02.05.2013 Views

Innovation og styrbarhed i offentlige byggeprocesser

Innovation og styrbarhed i offentlige byggeprocesser

Innovation og styrbarhed i offentlige byggeprocesser

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 1 af 35<br />

INDHOLDSFORTEGNELSE: Side:<br />

RESUME.............................................................................................................................. 3<br />

1.0 INDLEDNING – KRAV OM UDVIKLING I OFFENTLIGT BYGGERI.....................,,, 4<br />

2.0 AKTUALISERING..................................................................................................... 4<br />

2.1 Empirisk aktualisering – intention om udvikling <strong>og</strong> styring.............................. 4<br />

2.2 Ledelsesmæssig differentiering i byggeriet forskellige faser........................... 5<br />

2.3 EU- direktivet for <strong>offentlige</strong> udbud – begrænset mulighed for dial<strong>og</strong>............... 5<br />

3.0 PROBLEMFORMULERING, AFGRÆNSNING, HYPOTESER <strong>og</strong> BEGREBER....... 6<br />

3.1 Problemformulering......................................................................................... 6<br />

3.2 Afgrænsning af spændingsfelt......................................................................... 6<br />

3.3 Hypoteser......................................................................................................... 7<br />

3.4 Begreber.......................................................................................................... 7<br />

4.0 AFHANDLINGENS VISION OG FORMÅL, MODTAGERE OG ÅLGRUPPE............ 8<br />

4.1 Vision <strong>og</strong> formål............................................................................................... 8<br />

4.2 Modtagere <strong>og</strong> målgrupper............................................................................... 8<br />

5.0 METODEVALG......................................................................................................... 9<br />

5.1 Analyser samt teoretiske <strong>og</strong> empiriske sammenstillinger................................ 9<br />

5.2 Valg af empiri................................................................................................... 10<br />

5.3 Metodevalg til dataindsamling......................................................................... 11<br />

6.0 UDBUDSDIREKTIVERNE – mulighed for dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>........................... 12<br />

6.1 Udbudsdirektivets – bygherres mulighed for dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> regulering................... 12<br />

6.2 Udbudsdirektivet i relation til innovative processer <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong><br />

– delkonklusioner <strong>og</strong> refleksioner.................................................................... 13<br />

7.0 TEORI MED EMPIRISKE PARALLELLER............................................................... 16<br />

7.1 Teoretiske <strong>og</strong> empiriske perspektiver på udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>................... 16<br />

7.2 Kreativitet versus struktur <strong>og</strong> rammer.............................................................. 16<br />

7.3 Udvikling via cirkulære processer – dial<strong>og</strong>, perspektiver <strong>og</strong> kompetencer<br />

- kobling til <strong>styrbarhed</strong>...................................................................................... 18<br />

7.4 Individuelle, teamets <strong>og</strong> organisatoriske kompetencer/miljø<br />

– betydning for udvikling <strong>og</strong> proces.................................................................. 20<br />

7.5 Kommunikation <strong>og</strong> samarbejde i systemisk forståelse..................................... 23<br />

7.6 Lineær procesforståelse relateret til <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong> udvikling........................... 25<br />

7.7 Valg af ledelsesmetoder - relevant for ethvert projekt...................................... 26<br />

7.8 Styrbarhed anvendeligt – <strong>og</strong>så i udviklingsprocesser...................................... 27<br />

8.0 AFPRØVNING AF HYPOSESER............................................................................... 29<br />

9.0 OVERORDNET KONKLUSIONER............................................................................ 30<br />

10. PERSPEKTIVERING.................................................................................................. 30


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 2 af 35<br />

KILDER................................................................................................................................ 33<br />

BILAG 1 – 6......................................................................................................................... 36<br />

BILAG 1A1 - 1C1: Analyse af dial<strong>og</strong>muligheder i <strong>offentlige</strong> udbud<br />

BILAG 1A2 - 1C2: Analyse af proces <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong><br />

BILAG 2: Karakteristika for klassisk <strong>og</strong> dynamisk procesforståelse<br />

BILAG 3: Multimediehus – interview m. bygherre, bygherrerådgiver – referat<br />

BILAG 4: Multimediehus – interview m. arkitekter/totalrådgivere - referat<br />

BILAG 5: Godsbanen – interview m. intern bygherrerådgiver - referat<br />

BILAG 6: Musikhusets udvidelse - Tværgående analyse af 3 evalueringsrapporter


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 3 af 35<br />

RESUME – artikel til fagblad<br />

INNOVATION OG STYRBARHED I OFFENTLIGE BYGGEPROCESSER<br />

Den <strong>offentlige</strong> bygherre skal tænke udviklings- <strong>og</strong> fremtidsorienteret, når der planlægges projekter,<br />

<strong>og</strong> samtidigt sikre at projekterne styres med stor sikkerhed, så tid <strong>og</strong> budgetter ikke overskrides.<br />

Projektudviklingen skal desuden ske med respekt for udbudsbetingelserne, hvor ligebehandling,<br />

gennemsigtighed <strong>og</strong> konkurrence er nøgleord.<br />

MBV - masterafhandlingen ”<strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter”, analyserer det<br />

modsætningsfyldte spændingsfelt, som opstår mellem de tre elementer: innovation, <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong><br />

ligebehandling, <strong>og</strong> ser på hvilke ledelseselementer <strong>og</strong> metoder, der kan styrke en balancering.<br />

Bygherren sætter dagsordenen for egne projektprocesser <strong>og</strong> dermed <strong>og</strong>så resultaterne. Med<br />

byggeriets øgede kompleksitet er udfordringen stor, <strong>og</strong> det er derfor væsentligt for bygherre at<br />

have indsigt i de virkemidler, der er til rådighed, når man udarbejder strategien for processerne.<br />

Teorier <strong>og</strong> erfaringer fra en række byggesager peger på, at netop mulighed for dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> cirkulære<br />

procesforløb er afgørende for om udviklingen bliver innovativ, at den anerkendes som<br />

skelsættende. Innovative processer styrkes, når dial<strong>og</strong>en frit kan foregå mellem forskellige<br />

kompetencer, som skaber nye vinkler <strong>og</strong> perspektiver - ”ud af boxen”- tænkning. Det er ikke let at<br />

være genial <strong>og</strong> kombinere løsninger på hidtil ukendte måder - det kræver hårdt arbejde <strong>og</strong> mange<br />

eksperimenter, hvilket kan synes svært at planlægge <strong>og</strong> indpasse i en tidsplan for hele byggeriet,<br />

men ikke desto mindre er det det mål, man efterstræber.<br />

Udbudsdirektivet levner til manges frustration desværre ikke meget spillerum for dial<strong>og</strong> i<br />

udbudsprocesserne. Gennem analyse af tre udbudsforløb identificeres bygherres muligheder for at<br />

føre åben <strong>og</strong> udviklende dial<strong>og</strong>. I n<strong>og</strong>le udbudsformer er dial<strong>og</strong>en begrænset til at foregå mellem få<br />

parter <strong>og</strong> i korte tidsmæssige perioder, hvilket vanskeliggør innovative processer. Til gengæld kan<br />

disse være stærkere i forhold til at opnå <strong>styrbarhed</strong>. Analysen anviser desuden muligheder for,<br />

hvordan den <strong>offentlige</strong> bygherre kan styrke projektprocesserne i retning af enten innovation eller<br />

<strong>styrbarhed</strong>.<br />

Analysen tydeliggør, at bygherres tidlige disponeringer i udbudsstrategien <strong>og</strong> evnen til at skabe de<br />

rette processuelle, tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske rammer har stor betydning for det samlede<br />

procesforløb. Udbudsstrategi <strong>og</strong> ledelsesformer bør supplere hinanden, når den <strong>offentlige</strong> bygherre<br />

gennemfører projekter.<br />

Teorier <strong>og</strong> erfaringer fra tre Århusianske projekter Multimediehuset, Godsbanen <strong>og</strong> Udvidelsen af<br />

Musikhuset peger på, at cirkulær procesledelse <strong>og</strong> innovativ udvikling hænger naturligt sammen,<br />

mens lineær - <strong>og</strong>så kaldet klassisk - procesledelse typisk praktiseres, når høj <strong>styrbarhed</strong> kræves.<br />

Afhandlingens undersøgelse af, om - <strong>og</strong> hvordan de cirkulære, lineære <strong>og</strong> systemiske<br />

ledelsesformer eventuelt kan supplere hinanden eller tilpasses, så både innovation <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong><br />

styrkes, er derfor interessant for alle, der varetager bygherrefunktioner i det <strong>offentlige</strong>.<br />

---


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 4 af 35<br />

1.0 INDLEDNING – krav om udvikling i offentligt byggeri<br />

Udvikling af vores individuelle <strong>og</strong> firmaers innovative kompetencer er et af de klare budskaber, som<br />

fremtidsforskere <strong>og</strong> politikere giver på, hvordan Danmark kan klare sig i den globale konkurrence,<br />

<strong>og</strong> spørgsmålet om, hvordan man styrker innovative kompetencer <strong>og</strong> processer <strong>og</strong> bedst får dem i<br />

spil, ligger naturligt i den forlængelse.<br />

Herhjemme er den <strong>offentlige</strong> sektor dels forpligtet til at levere en række ydelser <strong>og</strong> fysiske<br />

faciliteter, <strong>og</strong> dels meget interesseret i at udvikle faciliteter, så landet <strong>og</strong> byerne fremstår attraktive<br />

for borgerne. Eksempler på, hvordan man politisk <strong>og</strong> byudviklingsmæssigt tænker i<br />

attraktionsværdi <strong>og</strong> fremtid, er blandt andet de større provinsbyers interne konkurrence om at<br />

bygge Multiarenaer, Musikhuse, havnefront med boliger eller skateboard-parker.<br />

Det <strong>offentlige</strong> igangsætter som bygherre for 20 milliarder skattekroner om året. Man har ønske om,<br />

at skabe innovativ udvikling, stort fokus på, at budgetter overholdes <strong>og</strong> ikke mindst en forpligtelse<br />

til at skabe ligeværdig konkurrence.<br />

De negative erfaringer med overskredne budgetter på store prestigefulde projekter har været med<br />

til yderligere at skærpe fokus på <strong>styrbarhed</strong> i større <strong>offentlige</strong> projekter.<br />

Indførelsen af EU- udbudsdirektivet” vedr. <strong>offentlige</strong> udbud på bygge- <strong>og</strong> anlægsområdet har skabt<br />

faste metoder <strong>og</strong> rammer for udbuds- <strong>og</strong> bedømmelsesprocedurer, så den ligeværdige <strong>og</strong><br />

gennemskuelige konkurrence opstår, men det levner til gengæld ikke meget spillerum for<br />

processer med den dial<strong>og</strong>, som vurderes vigtig i udviklingsforløb.<br />

Teorier <strong>og</strong> praksis peger på, at nysgerrig udforskning af mange vinkler gennem dial<strong>og</strong> i iterative<br />

refleksive processer, er bærende elementer for innovativ <strong>og</strong> kreativ udvikling. Det betyder, at man<br />

som offentlig bygherre skal finde en måde at navigere inden for snævre rammer i et<br />

modsætningsfyldt spændingsfelt mellem ønsket om kreativitet, krav om <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong> påbud om<br />

ligebehandling.<br />

Det er en svær opgave at balancere udvikling <strong>og</strong> fremtidssikring <strong>og</strong> budgetter, der muliggør dette.<br />

Udfordringen illustreres pt. af budgetdrøftelserne vedr. Det nye sygehusbyggeri i Skejby. Ifølge<br />

pressen har Region Midtjylland har fået lov til at bygge for 6,35 mia. kr., mens regionen mener, at<br />

budgettet for et fremtidssikret byggeri bør være min. 8,96 mia. kr. Spørgsmålet er, hvordan vægter<br />

man behov for udvikling <strong>og</strong> fremtidssikring i forhold til økonomiske rammer – hvilke succeskriterier<br />

vejer tungest <strong>og</strong> hvordan skabes konsensus omkring disse?<br />

I min funktion som bygherre i Magistratsafdelingen for Kultur <strong>og</strong> Borgerservice i Århus Kommune,<br />

ser jeg derfor et stort samfundsmæssigt potentiale i at skabe vilkår, som på trods af dilemmaerne,<br />

muliggør overholdes af udbudsbetingelser, indfrielse af vision om innovativ udvikling <strong>og</strong> høj grad af<br />

<strong>styrbarhed</strong>.<br />

2.0 AKTUALISERING<br />

2.1 Empirisk aktualisering – intention om dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> styring<br />

Offentlige projekter finansieres af borgernes skattekroner, <strong>og</strong> det er derfor helt naturligt, at disse<br />

byggeprojekter er under kritiske lup. Det er ikke sjældent, at projekter mødes med kritik - det kan<br />

være kritik af mangel på vision, mangel på indfrielse af forventninger til indhold/ kvalitet, mangelfuld<br />

inddragelse af borgere/brugere eller at projektøkonomien sprængte budgetterne.<br />

I Århus er det en politisk vision reelt at inddrage borgerne i udvikling af projekter gennem åbne <strong>og</strong><br />

gennemskuelige processer Det har derfor stor politisk fokus <strong>og</strong> betydning, at de <strong>offentlige</strong> projekter<br />

er holdbare <strong>og</strong> stærke i forhold til intentionen om inddragende demokratiske processer. Som<br />

offentlig bygherre har jeg en spændende opgave i sikre inddragende dial<strong>og</strong>baserede processer<br />

med idé-udvikling <strong>og</strong> nyskabelse samt sikre <strong>styrbarhed</strong> i forhold til leverede ydelser indenfor de<br />

økonomiske rammer.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 5 af 35<br />

Brugerinddragelse kan bidrage med nye vinkler <strong>og</strong> ideer i de kreative udviklingsforløb, som man i<br />

sagens natur ikke helt ved, hvor ender. Spørgsmålet bliver, hvordan man bedst leder kreative<br />

processer <strong>og</strong> samtidig i hvor høj grad, man skal styre <strong>og</strong> sætte rammer.<br />

2.2 Teoretisk aktualisering – ledelsesmæssig differentiering i byggeriet forskellige faser<br />

Hovedparten af større projekter er komplekse projekter, som kræver længere indledende<br />

udviklingsforløb (af L. Darsø, 2001 kaldet: prejekt), hvor mange kompetencer inddrages for i<br />

samarbejde at finde løsninger. Efter projektfasen kommer typisk et projekterings- <strong>og</strong><br />

udførelsesforløb, hvor detaljeringsgrad stiger <strong>og</strong> løsninger fastlægges. (L. Darsø, 2001: Projekt).<br />

Det samlede projekt gennemløber således faser, som indholds- <strong>og</strong> procesmæssigt er meget<br />

forskellige. Det betyder, at der vil være behov for ledelsesmæssig differentiering for at sikre<br />

målrettet understøtning af proces <strong>og</strong> udvikling af produkt.<br />

Ifølge Thea Mikkelsen (2009) er kreative processer udviklingsforløb, hvor der skabes n<strong>og</strong>et nyt,<br />

brugbart <strong>og</strong> accepteret - forløb, der følger sine egne veje. De innovative <strong>og</strong> kreative procesforløb,<br />

som man har indledningsvist i et byggeforløb, lægger sig tæt op ad teorier om cirkulære processer<br />

(S. Christensen, K. Kreiner, 1991). Her tillader man gentænkning af udgangspunktet - dvs. man<br />

foretager processuelle loops eller double loops i udviklingsarbejdet, hvor forskellige kompetencers<br />

perspektiver på vision <strong>og</strong> løsninger bidrager til udviklingen af ideerne.<br />

De systemiske anerkendende ledelsesteorier (G. Hasleboe, 2008, Molly-Søholm m. fl, 2007) giver<br />

desuden mange vinkler på den udviklende gruppes dynamik, kommunikation <strong>og</strong> udviklingsarbejde<br />

kan støttes <strong>og</strong> ledes.<br />

Modsætningen til de cirkulære procesforløb er de lineære procesteorier (Mikkelsen <strong>og</strong> Riis, 2002),<br />

hvor udgangspunktet er, at hver aktivitet kan beskrives, planlægges <strong>og</strong> udføres. Dette<br />

ledelsesperspektiv matcher umiddelbart projekttyper eller -fase, hvor ydelserne er detailprojekteret,<br />

<strong>og</strong> der derfor forventes høj <strong>styrbarhed</strong>. Det er mit indtryk, at byggeriets projektledelse har rødder i<br />

den lineære procesforståelse - måske fordi byggeriet tidligere var mindre komplekst <strong>og</strong> derfor<br />

kunne planlægges i højere grad. Samtidigt etablerer byggeriet sine aftaler på kontrakter, som i høj<br />

grad binder an til den lineære procesforståelse. Dette ses f.eks. ved at forsinkelser i henhold til<br />

tidsplanen typisk vil resultere i dagbøder, mens manglende indfrielse af samarbejdsintentioner ikke<br />

har samme konsekvens.<br />

Den <strong>offentlige</strong> bygherre har behov for at kunne styre både ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi, <strong>og</strong> det skal ske<br />

parallelt med kreative udviklingsforløb, derfor bliver det særlig vigtigt at være bevidst om - <strong>og</strong><br />

synliggøre, hvilke rammer <strong>og</strong> ledelsesmæssig teori <strong>og</strong> praksis, der trækker i hvilken retning, eller<br />

hvordan kombinationen af disse muligvis kan balancere dilemmaerne.<br />

2.3 Offentlige udbud – begrænset mulighed for dial<strong>og</strong><br />

Den <strong>offentlige</strong> bygherre er, når specifikke tærskelværdier nås, som nævnt underlagt<br />

udbudsbetingelser (Bekendtgørelse 937 af 16/09/2004 – kaldet Udbudsdirektivet, idet det refererer<br />

til EU- direktiver), som skal sikre maksimal konkurrence, ligebehandling <strong>og</strong> gennemsigtighed<br />

Det har resulteret i, at de mest anvendte konkurrencer/udbud ikke åbner mulighed for at have<br />

n<strong>og</strong>en form for dial<strong>og</strong> i tilbudsfasen eller gennemførelse af væsentlige ændringer i forhold til<br />

tilbuddene. Med andre ord isoleres tolkningen af udbudsmaterialet i tilbudsperioden til de bydende,<br />

hvilket fra mit bygherreperspektiv betyder, at rådgiveres <strong>og</strong> udførendes mulighed for at få uddybet<br />

udbudsmaterialet, udfordre <strong>og</strong> udvikle sammen med bygherre/brugere i perioden er udelukket.<br />

Det er ikke kun bygherrer, der er frustreret over den manglende dial<strong>og</strong>. I Århus hører vi som<br />

bygherrer ofte, arkitekter give udtryk for lignende frustrationer begrundet i at mistolkninger af<br />

intentioner resulterer i mange spildte udviklingstimer bag de forskellige konkurrenceforslag <strong>og</strong><br />

tilbud. Desuden er der jævnligt kritik over, at der er for meget fokus på pris frem for på de<br />

procesmæssige, de innovative <strong>og</strong> indholdsmæssige værdier, som byen har udmeldt.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 6 af 35<br />

I England har man gennem en række år benyttet dial<strong>og</strong>baserede udbud <strong>og</strong>så kaldet ”parallelopdrag”<br />

<strong>og</strong> ”udbud efter forhandling”. Der er generelt i rådgivningsbranchen en opfattelse af, at<br />

man har praktiseret en friere fortolkning af direktivernes ligebehandlingsprincipper, end man har i<br />

Danmark. Først indenfor de sidst 5 år, er disse udbudsformer i stigende grad afprøvet i Danmark.<br />

Det er primært sket på større projekter (+ 200 mio.), <strong>og</strong> det må ses som udtryk for et behov for<br />

alternativer til de traditionelt anvendte konkurrenceformer uden dial<strong>og</strong>.<br />

Da udbudsdirektivet begrænser dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> handlemulighed, finder jeg det relevant bl.a. at lokalisere,<br />

hvor direktivet åbner mulighed for dial<strong>og</strong>faser, samt analysere på hvilke udbudsmæssige <strong>og</strong><br />

ledelsesmæssige handlemuligheder den <strong>offentlige</strong> bygherre har i forhold til at regulere i forhold til<br />

hhv. innovative processer <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.<br />

3.0 PROBLEMFORMULERING, AFGRÆNSNING, HYPOTESER <strong>og</strong> BEGREBER<br />

3.1 Problemformulering<br />

Hvordan kan den <strong>offentlige</strong> bygherre skabe <strong>og</strong> lede udbuds- <strong>og</strong> projektforløb, som både åbner<br />

mulighed for kreative processer mellem bygherre, brugere <strong>og</strong> byggeriets professionelle parter <strong>og</strong><br />

samtidigt sikrer høj <strong>styrbarhed</strong> i forhold til ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi.<br />

3.2 Afgrænsning af problemformulerings spændingsfelt<br />

Jeg har indledningsvist anskueliggjort den <strong>offentlige</strong> bygherres dilemma i, at både udbudsstrategi<br />

<strong>og</strong> den efterfølgende projektproces kan rumme både innovativ udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>, men at<br />

dette umiddelbart vanskeliggøres af lovgivningsmæssige udfordringer samt ledelsesmæssige - <strong>og</strong><br />

kontraktuelle modsætninger.<br />

Jeg har opstillet nedenstående ”Trekantsmodel”, som illustrerer spændingsforholdet mellem<br />

udbudsbetingelserne, mulighed for kreative udviklingsprocesser, hvor dial<strong>og</strong> er en forudsætning <strong>og</strong> ønsket om<br />

<strong>styrbarhed</strong>.<br />

Det er ikke muligt, at regulere på den lovgivningsmæssige forudsætning om ligebehandling, men gennem valg<br />

af udbuds- <strong>og</strong> ledelsesform, vil det være muligt at regulere mellem graden af dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> graden af <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Denne opgaves fokus bliver at analysere på, hvilke ledelsesmetoder <strong>og</strong> udbudsmodeller, der<br />

understøtter de enkelte elementer, samt at se på, hvordan man ledelses- <strong>og</strong> procesmæssigt<br />

balancerer kreativitet <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 7 af 35<br />

3.3 Hypoteser<br />

På baggrund af analyser af hhv. udbudsdirektivet <strong>og</strong> reguleringsmuligheder i forskellige<br />

udbudsformer samt de teoretiske vinkler på ledelse af hhv. kreative processer <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i<br />

projekter, finder jeg nedenstående hypoteser relevante <strong>og</strong> interessante at afprøve empirisk. Jeg<br />

har valgt at benytte følgende tre århusianske projekter: Multimediehuset, Godsbanen <strong>og</strong><br />

Udvidelsen af Musikhuset til belysning af problemfelt <strong>og</strong> afprøvning af hypoteser.<br />

Hypotese 1: Gennemførelse af projekter af innovativ karakter forudsætter, at bygherre skaber <strong>og</strong><br />

er med til at sætte rammer, der muliggør dial<strong>og</strong> mellem en række bidragende kompetencer <strong>og</strong> at<br />

bygherre sikrer realistiske tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske betingelser. Dette kan i forhold til de<br />

<strong>offentlige</strong> udbudsbetingelser i et vist omfang lade sig gøre, men det kræver en bevidst stillingtagen<br />

til bl.a. kriterieopbygning i bygherres udbudsstrategi at indarbejde dial<strong>og</strong>faser.<br />

Hypotese 2: Kreativ udfoldelse stiller særlige krav til processens kommunikation – den skal være<br />

udforskende, skabe refleksion <strong>og</strong> udvikling gennem forstyrrelser, så man ser nye forbindelser.<br />

Gennem systemisk ledelse - cirkulære <strong>og</strong> anerkendende kommunikation kan man genere ideer,<br />

hypoteser, forståelser <strong>og</strong> historier, så folk trygt <strong>og</strong> motiveret kan bidrage til at nye virkeligheder kan<br />

opstå.<br />

Hypotese 3: En kombination af cirkulære <strong>og</strong> lineære ledelsesmetoder både hos rådgivere,<br />

entreprenører <strong>og</strong> bygherre vil kunne understøtte bygherres efterspørgsel af kreative processer <strong>og</strong><br />

<strong>styrbarhed</strong>.<br />

Man må som bygherre acceptere, at der er perioder, hvor projekttilstanden er kaotisk <strong>og</strong> risikofyldt,<br />

men man kan ved at kommunikere <strong>og</strong> lede ud fra definerede tidsmæssige udviklingsrammer <strong>og</strong><br />

efterfølgende/parallel økonomisk opfølgning – evt. kontrolberegning hæve sikkerheden <strong>og</strong> dermed<br />

<strong>styrbarhed</strong>en.<br />

Hypotese 4: Fokus på relationer, roller, proces <strong>og</strong> anerkendende kommunikation herom vil styrke<br />

projektprocessen generelt – dette lader sig gøre, hvad enten man leder ud fra cirkulære, lineære<br />

eller en kombination af disse to principper.<br />

3.4 Begreber<br />

Med opgavens fokus på kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>er, finder jeg det relevant at se<br />

på begreberne: kreativitet <strong>og</strong> innovation samt cirkulære <strong>og</strong> lineære processer.<br />

Med risiko for, at Den frie Encyklopædis (Wikipedia, 2010), kan forsimple begreber, giver<br />

Encyklopædiens definition på kreativitet som ”evnen til - nyskabelse <strong>og</strong> idérigdom, - at gøre ideer til<br />

virkelighed eller evnen til at kombinere eksisterende viden på en ny måde”, en kort overskuelig<br />

dagligdags beskrivelse af kreativitet.<br />

Når jeg i denne opgave anvender begrebet ”kreativitet” er det med udgangspunkt i Teresa<br />

Amabiles brede definition af kreativitet som ”produktion af n<strong>og</strong>et, der er nyt samt brugbart” som T.<br />

Mikkelsen behandler i sin b<strong>og</strong> ”Kreativitetens Psykol<strong>og</strong>i (2009).<br />

Udvikling kan foregå på forskellige planer. Søren Lybecker refererer Schumpeters beskrivelse af<br />

invention som ”den videnskabelige opfindelse (ny teknik / teknol<strong>og</strong>i), innovation som opfinderens<br />

kommercielle ibrugtagen <strong>og</strong> diffusion som spredningen til forskellige udbydere <strong>og</strong> kunder”. S.<br />

Lybecker (2007, s. 13-14) skelner mellem inkrementel <strong>og</strong> radikal innovation - hvor inkrementel<br />

innovation defineres som små innovationer, hvor man anvender, det man har – viden, teknol<strong>og</strong>i<br />

mv. på en ny måde. Radikal innovation defineres som en kobling af teknol<strong>og</strong>ier, værdier <strong>og</strong><br />

koncepter, som ikke tidligere har været forbundet, hvorfor udviklingsforløbet derfor kan være svær<br />

at fastlægge i forhold til tid, ressourcer, strategier mv. (S. Lybecker, 2007).<br />

På baggrund af T. Mikkelsen <strong>og</strong> S. Lybecker antager jeg tilstedeværelsen af kreativitet som en<br />

forudsætning for, at der sker både inkrementel <strong>og</strong> radikal innovation – dvs. at hvor jeg i denne


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 8 af 35<br />

opgave anvender begrebet innovation eller udvikling betyder det, at jeg forudsætter, at kreativitet er<br />

et delelement i processen.<br />

T. Mikkelsen (2009) angiver, at: ”produktion kan enten være ny blot for en selv – så betegnes det<br />

som kunst med lille ”k” eller for hele verden – så bliver det til kunst med stort ”K”. Fælles for både<br />

kreativitet med lille ”k” <strong>og</strong> stort ”K” er d<strong>og</strong>, at et kreativt produkt, ved at præsenterer n<strong>og</strong>et, vi ikke<br />

har set før, står i opposition til det konventionelle <strong>og</strong> sædvanlige.”<br />

Ifølge psykol<strong>og</strong> Csikzentmihalyi er kreativiteten et produkt af dynamikken mellem tre formende<br />

kræfter: Feltet, domænet <strong>og</strong> individet. Feltet udgør de samfundsmæssige aktører, der<br />

bestemmer/vurderer om produktet er værdifuldt – det kunne være anmeldere/kritikere,<br />

kunstindkøbere m.fl.. Domænet udgør det stabile fagområde, som værket er frembragt indenfor –<br />

f.eks. arkitektur, design mv. <strong>og</strong> individet, er den står bag det kreative udryk, som feltet vurderer<br />

som kreativt (T. Mikkelsen, 2009)<br />

I denne afhandling udvides individ-begrebet til at kunne omfatte en gruppe, idet et byggeprojekt<br />

altid skabes <strong>og</strong> løses gennem <strong>og</strong> mellem mange parter.<br />

Nutidens byggerier er karakteriseret ved at have høj kompleksitet, som forudsætter, at projektet<br />

udvikles mellem mange bidragydende. Dette betyder, at dial<strong>og</strong> mellem parterne en forudsætning<br />

for at udvikling genereres. De systemiske konsulenter (f.eks. Carsten Hornstrup m.fl., 2010) vil<br />

mene, at det er via spr<strong>og</strong>et mellem folk <strong>og</strong> i udviklingen af den fælles forståelse, at ideerne får<br />

form.<br />

Jeg tillader mig derfor i denne afhandling endvidere at definere, at mulighed for dial<strong>og</strong> er en<br />

forudsætning for kreativ udvikling blandt flere parter. Dial<strong>og</strong> bliver således en forudsætning for<br />

<strong>byggeprocesser</strong>s kreative udviklingsforløb, som skaber et produkt, som både individet, feltet –<br />

samfundsmæssige aktører <strong>og</strong> domænet (området) anerkender som nyt <strong>og</strong> brugbart.<br />

Begrebet <strong>styrbarhed</strong> anvendes i denne afhandling som evnen til at fastlægge, korrigere <strong>og</strong> indfri<br />

opsatte mål i forhold til ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi.<br />

4.0 AFHANDLINGENS VISION OG FORMÅL, MODTAGERE OG MÅLGRUPPE<br />

4.1 Vision <strong>og</strong> formål<br />

I min jobmæssige funktion som bygherre i afd. Byggeri <strong>og</strong> Planlægning i Århus Kommune<br />

udfordres jeg jævnligt på metodevalg i forhold til magistratsafdelingens udbuds- <strong>og</strong> <strong>byggeprocesser</strong><br />

– herunder ikke mindst evnen til at inddrage interessenter.<br />

Den overordnede vision for afhandling er at bidrage til debatten om byggeriets samarbejds- <strong>og</strong><br />

ledelseskultur samt at anvise metoder, som sikrer både kreative processer <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>, da det er<br />

min opfattelse at branchens samlede innovationspotentialer ofte ikke udnyttes optimalt som følge<br />

af modsætningsforhold <strong>og</strong> manglende ledelsesmæssigt fokus.<br />

Formålet med denne afhandling er derfor dels, at styrke min egen <strong>og</strong> afdelingens håndtering af<br />

udbud <strong>og</strong> <strong>byggeprocesser</strong> <strong>og</strong> dels at inspirere andre <strong>offentlige</strong> bygherrer til at afprøve udbuds- <strong>og</strong><br />

byggeforløb, hvor der er bevidst lægges vægt på at skabe vilkår for dial<strong>og</strong>baserede<br />

<strong>byggeprocesser</strong> samt at anskueliggøre, hvordan dette kan lade sig gøre indenfor<br />

udbudsbetingelsernes <strong>og</strong> ”tilbudslovens” rammer.<br />

4.2 Modtagere <strong>og</strong> målgrupper<br />

Den primære <strong>og</strong> nære målgruppe for afhandling er min arbejdsplads afdelingen Byggeri &<br />

Planlægningen, da denne planlægger udbuds- <strong>og</strong> <strong>byggeprocesser</strong> <strong>og</strong> gentagne gange varetager<br />

bygherrefunktioner. dernæst kommer interne samarbejdsparter – f.eks. forvaltninger i Kultur <strong>og</strong>


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 9 af 35<br />

Borgerservice, da planlægning <strong>og</strong> fastlægning af udbuds <strong>og</strong> <strong>byggeprocesser</strong> sker i samarbejde<br />

med disse.<br />

I periferien af den primære målgruppe, kan øvrige kommunale bygningskontorer placeres.<br />

Magistratsstyret i Århus betyder, at hver magistrat har eget bygningskontor med<br />

bygherrekompetencer. Udveksling af viden på tværs af bygningskontorerne <strong>og</strong> kommuner er<br />

relevant <strong>og</strong> vil kunne bidrage til de <strong>offentlige</strong> bygherrers debat, om byggeriets samarbejds- <strong>og</strong><br />

ledelseskultur. Sidst vil der være samfundsmæssige perspektiver i at bidrage til håndtering af de<br />

skitserede dilemmaer.<br />

5.0 METODEVALG<br />

5.1 Analyser samt teoretiske <strong>og</strong> empiriske sammenstillinger<br />

Med udgangspunkt i trekantsmodellen, fig. 2, vil jeg dels belyse forhold, som har betydning for<br />

overholdelse eller indfrielse af de tre forhold ligebehandling, innovation <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i modellen <strong>og</strong><br />

dels gå tæt på spændingsfeltet, som opstår mellem disse.<br />

Jeg vil med udgangspunkt i 3 udbudsformer indledningsvist analysere de <strong>offentlige</strong><br />

udbudsbetingelser (Bekendtgørelsen 937 vedr. ”EU-direktivet om <strong>offentlige</strong> udbud for hhv.<br />

tjenesteydelser <strong>og</strong> for bygge- <strong>og</strong> anlægsarbejder) for at identificere muligheder <strong>og</strong> tidszoner, hvor<br />

innovative udviklingsforløb med dial<strong>og</strong> mellem bygherre, rådgivere <strong>og</strong> entreprenører kan<br />

praktiseres i udbuds-, design- <strong>og</strong> udførelsesforløb.<br />

Jeg har bevidst prioriteret, at analysen tager udgangspunkt i udbudsdirektivets hovedprincipper, <strong>og</strong><br />

hvordan dette kan ses i relation til typiske forløb for byggesager. Analysen er således ikke en<br />

detaljeret paragrafsammenstilling. Analysens hovedkonklusioner afprøves empirisk, <strong>og</strong> dette<br />

kobles direkte til analyseafsnittet. Udbudsbetingelser <strong>og</strong> projektforløb for projekter uden for<br />

udbudsdirektivets anvendelsesområde behandles ikke i denne opgave.<br />

I forlængelse af dette vil jeg undersøge, hvordan man ud fra teoretiske <strong>og</strong> empiriske perspektiver<br />

forholder sig til optimal vilkår for hhv. udviklingsforløb/kreative processer <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>, <strong>og</strong> hvordan<br />

man ledelsesmæssigt kan medvirke til at skabe rammer <strong>og</strong> processer, som håndterer dilemmaerne<br />

mellem de opstillede parametre.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 10 af 35<br />

5.2 Valg af empiri<br />

For at afprøve <strong>og</strong> perspektivere de teoretiske vinkler <strong>og</strong> opstillede dilemmaer vil jeg undersøge,<br />

hvilke erfaringer, man i praksis har med forskellige udbudsformer, herunder dial<strong>og</strong>baserede<br />

processer (”udbud efter forhandling”). Jeg vil fokusere på i hvor høj grad, de involverede parter har<br />

forholdt sig bevidst til, hvordan kreative dial<strong>og</strong>baserede processer skabes <strong>og</strong> ledes, samt hvordan<br />

man samtidig opnår <strong>styrbarhed</strong>. Jeg forventer, at den valgte empiri vil kunne nuancere teorierne <strong>og</strong><br />

mine hypoteser, således at jeg kan blive i stand til at konkludere på problemformuleringen.<br />

Mit valg af empiri vil omfatte følgende 3 projekter, hvor de to første er tværmagistratslige projekter<br />

