02.05.2013 Views

HTX - Region Hovedstaden

HTX - Region Hovedstaden

HTX - Region Hovedstaden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse

om de gymnasiale uddannelser i

Region Hovedstaden 2009

Region Hovedstaden


Indhold

I denne pjece kan du få oplysning om, hvor-

dan du kan blive optaget på de fire gymna-

siale uddannelser Studenter eksa men (STX),

Højere Handelseksamen (HHX), Højere Teknisk

eksamen (HTX) og Højere Forberedelseseksamen

(HF) i Region Hovedstadens om-

råde. Du kan også læse om ”studieretningsgymnasiet”,

Tema-HF samt de obligatoriske

fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser og

fagene på HF-uddannelsen. Herudover er der

en adresseliste på alle de gymnasiale uddannelser

med datoer for orienteringsmøder.

Side

En gymnasial ungdomsuddannelse 1

Eksempler på studieretninger 4

Tema-HF 4

De obligatoriske fag på de 3-årige

gymnasiale uddannelser 5

Fagene på HF-uddannelsen 5

Optagelse på STX, HHX og HTX 6

Uddannelsesskift 8

Om HF-uddannelsen 9

Optagelse på HF 9

Andre veje til HF 9

Orienteringsmøder STX og HTX 10

Kort – STX, HHX, HTX og HF i

Region Hovedstaden 14-15

Orienteringsmøder HHX og HF 16

Oplysning om uddannelserne og

relevante web-steder 18

STX – det almene gymnasium 19

HHX – Handelsgymnasiet 20

HTX – Teknisk gymnasium 21

HF – Højere Forberedelseseksamen 22

Optagelse i det tekniske gymnasium,

HTX, og i handelsgymnasiet, HHX 23

Fordeling af ansøgere til 1. g i det

almene gymnasium STX og til 1. HF 23


En gymnasial ungdomsuddannelse

Når du er færdig med folkeskolen og skal

vælge din ungdomsuddannelse, er der

mange muligheder. En mulighed er at

tage en uddannelse på gymnasialt niveau,

som senere kan give dig adgang til videregående

uddannelser.

Der er fire gymnasiale uddannelser:

STX – Studentereksamen

HTX – Højere Teknisk eksamen

HHX – Højere Handelseksamen

HF – Højere Forberedelseseksamen

Fokus og valgmuligheder er naturligvis

forskellige på de forskellige uddannelser,

men fælles er, at du følger en række fag

på hhv. A-, B- og C-niveau. Nogle er obligatoriske,

andre er valgfag. HF er toårig, de

tre andre er treårige. Alt dette kan du læse

mere om på s. 19-22, hvor de fire uddannelser

præsenterer sig.

STX – Det almene gymnasium er et

godt valg for dig, der er internationalt

orienteret med et globalt udsyn, og som

ønsker indgående indsigt i kulturelle,

naturvidenskabelige, humanistiske og

samfundsvidenskabelige forhold sigtende

mod længere, mellemlange og korte videregående

uddannelser

HHX – Handelsgymnasiet er et godt

valg, hvis du vil læse videre på fx handelshøjskolen

og universitetet og derefter

sigter mod en karriere i offentlige, private

og internationale virksomheder.

HTX – Teknisk gymnasium er et godt

valg for dig, der kan lide projektorganiseret

undervisning og fordybelse i natur-

STX

HHX

HTX

HF

videnskab, teknologi og kommunikation

på et højt fagligt niveau – en kombination,

der giver dig utallige muligheder i

dit valg af videreuddannelse i fremtidens

forunderlige verden.

HF – Højere Forberedelseseksamen er

et godt valg på vej mod en videregående

uddannelse for den modne og målrettede

eller for ‘omstarteren’, der har været i

gang med en anden uddannelse.

Med en gymnasial uddannelse har du

mulighed for at søge ind på en videregående

uddannelse.

Når du vælger en gymnasial uddannelse,

så tænk på, hvilken uddannelse og hvilket

job du drømmer om.

De 4 gymnasiale uddannelser giver samme

studiekompetence og dermed adgang

til de videregående uddannelser. Sigter

du mod én bestemt videregående uddannelse,

er det en god idé, at du allerede nu

undersøger, om der er specielle optagelseskrav,

så du kan vælge de nødvendige fag

på det rigtige niveau.

1


2

HTX

STX HF

HHX

Og

Sådan kommer du i gang

Alle gymnasiale uddannelser starter med

et grundforløb eller et introduktionsforløb.

I disse forløb øver du studiemetoder og

arbejdsformer sammen med dine klassekammerater,

og I får indsigt i de enkelte

fag, i fagene på tværs og i de krav, som

uddannelsen stiller.

sådan fortsætter du

I de treårige uddannelser følger et studieretningsforløb

efter grundforløbet, på HF

fortsætter du enten med en “Tema-HF”

eller en “Standard-HF”. Studieretningerne

og Tema-HF indeholder hver en pakke af

fag, som giver dig mulighed for at fordybe

dig i de emner, problemstillinger og fag,

der mest interesserer dig. Ud over fagpakkerne

består uddannelserne af obligatoriske

fag og valgfag.


De 3-årige gymnasiale

uddannelser

Det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet

(HHX) og teknisk gymnasium

(HTX) er 3-årige uddannelser, der består

af et grundforløb på ½ år og et studieretningsforløb

på 2½ år.

Du starter med det halve års grundforløb,

hvor du får indsigt i fagene og arbejdsmetoder

på tværs af fagene samt gymnasiets

krav til dig. Efter grundforløbet fortsætter

du på en studieretning.

Studieretningsgymnasiet

Hvis du søger STX, HHX eller HTX skal

du tilkendegive et ønske om studieretning

i din optagelsesansøgning. Hver skole

udbyder forskellige studieretninger, som

repræsenterer forskellige fagområder

inden for uddannelsen. På den enkelte

skoles hjemmeside kan du se, hvilke studieretninger

skolen udbyder.

Du skal først meddele dit endelige ønske

om studieretning, og du får at vide, om

dit ønske bliver imødekommet, ved afslutningen

af grundforløbet.

