Hjemmefra : fortællinger

booksnow1.scholarsportal.info

Hjemmefra : fortællinger

y-.


&%1>


hjemmefra.

gortællingct

af

fatter SolberOmb (Dr. H.)

3?orfagt af ben tøyfbenbaflfie Sogfianbcl (5. Jbegef).

Xbieleø 9? ogtrtjfferi.

1873.

ut '-

feggfcjj


•(pA,

.

r.;9 o 1976

pr

Tt? /Vt,


Indhold.

Bibi

©taffels Mariane 1

©peilet 101

Robers 2tro 129

blomme 147

©ent møbt 165


Sfctftftefø lUttmie.


I.

©aarben ligger for (Snben af en s

ilttee af mægtige

ul fom et

(Sfilberf)u§ , en 21nben meb en (Stump af en afbræffet

®ren, en £rebie er rent borte, cg gjennem ben StyS*

ning i Sftceffen , fom fyeroeb er frembragt, brtyber en

breb Straateftribe inb otter ben græ§begroebe 23ei.

©aarben er iffe ffaanet mere enb Meen; ben er garn*

mel og graa; et SBinbue ftbber fyøit, et anbet laet;

et er [tort, et anbet lille; Stabe er ber flet iffe

tænft toaa. — 3 meget gamle £)age Ijar ben »æret et

(Slot, ftgeS ber; og intet (Slot funbe ftmeS mig tyer*

tigere enb ben gamle, forfalbne @aarb for (Snben af

ben luffebe (Slmeallee: ben oar mit 33arnbom$bjem.

S)et er nu mange 2lar fiben.

2)en %\b faae bet anberlebeé ub i $erben enb

nuomftunber; ba oar ber iffe ben Uro ooer gclf fom

i oore £>age; man fab l)elft hjemme — „SngenftebS

fyar man bet bog bebre enb i ftt §jem," t)ørte jeg

tibt af mine gorcelbre, og jeg gao bem $Ret — en

D^eife, felt) om ben iffe oar længer enb til §ooeb=

1*


ftaben, »ar en l)el 23egittenbeb. Xerfor ttar bet tf te

faa unberligt, at ber ttar 9?øre i Støren, naar „ftaiee-

ttegnen" jfulbe affteb. ^alttettcgncn »ar bet fterfte

cg tungefte af alle ®aarben$ ttlumtc £jøretøier. (2en

®ang cm Sftaaneben blett ben ftytbt meb ^rcbufter af

Sftcelfefjætber , (Sttineftt cg gebeftalb ; fternfeeffe cg

(Smorfjerbinger bannebe Unberlaget, etter bem taarnebe

ftg SæSfet; øtterft ttaa bet laa en £altt eller te nict

^ottebet bængenbe nb eeer 23agfmccffen; en fatfnnff

§ane fab i en $urtt meb et 9tet etter cg jøgte, rer

i dammen, at arbeibe fig nb af fit gængfel; eg foran

ttar et brebt (Sæbe, fem inbtogeS af 33cgnen§ Styrer

eg fyanS uabffillefige £ebfager, en langtcet fert $nbet.

^alttefubffen ttar ingen ringe 'perfen ttaa ©aar«

ben. §an ttar en betreet SJianb, fyttem bet ttaalaa at

fælge barerne, gjøre Sntljøb til $uØ$oIbtttngen cg

aflægge Sftegnffab fer pengene. 9ciel3, fem beUætte

benne (Stilling, følte ogfaa fin SBigtigfyeb: i SBcrgeftuen

gjorbe b,an gorbring ttaa ben øeerftc $tab£ oeb 8ot*

bet næft Sabefcgben, cg i (Statben ffuibe IjanS £>efte

fyatte bet bebfte Sttittcug. Sftaar en tf jøbenbattuSreife

fteb fer £>øren, taalte 9cielS tffe at be Brugte« enbeg

!un til bet ringefte SrBeibe. „£e ffulbc bttite cg

famle kræfter. £cltt 9)Jil ttar ingen Sttrtngeet,"

fagbe fyan; og naar Tagen til Øfretfen fem, rare

§eftene faa ttyffe cg ftruttenbe af etterbretten gobring

og 9ctelS faa tyl cg ftruttenbe af 9tattrøier, at v

JUie

fyaøbe enbt tteb at røre fig.

§ele ©aarbenfi 33cfclfning ttar gjevne ttlftebc eet

SlatttettognenS Sfretfe. Karlene hjalp mob at fbænb«

fer etter faae tit meb jamberne i Bommen ; $tgerne


ftaf bereé $ooeber frem af 9D?celfefjcelber og 23rt

oi 33ørn manglebe naturligoi§ minbft; felt) gaber og

Sttober fom gjerne titftebe og gao D'ftelå, fom brebebe

fig oeb (Siben af ^ubelfyunben, be fibfte -)3aalæg og

gcrmaninger.

§eftene."

„53cer nu forfigtig, 9Helå, og pa§ gobt )paa

Dcieté niffebe $aa bet optaarnebe SceS fom en

3eu3 paa fit Cltymp.

„Du maa fee at naae Oufteb, tnben bet bitøer

mørft. 3) c ftge, at et $ar Slaøer er 6rubt ub."

yiitU pegebe øaa en rnften Sabel uben Sfebe,

fem oar pulfen neb oeb SBegnfjælen, og ntffebe atter.

$an fyørte tffe til be meget £atenbe; men eet (Spørge*

maal unblob fyan albrig, tnben S3ognen fattes igang:

„(5r ber faa mere, .Jpuébonb?" og eet ar bu guffet ftaffelé Wa*

riane?" Sftaar fyan fyaøbe faaet et befrceftenbe 6oar

fyerpaa, fyeb bet: „$jør faa i @ubS 9caon!" og affteb

ffumplebe 33ognen oøer ben ujæone brolægning, mebenS

ftaloene brølebe, §anen bulbrebe, og jubelen i utibig

£jenftioer ffcrang gjøenbe frem og tilbage oøenfcaa

Sæéfet. 21Cle fulgte Rognen meb SHnene neb gjennem

i-abegaarben og neb ab 2tfleen, inbtil ben oeb £ebftebet

forfoanbt oeb en krumning af SBeien.

3eg oar altib meget It)ffelig, naar jeg funbe faae

£00 til at følge SftietS $aa 55et og fjøre meb til 2eb=

ftebet. (Sn 2)ag, efterat be fceboanlige 21fjfeb3ceremo*

nier fyaobe funbet


og mebenS »i gob for gob fneglebe neb ab Meen,

fburgte jeg:

„DcielS, fyoem er ftattetø Mariane?"

9?ie(S »ar netop »eb at tænbe fin -pibe. 3 8abe*

gaarben, font laa fulb af $alm, torte iffe røgeS; faa-

fnart »i fom ubenfor ben, traf fyan gtyrtønbe, ©taal

og ©ten frem, (log 3lb, »uftebe paa Xrøffen i %tn*

ben og r)oIbt ben mob ben ftop&ebe $i&e. -3 SDteQem-

rummene mellem bragene, fom fenbte mig SRøgen lige

t 5lnfigtet og ben af goroentning gabente iLUunt,

mumlebe fyan:

„§un — boer — i


%\it — ftræbe — ."

3)a jeg albrig fya»be »æret i gooebftacen, ba»be

benne Oplivning fun ringe 3ntereSfe for mig. £a

jeg fjenbte -DcietS og »ibfte, at fyan fyavbz fin egen

SRaabe at fcrflare fig, og at bane Xanfer beoægete

fig meb famme ©inbigfyeb fom fyan§ Segeme, »egtece

jeg mig »el for at afbrfybe fyam og »entebe taalmobigt,

at fyan ffutbe faae Xobaffen tit at brcenbe og fortfcctte

fin gorftaring.

"

„3)et er nogle farlige Xrapper berep," »etbleo

ban, forføtgenbe fin egen £anfegang; „man fl&oer til-

»eks fom i et ftirfetaarn. 3eg bli»er ganffe trang*

brr^ftet og maa altib betale en ©joner fire ©filling

for at fyjeelpe mig ©mørbøtten og ^affenilliferne beror

— — 5)ct forftaaer fig: guSbonb gioer mig [o $en«

gene igjen —

„2)?en fyocm er l)un, SRtelØ? 4 lunte jeg iffc bare

mig for at gjentage; „og tyoorfer ffal ter altib fen-

beg ©mor og Cft og 2)?el og faabau Steget mb til


fyenfce? ©ibfte 3u( fif fyun ogfaa golfer og &g6ler —

bet guffer jeg gobt!"

"

„3)et er en meget pen gammel ftone," løb @ca*

ret; „fyun btiber attib en ©naps og en 23ib SBrøb.

fjorrcjien oeeb jeg iffe, boem fyun er, og forfor §u3=

benb atftiflenS fenber Seoemaabe til fyenbe. Sflen

9)£aren tyer i Sebfyufet fyun bar fjenbt fyenbe i benbeS

Ungbom — —

©c trøffebe Sebftolper for (Enben af alleen oare

§erfule§ftøtterne, jeg iffe torbe ooerffribe. Ubenfor

bem bugtebe $eien fig ooer en ftor ©lette lige tit

©fooen; ber gif SRugmarfenS urolige bølger, og ber

laa JHøcermarfen fom et røbt 23lomftertæppe, og t en

lille $tytte unber en gammel .Jpnlb boebe Skaren, fom

ffutbe oogte Sebct. $un oar iffe nær faa oanffetig

at faae til at tale fom 9eiel3. %\ benbe fyar jeg fyørt

bet Sftefte af efterfølgenbe §iftorie.


II.

9 bet ftyboeftlige Sjællanb gaaer en ftjorb inb i 8an*

bet. ©nart er ^fyften flab, cg Sbrnmarfer og Gnge

firtoge lige neb til (Soen; fnart ftaaer ben meb gule

Serffrænter meb fneifenbe ©loøe. #jorben bar fun

ringe 93rebe, og $anbet gaaer fmutt berinbe. §i|l og

fyer ligger en gijlerfytotte paa Stranben cg inberft i

forben ^jøbftaben. Ub imob føabtt ftræffer fig en

ftorre ®fot>, ber ligefom bet ncerliggenbe gifferteie

fyebber SBuSnaffc. S ben


9

90?en at £rolbert fyar boet ter i gamle ©age, er

fiffert nof; tt>t tengang man et>ev i 5tarb» toilbe btygge

en IHrfe, btet> 23uénaffetrotben jaa »reb, at ban tog

en ftor Sten, fom laa oppe paa peppen af gaffen —

-Suttet, b»cr ben fyar ligget, fan enbnn feeS — cg

fylebe ben efter ben fyat»fulbenbte Sirfc. ©en Onbe

er ftærf, men tibt femmer Ijan beg attige»et tilfort

Stenen naaebe iffe engang lja(»»ei3 o»er # jorben, men

falbt og borebe fig meb en faaban Shaft i ©runben,

at ben trtyffebe Sanbet ep »eb Siben af. ©en lide

0, fem fyeroeb bannebeS, Ijebber Sretbfyctmen, eg i

£ao»anbet mellem ben eg 53nånaffe fccS ben ©ag ibag

ben »ætbige forte Sten, fom ©rolben faftete efter

ftirfen. ©enne ble» imiblertib færbig; ben fneifer

fjøtt paa S3affen meb tyotbe Ofture og ljttbt laarn

meb taffebe @a»fe, fem fan jeeS langt og tjener tit

Skærfe for be faa Sfibe, ber foge inb i forben.

Søbet gaaer mellem £2en og Starbr>; f;»orimob kantet

paa 33u^naffefiben er faa grunbet, at fun 93aabe funne

flr/be ber. Sftebenfor ^trfen ligger 2anbébr>en, eg neben=

for benne paa en £)bbe et teglhængt §u«, ber fer iffe

mange 51ar ftben opførte« til 33olig for en ©olboetjent.

Unber be eotnbeltge ftrtge og foifttyrrete gerfyelb i

23egtmbelfen af 21artyunbrebet uboifteteS Smugleriet

ooeratt efter en ftorartet 5Dcaaleftef. Ogfaa t ©an*

marf blomftrebe tzt, cg tyer paa Ht)ften breoeé bet i

lang ©ib meb ftor ©riftigfyeb. gtfferne i $arbr; cg i

23uénaffe »are lige gebe cm at fyjcelpe Smuglerne,

men faae gjenftbigt ffjæ»t til fyinanben fem SKebbeilere

til ben fceraf folgenbe gertjenefte. ©a nu ©etb*

betjentens gufl ble» bygget, gneb 93u$naf ferne fig i


10

gænberue og fagbe: „Xet haoe De ftarbtyer ©actooe

gcbt af!* Øjenboerne berimob oare nærøeb at tee

i 5(int; £olbbetjenten oar tern en Xorn i 25iet, og

be ønffebe af fjertet: „(9ib fyan fat paa Xrctbbolm!"

fyoor fyan efter bereS Mening omtrent funbe fyaoe bet

ligefaa gobt fom paa 23lofébjerg. 2)en lille i

forben anfaaeø nemlig fom et forceret (Steb, og 3n=

gen fatte meb fin gobe SBitlie ftøbberne paa ben.

3 SuSnaffeffoø boebe paa ben £ib en 2fcc=

fogeb oeb 9iaon 2ftarfu8. gane 33olig laa paa ben

mobfatte (£ibe af Sfooen, et lide fymbt §ué meb

grønne 33tnbuer, meb en Storferebe paa ben ene (Enbe

af £aget og et SBinbfløt paa ben anben. gløiet fere*

ftittebe en 3æger. ber ffjøb en fpringenbe $are i en

faaban Dcærfyeb, at §are, SRøgen af 23ø§fepiben og

Sceger gif ub i (St. goran §ufet laa en lille 2ø; og

en $iaibag, 6fooen fteb grøn, faaeé §u3 og 3æger

og Sterl'erete og be frifie £rcetoppe ligefaa tåbeligt

nebe i bet blil'jtille $anb fom paa ^rebben. (Sn ung

%nge meb en 2tylt unber Urinen frøb ooer Stenten;

l)un ftanbfebe og faae cg bleo ftaaenbe cg fatet i

Stanfer. §un feer op oeb en Stemme fra .pufet, fem

xaahtt:

„pallet! goem er bu?"

„3eg er Mariane."

w |H>ab for en Mariane?"

„3om er fceftet til Sfofcfogeb i^arfuS."

„§an boer tf fe nebe i 2>anbfyuLtet, bu glcer paa.

©aa om til 33agfiben af §ufet; rc *' er Xoren."

^igen fulgte if fe uben en fctø Slngft ben gione

2lnoiSning. SDtanben fyacbe talt faa barff; cg ntppt


11

fif fyun løftet ftltnfen paa guSbøren, før en ftor 3agt=

fyunb brøb frem og foer bjæjfenbe meb fyenbe. -3 fin

fjorffræffelfe flap fyun fin SBtjlt cg tcg tilbené inb at>

(Sfoøen cg §unben efter l)enbe; men ftrar efter lob

en (Stemme fig fyøre, fom klbte fyenbe og £>unben ril*

bage og talte afoerlenbe opmuntrende og ffjænbenbe:

„23ær iffe bange, min $ige! — gty, 23effaS,

flammer fyan fig iffe! — §unben gjor big iffe neget!

— S3tt fyan l)erum! — tom bu fun, 53arn; brr/b big

iffe om fyanS knurren!"

2)en ftalbenbe »ar et gammelt fruentimmer meb

føl»fy»ibt £>aar. ©et laa om fyenbeé rrmfebe Slnfigt

faa ffinnenbe fem en 8cmmerff», og ub af fyenbeS

blaa Ørne talte Øcbfyeben felo.

„(&aa bu er Mariane!" fagbe fyun cg mønftrebe

$tgen fra Sop til Xaa. „3)u er ncf bleoen crbenlig

ferffræffet, førft af min 23rober og fiben af SBeffaS?

53rt)b big iffe berøm. 3ngen af bem mener bet faa

flemt; be fnurre ncf, men be gjøre 3ngcn gertræb.

9caar bu blot er en gob $ige, ffude oi ncf femme ub

af bet." —

3)e fom fortræffeligt ub af bet t ©foofogebfyufet.

8fo»fogben og fyanS (Bøfter ubgjorbe fyele gamilien.

2)e gamle (Søffenbe fyaobe tibligere tjent paa $erre*

gaarben, ben (Sne fom Sjener, ben Slnben fem dammer*

pige. Sil £øn for lang cg tre Xjenefte »ar 9)?arfu§

bleoen (Sfoofogeb, cg efter £>erfrabeté £ob oar 2ø*

fteren taget i §ufet til fyam. §un f;a»be unber Op-

fyolbet paa ©aarben faaet et mere pcleret 93æfen og

lært mere, enb 23ønberbørn etters lærte; fyun fyaøbe

ogfaa ombyttet 511muebragten meb ^jøbftabbragten, og


12

ben gamle attib »er.e cg pilne $ige falbteS af Om=

egnens golf meb et Ubtrr/f af 21gtetfe 3omfru Regine.

33roberen f^ntc« »eb førfte £Hefaft en fulbftænbig 2)£cN

fatning. §an »ar ligefaa barff cg brummenbe, fem

fyun »ar milb cg »enlig ; men unber bet ru 2)bre flcg

bet famme gobe fjerte: fyan »ar lun Sange for at

»ife bet. §an »ar fat til at paSfe »aa 8fo»en; ber

»ar caabe ^rftfcjfytter cg 33rcentetto»e, cg ter »ar en

SDcængbe 51rbeibere at fee efter, ger at feette fig i

9ief»eft, mente 9flarra8, at man „maatte »enbe bet

Saabne ub og »ife Xcenber" ; og fyan »ar efterfjaanben

bleoen faa »ant til at „»enbe bet 2aabne ub", at ban

brummebe til 211t. 9ften fyan mente iffe neget meb bet,

fom løfteren fagbe; ban »ar ligefem 93effaS, ber og*

faa gjerne tog paa 23ei o»er ingenting. SDJartane

fja»be iffe »æret mange £age i gufet, før gunben

fulgte fyenbe b»cr fyun gif cg ftob og ftiffebe fyenbeS

gaanb. „£et er et gebt Segn," fagte 3cmfru %tt*

gine; „Styrene forftaae fig paa SDcenneff er ; be bclte

fig fun til bem, man fan libe $aa."

Mariane »ar et forcclbretøft 23arn, ber ^attt

bøiet enbt cg iffe fja»be lært meget; men be tre Bar,

fyun »ar i u3mober , cg fyun

mente, at bet iffe »ar ncf at førge fer legemet alene.

9caar 2>agen3 5lrbeibe »ar enbt og 5lften$maben taget

af 23orbet, fatte Regine fin 9?of fyen i tfrogen cg teg

en gammel Spccnbebibel neb fra §t)lben c»er £$a*

toilet; 9cæfebrillerne fem frem af Sr/fur»en, cg f)un

ga» ftg

til at læfe. §un tæfte fjøit, SDtariane børte

efter, mangt et gebt grø falbt i fyenbev ©jttl, cg bet


13

fatbt fyøerfen paa ^tippegrunb elier mellem £orne cg

£tbfler; bet fatbt i uepbfyrfet 3orb ; bet faa nogen

£ib før bet fpirebe; men fnart bfece biSfe aftentimer

benbe be fjcerejte. §un faoe $erben i et nfyt S98;

ber gi! et (Sofbtinf gjennem Sioet, cg fyun følte fig

Ibffelig.

Om aftenen gjcrbe 9)?arfu§ i heglen en SRunbaf

i (Sfoøen. 9caar fyan fem fyjem cg traf ©øfteren »eb

læsningen, brummebe fyan: „2)?ig fimeé, bet lunte

»ære nof meb. ben ^ræfen, »i faae cm (Sønbagen."

9)cen allige»et traabte fyan fagte for iffe at forftfyrre,

cg naar fyan fya»be faaet floppet fin ^ibe, fab fyan

i ^affelc»nSfrogen faa ftifle fem en 9)?u§ og fyørte

efter. §an fagbe rigtignof, „at bun »ar gob til at

læfe goH iføon;" men at f)an iffe fo», mcerfebe Ma-

riane fnart.

(Sngang tæfte Regine beretningen cm ben føi'*

lerne ©øn. ®a fyun font til bet 3teb, b»or §jem=

femften omtales, btec fyenbeé Stemme utpbelig; 9Jca=

riane Ijafcbe onbt »eb at ferftaae £)rbene. -)3igen faae

op fra fit 21rbeibe og bemcerfebe, at IjenbeS Sftab*

mcber gjorbe fig Umage for at fyolbe fine Saarer til*

bage; libt efter ftanbfebe fy urt Savningen og trtyffete

£ommetørflæbet mob £)ine. §un brog et


14

„Døb etter tf fe! Det gaaer tf fe, font kræften

præfer. Der ffal tø&erfen flagteS gebefatø eller gjøreS

©ilbe.

s

2lf £>unbepibffen —

ffulbe fyan fyaoc

„SftarfuS," afbrøb fyun bebenbe.

„Sif gunbefcibffen — "

„Det gjorbe bu tf fe. Det nænnebe bu iffe!"

„3eg HU?" brøtte SDtøfu«, faem 23efft)tbning

for 23løbfyjertetfyeb »ar en af be meft faarenbe. „£>at)be

jeg blot ben fnægt, jeg ffulbe — " gor at oife, f/øab

fyan ffulbe, feer fyan op cg reo §unbepibffen neb fra

hæggen, gormobenlig fyaøbe SBeffa« i fine unge Dage

gjort 23ef jenbtffab nteb ben$ tunge ©nært; tin' faafnart

ben faae ^tbffen, frøb ben nteb et tntfeligt .jpr/t tnb

unber ©engen, og i fantnte Øtebltf øar ©foofogbené

53rebe afoæbnet. „23ef'fa8, gamle Dreng, bet rar jo

iffe btg, jeg mente," forfif frebe fyan meb fin blibefte

(Stemme; og ba §unben beroliget fom frem af fit

©fjul og elleoilb af ©læbe glemte ftn Sliber, fatte

forbenene paa fin §erre$ 6fulber og fliffebe fyam,

tog ben barffe fogeb mob ben8 ftr;3 faa Ityffelig

fom en (Siffer mob ben forfonebe (Sljfertnbeg.

Den Siften ffilteS man mob ©ceboane forftemt.

Dalen fom albrig fenere tilbage paa „ben forlorne

(Søn", og Mariane fcibfte iffe, fyoab fyun ffulbe troe

om ben fyenbe ubefjenbte 53egioenr;eb, ber frniteS at

fcette be gamle ©øffenbe i faa megen Setægelfe. §un

glemte fnart, fyoab ber »ar forefalbet, og iffe længe

efter fif r/un anbet at tcenfe paa. (5n Dag fyert paa

goraaret, ba fyun oar oeb fit Slrbeibe i ^jøffenet,

fpurgte fyenbeS SDcabmober plttbfeligt:

„§oor gammel er bu nu, Mariane ?"

"


15

„3eg blioer nitten %ax til SØMffetøbag."

„bitten!" ubbrub fyun; „og bu »ar femten, ba

bu fom fertil! -gerregub, boor er bog ben £ib ble*

een af!"

jomfru Regine faae bfybftnbig i ben boMenbe

©rfcbe og rørte cm i ben meb Sletten, fom om fyun

fugte be forfounbne s 2lar paa 23unben, cg imiblertib

fagbe tjmn

:

„dengang oar bu tf fe anbet enb et SBarn, cg

SIrbeibe fjenbte bu iffe meget ti(; nu l)ax bu ccret

btg ftor og — — " jomfru Regine fyaobe nær jagt

„fmuf". £et funbe fyun gobt fyaoe fagt uben at træbe

Sanbfyeben for nær. §aobe Mariane feet ep fra fit

2lrcetfce ceb 53af!en tit ben trefantebe (Etoetljhtmp, fem

oar [tittet oto paa SButbueSffcroéfen, oifbe fyun ogfaa

fyaoe feet bet; men fyun fyaobe faa traolt meb at

ffruptoe fine Sutter, at Ijun fyoerfen tænfte paa Spett

eller anbet. Regine mente, at ftigt befyuoer man tffe

at fortætte golf; fyun rummebe ftg og sebbteo: „£it

Strbeibe forftaaer bu ogfaa, og nu maa oi fee at faae

en £jenefte tit big."

„(5n STjenefte til mig!" ubbrub ^igen ganffe for*

ffræffet. „$tl 3 ba iffe fyaoe mig længer? (5r 3

oreb paa mig?"

jomfru Regine troftebe, at fyun »ar tffe oreb, at

fyun iffe oar fjeb af fyenbe, cg at fyun fun for 9Jca=

rianeé egen (Sfblb oilbe ffitfeS fra fyenbe. 3 ar ftor og ftærf


10

og funbe faae bebre Søn onbenftebS. §enbe8 9Jcab=

mober titbe tænfe paa at ffaffe benbe en Sjeuefte.

„3 teeb bebre, fytab ber tjener mig til @atn,"

fagbe ^pigen refigneret; men £Jielaoget fyatbe onbt teb

at fyotbe paa ©raaben, fom famlebeS unber bet, og

£aonben wicb $arffruppen niaatte ep til kniben for

nieb 23agen at tørre en Saare bert. Mariane »or

flet tffe gfab ben £ag. SHebenS be te ©arnle efter

SDiibbagen fif fig en Sur, tog fyun fit ©triffetøi eg

gi! inb i ©foten. SBeffa« fulgte; ben tor fyenbeS

uabffittettge Sebfager. 2>e fyatbe mangen geb ©ong

tanbret ben 33et fammen; tibt fyatbe be tilbagelagt ben

løbenbe i Seg meb fyinanben, iubtil Mariane tar ganffe

ferpuftet, eg Sungen fyang ben ttyffc SBeffaS langt ub

af §atfen; tibt fyatbe fyun tanbret ben ftmgenbe,

mebenS SBelfaS paa egen §aanb anftillebe en Unber«

føgelfe af drattet eg, naor ben fyaobe funbet ©poret

af -Jjaren, fnart leb fin (Stemme børe btybt inbe i

©fe ten, fnart meb 9tefen i 3 er ben feer tcerS o ter

93cten uben at belemre fig cm -Pigens Sifraab. 3bag

tor tffe Sale fyterfen cm Seg etter Sang eller 3agen;

DJcariane gif alterlig meb fit ©triffetøi, cg finittet af

benbeå 5Utor fjeffebe §unben bagefter.

33eien er iffe anbet enb te £>juffpcr fer 3>cgne,

fom fyente 33rænbe i ©feten; ubenom en Støofc cg

nebencm en 23affe, ub eg inb gaaer ben, iubtil ben

plubfcligt ftanbfer, f)tcr Sanbet ftaacr meb en brat

©frænt neb til ©øen. goron ligger $atet cg 3tøb*

løbet til gjorben meb Xrclbl)ctmen eg paa ben mob*

fatte ©ibe $arbi) SUrfe. ©clen ffinnebe , -Jpaeflabcn

glittrebe, ftirfen fteb faa bcib, fem tar iDiurmefteren


17

lige bleoen færbig meb ftt SCrBetbe, og oppe paa §øien

bang en mægtig ^Bøgegren mob forben og bannebe et

luftigt £elt, ^oor Mariane funbe fibbe og fee paa bet

$ele. 3)et oar faa fmult, at ljun glemte at ar*

beibe, lob §eenberne fimfe i ©fjøbet og gao fig til at

brømme.

9fteben8 fyun fab faalebeS, gat? bet et ^lump i

(Søen font af en Sten, bcr rutlebe neb; (ibt efter raé*

lebe bet i 23romocerranferne, fom fyang ub ooer unben gif runbt om ben gremmebe og fnufebe

2


18

til fjant; $aa engang ubftøbte Den et ©Iæbe«^t)l og

fprang op ab fjant, .jpan frigjorbe fig for ben8 £jær=

tegn og fagbe fmilenbe:

„£u er no! bange for mig, min $tge!"

„SRet, nu iffe mere!" fagbe ljun tifltbSfulbt.

„3ffe mere? 2Ren for?"

„2)a 3 jiaf £>ot>ebet frem mellem Puffene, bteo

jeg faa forffræffet; tljt r)er pleier albrig at cære noget

2ftenneffe. 2ften nu feer jeg, at 3 tf fe tænfer paa

©nbt."

SBefjenbt."

„Og fyøoraf jeer bu bet?"

„23effa3 tager imob jer, font oar 3 en gammel

„SBeffaS? — %laa\ — (Sr bin §unb faaban en

§eremefter , at ben fan (æfe golfs Janfer?"

„2)r;rene forftaae fig $aa 93?enneffene, figer 3em*

fru Regine," lob (Soaret.

• „Somfnt

Regine!" ubbrøb ben gremmebe ooer=

raffet. „^jenber bu fyenbe? — §oent er bun?" ret*

tebe fyan ftg.

§an befyøoebe iffe at gjøre mange ©pørgSmaal.

3 £tfltb tit ftn 9)cabmober$ $i§bom følte Mariane fig

fulbfommen beroliget. 3)en §remmebe baobe taget

^labS paa en


19

Janferne tilbage paa bet, fem ttmgebe og fom fyaobe

fat en ©topper for Sangen ibag, og £aarerne traabte

fyenbe i Øinene.

§aobe fmn oæret en bebré iagttager, oitbe fjun

fyaøe lagt 2ftcerfe til, at ber unber fyenbeS fortælling

foregif beftanbige ^oranbringer meb 9#anben. Snart

fab ban ftirrenbe fyen for fig fotn efter fjerne (§r=

inbringer; fnart fyofbt fyan §aanben for linene, fom

oar ber 9ceget, fjan iffe titbe fee ; og engang unbflap

fyam enbog et bcempet Suf. Siften ba fyun Dar feer-

big, fprang fyan op meb en 9Jcine fom (§n, ber rr/fter

paatrængenbe 2anfer3 33t)rbe af fig og fagbe Ityftigt:

„Cg forbi fyun ffal 'bort fra jomfru 9?egine3

Sfjørt, er min titte ^utte bebrøoet!" gan ftrog

benbe meb £>aanben unber §agen. „£et er albrig

oærbt at førge for ben £>ag imorgen! §oer £ag fyar

nof af fin $lage. Whn fyøer Xao, fyar ogfaa en

Smule ©læbe, og ben maa man paSfe paa at gribe!"

^an flog 2frmen om fyenbe§ £iø og trr/ffebe fyenbe et

£r;3 $aa Sftunben. — „ 3gjen £aarer? SBIet? m

treb? — 9carreftreger, 33arn! — £u befyøøer iffe

faalebe§ at øiffe tren fifle 9D?unb; ben tager ingen

Sfabe af bet — — Spørg 23effa§, ben ffoge §unb!

£)en fyar iffe beftilt anbet enb fysfe min ,£aanb i af

ben £ib, oi fyaøe fibbet tyer. -ftaa! (Sre oi gobe Skn*

ner igjen?"

§un fintes rigtignof, at f)un egenlig burbe rære

øreb; men ber oar en Cøergiøenbeb i fyanS SJiaabe

at tale, faa fyun tiltrobS for treben fyaøbe onbt »eb

at tifbagefyolbe et Smil.

2*


20

„3)et Ian jeg tibe!" raa6te tyan. „£et flæber

meget bebre enb be to fmaae SSanbrenber, ber fyænge

neb ab amberne. 2em tiffe ti tæf," tebblet ban,

tral et (Sttletørllæbe op af Xrøielommen cg leb

©jerning følge £)rb ; „ gite fmult §aanben og fige

gartel."

„gartel," gjentog fyun melaniff.

„gartel! ©ub teeb, naar ti Jo fee8 igjen! £3

fyør min $ige — — §tab fyebber bu?"

„Mariane."

„§ør Mariane! ©u ffal ille tale om, at bu

fyar truffet mig tyer i ©looen. §ører bu! 3ffe til

noget $)cenneffe — bet lunbe bringe mig i gcrlegen^

beb — Soter bu mig bet?"

§un nillebe meb $ctebet.

„gor en ©ifferfyebg (Sftytb er bet bebft at fætre

£olbfegl paa ben lille ©labbertaffe af 9J?unb, at ben

ille ffal loSfe forbubne $arer." bitter brænbte et

$&S paa t)enbe§ Sæber; fyun tilbe ffrige, men lunbe

ilfe; langt, fnugenbe tar fyanS gatnetag; ba bun

atter følte ftg fri, tar Ijan borte; btubfeligt fom fyan

tar lommen, tar fyan borte; krattets ©rene betægebe

fig enbnu, en ©ten ra^lebe neb ab ©frænten cg

plumpebe i $anbet, og Sllt tar ftide.

$igen ftob, fom taagnebe fyun ot af en £røm.

5)et §ele forelom fyenbe faa etentmligt, at fyun fyacbe

onbt teb at troe, bet lunbe tære 3lnbet; men ba

fyun faae ub cter $atet, faae bun en Saab meb en

93canb, fom ftingebe fin $at; cg ba bun tenbte fig

cm, laa i ©ræSfet et røbt ©UfetørElæbe meb gul


21

gant. 2ReD MuSfenbe ttnber ftaf fymt bet tnb paa

ftt 23rbft, og ba fytm fom fyjem, Bøtebe ljun (tg oser

en fttlbt 9Sanb6aflte, fom ftob ©eb Srønben, for at

forøtSfe ftg om, at fyenbeé 5lnftgt tffe røBebe SKoget.


22

III.