<strong>og</strong> det sidste blev gennemført med Magistratsafdelingen for Kultur <strong>og</strong> Borgerservice (KOB) som<br />

bygherre.<br />

1. Multimediehuset i Århus – et igangværende projekt, hvor totalrådgivning blev udbudt efter<br />

forhandling i 2008 (forventet byggesum for bygningsafsnittet: 750 mio.)<br />

2. Kulturproduktionscenter på Godsbanen (kaldet Godsbanen), som blev udbudt i totalentreprise<br />

– kontrakt indgået nov. 2009 (forventet byggesum: 115 mil.),<br />

3. Udvidelsen af Musikhuset, udbudt i totalentreprise, afleveret 2007, byggesum: 290 mio.<br />

Min bevæggrund for at vælge disse projekter, som relevante, er følgende:<br />

Multimediehuset er et stort projekt, hvor der fra starten, har været en bevidst <strong>og</strong> omfattende<br />

borger- <strong>og</strong> brugerinddragelse. Projektet er udbudt som projektkonkurrence med en efterfølgende<br />

forhandlingsfase med 2-3 teams. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at projektet har karakter af at<br />

være et innovativt forløb, <strong>og</strong> derfor indfriede forudsætningerne for at udbyde efter forhandling.<br />

Udviklingen indenfor multimedie-branchen går meget stærkt – <strong>og</strong> et bærende element for bygherre<br />

har derfor været at sikre mest mulig fleksibilitet ved at skyde beslutninger <strong>og</strong> fastlåsning af design<br />

<strong>og</strong> løsninger så langt muligt, samt at arbejde med høj grad af borger- <strong>og</strong> brugerinddragelse.<br />

Projektet har højt kompleksitet, størrelse, mange interessenter <strong>og</strong> ikke mindst et innovativt<br />

element.<br />

Grundet projektets stade, kan jeg ikke fra denne sag inddrage erfaring med, hvordan det lykkes at<br />

styre i forholdt til mål om ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi. Til gengæld kan jeg udforske, hvilke tanker de<br />

projektinvolverede har gjort sig i forhold til dette. Min involvering i forhold til projektet kan<br />

begrænses til, at jeg delt<strong>og</strong> i arbejdsgruppen, som forestod udarbejdelsen af EU – udbuddet vedr.<br />

bygherrerådgivning. Det betyder, at jeg har indsigt i bygherres indledningsvise tanker om proces <strong>og</strong><br />

projekt. Jeg er i dag kollega, til projektets byggetekniske projektleder, hvilket resulterer i en vis<br />

erfaringsudveksling.<br />

Godsbanen er et n<strong>og</strong>et mindre projekt, som blev aktiveret gennem Byrådets Kulturforlig i 2008,<br />

hvor der blev skabt enighed om dels placering i DSB´s bevaringsværdige godsbanebygninger <strong>og</strong><br />

dels finansiering. Kulturforvaltningen har siden 2002 medvirket til en løbende debat om vision,<br />

indhold <strong>og</strong> organisering af et kulturproduktionscenter. Debatten har foregået i kulturens vækstlag,<br />

blandt etablerede kunstnere <strong>og</strong> blandt fremtidsforsker – via debatmiddagsselskaber, bl<strong>og</strong>s mv.<br />

Ønsker til indhold <strong>og</strong> omfang har været større, end der kunne skabes finansiering til, <strong>og</strong> man har<br />

derfor måttet træffe begrænsende beslutninger. De indledende faser, har været præget af debat <strong>og</strong><br />

dial<strong>og</strong>, men grundet behov for <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong> tidspres valgte man, at udbyde projektet i<br />

totalentreprise på et relativt detaljeret udbudsmateriale. Processen vedr. Godsbanen adskiller sig<br />

fra Multimediehus-processen, <strong>og</strong> er derfor relevant, at se nærmere på.<br />

Jeg har været tilknyttet Godsbaneprojektet som intern bygherrerådgiver for Kulturforvaltningen,<br />

som har varetaget projektledelsen. Jeg har medvirket i forbindelse med indgåelse af<br />

bygherrerådgivningsaftale, deltaget i udarbejdelse af udbudsmateriale samt deltaget som rådgiver i<br />

bedømmelsesfasen. Siden bedømmelsesperioden har en kollega varetaget den interne<br />

bygherrerådgivningsfunktion - deltaget i kontraktafklaringer i forhold til entreprenør, gennemført et<br />

nyt bygherrerådgivningsudbud mv.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 11 af 35<br />

Musikhusets udvidelse blev, ligesom Godsbanen, udbudt i totalentreprise på trods af projektets<br />

høje kompleksitet. Byggeriet omfattet opførelse af symfonisk koncertsal, rytmisk koncertsal,<br />

teatersal samt lokaler til Det Jyske Musikkonservatorium, Århus Symfoniorkester, Den Jyske opera,<br />

<strong>og</strong> Børneteateret Filuren samt Musikhuset Århus. Kompleksiteten kan oplistes i følgende forhold:<br />

Om - <strong>og</strong> tilbygning til bevaringsværdig arkitektur, hvor kunderelaterede støjfølsomme aktiviteter<br />

skulle fastholdes, byggeriet var begrænset af lokalplan, som ikke var tilpasset projektet, høje<br />

akustiske krav (luftlyd, trinlyd <strong>og</strong> variabel akustik) til samtlige rum (hvilket betød, at samtlige<br />

konstruktioner skulle beregnes akustisk), presset tidsplan, stram økonomi samt antallet at<br />

interessenter, hvis krav til bygning <strong>og</strong> akustik fremgik af lejekontrakter <strong>og</strong> sidst projektets politiske<br />

bevågenhed.<br />

Projektet er relevant for denne afhandling, fordi det på trods af totalentreprisekontrakt, stram<br />

tidsplan <strong>og</strong> økonomi lykkedes at etablere vilje <strong>og</strong> samarbejde, så bl.a. kreative <strong>og</strong> udviklende<br />

processer lod sig gennemføre mellem bygherre, brugere, entreprenør <strong>og</strong> rådgivere. Projektet er<br />

afleveret, <strong>og</strong> der er udarbejdet 2 interne evalueringer (Århus Kommune, 2005/2008) <strong>og</strong> en ekstern<br />

(Ernest & Young, 3. nov. 2008). Jeg kan derfor anvende evalueringernes konklusioner vedr.<br />

processer, samarbejde <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Evalueringsrapporternes fokus adskiller sig fra interviewenes fokus, idet evalueringerne af<br />

Musikhus-projektet i højere grad evaluerer i forhold til <strong>styrbarhed</strong>, hvor interviewene fokuserer<br />

mere på kreativitetsudfoldelse, men d<strong>og</strong> <strong>og</strong>så <strong>styrbarhed</strong>. Sammenstillingen af de 3 evalueringer<br />

har vist, at kun få af punkterne vedr. kreativitet kan belyses, men da <strong>styrbarhed</strong> til gengæld<br />

evalueres grundigt, har jeg valgt at anvende denne case. Det betyder d<strong>og</strong>, at konklusioner herfra<br />

kun sporadisk vil fremgå i afsnit vedr. kreativitetsudfoldelse.<br />

Jeg fungerede som bygherres projektchef på projektet fra marts 2005 til udgangen af 2007.<br />

5.3 Metodevalg til dataindsamling<br />

Jeg vil for at frembringe synspunkter <strong>og</strong> perspektiver i forhold til afhandlingens problemformulering<br />

benytte nedenstående metoder til indsamling af empiriske data fra nævnte byggesager.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 12 af 35<br />

Kvalitative gruppeinterviews kan være udfordrende for interviewer, men da det ud fra de<br />

systemiske teorier er den fælles forståelse <strong>og</strong> erkendelse, som opstår i spr<strong>og</strong>et mellem mennesker<br />

i processen, der skaber processen, vil et gruppeinterview kunne være en medskabende episode i<br />

processen (G. Hasleboe, 1997) – i bedste fald et reflektionsskabende <strong>og</strong> et positivt bidrag. Jeg har<br />

valgt at tilknytte en referent til gruppeinterviewet med flest deltagere, således at min koncentration<br />

kan være på samtalen <strong>og</strong> flowet i denne.<br />

I formuleringen af spørgsmålene til gruppeinterviewene vil jag tage udgangspunkt i<br />

videreudviklingen af Cornen & Pearces CMM- teori - ”Coordinated Management of Meaningtheory”<br />

– en metode til koordinering af handling <strong>og</strong> mening gennem uddybende <strong>og</strong><br />

perspektiverende spørgsmål, som angiver værktøjer til at arbejde bevidst med spørgsmål <strong>og</strong> spr<strong>og</strong><br />

i udviklingsprocesser (C. Hornstrup, J. Loehr-Petersen, A. Jensen, T. Johansen, J. Madsen, 2010).<br />

Herved får jeg afprøvet, om værktøjet kunne indgå i bygherrens processuelle værktøjskasse.<br />

Vægtning af empirien fra projekterne er ikke ens, idet Multimediehuset med de 2 gruppeinterviews<br />

vejer tungere end Godsbanens ene individuelle interview, men jeg har på baggrund af min<br />

projektindsigt vurderet dette som acceptabelt, idet Multimediehuset pga. dets stade <strong>og</strong> proces, i<br />

særlig grad vil kunne bidrage empirisk i forhold til afhandlingens problemformulering.<br />

Jeg har til interviewene udarbejdet spørgeguides, som er målrettet de interviewede, <strong>og</strong> baseret på<br />

den systemiske teoris anerkendende tilgang, idet fokus på, hvad der fungerer, vil kunne indgå<br />

konstruktivt i både de interviewedes <strong>og</strong> min projekt- <strong>og</strong> proceserkendelser. Samtlige interviews er<br />

refereret, <strong>og</strong> indgår som bilag til afhandlingen. Alle interviewede har haft mulighed for at<br />

kommentere referaterne, inden jeg har anvendt uddrag af disse i afhandlingen.<br />

Min involvering i Musikhusprojektet <strong>og</strong> det faktum, at sagen er afleveret for godt 2 års siden, er<br />

årsag til, at jeg har valgt at analysere konklusionerne fra 3 eksisterende evalueringsrapporter <strong>og</strong><br />

herfra fremhæve de relevante statements. Jeg ønsker hermed at reducere risikoen for en meget<br />

subjektiv fremstilling af sagen.<br />

6.0 UDBUDSDIREKTIVERNE - mulighed for dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong><br />

6.1 Udbudsdirektivets – bygherres mulighed for dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> regulering<br />

Jeg har med udgangspunkt i nedenstående tre udbudsscenarier: A, B <strong>og</strong> C analyseret overordnet<br />

på, hvornår <strong>og</strong> under hvilke betingelser, at den <strong>offentlige</strong> bygherre har mulighed for at have dial<strong>og</strong><br />

med byggesagens parter, samt hvor dette ikke kan lade sig gøre i henhold til udbudsbetingelserne.<br />

Bygherres muligheder eller hindringer for at påvirke <strong>styrbarhed</strong> behandles ligeledes i analysen.<br />

A: Traditionelt udbud (uden dial<strong>og</strong>):<br />

Udbud af bygherrerådgivning -> pr<strong>og</strong>rammering, -> udbud i totalentreprise -> projektering<br />

-> udførelse.<br />

B: Traditionelt udbud (uden dial<strong>og</strong>):<br />

Udbud af bygherrerådgivning -> pr<strong>og</strong>rammering, -> udbud af totalrådgivning -><br />

projektering -> udbud i fag- stor- eller hoved entreprise -> udførelse<br />

C: Udbud efter forhandling (med dial<strong>og</strong>):<br />

Udbud af bygherrerådgivning -> pr<strong>og</strong>rammering, -> udbud af totalrådgivning m.<br />

forhandlingsrunde -> projektering -> udbud i partnering/fag- stor- eller hoved entreprise /<br />

-> udførelse<br />

Scenarierne er specifikt udvalgt, da de hver især giver bygherre forskellige fordele <strong>og</strong> ulemper i<br />

forhold til parametrene innovativ udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i forhold til tid <strong>og</strong> økonomi. Principperne<br />

for A <strong>og</strong> B svarer til FRI/ Danske ARK´s ydelsesbeskrivelser – typisk anvendte paradigmer i<br />

byggebranchen.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 13 af 35<br />

To væsentlige principper: Ligebehandlingsprincippet <strong>og</strong> gennemsigtighedsprincippet skal, som<br />

tidligere nævnt, derfor overholdes for samtlige bud. I praksis betyder det, at proces,<br />

bedømmelseskriterier <strong>og</strong> vægtning skal være beskrevet i udbudsbekendtgørelse <strong>og</strong><br />

udbudsmateriale. Bygherre skal kunne dokumentere en retfærdig udvælgelses-, bedømmelses- <strong>og</strong><br />

tildelingsmodel.<br />

Direktivet åbner mulighed for hhv. offentligt udbud, begrænset udbud eller udbud efter forhandling.<br />

Ved begrænset udbud skal bygherre gennemføre en prækvalifikation, hvor de anmodende firmaer<br />

skal vurderes ud fra objektive kriterier.<br />

Anvendelsesområdet for udbud efter forhandling er afgrænset i flere henseender: Der skal være<br />

tale om en særlig kompleks kontrakt, <strong>og</strong> den ordregivende myndighed skal mene, at det ikke er<br />

muligt at indgå kontrakten ved offentligt eller begrænset udbud. Udbud efter forhandling kan<br />

ligeledes anvendes, såfremt følgende situationer opstår: Der er ikke kommet n<strong>og</strong>le bud ind ved det<br />

almindelige begrænsede eller <strong>offentlige</strong> udbud, der er ikke komme egnede bud eller alle bud kan<br />

eller skal dømmes ukonditionsmæssige.<br />

6.2 Udbudsdirektivet i relation til innovative processer <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong><br />

– delkonklusioner <strong>og</strong> refleksioner<br />

Analysen af dial<strong>og</strong>muligheder for de 3 opstillede scenarier er illustreret grafisk bilag 1: 1A1, 1B1 <strong>og</strong><br />

1C1. Analysen ved proces <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> er for hvert scenarie yderligere uddybet fasevis i bilag 1:<br />

1A2, 1B2 <strong>og</strong> 1C2.<br />

Man kan af analysen konkludere, at udbudsdirektiverne ikke umuliggør dial<strong>og</strong>, men at dial<strong>og</strong>en<br />

afhængigt af udbudstypen begrænses til specifikke faser <strong>og</strong> til specifikke parter. Det betyder, at<br />

bygherre <strong>og</strong> bydende ikke frit kan vælge, hvornår man er i dial<strong>og</strong>. Det understreger samtidigt, at<br />

hvis dial<strong>og</strong>en ikke kan foregå i de faser, hvor udvikling <strong>og</strong> ændringer er mulige <strong>og</strong> blandt de<br />

relevante parter, så har de kreative udviklingsprocesser svære vilkår.<br />

Den udbudsform, som begrænser dial<strong>og</strong>en mest er ”totalentrepriseudbuddet” (A) – her vil bygherre<br />

skulle bruge langt flere ressourcer på den indledende brugerinvolvering <strong>og</strong> på dial<strong>og</strong>en med<br />

bygherrerådgiveren, til gengæld kan bygherre ved at udarbejde et detaljeret totalentrepriseudbud<br />

opnå mest mulig <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Man har som bygherre mulighed for at definere ens ønsker om proces <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> – <strong>og</strong>så i et<br />

totalentreprise-udbud. I branchen har man d<strong>og</strong> traditionelt en opfattelse af, at bygherre overdrager<br />

en vis beslutningskompetence til entreprenøren, idet denne påtager sig risiko. Krav <strong>og</strong><br />

forventninger om proces <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> skal derfor fremgå tydeligt af udbuddet, således at dette kan<br />

prissættes som en hvilken som helst anden ydelse.<br />

Det er min erfaring, at det på trods af forventningsformuleringer i udbudsmaterialer kan kræve en<br />

holdningsbearbejdning at sikre dial<strong>og</strong>en. Dette skyldes muligvis, at disse opleves som ressource-<br />

<strong>og</strong> tidskrævende forløb - mere end forløb, der bidrager til forbedring af projektet via nye ideer. Hvis<br />

bygherre kan skabe inddragende processer blandt projektets parter, som resulterer i en oplevet<br />

værdiforøgelse – f.eks. i form af øget anvendelighed, fremtidssikring, viden, sikring af tid <strong>og</strong><br />

økonomi, opnås der incitamenter til at gå ind i processen. Incitamenter kan være væsentlige<br />

drivere i samarbejdsforløbet.<br />

Udbudsformen i ”totalrådgivning med efterfølgende fagudbud” (B) giver generelt bygherre stor<br />

mulighed for at være i dial<strong>og</strong> med arkitekt <strong>og</strong> ingeniør. Det eneste tidspunkt, hvor der ikke er dial<strong>og</strong><br />

er i konkurrencefasen. I disse faser fastlægges alt andet lige en række grundprincipper, hvis der<br />

konkurreres på et projekt. Bygherre kan ifølge udbudsdirektivet kun i begrænset omfang ændre på<br />

hovedprincipperne, da projektet er vurderet på disse. Man vil risikere en klagesag, hvis man<br />

efterfølgende ændrer radikalt på grundkonceptet for projektet. Til gengæld er der rig mulighed for<br />

gennem dial<strong>og</strong> at få tilpasninger <strong>og</strong> ændringer indarbejdet i det efterfølgende projekteringsforløb,<br />

da hverken pris på byggeriet er fastlast eller arbejdet påbegyndt.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 14 af 35<br />

I efterfølgende tilbudsfase er dial<strong>og</strong> med bydende ikke en mulighed. Udbudsformens største<br />

svaghed er, at entreprenørernes viden <strong>og</strong> kompetencer ikke udnyttes som et supplement til<br />

rådgivernes viden, da udbudsbetingelserne ikke muliggør dette i udbudsformen. Dette kan, såfremt<br />

rådgivernes priskalkulationer ikke holder stik, resultere i omprojektering, hvilket typisk vil være en<br />

udgift for både rådgivere <strong>og</strong> bygherre. Ved indgåelse af fagentreprisekontrakter, vil bygherre have<br />

høj <strong>styrbarhed</strong> – både i forhold til materiale/løsninger <strong>og</strong> økonomi, men der vil til gengæld være<br />

risiko for tidsmæssige forskydninger, idet fagentrepriser forudsætter stor koordinering blandt<br />

mange parter.<br />

Udbudsformen ”udbud efter forhandling” (C) er, den udbudsform, der ser ud til at muliggøre mest<br />

dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> samtidigt dial<strong>og</strong> mellem flest forskellige parter. Udbuddet er d<strong>og</strong>, som nævnt ovenfor,<br />

begrænset til særligt komplekse projekter, derved er metoden med nuværende praksis for<br />

fortolkning ikke generelt anvendelig. Udbudsformen indeholder trods muligheden for dial<strong>og</strong> fortsat<br />

en ”lukket fase”, hvor grundprincipperne for rådgivernes bud fastlægges. Udbudsformen betyder, at<br />

overslag på projektøkonomien fastlægges i løbet af udviklingsforløbet, hvilket <strong>og</strong>så er tilfældet for<br />

udbudsscenarie B. Man kan øge <strong>styrbarhed</strong>en i forhold til økonomi ved at kræve afrapportering af<br />

økonomi i beregningsparadigmer <strong>og</strong> ved at bygherre løbende udfører kontrolberegninger.<br />

Specielt for projekter under udbudsscenarie C er, at disse pr definition har høj kompleksitet<br />

herunder evt. anvendelse af ukendt teknol<strong>og</strong>i, kræver dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> er økonomisk mere risikofyldte. Det<br />

er vigtigt, at bygherre er bevidst om dette forhold.<br />

Da det ”lukkede udviklingsforløb” heller ikke undgås i udbudsscenarie C, <strong>og</strong> da problemstillingen i<br />

forhold til ikke at kunne ændre på grundlæggende elementer, er identisk med forholdet nævnt<br />

under scenarie B, er det interessant at undersøge, om bygherre <strong>og</strong> rådgivere på trods dette mener,<br />

at forhandlingsprocessen tilfører projektet yderligere værdi eller tillid til projekt <strong>og</strong> proces.<br />

Hvis bygherre vurderer, at der genereres mest mulig værdi, når bygherre/brugere deltager i dial<strong>og</strong><br />

<strong>og</strong> udviklingsforløb, kan det synes ambivalent overhovedet at udbyde opgaver i<br />

projektkonkurrencer med ”lukkede faser”. Man fristes til at spørge sig selv, hvorfor man ikke<br />

udbyder opgaverne som rådgivningsudbud uden projektkonkurrence. Dette vil være et brud med<br />

traditionerne for projekt/arkitektkonkurrencer omkring store, markante projekter, men til gengæld<br />

muliggøre dial<strong>og</strong> mellem rådgivere <strong>og</strong> bygherre/brugere <strong>og</strong>så i indledende fase, hvor<br />

hovedprincipper fastlægges.<br />

Når projekter udbydes i projektkonkurrencer, må det være fordi, at bygherre vurderer, at fordelene,<br />

som opnås gennem konkurrenceincitamentet på projektet, vejer tungere end fordelene ved at<br />

kunne have en åben dial<strong>og</strong> med bygherre i den indledende konkurrencefase.<br />

I mine interviews vedr. Multimediehuset er der blandt arkitekter, bygherre <strong>og</strong> bygherrerådgiver<br />

enighed om, at dial<strong>og</strong>en/forhandlingen mellem bygherre <strong>og</strong> de bydende efter den indledende<br />

tilbudsfase (lukket forløb) bidr<strong>og</strong> væsentligt til forbedring af projektets kvalitet.<br />

LP <strong>og</strong> BA pointerer, at den faglige dial<strong>og</strong> om løsninger <strong>og</strong> økonomi skabte større sikkerhed for<br />

projektets robusthed (tolket som højere <strong>styrbarhed</strong>). Bygherre oplever et maksimalt<br />

udviklingsforløb med god dial<strong>og</strong> i forhandlingsfasen, da incitamentet til at vinde er meget stort. KHJ<br />

fra shl bekræfter, at dette samt den nuværende markedssituation er med til at skærpe<br />

opmærksomhed, engagement <strong>og</strong> interne krav til medarbejdere <strong>og</strong> ledelse.<br />

Der var blandt involverede i Multimediehuset enighed om, at der i forhold til markant projekter af<br />

denne karakter skal konkurreres på et projekt, så løsning <strong>og</strong> tilgang til opgaven fremgår. Bygherre<br />

sikrer derved, at man får det rådgiverteam, der i den specifikke opgave rammer plet.<br />

Ifølge KHJ, FJ, LP <strong>og</strong> BB umuliggør totalentreprise ikke udvikling, d<strong>og</strong> skal de økonomiske rammer<br />

herfor være til stede, hvilket er et forhold der ofte er under pres. Shl forholder sig derfor, jf. KHJ,<br />

kritisk til, om økonomien til udvikling er til stede – hvis ikke, prioriteres opgaven ikke højt. BB<br />

nævner, at bygherre lettes styringsmæssigt, idet koordineringsansvar lægges hos totalentreprenør.<br />

BB pointerer i øvrigt, at der er en risiko for at bygherre mister <strong>styrbarhed</strong> i forhold til materiale <strong>og</strong><br />

løsninger, hvis udbudsmaterialet ikke er detaljeret nok.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 15 af 35<br />

LP <strong>og</strong> NV pointerer, at bygherres gennemgående fokus på <strong>styrbarhed</strong> i Multimediehuset sikres<br />

gennem konkurrencebetingelserne, anvendelse af økonomisk beregningsstruktur i udbud, parallel<br />

ekstern kontrol af beregninger, løbende opfølgning samt partneringmodel med under- <strong>og</strong><br />

overskudsdeling med totalrådgiver.<br />

LP/NV/BA giver samtidig udtryk for at bygherre oplevede, at arkitekternes fokus på økonomiske<br />

konsekvenser var væsentligt skærpet efter kontraktindgåelsen. Underskudsdelingen har en<br />

dæmpende effekt i forhold til projektets videre udvikling.<br />

Ovenstående får mig til at se en sammenhæng mellem økonomisk risikovillighed <strong>og</strong> ønsket om at<br />

arbejde med udvikling. Når en del af det økonomiske ansvar lægges over på arkitekterne, lægges<br />

udviklingen ind i økonomiske rammer. Dette kan begrænse udviklingen, men samtidigt sikres<br />

højere sikkerhed for realisering inden for økonomiske rammer – <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Man kan grafisk sammenfatte analysen i nedenstående illustration, hvor udbudsformernes<br />

hovedvægt mellem dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> er indtegnet. De stiplede markeringer illustrerer, at<br />

bygherre indenfor hver udbudsform, gennem forskellige tiltag, kan styrke enten de kreative faser<br />

med dial<strong>og</strong> eller <strong>styrbarhed</strong>en. Eksemplificeret kunne dette i A være, at bygherre i udbuddet klart<br />

<strong>og</strong> entydigt afsætter tid <strong>og</strong> økonomi til udvikling, i C kunne det være, at bygherre parallelt med<br />

rådgiveres projektering iværksætter kontrolberegninger for at øge <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Konkurrencestyrelsens tolkning af, hvilke projekter, der kan udbydes efter forhandling vil have en<br />

afgørende betydning for, i hvor stort omfang den <strong>offentlige</strong> bygherre vil kunne anvende<br />

udbudsformen.<br />

Overordnet illustrerer analysen desuden vigtigheden af, at den <strong>offentlige</strong> bygherre har både<br />

processuel, byggeteknisk <strong>og</strong> juridisk viden <strong>og</strong> kompetencer ”in-house”. Dette er en forudsætning<br />

for, at bygherre indledningsvist kan designe hensigtsmæssige processer <strong>og</strong> organisering, samt<br />

efterfølgende lede disse <strong>og</strong> matche byggeriets parter <strong>og</strong> interessenter.<br />

Der er yderligere 2 forhold, som understøtter nødvendigheden af, at den <strong>offentlige</strong> bygherre har<br />

ovennævnte bygherrekompetencer ”in-house” – nemlig:<br />

1) at udbudsdirektivets ligebehandlingsprincipper reducerer rådgiveres motivation til at indgå i de<br />

helt indledende faser, idet rådgivere, som har bidraget med indledende analyser, processer, skitser<br />

mv. af habilitetsårsager ikke vil kunne deltage i efterfølgende udbud.<br />

2) at den <strong>offentlige</strong> bygherre kun kan igangsætte opgaver for op til 500.000,- kr. uden forudgående<br />

annoncering/udbud (Bekendtgørelse vedr. annonceringspligt). Til større projekter kan selv<br />

bygherrerådgivningsudbud <strong>og</strong> forundersøgelser hurtigt overstige dette beløb, derfor bliver behovet<br />

for bevidst <strong>og</strong> kompetent intern håndtering af hele projektforløb afgørende for resultaterne.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 16 af 35<br />

Min konklusion understøttes af flere af evalueringerne vedr. Musikhuset. Her lægges vægt på<br />

vigtigheden af brugerinddragelse i indledende faser, at forventningerne afstemmes på alle planer<br />

tidligt (inden udbuddet). Tid til pr<strong>og</strong>rammering <strong>og</strong> afstemning skal prioriteres højt – optimalt er et<br />

præcist, detaljeret <strong>og</strong> dækkende udbudsmateriale (forudsætter totalentreprise).<br />

Ovenstående beskriver et dilemma – for hvordan beskriver man helt i detaljen, n<strong>og</strong>et som kun<br />

lader sig udvikle imellem en række kompetente folk? Det betyder på den anden side, at man som<br />

bygherre bør tilstræbe at have en indgående, inddragende <strong>og</strong> forventningsafstemmende dial<strong>og</strong><br />

med alle interessenter, hvilket igen understreger behovet for bygherrekompetencer.<br />

7.0 TEORI MED EMPIRISKE PARALLELLER<br />

7.1 Teoretiske <strong>og</strong> empiriske perspektiver på udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong><br />

Jeg vil i dette afsnit frembringe teoretiske perspektiver <strong>og</strong> empiriske paralleller <strong>og</strong> modsætninger i<br />

forhold til trekantsmodellens vinkler innovation <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Jeg vil undersøge, hvilke elementer fra hhv. den cirkulære -, den systemiske -, <strong>og</strong> den lineære<br />

procesforståelse, der har væsentlig betydning for, om hhv. kreativiteten eller <strong>styrbarhed</strong>en styrkes,<br />

svækkes eller kommer i balance i <strong>offentlige</strong> udbudssituationer.<br />

Gennem teori <strong>og</strong> empiri vil jeg således belyse, om det er en entydig satsning på en ledelsestilgang<br />

eller om det er en kombineret <strong>og</strong> integreret ledelsestilgang, der favner ønsket om indfrielse af<br />

begge succeskriterier: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i form af ydelser, kvalitet, tid <strong>og</strong> økonomi i henhold<br />

til aftaler.<br />

7.2 Kreativitet versus struktur <strong>og</strong> rammer<br />

Kreativitet opstår ud fra impulser fra forskellige psykiske planer: a: Visioner, b: Tanker, faglighed <strong>og</strong><br />

c: Det ubevidste. Det kreative udvikles gennem forskellige faser: Forberedelsesfasen,<br />

inkubationsfasen, idéfasen <strong>og</strong> redigeringsfasen – ikke som lineære processer, men hver kreativ<br />

proces med hver sin egen vej gennem cirkulære processer mellem faserne.<br />

Fig. 4: ”Alle kreative processer følger deres egne veje”<br />

Kilde: Kreativitetens psykol<strong>og</strong>i, Thea Mikkelsen. 2009


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 17 af 35<br />

Litteraturen vedr. kreative processer indeholder mange varianter af procesbeskrivelser for kreative<br />

forløb: S. Lybecker (2007) mener f.eks., at man traditionelt beskriver en kreativ proces i fem faser:<br />

1. En forberedende fase (bevidst eller ubevidst fordybelse), 2. Inkubationsfase, hvor ideer<br />

bearbejdes under i underbevidstheden – her kan opstå nye uventede kombinationer), 3.<br />

Indsigtsfasen (”a ha” – oplevelser), 4. Evalueringsfase (ideerne underkastes domænernes<br />

bedømmelse, 5. Elaboreringsfase (udformning af ideen, detaljering, <strong>og</strong> gennemførelse).<br />

Jeg mener, at man på baggrund af flere teoretiske varianter godt kan tillade sig, at konkludere, at<br />

variationerne primært er udtryk for forskelligt detaljeringsniveau, <strong>og</strong> at der er teoretisk enighed om,<br />

at kreative processer kan opdeles i faser, hvor de indledende er meget afsøgende med inddragelse<br />

af både visioner samt implicit <strong>og</strong> eksplicit viden – fasen karakteriseres af cirkulære processer. I<br />

processen sker der en modning <strong>og</strong> afklaring i forhold til ideen, hvilket betyder, at processen bliver<br />

n<strong>og</strong>et mere målrettet <strong>og</strong> lineært orienteret til sidst i forløbet.<br />

Gennem mine interviews erfarer jeg begrænset explicit bevidsthed om faser i kreative forløb. Den<br />

største bevidsthed ses hos arkitekterne, hvilket giver god mening, idet man må antage, at dette<br />

udgør et primært arbejdsområde i deres konkurrenceafdeling <strong>og</strong> da de jævnligt udfordres på dette<br />

område.<br />

KHJ <strong>og</strong> FJ fra shl udtrykker, at de i forbindelse med konkurrencer ”i n<strong>og</strong>en grad arbejder efter en<br />

proces-skabelon – men ideer kan ikke altid leveres efter en skabelon” (citat af KHJ). De uddyber, at<br />

krisen har resulteret i øget fokus på rammer <strong>og</strong> proces i forhold til egne forløb – dvs. øget fokus på<br />

intern <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Ifølge LP har følgende 3 forhold betydning for kreative forløb: 1) Komplementerende kompetencer,<br />

2) Højt fagligt niveau, 3) Man skal forstå <strong>og</strong> acceptere at arbejdet hen imod målet er en iterativ<br />

proces med mange forsøg - men arbejdet kan d<strong>og</strong> godt foregå struktureret.<br />

Gejst, engagement <strong>og</strong> vilje på tværs af firmaerne har, ifølge KHJ/FJ, afgørende betydning for<br />

udfoldelse af kreativitet. ”Man skal have n<strong>og</strong>et på hjertet”, <strong>og</strong> teamet skal have den rigtige<br />

sammensætning af kompetencer.<br />

”At ideer ikke kan leveres efter en skabelon” stemmer godt overens med Thea Mikkelsens teori om,<br />

at kreative processer følger deres egne veje. Det samme gør holdningen om, at både visioner <strong>og</strong><br />

faglighed har betydning for kreativitetens udfoldelse.<br />

Shl´s øgede fokus på <strong>styrbarhed</strong> i konkurrencefaser styrker mig i troen på, at det er muligt at<br />

arbejde med både kreative udviklingsforløb <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>. LP´s: ”arbejdet kan d<strong>og</strong> godt foregå<br />

struktureret” stemmer overens med KHJ´s <strong>og</strong> FJ´s tilkendegivelse. Der er blandt KHJ <strong>og</strong> LP<br />

enighed om, at en udviklingsproces er et iterativt forløb med mange forsøg.<br />

Struktur <strong>og</strong> rammer for kreative udviklingsprocesser stemmer ikke nødvendigvis overens med T.<br />

Mikkelsens teorier, men opfattelsen af, at udvikling består af iterative processer med mange<br />

forsøg, indikerer en opfattelse af, at man må eksperimentere/prøve af en tid. Struktur <strong>og</strong> rammer<br />

kan opfattes som tidsmæssige afgrænsninger – denne tolkning lægger sig tæt op af T. Mikkelsens<br />

faseopdeling af en kreativ udviklingsproces.<br />

Jeg kan på baggrund af teori <strong>og</strong> empiri konkludere, at rammer <strong>og</strong> struktur samt udvikling ikke<br />

nødvendigvis er et modsætningsforhold. Hvis rammerne – herunder tid <strong>og</strong> økonomi - er realistiske<br />

kan udvikling genereres. Hvis tid <strong>og</strong> økonomi ikke er sikret, opstår der til gengæld et<br />

modsætningsforhold mellem ønsket om innovation <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 18 af 35<br />

7.3 Udvikling via cirkulære processer – dial<strong>og</strong>, perspektiver <strong>og</strong> kompetencer<br />

- kobling til <strong>styrbarhed</strong><br />

I sin artikel: “A Vision-based Methodol<strong>og</strong>y – a New approach to the design of innovative products”,<br />

anfører Erik Lerdahl, at designprocesserne er cirkulære mellem det abstrakte plan <strong>og</strong> det konkrete<br />

plan, samt at man typisk vil se en hovedvægt af abstrakte tanker i indledende faser, <strong>og</strong> at<br />

hovedvægten forskubbes imod større grad af konkretisering senere i faserne.<br />

Det er en forståelse, som Lotte Darsø (2001) deler med Lerdahl. Darsø definerer den indledende<br />

ideskabende/ pr<strong>og</strong>rammerende fase som ”prejekt” - en åben, ikke lineær proces, der udspiller sig<br />

før et egentligt målrettet lineært projektforløb.<br />

Med udgangspunkt i Lerdahl <strong>og</strong> Darsø hæfter jeg mig ved, at det med andre ord er i de indledende<br />

faser, at bygherre <strong>og</strong> brugere har størst mulighed for at påvirke output. Det er til gengæld <strong>og</strong>så i<br />

denne periode, at der er størst usikkerhed – størst forskel mellem nødvendig information <strong>og</strong><br />

eksisterende viden.<br />

Samtidigt er det i denne periode, at beslutninger får størst betydning (S. Christensen, K. Kreiner,<br />

1991) for det efterfølgende produkt. Det er derfor ifølge Christensen <strong>og</strong> Kreiner (1991)<br />

hensigtsmæssigt, hvis man kan reducere usikkerheder. Der skelnes mellem kontekstuel <strong>og</strong><br />

operationel usikkerhed – <strong>og</strong> man kan reduceres disse enten ved at øge vidensniveauet omkring<br />

problemstillingerne eller ved at forskyde de konsekvenstunge beslutninger til senere i processen.<br />

Dette stiller store krav til projektledelsen <strong>og</strong> teamet omkring projekterne, da man i udstrakt grad<br />

skal kunne leve med usikkerheder – en ”kaos-tilstand”.<br />

En byggeproces består af myriader af løsninger, beslutninger <strong>og</strong> ændringer efterhånden som<br />

detaljeringen skrider frem. Christensen <strong>og</strong> Kreiner, (1991) pointerer, at det er urealistisk at arbejde<br />

ud fra faste (linære) projektplaner, men at det er mere realistisk at arbejde med latente projektmål –<br />

en slags mellemproportional mellem det operationelle projektmål <strong>og</strong> den helt løse projektvision. De<br />

latente mål vil være under udvikling i byggeriets faser efterhånden som, der sker en konkretisering.<br />

