Det norske Folks Historie

booksnow2.scholarsportal.info

Det norske Folks Historie

.^'M ^

V4f

'» 4k^«^^

#.*


Digitized by the Internet Archive

in 2009 With funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/n1detnorskefolks03munc


v^y^


H ^e^^^ ^®(s>^^^m ^ <

trVlt of ^. 3. S»rum.

1857.


-^-"^^->?/^'^^


®et S^ffnit af x>oxt gætrelanbé ^i]tovk, forn fremfttlfeé i

tette 23inb, ouifatteiv faalcteé forn bet cg i D»erffviftert ant^beé, be

egentlige Xioufvtgeø Sib, ferft me((em 53ivfebeinerne, erigere af rtngc

^erfomft, imbev ben talentfulbe og ^etbige 2(5oentpver 6t)erreé ^n*

fevfel, og bet gamle %v\\iotxati meb bete 2:t(^0Engere unber forf!][e((igc

9laonc, >&eflitngev, ^iu> lunger, 53ag(ev, fiben, efter bette IMvtftofratte

2Jtmi;gelfe, mcUem te ''j^artter, i Ijyflfe ©oerreé eget fejrrige J^uué

beette ftg, tnbttt ^arttaanben fcalteé v»eb hertug @fuleé ^atb 1240,

og en languartg greb mbtraabte, unber I;»i(fen 9^orge naaebe ^ojben

af en, i bet minbfte tilfpnelabenbe, 6eti;beltg i;bre h)tk og ))olitiff 2Infeetf&.

^oorlebeé Sanbet grabeoiié, ti(fib|^ enbog meb forbaufenbe J^urtig|)eb,

fanf neb fra bette ^ojbepunft, og ^«ortebeé Slarfagen fertil for en

jlor 2)eet er at foge ^oé be ^Prtnciper, forn @»erre, ^aafon ^aaUn^f

føn og bereé ncermefte ^fterfolgere meb Ub^olben^eb og ^oufefx)ené

fogte at gjøre og «irfeltg gjorbe gjelbenbe, røont »iftnof efter bebfic

Dt»erbet)uéntng , »t( bet UiX)t x>ov mtnbre glæbeltge, ffjont ith

minbre intereéfante ^efircebelfe, i be nærmeft fotgenbe Slfbelingev at

fremf^iKe.

£)m be tilber, fom yeb Ubarbejbetfen af nceroærenbe 33tnt ere

beni;ttebe, anfeeé bet o\?erfIobigt, ^er at gtoe nogen ubforhg ^oxf

{(åring, ba be foruben ©agaerne mejlenbeelé ere biplomatariffe 2lft*

ftpffer, ^t)ié blotte ^itel inbeI;oIber j^orffaring nof, og ©agaerne, lu

gefom i forrige 33inb, for en ftor 2)eel omtaieé og gjennemgaaeé t

8friftet fei», ^x>ox ber ^anbké om be fiterære gor^olb. ©agaerne

eve, fom befjenbt, ifcer 9J?agnué ©rlingsfoné Saga, (ooerreé @a9


II

naax man unbtagev et ^ar fmaa 33vut)fti;tfer, fun ^ayeé i ^ebcr

^lauéfené tffe altit) nejagttge banfle £)oerfcette(fe : en Omftænbtgfeti,

ber maaf!e tøv fovf(are enfelte af l;tnc tt{fi;nelabenbe ?^f»tgelfcr, fiffent

bet rtgttgnof ogfaa paa et ^av ©tebcv fabcr tif at ben, ber forfattebe Ub^

toget e((er ben fortere 33eark][beffe, ^av kgaaet iJtrfelige Uagtfom^ebéfejt.

?0?en tbet »t ncE»ne ©agnerne, funne i>t tffe ttfbagebolbe »ov 53effa-

geffe ot»er ben uforf»cirItge DJJaabe, l)t»or^aa be ^aye yceret ubijtone.

ienne 33ef{agelfe gfelber na»nltgt ^aafon J^aafonéfoné Sciga. ^er

|)ar ninn, faayel t goh'o41bga»en, forn t Fornmanna Sogur, lagt ben

faafalbte Codex Frisianus til ©runb, ojenft;n(tgt beftuffen af bene

fmuffe Ubfeenbe. Den er nemltg ffrewcn meb en fafi, temmelig antif,

télanbff ceret mere enb atminbeltgt ffføbeéloé.

3ffe atene ere 'il^ayne f)i;pptgt forbuttebe, forbt ^an bar ffre»et fejl, e((er

rettere Icejl feø, og eji ^aft @agfunbf!ab nof til at mH bet rette, men

bete Drb og Stnfer ere ubelabte, faa at 2)?eningen );>aa mange @teber

ber»eb atbeleé foroanffeé. DyerI;oi^eb, man faar bet befiemte ^n^tvi^f,

at Slfffritteren maa ba»e »ceret en 3)?anb, ber g|orbe 5(fffvtyntngen ttt

^certngé»ei', og med)anif! og tanfetoj^, fofgeltg ogfaa ffjobeélofi og

feøagttgt, fopterebe [in Origtnal. 3:'evten t benne Sober er ubetinget

ben aUcr flcttefic af bem, ber foreftnbeé, og ben burbe fun ^a^ot

»OEret beni;ttet fom 33ariantcober, ja man funbe nceften enbog ganffe

ba»e unb^æret ben. 3 bcté ©tcb er ben beni;ttet tit J^oyebtert,

mebené berimob ben fulbftcenbigfte og );>aa bet nærmede fejiffrie Xnt,

(^latobogené, fun er hem)ttit fom 33ariantcober. ?^elgen beraf er, at

man nu, naar man iffe bycrt ^fcUi^ inl ubfætteé for at gfere be

l^orj^e gefltagetfer, mere maa hm\)tt


ni

at ber var en 53iffop J^aaoiirt) t tStayan^cr, cm WlUn ^\\tovitn og

2)tpIomcr etteré tngenftebé ta(e. 3 ^«p. 217 ticevneé „Bårår vargr

af Guclreksstoånm, sunr J)orsteins kiigaSs," men g(atøt»cgené ^ertl;ar

Bårdr vargr ok Bar6r af G. 0.

f. iv ; af bet feli^enfce feeé, at ^aarb

33arg og 58aarb af ©nbreféfiab, !i;f)orftein ^ugabé @on, »trfeltg «are

to forffjeUtge ^^erfoner, men ben flf/obeétofe 5lfffri5?er af Codex frisi-

anus |>ar flaaet bern fammen ti\ een. (3eg er feb, «eb at flote paa

Smerten og tffe bemerfe 33arianten, fonimen ti\ at cptao^c benne ©fjø#

toé6ebéfej( @. 329, f)t>t(fen %?ii feg bertteb teni)tter ?ej(tgBeben ttt at

retteO 3 (5ap. 196, ^t)or @tgurb ^Btffopéfen, (Jrfebtflfo^ ^]3eterø ©on,

omtalet, falbeé 6an t ben trpfte ^ert efter Codex frisianus //^eter,

181 er

53i'ffop ©tgurbé 6on" : en aabenbar $:anfe(oé^ebéfeff. 3 ab ©fufe 3arté 9)?cenb tjtrebe i 2(nfebntng af gor#

ttget om ^aafarle^ofien (fe nebenfor er »?angemofe" (»eb ^ftenfjtø*

»anb) tnebené 2:;erten bar »l-angcninle." ^aa ettfelte @teber ere be

bertgttgettbe 3Sananter enbog tffe tttfofebe, f. (Jr. bet nebenfor @.

951 ombaitblebe, bvor derten i God. Fris. (5ap. 214 taber 33aarbetgerne

t Wbaroé yeb .bongene 5tnfomfi ffs)gte ,>til 93i;cn," t @tebet for «ttt

^otmé ^'fofier." Qn »eb Ubga»cn tffe benijttet, ret gob (Jober af

Soerreé og ^aafon J^aafonefoné ©aga, ber opbcuareé "paa bet fgt.

