billeder: Illustreret Tidende Hr. 952 23/12 1877.

(Tegning af Carl Locher, visende Skibet

paa Lysegrunden efter Strandingen).


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

H/s. Dania. (II). H B G Q. III - 1.

Helsingør Avis Torsdag 9. Maj 1867:

Det nye Dampskib "Dania", som bliver bygget for

det forenede Dampskibsselskabs Regning og er bestemt

til at fare imellem Kjøbenhavn og Aalborg,

er nu saa vidt færdigt, at det efter Forlydende

allerede kan begynde sine Farter midt i næste Maaned.

Det vil blive ført af Capitain M. P. Faber.

Berlingske Tidende Fredag Aften 28. Februar 1868:

Det nye Dampskib "Dania", bygget hos Burmeister

& Wain, foretog igaar Eftermiddags en kort j^røvetour

her i Farvandet.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 5. Marts 1868:

Det nye Dampskib "Dania",

som er bygget af D'Hrr. Burmeister & Wain for

Det Forenede Dampskibs Selskabs Regning, afgaar

i Eftermiddag paa sin første Rejse til Aalborg.

Saavidt vi vide, svarer det i Størrelse og Indretning

aldeles til det ifjor forliste Dampskib

af samme Havn, hvis Farter det skal optage.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 7. Oktober 1868.

Dampskibet "Dania", der igaar Eftermiddags skulde

være afgaaet fra Aalborg og ankomme hertil idag, er

paa Grund af Taage bleven forsinket og afgaar først

idag.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 9- Januar 1869.

Helsingør, 8. Januar 1869: - Dampskib "Dania",

Capt. Faber, af og fra Kjøbenhavn, ledig, indkom

igaar heri Havnen og skal paa Beddingen for at skrabes

og males i Bunden.


i ni

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET )

PA KRONBORG

H/s. Dania. H B G Q.

Dansk Rigstidende 12. August 1867:

I Løbet af denne Uge vil det hos D*Herrer Burmeister

og Wain under Bygning værende nye Jern Hjuldampskib,

der er bestilt af Det Forenede Dampskibs Selskab,

blive sat i Tandet.

Dette Skib, der skal afløse det forliste "Dania",

faa samme Havn og bliver forsynet med et Maskineri af

160 HHK. Det er 185 Fod langt og 24 Fod bredt og er

saaledes det næststørste Skib, der er bygget paa Firmaets

Værft, idet Postdampskibet "Freya", der ogsaa

er udgaaet derfra, er 198 Fod langt.

Dansk Bigstidende 14. August 186?:

Det nye "Dania" løb heldigt af Stabelen i Dag El.

3 l/2 under Arbejdernes Hurraraab.


H/s. Dania. H B G Q.

} III -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET I

PA KRONBORG

Nationaltidende 22. Marts 1877 Morgen:

Paa Dampskibet "Dania"s sidste Rejse til Aalborg

hændte det, at der i Styrmandens Kahyt, efterat Skibet

var naaet til Aalborg, sprang en Petroleumslampe,

Kahytten blev herved en Del ramponeret, og Inventaret

og Styrmandens Ejendele ødelagt.

Nationaltidende 14. December 1877 Aften:

Dampskibet "Dania", som afgik fra Aalborg i Onsdags

Middags den 12. ds., er ifølge i Aftes fra Helsingør

indløbet Telegram løbet fast paa lysegrunden. Dampskib

afsendtes herfra i Aftes til Assistance. I Stedet

for "Dania" afgaar "Zampa" til Aalborg i Dag.

Ifølge Meddelelse til os fra Helsingør, hvortil en

Del af "Danias" Besætning kom i Aftes i en af Skibets

Baade, skal Skibet være fuldt af Yand. Passagererne

og den øvrige Del af Besætningen vare endnu ombord.

Nationaltidende 15. December 1877 Morgen:

"Danias" Grundstødning paa Dysegrund fandt Sted

Natten mellem Onsdag (12/12) og Torsdag (13/12) omtrent

Kl. 12 1/2. Skibet blev straks læk. Bn Del af

Mandskabet, som afsendtes i Baad for at bringe Melding

hertil, ankom først til Helsingør om Eftermiddagen

efter en meget besværlig Sejlads og telegraferede

derfra hertil, hvor Efterretningen først indløb sent

i Aftes. Til Assistance afsendtes fra Helsingør ss

"Drogden" og herfra "Malmø" og "Kattegat". Dampskibet

"Malmø" ventes hertil i Løbet af Eftermiddagen med

Passagererne og Kreaturerne. Yderligere paalidelige

Efterretninger savnes. "Danias" Fart mellem København

og Aalborg overtages for Hesten af Sæsonen af H/s.

"Zampa".

Nationaltidende 15. December 1877 Aften:

I Torsdags (13/12) Eftermiddags blev "Dania"' forladt,

efterat Passagererne, hvis Antal var 25 og en

Del af Besætningen var landsat paa Hesselø. Kaptejnen

og Resten af Besætningen ankom i Gaar Formiddags til

Gilleleje og indtraf i Aftes hertil ad Jernbanen.

Skibet er fuldt af Yand. Dampskibet "Malmø" ankom hertil

i Aftes med Passagererne og Kreaturerne. Dampskibet

"Drogden" afgik i Gaar fra Strandingsstedet hertil

med "Danias" Dækslast, medens "Kattegat" blev ved Skibet

indtil videre.

Nationaltidende 16. December 1877 Morgen:

Dykkerdampskibet "Drogden" ankom hertil i Aftes

med en Del af "Danias" Last, bestaaende af Sprit, Huder,

Skind og noget Flyttegods. Fra "Kattegat", som

er blevet ved "Dania" for at bjerge Besten af Lasten

ns om mulist at brinse Skibet flot, haves der ingen


H/s. Dania. H B G Q.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Nationaltidende 16/12 1877 Morgen, fortsat;

Efterretning,

Nationaltidende 16. December 1877 Aften:

Til yderligere Assistance er Uykkerdampskibet

"Hertha" beordret, og det ventes at være afgaaet

fra Helsingør i Nat til Strandingsstedet. Ifølge

et i Aftes fra Helsingør modtaget Telegram er Udsigterne

til at redde Skibet, meget ringe.

Nationaltidende 18. December 1877 Morgen:

Den største Del af "Danias" Last ventes bjerget,

hvorimod Udsigterne til Skibets Bjergning er endnu

ringere end i Forgaars. Bjergningsdampskibet "Hertha"

ankom i Nat hertil med en Del af Lasten. To

Dampskibe er fremdeles ved Strandingsstedet.

Nationaltidende 19* December 1877 Aften:

"Kattegat" ankom hertil i Gaar Eftermiddags Kl.

4,15 fra Strandingsstedet med Resten af Ladningen,

som kan ventes bjerget. Igaar kunde intet udrettes

paa Grund af høj Søgang. "Hertha" blev i Gaar ved

"Dania" og "Kattegat" afgik atter dertil i Aftes.

Nationaltidende 22. December 1877 Aften;

Bjergningsdampskibet "Hertha" ankom hertil i Gaar

Eftermiddags med den Eest af Ladningen, som kan ventes

bjerget. At bjerge Skibet maa nu betragtes som

opgivet, imidlertid bliver foreløbigt et af Bjergningsskibene

ved Strandingsstedet.

Illustreret Tidende 23. December 1877:

Under mangfoldige Former træde de Farer frem, der

truer Søfarten saavel i rum Sø, som i snævre Farvande,

og af disse sidste har Kattegat just ikke noget

godt Ey paa sig blandt Søfolk, i Særdeleshed i den

slemme Aarstid, idet baade Strøm, Tykning, Grunde,

talrige Sejlere og Snestorme vanskeliggør Sejladsen

i høj Grad, hvorfor Søulykker ikke hører til Sjældenhederne.

Paa mangt et Sted nærmer Havbunden sig Yandfladen

og danner Grunde, hvis Farlighed bliver dobbelt stor

naar de ligger paa Alfarvej, og en saadan Grund er

den i disse Dage saa ofte nævnede Lysegrund, hvorpaa

et af vor indenrigske Farts bedste Skibe er strandet,

1 III


H/s. Dania. H B G Q.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEER

PÅ KRONBORG

Illustreret Tidende 23. december 1877 fortsat:

maaske for at blive Yrag. Næsten lige paa Ruten mel-olem

de nørrejydske Havne og Sundet ligger denne farlige

Grund en halvanden Mils Yej i nordøstlig Retning

fra Kesseløen, og hvor Yandet er lavest paa

Grunden, der ikke staar i Forbindelse med Øen, findes

kun et Par Fod og store Sten. Naar Yejret er

sigtbart, advarer et Fyr paa Hesseløen Sømanden i

Tide for Lysegrunden, men i tykt Yejr træder Faren

frem og flere Skibe har løbet sig fast her.

Yi bringer i Dag vor4 Læsere et Billede af det af

saa mange velbekendte Hjuldampskib "Dania", saaledes

som det saa ud kort efter det skæbnesvangre Øjeblik,

da det Natten mellem åen 12 og 13 December 1877 paa

Rejsen fra Aalborg til København i stærk Blæst og

Takning stødte paa Lysegrunden. Med fuld Fart skete

Grundstødningen, og kort forinden "Danias" Forstavn

løb op paa den Del af Grunden, hvor Skibet skulde

blive staaende, havde man i Maskinrummet hørt en

skurende Lyd, der, som det senere viste sig hidrørte

fra den Omstændighed, at Skibet netop havde skaret

hen over en Sandrevle. Der blev stoppet og bakket,

"Dania" gik et lille Stykke tilbage, men saa kom Agterskibet

paa Grund, og den foraarsagede Skade var

saa betydelig, at Yandet styrtede ned i Agterlasten

og Maskinrummet. Umiddelbart efter, at Ulykken var .-•

sket klarede det op, men desværre forsent kastede

Hesseløens Fyr sine advarende Lysstraaler- ud over

Kattegat. Der blev nu kastet en Raket tilvejrs som

Nødssigaal, og trods den høje Sø lykkedes det at faa

en Baad i Yandet, med hvilken nogle af Folkene og et

Par Dækspassagerer afgik til Hesseløen for at hente

Hjælp. Brændingen var imidlertid ved Øen for høj til

at man kunde lande, Kursen blev sat efter Nakkehoved

Fyr, og den nævnte Baad bragte Efterretning om Stran

digen til Helsingør, hvor der straks blev truffet An

skalter til at bringe "Dania" Hjælp. Opholdet ombord

i Skibet var langtfra hyggeligt og da Yandet steg

stærkt i Skibsrummet besluttede Kapteinen om Formiddagen

at gøre et Forsøg paa at bjerge Passagererne

ind til Hesseløen i Skibets egne Baade. Den ene af

de to ombordværende Redningsbaade blev revet bort af

Strøm og Bølger, og i den anden gik nu atten Mennesker,

hvoraf de fjorten var Kvinder og Børn. Navigationslærer

Ishøj, der befandt sig ombord med Kone og

fire Børn, satte sig til Rors og først efter en lang

seks Timers, højst uhyggelig, Rot-ur i det kolde Yejr

medens de høje Bølger hvert Øjeblik slog ind i Baaden,

naaede de forkomne Mennesker Hesseløen, hvor

Fyrmesteren gjorde alt hvad der stod i hans Magt for

at faa dem til at glemme de overstaaede Besværligheder.

Paa Hesseløe^. findes ingen Redningsbaad, men Fyrmesterens

Baad var gaaet ud til Strandingsstedet,

og da pandet om Eftermiddagen stod op til Dækket,

forlod Kapteinen og de af Besætningen, der endnu befandt

sig ombord, Skibet med åen nævnte Baad, som

efter atten Timers Sejlads kom ind til Gilleleje.

Et Dampskib afhentede Passagererne paa Hesseløen

og de ombord i "Dania" værende Kreaturer. En Del

Last o.s.v. er bleven bjerget, men om selve Skibet

kan reddes er usikkert.

III -


H/s. Dania. H B G Q.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i I I I

PA KRONBORG '

Illustreret Tidende 23/12 1877 fortsat (

"Dania" var bygget i Aaret 1867 og var saaledes

ikke noget nyt, men et i alle Maader godt Skib, som

var opkaldt efter et andet Skib, der paa samme Rute

var gaaet tabt paa en anden farlig Grund, Svinebaerne

(Svinbådan) der ligger ved den svenske Kyst mellem

Kullen og Helsingborg.

Nationaltidende 25. December 1877 Morgen;

Ifølge Meddelelse fra Føleren af Dampskibet "Tdun"

Kaptein Hansen, som i Gaar paa sin Rejse fra Hobro

passerede Strandingsstedet i saa nær Afstand, som

Forholdene tillod det, idet det blæste haardt af NY.

med høj Sø, er "Dania" nu fuldstændig Yrag. Skroget

er delt i 2 Dele, idet det er brækket over paa Midten,

og begge Stykker laa ved Siden af hinanden. Forskibet

med Stævnen samt Skorstenen og Masterne ragede

endnu op over Yandet. Bjergaingsskibene havde forladt

Strandingsstedet.

Nationaltidende 30. December 1877 Aften:

Dampskibet "Stockholm" afgik i Forgaars Aftes herfra

til Strandingsstedet for at undersøge, hvorledes

det stod til med Yraget. Af det strandede Skib ragede

endnu åen ene Hjulkasse op, men der var iøvrigt

intet synligt.


ss Dania. N H K S.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania. N H K S. Int. - 1.

Bygget 1895 - Russell & Co., Port Glasgow.

1 Stk. 276 NHK. - l.ooo IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdianeter: 25-^0-64" Slaglængde: ^2 E(

2 Stk. enkeltbundede Kedler hver med 3 bølgede Fyrgange.

Arbejdstryk I65 Pund pr. Kvadrattomrae. Risteflade 13o

Kvadratfod. Hedeflade 4.268 Kvadratfod.

1 Stk. Donkeykedel med 9o Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fabrikeret af Fleming & Ferguson, Paisley.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Spar Deck. 2 Master, h Luger.

Bak 38' 3ro 66' Poop 32'

6 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbund og Højtank 7ol Tons

Agterpeak Tank 33 -

Længde 339,2 Bredde 42,9 Dybde 3o,l

32o / 5.15o dw. 3.^62 brutto 2.242 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 398/1895 dat. 9/loæ 1895 er

Skibet bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Kjøbenhavn, København.

Registrering foretaget lo/lo 1895-

Ifølge Anmeldelse Nr. 461/1910 dat. 22/lo 191o har

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling, København, taget

Selskabets Bo under Konkursbehandling.

Registreret 22/lo 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. 5o9/l91o dat. 18/11 191o har

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling solgt Skibet til:

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Hafnia A/S. Cl), Kbhvn,

Registreret 19/11 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. 84/1913 dat. 26/2 1913 er

Skibet solgt til:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.

Registreret 3/3 1913-

Ifølge Anmeldelse Nr. 87/1929 dat. 6/h 1929 er

Skibet solgt til:

for 6-75o Pund Sterling.

Udslettet af Pegister S/h 1929 - Udslettelsesprotokol

(Norge)


ss Dania. I H K S.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Søforhør i København 20/1 1896:

Den 26. December 1895 Kl. 2 Em., da "Dania", Kapt«

E. C. Troensegaard, paa Rejse fra New Orleans til København

med Maia, Bomuld og Oliekager, var ved Uewfoundlandsbankerne,

slog en svær Bra^adsø 3 Matroser,

E. Jørgensen, Aarhus, L. Petersen, København og J. P.

Larsen, Asminderød, overbord. Da Havet efter 3 Dages

forrygende FV. Storm var i voldsomt Oprør og da "Dania"

lænsede for Stormen var ethvert Redningsforsøg

umuligt. De 3 forulykkede var beskæftigede agterude

med at lægge Ekstrasurringer over Lugerne, men da ingen

om Bord havde set, hvorledes Ulykken skete, bemærkedes

de overbordskyllede først, da de var i Vandet

adskillige Favne fra Skibet.

Søforklaring i Rotterdam /9 1903:

Den 19. September 1903 Kl. ca. 2 Em. da "Dania",

Kapt. P. A. Poulsen, fra Rotterdam til Hamborg, med

Lods ombord styrede ned ad Rotterdam Revieret, spræng

tes Dækslet paa Højtrykscylinderen. Maskinen stoppedes

straks og "Dania" opankredes hurtigst muligt for

et Anker med 15 Favne Kætting paa 5 Favne Yand i den

Styrbords Side af Farvandet. Om Eftermiddagen, da

Tandet faldt og Ebben blev haard, kunde Ankeret, uagtet

der yderligere blev stukket over 10 Favne Kætting

ikke holde, og "Dania" drev paa Grund. Ted Assistance

fra 2 Bugserdampere ble^ "Dania", som ingen Skade hav

de lidt, i Løbet af Natten bragt flot og til Rotterdam

for Reparation af Maskinhavariet. Bjergeløn 900 Kr

11 -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,

PÅ KRONBORG

ss Dania. N H K S

Aarhuus Stiftstidende Onsdag 15. Januar 1896:

I Søndags Eftermiddags indkom til København den

store nye Damper "Dania" fra New Orleans. Og Skibet

kom med det sørgelige Budskab, at tre Mand af Besætningen

under en uhyre Orkan midt i Atlanterhavet vare

blevne skyllede overbord og druknede for Mandskabets

Øjne, uden at det havde været muligt at gøre noget

for at redde dem. Skibet havde lidt en Del Havari,

men Situationen har i det hele været saa kritisk, at

det snarest er at undres over, at Ulykken indskrænker

sig til tre Mands Død og til knuste Baade og bort

re-gne Lønninger.

"Dania", tilhørende Dampskibsselskabet "Kjøbenhavn",

er - som ovenfor nævnt - Danmarks største

Skib, større end nogen af Thingvalladamperne, det

maaler 2.244 Registertons og kan laste 5.600 Tons.

Skibet er kun to Aar gammelt, og dette var dets første

Atlanterhavstur og den anden Rejse, det gjorde.

"Dania" debuterede med en lille Sortehavsrejse fra

Hamborg i Fjor.

Skibet var fra New Orleans lastet med 4.000 Tons

Majs, 1.000 Baller Bomuld, 4.000 Sække Oliekager og

100 Tønder Bomolie.

Det føres af Kaptejn Troensegaard, en Mand, som

blandt Søfarende har det bedste Lov paa sig for Dyg- .

tighed og Mod, og som forlængst har vundet Rednings- :

medaillen for med Fare for sit Liv at have frelst en :

Skibsbesætning, som var i Nød. Han er kun lidt oppe

i Fyrrene og ugift, hans Officerer - han selv var

taget bort fra Byen ved Middagstid - kan ikke noksom

rose den Uforfærdethed, han viste nu sidst under

Orkanen i Atlanterhavet.

En af Skibets Styrmænd, F. Andersen, har givet

følgende udførlige Beretning om Orkanen og Ulykken.

"Det var Juleaften, begyndte Styrmand Andersen,

at Stormen tog fat. Endnu var det dog kun en meget

haard Kuling, og vi lod os ikke af den forstyrre i

vor Juleglæde. Alle, som ikke havde Tagt - Besætningen

talte i det hele 27 Mand - vare samlede i

Kaptejnens Kahyt, og vi havde det nok saa hyggeligt

og gemytligt og tømte mangt et Bæger for vore Kære

i Hjemmet. Ti sad allerede ved Toddyerne, da vi for

at faa lidt frisk Luft aabnede Skylightet, i næste

øjeblik fik vi en Styrtsø ned over os. Naa, et Par

Mand blev gennemblødt, Toddyerne blev spædede lidt

vel stærkt op, og vi maatte øse i Kahytten. Men vort

gode Julehumør tog ingen Skade. Ud paa Natten tog

Stormen til og voksede yderligere Juledag, orkanagtige

Byger for hen over Søen, men endnu havde vi redet

Stormen godt af. Mod Aften mindskede den lidt i

Styrke, og vi troede, at vi vare ovre det værste.

Da gik Tinden henad Midnat mod Nord, og nu kom der

Alvor i Tingene. For hver Time der gik, tiltog Stormen

i Styrke. Kl. 6 anden Juledags Morgen maatte vi

stryge Skonnertsejl og Stagsejl, som vi havde ført

for ikke at slingre for stærkt i den oprørte Sø, og

samtidigt blev det nødvendigt at dreje Skibet under,

saa det gik op imod Søen.

Det var i yderste øjeblik det skete, havde vi ventet

blot en Time længere, vilde denne Manøvre have

været umuligt, og vi vilde have været redningsløst


ss Dania. N H K S.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i 111

PÅ KRONBORG

Aarhuus Stiftstidende 15/1 I896 fortsat:

fortabte.

Kl. 10 var Stormen blevet til den hæftigste Orkan

og Søerne brød ind over Skibet med en uhyre Kraft.

Allerede paa dette Tidspunkt blev Rørpladerne og Rørledningerne

til Dampspillet brudt itu af Søen, Jern- :

boltene, som holdt dem fast i Dækket, reves op saa

let, som en Prop trækkes op af en Flaskehals. Klamperne,

hvori Redningsbaadene hviler, bleve revne bort

og skyllede overbord, og vi maatte surre Baadene fast

- mens Søen brød ind over os og tog alt løst paa

Mellemdækket og Overbygningen med, hvert øjeblik maat

te vi med Arme og Ben klamre os til de faste Dele paa :

Dækket, alt imens vi arbejdede med Luger or Presenninger

.

Kl. 1-2 var Orkanen paa sit højeste. Søen var

een hvid Fraade, hvor man saa hen, der var Minutter, ••

hvor ingen Bølger øjnedes, men det var som en uhyre

kæmpemæssig Kedel, der kogte over - højt op over

vore Hoveder. Snart var Forstavnen, snart Agterstavnen

helt nede i Søen, der brød ind fra alle Sider

paa een G-ang, - vi vidste da, at vi var nærved Or- .

kancentret, og at vi, hvad Øjeblik det skulde være,

kunde blive dragne ned i dets Malstrøm.

Ingen af os har vistnok i de Timer troet, at vi

kom levende hjem. Kl. 1 var det paa et hængende Haar,.

at Kaptejnen var blevet skyllet overbord, en Braadsø

tog ham og slængte ham over mod Lønningen, han

havde hele Overkroppen udenbords, men det lykkedes

ham at klamre sig fast.

Men en Time senere gik 3 Mand overbord. De havde

været henne og surre Storlugen fast og har vistnok

staaet i Luvartsiden,, da den Braadsø kom, som tog

dem. Den kom ind fra Læsiden, hvad de tre unge Mennesker,

som kun vare lidet befarne, næppe har tænkt

sig muligt, skønt Kaptejnen iøvrigt havde manet dem

og os alle til åen yderste Forsigtighed.

Ingen saa dem blive skyllede overbord. Matros Johannes

Hansen, som stod til Rors, var den første,

som fik øje paa dem - da var de alle tre 40 Favne

ude til Luvart. Melding blev straks givet til Kaptejnen,

men at vende Skibet i den forfærderlige Orkan

var ugørligt og vilde i alt Fald have været alles

sikre Død og Undergang. Jeg forsøgte at kaste en me- :

get lang Line ud efter dem - at kaste Redningsbøje •

ud imod Stormen kunde der jo ikke være Tale om -

men selv den spinkle Line slyngedes af Tinden tilbage

paa Skibet.

Der var da intet at gøre. De gik tilbunds for vore

Øjne alle tre, de to Letmatroser sank næsten øjeblikkelig,

Matros Jørgensen, der svummede som en Fisk

søgte at frigøre sig for Olietøjet og holdt sig oven

Tande, arbejdende sig frem mod Skibet i nogle Minutter

- jeg hørte ham raabe, men kunde ikke opfatte

Ordene, saa forsvandt ogsaa han*

Navnene paa de tre omkomne ere: Ejner Jørgensen,

Matros, fra Aarhus, kun 19 Aar gammel, hans Moder

sidder Enke i Aarhus og har ligesom de andre Slægtninge

faaet Meddelelse om Ulykken. Jens Peter Larsen,

Letmatros, 19 Aar, fra København, Ludvig Petersen,


ss Dania. N H K S.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j ^-^

PÅ KRONBORG \

Aarhuus Stiftstidende 15/1 1896 fortsat (2):

Letmatros, 28 Aar, ligeledes fra København. Hans gamle

Far, siger Styrmanden, var ombord paa Skibet i Mandags.

Han var ude af sig selv af Fortvivlelse og græd

som et Barn.

Ti saa vore Kammerater drukne, og Døden rykkede os

ligesom nærmere. Nogen Aftagen i Orkanens Styrke var

ikke at mærke, og hvert Øjeblik troede vi, at nu var

det vor Tur. Kl. 3?30 kom der en Braadsø, voldsommere

endnu end nogen af de andre foregaaende, men vi

havde set den et Par korte Sekunder før åen kom og

det blev vor Redning.

Kaptejnen, der var gaaet ned fra Kommandobroen for

selv at gøre det i dette Øjeblik farligste Arbejde,

at surre Nr. 2 Lugen fast, raabte pludselig et tordnende

Tarsko til anden Styrmand, der havde fat paa

Linen, som Kaptejnen havde omkring Livet, og til mig,

der stod paa Dækket. I næste Sekund var Braadsøen der.

Kaptejnen holdt sig fast ved en Støtte, der stod paa

Dækket, anden Styrmand og jeg klamrede os fast til

Kommandobroens Trapper paa Styrbordssiden. Og mens

alt om os brødes itu. og bragede løs med en Larm, som

var det Terdens Undergang, befandt vi os, da Søen var

gaaet over Skibet, uskadte, hvor vi var. Det var, syn

tes vi, et Under.

En ubegribelig Kraft har denne Braadsø haft. Den

2 Alen lange tykke Jernplade paa et af Fyrtaamene

bøjedes til et "S". Det opstaaende paa Fordækket knus

tes, det svære Jerngelænder om Bakken bøjedes, Boltene,

som holdt Signalkanonen fast, blev revne op, og

Jollen, Redningsbaade og Rat knustes, Kassen om Dampstyreapparatet

knustes - og Halvdækket, som er af

Jern og støttes af svære Jernbjælker, trykkedes 2 Tom

mer ned - saa højt naaede denne Sø, at Lanternebrædtet,

som er 32 Fod over Tandfladen, løftedes op

af sit Leje.

Endnu et Eksempel paa denne Orkans enestaaende

Toldsomhed kan jeg nssvne, slutter Styrmanden. Skønt

vor Maskine indicerer 1.700 Hestes Kraft, og vi gik

med fuld Kraft, drev Søen et Øjeblik Maskinen i Staa,

ja den gik endog i nogle Sekunder tilbage.

Kl. 6 anden Juledags Aften stilnede Orkanen af,

men endnu et Par Dage var det haard Storm. Det var

paa New Foundlands Bankerne under 42 G-raders nordlig

Bredde og 48 G-raders vestlig Længde Uvejret kom over

os. Takket være det og adskillig anden meteorologisk

Malheur har vi været undervejs fra New Orleans fra

1. December til i Gaar. Men glade er vi, at vi dog

reddede vort Liv og vort smukke Skib.

Naar "Dania" har losset, gaar den i Dok for at reparere.

Den 28. Februar skal åen atter ligge i New

Orleans Havn.

Den ene af de unge danske Sømænd, der saaledes om

kom i Atlanterhavets Braadsøer hin 2den Juledag, var,

som ovenfor omtalt, fra Aarhus. Han var kun 19 1/2

Aar gammel, Søn af afdøde Oversergent Jørgensen, hans

Mor bor endnu her i Byen, hvor hun ejer en Ejendom i

Samsøgade.