Christensen <strong>og</strong> Kreiner (1991) berører n<strong>og</strong>le af de store ledelsesmæssige dilemmaer mellem<br />

ønsket om øget indsigt <strong>og</strong> projektets tidsplan samt fremdrift, som skal håndteres i byggeriet i<br />

praksis.<br />

Det, som Christensen <strong>og</strong> Kreiner beskriver, er en projektspecifik – version af Boisots senere model<br />

for informations/vidensvandring: SLC- kurven (The Social Learning Cycle) (M. H. Boisot,1999),<br />

hvor viden har forskellig karakter (konkret eller abstrakt, kodificeret eller ukodificeret <strong>og</strong> desuden<br />

varierer i spredning / diffusionen eller anvendelighed.<br />

LP fra Multimediehus-projektet understøtter Christensen <strong>og</strong> Kreiners teorier om, at faste lineære<br />

projektplaner er urealistiske <strong>og</strong> at latente delmål er realistiske <strong>og</strong> muliggør justeringer. LP<br />

udtrykker: ”Man udarbejder en overordnet plan for, hvad der skal ske i hvilke faser, <strong>og</strong> i hvilken<br />

rækkefølge, men at tro, at man i så store projekter kan planlægge fra A til Z, er utopi. Planen er en<br />

overordnet ramme, som man skal regne med at rette til undervejs. Planen skal lægge kursen <strong>og</strong><br />

angive pejlemærker, så man skal styre efter målet.<br />

LP forkaster med sin udtalelse troen på rendyrket lineære projektledelse, men det betyder ikke at<br />

han giver køb på <strong>styrbarhed</strong> – det vil sige, at projektplanlægning, som indgår i <strong>styrbarhed</strong>en, må<br />

indeholde løbende justeringer.<br />

Ifølge L. Darsø (2001) er et ”prejekt” målskabende <strong>og</strong> præget af iteration, hvor man løbende<br />

anvender den stigende indsigt til at vende tilbage <strong>og</strong> ændre grundlaget eller retningen for det<br />

arbejde, man er i gang med. Den efterfølgende fase, at Darsø kaldet ”projekt” er målopnående <strong>og</strong><br />

præget af linearitet, som er fremadskridende – her fokuserer man på slutmålet <strong>og</strong> planlægger en<br />

gang for alle den korteste <strong>og</strong> mindst omkostningsfyldte vej frem til målet. Der er med andre ord<br />

ifølge L. Darsø (2001) stor forskel på byggeriets udviklende processer <strong>og</strong> de senere effektuerende<br />

processer.<br />

Darsøs fokus synes at ligge på de indledende prejektfaser – i hvert tilfælde kan hendes fremstilling<br />

af de efterfølgende faser virke forsimplede - både Christensen <strong>og</strong> Kreiner samt LP fra


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 19 af 35<br />

Multimediehus- projektet vil påpeget, at Darsøs fremstillingen er urealistisk i forhold til større<br />

komplicerede projekter.<br />

Jeg tillader mig på trods af kritikken på baggrund af forskellige teoretiske perspektiver at<br />

konkludere, at en udviklingsproces indenfor byggeriet er en proces, der primært tager<br />

udgangspunkt i cirkulære iterative processer, <strong>og</strong> at graden af linearitet øges gennem processen,<br />

fordi løsninger <strong>og</strong> koncepter afklares. Der vil d<strong>og</strong> gennem hele forløbet vil være behov for<br />

revurderinger <strong>og</strong> korrektioner af både planlægning <strong>og</strong> økonomi. Graden af cirkulære forløb i de<br />

senere faser, vil afhænge af i hvor høj grad, man formår at skabe tid <strong>og</strong> økonomi til dette.<br />

Grafisk kan pre- <strong>og</strong> projekt processerne illustreres som vist nedenfor (grønne linie: Lene<br />

Dammand, 2. semester, MBV.) Både E. Lerdahl <strong>og</strong> Thea Mikkelsen beskæftiger sig med, hvordan<br />

motivationen <strong>og</strong> kreativiteten kan fastholdes gennem udviklingsprojekters forskellige faser. Begge<br />

påpeger, at en veksling i abstraktionsniveau – en ekstra tur - ”double loop”- tilbage omkring<br />

visionsniveauet kan bidrage til fornyelser i processen. Dette bør således kunne rummes i<br />

procesdesignet.<br />

Fra mit perspektiv er der en vis risiko for, at bygherres visioner ikke udfoldes tilstrækkeligt i<br />

projetfasen - enten fordi det er lukkede forløb, eller fordi bygherre ikke i tilstrækkelig grad har<br />

formået at inddrage interessenter tidligt i forløbet. Derudover har jeg analyseret, at projektering <strong>og</strong><br />

udførelse i totalentreprise- udbudsformen i stor udstrækning smelter sammen. På baggrund af<br />

disse tre forhold, vil der i varierende grad være behov for cirkulære processer gennem hele<br />

projektperioden.<br />

Jeg har på den baggrund suppleret Lene Dammand Lunds model med hhv. interessenter <strong>og</strong> en<br />

rød procesillustration, som viser, at der bør kunne skabes tid <strong>og</strong> økonomi til cirkulære forløb senere<br />

i forløbet, så ideerne udfordres af flest mulige i processen – mit perspektiv lægger sig tæt op af<br />

Christensen <strong>og</strong> Kreiners pointer.<br />

Modellen illustrerer tydeligt, at det for bygherre er mest hensigtsmæssigt, hvis der kan sikres<br />

deltagelse <strong>og</strong> dial<strong>og</strong> i de betydningsfulde indledende processer, samt hvis man i de senere forløb<br />

kan tillader cirkulære udviklende forløb indenfor den mere lineære det af byggeprocessen.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 20 af 35<br />

I mit interview med shl påpegede KHJ/FJ, at man helst ser hele processen som en<br />

udviklingsproces, <strong>og</strong> at denne ikke stopper efter skitsering, men <strong>og</strong>så at bl.a. de seneste års krise,<br />

har resulteret i øget fokus på rammesætning <strong>og</strong> angrebsvinkel for egne processer. FJ citat:<br />

”Udvikling af projekter kan godt ske indenfor almindelig arbejdstid”. I en bemærkning hertil<br />

pointerer KHJ, at det kræver et paradigmeskifte, idet man fra arkitektuddannelse er opdraget til at<br />

jo længere tid, man bruger på et projekt, jo bedre bliver det.<br />

Shl´s mere forretningsmæssige tilgang til udviklingsprocesser underbygger, at det godt kan lade<br />

sig gøre at udvikle indenfor fastlagte rammer – faser <strong>og</strong> økonomi, men at dette kræver et specifikt<br />

ledelsesmæssigt fokus.<br />

Det iterative sammenspil mellem udvikling af løsninger <strong>og</strong> økonomi bliver nævnt som et meget<br />

væsentligt element i NV/LP´s perspektiv. KHJ/FJ nævner <strong>og</strong>så dette element som væsentligt, da<br />

de har indgået en partneringaftale, som forpligter i forhold til underskudsdeling.<br />

7.4 Individuelle, teamets <strong>og</strong> organisatoriske kompetencer/miljø<br />

– betydning for udvikling <strong>og</strong> proces<br />

T. Mikkelsen går i b<strong>og</strong>en ”Kreativitetens psykol<strong>og</strong>i” (2009) tæt på de psykol<strong>og</strong>iske aspekter i de<br />

kreative processer. Hun peger bl.a. på, at når ”det nye” skal opstår, så er det forbundet med en vis<br />

usikkerhed/risiko ... lykkes det? Hvordan ser andre på ideen? osv. <strong>og</strong> netop derfor bliver<br />

”relationer, tillid <strong>og</strong> tryghed” elementer, som har betydning for om processen <strong>og</strong> om tilgangen hertil<br />

blandt de involverede bliver åben – så udvikling reelt sker. T. Mikkelsen peger ligeledes på, at det<br />

har betydning for processen, om udviklerne befinder sig i samme faser, <strong>og</strong> om de er bevidste om,<br />

hvilken fase de er i.<br />

Hvor T. Mikkelsen koncentrerer sig om de individuelle <strong>og</strong> interpersonelle psykol<strong>og</strong>iske processer i<br />

de kreative processer, sætter Martin Plompen i ”Innovative Corperate Learning” (2005) innovation<br />

ind i et mere forretningsmæssigt perspektiv, hvor han fokuserer på, hvordan virksomheder med<br />

værdier <strong>og</strong> bevidsthed om processer <strong>og</strong> miljøer kan supporterer <strong>og</strong> motivere kreative processer.<br />

Den indbyrdes <strong>og</strong> gensidige løbende påvirkning mellem de individuelle kvaliteter <strong>og</strong> kompetencer,<br />

som virksomhedens kreative udviklere er i besiddelse af <strong>og</strong> firmaets evne til at understøtte med det<br />

rette udviklingsmiljø har afgørende betydning for den udvikling, der genereres (M. Plompen, s. 169,<br />

2005).<br />

Det er set i mit perspektiv værd at hæfte sig ved, at det er kombinationen af individers kreativitet <strong>og</strong><br />

viden samt den organisatoriske støtte, der stimulerer kreativiteten.<br />

Modellen ”<strong>Innovation</strong>/creativity”, fig. 6 illustrerer, hvordan kreativ innovation indeholder et<br />

sammenspil mellem 4 hovedelementer: Incrementel udvikling, radikal udvikling, individuel <strong>og</strong><br />

organisatorisk understøtning. Plompen anvender således to af S. Lybeckers (2007)<br />

udviklingsbegreber (se begrebsdefinition i afsnit 3.4) sammen med individuelle <strong>og</strong> organisatoriske<br />

kompetencer <strong>og</strong> kvaliteter.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 21 af 35<br />

I fig. 7 er gengivet de individuelle kvaliteter, som er typiske for kreative udviklere samt de<br />

elementer, som ifølge M. Plompen (2005) er kendetegnende for kreative miljøer.<br />

M. Plompens liste, fig. 7 over de mange personlige kvaliteter, der er kendetegnende for kreative<br />

udviklere indikerer, at man i praksis sikkert oftest vil se, at een udvikler ikke rummer alle kvaliteter<br />

<strong>og</strong> kompetencer.<br />

For at sikre en bredere <strong>og</strong> udvidende ideudfoldelse, anbefaler M. Plompen (2005), at<br />

udviklingsteams sammensættes med en alsidighed <strong>og</strong> mangfoldighed i forhold til personlige <strong>og</strong><br />

faglige kompetencer.<br />

Gennem den udviklende gruppes vekselvirkning mellem samtalens abstrakte <strong>og</strong> konkrete plan<br />

sikres en dial<strong>og</strong>, som udfordrer ideens bæredygtighed. En idés bæredygtighed vurderes forskelligt<br />

fra forskellige perspektiver eller forretningsenheder. Principperne om de mange perspektiver blev<br />

bl.a. benyttet i forsøgsprojekterne, som blev gennemført under ”Byggeriets <strong>Innovation</strong>”, Vind,<br />

Thomassen (2009).<br />

De teoretiske vinkler på, hvorfor man bør prioritere et alsidigt udviklingsteam med forskellige<br />

kompetencer, understøttes i mine interviews bl.a. af LP, som peger på, at kombinationen af<br />

arkitekt-, ingeniør- <strong>og</strong> øvrige discipliner i forhandlingsfasen resulterede i markant projektudvikling<br />

<strong>og</strong> økonomiske optimeringer.<br />

Det er for bygherrerne, jf. kravet om brugerinddragelse, ikke længere tilstrækkeligt, at<br />

udviklingsprocessen isoleres til ekspert-processer. Dette udfordrer naturligvis processen <strong>og</strong><br />

kommunikationen, idet f.eks. branchens implicitte for forståelser vil skulle gøres explicitte for<br />

udviklingsgruppen, hvor lægfolk deltager.<br />

Via interviewene bekræftes jeg i, at brugerinvolvering er en forudsætning for bygherrer. Der er<br />

desuden bred enighed om, at bygherres involvering af læg- <strong>og</strong> driftsfolk bidrager til nye forståelser<br />

<strong>og</strong> resulterer i bedre projekter. Bygherre påtager sig i de aktuelle projekter i en vis udstrækning en


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 22 af 35<br />

formidlings-/ filtreringsrolle mellem brugere <strong>og</strong> de professionelle udviklere. KHJ <strong>og</strong> FJ påpeger, den<br />

øgede indsigt <strong>og</strong> viden om brugerinddragelse har været værdifuld <strong>og</strong> nu benyttes aktivt i andre<br />

processer.<br />

For udviklingsforløbets organisatoriske understøtning kan byggeriets projektorganisering være en<br />

udfordring, idet understøtningen af teamet er spredt ud på mange firmaer, som kun undtagelsesvis<br />

har afstemt dette i forhold til hinanden. De enkelte i teamet har desuden ingen forkendskab til<br />

hinanden, så de grundlæggende relationer <strong>og</strong> udviklingsværdier som f.eks. tillid <strong>og</strong> anerkendelse<br />

skal skabes fra bunden i teamets kontekst.<br />

Projektorganiseringer er tidsmæssigt afgrænsede, hvilket kan komplicere incitamenterne til at yde i<br />

hele perioden, <strong>og</strong> samtidigt gør det de interne bindinger mindre. I praksis kan bygherre, som vi har<br />

set i analysen af udbudsforhold, forsøger at skabe incitamenter <strong>og</strong> bindinger i kontrakterne mellem<br />

parterne.<br />

I mine interviews finder KHJ/FJ fra shl, at teamets kompetencer, erfaring, gejst, engagement, vilje<br />

<strong>og</strong> dedikering er afgørende for kreativitetens udfoldelse. Teamet størrelse <strong>og</strong> kompetencer samt<br />

sammensætning af erfaring er vigtig. Engagementet skal være koblet med en vis ydmyghed – <strong>og</strong><br />

evnen til at lytte. KHJ: citat: ” Det er via dial<strong>og</strong>, at vi finder frem til det rigtige projekt”. KHJ <strong>og</strong> FJ<br />

ligger, ligesom M. Plompen vægt på organisationens evne til at understøtte dels medarbejdere <strong>og</strong><br />

dels processer. FJ udtrykker: at organisationen skal evne - at formulerer retning <strong>og</strong> mål samt<br />

forventninger til medarbejderne, være nærværende <strong>og</strong> imødekommende, afsætte tid, hvis det<br />

ønskes.<br />

BB fra Godsbaneprojektet ser ”åbenhed <strong>og</strong> indfølingsevne”, som væsentlige individuelle<br />

kompetencer i udviklingsprocesser. Organisatorisk kan man bidrage til processen, ved at bringe<br />

flere forskellige syn på sagen. BB finder det vigtigt, at der skabes trygge ramme via relationer, så<br />

der opstår en åbenhed, hvor folk tør komme med nye vilde ideer. Det, at skabe trygge rammer,<br />

sker i relationsopbygningen, som kræver fysisk nærvær.<br />

NV ser bygherres evne til at skabe økonomisk incitament til at vinde opgaven, som den største <strong>og</strong><br />

mest afgørende driver for den kreative udfoldelse. NV: ”Jo længere periode, hvor konkurrence <strong>og</strong><br />

incitamenterne fastholdes, uden at der er indgået kontrakter – jo mere udvikling genereres”. NV<br />

forholdte sig ikke direkte til, hvilke bagvedliggende kompetencer eller ledelsesmæssig<br />

understøtning, der resulterer i, at bygherres konkurrence omsættes til kreativ proces i de<br />

udviklende firmaer, men NV så sammenspil mellem løsninger <strong>og</strong> økonomi foregå i en iterativ<br />

proces.<br />

KHJ er enig med NV i, at firmaet som forretning i høj grad er afhængig af, at der vindes<br />

konkurrencer – der er derfor et incitament til at vinde konkurrencer.<br />

I samtlige evalueringer vedr. Musikhusprojektet berøres bygherres ansvar i forhold til at sikre<br />

tilstrækkelig organisatorisk understøtning for processen – herunder specielt grundigt forarbejde<br />

samt realistisk økonomiske <strong>og</strong> tidsmæssige rammer. Høj kompleksitet forudsætter mere tid til både<br />

projektering <strong>og</strong> udførelse, <strong>og</strong> da at graden af kompleksitet kan være svær at formidle, bør dette<br />

være et fokusområde. Et konstruktivt samarbejde kan ødelægges pga. af for stort pres på<br />

hinanden på tid/ økonomi mv. Desuden anføres i evalueringerne, at fagligt kompetent bemanding<br />

<strong>og</strong> den indbyrdes kemi <strong>og</strong> faglighed blandt nøglepersoner er væsentlig for relationer <strong>og</strong><br />

samarbejde. De personlige relationer er afgørende for et godt resultat, (hvilket både dækker over<br />

udviklede løsninger/mål <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>). Samtlige teams bør derfor sammensættes med omhu <strong>og</strong><br />

projektorganisationen skal løbene tilpasses behovene.<br />

Det ligger implicit i evalueringerne, at der var perioder, hvor at samarbejdet ikke fungerede<br />

optimalt. I forhold til dette, ser jeg et behov for, at bygherre tager aktion <strong>og</strong> gennem kommunikation<br />

medvirker til at løse op, mediere, finde konstruktive samarbejdsløsninger eller i yderste konsekvens<br />

forsøge at ændre på de enkelte parters projektbemanding.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 23 af 35<br />

7.5 Kommunikation <strong>og</strong> samarbejde i systemisk forståelse<br />

Selv om M. Plompen ikke nævner systemiske teorier, vil jeg tillade mig at påpeger, at der er<br />

adskillige paralleller mellem Plompens argumentation <strong>og</strong> de systemiske teorier <strong>og</strong> den<br />

anerkendende ledelsestilgang. Begge steder findes antagelserne om, at det er i den løbende<br />

påvirkning mellem de kreative udviklere med forskellige kvaliteter <strong>og</strong> kompetencer <strong>og</strong> firmaets<br />

organisatoriske understøtning at udviklingsmiljøet opstår. Det enkelte individ <strong>og</strong> de kontekstuelle<br />

rammer indgår med andre ord i et innovationssystem, som udspilles i en dial<strong>og</strong>isk kontekst (en del i<br />

en ekspert-kontekst), hvilket er kendetegnende for systemisk procesforståelse (J. Storch, 2009).<br />

Med systemisk afsæt fremfører Hasleboe (2008), hvordan at positiv <strong>og</strong> anerkendende<br />

kommunikation i - <strong>og</strong> om selve processen (om hvad der skal foregå, hvilke rammer der er for<br />

arbejdet, at alle ideer er tilladte <strong>og</strong> velkomne) vil få stor betydning for samarbejde <strong>og</strong><br />

relationsopbygning, <strong>og</strong> at der derfor bør være specielt fokus på dette. Der vil kunne skabes den<br />

tryghed <strong>og</strong> tillid, der er nødvendig for at interessenterne – <strong>og</strong>så de professionelle kreative - tør<br />

byde ind med ideer eller samarbejde åbent i projektorganisationen, hvor de ikke nødvendigvis<br />

kender hinanden.<br />

Ifølge C. Hornstrup, J. Loehr-Petersen m.fl. (2010), som <strong>og</strong>så har rødder i socialkonstruktivismens<br />

systemisk forståelse, er spr<strong>og</strong>et ikke et medium, hvor man kan afspejle, lagre eller videregive<br />

objektive beskrivelser af virkeligheden. I praksis kommunikerer vi med vores eget billede af dem, vi<br />

kommunikerer med. Derfor bliver evnen til at fastholde nysgerrighed det vigtigste redskab til at<br />

skabe en gensidig forståelse. Hornstrup m.fl. pointerer ligesom Hasleboe, at vi via nysgerrighed<br />

kan undersøge hinandens udsagn, handlinger <strong>og</strong> bagvedliggende meninger <strong>og</strong> værdier. Spr<strong>og</strong>et<br />

muliggør, at vi samordner vores ideer, fordi vi kan koordinere vores handlinger – dermed bliver<br />

vores koordinerede virkelighed, i systemisk forståelse, en social konstruktion. Kun gennem fælles<br />

dial<strong>og</strong> kan man skabe fælles forståelser jf. C. Hornstrup, J. Loehr-Petersen m.fl. (2010)<br />

I forhold til udviklingsprocesser, hvor bygherre <strong>og</strong> brugere deltager, er der, som tidligere nævnt, en<br />

speciel udfordring i forhold til at skabe fælles forståelse i gruppen. Her vil ”eksperterne” – arkitekter<br />

<strong>og</strong> ingeniører - typisk have en fælles forudgående forståelse, som i høj grad bygger på implicit<br />

viden. Ifølge Ralph D. Stacey (2000) er der en fare ved, at eksperter i stort omfang arbejder ud fra<br />

implicit viden. Det er via spørgsmål <strong>og</strong> udtalte modeller med refleksion, at man bevæger sig fra<br />

”single loop learning” til ”double loop learning”, hvor der virkelig sker et radikalt udviklingsskridt. På<br />

baggrund af denne antagelse bør jeg kunne konkludere, at lægfolks deltagelse i<br />

udviklingsprocesser - mange spørgsmål, der vil fremprovokere en eksemplificering <strong>og</strong> visioner<br />

uden en byggetekniske begrænsninger – vil kunne bidrage til nye fælles forståelser.<br />

Gennem dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> via forskellige kommunikative teknikker kan man nuancere perspektiverne på en<br />

sag, men <strong>og</strong>så skabe et ”Multivers” med fælles billeder <strong>og</strong> forståelser af, hvor udviklingen eller<br />

teamet er på et givent tidspunkt. Kommunikation <strong>og</strong> ideudveksling sker bedst i organisationer <strong>og</strong><br />

sammenhænge, som ikke bygger på magtstrukturer (G. Hasleboe, 2008) – her kan skabes en<br />

forståelse for <strong>og</strong> accept af, at der er mange syn på virkeligheden <strong>og</strong> ingen objektiv sandhed. De<br />

mange synsvinkler bedst kommer i spil i cirkulære processer, hvor der anerkendende inviteres med<br />

nysgerrighed <strong>og</strong> interesse for, hvordan andre parter oplever tingene (G. Hasleboe, 2008).<br />

Jeg vil kun kort her nævne <strong>og</strong> vise n<strong>og</strong>le af de kommunikative værktøjer, som findes i den<br />

systemiske ledelses værktøjskasse:<br />

- Vekslen mellem handlingsperspektiv <strong>og</strong> metaperspektiv <strong>og</strong> forskellige spørgeteknikker –<br />

hertil kan f.eks. 5 F- modellen: 5F: Find, Forstå, Forstør/forestil, Fokuser, Frigør -<br />

understøtter flowet <strong>og</strong> variationen mellem handlingsniveau <strong>og</strong> metaniveau, <strong>og</strong><br />

spørgeteknikker fra coachingkulturen vil kunne udforske, udfolde <strong>og</strong> italesætte forståelser<br />

(Søholm m.fl., 2006). Vekslen mellem åbnende <strong>og</strong> lukkende<br />

- Bevidsthed om skiftevis åbnende <strong>og</strong> lukkende dial<strong>og</strong> i faser, Ole Striims (2002), jf. fig. 8


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 24 af 35<br />

Samtlige interviewede personer giver udtryk for, at dial<strong>og</strong>en, samarbejde relationer i teamet,<br />

åbenhed <strong>og</strong> opmærksomhed er væsentlig for udvikling af nye ideer.<br />

LP nævner ligeværdighed i dial<strong>og</strong>en mellem arkitekt <strong>og</strong> ingeniør som en forudsætning <strong>og</strong> en<br />

udfordring, når forskellige hierarkiske lag i de enkelte firmaer møder hinanden, hvilket stemmer<br />

overens med Hasleboes pointe om magtstrukturer i grupper.<br />

KHJ/FJ pointerede, at en åben dial<strong>og</strong>, hvor man på en ordentlig måde udtrykker konstruktive<br />

holdninger er vigtig for processen. Imødekommenhed nævnes i forbindelse med den<br />

organisatoriske understøtning.<br />

Der er blandt de interviewede generelt enighed <strong>og</strong> bevidsthed om, at man via spørgsmål kan<br />

udfordre <strong>og</strong> bringe nye vinkler til projekterne, men der gives ikke udtryk for, at man anvender<br />

specifikke metoder. Der er ligeledes en generelt opfattelse af at praktisering af almene etiske<br />

spilleregler for god/ordentlig kommunikation har betydning for, hvordan samarbejdet kommer til at<br />

fungere.<br />

Der er ingen af de interviewede, der direkte nævner begreberne ”systemisk ledelse” eller<br />

”anerkendende tilgang”, som n<strong>og</strong>et, der specielt kunne understøtte en kreativ udvikling, men jeg<br />

ser ligheder mellem de ord/forhold, som de interviewede pointerer som betydningsfulde <strong>og</strong> de<br />

elementer, som er karakteristiske for den systemiske ledelses anerkendende tilgang.<br />

I samtlige interviews er der kun meget svage indikationer af, at man arbejder bevidst med<br />

kommunikationsteknikker <strong>og</strong> værktøjer, som f.eks. anvendes indenfor den systemiske<br />

konsulentbranche.<br />

Jeg har d<strong>og</strong> indsigt i, at bygherre i forhold til Multimediehus <strong>og</strong> Godsbane i de indledende<br />

brugerinddragende faser har benyttet sig af flere af de teknikker, som indgår i Ole Striims model.<br />

Jeg må selvransagende overveje, om de svage indikationer af bevidsthed om<br />

kommunikationsstrategi <strong>og</strong> teknikanvendelse, kan skyldes, at interviewet ikke har åbnet<br />

tilstrækkelig godt i forhold til denne vinkel.<br />

Modsat kan de svage indikationer <strong>og</strong>så være et udtryk for, at der i byggebranchen er større<br />

tradition for at kommunikere om - <strong>og</strong> på planlægnings- <strong>og</strong> handlingsniveau end for at kommunikere<br />

om kommunikationen – metaniveauet.<br />

I Multimediehusets forhandlingsfase konstaterer man, at de konkurrerende hold arbejdede meget<br />

forskelligt med kommunikation. N<strong>og</strong>le teams italesatte deres interne proces <strong>og</strong> kommunikation <strong>og</strong>


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 25 af 35<br />

frembragte disse metaperspektiver. I Godsbane-projektet oplever BB, at totalentreprenørteamets<br />

indledende værdi- <strong>og</strong> samarbejdsdrøftelser, har en afsmittende <strong>og</strong> bevidstgørende effekt på<br />

bygherres organisation. Dette fortæller mig, at kommunikationsbevidsthed vil være meget<br />

konstellations- <strong>og</strong> personafhængig, hvilket kunne være udtryk for en systemisk tolkning.<br />

I Musikhus-evalueringerne fylder kommunikation generelt meget. Budskabet: ”mangel på<br />

kommunikation resulterer i stor frustration <strong>og</strong> dårligere samarbejde”, står klart. Følgende oplistede<br />

forventninger til en kompetent projektleder, betyder, at kommunikative kompetencer ikke må<br />

undervurderes: denne skal søge indsigt, forståelse, lytte, forventningsafstemme, formidle <strong>og</strong><br />

dirigere, så planlagte mål nås (<strong>styrbarhed</strong>). Der lægge desuden vægt på, at bygherre skal tænke<br />

kommunikation i alle led, <strong>og</strong>så de politiske – kommunikere risici, fremdrift, forudsætninger gennem<br />

skabeloner, sikre løbende orientering <strong>og</strong> inddragelse, afklare kommunikations- <strong>og</strong> samarbejdslinjer<br />

samt sikre skriftlig dokumentation for at opnå højere <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Med fokuspunkter som: relationer, anerkendende kommunikation, tillid, tryghed <strong>og</strong> nysgerrighed,<br />

som både T. Mikkelsen, S. Lybecker <strong>og</strong> M. Plompen fremhæver, ser jeg et oplagt match mellem<br />

disse, de empiriske undersøgelser <strong>og</strong> den systemiske anerkendende ledelsestilgang.<br />

Både 5 F metoden <strong>og</strong> Ole Striims model for problemløsning <strong>og</strong> praktisk idéudvikling illustrerer<br />

bevidsthed om faser <strong>og</strong> faseskift. De afgrænsende rammer, vil efter min opfattelse fint understøtte<br />

både ønsket om udvikling samt ønsket om rammer <strong>og</strong> styring af processen. Det synes oplagt at<br />

koble både tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske perspektiver på udviklingsprocesserne, således at<br />

<strong>styrbarhed</strong>en indgår som en integreret del af udviklingsprocessen. Det betyder, at forståelsen af<br />

alle elementers betydning for helheden bliver afgørende for det endelige produkt – hertil vil jeg på<br />

baggrund af teorier <strong>og</strong> empiri argumentere for at bevidst kommunikation <strong>og</strong> procesforståelse er<br />

kompetencer, som skal mestres i branchen.<br />

7.6 Lineær procesforståelse relateret til <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong> udvikling<br />

Jeg har i de forudgående afsnit underbygget, at den cirkulære procesforståelse <strong>og</strong> systemisk<br />

ledelses stemmer godt sammen med komplekse projektudviklingsprocesser, men jeg har samtidigt<br />

pointeret, at man gennem projektprocessen arbejder bevidst hen mod afklaringer, som muliggør<br />

planlægning <strong>og</strong> styring, dvs. øget grad af linearitet, hvilket aktualiserer dette afsnits fokus på den<br />

lineære procesforståelse.<br />

Planlægning <strong>og</strong> styring af ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi er discipliner, som har rødder i den klassiske<br />

projektledelse, Det er fortsat højt prioriterede fokusområder både på branchens uddannelser <strong>og</strong> i<br />

projektsammenhæng, men som solitære områderne ser det for mig ikke ud til, at disse kan matche,<br />

det der skal til i store komplekse udviklingsprojekter.<br />

Projektarbejdsformen udgør ifølge Hans Mikkelsen, Jens O. Riis i ”Grundb<strong>og</strong> i projektledelse”<br />

(2002) en væsentlig kerne af den moderne organisations evne til at gennemføre uvante <strong>og</strong><br />

komplekse opgaver med intensitet, hastighed <strong>og</strong> nyttige resultater”, hvilket i særdeleshed er<br />

gældende indenfor byggeriet.<br />

I samme grundb<strong>og</strong> beskrives den klassiske projektforståelse således: ”Et projekt opstår, fordi der<br />

er et formål/nyttemål med at gennemføre det. Projektet leverer en løsning (et produkt, projektets<br />

direkte output), mens nytteværdierne ved brug af dets produkt må opnås hos brugerne <strong>og</strong> køberne<br />

af produktet. Projektets løsning bliver et middel til at opnå den tilsigtede nytte. Produktet skal findes<br />

undervejs, men når det er valgt, bliver det i sig selv til et resultatmål, som skal nås. Tidsterminer,<br />

omkostninger, arbejdsindsats er yderligere mål <strong>og</strong> rammer, som skal overholdes. Slutresultatet,<br />

som orienteringen mod projektets produkt <strong>og</strong> mod tids- <strong>og</strong> omkostninger kommer ofte til at<br />

dominere på bekostning af opmærksomheden på den tilsigtede nytte” (Mikkelsen, Riis, s. 15,<br />

2002).<br />

Ole Jepsen, Nicholai Schiørring, Lars Rasmussen beskriver i ”Ledelse af projekter – udvid din<br />

kompetence!” (2003) en b<strong>og</strong> rettet mod certificerede projektledere den klassiske projektforståelse<br />

således: ”Ud fra en foranalyse/kommissorium bruges energien i starten af projektet på at grave sig<br />

ned i projektets indhold – at få specificeret, hvad kravene er til det (system), der skal udvikles.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 26 af 35<br />

Målet er, så hurtigt som muligt, at fremskaffe en fuldstændig <strong>og</strong> fastlåst beskrivelse, der kan danne<br />

grundlag for en egentlig estimering <strong>og</strong> planlægning” – en beskrivelse som i endnu højere grad<br />

fastslår, at man indenfor den klassiske projektforståelse mener, at processen kan planlægges, <strong>og</strong><br />

at ting kan forudses, således at man ikke har brug for iterative processer.<br />

Projekters karakter varierer, <strong>og</strong> graden af afklaring i forhold til henholdsvis nyttemål, produktmål <strong>og</strong><br />

fremgangsmåde hænger sammen med projekttypen. Mikkelsen <strong>og</strong> Riis skelner f.eks. mellem et<br />

gennemførelsesprojekt, hvor både nyttemål, produktmål <strong>og</strong> fremgangsmåde kan defineres entydigt<br />

<strong>og</strong> forskellige udviklingsprojekter – enten af gennemførelseskarakter - men med ny teknol<strong>og</strong>i eller<br />

et forskningsprojekt, hvor fremgangsmåden er uklar ved det førstnævnte <strong>og</strong> samtlige mål/metoder<br />

er uklare for et forskningsprojekt. Diskussionen om, hvilken projektledelsesmetode, der er bedst<br />

egnet til specifikke projekter bliver derfor relevant jf. Mikkelsen <strong>og</strong> Riis, hvilket Ole Jepsen m. fl.<br />

(2003) er meget enige i.<br />

7.7 Valg af ledelsesmetoder - relevant for ethvert projekt<br />

Mikkelsen <strong>og</strong> Riis pointerer styrken ved cirkulære planlægningsmodeller (PPSOP- modellen), hvor<br />

projektledelsen integrerer elementer vedr. hovedpunkterne: Produkt, Processer, Systemer,<br />

Organisation <strong>og</strong> Personer. Samtidigt angiver de en række projektstyringsmetoder, som <strong>og</strong>så<br />

indeholder elementer af den systemiske forståelse i forhold til styring i projekternes lineært<br />

planlagte faser. F.eks. hvordan man gennem 5S–modellen: Samvirke, Samordning, Samtale,<br />

Samhørighed <strong>og</strong> Styring kan arbejde med samarbejdet i en projektgruppe.<br />

Morten Fangel (2003) er enig med Mikkelsen <strong>og</strong> Riis i deres betragtning om, at man hver gang, må<br />

tage udgangspunkt i det specifikke projekt for at fastlægge den bedst egnede projektmetode. F.<br />

eks. skriver M. Fangel: ” Forskellige måder at drive (system)udvikling på kræver forskellige<br />

ledelsesstile”. Han understreger, at det derfor bliver vigtigt at have en god forståelse af, hvad hhv.<br />

den klassiske <strong>og</strong> den dynamiske projektledelsesmodel lægger vægt på. På den baggrund<br />

sammenstiller Jepsen, Sciørring <strong>og</strong> Rasmussen (kap. 2 (2003)) hhv. ”Klassisk” <strong>og</strong> ”dynamisk”<br />

projektledelse, hvor de to ledelsesperspektiver behandles i forhold til en række relevante emner –<br />

”plan - krav – ændring”, ”kommunikation”, ”motivation – effektivitet”, ”rapportering” <strong>og</strong> ”fastlæggelse<br />

af scope”<br />

Jeg har i bilag 2 sammensat et udpluk af ovennævnte sammenstilling, som illustrerer karakteristika<br />

for <strong>og</strong> markante forskelle mellem den klassiske <strong>og</strong> den dynamiske (cirkulære) proces- <strong>og</strong><br />

ledelsesforståelse. Nedenfor vil jeg se nærmere på styringsmæssige virkemidler.<br />

For at komme tættere på en afklaring af, hvilke projektkarakteristika, der matcher den klassiske <strong>og</strong><br />

den dynamiske, har Ole Jepsen, Nicholai Schiørring, Lars Rasmussen udarbejdet et<br />

scoringssystem, så man kan få et fingerpeg i retning af, om man bør vælge en ren klassisk, en ren<br />

dynamisk indfaldsvinkel eller en kombination af disse. Selv om scoringssystemet er udviklet til IT-<br />

projekter, er det min vurdering, at deres nedenstående oversigt over, i hvilken retning projektets<br />

karakteristika trækker, kan anvendes inden for byggeriet. Oversigten svarer i øvrigt godt til de<br />

karakteristika, som Lotte Darsø (2001) opstiller for hhv. prejekt <strong>og</strong> projekt (jf. afsnit 7,3), hvor<br />

prejekt trækker i retning af dynamisk ledelsesstil <strong>og</strong> projekt trækker i retning af klassisk ledelsesstil.<br />