^Btbtiotbef t ©tocfbolm, og font for bet mef^e ftemmer meb 'isiatchOf

gen, bor ber 2tngti?etfen ganffe rtgttgt, mebené berfmob Ubgatien

tffe angiver nogen faaban ^æfemaabe t gtatobogen. ^^aa ffere

©teber fpneé Drb etter VlawK at være nrtgttgt tcejle. D^ebenfor ©.

522 fgg. f)ave vt t en ^^ote fogt at forftare, ^vortebeé bet fan gaa tit,

at Smerten t God. Frisianus taber -^aafon ^aafonéfon tilbringe 3

9)faaneber boé 33agterne: bet er ber anfort, at }^iate>hoa,tn og ©faat*

!pottébcigerne hatit »tvt %ax" (3 vetr), og at bette er paatagetig nrigtigt.

9)?en ben for omtatte, veb Ubgaverne iffe beni;ttebe dober af ©agaen, ber

opbevareé t bet fgt. 33ibtiot^ef i ©tocfbotm, far f er „3 nætr," og man

bebover fnn at erfare bette, for j^rar at ffjonne, at Uin foregivne


IV

9>artant „3 vetr," alene gvunfcer ftg )(>aa geiUæsntng, 09 at ber wr*

feltg oo,]aa i ^iixi dotev maa \taa ,,3 nætr." ^aa famme 23ité fan tet

i?el ne^>pe betDit?leo, at glatobogen paa tet netenfov >c. 961 om^anjD;

Ijantlete ©tet ytvfe(u) t)ar Måsundum, faaleteé forn ten ftocfI;Dlmf?e

(Joter, iffe Ivasundum, faateteé forn tet i Utgaven ev anført. 2)isfc

©a-emplev ere atterete titftroiffelige til at infe, dvcr upaalitelig Utga*.

t)en er, og ^»ilfe ?^ej( man ntfoctter fig for at begaa, ja oirfeltg

te flefte £;t>crfættere cg 33eavbeitcre I)a»e begaaet, yet alene at

fofge ten forn Jpcvettert benpttete Codex Frisianus. (In ni;, fri#

tijTf Utgai^e af tenne ^ao^a, faavel forn ©yevres c. f. y., met glatø#

bogen tit ^ert, tog faaleteé at man iffe flainft fulgte tenne, men

optog br»at ter );>aa et^yert ©tet i tjiftoriff elter geograft|1 ^enfeente

x>i]ic fig at xxtvt tet rettefte, »t(te terfor »ære bofft onflfetig. 2)?en

tet vit (ettelig fffonnee, at tertit utfortre? futtfommen ^iftoriff^geo?

granff ©agfuntffab vet ©iten af ten fprcgfige.

J^oat lltgaoen af ©tuvtungafaga angaar (Ifoben^ayn 1817,

1818) ta erfarer man ligeteteé yet ten ombyggetigere 53enyttelfe

fnart, at man aabenbart bar utvalgt het flettejtc af atle ^aaubffrtfter

tit ©runttert, og at man i 99 af buntrete 3:itfcEtte, ^vor a.^arianterne

afyige fra 3:erten, fan være fiffer )faa, at bine Iwoc tet dlittc, ^otl*

fet ogfaa fixtvantigvii^^ beftprfeé teraf, at fem etter fer 3Sariantcoticeé

font oitc\t ftemme met binantcn, metens .^ovetterten terimot ftaar

atene.

^Derimot finnes ten npe Utgave af ^iffop6^©agaerne, beforget

af tet iotantffe titcrcere ©elffab, at være foranftattet met [teiit?: Om--

bpggetig^et, og tertit af en a)?ant, forn bar be^ttet .^ritif og fult^

ftctntig biftoriff i^untffab tit attit at vætge ten rette l\xfemaate.

©om biftoriff .t^H^pemii^tet tater tenne terfor intet titbage at onffe,

og man fan ben>;tte ten met futtfommen ^n;gbet, metene man ter=

imot i te ovenfor omtatte Urgaver maa være varfom vet bver ?infe,

og unterfafte bver cnefte ©cetning en futfcftcentig ilritif, forent man ter

onvente tené Sntbolt.

23et ©iten af ©agaerne afgtvc, forn man.af te bPPPiQ^ Q.itata

vtt fee, te iélantffe Slunaler en vigtig ^ittc, og ere for Sbronotogien

entog umiftetige. Sen betfte Sinnat^Soter er unegtetig ten, forn San-

gebef beelt og bottent bar ntgivet i Stie ^int af fine Scriptores

Rerum Danicarum unter Jiteten Annales Regii. forti doter foreftn^

teéi paa tet fongetige 58ibtiotbef i ^Ifcbcn^avn. ©prog, Dietffrivning

og ^ogftavform i tené cettfte X)eet vife, at tenne ej fan være ftort

vngrc ent ©tutningcn af tet 13te 2tarl;untrete etter Segpntetfen af

tet 14te, og at faaletcé Cptegnetfen om Segivenbeter efter 1200

maa |ntrore iaa gott fom fra Cievitner^^ etter ©amtitigeé beretninger.

Sitte te for ^aanten vcerente ?tunat?(iotice5, faatetes og God. Regius,


ere bentjttefce til ben t ^iøBen:^a»n 1847 af ben arnamagnceonffe (Jom#

mtéfion kfargete Ubgaoe, bog tffe faa nejagttgt og om^pggeltgt,

forn man funte onffe (fe f. Sr. nebenfor, ©. 853, 9]ote 1); l?i)ov*

|)0é man ^ax ubelabt aUe be i «^aanbffvifterne felo optagne DIotitfev

om ©egiDenpebev ubenfor 9^orben, uagtet be baabe ere Hi ftor ©totte fov

d^ronologten, og ber^oé afgtoe tntereéfante SBibnesbpvb om ben Dp

merffomfjeb, ^oormeb ^^orbboerne fulgte alt, ^oab bev tilbrog ftg t

bet oortge ctotliferebe (5-uvopa.

:^iéfe faa Semevfntnger ere afferebe ttI|lroeffeItge tH at gt»e en

i^orertifltng om, &oov langt bet enbnu er fra, at bet otgtige tjtftoriffe

2)?atertale, fom vor egen Olblttcratur tnbe^olber, fan ftgeé at ccere

tttfrebéf^tKenbe bearbejbet, og H>or onffeligt bet i f^ere ii)enfeenbev

maattt ocere, at funne faa ubgtoet et fulbftcenbigt, meb fitborltg ^'ritif

bebanblet, Corpus Scriptorum rerum Norvegicarum niedii ævi.

?tgefom be foregaaenbe iStnb, er bette lebfaget af et d;ronoIogtf!

9iegifter, famt en Seel @Ia:gtta»Ier, ber »ife be fornemfte l?anblenbe

^erfoneré ?yamiIiefor^o(b. gor Jslanbø 5?ebfcmmeube ere ifcer faa*

banne (Slægttavler nob»enbtge, ba man uben bem vanffelfgt x>ii funne

orientere fig

t be mange inb5?if(ebe


S n b M I b>

@ictfc ?tffnit. ^orijevfviijene. ^oitgcmagtene Sejv ovex Shifiofvatiet.

1. 5.*avtifrne« Sttttiitg og ^vifiehatifts Jpci.'cbmcent. 2. Xanefongen a>altfma»is Sforjle

Sorfeg paa at crl>«cv»e ^torjc etler fit Icc( tevaf. 3. ipettefvfincine« Opjlanb ofl

Srtgcn meb Xannwrt. 1. Unteiijanbliuger ca Sreb^flwfinfl "'«* Sanmart. (irliiuj tliuer

flonr) 2>oltemarø 3arl i sBifen. 5. (^vlingé .fpaaib^fb mob Jpaialt' @tt(M 3(£t. ^on« cj

iJong a)!aanuo'a Safen cg Ubfeenbe. C. arlebijfcp (iwflein* æirtfcm^eb. Dprettelfe af

nve SlofJre. JScgiven^eber paa Drfnoevnc. 7. jSrcnprcttfitbeiiteit (^stfteiii 9:)}ei)(a eg a3irfe-

betnenif^ glof. 8. Suene ©igurtfonsS^bfcf, Dptvagelfe cg forfte gremtrsben. 0. Sver-

res [Hoabflagittnger og 9iejfe iSlorge. 10. ©ueneg Dmflatfen i Slorge, ©autlanb cg SBer-

melaiib. u. ®»ervc oiitager .t)8»bingb9mmet oser Sivfebetnprne cg faav Scngenasn.