Din studieretning er samtidig din stamklasse.

På studieretningen bliver du

undervist i tre studieretningsfag, som er

i tæt samspil. Derudover har du de obligatoriske

fag, som også arbejder sammen

med studieretningsfagene. Og endelig kan

du senere vælge en række valgfag.

Gymnasieforløbet er sammensat af obligatoriske

fag, studieretningsfag og valgfag.

Studieretningen er en pakke af fag, som

giver dig mulighed for at fordybe dig i

de fag, emner og problemstillinger, som

inter esserer dig.

Både i grundforløbet og i studieretningen

vil du som udgangspunkt gå i klasse med

kammerater, der har valgt samme studieretning

som dig.

Vil du vide mere om de enkelte uddannelser

– se side 18-22.

3


4

Eksempler på studieretninger

STX

En naturvidenskabelig:

• Fysik A

• Matematik B

• Kemi B

En samfundsvidenskabelig:

• Samfundsfag A

• Matematik B

• Mediefag B

En humanistisk:

• Engelsk A

• Fransk fortsætter A

• Samfundsfag B

En musisk:

• Musik A

• Engelsk A

• Matematik B

HHX

På økonomilinjen:

• Virksomhedsøkonomi A

• Matematik A

• Finansiering C

På marketinglinjen:

• Afsætning A

• Virksomhedsøkonomi A

• Innovation C

Den internationale linje:

• International økonomi A

• Afsætning A

• Kulturforståelse C

På nogle HF-kurser kan du vælge Tema-HF, som også kan kaldes toning eller fagpakke.

Tema-HF ligner de andre gymnasiale uddannelsers studieretninger. Det er HF-klasser, som

er bygget op omkring et bestemt emne, fx:

• sundhed

• sprog

• menneske og samfund

• natur

HTX

C-niveau er gymnasialt grundniveau og svarer normalt til et års undervisning.

B-niveau er mellemniveauet og svarer normalt til to års undervisning.

A-niveau er fagenes højeste niveau og svarer normalt til tre års undervisning.

Tema-HF

Naturvidenskab:

• Matematik A

• Fysik A

• Informationsteknologi B

Kommunikation:

• Kommunikation/It A

• Samfundsfag B

• Idehistorie B

Teknologi:

• Teknologi A

• Design B

• Erhvervsøkonomi C

På Tema-HF kan et eller flere af dine valgfag være lagt fast, og det giver din HF-eksamen

en særlig profil. Du kan se HF-kursernes Tema-HF og udbud af valgfag på HF-kursernes

hjemmesider.


De obligatoriske fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser

STX HHX HTX

Dansk A Dansk A Dansk A

Matematik C Matematik C Matematik B

Samfundsfag C Samfundsfag C Samfundsfag C

Engelsk B Engelsk A Engelsk B

Historie A Afsætning B Teknikfag A

Idræt C Virksomhedsøkonomi B Fysik B

Fysik C International økonomi B Kemi B

Oldtidskundskab C Samtidshistorie B Teknologi B

Religion C Andet fremmedsprog Kommunikation/IT C

Andet fremmedsprog Erhvervsret C Teknologihistorie C

To af fagene Biologi C, Kemi C IT og sundhed Biologi C

eller Naturgeografi C

Et af fagene Billedkunst C,

Dramatik C, Mediefag C

eller Musik C

Fagene på HF-uddannelsen

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Idræt C

Praktisk-musisk fag C

(billedkunst, dans, dramatik, design, mediefag, musik)

Naturvidenskabelig faggruppe C

(biologi, geografi, kemi)

Kultur- og samfundsfaggruppen

(historie (B), religion (C), samfundsfag (C))

Valgfag

Du vælger selv 2-4 valgfag

5


STX

HHX

HTX

6

Optagelse på STX, HHX og HTX

Du bliver optaget på uddannelsen til

enten Studentereksamen STX, Højere

Handelseksa men HHX eller Højere Teknisk

eksamen HTX, hvis du opfylder følgende

betingelser:

• Du skal have afsluttet 9. klassetrin eller

haft anden undervisning, der svarer til

folkeskolens 9. klasse.

• Du skal have søgt om optagelse i direkte

forlængelse af 9. eller 10. klasse.

• Du skal have aflagt folkeskolens obliga-

toriske afgangsprøver efter folkekole-

lovens regler.

• Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende

undervisning i fransk

eller tysk. Har du haft fransk eller

tysk som valgfag, skal du have aflagt

prøve.

• Du skal have en udfyldt uddannelsesplan.

• Du skal søge rettidigt, dvs. inden den

15. marts 2009.

• Hvis du er indstillet til en optagelsesprøve,

skal du bestå prøven for at være

sikret optagelse.

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse

på en folkeskole, en fri grundskole eller en

efterskole, skal du følge undervisningen

og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk

og matematik. Dette gælder, uanset om du

har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse

eller ej. Prøverne kan aflægges enten som

folkeskolens afgangsprøve eller som 10.

klasseprøve.

Optagelseprøven

Optagelsesprøven varer ca. 20 min. pr. fag

og består af mundtlige og skriftlige prøver.

Optagelsesprøven afholdes på den først

søgte skole. Se, hvornår prøverne afholdes

på skolens hjemmeside.

Er du indstillet til optagelsesprøve, er det

meget vigtigt, at du sørger for at møde til

den indkaldte prøve. Hvis du er forhindret,

skal du skriftligt meddele rektor en gyldig

grund til fravær. Møder du ikke til optagelsesprøven,

kan du ikke begynde på den

ønskede gymnasiale uddannelse i 2009.

Består du ikke optagelsesprøven, men

klarer dig godt ved afgangsprøven eller

10. klasseprøven, vil rektor kunne beslutte,

at du alligevel kan optages.

Det er rektor på den skole, du søgte først

pr. 15. marts 2009, der træffer alle afgørelser

om din optagelse. Afgørelsen gælder for

optagelse på andre gymnasiale uddannelser

med samme optagelseskrav.