Begge hendes Sønner havde en uovervindelig Lyst


ss Dania. N H K S.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

Aarhuus Stiftstidende 15/1 1896 fortsat (3):

til Søen og for nogle Aar siden kom den ældste, Ejner,

der nu er død, paa Togt med "G-eorg Stage" og

var senere som Befalingsmandselev paa Togt med Øvelsesbriggen

"Ørnen", men gik derfra over i Koffardif

ar ten*

III -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania. N H K S. V. - 1,

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Danebrog ex Paul Pagh ex Theodoros

ex North Flint. NTMK. / 0 Z K A.


HANOELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Danebrog ex Paul Pagh ex Theodoros Int. - 1,

ex North Flint. NTMK. / 0 X K A.

Bygget 1888 - J. Readhead & Co., South Shields.

1 Stk. 223 NHK. - 1.147 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 22-36-6o" Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske Kedler hver med 3 Kanaler. 1 Kedel med

3 corrugerede og 1 Kedel med 3 riflede Kanaler.

Risteflade 193 Kvadratfod. Hedeflade 3-3o3 Kvadratfod.

Arbejdstryk 160 Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 75 Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Welldæk. 2 Master, h Luger.

Bak 33 Fod. Brodæk 118 Fod. Halbdæk 82 Fod. Poop 28 Fod,

6 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 5oo Tons

29o,o x 39,o x 22,1 Fod.

Agterpeaktank 41 -

287 / 3.163 dw. 2.229 brutto 1.384 netto.

Som ss "North Flint" bygget til:

Hugh Roberts Se Son, Newcastle.

191o solgt til:

T. Pangalos, Syra,

og omdøbt til "Theodoros".

Ifølge Anmeldelse Nr. 5o8/l915 dat. 26/11 1913 er

Skibet købt fra sidstnævnte Rederi af:

A/S. Aalborg Dampskibsselskab, Aalborg,

for Kr. 457.883.- og omdøbt til "Paul Pagh".

Indregistreret 26/11 1915- l

Ifølge Anmeldelse Nr. 41/1916 dat. 2o/l 1916 er

Skibet solgt til:

Skibsfører Rasmus Frants Christian Rasmussen, Hellerup. :

Registreret 2o/l 1916. | Blad 2.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Danebrog ex Paul Pagh ex Theodoros

North Flint. NTMK. /OXKA.

Ifølge Anmeldelse Nr. 231/1916 dat. 2o/3 19l6 er

Akibet solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Dana, Aktieselskab, København.

for Kr. 2.038.716,53 og omdøbt til "Danebrog".

Registreret 1/4 1916.

Ifølge Anmeldelse Nr. 768/1916 dat. 25/9 1916 er

Skibet solgt til:

A/S. Rhederiet Quarto, København.

Registreret 27/9 19l6.

Ifølge Anmeldelse Nr. 611/1923 dat. 7/11 1923 er

Skibet solgt til:

Nordjyllands Kul-Kompagni A/S., Nørre Sundby,

og omdøbt til "Dania". Tonnagen er samtidig forandret

til 2.247 brutto l-39o netto, paa Grund af Ombygning.

Registreret 16/11 1923.

til:

Ifølge Anmeldelse dat. 3/3 1936 er Skibet solgt

Thomas Dunlop Se Sons, Glasgow.

Udslettet af Register 4/3 1936 - Udslettelsesprotokol

Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. 34 - I05.

"Dania" blev straks videresolgt til Firmaet Peter-•

sen & Albeck, København, for ca. 3-loo Pund Sterling og :

ophugget.

Int. - 2.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Danebrog ex Paul Pagh ex Theodoros V. - 1,

North Flint. NTMK. /OXKA.

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur:


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

st. Dania. HFWB. /OYtFB.

Børsen Fredag 28. Januar 1949:

Det største Skib i D.D.P.Å.»s Hjemmeflaade, Dampskibet

"Dania", nar med en Last, bestaaende af

1.250.000 Liter Benzin, Traktor-Petroleum og aasolie,

indviet Selskabets tre nye Tanke paa Hæstved Havn,

opført til Erstatning for de fire mindre Tanke, der

blev saboteret i 1945- De tre nye Tanke rummer tilsammen

2.670 Kubikmeter, mens de fire, der blev ødelagt,

havde en samlet Kapacitet paa kun 1.100 Kbm.

Efter forlydende kan Selskabets Lager i Næstved rumme

ialt næsten 5 Millioner liter flydende Brændstof

af alle Slags.

] ^ ^


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET I I H ~

PÅ KRONBORG

st. Dania. KFWB. / 0 I U B.

Nationaltidende Mandag 1. December 1952:

Å/S. Dansk Esso's Tankbaad ss "Dania", der for

nogen Tid siden er blevet solgt til Italien, er hjemmehørende

i G-enua og hedder "Portoria".


hW&B

1

' • •


O

$ Q

O 03

Z St

PJ Ti

^ o > 3

J>

H

P3

O

H

H-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KROMBORG

ss Dania ex Alacrity. 0 X V H.

Berlingske Tidende 8. Maj 1944:

Ved Sø- og Handelsretten var der rejst Tiltale

mod Skibsfører Hiels Peter Marius Danholt for Overtrædelse

af Sølovens Paragraf 293 for ved Pligtforsømmelse

at have foraarsaget, at Damperen "Dania"

af København, som han var Fører af, den 9* September

1942 grundstødte paa Grunden Hedjan udfor Sveriges

Sydkyst. Det bebreidedes særlig Tiltalte, at han,

uagtet at Styrmanden havde henledt hans Opmærksomhed

paa Forskellen i Pyrkarakteren af Fyret, der var

i Sigte, og en Lystønde, som efter det af Tiltalte

benyttede Søkort efter hans Opfattelse skulde være

Långagrund, undlod at stoppe Skibet for ved Pejling?

Lodskud eller lignende at skaffe sig Vished om Skibets

virkelige Position.

Det er under Sagen oplyst, at der oprindelig har

været en Lysbøje ved Långagrund, men at denne allerede

er inddraget i 1939? og at der er udlagt en Lys

bøje med anden Blinkkarakter ved Hedjan Grunden.

Betten fandt det undskyldeligt, at Tiltalte er

gaaet ud fra* at de indtil Maj 1941 trufne Ændringer

til Betryggelse af Sejladsen var indført paa Kortet,

og da Lodskud eller yderligere Pejlinger efter

Bettens Mening ikke kan antages at ville have bidraget

til at bestemme Skibets Position, findes der,

selv efter Forskellen i Fyrkarakteren mellem Lysbøjerne,

ikke fra Tiltaltes Side at være udvist no­

tes, og Sagens Omkostninger paalagdes det Offentlige.

Berlingske Tidende 20. Juni 1944s

Paa Holtenau Kanal-Bed skete der i November 1940

en Kollision mellem Damperen "Forsvik", tilhørende

Selskabet "Ferm" i Gøteborg, og Damperen "Dania",

tilhørende Selskabet "D. P. K." Det svenske Selskab

gjorde ved Sø- og Handelsretten gældende, at

hele Skylden paahvilede "Dania", og Selskabet krævede

en Erstatning i svenske Kroner paa Kr. 185.415.-

- Det danske Selskab hæv&ede, at hele Skylden paahvilede

"Forsvik" og krævede en Erstatning paa Kr.

32.696.- i danske Kroner.

Sø- og Handelsretten fandt, at Ansvaret hviler

paa det svenske Selskab, som herefter blev dømt til

at betale de 32.696 Kroner og i Sagsomkostninger

5.000 Kr.

Højesteret stadfæstede i Gaar enstemmigt med ni

Stemmer Sø- og Handelsrettens Dom og paalagde Dampskibsselskabet

"Ferm" Sagens Omkostninger for Højesteret

med 4.000 Kroner.

I Højesteret mødte for det svenske Selskab Højesteretssagfører

Schiørring, for det danske Selskab

Højesteretssagfører Gorrisen.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KROMBORG

ss Dania es: Alacrity. 0 T V H.

Berlingske Tidende Fredag 27. December 1946:

Stockholm, Torsdag:

Den danske Damper "Dania" grundstødte i Mandags

paa Krahkan-Grunden ved Havringe og befandt sig endnu

i Formiddags i en kritisk Situation.

Damperen er læk og vandfyldt i Forskibet. Da Vej-!

ret blev daarligt i Gaar, maatte Bjergningsarbejdet i

indstilles. Heptunbolagets "Hermes" har arbejdet paa|

Strandingsstedet, og samme Selskabs "Poseidon" lig- I

ger klar til Assistance, men afventer bedre Vejr for

at kunne naa frem til Stedet.

Halvdelen af "Danias" Besætning er bragt i Land

af Lodsbaaden, mens Resten indtil videre befinder

sig om Bord. En Bedningsbaad ligger klar til at

bringe dem i Land, hvis det skulde vise sig nødvendigt.

"Dania" kommer fra Gzeløsund med Malm. Den er byg

get 1924 i Middlesborough og er paa 2.389 Bruttotons

og tilhører Akts. Dampskibsselskabet D. F. K., København.

Stockholm, Torsdag Aften:

Angaaende den danske Damper "Danias" Situation

meddeles Torsdag Aften, at Udsigterne for Skibets

forbedrede Situation er afhængig af stigende Barometerstand.

En Bedningsbaad fra Huvudskar er afgaaet for at

hente den tilbageværende Del af Besætningen, 7 Mand

og blandt dem Kaptejnen, vægrede sig imidlertid ved

at forlade Skibet og befinder sig fortsat om Bord

paa Skibet.

nationaltidende Søndag 29. December 1946;

Stockholm, Lørdag:

Det svenske Bjergningsselskab, der nu i et Par

Dage har forsøgt at bjerge den ved Hevringe strandede

danske Damper "Dania", meddeler, at da alle

Forsøg paa at tætne Damperen er mislykkedes, har man

besluttet sig til at skære Skibet midt over for i

hvert Fald at bjerge Maskineriet og Agterskibet.

Det vanskelige Bjergningsarbejde bliver nu yderligere

besværliggjort som Følge af opfriskende Vind.

Berlingske Tidende Tirsdag 31* December 1946:

Stockholm, Mandag:

Bjergningsselskabet "Heptuns" Arbejde paa at bort

skære Forskibet paa den udfor Hevringe grundstødte

malmlastede danske Dampsr "Dania" er blevet fortsat

Lørdag, Søndag og Mandag.

Man haaber, at det forholdsvis gunstige Vejr vil


HANDELS- 00 SØFARTSMUSEET ~

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Alacrity. 0 Y V

Berlingske Tidende 31/12 1946 fortsat:

holde sig, saa at man saa snart som muligt kan faa

Agterskibet bugseret til et mere sikkert Sted. Arbejdet

vanskeliggøres af, at netop den Del af Skibet

der skal skæres af, staar haardest paa Grunden.

Dansk Søfarts Tidende 10. Januar 1947:

Den 23« December f. A. strandede Dampskibsselskabet

D. F. K.'s Damper "Dania" paa Krækangrunden ved

Hævringe paa Rejse fra Oxeløsund med Malm. Overhandigt

Vejr hindrede i flere Dage Forsøgene paa at

bjerge det strandede Skib, der efterhaanden blev saa

haardt beskadiget, at man maatte beslutte sig til at

skære det midt over for i det mindste at kunne redde

Maskinen og Agterskibet og den deriliggende kostbare

Last paa 1.600 Tons Malm.

Den 3. Januar d. A. var dette vanskelige Arbejde

tilendebragt af de to svenske Bjergningsdampere "Hermes"

og "Poseidon", hvorefter Agterskibet blev slæbt

ind til Oseløsund, hvor Malmlasten skal losses, hvor

paa Agterskibet skal slæbes til Danmark for at sættes

sammen med et nyt Forskib.

Berlingske Tidende Mandag 12. Juli 1948:

Aarhus, S øndag:

De forenede Kulimportørers Damper "Dania", der i

Foraaret 1947 knækkede midt over ved en Stranding

paa Svenskekysten, er nu blevet færdigrepareret paa

Aarhus Flydedok. Der er bygget et helt nyt Forskib

til Agterskibet. Skibet vil om faa Dage kunne afgaa

fra Aarhus og indgaa i Kulfarten.

Nationaltidende Søndag 9. Januar 1949:

Lørdag Aften: j

De forenede Kulimportørers Damper "Dania" kom i i

Eftermiddag til København med en Last Koks fra Dan- j

zig, og dens Rejse har formet sig paa en noget anden!

Maade end vanlig. Med "Danias" Last kom Afskibning- !

en af Koks fra Danzig efter Krigen op paa 1 Million

Tons,og Begivenheden blev fejret paa behørig Maade |

Fredag, inden man om Aftenen afsejlede mod Københavnl

Om Bord varder en lille Højtidelighed, i hvilken ;

deltog den danske Konsul i Danzig, Skibets Kaptejn,

P. Lund, samt Repræsentanter for Afskiberne.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Dania ex Alacrity. 0 IV H

Berlingske Tidende Lørdag Morgen 9- Januar 1954 s

Randers, Fredag Aften: ;

ss "Dania", der tilhører "De forenede Kulimportører",

var Søndag ude i den voldsomme Orkan i Nordsøen.

Den ene svære Sø efter den anden væltede ned

over Skibet, og pludselig blev der slaaet Alarm.

Det var den 19-aarige Jungmand Ib Treumer, Aal- i

borg, der var faldet over Bord, mens han var ved at •

anbringe Hæklanternen i Skibets Agterende.

Bfter et Kvarters er~ergisk Arbejde af hele Mand-'

skabet lykkedes det at faa Treumer om Bord ved

Hjælp af en Redningskrans paa et Tidspunkt, da han i

var næsten bevidstløs af Kulde. Faa Sekunder senere;

besvimede han.

"Dania" kom i Gaar til Randers, og den

mand fortæller, at Kaptejn E. V. Johnsen,,

meget stor Risiko under Redningsaktionen,

unge Søløb

en

idet han

maatte lægge Skibet paa tværs i Søen for at naa hen

til ham, og dette var yderst farligt i Betragtning

af den store Dækslast.

Det sidste, Kammeraterne hørte, før Treumer fik

fat i Redningskransen, var hans fortvivlede Afsked

med Ordene "Jeg kan ikke mere".

Faa Minutter efter var han reddet om Bord.

111 -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i TV

PÅ KRONBORG

ss Dania es Alacrity. 0 Y V H.

6/1

16/7

1948 dokker i Aarhus

forventelig afgaaet Aarhus til G-dansk.

28/7

ank. G-dansk til Holland

31/7

afg. G-dansk

13/8

ank. Fredericia

27/8

ank. Nantes

4/9

ank. Methil

10/9

ank. Fredericia

15/9

ank. G-dansk til Rouen

25/9

ank. Roue$.

30/9

afg. Rouen til Emden

8/10

ank. København

14/10

afg. G-dynia til Kantes

22/10

ank. Kantes

29/10

laster Methil til Aarhus

4/11

ank. Aarhus

1/12

afg. Gdansk til Holland

18/12

ank. Kyndby

28/12

afg. Gdansk til København


S K

< O

£ ca

(f) O

,_ o:

°^

m

LU

(O

o


ft Ti

Ux

•o/—

'/?

Z7,

#

%

6.

c i

"2^-w.

u

i &'

"grz*s &-£^y

CU^fy 77^/£c

•t^. £fe**szc

&**>$.&

l

c

®K*~#U*,*S k*. O

'fi'* s • / A

/ / : ,

4 £v sCC&+i i

v$ t

< , '4 f

*~,

3

\

*4

Wf

^V

Y*&

K,I

>

4

|

.JN^T^

i

3!


4 7 .

£ fa

tfd/Z^cs


Jf*N!*l*f3

' ! ^ i: '!' '! M 'i ': 'i « «i*i J .j .. ^,; J ^ ,,

-y/s

k


Æ-e-v,^ /il^O-C^ 4s

•-—, „ .-fej

1 A~&—i^-^c^^/

l (M^-^

6f*( iyc


} > * i i > Cf J , ' ' • » ' ' *f J

1 ' o?" f

-ST ' I » f rj

m

f>

" ' ' ' ; Il i ...'•.,,,•'. s

* s^sss^*^^**??^

i<

we

V3 y


hy fy S&S.&

2/

•i/r

c ^^-;""

y

/-"7

HANDELS- OG SØFARTSMUSES

PÅ KRONBORG

ft tb*.,

-z~z~?'&j &&~ y^^o

-HLT'C £ k%

øf

'4 i !"*""•'/•&«•>-*

t-s-s>s? •-£


KANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Algier. N W L H. : Int. - 1,

Ifølge Anmeldelse Nr. 27o/l9oo dat. Z6/h 19oo

solgt til:

A/S. Islandsk Handels- og Fiskeri Kompagni, Aktieselskab

, Køb enhavn.

Registreret 15/5 19oo.

til

Ifølge Anmeldelse Kr. 124/19O2 dat. 3/3 19o2 solgt

Købmand Peter Hansen Brammer, Lynæs pr. Frederiksværk.

Registreret 5/3 19o2.

til:

Ifølge Anmeldelse Nr. 322/19o3 dat. 3o/5 19o3 solgt

A/S. Dansk Trawl- og Fiskericompagni, Lynæs.

Registreret 3o/3 19o3-

/lo 19o8 anmeldt solgt til:

A/S. Københavns Fiskeforsyning, København.

Registreret

/h 191o anmeldt solgt til:

Købmand Thor E. Tulinius, København.

Registreret

19/6 1923 anmeldt solgt til:

Eskefjord, Island.

Udslettet af dansk Register 19/6 1923 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 6-I85.

9/2 1894 afgik fra Antverpen for at fiske ved TerckellingL

Ankom til Fiskegrunden lo/2 og begyndte at fiske :

i 19 Favne Vand NV. udfor Terschelling Fyrskib. ;

Vinden var SSV. faldende Barometer og meget høj i

og Dønning af NV. med stiv tiltagende Kuling.'

Kl. lo Aften blev trawlen hevet op og Skibet

lagt til Vinden for langsomt Fart, da der var

for megen Vind og Sø til at fiske, den vedblev

at ligge underdrejet hele Natten VNV, over, indtil

12/2 om Morgenen med Vind og Sø stadig tiltagende.

Kl. 7 Morgen fik det en Sø over Bagbords

Lønning, som kastede Trawlbommen ind over Dækket,

brækkede Mesanmast og kastede Masten overbord.

Laa derefter stille hele Dagen og Natten, da det

blæste en fuldstændig Orkan af NV5 Olieposer be-


nyttedes med god Virkning. 13/2 Kl. 7 Morgen observeredes

et Vrag i SV., der holdtes af efter det. Det prajedes

Kl. 8 og blev tilbudt Assistance, hvilket ogsaa blev antaget*

Det viste sig at være Bark "Selene" af Hamborg, bygget

af Staal 1889, 1.271 Register Tons, med I.800 Tons Kul,

fra Shields til Iquiqué. Det havde om Natten faaet en Sø

over, der havde kastet det plat paa Styrbords Side med læ

Lønning helt under Vand. "Dania" forsøgte da at komme saa

nær, at man kunde faa en Kasteline ombord i "Selena", men

da dennes Fore Røjlraa undersine Overhalinger slog Mesantoppen

af "Dania", der igen var stillet op, holdtes af fra

Vraget og Skibets Baad sattes ud, bemandet med Styrmand og

2 Mand, hvorved en tynd Trosse blev bragt til Vraget og en

Staaltraadstrosse haledes ombord fra "Dania" og fastgjordes

paa "Selenas" Bedding. Efter at have slæbt en halv Time

sprængtes Trossen, Baaden sattes igen ud og gik hen til

Vraget og tilbød at tage Mandskabet fra, men maatte efter

i Times Forløb opgive det, da Mandskabet ikke vilde springe

ned til Baaden fra Klyverbommen, men forlangte, at den skulde

lægge til ved Kranb jælkem, hvilket imidlertid ikke lod sig

gøre paa Grund af den svære Sø ogmSkibets Overhalinger. Videre

Bjergningsforsøg maatte derfor opgives og man holdt sig

i Nærheden for at afvente bedre Vejr.

Om Eftermiddagen kom en engelsk Sejlfiskerflaade med 3

Dampere forbi og det lykkedes dem at bjerge Mandskabet og

senere landsætte det i England, de var ikke til at formaa

at blive ved Vraget. "Dania" holdt sig i Nærheden af Vraget

hele Natten og satte næste Morgen sin Baad ud, Styrmanden

gik ombord og bjergede nogle Kister og Tøj, som stod paa

Bakken. Samtidig kom Fiskedamper "Hamburg" af Altona til

Stede. De to Førere blev enige om i Fællesskab at bjerge

Vraget og om muligt bringe det til Hamborg. 2 Mand blev sat

ombord fra hvert Skib, en tyk Manilatrosse fra "Hamburg"

og en Staaltraadstrosse fra "Dania" blev sat fast paa "Selenes"

Ankerkæde og man slæbte nu øst efter til Kl. 1 Nat,

da begge Trosser sprængtes. "Dania" satte Baad ud og fik med

megen Møje de h Mand paa Vraget bjerget. Man laa Natten over

til Vinden og drev med Vraget med Ameland Fyr i Sigte. Den

15/2 Kl. 5,30 Morgen satte "Dania" igen Baad ud, "Hamburgs"

Staaltrosse blev bragt ombord og fastgjort til "Selenes"

Kæde og der slæbtes nu saalænge indtil "Hamburgs" Slæbekrog

brækkede. Vraget drev stadig nærmere ind mod den hollandske

Kyst og da der kun var lo Favne Vand lod de h Mand

som igen var sat ombord, Styrbords Anker gaa og lod 75 Favne

Kæde løbe ud, hvorved Skibet svingede til Søen, men det

blev stadig ved at drive mod Land. For at faa noget solidt

at slæbe i, haledes "Selenes" Slæber paa Dækket, blev bragt

ombord i "Hamburg" og fastgjort. "Hamburgs" Staaltrosse,

der var sjæklet til Ankerkæden, blev bragt ombord i "Dania"

og man begyndte at slæbe. Saasnart det bemærkedes, at Vraget

begyndte at gaa gennem Vandet, blev Styrbords Anker med de

75 Favne Kæde, samt 15 Favne af Bagbords Kæde, som man havde

slæbt i og ikke kunde hive ind og man slæbte da nord paa ud

fra Landet, da man havde Brændingen i Vest og ikke langt

borte. Redningsbaaden fra Ameland kom ud i Nærheden, da man

fra Land havde set hvor nær Skibene var inde. Der slæbtes

senere i NO. efter 3orkum Fyrskib, som passeredes Kl. 8 Em.

styrede derfra efter Elben.

Den 16/2 Kl. 11 Fm. fik Lods ombord. Kl. 6 Em. paaaeredes

Cuxhaven, hvor man fik Keservemandskab ombord. Den 17/2

om Eftermiddagen fortøjedes ved Altona.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Algier. N W L H. Int. - 3-

Ifølge Anmeldelse Nr. 96/I908 dat. 25/1 19o8 har

A/S. Dansk Trawl- og Fiskekompagni, København, forhen

Lynæs pr. Frederiksværk, i Henhold til Selskabsbeslutning

af 25/1 19o7, forandret Navn til:

A/S. Dansk Trawl- og Fiskekompagni & J. J. Storms Eftf.

København.

Registreret 5/3 19o8.

Ifølge Anmeldelse Nr. 4o9/l9o8 dat. 25/1 19o8 er

Skibet solgt til:

A/S. Københavns Fiskeforsyning, København.

Registreret 17/lo 19o8.

Ifølge Anmeldelse Nr. k88/l9o9 dat. 12/11 19o9 er

Selskabet erklæret fallit og dets Bo taget under Behandling

af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling,

København.

Registreret 12/11 19o9.

Ifølge Anmeldelse Nr. 193/191o dat. iG/h 191o har

Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling, der behandler

Selskabets Konkursbo, solgt Skibet til:

Islandsk Købmand Thor E. Tulinius, København.

Registreret 16/h 191o.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dania ex Algier, N XV L H. Int. - 2,

Z8/3 189^ indkommen til Esbjerg med Havari. Under Fiskeri

i Nordsøen havde Skibet i haardt Vejr

faaet Kabyssen slaaet fuldstændig i Stykker.

12/12 I895 indkommen til Esbjerg med Tab af Stormasten. ':

Skibet havde Galeasen "Snefred" af Kristianssand

paa Slæb, den var funden flydende paa Lasten

uden Besætning.

/5 1897 indbragt til Scarborough med Maskinskade.

Il/lo 19o7 paa Rejse fra Eckernførde til Grenaa grundstødt

paa Sydkysten af Langeland.

/lo 19o8 grundstødt paa Græsholmene.


HAkDELS- OG SØFARTSMUSEET i I - 1«

PÅ KRONBORG \

ss Dania ex Algier. U W L H.

Eegistreringsprotokoller: XI-240. 6-185.

Eegistreringsdato: 20/3 1888.

Certifikater: Interims Nationalitets Certifikat dat.

Kgl* dansk Generalkonsulat i Kristiania

30/12 1887.

20/3 1888.

Bygget 1885 / 86 af Åkers mekaniske Verksted, Kristiania,

ifl. Bilbrev dat. Kristiania 8/2 1886.

1 Stk. 25 KHK. = 110 IHK. Compoundmaskine.

Fabrikat: Åkers mekaniske Verksted.

1 Dæk. 2 Master.

Skarpt Forskib med lodret Stævn. Hækbygget Agterskib

med afrundet Spejl.

Bak, Kloset og Materialrum forude, Bestiklukaf midtskibs,

Haskinr&f.

Klinkbygget af Jern.

Ufuldstændig Inderklædning.

3 vandtætte Skodder.

Længde: 78»5" Bredde: 15'1 M Dybde: 7


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j I - 2.

PÅ KRONBORG I

ss Dania ex Algier. HIIH.

3$ af Købesummen, Kr. 28.000.-

Eftermaalt 20/3 1889.

Ifl. Købekontrakt dat. København 30/3 1889 solgt

til:

Skibsfører A. Bølling, Esbjerg, og

Fiskemester A. Hielsen, Esbjerg,

der ved transport dat. Hull 17/11 1890 overdrager deres

Eet til at erholde Skøde paa Skibet, som derefter

ifl. Skøde dat. København 26/11 1890 sælges til:

A/S. Dansk Damp (Trawling Aktieselskab "Dan 11 , Kbhvn.,

med Grosserer Adolf Carl, København, som bestyrende

Reder.


CO

M

•H

M

0)

w o

gg

o.

tf

H

0)

0)

i.;''

vr.

IL. CQ

E cc

< o

M

O

13

LU

CO

Z>


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET] 1 I H ~

PÅ KRONBORG

ss Danix ex Tesla. 0 X D N.

Berlingske Tidende Søndag 16. Juli 1950:

Dampskibet "Danix" af Esbjerg er i Gaar sunket udfor

Indløbet til Slien paa Sydslesvigs Østkyst, syd

for Als. Hele Besætningen blev optaget af et andet

dansk Skib og ventedes i Løbet af Aftenen ind til Sønderborg.

Den første Meddelelse om Forliset indløb ved 17-Tii

den i Gaar Eftermiddags til Marineministeriet fra det

tyske Redningsvæsen, som meddelte, at "Danix" var sun

ket 6 Sømil Nord eller Nordøst for Schleimunde Pyr,

og at der var sendt tysk Bedningsbaad ud for at søge

efter Besætningen.

I Telegrammet blev det tilføjet, at Skibet var minesprængt,

men det nævntes ogsaa, at det havde været '

i Brand. Paa Forhaand lyder det meget sandsynligt,

at Forliset skyldes en magnetisk Mine. Det var netop ,

i dette Parvand, den danske Motorsejler "Hardi" for

godt to Maaneder siden mødte sin Skæbne. !

