AdTotal56

treeserver

AdTotal56

(สําเนา) ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ ------------------------------- ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ ๑. ทุนที่รับสมัคร (สําเนา) ๑.๑ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนา ข้าราชการ) จํานวน ๒๕ หน่วย รวม ๒๗ ทุน รายละเอียดของแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๑ ๑.๒ ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของ กระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) จํานวน ๘๔ หน่วย รวม ๘๘ ทุน รายละเอียดของแต่ละ หน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๒ ๑.๓ ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของ หน่วยงานของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จํานวน ๑๖ หน่วย รวม ๑๖ ทุน รายละเอียดของแต่ละหน่วย ตามเอกสารแนบท้าย ๓ ทั้งนี้ ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ ของทางราชการได้ ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจํานวน เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย


-๒- ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ๑-๓ ๓.๒ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย กว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัครของสํานักงาน ก.พ. (วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) แต่จะเดินทางไปศึกษา ต่อได้เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ ๒ ปีแล้ว ๓.๓ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา และผลการเรียน ดังนี้ (๑) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมี ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ (๒) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=๔, B=๓, C=๒, D=๑, E หรือ F=๐) หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปีนับถึงวันที่ลงนามในประกาศสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ผู้สมัครคัดเลือกที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ตามข้อ ๓.๓ (๑) หรือข้อ ๓.๓ (๒) จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียน จากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ๓.๔ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้ ๓.๕ เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี ๓.๖ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ ๓.๗ เป็นผู้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ๓.๘ สําหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไป ศึกษา ๔. การรับสมัครคัดเลือก ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกได้ที่ส่วน ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน (ตามเอกสารแนบท้าย ๑-๓) หรือดูรายละเอียดและพิมพ์ใบ


-๓- สมัคร พร้อมแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนรัฐบาล” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)” ๔.๒ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนกําหนดวัน เวลา รับ สมัครคัดเลือก และดําเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด ๔.๓ ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ๔.๔ เอกสาร หลักฐาน ที่ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นในการสมัครคัดเลือก (๑) ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสําเนาระเบียนแสดงผล การเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท จํานวนอย่างละ ๑ ชุด (๓) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจาก หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ (๔) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวนอย่างละ ๑ ชุด สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า สําเนาถูกต้อง และลงชื่อ กํากับไว้ด้วย ๔.๕ ผู้สมัครคัดเลือกมีสิทธิสมัครได้คนละ ๑ หน่วย เมื่อสมัครแล้วจะขอถอน หรือ ขอเปลี่ยนหน่วยที่สมัครไว้ไม่ได้ ๔.๖ ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ สํานักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดพิจารณาดําเนินการทาง วินัยตามควรแก่กรณีต่อไป ๕. การดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ๕.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร คัดเลือกและปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน โดยให้ ประธานกรรมการดําเนินการคัดเลือก หรือกรรมการที่ประธานฯ มอบหมายเป็นผู้ประกาศให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ ๕.๔ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก


-๔- ๖. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน ๖.๑ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุน ตามข้อ ๕.๔ พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม ควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกําลัง สําคัญของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจพิจารณา ทดสอบความรู้ความสามารถ และ/หรือ ประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกให้ผู้สมัครคัดเลือกทราบ ๖.๒ ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ให้ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือภาษาอังกฤษ IELTS ให้ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕.๐ คะแนน สําหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ กําหนด และผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ สามารถใช้ผลการทดสอบนั้นได้ ๖.๓ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนแจ้งรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกตามเกณฑ์ในข้อ ๖.๒ จํานวนเท่ากับจํานวนทุนที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมส่งใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และสําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบ ทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ และหากส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐนําส่งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับ เอกสารเป็นสําคัญ ทั้งนี้เอกสาร หลักฐานที่ส่งหลังวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จะไม่ได้รับการพิจารณา) ทั้งนี้ หากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุนไม่แจ้งรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นสละสิทธิการรับการ จัดสรรทุนในครั้งนี้ ๖.๔ ก.พ. ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนนั้น มีเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้ (๑.๑) เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๕๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๒๑๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๗๙ - ๘๐ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๖.๐ หรือ (๑.๒) เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึงตามหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑) และมี สถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข


-๕- (๒) ผู้ที่จะได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยมีเงื่อนไขนั้น มีเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ (๒.๑) เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๐๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึงตามหลักเกณฑ์ข้อ (๑.๑) และ (๒.๒) ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ ได้รับทุน ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๕๐ คะแนน (Paper-based) หรือ ๒๑๓ คะแนน (Computer-based) หรือ ๗๙ - ๘๐ คะแนน (Internet-based) หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้ไม่ต่ํากว่า ๖.๐ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข ๗. การรายงานตัวและการอบรม ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ๘. การตรวจสุขภาพและอนามัย ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด ๙. การทําสัญญา ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งนี้จะทํา สัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไป ศึกษาต่อต่างประเทศได้ ๑๐. การรับเงินทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว และได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋ว โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ๑๑. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง ผู้ได้รับทุนจะต้องสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ส่วนราชการหรือ หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ และเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว จึงจะให้ผู้ได้รับทุนเดินทางไปศึกษา


-๖- ๑๒. การเพิกถอนการให้ทุน ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ ๑๒.๑ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ๑๒.๒ ไม่มีหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด ๑๒.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ๑๒.๔ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย ๑๒.๕ ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน ๑ ปี ๑๒.๖ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ได้คะแนนต่ํากว่า ๕๕๐ (Paperbased) หรือต่ํากว่า ๒๑๓ (Computer-based) หรือ ต่ํากว่า ๗๙-๘๐ คะแนน (Internet – based) หรือผลการ ทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนต่ํากว่า ๖.๐ หรือ (๒) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไป ศึกษาต่อ (ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถานศึกษาที่มิได้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา) ๑๒.๗ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษา ตอบรับแล้ว ๑๒.๘ ไม่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน สําเนาถูกต้อง (ลงชื่อ) (สําเนา) สําเนาถูกต้อง (นางสาวกําไล อ่างแก้ว) นิธิพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ เพ็ญสุภา (นายนิธิพัฒน์ (นางสาวกําไล เพ็ญสุภา) อ่างแก้ว) นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงชื่อ) วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ (นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์) รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.


รายละเอียดทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๑๐๐๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ Co-operative Management Co-operative and Credit Union Management โท แคนาดา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๔๑๐๐๒ กรมพัฒนาที่ดิน Soil Microbiology Soil Microbial Biotechnology โท สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป คุณสมบัติเฉพาะ เอกสารแนบ ๑ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการสหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางธุรกิจการเกษตร - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางพืชไร่ ทางพืชสวน หรือทางโรคพืช หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือทางจุลชีววิทยา -คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน คุณสมบัติเฉพาะ ๔๑๐๐๓ กรมวิชาการเกษตร Virology Molecular Biology for Detection เอก เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๑๐๐๔ กรมวิชาการเกษตร Entomology Insect Ecology เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๔๑๐๐๕๕ กรมประมง EEnvironmental i t lEEconomics i EEnvironmental i t land dN Natural t l เอก สหรัฐอเมริกา สหรฐอเมรกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปนขาราชการในสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ Resource Economics ราชอาณาจักรเดนมาร์ก - ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๑๐๐๖ กรมประมง Agricultural Economics Fisheries Economic เอก แคนาดา สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ญี่ปุ่น ๒ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๑๐๐๗ กรมประมง Agricultural Engineering Aquaculture Engineering โท สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๔๑๐๐๘ กรมประมง Agricultural Aquaculture (Genetics) โท สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญี่ปุ่น ๔๑๐๐๙ กรมประมง Agricultural Engineering - เอก สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๓ คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ไ ่ ิ ๔๐ ปี ี นับถึงวันทีลงนามในประกาศรับสมัคร ั ึ ั ี่ ใ ั ั ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน คุณสมบัติเฉพาะ ๔๑๐๑๐ กรมปศุสัตว์ Veterinary Immunology Infection and Immunity เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และปริญญาโท ทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ่ ิ ี ั ึ ั ี่ ั ั ๔๑๐๑๑ กรมปศุสัตว์ Animal Science Animal Production เอก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ไ ๔๐ ปี นับถึงวันทีลงนามในประกาศรับสมัคร ใ ๔๑๐๑๒ กรมปศุสัตว์ Animal Reproduction Theriogenology เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ หรือ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และปริญญาโท ทุกสาขาวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ ปริญญาโทไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๑๐๑๓ กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ นโยบายสังคม (Social Policy) - โท สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ๔๑๐๑๔ กรมทรัพยากรน้ํา Water Resources Management หรือ Hydrology Water Resources Management หรือ Hydrology โท สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ๔๑๐๑๕ กรมทรัพยากรน้ํา Land and Water Management - เอก สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๕ คุณสมบัติเฉพาะ ๓ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ไ ่ ิ ๔๐ ปี ี นับถึงวันทีลงนามในประกาศรับสมัคร ั ึ ั ี่ ใ ั ั ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๑๐๑๖ กรมทรัพยากรน้ํา การบริหารจัดการน้ํา (Water Management) ๔๑๐๑๗ กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ๔๑๐๑๘ กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการความขัดแย้ง เกี่ยวกับน้ํา (Water Conflict Management ) คุณสมบัติเฉพาะ โท ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร Forensic Psychology กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม - ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร Economics Applied Economics โท เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๑๐๑๙ กรมศิลปากร โบราณคดี Geographical Information System (GIS) in Archaeology หรือ การบริหารจัดการ / พัฒนาระบบ สารสนเทศด้านโบราณคดี หรือ Information Systems in Archaeology ๖ โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม - ปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๑๐๒๐ กรมสุขภาพจิต Epidemiology การศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยา โท สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา ๔๑๐๒๑ กรมสุขภาพจิต Psychiatry Geriatric Psychiatry (จิตเวชผู้สูงอายุ) โท สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๑๐๒๒ กรมสุขภาพจิต Dual Adult and Gerontology ผู้สูงอายุ โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข Nurse Practitioner สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เครือรัฐออสเตรเลีย - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ แคนาดา - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๑๐๒๓ กรมอนามัย Public Health Globalization and Health หรือ Environmental Health หรือ Environmental Toxicology หรือ Epidemiology ๗ เอก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาโทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๑๐๒๔ กรมอนามัย พิษวิทยา (Toxicology ) Molecular Toxicology เอก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ๔๑๐๒๕ กรมอนามัย Toxicology and Risk Assessment Environmental Toxicology หรือ Human and Ecotoxicological and Risk Assessment ๘ โท สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ไ ๔๐ ปี นับถึงวันทีลงนามในประกาศรับสมัคร ่


รายละเอียดทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน คุณสมบัติเฉพาะ เอกสารแนบ ๒ ๔๒๐๐๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นโนบายสาธารณะ Policy Analysis โท ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๐๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เศรษฐศาสตร์นโยบาย (Economic Policy) - โท ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๐๓ สํานักงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โท ต่างประเทศ ๒ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักงบประมาณ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๐๔ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ International Security Studies Security Focus โท เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักข่าวกรองแห่งชาติ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๐๕ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ Counter Terrorism ( Policing, Intelligence and Counter Terrorism หรือ Counter-Terrorism and Security Studies) ๔๒๐๐๖ กรมสรรพากร Business Administration หรือ Commerce หรือ Economic หรือ Finance Policing หรือ Intelligence and Counter Terrorism in International and National Contexts หรือ Counter-Terrorism and Security Studies Risk Management หรือ Financial Risk Management โท เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอิตาลี โท สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ๔๒๐๐๗ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ การเงิน (Finance) - โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๒๐๐๘ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ นโยบายสาธารณะ (Public Policy and Management) Public Financial & Budgeting หรือ Public Policy ๒ โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักข่าวกรองแห่งชาติ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง - ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงินการธนาคาร ทางการเงิน หรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชาการบัญชี - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๐๙ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ๔๒๐๑๐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ๔๒๐๑๑ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ เศรษฐศาสตร์ Financial Economics โท สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย บริหารธุรกิจ Finance โท สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย นโยบายสาธารณะและการจัดการ ภาครัฐ - โท สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๒๐๑๒ กรมปศุสัตว์ Animal Breeding Animal Genetics and Breeding เอก เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา ๓ คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง - ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และปริญญาโท ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ ปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๑๓ กรมปศุสัตว์ Animal and Dairy Science Animal Genetics and Breeding เอก สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๒๐๑๔ กรมพัฒนาที่ดิน Environmental Risk Assessment and Remediation ๔๒๐๑๕ กรมส่งเสริมการเกษตร Logistic and Supply Chain Management Ecological Risk Assessment โท เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร โท เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ๔ คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และปริญญาโท ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ ปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางพืชไร่ ทางพืชสวน ทางโรคพืช หรือ ทางพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทาง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๑๖ กรมส่งเสริมการเกษตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๒๐๑๗ กรมการข้าว เกษตรศาสตร์ (Agriculture) หรือ พืชไร่ (Agronomy) หรือ พืชศาสตร์ (Crop Science) ๔๒๐๑๘ กรมการข้าว เกษตรศาสตร์ หรือ พืชไร่ หรือ ส่งเสริมการเกษตร ๔๒๐๑๙ กรมการข้าว เกษตรศาสตร์ หรือ พืชไร่ หรือ ส่งเสริมการเกษตร วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology/ Seed Science/ Seed Production) สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิจัย พัฒนา การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิจัย พัฒนา การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ - โท สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ๕ เอก ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เอก ญี่ปุ่น สาธารณรัฐพิลิปปินส์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โท ญี่ปุ่น สาธารณรัฐพิลิปปินส์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๒๐ กรมชลประทาน Natural Resources and Environmental Management ๔๒๐๒๑ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม ๔๒๐๒๒ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม ๔๒๐๒๓ สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ เกษตรกรรม Water Conflict Management หรือ Public Participation เอก แคนาดา ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น Land Management Land Policy and Management โท สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Real Estate Business and Property Valuation Land Valuation เอก เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร Land Management Land Policy and Management เอก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๖