8

Uddannelsesskift

Hvis du er optaget på en af uddannelserne

STX, HHX eller HTX, har du mulighed for

at skifte mellem en af disse uddannelser

efter afslutningen af grundforløbet. Du

har mulighed for at vælge såvel en anden

gymnasiel uddannelse som et andet gymnasium

efter grundforløbet.

Såfremt der er plads

Du har imidlertid ikke krav på at blive

optaget på en bestemt skole eller en be-

stemt studieretning.

Manglende færdigheder

Hvis du er bagud i visse fag på den nye

uddannelse, må du selv indhente de

manglende færdigheder.

Har du gennemført mindst 20 uger (et

halvt år) af en erhvervsuddannelse og i

øvrigt opfylder adgangsbetingelserne til

HHX eller HTX, kan du blive optaget på

enten HHX eller HTX ved starten af studieretningsforløbet,

men kun hvis skolens

leder vurderer, at du har gennemført

tilstrækkelig undervisning på gymnasialt

niveau i dansk, engelsk og matematik.

Også her må du selv sørge for at indhente

eventuelle manglende færdigheder.


HF

Højere Forberedelses -

eksamen HF

Som de tre øvrige gymnasiale uddannelser

giver HF adgang til både korte og længere

videregående uddannelser.

Om uddannelsen

Højere Forberedelseseksamen (HF) er en

almendannende og studieforberedende

uddannelse, der varer 2 år. For at sikre dig

en god start er der i begyndelsen af det

første halve års undervisning indlagt et

særligt introduktionskursus (ca. 4 uger),

der går på tværs af fagene. Du har både

obligatoriske fag og faggrupper, et praktisk-musisk

fag samt valgfag. HF-kursister

har typisk større aldersmæssig spredning

end elever i gymnasiet samt forskellig

baggrund og mange forskellige uddannelsesmål.

Optagelse på HF

Du bliver optaget på uddannelsen til HF,

hvis du opfylder følgende betingelser:

• Du skal have afsluttet 10. klassetrin i

folkeskolen eller haft anden undervisning

på tilsvarende niveau.

• Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar

forlængelse af 10. klasse.

• Du skal have aflagt folkeskolens

10. klasseprøve i dansk, engelsk og

matematik både mundtligt og skriftligt.

• Du skal have aflagt folkeskolens

afgangsprøve eller 10. klasseprøve i

fysik/kemi.

• Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende

undervisning i 2. fremmed-

sprog (fransk eller tysk) og have aflagt

folkeskolens afgangsprøve efter udtræk

eller 10 klasse-prøve både mundtligt og

skriftligt.

• Du skal have en udfyldt uddannelsesplan.

• Du skal søge rettidigt, dvs. inden den

15. marts 2009.

• Hvis du er indstillet til en optagelsesprøve,

skal du bestå prøven for at være

sikret optagelse.

Andre veje til HF

Ældre ansøgere optages af rektor/forstanderen

efter konkret vurdering. I vurderingsgrundlaget

indgår normalt tidligere

standpunktskarakterer, prøveresultater fra

forudgående undervisning samt udtalelser

om ansøgerens kvalifikationer. Du kan

også blive optaget via en optagelsessamtale,

hvor dit faglige standpunkt og dine

øvrige kvalifikationer vurderes, fx hvis du

har afsluttet folkeskolen for mindst ét år

siden. Rektor/forstander kan beslutte, at

du skal til optagelsesprøve.

Hvis du er indstillet til en optagelsesprøve,

skal du bestå prøven for at være sikret

optagelse, medmindre rektor/forstander

beslutter, at du kan optages uden prøve.

Se på skolens hjemmeside, hvornår der er

optagelsesprøver på HF.

9


10

Orienteringsmøder i Region Hovedstaden

STX

1 Allerød Gymnasium Torsdag d. 29. januar kl. 19.00

Rådhusvej 6, 3450 Allerød, tlf. 4817 7555

AllerodGymnasium@allgym.dk www.allerodgymnasium.dk

Gymnasiet STX

2 Aurehøj Gymnasium Onsdag d. 21. januar kl. 19.30

Skolevej 7, 2820 Gentofte, tlf. 3965 4545

aurehoej-gym@skolekom.dk www.aurehoej.dk

3 Avedøre Gymnasium Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, tlf. 3634 3434

avedoere.gymnasium@skolekom.dk www.agweb.dk

4 Bagsværd Kostskole og Gymnasium (privat) Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30

Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd, tlf. 4498 0065

bk@bagkost.dk www.bagkost.dk

5 Birkerød Gymnasium – HF, IB & Kostskole Torsdag d. 22. januar kl.19.30

Søndervangen 56, 3460 Birkerød, tlf. 4581 0256 For IB Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

mail@birke-gym.dk www.birke-gym.dk

6 Borupgaard Gymnasium Torsdag d. 29. januar kl. 19.30

Lautruphøj 9, 2750 Ballerup, tlf. 4465 6622

boag@boagmail.dk www.borupgaard-gym.dk

7 Brøndby Gymnasium (privat) Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

Brøndby Stadion 28 A, 2605 Brøndby, tlf. 4320 5070

brondby-gym@brondby-gym.dk www.brondby-gym.dk

8 Christianshavns Gymnasium Tirsdag d. 20. januar kl. 19.30

Prinsessegade 35, 1422 København K, tlf. 4329 0300

chrgym@christianshavns-gymnasium.dk www.christianshavns-gymnasium.dk

9 CPH WEST – Ishøj Gymnasium Mandag d. 2. februar kl. 19.30

Vejlebrovej 45-65, 2635 Ishøj, tlf. 3388 0020

cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

10 Det frie Gymnasium (privat) Onsdag d. 28. januar kl. 19.30

Møllegade 26, 2200 København N, tlf. 3537 1111

adm@detfri.dk www.detfri.dk

11 Egedal Gymnasium og HF Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30

Gymnasievej 1, 3660 Stenløse, tlf. 4718 3300

post@egedalgym.dk www.egedalgym.dk

12 Espergærde Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde, tlf. 4917 6013

eg-gym@egadm.dk www.eg-gym.dk

13 Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tirsdag d. 20. januar kl. 19.30

Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf. 3877 0800

falkonergaarden@falko.dk www.falko.dk


14 Frederiksberg Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg, tlf. 3832 0410

mail@frederiksberggymnasium.dk www.frberg-gym.dk

15 Frederiksborg Gymnasium og HF Onsdag d. 28. januar kl. 19.30

Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød, tlf. 4820 1040

post@frborg-gymhf.dk www.frborg-gymhf.dk

16 Frederikssund Gymnasium Onsdag d. 28. januar kl. 19.00

Odinsvej 6, 3600 Frederikssund, tlf. 4731 3011

frsgym@frsgym.dk www.2.frsund-gym.dk

17 Frederiksværk Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Strandgade 34, 3300 Frederiksværk, tlf. 4772 5210

post@fvgh.dk www.fvgh.dk

18 Gammel Hellerup Gymnasium Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30

Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, tlf. 4511 5151

adm@ghg.dk www.ghg.dk

19 Gladsaxe Gymnasium Mandag d. 19. januar kl. 19.30

Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg, tlf. 3956 3162

gladsaxegymnasium@mail.dk www.gladgym.dk

20 Gribskov Gymnasium Mandag d. 26. januar kl. 19.30

Østergade 52, 3200 Helsinge, tlf. 4879 8410

post@gribskovgymnasium.dk www.gribskovgymnasium.dk

21 Helsingør Gymnasium Tirsdag d. 20. januar kl. 19.30

Borgmester P. Christensensvej 3, 3000 Helsingør, tlf. 4922 4100

post@helsingoergymnasium.dk www.helsingoer-gym.dk

22 Herlev Gymnasium og HF

Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf. 4494 6343 Onsdag d. 21. januar kl. 19.30

herlev.gymnasium@skolekom.dk www.herlev-gym.dk

23 Høje-Taastrup Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup, tlf. 3396 4050

htg@htg.dk www.htg.dk

24 Ingrid Jespersens Gymnasieskole (privat) Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

Ndr. Frihavnsgade 9-11, 2100 København Ø, tlf. 3526 3622

ijg@ijg.dk www.ijg.dk

25 Johanneskolen (privat) Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg, tlf. 3874 2066

johannesskolen@johannesskolen.dk www.johannesskolen.dk

26 Kongsholm Gymnasium & HF Torsdag d. 29. januar kl. 19.30

Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf. 4511 4350

kontor@kghf.dk www.kghf.dk

11


12

27 Københavns åbne Gymnasium Mandag d. 19. januar kl. 19.30

Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf. 3646 3350

kg@opengym.dk www.opengym.dk

28 Marie Kruses skole (privat) Onsdag d. 14. januar kl. 19.30

Stavnsholtvej 29-31, 3520 Farum, 4434 6200

mks@mks.dk www.mks.dk

29 Metropolitanskolen Mandag d. 26. januar kl. 19.30

Struenseegade 50, 2200 København N, tlf. 3396 4141

gym@metropolitanskolen.dk www.metropolitanskolen.dk

30 N. Zahles Gymnasieskole (privat) Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30

Nørre Voldgade 5-7, 1358 København K, tlf. 3369 7930

co@zahlesgym.dk www.zahlesgym.dk

31 Niels Steensens Gymnasium (privat) Torsdag d. 29. januar kl. 19.30

Sankt Kjelds Gade 3, 2100 København Ø, tlf. 3916 2340 i Englesalen

nsg@nsg.dk www.nsg.dk

32 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (privat) Torsdag d. 15. januar kl. 19.30

Cirkelhuset, Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm, tlf. 4557 2321

ngg@ngg.dk www.ngg.dk

33 Nærum Gymnasium Onsdag d. 28. januar kl. 19.30

Nærum Hovedgade 30, 2850 Nærum, tlf. 4511 4511

Kontor@nagym.dk www.nagym.dk

34 Nørre Gymnasium + IB Tirsdag d. 27. januar kl. 19.00

Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj, tlf. 4494 2722

ng@norreg.dk www.norreg.dk

35 Ordrup Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund, tlf. 3964 0178

ordrup.gymnasium@ordrup-gym.dk www.ordrup-gym.dk

36 Rungsted Gymnasium Onsdag d. 21. januar kl. 19.30

Stadion Allé 14, 2960 Rungsted Kyst, tlf. 4586 3311

gymnasiet@rung-gym.dk www.rungsted-gym.dk

37 Rysensteen Gymnasium Onsdag d. 21. januar kl. 19.30

Tietgensgade 74, 1704 København V, tlf. 3324 4311

mail@rysensteen.dk www.rysensteen.dk

38 Rødovre Gymnasium Torsdag d. 5. februar kl. 19.30

Hendriksholms Boulevard 28, 2610 Rødovre, tlf. 4511 5300

rg@rg.dk www.rg.dk

39 Sankt Annæ Gymnasium Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby, tlf. 3646 6222 MGK Mandag d. 26. januar kl. 19.30

sag@sankt-annae.dk www.sankt-annae.dk


40 Tårnby Gymnasium & HF Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

Tjen Allé 5, 2770 Kastrup, tlf. 4511 5353

tgy@tgy.dk www.tgy.dk

41 Virum Gymnasium Mandag d. 26. januar kl. 19.30

Fuglsangvej 66, 2830 Virum, tlf. 4583 2141

vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk

42 Øregård Gymnasium Tirsdag d. 20. januar kl. 19.30

Gersonsvej 32, 2900 Hellerup, tlf. 3962 2826

post@oregard.dk www.oregard-gym.dk

43 Ørestad Gymnasium Torsdag d. 29. januar kl. 19.30

Ørestads Boulevard 75, 2300 København S, tlf. 8230 2222

mail@oerestadgym.dk www.oerestadgym.dk

44 Østre Borgerdyd Gymnasium Mandag d. 19. januar kl. 19.30

Stockholmsgade 59, 2100 København Ø, tlf. 3542 6020

oeb@borgerdyd.dk www.borgerdyd.dk

HTX

Teknisk gymnasium HTX

1 Ballerup Tekniske Gymnasium 26. januar og 23. februar kl. 19.00

Telegrafvej 9, 2750 Ballerup, tlf. 3817 7000

tec@tec.dk www.tec.dk

2 CHP West – Ishøj Tekniske Gymnasium Tirsdag d. 27. januar kl. 19.00

Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj, tlf. 3388 0000 Mandag d. 23. februar kl. 19.00

cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

3 Erhvervsskolen Nordsjælland

Carlsbergvej 34, 3400 Hillerød, tlf. 4829 000 Tirsdag d. 27. januar kl. 16.00

Rasmus Knudsensvej 9, 3000 Helsingør, tlf. 4829 000 Torsdag d. 22. januar kl. 19.00