Senere blev det oplyst, at et andet dansk Skib vari

kommet forbi og havde taget hele Besætningen op. Men I

Havnet paa dette Skib kendtes ikke, før det senere

paa Aftenen naaede ind til Sønderborg. |

"Danix's" sømandsmæssige Besætningen bestod af 18 j

Mand, hvortil kommer to Kreaturpassere, der var for- j

hyret med Slcibet, der gik i Kreaturfart mellem danske;

og tyske Havne. "Danix" afgik for 3-4 Dage siden fra I

Svendborg til Hamborg med en ladning Kreaturer, og |

Skibet var, da Ulykken skete, paa Vej tomt fra Ham- !

borg til Kolding, hvor det paa Tirsdag skulde have j

indtaget en ny Kreaturlast.

"Danix 1 s" Hederi er Dampskibsselskabet "Phønix" i

Esbjerg, Skibsreder, Kaptejn H. Andersen. Skibet, der

havde en Lasteevne paa 1.785 Tons d.w., var bygget i

Bergen 1913 og sejlede tidligere for et norsk Rederi

under Navnet "Vesla". Det blev købt af Dampskibssel- :

skabet "Phønix" i 1946 og har siden sejlet for dette ;

Rederi.

Motorsejleren "Sundeved" af Graasten kom Kl. godt

20 i Aftes ind til Sønderborg med de 20 Overlevende

fra "Danix" om Bord.

Det viste sig, at syv Mand af "Danix's" Besætning

var kommet til Skade og maatte indlægges paa Hospitalet.

Deres Kvæstelser menes dog i alle Tilfælde at

være af lettere Natur.

Pøreren paa "Danix", Kaptejn Jessen, satte sig

straks ved Ankomsten til Sønderborg i telefonisk Forbindelse

med sin Reder, Kaptejn H. Andersen, Esbjerg, 1

med hvem "Berlingske Tidende" kort efter havde en Telefonsamtale.

Han gav os de ovenstaaende Oplysninger og tilføjede,

at det efter Kaptejn Jessens Udsagn kunde betragtes

som fastslaaet, at Forliset skyldtes en magnetisk

Mine. Der havde ikke været Brand om Bord paa "Danix".:

Naar Tyskerne fra Schleimunde kunde mene dette, kan

det maaske skyldes Stikflammer fra selve Minens Eks-i

plosion.

Vor Korrespondent i Sønderborg talte i Aftes med \

!


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET;

PÅ KRONBORG

ss Danix ex Vesla. 0 X D N.

B. T. 16/7 1950 (fortsat):

de reddede Søfolk fra "Danix" og sendte os følgende

telefoniske Beretning:

Umiddelbart efter Sprængningen gik Mandskabet i

Baadene, og kort efter gik Skibet til Bunds. Det

staar paa ca. 12 Meter Vand, og kun Mastetoppene og

Skorstenen rager op over Vandet.

Motorskonnerten "Sundeved" af Graasten, der opholdt

sig i Nærheden, tog Mandskabet op og sejlede

derefter straks ind mod Sønderborg, hvor 7 af Besætningen

i Ambulancer maatte føres til Statshospitalet.

Ingen var dog alvorligt kvæstet.

Kaptejn Carl Jessen havde sin Hustru og to smaa

Døtre med, de kom intet til. Der var ogsaa to andre

Damer med.

Medlemmer af Besætningen erklærer, at der ikke opstod

Panik efter Sprængningen, alle sørgede for at

hjælpe de tilskadekomne, som hurtigst kom i Baadene

og paa Skonnerten "Sundeved" blev forbundet.

Lloyds List-and Shipping Gasette 17. Juli 1950:

"Danix".

Mine Casualties.

ii

Cullercoats Radio, July 15. - Following received

from Stonehaven Radio at 3 57 p.m, G.M.T.: "Following

received from Kiel Radio at 3 50 p.m. G.M.T. ^'Following

received from motor lifeboat Sehlei at 3 40 p.m.

G.M.T.: "Ship burning in approximate position lat.

54 44 H., long. 10 1 E., supposed struck mine."

Hamburg, July 16. - Danish steamer "Danix" struck mine

at 5 p.m, yesterday in lat. 54 44 N., long. 10 5 E,

and sank. Crew reported saved.

Hamburg, July 15. - Two Danish sailors were severely

injured and another eight received slight injuries

when the Danish steamer "Danix" struck a mine and

sank near the Sehlei estuary to-night. The injured

men, as well as another six to eight members of the

crew, were rescued by a Danish vessel bound for Sonderborg.

German salvage tug "Sehlei" reported only

the masts and funnel of the "Danix" were above the

water.

Hamburg, July 15. - Danish steamer "Danix" struck a

mine and sank near the Sehlei estuary on the east

coast of Schleswig Holstein to-night. The vessel was

on her way from Hamburg to Kolding. The position where

she sank was given as lat. 54 44 N., long. 10 5 E.

A German tug has been sent to the scene.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET, I ^ ^

PÅ KRONBORG

ss Danix ex Vesla. 0 X D H.

Lloyds List and Shipping Gazette 18. Juli 1950:

Hamburg, July 17. - Danish steamer "Danix": Amended

position of sinking now given as lat. 54 42 23 N.,

long. 10 6 36 E.

Lloyds List and Shipping Gazette 19. Juli 1950:

Copenhagen, July 16. - Danish steamer "Danix", Hamburg

for Kolding in ballast, sank in 22-23 metres of

water six miles NE. of Schleimunde at 6 20 p.m. yesterday

following a mine explosion. Only masts and

funnel of the vessel are showing above the water. All

the crew of 22 men were saved hy a Danish vessel and

taken to Sonderborg.

Berlingske Tidende Onsdag 26. Juli 1950:

Esbjerg, Tirsdag Aften: ,

i

Da Damperen "Danix" for en Uge siden sank i Nær- j

heden af Als efter en Minesprængning, forekom en EpiH

sode, der har vakt Beundring hos alle. !

i

Medens Damperens Besætning havde travlt med at

komme i Redningsbaadene, blev en ung Pige, den 14-aa ;

rige Else Jessen, en Datter af Skibets Fører, Kaptejn

C. Jessen, Esbjerg, roligt staaende paa Kommandobro- ;

en for at passe Dampfløjten og trække S.O.S. Først

da alle med Undtagelse af Faderen var om Bord i Red- :

ningsbaaden, forlod hun sammen med Kaptejnen det synkende

Skib.

Berlingske Tidende Søndag 30. Juli 1950:

Skippers Datter hjalp blot lidt paa Broen.

Den store Damper stak Forenden næsten lodret i

Vejret og sank. Fra Skibet, som var kommet til Undsætning,

saa Kaptejnen, hans Besætning og hans Familie

deres egen Damper, deres Hjem paa Havet, langsomt

forsvinde i Bølgerne. Kvæstede og forslaaede, ribbet ;

for alt, betragtede man tavs dette tyste, dødsensal- |

vorlige Drama. Intet blev reddet. En lille fireaarig j

Pige græd over Tabet af sin lille Negerdukke.

Søens Folk bliver endnu mindet om den sidste Krig. ;

Deres Færd trues ikke blot af Vejret, Stormene og |

Bølgernes knusende Kraft. Minerne ligger der endnu

og lurer. Selv der, hvor Minestrygerne har været, i

de strøgne Ruter, kan Faren lure. Det er desværre

endnu hyppigt, at Avisen kan fortælle om en Minesprængning

i vore egne Farvande. Den ulykkelige Katastrofe

ved "Kjøbenhavns" Forlis glemmer vi aldrig.

Ofte læser vi heldigvis ogsaa, at alle blev reddet,

skønt Skibet gik tabt. Det skete forleden, da Damperen

"Danix" gik ned udfor Schleimunde ved Als.

At Søfolkene bevarer Hovedet køligt i en saa far-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danix ex Vesla. 0 X D H.

B.T. 30/7 1950 (fortsat):

lig Situation kan man maaske forstaa. De er gennem

deres Haandtering vant til at se Faren i Øjnene og de

er vænnede til at afværge den netop gennem Ro, kølig

Vurdering af Situationen og resolut Handlen. Mere paa

faldende er det, at en femtenaarig Pige, en køn, mørk

lokket Skipperdatter, staar saa fast som Faderen paa

Broen i de alvorlige Øjeblikke. Det gjorde Kaptejn C.

Jessens Datter Else, da "Danix" begyndte at synke efter

at en Mine havde slaaet Skibet læk. Hun saa Faren

som de andre, men alligevel gav hun en hjælpende

Haand som ethvert Besætningsmedlem om Bord bør gøre

det.

Esbjerg-Pigen skulde selv fortælle, men det var

svært at faa hende i Gang. I den lille Stue sad vi

rundt om Bordet, Far, Mor, Datter, og oplevede det

hele igen. Esbjerg-Pigen er stadig uimponeret og Fa- ,

deren vilde, skønt stolt af sin kønne Datter, ikke

for nogen Pris "prale af sine egne Børn".

Lidt efter lidt faar vi samlet Beretningen sammen j

som den er, uden store Ord, men med dyb Alvor og Gy- |

sen ved Tanken om det, der hændte for kort Tid siden.'

"Danix" havde været i Hamborg med Kreaturer fra !

Kolding Exportmarked. Den var paa Vej mod Kolding

igen i Ballast, da det skete. 19 Mand om Bord foruden

Kaptejnens Kone, den 15-aarige Else og den 2-aa

rige Jette. Ganske tidligt om Morgenen passerede Skibet

Kieler-Kanalen, som hele Familien var oppe for at.

betragte. Og da man ud paa Eftermiddagen kom til aabent

Vand, blev Kaptejnen paa Broen, medens Familien ;

fik sig en Lur. i

Else fortæller nølende: "Jeg laa i mit eget lille ,

Kammer ved 16-Tiden. Pludseligt lød der et kæmpemæs- ,

sigt Brag og der var noget, der faldt ned paa Dynen, i

Jeg tænkte ikke straks paa, hvad der kunde være sket,j

men for ud af Kammeret og ind i Salonen, hvor Mor og l

Jette sad. Og saa løb vi alle op paa Broen .... op

til Far ...."

Den purunge Piges Fortælling og Forældrenes ind-ar

skudte Bemærkninger er saa jævne og saa stilfærdige

og bliver holdt i saa dagligdags Vendinger, at det

dramatiske Skibsforlis næsten faar Karakter af en

ganske almindelig Hændelse, der ikke er Omtale værd: ,

Saa kom Folkene op og saa gik vi i Baaden og saa saa i

vi Skibet synke.

Naar en Mine springer føles det som om der er en, •

der slaar under Gulvet med en kæmpemæssig Hammer. Hele

Skibet faar et saa voldsomt Stød, at alt løsner

sig og gaar i Stykker. Alt bliver raseret. Alt ligger

hulter til bulter, alt er løst, alle Fuger giver sig.

"Danix" blev ramt af Minen agterude paa bagbords

Side - det er Skibets venstre Side. Der gik straks i

Hul i Damperen, hvis bageste Lastrum blev fyldt med

Vand. Hurtigt lagde Skibet sig over paa den ene Side.:

Nede i Maskinen stod Skibets Første-Mester. Kan blev ;

ved Eksplosionen slynget rundt i Maskinrummet og fik :

flækket det ene Ben* Seks andre blev saaret og Kaptejnen

fik højre Arm revet af Led. Resten var sluppet

med Knubs.

Alle Mand kom styrtende op paa Dækket, ogsaa Før- 1

III -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danix ex Vesla. 0 X D H.

B.T. 30/7 1950 (fortsat 2):

stemester, som det trods de svære Kvæstelser lykke- i

des at kravle frem paa alle fire. Paa Broen tog Kap- ,

tejnen et hurtigt Skøn over Faren og gav Ordre til at :

sætte Redningsbaaden ud. !

Det var midt under denne Forvirring, midt i Faren,i

at den femtenaarige Else viste sin Ro og sin Koldblo-^

dighed. Et Stykke borte fra "Danix" sejlede et mindre;

Skib, "Sundeved" af Graasten. Skønt "Sundeved" var :

langt fra den minesprængte Damper, havde den voldsomme

Eksplosion forplantet sig til det lille Skib, hvis;

Kaptejn troede, at der var sket en Eksplosion i hans ;

egen Maskine. "Sundeved" fortsatte Kursen, og det ;'

gjaldt om at paakalde dens Opmærksomhed, saa at åen

kunde komme "Danix" til Hjælp. Alt medens Kaptejn C. ,'

Jessen gav sine Ordrer, spejdede han efter det lille I

Graasten-Skib og trak i Skibets Dampfløjte for at

gøre opmærksom paa, at man var i Nød.

Else var paa Broen medens man gjorde Redningsbaa- i

den klar. Hun sagde til Faderen: "Lad mig trække i j

Fløjten, Far, du har meget andet at tage dig til",

og Faderen svarede: "Det er godt min Pige". i

i

Og det hjalp. "Sundeved" saa, at der var noget

galt og styrede direkte mod de nødstedte Mennesker

paa den synkende Damper.

Først blev der holdt Mandtal. De saarede anbragt

i Baaden, saa Skipperens Kone og mindste Datter, og

endelig den unge Pige. Fra Daviderne lod man derefter

Baaden glide ned mod Bølgerne. Resten klatrede

neå ad Tovene. Alle var rolige. Da den sidste Mand

havde firet sig ned ad Faldet, Tovene, der bærer Redningsbaaden,

forlod Kaptejnen selv Skibet som sidste

Mand.

Men han havde ikke Papirerne med. Det var simpelt

hen umuligt at finde dem. Om Bord paa "Danix" flød

alt* Afrevne Døre, Buffet, Radio, Service, Kort og

Kompas laa væltet rundt mellem hinanden. I det Virvar

var det umuligt i den korte Tid at finde noget

bestemt.

Vandet var stille og Vejret fint. Lystsejlernes

hvide Sejl blinkede i Solen rundt omkring. Tre Sømil

inde - ca. seks Kilometer borte - laa det faste Land.

"Sundeved" tog Besætningen op fra Baaden, men blev

liggende indtil "Danix" halvanden Time efter Eksplosionen

var sunket helt.

Disse nogle og tyve Mennesker saa, hvordan Skibet

langsomt blev fyldt med Vand og sank med deres Klæder

og Ejendele. Den gode gamle Damper rejste sig

saa Forenden næsten stod lodret op over Vandoverfladen.

Saadan blev det staaende længe. Ganske langsomt

begyndte Forskibet at blive fyldt med Vand indtil

de vandtætte Skodder endelig gav efter og Resten 1

af Skibet forsvandt. Nu rager Skorstenen og Mastetop,

pene op medens Skroget staar fast paa femten Meter j

Vand. Alle deres Ejendele mistede de - ogsaa den j

frygtløse Pige Else. En ny Cykle, hele Sommergarde- j

roben og alle Smykkerne fra Konfirmationen for ny- \

lig, forsvandt i Havet.

Men Livet i Behold har de, og den haardt saarede

III -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danix ex Vesla. O X D E.

B.T. 30/7 1950 (fortsat 3): •

Førstemester faar sin fulde Førlighed igen. Det er

de glade for, og de er lykkelige over, at "Danix" !

ikke havde fuld Last af levende Kreaturer.

Der maa være noget særligt ved en Pige, der holder

Hovedet saa koldt, saa at hun midt i Faren endog kan

se, hvor Hjælp og en Haandsrækning er tiltrængt. Else

er femten Aar og kom ud af Skolen i Foraaret. Nu

skal hun ud i Livet og bestille noget. Hvad har hun

mest Lyst til af alt? Hvilken Gerning vælger hun som

den mest spændende og tillokkende ?

At handle med Skotøj. At komme i en Skotøjsforretning

og beskæftige sig med noget saa prosaisk, fred- •

sommeligt og lidet spændende, som at prøve nye Sko

paa fremmede Fødder. Til den Ende skal hun først i

Handelsskole i et Aar.

Det er ikke den vide Verdens Eventyr, der drager

hende. Hun har iøvrigt allerede været vidt omkring

med Faderen. Hvad hun interesserer sig mest for og

hvad hun husker bedst? Det er ikke Livet i Stettin,

Danzig, Gdynia, Hamborg eller de svenske Havne, hvor

hun har været, men Tilværelsen bag Disken i Storma- j

gasinet, hun stiler mod. |

Endnu med den alvorlige Hændelse paa saa kort Af- |

stand synes hun at have glemt Faren. Hvert Øjeblik ezj

hun parat til at tage med Faderen af Sted igen. Men !

indtil videre hygger hun sig i Hjemmet i Esbjerg med i

sin Harmonika og sine stille Stunder udenfor Skotøjshandlerens

Vindue.

Skipperen, Kaptejn C. Jessen, er blevet minespræng^

en Gang tidligere. Det var i 1944, da han førte "Phønix",

en anden af Dampskibsselskabet "Phønix* s" Dampere.

Dengang blev Skibet ramt af en akustisk Mine,

da han sejlede med en Ladning Salpeter. Der ko& en

dygtig læk agterude, men det lykkedes ham at sætte

Skibet paa Grund ved øster Hurup. "Phønix" gik ikke

tabt. Han har ført det Skib vidt omkring siden,

blandt andet til de vanskelige Farvande omkring Grønland.

Og han kommer maaske snart paa Broen af "Phønix"

igen.

Berlingske Tidende Søndag 13. August 1950:

Dampskibsselskabet "Phønix*s" Damper "Danix" forliste

som omtalt for ca. en Maaned siden ud for Sliens

Munding. Svitgers Bjergnings Entreprise har siden

foretaget grundige Undersøgelser for at konstatere,

om der er Mulighed for at hæve Damperen. Men efter

Aftale med Dampskibsselskabet "Phønix" er det nu bestemt,

at Skibet ikke skal hæves, da det vilde blive

alt for bekosteligt. Damperen ligger uden for Sejlrenden

og er ikke til Gene for Sejladsen, men der vil

naturligvis snarest muligt blive truffet Foranstaltninger

til Fjernelse af Vraget.

i

III


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i I H

PÅ KRONBORG

ss Danix ex Vesla. 0 X D H.

Lloyds List and Shipping Gazette 14. September 1950:

Brunåbuttel, Sept. 11. - Wreck of Danish steamer "Danix",

Kiel for Hamburg, passed here at 5 2 p.m. yesterday,

in tow of tugs "Goliath" and "Mbwe".

Lloyds List and Shipping Gazette 20. Oktober 1950:

London, Oct. 20. - ±n reply to inquiry, Lloyds Acting

Agents at Hamburg write under date of Oct. 17: "Steamer

"Danix" arrived at Hamburg on Sept. 11. Repairs

have not yet commenced."

Lloyds List and Shipping Gazette 26. Januar 1951:

London, Jan. 25. - In reply to inquiry, Lloyds Acting

Agents at Hamburg write under date of Jan. 23;

"Steamer "Danix" is still repairing at Hamburg."

Lloyds List and Shipping Gazette 27. Juni 1951:

The former Danish cargo steamer "Danix" (1.108

tons gross), built in 1913 > which was mined in the

Baltic last year, raised and taken to Kiel for dockings

and repairs, is to be reconditioned at the Elsflether

Werft, where her steam propelling machinery

will be replaced by diesel engines. She has been

bought by the Blankenese salvage and diving firm of

Alnwick Harmstorf and will be renamed "Medemsand" before

being placed in service.

Nationaltidende Mandag 12. November 1951:

Den danske Damper "Danix", der under dramatiske

Omstændigheder forliste ved Minesprængning forrige

Sommer, er blevet hævet og istandsat af Elsflether

Werft. Ved Reparationen er "Danix", der tilhørte Esbjerg-Rederiet

"Phønix", genopstaaet i fuldt moderne

Skikkelse, bl. a. er Dampmaskinen blevet erstattet

af en Dieselmotor. "Danix", der maaler 1.100 BRT og

las'ter 1.800 Tons, er oprindelig norsk, den er bygget

i Bergen i 1913 som ss "Vesla". Den tilhører nu

Rederiet Harmstorf i Hamborg og er om døot til "Medemsand"

.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG ,,-,• i

- ^//-^ ; ->— — V ——

- /fer £7 • "v - —

i[ >V?'Z?--

(h hé^.s^H rj%\,&nfo)^ Afe^,77^w/y- /C jW^,, -$•***.'*.$ /"t-4-. f^.c0J to ^ /• '/- /Cw&^s^

i '^fy^^^


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danklint ex Martin Carl. 0 U I X.

—JAJfc—X_; J2ÉWiAi


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danklint ex Martin Carl. OUIX.

Berlingske Tidende Lørdag Morgen 18. Pebruar 1950:

Dampskibsselskabet "Dania" har mod Besigtigelse

solgt Dampskibet "Danklint" til det kendte tyske Rederifirma

A. Kirsten i Hamborg.

"Danklint" anløb i G-aar København for Bunkers paa

Rejse fra Aarhus til G-dynia. Herfra skal Skibet bringe

en Kullast til Frankrig, hvorfra det gaar til England

for at laste til Danmark. Ved Tilbagekomsten til;

Danmark skal Besigtigelsen ske, og derefter binder i

Afleveringen Sted.

"Danklint" hed tidligere "Martin Carl" og tilhørte 1

Dampskibsselskabet "Heimdal", som i 1946 solgte Ski- j

bet til "Dania". Det er bygget i Helsingør i 1924, '

maaler 1.418 Brutto Register Tond og laster 2.380

Tons dw. I

I III -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danklint ex Martin Carl. o 0 I X.

13/1 1948 afg.

14/1

24/1

29/1

4/2

5/2

16/2

26/2

2/3

6/3

13/3

31/3

12/4

21/4

27/4

3/5

10/5

20/5

2/6

9/6

15/6

22/6

28/6

7/7

13/7

20/7

25/7

29/7

3/8

10/8

16/8

23/8

V9

7/9

15/9

21/9

28/9

3/10

9/10

26/10

29/10

1/12

7/12

14/12

28/12

ank.

ank.

ank.

afg.

pass

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass

ank.

ank.

afg.

afg.

afg.

afg.

afg.

ank.

afg.

afg.

ank.

afg.

afg.

afg.

ank.

afg.

afg.

pass

afg.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank*

Oxeløsund

Odynia

Odense

Aarhus

Aarhus til Salerno

Skagen

G-ibraltar

Salerno til Santa Pola

Salerno

Santa Pola

G-ibraltar til G-rønland

Julianehaab

Julianehaab

Ivigtut

Ivigtut til København

60,30 H. Br. 18,30 V. Lgd.

København

Helsingør

Helsingør til G-dansk

København til Vejle

København til Methil

Methil til København

G-dansk til Bremen

Methil til København

København til Stettin

Kyndby til Stettin

Mariager

Mariager

Stettin

G-dansk til St. Malo

St. Malo til East G-reenwich -

Odense

East G-reenwieh til Odense

København til G-dansk - Frankrig

Brunsbtittelkoog til Hantes

ETantes til East G-reenwieh -

Aarhus.

East G-reenwich til Aarhus

G-dynia

Stettin til Kotka

Kotka

Kotka til G-dynia

Stettin

Stettin til London

London

Beekton til København

Cherbourg


•^ ^ ^ • ^ •^ ^ Y: ^ ^ fx. .,j> SJ> É^ ^ ^ .^ ^ > ^ ^

v~~-* '

'^

1 I

1 I

I ^

^


O". -'•S

^^


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

FÅ KRONBORG .

-- — - - --- - _-_- _._ _ _ .. ._ X y^u^^/z^^h OU/X

*h ^ ..- '*/>/}*•>>


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET: i I - 1

PÅ KRONBORG

ss Danmark. HBKL. /UTLS.

Registreringsprotokoller: 1-81. 2-179. 21-20.

Eegistreringsdato: 16/l 1868.

Certifikater: 16/1 1868. 17/2 1883. 21/9 1883.

Bygget 1867 af Henderson, Coulborne & Co., Renfrew.

ifl. Bilbrev dat. 6/9 1867.

1 Stk. 100 NHK. = IHK, Compoundmaskine.

Fart 8 Knob med 12 Ions Kul i dagligt Forbrug.

Fabrikat: Henderson, Coulborn & Co.

1 Dæk og Well Beck. 3 Master med Skonnertrigning.

Skarp Boug uden G-allion eller Figur. Agterskibet med

elliptisk Spejl.

Fast Bak. Ruf midtskibs.

Klinkbygget af Jern.

Ufuldstændig Inderklædning.

5 vandtætte Skodder. Vandballast: 150 Ions.

Længde: 198*0". Bredde: 26«8 n . Dybde: U f 4 B .

/ 900 dw. 670,47 brutto. 455,92 netto,

ifl. Maalebevis dat. Korsør Toldkammer 7/1 1868.

Ifl. Bilbrev dat. Renfrew 6/9 1867 og nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. København 16/1 1868 !

bygget til:

Skibsfører I. Andersen, København med 2/50 Part

Bagermester H. C. £. Piper, København n 2/50 "

G-rosserer Ihs. Sonne, København n 2/50 n

Lægeassistent C. Wolf, København " 1/50 "

Skibsreder D. S. Lund, Kbbenhavn M 1/50 "

Skibsreder C. P. Lange, København " 1/50 "

Skibsfører Kiels Hveissel, København " 1/50 "

Skibsfører I. Breininger, København " 1/50 "

Skibsreder A. R. Warming, Helsingør " l/50 "

Købmand Chr. Krarup, København « 2/50 "

i


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ! I - 2 -

PÅ KRONBORG

ss Danmark. HBKi. / i T iS,

Skibsfører L. H. Carl, København med 11/50 Part

Skibsreder F. Stage, København " 4/50 "

Skibsreder T. S. Sødring, København l! 3/50 M

Skibsreder H. M. Aaris, København ° 2/50 "

Skibsreder H. S. Baagøe, København " 2/50 "

Skibsreder I. Strandgaard, København " 2/50 "

Arkitekt H. Petersen, København " 2/50 "

Orlogskaptein H. S chierbeck,Køb enhavn " 2/50 "

Orlogskaptein C. F. Gottlieb,København " 2/50 "

Bogholder Aug. Lorentzen, København " 2/50 "

Varemægler C. Blad, København " 2/50 w

med G-rosserer Ths. Sonne, København, som bestyrende

Reder.

Interims Maalebrev dat. København 27/9 1867 lydende

paa 238,5 Commercelæster.

Ifl. Measurement Bill dat. Glasgow 9/9 1867 er

Skibet i Glasgow maalt til 673?18 gross og 457?76

netto.

Ifl. Generaldirektoratets Skrivelse af 28/9 1867

er Indførselstolden indbetalt til Finanshovedkassen

med 3.550 Rigsbankdaler 48 Skilling, som er 3i° af

Købesummen, £ 14.15o.-

Ved Overdragelsesdokument dat. København 25/2 1868

har Skibsreder Ih. Sødring solgt sine 3/50 Parter til

Skibsreder F. Stage

Bogholder Aug. Lorentzen og

Varemægler C. Blad,

hver med l/50 rart, for ialt 2.500 Rigsdaler.

Ifølge en under 27/11 1868 afgivet Generalforsamlingsbeslutning

af foranførte Parthavere, samt Nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. København 19/6

1869 er Skibet overgaaet til det af Parthaverne den

31/5 1869 stiftede:

Dampskibsselskabet "Danmark", København.

I 1869 er Bruttotonnagen forandret til 702,15

Ifl. Anmeldelse dat. København 23/3 1871 er Dampskibsselskabet

"Danmark" overgaaet til at være Aktieselskab.

Efter Tilbygning af Hytte midtskibs, Halvdæk agter

og Kommandohus, er Tonnagen ifl. Maalebevis dat. København

7/3 1883 forandret til:

770,48 brutto. 530,33 netto.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.