@focfogben8 ©øfter tnteregferebe [ig leøenbe fer Den

unge ^)3ige, [om fyaøbe uboiflet fig unber fyenbeS £5ine

fyun teenfte frem og tilbage øaa, fycab ber funbe ocete

til tyenbeS 23ebfte; cg ba fyun fyaobe lagt 9)cccrfe til,

at Mariane Ijacbe gobt ©reb paa §aanbarbeibe, mente

l)un, at fyun burbe lære at føe (Sfrccberftyning. „(Sn

btygtig ©fyerffe fan altib tjene fit 33røb og er mere

uafhængig enb et £tyenbe," fagbe fyun.

s Diegiue baobe

en ^Betjenbt i tjøbftaben, font føebe foi goltj bente

øilbe ljun tale meb. SJcartane fagbe 3a og Kmen til

$Ut, fycab SDcabmoberen eilbe; fyun ftøb ene i Serbea

og fyaøbe ingen 2lnben at fyotbe fig til. Waar Sftcr*

aaret fom, ffulbe Mariane fortabe 3feofogben£ og

tage inb til Sljøbj'taben til s Dcabam 3enfen, ©tjmabamen,

btet> bet befluttet.

©fteraaret fom, s 21fffebStimen flog; ben falbt tung

baabe for ben ©amle og ben Unge. Httariaae grab,

fom ffnlbe fyan forlabe et $jem, og 3omfrn 9iegine

gaø gobe iRaab og formanebe, fom fenbte ljun et 33arn

ub i $erbcn, og unber alt bettc totn ©ntppen af bet

røbtæmebe gevflæbe til Øinenc. 5)iarfu8 brummere

;


23

nocjet cm, „at fyun jo »ar en fornuftig s $tge og intet

©»øbeffeSbarn" — „&it til fyenbeS eget SBcbftc" —

„fruentimmer attiD faatebeå" — „8e $Regn»eir for

ingenting" — . 23effa3 følte ogf aa, bet »ar noget

ioeien. £en bang meb Ørerne, »imfebe forlegen meb

fin ©tump §ale og trippebe om fnart til ben Sne

fnart til ben Slnben, fom om ben fya»be noget at meb?

bele; men 3ngen fya»be Zit at befmnre fig om Den;

b»er f)a»be nof i fine egne Xanfer. iDcarfu3 reifte fig

og gif ub; -gmnben t>ilbe fmutte meb ub af Xøren,

men fif et


24

ben titte ©foøfø, i tøøi« bfanfe $anb ftob et 23itteb

af £>ufet meb be grønne 33inbuer, meb (Storfereben og

jægeren, fom fftyber §aren. 3 33iubuet ftob Oomfru

Regine og øiftebe tit 2lfffeb, og øeb ©aøfen ftob 23ei=

fa« ftuføret, fom tøaobe ben ftor £t)[t til at følge meb

Rognen. 2ften 23ittebet oar iffe inbfattet af SBaaren«

tøfegrønne 9?amme. (Sfteraaret fyaobe brunet Stabene,

£rcefronerne øare gjennemfigtige, og paa aø er if fe faa [titte

fom en (Sfoøfø.

9)?abatn 3enfen, Stymabamen, tøaobe ubftrafte $or=

binbeffer. £mn oar iffe alene be gamte s 2ftobejourna=

ter« ufeilbare gortoffer i tjøbftaben, benbe« Sttagt

naaebe miteøibt ub tit §erregaarbe og ^ræftegaarbe

naar en tanbtig ©fjønfyeb ffutbe fyaøe fig en nø. $læb*

ning, øar bet if f c rigtigt, mebminbre ben ubgif fra

3ftabam 3enfen« fonftforftanbige gænber. $° cen

9#obefager bejørgebe tømt ogfaa £inneb* og anben

(Styning; fra mange ©teber gjorbe« ber ^raø paa fyen*

be« §jcelø; men ba 2)?abamen beffebent erftcerebe, „at

fyun bog tffe øar mere enb et 9)ienneffe" og iffe funbe

øcere „tyer cg ber og atfeøegne", maatte fmn fom cftcft

fyo« ubenbtye« Innber tabe fig reøræfentere af en btyg*

tig 9#ebljjceløerffe. Mariane oøergif fnart be anbre

unge $iger, fom arbeibebe i 9D?abamen« 23ærffteb, og

fenbre« iffe fjetbent ub paa Sanbet tit §erregaarbe og

^rceftegaarbe , tøøor tøun unbertiben cøbotbte« flere

Uger oeb bet i tang £ib oøfamtebe ^tvbeifce. $aa

benne 2flaabe bfeø fyun befjenbt paa ben gamte ©aarb.

;


25

(Smnabamen fyafcfce flogeligt fit $ccrffteb inbrettet

faalefce«, at betS $inbuer iffe oenbte mob ©aben —

„(Baa jfutte be (ibbe cg glane efter enfyfier 2ing!"

fagbe f)un — men nb til en lille ®aarb cg £ace,

font r>eb et ^tanfeoærf ffilteS fra 9caboen3 ®aarb cg

§aoe. §un fyolbt iffe af, at ber talteå oeb 2lr*

betbet — „Sftaar Sftunben gaaer, fjoiler §aanben,"

fagbe fyun. SDcen ffjønbt Sftunben unegtelig cgjaa

ntaa bruges, naar man ffal flange, fyaobe fyun iffe

noget imob, at be unge ^iger, fem arbeibebe fyoé

benbe, fang. Xoertimob cpferbrebe fyun enbog bertil

— „6ang letter 21rbeibet," fagbe fyun; og faa fang

fyun og ©tyerfferne enten enfeltoiS eller i $or: „$ri)b

big oeb Sioet" — „£er oar en £ib, ba jeg oar

meget lille" — ,,©ib bu »ar min!" og anbre 00=

lioenbe SRetobier; og fun naar 9)cabamen gif ub, turbe

gigerne ftiffe §ot>eberne fammen og mebbele fyinanben,

fyttab ber laa bent paa fjerte cg fyoab 9?fyt, be fyaobe

fyørt i Styen. 2ftebenS Mariane fyafcbe arbeibet ube

paa Sanbet i længere £ib, tar ber inbtrnffet neget

meget 3ntere3fant: „2>er »ar femmen en gremmeb" —

— £cenger fem fortælleren iffe; 2ftabamen traabte

atter inb; Me8 §cenber fif bobbelt traolt, 2ltle3 £tem*

mer foibbrebe „$rtyb big teb Stoet", cg Mariane fif

3ntet at oibe.

53eb (Siben af 9)cabam 3enfen boebe berimcb (Sn,

fom »ibfte 33effeb; bet oar 9J?abam , ^cgefonen.

Sigefaa uunbocerfig ben ^ørfte oar for Rimten, ligefaa

uunboærlig oar ben ©ibfte for ^jøffenet. £er oar

iffe ben minbfte feftlige (Sammenfomfi, boerfen 53rtyllup,

53arfel eller 23egraoe(fe, uben at Sftabam ar


meb — i

26

ftjøffenet naturligvis ; men ^jøffenet er tffe

bet baarligfte (Steb at famle 9tyr)eber. $un fyaobe

(in ©ang i alle £>ufe og t>ar en $one, fom forftob at

bruge baabe Øine og Øren. 3ffe Sneget biet) ffjult

for fyenbe. „9caar jeg oilDe tale/' fyaobe fyun oftere

fagt til 9caboerffen unber bereS fortrolige ^aéfiar ooer

^ptanfeocerfet; „faa fnnbe jeg rigtignor' fortælle! 'DJcen

SBorfyerre beuare min SDhtnb! 3 min Stilling feer og

b/ører man faa meget; men min 9?eget fyar altib oæret

Xanb for Xuuge!"

Wlzn i fin (Stilling fyaobe 9)cabam


27

„9)?en ban tater jo Danff ligefom Sn af 08,

inbtoenbte s Jcaboetffen.

„yiofyl Det er meb be golf ligefom meb ^atoøe*

gøterne," [agbe $ogefonen. „De tafe ogfaa alle SlagS

©prog. ^jobmanb


28

2ften 2)e fan troe, jeg foarebe fyenbe. „Wei 9tta*

barn!" fagbe jeg. „3eg (aoer tf fe 2(nbet, enb bt?ab

jeg er oant tit. Sr bet tf fe gobt nof, faa tnaa

fyan mrfeltg retfe *

fyjem og jpife fine (2fruptub|'er cg

©negle og grøer." — f^or faabant #?oberi lece be

af beroore!"


29

IV.

Sagen til gngteffybningen fem. 3>et »ar iffe ftørre

geft i S3t)en enb ben. ^jøbmanben fyaobe itfe £ib

at pa§fe fin 33ob og (Smbeb§manben iffe Xib til at

paSfe ftt $onteir; forretningerne maatte Ijmle, og

©læben »ar uinbffrcenfet §erffertnbe. Xtt oar en

beiltg 9J?ibfommerbag. Sibfigt om borgenen brog et

SftuftfforpS gjennem ©aberne og oæffebe ©tyofoøerne

tit ben glabe 23eoibftfyeb om ben foreftaaenbe gejl; op

ab germibbagen famtebeS (Bfftiterne paa £oroet, enfyoer

befcreret meb et grønt 33aanb meb en ©ølofugt i

£napfyut(et, og guglefongen fra ifjor meb et brebt

Broberet 33aanb ooer SBrtyftet. 9Keb Sftufif foran og

gugtefongen i (Spibfen gi! bet neb ab ©aben, affteb

tit ©fooen.

©tebet, fyoor gugteftybningen fyotbeS, tigger om*

trent en gjerbmgeet fra 53ben. ©jennem ©fooen

løber en 2la, (om foran 23tien§ $ort ubmunber i Sjor*

ben; ab ben beforbreS 23rænbet meb gramme tit 23tyen

og §aonen. 9ften gugteffttbningåbagen l)ar prammen

anbet at SeftiUe enb at feite meb gamtefttyffer. 2)en

et feiet og pubfet, ptmtet meb grønne ©rene og meb


30

Stag; i gorfta»nen ftaaev fem en ftraalenbe ©attion^

figur SB^enS 93orgermefter i farmoifinrøb ftjole meb

SfterjfumSbibe i Sttunben; agter »eb 9?oret ftaaer Jclt*

infbefteuren — cm fy fyar i fine unge £)age »æret ©#*

officer — gartøiet fytbeø meb ©fytterne, og affteb

gaaer bet o» ab 2laen, faa ftærft en ftiobenet §eft fan

træffe mob ©trommen, ^lafanben buffer, og ©ioene

buffer, SBanbet »labffer mellem kobberne af (gUeftuboen

og ©renene af piletræet, fem fycenge neb i bet; 53tn=

buer og Suger i 93anbmøflen ere ftytbte meb ttySajer*

rige £itffuere; og enbelig ftaaer 23øgeffc»en fin følige

©fbgge om %a og $ram og ©fatter, ber mcbtageg

meb ^anonfalut og ftige ilanb »eb feltet meb bet

»aienbe glag, f)»or iDJabam ©fo»S grofojt center,

©nebferen fyar laoet en $ugl, fem fyar baabe Sftceb cg

$(øer — naturlig»i§ forgabte, og ben gaaer bet nc

coer meb mægtige ©tangrifler, bois ©fub »æffe ©fo*

»eng (Sffo. Obftaaer ber ©trib em en @e»inft, maa

ben afgjøreS »eb©fi»en; cg naar ©h)bningen er enbt,

og prammen om (Sftermibbagen fyar bragt en Sabning

af Ityfe kjoler, lette gøbber cg fcroentningSfutbt ban*

fenbe fjerter, faa gaaer SDaitbfen luftigt i Sunben paa

en brcebbebelagt -)3lab§, omgioen af Sigter cg 33Iu£.

— $itgteffr/bningen er rigtignof en \$c\t fem ingen

anben! golf, ber iffe ere faa Inffeltge at funne bel*

tage i feloe geften, møbe fem £ilffuere; nceften fyele

53tyen møber, og iffe $aa femme inb fra Sanbet fer

at tage bereS 3)e(. af ® læben.

©feofogben fra 33u$naffe »ar en fiffer SXattb

»eb gugleffnbningen; fyan ferfomte ben al brig. Xa

fyan fem inb til 33ben meb fin ©efter, efcføgte ban


31

Mariane, og ©læben »eb ©jenfønet »ar gjenftbig.

©tymabamen ga» ^igen bet bebfte 93ibne§bi)rb; jomfru

Regine »ar fyenrtyft, og 9J?arfuS lagbe fin £itfreb§f)eb

for Sagen »eb at brumme, „at bet »ar gobt, bet bog

»ar 9coget, bun buebe til." 2)a Mariane fya»be faaet

fine ©ønbagéftceber paa, fulgte ljun meb fin gamle

§u3bonb og s 3ftabmober ub i ©fo»en.

„Og f)»or ftnuf fyun er ble»en!" fy»iffebe Regine

til SBroberen.

„tyttø] £un SKceoert gjætber for Sælgene ©fylb,*

brummebe Ban.

©aafnart be fom ub af forten, lunbe be fyøre

©fybningen.

„Set er iffe anbet enb ©tangrifter," fagbe Ijan;

„bent fan enfyoer fålobrian ffybe meb. Sen (£ne

ffober løs, ben 2lnben ffjjber neb; at plaffe tit en

$ugt er omtrent ligefaa gobt, fom at rafte om ©e»in=

fterne. 9cei, tab bem fomme til be ftnaae fifler og

©ftoerne; ber ffat man fjenbe ©letten."

3nben be naaebe ©fooen, løb ©fubene anber*

lebe§ : ^nalbet »ar f»agere, men fuglen« £»t«Ien

ffarpere.

„©fonb jer," ubbrøb 2ftarfu3; „be fyaoe begtmbt

at ftiffe til ©fioen!" |)an »ar fom en gammel ©tribé*

fyeft, ber tiører trompeten. $an ilebe affteb, faa

fruentimmerne fya»be onbt »eb at følge meb, og bo*

rebe fig inb i §cben, ber fya»be famlet fig om ©Itybe-

teltet og ben afftulne 23ane.

„§urra! ©tilfet ub!" raabte f)an, ba SDcanben

»eb ©fi»en »ifte, at ben toffettge ©fytte, fom ffjulteS


32

af £eltet, fya»be fat fin ftugle lige i dentrum. 3)et

næfte Sfub fyaobe fatnme SRefuttat.

„2)et »ar fom ^of fer!" ubbrøb l)an. „Xo ©ange

i Xræf! 2>en $arl er ingen Sinfe. 3eg gab bog

»ibe, b»em bet er," »ebb(e» t/an og trængte fig frem

for at fige inb i £eltaabningen. 3bet I/an fif £5ie

paa Sft/tren, fføbeS Stiffet ub for trebie ©ang. 2Hiu

ftfcn fetcefte en fanfare , golf raabte $urra ; kantten

»ar afgjort, ben l/aøbe ftaaet om $onge»inften, og

^Imerifaneren »ar guglefonge. 9)carfu8 raabte iffe;

l/an ftob fom naglet til pletten, mcb aaben Sftunb og

fttrrenbe Øtne. 5Seb (Siben af f/am lob et bæmpct

©trig; r/an »enbte fig plubfeligt og greb løfterene

©aanb.

barn!"

„SKarfuS! ^rtfttan!" ftønnebe b/itn. „£et »ar

„3eg f/ar før feet l/am gjøve bet Sfub!" fagbe ban.

„O ©ub ffee 2o»! Saa le»er ban ettbttn! §»il=

fen ©læbe atter at fee fy am — £om!"

„Stille," fagbe (Sfoofogben og l/elbt Søfteren

tilbage, ber ftræbte at trænge fig frem gjennem Sltytu

gen, fom omga» ben li/ffelige Sft/tte. „3ffe et S hiet

nærmere. Seer bu iffe, boor traolt f/an t/ar met ar

tn/ffe fine fine 23ennerS §ænber? (Sfter alle bc blobe

£>aanbtrt)f er en gammel barfet 9cæ»e fom min et

flemt $Ri»ejern; ben funbe rippe Srinbringer op, fom

l/an maaffee f/elft »il glemme."

„9cei, nei! $riftian bar iffe glemt 08!"

„23i faae at fee! §ar ban iffe glemt e$, filtrer

l)an »el 53eten til »or -Tor. £cv blircr jeg intet

Øiebltf længer."


33

2)et »ar iffe 2ftarfu§' fæboanlige 23rummen, fom

fyun faa gobt fjetibte, eg fom intet fyaobe at Bet^be;

ber »ar en unbertrfyft 55rebe i Crb Dg SDcine, fom

ban gjorbe fig Umage for at Bel)erfte. Regine »o»ebe

iffe at fige f>am imeb, fulgte meb ub af £rængflen

tilbage tit SBtyert, beilfen be naaebe uben at l>a»e »er-

let ti Orb. ©aberne »are tomme; fra fjøbmanbené

@aarb, Ij»or 53cgnen »ar fat inb, »are Wt i (£fe»en

unbtagen en £reng, fem ffulbe fee efter 23oben, og

•pigen, fom ffulbe »a§fe fjælberftuen. 23egge fif fig

en Sur; SDcarfuS maatte felo førge for at faae Rognen

frem og lægge Seletøiet »aa ben ©raa. Mariane »ar

fulgt tauS efter be gamle ©øffenbe. Regine faftebe

fig »aa en 23cenf i forten og Icenebe £>o»ebet mob

^Deuren.

„(§r 3 fag, Somfru Regine? fan jeg iffe bjæloe

jer?" fpurgte -pigen beltagenbe.

Regine faae o».

„(£r bet big, min $ige! 3eg f)a»be jo rent glemt

big! — 2If nei; ftyg er jeg iffe, men (sæt big

tyer; jeg »il fortælle big Dcoget. Dcaar ber fyeiler en

tung 23tyrbe »aa (Sn, gjør bet gobt at mebbele fig.

3bag, efterat jeg atter fyar feet f/am, toinger ben ftcer-

fere enb ellert."

2>a ^igen f/a»be taget


34

gorjiaaer bu? — $orf)erre træffer 8mtberen, ben (5ne

fyigfet og ben 2Inben tyer, men fyan træffer fjant —

%t ja! £>an bobe og eftertob fig en Son, ber oar for

ung til at Ijaoe noget 23egreb om gaberenS Uh)ffe.

3ngen oar fyam nærmere enb SftarfuS og jeg. 5?i

oare bengang ntyfig f emmet til at boe i Sfcoen, ti

tog drengen tit 08, og oi opbrog l)am f faa gobt oi

to fyatogamle, enlige Sttenneffer funbe. W\ fyotbt af

fyam, fom funbe fyan fyaoe »æret »or egen, og oi talte

albrig til Ijam om gaberen — — ,£>an oar bob; ber

oar groet ®ræ3 ooer ©raoen; og fyoab tf fe er gobt,

ttr/tter bet tf fe at minbe om."

„Sfriftian oar en beilig S)reng. §an ocrte op cg

bteo ftor og ftærf; fort §aar fjaobe fyan efter feberen

og et -par [tore bfaa flare £5ine — naar Ban faae

paa (Sn meb be Øine, funbe man iffe »ære »reb paa

barn, om man ogfaa »itbe. §an »ar iffe ont — nei,

onb »ar ^an iffe," gjentog jomfru Regine, fom cm

f)un frtygtebe en 3nb»enbing; „men »ilb »ar lian.

3ngen trætop »ar fyam for Ijøi, naar bet gjatet cm

at fyente en guglerebe neb, cg ban funbe bitte paa

atflagS ©atjfab. 2ftarfu§ ffjænbte tibt, cg jeg grab

tibt; men rigtig »reb paa fjant funbe man iffe bli»e.

3Si gjorbe »ort SBebfte for at gjøre barn til et ret*

ftaffent 9)?enneffe, cg bet »tlbe ogfaa nol »ære l»ffebe$,

cm £rolbf)ctmen iffe f)a»be »æret —

„£rolbfyotm?" gjentog %ngen fporgenbe.

„2)en lille 25 ube i'gjorben," forflarebe Regine.

„£u r)ar »et ncf bort, f)»ab golf fortælle cm IroU

ben i 23uSnaffebaffe cg tfarbw tfirfe cg ben fteve

(Sten, fyan flængte efter ben. Tet er fagten« iffe

"


35

anbet enb @naf; men afli^eoel Kjar $off bet Crb: „af

Srcfbfyolm fommer intet ®obt", og bet fyar fun oift

fig altfor fanbt. 3ngen brtyber fig om £5en, fyoerfen

be i $arbi) etter be i 23u3naffe. 3 gamle £age flat

ber fyaoe ligget en 93org bernbe, og fra ben fyibrører

ben lide 23aff'e mibtpaa; men i uminbetige £iber bar

ber albrig Boet anbet beroore enb 3ftaager og 33iber.

tyaa ben £ib, triftian gi! tit ^rceften, foroerebe Sftar-

fu§ fyam en 23ø8fe. drengen »ar Ityffalig berooer, og

2ftarfu3 oar ftott af fyam; fyan fagbe, fyan fyaobe

atbrig fcct Sftage til §aanbetag og filfert £)ie: naar

fyan fatte en Skibtprif paa en ^rceftamme, fføb dren-

gen griffen nb. §an torbe itfe fftybe i Sfooen; men

nebe oeb ©tranben fjaobe fyan £o© at øt>e fig paa

SRaager og anbre gugle. 2)e maatte unbgjcelbe. £itt

font fyan ffcebenbe fyjem meb et fyett 2ce8. 3eg tjotbt

itfe af, at fyan bræbte be mange [taffels ©fabninger,

fom iffe funbe bruges tit noget; men min 33rober tog

fyam i gorfcar — 23itbt oar til for 3cegeren8 ©ftytb,

fagbe fyan; oar bet iffe Meningen, Ijaobe SBorfyerre

iffe befyøoet at gjøre fig ben Uleiligfyeb at ffabe bet.

S^aagebun oar be§uben ligefaa gobt til ®imeffy(b fom

©aafebun, fagbe fyan; men bet forftaaer fyan fig iffe

paa; be tabe albrig bereS ftramme Sngt."

xaabtz :

„(5n


36

ibag, ffulbe jeg nof fyaoe foppet *) berooer og feet,

fy»ab bet »ar."

„£et @o»fceri (aber bu »ærSgob »ære meb,"

fagbe jeg; „23unben er ufiffer."

„W.

£)et t)ar jeg gjort faa tibt," fagbe fyan.

— £>er »ar iffe ben £ing, fyan »ar bange for at

»rø»e »aa.

,,2Harfu$ gif neb til Stranben for at fee, t)»ab

ber »ar øaafcerbe. — 3o ganffe rigtigt! ber ftob

9tøg o» fra £rolbr;olm. Sænge »arebe bet iffe, for

»i fif at »ibe, f)»ab bet fya»be at beti)be. Ore i

£arbr; »ar en baarlig ^erfon, fom fyeb Giffel 23enbir.

Te falbte Ijam ogfaa lange TOfet etter røffel røt=

lene efter 5Dcoberen — Råberen, »ar ber Sngen, fom

fjenbte. Som 2)reng f>a»be fyan tf fe gjort anbet enr

(Bt arnSfttyf f er ; ba f;an »ar bfe»en »oren, maatte ban

„tjene kongen" førft paa ben ene og faa paa ben

anben Sftaabe**); efter ben £ib bre» fyan cm meb

alffenS ^af, og nu »ar fyan enbelig fommen tilbage

til hjemmet. -3 $arbi) »ilbe be tf fe fyaoe noget at

Beflitte meb t)am; berfor brcg fyan ooer til Xrolbbolm,

bfyggebe fig en §r/tte og inbfoarterebe fig ber meb et

gruentimmer, fom fyan falbte fin $one, og en To;,

ber omtrent funbe Ⱦre paa $Itber meb ftrifttan."

„gra fyanS §»tte fom 9iøgen. SKarhtS forbor

^riftian at fcette fin $eb paa Øen, og jeg bao barn

bønligt at labe »ære at x^atz i Stranben. 3eg »ar

faa bange, fyan ffulbe femme til en Itlnffe. f>ati le

*) $abe.

**) ^ørft fom Solbat, fiben i ©lottenet


37

ab min $lngft, tørrebe mig Saareme af 2)inene cg

fti§febe mig — — £>an funbe »ære faa gob cg tjær*

lig ; men bet oilbe Sinb funbe I)an iffe toinge! §an

locebe mig rigtignok iffe at ooøe fig nb i SBanbet;

men Sooen er ærlig, |jolben befoærlig. @n 2>ag

fyaobe fyan oingeffubt en Sftaage; ben falbt i Søen og

breo meb (Strømmen otter mob Srolbfyolm. 3 en

$art ftf # f)an Støderne af og oabebe tangS Reolen nb

til ben forte ©ten; ibet fyan Buffebe fig for at gribe

fit SBtytte, font ber en %xm frem fra ben anben ©ibe

af ©tenen og fnappebe fuglen, og |joøebet a f en

^ige , ber fyaobe oæret ffjult bagoeb , buffebe op

coer ben.

„£en gif bin 9?cefe forbi," fagbe fyun briflenbe.

„3)tt maa gjerne befyofbe ben/' foarebe fyan.

„£et fpørger jeg iffe om. §er oeb ©tenen be*

gtmber oor @runb."

„§oi[fen @runb?"

„£rolbfyofm6 ©runb, og ben er oor,"

„$oem er t>a bu?"

„3eg er Xrotben!" fagbe fyun og gaø fig

lee, faa (Sffoet ffoggrebe core i ©fcoen."

til at

„§un oar en ttfle oeoer fortabet £ing meb en

33nnfe urebet §aar paa §ooebet og et ^j3ar £5ine faa

ipiflenbe fom en «£)ugorm§. §un oar iffe fjøn, men

betler iffe fttyg; og faa oar ber Droget oeb fyenbe fom

oeb en 2lal, ber fmutter (Sn af §cenberne, bebft man

troer at fyaøe fat i ben, og atter igjen fan fnoe fig

faa faft, man neppe fan flibe ben (øg. §un frao*

lebe op paa ©tenen, greb Sftaagen i ben faarebe

$inge og foingebe ben i duften. £en ffreg rmfeligt,


38

og »eb benS Sfrig famlebeS kammeraterne i ftore

S»ccrme.

„©fyb nu!" raabte fyun; „faa fan »i faae baabe

Subbe cg Steg imorgen!"

„Sbifer 3 bem?" fburgte drengen.

„§»ab ffulbe »i etter« fbife?"

„g»orban fmage be?"

„SDe fmage bebre enb Sult, men iffe fare;

ber er nof af bem o»re i Sfooen."

„9cei," fagbe ban; „i Sfooen maa jeg if fe ffobe

men »il bu tjatoc Sttaager, ffal jeg nof ffaffe tig

flere."

„2)a »i fif at »ibe, fyan lja»be »æret paa 2relb=

fyolm, ffjcenbte 2)carf'u§, og jeg aboarebe fyam fer gof*

fene beroore. 3eg fagbe barn, f;»ab Giffel SBenfcir

»ar for en gijv; at fyan t;a»be »æret i Slateriet, cg

at 3ngen »itbe t)a»e noget meb f>am at gjore. ftri*

ftian to»ebe mig, at fyan iffe oftere »itbe femme ber;

men attigecel fortfatte« 23efjenbtffabet. Giffel baobe

faaet anffaffet fig en S3aab. SDieb ben rcebe ban cm*

fring og lob, fem l)an fiffebe, cg engang imellem teg

t)an egfaa meb §iff til 33t?en; men fem cfteft Dat

SBaaben labet meb ganffe anbre 93arer, font fyan »eb

9cattetib bjatb Sfibberne meb at bringe itanr, for

£olbbetjenten fom omborb. 9Q?eb ben Saab rcebe

£øfen o»er til Sfocen, naar fjun faae drengen nebe

»eb ©tranben; og libt efter libt bleoe be faa gobe

fenner, at enten »ar b/un o»re boS fyam eller ban

o»re tjoS fyenbe. 3 Sfrænten i 53u$naffebaffe ba»ce

be gra»et Jpuler cg ®ange — bet »ar bereé Slet —

;


"

39

3ngen uben be fjenbte Snbgangen, ber »ar ffjult af

£jørn og $rat. £o fyaarbe ©tene male tf fe fammen

uben at gi»e 31b, figer Orbføroget; fyeftige »are be

25egge, cg trobS 23enffabet fom be tf fe faa fjelben oø

at trættet. 3 et faabant 8ainmenftøb bulfcrebe 2)ren*

gen ub meb, fyøab fyan l)a»be tjørt af 9Jiarfu§ og

mig om fyenbeø gaber — — 2lf, man ffat albrig

Blotte kæftene geil. 2)et er bebre at bceffe bem

meb ^jcerligbebené ftaaht — fom ber ftaaer i rb, ftob tøan »eb (Siben af mig, greb

mig i Slrmen, faa £raaben, jeg føanbt, braft mig

mellem gingrene, og fagbe:

„gafter! (§r bet fanbt? §ar min gaber »æret i

6la»eriet?"

„3eg tabte baabe SLftnnb og 2)?cele og funbe af

gerffræffetfe ooer £)rengenS ©eftigfyeb og tfbtrfyffet i

fyang Slnfigt tf fe faae et £)rb o»er mine Sæber, 3mibler-

tib fortalte fyan, l)»ab ber »ar ffeet. £>an og £øfen

»are ble»ne U»enner; i ©tribenS §ebe lob fyan fyenbe

fyøre, at gaberen fyaøbe »ceret i @ta»eriet — „3a

»ift fyax fyan bet!" xaaht^ fyun; „bet »ar ber, fyan

gjorbe bin gaberS SSefjenbtffab. §ar bin gafter iffe


40

cgfaa fortalt big bet? — £e 2c tåre rigtig gcte

fenner, affurat ligefom ti 2e ere ! Xer

fyar bu ben

til (grinbring!" — — §un greb en (Sten, flmigebe

ben efter t)am og traf. drengen ucftøbte et Sfrig;

23tobet ranbt fyam neb ab ^inben; men bet tar iffc

tzt (£aax, fem fteb meft; fyan fyatbe faaet et antet

cg btybere."

"

„3eg fyatbe min 9?øb meb at faae fyam beroliget.

3)a min 23rober fom t/jern, laa ber et £)u3! ^riftian

titbe tibe fulb 23effeb cm s 21tt, fytab »i fyibtil cm-

fytyggeligt fyatbe ftjult for fyam, cg ti maattc tilftaae,

at ^igen fyatbe 9?et. §anS gaber, ter rmgftc 23re =

ber, tar tiblig femmen t flet Selff ab. §an tar mere

letfinbig enb egenlig enb; men bercm ftørger ben jer-

biffe Dietfærbigfjeb tffe; fyan fyatbe [erbruet fig mcb

Soten og tar bleten ftraffet. 9?u tar fyan bob atte-

rebe for mange 3lar fiben. 5lf ben r/immeljfe fRet-

fcerbigfyeb er s

Jtaace at tente; ben, tilte ti ^aa6e,

fyan t)ar funbet! — —

„33t talte gobt for Ijam, og ti fyaabebe, at Sagen

tar glemt og tf fe tilbe fyate tibere ^øt^er ; men ti

mærfebe fnart til tor 5?ebrøtelfe, at ber tar forgaaet

en goranbring meb Xrengen. Crb, ber fagbeS i geb

Mening fer at fyclbe fyam berte fra Saftens $ei, tenbte

fyan fom en 33raab mcb fit eget 23rr>ft; cg fyan, fem

for tar aaben eg freibig, biet ffjult cg miStænffcm

cg tilbøielig til at ublægge alt til bet 23ccrfte. 2 et

l)atbe beftanbig tæret 9J?arfuS' Mening at ctbrage

l)am til Sagten, cg drengen tjatbe felt tift ftcr s vVt

certil. $?en taa ben fenere Xib ftuite^ fyan at fyace

faaet anbre Xanfer. §an lob 93ø$feu ftaae og famle


41

Støt?, 6røb (tg tffe om, fyoab ber foregt! i ©fo&en,

men talte fyelft cm fremmebe. Sanbe og Hit, fyoab ber

oar at fee. Sn 2)ag, £alen lom paa fyanS gremtibS--

(Hflhtg, Sufebe §an ub : |jan »tofte nof, af Ritten

@runb ti »ilbe fyaoe Ijam til Sagten! 33 i »ilbe fre=

graoe fy am le»enbe i Sfc»en, ligefom »i fyaobe be-

gravet o8 felt). 55 i ffammebe oS c»er IjanS gaber cg

ooer fyam! SWen bet »ar bumt; bet (o golf fuit

ab! 9)can fya»be tffe noget for at bbmtyge (tg og

gjøre ftg (ide — l)»or ©jærbet er ta»t, tide ^lle

oter — man ffulbe toertimob fneife meb §c»ebet og

»ife golf, at man »ar ligejaa gob font be. 3 Sfo»en

laa man font en ®ræ»ling i fin©ra»; bet »ar mage*

ligt nof, men bet »ar et baarligt Sit). 33ebre »ar bet

at fomme ub og fee ftg om i 33erben og tjene ^enge.

Waax man Slot fyaobe ^enge, funbe man fomme frem

o»eralt og »ar refpefteret ooeralt, enten (*n$ gaber

fya»be »æret t Sla»eriet eder iffe!"