12. @»crre« mcjfommelige leg gjeiinem «cerige til X^icnb()jem. 13. Sisevre csetstnbcr

^Bbbingerne i SJibaro^ cg ^qlbe* fem .ftciige paa ©retl^iitg. 14. Ste>re« ©eji-e paa D|>^'

lanbene. 15. ©serres cg Strfebeinenieé møifcmmelige og farefulbe Seg til 33cv«, og tif-

båge igjen. 16. ©cerreé iil^clb paa Dplanbene, cg leg til aSermelanb. 17, ©Berre*

©trejftog til SJifen cg anbet mejfcmmelige log giennem ©cerige til bet ncrbenfjelbffe. 18.

S8ir!ebeinerneé utielbige goifcg paa at inbtage 9libarc«. Slag »eb ^atte^iimren. 19.

©»erre« log oDer Cplanbene til SBifen. ©(ag Bfb ^irtebrc. 20. ©cerreS Sammenjteb

meb fleng >)«agnus cg firling 3arl i il)ronb^iem. Slag paa JJalcftinbet, grting 3arl«

galb. 21. ©ijefelmffnb inbfivtte^ i Jbronbelagen. JVong !)J?flgnii5 brager til æifen. 22,

govtfat Jejbe ntetlem ajiagnu^ cg ©cerre. 9;!flgnuS\^ JJeberlag paa 3le\)cUenf. 23. ©ber»

xti ferile Opljclb i SBcrgen. Son .ttiitija* OV'erfalD. ©cerrce ^vienbev famle fig om Ijant.

2-1. ©i>cne brager til SBifen, og unblcber 9}!agnuiS beb ©alte=Snnb. ©lag ueb JlcrbneS,

25. 9)?agnii«'é anbet cg belbigere Scrfeg poa at fatte fig faft i SBcrgen. ©berre begicer fig

tilbage til Utronb^jem. 26. S-rit (.8cHg


unber(l8tte« tcrfra mob jiengifinut i Tanmarf. 45, ©^effeggeine* C))rer«flcl fremfJaar.

16. ØpejTe^gfrne i Sergen.


anfidtning. 105. «ongen c3"3(trJcn trage atter tit men, :^vor ten fftfte titbiinger SDintrcn.

Ofl Uxnmv ^jelfciflt meb Olibbunflcrnc. 106. ^cttfl $


[

(^ictie 5lffiitt.

1. "iJarticincé 5tiUinti cg ^Jlriflufratict^ ^o»rbm ^ennei^'iya(t) (uU'r)e Jl5ifi^erjerne, i SOumai'! cif noiicn Jpl3l>^inl], ter fiintie

eUer inlbe trcct)f i bmé vSte^, fhittet |uj til grliniv Oi] bfi^i^c ^Viitier ubi^jorbc

mi furt eet, trotié ben @finfVi]e, ber iiMij]ire umiéfienbeliiii-n Ijaube tjerffet

imt-flem bern. ^(jronberne terimot», fom i ben foregaanibe 3'iD tiCii]emeb

^p!ænbini]erne ^ai^bf intrrt .Roni] Sijiurb S^Iuiiby, ©pftcimS oi] .paafon

J^erbi-brciiX^ iin-i.qf ^il^ængere, ja eiiboi] cftcr benncé 'j^falb tniubc crfiærct

iicj, for (Siiiurb 3i>iarfuyfof(re og ijiiu-t ^am kongenavn, tare, fom bet fij*

mi\ fim in'b (grfetuffop ©yileins? 3ni>fl[yi^e'K ^ ^Viainrfntnij bel^cccjcbe til

at erfjtnbe ^Juignu^ (SrlititiijfL^n, ubeu at i\xve \)m\ i .pjeitct beniiii^nc;

og felo til bfnne libet bjertelige (grfjcnbeife inlbc be neppe l)aoe tn-fi^emmet

fig, l)ini^ be for OjcMiffct \)'Me funnet opftilie nogen legitim SronpriT*

tenbent lige cPtTfor S^iagnu». £^g af benne S^bronbernro for 2)iagnué

tninbre gunftige Stemning foiftob Onfebiffoppen ijpperligt at brnptte )lg

til UbiuDelfen af ^irfené og 5friflofratict^ SJTagt.

3)en mcjl anfeebe aiianb i Siorge paa benne 3^ib, nvxft ©rling og

©rfebiffoppen, iMr uben al 'Smi Drm ^uaréføn, falbet ^ong!?(n-ober,

forbi luin imv en ipiili^bvobrr af .^ong 2>"i^^ P'^'^ mobrrne 8ibe. Som

Son af fin 2)iobi'r 2)ronning 3"g''^'''^ ^^'^^ l''^" '"it" fi^igeligt A'i'iiff 231ob, ^al^be

fijrftelige ^ræubor i Slunige og S^anniarf; naPnlig rar ^an en 4">»il^'i'to-

ailimd;. Det novfte golfø .^iilotic. H'- 1


A tJJlacjnué (Srlingéfen.

S3aI^c^lar» .ipof M- ^nii ffiil^c, [lmii ln ^tU'e feet, jiift |)L^[^e i^n)[Uip

met» Sliujiui, ^onij ©vfteiiis? Siife, ^a ^^aafou ^fl•^ebrl•i^*o plut»|*dii]c £)i'er=

fa(b pan ^ong ^lije i ^^^o 09 l»enne» galD ^intrct»e t^ct; imiMertiD

niaa man antiuje at tet frtiere forn iftanfc -), ta £>nn imr lUMitt tt(lMi]c

fra (SlHTUje, l)i'or ^aii ov^oltt |uj i noijteSTaaiieter cfter 3»*]'^^ S^alt», fanbu)n=

lii]iMi«3 inttil vf)ali*0r oteren .^oni] 9[)iai]nu^^\i 2)rat». Uai^tet Orm fet |lt ©(cci^ts

ffat'yfcr(joIt ti( ^cHii 3"iK

fom

f""^f ^'^'^'^

f^^^f Ht] U"irti"t li( KiiJ nt optrvtte

Apin^tiiii] for 3"*]^^ %^arfi, finter man ini^en 6por ti(, at Ijan tra^*

tete eftec noijen faatan S)iat]t; tl^ertimot [hittete ^an jlt; ^^i Ihuh' feet ^), boorlete-^ ter allerete

ftrar efter 5nj]eé 3)øt ^aute iHtret S^ale om at ta^ie en af Slrneé oii 3"*

gcrity Senner til .^onije, men at ^uin felo ^enletete Jlnihjet paa Suiijniié

6rlini]:?fon Oi] ftetfte infte fiij fom en af tennei' t)ii]tii]fte 3^ill>Tni]ere. ^i\v

(fat)et iHir nu Oijfaa na:rmere tn-f^tftet in-t et ©iftermaal meflem Grlini]»

©piterfon Oi] tro Sll^ccnvjer, 23iL^rn a3iiff, Oij 5trney 2)atter ^Jlarijrete.

1) ©e ©tamtaote i foregoaenbe Stnb.

') @n ©øn af Oi-m, m"^ 9laon Soac ©tei.j og, ba :^an uai- opfalbt eftfc t)ané

gaber, rimetigniié egtefeb, omtaleé fenerc, [. ©ucrre§ ^Oi^o^ (5ap. 93.

') -^eriblanbt benne, at tan» ?uj eftec ©lajct oebgienu-eite 1184 ble» f«ft til

£^élo 03 begvaoet i ©t. ^aUcocbé §^\xU,

") ©. 0. II. ©. 408.

*) ©ammejlcbS, ©. 409.