Jeg har tilladt mig at tilføje yderligere 3 parametre, som vedrører økonomi <strong>og</strong> tid, da disse<br />

parametre, ifølge min analyse af udbudsformer <strong>og</strong> empiri, er relevante for denne afhandlings<br />

perspektiv på ledelsestilgangen.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 27 af 35<br />

Således trækker projektkarakteristika i forskellig ledelsesmæssig retning:<br />

Da byggeprojekter både indeholder faser, der kan karakteriseres som nævnt under dynamisk<br />

proces <strong>og</strong> faser, hvor karakteristika er beskrevet som under klassisk lineær proces, <strong>og</strong> da bygherre<br />

både ønsker at opnå udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>, bliver det, set fra mit perspektiv, ikke et spørgsmål<br />

om at vælge mellem de to ledelsesformer, men et spørgsmål om at kombinere <strong>og</strong> integrere de to<br />

ledelsesformer, så man styrker projektet i de to ønskede retninger – udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Denne konklusion understøttes af Musikhus-evalueringerne, hvor den interne organisering <strong>og</strong> ikke<br />

mindst projektlederens faglige kompetencer i forhold til økonomi, byggeri <strong>og</strong> projektledelse samt<br />

personlige kompetencer pointeres som afgørende i forhold det opnåede resultat.<br />

I Multimediehusprojektet er der stor bevidsthed om, hvilke roller organisationen skal udfylde <strong>og</strong> at<br />

bygherre skal sammensætte en kompetent organisation, der matcher disse. NV uddyber<br />

endvidere: ”Det er for utænkeligt, at bygherre alene, uden brug af bygherrerådgiver, skal matche<br />

rådgiveres <strong>og</strong> entreprenørers organisationer.<br />

7.8 Styrbarhed anvendelig – <strong>og</strong>så i udviklingsprocesser<br />

Når jeg her ser nærmere på en række lineære ledelsesværktøjer, er det for at identificere, hvordan<br />

disse kan kobles til muligheden for styrke udviklingsmulighederne.<br />

Man kan vælge, at se stram styring af f.eks. tid <strong>og</strong> økonomi, som en meget tydelig afgrænsning af<br />

rammerne for udviklingsprocessen, hvilket vi tidligere har fået bekræftet ikke nødvendigvis er<br />

modsætninger.<br />

Styring i forhold til overordnede nyttemål, funktioner <strong>og</strong> anvendelighed må primært ligge i projektets<br />

tidlige faser, idet det er her grundprincipperne fastlægges. Projektgruppen må d<strong>og</strong> løbende<br />

udfordre sig selv i forhold til at få mest muligt ud af de givne rammer <strong>og</strong> følge op på, om dette


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 28 af 35<br />

svarer til de opsatte mål – funktionsmæssigt <strong>og</strong> økonomisk. Man kan evt. udsætte projektet for en<br />

”second opinion”, eller granskningsseminarer el. lignende.<br />

I forhold til at sikre <strong>styrbarhed</strong> i de efterfølgende faser, har karakteren af projektstyring jf. Mikkelsen<br />

<strong>og</strong> Riis (2003) tilknytning til usikkerheder i projektet. Usikkerhed kan ligge i ”handlingsusikkerhed”<br />

eller som følge af en række spændingsfelter i projektet, f.eks. modstridende mål, forskellige<br />

arbejdskulturer, magtspil, uenighed om metoder, personlige modsætninger, modstand mod<br />

forandringer, konkurrerende projekter, forskellige faglige kompetencer – af Christensen <strong>og</strong> Kreiner<br />

<strong>og</strong>så kaldet operationel <strong>og</strong> kontekstuel usikkerhed.<br />

Evalueringerne af Musikhusprojektet viser, at håndtering af projektets spændinger bør ske gennem<br />

forventningsafstemmende dial<strong>og</strong>. Mangel på kommunikation skaber dårligere samarbejde – derfor<br />

bør man afklare kommunikations- <strong>og</strong> samarbejdslinjer samt fastlægge spilleregler for<br />

interessentinddragelse.<br />

Det pointeres, at det er afgørende for processen, at bygherre skaber realistiske tidsmæssige <strong>og</strong><br />

økonomiske rammer, hvilket bør gøres på baggrund af et forarbejde, hvor risici <strong>og</strong> grundlag<br />

fremgår.<br />

Reduktion af sårbarhed i forhold til ressourcekontinuitet bliver nævnt som et fokusområde i både<br />

Musikhusevalueringerne <strong>og</strong> i Multimediehuset. Her nævnes incitamentsaftaler med primære<br />

personer, som en mulighed for at sikre kontinuitet.<br />

Risikohåndteringen kan være enten en reaktion efter at skaden er indtruffet – eller en reaktion<br />

inden skaden er sket. En usikkerhedsanalyse vil resultere i kontrolpunkter til<br />

kvalitetssikringssystemet, som vil skulle sikre overvågning, kontrol <strong>og</strong> alarmsystemer (Mikkelsen <strong>og</strong><br />

Riis, 2003).<br />

Det er min vurdering, at byggeriets parter bl.a. som følge af mange ansvarspådragende<br />

byggeskader, har set nytteværdien af kvalitetssikringssystemer.<br />

Styrbarhed i forhold til de ændringer, der sker under vejs i projektet <strong>og</strong> styring af afledte effekter,<br />

udgør en væsentlig økonomisk usikkerhed med risiko for konflikter <strong>og</strong> dermed en udfordring for<br />

projektledelsen. Musikhus-evalueringerne viser, at dette kan være et problemfelt. Det anbefales<br />

derfor, at man løbende afklarer ændringer, så den økonomiske risiko ikke ophobes.<br />

Mikkelsen <strong>og</strong> Riis (2003) anviser en økonomistyringsmodel, hvor byggeriets sammenspillende<br />

parametre: ressourcer (indsats <strong>og</strong> omfang), produkt (indhold, mængde, sværhed, kvalitet,<br />

ændringer), ressourcepriser <strong>og</strong> leverandørpriser <strong>og</strong> de afledte effekter opdateres løbende <strong>og</strong><br />

parallelt i byggeriets faser, så dette kan sammenstilles med det realistiske budget. Kalkulationer <strong>og</strong><br />

prissætning af usikkerhed bør indgå i økonomistyringsmodellen, ligesom proaktivitet i forhold til<br />

håndtering eller reduktion af usikkerhed bør være ledelsesværktøjer, som anvendes.<br />

Multimediehus <strong>og</strong> Musikhus-evalueringer anbefaler, ligesom Mikkelsen <strong>og</strong> Riis, anvendelse af<br />

økonomiske styringsmodeller. Evalueringerne anbefaler løbende afstemning mellem budget,<br />

dispositionsregnskaber <strong>og</strong> udgifter.<br />

Da udviklingsprojekter i perioder indeholder uafklarede elementer eller kaoslignende tilstande, må<br />

man som bygherre acceptere, at <strong>styrbarhed</strong>en specielt i indledende faser er mindre til fordel for<br />

udviklingselementet, <strong>og</strong> at der må ofres relativt meget tid <strong>og</strong> mange ressourcer til at samordne<br />

løsningsforslag <strong>og</strong> økonomi. Samordningsprocesserne kræver cirkulære procesledelsesteknikker<br />

<strong>og</strong> således kan de cirkulære processer <strong>og</strong>så understøtte <strong>styrbarhed</strong>en. Budgetter, ressourcer <strong>og</strong><br />

tid, som muliggør udvikling <strong>og</strong> løbende cirkulær opfølgning, bliver forudsætninger for indfrielse at<br />

både udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 29 af 35<br />

8.0 Afprøvning af hypoteser<br />

På baggrund af analyse af udbudsdirektivet, udbudsformer, betydningsfulde elementer for hhv.<br />

innovative udviklingsforløb <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> vil jeg her opsummere sammenhæng mellem hypoteser<br />

<strong>og</strong> delkonklusioner, som belyser denne afhandlings problemformulering.<br />

Hypotese 1: ”Gennemførelse af projekter af innovativ karakter forudsætter, at bygherre skaber <strong>og</strong><br />

er med til at sætte rammer, der muliggør dial<strong>og</strong> mellem en række bidragende kompetencer <strong>og</strong> at<br />

bygherre sikrer realistiske tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske betingelser. Dette kan i forhold til de<br />

<strong>offentlige</strong> udbudsbetingelser i et vist omfang lade sig gøre, men det kræver en bevidst stillingtagen<br />

til bl.a. kriterieopbygning i bygherres udbudsstrategi at indarbejde dial<strong>og</strong>faser.”<br />

Jeg har konkluderet, at den <strong>offentlige</strong> bygherre i særlig grad udfordres i forhold til at skabe udbuds-<br />

<strong>og</strong> <strong>byggeprocesser</strong>, som både sikrer overholdelse af udbudsdirektivet, innovative udviklingsforløb<br />

<strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.<br />

En væsentlig faktor i denne udfordring er ligger i det dilemma, der opstår mellem udbudsdirektivets<br />

begrænsende mulighed for dial<strong>og</strong> i faser, hvor de hovedelementer i udviklingsforløbene<br />

fastlægges, <strong>og</strong> det faktum, at udviklingsprocesser forudsætter dial<strong>og</strong> mellem en række forskellige<br />

kompetencer for at skabe nye vinkler <strong>og</strong> perspektiver, som generer den afgørende ”ud af boksen”-<br />

tænkning.<br />

Jeg har gennem analyser vist, at dial<strong>og</strong>muligheden varierer i forhold til tre udbudsforløb - dels<br />

varierer længden af dial<strong>og</strong>perioderne, dels er antallet af dial<strong>og</strong>parter forskellig <strong>og</strong> sidst er<br />

perioderne placeret på forskellige tidspunkter i byggeprojektets samlede proces.<br />

Faktorer som udbudsstrategi, tid, økonomi, risikovillighed <strong>og</strong> ledelsesmæssig understøtning har<br />

vist sig <strong>og</strong>så at have stor betydning for udviklingsprocesser. Jeg har derfor konkluderet, at<br />

bygherre evne til at gennemtænke den samlede udbudsstrategi, evne til at skabe optimale<br />

processer, realistiske tidsmæssige - <strong>og</strong> økonomiske rammer, <strong>og</strong> ikke mindst bygherres evne til,<br />

gennem kombinering af hhv. cirkulære <strong>og</strong> lineære procesledelse, har afgørende betydning for<br />

bygherres mulighed for at opnå balance mellem innovative udviklingsforløb <strong>og</strong> samtidig <strong>styrbarhed</strong>.<br />

Hypotese 2: ”Kreativ udfoldelse stiller særlige krav til processens kommunikation – den skal være<br />

udforskende, skabe refleksion <strong>og</strong> udvikling gennem forstyrrelser, så man ser nye forbindelser.<br />

Gennem systemisk ledelse - cirkulære <strong>og</strong> anerkendende kommunikation kan man genere ideer,<br />

hypoteser, forståelser <strong>og</strong> historier, så folk trygt <strong>og</strong> motiveret kan bidrage til at nye virkeligheder kan<br />

opstå.”<br />

Hypotesen bekræftes af en række teoretikere, som beskæftiger sig med kreative <strong>og</strong> innovative<br />

processer. Specielt kobling af den cirkulære procesforståelse <strong>og</strong> den systemiske ledelsestilgang til<br />

anerkendende metoder <strong>og</strong> kommunikation synes at understøtte kreativ udfoldelse.<br />

Kommunikationen bliver et processkabende element blandt byggesagens involverede parter, <strong>og</strong> jo<br />

bedre man forstå at navigere, udforske <strong>og</strong> italesætte udvikling <strong>og</strong> proces, jo bedre resultater.<br />

Empirisk bekræftes ligeledes, at det er gennem udforskende <strong>og</strong> reflekterende iterative processer at<br />

udvikling dannes. Det fremgår af samtlige interviews, at man i høj grad arbejder ud fra dagligdags<br />

forståelser af god etik for kommunikation, men ikke at man arbejder ud fra en bevidst systemisk<br />

anerkendende tilgang med vekslede perspektivering.<br />

Afhandlingens belysning af dilemmaerne om samtidigt at sikre udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> viser, at det<br />

ikke kun er de kreative udviklingsforløb, der stiller særlige krav til kommunikation. Behovet til at<br />

afstemme forventninger på mange niveauer, skabe konstruktive samarbejdsforløb, løbende følge<br />

op, forhandle <strong>og</strong> evt. løse konflikter er afgørende elementer i forhold til byggeprojekters<br />

succesopnåelse. De systemiske metoder <strong>og</strong> bygherres samt øvrige involveredes kommunikative,<br />

personlige <strong>og</strong> processuelle kompetencer er derfor vigtige som faglige kompetencer både i forhold<br />

til udviklingsprocesser <strong>og</strong> i forhold til <strong>styrbarhed</strong>.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 30 af 35<br />

Hypotese 3: ”En kombination af cirkulære <strong>og</strong> lineære ledelsesmetoder både hos rådgivere,<br />

entreprenører <strong>og</strong> bygherre vil kunne understøtte bygherres efterspørgsel på hhv. kreative<br />

processer <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.”<br />

Man må som bygherre acceptere, at der er perioder, hvor projekttilstanden er kaotisk <strong>og</strong> risikofyldt,<br />

men man kan ved at kommunikere <strong>og</strong> lede ud fra definerede tidsmæssige udviklingsrammer <strong>og</strong><br />

efterfølgende/parallel økonomisk opfølgning – evt. kontrolberegning hæve sikkerheden <strong>og</strong> dermed<br />

<strong>styrbarhed</strong>en.<br />

Afhandlingen underbygger både teoretisk <strong>og</strong> empirisk, at kombinationen - <strong>og</strong> integreringen af<br />

ledelsesmetoder er nødvendig, hvis man som bygherre ønsker både udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong>.<br />

De indledende cirkulære udviklingsperioder indeholder momenter <strong>og</strong> perioder af kaos-tilstande,<br />

hvor både løsningsmæssig <strong>og</strong> økonomisk usikkerhed er højere, men overordnede lineære<br />

projektplaner <strong>og</strong> økonomistyringsværktøjer kan medvirke til rammesætning af <strong>og</strong> fokusering i<br />

udviklingsforløbene.<br />

På samme måde kan økonomisk styring, såfremt et realistisk budget er udgangspunktet, være med<br />

til at sætte specifikke rammer for udviklingsmulighederne. Det er i de iterative processer, hvor både<br />

udviklingsløsninger <strong>og</strong> økonomi parallelt udforskes, at både <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong> udvikling gøres<br />

realistisk. Begge elementer er i understøtter den mere forretningsmæssige udviklingstilgang, som<br />

de interviewede arkitekter ser som fremtidens udviklingsbetingelser.<br />

Den projektledelsesform, hvor projektplanerne løbende revurderes <strong>og</strong> korrigeres i forhold til den<br />

overordnede projektplan, er ifølge teori <strong>og</strong> empiri mere realistisk end den ”rene” lineære<br />

projektledelse. Den løbende projektudvikling – gerne med inddragelse af entreprenørernes<br />

erfaringer, betyder at der løbende sker ændringer. Det stiller derfor krav om smidige<br />

projektplanlægning – d<strong>og</strong> indenfor både tidsmæssige - <strong>og</strong> økonomiske rammer.<br />

Hypotese 4: ”Fokus på relationer, roller, proces <strong>og</strong> anerkendende kommunikation herom vil styrke<br />

projektprocessen generelt – dette lader sig gøre, hvad enten man leder ud fra cirkulære, lineære<br />

eller en kombination af disse to principper.”<br />

Hypotesen hænger tæt sammen med hypotese 2 <strong>og</strong> 3. Der er hverken teoretisk eller empirisk tvivl<br />

om, at fokus på relationer, roller <strong>og</strong> proces har stor betydning for projektforløb <strong>og</strong> resultater. Der er<br />

d<strong>og</strong> empirisk kun en svag indikation af, at den metaperspektiverende kommunikation om relationer,<br />

roller <strong>og</strong> proces styrker processen, mens der er en god teoretisk underbygning af dette.<br />

Dette indikerer muligvis, at der i byggebranchens rødder i den lineære procesforståelse betyder, at<br />

der endnu ikke er tradition for metaperspektivet - kommunikation om kommunikationen. Det er d<strong>og</strong><br />

min vurdering, at de seneste års udvikling indenfor byggeriet er kendetegnet ved stigende<br />

bevidsthed om både kommunikation <strong>og</strong> processer. Derved vil kompetencerne til at benytte<br />

specifikke kommunikative <strong>og</strong> ledelsesteknikker sandsynligvis <strong>og</strong>så øges.<br />

Det øgede fokus på relationer <strong>og</strong> processer taler for, at den <strong>offentlige</strong> bygherre må handle mere<br />

bevidst i forhold til de vilkår <strong>og</strong> rammer, som skabes som grundlag for relationerne <strong>og</strong> processerne.<br />

Man skaber f.eks. ikke optimale rammer for udviklingsforløb med kontrakter, som bygger på<br />

mistillid <strong>og</strong> kontrol.<br />

9.0 Overordnet konklusion<br />

Jeg har løbende gennem denne afhandling konkluderet på trekantsmodellens tre perspektiver –<br />

Udbudsdirektivet, innovativ udvikling <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong> sammenhæng mellem disse, <strong>og</strong> jeg har<br />

derved belyst problemformuleringen: ”Hvordan kan den <strong>offentlige</strong> bygherre skabe <strong>og</strong> lede udbuds-<br />

<strong>og</strong> projektforløb, som både åbner mulighed for kreative processer mellem bygherre, brugere <strong>og</strong><br />

byggeriets professionelle parter <strong>og</strong> samtidigt sikrer høj <strong>styrbarhed</strong> i forhold til ydelser, tid <strong>og</strong><br />

økonomi.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 31 af 35<br />

Denne konklusion begrænses derfor til at være overordnet:<br />

Den <strong>offentlige</strong> bygherre kan gennem bevidst udbudsstrategi, mangfoldig <strong>og</strong> kompetent bemanding<br />

<strong>og</strong> gennem en kombinering af henholdsvis cirkulær, lineær <strong>og</strong> systemisk procesledelse skabe<br />

realistiske <strong>og</strong> processuelle, tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske rammer som sikrer balance mellem<br />

innovativ udvikling <strong>og</strong> samtidig <strong>styrbarhed</strong> i komplicerede byggeprojekter, men det er ikke uden<br />

udfordringer i forhold til de begrænsende rammer, som udbudsdirektivet angiver.<br />

At mestre alle aspekter i hele processen forudsætter inddragelse af en række kompetencer:<br />

Menneskelige, juridiske, udbudsretlige, byggefaglige, politiske, kommunikative, processuelle - <strong>og</strong><br />

ledelsesmæssige, <strong>og</strong> derved bliver bygherres evne til at sikre det organisatoriske grundlag <strong>og</strong> ikke<br />

mindst viden <strong>og</strong> kompetencer særlig væsentlig for om den <strong>offentlige</strong> bygherre kan agere kompetent<br />

<strong>og</strong> professionelt til gavn for byggeproces, produkt <strong>og</strong> involverede.<br />

Nedenstående fig. 10 illustrerer, hvordan kombinationen <strong>og</strong> integration af - eller vekselvirkning<br />

mellem cirkulær, lineær <strong>og</strong> systemisk procesledelse bedst understøtter både innovation <strong>og</strong><br />

<strong>styrbarhed</strong> i komplicerede projektforløb.<br />

10.0 Perspektivering<br />

Afhandlingen understreger at indfrielse af succeskriterier i forhold til komplekse udviklingsprojekter<br />

er i tæt <strong>og</strong> direkte forbindelse med bygherres evne til at skabe de rette rammer <strong>og</strong> lede i forhold til:<br />

udbud, kontrakter, proces, organisering, samarbejde, indhold/vision, tid <strong>og</strong> økonomi.<br />

Da hovedparten af branchens erfarne projektfolk er uddannet for mere end 20 år siden, da<br />

projekter var mindre komplicerede, <strong>og</strong> hvor det klassiske projektledelsesfokus i større udstrækning<br />

var kendetegnende, er der et stort potentiale i efteruddannelse i branchen. Der er behov for<br />

udvikling af en række kompetencer - menneskelige, kommunikative, processuelle <strong>og</strong><br />

ledelsesmæssige kompetencer, som spænder bredere end det vi ser i dag.<br />

Branchens uddannelser har i n<strong>og</strong>en grad fokus på samarbejde <strong>og</strong> ledelse – f.eks. er<br />

gruppearbejder en obligatorisk del af alle branchens uddannelser. Det er d<strong>og</strong> min vurdering, at<br />

området bør opprioriteres kraftigt for at optimere <strong>og</strong> fremtidssikre branchens processer.<br />

Afhandlingen har anskueliggjort, at branchens meget snævre fortolkning af udbudsdirektivet<br />

resulterer i udbudsforløb, hvor dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> udvikling har vanskelige vilkår. Vi har samtidig set, at


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 32 af 35<br />

udbudsformen ”udbud efter forhandling” er meget anvendelig for store komplicerede projekter. En<br />

lempeligere fortolkning af udbudsdirektivet kunne f.eks. betyde, at flere knap så innovative<br />

projekter kunne udbydes under ”udbud efter forhandling”. Denne ønsketænkning synes d<strong>og</strong> ikke<br />

realistisk i en tid, hvor netop klagemuligheder skærpes.<br />

Det betyder, at der ligger en udfordrende analyse- <strong>og</strong> procesopgave i at finde modeller for, hvordan<br />

dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> udvikling <strong>og</strong>så i mindre projekter kan generes <strong>og</strong> understøttes.<br />

--- --- ---


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 33 af 35<br />

KILDER:<br />

Laila Launsø, Olaf Reipe, (2005)<br />

Forskning om <strong>og</strong> med mennesker – Forskningstyper <strong>og</strong> forskningsmetoder I samfundsforskning<br />

1. udgave, 2. oplag, 2005, Nordisk Forlag Arnold Busck A/S<br />

Gitte Hasleboe, (2008)<br />

Relationer i organisationer, En verden til forskel<br />

1. udgave, 7. udgave 2008, Gitte Hasleboe <strong>og</strong> Psykol<strong>og</strong>isk Forlag A/S<br />

Gitte Hasleboe, (1997)<br />

Konsultationer i organisationer,<br />

forord: jan 1997, kap – 1 – 5, Gitte Hasleboe <strong>og</strong> Psykol<strong>og</strong>isk Forlag A/S<br />

Molly-Søholm m. fl.: Thorkil Molly Søholm, Jacob Storch, Andreas Juhl, Kristian Dahl <strong>og</strong> Asbjørn Molly,<br />

(2007)<br />

Ledelsesbaseret coaching,<br />

1. udgave, 3. oplag 2007, Børsens Forlag<br />

Molly-Søholm m fl.: Thorkil Molly Søholm, Andreas Juhl, Jakob Nørlem, Jacob Storch, Asbjørn Molly-Søholm,<br />

(2007)<br />

Lederen som teamcoach<br />

1. udgave, 2. oplag 2007, Børsens Forlag<br />

Andreas Juhl, Anne Thybring, Asbjørn Molly, Jacob Storch, Kasper Lorentzen, Kristian Aagaard Dahl, Thorkil<br />

Molly<br />

Søholm, Thøger Riis Michelsen, (2008)<br />

Teambaserede organisationer i praksis<br />

1. udgave, 4. oplag. 2008, Dansk Psykol<strong>og</strong>isk Forlag<br />

Frank .J. Barret, David .L. Cooperride, Ronald E. Fry (2005)<br />

Practicing Organisation Development,<br />

Kap. 22: Bring Every Mind into the Game to Realize the Positive Revolution in Strategy<br />

2005, Pfeiffer, San Francisco<br />

Søren Lybecker, (2007)<br />

Innovatismer<br />

1. udgave, 2007, Forlaget Samfundslitteratur


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 34 af 35<br />

Søren Christensen, Kristian Kreiner, (1991)<br />

Projektledelse i løst koblede systemer<br />

1. udgave, 13. oplag, Jurist- <strong>og</strong> Økonomforbundets forlag<br />

Erik Lerdahl (?)<br />

A Vision-based methodol<strong>og</strong>y – a new approach to the design of innovation products<br />

Artikel udleveret på modul 1.2, MBV 2008<br />

Thea Mikkelsen (2009)<br />

Kreativitetens Psykol<strong>og</strong>i<br />

2009, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S<br />

Carsten Hornstrup, Jesper Loehr-Petersen, Allan Vinther Jensen, Thomas Johansen, Jørgen Gjengedal<br />

Madsen<br />

Systemisk ledelse, Den refleksive praktiker<br />

1. udgave, 8. oplag 2010, C. Hornstrup, J. Loehr-Petersen, A. Jensen, T. Johansen, J. Madsen, Psykol<strong>og</strong>isk<br />

Forlag A/S<br />

Bjarne Vind, Mikkel A. Thomassen (red.) (2009)<br />

Byggeriets <strong>Innovation</strong> – <strong>Innovation</strong> af byggeriet i teori <strong>og</strong> praksis.<br />

1. udgave, 1. oplag, 2009, Scanprint<br />

Lotte Darsø (2001)<br />

<strong>Innovation</strong> in the Making.<br />

2001, Samfundslitteratur<br />

Martine Plompen (2005)<br />

Innovative Corporate Learning – Excellent Management Development Practice in Europe<br />

2005, PALGRAVE MACMILLAN, Hampshire/New York<br />

Ole Striim (2002)<br />

Kreativ problemløsning & praktisk idéudvikling,<br />

2002, Gyldendal<br />

Hans Mikkelsen, Jens O. Riis (2003)<br />

Grundb<strong>og</strong> i projektledelse<br />

2003, 7. udgave, PRODEVO ApS<br />

Morten Fangel, Helene Harild (red.) m. flere forfattere (2003)<br />

Ledelse af projekter – udvid din kompetence<br />

2003, af Foreningen for Dansk Projektledelse


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> <strong>byggeprocesser</strong> 20.05.2010<br />

MBV 08/10 Katharina Nyborg Side 35 af 35<br />

Øvrigt materiale:<br />

Århus Kommune, tværmagistratslig arbejdsgruppe (2006)<br />

Evalueringsrapport, Musikhuset Aarhus, proces omkring Musikhusets tilbygning<br />

Marts 2006, Århus Kommune<br />

Byggeri & Planlægning, Sport & Fritids, Århus Kommune (2008)<br />

Notat af 21. april 2008: Musikhusudvidelsen – evaluering<br />

Ernest & Young (2008)<br />

Kommuners <strong>og</strong> regioners gennemførelse af anlægsprojekter – endelig rapport, 3. nov. 2008<br />

Rambøll A/S for Århus Kommune /Real Dania (2008)<br />

Nyt central havnebyrum <strong>og</strong> multimediehus I Århus, Udbudsbetingelser af 30. september 2008<br />

Pressekonsulent Jonas Heltberg (2010)<br />

”Kommunal anlægsaktivitet på historisk højt niveau” (Pressemeddelelse af 16.03.2010),<br />

2010, Kommunernes Landsforening<br />

Århus Kommune (2004)<br />

”Århusmodellen for borgerinddragelse”.<br />

Juni 2004, Århus Kommune<br />

BEK nr. 937 af 16/09/2004:<br />

”Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af <strong>offentlige</strong> vareindkøbskontrakter, <strong>offentlige</strong><br />

tjenesteydelseskontrakter <strong>og</strong> <strong>offentlige</strong> bygge- <strong>og</strong> anlægskontrakter”<br />

Forordning 1177/2009/EF (30. november 2009).<br />

Fortolkninger af bekendtgørelsen (Ditte Enersen, Konkurrencestyrelsen)<br />

Kilde: www. Konkurrencestyrelsen.dk


Analyse af dial<strong>og</strong>muligheder i <strong>offentlige</strong> udbud Bilag 1 A1<br />

Procesprincip for ”Traditionelt udbud” (uden forhandling/dial<strong>og</strong>): A: Udbud i totalrådgivning, fag-, hoved- eller storentrepriser<br />

Rådgivningssum, bygge- <strong>og</strong> anlægssum > EU- udbudsbetingelsernes grænseværdier for tjenesteydelser <strong>og</strong> bygge <strong>og</strong> anlægsarbejder.<br />

Proces:<br />

Ideoplæg,<br />

øk.<br />

grundlag<br />

Interessenter:<br />

Bygherre<br />

(BH)<br />

Brugere<br />

EU-udbud af<br />

bygherrerådgivning ,<br />

offentlig eller<br />

begænset. (BH)<br />

Bygherre - udbud<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR) -tilbud<br />

BHR<br />

-kontrakt<br />

BH<br />

BHR<br />

EU- udbud af<br />

tjenesteydelser:<br />

ark/ing.<br />

konkurrence, off<br />

/ begrænset<br />

Bygherre (BH), jur.<br />

(evt. brugere)<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR)<br />

”Lukket”<br />

konkurrence /<br />

tilbuds-periode,<br />

Arkitekter, ing. m.<br />

fl.<br />

Periode uden<br />

dial<strong>og</strong><br />

Dial<strong>og</strong> Dial<strong>og</strong> Dial<strong>og</strong><br />

Ide udfoldelse,<br />

projektering,<br />

udbudsstrategi, øk.<br />

kalkulationer, tid mv.<br />

Arkitekter, ing. m. fl.<br />

EU -Udbud<br />

af bygge- <strong>og</strong><br />

anlægsydelser,<br />

off /<br />

begrænset –<br />

fag, hoved,<br />

el.partnering<br />

Brugere, drift<br />

Bygherreråd-giver<br />

– KS<br />

Fordele: Kortere <strong>og</strong> billigere tilbudsperiode, end ved udbud efter forhandling<br />

Kendt (traditionel) udbudsform (tryghed), som giver mulighed for at bygherre <strong>og</strong> rådgivere har dial<strong>og</strong>baserede kreative processer efter budperioden.<br />

Detaljeret projektmateriale ved prisgivning, hvilket giver høj sikkerhed for ydelser, kvalitet <strong>og</strong> løsninger.<br />

Ulemper: Ingen dial<strong>og</strong> i tilbudsperioden vedr. totalrådgivning, = idéudvikling sker indledningsvist primært blandt arkitekter <strong>og</strong> ingeniører.<br />

Sen prissikkerhed kan resultere i omprojektering om nyt udbud, hvilket vil fordyre <strong>og</strong> forsinke projektet.<br />

Ark./<br />

ing.kontrakt<br />

BH, jur.<br />

BHR<br />

Ark. ing.<br />

Bygherre (BH)<br />

Brugere<br />

Bygherrerådgiver (BHR)<br />

Bygherre (BH) -<br />

KS<br />

Arkitekter, ing. m.<br />

fl.<br />

Tilbuds<br />

-periode<br />

BH,<br />

jur.<br />

BHR<br />

Ark.<br />

ing<br />

Entreprenører <br />

Periode<br />

uden<br />

dial<strong>og</strong><br />

Entreprisekontrakter <br />

Entreprenører<br />

Pris<br />

fastlåses<br />

Udførelse<br />

BH, jur.<br />

BHR<br />

Ark. ing<br />

Entreprenører


Analyse af dial<strong>og</strong>muligheder Bilag 1 B1<br />

Procesprincip for ”Traditionelt udbud” (uden forhandling): B: Udbud i totalentreprise<br />

Rådgivningssum, bygge- <strong>og</strong> anlægssum > EU- udbudsbetingelsernes grænseværdier for tjenesteydelser <strong>og</strong> bygge <strong>og</strong> anlægsarbejder.<br />

Proces:<br />

Ideoplæg,<br />

øk.<br />

grundlag<br />

Interessenter:<br />

Bygherre<br />

(BH)<br />

Brugere<br />

EU-udbud af<br />

bygherrerådgivning ,<br />

offentlig eller<br />

begænset. (BH)<br />

Bygherre - udbud<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR) -tilbud<br />

BHR<br />

-kontrakt<br />

EU- udbud af bygge- <strong>og</strong><br />

anlægsarbejder - off /<br />

begrænset<br />

Dial<strong>og</strong> Dial<strong>og</strong> (Dial<strong>og</strong>)<br />

Fordele: Kortere udbudsproces, tidlig prissikkerhed<br />

BH<br />

BHR<br />

Bygherre (BH), jur.<br />

(evt. brugere)<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR)<br />

”Lukket” konkurrence /<br />

tilbuds-periode,<br />

Arkitekter, ing. m. fl.<br />

Entre-prenører<br />

Ide udfoldelse,<br />

projektering, tid mv.<br />

(Brugere, drift)<br />

Bygherreråd-giver – KS<br />

Ulemper: Tidskrævende pr<strong>og</strong>rammeringsarbejde (høje omkostninger), relativt lave omkostn. til tilbudsperioden (tradition for symbolsk betaling)<br />

Kort periode til idégenerering – kun blandt få parter. Lang periode uden dial<strong>og</strong>. Prissat design – fordyrer ændringer. Bygherre har traditionelt ikke så stor indflydelse på<br />

løsninger – derfor bedst til mindre komplekse bygninger. Bruger- <strong>og</strong> bygherreinvolvering skal stilles som krav i udbud, hvis dial<strong>og</strong> skal skabes.<br />

Entreprisekontrakter<br />

BH,<br />

jur.<br />

BHR<br />

Periode uden dial<strong>og</strong> Pris<br />

fastlåse<br />

(Bygherre (BH))<br />

TE´s UE<br />

udbud<br />

TE´s arkitekter, ing. m. fl.<br />

Totalentreprenør<br />

Udførelse<br />

TE ´s ark.,<br />

Total entreprenør /<br />

underentreprenør


Analyse af dial<strong>og</strong>muligheder Bilag 1 C1<br />

Procesprincip for ”Udbud efter forhandling / parallelopdrag” (med forhandling/dial<strong>og</strong>):<br />

C: Udbud i totalrådgivning m dial<strong>og</strong>fase, partnering <strong>og</strong> fag-, hoved- eller storentrepriser<br />

Rådgivningssum, bygge- <strong>og</strong> anlægssum > EU- udbudsbetingelsernes grænseværdier for tjenesteydelser <strong>og</strong> bygge <strong>og</strong> anlægsarbejder.<br />

Proces:<br />

Ideoplæg,<br />

øk.<br />

grundlag<br />

Interessenter:<br />

Bygherre<br />

(BH)<br />

Brugere<br />

EU-udbud af<br />

bygherrerådgivning ,<br />

offentlig eller<br />

begænset. (BH)<br />

Bygherre - udbud<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR) -tilbud<br />

BHR<br />

-kontrakt<br />

Dial<strong>og</strong> Dial<strong>og</strong><br />

BH<br />

BHR<br />

EU- udbud af<br />

tjenesteydelser:<br />

ark/ing.<br />

konkurrence, off<br />

/ begrænset<br />

Bygherre (BH), jur.<br />

(evt. brugere)<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR)<br />

”Lukket”<br />

konkurrence /<br />

tilbudsperiode,<br />

Arkitekter,<br />

ing. m. fl.<br />

Periode uden<br />

dial<strong>og</strong><br />

Dial<strong>og</strong> –<br />

periode i<br />

konkurrence,<br />

bedømmels<br />

e<br />

Bygherre<br />

(BH), jur.<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR)<br />

Arkitekter,<br />

ing. m. fl.<br />

”Styret” dial<strong>og</strong>forløb<br />

– enten<br />

åbent for alle<br />

udvalgte teams<br />

eller lukket pr.<br />

team.<br />

Ligebehandlingsprincipper<br />

fastholdes.<br />

Ide udfoldelse,<br />

projektering,<br />

udbudsstrategi,<br />

øk. kalkulationer,<br />

tid mv.<br />

Arkitekter, ing. m. fl.<br />

Fordele: Dial<strong>og</strong> i tilbudsfase – kvalificering/målretning af tilbud/indhold (fælles forståelsesramme)<br />

Kombination af totalrådgivning, partnering <strong>og</strong> fagudbdu sikrer tidligere prissikkerhed samt detaljering på delydelser.<br />