„5St forfebe og o»er ben £ale. Slige 2)ttringer

f)a»be Ijan albrtg l)ørt af »or SDcunb. $i »tofte ncf,

fy»or fyan l)a»be fyørt bem; tfyi bet funbe iffe 6tt»e

ffjult, at drengen mere enb nogenfinbe før fyclbt til

meb bent »aa ^rolb^olm. Snart fporebeS bet ogfaa,

at 9)corten 33enbir fyaobe faaet fin ©ang t Sfo»en:

ber falbt Sfub »eb Dcattetib, og ber »ar gutler i

23rcenbeftaolerne. 2ftarfu8 »ar rafenbe. $an fyolbt

§ué meb tri^ian, fyoem Ijan anfaae for 9Qcorten8

•Hfebffylbige, og truebe meb at fftibe borten, naar

Ijan traf fyam. — „


42

„(£n 2)ag font ftrtfttan ifte bjem perten til 93c tb*

bag eller Naboer. 2)er bleo føgt efter fyam oøeralt,

og batten tilbragte jeg i en grulig 2lngft. Skæfte

borgen tog 2Warfu8 meb flere gtfferc oøer til Xrclb*

fyotm; §ufet øar tomt, bele ©længet borte. — Siben

ben £ib fyaøe &i ferlen feet eder fyørt noget tit ftrt*

ftian før ibag berube i Sfooen — — "

Sfoøfogben font nteb Rognen og ntanebe til Op*

brub. Oontfru Regine fatte fig op. 3)en ©raa fif et

dtap af pbffen, ber faa ganffe bragte ben nb ftf&otu

cepteme, at ben flog tneb fin |?aleftump og forføgte

en ©atop. 2)et øarebe iffe længe. Snart trippece

ben i en abftabig Suntetraø neb ab ©aben, mebenS

Mariane ftob tanfefnlb og faae efter Rognen.

I


43

?yotfene i §ufet, fyoor Mariane boebe, oare t ©foøen;

£øren »ar luffet; cg ber »ar tf fe anbet for fyenbe at

gjøre enb

£>u3fcetter

enten brtøe om paa ©aberne, tnbttl Ijenbeé

fom fyjem — og bet funbe oare længe —

etter gaae tilbage tif Sfoøen og opføge bent. §un

oalgte bet ©ibfie. tyaa $eien langs 5laen oar fulbt

af 9ttenneffer, 2(rbeibere og £benbe, fom ffintbte ftg

berub t glab gor&entning om aftens §ertigfyeb og

$agefonerne§ og SnapfeffænferneS »etbefatte Surfce.

2)em oar ber nof af. 9?cgle |)aanbøærfS[oettbe, fom

fyaobe faaet for meget af bet ©obe, øenbte hjemefter,

brølenbe og ftmgenbe; ben Sne greb efter ^3tgen; i

fin 2lngft fmuttebe fyun fra S3eien tnb i ©fooen. $aa

ben anben ©tbe af gaéfelbuffene, ber atlerebe fyaøbe

fat ^fafer, løb en ftobfti, fttbt af ©jenoei ffttbenbe

33ønber og iffe brebere, enb at et enfett Sftenneffe

funbe ftnbe -flabs, 3)en borebe fig gjennem drattet,

fyoiS ©rene maatte løftes tilfibe, fnoebe fig om fnub=

brebe £rcerøbber, gif neb i ©røfter og fraolebe op af

©røfter. 9?etop fom Mariane ftob meb ben ene gob

paa en (Sten, fom ffulbe bjælpe fyenbe ooer 9D?ofegrøften,


44

og meb ben anben paa janten, fem en 9D?anb i fulb

gart gjennem drattet paa ben mobfatte Sibe cg tørnete

meb fyenbe.

„Ub;!" raabte fyun, tabte l'tgeøægten cg jeg $c =

ben i SDrubberet.

„Støbte jeg big, min ^ige?" fourgte fyan.

33eb £t)ben af benne (Stemme (øftebe Mariane

Ørnene fra ben btmbebe 3fc cg ftcfc bluSfenbe ret

foran fyam.

„£>øab er bet?" ubbrøt ban, „bet lille Slnftgt

fjenber jeg!"

§un foarebe if fe.

„3ffe fanbt? 93i Zc fyaoe feet binanten før?

3eg guffer gett 2lnfigter; tjær jaatanne ^(nfigter —

9Jren fyocr? 9car! £>ar ti glemt ben lide 2)iunb

fyjemme, etter fyar SDiutter fat en $cengetaaé fer? $ocr

er bet, ot £c fyaøe mebt fytnanben?"

fjufet."

olubfeligt.

,,^3aa 8u3naffebaffe," ftammebe $tgen.

„Rigtigt! £et er big, fem tjener i Stofcfcgeb«

„31U mere."

„ Xe ©arnle er ba if fe — " ban ftantfete

Ter ftet Droget, fon lignete Ubtrnffet af en

fmertelig Coerraffelfe i fyanS 3lnftgt. Mariane, ber

i ben gremmebe ftrar tyaebe gjenfjenct SfcofcgbenS

23rcterføn, ferfteb, bøab ban mente, cg ceb Stynet af

fyanS 33eøægelfe, Dat bet Ugefem borte bun 3cm^

fru

s

3iegine$ Crb: „Cnb rar ban iffe; net, ent

ear Ijan iffe!"

„Te bar tet gett," fagte fyun.


45

„Waa, ©ub jtee 2ot>! 3eg mente, bu ogfaa

fyaobe bet gobt i 8foofogebbufet. §»crfor er bu ber

tf fe mere?"

$igen forflarebe ^am ©runben til, at bun oar

femmen bort, cg fortalte barn, at bun nu opfyotbt ftg

i Jtjøbftaben.

„(Saameget befto bebre! 8aa funne in feeé en

anben ©ang. garcel!"

§an rafte fyenbe §aanben til $lfffeb; i jamme

2Heblif løb et ^anonffub fra ^eftpfabfen fem 5£ean

paa, at 2)anbfen ffulbe begtmbe.

„(Baa til §— !" ubbrøb ban. „9cu begimber

Tanbfen! Dg jeg, ber fom Jugtcfongc ffat aabne

SBaflet! ^ernemfyeb er iffe altib faa rar, fom ben

feer ub til. §ør!" fagbe fyan, fom om ban plubfe =

ligt fif en £anfe. „§olf ftaae og tente paa mig

baabe tyer og ber, og mere enb eet Steb fan jeg iffe

»ære. 53il bu gjøre mig en Jjenefte, min $tgc?"

„©jerne."

„Tit øibfte jeg nof! -Tu er en gob ^ige; bet

feer man ftrar. 3 ttbfanten af Sfooen ceb £ebet

ub til Sftarfen ^jenber bu bet?"

„£et røbe efetleb?"

„Rigtigt! £)et røbe ©foøleb! Ser ftaaer en

9ftanb og tenter. 53il tu bringe fyam benne 8ebbel?"

£>cm reo et SBIab ub af fin lommebog, ffreo et

^ar Orb meb SBltyant og rafte benbe papiret.

„2ab mig fee, bet bliter rigtigt beførget, min

$ige!"

§un niffebe tau8.


46

„yiaar bet er ffeet, fem faa tilbage og fig mig

23effeb;" t>ebbtet> Ijan.

igjen.

"

„£>»or?"

„§er »eb bette egetræ. £)m en Xime er jeg fycr

23crte »ar fyan, cg fyun ftob ene^ tilbage. $enbe$

gjerte banfebe. §un fya»be atbrig fjenbt Sttage til

toSfet§jerte; faalebeS »leiebe bet ingenfinbe at fyamre;

b»ert ©lag følte l)un i fine £inbinger, cg t»eb ben

minbfte Styb, naar fun en ftugl raSfebe meb en $»ift,

feer bun fammen.

ger »ar jo 3ntet, at »ære bange fer. Sftigtignof

ftob fjun ene i Sfo»en; men Sfeoenfomfyeb »ar fyun

faa oant til.


47

et oeirflaaet 2Xnfigt og et ^ar ttfttge 2Hne. „er," fagbe fyun.

„§er er Sftanben!" afbrøb fyan.

£un rafte fyam Sebten.

„3)et er gobt, meget gobt," mumlebe ban, faa*

fnart fyan fjatbe faftet et 23tif paa -papiret. „Snbnu

i aften! — 93el, od! — Sig ^am, at TO er i

Orben, min Snut! $cer§'gob at fyilje, cg mor jer

gobt! — §a, ba, I?a! — hoffer tit ?arl! £>ar tyan

iffe atlerebe faaet afrettet fine Sreobuer — —

2) et traf længe ub meb £fyftigbeben i Sfoøen.

Ungbommen oifbe banbfe; Sttøbrene funbe iffe forlabe

bereé £øttre, og gæbrene iffe bereé 33olIe i ©fcife*

oærtenS Xtit SDett ene 3>


48

£rcebro fører otter ben; fer Gliben af SBrecn er en

SBom; naar ben er flaaet neb cg 8aafcn fat fer, fan

Sngen femme inb i 23r/en ab ben ftant. Jclbbetjenten

fyattbe luffet 93 ommen cg tuttet Nøglen i £cmmen cg

følte fig faatebeS fiffer paa, at 3ntet biet) bragt inb

uben f/anS £iflabetfe. -i)caar man maa »ære ttaa 23agt

i fireegttytte linier, titben« fyete 2)agen, cg fttringe for

(Snitter, ber ftanbfer reb SBommen cg falber meb $ib«

ffen fer at faae Rognen gjennemjøgt; faa gjør bet

gebt at femme af (Støderne cg faae et $at Sifte*

tøfler ttaa cg fibbe libt i greb cg 9?c cg [træffe fig i

en Sæneftol, feltt cm benne er fyaarb fem et SBræt.

Cg naar man fibber faatebeS, femmer man til at

blunbe, felt cm bet iffe er ctterengftemmenbe tuet

Reglementet.

9J?en Jolbbetjenten blunbebe iffe — bet trcebe

ban ibetminbfte — fyan tcenfte biet. ©taffel! §an

funbe fyatte ncf at toenfe ttaa! §an b/aobe &onc cg

fem 23 ørn cg en SKigSbaler cm Xagen at lette af.

@lal man faae ben til at flaae til fer faa mange

iDiunbe, maa man tecufe fig gebt cm. $an tcenfte

faa bttbt, at fyan feer ep ligefem af en £røm. $aa

23rcen rumlebe bet fem af en tungt belccSfet $cgn; i

21aen uuber SBinbuerne ttlaffebe bet fem af Harer. 9

fin førfte Ctterraffeffe funbe ban iffe btitte enig mer

fig felt, cm fyan ffulbe gaae til Tøren cg fee efter

degnen, eller til 53inbuet cg fee efter 23aaben; cg

mebenS ban enbnu gueb fine tanfetunge Sine, trængte

te baanbfafte $arle inb i Stuen, faftebe barn en Øæl

etter §ettebet, faa fyan bttevfen funbe fee eller børe,

furrebe fyam faft til 2ccneftelen, teg Nøglen til femmen


49

nb af fyanS Somme, ønffebe f)am en gob rolig dlat og

gif. §oor gob en Sftat, fyan tilbragte, fan hin 3>en

fcrefttHe fig, font fyar prøoet, r;bab bet bil fige at fooe

meb fammenbunbne §ænber og gøbber; meb £>ooebet i

en @cef, Ijoori ber ooenifjøbet f;aobe oceret gammel

£)\t; meb $one og fem forfultne Rollinger i hjemmet

og meb Ubfigt til 2lfffeb paa graat $apir.

(Snfelte gobgcengere begtmbte at benbe bjem fra

Sfooen, men be anebe iffe Uraab. 2>e faae ben lille

ofenbe £ampe brænbe i £olboetjenten§ S3inbue fom

fceboanligt; be fanbt 23ommen luffet og laafet fom

altib om batten, gif gjennem 2D?øtIen oeb ©iben, fyoor

ir;nbe golf fnnbe fmutte igjennem og tr/ffc fom i

klemme, og føgte gjennem be menneffetomme ©aber

til bereS refpeftioe §ufe, ben (Sne libt minbre fiffer

paa benene enb ben 21nben, men 5We glabe ooer en

fornøteligt tilbragt £ag. (Siben begtmbte Sognene at

fomme meb be fornemmere golf. 3)en førfte SBogn

ftanbfebe foran ben luffebe 33om; ^ubffen fnalbebe

fom en ^ubff, ber fjører for en 93canb, ber f>ar noget

at fige — bet oar SorgermefterenS 23ogn. 2>en næfte

33ogn ftanbfebe, ben trebie og aUe be følgenbe meb; ber

fyolbt en 9?æffe, fyete S3roen fulb og langt nb ab

23eien. ^ubffen fnalbebe atter. „Suf op!" xaahtt

SBorgermefteren utaalmobtgt. „|)Ocrfor luffer ban

iffe op?" fpurgteé i ben ncefte 2>ogn. „£oab er

ber ioeien?" gif bet fom en Søbeitb gjeunem bele

Steffen.

£>er bar bet ioeien , at 53ommen trob£ al

^nalben og ^alben forbier; luffet, og at iffe en

4


50

StøttS rørte fig inbe fyoS £olbbetjenten, fem ffulbe

aabne ben.

„(Sntett er fyan ftofbøø, eder fyan bar bruffet for*

meget taften!" raabte 23t)en§ førfte SmbebSmanb for*

bittret. „Spring af cg træ! fyam fyer nb!"

%a ^ubffen fom inb i £olbbetjenten$ Stue, fanbt

ban fyam meb Cftefæffen o»er £>o»ebet cg mere bøD

enb leøenbe.

$eb efterretningen fyerom frøb 23orgermefhren af

Rognen; §errerne, fom »are tftanb til at følge fyanS

(Srempel, og Sftange, fom fun maabeligt »are tftanb bertil,

fteg af og trængte inb i $ufet, fy»i8 enefte (ide Stue

fnart »ar propfutb af 2ftenneffer. Me »ilbe fyaoe at

oibe, l)»ab ber »ar paSferet, og Sngen tcenfte paa at

fyjcelpe ben ulr/ffelige Sftanb, b»ié S»ar fyenbøbe i

33unben af Sceffen, før 2)agen§ -Jielt, 2(merifaneren,

fom til. §an tog en $ni» op af bommen, ffar 33aan=

bene o»er og befriebe gangen. £olbbetjenten traf

33eiret btybt og faae fig om meb et for»ilbet 23lif. ©o

fyan blanbt be £iljiebe»ærenbe opbagebe fin tforefatte,

grammene Sttyrer, ben forfyenocerenbe Søofficer og

nuøcerenbe Solbinfpefteur, forfiffrebe ban meb tmfelig

9Jcine , „at Ijan »ar ufftylbig i l)»ab ber »ar ffeet!"

„3>eg fan nof begribe, at fyan iffe af fig feltt er

frøben t Steffen," brummebe Snfpefteuren. „§»orban

er bet gaaet til?"

betjenten fcrflarebe bet, faa gobt fyan fnnbe.

f,§»ab »ar bet for ftarle?" fpurgte 3nfpefteuren.

„£o ftore ftcerfe knipler, ellerS ffulbe jeg nof—"

forfiffrebe ben litle »i8ne ^Betjent truence.

„^jenbte fyan bem?"


51

„£)e baobe £ørflæber for 21nfigtet og Sagen om*

frtng fig."

„Og l)an fyørte en 33ogn $aa Sroen?"

„£tybeligt, 2)ereå $elbaarenl)eb!" —

2)er f'unbe tffe oære £oiol om, l>oab ber »ar

ffeet: et briftigt (Smugleri fyaobe funbet Steb — berom

oare SBorgermefter og £olbinfpefteur fnart enige. £)et

oar en fyøift aloorlig Sag. £a bet er gobt at fo»e

yaa. en aloorlig agenS 2Inftrengelfe fyøilig trængte, ibet be

meb OtbtibenS §elt tænfte: „211oorlige forretninger

imorgen!"

Skæfte £ag oar iffe fjernefte (Spor af (Smuglere

eller SmuglergobS at finbe; berimob bleo ber iffe

talt om anbet. Sftabam 8foo unberb,olbt Småbarn 3en*

fen ooer -Planfeocerfet meb beretningen om 21ftenen§

SBegioenfyeb, fyoiS (Snfetttyeber bun fjenbte til ^unft

og $rif.

,,©ub oeeb, om £olbbetjenten gaaer bet igjen*

nem," fuffebe ^jurt mebfølenbe.

„(gr ban fyg?"


52

ftctnben for 3)amerneS 93eftagelfe, omgioen af ftone

og SBørn, oeb en ItUe ertra grofoft.

„ £)en fan ot talfe Simertfaneren for," fagbe

fyan. „3)et oar faamænt ben enefte mebfolenbe Sjæl.

§an fta! mig en £)ater i $aanben; men faab gjorte

be Støbre?" —


53

VI.

©a 53re»et »ar beførget, »enbte Mariane efter ^lf^

tale titbage tit (Sgetræet for at fige ben gremmebe

33ef!eb. gremmeb »ar fyan egenlig if fe : 3)en, fom

go« i 23tyen fatbte tafter 9ftd)arb, »ar £riftian fra

(Sfoofogebbufet; Begge be @amte fyaobe jirar gjenfjenbt

tjam, og 3omfru Regine fyaobe fortalt Ijertbe fyang

©ijiorie. Mariane fya»be ogfaa gjenfjenbt I)am; t)un

buffebe ertbrtu faa tåbeligt Svøbet meb ben unge ©ø*

manb paa 23u£naffebaffe; og fy an Ijaobe jo better iffe

ganffe gtemt t)enbe. — fjertet ga» fig tit at hank,

og finben bte» fyeb. SDhn forfor gif fyan tyer unber

et fremmeb 9ca»n? §»ab beflitte fyan ber i 23fyen,

f)»or ber i ben fibfte £ib iffe fyaobe »æret £ate om

anbet enb ben rige ^(merifaner, og f>»or ber bfe»

gjort faa megen ©tabe af fyam? — Xa fyun

fom tit £ræet, fab tjan atterebe og »entebe.

„®obt, at bu lommer!" ubbrøb fyan og ffcrang

op. „3eg fyar faa traolt!"

©an taffebe, tog en 9J?ønt o» af bommen og

rafte benbe. -pigen rtyftebe paa @o»ebet.

„3eg »it iffe f?a»e $enge," fagbe l)un.


54

„3ffe $enge?" gjentog fyan. „3>t oar løtcr*

ligt! §oorfor fyjælpe golf fyinanben tyer i 23erben

uben for at tjene 'ipenge? Ter! Jag ben! 3)u fyar

ærligt fortjent ben."

§un fyolbt §ænberne paa Sfyggen og rtyftebe atter

tneb §ooebet.

tyaoe?"

,,9'caar bu tffe oil fjaoe ^enge, fyoab oil bu ba

^igen fynteS at fcempe meb fig felo; berpaa løf-

tebe ljun Øtnene fra 3orben, tytorpaa fyun fyibtil baote

fyolbt bem fceftebe. 2)er ftob en fugtig ®lanb$ i bem,

og Ijienbeé SHnber bluSfebe.

„£>e lunbe gjøre mig en £jenefte," fagbe fyun.

„(5n £jenefte? Sftuoef ! Sige for Sige, naar

SBenffab ffal fyolbeS. £>fcab ønffer bu, mit 23arn?"

„£ot> mig førft, at £e iffe oil blioe oreb paa

mig, forbi jeg beber £em berom."

"

„$reb? ©eer jeg ub til at tære faabau en

©naopotte? Xal bu lige ub! (gt 3a tofter if fe mere

enb et -ftet, og for et ^ar fmuffe 25ineé 8h)lb fyar

fangen fagt 3a, Ijoor l)an burbe fyaoe fagt >Jcei. —

2ab børe! §oab Ijar bu paa Samoittigbeben?"

„3eg toilbe faa gjerne, £)e ffulbe tage ub til

jomfru Regine —

„jomfru Regine!" afbrøb fyan.

„§un fcilbe blioe faa glab! gun fjenbte £em ftrar."

„9Jcig? £oab mener bu?"

^3igen fortalte, at fyenbeS gamle $tt6bonb cg

2Jcabmober fyaobe Ⱦret tilftebe oeb ^fiocffybningcn,

og at be ftrar i ben gremmebe baobe gjeuficnbt rer;:-

S3rotrerføu.


55

„Og fortalt big ben fyele ©efducfyte

!

" afbrøb fyan

heftigt. „Og nu laber bu brommen gaae, for at at

23erben fan faae at oibe, fyoem jeg er! £erfom ^u

fcooer" — oebbteo fyan og traabte fyenbe truenbe et

©frtbi nærmere.

s

2)cen ibetfamme ftmteS fyan at befinbe

fig; $rebeåubtrr/ffet i fyanS Slnfigt gao $labé for et

©mil, fyan ftrøg fig meb $aanben ooer $anben og

fagbe meb bæmpet Stemme:

„©li ffal iffe blioe bange, min ^3ige! 3eg bleo

hm faa oøerraffet. §oab er bet bu fyebber?"

„Mariane," fagbe fyun og ffottebe angft til ©iben.

„Nu »el, Mariane!" oebbleo ban. „£et er

ganffe rigtigt; jeg er ^riftian, gafter ^egineé ^riftian

— — §ar fyun fortalt big ret meget Onbt om fin

oilbe Xreng?"

•Pigen rr^ftefce paa £>ooebet; 3omfru Regine fyavbt

tf fe talt onbt om fyam.

"

„®amte Rafter er faa gob," fagbe fyan; „fyun

nænner iffe at fige, fyoor megen Sorg jeg t/ar gjort

fyenbe. Wien nu ffal jeg ogfaa til ©jengjælb gjøre

fyenbe ©læbe —

«P9

la9 e UD tit fyenbe!" afbrøb fyun.

„(Snbnu iffe/' foarebe fyan; „enbnu iffe! §oer

£ing til fin £ib! £>alogjort 2trbeibe buer iffe; c^

for at 2irbeibet fan blioe fcerbigt og jeg fan gjøre

Rafter rigtig glab, er bet nøboenbigt, at intet SDcen*

neffe faaer at mbe, fyoem jeg er. £ooer bu mig, iffe

at fige bet til 9?ogen?"

§un niffebe.

„£oo mig bet fyøit og fyetligt, 9)cariane. 2)er er

SD^ere affyængigt beraf, enb bu troer, for mig, for


56

Rafter, for mange ilnbre. — £>ør!" oebbleø fyan, og

fyanS Stemme fan! neb til en Mob §&tffffc, ibet fyan

tog fyenbeS §aanb og fagte brog tyenbe nærmere: „lu

er en gob ^ige, bet tcefer man ftrar i bine £5ine.


57

buffebe atter 23iflebet af ©ømanben fra 53uSnaffe6affe

frem. £>oer ©ang bet ffete, gafc §jertet fig til at

banfe cg Sutben at brænbe. Sanfen om, at Sri*

ftian tjer gi! unber et fremmeb 9ca»n og ffjulte fin

egenlige Stilling, melbte fig ogfaa — — . §oab 9?ct

er, befyøoer iffe at fftye Stafet! bat^be 3omfru Regine

fagt; men fyun fyaøbe ogfaa forfif fret : „Onb oar fyan

iffe! 9cet, onb oar fyan iffe!" — — ^or jomfru

9?egine3 oor Slange fyaoe faa faaet at mbe, at

§r. $?id)arb hoffer iffe er Sfticfyarb, men fyoerfen mere

eller minbre enb Sriftian fra Sfcofogebfyufet? $ar

Xrommen gaaet? (5r 23orgerffabet traabt i ©eoær?

©taaer fjefe S3anben parat til at fparfe gtyren ub,

faafnart fyan atter »tf er ftg?"

㤿or fan 35 e troe faa flet om mig?" fagbe

fyun meb £aarer i 25inene.

£>er »ar s Jcoget i IjjenbeS 33 Uf, font bar mere

oeltatenbe enb fyenbeS £cebe. §an betragtebe i nogen

£ib tauS ben fmuffe $ige, fom ftob foran Ijam, fatte

fig op og ftrafte gaanben ub imob Ijenbe.

„3eg troer big," fagbe fyan. „3>it 25te er for

aabent til at ffjule en onb Xanfe. Sæt big, faa ffal

jeg fortælle big ^oget."

(Sfter en StunbS £auéfyeb oebbfeo fyan

„£)u fjenber iffe SBerben, bu oeeb enbnu iffe,

:


fyoorban ben fcarfer tit ben fattige og hummer fttyg

fer ben 9?tge — — . £e

frummebe 9tygge fan man

lee ab, men ©øarfene gjør enbt; ber frat en $unbe-

natur til at taale bem. 3eg cil iffe taale bem; jeg er

faa gob fem enfyoer finben, naar biet jeg fyar ^enge.

3)a jeg løb Bort fem 3)reng, tænfte jeg iffe berpaa.

3eg øilbe nt/be min gril?eb; jeg funbe iffe finbe mig

i at ftbbe ber hjemme i Sfocen fyoS be ffiftelige

©amle, ber fab 2)ag nb, £)ag inb fom et $ar Ugler

i SReben, fliøøebe meb Øinene ab S^fct eg frmte$, ber

»ar eebft i §alømørfet eg Gnfomfyeben. 2)et gif, faa

længe jeg ear et 93avn; men ba kræfterne teg til, cg

jeg fyørte fortælle^ cm 33erben ubenfor cg fremmebe

£anbe, Meø min £ængjel mig for ftcerf : Xræftammerne

forefem mig fom ©itterftængerne i et ftængfel, fyoort

jeg af mine ©lægtningen ©obfyeb car inbbømt paa

£iø3tib. 3eg øar fun fr/tten %ax , jeg fyaobe et t>ett

Sio for mig; jeg gjorbe, fyoab enfyoer $ange gjør,

naar fyan fan; jeg orøb ub. 2)en ©tyrtb er iffe (tot!

3 gorftningen tænfte jeg tibt pza. be ©amle eg ben

53ehmuing, jeg tyaobe eolbt bem; men Jiben læger

alle ffeS bet iffe førfte

©ang, maa ttt forbcbbleS cg atter forboobleø, Sit


59

mctct fætteé mb, felt) Siøet — — . Ulaa, naa! Xu

befyøøer if fe at fee faet forffræffet ub. Stød fyar jeg

befyolbt, fom bu feer; rig bleo jeg ogfaa; men — —

ber gioeS ^coget i 23erben, fom fyebber gcbe 23enner.

— ga, fya, fya! -J3offer ftaae i SBerben! £en er ben

[tørfte XaffenfpiCIer, fora erifterer; ben flaaer 23olter,

og fyfcab ber oar 33en ibag, er gjenbe imcrgen; ©ulb*

ffitlingen, man tyat faaet t gaanben, bitøer en 23lø*

flat, og man ftaaer til ©rin for 9)cenigl)eben

SDcen bet forftaaer bu big if fe paa, min ^3ige! 2>et

gjør jetter iffe neget! 3eg øilbe fun fige faameget, at

jeg, efterat fyaøe oceret rig, bteo ligefaa fattig fom

før, ja enbnu fattigere, om ellert Xitlib til Sftenneffene

er en galøffitling øcerb. Dlu er jeg atter paa 33eien

tit at finbe en Sfat — — . 3a, fe fun $aa mig!

(Sn rigtig ftor 3 fat! — Nu. faaer jeg nof ftrar et

anbet Ubfeenbe i tine SHne enb ben fattige Shiftian?"

Mariane rtyftebe paa gcøebet.

„3ffe ttt? — 2)a øilbe jeg eller? nof fyaøe,

bu ffulbe ftme§ libt om mig/' fagbe fyan og tog fyen-

beS gaanb, fom l)an fyolbt faft i fin, mebenS fyan

fortfatte fin gcrtcelling. „£a jeg øar Sarn, fortalte

gamle gafter mig tibt Soentør. §un f)ar fagtenS

ogfaa fortalt big fine giftorier. Xe breiebe fig meft

om ffjulte efatte, fom maatte føgeé i battens Sftørfe

c$ untcr fulbftcenbig Tau3fyeb. Saafnart 'Sfatte*

graøeren mælebe et Crb, øar Slrbeibet fpilbt; ben

funbne Sfat ftfyrtebe ttl6age i 5lfgrunben og funbe

albrig mere bceøeS. Saalebe€ gaaer bet ogfaa meb

min (Sfat. Xerfor maa jeg arbeibe i Stilfyeb, ffjule

mit 9?aøn., og alt mit 2lrbeibe er tilintetgjort, berfom


60

bu, ben Snefte, fem fjenter mig fyer, &fot mæler et

Orb cm, fytem jeg er —"

„Slibrig!* ub6rob Inm.

„3eg treer btg! £ig fan jeg ftole paa:" »eb*

b(et> fyan. „Cg fytab mener bu, gamle gafter »il

fige, naar jeg fnart tenter t)jem fem en rig 2)tanb?"

Slnfigt.

2)er gif »eb £anfen et Smil oter Sftavianeø

„3ffe fanbt? £mn tit blite glab, og o i (Tulle

tæve glabe — Zfyi bu fyeltev jo egfaa meget af

gamle gafter, bu StUe?"

§un ftræbte iffe imeb, ba l)an trcg fyenbe nær-

mere; bet bar jc ilfe mere ben fremmebe SftiaSart,

men jomfru D£egtne3 egen Xreng.

£iten leb. Sfooen biet 9D?aalet fer Mariane«

s

ilftenfpabferetcur; — Xagen igjennem- fab fyun fem

fcebtanlig , flittigere enb nogen af be anbre Snerffer,

»eb s 2trbeibet i SWabarø SenfenS Stue. £et ear alle*

rebe langt fyenne paa Sommeren. St. £an8urterne,

fem gigerne fyatbe plantet unber be late ScftSbjelfev,

terte, faa bet bar en gevnøielfe; iffe en enefte af

bem fyang meb |i>etebet; vøbmuéfebe og muntre fab

egerne teb Slvbeibet, og Sflatam 3enfen batte meb fin

ffjæltenbe 9t"øft lige tftemt fin 9)ntling£fang „gvt)t btg

»eb Sttet", ba SDcabam ©fob« Bnflgt

l eb fig tilftme

ubenfor $inbuet, teb Ijtilfet Smnabamen fyatte fin

^labS, og en ginger banfebe paa ben lille, fetbveentte

fthtbe. 3)et tav £egn paa en tigtig 9h)fyeb, cer iffe

taaltc at epjcetteS, inttil Sftabam Senfen reb 3Ribbag6*

tib gjorbe fin fæbtanlige @ang til 53vønten, [om (lob


61

i ^lanfeocerfet mellem 9?abofyufene§ £>a»er, og boor

bagene 9cr/b;eber i heglen affyanbtebeS.

©tymabamen aabnebe SBtnbuet og tcg be i far*

men liggenbe ©øiftumper cg ©arnnøgler tilfibe.

„Sab fun ligge, lab fun ligge, lille Småbarn 3ert=

fen," bab 2flabam ©foto; „jeg ffal ncf ocere forfigtig

§oab bet bog

og iffe ritoe Dcoget neb — — . @ub!

er for et beiligt ©tyffe ©øi, lide Mariane fber paa!"

(£mnabamen forflarebe, at bet toar en ni) fjcle

til fjøbmanb (SljriftenfenS ©atter.

„%il 3omfru dcecilie?" ubbrøb SWabam


62

„§o3 j£em?" ubbrøb Stymabamen og fyaobe nær

tabt 33ritlerne af gorbaufelfe. „§un, font er faa fin,

at fyun tf fe fan fætte fin gob i en ©outif, men laber

tfjøbmanben flæbe bele £ce§ fyjem til fyenbe!"

„9caar golf trænger til 2n, fan be faamænD gebt

finbe (gn," fagbe £ogefonen nteb flet bufgt Stcltfyeb;

„faa er bet „lille" SHabam ©fo» tyer og „fifle" 2Ra*

tam. ©foc ber; men Småbarn ®foo er iffe mere enb

et 2ftenneffe og fan iffe tære mere enb eet (Steb ab

(Sangen. Og ba jeg nu bar looet £olbinfpefteuren —

„Wien 33orgermefteren — " inboenbte 2)?afcam 3en^

fen i btybtfølt 9?efpcft for 53t>en§ førfte 2?origbebg;

perfon.

„gor mig gjælber ingen ^erfoné s

21nfeelfe," reci=

terebe 9)cabam ©foo meb fjern (Srinbring om 33a(ie§

Særebog. „2>en, fom fommer førft til 2ttølle, faaer

førft malet. £e8uben er £otbinfpefteuren ben (Snefte,

fom enbnu iffe fyar gjort ®ttbe for "}lmerifaneren.

9J?en nu l)ar ban ffaffet fyam faaban en beilig $tcm,

og er ber Dcogen, fom forftaaer fig paa 3?em, faa — "

gigerne.

„%t)8 ," mumlebe ben Stnben meb et 531if til

„3eg ftg er ingenting," forfiffrebe 9)tabam 8fot.

„®ub beøare min 9)cunb! gorbi en 9)?anb$ 9cæfe er

røb, beljøoer fyan iffe at briffe. Xer bat nu falig

©!ot> — — tyfon fyoab jeg oilbe fige: nu oil Sføfpet«

teuren gjøre ©ilbe til £af for bommen; og bar bet

oaret længe, faa ffal bet ogfaa oære noget! — £«n!

3)em! 3)a oi talte om SDiaben, ber ffulbe laoe£, ønftebe

ban, at fyan blot bafcbe en Sfilbpabbe , faalebefi fem

ban fyaøbe faaet oore i SSeftinbien i fine unge Xage,

"


63

bet fycm feer ttlføeS. 3eg fagbe, at et .^aloet)ot>eb

funbe gjøre famme 9tytte. Set er blot Saucen bet

femmer an $aa. Saaban gaaer bet altib tyer i 93er*

ben: Snbljolbet foørger golf tffe efter, men Saucen —

— Soømmebe ^Imerifaneren iffe i $enge, bteo ber

neppe gjort faa megen (Stab« af barn. Sften nu retfer

f>an ba ."