I


Senbevmaiib og anbre «fiocbingcr i ^^orgp. »i

4-)an5 ©cnncr iiuia pM brn Si^ |)inn-om ^cv er S'afe, enbiiu ^al^c Uocret

iiici]et uiu]t', iifppe eiiijani] fulMu^Mie. en nuTi]tisie 5(rinini]e*5®t rrpricfcntercbeé pna bcnne 2^il) flf ^^\iat

©foftet^fon^ eønSJifcIaé, ^l(^^t ^uulung» S^ctfalMaf fiij fe(b, attrån

Hx S\o]h} 2'iai]nuvi\> ilciibcniuinb, lii]ffLnn (>in Oijfaa iHir en af hane meft

trofiiftc JSeuiier. 3)a han i-Qcus? iffe ofte onUalt^o, fan (uint' efleu 5©ttené

93etpbfnl)i'b \!aa Un S'iD neppe OaPe tntret faa ffor, forn ben l'(eP i be

fo(iienbe 5fav(unibrfber. ^olU'bi't for ben^o luialo^ialiinbffe eder l^iarfoffc

©reen luii Ætling i ^X^laxfi\ jl)ibfunn ^on^ofiMi^ 8øn, men ta i)an aU

trii] n^TlMie» forn 3)ee(tai]rr i be S^ibe^o ^et]iuen(;et)er; maa U^ i)a\>( Pcc-

ret en frebeliiij SPuinb, ber (einbe ftifle bjnnnie paa |ln ®aiirb M- 3"'ibs

(ertib er bet tybeltijt nof, at Pijfaa benne ©reen m-u]t ffiittebc )li) til

SJlat^nuo'» 'iparti.

®n mvxatii^ ?3ianb berimob, bPi» ^^enijiPcntn-b for Qxlhu} Oij CDrag*

nu!5 nuwtte anfcei> for teniinelii^ tviv(fom, tnir 93(inb^eime:=5©[teny S^oi^^^t,

Son .^alfcttsfjjn. Saai^el ban Oi] baus? 23rober ^iinon forn (um^j^ ^yaber

^allfett ^uiif, bal^bc i fin S^ib ftaaet paa i\oni] Spfteiné %^(irti, nicti

®res]oriu>5 Dai^^KMi (uUH^e (offet bcijiie 23røbrene oi^er ti( ^om} ^m}i,

meb biH'ni oi^faa Simon f.Ubt i elai^et Peb Ot>(o. ^i^" ^i? Simon Pare

(^ifte nle^ Piht |"in Xatter af ^Xonij .£-)araIb ©ide. (J-fter Sni]eé 3)øb

bai^be ber lutret Sporii^maal om at tai]e Simon;? Son STifoIay ti(^oni]C

Ol] jijore 3on til JDmranforer, men benne ()al>bc lebet lu] unbffi)(ft. Wi-

(]ein( baiibe (5r{tni] ffaffe anfeet bet raabe(ijift at fifre fiij ben unj^e Stifo-

(a^, i^eb at U^i ^>un iiribe paa 3i>n^ ©aarb Oj] brinije omborb paa jlt

Sfib, ba ban broj] mob .'paafon 4-)erbebreib. 3)ette, faaVel forn 3tife(a*5'5

miytænfeliiU ubfteube S^rab i Stavret lu-b Seff ha\>'i:i, \\m man feer,

Dl] forn bet i Ol] for lu] oar rimclii]t, iHift 5t>n^^ 2)u^^noie, Cij ln finbc

^am berfor bet fo(i]cnbe 5far paa Siijurby 9)rarfi^ofoftrey ^Virti, ba btin

biel) 'fan^yn a\ .^oni] a)lai]nuy''o a)uvnb, mni fif ^reb, \:'i\tni^t iH'b atter at

(ooe grlini] oi] Siai]nu'o S^roffab. ^yra tin 'Sit af maa ^an nnfee^o for

en af S'iai]nu^\> -Jilbocnijcre, men neppe en, paa biui^ S^roffab man i ^a=

ren» Stnnb funbe i]jore fiffer $)iei]nini]. 3)ettc infte |u] Oi]faa llben efter,

Ol] oi'erbolH'b fyne^i ban at i^ai^e Pivret en W.ant, ber nitrmcft ^nil^be eijen

gorbeel for 0\i, ubeu meb ^\''(V at ftutte lli] tit noijet ^^\mi.

') (gi-Iing cmtalfé hm i @Ia;gti-es]ifti-ct i SJ^rff •


4 5jJfai3nuo (Srlitiijéfen.

(Som @rlini5'5 fovnetn|lf (Sti?tfe Manbt ?en^frmcrn^el1c i bm npl•^s

iu}\k S^oef nf 2\\\]M iiuia tmin iinfee ØZifcIaé ^igurbéfpn paa 3teiii,

aImiiibe(isU'iiy fd øcdcr iffe fanbt faa fynbcrlis^t ^éiV] i ttn Hore

SDTai]t, Cfrfelnffopi.H'n oc\ ©ejftliijbeben nu fif i Sammenlij^nin^ meb fi?r. ^øift

0^ fremft blanbt bi^>fe mua man næiMie 5((f Siobe, Ottar 93irtiniVo ©on,

ber aQerebe, M\]\(>:t ^aberent^ @iH\]evffab meb .^onj] ^r\i}e, (nu^be iMifl

fi^ fom en ii^rii] S'i(()æni]or af Aj^aafon X")erbclireib, Oi], fom man af tet

foliienbe fan ffJLMine, enten f(et iffe etter fun nobtinini]en ()al'be unterfaftet

fil} 9)taiinui?. 'Sxi famme i^jafbt rime!ii]lMié oi]faa ben ftore Oi] iMbt for*

i^renobe 9Jctn6=?f)ol'ebi]aarben, 9U'in, men, ba \^a\\ iffe eftertob iSxMuier, ivvre efter-

fuKjt I 23e)lbbelfen af 23aarb fom nærmefte £)be(i"manb. øanbfpnliijini^

iMr bette atlerebe ffeet for Sliaijnii!? ©rliuiiéfon^^ £^pt)oieIfe paa .^\on^etro=

tien. 9U'ini?s5®rten bar, fom obenfor nccimt, Oijfaa befiun^ret meb ben

inæi]ti^fte 5Gt i 2fi"te(anb, l^eb @ut()orm Sfuftmanbyfon;? ©iftermaa( meb

Ølanijribå .ipalPfyfter Siflfri^- 3 3e'»tctfl»^ vaaa ber faalebeé oij Oabe rørt

»; ^m meinéxtten fe oof. II. ©, 808, jofc. ©rcc^ttacle 9{o. 5.

') grebcriE og SRangrib {)aobe ifølge ga^rjf. (Sup 215 en SJattev 3(|Trib, brt

bifo 3tonnf, faiibfpnligoiié i SRciiié ^loflcr, bcx ftiftebeé af gru ©i^rib paa

2(ufiraat, Saarb ®utt)orméf8ng Sattetr.


2fnbctmccnti 03 anbre ^oobin^er i ^tonjp. "^

fli] \i(tf( ©pnipat^ier for ^robrif .^ona, ci^ 2)iiéfornøie(fe meb ©dini].