Ark./<br />

ing.kontrakt<br />

BH,<br />

jur.<br />

BHR<br />

Ark.<br />

ing.<br />

Bygherre (BH)<br />

Brugere<br />

Bygherrerådgiver<br />

(BHR)<br />

Dial<strong>og</strong><br />

EU -Udbud<br />

af bygge- <strong>og</strong><br />

anlægsydelser,<br />

off /<br />

begrænset –<br />

fag, hoved,<br />

el.partnering<br />

Bygherre (BH) -<br />

KS<br />

Brugere, drift<br />

Bygherrerådgiver<br />

– KS<br />

Arkitekter, ing.<br />

m. fl.<br />

Tilbudsperiode <br />

Entreprenører <br />

Periode<br />

uden<br />

dial<strong>og</strong><br />

Entreprisekontrakter<br />

BH,<br />

jur.<br />

BHR<br />

Ark.<br />

ing<br />

Entreprenører<br />

Pris<br />

fastlåses<br />

Udførelse<br />

BH, jur.<br />

BHR<br />

Ark. ing<br />

Entreprenører


Ulemper: Tids- <strong>og</strong> ressourcekrævende udbudsproces (forlænget med dial<strong>og</strong>fasen) = højere omkostninger til tilbudsperiode for bygherre, sandsynligvis <strong>og</strong>så for bydende.<br />

A: Traditionelt<br />

udbud<br />

(uden dial<strong>og</strong> i<br />

tilbudsfase)<br />

BHR<br />

Totalrådgivning –<br />

projektkonkurrence,<br />

fag- stor, eller<br />

hovedentreprise<br />

Ideoplæg<br />

• Indledende visioner,<br />

<strong>og</strong> ideer om<br />

projektet.<br />

• Hvad er formålet?<br />

• Hvilke behov <strong>og</strong> krav<br />

skal der tages<br />

hensyn til.<br />

• Størrelse,<br />

kompleksitet?<br />

• Hvem bygges til<br />

eller for?<br />

• Hvem er<br />

interessenter?.<br />

• Hvor kan der<br />

bygges? Plangrundlag<br />

• Hvordan skabes<br />

finansieringsgrundlag?<br />

• Økonomisk ramme<br />

• Tid?<br />

• Hvordan organiseres<br />

projektet?<br />

• Udbudsovervejelser<br />

En række overvejelser,<br />

som primært må<br />

afklares i bygherres<br />

organisation. Eksterne<br />

rådgivere kan evt.<br />

inddrages til delanalyser.<br />

Brugere /<br />

interessenter kan/bør<br />

inddrages, hvilket d<strong>og</strong><br />

kan vanskeliggøres af,<br />

at den tidlige fases<br />

manglende organisering<br />

/ struktur.<br />

Fasen kan defineres<br />

som ”prejekt-fase” med<br />

cirkulært procesforløb.<br />

Bygherre har i denne<br />

fase alle muligheder for<br />

intern dial<strong>og</strong>, n<strong>og</strong>en<br />

ekstern dial<strong>og</strong><br />

(begrænses af<br />

habilitetsspørgsmål)<br />

EU udbud af<br />

bygherrerådgivning<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(tjenesteydelser) skal<br />

overholdes.<br />

(Konkurrence, ligebehandling,gennemsigtighed,<br />

tidsfrister).<br />

• Krav om<br />

prækvalifikation<br />

• Opstilling af<br />

udbudsbetingelser,<br />

tildelingskriterier<br />

• Udarbejdelse af<br />

udbudsmateriale for<br />

BHR – ofte med<br />

henvisning til<br />

PAR/FRI´s Ydelsesbeskrivelser<br />

inkl.<br />

overordnet<br />

projektvision.<br />

• Bygherres<br />

beskrivelse af vision<br />

om projekt,<br />

processer, udbud,<br />

rammer for tid,<br />

økonomi mv.<br />

Udbuddet forudsætter<br />

byggefaglige <strong>og</strong><br />

juridiske kompetencer<br />

hos bygherre,<br />

alternativt kan ekstern<br />

indledende<br />

bygherrerådgiver<br />

definere BHR-<br />

udbuddet. Udbud<br />

afsluttes med<br />

kontraktindgåelse – et<br />

juridisk dokument.<br />

Fasen er primært<br />

regelstyret. Her er d<strong>og</strong><br />

ingen endelig<br />

fastlåsning af videre<br />

proces – dette kan<br />

efterfølgende<br />

fastlægges i dial<strong>og</strong><br />

med valgte<br />

bygherrerådgivere.<br />

Analyse af proces / <strong>styrbarhed</strong> i forhold til økonomi, ydelser Bilag 1A2<br />

Pr<strong>og</strong>rammering: EU- udbud af<br />

Totalrådgivning:<br />

• Udarbejdelse af<br />

byggepr<strong>og</strong>ram på<br />

baggrund af<br />

ideoplæg. Udføres<br />

af den netop valgte<br />

bygherrerådgiver i<br />

samarbejde med<br />

bygherre <strong>og</strong> interessenter.<br />

Inputs fra<br />

myndigheder bør<br />

inddrages.<br />

Målet for bygherre er at<br />

få beskrevet visionen,<br />

så den kan udfoldes af<br />

teams af rådgivere.<br />

I denne fase har<br />

bygherre maksimal<br />

mulighed for<br />

gennemføre<br />

brugerinddragende<br />

forløb, hvor visioner,<br />

ønsker <strong>og</strong> krav kan<br />

udfordres/ sættes i spil<br />

– uden at løsninger<br />

tegnes op. Brugerinddragelse<br />

i denne<br />

fase kan stærkt<br />

anbefales.<br />

Fasen er<br />

indledningsvist præget<br />

af cirkulære processer<br />

– afsluttes mere lineært<br />

med et pr<strong>og</strong>ram.<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(tjenesteydelser) skal<br />

overholdes.<br />

(Konkurrence, ligebehandling,gennemsigtighed,<br />

tidsfrister).<br />

• Byggepr<strong>og</strong>ram<br />

suppleres med<br />

udbuds- <strong>og</strong><br />

konkurrencebetingelser<br />

– f.eks.<br />

krav til proces,<br />

ydelser<br />

•<br />

”Det økonomisk mest<br />

fordelagtige bud” er<br />

ofte tildelingskriteriet.<br />

Der konkurreres på en<br />

række parametre<br />

(vægtning skal angives<br />

jf. bekendtgørelsen.<br />

Typiske underkriterier:<br />

- Arkitektur <strong>og</strong><br />

funktion<br />

- Pris<br />

- Proces<br />

- Bæredygtighed<br />

- Organisation,<br />

bemanding (CVér)<br />

Fasen er regelstyret.<br />

Stort fokus på<br />

overholdelse af<br />

Udbudsdirektivernes<br />

formalia ved udbud,<br />

bedømmelse <strong>og</strong><br />

kontraktindgåelse.<br />

Udbuds <strong>og</strong><br />

bedømmelsesforløb<br />

bør derfor ledes af folk<br />

med juridisk samt<br />

bygge- <strong>og</strong><br />

anlægsindsigt.<br />

Der er ingen mulighed<br />

for dial<strong>og</strong> med de<br />

bydende teams i<br />

konkurrenceperioden.<br />

Kort tilbudsperiode.<br />

Projektering TR<br />

Såfremt bygherre i sit<br />

udbud har præciseret,<br />

at man ønsker - <strong>og</strong> i<br />

hvilket omfang man<br />

ønsker bruger inddragende<br />

proces, vil<br />

dette skulle indarbejdes<br />

i projekteringsforløbet.<br />

Tilpasninger /<br />

korrektioner /<br />

visionsudfoldning af<br />

konkurrenceforslag vil<br />

ske i denne fase.<br />

Væsentlig fordel:<br />

Projektændringer i<br />

denne fase har kun<br />

indflydelse på<br />

projekteringsomkostninger,<br />

idet<br />

prissætning af<br />

udførelsesomkostningerne<br />

ikke udført<br />

endnu.<br />

Der er i denne fase<br />

gode muligheder for<br />

dial<strong>og</strong> m. rådgivere,<br />

bygherre <strong>og</strong> brugere<br />

uden at dette har store<br />

økonomiske konsekvenser,<br />

d<strong>og</strong> vil<br />

hovedideen, som<br />

teamet har vundet på<br />

være fastlagt.<br />

Udbud af bygge- &<br />

anlægsarbejder<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(bygge- <strong>og</strong><br />

anlægsarbejder) skal<br />

overholdes.<br />

(Konkurrence, ligebehandling,gennemsigtighed,<br />

tidsfrister).<br />

Afhængig af valg af<br />

entrepriseform.<br />

• Udarbejdelse af<br />

detaljeret<br />

udbudsmateriale for<br />

bygge <strong>og</strong><br />

anlægsarbejder.<br />

• Tegninger,<br />

beskrivelser,<br />

tekniske forskrifter,<br />

• Udbudsbetingelser –<br />

tildelingskriterier.<br />

• Evt. prækvalifikationsrunde<br />

Der kan konkurreres<br />

oftes kriteriet: ”laveste<br />

pris” da opgaven er<br />

detaljeret.<br />

Pris fastlægges i<br />

kontrakt.<br />

Projekt-tilpasninger kan<br />

være nødvendige, hvis<br />

budget overskrides.<br />

Fasen er regelstyret –<br />

se beskrivelse under<br />

udbud af<br />

totalrådgivning.<br />

Der er ingen mulighed<br />

for dial<strong>og</strong> med de<br />

bydende<br />

entreprenører/håndvær<br />

kere i udrunden.<br />

Udførelse<br />

Udførelse i fag, stor<br />

eller hovedentreprise<br />

stiller store krav til<br />

bygherres koordinering<br />

<strong>og</strong> opfølgning.<br />

(høje koordineringsomkostninger.)<br />

Ændringer kan<br />

udføres, men kræver<br />

meget koordinering<br />

<strong>og</strong> smidighed blandt<br />

mange parter (dyrt).<br />

Bygherres rådgivere<br />

varetager typisk<br />

byggeledelse (herunder<br />

økonomi),<br />

sikkerhedskoordinering<br />

<strong>og</strong> tilsyn.<br />

Bygherrerådgiver<br />

sikrer, at bygherre får<br />

aftalte ydelser af hhv.<br />

rådgiverne <strong>og</strong><br />

entreprenører.<br />

Fasens fokus er på:<br />

fastlagte ydelser<br />

(omfang <strong>og</strong> kvalitet),<br />

tid <strong>og</strong> økonomi i hht.<br />

entreprisekontrakter.<br />

Koordinering, <strong>og</strong><br />

ansvarsplacering er<br />

typisk til debat på<br />

byggemøder.<br />

Konkluderende<br />

kommentarer<br />

-<br />

Udbudsformen kan<br />

kritiseres for ikke at<br />

udnytte entreprenørernes<br />

viden <strong>og</strong><br />

kompetencer i<br />

projekteringsfasen<br />

(manglende dial<strong>og</strong> ).<br />

Rådgiverne kontrolberegner<br />

pris, men<br />

erfaringer viser, at<br />

selv erfarne rådgivere<br />

har vanskeligt<br />

ved at give et eksakt<br />

bud på markedsniveauet.Optimerings<br />

-muligheder opdages<br />

for sent til, at disse<br />

let <strong>og</strong> uden omkostninger<br />

kan indarbejdes<br />

i projektet. Prissikkerhed<br />

sikres først<br />

sent i forløbet = risiko<br />

+<br />

Kort tilbudsperiode.<br />

På trods af udbudsdirektiverne,<br />

kan der<br />

ved anvendelse af<br />

det traditionelle<br />

udbud med<br />

totalrådgivning opnås<br />

relativt gode<br />

muligheder for at<br />

sikre dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> idé-<br />

udvikling gennem<br />

samarbejde mellem<br />

rådgivere, bygherrerådgiver,<br />

bygherre <strong>og</strong><br />

brugere.<br />

Der er med andre<br />

ord ikke<br />

nødvendigvis en<br />

modsætning mellem<br />

udbudsdirektiverne<br />

<strong>og</strong> mulighed for<br />

processer med<br />

dial<strong>og</strong>.<br />

Fordele <strong>og</strong> ulemper<br />

må overvejes af<br />

bygherre.


1B: Traditionelt<br />

udbud<br />

(uden dial<strong>og</strong> i<br />

tilbudsfase)<br />

BHR,<br />

Totalentreprise<br />

(projekt inkl.<br />

udførelse).<br />

Ideoplæg<br />

• Indledende visioner,<br />

<strong>og</strong> ideer om<br />

projektet.<br />

• Hvad er formålet?<br />

• Hvilke behov <strong>og</strong> krav<br />

skal der tages<br />

hensyn til.<br />

• Størrelse,<br />

kompleksitet?<br />

• Hvem bygges til<br />

eller for?<br />

• Hvem er<br />

interessenter?.<br />

• Hvor kan der<br />

bygges? Plangrundlag<br />

• Hvordan skabes<br />

finansieringsgrundlag?<br />

• Økonomisk ramme<br />

• Tid?<br />

• Hvordan organiseres<br />

projektet?<br />

• Udbudsovervejelser<br />

En række overvejelser,<br />

som primært må<br />

afklares i bygherres<br />

organisation. Eksterne<br />

rådgivere kan evt.<br />

inddrages til delanalyser.<br />

Brugere /<br />

interessenter kan/bør<br />

inddrages, hvilket d<strong>og</strong><br />

kan vanskeliggøres af,<br />

at den tidlige fases<br />

manglende organisering<br />

/ struktur.<br />

Fasen kan defineres<br />

som ”prejekt-fase” med<br />

cirkulært procesforløb.<br />

Bygherre har i denne<br />

fase alle muligheder for<br />

intern dial<strong>og</strong>, n<strong>og</strong>en<br />

ekstern dial<strong>og</strong><br />

(begrænses af<br />

habilitetsspørgsmål)<br />

EU udbud af<br />

bygherrerådgivning<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(tjenesteydelser) skal<br />

overholdes.<br />

(Konkurrence, ligebehandling,gennemsigtighed,<br />

tidsfrister).<br />

• Krav om<br />

prækvalifikation<br />

• Opstilling af<br />

udbudsbetingelser,<br />

tildelingskriterier<br />

• Udarbejdelse af<br />

udbudsmateriale for<br />

BHR – ofte med<br />

henvisning til<br />

PAR/FRI´s Ydelsesbeskrivelser<br />

inkl.<br />

overordnet<br />

projektvision.<br />

• Bygherres<br />

beskrivelse af vision<br />

om projekt,<br />

processer, udbud,<br />

rammer for tid,<br />

økonomi mv.<br />

Udbuddet forudsætter<br />

byggefaglige <strong>og</strong><br />

juridiske kompetencer<br />

hos bygherre,<br />

alternativt kan ekstern<br />

indledende<br />

bygherrerådgiver<br />

definere BHR-<br />

udbuddet. Udbud<br />

afsluttes med<br />

kontraktindgåelse – et<br />

juridisk dokument.<br />

Fasen er primært<br />

regelstyret. Her er d<strong>og</strong><br />

ingen endelig<br />

fastlåsning af videre<br />

proces – dette kan<br />

efterfølgende<br />

fastlægges i dial<strong>og</strong><br />

med valgte<br />

bygherrerådgivere.<br />

Analyse af proces / <strong>styrbarhed</strong> i forhold til økonomi, ydelser Bilag 1B2<br />

Pr<strong>og</strong>rammering:<br />

EU- udbud af<br />

totalentreprise:<br />

• Udarbejdelse af<br />

byggepr<strong>og</strong>ram på<br />

baggrund af<br />

ideoplæg. Udføres<br />

af den netop valgte<br />

bygherrerådgiver i<br />

samarbejde med<br />

bygherre <strong>og</strong> interessenter.<br />

Inputs fra<br />

myndigheder bør<br />

inddrages.<br />

Målet for bygherre er:<br />

• At dels at få<br />

beskrevet visionen,<br />

så den kan udfoldes<br />

af teams af<br />

rådgivere <strong>og</strong> dels<br />

• At få fastlagt<br />

samtlige krav, ønsker<br />

<strong>og</strong> optioner til<br />

rum, funktioner,<br />

materialer, kvalitet,<br />

bæredygtighed,<br />

miljø mv.<br />

I denne fase har<br />

bygherre maksimal<br />

mulighed for gennemføre<br />

brugerinddragende<br />

forløb, hvor visioner,<br />

ønsker <strong>og</strong> krav kan<br />

udfordres/ sættes i spil<br />

– uden at løsninger<br />

tegnes op. Brugerinddragelse<br />

i denne<br />

fase er nødvendig.<br />

Da byggepr<strong>og</strong>rammet<br />

er en væsentlig del af<br />

kontrakt-grundlaget,<br />

skal der ofres mange<br />

ressourcer (omkostninger)<br />

på dette. Til <strong>og</strong><br />

frakøb vil forhandles i<br />

forhold til pr<strong>og</strong>rammet.<br />

Fasen er indledningsvist<br />

præget af cirkulære<br />

processer –<br />

afsluttes mere lineært<br />

med et pr<strong>og</strong>ram.<br />

Projektering v. totalentreprenør<br />

(TE)<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(bygge- <strong>og</strong> anlægsarbejder)<br />

skal<br />

overholdes.(Konkurrence,<br />

ligebehandling,<br />

gennemsigtighed, tidsfrister).<br />

• Byggepr<strong>og</strong>ram<br />

suppleres med<br />

udbuds- <strong>og</strong><br />

konkurrencebetingelser<br />

– f.eks.<br />

krav til proces.<br />

”Det økonomisk mest<br />

fordelagtige bud” er<br />

ofte tildelingskriteriet.<br />

Der konkurreres på en<br />

række parametre<br />

(vægtning skal angives<br />

jf. bekendtgørelsen.<br />

Typiske underkriterier:<br />

- Arkitektur <strong>og</strong> funktion<br />

- Omfang, kvalitet<br />

- Pris (target/max.<br />

pris kan anvendes)<br />

- Proces -præciseres<br />

- Bæredygtighed<br />

- Organisation,<br />

bemanding (CVér)<br />

Fasen er regelstyret.<br />

Stort fokus på overholdelse<br />

af Udbudsdirektiverne<br />

s formalia<br />

ved udbud, bedømmelse<br />

<strong>og</strong> kontraktindgåelse.<br />

Udbuds <strong>og</strong> bedømmelsesforløb<br />

bør<br />

derfor ledes af folk<br />

med juridisk samt<br />

bygge- <strong>og</strong> anlægsindsigt.<br />

Der er ingen mulighed<br />

for dial<strong>og</strong> med de<br />

bydende teams i<br />

konkurrenceperioden.<br />

Udbud af bygge- &<br />

anlægsarbejder<br />

Såfremt bygherre i sit<br />

udbud specifikt (evt.<br />

antal møder,<br />

workshops mv.) har<br />

præciseret, hvilket<br />

brugerinddragelsesforløb,<br />

man kræver,<br />

(ønsker er ikke nok),<br />

har totalentreprenøren<br />

pligt til at levere <strong>og</strong><br />

deltage i dette.<br />

Tilpasninger / korrektioner<br />

/ visionsudfoldning<br />

af konkurrenceforslag<br />

vil ske i<br />

denne fase.<br />

Der har været tradition<br />

for, at totalentreprenør<br />

<strong>og</strong> dennes rådgivere<br />

projekterede næsten<br />

uden bygherres<br />

deltagelse, men krav<br />

om dial<strong>og</strong> ses nu<br />

oftere i totalentrepriser.<br />

Visionen om<br />

inddragelse skal<br />

forstås <strong>og</strong> ”sælges” til<br />

TE – team, hvilket bør<br />

kunne sikres.<br />

Tilpasninger <strong>og</strong><br />

ændringer bør /skal<br />

forhandles <strong>og</strong><br />

prissættes løbende for<br />

at sikre økonomisk<br />

styring.<br />

Bygherre må afsætte<br />

reserver til evt.<br />

brugerkrav/ønsker,<br />

som første dukker op i<br />

denne fase.<br />

Der projekteres typisk<br />

mens der udføres.<br />

Dette kan vanskeliggøre<br />

indarbejdelse af<br />

ændringer. Løbende<br />

dial<strong>og</strong> er derfor vigtig.<br />

Udførelse<br />

Grundlag for <strong>og</strong> udbud<br />

af bygge- <strong>og</strong> anlægsarbejder<br />

i under- eller<br />

delentrepriser udføres<br />

af total-entreprenør/<br />

dennes rådgivere, som<br />

ikke er forpligtede til at<br />

udbyde i EU- udbud).<br />

Typisk udbydes en del<br />

ydelser i funktionsudbud,<br />

<strong>og</strong> konkurreres<br />

ofte skarpt på pris,<br />

hvorfor kontrol af<br />

kravindfrielse /<br />

gennemsyn af<br />

beskrivelser mv. skal<br />

sikres v. bygherres /<br />

bygherrerådgiver.<br />

Fasen er styret af<br />

totalentreprenør,<br />

hvorfor bygherre i<br />

udbudsmaterialet skal<br />

tille krav om tid til<br />

gennemsyn af projekt<br />

materiale mv.<br />

Der er sjældent<br />

mulighed for dial<strong>og</strong> m.<br />

underentreprenører,<br />

d<strong>og</strong> ser n<strong>og</strong>le<br />

totalentreprenører en<br />

fordel i en direkte<br />

dial<strong>og</strong> ml. underentreprenører<br />

<strong>og</strong><br />

bygherre/bygherrerådgiver.<br />

Priser på ændringer vil<br />

være til forhandling,<br />

men prissættes af<br />

entreprenør <strong>og</strong> typisk<br />

være relativt<br />

omkostningstunge for<br />

bygherre.<br />

Konkluderende<br />

kommentarer<br />

Udførelse i total<br />

entreprise stiller få<br />

krav til bygherres<br />

udførelses-koordinering.<br />

Byggeledelse<br />

<strong>og</strong> tilsyn udføres af<br />

TE eller dennes<br />

rådgivere.<br />

Koordinerings-<br />

ansvar er entydigt<br />

placeret ved<br />

totalentreprenør.<br />

Bygherres koordineringsansvar<br />

er<br />

oftest begrænset til<br />

egen organisation,<br />

inkl. brugere.<br />

Bygherre skal/bør i<br />

udbudsmaterialet<br />

stille krav om bygherremøder,<br />

hvor<br />

hhv. ændringer,<br />

status vedr. projektering,<br />

udførelse, tid,<br />

økonomi drøftes.<br />

Bygherrerådgiver<br />

eller bygherre<br />

varetager økonomistyring<strong>og</strong><br />

ansvar for<br />

sikkerhedskoordinering.<br />

Uenighed om<br />

udbudsgrundlagets<br />

<strong>og</strong> ydelser er det<br />

som udbudsformen<br />

er berygtet for.<br />

Ændringer er til<br />

forhandling både i<br />

forhold til pris <strong>og</strong> tid.<br />

Bygherres fokus i<br />

fasen er: sikring af<br />

fastlagte ydelser<br />

(omfang <strong>og</strong> kvalitet),<br />

tid <strong>og</strong> økonomi i hht.<br />

totalentreprisekontra<br />

kten.<br />

-<br />

Bygherre modtager<br />

prissat designforslag,<br />

<strong>og</strong> kan derfor have<br />

sværere ved at<br />

gennemføres<br />

ændringer uden<br />

større økonomiske<br />

konsekvenser.<br />

Stor krav til et meget<br />

detaljeret<br />

udbudsmateriale. En<br />

række ydelse kan<br />

kun fra bygherre side<br />

beskrives som<br />

funktionsudbud –<br />

resulterer ofte i<br />

diskussioner om<br />

ydelser, omfang.<br />

+<br />

Udbudsformen<br />

inddrager viden fra<br />

både rådgivere <strong>og</strong><br />

entreprenører meget<br />

tidligt i forløbet.<br />

Optimeringsmuligheder<br />

bør derfor<br />

kunne indarbejdes i<br />

projektet.<br />

Tidlig prissikkerhed.<br />

Bygherre skal<br />

reservere disponibelt<br />

beløb til optimeringer.<br />

På trods af direktiverne,<br />

kan bygherre<br />

ved bevidst<br />

anvendelse af<br />

udbuddet - hvor krav<br />

til proces <strong>og</strong><br />

brugerinddragelse<br />

fremgår, opnå relativt<br />

gode muligheder for<br />

at sikre dial<strong>og</strong> i<br />

tilpasnings/<br />

projekteringsperioden,<br />

d<strong>og</strong> med visse<br />

begrænsninger.


C: Udbud efter<br />

Forhandling<br />

(med dial<strong>og</strong> i<br />

tilbudsfase – her<br />

”styret ” dial<strong>og</strong>)<br />

BHR<br />

Totalrådgivning –<br />

projektkonkurrence,<br />

partneringudbud for<br />

råhus, kombineret<br />

med fag- stor, eller<br />

hovedentreprise på<br />

øvrig udførelse<br />

Ideoplæg<br />

• Indledende visioner,<br />

<strong>og</strong> ideer om<br />

projektet.<br />

• Hvad er formålet?<br />

• Hvilke behov <strong>og</strong> krav<br />

skal der tages<br />

hensyn til.<br />

• Størrelse,<br />

kompleksitet?<br />

• Hvem bygges til<br />

eller for?<br />

• Hvem er<br />

interessenter?.<br />

• Hvor kan der<br />

bygges? Plangrundlag<br />

• Hvordan skabes<br />

finansieringsgrundlag?<br />

• Økonomisk ramme<br />

• Tid?<br />

• Hvordan organiseres<br />

projektet?<br />

• Udbudsovervejelser<br />

En række overvejelser,<br />

som primært må<br />

afklares i bygherres<br />

organisation. Eksterne<br />

rådgivere kan evt.<br />

inddrages til delanalyser.<br />

Brugere /<br />

interessenter kan/bør<br />

inddrages, hvilket d<strong>og</strong><br />

kan vanskeliggøres af,<br />

at den tidlige fases<br />

manglende organisering<br />

/ struktur.<br />

Fasen kan defineres<br />

som ”prejekt-fase” med<br />

cirkulært procesforløb.<br />

Bygherre har i denne<br />

fase alle muligheder for<br />

intern dial<strong>og</strong>, n<strong>og</strong>en<br />

ekstern dial<strong>og</strong><br />

(begrænses af<br />

habilitetsspørgsmål)<br />

EU udbud af<br />

bygherrerådgivning<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(tjenesteydelser) skal<br />

overholdes.<br />

(Konkurrence, ligebehandling,gennemsigtighed,<br />

tidsfrister).<br />

• Krav om<br />

prækvalifikation<br />

• Opstilling af<br />

udbudsbetingelser,<br />

tildelingskriterier<br />

• Udarbejdelse af<br />

udbudsmateriale for<br />

BHR – ofte med<br />

henvisning til<br />

PAR/FRI´s Ydelsesbeskrivelser<br />

inkl.<br />

overordnet<br />

projektvision.<br />

• Bygherres<br />

beskrivelse af vision<br />

om projekt,<br />

processer, udbud,<br />

rammer for tid,<br />

økonomi mv.<br />

Udbuddet forudsætter<br />

byggefaglige <strong>og</strong><br />

juridiske kompetencer<br />

hos bygherre,<br />

alternativt kan ekstern<br />

indledende<br />

bygherrerådgiver<br />

definere BHR-<br />

udbuddet. Udbud<br />

afsluttes med<br />

kontraktindgåelse – et<br />

juridisk dokument.<br />

Fasen er primært<br />

regelstyret. Her er d<strong>og</strong><br />

ingen endelig<br />

fastlåsning af videre<br />

proces – dette kan<br />

efterfølgende<br />

fastlægges i dial<strong>og</strong><br />

med valgte<br />

bygherrerådgivere.<br />

Analyse af proces / <strong>styrbarhed</strong> i forhold til økonomi, ydelser Bilag 1C2<br />

Pr<strong>og</strong>rammering<br />

• Udarbejdelse af<br />

byggepr<strong>og</strong>ram på<br />

baggrund af<br />

ideoplæg. Udføres<br />

af den netop valgte<br />

bygherrerådgiver i<br />

samarbejde med<br />

bygherre <strong>og</strong> interessenter.<br />

Inputs fra<br />

myndigheder bør<br />

inddrages.<br />

Målet for bygherre er at<br />

få beskrevet visionen,<br />

så den kan udfoldes af<br />

teams af rådgivere.<br />

I denne fase har<br />

bygherre maksimal<br />

mulighed for<br />

gennemføre<br />

brugerinddragende<br />

forløb, hvor visioner,<br />

ønsker <strong>og</strong> krav kan<br />

udfordres/ sættes i spil<br />

– uden at løsninger<br />

tegnes op. Brugerinddragelse<br />

i denne<br />

fase kan stærkt<br />

anbefales.<br />

Dial<strong>og</strong>forløb beskrives i<br />

udbudsmaterialet.<br />

Fasen er<br />

indledningsvist præget<br />

af cirkulære processer<br />

– afsluttes mere lineært<br />

med et pr<strong>og</strong>ram.<br />

EU- udbud af<br />

totalrådgivning<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(tjenesteydelser) skal<br />

overholdes.<br />

(Konkurrence, ligebehandling,gennemsigtighed,<br />

tidsfrister).<br />

• Byggepr<strong>og</strong>ram<br />

suppleres med<br />

udbuds- <strong>og</strong><br />

konkurrencebetingelser<br />

– f.eks.<br />

krav til proces,<br />

ydelser<br />

•<br />

”Det økonomisk mest<br />

fordelagtige bud” er<br />

ofte tildelingskriteriet.<br />

Der konkurreres på en<br />

række parametre<br />

(vægtning skal angives<br />

jf. bekendtgørelsen.<br />

Typiske underkriterier:<br />

- Arkitektur <strong>og</strong><br />

funktion<br />

- Pris<br />

- Proces<br />

- Bæredygtighed<br />

- Organisation,<br />

bemanding (CVér)<br />

Fasen er regelstyret.<br />

Stort fokus på overholdelse<br />

af EUdirektivernes<br />

formalia<br />

ved udbud, bedømmelse<br />

<strong>og</strong> kontraktindgåelse.<br />

Udbuds <strong>og</strong><br />

bedømmelsesforløb<br />

bør derfor ledes af folk<br />

med juridisk samt<br />

bygge- <strong>og</strong> anlægsindsigt.<br />

Der er en defineret<br />

mulighed for styret<br />

dial<strong>og</strong> ml. bygherre <strong>og</strong><br />

bydende.<br />

En fælles forståelse<br />

oparbejdes. Projektet<br />

kan ændre karakter<br />

under dial<strong>og</strong>en.<br />

Projektering TR<br />

Såfremt bygherre i sit<br />

udbud har præciseret,<br />

at man ønsker - <strong>og</strong> i<br />

hvilket omfang man<br />

ønsker bruger inddragende<br />

proces, vil<br />

dette skulle indarbejdes<br />

i projekteringsforløbet.<br />

Tilpasninger /<br />

korrektioner /<br />

visionsudfoldning af<br />

konkurrenceforslag vil<br />

ske i denne fase.<br />

Væsentlig fordel:<br />

Projektændringer i<br />

denne fase har kun<br />

indflydelse på<br />

projekteringsomkostninger,<br />

idet<br />

prissætning af<br />

udførelsesomkostningerne<br />

ikke udført<br />

endnu.<br />

Der arbejdes i højere<br />

grad ud fra et fælles<br />

grundlag / en fælles<br />

forståelse.<br />

Der er i denne fase<br />

rigtig gode muligheder<br />

for dial<strong>og</strong> m.<br />

rådgivere, bygherre <strong>og</strong><br />

brugere uden at dette<br />

har store økonomiske<br />

konsekvenser.<br />

Hovedideen, som<br />

teamet har vundet på<br />

efter dial<strong>og</strong>vil være et<br />

fastlagt udgangspunkt.<br />

Udbud af bygge- &<br />

Anlægsarbejder (flere<br />

udbud)<br />

Formalia i forhold til<br />

EU- direktiverne<br />

(bygge- <strong>og</strong><br />

anlægsarbejder) skal<br />

overholdes.<br />

(Konkurrence, ligebehandling,gennemsigtighed,<br />

tidsfrister).<br />

Afhængig af valg af<br />

entrepriseform.<br />

• Udarbejdelse af<br />

detaljeret<br />

udbudsmateriale for<br />

bygge <strong>og</strong><br />

anlægsarbejder.<br />

• Tegninger,<br />

beskrivelser,<br />

tekniske forskrifter,<br />

• Udbudsbetingelser –<br />

tildelingskriterier.<br />

• Evt. prækvalifikationsrunde<br />

Der kan konkurreres på<br />

kriterierne: ”laveste<br />

pris” eller ”økonomisk<br />

mest fordelagtige<br />

tilbud”. Ved partnering<br />

konkurreres på<br />

targetpris <strong>og</strong> listepriser.<br />

Da udbudsgrundlaget<br />

for øvrigt ud over råhus<br />

er meget detaljeret kan<br />

”laveste pris”anvendes.<br />

Pris fastlægges i<br />

kontrakt.<br />

Projekttilpasninger kan<br />

være nødvendige, hvis<br />

budget overskrides.<br />

Fasen er regelstyret,<br />

hvor udbudsdirektiverne<br />

s formalia<br />

skal overholdes for<br />

hvert udbud.<br />

Udførelse<br />

Udførelse i<br />

partnering, <strong>og</strong> fag,<br />

stor eller hovedentreprise<br />

stiller store<br />

krav til bygherres<br />

koordinering <strong>og</strong><br />

opfølgning. (høje<br />

koordineringsomkostninger.)<br />

Ændringer kan<br />

udføres, men kræver<br />

meget koordinering<br />

<strong>og</strong> smidighed blandt<br />

mange parter (dyrt).<br />

Bygherres rådgivere<br />

varetager typisk<br />

byggeledelse (herunder<br />

økonomi),<br />

sikkerhedskoordinering<br />

<strong>og</strong> tilsyn.<br />

Bygherrerådgiver<br />

sikrer, at bygherre får<br />

aftalte ydelser af hhv.<br />

rådgiverne <strong>og</strong><br />

entreprenører.<br />

For udførelse af<br />

råhus (partnering) til<br />

der løbende være<br />

dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> pris vil<br />

skulle fastlægges ud<br />

fra aftalte principper.<br />

Fasens fokus er på:<br />

fastlagte ydelser<br />

(omfang <strong>og</strong> kvalitet),<br />

tid <strong>og</strong> økonomi i hht.<br />

entreprisekontrakter.<br />

Koordinering, <strong>og</strong><br />

ansvarsplacering er<br />

typisk til debat på<br />

byggemøder.<br />

Konkluderende<br />

kommentarer<br />

-<br />

Udbudsformen<br />

inddrager delvist<br />

entreprenør tidligere i<br />

processen.<br />

Udbudsformen kan<br />

kun delvist kritiseres<br />

for ikke at udnytte<br />

entreprenørernes<br />

viden <strong>og</strong> kompetencer<br />

i projekteingsfasen<br />

Der er stadig en del<br />

ydelser, som først<br />

prissættes sent,<br />

hvorfor <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong><br />

sikkerhed i forhold til<br />

pris herfor opnås<br />

sent.<br />

Dial<strong>og</strong>fasen er et<br />

tidskrævende<br />

parallelt forløb. De<br />

udvalgte bydende<br />

rådgivere må veje tid,<br />

mandskabstimer <strong>og</strong><br />

bygherres betaling<br />

op imod incitamentet<br />

for at vinde.<br />

For bygherre er den<br />

indledende proces<br />

fordyrende, men<br />

bygherres incitament<br />

er at opnå et bedre<br />

samlet produkt.<br />

+<br />

Udbudsdirektiverne,<br />

åbner mulighed for<br />

dial<strong>og</strong> i<br />

bedømmelsesperioden<br />

- derved er der i<br />

højere grad mulighed<br />

for at udfoldelse af<br />

visionen, , mens<br />

hovedprincipper<br />

fastlægges.<br />

Mindre risiko for spild<br />

af uhensigtsmæssig<br />

projektering.<br />

(økonomisk spild)


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Klassisk<br />

Karakteristika for klassisk <strong>og</strong> dynamisk procesforståelse Bilag 2<br />