„9ht retfer fyan," fummebe bet fyele Sagen for

Søfarternes £5ren. Slibrig sar nogen Sag forefommen

fyenbe faa lang fom benne, og tteppe biet? bet gfyr-

aften, før ljun tog Søtet \>aa og ftynbte fig affteb.

^rtfttan oar ber atlerebe.

„Side 9?ar," fagbe fyan, ffcøgenbe meb fyenbeS

Slngft; „bet er ingen 21bffilletfe for (Smgljeben. 9?et*

fen gjcelber tffe ^Imertfa, ben gaaer Blot ooer til

3t)Uanb; om en SWaaneb eller to er jeg fjer til*

bage."

„(Sti Sttaaneb," fuffebe $igen.

„(Sr bet faa lang £ib?" Su ffal nof fyøre fra

mig. Og bu fan jo ffrtøe?"

§un niffebe.

„3eg ty ar et fiffert 23ub; bet er iffe uerrbt, v)an

feer big; fyan ml iffe opføge big i 23fyen; men ber i

bette fyule Srce fan bu Søoerbagaften ftitbe en gilfen

fra (Sn, ber fyelft fom felo, om fyan funbe. 9ø?en

l?t>ab er bet? — Xaarer i Øinene og ffjceloenbe

@cenber — ."

§un funbe iffe længer tilbagefyolbe fin 33e=

oægelfe; fyun ffjulte fit Soøeb »eb* fyang 23rtoft og

braft i ©raab.


64

„$ær bog fornuftig, Sftartcme," fagbe fyan tibt

utaatmobig. „Om fort £ib er jeg jo atter tilbage;

faa ere mine forretninger enbt; faa ffifleS oi iffe

mere og tage nb tit Rafter Regine."

S5eb Regines 9?aon gi! ber et Smil ooer ^igeng

5lufigt; naar bet næonteS, oar bet fyenbe, fom $aa*

falbteS en gob (Sngel.

„§oor fyun ml Blioe glab," fyoiffebe Mariane.


65

VII.

®er »ar atterefce gaaet en gob (Stunb, fiben bet ftcre

(Smugleri fyatobe funbet ©teb. 3)er »ar iffe »oret

@ræS ocer Sagen; ttoertimob, ber bleb enbnu ofte

talt om benne mærftocerbige 23egtt?ent)eb , og — fom

bet faa ofte gaaer — toorte ben meb Slfftanben. £olb*

betjenten nøiebeS tffe meb at toære bletoet angreben af

Stoenbe — Xo fMbe f)an fagtenS fjatoe faaet 33ugt

meb! — bele ©tuen fyatobe torimiet af be tocerfte 23an=

biter, ber ligefom toeb et £rfytleftag fteg oto af forben.

Sften b,toem Sanbiterne toar, toibfte f)toerfen f)an efler

nogen 2Inben. 93bfogben l^atobe forgjætoe§ l)ofbt ^or*

fyør cg £olbinfcefteuren forgjcetoeS t)otbt Sftanfagelfe.

£>en (Sten, man iffe fan løfte, maa man labe ligge:

23tyfogeb og Snfpefteur flog ftg til Sfto, men mere enb

een ^jøbmanb lo i Sfjæget.

Cg nu oar ben gremmebe reift. &et er unber*

ligt meb SDienneffeneS £cm; ben fyar iffe libet til*

fcefleg meb 23anbetS ^artoe, ber toerler meb $orfyolbene.

Saalcenge ^Imerifaneren toar i 33 ben, flog cm ftg meb

^3enge, lo cg fnaffebe meb (Snfytoer, toar ber Sngen,

fom tcenfte anbet enb gobt om barn. £>an toar en

5


66

©ulbfugl, bet »ar oærbt at fange, en ren Snbtægt fer

ben lide 33ty, fyan fyacbe r)at)t ben Øobfyeb at oælge

tit O^olbSfteb, cg et frift $uft i bet føenige SelffabS*

lio, fom biet) fyilft meb ©læbe. .gøorfra fyan fyaebe

fine $enge, fom 3ngen oeb; at fyan tjat?bc bem, oar

nof, og man ffat fyeller tf fe altib troe bet 33ærfte om

$olf, mente 9ftoralifterne, naar be fyaobe tilbragt en

munter liften i fyanS


67

Sftariane; men fyenbeé fjerte fyaobe tf fe ^piabé fer

Srt»it)l. „£er maa »ære fyænbet fyam en Uttyffe,"

tænfte l)un, bøtebe £>oøebet 09 føgte at ffjule fine

£aarer. —

„3eg Begriber iffe, fyøab ber gaaer af $igen,"

fagbe Stonabamen , fom fergjæoeS fyaøbe ubfrittet

fyenbe, til fin fortrolige, Dcaboerffen; „fyun fænger

beftanbig meb Slæbet fom en filing, ber fyar $ty."

^ogefonen.

„ingenting! (Sn Smule fåjærefteforg!" trøftete

„iftei, nei! Mariane er en ftitle, crbenlig -luge,"

inbøenbte benSlnben; „bwt giøer fig iffe af meb fligt.

§un gaaer albrig til £anbé og 2i)ftigl)eb, $øor*

ban ffulbe bet faa femme?"

„§oorban bet fommer? 3a, fig mig bet/' fagbe

Sftabam Sfoø. „9)ceb et ttyøeaarigt ^igefyjerte gaaer

bet fom meb ferf! &jøb om Sommeren. 90ran fan

bæffe til, faa gobt man otf, Søl? fommer ber allige-

vel ! Sften berfor er bet iffe ferbærøet — — .*

Mariane fyaøbe eceret i Sfeøen fyeer £øoerbag

fiben ihiftiané 33ortreife og føgt efter bet længfelS*

fulbt øentebe 53ubffab i bet ljule £rce, men føgt for*

gjeeoeå. £er oar allerebe gaaet mange Søøertage;

£rætoøøene øare bleene mere gjennemfigtige; Unber*

ffcoeng 2øo antog forffjetlige Varøer* 23uffene£ 33cer

tittebe røbe eder forte frem af drattet; og net øaa

Stien falbt Itybløft et øiéfent 231ab, fom 55anbreren

tanfeløS traabte unber $ob uben at agte, fyoab ber

ftob ffreoet berøaa. bitter en Sommer! ftob ber.

ger Ungbommen tætler en Sommer iffe meget; ber er

enbnu mange Somre tilbage, fyoiffer §aabet ; for

5*


68

Sængfet bertmob teier bter Time tungt, bitter en Uge;

atter en £øterbag. femmer iffe 23ret ibag, femmer

bet albrig, tænfte ^igen. Sbetfamme ubftøbte fyun et

©læbeSffrig; §aanben, fem famlebe i Træets .£>utbet,

fif fat taa et ©ttyffe ^apir, cg et £5iebtif efter tar

bun forbtybet i Sætningen af bet førfte 23ret, fjun

nogeufinbe tyatbe mobtaget.

^titfen føb an fyatbe tæret langt emfring — læn*

gere enb fyan tentebe, ba fyan reifte fra 93tyen. §an

batbe fyatt faa meget at tage tåre; men fyan fyatte

iffe glemt fin lille Mariane. £>an fyatbc flet iffe

funnet finbe ©tunber til at ffrite; faa ctertælbet

havtt fyan tæret af gerretninger; men 511t tar gaaet

gobt, nu tar f)an fnart færbig; faa fem fyan tilbage,

cg fcaa Søterbag ffulbe ljun atter faae SBret — —

SDceb let fjerte ilebe $igen næfte ©ang til 2te-

bet. Ter tar 33ret — iffe faa langt cg fjærligt fem

fibft, blot et -far Sinter, ber unberrettebe benbe cm,

at ljun iffe oftere tilbe mebtage neget 23urffab fra

barn; u)i om faa Tage tenbte ban tilbage. $aa

$oben af papiret tar tilføict en ^Inmcbniug cm at

bringe en inblagt ©ebbcl til Ten, bun tilbe finte

tentenbe teb bet røbe (Sfctleb meUem 6 cg 7.

maatte tære forfigtig eg iffe aflctere papiret, førene

.


69

bun fyaøbe fpurgt, f)fcab ber »entebeé paa, cg faaet

til ©øar: „et 23ub fra fyam!" Mariane unbrebe fig,

r;»ab benne £>emmeligfyeb8fulbf)eb tabe l;ace at be^

tttbe; men bet oarebe fim et £Heblif; alle Sanfer

maatte t>tge for ben ene: fyan femmer, fyan femmer!

§un ftanbfebe forffrceffet ceb at fyøre fin egen Stemme

juble Orbene nb i ben taufe , og ffynbte fig atter

affteb for at ubrette fit S@rmbc og lomme fyjem, rnben

dørret falbt paa.

$eb (Sfoofebet oar 3ngen. .jpun frøb ooer Steen*

ten for at fee, om ben 23entenbe muligt oar ubenfor

paa 9D?arfen; ba Imn forgjceoeS fyavbz fpetbet omfring

og oilbe gaae titbage til Sfcoen, reifte en ©ftffelfe

fig op af ©røften. £>et »ar en enbnu iffe gammel

^øinbe, fra $ooeb til $ob inbfytiHet i en ftaabt og

meb et £ørflcebe ooer §ooebet, fom tilbels ffjulte

fyenbeS Srcef. 33eb bet uoentebe Sfløbe bleo ^igen

faa ooerraffet, at Imn albeleS glemte, Ifoab fmn ffulbe;

og førft ba ben Slnben meb faft ©temme baebe fagt:

„et 33nb fra fyam", rafte Mariane ©eblen frem cg

føgte ibetfamme at femme forbi bomben, ber fjaobe

fttttet fig foran £ebet, gjennem fyoilfet Imn ffulbe til-

bage, og fyolbt Øinene ftiot fyeftebe paa fyenbe.

„$ent libt, oent libt," fagbe f>un og greb $igen

i 2lrmen; „bar jeg nu fibbet tyer i ©el og i $tegn og

oentet, at bu ffulbe femme, til jeg bog nof fee,

fyoorban 2)en feer ub, fyan gaaer og leger ^jcerefte

meb.*

Mariane treebe, Imn ffulbe ftmfe i forben, faa

ffamfulb følte Imn fig eeb at fee fin §emmeligbeb

opbaget.


70

„§a, l)a, ba," lo ben 2lnben. „Den §elgen=

mine flæber gobt! Den aaSfer for faaban en Xaffe,

{om ftjæfer Sftanben fra $onen —

$igen ubftøbte et ilbe ønffe, at jeg

funbe!" raabte fyun og fprang frem imob fyenbe fom

en Sftafenbe.

3 [amme ØteMtf oar Mariane atlerebe langt

borte og løb fyen ab 2flarfoeien. §un løb og løb

uben at oooe at fee fig tilbage og ubcn at tænfe paa,

ljt>or $oben bar l)en. fmn løb, inbtil §jertet truebe

meb at fprcengeS, og SBrtyftet fun møifommetigt fyentebe

5lanben; faa fagtnebe fyun fin ©ang, men ftanbfe ben,

fcoøebe fyun tf fe ; bet »ar, fom om ben frygtelige

toinbe beftanbig »ar bagoeb; bet rafenbe ©friø flang

i Ijenbeé 25re, og Sonenø Orb fab fom en giftig $U

i IjenbeS fjerte — Mariane trr/ffebe gaanben tmeb

bet og fanf mere bøb enb leocnbe til Otorben.

3)a ljun »aagnebe af fin DøS, bar bet bælmørft.

Det fufebe oøer fyenbeS §oøeb og bet plabffebe t>eb

benbeS gøbber; forooen laa 2J?ulm cg forneben 9)?ørfe;

et føagt @limt oifte bidetet af en (Stjerne, ber fom

frem mellem be brifcenbe ©fyer og et £>ieblif fpeilebe

fig i fattet. — „$oent ber laa btybt paa tetsSBunt!"

tcenfte fyun. „^aa forben »ar iffe mere greb fer

fyenbe, bebraget, »anæret, fom tyuu bar!" — f>nn

fyælbebe fig nb o»er brinten og tr/ttebe til 3f»ulpet

bernebe, ber gif faa afmaalt og roligt fom et ?at

33nggegænger. — „Der »ar$reb!" tænfte f)un. 31

famme fom fyun til at ftøbe til en ©ten, ber rutlebe

*


71

larmenbe neb ab


72

VIII.

©iben jomfru Regine fyaobe feet 23roberfønnen »eb

guglefftybntngen , »ar ben Xante ben fyerffenbe fyeS

fyenbe: §an fommer, fyan fommer! §an fyar tf fe glemt

fine gamle ^3teieforælbre ! 9Keb ben £anfe ftcD fyun

o», meb ben gi! fyun tilfengS; ben feer gjennem fyenbe

fom et ®i)S, naar Sftoget »uSlebe ubenfor, cg naar

23effaø fif Sfo»en til at gjenltybe af ben glabe £>atfen,

fy»ormeb ben fyilfte en Sefjenbt. 9#en Ijan fem tf fe.

3 23egtynbetfen c>at>be tyun et $ar (Sange forføgt at

tale tit SBroberen om, fyoab ber laa fyenbe »aa fjerte;

men fyan fyaKbe meb mere enb alminbelig »reb 23rtfsi=

men af»ift (Sagen. — „£ab fyam feile fin egen 2e,"

løb ©»året. „3eg ffulbe maaffee oøenifjøbet tigge

§erren om at lomme! 9?ei, nei! 3eg fyar ba encnu

libt mere gorftanb enb en flabet 9?cc»!" 3iben be=

rørte ingen af be gamle (søffenfce benne ømme Streng;

men meb lj»er borgen ble» §aabet om ihiftianG

£jemfomft mtnbve, og fy»er Stfteti btanDcbe fig i

t

ben gamle $igeS aftenbøn et @ttl for ben fortabte

33roberføn.

(Sn 3)ag fagbe SDcarfuS »eb fin $iemfcmft: ,9toa!

$lu fan jeg ba fyilfe btg fra barn!"


73

,,(5r fyan fommen?" ubbrøb løfteren 09 foer 00

fom for at ile en fjcer ©jæjt imøbe.

„®jør big ingen Uleitigfyeb," løb (Søaret. „§an

er tøertimob retji; fjeren er iffe mere i 23tyen, fyøcr

fyan fyar føittet op fom en gerre. 3ngen fyar fjenbt

ljatri, fyøab iffe er faa unberligt; tjan øar jo fun en

2)reng, ba r)an renbte bort, og bet øar neøøe, jeg

fjenbte fyam igjen."

"

„3eg fjenbte tyam ftrar," fuffebe løfteren.

„©et er fmuffe §iftorier, ber fortælle« om tyam,"

øebbleø SDcarfu«. „røffel 23enbir er fommen fyjem.

£>an er en flor §erre, og Xøfett — fyun gaaer i ©Hfe

fom en ©arne. røn røffel tyar iffe glemt fine gamle

$aner; forgangen f)ar tyan tyaøt fig en Sftu« — fyøor

53inen gaaer inb, gaaer £logffaben nb — i ben tyar

tyan fnaffet oø cg pratet af fine SBebrifter oøre i 2Ime=

rifa og fyoor fyan eller« tyar tumlet om. 2) et er et

net 8h>, fyan fyar ført. ©ognefogben i $arbt), fom

fortalte mig bet, mente, tyan fyaøbe øæret (Eørøøer

etler Slaøetyanbler etler

2)caabe tjent $enge —

faabant noget og paa ben

„røn Krijttan albrig!" afbrøb Regine.

„gøab tyan fyar bebreoet , talte Sognefogben

iffe om. gan oibfte iffe engang, at drengen øar

øenbt tilbage. røn ber er eller« et gobt gammelt

Drb, fom Ir/ber: Sig mig, fyoem bu omgaae«, faa ffal

jeg fige big, tyøem bu er! — røffel tyaøbe ogfaa for-

talt, at Mftian og Xatteren øare røinb og $one;

f)an f)aøbe fnaffet en £el frem og tilbage, fom bet

iffe øar gobt at bliøe flog paa; ttyi efterfom SKujen

tiltog, bleø fortællingen øilbere og øilbere. Saameget


74

mente ©ognefegben bog at l>a»c forftaaet, at fyele

©elffabet, SJJaub eg Sone cg 2oigerfaber, fyatbe feoet

fem Rat og $unb; at be et SHeblit fyatbe tæret fom

robe Søer og bet neefte frabjet Øinene ub paa fytn*

anben, og at Sriftian tit 2tytenbe og ©tbft bar renbt

fin 33ei, fyaobe tabet ^aber og Xatter befyotbe be

fammenffrabebe -penge — Giffel fyatbe en bet v

^ofe

fulb — og bar gaaet ub t 23erben for at føge Botlen

paa egen Jpaanb."

„©taffel« ft riftian!"

„j£)et fan bitte et gtabeligt ©jenftm, naar be nu

træffe« tyer!"

Regine fuffebe tr/bt.

Uubcr SB&rben af benne ntye @org gif Jagen

tungt. §un tibfte ingen bebrc Xrøft enb at tante

Sampen tibfigerc enb fabtanligt , tage 23ibten neb fra

§t)lben og fatte fig til at lafe.

§un batbe laft en (Stunb; SDcarfu« fat i fin

Srog meb en ubgaaet ^3ibe nieflem Janterne, cg ^ c t

fa« laa teb fyan« gøtber, meb atle fire 33en ftvatt

fra fig. ,£unben løftebe §eoebet fra ©uftet, fptb*

febe Øren, fom om ben Ir/ttebe , reifte fig tangfomt,

ftaf ©nuben tit ©praffen unber Xøren og fnøftebe.

„$tab er bet?" fpurgte ©fcofegben.

SBeffa« ubftøbte en flagenbe inben cg betagete

£>a(en langfcmt.

ftereu.

„Jer maa tåre Stegen ubenfer."

„tyaa benne £it af aftenen?" inbcenbte 2o-

„9Jiaaffee er bet en Oiac , ber luffer forbi.*

=


75

„Sftarfué! Om bet »ar friftian!" raa6te fyun,

foer til 3)øren og ret) ben op.

§nnben preSfebe ftg ub gjennem ben fyaloaabne

3)ør og forfoanbt i Wløxht ©trar efter børteS en

førgetig Tnben bag £>ujet.

„2)et bettyber Sig," fagbe Regine gtyfenbe.

„©niffnaf!" foarebe SBroberen. „©æt Styfet i

SBinbuet, at jeg fan fee, fyttab ber er berube. Xet er

jo faa mørft [om i en ©æf."

£>an trtyffebe ^abubfen faft paa £)oøebet og gif

efter .gunben. (St Øiebtif efter oenbte fyan tilbage

meb ben liøløfe Mariane i fine 2lrme.

Der biet) en gerfttyrrelfe, Regine fif traolt meb

at bringe ben afmægtige ^ige titfengS i fit eget lille

dammer og anoenbe be bibler, fyun anfaae nteft fcag*

fenbe tit at falbe ben afmægtige tilbage til £ioet. 5lf

gjertetå bæmbebe Slag mccrfebe fyun, at Mariane iffe

»ar bøb — bet »ar bog altib en Srøft.

„2)et er bebft, jeg fpcenber for og fjører til 33t)en

efter ©eftoren," mente WlaxtuS.

$ei.

"

„3 bette 9)culm og SQcørfe!" inboenbte fyun.

„2)et er iffe mørfere, enb at ben ©raa fan finbe

£)en ©raa biet) imiblertib fri for ben £our.

9J?ebenS be gamle ©øffenbe fortabte fig i ©is*

ninger om, fytab ber funbe »ære tilftøbt ^igen, og

affyanbtebe, fjoab ber burbe gjøreg, falbt et ©fub. 3

5lftenen§ ©titfyeb rutlebe ^nalbet fyult gjennem ©fooen

og løb, fom om bet fom fra §ufet8 umibbelbare 9cær--

fyeb. Regine feer fammen, 2)carfué ftrafte umlfaarttgt


76

£>aanben efter fin 23øSfe. St anbet 09 trebie a fyan fyaøbe lagt gængfrubt

paa ^anben, faftebe fyan 33øS|"en paa ©fulceren cg

fcitbe gaa.

2)øren reøc3 cø ubcenbig fra, cg et ^tenneffe

fttyrtebe inb.

„$rifiian!" raabte ben gamle $ige cg flcg §æn=

berne fammen.

barff.

„Sfjul mig!"

„£>øorlebeS fommer bu tyer?" fpurgte 2)carfu&

„§er er ingen £ib tit ^orf låring! — 3 luf

Styfet! — ©luf Styfet i £jceølen$ ©finb cg 33en! —

©titte, ganffe (titte! 3ffe en 2t)b!" — £>an greb fat

i Rørtaget, ftemmebe goben mcb £cerffelen cg fyclbt

imob af al fin $raft.

2ltte Zxt ficb i aanbeløS ©tilfyeb cg centebe i

9)iørfet. $crt efter løb gcbtrin cg Stemmer ubenfcr.

(§n §aanb banfebe øaa 3)øren.

„8uf oø!" raabte« ber.

„©titte/' fymffefce flygtningen.


77

„2uf ep, i ^ongené 9?aon!" løb bet atter.

„3 kongens 9?aon?" gjenteg SftarfuS. „§øab

(fat bet bettybe? (Slip! §ører bu tf fe, ber figeS i

kongens SKaMi?"

„^or mig maa fyan fige i 3)jæoten§ Dcafcn, naar

fyan blot iffe femmer inb;" mumlebe tyan.

„SDet natter iffe, 3 tabe, fem cm 3 fo&e!" raafc*

teS unber fornyet 93anfen; „og at 3 fyatte peppet

pjalter for $inbuet. 3eg fan gobt fee, 3 fyaoe 8^8/

„$an bu fee 2ty$, maa bu fyaøe bebre £)ine enb

jeg," lo Shiftian tyaanltgt.

„Styfet IjoS Mariane!" raabte Regine og ftog

jamberne fammen. £>un reo £øren til ©ibeftuen op;

en StySftrum falbt inb i bet mørfe Sftum.

„Sil §eloebe!" brøfte flygtningen, og ben fraf=

tige gaanfc, ber fyibtil fyaobe trebfet alle 51nftrengelfer,

fom gjorbeå for at aabne Søren, flap fora lammet

©rebet. (Sn SJcængbe DJienneffer fttyrtebe inb i (Stuen;

9?cgte tåre beocebnebe meb 33ø§fer, ^Inbre meb Sabler,

felø et ^3ar gøtty&e tifte bereS truenbe Xcenber. SBty*

fogben trængte fig meb oigtig Wxnt frem gjemtem

Sloffen imob bet gamle Søffenbepar, ber ftob fom

forftenet; men fyan fif neppe 25te paa 23ø§fen, 9ftarfu$

fyotbt i §aanben, før fyan forfoanbt bag fine £ebfagere

og raabte:

fra fyaml"

„Slrreftfortarer! Sag 23øSfen fra fyam — 33ø§fen

(Sfoofogben lob fig afeæbne uben at tcenfe paa

SDcobftanb. £a bet »ar ffeet, traabte 9?etfærbtgbeben§

§aanbf)æcer atter frem i ftn farmcifinrøbe ©tanbS,

ber forr)øtebe§ af nogle Sættepraafe, man fyaøbe funbet


78

cg tcenbt, og jern meb fpruttenbe glammer belbteé fyøit

titoeirS og bclt^fte ben foroirrebe ©ruppe.

„ at fpare benene; fyun ffat faae fri 53e*


79

forbrtng — til ©jwtbefyufet, " fagbe fyan meb et

®rin.

5ltreftfort>areren grinebe ptigtfftylbigft meb.

„2Iffteb! 3 guflet meb bem Mejammen," »eb*

biet) fyan. ff ^u f!al ber fnart femme 2t)3 i ben

©ag!"


80

5)et gi! tffe faa fyurttgt nteb at bringe 8t)8 i ben ftore

(Smuglerfag, fem oafte et ub/tire 9?øre i ben gobe

23ty £— . borgervæbningen biet? tremmet (ammen for

at gjøre S3agt oeb Sftaabfyufet, fyois 3lrrefter oare fulbe

af (Sftylbige og Ufftylbige; og tnebenS ffiffelige §aanb-

øcerfere og ©pefbøfere til 53ærn for ben offenlige

@tfferl)eb traøebe frem og tilbage foran Sttaabftuen

meb en ruften Qftuffebonner paa


81

(gtabé, ber er bfeøen gjort af fyam, cg fyøor jeg bar

maattet braje og baffe for faaban (Sn! Dcu fan f)an§

fine fenner fee, fjoab fyan er for en gfyr! Og £olb*

infpefteuren," tilføiebe fyun meb fyaanlig batter, „er

nc! glab, ban f^arebe ©ftfbpabben og lob fig note

meb tatøefyoøebet!"

SOcabam Senfen oar flet iffe oplagt til at bel*

tage i (Samtalen; fjun rfyftebe paa §oøebet ben ene

©ang efter ben anben og mumlebe:

„9ften Mariane — ©et fan jeg flet iffe faae i

mit §oøeb."

„3a, bøem ffulbe fyaøe troet om fyenbe, at fyun

oar meb i ^ompfotten; faa jttfle og ærbar fyun faae

ub! 9flen faaban gaaer bet, 9)labam Senfen! Stille

55anb fyar btyb @runb; man fan iffe flue §unben paa

$aatene, og Sngen oeeb, tøøab -følfen er [toppet meb,

før ben er flaaet! $ar ^ an fnnnet forcere §oøebet

paa faa mange 5lnbre, er bet intet Unber, fyan tyar

fnnnet forcere bet paa en [taffels $ige."

„3)et anebe mig nof, ber øilbe ffee en Uløffe,"

fuffebe Småbarn Senfen. „Sgaar, fom jeg fab og

føebe, fom jeg til at fee op unber loftet. 2)er

fyaoe gigerne, fom 3)e oeeb, [tuftet ©t. .panéurter inc

unber 33jelfen; bet er en gammel ar plantet ben,

ffal leoe eller bøe. Ungbommen mener, bet fyar ingen

Dcøb meb £ioet; ben figer efter Urten for at fee, om

ben fætter £nop og SBlomft; naar bet [feer, forumer

frieren. Sngen af be anbre Urter oorte fom SDkria*

ne§; ben oar en fyef 23ufl, .og paa ben ene ©ren be-

gønbte at fomme en $nop. 23i brillebe fyenbe meb, at

6


82

nu fem grteren. §øergang Det ffete, biet) fyun [cm et

brtjppenbe 23lob og forfiffrete, fyun ottbe albrig gifte

ftg! — — DJcen bet fjenbe oi nof! — 2)?en fyoab bet

oar, jeg oilbe fige: igaar ba mine 2Hne fatte $aa

loftet , fænger SSuffcn nceften oilnet ; ben fænger

baabe meb ©tenget cg 23(abe faa fiatten jern et €>tytte

£øi, naar ©tioelfen er fftytlet nb. — „£>erregub,"

figer jeg og feer mig om i


83

ham, ©a©tty©en, ber »ar £)pfya© til bet $ele, bet

©tofte 2J?abam Sfo© iffe; t)art ©ilbe »el fagtenS bitte

„rettet", mente fyun. SQcabam

fammen af 9føbfel. —

3enfen ftog gcenberne

Sagen gif fin ©ang, og ben ©ar iffe ljurtig. ($n

9ttængbe 9J?emteffer ©ar inboiflet i ben ftore Smugler*

fag, golf, om fy©em man minbft ffulbe fya©e troet bet.

23t)fogben ble© albeleS ør i £>o©ebet ©eb alle be D©=

bagelier, ban gjorbe; tilslutningen ©ibfte fyan fyoerfen

nb eller inb; berfor lom en bommer ub fra ^jøben-

fya©n; ba fyan fya©be faaet Sagen i §aanb, gif bet,

fom naar ben rigtige (Snbe i et geb urebet ©arn er

funben: Sagen ble© fyafpet af i en fjart. Sfo©*

fogben, IjanS Søfter, Mariane og forffjellige anbre

ufffylbigt Infyotbte fatte« i grttyeb ; o©er be rette

Sftilbige optoget ©ibtløftige gorfyører og ffreoeS ©tot*

løftige -j3rotofolIer, b©oraf man tabe .

fee, f)©orlebeg

be fyaobe tumlet om i SBerben, inbtil be enbelig gjen*

nem 2i©et§ flipper cg ©tjær ©are lja©nebe bag $æng=

flets Sfture. gor |jo©ebmanben§, Sfoofogbené Prober*

føn8, 23ebfommenbe ©ar ben en lang fortælling. £>en

inbefyolbt tøan§ farter titlanbS og tit©anb§; b©orlebe3

fyan i 21merifa fyaobe tumlet om meb røffel Senbtr

og benneS ©atter, fy©em fyan f)a©be ægtet; b©orlebe§

be fya©be le©et fnart i Dfagbom og ©læbe, fnart i

Slrmob og $i©, inbtil trifttan ©ar ble©en fjeb af

^ompagmffabet, fyaobe fortabt Itone og Soigerfaber

og (øgt Styffen for egen hegning. §an ©ar fommen i

Selffab meb ttybffe Stjøbmænb og Smuglere, ber bre©

en ©ibtftraft og forbelagtig Smugfyanbet paa forffjeU

lige Steber i 3)anmarf; fra unberorbnet hjælper fyaobe


84

fyan ceb fit ©ttttte ftunget fig op tit gører eg batte

ferftaaet at flmige et faa fonftigt Wtt og bruge faa

mange 9ftetlemmænb, at felt cm et enlelt goretagenbe

mistr/lfebe§ — l)t>ab unbertiben fyænbteS — cg £olb*

cæfenet fil fat i be ufyetbige Smuglere, Car ber 3ngen,

ber anebe, r;oem ben egenlige £>ooebmanb tav. £er

ffutbe en finere 9Jæfe til at opfyore bet enb ^etfærbig-

fyebenS; Slinftygen gjorte bet. £)a Giffel cg fyané

©atter lom titbage, oarebe bet ille længe, inben be

lom paa Spor efter ben bortrømte Statbrcber. Xe

lom ille for at fyæone fig, men for at fluttc gorlig:

Srig og greb fyaobe bereS ^ele (Samtic cceret; nu

eilbe be atter flutte greb, flaae fig tit Sfto og nrjbe

grugten af bereS s 2lrbeibe. 3rølel 33enbir car for

gammel til at funne cebblice bet cmflaflenbe £io, og

fem en faaret 9?ceo flæbte ban fig tilbage for at boe

i fin §ule. 55 e fif 9?ebe paa negle af ^riftians

§aanblangere og erfarete, at en ung ^ige flere ©ange

bacbe tjent fem 23ubbringerji'e fra Ijam. Sbnen eilbe

cibe, f)Cortebe§ bet forfyolbt fig fyermeb. §un car

fnilb fem gaa, oibfte at ffuffe be Slnbre og traf fam*

men meb STcariane. Sfintyge ocerlecer ^jærligbeb.

3 ftn førfie Ocbrufen tænlte fyun ille paa antet enb

§ceon og ffrmbte fig at gjøre Slngicelfe af bet ftcre

Smugleri, fom ffulbe finbe Steb cnbnu famme liften,

og fyooroeb ben bertreifte triftian fele eilbe Ⱦre til*

ftebe. $cecnen fil t/un. ®a ©muglerne mcerlebe, at

be care forraabte, fatte be fig til DJcoboccrge met

cæbnet $aanb. Scoen car bengang ftreng met bem,

fem ceoebe at fætte fig ep mob benS ,£>aanbba:oere. —


85

Xer oar atter ftitle i ben lille Itjobftab, ligefaa

ftitle fom førenb ben %ih, ba „^tmerifaneren" Ijaoce

gjort ben til Sfueotabfen fer fine SBcbrtfter. 3ngen

talte mere om I) am. $an oar forfounben fra Scenen

og for længere £ib ffjult i gængffets 9ftørfe; beéuben

oar r)an3 9? atm fom en om 2h)tb for Dcange af

33oeng golf. STcariane oar ogfaa forfounben; Imn

oar fulgt meb 9#arfuS og Regine til Sfoofogebfmfet;

ber fyaobe r)un oceret fiben, og i 23r/en tættfte 3ngen

paa fyenbe unbtagen Småbarn Senfen , ©omabamen,

naar fmn engang imellem fil en ftørre SBcfittttng.

„§a»be jeg blot Mariane igjen; faa fiinf en

Sberffe faaer jeg albrig mere/' fagbe ©tmtabamen,

inebené Ijenbeø gingre fyaobe traott, 9?aaten foer frem

og tilbage gjennem ©tytøiet, og t)ele Stuen laa fulb

af Særreber og £øier. ,,©ub oeeb, fyoorban jeg ffal

Mioe færbig meb Somfru C£l?rtftenfen§ Ubfttyr!"

„oor ffulbe Imn ogfaa fyen meb SSarnet,

Staffeten? 9)?en nu er bet nof fnart forbi meb 9ftarttt3."


86

Xo 2lar efter (Smugterfyiftorien oar bet forbi tneb

2)?arfu8; faa fulgte fyan fin forubgangne ©øfier, og

Mariane, fom fyibtil fyaobe funbet et §jem i oereé

§u8, ftob.ene meb SBamet — triftianS 23arn. 5D^en

Sftabam 3enfen fif fyenbe atligeoel tffe. ^igen gtyfte

»eb £anfen om at oenbe tilbage til ftjøbftaben, fyoor

(Snfyoer fjenbte fyenbe; fyun foretra! at ttye tit £>ooeb-

ftaben, fyøor Jjun erncerebe fig og fit 23arn »eb fine

Reenberg ©jerning og ben $jcelfc, 33enner fra gammel

£ib tffe glemte at fenbe ftaffel« Mariane.