PÅ KRONBORG

ss Danmark. H B K I, / i n S

Ifl. Maalebevis dat. København 21/9 1883 er Ruffet,

midtskibs fjernet og Hytten midtskibs er blevet

gjort dobbelt saa stor, endvidere er Forskibet nu

med lodret Stævn og Agterskibet har rundt Spejl. Den

nye Tonnage er:

825,98 brutto. 571,83 netto.

Ved Skøde dat. København 13/7 1891 og Nationalitets-

og Bjendoms Erklæring dat. København 15/8 1891

er Skibet solgt til:

The Anglo - Dåne Steamship Company, Ltd., København,

for Kr. 63.000.oo.

Forretningsfører er Grosserer Alfred Christensen.

København, eneste Indehaver af Firmaet Alfred Christensen.

Ved Resolution af 11/8 1891 har Generaldirektoratet

bevilget, at Skibet efter derom indgivet Andragende

fremtidig maa føre Navnet "Swarland".

(Se dette Skib).

1-3,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET;

PÅ KRONBORG

ss Danmark. HBK1. /NILS. XIX - 1

Berlingske Tidende Fredag Aften 3« Januar 1868:

Korsør, 2. Januar: - Skruedampskibet "Danmark",

Capt. Carl, fra England, ladet med Kul til Handelshuset

Suhr & Søn i Kjøbenhavn, løb igaar ind i vor

Havn.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 12. Mai 1868:

Ifølge Telegram er Dampskibet "Danmark", Capt.

L. H. Carl, ankommen til Cronstadt den Ilte og vil

afgaae igjen den 15de.


HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET] : ^"^

PÅ KRONBORG

ss Danmark. HBKL. /NTLS.

Nationaltidende 1. September 1876:

Kaptejn Philipsen, Fører af ss "Danmark", paa Rejse

fra Antverpen til Riga, meddeler, at han i Nordsøen

den 29/8 1876 om Formiddagen paa 53?3 N. Br. og

4,38 0. Iigd., ikke langt fra Terschelling, har truffet

Barkskibet "Stirling Shire" af Porsgrund, ladet

med Planker, fuld af Vand. Mandskabet var bjerget ombord

i en tysk Skonnert, som holdt sig ved Barken.

Nationaltidende 3. December 1876:

ss "Danmark", Kapt. Philipsen, har paa sin sidste ;

Rejse til Riga i Nærheden af Bornholm oversejlet en

svensk Skonnert, som sank, hvorved 3 Mand af det over

sejlede Skibs Besætning druknede. Oversejlingen skete:

ved Nattetid.

Nationaltidende 26. Maj 1878:

ss "Danmark" har paa Schelde oversejlet den danske

ss "Anglo - Dåne", der blev let beskadiget. Kollisionen

skete 25. Maj.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danmark. HBKL. /NTL IV - 1.

15/9 li 36? ank.

2o/9

afg.

2/lo

ank.

lo/lo

ank.

Zh/lo

2/11

5/H

17/11

12/12

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

1/1 1868 ank.

5/2

7/2

Zh/Z

29/2

11/3

z/h

Z3/h

11/5

15/5

Zh/3

Z/6

17/6

Zh/6

26/6

7/7

2V7

3/8

8/8

15/8

18/8

28/8

7/9

21/9

l/lo

5/lo

12/lo

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

pass.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

Liverpool fra Glasgow. Jomfrmrejse.

Liverpool til St. Petersborg

Kronstadt fra Liverpool via København

Stockholm fra St. Petersborg

Kronstadt fra Stockholm

Kronstadt til Stockholm

Stockholm

Stockholm fra St. Petersborg

Havre fra Norrkoping

Korsør paa Grund af Isvanskeligheder paa

Rejse fra England til København.

Lowestoft fra Østersøen

London fra Danzig via Lowestoft

Pillau fra London

Danzig fra Pillau

Gravesend fra Pillau via Danzig

Pillau fra London

Stockholm fra Stettin

Kronstadt

Kronstadt til Stockholm

Kronstadt fra Stockholm

Stockholm fra Kronstadt

Havre fra Stockholm

Havre til Newcastle

Shields fra Havre

Bolderaa fra Newcastle

Gravesend fra Riga

København fra London

Pillau fra København

København fra Kønigsberg til Antverpen

Antverpen

Gravesend fra Antverpen

København fra London

Gravesend fra Kønigsberg

København fra London

Pillau fra København

København fra Kønigsberg


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,

PÅ KRONBORG

ss Danmark. HBKL,. /NTLB. IV - Z.

16/10 16 168 ank.

23/10

26/10

lo/ll

13/11

20/11

30/11

12/12

16/12

21/12

afg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

2/1 1869 ank.

13/1

18/1

21/1

3/2

5/2

21/2

8/3

1V3

23/3

26/3

8/h

11A

15A

19A

21A

25A

7/3

9/5

16/5

19/5

1/6

V6

6/6

12/6

16/6

2V6

29/6

5/7

13/7

21/7

9/8

12/8

ank.

pass.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

ank.

Gravesend fra Kønigsberg

London

København fra London

København fra Kønigsberg

Gravesend fra Kønigsberg via København

København fra London

Pillau fra London via København

Danzig fra Pillau

København fra Danzig

Gravesend fra Danzig via København

København fra London

Danzig fra Pillau

København paa Rejse fra Danzig til London

Gravesend

København fra London

Pillau fra København

London fra Pillau via København

København fra London

Pillau fra København

København fra Kønigsberg via Danzig

Gravesend

København fra London

Pillau fra København

Danzig fra Pillau

Danzig til London via København

København

Gravesend

København fra London

Pillau fra København

København fra Kønigsberg

^ravesend fra København

København fra London

Pillau fra København

Danzig fra Pillau

København fra Danzig

Gravesend fra København

Hull fra Lindon

København fra Hull

København til London

Pillau fra København

København fra Danzig

København fra London

Pillau fra København


ss Danmark.

18/8 1869

25/8

26/8

1/9

h/9

1V9

26/9

29/9

7/lo

25/lo

27/lo

h/11

8/11

18/11

2o/ll

29/11

5/12

18/12

2V12

27/12

3/1 I870

6/1

11/1

2V1

29/1

2/2

12/5

2o/3

6/h

16A

19A

23A

2^A

2/5

3/3

12/5

16/5

2o/5

Z3/3

31/3

13/6

2o/6

27/6

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET]

PÅ KRONBORG

H HBKL. B /NTLB. IV - 5.

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

pass

ank.

ank.

ank.

pass

ank.

ank.

ank.

ank.

pass

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

pass

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

ank.

ank.

København fra Kønigsberg

Antverpen til Newcastle

Shields fra Antverpen

København fra Newcastle

Pillau fra København

Gravesend fra Kønigsberg

København fra London

Pillau fra London via København

Gravesend fra Kønigsberg

København fra London

Pillau fra London via København

København fra Kønigsberg

Gravesend fra Kønigsberg via København

København fra London

Pillau fra London via København

København fra Kønigsberg

Gravesend fra Kønigsberg via København

København fra London

Pillau fra London via København

Danzig fra Pillau

København fra Danzig

Gravesend fra Danzig

Hartlepool fra London

Danzig fra Hartlepool via København

København fra Danzig

Gravesend fra Danzig

Gravesend fra Helsingborg

Hartlepool fra London

Pillau fra Helsingør

København fra Pillau

Antverpen fra Pillau

Antverpen til Hartlepool

Hartlepool fra antverpen

København fra Hartlepool

Pillau fra Hartlepool via København

København fra Kønigsberg

Antverpen

Antverpen til Hull

Hull

København fra Hull

Helvoet fra Kønigsberg

Shields fra Rotterdam

København fra Newcastle


ss Danmark.

18/4 1876

19/4

27/4

28/4

1/5

12/5

18/5

20/5

3/6

6/6

8/6

21/6

25/6

6/7

9/7

28/7

11/8

13/8

25/8

1/9

4/9

18/9

19/9

22/9

9/10

12/10

26/10

27/10

51/10

15/11

17/11

50/11

7/12

18/12

19/12

26/12

1/1 1877

18/2

5/3

7/3

8/3

11/3

HANDELS- OG SØFARTSMUSEER l XV -

PÅ KRONBORG \

H B K

afg.

ank.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

ank.

ank.

afg.

ank.

pass.

ank.

afg.

ank.

ank.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

ank.

afg.

ank.

pass.

ank.

ank.

afg.

ank.

pass.

ank.

pass.

ank.

ank.

afg.

ank.

afg.

afg.

ank.

afg.

pass.

wnk.

1. / I T i

Køb enhavn

Bolderaa

København

København

Antverpen

Antverpen

København

S.

til

fra

Eiga

Eiga

Bolderaa

Køb enhavn

København til Antverpen

Antverpen

Hanstholm østgaaende

Bolderaa fra Antverpen

Køb enhavn til Antverpen

Antverpen

Bolderaa fra Antverpen

København

Vliessingen fra Danzig

Antverpen til Eiga

København

Bolderaa

København fra Eiga

København til Antverpen

Antverpen

København fra Antverpen til

Riga

Bolderaa

København

København

Antverpen

København

Eiga

Eiga

København

Antverpen

København

Køb enhavn

København

København

Eiga

København

i Eeval

København

Hirtshals

Helwoet

fra

til

fra

fra

til Eiga

eftt sr Tenderejse

til

Eiga med Stykgods

Antverpen

Antverpen til

Eiga

Eiga :

eft 3r Indfrysning

til Antverpen

øst^ ^aaende

i


ss Danmark.

26/3 1877

5/4

9/4

21/4

2/5

27/5

1/6

6/6

Q/6

10/6

12/6

19/6

22/6

26/6

13/7

18/7

20/7

24/7

28/7

30/7

2/8

8/8

11/8

15/8

26/8

29/8

1/9

13/9

16/9

21/9

30/9

2/10

6/10

17/10

19/10

25/10

2/11

9/11

16/11

20/11

21/11

28/11

2/12

4/12

7/12

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H B K

afg.

pass.

a.nk.

ank.

pass.

ank.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

Kiik*

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

pass.

pass.

ank.

1. / ff 3? X

Maassluis

København

G-ravesend

Antverpen

København

Eiga

København

Maassluis

Maassluis

København

København

S.

til

til

fra

fra

fra

fra

fra

til

til

Libau

London

Libau

London

Antverpen til

Eiga

Eiga

Køb enhavn

Eiga

Eiga

København fra Eiga til London

G-ravesend

G-ravesend til Helsingør

Bolderaa fra Helsingør

Bolderaa til Schiedam

København fra Eiga

Maassluis

Maassluis

Hanstholm

Bolderaa

til

Eiga

østgaaende

Bolderaa til Antverpen

København

Antverpen

Antverpen til Eiga

Skagen sydgaaende

Bolderaa

Bolderaa til Antverpen

København fra Eiga

Antverpen

Antverpen

Hanstholm østgaaende

Bolderaa

Bolderaa til Antverpen

København

Antverpen

Antverpen

til

Eiga

Eiga til Antv< 3rpen

København

København til Antverpen

Lynn fra Antvt srpen

Hanstholm

København

Bolderaa

Eiga

øst^ gaaende

fra Lynn til Eiga


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ! ~

PÅ KRONBORG |

ss Danmark. HBKL. / H I S . i

15/12 1877 ank. København fra Eiga med Stykgods:

16/12 afg. København til Antverpen

20/12 ank. Antverpen

25/12 afg. Antverpen til Eiga j

28/12 pass. Hanstholm østgaaende

29/12 pass. Helsingør sydgaaende Kl. 9?45 !

29/12 ank. København fra Antverpen til

Eiga

2/1 1878 afg.

8/1

pass.

8/1

21/1

23/1

25/1

30/1

5/2

12/2

16/2

23/2

26/2

3/3

8/3

23/3

30/3

31/3

5/4

14/4

21/4

24/4

24/4

11/5

16/5

25/5

28/5

28/5

pass.

pass.

pas s •

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

pass*

ank.

ank.

pass.

pass«

ank.

ank.

afg.

pass.

pass.

ank.

ank.

afg.

pass.

pass.

København til Eiga

København fra Danzig til Ant­

verpen

Helsingør nordgaaende Kl. 2 Bm.

Hirtshals østgaaende

København fra Antverpen til

Libau

Libau fra Dunkerque j

.Libau

Honfleur fra Libau i

Honfleur til Libau

København fra Honfleur

i

København til Libau

Libau

København fra Libau til Honfleur

Havre

Libau fra Havre

København fra Libau

Helsingør nordgaaende Kl. 9?30

Fm.

Havre

Antverpen fra Havre

Antverpen til Eiga

Helsingør sydgaaende Kl. 3?30

Em.

København

København fra Eiga med Partladning

Træ.

Antverpen fra Eiga via København

Antverpen til Eiga

Helsingør sydgaaende Kl. 6S15

Bm.

København


s s Danmark.

31/5 1878

11/6

14/6

15/6

19/6

30/6

4/7

6/7

16/7

17/7

21/7

1/8

8/8

21/8

23/8

1/9

2/9

3/9

20/9

7/10

18/10

19/10

22/10

29/10

30/10

2/11

17/11

19/11

23/H

3/12

4/12

8/12

11/12

16/12

18/12

19/12

22/12

31/12

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H B K

ank.

afg.

ank.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

pass.

pass.

ank.

afg.

ank.

pass.

ank.

pass.

pass.

ank.

afg.

ank.

pass.

pass.

ank.

pass o

pass.

ank.

afg.

pass.

nn^:.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

pas s.

ank.

pass.

L. / S - T L

Antverpen

Antverpen

Hanstholm

Bolderaa

S.

Bolderaa

Bolderaa til København

København fra Eiga

Helsingør nordgaaende Kl. 4s30 ;

Em. ;

Antverpen

Antverpen til Eiga '

København

i

Eiga

Køb enhavn

Helsingør nordgaaende Kl. 11,30;

Fm.

Antverpen fra Eiga

Antverpen til Eiga

;

Bolderaa

København

i

Antverpen fra Eiga '

Hirtshals østgaaende !

Helsingør sydgaaende Kl. 1?30

Em.

København fra Newcastle med

Kul. Derefter Dokning.

København til Antverpen

Dunkerque

Hanstholm østgaaende ;

Helsingør sydgaaende Kl. 12

Middag.

Bolderaa fra Dunkerque

København fra Eiga

Helsingør nordgaaende Kl. 10515

Sm. :

til Eiga ;

østgaaende

Bolderaa til Antverpen via

København

Køb enhavn

København

Antverpen

Antverpen

Hanstholm

København

Bolderaa

København

til Eiga

østgaaende

fra Eiga til Antver- •

pen


s s Danmark.

7/1 1879

22/1

28/1

17/2

1/3

18/3

26/3

29/3

16/h

Zh/h

3/5

9/5

23/5

5/6

9/6

11/6

19/6

21/6

lo/7

11/7

19/7

21/7

Zh/7

31/7

1/8

7/8

-

lo/8

26/8

29/8

7/9

9/9

15/9

17/9

27/9

2/lo

13/lo

16/I0

19/lo

21/lo

23/lo

29/lo

3/11

2o/ll

23/11

28/II

HANDELS. OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H B I

ank.

ank.

afg.

ang.

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

ank.

afg.

pass.

pass.

afg.

pass.

ank.

ank.

afg.

pass.

pass.

pass.

pass.

ank.

afg.

ank.

pass.

pass.

ank.

pass.

ank.

ank.

afg.

pass.

ank.

pass.

ank.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

ank.

pass.

ank.

afg.

L. / U T L S

Antverpen

London fra Antverpen

London til Libau

Helsingør for Isvanskeligheder

Helsingør

København p. R. Libau-Antverpen

Rouen fra Libau

Rouen til Libau

København fra Libau

Antverpen

Antverpen til Riga

København til Riga

København p. R. Riga - Antverpen

Antverpen til Riga

København

Bolderaa

København fra Riga med Partlast

Tømmer til Burmeister & Wain.

København til Antverpen

Skagen for sydgaaende

København fra Rouen til Riga

København fra Riga til Antverpen

Helsingør for nordgaaende 8 Fm.

Antverpen

Antverpen til Rouen

Rouen

Helsingør for sydgaaende Kl. 7 Fm.

København fra Rouen til Libau

Reval fra Rouen

København fra Kronstadt

Leer

Rouen

Rouen til Riga

København

Bolderaa

København fra Riga

Rouen

København fra Rouen

København til Riga

Bolderaa

Balderaa

København fra Riga til Rouen

København

Rouen

København Kl. h Em. til Riga

Bolderaa

Bolderaa til Antverpen


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danmark. HBKL. /NTLS. Iv-

1/12

2/12

5/12

1879

ank.

afg.

ank.

København for Bunkers

København til Antverpen

Antverpen


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,

PÅ KRONBORG

ss Danmark ex Jan Breydel. If EQ.

Eegistreringsprotokoller: XI-270.

Eegistreringsdato: 21/11 1888.

Certifikater: 21/11 1888. 15/3 1889.

Bygget 1880 af C. Mitchell & Co., Low 'falker, ifl.

Builders Certificate dat. 28/7 1880.

1 Stk. 400 HHK. = 1.800 IEK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter: 44" - 84". Slaglængde: 48".

Eabrikat: Thos. Clark & Co., Newcastle.

4 Dæk. Awning Deck. 3 Master med Skonnertrigning.

Skarp Boug med lodret Stævn. Ågterskib med rundt

Spejl.

Euf midtskibs, Euf agter, Maskin- og Kabysruf, Euf

forude, 2 Sideruf midtskibs.

Klinkbygget af Jern.

Ufuldstændig Inderklædning.

7 vandtætte Skodder.

længde: 336•6". Bredde: 36•2". Dybde: 17'5".

dw. 3.507,11 brutto. 2.484,63 netto,

Ifl. Købebrev dat. Antverpen 15. og 18/9 1888 og

Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København

14/11 1888 som ss "Jan Breydel" indkøbt fra Antverpen

af:

A/S. Dampskibsselskabet "Thingvalla", København.

med G-rosserer E. Schierbeck, København^ som forretningsfører.

Interims Nationalitets Certifikat udstedt af Kgl.

dansk Generalkonsulat i Antverpen 18/9 1888.

Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets

Skrivelse af 28/9 1888 indbetalt af nationalbanken

med Frcs. 22.387,5o, der med Tillæg af Omkostninger?

Frcs. 112,5o, ialt Frcs. 22.500,oo, udgør 3$ af Kø-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,

PÅ KRONBORG

ss Danmark ex Jan Breydel. N W E Q,

besummen, Frcs. 750.000.oo.

Efter Ombygning, bl. a. Tilbygning af 2 Sideruf

midtskibs, er Tonnagen ifl. Maalebevis dat. København

11/3 1889, forandret til:

3.537,32 brutto. 2,480,39 netto.

Ifølge Eederiets udaterede Anmeldelse er Skibet j

paa Hejse fra København til New York forladt synk- I

færdig i Atlanterhavet paa omtrent 46 N. Br. og 40

V. Lgd. den 6. April 1889 paa Grund af Brud paa Skrue

akslen. Af Besætningen, 69 Mand og 665 Passagerer,

reddedes alle af engelsk ss "Misouri" med Undtagelse

af 1. Maskinmester, der omkom ved Ulykkestilfælde i

Maskinen.

Casco af Værdi Kr. 790.000.00

Assurance Kr. 700.000.00

Lasten, ca. 1.500 Tons Stykgods, hvis Værdi og

Assurance ikke kendes.

Certificat afleveret.

Eegistrering afsluttet 21/9 1889.

tokol U - 1).

lUdslettelsespro-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danmark ex Jan Breydel. N W E

Billeder: Aage Heinberg: "Over Atlanten", Pag. 123.

Vikingen Nr. 7 / 1939.

"Nordstjernen" 22/11 1892. (Af Forliset),

V -


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

^ '*7/9&f - é&$: b~ hf£~ ty h^&'-r cry

%? CisC*< tf2-~2- fr


t

^

UJ


.HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

7>

=2=£fc3&_£*£5_Æ2.^/- A-/4


ss Danmark. N G- C R.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Registreringsprotokoller: X1Y-83. 2-30

Registreringsdato: 21/7 1893«

Certifikater: 2l/7 1893.

Bygget 1893 af Burmeister og Wain, København, ifl.

Bilbrev dat. København 20/7 1893.

1 Stk. 200 NHK. = 1.100 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 21,5" - 35" - 57". Slaglængde: 39"

Fabrikat: Burmeister og Wain, København.

2 Stk. enkelte skotske Kedler, med hver 3 Stk. corrugerede

Fyrkanaler.

Hedeflade: 2.909 Kvadratfod

Risteflade: 97 Kvadratfod

Arbejdstryk: 160 Ib. pr Kvadrattomme.

Fabrikat: Burmeister og Wain, København.

1 Stk. Donkeykedel. Arbejdstryk: 90 Ib. pr Kvadrattomme.

Fabrikat: Burmeister og Wain, København.

1 Dæk. Well Deck. 2 Master. 4 Luger.

Middelfyldig Boug med lodret Stævn. Agterskibet med

rundt Spejl.

Bak 25% Hytte midtskibs 112% Halvdæk 88% Hytte

agter 21'.

Ruf midtskibs til Maskine, Officerskamre og Kabys.

Navigationshus og 2 Sideruf midtskibs.

Klinkbygget af Staal.

Ufuldstændig Inderklædning.

6 vandtætte Skodder. Vandballast: 595 Tons, heraf

238' Dobbeltbundtanke 486 Sons

Fore Peak 34 "

Af ter Peak 75 "

gde: 274*4". Bredde: 36'6". Dybde: 16*8"

31o / 2.800 dw. 2.059,60 brutto. 1.460,19 netto

ifl. Maalebevis dat. København 19/7 1893«


ss Danmark. N & C R.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET)

PÅ KRONBORG

Ifl. Bilbrev dat. København 20/7 1893 og Nationalitets-

og Ejendoms Erklæring dat. København 20/7

1893 bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet "Skjold", København,

med Firmaet D. H. Carl som bestyrende Reder.

- 2


ss Danmark. N G C R.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET.

PÅ KRONBORG


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Danmark. N G C R.

Indberetning fra Konsulatet i Hull 8/7 1897:

3. Juni 1897 med Lods ombord, da "Danmark", Kapt.

Th. Heintzelmann, fra Jacobstad til Rouen med Træmasse,

var for udgaaende, tørnede Skibet pludselig

mod en Lodsen ukendt Stengrund midt i Farvandet. Ma- '

skinen kastedes "fuld Kraft bak", og da Farten kun

var ringe, standsedes "Danmark" hurtigt. Den 4/6 kom ;

"Danmark" ved egen Hjælp flot og Rejsen fortsattes |

til Rouen og derefter til Sunderland. I Dok paa sidst;

nævnte Sted, viste det sig, at 11 Plader i Bunden var

bulede, hvilke maatte udtages og rettes. i

Maritime Deposition dat. Blyth 5/12 1899

Søforhør i København 26/5 1900:

3. December 1899 kolliderede "Danmark", Kapt. 0.

H. Kraemer, fra London til Blyth i Ballast, paa Themsen

med en Lægter.

Kl. 4f30 Em., efter at den engelske Lods var gaaet

fra Borde ved Gravesend, kom "Danmark" under Manøvrering

for at gaa fri af en Lægter under Sejl, i

Kollision med en til Ankers liggende Lægter, "Alice

May" af Ipswich, der kæntrede og sank, medens Besætningen,

3 Mand, bjergede sig ombord i en anden nærliggende

Lægter. Efter at Kapt. Kraemer havde forvisset

sig herom og afgivet Oplysninger om Navn og

Hjemsted paa Skibet, der ikke havde taget nogen Skade,

samt om dets Agent i London, fortsattes Rejsen.

Søforhør i København 23/1 1901:

3. April 1900 grundstødte "Danmark", Kapt. C. M.

Kraemer, fra Blyth til Libau med Kul, paa Svanegrunden.

Kl. 5 Em. ved Udgaaende fra København under meget

lav Vandstand tog "Danmark" Grunden paa åen yderste j

Pynt af Svanegrunden og blev staaende. j

j

Svitser antoges til Assistance, da "Danmark" ikke j

kunde bringes flot ved egen Hjælp, og den 4/4 om Af- ;

tenen, efter at ca. 80 Tons Kai var losset i Lægter, |

kom Skibet af Grunden. Den følgende Dag viste det sig

ved lykkerundersøgelsen, at Skibet var ubeskadiget, |

hvorfor den udlossede Last atter indtoges og Rejsen

fortsattes.

Indberetning fra det Kgl. danske Generalkonsulat i

Leith dat. 17/6 1903:

30. Maj 1903 grundstødte "Danmark", Kapt. C. M.

Kraemer, fra Uleåborg Red til Leith med [Trælast ved

Uleåborg.

Med Lods ombord passeredes omtrent Kl. 11,20 Em.

II - 1.


ss Danmark. N G C R.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

en hvid Stage om Bagbord. Paa Kaptejnens Forespørgsel

til Lodsen om han havde set Stagen, svarede han

bekræftende, og at en anden snart skulde ses om Styrbord.

Straks efter saa Styrmanden imidlertid det

sidstnævnte Mærke om Bagbord, men i samme Øjeblik

grundstødte "Danmark" og kunde ikke bakkes flot. Efter

at det ved Lodning havde vist sig, at "Danmark"

kun stod med Forskibet og tilsyneladende ingen Skade

havde taget, forsøgtes det ved at føre Ankre ud, pumpe

Tanke læns, hive i Kættingerne og samtidig bakke

med Maskinen at bringe "Danmark" flot, men alt var

forgæves. Den 1/6 om Morgenen antoges en Slæbedamper

til Hjælp og efter 3 a 4 Timers Arbejde, samt efter

at der var kastet en Del af Dækslasten overbord, lykkedes

det at faa "Danmark" af Grunden. Efter at Skibet

var undersøgt af lokkere, erklæredes det efter afholdt

Besigtelse for sødygtigt, hvorpaa Rejsen fortsattes.

II - 2


ss Danmark. N G C R.

Billeder: D - I

Negativer: Pladearkiv

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET [ V - 1

PÅ KRONBORG \


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss (Bjergningsskib) Danmark, (l). N J S B.

5


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

FA KRONBORG

ss (Bjergningsskib) Danmark, (l). N J S B. i Int. - 1,

Bygget I898 - Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri

Helsingør. Byggenummer 7o.

1 Stk. 92 NHK. - 800 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 161-26-42" Slaglængde: 27"

Fabrikat: Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master.

8 vandtætte Skodder.

Vandballast: 169 Tons

13h,6 x 26,1 x 13,2

85 / 9o dw. 362 brutto 92 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 333/1898 dat. 21/3 I898

bygget til:

A/S. Em. Z. Svitzers Bjergnings Entreprise, Kbhvn,

Eegistrering foretaget 21/5 1898.

Ifølge Anmeldelse Nr. 21/1916 dat. 12/1 19l6 er

solgt til:

Administration de Navigation a Vapeur Turque, Constantinopel.

og omdøbt til "Alemdar".

Udslettet af Register 12/l 1916 - Udslettelsesprotokol

Nr. 3 - II - Registreringsprotokol Nr. 13 - 133.

12/1 1916 anmeldt solgt til "Administration de Navigation

a Vapeur Turque, Constantinopel, og omdøbt til

"Alemdar". Skibet laa i Konstantinopel ved Krigens Udbrud

i 1914 og Svitzer fik Kr. 360.000.- i Erstatning

for Beslaglæggelse og Tvangssalg.

Lloyd indtil 1931: som ovenfor anført.

1931-32: Alemdar - Turkiye Seyrisefain Idaresi,

Istanbul,


•^i '

'fe

^4 Uiii

1 !

'\

AV

^ ^ ^ i ,^

1 •

Vi

.^•| ^i

i*

& $V ^! ^i

v^i

é! ^

S! ^

>Ti

tf ^

i ^

! S\

i . ^

\ i

•8 !

o x

•;:') Q.