Teknikken kort beskrevet:<br />

Ud fra en foranalyse/kommissorium bruges energien i starten af projektet<br />

på at grave sig ned i projektets indhold – at få specificeret, hvad kravene<br />

er til det system, der skal udvikles. Målet er, så hurtigt som muligt, at<br />

fremskaffe en fuldstændig <strong>og</strong> fastlåst beskrivelse, der kan danne<br />

grundlag for en egentlig estimering <strong>og</strong> planlægning. Planlægningen<br />

gennemføres fra projektets start genne et samarbejde mellem<br />

interessenter med projektlederen som katalysator/ tovholder.<br />

Plan – krav – ændringer:<br />

For enhver projektleder er planlægning et af de væsentlige<br />

omdrejningspunker for et projekts gennemførelse. Uden en plan er det<br />

bl.a. umuligt at fastslå, hvilke aktiviteter der skal til for at løse e , hvad<br />

det koster, hvilket udstyr, der skal bruges, hvordan projektet skal<br />

organiseres samt, hvor i processen et givet projekt befinder sig.<br />

De samlede krav til en løsning lægges frem <strong>og</strong> en fasttømret tidsplan <strong>og</strong><br />

økonomiplan etableres.<br />

Man kan ikke planlægge projektet, før man kender indholdet.<br />

Nye krav <strong>og</strong> ønsker forvirrer udviklingen, <strong>og</strong> placeres derfor på en stærkt<br />

prioriteret ønskeliste, der kun i væsentlige tilfælde vil få lov at påvirke et<br />

kørende projekt.<br />

Teknol<strong>og</strong>i – arkitektur (system)<br />

Man kan ikke lave en solid fremtidssikret arkitektur, før man kander alle<br />

kravene. I modsat fald kan det blive nødvendigt at re-designe væsentlige<br />

dele af løsningen.<br />

Motivation – effektivitet<br />

Når planlægningen er foretaget kan udviklingen gennemføres effektivt <strong>og</strong><br />

rationelt, Alle ved, hvad de skal lave <strong>og</strong> hvornår.<br />

Metoden er kendt <strong>og</strong> indarbejdet. Der er opsamlet en betydelig erfaring<br />

<strong>og</strong> etableret mange skoler gennem årene om metoder til klassisk<br />

projektledelse.<br />

Projekters størrelse:<br />

”Store” projekter vil have en fordel af at bruge klassisk projektledelse, da<br />

projektets tiltagende størrelse <strong>og</strong> kompleksitet fordrer større forlods<br />

afklaringer <strong>og</strong> mere styring.<br />

Fastlæggelse af scope:<br />

Teknikken kort nedskrevet:<br />

Gennem fastlæggelse af scope etableres den nødvendige afgrænsning,<br />

for hvilke krav projektet skal løse. Scope låser projektets på 3 områder:<br />

Økonomi, funktionalitet <strong>og</strong> tid. Enhver afvigelse fra scope vil normalt<br />

resulterer i en aftaleændring det være sig gennem udarbejdelse af<br />

ændringsønsker eller på anden måde.<br />

Aftalens karakter<br />

Scope dokumenteres i krav, tid <strong>og</strong> økonomi, der kan prøves ved<br />

overtagelse. Der gennemføres et omhyggeligt forarbejde for at beskrive<br />

<strong>og</strong> nedbryde disse krav for at sikre succes.<br />

Ændringer eller afvigelser fra det aftalte skal behandles af styregruppen,<br />

før det kan indarbejdes i et kørende projekt. Det giver ro <strong>og</strong> stabilitet i<br />

udviklingen.<br />

Kendte opgaver lader sig enkelt <strong>og</strong> sikkert fastlægge med henblik på tæt<br />

opfølgning.<br />

Dynamisk<br />

Teknikken kort beskrevet:<br />

Projektets indhold fastlægges i grove træk i starten af projektet,<br />

Funktionaliteten prioriteres - <strong>og</strong> udviklingsarbejdet fordeles ud på n<strong>og</strong>le<br />

iterationer, efter en forretningsmæssig <strong>og</strong> risikoorienteret prioritering. I hver<br />

iteration, som typisk er af 2 – 8 ugers varighed, går man i detaljer med en<br />

del af funktionaliteten, undersøger kravene, designer, udvikler <strong>og</strong><br />

implementerer. (systemudvikling)<br />

Plan – krav – ændringer:<br />

Der er relativt let at planlægge de næste 2 – 8 uger. Derfor kommer<br />

planerne i højere grad til at afspejle virkeligheden – <strong>og</strong> bliver derfor mere<br />

vedkommende i det daglige arbejde.<br />

Et dynamisk projekt er i stand til at reagere på de ændringer, som altid<br />

kommer. Fordi det føles naturligt, at tage krav <strong>og</strong> planer op til revision efter<br />

hver iteration.<br />

I de fleste udviklingsprojekter ændrer kravene sig i takt med, at<br />

virksomhedens omgivelser ændrer sig. Specifikation <strong>og</strong> fastlæggelse af<br />

alle kravene fra starten af er derfor ofte spild af tid.<br />

Al erfaring viser, at krav - vil blive misforstået <strong>og</strong> vil ændre sig.<br />

Teknol<strong>og</strong>i – arkitektur (system)<br />

I en verden med en teknol<strong>og</strong>i, der udvikler sig hurtigere en n<strong>og</strong>ensinde før,<br />

er det essentielt, at få afprøvet teknol<strong>og</strong>ien så tidligt i et projekt som<br />

muligt. Kun ved at implementere en del af funktionaliteten helt ud til<br />

slutbrugerne i de første iterationer, kan man være helt sikker på, at<br />

teknol<strong>og</strong>ien <strong>og</strong> den måde, man har tænkt sig at benytte den på, holder.<br />

Motivation – effektivitet<br />

Udviklingsteams, som har et mål om at levere indenfor n<strong>og</strong>le få uger ell<br />

måneder, snarere end efter et halvt eller et helt år), er yderst motiverede.<br />

Projekters størrelse:<br />

Projekter, der er for store, bruger mere tid på at planlægge <strong>og</strong> koordinere,<br />

end på at udvikle (software). Alle projekter bør opdeles i mindre projekter,<br />

som hver især kan køre iterativt <strong>og</strong> dynamisk.<br />

Fastlæggelse af scope:<br />

Teknikken kort nedskrevet:<br />

På baggrund af et overordnet billede af hvilken funktionalitet, der skal<br />

udvikles, aftales budgettet <strong>og</strong> tidsrammen for projektet. Budget <strong>og</strong><br />

tidsramme ligger herefter 100 % fast i resten af projektet.<br />

Herefter fordeles funktionerne, der skal udvikles, ud på projektets<br />

iterationer. I starten af hver iteration revurderes, om det er de rigtige <strong>og</strong><br />

vigtigste funktioner, der ligger i iterationen <strong>og</strong> planerne ændres evt. efter<br />

kundens ønske.<br />

Projektets fastlagte budget <strong>og</strong> tidsramme <strong>og</strong> en løbende prioritering er med<br />

andre ord styrende for hvilken funktionalitet, der udvikles.<br />

Aftalens karakter<br />

Uanset hvor store anstrengelser man gør sig for at fastlægge<br />

funktionaliteten i starten af et projekt, så lykkes det alligevel aldrig 100 %<br />

I modsætning til funktionalitet kan budget <strong>og</strong> tidsramme defineres<br />

fuldstændigt præcist.<br />

Der virker derfor fint, at det er budget <strong>og</strong> tidsramme, <strong>og</strong> ikke funktionalitet,<br />

man aftaler.<br />

Kilde: Uddrag af Ledelse af projekter – udvid din kompetence, kap. 2, (red: Morten Fangel, Helene Harild, 2003)


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> projekter:<br />

Projekt:<br />

Multimediehuset, Århus<br />

Tværkommunalt projekt,<br />

Bygherre: Borgerservice <strong>og</strong> Biblioteker, Magistratsafdelingen for Kultur <strong>og</strong> Borgerservice (KOB)<br />

Magistratsafdelingen for Teknik <strong>og</strong> Miljø (TOM)<br />

Borgmesterens Afdeling (BA)<br />

Bygherrerådgivning udbudt i EU- udbud<br />

Totalrådgivning udbudt i projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling: April 2008<br />

Turnkey, partnering samt stor- <strong>og</strong> fag-entrepriseudbud<br />

Forventet budget: 1,8 mia.<br />

Interview med:<br />

Marie Østergaard, projektleder for brugerprocesser, Borgerservice <strong>og</strong> Biblioteker, KOB<br />

Birgitte Andreasen, byggefaglig projektleder, Byggeri & Planlægning, KOB<br />

Niels Vad Sørensen, projektdirektør, Borgmesterens Afdeling<br />

Niels M. Poulsen, Bygningschef, Byggeri & Planlægning, KOB<br />

Lars Pedersen, Bygherrerådgiver, Rambøll A/S<br />

Interviewer: Katharina Nyborg<br />

Referenter: Tannie Sørensen, Katharina Nyborg<br />

Interview er gennemført på baggrund af nedenstående spørgeguide<br />

Dato for interview: d. 12.04.2010<br />

Multimediehus- projektet – Fordele / ulemper ved dial<strong>og</strong> i konkurrencefasen vs. andre udbudsformer<br />

Her ønskes med udgangspunkt i Multimediehus-projektet en drøftelse af fordele <strong>og</strong> ulemper ved forskellige<br />

udbudsformer.<br />

Nedenstående spørgsmål kan betragtes som støttespørgsmål til drøftelsen.<br />

• Oplever I generelt at konkurrencer med dial<strong>og</strong> i konkurrencefasen bidrager til bedre forståelse af<br />

bygherres intentioner? Hvordan tror I, at dial<strong>og</strong>fasen blev opfattet blandt de bydende. Hvordan<br />

opfattede I dial<strong>og</strong>fasen?<br />

LP, MØ, NV: Ja, konkurrencen dial<strong>og</strong>en bidr<strong>og</strong> til bedre forståelse af bygherres intentioner. Det<br />

lykkedes via dial<strong>og</strong>en at få synliggjort at kravindfrielse i forhold til arkitektur, funktioner <strong>og</strong> ikke<br />

mindst økonomi var mulig. Fondsbidragende Real Dania har udtrykt sig positivt om<br />

forhandlingsforløbet.<br />

LP: Man kan via forhandling både få identificeret projekternes styrker <strong>og</strong> svagheder på baggrund af<br />

en faglig dial<strong>og</strong> på alle primære fag. Der blev i bearbejdningerne mellem forhandlingerne optimeret<br />

på en række forhold specielt de funktionelle løsninger <strong>og</strong> konstruktive principper, desuden blev<br />

økonomiberegninger kvalitetssikret via spørgsmål fra engelske quantity surveyers I<br />

forhandlingsforløbet er der d<strong>og</strong> nok <strong>og</strong>så grænser for, hvor radikalt projekterne kan ændres – der<br />

skal være en kvalificeret sammenhæng til det oprindelige projekt.<br />

Bygherre fik via forhandlingerne større sikkerhed for, at det vindende projekt kunne indfri funktionelle<br />

krav samt overholde økonomisk ramme.<br />

I de 4 forhandlingsrunder blev følgende temaer drøftet (Evalueringsrapport, marts 2009):


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

Tema 1: Arkitektur, funktion, indretning, materialevalg, byrum, havneplads, trafikale forhold<br />

Tema 2: Bærende konstruktioner, anlægsteknik, Installationer, energi, indeklima, bæredygtidhed<br />

Tema 3: Udviklingsproces, inddragelse, bemanding <strong>og</strong> samarbejde<br />

Tema 4: Økonomi<br />

LP: Man kan via gennemgang <strong>og</strong> forhandling både få identificeret projekternes styrker <strong>og</strong> svagheder.<br />

Der blev optimeret på en række forhold specielt de konstruktive principper i forhandlingsforløbet, d<strong>og</strong><br />

er der nok <strong>og</strong>så grænser for, hvor radikalt projekterne kan ændres. Bygherre større sikkerhed for, at<br />

det vindende projektkrav <strong>og</strong> ønsker.<br />

LP: Det er vigtigt, at der både konkurreres på både arkitekt <strong>og</strong> ingeniør discipliner, da det er den<br />

samlede løsning <strong>og</strong> økonomien, der får afgørende betydning for bygherre.<br />

• Hvordan oplevede I bygherres håndtering af ligebehandlingsprincipperne i sagen?<br />

(Tina Braad, Holst Advokater, delt<strong>og</strong> i samtlige forhandlingsmøder, for at sikre overholdelse af<br />

ligebehandlingsprincipperne.)<br />

LP: En forudsætning for at kunne indgå forhandling på baggrund af indledende anonym<br />

projektkonkurrence er, at man har et antal ligeværdige bud at gå videre med.<br />

LP: Man skal som udbyder være meget opmærksom på, at forhandlingerne er fortrolige <strong>og</strong> at<br />

ligebehandlingsprincipperne skal overholdes. MØ: Alle bydende teams skal således stilles de<br />

samme spørgsmål/ temaer. Dette forhold er ikke hensigtsmæssigt i forhold til alle bud – der kan<br />

være forskellige behov for hvad der skal belyses – derved kan man sige, at der i n<strong>og</strong>en grad er et<br />

tidsspilde for både bygherre, bygherrerådgiver <strong>og</strong> de bydende. Ikke alle møder generer lige meget<br />

udvikling.<br />

MØ: Generelt er det bygherres indtryk, at de bydende har været positive overfor deltagelse i<br />

dial<strong>og</strong>en, i hvert tilfælde i konkurrenceperioden, hvor alle har interesse i at være med i dial<strong>og</strong>en.<br />

MØ: Man skal grundet ligebehandlingsprincipperne være meget opmærksom på at holde de<br />

bydendes projekter adskilt fra hinanden i forhandlingsfaserne. Man kan ikke trække gode ideer fra<br />

det ene projekt til det andet.<br />

• Er der grænser for, hvor lang dial<strong>og</strong>perioden, <strong>og</strong> hvor ressourcekrævende perioden kan være?<br />

(Der var afsat 11 måneder til projektkonkurrencefase <strong>og</strong> forhandlingsfase i udbuddet.<br />

Forhandlingsfase udgjorde 4 måneder. Der blev samlet set afholdt 39 forhandlingsmøder)<br />

LP – ja, det er der nok. Der var afsat honorar for deltagelse i forhandlingsperioden, men grundet det<br />

meget store incitament til at vinde konkurrencer, er det nok svært for rådgiverne, at sikre<br />

overensstemmelse mellem honorarstørrelse <strong>og</strong> forbrugt tid. Vi har skønnet, at hvert bydende hold<br />

har brug ml. 10.000 – 12.000 timer på projektkonkurrence inkl. forhandlingsfase.<br />

NV / LP – det meget store økonomiske incitament der er til stede i forhandlingsfasen er det, der har<br />

afgørende betydning for den udvikling som generes blandt de bydende teams. ”Alle er på mærkerne”<br />

Fra bygherres side vurderes det, at omkostningerne skal stå mål med konkurrencen.<br />

LP – som Bygherre, kan man overveje, om der ikke skal bruges flere midler på at finde det rigtige<br />

projekt. I forhold til det samlede budget er det et lille beløb, der anvendes. Det vigtigste for bygherre<br />

er, at få det rigtige projekt.<br />

MØ / LP – netop fordi forhandlingsfasen var lang <strong>og</strong> omfattende har bygherre være opmærksomme<br />

på udarbejdelsen af evalueringen af forhandlingsfasen.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

• Har I erfaringer fra andre konkurrencer, hvor rådgivere har givet udtryk for ønske om at være i dial<strong>og</strong><br />

med bygherre eller brugere under bearbejdning af et udbudsmateriale?<br />

Ja – problemet med den manglende dial<strong>og</strong> er velkendt. Det er jo oftest ikke muligt – et eksempel på<br />

dette er Godsbane-udbuddet.<br />

• Har I erfaringer fra andre konkurrence-koncepter, hvor I oplever, at det i højere grad er muligt at<br />

udfolde sig kreativt? Hvad var det, der resulterede i højere grad af kreativ udfoldelse /<br />

iderigdomhed?<br />

Ja – en første etape – idé konkurrencer – <strong>og</strong> fagkonkurrencer.LPP: Kreativiteten <strong>og</strong> idérigdommen<br />

skyldes primært et uforpligtende ansvar for projektøkonomien fra rådgivernes side<br />

• Hvilke udbuds- <strong>og</strong> projektforløb, mener I bedst, kan understøtte kreativ idéudfoldelse?<br />

NV / LP: Konkurrencer, hvor der er stort incitament for at vinde, genererer mest ideudfoldelse. Her er<br />

udbud efter forhandling med forudgående projektkonkurrencer et godt bud.<br />

LP: I mindre udbud kan f.eks. en idekonkurrence eller en fagkonkurrence være en god ide.<br />

• Fastlægges hoveddesignet/ grundkonceptet så meget i konkurrencefasen, at der reelt ikke, på trods<br />

af dial<strong>og</strong>en, kan ændres på konceptet?<br />

Hovedprincipperne fastlægges, men der er stadig mulighed indenfor disse at ændre en række<br />

løsninger både funktionelt <strong>og</strong> konstruktivt.<br />

• Kunne I forestille jer en totalrådgivningskonkurrence, hvor man ikke konkurrerede på et projekt, men<br />

kun på timeløn <strong>og</strong> kompetencer? Rådgivere skulle da efterfølgende sammen med bygherre udvikle<br />

koncept. Ser I fordele i det?<br />

LP: Nej – der skal konkurreres på et projekt / en løsning. Selv om arkitekt/ ingeniørfirmaer tidligere<br />

har vist, at de kunne skabe n<strong>og</strong>et godt, så er det ikke sikkert, at de rammer plet næste gang. Derfor<br />

er det godt at konkurrere på et projekt en løsning.<br />

NV: Udviklingen sker primært i konkurrenceperioden (projektkonkurrencefasen <strong>og</strong><br />

forhandlingsfasen), hvor incitamentet er størst, <strong>og</strong> hvor kontrakten med rådgivere ikke er indgået.<br />

Når kontrakten er indgået ses i højere grad dial<strong>og</strong> om hvilke ydelser/omfang, der skal leveres.<br />

I det konkrete projekt har vilkår <strong>og</strong> rammer (krav) medført, at arkitekter <strong>og</strong> ingeniør har deltaget<br />

positivt i dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> kreativitet.<br />

• Hvordan oplever I jeres muligheder for at arbejde kreativt, når I er bygherre i en totalentreprise?<br />

LP: Muligheden for at arbejde kreativt er god, d<strong>og</strong> forudsætter det, at der er n<strong>og</strong>et økonomisk<br />

råderum til dette samt et konkurrencepr<strong>og</strong>ram, der giver mulighed herfor<br />

BA: Så snart tilbudet er afgivet kan det være meget svært at få entreprenøren til at tilføre værdi –<br />

kreativitet - til et projekt uden at der kræves ekstrahonorar herfor.<br />

• Opleves projektkonkurrencen mellem arkitekter / ingeniør.-firmaerne som n<strong>og</strong>et, der bidrager til<br />

skarphed <strong>og</strong> ”value for money”<br />

LP: ja – det gør det. Kombinerede konkurrencer, hvor både arkitekt <strong>og</strong> ingeniør deltager er d<strong>og</strong><br />

væsentlig – i dag er har ingeniørfagene stor betydning for løsninger/ mulighederne – der er derfor<br />

nødvendigt, at de er med fra starten <strong>og</strong> i de løbende justeringer. Særdeles hvis man gerne vil kunne<br />

styre sin anlægsøkonomi <strong>og</strong> skabe det optimale projekt indenfor en given økonomisk ramme.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

• Nævn 3 styrker <strong>og</strong> 3 svagheder ved dial<strong>og</strong>baseret konkurrence.<br />

Styrker:<br />

- Dial<strong>og</strong>en <strong>og</strong> tilretningerne mellem forhandlingerne bidrager til bedre projekter <strong>og</strong> giver generelt<br />

bygherre større sikkerhed i forhold til arkitektoniske -, ingeniørmæssige - <strong>og</strong> økonomiske løsninger.<br />

Sikkerheden for at det tilbudte projekt reelt kan bygges/udføres øges mao.<br />

- Bygherre får et maksimalt udviklingsforløb, da incitamentet til at vinde er meget stort. De anvendte<br />

timer, er ikke spildte for det team, som vinder.<br />

- Der opbygges relationer i forhandlingsperioden<br />

- Mulighed for faglig dial<strong>og</strong> om løsninger <strong>og</strong> økonomi – skaber større sikkerhed.<br />

Svagheder:<br />

- Honorar skal stå mål med indsatsen. De teams, der ikke vinder, lider et større tab, end de ville have<br />

gjort i en projektkonkurrence uden forhandlingen, (hvis de ikke har overholdt balance ml. honorar <strong>og</strong><br />

indsats)<br />

- MØ: Der opbygges relationer <strong>og</strong> tilhørsforholdet til projektet vokser i bearbejdningsperioden – det<br />

gør derfor ekstra ondt at ikke at vinde. Man kommer jo til at ”elske” et projekt (personer m.v.), <strong>og</strong>så<br />

selv om man ikke får det.<br />

- Som kravene ser ud nu til ligebehandling skal man behandle de samme forhold i samtlige<br />

forhandlinger selvom de er afklarede.<br />

Kreative processer:<br />

Overordnede spørgsmål:<br />

• Hvilke arbejdsmetoder <strong>og</strong> ledelses-strategier anvender I i konkurrenceperioden?<br />

Kreativitetens faser<br />

• Hvordan ser I en kreativ udviklingsproces? Er det et forløb, der kan opdeles i faser?<br />

• Hvornår oplever I, at den væsentlige idéudfoldelse sker?<br />

En del af den kreative ideudfoldelse sker, når de bydende bliver udfordret med spørgsmål <strong>og</strong> vinkler,<br />

som ønskes belyst.<br />

• Hvad skal være til stede for, at kreativitet udfoldes? Hvad skal bygherre sørge for, hvad skal<br />

rådgiverne sørge for, hvad skal entreprenørerne sørge for?<br />

Tænker hhv. bygherre mere på effektivitet end kreativitet? Hvad prioriterer rådgiverne højest?<br />

Bygherre tænker på både effektivitet <strong>og</strong> kreativitet. Kreativiteten tager afsæt i kendte konstruktioner,<br />

men der er forskel på, hvordan de forskellige teams formår at gribe løsningerne an.<br />

MØ / LP / NV: Det team, der udviste størst teamspirit vandt ikke i den samlede bedømmelsesmodel.<br />

LP: At vinde kræver generelt et stort samarbejde mellem arkitekter <strong>og</strong> ingeniører.<br />

(KN - konklusion – det betyder, at det er nødvendigt for rådgivningsteamene at arbejde med<br />

maksimal indfrielse af alle kriterier eller med en bevidst prioritering.)


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

Hvilke elementer har betydning for udfoldelse af kreativitet?<br />

• Hvilke individuelle kompetencer ser I som typiske for kreative personer?<br />

• Hvilke organisatoriske kompetencer understøtter den kreative udfoldelse?<br />

• Hvilke rammer / miljøer stimulerer kreative tanker?<br />

LP: Der skal være til stede: komplementerende kompetencer, højt fagligt niveau, man skal forstå <strong>og</strong><br />

acceptere at arbejdet hen imod målet er en iterativ proces med mange forsøg. Arbejdet skal d<strong>og</strong><br />

godt foregå struktureret.<br />

BA: Der er forskellige udviklingskulturer, <strong>og</strong> det kan derfor være en fordel at sidde sammen, når man<br />

udvikler n<strong>og</strong>et.<br />

I udbuddet har bygherre stillet krav om, at der etableres en fælles tegnestue, da man mener, at det<br />

har betydning for proces <strong>og</strong> produkt.<br />

LP: Bygherre / bygherrerådgiver oplevede, at der var stor forskel på, hvordan de bydende arbejdede<br />

i forhandlingsfasen. N<strong>og</strong>le teams brugte explificering af teamets proces, samarbejdsværdier, social<br />

ledelse mv. i deres fremlæggelser. (konklusion – det betyder, at n<strong>og</strong>le hold bevidst har arbejdet med<br />

de bløde værdier).<br />

LP: Der skal gerne være ligeværdighed til stede i dial<strong>og</strong>en mellem arkitekt <strong>og</strong> ingeniør – dette kan<br />

være en udfordring, specielt hvis det øverste hierarkiske lag af arkitekttegnestuerne deltager.<br />

NV: ”Det økonomiske incitament styrer den kreative proces – styrer i det hele taget verden. Det er<br />

ikke arkitekt <strong>og</strong> ingeniør-løsningerne/ydelserne, der styrer processen”. ”Motivationen er økonomien.”<br />

Målet er det mest optimale hus indenfor den økonomiske ramme. Sammenspil mellem løsninger <strong>og</strong><br />

økonomi foregår i en iterativ proces.<br />

Der skal <strong>og</strong>så være fokus på de bløde værdier.<br />

LP: Multimediehusets model, hvor totalrådgiverne binder sig til at indgå i en partneringmodel med<br />

under- <strong>og</strong> overskudsdeling <strong>og</strong> omprojekteringsklausul senere i forløbet, resulterer I at man er meget<br />

bevidste om, om den økonomiske ramme holder. Det betyder, at der pt. er fokus på<br />

interessekonflikter ml. rådgivere <strong>og</strong> bygherre.<br />

(KN -konklusion: Det betyder, at BH har lavet en model med høj grad af <strong>styrbarhed</strong>, men en model<br />

som ikke efter forhandlingsfasen styrker yderligere kreative løsningsforslag, fordi incitamentet hertil<br />

er begrænset via partneringkontrakten.)<br />

Ledelse/ styring af kreative processer<br />

• Hvordan starter I et projekt op? – efter en skabelon?<br />

Nej – der er ikke én bestemt procedure for hvordan et projekt startes op – det vurderes individuelt<br />

hver gang.<br />

• Har I defineret udviklings-etik, værdier <strong>og</strong> succeskriterier for projektet?<br />

• Hvordan måler man, om en proces har været mere værdiskabende end en alternativ proces. Skal<br />

man forinden opstille succes- / værdiparametre for, hvad værdiskabelse er? Hvem definerer typisk<br />

projektets værdisæt?<br />

• Stiller bygherre krav om, at udviklerne/ rådgiverne/ projektteam placeres i samme projektrum?<br />

Inddeler I i faser? Fastlægges ”point of no return”?<br />

Ja – krav om fælles tegnestue.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

• Hvordan sammensættes bygherres team samt eksterne bemanding? Arbejder I ud fra definerede<br />

kompetencekriterier?<br />

MØ: Der er bevidsthed om, at kombinationen af eksterne <strong>og</strong> interne ressourcer skal kunne dække de<br />

væsentlige kompetencer. Derudover er der fokus på evnen til at hente kompetencer fra<br />

linieorganisationen ind, når det er nødvendigt.<br />

• Stiller I altid krav om, at der arbejdes med integreret design? Oplever I, at det reelt sker? Er der<br />

rammer for vilde ideer?, Hvordan afprøves nye vinkler i projektteamet?, Hvordan udfordrer<br />

hinanden?<br />

Ja – <strong>og</strong>så krav om 3D projektering.<br />

• Hvordan opdager I trends?, skaber trends?<br />

Ideer opstår alle steder – ”Under brusebadet ------------- eller på en cykel.”<br />

Incitamenter for udviklingsforløb / hvad er ”driverne” for udvikling? Arbejder i med bonusordninger?<br />

LP: Incitamentsstrukturen skal være korrekt i et projekt – der skal være n<strong>og</strong>et ”at vinde” for både,<br />

rådgivere, entreprenører <strong>og</strong> bygherre. Det skal i den økonomiske afregning af entreprenørerne<br />

sikres at der er fælles interesser, så alle trækker på samme hammel.<br />

• Mener I, at det kræver n<strong>og</strong>et specielt at lede udviklingsprojekter? Hvis ja - hvilke kompetencer skal<br />

være til stede? Skal man f.eks. kunne acceptere kaos eller være specielt god til at stille spørgsmål?<br />

Se ovenfor.<br />

• Oplever I, at den <strong>offentlige</strong> bygherre er tilstrækkelig godt klædt på til at varetage sin bygherrefunktion<br />

<strong>og</strong> til at sætte rammer for samarbejdet, projektudviklingen mv. Er rådgiverne tilstrækkelig godt ”klædt<br />

på” i forhold til bygherres krav/ønsker?<br />

LP: Bygherres organisation opleves som meget bredt sammensat, meget kompetent.<br />

MØ: I bygherres organisation er man bevidste om, hvilke roller organisationen skal udfylde <strong>og</strong><br />

hvordan disse bedst hentes ind.<br />

Bygherrerådgivers ydelser er afhængig af, hvor god bygherres organisation er til at servicere den<br />

øvrige bygherre organisation – Byråd, Styregrupper, Stadsbibliotekar, de involverede<br />

linierorganisationer/ magistratsafdelinger, brugergrupper, borgergrupper mv.<br />

NV: Jeg ser MMH- sekretariatet som ”mineryddere” Det er utænkeligt, at bygherre alene, uden bruge<br />

af bygherrerådgiver, skal matche rådgiveres <strong>og</strong> entreprenørers projektorganisationer.<br />

NV: De overordnede <strong>og</strong> betydningsfulde beslutninger træffes af linie-organisationernes ledelse<br />

(direktørniveau). MMH-sekretariatet skaber rammerne for at beslutningerne kan træffes.<br />

LP: Det er fornuftigt at tænke over, hvordan man sikrer sig, at hhv. bygherres <strong>og</strong> bygherrerådgiveres<br />

organisation ikke bliver sårbar, men man kan ikke helgardere alle poster – det vil være for dyrt.<br />

• Indenfor IT- udviklingsprojekter, hvor man anvender Prince2 – som projektledelsesværktøj, har alle<br />

involverede parter en basal viden om ledelsesmetodikken – tror I, det vil være en fordel inden for<br />

byggeriet, hvis alle har en ens forforståelse af ledelsesmetodikken?<br />

Det opleves ikke som et behov, at der startes med en procesuddannelse. Der er behov for at udvide<br />

indsigt i processer flere steder – både i forhold til byggefaglige samarbejdsprocesser <strong>og</strong> i forhold til<br />

processer i en politisk ledet organisation.<br />

NV, MØ: Der kan være behov for at organisationen modnes i forhold til de tværgående samarbejder.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

NMP: Projektet har stor ledelsesmæssig opmærksomhed, <strong>og</strong> der er undervejs skabt de rette<br />

grundlag for projektets gennemførelse. Der er en stor organisation bag, <strong>og</strong> man har bevidst tilknyttet<br />

kompetent ledelse af projektet. Det har været en forudsætning, at man kan trækkes på mange<br />

kræfter i linieorganisationerne.<br />

Kommunikation<br />

• Er der i projektet værdier / regler for kommunikationen?<br />

Projektets visioner er klart formuleret.<br />

LP: Der bør være ligeværdighed i dial<strong>og</strong>en mellem arkitekter <strong>og</strong> ingeniører. Det opleves af <strong>og</strong> til som<br />

om det er en kamp om at bevise, hvem der bestemmer..<br />

MØ: Der var stor forskel på, at de bydende kommunikerede på både skriftligt <strong>og</strong> mundtligt.<br />

Generelt skal man være opmærksom <strong>og</strong> åben.<br />

• Ser I dial<strong>og</strong> mellem sagens parter som en forudsætning for udfoldelse af kreativitet?<br />

(fra øvrige svar: dial<strong>og</strong>en fra forhandlingerne har haft en klar betydning.)<br />

• Arbejder I bevidst med fælles visualiseringer / billeder / udvikler i fælles spr<strong>og</strong>lige forståelser?<br />

• Føles kommunikationen med brugere, som ikke har en byggefaglig forståelse som en barriere for<br />

projektet / i forhold til rådgiverne?<br />

Samarbejde<br />

Nej – bygherre går aktivt ind i brugerinddragelsesforløbene – <strong>og</strong> ”oversætter” n<strong>og</strong>le gange i forhold<br />

til brugerne.<br />

• Hvordan skabes det gode samarbejde?<br />

Det er relationer <strong>og</strong> vilje til at samarbejde, der skaber et godt samarbejde. Kemien skal være i orden.<br />

LP: Der er et godt samarbejde - Det er en styrke, at der er en kanonstærk bygherreorganisation <strong>og</strong><br />

at organisationen har været velforberedt til processen.<br />

Bygherre - Biblioteket har kørt brugerinddragelsen.<br />

• Gør man n<strong>og</strong>et ekstra ud af relationsplejen, når det er et relativt langvarigt projekt? Hvordan i forhold<br />

til MMH- projektet?<br />

Der blev afholdt opstartsworkshop efter forhandlingsperioden.<br />

(Man arbejder tæt sammen, mange møder, studieture for både rådgivere, BHR <strong>og</strong> BH – fælles<br />

forståelse, fælles aktiviteter som DHL- stafet mv. – derved opstår relationer)<br />

• Hvilken betydning tror I, at hhv. det interne <strong>og</strong> det eksterne samarbejde for resultatet?<br />

Det er relationer <strong>og</strong> vilje til at samarbejde, der skaber et godt samarbejde.<br />

• Hvordan ser I på brugerinddragelse? Bidrager brugere / driftsfolk til øget <strong>og</strong> ny forståelse / kreative<br />

ideer eller er det forstyrrende?<br />

Bruger / borgerinddragelsen har været et højt prioriteret explicit formuleret krav i processen, <strong>og</strong> ja<br />

brugerinputs kvalificerer forståelserne hos rådgiverne.<br />

• Hvordan, <strong>og</strong> hvornår ser I helst samarbejdet ml. bygherre, brugere <strong>og</strong> rådgivere? – i de indledende<br />

faser <strong>og</strong> i projekteringsfasen, udførelsesfasen?<br />

• Hvordan udnyttes <strong>og</strong> inddrages borgernes efterspørgsel/ideer i idé udvikling?


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

• Hvordan håndteres konflikter – internt / eksternt?<br />

• Hvordan fastholdes engagementet, hvis der opstår konflikter?<br />

Tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske rammer<br />

• Hvornår/hvordan forholder I jer til tidsmæssige rammer?<br />

LP: Man udarbejder en overordnet plan for, hvad der skal ske i hvilke faser, <strong>og</strong> i hvilken rækkefølge,<br />

men at tro, at man i så store projekter kan planlægge fra A til Z, er utopi. Planen er en overordnet<br />

ramme som man skal regne med at rette til undervejs. Planen skal lægge kursen <strong>og</strong> angive<br />

pejlemærker, så man skal styre efter målet.<br />

• Hvilke økonomiske styringsværktøjer anvendes? Hvem har ansvar for økonomistyring.<br />

• Hvordan sikres informationer om afledte effekter transformeret til justeringer i forhold til økonomien?<br />

Økonomien har fra starten være meget højt prioriteret. Man har i forbindelse med udbuddet<br />

inddraget engelske Q-Surveyers, som ud fra egne kalkulationer har kvalitetssikret de bydendes<br />

successive kalkulationer <strong>og</strong> stillet spørgsmål i forhandlingsfasen.<br />

Man har opbygget metode / systematik via en successiv kalkulationsskabelon, som de bydende har<br />

skullet udfylde i forbindelse med sandsynliggørelse af økonomien for deres projekter. Dette her<br />

betydet, at fejl eller misforståelser i projekterne er blevet luset ud. Den successive<br />

kalkulationsskabelon er fortsat styringsværktøjet fra projektkonkurrencen, over udbuddet efter<br />

forhandling <strong>og</strong> gennem alle projektforslagsfaserne frem til udbuddene.<br />

Overholdelse af den økonomiske ramme er et must for bygherre, hvilket meget klart er blevet<br />

signaleret til de bydende.<br />

Efter forhandlingsfasen er økonomi både blevet beregnet af rådgivere <strong>og</strong> kvalitetssikret af O –<br />

surveyers.<br />

Ved at inddrage entreprenørers kompetencer tidligt via partneringmodel, inddrages de udførendes<br />

kompetencer. I partneringmodellen konkurreres på dækningsbidrag <strong>og</strong> generelle omkostninger samt<br />

faste priser på ejenproduktionsarbejder, <strong>og</strong> i modellen har bygherre mulighed for / krav om at lade<br />

andre entreprenører byde på delopgaver – derved sikres at partnering-entreprenøren leverer fair<br />

priser.<br />

• Hvordan håndterer den enkelte projektmedarbejder/brugerne i projektet økonomiske <strong>og</strong> tidsmæssige<br />

rammer?<br />

• Hvordan arbejder I med ændringer?<br />

Ændringer skal kunne indeholdes i den økonomiske ramme – dette skal rådgiverne stå inde for.<br />

Projektomfang kan reguleres frem til projektforslaget, så det matcher den økonomiske ramme. Frem<br />

til julen 2010 har bygherre prioriteringsret – herefter fastlåses omfang.<br />

NV: Man har netop gennemført en reduktion i projektet, da dette var nødvendigt for at skabe<br />

sammenhæng mellem omfang <strong>og</strong> økonomi.<br />

Der er generelt en meget positiv modtagelse af ændringsforslag hele vejen rundt i<br />

bygherreorganisationen velvidende at de sker for projektets fremme.<br />

• Hvad har I bedst erfaring med – at udvikle indenfor faste tidsmæssige rammer - eller uden rammer?<br />

Indenfor faste økonomiske rammer – eller med mulighed for budgetforøgelser?