(Oplysninger om HTX i Frederikssund, kontakt Hillerød afdeling)

www.esh.dk info@esh.dk

4 Frederiksberg Tekniske Gymnasium 27. januar og 25. februar kl. 19.00

Stær Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg, tlf. 3817 7000

tec@tec.dk www.tec.dk

5 Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen 21. januar samt

Carl Jacobsensvej 25, 25 Valby, tlf. 3586 7086 17. og 26. februar kl. 19.00

kts@kts.dk www.kts.dk

6 Københavns Tekniske Gymnasium Vibenhus 20. januar samt

Jagtvej 163, 2100 København Ø, tlf. 3586 7386 4. og 23. februar kl. 19.00

Vibehus@kts.dk www.kts.dk

7 Lyngby Tekniske Gymnasium 28. januar og 24. februar kl. 19.00

Akademivej, Bygning 451, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 3817 7000

tec@tec.dk www.tec.dk

13


14

STX

HTX

STX, HHX, HTX og HF i

Region Hovedstaden

HHX

HF

4

3

21

Gribskov

Helsingør

4

12

20

Frederiksværk-

Hundested

Fredensborg

9

17

15

3 17

5

8

Hillerød

14

32

36

Hørsholm


Allerød

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev

Ishøj Vallensbæk

Brøndby

Høje-Taastrup

Albertslund

Glostrup

Hvidovre

Dragør

Tårnby

Rudersdal

Furesø

Rødovre

Ballerup

Gladsaxe

Egedal

Frederikssund

Frederiks-

berg

København

1

2

5

6

7

10

16

17

11

12

13

3

15

19

1

3

2

5

5

6

7

1

2

4

5

6

7

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

16

18

19

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34

35

37

38

39

11

40

41

42

43

44

15

Lyngby-Taarbæk

Gentofte

Herlev

Ishøj Vallensbæk

Brøndby

rup

Albertslund

Glostrup

Hvidovre

Dragør

Tårnby

Furesø

Rødovre

Ballerup

Gladsaxe

Bornholm

Frederiks-

berg

København

2

5

6

7

10

16

17

11

12

13

15

19

1

3

2

5

6

7

1

2

4

5

6

7

2

3

4

6

7

8

9

10

13

14

18

19

22

3

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34

35

37

38

39

40

41

42

43

44


16

HHX

Handelsgymnasiet HHX

1 BEC Business 13. og 22. januar kl. 19.00

Baltorpvej 20 A, 2750 Ballerup, tlf. 4420 0200

www.bec-business.dk

2 CPH West-handelsgymnasiet Ishøj Mandag d. 26. januar kl. 19.00

Vejlebrovej 186, 2630 Ishøj, tlf. 3388 0000

cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

3 CPH West-handelsgymnasiet Tåstrup Tirsdag d. 20. januar kl. 19.00

Skagensgade 3, 2630 Tåstrup, tlf. 3388 0000

cphwest@cphwest.dk www.cphwest.dk

4 Erhvervsskolen Nordsjælland Torsdag d. 22. januar kl. 19.00

Rasmus Knudsensvej 9, 3000 Helsingør, tlf. 4829 0000

www.esh.dk info@esh.dk

5 Handelsskolen København Nord

Lundtoftevej 93, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 8852 6300 Tirsdag d. 20. og Torsdag d. 22. januar kl. 19.00

Trollesmindeallé 24, 3400 Hillerød, tlf. 8852 6500 Tirsdag d. 27. januar kl. 19.00

Heimdalsvej 1 B, 3600 Frederikssund, tlf. 4731 4283 Onsdag d. 28. januar kl. 19.00

handelsskolen@knord.dk www.konrd.dk

6 Niels Brock, Copenhagen Business College Handelsgymnasium HHX 19. januar og 5. februar

Julius Thomsens Plads 10, 1925 Frederiksberg C, tlf. 3341 9100 kl. 19.00

julius@brock.dk www.brock.dk

7 Niels Brooks Elitegymnasium 26. januar og 16. februar kl. 19.00

Klareboderne 1, 1115 København K, tlf. 3341 9100

julius@brock.dk www.brock.dk

HF-kurser

HF

1 Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Søndervangen 56, 3460 Birkerød, tlf. 4581 0256

mail@birke-gym.dk www.birke-gym.dk/

2 Det frie Gymnasium (privat) Onsdag d. 28. januar kl. 19.30

Møllegade 26, 2200 København N, tlf. 3537 1111

adm@detfri.dk www.detfri.dk

3 Egedal Gymnasium & HF Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30

Gymnasievej 1, 3660 Stenløse, tlf. 4718 3300

post@egedalgym.dk www.egedalgym.dk

4 Espergærde Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde, tlf. 4917 6013

eg-gym@egadm.dk www. eg-gym.dk

5 HF-Centret Efterslægten Mandag d. 2. februar kl. 19.30

Hyrdevangen 62, 2400 København NV, tlf. 3396 4000

hfc@hfc.dk www.hfc.dk

6 Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Tirsdag d. 20. januar kl. 19.30