. J

r'i

< o

lu 10

o z.

,,, >o E o

(J v

^

M

M

1

z>

4

:

4

! ^

i < * •

W! )\ \

ol!

•^i

-3

Vi;

al

i £

11

i \

UJ

UJ

(O

i 4

i < i

i w

!

V

! ^

i -s.

i X^J;

^1

1 •*-J'

^r

w

^

'l

Vi-

(yi

3

V

id

Hl

, Vi

i ^1

Ml

\ i

i .$

Ni

Vi

i f li


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss (Bjergningsskib) Danmark. (1). N J S B. V - 1.

Billeder: Arkiv.

Negativer:

Litteratur: "Sea Breezes" Februar 1963 Pag. 111.

Progress of the S. G. T. M. (Bjergning

af ss "Eussie" i 19ol).


HANDELS. OG SØFARTSMUSEET;

PÅ KRONBORG

ss Danmark ex Magdalena ex Sir Colin Cambell. ' Int. - 1.

N P S R.

Bygget 1835 - Peterhead, Sunderland, Værft ubekendt.

Oprindelig 1 Stk. 98 IHK. Højtryksmaskine.

1892: 1 Stk. 2^ NHK.-200 IHK. Tregangsmaskine

Cylinderdiameter: 9-13-24" Slaglængde: 18"

1892: ny Kedel. ;

Kedel og Maskine fra Åkers mekaniske Verksted, Kristiania.

Bygget af Eg og Fyr.

Rigget som 3^. Barkskib. 2 Dæk.

122,5 x 3o,2 x 17,5 Fod.

13 / 325 dw. hh3 brutto 298 netto.

til:

Hed oprindelig "Sir Colin Cambell" og var bygget

Skibsreder W. W. Alexander, Peterhead,

1892 solgt til:

Skibsreder G. C. Hansen, Kristiania,

og omdøbt til "Magdalena".

Ifølge Anmeldelse Kr. 321/19o6 dat. 31/3 19o6 er

Skibet købt fra ovennævnte af:

Det anonyme Interessentskab Danmarks-Ekspeditionen

til Grønlands Nordostktst, København,

og omdøbt til "Danmark". Bestyrelsen bestaar af en Komite

med følgende Medlemmer:

Konsul, Grosserer Erik S. Henius, bestyrende Reder,

Kaptajn i Flaaden Georg Carl Amdrup,

Grosserer Valdemar C* Gluckstadt,

Kommandør i Flaaden Gustav Frederik Holm og

Forfatter, cand. phil. Ludvig Mylius-Erichsen,

alle af København.

Indregistreret l^f/6 19o6.

Blad 2,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,

ss Danmark ex Magdalena ex Sir Colin Cambell.

N P S R.

Ifølge Anmeldelse Nr. 3o9/191o dat. 25/6 191o er

Skibet solgt til:

A/S. Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab, København.

Registreret 27/6 191o.

Ifølge Anmeldelse Nr. 166/1918 dat. 16/2 1918 afgik .

Skibet fra Anutsok den 3/11 1917 til København med Erts.

Den 13/12 1917 grundst ødte Skibet ved Hoganas Kl. 4,2o Fm.

og blev læk. Besætning en, 16 Mand, og 13 Passagerer bjer-

gedes med Assistance a f Hoganas Redningsbaad. Aarsagen til

Grundstødningen var us igtbart Vejr i Forbindelse raed, at

Føreren, Kapt. Chr. A. Hansen, efter 2 Aars Fravær med

Skibet ikke var helt b ekendt med de som Følge af Krigen

ændrede Belysningsforh old i Farvandet. Den 21/12 blev

Skibet bjerget af Svit zer og indbragt til Helsingør, hvor .

det blev kondemneret o g solgt til Ophugning i Helsingør

for Kr. ^5-ooo.-

Int. 2.

Ladningen bestod af 13© Tons Erts til en Værdi af Kr. 29.25o.-

Skibet var assureret for Kr. ? Ladningen for Kr. 3°»ooo»'

Udslettet af Register 7/3 1918 - Udslettelsesprotokol

Nr. 3 - Hl - Registreringsprotokol Nr. 19 - 13^-

Skibets Gallionsfigur og Navnebrædder samt Rattet findes

paa Handels- og Søfartsmuseet paa Kronborg.


o o • o & °

V'-^'*,'


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danmark. (Jernbanefærge). NDTG. /OXDS.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Danmark. (Jernbanefærge). N B I &. / O X D S.

V*

'/

' L&LL.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Danmark. (Jernbanefærge). NDTG. /OXDS IV.

IIIjllH IB

HDI

WiiiiTiiMfiifOTiMBSSI^f

A, asissa^L-L "" mm '—

j'-if-Oil jtJ"il" ^Swwfflffi

bamnurtBl.-taimriHi &mi,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danmark. (Jernbanefærge). NDTG. /OXDS. III,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET;

PA KRONBORG

ss Danmark. ( Jembanefærge ). 5DT&. /OXDS,

Skibsbygning Hr. 11. November 1921:

Helsingør Skibsværft skulde lørdag den 19/11 1921

søsætte en ny Færge bygget til "DSB". Alle de fornødne

forholdsregler var truffet og en Række notable Tilskuere

havde indfundet sigP men den usædvanlig lave Vandstand

gjorde det desværre umuligt, at foretage Stabelafløbningen,

saa den meget beklageligt maatte aflyses

og udsættes til bedre lejlighed.

Imidlertid blev Færgen dog døbt som den stod paa

Beddingen af Generaldirektør Andersen Alstrups Datter*

der gav den Navnet "Danmark" .

Færgen er bestemt til Statsbanernes Overfart Gedser |

- Warnemunde. j

Dimensioner 356'2" x 51'6" x 23*2". Den vil kunne |

føre ca. 500 Tons Tognlast og ca. 1.200 Passagerer. De ;

to Triple Fkspansi onsmaskiner, der samlet udvikler ca. |

3.500 IHE. vil give Færgen en Fart af ca. 15?5 Knob. |

Kedlerne forsynes med Vilh. Schmidts Overhedere og Fær4

gen bygges til Bureau Veritas højeste Klasse. i

,111 - 1


SS

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,

PÅ KRONBORG

Danmark. (Jernbanefærge). NDTG/OXDS. III -

"Dansk Skibsbygning" - Juli 1923:

Angaaende den nye Dampfærge har vi ved Henvendelse

til Søfartschefen faaet følgende Oplysningers

I Juni 1919 blev det af Statsbanerne overdraget

Helsingør Skibsværft at bygge Dampfsrgen "Danmark"

efter de Anvisninger med Hensyn til Indretning,

Fart m. m. , der var stillede fra Statsbanernes

Side, men da Værftet ogsaa havde Nybygninger for

andre Rederier under Arbejde og Beddingerne derfor

var optagne, kunde Kælen først lægges i Maj 1921

og Afleveringen i December 1922 efter Afløbning i

samme Maaned i 1921.

I denne Færge er der indført væsentlige Forandringer

og Forbedringer fra Statsbanernes tidligere

store Færger. Man kan nævne, at medens der paa

de sidst byggede Færger kun er indrettet en Rygesalon

og en Fællessalen paa øverste Dæk, er der i

D/F. "Danmark" tillige paa øverste Dæk anbragt en

stor Spisesalon med 118 Siddepladser, Damesalon og

Fælles Salon for Ikke-Rygere, Toiletter, Garderober,

Kiosk, Skrivepulte, Stirrids med mere for I

og II Kl. Passagerer. De Rejsende faar herved god

Udsigt fra de forskellige Saloner.

Fra Overdækket er der ført en lukket Trappe,

hvorved undgaas, at de Rejsende skal ud i fri Luft.

ned i Bunden af Færgen, hvor der findes dels 13

mindre 2 Personers-Lukafer, dels store Opholdssaloner

for saavel Herrer som Damer. Endvidere er

der, efter de Erfaringer, man har gjort paa de andre

Færger, indrettet en særlig Kahyt for Damer

med Smaabørn, saaledes at Mødrene her kan behandle

Børnene paa forskellig Maade, uden at genere andre

Rejsende, der samtidig ikke forstyrres af Børnenes

Graad.

For 3. Kl. Rejsende er der ligeledes indført

væsentlige Forbedringer, idet de 2 promenadedæk

paa begge Sider af Færgen er blevet beskyttet ved

Tag over og en Væg med store Vinduer ind mod midtskibs,

saaledes at der altid er tørt og Læ paa den

ene Side af Færgen.

Paa Hoveddækket er indrettet Rygesalon for 3.

Kl. Rejsende, og nede i Færgen en meget stor Spise-

og Opholdskahyt samt særskilt Damesalon og

ligeledes en Kahyt for Damer med Smaabørn.

Ved store Ballasttankeanlæg er der sørget for,

at Færgen kan afbalanceres paa flere forskellige

Maader under Hensyn til, hvad der under indtrædende

Forhold kan være nødvendigt.

Dørene i de vandtætte Skodder nede i Færgen er

indrettede til at lukke fra Kommandobroen og saaledes,

at samtlige afspærrede Rum er forsynede med

Trappeopgange til Hoveddækket, saa ingen kan indespærres.

Færgen er forøvrigt paa mange Maader baade

i Skib og Maskine forsynet med nye tekniske

Forbedringer.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Danmark. (Jernbanefærge). NDIG/OXDS. III

"Dansk Skibsbygning" - Juli 1923. (2):

Ved D/F. "Danmarks" Anskaffelse til Gjedser -

Warnemunde-Overfarten er der tilgaaet denne Overfart

en væsentlig Forbedring, men samtidig har man,

ved at overføre den tidligere Gjeds erfærge, "Prins

Christian", til København-Malmø-Overfarten, og derefter

den tidligere Færge ved denne Overfart, D/F

"Kjøbenhavn", til Storebælts-Overfarten som Reservefærge,

givet disse to Overfarter en væsentlig

Forbedring. Endvidere kan man derefter udrangere

den ældste Storebæltsfærge " Korsør", der nu er

40 Aar gammel og i høj Grad utidssvarende for Stats

banernes Brug.

Færgens Dimensioner:

Dængede overalt 101,725 m

fra Agterkant af Forstævn

til Agterkant af Agterstævn i VL 101,000 -

Største Bredde (paa Fenderliste) 18,750 -

Bredde paa Spant i Hoveddæk 15s700 -

Bredde i Vandlinien 15?100 -

Dybde moulded 7?046 -

Middeldybtgaaende (500 Tons Vognlast

og 150 Tons Bunkerkul) 4,500 -

Fart 15 5 5 Knob

Maskineri: 3-G-angs Maskiner. En i hver Side

Udvikler tilsammen 3*500 IHK.

Kedler: 4 Stk. 3 Indfyringssteder i hver

Ialt 12 Indfyringssteder.

Sporanlæget udgør ialt 152,930 m

Længde mellem Stoppebuffer 94,060 -

Frispor 58,870 -

- fra Agterbuffer til forreste

Frispor 75,262 -

- - Forbuffer til agterste

Frispor 77,670 -

Færgens Lasteevne 650 Tons

Redningsmidler:

4 Stk. Hvalbaade 6,700x1,900x0,810 m a 25 Mand

= 100 Mand

4 - Redningsbaade 7,315x1,981

x0,838 m a 32 Mand = 128 -

Ialt i Baade 228 Mand

50 Stk. Rednings kranse 50 -

858 - Kapok Redningsbælter .... 858 -

Ialt 1.136 Mand

Indretning for Besætning:

Dækspersonale Personer Kamre

Kaptajn l 2

I Styrmand 1 i

II - 1 1

lelegrafist 1 l

Matroser 10 5

Ialt 14 10


HAMDELS- OG SØFARTSMUSEER

PA KRONBORG

ss Danmark. (Jernbanefærge). HDTG/OSDS. III -

"Dansk Skibsbygning" - Juli 1923.

Maskinpersonale Personer

1. Mester

Undermestre

Fyrbødere

Jernbane- Politi-

Post og Toldpers

onale:

Politi

P os tmænd

loldmænd

Pakmester

Ialt

Ialt

Restaurationspersonale

Restauratør

Kok

Jomfruer I - II Kl.

III Kl.

Opvartere

Drenge

Ialt

1

3

10

14

1

6

4

1

12

1

1

4

4

8

2

20

Ialt 60 Personer i 37 Kamre.

Officersmesse .... 14 Siddepladser

Matrosmesse 10 -

Fyrbødermesse .... 10 -

(3):

Kamre

2

3

5

I og II Klasse:

Siddepladser: Spisesalon 118

Fællessalon 22

Rygesalon 43

Damesalon 12 Ialt 195

Sovepladser: Herre Salon Kahytsdæk 12

- - - 5

Damesalon 10

Barnekammer 2

, Børn 5

13 Stk. Kamre for 2 26

III Klasse:

Siddepladser: Damesalon 14

Rygesalon 16

Spisesalon 55

Barnekammer 3

(.Børn) 3

Ialt 91

Siddepladser paa Promenadedæk 115

Siddepladser Sidenus paa Dæk 42

- Hoveddæk 16

10

1

3

2

1

7

1

1

2

2

3

1

10

Ialt 60


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET)

PA KRONBORG

ss Danmark. (Jernbanefærge). NDTG. /OXDS.; III -

T. 7/10 1954- (2):

dem til at ombygge Færgelejet i Warnemunde, saa andre

Færger kunde sættes ind, men det bar lyskerne

ikke været villige til, og det hele maa derefter

ligge stille i de 18 Dage.

Berlingske lidende Tirsdag Morgen 16. November 1954

Nykøbing Falster:

Færgelejerne i Gedser er paa ny blevet paasejlet

af en Færge. Denne Gang var det Færgen "Danmark",

som efter en Tur i Warnemunde skulde anløbe østre

Færgeleje i Gedser, , Storm og Strøm tvang imidlertid

Færgen forbi Lejet mod vestre Færgelejes Bolværk,

der i en Længde af ca. 15 Meter knustes. Færgen tog

ingen Skade, men det blev nødvendigt at lade den

blive liggende et Par Timer i vestre Færgeleje,

til Stormen stilnede af. Dette Leje anløbes normalt

af Færgen "Deutschland", og denne Færge maatte i en

naiv Time blive liggende i Sejlrenden uden for Gedser

Havn, indtil man fik Færgen "Danmark" ud af Fær>

gelejet.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET; | I I 1 ~~

PA KRONBORG i

i

ss Danmark. ( Jernbanefærge ). NDTG. / O 2 D S.l

Berlingske Tidende Fredag Morgen 10. Marts 1950:

Nykøbing F. Torsdag Aften:

Gedserfærgen "Danmark" har atter været ude for et

Uheld. I Aftes paasejlede Færgen paa Turen mod Gedser

fra WarnemOnde i den stærke Taage en mørk Bøje Nr. 4,

der ligger i Nærheden af åen yderste Fyrbaad, ca. 3

Kilometer fra Fyrbaaken. Styrbords Skrue blev derved

indviklet i Bøjens Jernkættings saa Færgen maatte sej-le

til Gedser Havn med kun en Skrue i Funktion. Dvkker

Otto Larsen, Gedser* blev straks tilkaldt, men under ;

Forsøget paa at frigøre Skruen fra Kættingen indtraf i

Uheld Nr. 2, idet Dykkeren blev klemt fast mellem \

Skibet og Skruen og derved fik sin højre Haand slemt

læderet og Ringfingeren klemt af. Fra Færgen kunde

man ikke komme ham til Hjælp* og han maatte i en halv

Time kæmpe under "Vandet med den raske venstre Haand,

før det lykkedes ham at komme fri, hvorefter han i en :

Ambulance førtes til Nykøbing Sygehus for at blive

forbundet« Først op ad Formiddagen i Dag lykkedes det .

at faa fat i en anden Dykker, der maatte hentes i Nakskov*

saaledes at Færgen ikke kunde sejle til Warnemunde

som sædvanligt. Først Kl. 17 lykkedes det med

6 Timers Forsinkelse at faa Færgen sejlklar igen, saa

man kunde hentede ca. 100 skandinaviske Rejsende fra

Leipziger-Messen, der siden i Formiddags har ventet

paa Færgen i Waraemuhde.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET] I ^ ^

PÅ KRONBORG [

(

ss Danmark. (Jernbanefærge). NDTG. /OX BS. •

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 24. Februar 1954:

Nykøbing P., Tirsdag Aften:

Dampfærgen "Danmark" har i Dag i 7 Timer ligget i

Østersøen med en Maskinskade* Færgen afsejlede i Formiddags

fra Gedser, men omtrent midtvejs mellem Gedser

og Grossenbrode revnede et Cylinder-Højtryksdæksel

paa Styrbords Maskine, saa denne kom ud af Funktion«

Færgen havde stort Besvær med at klare Isen

med een Maskine, og den naaede først ind til Grossenbrode

ved 17530 Tiden i Aften, assisteret af Færgen

"Deutschland".

Der var 30 Passagerer og 11 Personbiler om Bord«

Søfartsehef Bager har i Eftermiddag givet Ordre til,

at Færgen skal blive i Grossenbrode Natten over. Den

ordinære Tur fra Gedser til Grossenbrode i Aften er

derfor blevet aflyst. Færgens 1. Maskinmester CL.

Andresen var i Gedser, da Uheldet skete. Han sejler

i Aften med Færgen "Deutschland" til Grossenbrode,

og i Morgen tidlig vil man lade "Danmark" sejle tilbage

til Gedser paa een Maskine. Det er Meningen,Ét

Færgen "Deutschland" skal bryde Isen foran "Danmark"

paa Tilbageturen over Østersøen. Uheldet har foraaråaget

.Ændringer i den oprindelige Fartplan.

Berlingske Tidende Fredag Morgen 9« Juli 1954 s

Nykøbing F.: Et Brud paa et Olierør truer Gedser

- Warnemuhde Overfarten med Standsning. Dampfærgen

"Danmarks" Personale har gennem nogen Tid været klar

over, at Færgen havde et usædvanligt Olieforbrug, og

Onsdag Aften indstillede man den natlige Sejlads til

Warnemunde for at faa Aarsagen til Olieforbruget

fastslaaet.

En Dykkerundersøgelse i Gaar viste, at der er

sket et Brud paa et Olierør, som fører Olie til det

yderste Leje ved Skruen. Statsbanernes Skibstilsyn

blev kaldt til Gedser, men efter at man havde fastslaaet,

at Skruens Lejer trods Utætheden bliver

smurt, har man besluttet ikke at &age Færgen ud af

Driften. Hvid det sker, vil det være noget af en Katastrofe

for Overfarten til Warnemuhde. Man eksporterer

for Tiden en Del Stykgods og mange Kreaturer

til østzonen, og Statsbanerne har i Øjeblikket ingen

Færge, der kan erstatte "Danmark" paa denne Rute.

Færgen sejler to Gange i Døgnet til Warnemuhde og

har samtidig en Dobbelttur daglig til Grossenbrode. !

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 7. Oktober 1954:

Paa Søndag afgaar Dampsfærgen "Danmark" til Værft i

idet den skal underkastes et Kedeleftersyn. Af denne

Aarsag har Statsbanerne set sig nødsaget til helt

at indstille Sejladsen paa Geds er-Warnemuhde Ruten

i det næsvnte Tidsrum.

Fra dansk Side vilde man helst have undgaaet Indstillingen

af Sejladsen, og af denne Aarsag har man

henvendt sig til de østtyske Myndigheder for at faa


o*,.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG ' 5>/

''F ^a^-t^f^i

h7 h&g

^'^^y .fytøf'/f \.l^fhpd_M


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET >• V -

PÅ KRONBORG i ~

ss Danmark. ( Jernbanefærge ). NDTG. /OXDS.

Billeder: D - I.

i

A/S* Helsingørs Jernskibs- og Maskin- !

byggeri 1882 - 1932. Pag. 21. i

Negativers Bogholder Poul Jacobsen, Helsingør Værft


nAi\sD£i_3- OG SØFARTSMUSEET;

PA KRONBORG

ms Danmark. NGHB. / 0 Z U

Shipbuilding and Shipping Record 11/2 1926:

.e P. P. 460*0"

Bredde 59 U 1/2"

Dybde til øverste Dæk 38*4 1/2"

Brutto 8.391 Tons

Netto 5.342 Tons

løst Korn 647*300 cbf,

Højde af Dobbeltbund 46"

Dødvægtstormage 12.350 Tons

paa Last 28*10"

Bygget til Lloyds højeste Klasse 100 A. 1. med i

Fribord.

Skroget er delt ved 7 vandtætte Skodder i 8 Rum: i

Forpeak

Agterpeak

5 Lastrum

Maskinrum.

Det midterste Underrum er indrettet som Xiybtank

for Transport af vegetabilske Olier og udstyret med

specielle Luger og Trunk.

Dobbeltbunden, der gaar gennem hele Skibets Længde,

kan bruges enten til Brændselsolie eller Vandballast

:

Brændselsoliekapacitet 1.460 Tons

Vandballast 1.750 Tons.

2 komplette Staaldæk, der løber gennem hele Skibet,

understøttet af 2 Rækker vidtspredte Piller, giver

belnremme Rum.

Der er 6 store Lasteluger, Nr. 2. Lugen er 40'

lang, Bredden af alle Luger er 20*.

Lossegrejerne er specielt indrettede til Fordringerne

i østasiatisk Fart. Lossebommene er sømløse Staal

rør og Antal og Løfteevne er følgende:

Luge 1: 2 a 3 Tons og 2 a 5 Tons.

2: 2 a 3 Tons, 2 a 5 Tons og 1 a 40 Tons.

3: 2 a 3 Tons.

4: 2 a 5 Tons og 1 a 3o Tons.

5: 2 a 5 Tons.

6: 2 a 5 Tons.

Til Betjening af Bommene findes 10 Stk. 3 Tons

Spil, 4 Stk. 5 Tons Spil og 2 Stk. 7 Tons Spil, 1

Stk. 7 Sons Spil er placeret agter til Varpning. Alle

Spil er elektriske og af Thomas B. Thriges Standardtype.

Det elektriske Ankerspil er ligeledes fra Thrige.

Styremaskinen er af John Hastie's elektrisk-hydrauliske

Type og kontroleres fra Broen med Telemotor. I


XIX -

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET* [

PÅ KRONBORG |

ms Danmark. N G H B. /OZTJB. 1

Shipbuilding and Shipping Record 11/2 1926 (2):

Hjælpehaandrat findes agter. Hele Udstyret er af mest!

moderne Art. Elektrisk Lys er installeret over hele

Skibet.

Al Beboelse er opvarmet ved Hjælp af Dampradiato- !

rer. Damp faaes fra oliefyret Donkeykedel i Maskinrum.

Vand- og Damp Ildslukningsanlæg er installeret. j

Proviantrum er indrettet som Kølerum, Kølemaskine ;

og Is Generator er fra Thomas Ths. Sabroe. Oliefyret i

Komfur fra Forenede Jernstøberiet. St Friskvandsdestilationsanlæg

til 5 Tons Drikkevand pr. Døgn findes;

i Maskinrum. Radioanlæg 2

I Salondækshus findes Beboelse for Kaptejn, Hovmester

og 12 Passagerer. Spisesalonen har Siddeplads

til 16 og har et festligt Udseende med Møbler af poleret

Elm med Betræk af rødt spansk Læder. Væggene

er lakerede i let graat og med gammelt Guld. Passagerkamrene

er panelerede og hvidlakerede. Der er 2

Senge i hvert Kammer, WC, stor Klædeskab og Bord.

Gulvene af Linoleum, dækket af BrUsselertæpper. Paa

Toppen af Salonhus findes Kaptejnens Beboelse, bestaaende

af Salon, Sovekahyt og Toiletrum, endvidere

en Rygesalon med en smuk Marmor Kaminplads. Gulvene

i Salonen, Salonkorridorer og Rygesalon er belagt med

Gummifliser fra Corkoid & Ruboleum Tile Co., Glasgow.;

Paa øverste Bro er bygget Korthus med et lille Sovekammer

med Haandvask for Kaptejnen.

Styrmænd og Maskinmestre har deres Beboelse i et

stort Dækshus rundt om Maskincashningen, hvor ogsaa

Kabyssen findes. I alle disse Huse findes store mes- :

singrammede Skydevinduer. Baade Vinduer og Døre er

forsynede med Moskitonet. 2 Hospitaler, Kammer for

2 Lodser og en Messe for Stevedorer findes midtskibs.

Dæksfolk og Motormænd bor i Dækshus agter i 2-

Mands Kamre, Messerum for Mandskabet findes i et

Dækshus over Sovekahytter, Baderum og Toiletter fin- '

des i Sidehuse ved Dækshuset agter. Over hele Skibet '

findes et stort Antal Toiletter og Badeværelser til

alle ombord. Kølevandet fra Hovedmaskinerne bruges

til Badevand.

Fremdrivningsmaskineriet bestaar af 2 Stk. 6-cyl.

4-Takts enkeltvirkende Dieselmotorer af Burmeister

og Wains Standardtype med Tryksmørxng. Hver Maskine

udvikler 2.700 IHK. ved 115 Omdrejninger pr Minut.

Arbejdsfarten er 12,75 Knob.

Alt Hjælpemaskineri er elektrisk, Strøm faas fra

3 Dynamoer, hver paa 65 Kw., fra Thomas B. Thrige.

Strøm til Kraftforbrug 220 Volt, til Belysning 110

Volt. Strømmen transformeres af en roterende Transformator.

En af Dynamoerne er tilstrækkelig til Forbruget

i Søen, medens 2 kan klare Forbruget i Havn

med alle Spil i Brug. Ballast-, Lænse- og Sanitær

Pumper er elektriske, ligesaa Lossepumpen for Olielast.

Prøveturen fandt Sted i Sundet den 5e December

1925 og over åen maalte Mil var Resultatets

IHK. 5.370 ;

Omdrejninger pr Minut 119 s 5 I


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET!

PÅ KRONBORG

ms Danmark. NGHB. /02UB.

Shxpbuildxng and Shipping Record 11/2 1926 (3);

Fart 13,9 Knob

Deplacement 7.200 Tons

Olieforbrug 138 Gram (0S304 Ibs) pr IHK. Time. \ !

I Olieforbruget er ogsaa Forbrug af samtlige Hjæl-'

pemaskiner, medens IHK. kun gælder Hovedmaskiner!. I

Efter en meget vellykket Prøvetur med Selskabets i

tekniske Stab forlod Skibet København paa sin Jomfru-;

rejse til Østen. ;


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ms Danmark. NGHB. /OZUB. j

Billeder: D - I.

Shipbuilding and Shipping Record l/lO 1925:

Stabelafløbning.

Shipbuilding and Shipping Record 11/2 1926:

Prøvetur (Haurslev)

Dieselgenerator

Elektriske Pumper

Hovedmotorer fra Mellemplatform

Maskinrum med Manøvreplads

2-Mandskammer

Spisesalon

Hjørne af Rygesalon

Fordæk

Agterdæk

Maskinrum: Topplatform

Værksted og Donkeykedel

3 Planer af General Arrangements.

Negativer: Fotograf J. Haurslev, Fælledvej 9» Kbhvn.

Fotograf H. J. Hansen, Hjørringgade 31?

Kbhvn.

V - 1.


BAteLS- tiHS SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG >y^/oy^, ^d^,^,-^ ^O

é^^^f_ %t«' /?$*/' $7*: $y^f^^L..

; jk- h ~ ' _

'/JM

— /^f /y/S J3,[/^J-_l:~b._


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dansborg. (I). N P D J.


HANDELS- OG SØFARTSMl

PA KRONBORG

ss Dansborg. (I). N P D J. I Int. - 1.

Bygget 19o4 - Blyth Shipbuilding Co. Ltd., Blyth.

