Navn - Boligkontoret Aarhus

bk.aarhus.dk

Navn - Boligkontoret Aarhus

REFERAT

AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 16. SEPTEMBER 2010

X Robert Thorsen Bestyrelsesformand

X Lars Hansen Næstformand

X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem

X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

X Inger Garde Bestyrelsesmedlem

Berit Jørgensen Bestyrelsesmedlem

X Kaj Nielsen Bestyrelsesmedlem

X Carl Danielsen Administrationen

X Mette Kjær Larsson Administrationen (referent)

Tilføjelse til dagsordenen:

2.k Forslag om ændring af forretningsorden for organisationsbestyrelsen

1. Forhandlingsbogen

a. Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19. august 2010.

Godkendt.

2. Foreningsanliggender

a. Repræsentantskabsmøde (forslag, mundtlig beretning)

Præsentation til mødet blev gennemgået – herunder bestyrelsens mundtlige beretning.

b. Økonomisk orientering

Carl har lavet sædvanlig oversigt, herunder oversigt over obligationerne. Dette års første

4 måneders regnskab ser fornuftigt ud – især på grund af de realiserede kursgevinster.

c. Ejendomsfunktionærer sammenlægning/driftssamarbejde

Brev modtaget fra tillidsmanden for ejendomsfunktionærerne omkring deres holdning og

ideer til sammenlægning/driftssamarbejde i afdelingerne.

Forretningsudvalget arbejder videre med projektet.

d. Vandtårnsrapport – opfølgning

Bestyrelsen har modtaget et oplæg (udarbejdet af projektchefen) til dialog med de 3 afdelinger.

Afdelingsbestyrelserne indkaldes snarest til dialogmøde om mulige ændringer i

deres afdelinger med baggrund i vandtårnsrapporten.


e. Ommærkning af ungdomsboliger i Mosevænget

Favrskov kommune har principielt godkendt ommærkning af 6 ungdomsboliger til 2 familieboliger.

Bestyrelsen var positive over for projektet. Kurt udarbejder overslag og projektskitse

inden bestyrelsesmødet i oktober. Afdelingsbestyrelsen orienteres.

f. Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 23

Robert deltager.

g. Afdeling 11 – kontaktperson

Hans-Jørgen blev udpeget til afdelingens kontaktperson.

h. Køb af grund i Sabro

VesterBo er interesseret i at bygge – alt efter hvad tidshorisonten for at få tildelt en kvote

er. Fordelingsudvalget forhøres herom.

i. Tørrerum – afdeling 16

Bestyrelsen udarbejdede et svar til afdeling 16’s brev vedrørende tørrerum. Afdelingen

har ønsket brevet oplæst på repræsentantskabsmødet. Der tages kontakt til afdeling16+17

efter repræsentantskabsmødet for endelig afklaring af indeklimaproblemerne i

afdeling 17.

j. Tilskud til Natteravne i området Kalmargade, Reginehøj, Illerupvej

VesterBo har Natteravne i andre afdelinger, og disse finansieres lokalt. Ansøgningen

sendes derfor videre til afdelingerne med opfordring til at støtte Natteravnene. Orientering

sendes til Natteravnene.

k. Forslag om ændring af forretningsorden for organisationsbestyrelsen

§4 ændres Fra ” Senest 2 uger efter det årlige repræsentantskabsmøde, hvor der har

fundet valg sted af foreningsbestyrelsesmedlemmer, holder foreningsbestyrelsen konstituerende

møde.” Til : ” På det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde,

hvor der har fundet valg sted af foreningsbestyrelsesmedlemmer,

holder foreningsbestyrelsen konstituerende møde.”

3. Efterretninger

a. Orientering om kredsarbejdet

Der afholdes introkurser i foråret og budgetkurser i efteråret.

b. Orientering om Aarhusbo

BKÅ’s bestyrelse har bedt om en konsekvensberegning i forbindelse med manglende

indtægter fra opnoteringsgebyr

c. Orientering om fællesadministrationen

Direktør Steen Møller Andersen har opsagt sin stilling i Boligkontoret.

Det blev aftalt, at Steen kunne fratræde 30. september med sidste arbejdsdag den 10.

september p.g.a. afvikling af ferie.

Den 20. september holdes møde i bestyrelsen for at tage fat i en evalueringsfase efter

direktørens opsigelse. Herefter tegnes en profil på den kommende direktør. Der tilknyt-


tes ekstern konsulentbistand i forbindelse med ansættelsen. Estimeret tid for ansættelse

af ny direktør: 1. marts 2011.

d. BL informerer

45: Materiale fra Socialministeriet vedr. informationsindsats over for udsættelsestruede

lejere

46: Regulering af maksimumhuslejen for 2011

47: Standardskemaer til forskellige målgrupper

e. LBF informerer

505: Husleje- og udgiftsstatistik 2009 og Analyse af renholdelsesudgifter i de almene afdelinger

506: Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2010

507: Forhøjelse af pligtmæssige bidrag

508: IT platform for styringsdialogen i den almene boligsektor - almenstyringsdialog.dk

Udvalg

Kursusudvalg

Evalueringerne fra foreningskonferencen på Koldkærgård var meget positive.

Råderetsudvalg

Har besøgt Højbo’s afdelinger i Hårup. Der holdes råderetsmøde for alle BKÅ’s repræsentantskabsmedlemmer

den 23. november.

Byggeudvalg

Rejsegilde i Sabro afholdes den 28. oktober, kl. 14.00.

4. Næste møde

a. Konstituerende + ordinært bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 13. oktober 2010, kl.

17.15.

Der blev fastlagt mødedatoer for resten af 2010:

Torsdag den 25. november

Torsdag 16. december

5. Eventuelt

Afdelingshjemmesiderne for VesterBo er oppe at køre.

Carl kunne oplyse, at det muligvis bliver nødvendigt at ændre på nogle udlejningsregler i

forbindelse med fælles opnotering.

Hans-Jørgen og Lars bevilget en opgradering til Windows 7.

Kaj bevilget en ny pc’er

More magazines by this user
Similar magazines