Sønderjyllands Allé 25, 2000 Frederiksberg, tlf. 3877 0800

falkonergaarden@falko.dk www.falko.dk


7 Frederiksberg HF-kursus Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30

Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg, tlf. 3877 3800

fhf@frberg-hf.dk www.frberg-hf.dk

8 Frederiksborg Gymnasium og HF Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød, tlf. 4820 1040

post@frborg-gymhf.dk www.frborg-gymhf.dk

9 Frederiksværk Gymnasium og HF Torsdag d. 22. januar kl. 19.30

Strandgade 34, 3300 Frederiksværk, tlf. 4772 5210

post@fvgh.dk www.fvgh.dk

10 Gentofte HF Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

Dahlénsstræde 5, 2820 Gentofte, tlf. 3965 1103

ghf@ghf.dk www.ghf.dk

11 Herlev Gymnasium og HF

Højsletten 39, 2730 Herlev, tlf. 4494 6343 Onsdag d. 21. januar kl. 19.30

herlev.gymnasium@skolekom.dk www.herlev-gym.dk

12 Kongsholm Gymnasium & HF Torsdag d. 29. januar kl. 19.30

Løvens Kvarter 17, 2620 Albertslund, tlf. 4511 4350

kontoret@kghf.dk www.kghf.dk

13 Københavns Åbne Gymnasium Mandag d. 19. januar kl. 19.30

Sjælør Boulevard 133, 2500 Valby, tlf. 3646 3350

kg@opengym.dk www.opengym.dk

14 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (privat) Torsdag d. 15. januar kl. 19.30

Cirkelhuset, Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm, tlf. 4557 2321

ngg@ngg.dk www.ngg.dk

15 Tårnby Gymnasium & HF Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

Tjen Allé 5, 2770 Kastrup, tlf. 4511 5353

tgy@tgy.dk www.tgy.dk

16 VUC Lyngby Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4511 4200

vuclyngby@vuclyngby.dk www.vuclyngby.dk

17 VUC Nordsjælland Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

Milnersvej 40, 3400 Hillerød, tlf. 4820 1600

vucnordsjaelland@vucns.dk www.vucnordsj.dk

18 VUC Vestegnen Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

Gymnasievej 10, 2620 Albertslund, tlf. 4511 4250

kontakt@vucvestegnen.dk www.vucvestegne

19 Avedøre Gymnasium Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30

Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre, tlf. 3634 3434

avedoere.gymnasium@skolekom.dk www.agweb.dk

Bornholm

Bornholms Gymnasium Onsdag d. 4. februar kl. 19.30

Søborgstræde 2, 3700 Rønne, tlf. 5695 0628

bg@bornholm-gym.dk www.bornholm-gym.dk

Bornholms Erhvervsskole

Minervavej 1, 3700 Rønne, tlf. 5695 9700

post@bhes.dk www.bhes.dk

VUC Bornholm

Krystalgade 9, 3700 Rønne, tlf. 5692 1700

dams.gaard@bornholm-vuc.dk

www.bornholm-vuc.dk

17


18

Oplysning om uddannelserne og

relevante web-steder

Vejledning og ansøgningsskemaer

På Undervisningsministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk, kan du hente

vejledninger og ansøgningsskemaer.

Fagvælgeren

Du kan selv sammensætte din gymnasiale uddannelse ved at bruge ”Fagvælgeren”

www.ug.dk

Retsregler

Reglerne om optagelse i de gymnasiale uddannelser står i Undervisnings-

ministeriets bekendtgørelse nr. 43 af 29. januar 2008, som du kan finde på

www.retsinformation.dk > søg i regler nummer 43 år 2008.

Videregående uddannelser

De specifikke adgangskrav, til de videregående uddannelser fremgår af Videnskabsministeriets

bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008, som du kan finde på

www.retsinformation.dk > søg i regler nummer 32 år 2008.


STX – det Det almene gymnasium

STX ruster dig til et liv og en karriere i en

globaliseret verden. Naturvidenskabens

verden, sprog på de højeste niveauer,

forståelse for nationale og internationale

samfundsforhold og kreative udfoldelser er

alt sammen muligheder på STX.

Du vil, alt efter hvilken studieretning du

vælger, få stor indsigt i naturvidenskabelige,

samfundsvidenskabelige, humanistiske

og kunstneriske fagområder. Uanset

studieretning er STX en bredt funderet

uddannelse, der retter sig mod en vifte af

videregående uddannelser. Med STX kan

du blive studieparat – også selvom du ikke

endeligt har afgjort, hvilken videregående

uddannelse du vil fortsætte med.

STX begynder med et grundforløb på ½ år,

hvor du møder en række fag, som du skal

fortsætte med i et, to eller tre år. To forløb

afsluttes allerede efter grundforløbet. Det

ene er naturvidenskabeligt grundforløb,

hvor biologi, fysik, kemi og naturgeografi

præsenteres og arbejder sammen. Det

andet er almen sprogforståelse, hvor du

lærer om sprogenes opbygning, historie og

funktion som kommunikationsredskab i

bredeste forstand.

Efter grundforløbet begynder du på den

studieretning, du har valgt. De to eller tre

studieretningsfag indgår med stor vægt i

din skolehverdag, og du får et indgående

kendskab til fagene og deres samspil.

Herudover har du en række obligatoriske

fag som dansk, historie, idræt, matematik,

samfundsfag, naturvidenskabelige fag, et

kunstnerisk fag og flere andre. Desuden

har du med valgfagene mulighed for at

give din studentereksamen den drejning,

der passer dig.

I STX har du også almen studieforberedelse.

Faget giver dig over de 3 år indsigt i

sammenhængen mellem naturvidenskab,

samfundsvidenskab og de humanistiske fag,

og du lærer at arbejde med metoder i de

forskellige fag. Det forbereder dig til både

videregående studier og efterfølgende job.

Alternativ studentereksamen

En international studentereksamen ”IB” –

”International Baccalaureate” giver adgang

til videregående studier i Danmark og

i udlandet. Undervisningen foregår på

engelsk. Findes på Birkerød Gymnasium,

HF, IB & Kostskole, Nørre Gymnasium og

Copenhagen International School.

Svensk studentereksamen i Malmø og Helsingborg.

Team-Danmark

På Falkonergårdens Gymnasium kan man

optages i en særlig Team-Danmark klasse.

Musikgymnasium

4-årigt gymnasieforløb med MGK (Musikalsk

Grundkursus), findes på Sankt Annæ

Gymnasium og CPH West (Ishøj Gymnasium).