1 Stk. 168 NHK. - l.o5o IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 22-36-30 1 " Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske Kedler, hver med 3 glatte Kanaler.

Risteflade 99 Kvadratfod. Hedeflade 1.899 Kvadratfod.

Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 9o Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co. Ltd

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Well Deck. 2 Master, h Luger.

Bak 3o Fod. Brodæk 68 Fod. Poop 23 Fod.

5 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 537 Tons

287,3 x h3,2 x 19,3 Fod.

Ågterpeaktank 31 -

167 / 3.V33 dw. 2.184 brutto 1.392 netto

Newcastle.

Ifølge Anmeldelse Nr. 5o/l9o3 dat. 23/1 19o5 er

Skibet bygget til:

A/S. Dampskibsselskabet Neptun, København.

Indregistreret 27/1 19o5.

Ifølge Anmeldelse Nr. 8o/1917 dat. 24/1 1917 er

Skibet den 22/12 1916 sænket af tysk U-baad i den engelske

Kanal paa ReJse Sunderland - Lissabon med Kul.

Assurance Kr. 1.146.000.- i

Udslettet af Register 26/1 1917 - Udslettelsesprotokol

Nr. 3 - I - Registreringsprotokol Nr. 18 - lo2.

vend


Z 19o5 for indgaaende til Grangemouth grundstødte

Skibet, men kom flot ved egen

Hjælp.

/Il 19o3 for udgaaende fra Jacobstad grundstødt

ved Adoreed.

12/7 19o8 Kollideret med en Kahn ved Indsejling

til Lybæk.

2/8 1912 indslæbt til Cartagena af eggelsk ss

"Parkwood" efter at have mistet Skruen.

2/1 1914 paa Rejse fra Huelva til Kønigsberg med

Erts grundstødte Skibet paa Stubben.

Flot ved egen Hjælp.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dansborg. (I). N P D J. •' V. - 1,

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET. . ,,

PÅ KRONBORG

(

\É*


HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ms Dansborg. (tankskib). O Y Y Y. - 1

Berlingske Tidende Fredag Morgen 3* December 1954:

1 Morgen søsættes fra John Cockerills Yærft i Hoboken

et nyt Tankskib til Dampskibsselskabet Dannebrog.

Det nye Skibs der faar en lasteevne paa ca. 19000

Tons dw., vil blive døbt af Pru Skibsreder G-rethe

Bennet C. E. Eansen? og blandt de tilstedeværende

ved Stabelafløbningen er Skibsrederne Chr. Harhofff

Preben Harhoff og Bennet C. K. Hansen med fruer.

Skibet vil blive forsynet med en af B. & W.s nye

turboladede Dieselmotoren bygget paa Licens hos

Cockerill.


y

s.

-/,

2.Z/

l?/t-

>^r

rt

tit

'%

f/Q

ifo

Ou~h

fy

/

M*

%

l*U*. /Ar

f /k, f t*A^&'**J

t- 4/ / t> *

-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET,

PÅ KRONBORG

ss Dansted ex Anna ex Thrace ex Cedric. N J R D Int. - 1.

Bygget 1882 - Murdoc & Murray, Port Glasgow.

1 Stk. 172 NHK. - 630 IHK. Compoundmaskine.

Cylinderdiameter: 30-60" Slaglængde: 39"

2 Stk. skotske Kedler hver med 2 glatte Kanaler.

Risteflade 113 Kvadratfod. Hedeflade 2-739 Kvadratfod.

Arbejdstryk 63 Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 63 Pund Arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra Muir & Houston, Glasgow.

Klinkbygget af Jern.

1 Dæk og Welldæk. 2 Master. 3 Luger.

Bak 36 Fod. Brodæk 69 Fod. Halvdæk 8l Fod.

h vandtætte Skodder.

Vandballast 412 Tons.

23o,3 x 33,0 x 16,5 Fod.

17o / 1.93o dw. 1.^99 brutto 913 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 327/1898 dat. 26/4 1898 er

Skibet som ss "Thrace" købt fra England af:

A/S. Dampskibs-Aktieselskabet Myren, København,

og omdøbt til "Anna".

Indregistreret 2/3 1898.

Ifølge Anmeldelse Nr. 284/1913 dat. 7/7 1915 er

Skibet solgt til:

A/S. Rødby Havn, Rødby Havn.

Registreret 7/7 1913-

Ifølge Anmeldelse Hr. 3o7/l915 dat. 17. og 19/7

1913 har Skibet forandret Navn til "Dansted" og Hjemsted

til Rødby Havn.

Registreret 27/7 1915-

Ifølge Anmeldelse Nr. 112o/l9l6 dat. 7/12 1916 er

Skibet den 23/11 1916 torpederet i Atlanterhavet paa

Rejse fra Cardiff til St. Nazaire med Kul. Skibets Værdi

Kr. l.ooo.ooo.- Ingen Omkomne.

Udslettet af Register 21/12 1916 - Udslettelsesprotokol

Nr. 3 - I - Registreringsprotokol Nr. 25 - 135-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

SS Dansted ex Anna ex Thrace ex Cedric. N J R D. [Bilag I - 1.

Sø- og Handelsretten i København gør vitterligt:

Aar 1916 den 1. December Eftermiddag Kl. 1 blev

Ekstraret éat af Rettens Næstformand: Kriminalretsassessor

Rump og dens Medlemmer: Kaptajn Larsen og Kommandør

Maegaard, og foretoges

Nr. 19o/l9l6. Søforhør i Anledning af, at Dampskibet

"Dansted" paa Rejse fra Barry til St. Nazaire er sænket

ved Ushant af tysk Undervandsbaad.

For Retten mødte:

Føreren, Kaptajn P. Th. Bang.

1. Styrmand H. P. Hansen.

2. Styrmand Johs. Hansen.

1. Maskinmester H. Chr. Kansen. ;

2. Maskinmester A. Sørensen.

Hovmester A. Andersen. \

Tømmermand M. A. Petersen. [

Matros Thos. Paulsen.

Letmatros C. Nielsen.

Letmatros Arn. Jensen.

Dreng 0. Mathisen. •

Fyrbøder J. Petersen. ;

Fyrbøder J. Nilsson.

Fyrbøder E. Jensen. ;

der alle erklærede sig bekendt med Vidners Sandheds- ;

pligt. I

For Rederiet mødte Mægler A. Andersen, Rødby Havn. ;

For Krigsforsikringen og for Kaskoassurandørerne i

mødte Kaptajn G. Michelsen. i

Der fremlagdes en Skrivelse af Dags Dato fra Skib- ;'

ets Rederi samt Uddrag, der ved Konference fandtes over4

ensstemmende med den i Retten tilstedeværende Dagbog. \

Den fremlagte Skrivelse er saalydende: |

A. Andersen, Skibsrhederi. i

København K., Amaliegade 34, l

den 1. December 1916. I

I Anledning af ss "Dansted"s Torpedering ved j

Ushant af en tysk Undervandsbaad ønskes gerne afholdt [

Søforklaring. [

i

i

Skibet var paa Rejse fra Barry til St. Nazaire j

med en Ladning Kul. 1

Skibet var bygget i Aaret 1882 i Glasgow hos Nor- i

dock & Morry og holdt Klasse + loo A. 1. f

i

Skibet var søforsikret hos De Private Assurandører!

samt hos Danske Lloyds Sø og Transportforsikring. s

Skibet var krigsforsikret i Krigsforsikringen for I

danske Skibe for Kr. 680.000.- j

Søforklaringen ønskes afholdt i Overværelse af [

Assurandørernes Repræsentant Kapt. Michelsen samt Skib-!

ets Rheder Mægler A. Andersen, Rødby Havn.

Med Højagtelse pr. A. Andersen. H. Elvstrøm.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET i

PÅ KRONBORG j

ss Dansted ex Anna ex Thrace ex Cedric. N J R D. iBilag 1-2.

Nr. 19o/l9l6. Fremlagt i Sø-r og Handelsretten den

1. December 19l6.

Helland.

Assistent.

Det fremlagte Uddrag af Dagbogen er saalydende: ;

ss "Dansted". ;

Uddrag af Journalen.

Onsdag den 22. November 1916 Kl. 2,3o Fm. afgik

fra Cardiff med en Ladning Kul bestemt til St. Nazaire.

Rejsen forløb normal indtil Torsdag Morgen den 23-ii

da Skibet befandt sig ca. 3o Kvartmil N.t.V. misvisende ;

fra Ushant, observeredes en Undervandsbaad om Bagbord,

der blev straks forandret Kurs fra S. •£ V. til V. og

gaves Ordre til at forcere i Maskinen. Kl. 7315 Fm.

blev der sat Stopsignal paa Undervandsbaaden, hvorefter ;

Maskinen stoppedes. ;

Det viste sig at være en tysk Undervandsbaad, som

beordrede Skibspapirerne om Bord, Kaptajnen gik over

med Papirerne, og efter at de var undersøgte, meddelte

Undervandsbaadens Chef, at "Dansted" vilde blive sænket.'

Kaptajnen protesterede mod dette som neutralt Skib, men i

fik Ordre til at gaa om Bord og sørge for, at alle for- •

lod Skibet i Løbet af lo Minutter.

Der blev sendt Folk om Bord fra Undervandsbaaden

med Sprængbomber, som anbragtes i Lasterne og Maskinrummet.

"Dansted" sank straks efter Eksplosionen. Vi

blev optaget af en græsk Damper "Thetis", som var stop-pet

af Tyskerne for at tage os med til Barry, hvorhen

ss "Thetis" var bestemt.

sign. H. P. Hansen, Styrmand.

P. Th. Bang, Fører.

Nr. 19o/19l6. Fremlagt i Sø- og Handelsretten den ;

1. December 19l6.

Helland.

Assistent.

Endvidere fremlagdes Udskrift af en for det konge-;

lige Konsulat m Cardiff aflagt Søforklaring, affattet

paa Engelsk.

Den fremlagte Udskrift lyder saaledes:

On the 27th day of November 1916 at lo a. m. a ;

Maritime Declaration was held in the Danish vice Consulate

at Cardiff, the occasion being that the steam- j

ship "Dansted" of Rødby Havn, Captain Bang, on a voyage;

from Cardiff (day of departure 22nd. November 1916) to ;

St. Nazaire, France, with a cargo of cmals.

The steamer is 898,9 tons net register and 1491,75;

tons gross register.

The steamer was built in 1882 and Classed loo A 1,:

English Lloyds, Signal letters Nss J= R= D- The steamer i

was constructed of Iron. Owners Aktieselskabet Damp- I

;


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Dansted ex Anna ex Thrace ex Cedric. N J R D. Bilag I - 3.

skibsselskabet Rødby Havn, A. Andersen, Rødby Havn,

Manager.

The Captain declares, that his name is Peter Tho- \

mas Petersen Bang, bom 7th March l88l at Svendborg, i

Denmark, and that he now resides at Forborggade 13,

Copenhagen, and that he has been in command of the !

steamer since May 1916. I

The ss "Dansted" sailed from Cardiff at 2/3o a.m. :

with a cargo of coals bound for St. Nazaire, with a

crew of 17 men all told and the steamer was tight sta- ;

unch and well and sufficiently fitted provided and man- !

ned for the said voyage, and the cargo properly stowed.\

Nothing worthy of note occured until Thursday mor- :

ning the 23rd. November 1916 when I was at 6-43 a.m.

just coming from the chart room, the second mate caåledj

to me that there was a submarine on our port side, about

a cople of lengths from us just coming out of the water;

I immediately jumped on the bridge and altered the co- \

urse of the steamer to WSW. and ordered the second En- ;

gineer who was in charge in the engine room to give all;

power possible. At 7-15 the submarine signalled to us

to stop and we immediately stopped- The submarine then;

signalled us to bring the papers to him. I then put my .

boat in the water and proceeded with the four men to

the submarine. The commander of the submarine examined ;

the papers and stated the "Dansted" would be sunk. I [

protester to the 6ommander of the submarine, as a neu- ;

tral steamer, but he ordered me to &o and get all hånds:

from the "Dansted" in lo minutes. The Commander sent 4 : :

of his men with my boat to take bombs, 4 pieces, to the;

"Dansted". The Commander of the submarine refused to return

to me the Bill of Lading, Steamers Register, Clea--'

rance and Crew List and also refused to give me a receipt

for same. The only document I was atele to save

was the Logbook, a new one issued at Cardiff 2lst. November

1916 at the Danish vice Consulate, and which

I prodice at this enquiry. I proceeded on board the

"Dansted" and launched the Starboard Lifeboat, the Port.

Lifeboat being the one I proceeded to the submarine in,

The Starboard Lifeboat contained the mate and 6 men.

Port Lifeboat contained myself and 9 men. The Starboard,

Lifeboat left the steamer but I was ordered to remain

alongside with the Port Lifeboat until the 4 submarine ;

crew had placed the 4 bombs on the "Dansted". Two of

the bombs were placed aft, alongside oflach hatch, one I

in the engines and one on the main hatch. The subma- \

rine men took from the "Dansted" some provisions and

some engine room tools. I took the 4 submarine crew

back to the submarine. The submarine then ordered us i

to go to a steamer which was lying stopped about one ]

mile from us. I ordered the Starboard Lifeboat to also ;

go to the staamer, and we both proceeded accordingly.

On boarding the steamer I found it was the Greek stea- !

mer '.Thetis" bound to Barrydock in ballast. All my crew^

were taken on board. Th;e Captain of the "Thetis" informed me

that his steamer had been stopped by the German subma- ;

rine and he has been instructed by the Commander to

wait and take the crew of the "Dansted" on board. I as-'

ked the Captain of the "Thetis" if he would take the ;

two Lifeboats on board but he would not do so and we |

consequently abandoned same. The "Thetis" arrived safely

at Barry Dock at 3 pm. 24th day of November 1916.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Dansted ex Anna ex Thrace ex Cedric. N J R D. : Bilag 5-4.

The submarine was grey painted but had no number

and the officers declined to give me any particulars.

The Commander of the submarine spoke with me in the;

German Language. ;

"When the submarine stopped us we were about 3o miles

N. by W. from Ushant. Wind SW. strong breeze. Heavy sea.l

Weather rather heavy. \

The "Dansted" was loaded with 1.817 tons 17 cwt of :

small steam coals. Shippers La Compagnie des Charbons

et Briquettes et de L'Ouest of Nantes, and consigned to j

the same firm. The "Dansted" sank in about 3 minutes af—

ter we left her in the Port Lifeboat, and before the

Port Lifeboat had reached the submarine with the 4 crew ;

of the submarine.

The submarine then left staaming above water in the;

direction of another Steamer sighted in the distance.

The "Dansted" sank owing to the wxplosion of the •

bombs placed on board the submarine.

Signed by the said Peter Thomas Petersen Bang.

Cardiff 27th November 1916.

Sd. P. T. P. Bang. \

Declared before me at Cardiff this 27th day of No- !

veraber 1916.

Så. A. M. Thomas,

v. Consul.

Hans Peter Hansen born Kastrup, lst. March 1884 now ;

residing at Rødby and has been engaged on the ss "Dansted"

of Rødby Havn since August 1915 as Chief (1915)

Mate, Declares:

The ss "Dansted" left Cardiff on Wednesday 22nd

November 1916 at 2,3o am loaded with a cargo of cmals

bound for St. Nazaire. The steamer was in every way well,

fitted and manned for the voyage. All went well until

Thursday morning 23rd. November 1916 when about 7 am I

was cailed from my sleep by the 2nd, Mate, who stated

a submarine was sighted but he could not say if British ;

or German. I went on Deck and cailed the crew. The sub- ;

marine signalled for the steamers papers to be brought :

to him. The Captain took the papers in the Port Lifeboat:.

The Cpatain returned in about 3o minutes, and told me to

launch the starboard lifeboat, and make ready to leave

the steamer as the submarine was going to sink the steamer.

I then launched the lifeboat and proceeded on board

with Six of the crew and pulled away from she steamer.

I received instructions from the Captain to proceed to

a steamer that was stopped and I acted accordingly and

whilst proceeding to the said steamer, I saw the explosions

on the "Dansted" ss and she sank. It was then j

about 8,13 am on arriving at the said steamer I found !

it was the Greek ss "Thetis" bound to Barry Dock where

we safely arrived on Friday 3 pm 24th. November 1916.

The "Dansted" sank about 3o miles from Ushant. j

Wind SW. Strong Breeze. Heavy sea. I


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Dansted ex Anna ex Thrace ex Cedric. N J R D. -Bilag I » 3,

The "Dansted" sank owing to explosions on board by

bombs placed there by the Submarine's crew. It was a German

submarine, as I could see Germans on board and a German

Flag was afterwards hoisted. There was no number on

the submarine but grey painted.

Cardiff 27th. November 1916.

H. P. M. Hansen,

lst. Mate.

Johannes Hansen born at Strund on the 7th. January

1894 now residing at Styrno, Denmark, been engaged on

the ss "Dansted" since August 1913, as second mate, Declares:

The "Dansted" left Cardiff 2,3o am 22nd. November \

1916 loaded with coals for St. Nazaire. Steamer in good

order and condition and well manned. Nothing of note hap-!

pened until Thursday morning 23rd. November 1916, when I i

was on the bridge in charge and at about 6,43 am. I saw j

some distance away a submarine. I at once went and calledi

the Captain. The Captain came on the bridge and altered

the course to WSW. I saw the submarine signal the"Dansted"

to stop, after she had fired two snots. The "Dansted"

stopped and the submarine signalled for the "Dan"- :

sted" to send the papers. ^he Captain proceeded with the '•

papers with the port lifeboat and on returning I entered!

the Starboard lifeboat , according to Cpatains instruc- :

tions, as he stated the submarine was going to sink the ;

"Dansted". We then proceeded to a steamer lying stopped \

after Captains instructions, and went on board finding '

the steamer to be the Greek ss "Thetis^. I saw the "Dan-;

sted" sink whilst we were proceeding to the Greek steamer.

The "Dansted" sank by explosions on board after

Bombs had been placed there by the submarine. I saw the

flag of the submarine, a German one. When the submarine

stopped us no flag was flying, but when we had stopped

she hoisted the German flag. The "Dansted" sank about

3o miles from Ushant. Wind WS. Strong breeze. Heavy sea.I

We arrived at Barry Dock safely on the 24th November

1916 at 5 pm on board the Greek steamer "Thetis".

Cardiff 27th November 19&6.

Johannes Hansen, 2nd. Mate.

Karl Kristian Nielsen born at Velsgaard on 12th.

September 1899 now residing at Frederiksgade 8, Aalborg,

Denmark, has been Able Seaman on the "Dansted" since

February 1916, Declares:

Whilst "Dansted" on passage Cardiff to St. Nazaire ,

with a cargo of cials, at about 6,45 am Thursday 23rd.

November 1916 I was on deck taking in the lights and the ;;

second Officer cailed me on the bridge to the wheel and ;

stated there was a submarine a little distance away. The;

second Mate cailed the Cgrptain, who immediately came on :

the bridge. The Captain ordered me to alter course to

WSW. which I did. I saw the submarine fire two shots for^

us to stop and signalled at us. The "Dansted" stopped. \

He saw the signals on the submarine but did not know I

what they were. The Captain proceeded to the submarine

with the port Lifeboat and on his return he told me to

enter the port Lifeboat as the submarine was going to

sink the "Dansted". We proceeded to the submarine with


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

FÅ KRONBORG

ss Dansted ex Anna ex Thrace ex Cedric. N J R D Bilag 1-6.

the port Lifeboat to put on her the 4 crew that came on

board the "Dansted" and who placed bombs on the steamer

and whilst we were proceeding to the submarine, I saw

explosions on the "Dansted" and she sank. We then proceeded

to a steamer lying stopped and went on board.

I found it was the Greek steamer "Thetis" and we arriveid

safely at Barry Dock 3 pm Frmday 24th. November 1916.

The "Dansted" sank on account of the explosive

bombs being placed on board by the submarine. I saw the

Flag of the submarine, which was a German one. :

Cardiff 27th November 1916. • ]

Karl Nielsen. 1

Ludvig R. M. Andersen, born at Tjaereborgh, 21st. ;

August 1899, now residing at Frederikshavn, Denmark, ;

Ordinary Seaman on board "Dansted" since February 1916^

Declares: i

At about 6,43 am on the 23rd. November 1916 the \

"Dansted" was stopped by a submarine. Captain procee- ;

ded to the submarine in the port Lifeboat, and I was \

with him. I saw the Commander of the submarine take ;

the papers of the steamer from the Captain, and heard !

him speak in the German Language, but I did not under- \

stand same. I heard two shots fired by the submarine j

to stop. I noticed no flag on the submarine. Four crewj

from the submarine placed bombs on the "Dansted" and |

I saw the "Dansted" blow up and sink.I with other membørs

of the crew went on board the Greek steamer "Thetis"

and we arrived Barry Dock 24th November 1916.

L. Andersen, 0. S.

Fremlagt i Sø- og Handelsretten den 1. December

1916.

Helland, Assistent.

Det fremlagte Uddrag og Udskriften blev oplæste

for og bekræftede af de mødende.

Kaptajnen forklarede, at Undervandsbaaden havde

tysk Flag, og han protesterede mod Sænkningen, som des

uagtet blev beordret af Føreren.

Ladningen bestod af Kul bestemt til Cie. de Charbon

& Briquettes i St. Nazaire.

Der blev saa godt som intet reddet udover Skibsdagbogen.

Undervandsbaadens Fører beholdt Skibets Papirer,

Nationalitetscertifikat og Folkeliste, Certepar<

ti og Konnossement.

Søforhøret sluttet.

Rump. CF. Maegaard.

Retten hævet.

V. Larsen.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET TTT -,

PA KRONBORG

ss Danvig ex Lali. 0YJ1,

Dansk Søfarts Tidende 16. Juli 1948:

Rederiaktiebolaget "Disa" i Stockholm har af den

svenske Trafikkoiomission og af Kammercekollegiet faaet

Tilladelse til at sælge Damperen "Lali" til Damp- '•

skibsselskabet "Dania" for 3 Millioner svenske Kroner

9 hvoraf 25 pCt. skal betales i Dollars.

"Lali", der laster 3.340 Tons, er bygget i Frederiksstad

i 1941 og besigtiget og godkendt i New Zork,,

hvor den skal overtages i September efter en Rundrejse

til Sydamerika.

Det nye Skib til "Dania" indgaar som et Led i den \

Række fuldt moderne Skibe, som i de sidste Aar er

blevet tilført den danske Handelsflaade. De gældende i

Regler for Mandskabets Apteringsforhold opfyldes bl. ]

a. ved en Række store og luftige Kamre.

"Dalis" Fart er op til 13 Knob, og der er indrettet

Ventilation i Lastrummene.

Berlingske Tidende 23* September 1948;

En Skibsbesætning paa 23 Mand vil i Formiddag

flyve fra Kastrup til New York for at gaa ombord i

en Damper, Dampskibsselskabet "Dania" i disse Dage

har erhvervet.

Skibet er den tidligere svenske Damper "Lali" paa

3.340 Tons Dødvægt, bygget paa Frederiksstad Værft

i Norge 1941 (Typen med Kedler paa Dæk). Skibet vil

i "Danias" Besiddelse faa Navnet "Danvig".

"Danvigs" Fører, Kaptejn Vilsmark er sammen med

Skibsreder Gyril Andresen og Skibsreder Gerald i

Forvejen rejst til U. S. A. for at overtage Skibet.


HANOELS- OG SØFARTSMUSEET , -»-«.

PA KRONBORG ' i XV - 1,

ss Danvig ex Lali. 0 Z


^^»

s

~"— c^ VK- ON

•>< V 1 ^ v'


tU^Cc

£U*,fr

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

&A ._ _/V.'.*r?.._._

% /yW^y. OY-JL

tø i^J*^,;^_ /v/ > - ______ f^tffri

'u.Q^f/1^ _ _ _ _/^ .y^ftff.3^.^^

^tLyujf*. „ 7//? ." .^..?//?....

føyftrf /C7 \' ^c.^'.A

«-« .. ^'cw. _._3-

fc'4^,, _ ty:

.. - _ j4***** „ ^; ..kfr—......

^^ ^w ^ . . /^r-

?


Vi ^? SV, ^ |

^i ^i ^ J


Ly, --'tc'A-fc it^i, fy * 2-*tf GA£C«&*C

Yf

i^&^t 'k ijs"/

% 7?s. . , v

oy'7L-

i y ot^c-< t—? A '___

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KROMBORG

ss Delagoa. N T L S. 'Int. - 1.

Bygget 1914 - Wm. Dobson & Co., Newcastle.

1 Stk. 363 NKK. - 1.6^0 IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 25-41-69" Slaglængde: 48"

3 Stk. skotske Kedler hver med 3 corrugerede Kanaler.

Risteflade l4l Kvadratfod. Hedeflade 5-7oo Kvadratfod.

Arbejdstryk l8o Pund pr. Kvadrattomme.

Kedler og Maskine fra Richardsons, Westgarth & Co., Ltd.,

West Hartlepool.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk og Shelterdæk. 2 Master. 5 Luger.

Bak 33 Fod.

6 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 899 Tons

36o,2 x 51,9 x 26,9 Fod.

Agterpeaktank 72 -

282 / 6.878 dw. 3-541 brutto 2.234 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 486/1915 dat. 4/11 1915 er

Skibet overtaget som Nybygning fra Værftet af:

A/S. Det østasiatiske Kompagni, Kobenhavn.

Indregistreret 11/11 1915•

Ifølge Anmeldelse Nr. 48?/l915 dat. 4/11 1915 er

Skibet solgt til:

A/S. Dampskibsselskabet Orient, Aktieselskab, København,

Registreret 11/11 1915-

Ifølge Anmeldelse Nr. ?8/l923 dat. 15/2 1923 er

Skibet solgt til:

Livanos Brothers (N. G. Livanos), Chios,

for 38.000 Pund Sterling og omdøbt til "Georgios".

Udslettet af Register 15/2 1923 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 25 - 183.

Intet Ejer- eller Navneskifte efter Saget. Findes sidste

Gang i Register 1933*


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONSORG

ss Delaware ex Newa ex Mickley. N R C L, Xnt. - 1.

bygget 19o2 - Win, Dobson & Co,, Newcastle.

1 Stk. 293 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiaraeter: 22-36-58" Slaglængde: 39"

2 ^tk. skotske Kedler hver med 3 glatte Kanaler.

Risteflade lo7 Kvadratfod, Kedeflade 3.84o Kvadratfod.

Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme.

1 Stk. Donkeykedel med 8o Pund arbejdstryk.

Kedler og Maskine fra North East em Marine -Engine C0.,

Ltd,, Newcastle.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master. 4 Luger.

Bak 33 F od. Brodæk 82 Fod. Poop 27 Fod.

5 vandtætte Skodder.

Vandballast: Dobbeltbundtanke 608 Tons

Agterpeaktank li

3o5,o x 43,1 x 23,6 F0d.

328 / 3.822 dw. 2.441 brutto 1.522 netto.

Som ss "Mickley" blev Skibet oprindelig bygget til:

Morpeth Steamship C0., Ltd., (J. C. Adam), Newcastle,

og ifølge Anmeldelse Nr. 55/l9o9 dat. 6/2 19o9 købt fra

dette Selskab af:

A/S. Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København,

og omdøbt til "Newa".

Indregistreret 8/2 19o9.

Ifølge Anmeldelse H r. /l92o dat. 16/4 192o er

Skibet solgt til:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København.

R egistreret / 192o.

Ifølge A nmeldelse iJ r. /l923 dat. 4/lo 1923 har

Skibet forandret Navn til "Delaware".

R egistreret / 1923. Blad 2,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Delaware ex Newa ex Mickley. N R C L. .' Int.