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๒๔ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร Geo-informatics Remote Sensing เอก ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ๔๒๐๒๕ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ๔๒๐๒๖ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ อุตุนิยมวิทยา เมฆฟิสิกส์ หรือ การจําลองแบบเมฆ และฝน (Cloud Modeling) Aquaculture Food Safety ความปลอดภัยทางด้านอาหารเกี่ยวกับ ยาสัตว์ตกค้างและการเกิดเชื้อดื้อยา ต้านจุลชีพ ๗ โท สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง ภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที ่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร เอก ต่างประเทศ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาโทสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ หรือปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๒๗ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ๔๒๐๒๘ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ๔๒๐๒๙ สํานักงานปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ Food Safety and Quality Management Global Logistics Supply Chain Management การประเมินความเสี่ยงการได้รับสัมผัส สารพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับผลิตผล ทางการเกษตรและอาหาร คุณสมบัติเฉพาะ โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร หรือทางเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร - โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา Social Welfare Social Welfare and Social Work เอก สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญี่ปุ่น ๘ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปริญญา โททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๓๐ สํานักงานปลัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ๔๒๐๓๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การพัฒนาสังคม (Social Development) Social Work หรือ Social Policy Social Work หรือ Social Policy Analysis and Evaluate (การวิเคราะห์และการประเมินนโยบาย ด้านสังคม /งานด้านสังคม) เอก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร - โท สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ - ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม ศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที ่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๒ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๓๒ กรมการบินพลเรือน Air and Apace Law - โท แคนาดา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๓๓ กรมการบินพลเรือน Aeronautical Engineering หรือ Aerospace Engineering - โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม การบิน ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๙