S^i-ii iiuTi]tii]e ser ^m %ii\tvaat, t;iné .C">oi'ft) cmfriiii) li 00 t^ar gti]urb

JviiareyfLMi, ftot) \.n\imt i t-t n.oje £(^atffa^ytLn•t)ol^ ti( M S^atiffc ^piiU'5

i ^ifen, mcii fciu-re fee lu ben piui bet nøicftc at [lutte ]u} tH 9h'iiu^:=

tetlen, Ol] M i"iiiu'(ii]fte er berfor, at ben Cijfaa tiMii]eie ()ar tcelt t>i'n^

3nta-es?fer, faa nu'i]et mere forn g^orftaaelfen nicUem ©rliiu] oi; ©rei]ortii^,

ffjeiit be ftobe \)aa eet ^^Piirti, iffe iniu beii be^fte. C^nbot) ©rfobiffop

6i)ftcin^^ j^-rænber, bare, foiii man af bet fijtijeiibe feer, lifet ti(bcie!ii]e ti(

at ab(i)be ^vluh} Oi] SDiavViui^. %V'ter 93urbaifinin, ©ifebiffoppené STcrft-

fuffenbelnirn, (el*e^e bel neppe Iccni^er, men ©Linnen Ulf gli) optraabtc

jlben fom en af 3}Iai]nué\^ ibriiifte aTiobftanbere, oo, S^atteren Siijrib bar

jliftct in^ i ben faafalMe 3tan^{)all•^$(j^•t, ]){^[é ^obeb 23aarb ^rijniulfi^ftMi,

fati^et 8tanbl)ale '), bel bav blanbt bern, ber af ©reijorluo i^ai^^t latet

Hil

obertale til at fovlabe S\o]h^ ©i)ftein oi] trccbe ober ^a ^niie^ ^axti,

men fom boi^ fenere bifte fij ©rlini] intet minbre enb pnfti^. 3 ^ft

fcli]enbc iMlIe bi oi]faa finbe flere anfeebe ^Duxnb fra Siirønbelaiien, ber

benpttebe ben førftc Slnlebnini], ber tilbub fii^, for at a\n)\k (Silini]é ^^cr*

rebomme. 3^robw be ?yorbe(e, bet tilbiob ^diftofiatiet i SUminbeliijOeb,

maa be l)abe betraiitet bet fom en £)b()oielfe af be fi)blii]ere i^inbai eie paa

S()rønbelai]enL^ 23efofftiinj;.

3 l^m\e Staboriijernc bar «^offet» Stemninc] itiiunffii] for (Srlini].

6i'erii]eo .^oni]e bar fiben IKU ^axl ^ycvfcéfjø-ii, bev i bette 3far

Ijabbe ani]rebet oi] bræbt .^onij S)iai]nui^ .speurifiSftva, 2)ronnini] 2l"i]i'i"ib^

8i?n af forfte ©iiteffat», 01] en .i*'>ali'brobiT af ;Drm .^oni]él'rober, ber,

f.Mn obenfor næbnf, tuibbe tai]et fin S^ilfliuit til (mm. S^a dm bar en

ibriji S^illjiTni^er a\ (?rlini] Oij S>uii]nuy, fan man aUeuebe ()eraf flutte, at

^or^olbet meflem ^ono^ .^arl oi] (Silini] maatte bære mei]et fpeiibt, 0^

ber melbei^ oi^faa ubtrijffelii^t, baate at Sei^ninijerne af Sti]urb 2)uufuy-

foffre^ ?flof efter bennea 'g-alb toi; lin SilfUii]t til .^arl, fom lobebe bern

fm .ipjelp, Ol] at ^arl (Sberfe^fi^né Stebbejler til 3"ronen, ben bræbtc

.^oHi] giifé eøn X\nut, opbolbt \u] i STorije fra 1JG4 til 1J69. Cgs

faa ^aikn i ©autlanb, Sijrgc §3rofa, ber efter .fvoni^ S)iai]niio |)enriii?s

fon^ galb l^ai^be ei]tet \)a\vS (S-nfe, ^riijiba, S^avalt ©illey Satter, bifie

fiil fiben fienbtlij] ftemt mob (?rliiiij. c^oni] ivarl felt» tmr tiift meb en

(Sbfterbatter af .^oni] S>albemar i S^anmarf, Oi] fti^h i bet nojofte a>en*

ffabi*fovbiinb meb \)am. 5lllerebe bette, om intet anbet, maafte tnftemme

^arlé ©tittinj] lij^c oberfor (?rlinsi, tl)i SSalbemar bar nu, fom bi ftiar

ffuflc fee, ©rlini]» farliiifte oa, miTi]tiijfte Uben. , -

*) Cii-bft standhali bite,]nev, fom bet ft)ne6, en 9Jæo.


" SJZagnué ©vlingéfen.

2. 3)anefcnijfn aialicmav^ fcrftc Sovftij] paaat cr^vcruf STcvuc riler en 3)f fl beva f.

3)et er oiUMifor Oercttet, |)i^ov(el>et> ©rlitiii, firnv cftcr at ()ai'e f»uiet

fin 6on SJuii]!!!!!? taijen til ^oiuje i 93eri]en, broi] met) ^am, 3)ronninii

3n9el•i^, 5(rnc Å' mi i] i: nia in] p^ ftere af fine S^iKjæiu^eec til S^aniiuirf, for

at allmote 3>altemar om S3iftaii& imob .^aafoti .Spatebreit» Oi^ leniieé

^^arti, 0(1 (jiH^rletes? S]altemav Oiifaa loDetc at Ijjelpe SJlaijnuf^ til at er*

I^DcvDe DTori]eå .^rone, imol) at faa teii S^eel af i^antet, forn te critre

35anefoiii]er, ^aralt) ©orm!?føn o*^ (Siu-n S^iUiieffeiji] (,unit>e IjalU, iiemlii]

S3ifcn iiibtil ØiijiijavOit. Sev taUé imiflevtit» intet om, at ©vlini] inrfelii]

fif en faabim ^jelp, oc\ \:n't fijneé oln'vl)oiH'b, fom om tet iffe foftete Inim

faa meilen 5fnftveni]e(fe at oluuiMnbe .^aafon. 9}iu(iiit, at I)an cj lu1ioiH'be

ftjorre SSiftanb fra §l>a(^emav, enb ben, fom beftot» teri, at tenne iffe fom

Ijan^^ S)tobftantere til >t'ji'tp; men for bette alene iMr riiUiiinof ben In-tint^ebe

^^riié altfor (loj. 2)a ©rlinii nu l)elbi!U Ijai^be oiu-numbet forft .Spii^ifi-Mi

.g)evbel)reib, oi] fiben Siiiurb S)iarfiii^fLM"ti'e, uten noi]en .albe-

niar, lob Ijan Oi]faa fin @C"i S-Unijnik' frone, uben at fvcrc^c S3albemar

ab, eder at i^itTe noi^en 3)Iine til at aftræbe ^am 33ifen. S^albemar luir

imiblertib iffe til 8inb» at late bet bero berineb, men faa fnavt Ijan

^orte, at (Srlinii Ijabbe abfpvebt afle fine SDiobftanberei^ gloffe, fenbte \)an

iioi]le af fine 9)lccnb meb 23reiie til ©rlini^ oi] SJuiijnii^, Iuhm-I ban min*

tcbe bern om 'i^(\\ trufne 5(ftale, i\} cijovbe ?vorbrinii \}aa ^^ifen. Sjette

©efanbtffab maa lutre inbtviiffet i 23eviien ftmr efter .^ronini]en, altfaa

l\u en Sib, ba ©rlini^ minbre enb noijenfinbe finibe fole \h} opforbret fil

at efterfomme ^orbriniKi* t^m ut atftaa nojien 2)eel af Siii^et. 2^a 6r*

linii t;aubc mobtaijet S3rein-ne, raabfcrte ban fii} "n^l' fim' Silutnb om (Sa-

(^en, men alle fbarebe eenftemmitit, at Spanerne iffe ffulbe faa bet aQer

minbfte af STovi^e, oc\ at ben S^ib Ijabbe lutret intrft for Sanbet, ba Xa*

ncrne luu^be l)apt 2)(ai]ten. ®r(ini) tjolbt imiblerfib iiobe 2)u'nev meb be

banffe Senbebiib,- Oi] ba be træiu]te VUi^ rtt l)an ffulbe i]ibe et enbeliiit 8lHir,

Inib l)an bern at lumte libt inbtil 6poften, Oii ba foli^e meb bam til ^^ifen,

^bor l)an inlbe i]ii'e bein ©luir, nnar Ijan funft liabbc bt^vt be forffanbii]fte

Sjifocrjeré S}ienini]. ©enbebubene fanbt fu] Ijevi, i>c\ broi^e om Sp\}\ta\ i

^øl(je meb ©vlini^ til ^un^beViV .^)erfva fenbte (S-vim} 2}utnb ober til

©arp^^bovsi, oo, lob tilftebne 23or|]artbinii for be fire jVblfev, biun-af §Si^

fen nu b(\ti^t>. ^\l ben beftemte Sbinijtib hec[a\} ©vliui] fii] berben meb

fit ^olsie, iUHuiblanbt 3>anefoni]ent^ @enbemæiib. S)a 'S\)m}(t tuir fat,

traabte ©ulini] frem, unberrettebe ?vorfamltni]en oin, Ijbilfen §lftale ban

tibliijeve babbe inbijaaet meb 3'anefoni]en, Oi] fat^be, at ban lulbe l)oIbe

ben, IjOi^^ SBønberne i a^ifen famtijffebc i, lu'ller at tjene S^anefonjien, ini>