Ifølge Anmeldelse Nr. /1926 dat. 4/1o 1926 er

Skibet solgt til:

Helsingfors K ederi A/B. (Nielsen & Thorden), Helsingfors,

for 13.500 Pund Sterling.

Udslettet af Register 4/lo 1926 - Udslettelsesprotokol

Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr. 34 - 79.

Lloyd 1927-194o Delaware - ovennævnte Rederi,

derefter Ikke i Register.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Delaware ex Newa ex Mickley. N R C L. - V. - 1,

Billeder: Arkiv

Negativer:

Litteratur:


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Delaware (II) ex Copenhagen. NBHF. / 0 Y A A.

\

^HlilffliBlli^^ fr rffi i^i"««MMifih.


PÅ KRONBORG

ss Delaware ex Copenhagen. N B H F. / 0 Y A A.

Berlingske lidende 26. August 1949:

Frederikshavn, Torsdags

En faretruende Brand har i G-aar anrettet "betydelige

Ødelæggelser paa D. F. D. S's Damper "Delaware"

der ligger ved Frederikshavn Skibsværft. Brandvæsenet

blev først paa Eftermiddagen kaldt til Værftet,

hvor der var opstaaet Ild i noget Olie om Bord paa

Damperen "Paraguay"• Denne Brand blev hurtigt bekæmpet,

men en lime efter blev der paany slaaet Alarm,

da der var udbrudt en heftig Brand i et Materialerum

om Bord paa "Delaware"• Flammerne slog ud af Dækslugerne,

og Ild og Eøg fyldte Skibets Indre, saa det

var umuligt at trænge ind til Ildens Arnested, ligesom

Skibsdækket var saa ophedet? at man ikke kunde

færdes paa det, før det var afkølet med Vand. Det

tog ca. 3 Timer, før Branden var bekæmpet. Det er

endnu uopklaret, hvorledes Ilden er opstaaet.

Berlingske Tidende Søndag 1. April 1951:

Frederikshavn, Lørdag Aften: |

Da der i Formiddags ved 11,30 Tiden udbrød Brand ;

i "Det Forenede Dampskibs Selskabs" "Delaware", der

i Øjeblikket ligger i Tørdok paa Frederikshavns Værft

opstod der en farlig Situation.

En Svejser, Knud Eittig, opholdt sig i Skibets

Bundtanke, men kunde ikke komme ud paa G-rund af Flammerne,

der brændte over Hovedet paa ham. Situationen

var faretruende, idet der i Tanken var en Del Olie,

der hvert Øjeblik kunde eksplodere.

Brandvæsenet fra Frederikshavn mødte med stor Udstrækning,

ligesom Falcks Ambulance blev tilkaldt.

Knud Eittig var imidlertid blevet klar over Faren,

og havde fundet en Sø-Ventil, som kunde aabnes i

Skibets Bund. Det lykkedes ham at klemme sig gennem

den kun 8 1/4" store Aabning, men først efter at havekastet

det meste af Tøjet.

Ilden blev hurtig slukket. Man ved ikke, hvordan

den er opstaaet.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ^"^ ~

• PÅ KROMBORG

ss Delaware ex Copenhagen. 0 Y A A,

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 16.' Februar 1954:

Ud for lynetten ad Middelgrunden til og op mod

Hveen laa hele Dagen i Gaar en Isbræmme, tyk og

sejg, paa 5-600 Meters Bredde og gav Vanskeligheder

for alle Skibe med svag Maskine. Havneisbryderen

"Væderen" og "Gråne" havde travlt fra tidlig Morgen

til sen Aften. Ustandselig gik Turen ud og ind med

Skibe. Selv saa store Skibe somSFDS's "Delaware" i

havde Besvær med at komme i Havn. I Aftes maatte

den hales ind af Isbryderne.

Berlingske Tidende Lørdag Morgen 21. August 1954

Helsingør: I Gaar formiddags udbrød en voldsom j

Brand i et af Lastrummene paa DFDS.s "Delaware", i

der for Tiden er ved Helsingør Skibsværft for Repa-;

ration og Eftersyn. Ilden skyldtes Selvantændelse i

i noget Svovl, og den blev slukket af Røgdykkere I

inden der anrettedes alvorlig Skade. i


*r-'

NS"--

—1

to*

_J

UJ

O

5

t ^ OS

.4 I J:

< o

G ^

CO O

og

"i

Uf

CO

tf

^

il'

2

w

i

v,


tJ&i&t^teAZ, O YA A

S.2.

*t/

/4v

/z.

/i.

12

f

Y/C

fa

&AI •_-c-

^•i^Hs-y

HANDELS- OG SØFARTSMUSE

PÅ KRONBORG

•*- / ^ % ?

'/ p."-&

i>/ -£-£>-£^/

fs&t-^jLc**/ sé .V

Asz's7 •£ *.

Qk^fy y^iZ&urfe^ £ fc^^ - :^?^ - &£&

/,

£.

*$-$• Si/

k^fsCtø .^-JW-S—f

r?

- «*^Æ

/ j , /} r J "s

/

£fy @**&*£*


^ ^ V


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

4 ~~-> & tf./'-, / m ^ PÅ KRONBORG

J ye^&r^u. cx„ t^/u^fø&yu~/ , A/3/ff / o Yf/{?. ^_^

f fff H JU^é ffU*~s

A

'7,

*f»

z /- / /

% ^k - C fb*m*/u - /^/^>£^^,. 5&^*


V? ål ^ l I t , : i & å

^

• * - •

^ j ^ i ^ v >.' j

SV ^

:N2 4 H.^ ^

^

I a

.5

N^;


^ t i •• i

**•

^i-

"~V .K * •

i • *? i y

» i

• ^

^

KJ

V

I*

K

^1 «!^i 4 '

J i >

* : ^ : i ! • i '

^

y

,t>

i! ^ !

< : f i

^* i -s. —i ^v> • ±^; oJ • t

^ ' i >

i 1

4 I

i U

tf

M :

•4 ;

^

il W

^

^

V

$

|: 4^

i

•tf

>i!


j *

s


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Delaware ex Copenloagen. UBHJ?. / 0 T A A.

Billeder: D s- I.

Hegativs Fotograf H. J. Hansen5 Hjørringgade 31,

København*


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET;

PÅ KRONBORG

ss Delfin. (aaben Skruedampbaad

Eegistreringsprotokoller: Fartøgs Fortegnelse II

Pag. 133. nr. 834.

Ny Fartøjsfortegnelse I

Pag. 68.

Eegistreringsdatos Registreringsbevis dat. Vejle

1/7 1880.

Certifikaters

Bygget 1880 af Bruhn og Svensson* Gøteborg, ifl. Bilbrev

dat. Gøteborgs Raadhus 8/5 1880.

1 Stk. 3 HHK. - IHK. Dampmaskine.

Fabrikats Bruhn og Svensson? Gøteborg.

Ingen Dæk og ingen Master.

Skarp Boug med lodret Stævn, rundgattet Agterskib.

Klinkbygget af Staal.

Ingen Inderklædning.

.e: 39'0 H . Breddes 9'0". Dybde: 3*6".

dw. 7?48 brutto. 5S55 netto, ifølge

Maalebevis dat. Vejle 30/6 1880.

Ifl. Købekontrakt dat. Gøteborg 5/5 1880 og Skøde

dat Tejle 23/6 1880 bygget tiis

Købmand Carl Hansen, Yejle med 6/20 Part

Sejlmager F. Hansen? Vejle " 2/20 "

li. P. Jørgensen, Vindingland

• 4/20 "

Consul P. Møller, Vejle " 1/20 "

0. Nielsen, Vindingland tt 1/20 "

Grosserer P. Glud, Vejle n 1/20 "


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET;

PÅ KRONBORG

ss Delfin. (aaben Skruedampbaad).

Købmand I. C. Christensen, Vejle med 1/20 Part

Købmand N. F. Petersen, Vejle " l/20 "

Købmand P. Smith Beck Larsen, Vejle " l/20 n

med Købmand Carl Hansen, som bestyrende Reder.

Indførselstolden er betalt ved Vejle Toldsted den

15/5 1880 ( Indg. Nr. 1343) med Kr. 150.oo, som er

3i> af Værdien Kr. 5.000.00.

- 2,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss De If inen • (Bugs er skib)

Registreringsprotokoller: Fartøjs Fortegnelse II

Pag. 41. Nr.

Registreringsdatos Registreringsbevis dat. København

10/1 1877.

Certifikater:

Bygget 1876 af Byrmeister og Wain, København, ifl

Bilbrev dat. København 15/12 1876.

1 Stk. 12 NHK. = 50 IHK. 2-cyl. Højtryksdampmaskins

Cylinderdiameter: 9". Slaglængde: 9".

Fabrikats Burmeister og Wain.

1 Dæk, ingen Master.

Skarp Boug med lodret Stævn, Agterskib med rundt

Spejl.

Ingen Opbygninger.

Klinkbygget af Jern.

Ufuldstændig Inderklædning.

.e: 52 f 0». Bredde: 11'0". Dybde: 7*0".

27,04 brutto. 7,18 netto, ifl. Maalebevis

dat. København 10/1 1877.

Ifl. Bilbrev dat. København 15/12 1876 bygget til;

Indenrigsministeriet, København.

Benyttes til Bugsering af en Indenrigsministeriet

ligeledes tilhørende Damp Muddermaskine "Nr. 2."


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Delfinen. (Bugserskib^

Nationaltidende 4. Januar 1876 Aften:

Et nyt Fartøj er for nogle Dage siden afgaaet fra :

A/3. Burmeister og Y/ains Værft, bygget til Indenrigsministeriet.

Det er en Skrue Bugserbaad, "Delfinen",

52 Fod lang, 11,6 Fod bred og 7 Fod dyb? med en Dampmaskine

paa 12 nominelle H.K. Der er Dæk over hele

Baadens Længde med Kahyt agter for Kaptejn og Maskin-r

mester, medens der forude er Folkerum.

Nybygningen, der i Fabrikens Bøger har Nr. 102,

er gjort færdig i kontraktmæssig Tid. Den afleveredes

foreløbig midt i December og uagtet det haarde Vejr

og Frosten ved Juletid vanskeliggjorde dens endelige

Montering, lykkedes det dog at fuldføre den inden

Nytaar. Den førtes herfra til Helsingør.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

s s Delta ex Ajax ex Delta ex Teddy ex Alex

ex Blumenau ex Krtickau ex Idumata ex Martha.

0 X A U.


PA KRONBORG I

ss Delta ex Ajax ex Delta ex Teddy ex

ex Blumenau ex Krtickau ex Idumata ex Martha.

Berlingske Tidende 8. December 1946:

I Sø- og Handelsretten er der afholdt Søforhør i

Anledning af en Grundstødning i Limfjorden.

Det drejede sig om ss "Delta" af Rungsted, der åen

24. November d. A. var afsejlet fra Struer med en

Ladning paa 348 Tons Brunkul til København. Føreren,

Kaptejn J. A. Nielsen, forklarede, at Damperen samme

Dag Kl. 9?15 tog Grunden efter at have passeret Venø.

Der blev ført Varp ud, men Forsøgene paa at faa Skibet

flot ved egen Hjælp var resultatløst. Den følgende

Dag tilkaldtes ms "Goliath II" fra Aalborg, og den

26. November Kl. 6,45 lykkedes det at faa "Delta"

bragt flot og ud paa dybere Vand.

Grundstødningen var sket paa en pulle, der ikke er

opført paa Kortet, og skyldtes iøvrigt diset Vejr,

der gjorde det meget vanskeligt at tage sikre Pejlinger.

Damperen tog kun ubetydelig Skade ved Grundstødningen.

Berlingske Tidende den 29. Juli 1947

Den lille danske Damper "Delta", der i Søndags den

27/7 sejlede sig fast i et Vrag Syd for Kjelds Nor

Fyr, stod endnu i Aftes fast. Svitzers "Svava" arbejder

paa at bringe "Delta" flot sammen med to mindre

Fartøjer, der tager noget af Skibets Last oto Bord for

at gøre det lettere«

"Delta" var paa Rejse fra Rostock til Frederikshavn

med Brunkulsbriketter. Vejret er godt og der er

ingen Fare for "Delta" eller Skibets 10 Mands Besætning.

Berlingske Tidende den 30. Juli 1947:

Damperen "Delta" blev Natten til i Gaar gjort fri

af det Vrag, i hvilket den var blevet indfiltret i

Langelandsbæltet. Inden det lykkedes, havde man lægt-ret

ca. 150 Tons Briketter af "Deltas" Ladning. Svitzers

"Svava" bugserede "Delta" til Korsør, hvor Skibet

nu dykkerundersøges, hvorefter det skal afgøres,

om "Delta" selv kan føre sin Ladning til Bestemmelse

shavnen.


•-*"-. S!-

lk

^

^ £

to­

^c-

\

\ i

y

^

^

• C_:

Cj

1

1.

M

\ • \

^

^


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Depotskib I ex Koldinghuus. NTSC. Int. - 1,

Ifølge Anmeldelse Nr. 5o8/19o4 dat. 16/11 190^

er H/s "Koldinghuus" af Esbjerg efter Andragende bevilget

16/11 19oh omdøbt til "Depotskib I" og Hjemstedet

forandret til København.

Registeering foretaget 18/11 19o^f.

Ifølge Anmeldelse Nr. 4-ol/19o6 dat. 3/8 1906 er

skibet solgt til:

Handelsfirmaet Petersen % Albeck, København.

Registreret 3/8 19o6.

Ifølge Anmeldelse Nr. ifo2/l9o6 dat. 3/8 19o6 er

Skibet solgt til:

for 62.000 Reichsmark.

,Hamburg.

Udslettet aff Register 3/8 19o6 - Udslettelsesprotokol

Nr. h-11 - Registreringsprotokol Nr. 18 - 86«


ss Diana. G R B W.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG


s s Diana,

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Registreringsprotokoller: 111-30.

Registreringsdato: 25/2 1870.

Certifikater: 25/2 1870. 9/6 1876

Københavns Skibsregist*

I - 149.

Bygget 1862 / 63 paa "Det kgl. Tærft" (Orlogsværftet)

i København af Underdirektør G. Schønheyderf ifl-.-

Skibsbygningsattest dat. Orlogsværftet 24/2 1870.

1 Stk. 150 IffiK. = 500 IHK. Compoundmaskine

Fart: 9?75 Knob.

Fabrikat: Burmeister og Wain.

2 Dæk, 3 Master med Skonnertrigning.

Skarp Stævn med Gallion. Hækbygget Agterskib med

rundt Spejl.

2 Huse i Borde midtskibs, Ruf agter.

Kravelbygget af Eg.

Fuldstændig Inderklædning.

gde: 153*9". Bredde: 22*9". Dybde: 12 r 8 !

dw. 341.0 brutto. 141,66 netto

Ifl. Skibsbygningsattest dat. Orlogsværftet i

benhavn 24/2 1870 tilhørende:

Den kongelige danske Marine.

Skrueskonnerten har som

været maalt.

Orlogsskib ikke tidligere

Fra 1. Marts 1870 sat i Fart som kgl. Postdampskib

paa Island.

Efter Ombygning i 1876 har Skibet glat Stævn og

Hytte agter. Tonnagen er ifl. Certifikat dat. 9/6

1876 forandret tiis

424,84 brutto. 220?82 netto.

I - 1.


ss Diana. G R B

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET 1-2

PÅ KRONBORG

Ifl. Anmeldelse dat. 9/3 1880 fra Post- og Telegrafvæsenet

er Skibet fra 1/3 1880 ophørt at betragtes

i Postfart og afleveret til den kgl. Marine for

at benyttes som Orlogsfartøj. Certifikatet afleveret

den 19/3 1880.

Registreringen afsluttet 13/3 1880. (Udslettelsesprotokol

ITr. 1-74).


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Diana. G R B W. IV

2o/3 l8?o afg.

Zh/3

ank.

11/h

ank.

19/h

afg.

Z3/h

ank.

1/5

3/5

7/5

22/5

22/5

28/5

29/5

8/6

9/6

afg.

ank.

afg.

ank.

afg.

pass.

ank.

ank.

afg.

København til Island

Lerwick fra København

Lerwick fra Island

Lerwick til København

København fra Island via Lerwick

København til Island

Lerwick

Lerwick til Island

Færøerne fra Island

Færøerne til København

Skagen for sydgaaende

København

Granton fra København

Granton til Færøerne - Island.


ss Diana. G- R B W.

Billeder: I - £.

Negativ:

PÅ KRONBORG

Kay Larsens Vore Orlogsskibe. Pag 32

Litteratur: Kay Larsen: "Vore Orlogsskibe", Pag.32


HANDELS- OG SØFARTSMUSEE^

PÅ KRONSORG

ss Diana. NES J. /O Y7A.


HANDELS- OG SØFARTSMUSE*

PA KRONBORG

ss Diana. N R S J. / O Y V A.

Bygget 1911 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft.

Byggenummer 9o.

1 Stk. 169 NHK. - l.loo IHK. Tregangsmaskine.

Cylinderdiameter: 19^-32-33" Slaglængde: 36"

Fabrikat: Byggeværftet.

Klinkbygget af Staal.

1 Dæk. 2 Master. 2 Samsonposter, h Luger.

6 vandtætte Skodder.

Vandballast 325 Ions.

232,1 x 33,9 x 21,2 Fod.

63 / 830 dw. 942 brutto 426 netto.

Ifølge Anmeldelse Nr. 387/1911 dat. 19/9 1911 er

Skibet bygget til:

A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København,

med Hjemsted i Odense.

Indregistreret 21/9 1911.

Ifølge Anmeldelse dat. 3/9 dfihl er Skibet den 9/6

19^1 sænket af tyske Flyvere i Farvandet mellem Færøerne

og Island, 180 Sømil NV. for Færøerne. Skibet var først

blevet angrebet med Bomber og Maskingeværer og flere aff

Mandskabet saaret. Ved et nyt Angreb traf en Bombe i

Maskinrummet og sprængte Hul i Skibssiden. Mandskabet

var kommen i Baadene og blev optaget af en armeret

Trawler og ført til Thorshavn. Undervejs døde en engelsk

Kanoner af sine Saar. "Diana" disppneredes af

Ellermanns Wilson Line, Ltd., Hull.

Udslettet af Register / 1941.

Int. - 1,


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Diana. NKSJ. / 0 Y V A.

Berlingske Tidende 1* Oktober 1939

Fire danske Skibe er Hatten til i G-aar eller tidligt

i G-aar Morges blevet standset i den nordlige Del

af Kattegat af tyske Torpedobaade. Der blev sat Prisemandskab

om Bord i Skibene, og de er i Gaar observeret

fra Fyrskibet "Læsø Trindel" paa Yej sydover,

formentlig med en tysk Østersøhavn som Maal.

Tre af Skibene tilhører "D. F. D. S." og var last-j

et med levnedsmidler til England« Det drejer sig om i

Eksportbaadene "Diana", "Eota" og "Margrethe". "Dia- i

na" og "Rota" havde lastet dels i København, dels i !

nogle Provinshavnej, de har hver for sig en Lasteevne

af ca. 1.000 Tons. "Margrethe", der gik fra København

Fredag Eftermiddag* laster ca. 2*500 Tons. De var alle,

da de blev standset, fuldt lastede med de sædvanlige

danske Levnedsmidler i Englands-Eksporten, overvejende

Smør og Bacon.

Det fjerde Skib er Damperen "Lynæs", der tilhører

Dampskibsselskabet "Solnæs", Skibsreder 0. F. Svendsen.

Det var lastet med Træ paa Eejse fra svensk Havn

til Holland. "Lynæs" er et ret lille Skib med en

Lasteevne af ca« 900 Tons.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG

ss Diana. HRSJ. / G T Y A.

Billeders D - I

Negativs Fotograf H. J. Hansen, Hjørrxnggade 31,

København 0.

V 4- 1.


..åfø.J.hy^&é??^.. >r/sxe^.y^r^r^/1^1^^

*fy . " ^ - ^.Cv

^£*w _ ^_y_ _ _„_

a^. k..--J-^yr^y_._.._

*••?/<

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PA KRONBORG


^ 4\ ^ 4: ^ », . i jj' ^ ..' j

^ ^ j


?/

_&*.^ r*^ „ _ ///fo


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

-I^CKRONBORG . ,

_ __7__ ^i>:

,__^-_ "__ ____^ * tyr^^y' fot/k*^^ 'Jkfr

7 A- ^-.Tf^^^y..

* M ^ w *#-

7...!k*£^. % :....... - -fs^w

.7. _^r _ _/% -

**** fø&«~J .%. .-

4. ~ - /J ^r.r.S^Å^-føtø*??. - fa*

!--.* f^w.._ _^..:_._

y/tf /5 ~ y/^-^lu^r - '/


4 U

^ $j .sål 'I ^

V! ^ 11 $ l

^-i

^ £

I l : <

^

S 7 i ^

$!

S


4- ' M £ I I p lit * l I ' j $r , , , , , , , , , t , I » s \ i ! i l t t * \ \ 1 S \ \

'L<

^ ^S? c-.^.

^ ^

lift CO n Q,

-J

UJ

Q

<

X

V,-- '3

C £• ' WJ?***£W$$? V S^

i 1 1

I I

i 1 I I 1 l

» I


HANDELS- OG SØFARTSMUSES

PÅ KRONBORG

1Li ^{ci


H/s • Diana.

HANDELS-OG SØFARTSMUSEET > III - 1.

PÅ KRONBORG

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 17. Juni I85I:

Det nye Dampskib

"Diana"

loo Hestekraft,

Dette Skibs Fart for i Sommer er nu bestemt saaledes;

mellem:

Kjøbenhavn og Kiel,

anløbende: Kallehave, Koster, Gaabense og Taars.

Afgang fra Kjøbenhavn hver Onsdag Morgen Kl. 6,

Afgang fra Kiel hver Fredag Morgen.

Og mellem

Kjøbenhavn og Flensborg,

anløbende: Fredericia, Snoghøi, Midelfart, Assens og Sønderborg.

Afgang fra Kjøbenhavn hver Løverdag Morgen Kl. 6,

Afgang fra Fredericia til Flensborg hver Søndag Morgen,

Afgang fra Fredericia til Kjøbenhavn hver Mandag Morgen,

Afgang fra Flensborg til Fredericia og Kjøbenhavn hver

Søndag Middag.

Ovennævnte Farter ville tage deres Begyndelse strax

efter Skibets Ankomst hertil, som ifølge de seneste Efterretninger

forventes i disse Dage*

C. P. A. Koch.

Berlingske Tidende Fredag Aften 2o. Juni I85I:

Det nybyggede Jern-Dampskib "Diana", paa loo Hestes

Kraft, ankom herpaa Rheden fra Leith i Forgaars Aftes.

Berlingske Tidend& Torsdag Aften 3« Juli 1851:

Fredericia: Det nye Dampskib "Diana" ankom paa sin

første Reise hertil i Løverdags Aftes Kl- 6, afgik næste

Morgen Kl. h til Flensborg, hvorfra det retournerede samme

Aften Kl. 9 og seilede Mandag Morgen til Kjøbenhavn.

Man behøver kun at kaste et Blik paa Skabelonen af dette

smukke Skib for at erklære det for en Hurtigseiler af

Rang, og denne Dom har Skibet ogsaa retfærdiggjort paa

denne Tour, da det gjorde Reisen fra Kjøbenhavn hertil i

den uhørt korte Tid af 12 Timer.


H/s. Diana.

HANDELS-OG SØFARTSMUSEET I IIT - ~ 2 '

PÅ KRONBORG i

Berlingske Tidende Mandag Morgen 13- Oktober lS^l:

"Diana"

afgaaer for sidste Gang iaar

til Kiel

imellem Øerne, anløbende: Kallehave, Koster og Gaabense

Onsdagen den 15de October Kl. 6 Morgen, tilbage Fredagen

den 17de October og til

Sønderborg via Fredericia,

anløbende Snoghøi, Middelfart og Aarøsund sidste Gang iaar

Løverdagen den l8de October Kl. 6 Morgen, tilbage Mandagen

den 2ode October.

Derefter vil Skibet fare i "Caroline Amalies" Sted, fra

Tirsdagen den 21de ds., indtil videre saaledes:

til Flensborg hver Tirsdag Morgen Kl. 6

fra Flensborg hver Fredag Middag,

anløbende Kallehave, Koster, Gaabense, Svendborg, Sønderborg

og Brunsnæs, medtagende Gods.

C. P. A. Koch.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 10. Juni 1852:

"Fredericia Avis": For den, som nøiere betragter •

Begivenhederne, er det næsten storartet at see det I

Fremskridt og den Opkomst, hvori Landet fortiden be- j

finder sig, og hvad der er endnu glædeligere, er, at |

see Trangen til Vindskibelighed saa overordentlig j

understøttet ved den Mængde Dampskibslinier, som i j

indeværende Sommer ere etablerede. En By, som især- j

deleshed afgiver et slaaende Beviis paa dette, den [

nyere Tids Opsving, er unægtelig Fredericia, hvis |

hele Virksomhed tillige er udmærket assisteret ved I

Dampskibe, af hvilke vi isærdeleshed maae fremhæve

"Diana". Selve Skibet udmærker sig ved en sjelden |

Elegance, ved Bekvemmeligheder i alle Hetninger, en

kyndig, vakker Capitain og en Besætning, hvis fore- ;

kommende Adfærd gjør et behageligt Indtryk paa Enhver,

som begiver sig ombord paa Skibet. - Hvad

Skibets Seildygtighed angaaer, synes dets lange,

slanke bygning allerede at love den Beisende en hur- !

tig Fart, og dog forbauses man, naar man, som nys

var Tilfældet med os, om Morgenen begiver sig fra

Altona til Kiel, i al So og Mag indskriver sig i

Kiel til Fredericia med "Diana", gaaer ombord og

efter 7 l/4 Times Forløb befinder sig i Fredericia

Havn. - Ligeledes havde vi for kort Tid siden Leilighed

til at gjøre Farten med "Diana" fra Kjøbenhavn!

til Fredericia paa 11 l/2 Time. - I Sandhed, hurtigere

har neppe noget Dampskib tilbagelagt sine Farter^

og naar hertil kommer den overordentlige Priisbillig-;

hed, saa kunde vi ikke nægte os selv den Glæde offentlig

at udtale og fremhæve dette fortrinlige Skibs|

udmærkede Egenskaber, idet vi anbefale enhver Reisen-|

de, ved Afbenyttelsen af "Diana" at overbevise sig oml

disse Liniers fuldkomne Overensstemmelse med Sandhe- j


H/s. Diana.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET I J T T

PÅ KRONBORG ! - 111 " 3

Berlingske Tidende Fredag Aften 18. Juni 1852:

Dampskibet "Diana". ;

Uden at modsige den Hoes over Dampskibet "Diana" j

og dettes Mandskab, som indeholdes i "Berlingske Tid- :

ende" J9r. 132 for 10de Juni d. A., (efter "Fredericia i

Avis"), vil jeg, alene for at gjøre Sandhed gjeldende, '

og saaledes forebygge en eensidig Bedømmelse fra Pub- i

licums Side, bekjendtgjøre følgende Factum:

i

Paa en Reise i det sydlige Sjelland opholdt jeg mig j

den 10de Juni d. A. i Kallehave Færgegaard, og toge

der Billet for at gaae med Dampskibet "Diana" til Kjø-i

benhavn. Jeg begav mig i Stationens Baad saa betimelige

ud imod Skibet, at jeg, da Skibet stoppede, befandt j

mig nogle faa Kabellængder fra samme. I

Fra F'ærgebaaden var behørigt Signal helst, og Færgefolkene

gave desuden Tegn, ligesom de ogsaa raabte

til Skibets Fører.