87

X.

§(ar fom og %ax gtf; nceften to ©ange ti »are

aflerebe fyenrunbne. Ser øar groet ©rce8 oøerSfteget;

ntie ^erfoner øare traabte frem paa ©fueøtabfen; tnen

(Efueølabfen fctso øar temmelig uforanbret. Sen lille

^jøBftab laa inbe i 23unben af gjorbett, ber folebe ftg

mellem gule karler og grønne enge; øeb 3nbløBet

ftob 23u§naffeBaffe meb fin ffoøflæbte Sop og Bratte

Serffrænt, og ligeoøerfor $arBfy§ fyøibe $irfe. Sen

forte ©ten laa paa ©anbreølen, affurat fom Srolben

fyaøbe laftct ben, og tæt øeb ben lille 25 — Srolb*

fyotmen, fom ben enbnu Beftanbtg Beb — omføærmet

af 9)caager og 23iBer, ber i mange $lar fyaøbe Bygget

uforftr^rret i ben§ Suer.

Sa ajenøafteS ølubfefigt (grinbringen om 911t, Bøab

fortcengft øar fleet.

(Sn Sag mobtog ©ognefcgben i $arBø fra §errebS*

fogben Unberretning om, at en (Straffefange, Barneføbt

i (Sognet og forførgelfe§Berettiget ber, øilbe Btioe fyjenu

fenbt bertil, og enbnu famme liften fom en fattig

©taffel meb graat «£)aar, fløot £5ie, obelagt paa ©jæl


88

cg Segeme af mange %axQ ftrengt gangenffab. 3ngen

fjenbte fyam, 3ngen erinbrebe ncgenftnbe for at fyaee

feet ben iDtanb; førft ba Sfctetccveren fyaøbe gjennent*

tæft be mebføfgenbe papirer cg næenebe fyané 9?aøn,

gif ber et 2t)6 ep — „ftriftian! éam cere fra 8lté*

naffe! @an, fem renbte bort meb Giffel SBenbir cg

bteø gift meb fyanS Xatter!" Me mente, fyan »at

bøb fer længe fiben. ,jpan ijabbt egfaa ræret bet

fer 53erben i mange %ax cg begraøet i 2atiten3 mørfe

gængfetSgraø; ben fengetige 9caabe fyaøbe graøet fyam

ep cg gjengieet fyam tit £iøet cg gattigfyufet, neppe

en Sftygge af foab t;an engang fyaøbc eæret.

Xen $jemfcmne ffutbe i gattigfyujet; anben 33c*

tig baobe hegnet tf fe tit fyam, cg fetø eiebe fyan

3ntet cg eibfte tf fe Det 3teb, fyrer fyan funbe fyeite

fit §oøeb.

9Dta gangen fem tf fe ene. 9Q?eb f>am fufgte et

gammefagtigt gruentimmer, titte, tiøfigt, meb nrctige

23eøægetfer cg fpitlenbe £Sine; trcbS fiberen cg be

graa «£>aar øar fyun jern en fpruttenbe 31b, cg rar

3)canben forfnr^t cg orbfnap, fyaøbe fyun en £unge,

ber funbe bruge fig. £en gif fem en ^jep i et ©pil,

mebenS fyun ferffarebe Scgnefcgben, at t;un øar iPiani,

røffel 33enbir' batter, 5hiftian$ Icemæsfige £uftru —

papirerne fyaøbe Ijun, men ber øar Ongen, fem funbe

tæfe bem, tf fe engang kræften; tbi 53rtyttuppet fyaote

funbet 2teb i Slmerifa. £un fyavtz øentet paa fin

3(ftanD i mange tange s 2lar, men be fyaøbe fyctbt barn

inbeftuttet fem et øifbt £ør, eg nu fenbte be bvtin

fom en ^taffet, ber iffe funbe (fane fig felt pietet.


89

,jpan bebøoebe iffe at tigge; fyan ffulbe nof faae gøben

uben bet. £mn forbrebe hin, fyoab 9?et oar, og fyun

mente, fyenbes SRet »ar Xrotbfyolmen; ber ljaobe fyen*

be8 gorcelbre Boet; ber oilbe fyun boe; leflen ffulbe

fyun nof førge for!

(Sognefogben og ^ele gattigfommiéfionen ftob for*

6aufet; men i fjertet oare Me glabe, at (Sognet

funbe flippe for faa gobt^jøb: Øen laa ubenyttet, og

faa bfeo man fri for at fyaoe „(Slaoepaffet" i 8nen.

(SaalebeS biet? ^rotbfyolm anben @ang beboet.

tyaa Ruinerne af Wxthl 23enbir' §tytte reifte fig en

nty; hæggene oare laoe, £aget af ©ræ§tøro; fyaobe

ber iffe fyoer £ag ftaaet Sftøg op af ben næften ufyn*

lige Serfforften, funbe man gjerne fyaøe antaget gatten

for et ftort Sftulbøarpeffub og troet, at Øen oar ube*

boet fom før. golfene mcerfebe man fjelbent noget til.

(Sngang imellem funbe man fee en frumbøiet (Sfiffelfe

fibbe og fole fig foran £øren eder lifte omfring oeb

en (Stof. — „3bag er £rolbl?olmfriftian ube at træffe

friff Suft," fagbe man ba i £anbébt)en og unbrebe

fig, fyoab golfene beroore oel leoebe af. £e føgte

3ngen og bleoe iffe føgt af Sftogen; og bereS (Snfom*

fyeb funbe iffe fyaoe oceret ftørre, om Øen fyaobe lig*

get mibt i bet oilbe $ao, iftebetfor at ben laa et

^unbrebe %Un eller to fra ^fyften. Jbnen faae man

mere til enb SDcanben. £>un fyaobe fjøbt en 23aab,

fiffe bc og roebe inb til ftjøbftaben meb fin gangft.

Cm Sinteren, naar gjorben oar lagt til, traf fyun

affteb meb ben paa en gaanbflæbe, (Sommer cg

finter funbe man fee fyenbe i 23t)en, fyoorlebeS S3etret


90

enb toar, beftanbig ben [amme litotige, urolige, (ige*

fom Ubjpruttenbe ^erfon. golf nocrebe en mé 2tt^

for fyenbe, og 93ørnene bleoe ffræmmebe meb, at

Maxi) ffutbe tage bem meb i (in turfc til Xrclb--

fyolm, berfom be iffe tåre artige; men attigecel fyaote

røart) mange $unber ; tbi 3mgen bragte bebre og

friffere $iff enb fmn.


91

XI.

S)et »ar »eb 3utetib. Nitte $al»efubff ffutbe atter

til Ijøbenfya»n. Rognen »ar toegfet fyøiere enb fceb^

»anligt; tfyi 3ulereifen »ar afttb ben »igtigfte; og

Sftietø ftruttebe mere enb fæb»anligt af Dcattrøier; tfyi

$intren fya»be aUerebe taget gobt fat. §an banfebe

§cenberne og »uftebe t bem, tnben fyan »uttebe bem i

23cetg»anterne og greb ^pibffen. -3 betragtning af

bet focere £ce3 og ben !nubbrebe $ei Ija»be fyan gire

for. 3bet fyan (aoebe fig tit at flaae et ©mcetb fyen

otter be Inbenbe §o»eber, gjorbe fyan bet fceboanlige

©OørgSmaal: „(Sr ber faa mere, ^uøfconb?" og inben

@»aret fulgte, »ertebeS be fceboanlige Orb:

„§ar bu guffet (laffet« Mariane?"

„Wtl8 fyar faaet Sutegobt tit fyenbe."

„£jør faa i ©ubS 9ca»n!"

Og faa fjørte DcielS.

$eb Sutereifen »ar atttb SDteget at beførge. ?æ^=

fet »ar [tørre, forbi ber ffulbe gjøreS flere $enge nb

af bet; tfyi bengang »are pengene tf fe faa atminbelige

fom nuomftunber; Sanbmanben fya»be bem f jetbent tig*

genbe; fyøab fyan fif inb for fine 23arer, gif meb tit

Snbfjøb i 93»en, og oeb 3utetib »ar ooenifjøbet øjerne


92

en eller anben 2{ar3regning at betale.

s

J£telé funbe

fyaoe nof at gjøre meb at fælge, fjøbe og betale, faa

bet tf fe øar at unbreS oser, at fyan paa ben faftfatte

2lnfomftbag if fe font fæboanligt fom rutlenbe inb i

©aarben »eb 9D?ibbag8tib. 3)a bet tog til at mørfne,

»ar fyan enbnu tf fe femmen, gaber faae efter Ufyret

og begtmbte at bltoe urolig; Metret begtmbte ogfaa at

bliøe uroligt. -Ter fyaøbe fyele Xagen øceret Slæning

i duften og (sftyer paa §tmten; mob liften blæfte bet

op, ©faerne breo fammen, og bet begtynbte baabe at fne og

regne. Unbertiben bulbrebe bet i (Sforftenen, fom fom

ber en girefyefteéøogn; naar oi 33ørn fprang til 93in=

buet for at fee, om bet øar SftielS, øar intet anbet at

fee enb Sftørfe og lange Stænf paa kuberne af 8ne*

fnug, fom breø neb ab bem.

„£)et er et farligt $eir! £et baat^ fneer og

regner," melbte ^abefogben, fom fføb Xræffcene af

ubenfor 3)øren og liftebe inb paa ^ofefoffer for efter

enbt &agoærf at afleoere gøglerne til be forffjellige

©teber, fom ftob unber fyanS Silftw.

„©»or fan bog SftielS bliøe af!? Slot fyan tffe

ligger og fommer til en Uh)ffe eder fjører otlbt i

9J?ørfet."

„£>e 33rune fyttte nof $ei, |juébonD!" trøftece

Sabefogben.

£e 33rune gjorbe if fe £abefcgben3 gobe Mening

tilffamme. 931ccften ftillebe af, degnen fyørie op, men

Sneen øebbleø at falbe, og ben laa fnart faa tæt cg

l)øi, at 3ngen børte Rognen fomnte inb i ©aarben cg

anebe, at DftelS øar ber, førenb ban, boib [oBi en

Sttemanb, traabte inb i Stuen.


93

2ltle8 £5ine IjeftebeS »aa ©nemanfcen. §an traabte

fcrfigtig frem til SBorbet, l)»or ben fnurrenbe SDiaffme

gjengao et 2Infigt, bobbelt faa ftott og bobbelt faa

røbt fem bet, Sftetø »leiebe at »ære i 23eftbbelfe af;

o»fna»pebe tffe uben $anffeftgfyeb forffjcHigc £ag brøler

cg 23efte; frembrcg en ufytyre Sæbertegnebog og be*

gtynbte at aflægge Sftegnffab: glæffet »ar ble»et gobt

betalt, men (Silben »ar fteget — S3aanbjern af ben

gamle (SlagS lja»be §ørfræmmeren tffe; fyan f)a»be

maattet tage noget, fom »ar en ftjenbe brebere —

iirtefræmmerené hegning »ar betalt og fottteret; tyer

»ar ben! Og faa maatte §u3bonb iffe forfmaae en

£aSfe Cigarer —

„£)et er gobt, Sftielé! 2ab fyeller »ente til tmor*

gen," afbrøb gaber. „®aa neb og faae btg noget

$armt; bu er »el forfommen af 9?eifen."

$tkU famlebe meb be forfrosne fingre mellem

•Papirerne i tegnebogene forffjelltge ©jetmner, frem*

brog et 93re» og fagbe:

„Og faa er fyer 2(breSfebre»et!"

„§»ab for et 2lbreSfebre»?"

„ftra Mariane."

„gra Mariane? §»or»aa?"

„$aa ben lille Somfru," fagbe £ubffen og »egebe

meb tommelfingeren o»er (gfulberen fyenimob Støren.

„Mariane bab mig, tage fyenbe meb; og jeg mente,

§uåbonb iffe »ilbe fya»e noget berimob, ffjønbt SæSfet

»ar fti»t nof og 33eien gnaoen — —

33i ooerbørte 9ftelfe§ Sale, men Wz$ Øine fulgte

bane §aanb.

*


94

Sntenfor Døren i £al»mørfet ftot en ©ftffelfe,

fy&té $omme 3ngen fyaøbc bemærfet. Der funbe nef

befyøoeS „SlbreSfebreo" — fom DftelS fagbe — ben

lignebe mere en SBfylt enb et 2D?enneffe, inbbtitfet, jern

ben »ar, i $aaber og Dørflæber og Dæffener. gaber

aabnebe 23reoet; 9)fober og mine ©øftre fif traolt

meb at paffe Stylten ub. Da geftebceffenet fom bert

og bet ftore Ulbtørf'læbe og ben filte ^t)fet)at, øtfte

fig et §ooeb meb be beiligfte ttyfegute £cffer og et

Muøfenbe 2lnfigt.

„Det er en ntybetig ^ige, Mariane oø ab Dage/'

boiffebe Sftober. „oab ffrioer ben ©taffel?"

33reøet løb næften fom et Deftament. §un følte

fine kræfter aftage, ffreø fyun. Det oar minbre dårene

og 2trbeibet, enb ©org og Ul&ffe, fom fyaobe taget

paa fyenbe, og iffe fjelbent øaafom fyenbe ben Dante,

at fjenbeS Dage oare talte — ©iøe ©nb, bet oar

faa »et! 9Jcen ffjønbt fyun længtes? efter .§oife, gjøS

f)un for Døben »eb Danfen cm, fyoat ter ffnlbe bltce

af IjenbeS 33arn — fyanS 53arn! — naar bun oar

borte. (&aa forunberlige »are ©ub§ $eie, at Det,

fom ttyfteS fjenbe ben ftørfte Uftyffe, bat bleoet bente

en tilbe til Drøft og ©læbe fyele ?i»et igjennem.

fioab jtulbe ber Ⱦre bleoet. af Ijenbe, om fyun iffe

f)a»be lja»t Regine — Datteren oar eøfalbt efter ben

gamle 2ftabmcfcer i ©foofogebfyufet — ber albrig fyaote

gjort fyenbe anbet enb ©læbe! Støn oar fyun en »eren

"|3ige, og ber maatte tænfeS paa benbeS gremtib ; cg

ba en fjern ©lægtning, ber iffe felo baote 33øru,

men fyaøbe Ijaot Snffen meb fig og oar femmen i BtU

ftanb, fjante tilbubt at tage fig af Barnet, faa fyaote


95

fyun if fe oooet at afoife bette £ilbub. $øor onbt

bet gjorbe fyenbe at (fifle fig fra datteren, troebe fyun

at buvbe bringe bette Cffer for Regines gremtib.

Slægtningen boebe iffe langt fra ben gamle ®aarb,

fom fyun gobt fyuffebe fra fin Ityffelige Ungbom, og

fyoorfra fyun gjennem lang £ib fyaobe mobtaget faa

mange 33eoifer paa 23eloiflie, fom fyun albrig noffom

funbe taffe for — — §un fyabbt bebet WkU om, at

tage fig af datteren, og bab nu $aber cm at forge

for, at benne fom ooer tit fyenbeé Slægtning, ibet fyun

atter taffebe og anbefalebe fin lille Regine til IjanS og

^IfleS ^Seloiflie.

anbefalingen oar ooerfløbig. §ele familien, naon^

lig ben foinbelige £e( af famme, oar ftrar inbtagen af

ben n&e ©jceft. §un ffulfce fyoile fig ub efter ben

ftrenge Sfteife, inben ber funbe oære Sale om at tage

oibere. £)er gif en 3)ag og to og tre, cg for boer

3)ag, fom gif, fønteS man, bet fyaobe minbre £>aft

meb SReifen, og oilbe mere nøbig fftflefi fra fin ®jæft.

(Snbelig bleo bet befluttet, fyun ffutbe blioe Sulen ooer

paa ©aarben og meb bet nfce Hat tage til bet nqe

Sjem, ber iffe laa mere enb en SRilSoei berte.

Sulebag oar ber fom fæboanligt ftor Htrfefærb

fra ©aarben. 3)et fyaobe fneet og bet fyaobe froøfet,

$øret oar ypperligt, cg 2l(t, fyoab ©aarben eiebe af

Haner og Slæber, fom frem, felo et ^ar 23rænbe*

flæber. 2)e bleoe ftytbte meb |jafm. 3 bem laa

gigerne meb bereé røbe tinber, røbe 53aanb paa

§uen og røbe 2@rmér — jaalebeS fom bengang brug*

teS af almuen — cg ffinnebe i bet gule Straa fom

Valmuer i en moben SKugmarf. $oran fjørte gerffabS*


96

flceben meb Sloffer og SBjcttcr. (Sit Bfaa ftane meb

et f>elt firmament af ©ulbftjerner cg et gaarefftnt,

ber ffutbe foreftifle en 33jomefyub, meb en røb ftlcebeS-

lap font en Blobig £unqe ub af bet ffiffetige @aB,

famt en mere Beffeben, grønmalet Søipflæbe, fem tab*

togeS af be 2)ngere, funbe i ungbcmmelig Søer iffe

»ente paa, at be ftore Slæber Bteoe læqebe, men jog

unber ^ibffefnalb forub neb gjennem alleen. 3ffe en

55tnb rørte fig. 2) c gamle £rceer ftobe ftiøe meb et

Snelag i ben runfne SBarf oø ab 23inbfiben og meb

l)øer @ren fom af gltnbfenbe $rtyftal. dårene £)øtte

»eb Sebftebet »ar nceften forføunben i en Snebriøe, og

ub cøer 9#arfen øar iffe anbet enb Sne cg atter

Sne. (St $ar .£>afmftuBBe tittebe igjennem, f)øor 9frtg*

mårten l>aøbe øæret, cg i et enligt Xræ eaa 23etfanten

fab en glof brager og »uftebe fig oø, fem føøBte be

fig tættere i bereS graa $el6 mob 23interfulben. 3cag

fftnnebe $arBt) fyøibe $irfe iffe. 2)en ftob graa meb

ben fnebæfte 3orb og ben blaa §immel Bagoeb; at

ben funbe tære en fyalo Wil Borte, oilbe 3ngen troe;

Sfteifen øar gjort i en ^aanbecenbing.

2)et ringebe fammen, og getf uare efter Sceb=

øane famlebe .paa ^irfeBaffen , ba Slæberne ftanrfebe

nebenfor. Ser ftob 3)am»foiler ub af 9cæfeBcrene

øaa £)eftene, eg Sftulefyaarene øare rimfreSne; naar be

øruftebe for at faae Suft, flingebe Sloffer eg 23jeim

og Blanbebe bereS luftige Toner meb be mere aloer-

lige oppe fra £aarnet. ^irfegecngeme Baobe famlet

fig paa ben Sibe af ^irfegaarben, fem øenber ub

imeb gjorben. £emte oar tillagt fra 33reb til 53ret;

3fen laa et gobt Stbffe ub i ,


97

BinfibeS et inbefroéfet ©ftfe, tjøiS nøgne Skafter cg £00

ftaf Benrabagtigt frem i ben Uøtøfe Cmgioetfe, rullebe

t»e Btøgraa 23øfger.

9J?eben8 golf talte fammen, faae be nb oøer

gjorben, fyøor Srolbfyotm øifte fig fem en. føag feoic

gorr/øtning paa ben graa gtabe. £en forte (Sten

øar iffe at fee. 23øtgen fyaøbe oøerftamfet ben meb

fin graabe, og graaben øar Bleven til 3§øerler —

2)erube Bøitebe ®øben§ bt/Be greb, ber fjar ©(emfel

for m.

fagbe (5n.

en 5lnben.

*

„ an fyar jo længe tf fe buet til noget," mente

„3eg feer, be fyar graøet en ©raø til t/am

ijceøne be ©amte§ fra


98

ftanfcfcbe fyun forduftet. £ilffuerne fyaobe feet til i

ftum gorbaufelfe; nu lagbe ben gamle (Sognefogeb

|jaanben paa fin oorne 3øn8 ©tafter og fagbe:

„Som 3enS! 2ab fyam enb fjaoe oæret, fyoab

Ijan oar ;, fyan ffa( bog begraoeS fom et friftent

SKenneffe."

§an gif; filere fulgte efter og nærmebe fig ©te*

ben for at løfte liften af ben.

„£>oab ffaf bet til!" raabte Sonen trcbfigt. „2tten3

v)an leoebe, fyar 3ngen oitlet ræffe fyam en §aanb; nu

befyøoer fyan iffe jereS §jælp!"

„9ften bu Ian befjøoe ben, Sttart)," fagbe


99

„©rib oelfigne 3)em for be Zaanxl" nbbrøb

bun og brafi felt? i ©raab. „3eg Ijotbt faa meget

af fyam aHigeoet."

3eg oeeb tffe, om fiaffetø Marianes Datter nogen^

finbe tyar erfaret hemmelig i) eb en »eb fin gøbfet og

faaet at otbe, fyoem ben ^otnbe oar, fom oelfignebe

fyenbe oeb tyenbeS $aber§ ©rao ; men ^elfignelfen

bleo tffe uben $rugt. §un bleo Ityffettg, og fyenbeé

Styffe faftebe et Stygffjær ooer 9Q?oberen$ 2Uberbom.

7*


3>peifef.


«J)ct er nu atterebe mange $Iar fiben. Siben fyar

finger; ben fltotoer, mebens toi fyumtoe affteb, fem bebft

toi lunne; og forbi ntan felto ingen 23ei lommer, bilber

man fig tibt inb, bet gaaer ligefaa meb Siben. 9)ten

ben iler; og bet er, fom jagt, nu mange 3lar fiben.

SBagttoaraben tral bengang oto meb Itingenbe ©pil,

meb trommer og Srcmtoeter, meb Sitolleftoit og Sri*

angler — bet toar ben faafalbte ttyrliffe 2#ufil — og

meb en ffjægget Sambourmajor meb føltofnatotoet Stol

foran, ©engang toar 23agttoaraben en fanb $otlefeft.

(Store og øire


104

bet fneebe eller ffinne ©øf, til ben i Reglementet faft*

fatte goraar«tib; men ben fortflcebte 9Ranb uncergif

ingen goranbring, fyan fif albrig 9tyt. Xzt rar be*

ftanbig ben jamme ftjole, ben famme fyøie, fmalfftiggece

©ttfefyat; Xraabene font mere cg mere frem i ftjclen

cg kanterne paa gatten, meben« en ©tanb«, ber iffe

fjaøbe noget tilfælle« meb Rtyfyeben«, traf fig fra


105

^rioattft, at fyan ftcebte fig efter nr>efte 9ttøbe, fatte

dritler paa 9cæfen cg paatcg fig en Wxnt fem en

gammel 2tfabemifer. £an biet) ftrar opbaget, cg et

ircniff „§Ru8" fymSlebe f)am imøbe fra atie ©tber.

„SRuS" løb bet. i »ætbigt £or om ben ftaffelS $ro*

oinfiattft; ber forlegen liftebe fig op ab krappen, gan

føgte iffe at forftitte fig, og bet fcitbe felter iffc fyaoe

fannet nr/tte fyam: ^nSjen oar fyam ffreoen i ben

unbrenbe 90(ine, fyocrmeb Ijan Setragtebe 2tit; ben tar

(fa ar en i Slæberne af SanbSbtyjfreebereng ©ar —

„9?u3" løb bet, og albrig ftcerfere, enb naar betels

bøller fatte fin $ob paa krappen.

2ften t)an oar ogfaa et ^pragteremptar af en 9ftt8.

§an oar næften ttyøe 2tar, ba fyan Meø ©tubent, ftor,

ftcerf, og tyan lunbe gjerne tigefom ^peer £egn3 (Sam*

tibtge fyate labet fig „rage tre @ange om Ugen".

Xette ffete iffe, om af (2parfommetigr/eb etter S3e=

ffebenfyeb — forbi SftietS mente, at en 23ar6erfnio

tigefom en gat iffe pa§febe fig, før man fyaobe abfet*

oeret (Sramen — flat jeg iffe funne fige. ^cietS fyjatp

fig, faa gobt fyan funbe, meb en ©ar; men ba Opera*

tionen juft iffe ubførteé meb ftørfte Cmfyr/ggetigfyeb,

tignebe tjanå $Infigt i Sftegten en flet meiet SOrarf,

fymtfet iffe bibrog tit bete gerffjonnelfe. $ørenb fyan

fom tit ^jøoenfyatn, tjaobe fyan atbrig fortabt ben

rijemlige ^rceftegaarb; gaberen tjat>be feto forberebt

fyam tit Unioerfitetet, Sttoberen fett> ubfttyret barn tit

ben tange SReife; i bet 2)bre fom i bet Snbre, fra

Xop tit Xaa oar fyan en fomptet hjemmegjort ©tit*

bent, og ban font tit gooebftaben faa ufjenbt meb

$erben fom SBarnet, ber føbteS igaar. 53i $lnbre fanbt


106

SRuSraabet fornærmeligt, %l\eU fanbt bet morfomt; t>i

gaoe cnbt af o« c&er be „£apfe paa krappen" —

naturligvis tiaav be tffe borte bet — DcietS unbfft)lbte

bem: „9caar bet nu Funbe mere betn — be mente jo

tffe noget onbt bennet !*

3 fin ©obmrbigfyeb tilbe ban gjerne foge Uttb*

ffylbning for 2ttt og for Me, og i fin Ufjenbtfyeb meb

be ntye Dmgioetfer morcbc fyan fig ooer be fimpleftc

Sting, Sintre neppe oærbigebe et£5teraft: be r;øie £utfe,

be mange 3Jcennejfer, be pene flæber, o. f.

fc. il'ic-

ben« ban gif og merebe fig, biet? fyan guffet og buffet,

traabt $aa bæerne og fif Sllbuftøb og iffe faa fjelbent

en lifte gorbanbetfe i Stilgift, forbi fyan ftob og inaa=

ktkt, naar en itfom ©jotJer meb en gtæffefibe coer

©futberen trængte fig frem; eller ban fif af be pene

golf, f)an beunbrebe, et fyaauligt Siteblif til ban«

alfor forte hjemmegjorte 93urer, fyan« fceflignenbe tfraffe

og JjanS engang fyoite §alétorflæbe , ber oar finittet i

ben meft fortotofete Shmte, jeg ncgenfinbe bar [eet.

s 3ciel§ »ar rigtignof alt anbet enb ombnggelig i

fin s 13aaflæbning; men boab ber fattebe« bani i bet

9)bre, baobe fyan fnlbt op i bet Snbre: ban tar bet

bebfte tDtenneffe, ber funbe gaae paa ©ub3 gvonne

3orb. &ette fyaobe bet til golge, at trob« alle 9Raag*

lerne »eb IjanS ^erfou, »ar ber s

Dknge, iom bclbt af

fyam. 331anbt biSfe oar 8ubt>ig 8., Son af en rig

©roSferer og, ffjonbt fun fritten s

3(ar gammel, en fult-

enbt Springfyr, til fyoem »i anbre Unge faae op mer

en fci« SBeunbriug. Xa Sramen »at enbt, gjorbe ban

et ©ilbe. gorælbrene fyaote et Vanbfteb teet ubenfer

^jøbenfyaum : familien oar flnttet inb til ttyeu, 2rebe:


107

ftob tomt; oer tabe atbrig ftnbeS nogen bebre £eitig=

beb for en


108

at gjøre ben begaaebe $eil gcb igjen. „9J?en tyltiu

ncffe ba, gaa bog ben til ©pettet! Xer bccnger et


109

©et ©ar en munter ©ag. Ube ©aa Sanbftebet

boebe iffun en celbre Itone, fom fyaobe ©itftyn meb

bet cm Sinteren; fyun førgebe for, at be gobe ©ager,

©rcéfereren i rigt 9)2 aal fyaobe fenbt berub, anrettebe§

for be unge ©jæfter, og tit at fyjcetfce fig fyermeb fya©be

fyun faaet en ©lægtning ub fra SBtyen, en ung fnge —

„en net titte $ige," fagbe be mere abftabige af BtU

ffabct — „en ntybetig $ige," fagbe be lettere fcenge=

lige fjerter — „@ub ftraffe mig, bet beitigfte ^3ige*

barn, fyan nogenfinbe fyavbz feet!" banbebe 9ciet§, ber

gløbebe fom gøtge af fytytt©ige ^clutationer, glemte fin

fæbøanfige ©ilbagefyotbenfjeb og lob fit gobe Sune og

fin uffrømtebe ©tcebe frit Søb. §ufet§ an fyenfaftebe

btot, at fyun ©ar en „raff ©ø3" — en ©om, t)©iS

gtotfyeb iffe unblob at imponere en ftcr ©et af be

©itftebeocerenbe, mebené ben fremfafbte en fyeftig 3nb=

©enbing af 9ciet§ bøtter:

„©et fatber bu fyenbe, forbi fyun gaaer i Somutbe-

fjole og Sæberffo! £>a©be fyun ©itfefjote og ©affianS*

ftø©fer, fanbt bu nof, fyun ©ar fmuf!"

„©er er ogfaa ^orffjet paa en ©arne og en

©topige!" fagbe £ub©ig.

„gorffjetten fan tet fatbe ub tit Sorbet for ben

©ibjie!" raabte DciefS. „©et ©ameoæfen, man fan

fjøbe ©aa Øftergabe, gioer jeg iffe en ©øtt for; ben

ægte foinbetige 9)nbe ubjfraater frainben, og fycenge£

iffe $aa af 9)iøbefyanbferen, og fun fy©or ben ftnbeé

er ©amen , enten titulaturen faa er grøfen etter

©tyfcige!"


„23raøc, fttetø!"

„Whl8 er fcrliebt!"

110

„gab c§ ftrar tyolbe £eftaration!"

s

2laf) ©nif, ,,

©naf! 3eg er fgu tf fe mere fortiebt

enb alle 3 anbre! 9D?an fan ba gjerne finte f at en

^ige er fmuf, ubcn berfcr at tære fcrliebt i fyenbe;

og ffutbe man forlove fø meb alle fmuffe ^iger , fem

man jo oærre beran enb ©terttyrfen."

3 ben alminbelige 2)cunterl)eb øar Striben cg

©tribené ©jenftanb fnart fergtemt. Cm aftenen ruU

lebe ©elffabet ftmgenbe bjem ab 5?eien langS bet maane-

beffinnebe ©unb; ba bet (filte« ab, forfiffrebe 9?tet8,

„bet oar ben beiligfte 3) ag, fyan nogenfinbe fyaobe cp=

leoet," cg i fin ©læbe emfaønebe ban og alle meb et

fanbt 23jørnetag. —

231anbt be mange mageløfe £ing , Dcieté fanbt i

§ooebftaben, øar 90?nfifen neget af bet, jern meft tit*

talte fyam. §an fpitlebe ielø en (Smule. (Sn £anb6ty*

mufifant fyaøbe lært l)am at gnibe en £ctcur cg en

9?eel; i ben tarøelige 53agage, fyøermeb fyan brcg inb

i §oøebftaben , inbtcg en gammel Stottntaøfe en nfor*

l)olb§mæSfig $(abS; cg naar man fraølere op ab be

fteite frapper, fom førte til 9fteljeS ftoiftfammer, f)ørte

man fom ofteft negle fyjerteffjærenbe £ener, ber gjen-

nem 9J?ørfet funbe øeilebe til ljans Xør. Sgenlig

talt troer jeg nof, fyan bclbt mere af Violinen enb af

53ogen. Smiblertib beføgte ban gerelæSningeme [lit*

tigt, fun øar ber altib en Ure eøer barn, naar 3Rtbbaa6*

timen nærmebe fig, cg i fnlbt gtrfpring gif bet lige fra

Unioerfitetet til §ooebøagten, fer at ban iffe ffnlce

femme fer fent til 23agtparacen. 8i gettebe 06 tibt


111

oser fyctm og brillebe fyam meb benne fyané ^Bagtparabe-

libenffab. 9ttet8 tog bet paa fin fceboanlige rolige,

gobmobige 9ftaabe: „3a, 3 $jøbenl)aonere fan fagten«!

3 er nu faa oant til ben megen rare 9J?ufif, at 3

neppe lægger Sftcerfe til ben. 9J?en ube paa £anbet

ber Ijar man


112

ban maatte arbeibe møifommeligt for at tilegne fig

noget; men fyøab fyan fya»be (ært, befyolbt l)an ogfaa.

£>et s Jtye i §o»ebftaben f;a»be optaget fyam i fyøiere

©rab, enb gobt »ar for (Stubterne, og tiltrobé for alle

be forelæsninger, fyan fyørte, og alle be Ximer, fyan

fab bøiet eøer 93ogen, gif bet fom fagt fmaat »eb

førfte ©el.

„£il (Sfteraaret f!al jeg gjøre bet bebre," loøebe

Dftefø, ba fyan til 9?øb »ar fluppen gjennem Sftatfyes

matifen, fom »ar fyanS 9?æbfel. „Sfteb tre „lauder"

!an jeg enbnu faae førfte gårafter; og ben maa jeg

fyaoe, etleré bitøer ben ©amle »reb, og ellert faaer jeg

tf fe Sftegenfen."