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 3<br />

Projekt: Multimediehuset<br />

• Opleves det som et skisme at få nye ideer indenfor fastlagte økonomiske rammer?<br />

• Hvordan sikrer bygherre både kreative idéudfoldelse <strong>og</strong> styring med tid <strong>og</strong> økonomi?<br />

Vi har bl.a. n<strong>og</strong>le meget idérige brugere tilknyttet brugergrupperne, som udfordrer de<br />

designansvarlige fra rådgivers side – f.eks. ift. interaktive overflader <strong>og</strong> brug af it i huset <strong>og</strong> selve<br />

indretningen af huset. Hver 14. dag vurderer BH / BHR de revurderede successive kalkulationer.<br />

• Hvordan oplever I, at bygherres økonomiske kontrolberegninger med QS bliver modtaget af<br />

totalrådgiver?<br />

LP: Dette er blevet accepteret – har medvirket til at øget fokus på økonomistyring.<br />

Faserne efter konkurrenceforløbet<br />

• Er det realistisk at forestille sig, at bygherre <strong>og</strong> brugere kan bidrage i det udviklende forløb, som<br />

traditionelt var placeret hos arkitekt- <strong>og</strong> ingeniørvirksomhederne, men som nu i større grad sker som<br />

en integreret proces mellem arkitekter <strong>og</strong> ingeniører?<br />

• Ændrer I på jeres bemanding samt styrings- <strong>og</strong> ledelsesmæssige metoder fra indledende<br />

konkurrencefase til efterfølgende projektering?<br />

• Mener I, at bygherre med fordel kan ændre sine ledelses/ styringsmetoder i de senere faser ,<br />

herunder udførelsesfasen?<br />

5 gode råd:<br />

---<br />

Hvis I skal give den <strong>offentlige</strong> bygherre 5 gode råd med på vejen i forhold til at opnå både kreativ<br />

idé-udfoldelse <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i forhold til ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi – hvad skulle det da være?<br />

Projektkonkurrencer med efterfølgende forhandling skaber incitament for <strong>og</strong> udfordrer en kreative<br />

udfoldelse. Gennem dial<strong>og</strong>en udvikles projekterne yderligere <strong>og</strong> der kan opnås større sikkerhed i<br />

forhold til funktionelle krav <strong>og</strong> økonomi.<br />

Indled med projektkonkurrence – så der konkurreres på mere end rådgiverkompetencer men på et<br />

reelt løsningsforslag / ide.<br />

Gennemtænk de EU-tekniske forhold – skab incitamentsstruktur.<br />

At signalere overfor rådgiverne at vi er en visionær bygherre, som er klar til at gå nye veje, men at<br />

der samtidig er stor fokus på økonomien. Kreativitet behøver ikke ubetinget at koste ekstra. Men det<br />

er vigtigt at de nøglepersoner som tilknyttes projektet fra rådgivers side både kan tænke kreativt <strong>og</strong><br />

nyt – <strong>og</strong> økonomisk som et team <strong>og</strong> dermed skabe optimal integereret design til glæde for alle<br />

parter.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 4<br />

Projekt: Multimediehuse<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> projekter:<br />

Projekt:<br />

Multimediehuset, Århus<br />

Tværkommunalt projekt,<br />

Bygherre: Borgerservice <strong>og</strong> Biblioteker, Magistratsafdelingen for Kultur <strong>og</strong> Borgerservice (KOB)<br />

Magistratsafdelingen for Teknik <strong>og</strong> Miljø (TOM)<br />

Borgmesterens Afdeling (BA)<br />

Bygherrerådgivning udbudt i EU- udbud<br />

Totalrådgivning udbudt i projektkonkurrence med efterfølgende forhandling: April 2008<br />

Partnering samt stor- <strong>og</strong> fag-entrepriseudbud<br />

Forventet budget: 1,5 mia.<br />

Interview med:<br />

Kim Holst Jensen, partner, øverste ansvarlig for MMH-projektet, schmidt hammer lassen architects (SHL)<br />

Finn Jeppesen, projektdirektør, schmidt hammer lassen architects<br />

Interviewer: Katharina Nyborg<br />

Referent: Katharina Nyborg<br />

Interview er gennemført på baggrund af nedenstående spørgeguide<br />

Referat af interview sendes til kommentering hos interviewede<br />

Dato for interview: d. 14.04.2010<br />

Multimediehus- projektet – Fordele / ulemper ved dial<strong>og</strong> i konkurrencefasen vs. andre udbudsformer<br />

Her ønskes med udgangspunkt i Multimediehus-projektet en drøftelse af fordele <strong>og</strong> ulemper ved forskellige<br />

udbudsformer.<br />

Nedenstående spørgsmål kan betragtes som støttespørgsmål til drøftelsen.<br />

• Oplever SHL, at konkurrencer med dial<strong>og</strong> i konkurrencefasen bidrager til bedre forståelse af bygherres<br />

intentioner? Hvordan blev dial<strong>og</strong>fasen opfattet internt blandt rådgivere.<br />

Der var et godt <strong>og</strong> stærkt ideol<strong>og</strong>isk grundlag, som definerede succes, men dial<strong>og</strong>en på<br />

forhandlingsmøderne udvidede helt klart vores forståelse af en række elementer i konkurrencen.<br />

Specielt havde det været svært at forstå bygherres intentioner på de byarkitektoniske område –<br />

tolkningen blev tydeligere via forhandlingsforløbet.<br />

Vores projekt blev i forhandlingsperioden markant bedre på en række områder eksempler herpå:<br />

indpasning af letbane, funktionstilpasninger <strong>og</strong> budgettilpasninger. Projektet ville ikke være blevet til<br />

det, det er endt med, hvis vi ikke var blevet udfordret gennem dial<strong>og</strong>en.<br />

I 2. forhandlingsrunde indgik borgerinddragelse <strong>og</strong> budgetstyring. Det var nyt, at vi skulle explicit skulle<br />

formulere, hvordan vi ville gribe borgerinddragelsesprocessen an. Vi udvidede vores projektteam i<br />

perioden for at dække os bedre ind – vi tilknyttede bl.a. en bibliotekskonsulent <strong>og</strong> engelske quantaty.<br />

Surveyers, så vi kunne opnå bedre indsigt <strong>og</strong> højere sammenlignelighed i forhold til<br />

budgetberegninger.<br />

Vi har via processen opnået viden, kompetencer <strong>og</strong> ikke mindst bevidsthed om, hvordan man kan<br />

beskrive <strong>og</strong> gennemføre borgerinddragelsesprocesser. Dette har allerede været os til gavn nu i senere<br />

konkurrencer.<br />

Generelt hæver både bruger <strong>og</strong> borgerinddragelse projekternes niveau.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 4<br />

Projekt: Multimediehuse<br />

Det stiller krav til os som arkitekter – man skal være gode til at lytte <strong>og</strong> være åbne overfor andres ideer.<br />

En ydmyghed som vi vægter højt.<br />

Efter forhandlingsmøderne afholdte det samlede projektteam interne evalueringsmøder, hvor man<br />

reflekterede over, hvad der var blevet sagt <strong>og</strong> i hvilken retning, projektet skulle bevæge sig eller<br />

hvordan man ville forholde sig til det.<br />

KHJ: Det er vigtigt for os, at projektet handler om arkitektur – ”det skal begejstre”.<br />

• Hvordan oplevede I bygherres håndtering af ligebehandlingsprincipperne i Multimediehussagen?<br />

(ingen kritik af håndteringen).<br />

Forhandlingsmøderne med temaer betyder, at man skal være meget ”tændte” / skarpe på møderne.<br />

Man skal kunne lytte / høre, hvad der bliver sagt <strong>og</strong> spurgt til.<br />

Man skal være parat til at ændre <strong>og</strong> droppe n<strong>og</strong>et i ens projekt.<br />

• Er der grænser for, hvor lang dial<strong>og</strong>perioden, <strong>og</strong> hvor ressourcekrævende perioden kan være?<br />

KHJ: Det vigtigste er, at arkitekthonoraret er et spejl på indsatsen. – stå i balance i forhold til indsatsen.<br />

Bygherre bør være selektiv i forhold til, hvad man fører dial<strong>og</strong> om, <strong>og</strong> hvad der giver projekterne mere<br />

værdi. Der er en risiko for, at vi får lavet for store teams, så det har vi opmærksomhed på – da det<br />

koster.<br />

• Har I erfaringer fra andre konkurrencer, hvor I kunne have ønsket, at være i dial<strong>og</strong> med bygherre eller<br />

brugere under jeres <strong>og</strong> ingeniørers bearbejdning af et udbudsmateriale?<br />

• Har I erfaringer fra andre konkurrence-koncepter, hvor I oplever, at det i højere grad er muligt at<br />

udfolde sig kreativt? Hvad var det, der resulterede i højere grad af kreativ udfoldelse / iderigdomhed?<br />

Vi har deltaget i andre konkurrencer, hvor vi i højere grad konkurrerede på procesbeskrivelser <strong>og</strong><br />

principskitser.<br />

• Hvilke udbuds- <strong>og</strong> projektforløb, mener I bedst, kan understøtte kreativ idéudfoldelse?<br />

Forhandlings / dial<strong>og</strong>baserede udbud er et godt bud, men man arbejder indenfor de rammer, der bliver<br />

sat for en given konkurrence.<br />

• Fastlægges hoveddesignet/ grundkonceptet så meget i konkurrencefasen, at der reelt ikke, på trods af<br />

dial<strong>og</strong>en, kan ændres på konceptet?<br />

Nej – det er vores oplevelse, at der stadig kan ske radikale forbedringer / ændringer undervejs i<br />

dial<strong>og</strong>en. Man får mulighed for at forbedre <strong>og</strong> nuancere yderligere.<br />

• Kunne I forestille jer en totalrådgivningskonkurrence, hvor man ikke konkurrerede på et projekt, men<br />

kun på timeløn <strong>og</strong> kompetencer? SHL skulle efterfølgende sammen med bygherre udvikle koncept.<br />

Ville I se fordele i det?<br />

Man skal konkurrere på et projekt, så man kan vise ens tilgang til opgaven. N<strong>og</strong>le gange ”rammer”<br />

man bygherren, <strong>og</strong> andre gange ikke.<br />

• Hvordan oplever I jeres muligheder for at arbejde kreativt, når I indgår som rådgivere for<br />

totalentreprenør?<br />

Det kan godt lade sig gøre at arbejde kreativt som arkitekt for en totalentreprenør. For os er det en<br />

forudsætning, at der indgå arkitektarbejde <strong>og</strong> at rammerne for det er ok. Vi vurderer de enkelte<br />

projekter <strong>og</strong> siger <strong>og</strong>så nej tak til deltagelse i n<strong>og</strong>le sammenhæng, hvis opgaven ikke har den rigtige<br />

værdi eller hvis vi bemandingsmæssigt ikke kan matche kravene. Der skal være rimelighed i<br />

forholdene <strong>og</strong> det skal ses i forhold til virksomhedens forretningsområde.<br />

• Opleves projektkonkurrencen mellem arkitekter / ingeniør.-firmaerne som n<strong>og</strong>et, der bidrager til<br />

skarphed?<br />

KHJ: Ja – projektkonkurrencer <strong>og</strong> incitamenter til at vinde disse er med til at skærpe<br />

opmærksomheden. Krisetiderne har resulteret i et interne organisatoriske drøftelser om forventninger<br />

<strong>og</strong> krav til medarbejderes kvalifikationer <strong>og</strong> engagement. Det er vigtigt, at der er engagement – ”man<br />

skal ville projekterne”. Der er i højere grad kommet fokus på firmaets kerneværdier, <strong>og</strong> hvad der skal til


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 4<br />

Projekt: Multimediehuse<br />

for at drive forretning. Det er nødvendigt med vores projektstørrelser, at vi er mange <strong>og</strong> at vi løfter i<br />

flok. Der er med andre ord både fokus på effektivitet <strong>og</strong> kreativitet – fokus på at træffe de rigtige valg<br />

eller rigtige fravalg. Det stilles store krav til medarbejderne.<br />

FJ: Vi er i højere grad blevet opmærksomme på at sætte rammer for vores egne processer. Udvikling<br />

af projekter kan godt ske inden for almindelig arbejdstid. Vi har en øget fokus på vores egne processer<br />

<strong>og</strong> på at ”angribe rette ting på rette hylde”.<br />

• Nævn 3 styrker <strong>og</strong> 3 svagheder ved dial<strong>og</strong>baseret konkurrence.<br />

Kreative processer:<br />

Overordnede spørgsmål:<br />

• Hvornår oplever I, at den væsentlige ideudfoldelse sker?<br />

• Hvilke arbejdsmetoder <strong>og</strong> ledelses-strategier anvender I i konkurrenceperioden?<br />

Kreativitetens faser<br />

• Hvordan ser I en kreativ udviklingsproces ? Er det et forløb, der kan opdeles i faser?<br />

SHL: Vi arbejder n<strong>og</strong>enlunde efter en proces- skabelon, men ideer kan ikke altid leveres efter en<br />

skabelon – ”n<strong>og</strong>le gange, er det et hurtigt aftræk, der skal til.”<br />

• Hvornår oplever I, at den væsentlige ideudfoldelse sker ?<br />

• Hvad skal være til stede for, at kreativiteten udfoldes? Hvad skal bygherre sørge for, hvad skal<br />

rådgiverne sørge for, hvad skal entreprenørerne sørge for?<br />

FJ: Vi gør os overvejelser om teamet sammensætning. Der skal gerne være et mix af lidt erfarne <strong>og</strong><br />

mere erfarne folk. Teamet skal have de rigtige kompetencer <strong>og</strong> den rigtige størrelse. Vi er generelt<br />

begyndt, at arbejde med lidt mindre teams, hvilket stiller større krav til, hvad de skal kunne.<br />

Man skal være engageret, have n<strong>og</strong>et på hjertet men samtidig have en vis ydmyghed.<br />

Det er via dial<strong>og</strong>, at finder vi finder frem til det rigtige projekt.<br />

FJ: Man skal gerne skabe en gejst blandt alle parter – <strong>og</strong>så blandt ingeniører.<br />

KHJ: Det er afgørende, at der er vilje <strong>og</strong> dedikering til stede – at folk arbejder uden forbehold – man<br />

skal ville det.<br />

FJ: Teamets gejst <strong>og</strong> engagement skal vedligeholdes. Det kræver at man som projektleder/chef/<br />

ledelse er nærværende, imødekommende <strong>og</strong> at man altid har tid, hvis der er n<strong>og</strong>et der ønskes<br />

drøftet.<br />

FJ/KHJ: Via medarbejdersamtaler i organisationen kan vi være med til at skabe retning – give udtryk<br />

for forventninger til medarbejderne<br />

KHJ: I teamet, skal man sige tingene på en ordentlig måde. Man må gerne forsøge at påvirke i en<br />

retning, men man skal være konstruktiv.<br />

KHJ: MMH – procesforløbet har været lærerigt, men vi har <strong>og</strong>så gjort meget ud af løbende at<br />

evaluere forløbet dels internt i teamet <strong>og</strong> dels i forhold til bygherre.<br />

• Tænkes der mere på kreativitet end effektivitet?<br />

Krisen har ændret vores fokus, så vi i højere grad sætter rammer <strong>og</strong> tænker procesorienteret i<br />

forhold til vores egne forløb.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 4<br />

Projekt: Multimediehuse<br />

KHJ: Vi er opdraget til gennem arkitektuddannelsen, at projekter bliver bedre, jo flere timer, du<br />

bruger på dem. Derfor kan det være svært at sætte rammerne <strong>og</strong> begrænse sig timemæssigt i<br />

forhold til disse. Vi skal tælnke mere strategisk over, de valg <strong>og</strong> fravalg vi gør.<br />

Hvad har betydning for udfoldelse af kreativitet?<br />

• Hvilke individuelle kompetencer ser I som typiske for kreative personer?<br />

Vores konkurrence-folk består i høj grad af unge arkitekter, men vi mixer i n<strong>og</strong>en udstrækning med<br />

mere erfarne folk <strong>og</strong>så. Vi lader i n<strong>og</strong>en grad konkurrencefolk være med i overleveringen eller<br />

fortsætte i projekteringen, men det er ikke altid, at det kan lade sig gøre ressourcemæssigt.<br />

Engagement, vilje <strong>og</strong> dedikering er afgørende for konkurrencefolkene. Der er vigtigt, at udviklingen<br />

fortsættes <strong>og</strong>så under projektering.<br />

• Hvilke organisatoriske kompetencer understøtter den kreative udfoldelse?<br />

Evne til at vise nærvær, lytte <strong>og</strong> støtte, når der er brug for det.<br />

Mere explicitte ledelsesmæssige formuleringer om værdier - f.eks. om innovation, engagement,<br />

forventninger generelt. Udvikling <strong>og</strong> projektering ser vi som iterative processer.<br />

• Hvilke rammer / miljøer stimulerer kreative tanker?<br />

Ledelse/ styring af kreative processer<br />

• Hvordan starter I et projekt op? – efter en skabelon?,<br />

(se ovenfor)<br />

• Har I defineret udviklings-etik, værdier?<br />

Man skal ville det – man skal have n<strong>og</strong>et på hjertet. Dybest set skal vi fra ledelsens side, ligesom i<br />

fodboldverdenen, sige: ”Vi skal vinde”, ”Vi skal tro på vores spil”. Holdningen skal være forankret hos<br />

ledelsen.<br />

Der kan være mange veje til målet. Man startern med en plan, men må være rede til at korrigere<br />

undervejs.<br />

• Hvordan måler man om en proces, har været mere værdiskabende end en alternativ proces. Skal<br />

man forinden opstille succes / værdi parametre for, hvad værdiskabelse er? Hvem definerer<br />

projektets værdisæt?<br />

• Sidder udviklerne i samme projektrum? Inddeler I i faser? Fastlægges ”point of no return”?<br />

Det er godt, at side sammen. Vi forsøger at tillade udvikling så sent som muligt i processen.<br />

• Hvordan sammensættes konkurrenceteamet hos SHL/ samarbejdsparterne? Arbejder I ud fra<br />

definerede kompetencekriterier?<br />

SHL er meget bevidste om, at i rollen som totalrådgiver, så agere man som andet en arkitekt. Det<br />

stiller krav til teamsamarbejdet <strong>og</strong> fokus på styring af interne kontrakter, tid <strong>og</strong> økonomi. Det /vi stiller<br />

store krav til projektlederne, <strong>og</strong> til medarbejdernes udvikling generelt. Vi har en intern<br />

projektlederuddannelse, som sikrer rette kompetencer.<br />

I MMH- sagen, hvor der er indbygget underskudsdeling i partnering-modellen stiller totalrådgiverens<br />

styring specielle krav.<br />

Der er bevidsthed om teamets kompetencer (jf. ovenfor)<br />

• Stiller I altid krav om at arbejde integreret med ingeniørerne ? Er der rammer for vilde ideer?,<br />

Hvordan afprøver I nye vinkler?, Hvordan udfordrer hinanden – arbejder I med konkurrerende<br />

teams?


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 4<br />

Projekt: Multimediehuse<br />

• Hvordan ser I trends, skaber trends?<br />

• Incitamenter for udviklingsforløb / hvad er ”driverne” for udvikling? Arbejder i med bonusordninger?<br />

KHJ: Der ses på firmaets incitament. Forretningen er i stor grad afhængig af, at der vindes<br />

konkurrencer – det er et incitament til at vinde konkurrencer.<br />

Opgaverne / projekterne skal både styrke virksomheden <strong>og</strong> kundens produkt. Der skal være<br />

udfordringer – det giver vitaminer til processen. Man bliver altid vurderet på en seneste produkt,<br />

derfor er det vigtigt, at være konkurrencedygtig/skarp hele tiden.<br />

• Mener I, at det kræver n<strong>og</strong>et specielt at lede udviklingsprojekter – hvilke kompetencer skal være til<br />

stede? Skal man f.eks. kunne acceptere kaos eller være specielt god til at stille spørgsmål?<br />

Åbenhed, nærvær, overskud/tid, evne til at lytte, ydmyghed, engagement, gejst, kompetencer,<br />

opmærksomhed på processer, opmærksomhed på valg/ fravalg <strong>og</strong> tidspunkter for disse, evne til at<br />

korrigere planen. Fokus på teamets sammensætning, kompetencer, vedligeholdelse af teamet<br />

generelt, fokus på produkt <strong>og</strong> effektivitet. Ledelsens evne til at formulere retning <strong>og</strong> mål. (punkterne<br />

er samlet op fra andre svar)<br />

• Oplever I, at den <strong>offentlige</strong> bygherre er tilstrækkelig godt klædt på til at varetage sin bygherrefunktion<br />

<strong>og</strong> til at sætte rammer for samarbejdet, projektudviklingen mv.?<br />

Ja - bygherre opleves som kompetent – ambitionsniveauet er højt – <strong>og</strong>så højere end det plejer at<br />

være - <strong>og</strong> der er stor fokus på projektet.<br />

• Indenfor IT- udviklingsprojekter, hvor man anvender Prince2 – som projektledelsesværktøj, har alle<br />

involverede parter en basal viden om ledelsesmetodikken – tror I det vil være en fordel inden for<br />

byggeriet, hvis alle har en ens forforståelse af ledelsesmetodikken?<br />

Kommunikation<br />

• Værdier / regler for kommunikationen?<br />

Konstruktiv, åben, ordentlig kommunikation<br />

• Er dial<strong>og</strong> mellem parter en forudsætning for udfoldelse af kreativitet?<br />

Ja – der skal mange kompetencer til for at udvikle et godt projekt. I dial<strong>og</strong>en finder vi frem til det<br />

rigtige projekt.<br />

• Arbejder i med fælles visualiseringer / billeder / udvikler i fælles spr<strong>og</strong>lige forståelser bevidst?<br />

• Arbejder I med regler for, hvordan man kommunikerer?<br />

• Føles kommunikationen med brugere, som ikke har en byggefaglig forståelse som en barriere?<br />

Samarbejde<br />

• Hvordan skabes det gode samarbejde?<br />

• Gør man n<strong>og</strong>et ekstra ud af relationsplejen, når det er et relativt langvarigt projekt?<br />

• Hvordan i forhold til MMH- projektet?<br />

• Hvilken betydning har hhv. det interne <strong>og</strong> det eksterne samarbejde for resultatet?<br />

• Hvordan ser I på brugerinddragelse – bidrager brugere / driftsfolk til øget <strong>og</strong> ny forståelse / kreative<br />

ideer eller er det forstyrrende?


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 4<br />

Projekt: Multimediehuse<br />

Bruger <strong>og</strong> borgerinddragelse har i MMH sagen bidraget til større forståelse <strong>og</strong> udvikling af et bedre<br />

projekt.<br />

• Hvordan, <strong>og</strong> hvornår ser I helst samarbejdet med bygherre <strong>og</strong> brugere? – i de indledende faser <strong>og</strong> i<br />

projekteringsfasen, udførelsesfasen?<br />

• Hvordan udnyttes <strong>og</strong> inddrages borgernes efterspørgsel/ideer i idé udvikling?<br />

• Hvordan håndteres konflikter – internt / eksternt?<br />

• Hvordan fastholdes engagementet, hvis der opstår konflikter?<br />

Tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske rammer<br />

• Hvornår/hvordan forholder I jer til tidsmæssige rammer?<br />

Tidsmæssige rammer indgår, som en opmærksomhedsfaktor som så mange andre punkter i<br />

forbindelse med en sag.<br />

• Hvilke økonomiske styringsværktøjer anvendes?<br />

I MMH- sagen har vi indledningsvis benyttet eksterne quantity-surveyors, da bygherre <strong>og</strong>så har<br />

anvendt dette. Da der er forskel på, hvordan opmåling <strong>og</strong> prissætning, har vi benyttet os af disse for<br />

at der kan laves bench-marking ud fra sammenlignelige metoder. Det er tidskrævende at oversætte<br />

kultur <strong>og</strong> metodiske forskelle i forhold til opmåling <strong>og</strong> prissætning.<br />

I MMH er der indgået en partnering – aftale med underskudsdeling, hvilket gør opmærksomheden<br />

på overholdelse af rammer meget vigtig. Prisen fastsættes første i partneringprocessen, men der er<br />

vigtigt, at bygherre <strong>og</strong>så er bevidst om sit ansvar i forhold til overholdelse af budgetter.<br />

• Hvordan håndterer den enkelte projektmedarbejder i konkurrenceteamet økonomiske <strong>og</strong><br />

tidsmæssige rammer<br />

• Hvordan arbejder I med ændringer?<br />

• Hvad har I bedst erfaring med – at udvikle indenfor faste tidsmæssige rammer - eller uden rammer?<br />

Vi definerer af forretningsmæssige / økonomiske årsager i højere grad end før rammer for vores<br />

udviklingsforløb. Vi skal have fokus på rammerne hele tiden.<br />

Det svære ved kreativitet er – at finde det svar, som ikke umiddelbart er klart.<br />

• Indenfor faste økonomiske rammer – eller med mulighed for budgetforøgelser?<br />

• Opleves det som et skisme at få nye ideer indenfor fastlagte økonomiske rammer?.<br />

Det er et vilkår, som vi er vant til.<br />

KHJ: ”Fri kreativitet uden rammer – tror jeg ikke på.”<br />

Man bør binde den rette balance af bindinger – så projektet har rammer, men ikke fastlåsning.<br />

• Hvordan sikrer bygherre både kreative idéudfoldelse <strong>og</strong> styring med tid <strong>og</strong> økonomi?<br />

Bygherre skal være professionel – skal være ambitiøs på opgavens niveau.<br />

Bygherre skal være i stand til at vælge i pr<strong>og</strong>rammeringsfasen – ikke alt skal stå åbent for<br />

rådgiverne – da bliver udviklingsrammern for åbne – <strong>og</strong> det bliver svært at behandle de indkomne<br />

forslag ligeværdigt. Arkitekten kan ikke træffe politiske valg – her må politikerne på banen.<br />

Bygherre bør have forståelse for <strong>byggeprocesser</strong> <strong>og</strong> bevidsthed om, hvad man gerne vil have....<br />

men det må ikke kun handle om penge.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 4<br />

Projekt: Multimediehuse<br />

Når der kommer nye ideer fra arkitekt/ ingeniør- side, bør bygherre begrænse sine forbehold. Der<br />

bør lyttes - ellers kvæles nye ideer.<br />

• Hvordan opfattes bygherres økonomiske kontrolberegninger med QS?<br />

Det er ok – fair – <strong>og</strong> giver alle parter større sikkerhed.<br />

Faserne efter konkurrenceforløbet<br />

• Er det realistisk at forestille sig, at bygherre <strong>og</strong> brugere kan bidrage i det udviklende forløb, som<br />

traditionelt var placeret hos arkitekt- <strong>og</strong> ingeniørvirksomhederne, men som nu i større grad sker som<br />

en integreret proces mellem arkitekter <strong>og</strong> ingeniører?<br />

• Ændrer I bevidst på bemanding – fra konkurrenceteam – til projekterende team, ændrer I<br />

ledelsesmæssig bemanding fra indledende faser til efterfølgende?<br />

• Ændrer I på jeres styrings- <strong>og</strong> ledelsesmæssige metoder fra indledende konkurrencefase til<br />

efterfølgende projektering?<br />

• Mener I, at bygherre skal ændre sine ledelses/ styringsmetoder i de senere faser , herunder<br />

udførelsesfasen?<br />

5 gode råd:<br />

Hvis I skal give den <strong>offentlige</strong> bygherre 5 gode råd med på vejen i forhold til at opnå både kreativ idéudfoldelse<br />

<strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i forhold til ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi – hvad skulle det da være?<br />

Bygherre skal udfordre rådgiverne på de kreative processer - <strong>og</strong> skal være i stand til at modtage.<br />

I forhold til mindre projekter kan Totalentreprise nok lettere anvendes.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 5<br />

Projekt: Godsbanen<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> projekter:<br />

Projekt:<br />

Kulturproduktionscenter på Godsbanen, Århus - kaldet ”Godsbanen”<br />

Tværkommunalt projekt – idékonkurrence vedr. byudvikling, totalentreprisekonkurrence vedr. om- <strong>og</strong> tilbygning<br />

Støttet af Real Dania<br />

Bygherre: Kulturforvaltningen, Magistratsafdelingen for Kultur <strong>og</strong> Borgerservice (KOB)<br />

Magistratsafdelingen for Teknik <strong>og</strong> Miljø (TOM)<br />

Bygherrerådgivning: SKI- aftaler, udbudt iht. tilbudsloven<br />

Totalentreprise udbudt i EU- udbud, idé <strong>og</strong> projektkonkurrence: April 2009<br />

Alle bud kasseret grundet ukonditionsmæssigheder – herefter udbud efter forhandling<br />

Forventet budget: 115 mio.<br />

Interview med:<br />

Birgitte Brun, byggefaglig projektleder, Byggeri & Planlægning, KOB<br />

Interviewer: Katharina Nyborg<br />

Referent: Katharina Nyborg<br />

Interview er gennemført på baggrund af nedenstående spørgeguide<br />

Dato for interview: d. 13.04.2010<br />

Godsbane-projektet – Fordele / ulemper ved udbudsformen vs. andre udbudsformer<br />

Her ønskes med udgangspunkt i Godsbane-projektet en drøftelse af fordele <strong>og</strong> ulemper ved forskellige<br />

udbudsformer.<br />

Nedenstående spørgsmål kan betragtes som støttespørgsmål til drøftelsen.<br />

• Oplever du/I generelt, at Totalentrepriseudbuddets (TE – udbud) lukkede konkurrencefase er en<br />

ulempe i forhold til uddybning af bygherres intentioner?<br />

Umiddelbart opleves totalentrepriseudbuddet ikke som en ulempe. Det er afgørende, at det indledende<br />

arbejde med præcisering i udbudsmaterialet er grundigt udført. Udbudsmaterialet skal både beskrive<br />

intentionerne <strong>og</strong> de hårde facts. Udbudsmaterialets anvendelse af scnarier over, hvad der skal kunne<br />

foregå, <strong>og</strong> med anvendelse af artefaktorer giver en god forståelse af intentionerne for stedet.<br />

• Hvordan oplevede du/I bygherres håndtering af ligebehandlingsprincipperne i sagen?<br />

Der har i hele processen været meget fokus på de juridiske forhold, herunder<br />

ligebehandlingsprincipperne. Bedømmelsesprocessen var meget reel med faglig fokus. I<br />

bedømmelsesfasen blev ekstern advokat inddraget for dels at vurdere tilbuddenes<br />

konditionsmæssigheder <strong>og</strong> for at sikre korrekt håndtering.<br />

• Hvilke ting skulle uddybes i afklaringsfasen?<br />

(I forhandlingsfasen kunne man ikke forhandle forhold, som ville ændre væsentlig på udbuddet, hvorfor<br />

der kun blev udsendt afklarende spørgsmål til besvarelse).<br />

Der resterede derfor ikke væsentlige ting, som skulle afklares i afklaringsfasen. Der blev ikke ændret<br />

på tilbuddet eller tilkøbt ydelser, d<strong>og</strong> blev tidsplanen rykket2 måneder, idet der var klarhed om, at<br />

lokalplansbehandlingen ville trække ud.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 5<br />

Projekt: Godsbanen<br />

• Efter kontraktindgåelsen har der været en tilpasningsperiode, hvor brugerne har været involveret. Ser<br />

du grænser for, hvor meget man kan re-tænke i denne fase? Hvad/hvem binder en evt. retænkning?<br />

Det er bygherre, der har brugerkontakten, <strong>og</strong> som sikrer procesforståelsen. Totalentreprenørens<br />

rådgivere havde udarbejdet fokusområder, som bygherre <strong>og</strong> brugere skulle/kunne forholde sig til. Den<br />

overordnede struktur blev fastholdt, d<strong>og</strong> blev 2 områder omdisponeret totalt – nemlig Musikcafeen <strong>og</strong><br />

Blackboxe til teater. Dette skete fordi indretningen ikke var hensigtsmæssig.<br />

• Har du/I erfaringer fra andre konkurrencer, at rådgivere/TE har givet udtryk for ønske om at være i<br />

dial<strong>og</strong> med bygherre eller brugere under bearbejdning af et udbudsmateriale?<br />

Ja – det kan være svært at fornemme bygherres prioriteringer i et pr<strong>og</strong>ram.<br />

• Har du/I erfaringer fra andre konkurrence-koncepter, hvor I oplever, at det i højere grad er muligt at<br />

udfolde sig kreativt? Hvad var det, der resulterede i højere grad af kreativ udfoldelse / iderigdomhed?<br />

Man kan, hvis man skal nyudvikle, udbyde, så man giver rådgiverne friere spil – (rådgivningskontrakt<br />

ml. bygherre <strong>og</strong> rådgivere). Det er d<strong>og</strong> nemmere for bygherre at opnå høj <strong>styrbarhed</strong> gennem<br />

totalentreprise, da TE har ansvar for at styre økonomi <strong>og</strong> byggeri jf. kontrakt.<br />

• Hvilke udbuds- <strong>og</strong> projektforløb, mener I bedst, kan understøtte kreativ idéudfoldelse?<br />

• Er det din opfattelse, at hoveddesignet/ grundkonceptet fastlægges så meget i konkurrencefasen, at<br />

der reelt ikke, på trods af dial<strong>og</strong>en, kan ændres på konceptet?<br />

• Kunne du/I forestille dig at byggesagen var afholdt som en totalrådgivningskonkurrence, hvor man ikke<br />

konkurrerede på et projekt, men kun på timeløn <strong>og</strong> kompetencer? Rådgivere skulle da efterfølgende<br />

sammen med bygherre udvikle koncept. Ser du/I fordele i det?<br />

• Hvordan oplever du/I dine/jeres muligheder for at medvirke kreativt, når I er bygherre i en<br />

totalentreprise?<br />

Når bygherre indgår totalentreprisekontrakt, er det ikke helt så let at påvirke beslutningerne som ved<br />

en totalrådgivningskontrakt/fagudbud. Dette hænger sammen med om man er direkte kontraktsparter –<br />

den der betaler lønnen, kan lettest påvirke.<br />

Hvis man vil have mere indflydelse skal man <strong>og</strong>så påtage sig mere styring/ ledelse som bygherre.<br />

I Godsbanen har både bygherre <strong>og</strong> rådgiverne d<strong>og</strong> siddet med <strong>og</strong> indgået ved dial<strong>og</strong>møderne med<br />

totalentreprenøren.<br />

• Opleves projektkonkurrencen mellem totalentreprenør-teams som n<strong>og</strong>et, der bidrager til skarphed <strong>og</strong><br />

”value for money”<br />

• Nævn 3 styrker <strong>og</strong> 3 svagheder ved Totalentreprisekonkurrence.<br />

Styrker:<br />

• Der er kun én kontraktspart, hvilket gør ansvar for koordinering <strong>og</strong> styring entydig<br />

• Ansvar for styring er placeret ved TE.<br />

• Bygherre opnår høj <strong>styrbarhed</strong> i forhold til den samlede økonomi på udbuddets definerede<br />

ydelser.<br />

Svagheder:<br />

• Bygherre mister <strong>styrbarhed</strong> <strong>og</strong> indflydelse på delydelser, ofte på materialevalg, leverandører<br />

<strong>og</strong> valg af løsninger, da dette ikke altid er præciseret i udbuddet.<br />

• Man risikerer, på trods af, at man har indskrevet det i udbudsmaterialet, en vis modvilje i<br />

forhold til massiv brugerinddragelse. På Godsbanen-projektet oplevede bygherre først velvilje<br />

til brugerdial<strong>og</strong> i tilpasningsfasen, men efter de første møderunde synes man (entreprenør/


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Kreative processer:<br />

Overordnede spørgsmål:<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 5<br />

Projekt: Godsbanen<br />

rådgivere), at processen blev for massiv/tung. Derfor overgik formidling mellem brugere <strong>og</strong><br />

totalrådgiverteamet til bygherre.<br />

• Hvilke arbejdsmetoder <strong>og</strong> ledelses-strategier anvender I i konkurrenceperioden?<br />

Kreativitetens faser<br />

Idé udviklingen sker i forbindelse med Godsbanen ud fra et udbud, hvor man har defineret en række<br />

visioner <strong>og</strong> rammer. Udbuddet binder, man kan derfor overveje at dele udbuddet, så den indledende<br />

del af mere kreativ karakter baseres på timeløn.<br />

Man skal finde samme afsæt for udviklingen.<br />

• Hvordan ser du/I en kreativ udviklingsproces? Er det et forløb, der kan opdeles i faser?<br />

• Hvornår oplever du/I, at den væsentlige idéudfoldelse sker i et projekt?<br />

• Hvad skal være til stede for, at kreativitet udfoldes? Hvad skal bygherre sørge for, hvad skal<br />

rådgiverne sørge for, hvad skal entreprenørerne sørge for?<br />

• Tænker hhv. bygherre, totalentreprenør <strong>og</strong> rådgivere mere på effektivitet end kreativitet? Hvad<br />

prioriterer de hver især højest?<br />

Der tænkes mest på <strong>styrbarhed</strong>, d<strong>og</strong> med blik for indfrielse af mål.<br />

Hvilke elementer har betydning for udfoldelse af kreativitet?<br />

• Hvilke individuelle kompetencer ser du/I som typiske for kreative personer?<br />

Man skal vise åbenhed <strong>og</strong> have en god indfølingsevne.<br />

• Hvilke organisatoriske kompetencer understøtter den kreative udfoldelse?<br />

Forskellige syn på sagen kan bidrage – <strong>og</strong>så lægfolks syn på en sag kan give nye tanker.<br />

Der er lidt en tendens til, at rådgiverne mener, at de ”ved bedre”.<br />

Der skal findes fælles fodslaw - man skal skabe åbninger <strong>og</strong> ikke frygt. Via relationer etableres<br />

tryghed, så åbenhed for nye vilde ideer kan bringes på banen.<br />

• Hvilke rammer / miljøer stimulerer kreative tanker?<br />

Man skal ind under huden på hinanden. Man skal have kontakt til det faglige bagland for at udvikle<br />

sammen. Tror ikke på udvikling via IT- værktøjer som f.eks, projetkweb. – man skal sidde sammen<br />

for at skabe relationerne.<br />

Ledelse/ styring af kreative processer<br />

• Hvordan starter du/I et projekt op? – efter en skabelon?<br />

Nej, men checklister, som man løber igennem, kunne være fint at anvende.<br />

• Har du/I defineret udviklings-etik, værdier <strong>og</strong> succeskriterier for projektet?<br />

Det afhænger meget af projekttypen – for Godsbanen har der været stor fokus på værdier i<br />

porgrammet. Totalentreprenør <strong>og</strong> dennes rådgivere har i konkurrencefasen arbejdet med værdier <strong>og</strong><br />

succeskriterier. Bygherre er blevet bedt, om at komme med sit bud på 3 succeskriterier. Via fælles<br />

drøftelser ønsker man at kunne vende tilbage til de fælles værdier, såfremt man skulle blive uenige.<br />

• Hvordan måler du/I, om en proces har været mere værdiskabende end en alternativ proces. Skal<br />

man forinden opstille succes- / værdiparametre for, hvad værdiskabelse er? Hvem definerer typisk<br />

projektets værdisæt?