International dansk-tysk

studentereksamen

På N. Zahles Gymnasieskole (privat) tilbydes

en tysk-dansk studentereksamen – ”Petrilinien”,

som giver adgang til både tyske og

danske universiteter samt videre gående

uddannelser.

Nærmere oplysning: 3369 7930 eller

www.zahlesgym.dk.

19


20

HHX – Handelsgymnasiet

Er du interesseret i samfundsforhold, økonomi,

sprog eller jura?

Handelsgymnasiet er et oplagt valg, hvis

du sigter mod en karriere i private eller

offentlige virksomheder. Med en HHX-

uddannelse kan du fx læse videre på universiteter,

handelshøjskoler, seminarier og

journalistuddannelser. HHX kan også være

et skridt på vejen til en uddannelse inden

for handel, kontor, revision eller bank.

Handelsgymnasiet er en erhvervsrettet

gymnasial uddannelse. Det betyder, at

uddannelsen arbejder med virkelige problemstillinger

fra det private erhvervsliv.

Ud over almene fag som dansk, historie

og matematik får du bl.a. samfundsfag,

international økonomi, afsætningsøkonomi

og virksomhedsøkonomi.

Studieretningerne tager udgangspunkt i

de økonomiske fag i kombination med

matematik, fremmedsprog, informationsteknologi

og en række valgfag. I de økonomiske

fag arbejder man hele tiden med

meget virkelighedsnære problemstillinger,

ligesom man besøger virksomheder eller

har gæstelærere fra det private erhvervsliv.

Erhvervsret, international økonomi og

afsætning – samt virksomhedsøkonomi på

A-niveau er nogle obligatoriske fag, som du

ikke finder på andre gymnasiale uddannelser.

På HHX er engelsk A obligatorisk.

Derfor bliver du godt rustet, hvis du i

fremtiden har lyst til at uddanne dig eller

arbejde i udlandet.

Ud over studieretningsfag, obligatoriske fag

og valgfag skal du i løbet af de tre år have

et studieområde. Studieområdet skal forberede

dig på videregående studier og udvikle

din evne til at se en sag fra flere vinkler.

I studieområdet skal du bl.a. lave virksomhedsanalyser

og arbejde med internationale

problemstillinger.

Drømmer du om at starte egen virksomhed,

giver en HHX med faget innovation

dig en god ballast.

Flere handelsgymnasier har Team Danmark

ordning.


HTX – Teknisk gymnasium

Du interesserer dig for naturvidenskab

og teknologi. Du har måske lyst til at

kombinere disse fag med kommunikation

og it-fag.

HTX får du automatisk de højeste

obligatoriske niveauer i de naturvidenskabelige

fag; men du har selvfølgelig også

sprog og samfundsfag.

Grundforløbet består af dansk, engelsk,

matematik samt et studieområde, der

omfatter faglig og tværfaglig undervisning

i kemi, fysik, biologi, samfundsfag,

kommunikation/it og teknologi. Når du

arbejder med de tværfaglige projekter,

vil en stor del af undervisningen foregå i

laboratorier og værksteder, således at du

får afprøvet teorierne i praksis.

Studieretningsforløbet består af studieretningsfag,

obligatoriske fag, et studieområde,

valgfag samt et studieretningsprojekt.

HTX har to fag som ikke findes på andre

gymnasiale uddannelser: teknologi og

teknikfag. I begge fag arbejdes der projektorganiseret.

Teknologi ligger på 1. og 2. år. I faget

arbejder man med udvikling og fremstilling

af produkter. Faget kombinerer

teknisk og naturvidenskabelig viden med

praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

Teknikfag ligger på 3. år og er obligatorisk

på A-niveau. Der findes tre teknikfag (ikke

alle tekniske gymnasier udbyder alle tre):

Byggeri og energi giver mulighed for

fordybelse inden for arkitektur, konstruktion,

projektering, materialer, forsyning og

organisation.

Design og produktion giver indsigt i formgivning,

produktudvikling, materialer, styring

og produktion inden for elektronik/it,

mekanik eller tekstil.

Proces, levnedsmiddel og sundhed giver

mulighed for at arbejde med bioteknologi,

kemisk produktion, miljøteknik, mikrobiologi,

kost og ernæring.

21


22

HF – Højere Forberedelseseksamen

HF’ere har typisk en 10.-klasseseksamen

og/eller andre erfaringer med sig, når de

starter HF-uddannelsen. Som den eneste

gymnasiale uddannelse varer HF derfor

blot to år. Uddannelsen er almendannende

og studieforberedende på linje med

de andre gymnasiale uddannelser.

HF’ere kommer fra mange forskellige

baggrunde – arbejde, efterskole, 10. klasse

osv. – og har mange forskellige uddannelsesmål,

både kortere og længere videregående

uddannelser. Det fælles for de mange

kursister og HF-kurser er forskelligheden.

På nogle HF-kurser kan du med Tema-

HF eller fagpakke-HF sætte fokus på dine

egne interesser, fx sundhed eller samfund,

og med valgfag kan du fordybe dig i fx

sprog, naturvidenskab eller psykologi.

Den toårige HF-uddannelse indeholder

• obligatoriske fag (Dansk A-niveau –

2 år; Engelsk B – 2 år; Matematik C –

1 år; Idræt C – 1 år; Praktisk-musisk

fag C – 1 år (billedkunst, dans, dramatik,

design, mediefag, musik);

• obligatoriske faggrupper (Naturvidenskabelig

faggruppe C-niveau – 1 år:

Biologi, geografi, kemi og kultur- og

samfundsfaggruppen – 2 år: Historie B,

religion C, samfundsfag C);

• 2-4 valgfag – sammensætningen af fag

giver dig indflydelse på indholdet af

din uddannelse – der kan dog være

visse bindinger, fx hvis du vælger

“Tema-HF”.


Fordeling af ansøgere

Optagelse i det tekniske gymnasium, HTX, og i handelsgymnasiet, HHX

Ansøgninger til teknisk gymnasium, HTX og til handelsgymnasium, HHX, skal sendes

direkte til skolen. Hvis der ikke er plads på det ønskede gymnasium, sender skolen

ansøgningen videre til 2. prioriteringen på ansøgningsskemaet.