9)?en (Sfteraaret gif bet rent galt: SJcatfyemattfenS

£»itlingbrober 2lftronomien nebftmrtebe Nielé fra fyanS

gorfyaabningerS £jimmel, og Naturlæren fænfebe fyam

i ^ortøiølelfenS 2(fgrunb. 3eg fya»be ben oprigtigfte

SDJebliben^eb meb fyam, og bog funbe jeg tffe lace

Ⱦre at fmile, ba t;an fortalte mig ftt Ut)elb.

„@tt)t>ert anbet ©pørgSmaal enb netop bet ffulbe

jeg nof fyaøe rebet mig ub af," fagbe Sfttelø, og Xaa-

rerne ftob fyam t £5inene. „9)?en ba $rofeforen

fpurgte mig om „ftlangftgurerne" og ftrøg paa


113

3>et »ar en Bitter un Boer i ©otfyerSgabe."

„£»oraf »eeb bu bet?"

„25et »eeb jeg fra 2ub»ig. Seg talte meb l>am

forleben. §an er nu Bfe»en Officer. Seg troer, Ijan

er Bebre »aa fin §tylbe i ben (Stilling enb fom an faae gobt ub; Uniformen flæber fyam for*

trceffelig; fyan »il nef faae abffitlige unge £amel)jerter

til at f labbe —

„Sften bet »ar SflxtW fjerte, bu talte om."


114

„guffer bu tffe, fyoor torig fyan biet) øeb 9?u3*

gilbet, ba Xalen »ar cm ben unge ^ige?"

„53i f^nteS jo alle gobt om fjenbe. |)an fyar tffe

tænft noget otbere berøeb."

„9tten nu føabferer fyan imiblertib Ijøer £ag

forbi fyenbeS $inbue, fyilfer oø tit bet og faaer @jen=

Ijitfen ; og £ub»ig, ber ftabtgt femmer i (Srercerbufet

ligeoøerfor, fortalte, at fyan fyaøbe fcet fjam gaae op i

£ufet."

!

„iftaa £>erregub! 9?aar bet er en erbenlig $tgel

QJcen 9?iet3 Ijar rigtignof tffe anbet at forlcoe (tg $aa

enb lange Ubfigter." — —

3)i$fe bleøe enbnu længere, øeb at ben gamle

]3ræft ølubfeligt bøbe. 9?iel8 fyaøbe bengang atlevete

nogen Slib ftuberet £I)eelogi; af 9)?anget øaa Uufcer*

ftøttelfe »ar bet fyam umuligt at fertfætte ftt etubium;

fyan føgte og fif en $u$lærerølab$ paa Sanbet, og ber

gif mange 2lar, før jeg atter faae eller fyørte tale

om 9?ielS WløUtx.

Og fyøor ffulbe jeg gjenfee l)am? — $eb 23agt*

paraben

£a jeg fom ungt 9)?enneffe forlob ftjøbenfyaøn cg

fennerne ber, »entebe »i alle, at 31bffittetfen ffulbe

»ære fortoarig; »i fagbe gar»el fom efter et muntert

(Samlag i £>aab om ©jenftm ben følgenbe 3)ag; men

3)ag og 2lar gif, £iben gif, ber gif ,£>al»beten af en

9)?enneffealber — faa førfi »enbte jeg tilbage. -3

bet £ib$rum »ar ber ffeet jtore ^cranbringer i 3?»en

cg femmet mangt et tomt 9?um i fennernes 9iæffe.


115

$ar bet birfeligt Sengens 9


"

116

Xambourmajor »ar f»unben inb tit en ganffe atminbe*

lig Unberofficer, og 93agten8 ^cmmanbeur rebuceret fra

&a»itain til £ieutenant. 2D?en atlermeft rebuceret »ar

en fortflcebt ^erfon mcb en fyøitutlet .gat, faatebeS

fom 93rug »ar i mine unge Qa^, ber ftob lænet mcb

©itteret, titftnielabenbe albeteS fortabt i 2)?ufifcn. Xet

foretom mig, at jeg ffulbe fjenbe benne ©filfelfe; men

i famme Øtebltf fyørte SJiufifen o», ©olbaterne mat*

cfyerebe af, £itfyørerne abjorebteS og ©fiffelfen fjernebe

fig meb itfomme ©frtbt fom et SDJenneffe, ber iffe »il

fjenbeS; ben forf»anbt i en af ©ibegaberne.

9cogen £ib efter møbte jeg en gammel 53en. ©om

naturligt »ar, falbt £alen »aa fælles llngbomgbefjenbte;

©»ørgSmaal og ©»ar aftøfte fyinanben, ber »ar en

lang Øfceffe at gjennemgaae.

„Og $iel§ bøller?" ffcurgte jeg; „ty»or er ban

i Herbert?"

„§am Ian bu træffe fyøer £ag »eb $agtparaben,"

løb ©»året.

„©aa »ar bet Ijam, jeg faae forleben: forslæbt

meb fyoibt §al§tørftæbe og en fyøt f»it$»uflet $at."

„Rigtigt! 3) et tyar »æret DcielS."

„2Ken fig mig — £>an faae faa fattig, næften

lur»et ub —

„©taffels SftietS! §am er bet gaaet baarligt!" —

9ftel§ bøller l?a»be »irfeligt fcrlooet fig meb

£aura Senfen, ben lide ©tyfcige , fom »eb SuboigS

9htégilbe fya»be fat mere et eet af be unge fjerter i

en 53ranb, ber fyetbigoiS fluffebeS ubcn at cfterlabe

»oerre følger enb ben SftuS, be gleftc af 08 »eb jamme

£eiligljeb bragte meb fyjem. 9ciel§ l>a»bc rigtigncf, om iffe


117

oæret mere berufet, faa bog tæret mere begeiftret for

benbe enb oi anbre; men Ijan fyaobe egfaa glemt

fyenbe og oitbe maaffee albrig mere l>aoe tcenft paa

fyenbe, berfom ber if fe fyaobe oceret et (Speil. — Xet

f^nteS oirfeligt, fem om et ©peil oar beftemt tit at

fpitfe en afgjørenbe Sftotte i fyanS Sio.

SDa 9?iet8 begrmbte fine tfyeologiffe 8tubier, ep=

gao fyan iffe fine mufifatffe 9^t)belfer oeb $agtparaben.

dn £ag, Ijan baobe gob £ib, nøiebeS Ijatt iffe meb

at møbe oeb £>ooeboagten; men for faa meget længer

at fnnne ntybe fin 2)nbling6fornøielfe møbte Ijan oeb

Srercerfyufet i @otl)er$gabe. £>et oar en fmuf (SotffinS-

bag meb jittfe 8uft og ffofri §immef, en af be £age,

fyoor man føler fig faa let tilmobe og funbe fyaoe Stift

til, man oeeb iffe felo fyoab, Blot iffe bet IjoerbagS*

lige trummerum, til

f. (£r. at fltyoe en lille Jour i

ben btaa 2@tfyer. 3eg oil juft iffe paaftaae, at

SftielfeS £anfer oare af en faa flygtig 9?atur; fyan oar

fat og abftabig mere enb be flefte i fyan§ Gliber; men

ftille 5Sanb fyar btyb ®runb, og felo i ben meft flun*

tebe $uppe ligger et tyax (Sommerfugleoinger fammen*

rullebe, ber ubfclber fig, naar ©olen fyar gjennem*

oarmet bet raa gifter. SftielS fulgte meb $agtparaben

op ab ®aben. §an fyaobe neppe fat fig i 23eoægelfe,

før tyanø Øie bleo truffet af et SBltnf og atter et

33tinf, faa ffarpt og gjennemtrængenbe, at bet nceften

btinbebe fyam. SDa fyan fyaobe gjenounbet brugen af

Stynet, løftebe fyatt bet i heglen buffenbe §ooeb for

at fee, l)Oorfra 331infet fom, og opbagebe i et af

§ufene ligeooerfor et 9?eflerion8fpeit, ber oar i traol

53eoægelfe. 3 33inbuet bagoeb fab en ung ^ige, fra


118

f)»is §ænber 23e»ægelfen ubgifj og i ben unge $tg<

opbagebe fyan en gammel SBefjenbt etter ibetminbfte en

^erfon, fyan fyaobe feet før — ben lide Saura 3enfen.

3 fin Ooerrajtelfe »ibfte s J£ielS iffe, l)t?ab fyan ffutte

gjøre; men ba fyan fra fit tanbtige §jem fyacbe web«

taget ben gammetbagS ?e»ereget, at §øfligf>eb er en

ffjøune 2)»b, re» fyan §atten af cg bitfte ep tit 8in*

bnet. £>en unge ^|3ige røbmebe , ga» et titte 92if cg

forfoanbt — — §un fyar fjenbt mig igjen! tænfte

9ciefS, og meb bet famme frembuffebe meb ttifente

fttarfyeb (Srinbringen om ben £ag, fyan fyaobe falct

ben fmuffefte i fit — juft tf fe paa ttyfe Tage rige —

£i», og 93itlebet af ben unge ^3ige, fyan fta»be fooret

paa, »ar ben beiligfte , fyan nogenfinbe fyaobe feet.

©om faaban ftob fyun for tjam fyele ben £ag i Jan*

ferne, og om batten brømte fyan om fyenbe.

9ccefte £)ag »ar f)an atter »eb 23agtparaben, ba

ben traf op. 2)en 2)ag fpittebe 93?ufifen for en neget

abfprebt Siffyører; Speitet Minfebe iffe; men Saura

»ar »eb SBinbuet, og 9cietS mente: ba fyan barbe fyitft

igaar, maatte fyan ogfaa t)itfe ibag. §atten fem af;

et 9cif, et næfteu umærfetigt 9cif — ban cibfte iffe

engang rigtigt, cm fyun ogfaa fyaøbe niffet — befoa*

rebe fyanS £)ilfen, cg flere Tage gif faatebeS fyen mer

£>itfen cg ©jenbitfen, ber bolbt barn i £»i»l, cm ban

»ar fjenbt etter iffe. WizU »ilbe faa ubftre gjerne,

at ben fmuffe titte £aura ffulbe bace gjenfjenrt barn,

tigefem fyan firår §a\>tz gjenfjenbt Ijenbe.

,f)»ortebeS ben etlerS faa tilbagebolbenbe jftietø

ffaffebe fig Stbgang til $ufet meb OieUerioiu°ipcilet, cm

»eb at gaae ep cg fporge efter fig fetø efter en 8nbcn f


119

fom iffe boebe ber; eller »eb at mUe fee paa SBærelfer,

fom tffe »are tiflete; eller »eb et anbet af biSfe »el=

befjenbte $neb, fem tjærligfyeb er faa opfinbfom paa —

bet ffal jeg tffe funne fige ; tfyi bet »eeb jeg tffe.

SDten faameget er »ift, at efter nogen XiH forløb

»ar 9ctel§ inbført fyoS (Snfemabam 3enfen, eg lige*

lebeå er bet »ift, at ffjønbt SDcabam Senfen i 23egrm-

belfen fyaøbe anfeet fjant for (Sn „af be (Stubenterlapfe,

af fytotlfe ber løb faa mange og fnufebe", betroebe fyun

fenere 9cabomoer, at „bet »ar et pent ungt TOenneffe,

ber tæfte til ^rceft". (Sn 9tfaaneb§tib fenere fortalte

fyun enbog triumf erenbe, „at nu ffulbe Saura ocere

^ræftefrue!" 9tiel8 »ar forlooet og ftyffelig o»er alle

©rcenbfer. £>an le»ebe i ftabig §enrt;ffelfe ooer fin

fmuffe lide tjærefte cg faae ftg faa blinb t fyenbeé

ffjelmffe Xrcef fom en Ugle t ©olffin. £aura »ar og*

faa lt)ffelig; fyun »ar iffe libet ftolt af at funne »ife

ftg »eb 2lrmen af en ^jcerejie, fom bar en ©tubenter?

fyue; men fyun fja»be bog et og anbet at ubfeette paa

benne $jærefte: IjanS flæber og |)cfbning »are iffe

nær faa fjeng fom be unge SieutenanterS, ber baglig

fcerbebeS i Grercerfyufet, og f;»i$ tcrtinie gjennem ®a=

ben fatte 9?ef(erion8fpeilet t 23e»ægelfe; £jalStørflcebet

»ar beftanbigt faa ffjøbeStøft fntyttet, og bet enbffjønbt

9cielS iffe mere »ar bange for (Speilet, men enbog for

at gjøre ^jæreften til 23ef>ag, l)»er ©ang, inben fyan

gif fyen til fyenbe, tilbragte en ufæboanlig £ib foran

ben trefantebe (Stump, ber »ar ("tittet op paa SBinbueS-

fproSfen i fyanS ^»iftfammer. Sften en


120

©løifen oar bleøen rigtig pen, og fyun fyaøbe faaet te

nt)e flæber paa , ffutbe be ud at fpabfere. 9flen

ljan maattc iffe faalebeS trtyffe fyenbe, naar fyun jtraa*

lenbe i al fin ©tabe fra kammeret fom ub i (Stuen

til ben fyenrtyfte Siffer; tfyi faa fom ber „ftrøt" paa

kjolen ; og paa ©aben maattc fyan enbelig fige

tyenbe, Ijøem ben og ben elegante §erre oar! Xet

funbe 9ciel$ fjelbent; fyan fyaøbe intet 23efjenbtffab meb

diplomatiet og SO^anufafturforretningen. 9caar fyan en*

gang imellem traf en kollega fra (Stubenterøerbenen

eller Sn af ^rofeSforerne og tog §atten af, glemte

fyan albrig at unberrette ^jæreften om, fyoem fyan

fyilfte; men „faaban en gammel ©taabi" brøb fyuu fig

iffe om at oibe, fyoem oar!

2If benne ftjærligljebSruS oafteS DctelS bøller oeb

(Sfterretningen om gabercnfl £øb. £en gamle *præ(t

efterlob fig fun ®jcelb og en ftor 23ørne[lef, og ba

^telS nu berøoebeé enfyoer Unberftøttelfe fra hjemmet,

oar ber iffe anbet for fyam at gjøre, enb føge en §u$=

lærerplab§ i $aab om, at fyan funbe bentitte fin \$xi*

tib paa Sanbet til at ftubere og famtibigt lægge et ^ar

©ftUing tilfibe til Cpfyolbet i ^jøbenfyaon ben fibfte

£ib før (Sramen. £)et oar en førgetig Xib for 9iiel#,

og ben milbnebeS iffe oeb £eltagelfe fra tfjccreftenS

(Sibe, fom flagebe oøer, „at nu ffulbe l>un fibbe ene

og funbe albrig femme ub at fpabfere". (Snbnu min*

bre Xeltagelfe fanbt fyan fyo8 (Eoigermoteren, ber

enbog lob fatbe Drb om at „narre et pigebarn meb

glimrenbe Ubftgter!" SD?en affteb maatte fyan; l)an

reifte meb et tungt fjerte, og ba fyau to %ax efter

oenbte tiløage og gif op at> be oelbefjencte Strappet i


121 '

©otfyerågabe, »ar bet tffe meb jamme glabe ©ttib fom

tibligere. Sen metlemliggenbe Sib fyaobe tffe følnet

f)anå ^jcerligfyeb; men fyan faae »aa grcmttbcn met>

anbre £5ine enb tibltgere: Set »ar tffe faa let en

(sag, fom fyan l>a»be tcenft ftg, at tage (Sramen cg

faae 2e»ebrøb; ber !unbe gaae 21ar l>en. §an funbe

ncf finbe fig i at »ente; men f)»ab »ilbe £aura fige,

ben [taffel Saura? — —

Ser »ar Sngen hjemme i ©otfyerégabe; Søren

»ar luffet og laafet; Sloffen inbenfor befoarebe meb

en f)ce§ ^fratten fyanS utaalmcbige Øfyf

i Ulbftrengen

ubenfor; bet »ar nceften, fom fpottebe ben fyanS 3»rig=

l)eb, cg trobS alle 9?r/f fom ber 3ngen. Set foinbenbe

SagSl»S gjorbe ben ffumle Sraopegang meb ben inbe-

luffebe f»alme Suft enbnu ffumlere; fyan aanbebe tungt

cg ftob neto» og tænfte paa, l)»orfyen fyan ffulbe »enbe

fig for at faae 23effeb om Saura, ba f>an Ijørte et ^ar

bøfler flæbe neb ab £ra»»en. £ibt efter faaeS benS

fmatle Sftum albele§ focerret af en ftylbtg foinbelig

(Sfiffelfe, i fj»ilfen fyan gjenfjenbte en $one, fom boebe

i 2eiligf)eben c»en»aa. ^aa fyanS


122

af Orbene; „jeg blanber mig atbrig i Sager, ber iffe

tebfomme mig; fyoer fan fyate nof meb fit eget. 3eg

fceeb fun faameget, at @rc£ferené familie er reift til

23ab i Ubtanbet; at „gruen 1 '

i ben fibfte £ib fyar o|>*

flaaet fin 9?eftbené ube $aa £anbftebet, cg at „ftrøfen"

Saura fyar tæret ber fyele Sommeren".

baufet.

„$æret ber fyete ©omnieren?" ubbrøb SfttetS for*

„3a faamænb fyar fyun faa!" lob (Skaret.

Dg berom fyaobe fyun iffe ffretet et£)rb! §enbe§

23reoe pteiebe rigtignef iffe at Ⱦre meget tnbfyolbG*

rige; be pletebe meft at breie fig om SBtyfnaf og $?eber

i en fortirret 53tanbing. 9ciet$ maatte fommetiber

rt^fte paa gooebet ab benne Snaf, ber for fyam iffe

fyatbe fjcrncfte SntereSfe, unbtagen ferfaaoibt ben fom

fra fyenbeS $en, en unberltg $en, ber fractebe ffjccct

eoer papiret fom en $lue, ber er fommen op af et 331æf*

fyu8, og fyaobe en 9)?aabe at begftaoere Crbene, fem

iffe ftemmebe ooerenS meb 9cielfe8 ^Begreber cm ^iet*

ffriontng. Sften fyoab fyatobe 9?etffrit?ning cg Sfjcn*

ffritning at betr^be ? 23ret>et oar beg fra fyanS egen

lifte føbe Saura! ©aa ftySfebe fyan bet cg (agbe bet

fyen til be anbre 53reoe, fom fyan trolig gjemte. $an

l)at>bc en fy el 23unfe i fin &offert, ber fom bagefter

meb gragtmanben. en t)e(e


123

tre 2>age før ben i fycmS 23re» angi»ne Xib. 2>et

»ar berfor tf fe faa unbertigt, at £aura if fe »entebe

fyam og tffe »ar hjemme. 9cu »ibfte c)an, fy»or fyun

»ar, »g fyart ffulbe fnart finbe fyenbe. — — £>an tog

£raøøen i tre String cg fyørte tffe, at $onen raabte

efter l)am: „®ro8fereren8 familie er reift i 23ab;

men Stcutenant £ub»ig er hjemme — 3a, faamcenb er

ban faa!"

Sanbftebet fad tffe langt fra 23»en. DcielS bøller

fyaøbe fun »ceret ber en enefte ©ang, ben tfyffetige

3)ag »eb 9?u§gilbet, ba fyan »ar omringet af jublenbe

fenner; ba fyan førfte ©ang faae Saura; ba r)efe $er*

ben ftob faa ftraalenbe fer fyam. ®et »ar, fom cm

et S3Iinf af bette Straaleffjcer atter fatbt »aa bet neget

formørfebe £i». gan ffulbe gjenfee Saura ! £>»or fyun

»ilbe bti»e gfab, og Ij»or fyan »ar gtab J . 23eien lige*

fom gleb bort unber fyan£ ^øbber, og inben Soten

naaebe gorifonten, ftob ban »eb £aagen til §a»en.

Xer »ar iffe et SDcenneffe. Sftiggen af guf et falbt

langt fyen o»er ©rceéøtainen; be grønne 3aloitfier »are

luffebe, og bet faae faa fortabt nb, at fyan »ar nær*

»eb at troe, at 9J?abamert fyaobe taget feil, og at

Sanbftebet beboebeé fyoerfen af ©roSfereren eller $lnbre.

©ru§gangen breiebe inb i 23uffabfet, for gjennem bet

at fnoe fig oø til §ufet ubenom kanalen meb S»a=

neme; et røbligt Solglimt liftebe fig unber ©renene

af puffene t»er§ o»er 53eien, og et ©utbffjær fløb

o»er Xo»øen af be fyøie Srceer; 53ce»reaf»en rtyftebe

fine S31abe fom af et inbre ©t)3 — faa »ar Solen

borte, og i famme £5ieblif ftanbfebe 9ciel8 fin ilfomme

©ang foran en ^aoitlon. §an fjenbte ben gobt igjen.


124

©et »ar ber, man oeb SKuégilbet fyaobe bruffet ^raffc

efter 23orbet; ben lille Santa fyaøbe bubt ben om; ba

fyun øar gaaet, »ar SBegeiftringen femmen til Ubbrub.

^3amtlonen øar en temmelig [ter 93tygning meb en ©ør

paa SD^ibten og et 23inbue paa fyoer (2ibe af ©øren.

23inbuerne oare luffebe og ©arbinerne trufne for;

3fngen funbe fee bem, fom opfyolbt fig inbenfor; men

©øren oar aaben for ftøligfyebenS


125

er bet lettere at glemmes. £>er fyaøe Me faa traott,

at ben (Sne iffe fyar £ib til at beftymre fig om ben

9lnben; ber oerle $Infigter cg (Sfiffelfer, faa bet ene

Snttrr/f ubfletter bet anbet; cg gaaer man fin egen

ffjæoe ©ang gjennem ©ocermen, faaer man 2oo at

gaae, inbtil Slæberne blioe alfor baarlige, faa be oæffe

politiet« SftiStanf'e og ©abebrengeneS Spot. „føan

meb grelferens £aarn paa §oøebet" — fom ben lille

barbenebe ©aotr/O tyaøbe raabt — oar DcielS bøtter

tr/oe %ax efter I) in liften i ©roSfereren« §aoe. 3ngen

oibfte, fyoab fyan i ben £ib Ijaobe foretaget fig, fyoab

ban ^aobe leoet af, eller fyoor Ijan fyaobe boet. (5ra-

men Ijaøbe Ijan albrig mere tcenlt paa. §øab funbe

ben nu nfytte Ijam? Dg fyoab nr/ttebe i bet £>ele noget

tyer i benne $erben? — Xa fyan oar lommen til

benne betragtning, lob fyan &ag gaae efter 2)ag og

fyoer £ag førge for fig; fyoer 2)ag fyaobe jo nof i

fin $lage ! ©cbt oar bet , naar ber ifle fom et

alfor [tort (SjtratiUæg af ©nit og anben s Jcøb. 2)en

enefte SntereSfe, fyan fonteS at t;aoe beoaret, oar for

Sftufifen. $?eb Unbtagelfe af Slæberne paa kroppen

oare fyan§ faa (Sienbele forfounbne; men fin gamle

SSiolin fyaobe l)an befyolbt. (Sn alfor ftreng 55interbag

oar ^a3fen rigtigno! gaaet i ^affeloonen; og Jointen

oar fprungen og fnattet faa ofte, at ben maatte for-

længes oeb et (Str/ffe Seilgam, inbtil Ijan funbe faae

Dtaab til at fjobe en nt/. 9)cen en faaban Ubgift

fyaobe i mange %ax oæret for [tor for t;an$ gormueS*

omftænbigfyeber. Smiblertib t/aøbe v)an bog Violinen,

og ^oorban ben enb oar, oar ben fyam en drøfter i

mangen mørf £ime. Og 23agtøaraben Ijaøbe fyan.


126

Xen oar barn fjær nu font altib; ben fcrfømte fyan

altrig, fyocrlebeé enb 23eiret oar. 9J?en ingen ©læbe

er ublanbet t)er i Siøet. krigen fyaobe gjort et btybt

@?aar i 9cielfe8 9)nbling$fornøielfe; TOufifcn og ®ot=

baterne maatte borte; og efter krigen gif lang lit,

inben 3llt fom i fine oante ^olber: fnart traf 23agten

op fra et ©teb, fnart fra et anbet, og ftleffeflettet

oar iffe beftemt! 9?u oar ber bog atter fommet libt

mere Crben i Xingene; nu oibfte ban bog igjen, til

bøilfen Xib f)an ffulbe møbe oeb §ooeboagten.

Xer oar bet, jeg gjenfaae 9?iel$ boller,

glere gamle 53enner forenebe fig for at femme

ben Ulr/ffelige tilhjælp. $an oar i nogen Xib iffe

mere bleoen feet oeb 53agtparaben, og iffe uben 23an=

ffetigfyeb bleo ban funben $a& et uSfeft ^oiftfammer i

et uSfelt ©teb i 23orgergabe. Xet oar paa fyøi £ib:

ban oar f&g og blottet for $llt. 2J?an anfaae bet rigtigft,

at ffaffe b am en $fab3 paa §o8pitatet; men b,erpaa

oilbe SftietS albele£ iffe inblabe (tg. XrobS aCe $ore=

ftillinger cm §enfigtSmæ£figfyeben og 9?øboenbigbeben

beraf, ftreb Ijan imob meb £>ænber og gø rc a\ §an

bab faa bønligt for fig, ganffe paa fin gamle barnlige

9ftaabe: §an oar nu faa oant til benne Stue! —

£>an fyaobe bet gebt fyer! — ©et oar faabanne

ffiffelige $off, fyan boebe f)o8! £>e oilbe gjerne pteie

barn; men felo ^aobe brintet! — Cg nu følte Ijan

fig bebre; fyan bleo fnart raff! — 2>et oar faa rart

at fee-, at ber bog enbnu oar gamle fenner, fom iffe

baobe glemt fyaml Xet gjorbe gobt, gjorbe meget

bebre enb al 9)?ebicin! — Xet (Snefte, ban trængte

til, bet oar — — Dftelø ftanbfebe forlegen, fjørft


127

paa gjentagne inbtrængenbe 8pørg§maat fem bet frem:

£>et »ar libt »arm 2ftab og — og — et ulfcent

Xæpfce — „b»i§ bet iffe oar for btyrt," fftmbte fyan

fig at tilføie, fem frtygtebe fyan for, at l)an fyaøbe

[tittet en ubillig gorbring. Og ibetfamme gif ber et

©t)8 gjennem l?an§ ubtærebe $rop.

©a bet oar umuligt at befeive banS Sftobftanb;

ba ben tilfalbte Scege rtyftebe paa gooebet og erflærebe,

at fyanS £imer øare talte, fyoab enten fyan oar ber

eder tyer; ba ^olfene i ©tebet oirfelig ftmteé fltnfe og

erflærebe fig oittige til at pleie ben ©tjjøe, bleo fyanS

(Stue ubfttyret, faa gobt bet lob fig gjøre, og man ffifte*

beS til at fee til fyam i banS fibfte £age. §an talte

gierne om UngbcmStiben og gamle 23efjenbte fra @tu*

benterbagene; »ilbe fyaøe at oibe, fjøcr £en oar bleoen

af, og Ijøorfebeé bet gif 3>en; men SuboigS 9caon

næønebe ban albrig og bentr/bebe albrig til ben 33e=

giøenfyeb, ber paa en faa førgeltg Sftaabe fyaøbe grebet

inb i fyanS Stt>.

dn gormibbag, jeg fab oppe fyog fyam, oifte fyan

fjenbelige £egn paa Uro og fpurgte flere ©ange, fyoab

Sloffen oar.

„(Sgenlig funbe jeg gjerne ftaae op," fagbe fyan.

„£øab tænfer bu paa? ør!" ub*

brøb fyan.


128

„§øab er bet, 9cieté?"-

„SØJufif — 33agtparaben —

3eg Ityttebe. §an fyafcbe Sftet; 23agtparaben traf

gjennem ©otfyerSgabe ; fra bet gjerne løb Xcnerne

fyerop.

„Sut 93inbuet op," frab fyart.

£>an laa fttOe cg l&ttebe.

„£)en gornøietfe fyafcbe jeg iffe fyaøt, berfcm 3

fyaobe faaet mig paa hospitalet, " fagbe l)an plubjeligt

tneb et ©mil, ber opflarebe mig ©runben til ben ellers

føietige 9ciel$' ftanbjaftige lægring mcb al glatning.

„Og fyør!" oebbleo fyan meb famme fmilenbe 2lnfigt;

„fjenber bu ben 9Mobi?"

„9cei!"

„3)ef »ar faamænb ben, jeg tom

paa, ba jeg »ar oppe i „^tangfigurerne"

til at

— —

tænfe

Om aftenen oar 9cietS bøller bøb.

"

"


»obcr* »m


Set oar et mageløft 23eir, en beilig banff 8fær=

femmerbag meb btaa §immel, blaa


132

piger, bc £re funbe nef gaae [or Gn; be fem ep teb

(Siben af mig , og faa fjørte t>i.

2)et »ar en mibatbrente 3)?anb , t)t>té £>ragt

tpbebe paa (Sømanben. 2lnfigtet øar brunt og £rcef*

lene ftioe; fyan faae ub til at Ijaoe bøiet baabe ©ol

og 53inb og taget mere enb een 2)raøat uben at blinfe

meb 2)inene; bet bader §uben; men guver fom be,

ber ftob i fyanS 2lnfigt, ffjæreS af en ffarpere £)b enb

(Stormene, og ber ffat fattere 53anb enb £>aoet$ til at

taffe (Smilet af en fraftig SFcanbS 2cebe. SD^tn aløor=

lige -itfabo tog en af (Smaapigerne paa fytert ^noe og

gjorbe fig faa fmal, fyan lunbe. „Wi genere 2)em bog

ittt?" fpurgte Ijan høfligt og rtiffebe fig op i drogen

af (Sæbet.

|)an generebe 3ugen. £an fab ftitlc meb en v

2lrm

om £it>et af fyoer af be (Smaa, en trcfaft 2lrm, ber

tog libt ftuntet, men ftøttebe bebre enb nogen 33arne=

pigeS. Xtt øar intet let 3lrbeibe at fyelbe faft paa

faabanne (Smaafolf; ben


133

„Sfjor øar &t og}aa i ©fofcen," rettebe ©ine.

„Og ba »ar $cober meb," titføiebe SRtffe.

SJtanben brog et ©uf, ter tåbeligere enb Crb og

be forte 23aanb paa te fmaa §atte fortalte ©runben

til, at 9)2ober iffe øar meb iaar.

SDct »ar to ntybetige 8maapiger. £>ere$ £>ragt

oar fimpel, nceften fattig, men ren cg pen og faa

orbenlig , fom om be tffe følte (Saønet af en moberlig

^paanb. 2)en (Sne »ar flæbt ganffe fom ben 2lnben:

@fo, fyoibe Strømper, en opfarøet ftumpet Sljole og

en lille ©traaljatj bet faae ub, fom »ar 211t aføeiet

meb ængftelig Nøtagtigfyeb, faa ber iffe bleø gjort ben

(Sne Uret paa ben 21nben8 23efoftning; fan r)a»be ©ine

i gatten en beilig Strubéfjer, fyøiS aftage faonebeS t

^iffeé.

„.gøorfor fyar bu ingen gjet i bin §at?" fpurgte

jeg ben £itle, meb fyøem jeg fyurtig par bleøen gobe

fenner.

„ Jt'cefte ©ang, oi fjøre i 8foøen, ffal jeg fyaoe

ejeren paa," forflarebe 93arnet; „faa faaer ©ine

ingen."

„So," intøenbte løfteren.

„9cei!"

„3o!"

„Net! 3ffe fanbt, gaber? 9cæfte ©ang er bet

min £our? Skæfte ©ang ffal jeg fyaøe SftoberS $jer

paa — tffe fanbt?" fpurgte $iffe iørigt.

„Zt}Q, tty§! gøab troer 3, §erren brtyber fig om

jereé Narrestreger," fagbe fyan og rtyftete en af be

uregerlige


134

„9tten næfte ©ang er bet min £our!" oebbleø

With, fom iffe gaø fig tilfrebS meb bet ©øar.

„3a, næfte ©ang er bet btn Xour; bet øeeb (Sine

ogfaa nof," fagbe fyan.

Rognen fyolbt; ^aøfagererne fteg neb; min aløor*

lige 9cabo t> i 1 ft e høfligt, tog et af 23ørnene øeb Ijøer

§aanb og forføanbt meb bem i 9J?enneffema8fen, fom

fra ben ftøøebe 53ei ftrommebe inb unber be grønne

droner oøer ben friffe, blomfterfpættebe Sfcøbunb.

2)en øelfignebe Sfeø! £en fyar Droget for Gn*

fyøer; ben fyar fin Ityfe geftfat for ben ©tabe, fin

fyaløbnnfle Sabtyrintfy for drømmeren og fin fiilie Shroa,

for ben 23eftmirebe. Unber ben3 33ner luttreé ©læben,

©rømmen flarner i ben8 Sfumring, og (Sorgen ntttb*

ne8 i benS ©løb. 3eg breø om paa Styffe og fromme

uben at brtybe mig om 93ei eller (Sti. ger at unb-

gaae at bliøe ftbbenbe faft i etSttefefyul, blee jeg fyæn=

genbe i et STøwefrat; $aa ben mobfatte Sibe løb

glabe SBarneftemmer; jeg maatte flibe i be [ammen*

filtrebe ©rene for at faae bem fra fyinanben og femme

igjennem. (Snbelig ItyffebeS bet; ©renene flap bere§

fafte Xornetag, feer fyøer til fin Sibe, brøSfebe et

Snefog af 231omfterblabe neb oøer mig , og jeg ftob

paa en liEe aaben -plet. -|3aa en Xræftub øar brebet

et tcernet Scmmetørflæbe, fom bar Seøningeme af et

tarøeligt Sttaalttb, og i ©ræSfet løb to Smaapiger og

en Sftanb og legebe tagfat. Tet øar mine 9?eife*

kammerater. 3) c øare faa optagne af bereS £eg, at

be tffe ftrar bemærfebe mit $omme ; ba 2Ranben rit

£5ie paa mig, ftanbfebe Ijan noget forlegen, B> i 1 ft e og

fagbe ligefom unbffylbenbe: „^Børnene øilbe faa gjeme


135

fyaoe fig en £eg i bet ©rømte," Smaapigerne fom

frem af bere§ Sfjul, fprang mig fornøiet imøbe, og

længe øarebe bet iffe, faa oar 23efjenbtffabet gjort.