STuh^mbh ber nu bar inbbiet Oi] fronet til ^Vuyt. S3jønberne fbavebe:


1164. .Kong SSalbcmavg goi-bringei- \^aa ffiifcn. •

„fDr iiiijen ^xlit-' viUc lu Mil^e S^aiu-foiu^etbo ^)uTn^, fiia (crni^e rn encfle

rtf Co jyifiHi-jcr Cl' i £ii'c." Oi] ternicb (L^b l}r(e 2:;i)iiii]a(imicn op iiu'1)

Øiiiab Ol] »Sfrii], iwt Srdiu] at ()o(^e t>e (?^cl•, (;an ^iU>be nfldiit til ()ele

£a^^eté ^olf, om at forfiHU'e @oiiiu'tu> 91ti]e, oi] fai]bc at ^e aik (jeri

lulbe ftaa ()am ln. 9Tu ^^lH'^ea 3^(.)iiu]ct, oij mei) t)ninc 93i'fft'b maattc

te baiiffe @cnt)t'tniti brai]e tilluiiie. .ipcvDi'tr opfto.b bir, fem lH'ntc(ii]t car,

(lou .Charme Veb .^lmii] iBalbcmau' .^")of. 3:^fr i)crtfé iiiaiu^e ()aaibc Ubla»

bdfer om ©vltiis], faain-I fom om STorbmænbenc i 5f(minbclii]0i'b. !;?et tn|1e

fh] a(tib, fiii]be man, at be opforte )h] flct, naai" bet fom til @tl)ffct, Oi}

ber iiiP Drb om, at ctvoiu^eii til iiæfte 5rar fe(l< inlbe brai]e meb en |)æi:

(i( 9(ori]e, for at tui]te bom. S;)n-til opfor^rebl'l^ (jan oi]faa pM bet ID-

rii]fte af Siiiuvb SDiarfibofoftreo forbrciMie Xiitjanijere, ber, fom ln oven*

for \)i\\>e feet, iiaobe taijet beiet> 2:ilfliii]t ti( i)a\n, h\ bel lufte fig, at .Kong

^arl ej funbe ubrette noijet for bern ').

93albemar beiicvrbe neppe at cpertjccniiet^ af bereé S3ipnner Oi] £)p*

forbiinijer, for at nare ben ftorfte 2i)ft tit at anijribe ©riini], men (jan

fanbt bet nof iffe raabe(ii]t at Ijiemfiv^e STorbmanbene, førenb i)an unber«

^aanben t)ai'be foriui^fet fii] om, at @temnini]en iHir faa i]itnftii] for ^am,

fom t)ine ^iDiUniniier paaftobe. ^an fenbte berfor om Sjintren 1 JG4 noi](e af

fine SDtæub til Otonje, for at unbeifoi^e ^temniniien Oi] beailu-jbe (3(f

niDttcrne, fovnemme(i|} i bet S'(u-onbt;;emffe, lu^ou ©ilini], fom ^ylUiltnin*

i]crne funbe foitaHc barn, (>ivbe be flefte 2)1 obftan beve. Ubfenbinijernc Pt=

fte fil] naturlii]tmi' iffe i noijcn offentlii] &'(,hiraftecr, men fovei]aPe fun at

be broi]e '*].^ilei]i-im'^ferb til ^t. £Mafy -^"'ctliilbom, IjUilfet i ben Sib luiv

fæbuanliijt oiH'r ()ele STovben. 2}ien ba be fom til 3;ijronb()jem, opfogtc

be maiu]e af be miTi]tii]ffe STænb, aabenluirebe bem fit ei]entlii]e (Srenbe,

Ol] brai]te lan tax «spilfen fra S)anefoni]en, at ^Pié be Pilbe (]iore fa'((ci^

©ai] meb l)am, naau ^an fom til i^anbet, ffulbe l^an Deli^nne bem meb

^^Vni]e Ol] ^orIcnini]er. 3)e fvemhiijbe i\}faa S3relie, iibftebte af ,^on(j ^aU

bemar unbev ban^ @ei](, ^bori bet ^cb, at l)an meb bet fiorfte i>ilbe iijoue

et S'oi] til 9Tor(]e Oij unbivlcciiije fii] ^anbet, ^iMlfet l;an nu betriii]tebe

fom fit 5lrin\]ob6, men at Ijan, buié Sljrønbcrne ba lulbe gjøre fæfteé

@ag meb ()am, ffulbe i]ieni]ilH' bem Ui\ fammc §[nfcelfe, fom be i for-

*) £)iéfe i^lDiitningei- ere fanbfcntigtttté be ?Rorhiicnib, bec i jtoi- SJJccngbe (iii-

nunieiabiies viri boni & honpsti, Daiii ifc Normanni) unbertrgnebe fom

aSibnec et ©auebre», S^ijlfop 2(bfalon omfritiij 1164 ubjtebte tit gsvom .^tofter,

©ocrjfilt nccoiieé af biéfe 3tnunb og gitin meb gøtge (ego Aniint et Fint

frater meus, Normanni ambo, et hoinines nobis aUinentes), af f)iMlEe man

web 3(nunb funbe tcrnfe paa .poubingen '2Cniinb Simonéfon, t)oig f)nn foruben

ftn i 1160 afbøbe SBrobei- 3(nbi-ea'o enbnii f)ar i)a\^t en pngve Svobcf, ginn,

tjoilfen (Sagaerne ej omtale.


" SJJognuS SrfingSføn.

bumé 3)ai]e U^te f;alit fremfor Sanbdé ~em(\t 2^\)['\)i}o,(vt, ja maoffec

fn^o^] u^na:^ne en i^(a^^t bein til .^onije efier l^iinbybcvMnii. Sliet) 23re*

iHMie iuU]ti tiflu]e ^or^trinijeu. 3)c flefte, ti( (nu-m ll^fl•n^ini]l•rne ^cn»

i^enbte lu], laante et iMttiijr Ore tit Wi"fe £)pfort)rini]rr, oij ^ai'e enboi^

93ren Oi] 3cij( piia, at ^e iMlDe unbcrfafte fii] 5i3a(^emar, 09 ut (Jrlinij,

om ^an l^ovcbe at fjinme in^enom §(i]^en(l', iffe ffulbe flippe terfra nub

i!iln't. Sieb lii-ofe 23rel'e Oi] 4Ti(fener broije be banffe Senbebut) fybol^eu

^enimob Ubi]ani]en af San^efaften (1165).

grlini] i\ir om S;>i.^\Ur\ i^enbt tilba^jc ti( 33enjen, (n^or ()an ti(brnc(tc

ISintren Oi] i .^ong S)iai]niiy'» Slapn ubOetalte |)irbmænbene bere» 6i.it>.

^penimi^t» ^aaren, t)a ber beapnbte at fomme jyraijtffibe til 23eriien fra

M S^brcnbbjemffe, fortalte i)(im SSenner \)m, at be af ^o(f oinborb paa

X)ié]'e Sfibe ^aPbe ^orf, at 3^(n-Lniberne nu l^ire fienbtlijjt ftemte mob barn,

i\} (al]^e \\u libet 3)o(iV:?maa( paa bere^ J-irnbffab, at be enboj] paa

S^^iniiene lobe falbe S^riiffer om at ^elMie ?fVcbeiiP .^cnay 3^rab, Oi] at

bet iffe ffulbe befomme ©riini] Pel at j^jcfte bern. S)Ien (Siling lulbe iffe

bure noi]et berom, oå, pM\k\:) at bet maatte tntre i^^^n Oi) r^pbii^felfe.