Fordeling af ansøgere til 1. g i det

almene gymnasium STX og til 1. HF

Fordelingsudvalg

Regionsrådet har nedsat fire fordelingsudvalg,

som er ansvarlige for at fordele

gymnasie- og HF-elever på de enkelte gymnasier

og HF-kurser, hvis der er flere optagelsesberettigede

ansøgere med 1. prioritet

til en uddannelse på en institution, end

institutionen har kapacitet til at optage.

Hvis en skole har plads til at optage samtlige

1. prioritets ansøgere, bliver samtlige

ansøgere optaget dér.

Kriterier for fordelingen

De kriterier for fordelingen, som fordelingsudvalgene

har fastsat, kan ses på de

enkelte gymnasiers og HF-kursers hjemmesider

og på Region Hovedstadens hjemmeside:

http://www.regionh.dk.

Udgangspunktet for, hvor du bliver optaget,

er, at du bliver optaget på den skole

eller det kursus, som du har prioriteret

som nr. 1 på din ansøgning. Hvis den skole

har flere ansøgere, end der er plads til, og

hvis du derfor ikke bliver optaget dér, så

bliver du optaget på den skole, som du har

prioriteret som nr. 2, 3, 4 eller 5 på din

ansøgning; men kun hvis der er plads dér.

På en skole, som har måttet afvise nogle

af sine 1. prioritets ansøgere, kan der ikke

optages 2., 3., 4. eller 5. prioritets ansøgere.

Derfor kan du risikere, at ingen af dine

prioriterede ønsker bliver opfyldt. I så fald

bliver du henvist til den nærmeste skole,

der kan opfylde dit ønske om studieretning,

og som har ledige pladser.

Fordelingsudvalgene tilstræber, at de ansøgere,

som bor tættest på institutionen, får

opfyldt deres ønske om optagelse; men for

at sikre flest mulige ansøgere optagelse i

overensstemmelse med deres prioriterede

ønsker er det nødvendigt for fordelingsudvalgene

at udøve et samlet skøn. Ved dette

skøn fraviges afstandskriteriet i nogle

tilfælde ud fra en helhedsbetragtning,

så flest mulige ansøgere bliver optaget i

overensstemmelse med deres prioriterede

ønsker om institution, studieretning eller

fagpakke, skoleprofil, 2. fremmedsprog

eller kunstnerisk fag eller praktisk/musiske

fag eller valgfag.

Fordelingsudvalgene består af rektorerne

for de offentlige og private gymnasier og

HF-kurser i fordelingsudvalgets område

og 1-2 repræsentanter for Region Hovedstaden.

De 4 fordelingsudvalg i Region Hovedstaden

omfatter følgende gymnasier og

HF-kurser:

23


24

1. Fordelingsudvalget for område Nordsjælland:

Allerød Gymnasium, Birkerød

Gymnasium og HF, Egedal Gymnasium &

HF, Espergærde Gymnasium og HF, Frederiksborg

Gymnasium og HF, Frederikssund

Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og

HF, Gribskov Gymnasium, Helsingør Gymnasium,

Rungsted Gymnasium, VUC Nordsjælland

og de private gymnasier: Marie

Kruses Skole og Nordsjællands Grundskole

og Gymnasium samt HF.

2. Fordelingsudvalget for område

Storkøbenhavn Nord: Aurehøj Gymnasium,

Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård

Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Virum

Gymnasium, Nærum Gymnasium, Borupgård

Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium,

Herlev Gymnasium og HF, Gentofte HF,

VUC Lyngby og det private gymnasium:

Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

3. Fordelingsudvalget for område Storkøbenhavn

Vest: Høje-Taastrup Gymnasium,

CPH West (Ishøj Gymnasium),

Kongsholm Gymnasium og HF, Avedøre

Gymnasium og HF, Rødovre Gymnasium,

Nørre Gymnasium, Falkonergårdens

Gymnasium og HF, VUC Vestegnen og de

private gymnasier: Brøndby Gymnasium

og Johannesskolen.

4. Fordelingsudvalget for Område

Centrum: Frederiksberg Gymnasium,

Ørestad Gymnasium, Tårnby Gymnasium,

Københavns åbne Gymnasium, Østre

Borgerdyd Gymnasium, Metropolitanskolen,

Rysensteen Gymnasium, Sankt Annæ

Gymnasium, Christianshavns Gymnasium,

Frederiksberg HF-kursus, HF-Centret Efterslægten

og de private gymnasier: Det frie

Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole,

N. Zahles Gymnasieskole og Niels

Steensens Gymnasium.


Meddelelse om, hvor du er

optaget

Senest den 1. juni 2009 sendes der brev til

alle ansøgere, som kan optages på gymnasiet

eller HF, med oplysning om, hvor de

er optaget.

Genoptagelse

Hvis du ikke er tilfreds med den institution,

du er blevet optaget på, skal fordelingsudvalget

genoptage behandlingen af

din ansøgning. Fordelingsudvalget er kun

forpligtet til at genoptage behandlingen

af ansøgningen én gang. En anmodning

om genoptagelse af behandlingen af din

oprindelige ansøgning skal sendes til:

Fordelingsudvalgenes sekretariat, Regionsgården,

Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

Ligeledes sendes kopi til den ønskede

skole.

Anmodningen skal være modtaget på

ovenstående adresse senest mandag

den 15. juni 2009.

Klage over retlige spørgsmål

Du kan klage til regionsrådet, men kun

over rent retlige spørgsmål i forbindelse

med fordelingsudvalgets afgørelse

i genoptagelsessagen. Du kan ikke klage

over fordelingsudvalgets skøn vedrørende

fordeling af ansøgerne på de enkelte

institutioner, herunder hvilke ansøgere

der af kapacitetsmæssige grunde er blevet

henvist til en anden skole end den, som

var prioriteret højest.

25


Region Hovedstaden

Koncern Regional Udvikling

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Telefon: 4820 5520

STX

HHX

HTX

HF

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!