Sftin ntye 33en oar ©ømanb. §an fyaobe iffe be*

fyøoet at fortcelle bet; bet oar fyam ffaaret i Slæberne,

og Ijøer 23eocegelfe røbebe bet. Drbet fab iffe løft

§0$ f)am; ber ffulbe lirfe§ og fyjælpeS efter for at

faae bet paa ©lib ; bet oar fom en opffnbt £roéfe,

ber gaaer trøo i 53egtmbetfen; men naar førft en for=

føarlig (Snbe er ftnffen nb, rutfcfyer SReften af fig feto.

2>a jeg førft fyaobe faaet fyam til at tale, fif jeg fyele

fyanS .piftorie.

§an fyaobe faret tiljøeS Uge fiben Ijan oar en

3)reng; mere enb f)atobe(en af fit £io fyaobe fyan til-

bragt omborb; og faalænge man er nng, mente fyan,

er bet iffe bet baarligfte Steb at oære. £et fan nof

gioe en oaab Xrøie og et Slnub3 engang imellem; men

meb fin Samoittigfyeb fyar man bet paa bet £øre; ber

er iffe be grtftclfer fom paa £anbjorben, og en ©mule

£>nbt er fnart glemt. Dcaar ©olen brtyber igjennem,

naar ©fuben atter retfer fig, 23inben ffylber ©eitene

og bet bær affteb meb ftyø ffllil i bagten — faa er

man fnart borte fra Uloffen og Srinbringen berom,

og glab er man, naar man enbelig engang igjen fætter

$ob i Sanb. SfJcen ber gjcelber bet at oogte fig; ber

er ^riftelfer og ^arer; ber ligger Snarer for goben,

og ber er 9cof, fom oil pluffe ben fremmebe $ugl:

3)nnene fibbe fjelben faa faft, at bet fofter ftor SDcøie,

og tibt bliøer ben pluffet til Sfinbet. SDcin noe 33en

fyaobe iffe oceret flogere enb be glefte i fyanS Gliber:

fyoer ©ang , fyan oar fommen i £anb, oar £>tyren


136

fprungen, cg naar fyan fom tilbage til §jemmet, »ar

fyan affurat ligefaa rig, fom ba fyan reifte bort. oret op til en

ftor ^ige og efter fyanS Mening ben fmuffefte ^ige,

l)an ncgenfinbe fyaøbe feet. £>an funbe tf fe btiøe træt

af at fee paa fyenbe og fnaffe meb fyenbe; fyun fyaote

deller tf fe noget imob fyam, cg faa bleoe te enige om,

at be totlbe »ære ftjæreftefolf. Sftigtignof eiebe 3ngen

af bem faameget, at be funbe fige: „tag mig bet

53en af Sfabet!" men be øare 53egge unge, be fyaøte

£iben for fig, og naar fyan atter fif §fyre, funbe ban

tjene en gob 8filling. 2)et gjorbe fyan; men berfcr

bragte fyan iffe flere ^enge fyjem enb før: fyan føirete

bem iffe op, men fyan fjøbte ^fynt og ©tabs til ftjæ*

reften, og faalænge fyan fyaøbe en (SfiHing i bommen,

fyaøbe fyan ingen 9?o — „gor feer Xe, §erre," fagbe

fyan, „bet er nu engang en ©ømanbS ftørfte $lafer,

at pfynte 3>en, fyan fyolber af: ube fit e troe; ben er for $igen bog iffe anbet,

enb fyøab SJcalning er for Sfuben; egfaa uben ben

ear ©eergine bet ftoltefte fruentimmer."

$an gif nogen £tb tauS, ligefem fortabt i (Sr*

inbringen; berpaa fortfatte fyan:


137

„OJei, en s

}3ontebuffe oar fyun if fe — bet maa Xe

if fe troe — langtfra! §un ffjcenbte tibt nef, naax jeg

fem bjem meb liften futb af Silfetoi cg ©tab«, eg

fagte, bet tav Oebre, jeg fparebe pengene fammen cg

brugte bem til noget Otyttigt. un oar faa fornuftig

og fyaobe aftib Sftet, og jeg leoebe benbe ogfaa tibt,

at bet ffutbe 61ioe anberfebeS. $ften hoffer ftob i

bet! Hem jeg ub og faae noget rigtig (Smuft, tcenfte

jeg ftrar: bet maa ©ine fyaoe! Cg, oipS, oar et balot

%nx$ $r;re fyenne."

„$t fyaobe faa fmaat talt om at gifte eS og fætte

33o; men paa ben 2flaabe funbe bet itfe bitre til

noget. (&aa fif jeg en rigtig gob $t)re meb et (Sfib,

ber ffufbe paa en lang 9?etfe cg bitre borte i flere

9lar. Xer oar noget at tjene, og oi bleoe enige om,

at 33rt)ltuppet ffufbe ftaae, faafnart jeg fom fyjem efter

ten Xcur. ©ine fyang meb 9?cebet. Xet oar en

lang 8fif3mi§fe, mente f;un. 3eg oar juft tjetler iffe

glab: i et 2lar eller to fan ffee s D?eget — ^igen frtrø«

tebe jeg iffe for; bun oar tro fom ©ulb; men — —

atligeoel oar bet bog en lang £ib at oære borte.

Orbene falbt libt tungt, og ot bleo uoilfaarligt fmaa*

talenbe, fom oi faaban fab meb fyinanben i $aanben

og oentebe paa , bet ffulbe blioe £ib at gaae omborb.

^aa ftger ©ine plubfeligt: „§ør, ^rebrif!" £et

er mit tftaon, |)erre! „$$*, ^rebrif," figer fyun,

„een £ing ffal bu looe mig!"

„£>oab er bet, min 2nut?"

„®u maa iffe fjøbe s ^oget til mig, fyoerfen bet

(Sne eller bet 2tnbet; men bu ffal gjemme bin £>t)ve


138

og bringe mig boer 2fitling, bu tf fe bet/ooer til

big felo."

„§oer bu er nærig/ figer jeg leeube.

„9cei, (let tf fe ! Xet er fer tin egen 2folt, jeg

figer bet. ©jør bu tf fe, fem jeg »il, blioer bet altrig

tit noget meb oort 23rollup."

„3eg mente, bet »ar en aftale, bet ffutte ftaae,

faafnart jeg fom titbage/' figer jeg. „§ar tu tanffcc

betænft big?"

„9cei, jeg betænfer mig iffe, cg blider jeg iffe

3)in, blioer jeg 3ngen5 tyer i 53erben. iDcen fyoab jeg

beber big cm, bet ffal bu looe mig."

„9cuoel," figer jeg; „jeg fjober iffe antet enb

en Svubefjcle cg —"

„3l'fe en 2tump," afbrøb fyun.

„Waa naa, naa naa! SRaat bet enbelig ffal oære,"

fagbe jeg cg eilte feette fyenbe en Stoppet fer iD?un*

ben meb et Ri)$. s D?en fyun breiebe §ooetet til 2iten

cg fycltt gaanben fer, fyoab fyun eflerS albrig oleiete

at gjore.

„fflttn @ine ba\"

„3eg fiffer big iffe/' figer l)un faa beftemt fem

fyaobe fyun trumfet i 23orbet meb bet [amme,

„§oab gaaer ber af big, pigebarn?"

„3ffe for bu looer mig at gjore, fem jeg figer!"

figer fyun. „Cg jeg fyøfet big betler iffe, naar bu

femmer tilbage, berfem bu iffe bolter bit Drb. 2)et

er beftemt!"

„3 ©ub$ 9caon ba," figer jeg. „3ffe en Ireol

ffal jeg fjobe! £)er er min $aanb, cg mit Crt ffal

jeg fyolbe! %ab mig faa faae et JfyS!"


139

„§un fulgte mig omberb paa fregatten/' »eb-

bleø fyan. „3)et er nu mange 2Iar ftben; men jeg

guffer bet faa tåbeligt, fom oar bet ffeet igaar. §un

grceb, cg jeg øar juft tyeller tlfe glab, ffjønbt jeg

gjorbe mig Umage for at ftmeS bet. 53inben peb i

Xougøærfet — 2)et »ar en ffrceffelig ©torm, mente tyun,

og faa fotbt! §un tral ©fyaolet om fig og gøg, og

ba min imlen eller paa forben. 3

(Efyina inbtog oi en Sabning Zfyz for (Sngtanb. 3)ct

er et løierligt Sanb og løierltge 9D?enneffer beroore.

©ilfetøi fyaøe be fom oi £ærreb paa 23leg — ©ubS

3)øb! tænfte jeg; Ijer funbe ftumpeé til en 23rubefjole

tit ®ine for gobt $jøb! Sn gammel (Efyinefer meb

ipibff i kaffen og 2Hne faa ffraa fom en $at$ øeb

$ftibbagétib niffebe tit mig cg pegebe paa fine $arer.


140

9)?en jeg fyuffebe, fyvat jeg fyaobe looet ©ine, rpftebe

paa §ooebet, fnappebc fer i'ommen eg gi!. £et fneb,

men Orb fyelbt jeg, cg fer tf fe at fomme i griftetfe

lob jeg fyele min §tyre ftaae tjo$ ftapitainen. fangen

@ang fyaobe jeg tf fe faa meget fom en Sftding til en

©napé i bommen — jeg oilbe oife @ine, jeg rar

tfftanb for at fyolbe, fyoab jeg bavt>t (ccet. tyaa

§jemreifen maatte oi inb til Sltiften af Bfrifa fer at

fr/lbe 2$anb. 3eg laa ene i 33aaben meb Jønberne i

globen, mebenS mine kammerater gif op i i'anbet for

at banble meb be Snbføbte. 3eg fitnbe ogfaa ncf

fyaot Stjft til at ocere meb; men jeg fyaobe, fem fagt,

looet @ine .... &aa fab jeg i min (Snfcmfyeb paa

tanten af SBaaben cg fløitebe og fmeb Smaaftene i

SSanbet — $hmip! be gif tilbunbS fom gjennem flbbenbe

®laS; og nebe paa 23unben laa bet faa tæt mec


141

af be beitigfte ©trubSfjer, noget 9)cenneffe bar feet for

fine £5ine. 3eg flog paa Sommen og rt^ftebe paa £o*

oebet for at oife, at jeg iffe bar t?eb SDcønt. §an tog

ben ftørfte f^jer af 33unbtet, fyotbt ben tiløeirS meb

ben ene §aanb og pegebe meb ben anben paa mit

93rtyft. — .jpoab mener fyan? tænfte jeg. 23i( fyan bare,

jeg ffat træffe ©fjorten af Shoppen og gioe barn?

©ammel er ben, men bog altib for gob til ben forte

s J?ab! 3eg rtyftebe paa §ooebet. SDcen bet t-ar iffe

©fjorten, fyan oifbe fyaøe; bet »ar ^nappenaalen meb

©laSfyoøebet, fom ftaf t)am i 2)inene. Jpan pegebe og

pegebe. „£en?" fpurgte jeg. Negeren grinebe coer

t)ete fit $jæS og niffebe, faa fyan nær fyaobe flaaet

Mbøtter beroeb ligefom .goftænberen, ba fyan nøS. —

„3a, min §3en, gioer bu ben ftjer for min ruftne

Waa\, faa »ær faa gob. ©ine fan iffe ffjænbe; bet

er fyenbe felo, fom betaler!" 33i tuffebe: jeg fif fje-

ren, ban 9?aaten, og ban oar faa glab over fit Sljøb*

manbffab, fom fyaube fyan faaet en fyel ©fat, ffjønbt

©ub ffal øibe, fyoab fyan oilbe meb Sftaalen; tfr ; i fyan

bavbi iffe en $jalt paa Shoppen at fæfte ben i, meb=

minbre fyan oilbe fæfte ben t fit eget forte ©finb."

„3 (Snglanb Bleo jeg afmønftret. 3eg fif min til*

gobefyaøenbe §tyre ubbetalt i blanfe ©oøereignS, en Ijet

^ofe fulb — faa rig fyaøbe jeg albrig i mit 2iø »æret.

3eg nænnebe neppe at b&tte en enefte; jeg oilbe bringe

©ine t)ete min ©fat og oife fyenbe, fyøilfen $arl jeg

øar. SDcen fyaøbe jeg fliDt og ftæbt og fparet, faa

i>ilbe jeg jetter iffe oente paa Sønnen for bet. 3eg

ff'reo til ©ine, at fyuu ffulbe beftiUe Sining og førge

for 2llt — ligemeget ftoab bet foftebe — faa 53rplluppet


142

funfce ftaae, faafnart jeg fom fyjem. 3mibfertib faae

jeg mig om efter en £ei(igljeb og traf en Werbmanb,

fom laa unber Sabning fer tor gat-n. 3eg ftutebe

min (g fat neb paa 23unben af liften cg fif berteb

2He paa StrubSfjeren, fem jeg næften fyatbe glemt,

„gafloi," tænfte jeg; „bet er nof if fe tærbt, bn lig-

ger ber. fjenber jeg ©ine ret, faaer fyuu nof ftrar

fat paa liften , faafnart ben femmer ilanb. £>un ffal

fee efter, fctorban jeg fyar t?o(bt $u£ meb Xøiet; cm

ber er 9coget, fom trænger til at lappet cg [toppet;

cg faaer fyun ben Stabéfjer at fee, inben jeg fyar for-

f låret fyenbe (Sammenhængen, funbe fyun troe, ben

^>at»be foftet ^enge, fige, jeg fyatbe fcigtet mit Cvb,

og »ære iftanb til at nægte mig et ftyS — 9?ei!"

3eg rutlebe ejeren i et £ørflæbe cg ftaf ben inb paa

mit 23rtyft; pengene fem i liften cg liften omberc,

neb i Sufafet. Dm aftenen tåre ti færbige cg let-

tebe.


143

$eb 3>aggr» ftøbte »i paa fiarboøre


144

3eg bleo bjemme, foev paa Sh)ften, fiffe te, arbeitete

paa Værftet cg eet fycat ter funbe fatte. ©ine

tøjalp til. gøben bjergete ci, cg 2tatfen fpurgte et

tf fe efter. (gøntagmergen fyaøte fyun aftit en fyel cg

ren Sfjcrte til mig, cg min gamle Stortrøie ]aa^ ut

fem ni), ferftffrebe fmn, tiltrcté fer ten £uffert, ten

fyacbe faaet »et garbcøre. 2elt> befyøeete fmn altrig

neget 9tyt fer at cære pen. Sfraai bi Sontagefternnt-

tag gif ub at fpabfere cg fyun fyacte fin 3trutéfjer

paa gatten, faac fyun ub, fem Dai fyun fprungen lige

ub af 3)ragfifteffuffen cg iffe af 33affebatlien, tøoeri

fyun fjocete, faa tang Ugen car. SSi fif pigebørnene,

førft $?iffe, faa @ine, cg if jer fem en lide £reng,

men fyan tøte ftrar, eg Meteren fulgte fyam." — —

s Dtanten gif taué i ncgen £tb, berpaa fagte t>an met

bcempet (Stemme: „3eg fan nu flet iffe faae i mit

gcøeb, at fyun ffulte gaae bert — faa raff cg ftærf

cg glab fyun øar! 2)?en ber er ©runbe , intet £5ie

feer cg intet Scbffub rammer, cg 23crfyerre gjør jc

mt tit bet Sebfte!" —

SDcebenS gaberen talte , bacte ©ørnene pluffet

SBlomftcv cg buntet Shanbfe. Ofrffe cifte mig tvium*

pfyerenbe fin gat, ter næften Dat ffjutt unter SBlemfter

cg @rønt.

fagbe jeg.

„9cu er bin gat ligefaa fmuf fem GnneS

„SDcen bet er iffe @ine$ gier," fagte buu.

„3c," forftffrebe @tne.

„9cei," raabte løfteren, „ten er ligefaa meget

min! 3ffe fantt, gater ?*

, '


145

„(Stille, " formanebe fyan. „3 erc SBegge Uge

gobe om ben; bet t>eeb 3 nof. — 3)et er ben f^jer,

jeg Bragte tneb fyjem tit min fatig $one," oebblefc fyan;

„bet er al ben ,

fyun tyar efterlabt fig. SBørnene ffiftc« tit at fetmte fig

meb ben, naar »i gaae ub. $unne be forreften fomme

tit at tigne fyenbe, fyafce be ingen ©tunb tit at beftage

fig oser 2lr»en."

10


3B f o m m e.

10*


®et er juft ingen ^ornøielfe at ocere SRefrut. £)er

ffal erercere§ og markeres og poppes og fpringeS og

løbeS, faa bet raster i ©eoærerne og fnager i £em*

merne, og faa ©oeben Ijagler neb ab (§n, felo om

man iffe er faa ttyf, fom $oul oar. §an maatte altib

fyøre, at Ijan oar gobt oeb SD?agt. — ,,-jpoor (lal bu

tjen, X&ffert? — Op meb §ooebet, frem meb 23rbftet

og inb meb$ftaoen! — ©taaer fyan iffe ber og ftiffer

bommen frem fom et toppet ©røbfab! — armene til

kroppen og raff nb meb ©fanferne! — SKarcfye!"

fommanberebe Sergenten. 'Poul ftaf Sftcefen tiloeirS

og 23rtiftet frem; 9ftaoen funbe Ijan iffe faae til at

forfoinbe; tfyi 33orfyerre fyaobe oæret gob imob fyam i

benne -jpenjeenbe, og oor Sftoer fyaobe forfinet fyam

meb en btogtig 9)cabpofe, ber oar fyam en £røft i

fyanS Sibelfer. §an fluttebe meb armene og fparfebe

nb meb 23enene, bet bebfte fyan fnnbe; men be oare

for ftumpebe til at funne fyolbe ^rit meb $ammera*

ternes, og ^oul fom let til at faffe bagub. ©lut*

unberofftceren Ijjalp l)am inb i ©elebet oeb at træbe

fyam i $celene; $oul gao et §op og et ©frig af

©merte — „Om gortabelfe! 23ar bet bine Sigtorne,

jeg fom til at træbe paa?" fagbe ben 2lnben, og faa


150

lo Sibemanben. 9tten


151

Sftanben af ben fab Ufyrffiøen meb fin fttt>e 93ifer —

ben ftbttebe fig forffrceffelig langfomt, mente $ouI og

ftampebe »ibere. ^plabfen omfring SHrfen t)ar tibtigere

Ⱦret ^irfegaarb. Ott til 5Urfen3 Sttur ftaae gamle

©raøften meb Sftibbere i £)arniff, meb ^ræftemænb cg

fitoe 9)cabamer meb ^tbefraoer og folbebe £>ænber;

(§n t)ar faaet en SDcurften unber et afflaaet §jørne for

at ftaae faft; en 21nben fyælber til Siben fem en fulb

Sftanb, ber t)ar onbt »eb at i)olbe fig »aa fine 33en;

9Mber og Ufrubt »ore fyøit omfring bem, og en gam-

mel £)»lb t)ar meb fine bobber oibt fig faft mellem

©runbftenene. (5t Sttytfe af tirfegaarben er for»anb=

let til £a»e meb Stafit foran og meb gamle £rceer;

bag bræerne titte 23inbuerne af -prceften^ §u§, ber er

o»erf»unbet meb 23ebbenb og $inranfer; bet ligger ber

meb fit røbe £ag fom en „jomfru i bet ©rønne".

Doer @r棻lainen unber bræerne oar truffet Snore,

og en ^ige r)a»be traolt meb at fjænge Zøi til £ør*

ring. 3)et »ar en lille, runb, trioelig ^erfon meb et

røbmuSfet 51nfigt, ber ftruttete af Sunbfyeb unber bet

b»ibe Sin, og meb et tyax buttebe 21rme, ber »are

røbe af SajTebatlien. 3)e foer neb i Xøifuroen efter

et (Styrte Sinneb, faftefce bet op o»er Snoren og fatte

glemmer »aa — bet gtf, faa bet »ar en ^ornøielfe at

fee. £a Sfilboagten faae !t)enbe, fulgte t)an t)enbe$

93e»cegelfer meb Svinene og glemte at fee efter Ut)r~

»iferen; t)a»be £aarnut)ret if fe flaaet faa r)øit, ba»be

t)an maaffee enbog glemt at raabe „Søfer af!" 9ften

Ut)ret flog, bagten raabteS ub, og ^3oul ble» løft af;

tbetfamme »ar "»pigen færbig meb at t)cenge £øiet o»

og fmuttebe inb i -frceftegaarben meb fin tomme £ur».


152

23agttourene gi! iffe fytypbigt paa, engang boer fjor*

tenbe 2)ag eder faa omtrent. 3) er oar iffe mere enb

to ^ofter at befætte: ren foran $oocb»agten og §on*

neurpoften for ben


153

ber bleo gjcrt rent i Stuen; 09 ban funbe ba fee

fyenbe tumle meb $oft og ftjeroinge. (Eller kuberne

ffulbe poleret — be jlinnebe altib faa blanft fem et

Speil — faa fom ber en røb $lrm frem meb -J3ubfe*

lappen, og mebenø ^rbeibet ftob paa, fyørteS en Sang,

ber gif fyam til 9ftaro cg 23en. 3)et oar ingen n»=

mobenS, ingen £l)eateroifeftumper, faaban fom 23t)folfet

gif cg tratlebe; bet »ar en rigtig langtruffen bebrøoe*

lig fornøielig 5Stfe cm „§am og §enbe", faalebeS fem

ben ftmgeS ube paa £>eben. — ^oul bleo affurat tif*

mebe, fom ftob l)an mibt i Stmgen, omgioen af fine

s §aar meb fin Stnbefycfe i §aanben. — — D?en bet

oar ingen 23inbel)ofe, fyatt fyaobe i un niffebe igjen; men længere oar 23efjenbtffabet iffe

femmet, ta 'SPouté Jjeneftetib oar omme, og fyan ffulbe

fyiempermittereS.

£e ntye Solbater fem inb, cg be gamle Solbater

gif fyjem; men £en, fom iffe gif fyjem, oar ^3cul;

fyan bleo i £jeneften fer en 2(nben. $an oar iffe af

bem, fom talte meget — be 91nbre fagbe om fyam:

„man ffulbe trce, fyan fyacbe en SfabelaaS for Sfiunben"

— og tænfte fyan, gif bet iffe hurtigt; men fyan tog


154

tingen fra ©runben. £jem funbe fyan fagtenS fomme,

fyafcbe Ijan fagt tit fig felt) ; men fyoab funbe bet hjælpe?

3)er fem fyan fun fra SIrmcb til ftattigbom. gi! ban

en Jjenefte, funbe fy an bog iffe fortjene mere enb fra

§aauben i Sftunben og iffe tcenfe paa at fætte ftob

uuber eget 23orb. £ette eget 23orb ftob ljam i ten

ftfcfte STtb fceftanbig i Janferne, og naar fyan tænfte

berpaa, faae fyan attib paa ben mobfatte Sibe af

Sorbet et røbmuSfet $(nfigt unber et fyrubt £in, fom

fyaøbe en flaaenbe Sigfyeb meb ^rcefienS ^tge. 9J?en

bet funbe tffe ntytte at tænfe berøaa, fuffebe fyan øeb

fig feio; fyan fyaøbe tffe bet Sflinbfte tt( at fætte 33o

for, cg uben at fyan funbe fjøbe en Ho gtf bet flet

tffe. — — 3)er, fyøor fyan fibft fyaøbe tjent, fyaøte be

fyaøt faaban en mageløs Ho! — — (Sfilbøagten tar

nærfceb at falbc i Janfer cøer Hoen, ligefom ban en*

gang øar falbet i Janfer otter ^igenS Sang. Jentte

©ang Me» fyan tmiblerttb iffe forfttyrret af en Officer,

nten af en 9?øft, fom fagbe:

„3fy! Sr bu tyer enbnu? 3eg mente be ®am(e

bleø fyjempermitteret igaar."

J)et sar kræften« ^nge, fom øaa 23eien tit 53a*

geren ftanbfebe foran ^ouf, forunbret ocer atter at fee

f)am paa $oft foran bagten.

„3a!" fagbe fyan.

„efat bu ba iffe bjem?"

„9cei!"

„£>øor f omnier bet?"

•poul' ftob og betragtebe bente ntec et fmilente

Slnftgt og føgte efter, f)Corlebe$ fyan becft ffulbe for«

f(arc ©runben til, at fyan øar tyer, niecens kammeraterne


155

»are fyjemfortooebe. 3)er »ar intet fyurtigt


15G

ingen §aft: førft $oen cg $ufet; fiben funbe fyan

tcenfe paa $onen.

£rob8 bette meget fornuftige 9?aifonnement funbe

bet imiblertib iffe unbgaaeé, at ^oul biet mere cg

mere tanfefulb. |)an fyaobe 9?oget paa ©inbet, jern

toingebe, cg fem fyan if fe funbe finbe Crb for. £)ter

©ang fyan paa 33agten talte meb "ipræftenS ^3ige — cg

bet ffete nu if f e faa fjelben — var bet, fem oitbe

bet frem; t/an oenbte ©fraaen og fatte $ftunben ilace;

men naar t/an ffulbe til at tale, gif ben plubfeligt i

23aglaaé, cg Svøbet enbte paa famme Sftaabe fem

alle tibligere ©ammenfomfter, meb et 9?if og et Smil:

„parcel, ^oul!"

„garoel, &atf)rine!"

£ænger oar l/an tf fe f ommen, cg længer funbe

f/an iffe fomme; men faa fif r/an et Sntfalb. (En

£ag fjøbte t/an fig r/oå ^jøbutanben et SftrI ^apir, en

©taalpen cg en lille plaffe meb 23tcef. tflaffen ^ eD

»eb en ©tump ©eilgarn gjort faft til $incueéfrogen i

t/anS ftammer; papiret ubbrebte3 paa farmen, cg

meb bet ene &ncc paa liften nebenfor og begge ;Hrme

fpcerrebe ub til ©iben, gao t/an fig til at ffrioe. $an

jog fennen faa bt/bt i staffen , at r/au fif bet f/aloe

©faft fulbt af 531æf. £ er falbt en glat paa papiret,

og gingrene bleoe forte; glatten bleo fliffet af meb

Xungen og gingrene tørrete i f/antf t/cibe £aar; faa

tog t/an atter fat paa ^rbeibet. fennen gif langfomt

fra 53enftre til gøire, cg imiblertib gif lungen i Wlmu

ben fra §øire til 23cnftre. Xa fyan fluttebe Coer=

(Triften meb et ©ting, fteb ben oenftre £infc faa ub^


157

fpitet, [om fyaøbe tjan faaet en £anbbt;fb. |)an tog

papiret og fyotbt bet ub fra fig paa famme Sttaabe

fom en Sjaler, bet betragter fit SIrbeibe; førft lagbe

fyan §ooebet til t)øire øire etter 33enftre, (tob ber

ganffe tåbeligt i en ffraa Sinie fra 9ceben opefter:

„2lllerfjærefte $tge!" 23egrmbetfen »ar ber; men Slut*

ntngen oar bet Ijam ganffe umuligt at fomme ub af.

!$egtmbelfen Biet) gjort mange ©ange, og (Snben bleo

altib ben famme: -Papiret biet) reoet iftr/ffer, og -Poul

fuffebc otter alt bet gobe *!paptr og alle be re i ^ræftegaarben; -J3oul fpttttebe

paa gingrene cg oaffebe bem, faa gobt Ijan funbe,

„$i( bu (abe bet (Boineri fare/' ffjcenbte Unber-

forporalen; „bu befyøoer iffe at ligge og glane efter

gigerne!"

§an lo, og kammeraterne loe; be f;aøbe nof

mærfet, r)t>orban bet ftob til meb $out, og lurebe og

grinebe, naar fyan og kræftens $ige ftob ubenfor

og tatte.

2>et gif atter mob §5Jemforlooningétiben og mob

$oraaret. £rceerne begtmbte at fnoppeS, og ©tæren

oar fommen; ben fab foran $oul3 ^oiftoinbue og

fløitebe, og i ben milbnebe £uft oar ber 9?oget, ber

ligefom fang og flang. 2)et gao ©jenlbb i fjertet,

^oul begimbte ogfaa at ftmge:


158

„afttn fjertene Merfjurefte,

Om bu til mig ni! fomme;

3eg gitoer big bet 2)eiligfte,

3a bu ffat fane

"

§an funbe iffe tyuffe mere, og ba fyan felt) mlce

hjælpe paa 33erfet, »ar bet fyam umuligt at finbe antct

9?im enb „23lomme". - „£et »ar bog en betlig Ro,"

mente fyan cg falbt i Xanfer. „ s J?aar jeg 61ct engang

funbe finbe 9)iage til fyenbe!"

§an fanbt ben. £e ubtjente


159

„§t?ab ffulbe jeg meb bet gamle §øoeb? 3eg

er if fe Slagter/' fagbe 8olbaten afiaifenbe.

„©amle gøoeb!" raa6te 2)fanben. „$)t>i§ ben er

otter fem 51ar, faa gib fyoer £ag, ben er mere, maa

blice braget fra min Seøetib — bet er fagt cg fooret.

£>g 3)en, fem oilbe ftaae faabant et betligt $ftalfebr/r

for ^3anben, fortjente iffe bebre, enb felt) at faae ©n

meb 33agen af en £5re. Sfal øi Ijanble?"

Uøitlig ^jøber faaer billig §anbel, øibfte $oul;

fyan breiebe fig paa £>ælen meb en Sftine, fom bar

ber 3ntet i SBerben, ban mtnbre tænfte paa, enb at

fjøbe en ^o. 9ften til ftatfyrine gif fyan iffe. 3o

mer fyan faae paa ben 231ommebe, be§ mere opfat

biet) f)an paa at faae ben. 3ngen 21nben enb bu ffal

fyaøe bet §øoeb, fagbe t/an til fig fele; men bu ffal

f/aøe fyenbe faa bitligt fom muligt, tilfoiebe fyan fmib =

ffenbe. derfor bleø fyan pza Sftarfebet, fyelbt 2He

meb Sttanben og ^oen, pa^febe paa, naar en Stift*

fyaoenbe nærmebe fig, og oentebe -taalmebigt til t/en

paa (Sftermibbagen, ^a 2ftarfebégjæfterne3 fintal tog

af, og Snapfene fyabbt gjort bere§ $irfning paa^cenS

(Sier.

„(5r bu ber igjen?" raabte benne meb latlenbe

£unge, ba fyan fif £5ie paa $oul. „53il bu fyaoe en

2ftalfefo, finber bu ingen bebre paa fyele 9J?arfebet.

£ag fyenbe engang paa Roeren! Sftceff er ber nof af.

3eg brtffer albrtg anbet, og jeg t/ar i mine Seøebage

enbnu iffe gaaet tørftig tilfengé! — @ier tu faa

^aanbflag? Otte og fr/rretr/øe SKigSbaler! — 9^u Ijat

jeg flaaet to af, og før jeg laber mig ørtbe en Sfil*


160

Ung af ben s $rté, (aber jeg Øinene »vibe mig ub af

£ooebet! £et føoer jeg og 9cielé 9cietfen." Xa fjan

iffe fyafcbe neget 23orb at trumfe i, trumfebe fyan meb

ben httyttebe 9?ær>e paa 9fyggen af lioen, font berøeb

iffe i minbfte 9J?aabe lob fig forfttyrre i at brøottigge

fit Sftergenfeber. £en ftirrebe libenffabéløS fyen for

fig og ftmteS albeleS ligegtytbig for, enten ben ffulbe

tilføre 9ciel8 etter ^eul. 2)en


$igen.

161

„9ften fyar bu ogfaa §u§ til Ijenbe?" fpurgte

„eg er ogfaa lige ntylig oleten bet/' forflarebe

„Og nu ml ti nof fyate 23rtytlut meb bet famme,"

tilføiebe $oul, fytem £ibfjøbetS (Snatfe fyatbe gjort

ufæbtanlig teltalenbe.

9tten meb SBrtyttøppet funbe bet iffe gaae faa

raff. 3)er ffulbc ffaffeS papirer og fjorlotere og

fyfe« fra -Prcebifeftofen, forflarebe kræften, meb fytem

ber Biet talt om ben @ag. 9cogle Uger tilbe altib

gaae fyen, inben 2Ilt funbe tære i Orfeen.

n


162

„Sig mig engang, 33ørn, forfra fjenbe 3 Xo

fyinanben? fåatfyrine er albrig gaaet ub, faalænge fyun

fyar fcceret r)er i §ufet, cg $oul er albrig tommen

tyer — bet jeg øeeb."

„3eg ftcb $aa $oft t)er ubenfor," forflarebe

2@gtemanben.

„faa $o(i?"

„3a, foran $oøeboagten."

„Waa? Og faa?"

„Saa faaeS »i faa jcermlig."

„Og eUerS fjenbe 3 iffe fyinanben?"