S;^an tilfjenbeiiap, at i)a\\ iMlbe brage fi;b til ©ai^nbai^tbini] paa ^'narbeim

Ol] lot tit t\:n Siibe 23ofefuben Oij en ^emtenfei^fe fiilbflænbiiU iibrufte i\2

bemanbe. aUanbffabet fnurrebe berol>er, tbi ber blvtfte en baarbnaffet 6on-

benoinb, mob (jinifen be ijruebe for at ro, Oi]. be Dtrebe at Grlini] gjerne

fiinbe {\Vi}i fparr |hj benne 9iejfe, ba ban intet b^u^be paa ^(jingel at be*

ftilie. Uben at irnfe bette, [i^\> b'in 2)uinbagen i (^agnbagene (JObe a)iai)

efter S)ieafen bivtfc til ^nbffibning, unber ©traf ipaa SiP efler demmer

for enuPer af be inbffrel^ne, ber ej inbfanbt fig: ^an Pilbe nemlig, hit M,

læage ub fra 93i)cn ftrar efter 3Toon. 3)ev bleo bog ej af nogen Ub=

fejling fn^renb S^iriJbag a)torgen tibligt. l^a forft iHir alt SOianbffabet fam-

let og orbnet. Xe roebe ub til S.Mffop!?^aPn, en ^yjevbing^oOej novbenfor

S^ergen. vPier fagbc ban til |lne Sliænb: „jeg borer )'aa megen .^nurr

iblanbt Sber, forbi 3 ff^i^tf ri' '""b jKinben. ©ætter berfor S)uiften op,

og lab Oy fee, bin^r ^urtigt iSneffen gaar unber eejll" Xet flVbe, og nu

gif farten norbefter for ftrugenbe 2)iebbor bel' ^'ir^bagen og ben paa-

foigenbe xl^nybag (b. 12te)< ]'aa at be allerebe om STatten mellem benne

og 3'()orébagen CCTbrifti -P)immelfartybag) (ejlere inb om 3fgbeneé. Xer

tvaf be mange anbre ^artojer, ftorre eller minbre, meb ^yolf, ber agtebe fig

inb til 23i)eii for ?fefteno S-fDlb. Slanbt benne 2)uTngbe eejl lagbe man

iffe fDnberligt a.Uæife til i?angffibene, og grling fom \'aaUt(é ganffe uoen*

tet og ubemerfet op i gloen, juft fom ber bleP funget £>tfefa!ig oppe i

Cibriftfirfen. ^^.m fif fnart dhyS om, at ^llf 3iobe iffe Par i .^irfen, men

enbnu fab bjemme og braf meb fine a)ta?nb. Sib ilebe \)an ta forft meb

en (Sfare 33ePæbnebe, fom albeleé uforParenbe oPer 31lf, og brccbtc bam


1165. Sfjrønbfviicé Stemptingfr jii-afffbe. ^

met» ^c \y\if at be ti(|1l•^clHTrell^c. 6i^l'n c^it Un omhi^ oc{ ranfa*

Oete i iinbre ©aarbc efter gienbcr. 2)t(in (raf iiOi](c faa, ber bdiu- brvrbtr;

be fli-fte^Hire i .^xirfe. SToijle vebbcbe \u} lu-b '^•(iii]tcn. (Snbnii bm fdiiniic

S)tori}iMi (ob (?rliihj Ofæfc ti( Ovetbiiu], blu^r en aiuxniibe ??oie in^^l!l^t

fii]. ,g)ec anfKu]ebe ^aii ^l)rL^nbiniu' reent ub for i^iinbviiab lh] morbiff

^lr\\'U\o, niob .^otiiicn Oi] km fo[l\ o^^ næi^ntc forn .ipoiHbnuTub ben c»en

omtalte 93aarb 8tanbt)a[e faauel fom en ^aai 5(nbreéft'n ci] en anben mKX(\\u]

9)lanb, fa(bi't -^laéfe^Saaib, ber pna ben 2:ib inir ©jalbfere i «13i)i'n ')< h'^'

ubcn flere 3fnbre. 3)e anfKhiebe erfUrrebe 35fffi)[bnini)erne for falffe, 013 9ia^*

fe^23aarb, en me.]et Pe(ta!enbe 9)Tanb, forfimrebe fii] Oi] be m\i}( i et

lænijere {yorebrai], ber fluttebe meb, at grlini] nof ffulbc fomme tl( fort,

naar be meb 33ibner oij ®b i^obtiijorbe fm llfei)(bii]()eb. 3)a bob iS-xlhh]

fin .^apidan trxbe frem. Aj)an gjorbe faa, pij l)olbt en lieel 3)ee( 23relH', for-

fi)nebe mrb 3nbfeij(, i SSejret, ibet ^an fpiin]te om S^iniMiberne fjenbte fmc

3nbfei]( iijjen. 23reiH'ne, be fe(i>famme, fom be banffe Sentebub bat^be faaet,

bleue oplæfte, Oi] be inbet)o(bt afle, at Xljronbcrne fovenebe tli] om at bntbe

^otti^en Oil ®r(tn!|, ^\}\é be faa fit Snit berlil. ©rlinii tO(j biTpaa ii^jen

JOrbet, 00^ fai^be: „bu fortlfrebe ni)^^ bin Uffulb, iila^^fe^-^^I^aavb, ibet bu fUn] bii]

for 23rijftet; men af bit i^ri;ft ubi]iebOi] aflcr fx^rftbis^fe ^laab!" 23aavb funbc

iffe (vTnijer fii]e noi^et ti( )lt ^yorfimr, men falbt albele^ til ^obe pud Suwbe Oi]

Unaabe, meb bti?fe Drb: „3)eniwnii, .C-)crre, mv jei] ør i ^olu-bet, men aniirec

bet nu: alt ftMV nu i ®nH oi] gben^ l8o(b." S^c øin-ii]e Ijai^be lii^ele*

be» inijen anben UM^ej enb at i^oIbjliiH' be(e øac\(n ubetini^et ti( ©rlinc^?

S^om. £^i] ba Sfaanfombeb juft iffe btnle til ban» @i]enffaber, maattc

be flefte betale oi^eilH-cttcé ftore ^Viiijefummer, ^ 5(lf ^^»obe tilliiieineb be

nnbre bra:bte bleige bomte Uiiitbe. Xerpaa l^enbte ^an i ^'^aft filbaiU' til 23er*

(jen. T^ronbi-rne, fai^ne Veb £)iH'ri'affelfe, isire l^el. blelMie ftniffcbe 0i]!ilbeel>^

l)bmi)i]ebc, men befto mere ftei] berets S;)ah til ^am, oi] bet iMlbe neppe

eniianil ^ane intrrt raabtlii]t for ^am at op^olbe juj læntjere iblanbt

bern 2).

©fter en Seretninij, ber tiflijie i]ieni]iianiiiarf tutre et liftijit epil af ®r*

linj], foråt opftille en Snare for be af barn mii^tænfte tt)ionDl;jtmffe 6pol*-

binijer; (Senbebubene ffulle ()ai'e mrret ubfenbte af bam fdl\ 0»] fiben ^ai^e

lebfat]ct \)nm paa -Siejfen til STibaro;?, iii^or be paa [jnné S5iib ffulle biU*e

*) (Saalcbeé maa oet Oi-bcne hann haOi på bæjnrbyglb foiFtarré. £)iéf« Orb

finbeé for 3ieften iffe i gai3rffinna, tev {)fUcc iffe næur.ec 23aarb Stanb;

l)cile 09 ^aal 2(nbreéføn, nicn t)oié Scretnitig elleré i alt bette er fulgt fom

ben fanbfpnli^fte,

^) '2(f gaijiffitinas $)trin9fr fremgaar bet tijbcliijt, at fjan f?pnbte fig titbage

førcnb 3;t)i-ønbefne fom til SScftnbelic efter OoercajTelfcn.