Der blev saaledes fra Stationens og min Side foretaget

Alt, hvad der kunde fordres, men desuagtet havde

den i "Berlingske Tidende" Nr. 132 saa stærkt råste

Fører den Uforskammethed, at lade Skibet sætte i

Gang, uden at tilstede mig Adgang*

Jeg anseer denne Adfærd for et ligefremt Brud paa

den imellem Skibsets Rhederi og Publicum indgaaede

Contract, og jeg mener, at Skibets Fører er uberettiget

til paa en saadan Maade at behandle en Reisende,

hvad enten de søge Skibet fra en Hovedstation eller

fra en Mellemstation.

Roeskilde i Juni 1852.

A. Petersen.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 29. Juni 1852:

1 "Berlingske Tidende" af Fredagen den 18de ds.

findes et Angreb paa Dampskibet "Diana" og dets Fører

af en Hr. Petersen fra Roeskilde.

Det af Hr. Petersen anførte Factum er efter hvad

Skibets Besætning for mig har forklaret, urigtig, da

Baaden ikke var nogle Kabellængder fra Skibet, idetmindste

ikke hvad man i Navigationen forstaaer ved

Kabellængder, men den satte først af fra Færgestedet,[

da Skibet alt var udenfor, og da det ikke skjønnedes i

at man vilde bruge mindre end et Qvarteerstid førend

Baaden kunde være ved Siden af Skibet, fortsattes

Reisen, thi Føreren har ikke alene Ordre til ikke at

opholde sig paa Stationerne for længe, men det er end!

ogsaa hans ligefremme Pligt imod de ombord værende !

Passagerer, at gjøre al den Fortgang, der staaer i i

hans Magt, og navnlig ikke at vente paa Passagerer,

der kommer for sildig. Hvad mon Hr. Petersen vilde

sige, om han var ombord paa et ©ampskib, der anløb j

6 a 7 Stationer, og som paa hver Station i god Ro og ,

Mag vilde opholde sig et Qvarteerstid? Dog kan man

fordre af et Skib, at det skal vente saa længe ved i

:


H/s. Diana.

B. T. 29/6 1852 (2):

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET JJJ, _ A

PÅ KROMBORG

Kallehave, da maae de andre Stationer have ganske den

samme Ret. Nutildags forlanger man hurtige Communicationsmidler,

deels have vi dem og deels ville vi faae

dem endnu hurtigere, men det er derved en uafviselig

Nødvendighed, at ogsaa Publicum vænner sig til hurtige

Bevægelser, navnlig paa Mellemstationerne, dette er

ogsaa skeet, skjøndt med enkelte Undtagelser, som man

i dette specielle Tilfælde seer.

Om det er Hr. Petersens eller Færgevæsenets Skyld,

at han kom for sildig, skal jeg lade være usagt, men

jeg maa kalde det absurd af enkelt Mand at forlange,

at maaskee hundrede andre Mennesker skulle vente paa

ham, fordi han er kommen for sildig, og jeg maa derfor

raade Hr. Petersen,, at naar han vil reise med Dampskibe,

hellere at være lidt for tidlig tilstede, end lidt

for sildig, da Skibene af ovennævnte Grunde ei kunne

vente paa ham.

Kjøbenhavn, den 26de Juni 1852.

C. P. A. Koch.

Medrheder af Dampskibet "Diana". '

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 31. August 1852:

"Nestved Avis": Oapitain Kromann, førende Skonnerten

"Svalen", som er beliggende her i Havnen, afseilede

fra Karrebeksminde i Onsdags Middags i en

aaben Baad, ledsaget af en ung Sømand, til Guldborg

paa Lolland? hvor han vilde besøge sin Forlovede. Omtrent

Kl. 2 Eftermiddag var Baaden imellem Knudshoved

og -Lolland, men her kommer Dampskibet "Diana :! , paa

Reisen fra Kjøbenhavn til Kiel, bag paa den, og uden

at være observeret fra nogen af Siderne, kom Baaden

ind under Dampskibets ene Hjulkasse, hvor den knustes

og øieblikkelig sank, Capitainen, som sad tilroers,

saaes ikke mere, men antages ihjelslaaet af Hjulet,

hvorimod den i Forstevnen siddende Sømand, der sprang

i Søen, blev reddet ombord i "Diana", hvormed han

maatte gjøre Reisen til Kiel. - Beklage maa man,

at slige Ulykker kunne foregaae om Dagen, men de vilde

jo ogsaa kunne undgaaes, naar det blev befalet paa

Dampskibene at holde Udkig.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 28. Juli 1853:

Svendborg, den 26de Juli: I Gaar Eftermiddag blev

Rasmus Hansen fra Thurøe, Obekjendt Mand 1! ombord paa

"Diana", bragt syg iland paa Thurøe og befandtes ved

Districtslægens xiesøg lidende af asiatisk Cholera.

Efter Forlydende skal han i Dag være i Bedring. "Diana"

havde i Gaar Morges forladt Kjøbenhavn.


Wi

TI-i

xana,

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Berlingske Tidende Mandag Aften 1. August 1853:

Svendborg: En Opvarter i første Kahyt paa Dampskibet

"Diana", der paa Reisen fra Kjøbenhavn hertil

var blevet angrebet af den asiatiske Cholera? blev

igaar Eftermiddag bragt ialand ved Færgebroen og optaget

paa det der indrettede Cholera-Lazareth, hvor

han efter fire Timers Forløb døde.

Berlingske Tidende Fredag Aften 5. August 1853

Paa Grund af de stedfindende Forhold ere Dampskibet

"Dianas" Farter indstillet indtil videre".

Hvornaar Farterne igjen begynde vil nærmere blive

bekjendtgjort.

Kochs Dampskibsespedition.

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 10. August 1853:

"Diana" begynder sine regelmæssige Farter paa

Flensborg Mandagen den 15de August Kl. 7 Morgen.

Kochs Dampskibsezpedition.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 4. Oktober 1854:

Dampskibet "Diana", som paa G-rund af Storm har

maattet vende tilbage, afgaaer imorgentidlig Kl. 6

herfra til Flensborg og Øerne.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 6. Februar 1856:

Sørets Dom.

Ifølge Ddskrivt af Kjøbenhavns Sørets Dom-Protocol,

er, Aar 1856 den 4de Januar, i Sagen Nummer

19 / 1854 Skipper Anders Rasmussen ctr. Føreren af j

Dampskibet "Diana", Skibscapitain S. H. Andersen, afi

sagt Dom, hvis Conclusion lyder saaledes:

Thi kjendes for Ret: ;

Indstævnte Skibscapitain S. H. Andersen bør (under

TTScang af Execution i hans førende Dampskib "Diana"

kaldet) betale til Citanten, Skibscapitain Anders

Rasmussen, 136 Rigsdaler 78 Skilling med Renter

4 pCt. deraf fra Stævningens Dato åen 15de Juli 1854

indtil Betaling skeer.

Processens Omkostninger ophæves. j

At efterkommes inden 3de Solemærker efter denne j

III - 5


H/s. Diana.

B. T. 6/2 1856. (2):

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Doms lovlige ^'oxkynåelse under Adfærd efter Loven.

Udskrivtens Rigtighed bekræftes.

Kjøbenhavns Søret den 8de Januar 1856.

Teilmann.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 3. Juli 1856:

"Helsingør Avis" af 2den ds.:

Yinden holder sig endnu NT., og alle nordefter

bestemte Skibe nødsages at blive liggende her paa

Rheden. Igaar blæste det igjen en Storm af NY., og

Dampskibet "Diana", som paa Reisen fra Kjøbenhavn

til Kolding ankom igaar Morges hertil, maatte ankre

her paa Rheden og blive liggende til om Eftermiddagen,

da Yeiret bedagede sig.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 13. August 1856:

Horsens: j

Byens Avis af Ilte dennes meddeler: Dem, hvem den !

Kanontorden, der igaar en stor Deel af Dagen gjenlød ;

her paa Fjorden og i Lillebelt, ligefra Fredericia

til Middelfart, muligviis kunde have sat Skræk i,

skulle vi skynde os at berolige. Det var Dampskibet

"Diana", der paa en Udflugt med Horsens Sangforening •

til det skjønne Hindsgavl saluterede og saluteredes. .

Deeltågernes Antal udgjorde over halvandet Hundrede, ;

hvoriblandt en stor Mængde Damer, der ved deres Nær- ;

væreise forherligede Dagen. Efterat man paa Yeien I

havde taget Musik op ombord fra Fredericia, hvor man j

fik Leilighed til at vexle Hurra T er med Fredericianerne,

gik man Kl. 10 iland ved Kongebroen og drog

med Musxk og Sang gjennem Skolen til Hindsgavl, hvis ;

Eier Kammerherre Fønss, med Frue modtog Selskabet I

med stor Forekommenhed og stillede den smukke Have !

med dens herlige romantiske Udsigter til fri Afbenyttelse.

Senere drog man tilbage til Landingsstedet i

hvis Nærhed fandtes en Dandsesalon og Beværtningstelte.

Her tilbragte man Resten af Dagen med Sang og :

Dands. Ogsaa Fredericia Sangforening indfandt sig,

rigtignok noget seent, da den s tærke Strøm forsinke- •

de Jagten, som skulde bringe den over, saa at den

først ankom kort forinden Horsenslånernes Afreise,

der fandt Sted under gjensidige uendelige Hurraraab f

fra Skibet og den paa Land i Hundredeviis forsamlede

Lgde.

[III - 6


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Diana. III - 7.

Berlingske Tidende Mandag Morgen 6. Oktober 1856:

Korsør den 4de October:

Byens Avis meddeler: Da Dampskibet "Diana" idag

efter Morgentogets Ankomst var i Udløb herfra Havnen

paa Touren til Horsens, skete et Bræk paa Maskineriet

af saa betydelig Natur, at Skibet maa lægge op og

gaae til Kjøbenhavn for at repareres. Overpostmester,

Kammerherre Wedel-Heinen, der befandt sig ombord paa

"Skirner" lod, ved Efterretning om "Dianas" Uheld,

fra "Skirner" signalisere til "Zephyr", der var paa

Yeien til Aarhuus, i hvilket sidste Skib Passagererne

da bleve bragte ombord.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 23. Juni 1859:

Til Korsør ankom igaar med Jernbanens Morgentog

en Afdeling Fanger fra det herværende Bømehuus,

ledsaget af Politi- og Militair Escorte. Transporten

afgik strås efter med "Diana" til Horsens, for

at afleveres i den derværende Straffeanstalt.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 30. August 1859:

En Selskabstour fra Korsør og Slagelse til Svend-:

borg gik efter Bestemmelsen for sig i Søndags Mor- !

ges med Dampskibet "Diana". Selskabets Antal beløb i

sig til ca. 400 Personer, hvoraf 70 vare fra Korsør,;

26 fra Skjelskør, 16 fra Sorø og Resten fra Slagelse;

og Omegn. Allerede i Korsør begyndte den festlige

Modtagelse, idet man gjennem et Espalier af Dannebrogsfaner

gik ombord paa Dampskibet, der Kl. 6,45 i

forlod Havnen under Salut fra Fæstningen. Paa Over- j

farten havde man det smukkeste Yeir man kunde ønske !

sig. Yed Indseilingen til det maleriske Svendborg i

Sund blev Dampskibet modtaget med Hurraraab fra en i

Mængde tæt besatte og med Flag udpyntede Baade. Kl. j

9*30 dundrede Kanonerne fra Svendborg Skibsbro, og

et Øieblik efter lagde Dampskibet til ved Broen,

hvor en stor Mængde Mennesker havde forsamlet sig.

Kl. 8 Aften forlod "Diana" under Salut og Hurra- !

raab Byen Svendborg, som det under Seiladsen ud gjeh

nem Sundet sendte sin Hilsen ved opstigende Raketter.

Yeiret, der om Eftermiddagen havde været byge- ;

fuldt, var nu igjen blevet smukt. Kl. 12,30 løb !

Dampskibet ind i Korsør Havn, hvor der langs Bolværket

brændte Begfakler, ligesom ogsaa Banegaarden

var oplyst ved Blaalys.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 3. September 1859:

Dampskibet "Diana" ankom i Mandags Aftes til

Flensborg og medbragte hele den kongelige Telteqyipage

tilligemed det fornødne Mandskab.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Diana. - S.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 6. September 1859?

Hans Excellence Krigsminister Lundby med Adjutant,

Capitain Schou, indtraf igaar med Morgentoget

til Korsør og afgik med "Diana" til Flensborg.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 18. Oktober 1859:

Efterat Dampskibet "Diana" i Løverdags Eftermiddags

havde ført Garden tilfods til Korsør, afgik

det igjen til Flensborg for at overføre Hestegarden,

der indtraf i Mandags Morges Kl. ;>.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 8. August 1860:

Et Uheld, som let kunde havt sørgelige Følger,

indtraf, ifølge "Horsens Avis", i Søndags under

Dampskibet "Dianas" Indseiling til Horsens. Da

Lodsbaaden vilde lægge til Dampskibet udfor Hjarnø,

kæntrede den nemlig ved en uheldig Manoeuvre

i den stærke Søgang. Lodsen tilligemed den ene af

Roerkarlene fik fat i Dampskibshjulet og klattrede

op igjennem dette, den anden Roerkarl derimod

drev agterud, men blev reddet ved et Redningsbælte,

der hurtig blev tilkastet ham, hvorpaa han ved

en Line haledes op paa Dækket.

Berlingske Tidende Onsdag Aften 7. August 1861:

Fredericia, den 6te August: - Den længe bebu- |

dede Udflugt herfra til Hovedstaden har i Dag tag-f

et sin Begyndelse. I Formiddags El, 11 afgik Deel-f

tågerne (, omtrent 250, hvoraf nogle fra Nabobyernej

med Dampskibet "Diana" til Korsør.

Helsingør Avis Tirsdag 21. Oktober 1862:

Fra Faaborg skrives i Byens Avis af 18de October:

- I den haarde Storm igaar Eftermiddags

Kl. omtrent 4? da Dampskibet "Diana" paa Touren

fra Korsør til Flensborg var passeret Skjoldnæs,

brød en svær Sø den agteste Deel af den Bagbords

Hjulkasse istykker, hvorved Skibet bordfyldte og

laae med Skandækket under Yand og det Styrbords

Hjul aldeles fri af Yandet. Capt. Petersen havde

den Aandsnærværelse i en Hast at faae Bagbords

Faldreb aabnet saaledes, at det Indenbords Yand

fik Udløb, og omendskjønt Styret var fra Skibet

under disse Omstændigheder, lykkedes det ham dog

at faae Skibet til at falde af for Yeiret, hvorved

det atter successive kom nogenlunde paa ret

Kiøl. Han satte derpaa sin Cours til Faaborg,


H/£ uxana.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Helsingør Avis 21/10 1862. (2):

hvor han i Nat foreløbig har udbedret Skaden og

afgik til Flensborg imorges El. 6. Ejndeel Gods g:

overbord, medens Skibets ene Side l$e under Yand

Passagererne befandt sig Alle ved god Stemning.

Berlingske Tidende Fredag Aften 3- Jnli 1863:

Svendborg, den 2den Juli; - Da Dampskibet

"Diana" igaar Middags stoppede ved Lohals paa

Langeland for at afgive en Passager til den derfra

ankomne Færgebaad, der var bemandet med Færgemanden

og en Karl, tildrog sig den sørgelige

Ulykke, at Baaden, som efter passagerens Modtagelse

vilde forlade Dampskibet, ikke kunde blive

klar af dette, inden det seilede bort, hvorfor

den kæntrede og Karlen druknede. Færgemanden fik

fat i en tilkastet Ende Toug og frelste sig, Xigesom

og rassageren, Student Wilhjelm, blev reddet

derved, at en Reisende ombord paa Dampskibet,

Skibsfører van Deurs, sprang ud og bjergede ham.

Denne ædle og menneskekjærlige Handling af den

unge, brave Sømand, fortjener saa meget mere at

hædres ved offentlig Paaskjønnelse, som det er

det femte Menneskeliv, Hr. van Deurs har frelst

fra at omkomme i Bølgerne.

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 3. November 1863

Dampskibet "Diana" afgik fra Flensborg til Korsør

Løverdag Morgen, men maatte vende tilbage paa

Grund af Storm, afgik derpaa Søndag Morgen.

l

Helsingør Avis Torsdag 5. November 1863:

Korsør, den 2den November: - Et usædvanligt

Liv herskede i Løverdags i jsyens Gader som Følge

af, at en stor Deel af det til nataillonerne i

Slesvig indkaldte Mandskab samledes her. Under

Sang og nurraraab ankom i Løbet af Eftermiddagen

endeel pr. Axe, en større Deel ankom med Postskibene

fra Nyborg og Aarhuus, og da Aftentoget indtraf,

voxede Antallet til over 1.000. Tvende Post-i

dampskibe og Dampskibet "Diana" vare bestemte til

at overføre Mandskabet, men den orcanagtige Storm

der rasede Fredag Nat og hele Løverdagen, bragte |

Forstyrrelse i det rrufne Arrangement. "Diana",

der skulde komme hertil fra Flensborg, udeblev, j

og Postdampskibene toge det fornuftige rarti at \

forblive i Havn, indtil Stormen havde udraset. ;

Herved blev det imidlertid nødvendigt at indqvaea?-;

tere luandskabet, og Byen fik saaledes, tilmed ved

Nattetid, en saa stor extraordinair Indkvartering,!

som ikke har været kjendt siden forrige Krig. Da

man imidlertid havde forudseet dette, vare Forbe- :

redelserne tagne saa godt, at det hele Mandskab

en halv Time efter Aftentaigets Ankomst havde faae ti

III - 9


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KROMBORG

H/s. Diana. III - 10.

Helsingør Avis 5/11 1863. (.2):

anviist Qvarteer. Igaar Morges Kl. 6, da Yeiret

bedagedes, afgik Postdampskibene med den største

Deel af Folkene til Kiel, og "Diana" ankom her

midt paa Eftermiddagen for at afgaae med Resten

til Flensborg.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 16. Februar 1865

Koch & Henderson have efter en Anbefaling fra

Bestyrelsen for Handelsforeningen i Faaborg besluttet

fra Mai Maaneds Begyndelse indtil videre

at lade Dampskibet "Diana" paa Touren imellem

Korsør og Flensborg anløbe Faaborg.

Helsingør. Avis Torsdag 8. November 1866:

Dampskibet "Diana" ankom i Mandags Aftes til

Aarhuus fra Korsør og afgok igjen den følgende

Dag. Øiemedet med dets Reise var ifølge "Aarhuus

Stiftstidende" alene at overbringe en fornem

sindssyg Dame fra Sjælland til Sindssygehospitalet.


H/s. Diana.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

Dansk Rigstitende 16. December 1865:

Dampskibet "Diana" tilhørende D'Herrer Koch & Henderson

er, efter at have ophørt med sine Farter mellem

forskellige slesvigske Byer og Eorsør ankommen

hertil for at underkastes en gennemgribende Repara- i

tion i Yinterens Løb, indtil det til Foraaret atter j

optager sine Farter. Det er bleven henlagt i Trangraven

paa Christianshavn, hvor dets Maskiner og Kedler

ere tagne ud, da disse Dele tillige skulle repareres

eller kompleteres med nye»

Dansk Rigstidende 8. November 1866:

Dampskibet "Diana" ankom i Mandags Aftes, den 5.

November, til Aarhus fra Korsør og afgik igen den

følgende Dag. Øjemedet med dets Rejse var ifl. "Aarhuus

Stiftstidende", alene at overbringe en fornem

sindssyg Dame fra Sjælland til Sindssyge Anstalten.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

H/s. Diana. III -

Berlingske Tidende Onsdag Morgen 8. December I869.

Dampskibet "Diana"

er ifølge modtagen Efterretning igaar Eftermiddags paa

Reisen fra Aarhuus til Korsør i stærk Taage løbet paa

Grund Nord for Ealskov Hev. Passagerer og Gods ere

ilandsatte med Baade.

I et Brev fra en Reisende, der var ombord, hedder

det: - Der hviler et særligt Uheld i dette Efteraar

over de Dampskibe, som fare paa Aarhuus, "Horsa" er

gaaet under, "Tuskar" har maattet kaste en Heel Deel

af sin kostbare Ladning overbord, og nu er endelig Dampskibet

"Diana" blevet halvt ødelagt. Dette sidste Skiføm

der tilhører Det Forenede Dampskibs Selskab og føres af

Capt. Iversen seilede igaar Formiddags i stærk Taage fra

Aarhuus til Korsør, indtil Visby paa Samsø gik Farten

nogenlunde godt, men senere hen var det umuligt paa

Grund af den stærke Tykning at finde Kede i Farvandet.

Omtrent Kl. 6 stødte Skibet, uagtet der stadig blev

loddet, paa et Steenrev, saa at der kom en stor Læk.

Heldigviis var det ganske stille, og uagtet Skibet efterhaanden

lagde sig mere og mere paa Siden, var der

ikke nogen Livsfare. Capitainen, som vistnok er fri for

alt Ansvar, og som hele Tiden havde viist megen Omtanke,

sendte en Baad ud for at skaffe Hjælp, og da Taagen

snart efter lettede noget, fik vi Øie paa Sprogø Fyr.

Det Sted, hvor vi vare strandede, viiste sig, som Capitainen

ogsaa troede, at være den anden Side af Halskov

Rev ved Korsør, et af alle Dampskibsførere meget frygtet

Sted. - Efter et Par Timers Forløb, som den største

Deel af Passagererne tilbragte i megen Angst, kom der

endelig Baade fra Land, og alle Passagererne førtes nu

velbeholdne til Korsør. Af de lo Heste, som vare med,

svømmede de ni lykkelig iland, hvorimod den tiende omkom.

Skibet var ved vor Afgang frahorde halvt fuld af

Vand, og det er vel tvivlsomt, om det vil kunne lykkes

at føre det til Korsør.

Berlingske Tidende Lørdag Aften 11. December I869.

Dampskibet "Dianas" Forliis.

"Dianas" Maskinrum og Forkahyt ere nu fulde af Vand.

dog haaber man, at Skibet, naar Hjælp indtræffer og

Vinden vil holde sig og navnlig ikke gaae om til Vest

eller Nordvest, vil komme af Grunden. "Diana" hænger

med Forskibet paa Revlen, medens der ved Agterenden er

halvtredie Favne Vand. En vestlig Storm med den dermed

følgende høie Sø vil derfor mulig brække Skibet over.

Berlingske Tidende Tirsdag Aften 1^-. December I869.

Dampskibet "Diana".

Efterat Dykkerdamspkibet "Skandinavien", som hidkaldtes

til Hjælp istedetfor "Helsingør", der grundstødte

paa Sjællands Hev og maatte søge ind til Aarhuus,

i nogle Dage har arbeidet paa at tage "Diana" af

Grunden, er dette i Søndags lykkedes, og "Diana" paa

Slæb af "Skandinavien" indkom om Aftenen i Korsør Havn,

hvorfra det om kort Tid vil afgaae til Kjøbenhavn for

at kortime i Tink-


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KROMBORG

ss Diana. N R B W. III - 1.

Berlingske Tidende Torsdag Aften 3. Marts l87o:

Det islandske Postdampskib "Diana", der føres af

Capitain i Marinen, N. Jacobsen, ligger nu ved Kytoldbod

og vil paabegynde Indladning af Fragtgods paa Mandag

den 7de d. M. Skibet vil afgaae, saasnart lisforholdene

tillade det, hvorom nærmere Bekjendtgjørelse

fra Postvæsenet kan forventes.

Berlingske Tidende Mandag Aften lha Marts 1870:

Det islandske Postdampskib "Diana" retournerede

igaar Eftermiddags til Indrerheden paa Grund af lisforhindring,

efterat at have været tværs af Hveen.

Berlingske Tidende Fredag Aften 18. Marts l87o:

Det islandske Postdampskib "Diana" afgik i Eftermiddag

fra Nytoldbod, staaende nordefter.

Berlingske Tidende Fredag Aften 1. April l87o

Postdampskibet "Diana" er, ifølge Telegram fra

Leith, ankommet til Lerwick den Zh. Marts om Aftenen,

efter 2 Dages Storm, Alt vel, og afgaaet den 26. Marts

om Morgenen.

Berlingske Tidende Fredag Aften 27. Maj l87o=

Postdampskibet "Diana"

er, ifølge Telegram fra Leith af D. D., ankommet til

Færøerne den 22de ds. og ventes at naae Kjøbenhavn

den 3ote. Alt vel.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

PÅ KRONBORG

ss Diana es Linda Clausen, 0 W D

Berlingske Tidende Torsdag Morgen 23* Februar 1950:

Det Forenede Dampskibs Selskab har af Rederiet C

Clausen købt Dampskibet "Linda Clausen", der under

Savnet "Diana" vil blive sat ind i DFDS ! s Eksportfart

med Landbrugsprodukter mellem Danmark og Østen;

Det nyerhvervede Dampskib er bygget paa Svendborg

Skibsværft i 1945 og har en Lasteevne paa 1.300 Tons

d.w. Det har et stort Køleanlæg af en saadan Kapacitet

, at alle Lastrum kan køles ned til Minus 18 G-rader

Celsius.

Premdrivningen sker ved en Lentz Dobbelt-Compound

Dampmaskine paa 1.200 I.H.K. af Helsingør Skibsværfts

Fabrikat, De to Hovedkedler, der ligeledes er bygget

i Helsingør, var oprindelig indrettet til Kulfyring,

men blev i 1948 forandret til Oliefyring.

"Diana" faar Plads til 4 Passagerer. Skibet er i

Øjeblikket til Eftersyn ved Aalborg Værft, saa snart

det er færdigt her, gaar det ind i Noras øf art en.

Lloyds list and Shipping Gazette Mandag 11/12 1950

Copenhagen, Dec« 9*s

Danish steamer "Diana", Copenhagen for Newcastleupon-Tyne,

cargo agricultural products, grounded

lightly outside harbour last night during fog. "Vessel

has been refloated with tug assistance and is

now anchored for diver's ezamination. During grounding

she was lightly struck by Swedish ferry "Malmøhus".

"Diana" has been esamined by diver, found

seaworthy and is continuing on voyage when fog lifts.


HANDELS- OG SØFARTSMUSEET /III -

PA KRONBORG

ss Diana ex Linda Clausen. 0 W D M

Berlingske Tidende Predag Morgen 25« Juni 1954:

Ved Københavns Politis Anklageskrift af 8. Juni

1954 var Skibsfører Willy Constantin Tramp ved Søog

Handelsretten i København sat under Tiltale for

Overtrædelse af Søvejsreglerne ved som Pører af DP-

DS. ss "Diana" den 1. Marts 1955? åa. Skibet paa Eejse

fra Odense til Hull befandt sig i Storebælt at

have undladt at stoppe Maskinen, da der Kl. 12,37

hørtes Taagesignaler foran for tværs, hvorefter Skibet

Kl. 12,59 kolliderede med ms "Hanseat" af Hamborg,

der skete nogle mindre Skader paa Skibene.

Ketten lagde Vægt paa Kaptajnens Porklaring om,

at han ned Klokkeringning fra "Hanseat" maatte opfatte

dette Skib som Ankerligger, og at det derfor

gjaldt om mest muligt at bevare "Dianas" Manøvreevne.

Naar hertil føjes - siges det i Præmisserne -

at "Diana" sejlede med langsom Part og, umiddelbart

efter at Klokkeringningen var hørt, slog Puld Kraft

bak, findes Tiltalte ikke at have gjort sig skyldig

i Overtrædelse af de gældende Bestemmelser. Kaptajn

Tramp blev derfor frifundet og Sagens Omkostninger

paalagt det offentlige.

More magazines by this user
Similar magazines