„3a, »i fyar ba fjenbt fyinanben ooer 2tar og

£)ag paa ben 2ftaabe. 3ffe fanbt, S^atfyrine?"

fattyrine niffebe meb §oøebet, og kræften rtyftebe

paa -goøebet: fyan ftmteS, bet »ar noget føft 23efjenbtffat\

3miblertib fyar 3ngen af bem faaet ®runb til at for*

trr/be bet. $eb ©ruSgraøen tiloenftre fer ganbe*

oeien ligger ^J>outg §u$; (lort er bet iffe: to gag

$tnbuer og en 2)ør inbtage r)ele gerftben. 8eb

®aolen er et §aføtagSffur meb floettebe 33ægge; bet

er fyete UbenomSleiligl)eben. f)ttfet oenter lige mob

$eft, og naar (Solen gaaer neb, ffinne kuberne meb

en ®lanbS, fom naar tongen fjefber geft ?aa ftt

Slot; og bet er et SøørgSmaat, om bet boer mere

Styffe i Slottet enb i §t)tten.

s

)iaar ^eut oeb ben

£ib ttenber fyjem fra fit 2(r6eibe meb fin brnntenbe

©ang og meb Seinen )pza 9fyggen, raaber I

tfyrine fra tjøffenet : „Ter femmer gaer!" Beb

bet 9?aa6 ftyrter en glef fyoibfyaarebe Unger i 8nrer

og Sfjørter ben ^ommenbe imøbe. £en SDKnbfte fan


163

enbnu tffe fomme ofcer SDøttærffeleit ; benene ere fer

ftumpebe; fyan ftaaer bag ben, baffer meb armene

og raaber „33a— 33a!" $ra $alt>tag§ffuret ljøreS

„23ufy— 23ufy!" £et er „blomme", fom bhnber fin

Sftøft i bet ahmnbelige SSelfotnftfor. 9caar man faaer

en faaban §tlfen i fit §jem, fan man nof »cere til*

frebS; og bet er $oul.

11'


%mt mbt.


1.

SSebftemober øar faa gammel, faa gammel — fyun »ibfte

tffe felo, fyoor gammel fyun »ar. dengang tømt gif i

©fole, »ar bet fmaat meb £cerbommen; fynn fyaobe al*

brig lært at tælle længer enb til 2ty>e; naar man

!om faa øibt, fagbe man en 2ne§ — bet oibfte tyun

— og naar man ftaobe fem ©nefe, fagbe man §un*

brebe — »ibere gtf SBebftemoberS 9?egnefonft iffe.

§un funbe »et »ære mellem be fire Snefe cg be $un*

brebe , mente f/un. £mn »ar en gammel, affælbig

©taffel meb frumoøiet 9tya, cg fnubbrebe fingre —

©igten f;a»be »æret flem »eb bem. £>ænberne btr*

rebe, cg Stemmen birrebe, mebenå l)un fab i fin røbe

£rætæneftol »eb 5Smbuet cg fnaffebe meb fig felc cg

oanbt $aa en Ulb^ofe, fyoortil ©arnnøgtet laa i en

©traafuro i 93inbue3farmen »eb ©iben af en ©a£.

5>ngen maatte røre »eb ben ©ar. £)en »ar gammel

og ubflibt ligefem 23ebftemeber, men ffinnebe attigecel,

faa bet »ar en £tift. SBebftemober »ubfebe og gneb

ben, til ben ble» faa blanf, faa blanf — SBørnene

mente, ©arenS £Hne maatte »ære af (Mb; men bet oar

iffe anbet enb 2Jceéfing. 21ar ub, %ax inb fab 23ebfte*

mober i fin £æneftol; Xiben løb; (Sn faftebeS inb i


168

3?erben, en $lnben ret>e« bort fra ten af ten uftanbfe*

(ige ©trom; men SBetftemeter b(eø ftbbenbe. Vorherre

Ijaobe glemt fyenbe, flagebe fyun. $oab ffulce et faa*

bant ftaffetø frøbl fyer paa 3crben, mebenS faa mange

frafttge SNenneffer maatte gaae 6crt? 2Hon [jan c cg

tf fe fnart øitbe løfe ep [er fyenbe? 21 f ja! $un rar

fint fig felt) og 2tnbre en 23tyrbe. — —

9J?en faaban oar fyun iffe, beitgang fyun tjente

fyoS 3eppe 9cielfen i 23ebtefte. dengang oar fyun en

fmuf ung $igc cg frcmflugtig til fit Br&etbe, enten bet

oar i yjlaxt efler i Steger je. „Ten, [001 tager ttujten

fyjem, tager iffe feU," fagbe 3eppe 92ielfen8 ftointe.

§un oibfte, fyøab ber ffulbe tit i et §u$; fyenbetf eget

oar fem blæft i fyøer en $rog: „$ienligfyeb er jfctttg«

manbg ^imt," øar fyenbeS SHunbljetb. 3 ©aarten

oar 6aabe (Sønner og Tøttre; be maatte avbeibe meb,

og ber oar Slrbeibe nef kaabz ube og inbe Hase!

rnnbt og f jetben en gribag, unbtagen naar ber oar

33rarfeb i ^jøbftaben. 9Jcen faa oar bet ogfaa fem en

fyel gejl. Ten førfte SJcarfebSbag tog be Øamte cg

børnene inb titlen; be tog berinb em 9W orgenen cg

fom iffe tilbage før ben fUbige liften : 3eppe meb en

lille 9ht$ og ^Børnene faa føonige, at be græt oeD

bet; bet fyørte nu engang meb til 9Rarfeb6gføberue.

s Jcoefte Tag fom Touren tit ben terne Ungbcm cg

Tjeneftefolfeue. Te maatte ep, før ganben fif 2 fe

paa — fom man figer — gigerne ffutbe matte eg

kartene førge for ©tatben; men ben Tag gif Irbeibct,

fem cm fyøer fyaobe fire §center. Solen ftcb iffe

t)øtt paa Rimten, før 2t(t oar i Drbeu cg Ungbommen

i ^ifteffæberne. (£aa fem degnen fer tøren.


169

2>et øar oeb £>øftmarfebet og en beiltg frijl

Sftorgenftunb. Cm batten fyaøbe bet vegnet. £raa=

berne taa paa be unge ^tøøerblabe mellem Straaftubbene

ba (Soten fom frem, bampebe (Sngene; man faae iffc

ancet enb $oøebet af kreaturet, fom brøtebe oernece.

Mellem §øibtorngrenene meb be røbe 33ær fyang lange

Spinbetøceø ; be gtinbfebe fom ^ertefnore og løb fam*

men i en ftor (Stjerne, i bøiS 2)cibte (Sbberfoppen [at>

og frøb fammen: fyan øar enbnu iffe rigtig fømmeri

fig efter 9cattebabet. (Stæren fab og fotebe fig oppe

øeb ben fyøibe (Sforften, og


170

men forbi f;an fyanblebe meb ©alanterioarer, falbteS ban

„italiener"; bet ffulbe ocerc finere. Ubenfor ben ftofc

altib en &lr/nge af beunbrenbe Xtlffucre, 03 foran ben

ftanbfebe ogfaa toften og .f)u£bonben§ Søn 9Jielé.

3)e fyaøbe gaaet i 8 folen fammen og gaaet til kræ-

ften fammen, og nu, be øare $orne, oare be oc\\aa

t>etft fammen.

„Sab 08 fjøbe tyer," fagbe 9cietS, og fom Snblebntng

til §anbelen jog fyan Urinen inbtil albuen neb i 53ure=

lommen og brog fin Sfinbpung frem.

„3ø8fe« f 9ciels! 3)cn 33ob er alfor fin. £>er

er bet oift btiftt,* inbøenbte ^3igen, blænbet af 3ta=

ItenerenS flitter.

„Tet er fim ^øftmarfeb een ©ang om Slavet,"

mente f)an og toiflebe en faønelang CEnbc 3ei(gavn af

jungen.

^pigen traf fyant i trinet og øilbe gaae; men

italieneren oar hurtigere; l;an rafte fig ooer Xiffen

og greb fat i tonben og fyolbt en Seotale ooer fine

SBarer — ber oar tf fe 5D?age tit bem paa ;

T)?arfecet,

ja neppe nof i fjele 23erben, ffulbe man troe, naar

man fyørte fyanS ^aSfiar. £)an fyaøbe alt muligt: Striffe*

pinbe, toappenaale, Stmaale — man funbe neeften træbe

bem tblinbe! — og Steppenaale! ,pan£ 8toppenaale

ttare iffe til at flibe op ; be funbe bolbe til Goigfyeb,

naar man blot iffe fnæffebe bem; og ffete bet, funbe

man enbba bruge bem; man befyøoebe blot at feette

en $Iump 2af paa, faa fyaobe man en 53nmnaal!

$z\\ fyaobe Speife og ..fjooeboanb c 3 Sæbe cg Save

og ftnfoe — 33avbevfnioe faa ffavpc, at be teg

Sfjægget af neeften uben at vore Det bet og ffar et


171

§aar tgjennem fom en SRøg! — %ov at beoife ©anb-

tøeben rtyffebe l)an et §aar af (it frufebe £)o»eb, ffar

bet ooer meb et (Snit og l)a»be nær ffaaret $inge*

ren meb.

s J£ei! betels ffnlbe ingen 9?agefnio tøaoe!

$»ab tø an ba ffulbe fya&e? — $an funbe jo

lomme nærmere og fee fig om. 21t fee paa barerne

foftebe ingen $enge! £>er »ar en ©ar!

„§»ab fojicr ben?" fpnrgte 9cielS.

£)et »ar en mageløs ©ar, forfiffrebe Jtjøbmanben;

bet »ar noget ganffe 9c»t, faaban en ©ar tøaobe enbnu

atbrtg »ceret paa Sftarfebet! 231abet »ar af bet ftnefte

engelffe ©taal og ©faftet af SDceåftng; naar man po=

lerebe bet meb $ribt, ffinnebe bet fom ©utb, og i 2fte$*

finget fnnbe man priffe 9ca»n.

„£ab mig faae ben!" fagbe 9cielS.

$igen traf fyam i S@rmct; tøun fimteS fire $Rarf

»ar en forffræffelig ^3ri^ ; men ^jøbmanben »ar en

mebgjorlig SRanb, l)an lob ben gaae for tre — „for

en anben ®angg ©fytb, for ben fmuffe lide ^jærefteS

©fylb!"

karlen lo og ffottebc til toften, cg tøun bleb

faa røb nnber Stnet fom et brfyppenbe 231ob.

„2ften faa »il jeg i)a»e 9ca»n paa," fagbe fyan.

,,^aa, lab gaae/' fagbe ^jøbmanben. „£>»ab

t)ebber ^jcereften?"

„3a — ^jærefte er fynn jo iffe," inboenbte 9cte(8;

„men bet er alltgeoel fyenbe, ber ffal t)aoe ben. £>un

tøebber toften §an«' ©atter."

^jøbmanben greb ©tempel og §ammer og priffebe

i StteSfinget K. H. D.


„Se faa!"

172

„3eg oilbe ogfaa not baoe mit 9?aon berpaa!"

fagbe 9?ielS.

„Saa maa bu lægge fire Sftlling til."

„£o fan oel gjore bet," mente 9£ielS.

?^or to Sftlling priffebe italieneren N. I. S., tyc\U

fet ffulbe bettybe DftelS Seppefen, unber figen« 9£a»n,

og uben at bet fcftefce noget, fatte fyan et fjerte om

afle fer 93ogftaoer.

igjen!"

„$er er ben! Zaf for £>anbe(en! &om fnart

DcielS gneb Saren paa Xrøiecermet, inbtil ilfte£fing=

oinene ffinnebe fom ©ulb.

„£er, SHrfien! Xet er bin 3)carfeb£gaoe!"

„£af, s

JUelS! Cg ben ffal bu fyaoe," fagbe fyun

cg rafte fyam en fibefrabfer af Staaltraab, ber oar

fnoet fom en Sabel. -3 Sabelfyæftet oar et langt

grønt 33aanb; bette tnflebe DiielS om ben n»e §at, fyan

baoce fjøbt, og fom fyan iffe nænnebe at tage 3nb*

pafningen af. Sabelfpibfen ftaf fyan gjennem papiret;

og meb §at, fapir cg fibefrabfer ^aa .ficoebet gif

ban øibere meb toften, ber gjemte fin :D?arfebSgaoe

paa 33rt)ftet.

£)m Siftenen, ba man ffulbe fyjem, gif bet ub ab

?anbeoeien, fom b/aobe man ftjaalet $c\ie og $ogn.

£>er øar en formelig ^apfjørfel; ben ene $ogn oilbe

forbi ben anben; men £jeneftefarlen Ole, fom oar

^ubff, oilbe iffe labe fig fjøre forbi. § an oar mm«

ter af 9ftarfeb£fnapfene; fom ^ogen barn paa Siben,

fif bereS §efte et Slag af barn? fieff ooer ^cefeu og

bane egne et IRap ooer boggen, og affteb gif bet, faa


173 '

SBogterbrengen oar næroeb at rtyfte net af SBagfmæffen.

$ra Sanbeøeien foingebe en $ogn af tit £>øjre, en

anben til $enftre, og ba fyan fom til Stenfiften mellem

to gamle trøffebe $U, fyoor $eien gaaer af til $eb*

tofte, foingebe ogfaa Ole af. -)3aa SDcarfoeten »ar 3n-

gen at fjøre omfap meb; ber fil §eftene £00 at flotte

fig fefø; bet gif faa futeé lange ©røfteøolben meb be

gamle ftceonebe £ræer; Sngene bampebe; man funbe

fyøre køerne tfygge &røo, men man faae bem tf fe , og

mellem (Sioene i Sftofen pippebe en ^Rørfpuro.

„@oøer 3, gollené?" fpurgte Ole og øentte jtg

mob Selffabet bagøeb , ber ftmteS fmittet af ben al-

minbelige ©tttyeb.

„%tti\" løb bet i forffjellige Jonarter.

„9)can fyører jo ifl'e faameget fom et $øæf fra jer!

9caa, bet oar et ©tabSmarfeb!"

,3a!"

„£ab oé nu engang fee ftjøbmanbéffabet," fagtc

Ole. „£)øab fjøbte faa bu for bin girfftlltng, 9J?or=

ten?" fpurgte fyan drengen.

borten t)aøbe fjøbt en §onninggri§ og et §jerte,

men bet Ijaøbe fyan cebt; fyan fyaøbe 3ntet at fremoife.

„£u er en rigtig tnubebug, bu," lo Ole. „9cac

mttt —"

9?iet8 fom frem meb ^ibel'rabferen og ben noe

£>at; Ole prooebe ben — ben paSfebe l>am affurat.

„Og bu, toften?"

§un rafte fin (Ear frem. Ole aanbebe paa ben

og gneb paa ben og fyclbt ben ep i ben foage 8tyé*

ning, fom ubbrebteé af ben ttmbe 9)?aaneranb, ber


174

ttttebe frem mellem ©faerne, for at fce fjertet og

barmene.

„3)et »ar en ©tabéjar!" ubbrøb fyan.

„£en foftebe ogfaa tre tylaxt," fcrflarebe 9?tetø.

„©ar og ftnta er etter« if fe gobt for 93enffabet,

fige golf/' øebbleø fyan.

SHrften?"

„2>et Ijar »el ingen 9cøb," mente 9?icl«; ,ty>ab,

$igen car træt af 9)


175

men fyoem er bet? ©c, nu fif fyan en guffet paa

„3)ei er SftabS 93a$femanb meb fin 93røbfa8fe!"

raabte 3J?orten fra 23agfmæffen. „9caar jeg nu blot

fyaobe mine fire oab ffulbe 9fytteren bettybe?

Ole mente, bet maatte bettybe, at (Sn af bem

fom til at gjøre en 9?etfe.

„3)a fyar jeg iffe tænft paa at reife," fagbe 9ciel§.

„$oab mener bu, toften?"

„3eg blioer fyelft, fyoor jeg er.''

„9?ei," fagbe Ole plubfeligt mobfalben; „bet 6tt*

oer oel fagten« mig. £e fyaoe længe talt om, at oi

ffulbe baoe^rig; og fibft, ©torfene brog fyen, oar bet %

farligt at fee, fyøer be flogeS. ©et bettyber intet ®obt.

3eg fyar enbnu to %ax tilbage oeb Sanbfenererne.


176

bommer ber &rig, blioer bet gamle 90?anbffab inbfalct;

cg faa maa jeg affteb" — —

2Wen bet bleo if fe ftrig; Cle bleo Iffc inbfafbt:

og i Seppe WelfenS @aarb tccnfte 3ngen paa at reife.

21tt gif fin fæboanlige @ang; efter §øftcn meb fin

(gerning fom Sinteren meb fin, og i 9?coember ffulbc

£oinene flagteS. £e fyoinebe længe for be fif Hnioen

t £alfen. SBare be tf fe bleone oaffebe for, Mere bc

bet nu: i ©aarben ftob et &ar meb fcgenbe 53anb;

3)ampen fteg op i grofttuften fom en tæt £aage; inbe

i ben færbebeS 3>eppe, ber felo oar (Slagter, og gi-

gerne, fem ffolbebe Ørijen og ffrabebe 33orfterne af

ben. $?eben£ be oare beffjæftigebe fyermeb, gif ^ert-

laagen op. §unben fprang frem af fit £>ul, faa langt

Hjoeben tiQcb, fraabebe af 21rrigffab og gjoebe fig bocv,

og oeb ben mcbfatte 23æg af perten liftebe en 9Dianb

fig ferfigtigt forbi. 3)a fyan fom inb i @aarben, fpurgte

ban efter Seppe.

„£et er mig," fagbe Slagteren.

„3eg oilbe nol tale et

v

^ar Crb meb jer."

„®aa inbenfor i etuen cg fit ncb," lob 2oarct.

£)a Seppe fyaobe ffrabet (Sotnet , torrebe han

£)ænberne i fit gcrflæbe cg gif inb til ben gremmete.

gclfene unbrebe fig, b*>em bet funbe oære. gxa

Sgnen oar fyan iffe; tbi Sngen erinbrebe ncgenfinbe

at baoe feet barn; cg efter dragten at bomme oar

ban enbog fra en fyelt anben Slant af ?anbet. £>an

baobc en lang Hefte meb fert £io; §cftefnapperne

fab tjett oppe mellem S fnlbrenc, cg foran paa benene

2ibe fab en fort ^oeffe blanfe knapper, ben ene

coenpaa ben anben. §an baote 2ttnbfnocbiirer cg


177

ftioe @tø»ler; en $ant af Utbftrømoeme fom tilførte

o»er ©tafterne. (Sn røb og grønftricet 5Seft meb

mange ©laSfna&per gif iffe længer neb, enb at man

mibt »aa ben triøelige 9J?a»e funbe fee en foecieftor

£in6urefna». ©aafebeS gif paa ben £ib golf flæbt i

$ræftøegnen ; og ba ^ræftø ligger et gebt


178

»ar (Snfen og fyan tilfrebS meb Ijoeranbre, funbc be

jo altib tale »ibere om Sagen.

Seppe 9?telfen ftmteS, bet oar et gobt Xtlbub,

fyanS £one tigelebeS, men DcielS fyooebe bet iffe. —

£>an fyaobe iffe $»ft tit at retfe „ubentanbS" ! Ten

gremmebe f oreftidebe fyam, at ber jo iffe oar længer

tilbage, enb ber »ar frem; fyaobe fyan iffe £nft at

fcttoe, tjaobe fyan jo Sot) at gaae; forreften oar 3ot*

ben gob og (Snfen gjceo — fyun fyaobe fyaot griere

not! — og bet oar bog altib scerbt at fee paa ©aar-

ben; fligt £tlbnb fom iffe fyoer 2)ag!

gorcetbrene ftemmebe i meb.

„Sab gaae!" fagbe 9cielS og lo oeb fig felo; fyan

fom til at tænfe paa italieneren. „£et fofter ingen

•penge at fee paa barerne/' fyaobe Ijart fagt. DJcen

9£ielS oar bog bleoen fyængenbe oeb IjanS SSarer.

Dm aftenen traf f/an ^irften oeb SBrøncen. Xei

»ar falbet i meb groft, Stjernerne tinbrebe, 33renb*

ianten oar ligefom laferet, og fyoert Xrnp fra Spån*

ben 6let> fycengenbe fom en lille SStap. £ctbt Dat

bet; men IjenbeS 3lnfigt bluSfebe, fom ftob b,un for en

93ageroon, og £5inene oare robe.

iffe ^o."


179

>i *). 3uben 3ul er jeg hjemme igjen. £ab mig

fee, bu tf fe glemmer 2@6Iefftcerne til mig."

3u( fom; men £en, fom tf fe fom, »ar %lkU —

be r)at?be faa tra»lt f)o3 (Snfen meb at faae (Sæben

aftoerffet ; ber »ar @ub3 SSelfignelfc i £aben. £a

^oraaret fem, fyacbe be faa tra»lt meb at »løie cg at

faae Sæben i forben, at tømt iffe funbe unbøcere fyam;

og ba 2ftarfen ftob grøn cg ^irfebærtrceerne i 23 lom*

[ter, retfte 3e»øe og IjanS £one o»er til £5fterlanbet

til Sønnené SBrtoJttuto. 35eb be ©amleS ^jemfemft

oar ber ingen (Snbe »aa 23effri»elfen af al ben §er*

ligfyeb, be Ija&be feet beroøre — man funbe frifteS til

at trce, be fyaøbe »æret i bet rigtige Øfterlanb, og at

en'gob $e fya»be taget 9Kel8 til fig i et Zrtytleflct,

fulbt af Ulbent og Sinneb, ftofc&er og 2fte8futg — iffe

at tale cm tol» røbe §ø»eber og et tyax graa 33ce=

fter, 3e»»e albrig f)a»be feet SDcage til!

:

)

Mening.

::

12


180

II.

Slår gi! efter %ax. $olf unbrebe fig, at ^irften iffe

giftebe fig; fyun manglebe bog iffe Xil6ub. Og ba

fyun enbelig fem fyatøgammel $ige teg en Snfemanb,

unbrebe be fig ogfaa, „at Imn oilbe gaae inb til %x-

mob og en SKebe, fulb af 23ørn." ^irften fyaobe ftbbet

t>eb ben bøenbe 2ftober3 2eie og fyørt fyenbe jamre:

„§oab flat ber Blise af be ftaffelS $rr;b, naar jeg er

Borte! §oem »il førge for bem?" — $irften førgebe

for bem, font r)at>be fyun Ⱦret bereS 2ftober, og fleb

for bem, fom fyaobe be oceret fyenbeS egne. 3)en Jir

»ar nu tcengft forbi, ba fyun funbe arbeibe; og fom en

gammel, fyjælpetøS ©taffel fyaobe fyun aflerebe i flere

21ar l)a»t §u3tr/ §08 en af ©tebbøttrene, ber rar

Bteoen gift paa en anben $ant af £anbet og iffe fyaobe

glemt, f;øab ©tebmoberen fyaobe gjort for fyenbe. 2)cen

datteren fyacbe iffe noget tttooerø. 9caar SWanben

fyaobe arbeibe, oar ber SBrøb i £>nfet; manglebe btnt,

ffortebe bette; faa maatte SBørnene tr^e til gobe i)2en=

nefferS ©ør; og naar 33onben fyaobc fjørt fin ©«b i

£u§, fyolbt be fattige Unger §øft og famlebe 8g paa

9)carfen.


181

£cet »eb laa en ftørre @aarb. 2>en Ijeb 9flørfe*

gaarb. ger et '"par 5Iar fiben »ar ben brænbt 03

gjenopbr/gget meb [tore ftabfctxgc Sugninger, og ftbfte

ftoraar fyaobe ben faaet en tity ©ter. SØcanben paa

2)cørfegaarb »itbe gjcelbe fer mere enb en alminbetig

23onbe; fyan lob fig fatbe ^roprietair; i fyanS Stue

»ar ber fine 9#eubler cg paa fyan§ Waxt en ®ubé

SBelfignelfe af Sæb. -Da ben »ar meiet cg fat i

§ob, gi! dornene fra bet fattige ,£m8 ui)

f or at f an ^ c

2If. §»er af bem fif en $ofe om §atfen, fel» ben

lifte 2J?aren; fyun »ar iffe [tørre, enb at ^ofen ftæbte

efter fyenbe. 2)en ælbfte ^3ige fyaobe 9ttoberen3 Sar

til at flippe 2lret fra Straaet; drengen l)a»be fin

tni»; men Skaren fya»be fyoerfen Sar efter &nt».

„3eg tager Sebftemoberé!" fagbe fyun.

„3ø8|e$!" ubbrøb ben ælbfte løfter; „93ebfte*

moberS Sar meb ©utbøinene! ©et liber bun iffe!"

„33ebftemober fo»er! §un mærfer bet iffe!"

23ebftemeber fo»

i fin røbe £rælæne(tct. 2)agen

»ar lummer; 53inbuet ftob paaflem og fyolbteS faft af

en Strimmel fpragfet 23omuloStøi; fra ben lifte §a»e

foran trængte duften af 2a»enbeter og 9ceftifer. (Sn

S3i »ar ogfaa trængt inb og fummebe op og neb

ab kuberne, mebenS et 23ægufyr meb fritfyængenbe

Sebber fnagebe ftt ZiUZat, fom tæftebe bet gnaoent

be Minutter, ben (Samle enbnu fnnbe ba»e at le»e i.

Striffeftrømpen meb be lange £ræpinbe »ar gleben

fyenbe nb af §aanben og laa nebe paa @ul»et; berfra

gif Ulbtraaben op til 53inbue3farmen, l)»or Straa*

fur»en ftob meb ©arnnøglet cg meb Saren meb ©utb*

øinene. Sftaren liftebe fig l)en til 2Hnbuet, ftrafte fig


182

faet gobt fyun funbe, og fif fat paa Saren. £en fem

i en gatt unber gorftoebct og bun felt) ur af £øren,

affteb efter be $lnbre. ©un løb, alt fyoab fyun fimre,

og øoøebe iffe at fee fig om; rjun Dat tf fe ganffe fif*

fer paa, om 53ebftemober tffe funbe oære »aagnet cg

ftaae i 3)øren og true ab fyenbe meb Stoffen. Xa

fyun fanbt en 23romba?rbuff paa (^røfteoolcen, fluffebe

bun Sorgen i be ljalømebne 33ær eg tørrebe efter

9ttaaltibet 9J?unben meb 53agen af §aanten, faa fyun

biet) fort til begge Øren.

^poferne oare aOerebe gebt fDlbte, ba ber fom

en Støoffy fyen ab $eten. børnene rettebe fig op for

at fee, fyoem bet funbe oære; cg ub af Sftten fom

^ProprietairenS nr/e 3agtocgn. gaferingen ffinnebe paa

be fnurrenbe ©juleger, fom oare be forgabte. Sren*

gen traf fig felt) i ^anbelcffen tit Xegu paa, at han

otlbe t)aoe taget $affetten af, berfem ban fyaobe b act

nogen; ben celbfte $ige neiebe btybt — „fiøbte 2n8",

fom man figer — og Sflaren tabte fin -pofe af lutter

©enrr/ffelfe coer ben fine $cgn cg bet pletterete

Setetøi.

„3 £r/øetøi, fyøab f;ar 3 ber at beftille!" raabte

9Dcarfen§ (Sier fom Soar paa 93ørnene$ ©ilfen. „Stav

3 iffe oente til Sæben er fjert ittb? S23lit> libt; jeg

ffal lære jer!" børnene tog tilbenS, 2)iaren ftærfere

enb be $nbre; i Slngftett glemte fmn fin ^cfe.

„Xer glemte ben 8ifle fin ¥ofe," fagre Ratten,

fom fab bagi.

„$alb paa benbe."

karlen falbte eg oinfete; men tiåren treere, ban

truebe, eg løb enbnu ftærfere.


183

„2>et er fattige ©ørn, -Jmåbcnb," fagbe jarlen

mebtibenbe; „


184

fine SDceubfer; og be øitbe ogfaa gjcrne fyaøe fin Om*

gang; men al benne ginfyeb funbe ben gamle gaber

flet tf fe femme ub af bet meb. §an øar føbt 23onbe

og fyaøbe feøet fom 23onbe, følte fig fremmeb i bet

nfye $jem og titoøer§ i ben bene $reb§. SBerben

øar bleøet faa foranbret fiben fy an 6 Ungbom, fønteé

fyam; men ber øar ogfaa gaaet oøer et fyatøt Rar*

fyunbrebe fiben bengang. 2)et, fom minbft fyaøbe for*

anbret fig, øare be Umætenbe; be øare bog omtrent

nu fom for; og bevfor gif ben @amle ogfaa fyefft og

liftebe omfrtng i Stalb og £o og fmaafnaffebe meb

fig felt) og engang imellem meb golfene, ber falbte

fyam SBebftefaber, ligefom be fyørte ^Børnene falbe fyam.

£)øab fyan egenlig fyeb, øibfte be iffe engang.

SBebftefaber fom ub fra Stalben, netop fom gel*

lene ftob og ftaf §oøeberne fammen øeb Sagtocgnen

og faae øaa Dcoget, fom gif fra §aanb til £>aanc.

„§oab er bet?" føurgte fyan.

„2Iafy, bet er iffe anbet enb en gammel Sar,"

fagbe jarlen og rafte fyam ©aren meb iDceSfingøinene

og et inbøriffet fjerte meb 23egftaøer inbeni,

„£)øor fyar bu funbet ben?" ubbrøb fyan lioligt.

„£)en laa fyer i $ofen, fom Xøfen glemte ube

paa Stfarfen." §an fortalte, fyøab ber øar ff eet ; og

imiblertib ftob ben ©amle og ftirrebe paa (Saren, fem

birrebe i fyanS rfyftenbe §ccnber.

„$øab er bet for 23ørn?" føurgte 33ebftefabev.

„2)e tilfyøre golfene nebe i §u|'ct ftrar øaa ben

anben ©ibe af 9J?ofen."

3)en ©amle øenbte fig plttfefeligt og gif.

„$øab gaaet ber af 33eb[tefaber?" ubørøb Starlen.


185

„(Se, f)»or f)an ffimber fig! £>an l>ar orbenlig

faaet ©ti»etfe i knæerne, ben gamle $nort," fagbe en

21nben; cg Me3 Øine fulgte fyam ub gjennem -Porten

og neb ab -Poppelalléen, ber fører op til ®aarben.

„Og ©aren tog tøan meb!" —

£)en ©amle ffpnbte fig neb ab $eien. Sftefen

bampebe, og ©fo»en ftob mørf; fnn paa be fyøiefte

£oppe fløb enbnu et gtylbent ©fjær af ben balenbe

©ol. 2)er gi! et @ty8 gjennem fyam; £aagen »ar

folb og flam. (Sn faaban £aage fya»be ruget o»er

bet Sftefte af fjanS 8h>; fun i bet ejerne »ifte (Sr*

inbrtngen fyam et gtitbent ©fjær fom fyift paa £ræ=

toppene — og nu »ar Sagen fnart forbi. §an næften

løb mere, enb Ijan gi!; ret fom »ar f)an bange for at

fomme for fent.

'»paa ben anben ©ibe af Sftofen laa bet fattige

§u$. Skøgen ftob op af ©forftenen; paa Sttefefanten

fya»be SJlanben re»et fig en §øftaf fammen, og »eb

33anbptytten »ar et ©tyffe Soerreb truffet paa 331eg.

Skaren fab og græb paa 3)ørtcerffeleit.

„§»ab grceber bu for, mit 53arn?" fpurgte ben

^ommenbe og lagbe §aanben paa tyenbeø gule £aar.

„3e—e— g f)ar tabt 23e— e— ebfte— mo — o— berå

©ar," fyulfebe ^igen.

„§un faaer »el nof en ©ar igjen," trøftebe fyan.

„9cei, iffe faaban en ©ar; ben lja»be ©utbøine,"

forflarebe Sarnet.

„©ulbøine? ©aa er maaffee benne bin SBcbftc«

moberS?" fagbe f)an.

9Jcaren foarebe iffe; fyun fnappebe fyam ©aren af

$aanben og ftprtebe inb i ©tuen.


186

„93ebftemobev, 23ebftemobev! ©ev er bin ©ar!

Sftanben fyav Svagt ben!"

2)øren.

„£mlfen Sftanb?" fpurgte ben @amle.

„Xtt er mig, Utrften!" løb en Stemme fra

23ebftemober foer op, gjorbe en 23eoægetfe, jern

Dtlbe fyun reife (tg, men fanf tilbage i Stolen. 3

fyenbeø matte 25ine tænbte£ et unbertigt ftraatenbe StyS.

„9?ie($!" ubbrøb ljun.

,,©aa bu fjenber mig igjen!" fagbe t)an. „£et

er fent, di møbeS, og længe, (iben bi faaeS!"

„£cenge, længe," mumlebe ben ©amle meb rty-

ftenbe ©ooeb. „Sommetibev fyar jeg ffjænbt $aa 33er*

fyevve og ment, at ban glemte mig. 2)1 en nu feer jeg,

fyoor gob fyan Ijar »æret imob mig. ©an fyar gjemt

mig faa længe, for at jeg funbe faae benne Ølæbe

meb tyer paa forben! — — ©erregub! Sao bu

leoev enbnu, 9cielS!"


'•v -s;;

%IÉÉ b*


PT

8165

T65H4

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Tolderlund, Hother

Hjemmefra


i £

More magazines by this user
Similar magazines