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 5<br />

Projekt: Godsbanen<br />

• Stiller bygherre krav om, at udviklerne/ rådgiverne/ projektteam placeres i samme projektrum?<br />

Inddeler I i faser? Fastlægges ”point of no return”, blander bygherre sig i TE´s planlægning?<br />

• Hvordan sammensættes bygherres team samt eksterne bemanding? Arbejder I ud fra definerede<br />

kompetencekriterier?<br />

Ja – der tænkes over at bygherres kompetencer skal spænde bredt. F.eks. er der både tilknyttet en<br />

certificeret projektleder, som varetager styregruppekontakt samt en byggefaglig projektl.<br />

• Stiller du/I altid krav om, at der arbejdes med integreret design? Oplever du/I, at det reelt sker? Er<br />

der rammer for vilde ideer?, Hvordan afprøves nye vinkler i projektteamet?, Hvordan udfordrer I<br />

hinanden?<br />

Der er i Godsbanen ikke stillet krav om, at integreret design, men det er nødvendigt, for at opgaven<br />

kan løses. (Der er stillet krav om anvendes af projektweb).<br />

• Hvordan opdager du/I trends?, skaber trends?<br />

• Incitamenter for udviklingsforløb / hvad er ”driverne” for udvikling? Arbejder du/I med<br />

bonusordninger?<br />

Udvikling af et spændende projekt har signalværdi <strong>og</strong> branding-værdi for firmaerne. ”Produktet skal<br />

tåle, at man spejler sig i det”<br />

• Mener du/I, at det kræver n<strong>og</strong>et specielt at lede udviklingsprojekter? Hvis ja - hvilke kompetencer<br />

skal være til stede? Skal man f.eks. kunne acceptere kaos eller være specielt god til at stille<br />

spørgsmål?<br />

• Oplever du/I, at den <strong>offentlige</strong> bygherre er tilstrækkelig godt klædt på til at varetage sin<br />

bygherrefunktion <strong>og</strong> til at sætte rammer for samarbejdet, projektudviklingen mv. Er rådgiverne<br />

tilstrækkelig godt ”klædt på” i forhold til bygherres krav/ønsker?<br />

• Indenfor IT- udviklingsprojekter, hvor man anvender Prince2 – som projektledelsesværktøj, har alle<br />

involverede parter en basal viden om ledelsesmetodikken – tror du/I, det vil være en fordel inden for<br />

byggeriet, hvis alle har en ens forforståelse af ledelsesmetodikken?<br />

Kommunikation<br />

• Er der i projektet værdier / regler for kommunikationen?<br />

(Nej).<br />

Der er både verbal <strong>og</strong> nonvernal kommunikation – begge dele er vigtig for processen. Det er aftalt,<br />

hvordan mailkorrespondancen køres, <strong>og</strong> man skal helst sidde sammen, når tingene drøftes.<br />

Dial<strong>og</strong>en kan ikke kun fungere via digitale medier.<br />

• Ser du/I dial<strong>og</strong> mellem sagens parter som en forudsætning for udfoldelse af kreativitet?<br />

Man skal helst sidde sammen, for at dial<strong>og</strong>en fungere, men det er afhængigt af, hvad der drøftes –<br />

n<strong>og</strong>le dele af dial<strong>og</strong>en kan godt fungere via mail / web mv.<br />

• Arbejder du/I bevidst med fælles visualiseringer / billeder / udvikler i fælles spr<strong>og</strong>lige forståelser?<br />

• Føles kommunikationen med brugere, som ikke har en byggefaglig forståelse som en barriere for<br />

projektet / i forhold til rådgiverne/bygherre?<br />

Samarbejde<br />

• Hvordan, tror du, man skaber ”det gode samarbejde”?


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 5<br />

Projekt: Godsbanen<br />

Ved at man kender hinanden, vise respekt, give rum for hinanden <strong>og</strong> ved at vise at alle er vigtige /<br />

afhængige af hinanden i forhold til at nå målet, fremmer man det gode samarbejde.<br />

• Gør man n<strong>og</strong>et ekstra ud af relationsplejen, når det er et relativt langvarigt projekt? Hvordan i forhold<br />

til Godsbane-projektet?<br />

Totalentreprenørteamet fremstå som et team, der har n<strong>og</strong>et specielt sammen. De indledte deres<br />

samarbejde med 2-3 dages person/ gruppe udviklingsforløb, hvor de sammen med et eksternt firma<br />

arbejdede med teamets styrker <strong>og</strong> personlighedsanalyser – man så på, hvordan man kan bruge de<br />

forskellige personligheder.<br />

• Hvilken betydning, tror du/I, at hhv. det interne <strong>og</strong> det eksterne samarbejde har for resultatet?<br />

Det har en betydning - teamet har et krav om at arbejde med succeskriterier. De har bl.a. bedt<br />

bygherre bidrage med sine succeskriteier – disse skal samstemmes med øvriges kriterier.<br />

• Hvordan ser du/I på brugerinddragelse? Bidrager brugere / driftsfolk til øget <strong>og</strong> ny forståelse /<br />

kreative ideer eller er det forstyrrende?<br />

Brugerinddragelsen nuancerer <strong>og</strong> synliggør behov <strong>og</strong> krav til byggeriet – kvalificerer forståelsen.<br />

Der har været områder af byggeriet i tilbuddet, som totalentreprenørteamet godt vidste ikke var løst<br />

helt ideelt, men hvor dial<strong>og</strong>en <strong>og</strong> brugerinddragelsen var vigtig for at det kunne bevæge sig i den<br />

rigtige retning.<br />

• Hvordan, <strong>og</strong> hvornår ser du/I helst samarbejdet ml. bygherre, brugere <strong>og</strong> rådgivere? – i de<br />

indledende faser <strong>og</strong> i projekteringsfasen, udførelsesfasen?<br />

Det er meget vigtigt, at det indledende forarbejde mellem bygherre <strong>og</strong> brugere er grundigt i en<br />

totalentreprise – det er her man har størst mulighed for at påvirke resultatet.<br />

• Hvordan udnyttes <strong>og</strong> inddrages borgernes efterspørgsel/ideer i idé udvikling?<br />

Kunstnernes bidrag har indgået i udbudsmaterialet.<br />

(Der har været etableret talerør blandt de forskellige interessegrupper)<br />

• Hvordan håndteres konflikter – internt / eksternt?<br />

Konflikthåndtering har ikke været drøftet – der er ingen defineret model herfor.<br />

Der har været talt om, at man prioriterer åbenhed højt – dvs. det er tilladt at stille spørgsmål, <strong>og</strong><br />

tingene skal bringes op på bordet, før det bliver problemer.<br />

• Hvordan fastholdes engagementet, hvis der opstår konflikter?<br />

Tidsmæssige <strong>og</strong> økonomiske rammer<br />

• Hvornår/hvordan forholder du/I jer til tidsmæssige rammer? Hvem har ansvaret for overholdelse af<br />

tidsplaner?<br />

Alle parter har pligt til at forholde sig til tidsplanen. Planen skal være realistisk. Også bygherre skal<br />

forholde sig til, om svarfrister, frister for kommenteringer kan overholdes. Man skal kunne levere<br />

inputs rettidigt.<br />

• Hvilke økonomiske styringsværktøjer anvendes? Hvem har ansvar for økonomistyring.<br />

Bygherres økonomi styres af bygherrerådgiver. Der er aftalt løbende økonomiopfølgningml.<br />

Bygherrerådgiver <strong>og</strong> bygherre, ligesom der er aftalt løbende økonomiopfølgning (opfølgning på<br />

aftalesedler) mellem bygherrerådgiver <strong>og</strong> totalentreprenør.<br />

Økonomi er et fast punkt, som drøftes på bygherremøder<br />

• Hvordan sikres informationer om afledte effekter transformeret til justeringer i forhold til økonomien?<br />

Afledte effekter som har økonomiske konsekvenser følges der op på via bygherremøder med<br />

totalentreprenør.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 5<br />

Projekt: Godsbanen<br />

• Hvordan håndterer den enkelte projektmedarbejder/brugerne i projektet økonomiske <strong>og</strong> tidsmæssige<br />

rammer?<br />

Bygherre er meget opmærksom overfor brugerønsker, som kan have økonomiske eller fysiske<br />

konsekvenser. Der er ikke meget luft til dette i budgettet, <strong>og</strong> de fleste fysiske ændringer får<br />

konsekvenser for andre, hvorfor dette ikke som udgangspunkt accepteres. Der sondres mellem<br />

ydelser betalt over husleje <strong>og</strong> ydelser betalt af bygherre (aftalt i lejekontrakter).<br />

• Hvordan arbejder du/I med ændringer?<br />

(Se ovenfor)<br />

• Hvad har du/I bedst erfaring med – at udvikle indenfor faste tidsmæssige rammer - eller uden<br />

rammer? Indenfor faste økonomiske rammer – eller med mulighed for budgetforøgelser?<br />

• Opleves det som et skisme at få nye ideer indenfor fastlagte økonomiske rammer?<br />

Det kan være en hæmsko at have meget snævnre økonomiske rammer for et udviklingsarbejde,<br />

man på den anden side kan rammer <strong>og</strong>så afgrænse området, der skal afsøges – dvs. lette<br />

udviklingsarbejdet – så man kan ikke entydigt sige at økonomiske rammer er hæmmende.<br />

• Hvordan sikrer bygherre både kreative idéudfoldelse <strong>og</strong> styring med tid <strong>og</strong> økonomi?<br />

Tid <strong>og</strong> økonomi fastlægger den kreative ramme <strong>og</strong> proces.<br />

• Hvordan oplever du/I, at bygherres økonomiske kontrolberegninger med QS bliver modtaget af<br />

totalrådgiver?<br />

(Dette er ikke sket ved Godsbanen).<br />

Totalentreprenørteamet er kommet med n<strong>og</strong>le ændringsforslag, som bygherre har stillet spørgsmål<br />

ved, da man har ment, at det ville være fordyrende tiltag. Bygherre har været skeptisk overfor disse,<br />

da man var bange for at blive mødt med besparelser et andet sted senere i processen.<br />

Totalentreprenørens rådgivere har ikke kunnet forstå bygherres skepsis i forholdt til at få leveret en<br />

mere kostbar løsning. Rådgiverne har ikke haft samme forståelse af totalentreprenørens økonomi for<br />

projektet, som bygherren.<br />

Faserne efter konkurrenceforløbet<br />

• Er det realistisk at forestille sig, at bygherre <strong>og</strong> brugere kan bidrage i det udviklende forløb, som<br />

traditionelt var placeret hos arkitekt- <strong>og</strong> ingeniørvirksomhederne, men som nu i større grad sker som<br />

en integreret proces mellem arkitekter <strong>og</strong> ingeniører?<br />

• Ændrer du/I på jeres bemanding samt styrings- <strong>og</strong> ledelsesmæssige metoder fra indledende<br />

konkurrencefase til efterfølgende projektering?<br />

Der er sket tilretninger af bygherres organisation efter konkurrencebedømmelsen.<br />

”Indholdsstyregruppen” er nedlagt, idet den var oprettet for at sikre indledende drøftelser om indhold.<br />

Den administrative styregruppe kører videre, d<strong>og</strong> med reduceret inddragelse. Det betyder, at<br />

bygherres projektledelse kan agere mere frit. Kulturforvaltningschefen t<strong>og</strong> initiativ til denne ændring.<br />

Styregruppe m. Real Dania kører videre. Gruppe orienteres på fastlagte tidspunkter.<br />

Den interne belastning <strong>og</strong> arbejdsfordeling mellem den overordnede projektleder <strong>og</strong> den<br />

byggefaglige projektleder aftales løbende mellem de to PL´er.<br />

• Mener du/I, at bygherre med fordel kan ændre sine ledelses/ styringsmetoder i de senere faser ,<br />

herunder udførelsesfasen?


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

5 gode råd:<br />

Interview vedr. kreative udviklingsprocesser <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> Bilag 5<br />

Projekt: Godsbanen<br />

Hvis du/I skal give den <strong>offentlige</strong> bygherre 5 gode råd med på vejen i forhold til at opnå både kreativ idéudfoldelse<br />

<strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i forhold til ydelser, tid <strong>og</strong> økonomi – hvad skulle det da være?<br />

• Så mange fag <strong>og</strong> brugere bør inddrages tidligt i fasen for at sikre afklaring <strong>og</strong> forankring – det give højere grad<br />

af <strong>styrbarhed</strong> (der er ikke så meget der skal ændre senere, hvis ønsker er implementeret <strong>og</strong> forankret – det ses<br />

nu i projektet).<br />

• Styring på ydelser <strong>og</strong> kreativitet er et sammenspil – der skal formidling til om ydelser for at kreativiteten kan<br />

udfoldes <strong>og</strong> omvendt.<br />

• Økonomi styres via løbende opfølgning <strong>og</strong> kendte værktøjer – økonomisystem <strong>og</strong> regneark. Det er vigtigt hele<br />

tiden at være opmærksom på afledte effekter, som kan have økonomisk konsekvens.<br />

• Det kan være svært at sætte den rigtige ramme – det er en balanceakt i forhold til åbenhed.<br />

• Ledelsesmæssigt – er der ledelse af hhv. hårde discipliner <strong>og</strong> mere bløde discipliner – det vil afhænge af<br />

projektet, hvor vægten mellem de to discipliner ligger.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Tværgående analyse af 3 evalueringer af Musikhusets udvidelse Bilag 6<br />

Projekt: Musikhusets udvidelse<br />

Tværgående analyse af 3 evalueringer af Musikhusets udvidelse 2005- 2007<br />

Elementer der har<br />

betydning for byggesagen:<br />

Bygherres Indledende<br />

planlægning:<br />

• Grund, byggemuligheder,<br />

plangrundlag<br />

• Projekttype, kompleksitet,<br />

• Jur. grundlag, tanker om<br />

• Organisering, internt<br />

• Tilknytning af<br />

bygherrerådgiver<br />

• Finansiel ramme<br />

• Øvrige kontraktgrundlag/<br />

lejeaftaler mv.<br />

• Tid, overordnet<br />

Pr<strong>og</strong>rammering, udbud,<br />

kontraktindgåelse:<br />

Forankring<br />

Kommunikation<br />

Intern evaluering<br />

(tidlige faser til <strong>og</strong> med tilretning af<br />

tilbud) (Århus Kommune, 2006)<br />

Intern bygherreorganisation med<br />

kompetencer, der matcher<br />

bygherrerådgiver, anbefales.<br />

Behov for intern projektleder allerede<br />

tidlige faser..<br />

Følgende forudsætninger skal afklares:<br />

økonomi, samarbejde, juridiske forhold,<br />

planmæssige grundlag, tid til enkelte<br />

faser, organisering internt <strong>og</strong> eksterne.<br />

Bygherre har pligt til at udarbejde en<br />

realistisk tidsplan. (s. 17)<br />

Bruger / medarbejderinddragelse skal<br />

huske i hele processen.<br />

Pressestrategi drøftes med sagens<br />

parter. Forventninger til intern til<br />

medarbejdere, driftenhed samt<br />

kommunikation internt i<br />

projektorganisationen børe afstemmes.<br />

Bør beskrives i udbudsmaterialet.<br />

Det nævnes specifikt, at ved kompetent<br />

projektledelse forstås:<br />

• PL, der er lytter <strong>og</strong> formidler<br />

information på alle niveauer til rette tid<br />

<strong>og</strong> på rette sted.<br />

• Dirigerer projektet i den rigtige retning,<br />

<strong>og</strong> når de planlagte mål (<strong>styrbarhed</strong>)<br />

• Søger indsigt <strong>og</strong> forståelse <strong>og</strong> agerer<br />

på forkant med situationen.<br />

(anerkendende ledelse)<br />

• Tager ansvar <strong>og</strong> ejerskab - er<br />

velforberedt.<br />

Internt evalueringsnotat ml.<br />

byggeriets parter (Århus<br />

Kommune, 21.04.2008)<br />

Afsæt TID nok til afklaringsfasen i<br />

videste forstand:<br />

Plangrundlag skal være ordentligt<br />

undersøgt.<br />

Afstem brugerforventninger tidligt.<br />

Brug mere tid på pr<strong>og</strong>rammeringen<br />

eller afstem i højere grad tingene<br />

inden udbuddet (taler imod at de<br />

kreative faser kan ligge indenfor<br />

totalentreprisen.)<br />

Mangel på forventningsafstemning<br />

indledningsvist <strong>og</strong> løbende kan give<br />

modstand i forhold til projektet.<br />

Mangel på kommunikation<br />

resulterer i stor frustration <strong>og</strong><br />

dårligere samarbejde. Enkelte<br />

rådgivere overvejede at forlade<br />

projektet.<br />

Ekstern evaluering<br />

(Ernst & Young, 3. nov. 2008)<br />

(tværgående analyse af 18<br />

byggesager, herunder<br />

Musikhusets udvidelse)<br />

Det anbefales, at bygherre har <strong>og</strong><br />

forankrer en overordnet<br />

styringsmodel, som indeholder info<br />

vedr.:<br />

• projektindhold <strong>og</strong> kvalitet<br />

• økonomi, budgettering + KS<br />

• risikohåndtering<br />

• udbud<br />

• tid<br />

• interesseinddragelse (identificer<br />

væsentlige interessenter i<br />

startfasen)<br />

• faser, ansvar, kriterier på<br />

opstart, afslutning af fase,<br />

beslutningskompetencer.<br />

Anbefaling: Personer, som har<br />

anlægsstyring: Uddannes på<br />

anerkendt projektlederuddannelse<br />

Fastlæg <strong>og</strong> kommuniker spilleregler<br />

for interessentinddragelsen. Afdæk<br />

medudgangspunkt i spillereglerne<br />

interessenters forslag.<br />

Gennemfør indledende<br />

undersøgelser<br />

Vedr.<br />

Kommuniker budgetskønnets<br />

forudsætning <strong>og</strong> forbehold<br />

(grundlag, risici <strong>og</strong> indeks).<br />

Lav bruttotjekliste<br />

Del evt. bevilling i – projektering <strong>og</strong><br />

anlægsbevilling.<br />

Indtænk driftsudgifter<br />

Post til uforudsete udgifter<br />

Post til intern projektledelse<br />

Kvalitetssikring af budget <strong>og</strong><br />

tidsplan.<br />

Afsæt tid til planlægningsfasen<br />

Prioriter politisk<br />

forventningsafstemning.<br />

Kommuniker om risici, om fremdrift<br />

<strong>og</strong> ændrede forudsætninger<br />

gennem skabeloner.<br />

Afklar kommunikations- <strong>og</strong><br />

samarbejdslinjer mellem projektets<br />

parter.<br />

Udarbejd referater fra<br />

byggestyringsmøder, byggemøder<br />

mv.<br />

Løbende orientering, inddragelse af<br />

interessenter / borgere.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Udbudsform, udbud <strong>og</strong><br />

grundlag:<br />

Tid –<br />

Planlægning, styring<br />

projektering, udførelse<br />

Tid – kompleksitet<br />

Tværgående analyse af 3 evalueringer af Musikhusets udvidelse Bilag 6<br />

Projekt: Musikhusets udvidelse<br />

• Skaber trivsel ved at respekterer<br />

samarbejdsparternes forskellighed<br />

(anerkendende ledelse).<br />

Udarbejdelse af fælles materiale til<br />

presse kan være en god ide.<br />

Udbudsform skal altid analyseres ud fra<br />

det enkelte projekt, tid <strong>og</strong> økonomi.<br />

Forløbet skal planlægges <strong>og</strong><br />

kommunikeres.<br />

Struktur for pr<strong>og</strong>ram / udbud skal<br />

anbefales fastlagt. Ansvar for dele af<br />

udbud fastlægges.<br />

Afstemning ml. ønsker <strong>og</strong> det realistiske<br />

(så færre konflikter opnås)<br />

Samtlige uklarheder i tilbudet skal<br />

klarlægges. Præciseringer skal<br />

skriftliggøres.<br />

Inddragelse af myndigheder kan med<br />

fordel ske (flere syn på sagen)<br />

Brugeinddragelse i<br />

kontraktforhandlingerne er nødvendig,<br />

såfremt lejekontrakter præciserer lejers<br />

krav.<br />

Bygherres interne organisering skal være<br />

på plads – senest i tilbudsfasen.<br />

Løbene politisk orientering anbefales.<br />

Stil krav til entreprenør om<br />

kommunikation af planlægning.<br />

Projekteringsledelsen bør varetages af<br />

arkitekt.<br />

Bygherre har pligt til at udarbejde en<br />

realistisk tidsplan. (s. 17)<br />

Nødvendig tid til faserne skal afsættes –<br />

en forudsætning for at det planlagte<br />

lykkes.<br />

Stil krav om planlægning <strong>og</strong> opfølgning.<br />

Enighed om, at totalentreprise –<br />

udbud var hensigtsmæssigt valgt<br />

ud fra bygherres økonomiske<br />

sikkerheds- ønske/krav. D<strong>og</strong><br />

problematisk i forhold til at bygherre<br />

får en reel dial<strong>og</strong> med TE´s<br />

rådgivere. Bygherreleverancer på<br />

delydelser kan evt. overvejes.<br />

Udbudsgrundlaget var ikke<br />

tilstrækkelig godt afstemt med de<br />

fremtidige brugere (special udstyr,<br />

sceneteknik mv.), ej heller i forhold<br />

til plangrundlagets begrænsende<br />

virkning.<br />

De akustisk krav resulterede i<br />

mange diskussioner ml. rådgivere<br />

<strong>og</strong> TE.<br />

Tidsplanen kunne ikke ændres,<br />

pga. krav fra lejere. Projektet vil<br />

være blevet<br />

Komplicerede ydelse kan om muligt<br />

henlægges som<br />

bygherreleverancer, da det giver<br />

bygherre mere tid til<br />

Udbuddet indeholdt meget høj<br />

kompleksitet (akustiske krav),<br />

hvilket for alle parter var svært at<br />

gennemskue – dette resulterede i<br />

mange diskussioner ml. rådgivere<br />

<strong>og</strong> entreprenør.<br />

TE´s planlægning <strong>og</strong> styring var<br />

mangelfuld i en lang periode.<br />

Projektledelsen skal være<br />

kompetent.<br />

Entreprenørteam, rådgiverteam <strong>og</strong><br />

bygherreteam skal være gearet til<br />

opgaven. Både totalentreprenør <strong>og</strong><br />

bygherre undervurderede<br />

sværhedsgraden <strong>og</strong> betydningen af<br />

De omfattende akustiske krav.<br />

RÅD: Afsæt TID nok til<br />

projekteringsforløb <strong>og</strong> byggefase<br />

Husk at størrelse, kompleksitet,<br />

om- eller tilbygning samt antallet<br />

af involverede parter kræver ekstra<br />

ressourcer <strong>og</strong> tid.<br />

Kompleksitet kan være svært at<br />

formidle – tager længere tid<br />

Udbydes efter ABR 89, AB 92/<br />

ABT93 (Byggeriets aftalegrundlag).<br />

Udarbejd udbudsstrategi.<br />

Inddrag nødvendig ekstern<br />

ekspertise.<br />

Inddrag nødvendig ekstern<br />

ekspertise i idéoplægsfasen, efter<br />

indledende tanker er gjort.<br />

Via tildelingskriterierne indikeres,<br />

hvilke krav der stilles til<br />

branchekendskab, kompetencer.<br />

Benyt totalrådgivning<br />

Sørg for præcist udbudsmateriale –<br />

detaljeret <strong>og</strong> dækkende . husk<br />

kvalitetssikring.<br />

Benyt KL´s håndb<strong>og</strong> for den<br />

kommunale bygherre.<br />

Klart entydigt – ikke delt ansvar,<br />

fungerer bedst. Klar <strong>og</strong> entydig<br />

placering af, hvilken afdeling, der<br />

har ansvaret i forhold til politisk<br />

niveau , det byggefaglige, det<br />

økonomiske <strong>og</strong> det<br />

styringsmæssige understøtter<br />

resultatet positivt.<br />

Gennemfør indledende<br />

undersøgelser <strong>og</strong> afstem<br />

forventninger med politiker <strong>og</strong><br />

øvrige interessenter


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Organisering:<br />

Brugerinvolvering:<br />

Kompetencer, sparring<br />

Samarbejde – relationer<br />

Planlægning/ styring<br />

Tværgående analyse af 3 evalueringer af Musikhusets udvidelse Bilag 6<br />

Projekt: Musikhusets udvidelse<br />

Bygherres organisering skal afklares<br />

tidligt.<br />

Brugerinddragelse bør defineres tidligt.<br />

Kompetencegrupper bør defineres tidligt.<br />

Løbende orientering <strong>og</strong> involvering af<br />

medarbejdere skal planlægges <strong>og</strong> ske.<br />

Vigtigt – at bygherre funktionen udfyldes<br />

kompetent <strong>og</strong> at forventninger til roller,<br />

kompetencer, <strong>og</strong> arbejdsopgaver er<br />

afstemt i forhold til diverse involverede<br />

grupper: styregruppe, chefgrupper,<br />

medarbejdere, lejere mv.<br />

Sparringsgruppe til projektledelsen<br />

anbefales (flere syn på sagen – støtte i<br />

forhold til at styre projektet i den rigtige<br />

retning).<br />

Supplement med løsere tilknyttede<br />

specialister kan overvejes.<br />

Beskriv i udbudsmaterialet bygherres<br />

forventninger til samarbejde i forhold til<br />

projektledelsen, <strong>og</strong> brugerne (antal<br />

møder mv.)<br />

Bygherres aktive deltagelse er en<br />

forudsætning for at skabe koordinering<br />

<strong>og</strong> orientering i forhold til brugere.<br />

Nødvendig tid til faserne skal afsættes –<br />

en forudsætning for at det planlagte<br />

lykkes.<br />

Stil krav om planlægning <strong>og</strong> opfølgning.<br />

Bygherres organisation skal i alle<br />

faser matche krav <strong>og</strong> kompetencer<br />

hos samarbejdsparter. Bygherre<br />

erkender, at bygherres organisation<br />

ikke var tilstrækkeligt bemandet.<br />

Nøgleposition bør bemandes, så<br />

der ikke opstår sårbarhed, hvis en<br />

medarbejder forlader projektet.<br />

Forvent justering <strong>og</strong> tilpasning af<br />

organisationen under processen.<br />

Vær sikker på, at entreprenør/<br />

rådgiverorganisation ledes af de<br />

rette nøglepersoner – stil krav til<br />

faglighed <strong>og</strong> god ”kemi”.<br />

Brug af ekstern respekteret<br />

bygherrerådgiver kan være en<br />

fordel i forhold til politisk pres.<br />

Enighed om, at samarbejdet var<br />

godt <strong>og</strong> konstruktivt (i hvert tilfælde<br />

de sidste 1½ år). Enighed om, at de<br />

personlige relationer er meget<br />

afgørende for et godt resultat.<br />

Samtlige team – bygherres,<br />

entreprenørs, rådgiveres <strong>og</strong> det<br />

samlede skal sammensættes med<br />

omhu.<br />

Tidsmangel, det mangelfulde<br />

forarbejde, den svage<br />

bygherrebemanding <strong>og</strong> de mange<br />

problemer med en dårligt<br />

fungerende totalentreprenør kunne<br />

have udløst et sammenbrud for<br />

byggeriet.<br />

Kun en fælles vilje bar projektet<br />

igennem.<br />

Det er vigtigt, at de personer, som<br />

bemander nøglepositioner skal<br />

fungere godt sammen fagligt <strong>og</strong><br />

hvad angår kemi.<br />

Det konstruktive samarbejde kan<br />

ødelægges, hvis BH eller TE<br />

presser hinanden for hårdt.<br />

Vær proaktiv i forhold til at sikre at<br />

aftaler <strong>og</strong> ændringer skriftliggøres.<br />

Stil krav om styring af ændringer.<br />

Entreprenørs mangel på styring i<br />

projekteringsfasen resulterer i at<br />

arkitekterne gik ”bag om”<br />

entreprenøren til bygherre.<br />

Styring kan forhindre ”flaskehalse”<br />

(højere effektivitet)<br />

(der er behov for styring <strong>og</strong><br />

koordinering – for at man kan<br />

arbejde fagligt <strong>og</strong> effektivt – øget<br />

kompleksitet – øget behov for<br />

koordinering/ kommunikation).<br />

Den interne organisering <strong>og</strong><br />

projektlederen er afgørende i<br />

forhold til resultatet/ om et projekt<br />

går godt eller dårligt.<br />

En type intern organisering er ikke<br />

bedre end en anden. Uanset<br />

organisering er det vigtigt, at de<br />

relevante fora har<br />

beslutningskompetencen til at<br />

tegne bygherren <strong>og</strong> at alle er<br />

bevidste om ansvars- <strong>og</strong><br />

kompetencefordeling.<br />

Projektlederskift medfører tab af<br />

viden. Forbered skiftet med<br />

overleveringsnotat.<br />

Løbende orientering – høringer,<br />

forelæg projektforslag for borgerne<br />

Evaluer med interessanter/borgere<br />

(ikke vurderet ) – d<strong>og</strong> fremgår det,<br />

at projektlederen bør have de rette<br />

personlige kompetencer for at<br />

varetage bygherrefunktionen.<br />

Større koordineringsarbejde, hvis<br />

ansvaret for forskellige opgaver er<br />

placeret i flere afdelinger. Etabler<br />

forretningsgange - det vil lette et<br />

evt. projektlederskift.<br />

Den interne organisering <strong>og</strong><br />

projektlederen er afgørende i<br />

forhold til resultatet.<br />

Projektlederen skal besidde de<br />

faglige kompetencer i forhold til<br />

økonomi, byggeri <strong>og</strong> projektledelse,<br />

samt personlig kompetencer, der er<br />

nødvendige for at påtage sig rollen.<br />

Overvej incitamentsaftaler for<br />

projektledelsen for at undgå<br />

projektleder skift.


Masterafhandling: <strong>Innovation</strong> <strong>og</strong> <strong>styrbarhed</strong> i <strong>offentlige</strong> byggeprojekter 20.05.2010<br />

Af: Katharina Nyborg<br />

Økonomi:<br />

Tværgående analyse af 3 evalueringer af Musikhusets udvidelse Bilag 6<br />

Projekt: Musikhusets udvidelse<br />

Det er bygherres pligt, at afsætte<br />

realistisk økonomi.<br />

Afstem tidligt i ml. brugerønsker/ behov<br />

<strong>og</strong> krav i f.eks. lejekontrakter <strong>og</strong><br />

økonomisk ramme.<br />

Afsæt pulje (kr.), der<br />

beløbsmæssigt er motiverende nok<br />

til at håndtere partnering.<br />

For stort pres kan resultere i<br />

sammenbrud – hvilket er for<br />

omkostningsfuldt <strong>og</strong> risikofuldt.<br />

Bygherre udøvede ”det gode<br />

købmandskab” som entreprenøren<br />

ellers er kendt for.<br />

Anbefaling:<br />

Projektstyringsværktøj som<br />

muliggør fremadrettet styring (early<br />

warning af risici).<br />

Tæt <strong>og</strong> regelmæssig<br />

økonomiopfølgning gennem<br />

dispositionsregnskaber, faste<br />

skabeloner (angivelse af<br />

færdiggørelsesgrad), synliggørelse<br />

af uafklarede forhold.<br />

Bygherrerollen udøves aktivt <strong>og</strong><br />

synligt.<br />

Systematisk arbejde med<br />

risikoanalyser <strong>og</strong> risikostyring<br />

Afslut med evaluering efter<br />

skabelon.<br />

Udarbejd et budget – afsæt<br />

økonomi til uforudsete udgifter<br />

Revider <strong>og</strong> detaljer løbende<br />

budgettet.<br />

Projektlederen, har det samlede<br />

ansvar for såvel projektets<br />

udførelse som økonomi.<br />

Afsæt mandskabesressourcer fra<br />

økonomifunktionen, som kan<br />

supportere projektlederen vedr.<br />

økonomispørgsmål.<br />

Tæt <strong>og</strong> regelmæssig<br />

økonomiopfølgning gn.<br />

dispositionsregnskaber, faste<br />

skabeloner (angivelse af<br />

færdiggørelsesgrad), synliggørelse<br />

af uafklarede forhold.<br />

Husk afledt drift.<br />

Husk evaluering

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!