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๓๔ กรมการบินพลเรือน Integrated Logistics Management หรือ Logistics ๔๒๐๓๕ สํานักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม Environmental Policy and Management ๔๒๐๓๖ กรมทรัพยากรน้ํา Water Resources Management - โท ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๔๒๐๓๗ กรมทรัพยากรน้ํา Hydrologic Science and Engineering คุณสมบัติเฉพาะ - โท เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร - เอก ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร Flood Prediction and Flood Forecasting หรือ Hydrologic Effects of Climate Change หรือ Risk and Uncertainty Analysis of Water Resources Systems ๑๐ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม -ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม ทรัพยากรน้ํา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลศาสตร์ ทางวิศวกรรมดินและน้ํา หรือทางวิศวกรรมทรัพยากร แหล่งน้ํา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๓๘ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล Environmental Science หรือ Geoscience หรือ Civil Engineering ๔๒๐๓๙ กรมควบคุมมลพิษ Environmental Science (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ๔๒๐๔๐ สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๔๒๐๔๑ สํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม Isotope Hydrogeology (อุทกธรณีวิทยาด้านไอโซโทป) Environmental Science (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) หรือ Environmental Policy and Management (นโยบายและการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อม) กฎหมายมหาชน (Public Law) กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (การดําเนินคดีสิ ่งแวดล้อม) กฎหมายปกครอง (Administrative Law) การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ๑๑ เอก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร เอก ต่างประเทศ ๒ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม หรือทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย โท สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แคนาดา เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๔๒ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน Public Policy - เอก สหราชอาณาจักร ๔๒๐๔๓ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน Statistics Sample Survey Design and Analysis (การออกแบบการสํารวจด้วยตัวอย่าง และการวิเคราะห์ผล) ๔๒๐๔๔ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ๔๒๐๔๕ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน - ปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร เอก เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน - ปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ หรือ ทางสถิติประยุกต์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร Energy Management Energy and Environmental โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมพลังงาน หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลังงานทดแทน - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร กฎหมาย (Law) Energy Law and Policy หรือ Climate Change and Energy Law and Policy ๑๒ โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๔๖ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ๔๒๐๔๗ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Business Administration หรือ Management หรือ Economics ๔๒๐๔๘ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Public Policy หรือ Management หรือ Economics ๔๒๐๔๙ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Business Administration หรือ Management หรือ Economics คุณสมบัติเฉพาะ Engineering Geology - โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมธรณี หรือทางวิศวกรรมปฐพี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางโลกศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร International in Business & Management หรือ Strategic หรือ Policy Analysis หรือ Competition & Innovation Management หรือ Strategic หรือ Policy Analysis & Development หรือ Conflict & Negotiation หรือ International Economics International in Business & Management หรือ Strategic หรือ Policy Analysis หรือ Conflict & Negotiation ๑๓ โท ญี่ปุ ่น ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๕๐ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย (Law) Intellectual Property เน้น Trademark Law ๔๒๐๕๑ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย (Law) Information Technology Media and Communications Law ๔๒๐๕๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา Law or Management Intellectual Property (ทรัพย์สินทางปัญญา) ้ ๔๒๐๕๓ กรมบังคับคดี กฎหมาย (Law) กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี (Business Reoganiztion Laws/BanKruptcy) ๔๒๐๕๔ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน คุณสมบัติเฉพาะ โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท หรือ เอก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ - ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโทไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สหรัฐอเมริกา ๒ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร นโยบายภาครัฐ (Public Policy) การวิเคราะห์นโยบายสังคม โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑๔


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๕๕ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน Human Rights Law International Human Rights โท สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ๔๒๐๕๖ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Science Fingerprint and Latent Print (ลายนิ้วมือ) โท สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๕๗ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Human Rights - โท เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๕๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ Forensic Science Forensic Research เอก เครือรัฐออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ๔๒๐๕๙ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Applied Labour Economics for Development ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม - ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร เศรษฐศาสตร์แรงงาน โท ต่างประเทศ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑๕


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน คุณสมบัติเฉพาะ ๔๒๐๖๐ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Public Policy & Management - โท ต่างประเทศ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๖๑ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Conflict Management) ๔๒๐๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ๔๒๐๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา นโยบายและแผน นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา (Occupational Education - Policy and Plan) - โท ต่างประเทศ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร Education Policy - โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑๖


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๖๔ สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ๔๒๐๖๕ สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ๔๒๐๖๖ สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ๔๒๐๖๗ สํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ๔๒๐๖๘ สํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข การศึกษา (Education) นโยบายด้านการศึกษา (Education Policy) Public Management หรือ Public Policy & Management Public Management หรือ Public Policy & Management การศึกษา (Education) นโยบายด้านการศึกษา (Education Policy) Human Resource Management (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) Human Resources for Health Development คุณสมบัติเฉพาะ เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร - โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร - เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาโททุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑๗


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๖๙ สํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข Society, Human Development, and Health คุณสมบัติเฉพาะ - โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๗๐ กรมอนามัย Public Health Evaluation and Measurement โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที ่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๗๑ กรมอนามัย Public Health - โท เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ๔๒๐๗๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regulatory Science อาหาร ยา และ Life Science Industries ๑๘ โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน คุณสมบัติเฉพาะ ๔๒๐๗๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecular Microbiology - โท เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๗๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Immunology Immunology of Infectious Diseases โท สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๒๐๗๕ สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ๔๒๐๗๖ สํานักงานคณะกรรมการ อาหารและยา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร เภสัชศาสตร์ Pharmacoepidemiology เอก สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร Food Safety ความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ๑๙ โท ประเทศในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การ อาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการ อาหาร หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมอาหาร - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน คุณสมบัติเฉพาะ ๔๒๐๗๗ กรมควบคุมโรค Health Policy - เอก สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข - ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ หรือ - ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๗๘ กรมควบคุมโรค Health Policy Climate Change เอก ต่างประเทศ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง) - ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ หรือ - ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๗๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม International Business International Business โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม Management Management - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๒๐๘๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Logistics and Supply Chain Management Industrial Management โท สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ๒๐ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที ส่วนราชการ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๒๐๘๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Engineering Management Industrial Management โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ๔๒๐๘๒ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กฎหมาย (Law) International Law หรือ Public Law ๔๒๐๘๓ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ Forensic Science Forensic Science หรือ Forensic Computing หรือ Criminal Profiling ๔๒๐๘๔ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ Information System Data Mining and Knowledge System หรือ Data Analysis หรือ Information and Technology Integration ๒๑ คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ - ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โรงเรียนนาย ร้อยตํารวจ) และสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สหราชอาณาจักร ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ - ปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ปริญญาตรีสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางเคมี หรือ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นข้าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ - ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โรงเรียน นายร้อยตํารวจ) - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


รายละเอียดทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จัดสรรตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ่ หน่วยที หน่วยงานของรัฐ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๓๐๐๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Public Humanities Museums หรือ Cultural Planning Agencies หรือ Community Arts ๔๓๐๐๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร Digital Heritage และ/หรือ Digital Archive Digital Heritage และ/หรือ Digital Archive โท สหรัฐอเมริกา ๑ โท สหราชอาณาจักร ๑ คุณสมบัติเฉพาะ เอกสารแนบ ๓ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - ปริญญาตรีสาขาสังคมวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา หรือทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที หน่วยงานของรัฐ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๓๐๐๓ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ๔๓๐๐๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ๔๓๐๐๕ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) Applied Remote Sensing Disaster Management โท สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในภูมิภาคยุโรป ญี่ปุ่น ฟิสิกส์ Solid State Physics เอก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ชีววิทยา (Biology) นิเวศวิทยาประชากร (Population Ecology) ๒ เอก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศ - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางภูมิศาสตร์ ทางธรณีวิทยา หรือทางสมุทรศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทาง ฟิสิกส์ หรือ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ - ปริญญาตรีและโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทาง ชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ หรือ ทางสัตววิทยา สาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที หน่วยงานของรัฐ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๓๐๐๖ สถาบันพระปกเกล้า การบริหารจัดการ Political Communication and Public Opinion ๔๓๐๐๗ สถาบันพระปกเกล้า การบริหารจัดการ Urban Management โท ราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ๔๓๐๐๘ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมาย (Law) กฎหมายปกครอง หรือกฎหมายมหาชน (Administrative Law หรือ Public Law) ๔๓๐๐๙ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมาย (Law) กฎหมายปกครอง หรือกฎหมายมหาชน (Administrative Law หรือ Public Law) ๓ คุณสมบัติเฉพาะ โท สหรัฐอเมริกา ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร โท ประเทศในภูมิภาคยุโรป ประเทศในภูมิภาคเอเซีย โท ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๑ ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที หน่วยงานของรัฐ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน คุณสมบัติเฉพาะ ๔๓๐๑๐ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง - โท ประเทศในภูมิภาคยุโรป ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง - ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๔๓๐๑๑ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี (Accounting) - โท สหรัฐอเมริกา ๑ ๔๓๐๑๒ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เศรษฐศาสตร์ (Economics ) สิ่งแวดล้อม (Environment) โท ราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ๔๓๐๑๓ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วิศวกรรมโยธาและการจัดการ (Civil Engineering and Management) ๔๓๐๑๔ สํานักงานศาลยุติธรรม กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Law) สิ่งแวดล้อม (Environment) โท ราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ - เอก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ๔ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม - ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร


่ หน่วยที หน่วยงานของรัฐ สาขาวิชา วิชาเอก / เน้นทาง ระดับ ประเทศ จํานวน ทุน ๔๓๐๑๕ สํานักงานศาลยุติธรรม กฎหมายเทคโนโลยี (Technology Law) ๔๓๐๑๖ สํานักงานศาลยุติธรรม กฎหมายพยานหลักฐาน (Law of Evidence) - เอก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น - เอก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ๕ คุณสมบัติเฉพาะ ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม - ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร ๑ - เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม - ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ - คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ - อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ลงนามในประกาศรับสมัคร

More magazines by this user
Similar magazines