^^ ?0?a3nuS ©rlingéføn.

tl•lla^t frem vaa S^biiuirt os\ iiji'titih]ct Crb for i^vb, (UMb niln^cr iif

.'piH*i>ini;i'rne, nalMiIiii 3iaéfc=2^iiut, ffalbi- hn^c fat]!'). SOini ben vxlbfte

^xHTtiiiiiiV brr lUTfteii tiuia aniteé faintibii] nu'& S3i'i]il'eiil)t'ben -), in=

be(io!ber intet (leroin, \}C\ ben lijielebeii (aIllti^iv]e «Saro fijier ubtrijffe(ii]t, at

S3a(^nnar lu'b et „^emnie(ii]t ©cfaiibffab" felte fi;] for boy STorbinænbene,

Pl], ba tjan erfoor at SteiiiiiiiiiKn inir i^unftij] for l)ain, ftrnr tiltraabte )lt

%oc\ til 5Tori]e=»). S^et liiiielii^fte er berfor, at |)ine baiiffe 2)uTnb inrfe*

(19 iHire llbfen^te af S>ii(bemar, men at enfelte a\ betn ere Heune opfnap»

pe^e \\\a S^ilKiiierejfeii efter (lemnieliji ^ovanffaltiiin;] af (Svluh], ber iMft

iffe (Kir unblabt, ben ^e(e Ifib at bolbe tniaijeiit Oje nieb 5lhi(feniar, i\}

\0]n nof fiinbe bare be Spenner ln'b bnuiei? ej]et .ipof, ber ej iinMobe at

i]iue barn yiij^^ om Ji^.Ubemar^o ^^laner. a)Ian maa ber forft 0)\ fiemft tvTnfe

\\\a £^rm X\oiu]i?brober'o 4'>»ili^brober 33urié.^envifi^fon, ber ftob i et fpenbt

^•orbolb tit X\oni]en, o(\ i bet minbfte et ^av 5[ar feuere, iom bet i bet

foliU'nbe im( feeti, ^effD(^tet' for at ftaa i forrcrbevff Jorbunb meb Grlinij

ffaffe. 2^et fyne^> i}^}\\u n^Tfteii utroIiiU, at faa maniH';^*->ci'biniier i S^briMi*

bev(aiien tilbobe ffulbe bal^e labet fii] i ben ^irab fore baii i'i)fet af falffc

Ubfenbinijcr ^ 33rel'e, at fe enboi] ffutfe fompromittere fu] l'eb ffriftlii^e

^ilfaivi- SDien ©rlinj] i]if i eet Oj] alt ]\u bemiiuliiibebi^fulbt 'i( 5Berf^,

flt Siiænijben neppe noijenfinbe b!eu ret flOi] terpaa, faa at forftjeOiiie iu*-

vetniniier beroin opftobe. S^e flefte bal'e iu'l lUTnneft baft .^^aralb .^!)aavbs

raabe^^ befjetibte Sift for Oh\

lii]nenfe 2)caafe *).

Oi] tænft lli] Sai]en tilgaaet omtrent paa

jS.Ufemar b'il'be imiffertib famlet en betybelii] ^-(aabe, meb blMlfen

l^an broi] norb tit 2.sifen. ^^an o(\ ban^ STccnb \t\}'i^ii, fom man af8aro»

£>rb maa ftutte, i ben 3^vo, at (^rlini] iffe buH tovbet oppebie bern, men

'J

9}jj,3niiå (giltiuiéføné ©.is^a i >^roff"infFtntia Sap. 15—175 ©novrf Sap.

23- "26. Senilt' SEcictnin^ (cr^.^fr oa,K^c^ en fcnffilt S?fbrfjbflfe tit fRaéU-

S?aarb i en af te S?ianffeo ^unb, bfr ffulbe t)ave focit: „fa>.ilebeé totte bu,

9?at-fe:S?Qaib, 09 floij bifl for SSr^ftet: fra bctte S?n)|l fom aller ferft alle

biofc Siaab". ®et et imibtertib wanffcti^t at jfjønne, ^oorlebeé Saarb

ffulbe foiiime til ot otre bisfe Orb for Ubfmbingcrne, berimob bar ^an aaben^

bart, ba ffieffoIbniiKjen bleo freinfat, ferft flaaet fij} for 2?ri)ftet og anftiUet

fig g.mfff uffijibig, men ©rlinvj ftben fpottct berooer, ba SSeoiferne mob t}am

rtare fremlagte.

^) 9iemlig i gagrjTinna, (Sap. 272. Senne i)av riftnof f)er, fom rUeré, paa

bet nccrmejle ftemmet meb 5}Jorfinffinna, ^oié oprinbeltgeSeict maa antageé

famtibig meb biéfc aSegiuen{)eber, men t)t)or be SBlabe, ber inbcf)olbt SBcret;

ningen berom, nu ere tabte. g>^9'^ff'""'« '''ff'^ fi'3 overbooeb l)er, f)^or bev

i ©agaerne l)erjfec megen goruirring, rimeligere og mere jtemmenbe meb


11G5. ^ong ffiatbcmarS ferfle Sog til 'iflovQe. 11

inxret «Spcnjoiiniiiil em at forfo(i]c (jiiiii, nuii tirr^^ S)!!!!!!!!) luivc fojvft,

forn ^ln^t ^l't raatii!i]ft, forft nt ^al3tlu^lle met) ?uu^eti? ,:3'ii^t'V!li]'-rt-'- ^>nf'

tcniar Iiiiite |"al^U'^t•» in^ i (Slfni, oi] Io^ SlMl^ftlffcll i\M for at fa(^e 3(U

tiuicn til S^iuiuv^, fau^fl)ll(il]lMtl? paa 6ilH'tHiffeii clu-iifou .^oniidu-no, l)lHn'

.^ylMni]t'tbini]cne for 9uinafi)lfe pll'il'^l' at (joltci?. S^^e fn'lllllu^^l•^^e S^^imu

ter opfoitri'be ()an ti( at {u)(^e fli] fotn ^oiiiji'. 2)ifn 6liU'on-ne fl^u•c^e

forfiijtiijt, (It be i bettc etuffe Vitbe vette |uj efter, \)[\\\> 2\]H^\)c\c\(vr\( i

ten norbue 3)eel af il^ifen Oefdittebe, Oi] tiene t>i'n ,^oni]e/ be aiito>K 2).

83a(bemar broj] berfor luntefteu til 8arv*oOori], pi) (ob tilfdiMie 33iu-i)ar-

t()iiuj. 4"^cr, )u]ec 8a.i'L\ fif ban .UiMiiiniaiMi af 23ifi'erji'rne, oi] ufanbfpn*

\'u}{ eu M iffe, at enbeel af ©ii^uib 5}^u'fUi^foftcey 3^iltutniiei-e i)a\}( l^æret

tKftebe ot] ^ulbet ^am. 3)e eijentliiH' S^onber iMlbe boi] intet Oci'i' om at

unbevfafte fii} 3'anefLMU]en, men famlebe fiii i belsTlniebe jyl^^ffe i be ol^e

GiVie, mebeni? ber fenbtei' ^iflntb norb til ©rlini], for at iinberrette barn

cm tJalbemary STan-lUTrelfe 3). ^atbemar broi] op over ^folben til ^iino-

lun-j], iibm noi]enffeb6 at ot-e ?^-ienbtlii]|ieber. 2)Ien ol^eialt lii!]be ^ni^l^t)!]-

flevrie bet l)cftiiifte '^ienbflViO for 3)aiien, Oi] l^l^or forn ^^Ift liani" (Sfibe

na-rmebe fii] X\i)ften, fom be, forn lu'fanbt fiij i i^Tærlieben, om bet fan fun

MX eeii efler t\:\ lobrnbe til Oi] ffjpb paa bern. 3 ^'un^^tienj fliii^tebe (Srlin(]é

S^illutnijere op paa bet boje 23jerii norbenfoc 93i)en, ^i'or ber aflerebc ba

t>ar en 5ln'fæftninij. £)i) at bii^fe, fom ©avo falber «noi^le faa," i ^'irfeliij*

]i)ebcn maa Iial^e lutret be flefte af 23i)eni§ 23oriiere, fees? af ()iMb Ijan felP

frembtleé beretter, neiiilii] at ^albemar, „til(ibcfiTttenbc G3rum{)eb for rdi*

c\w\'( ^">enfi)n, iffe tillob at man fatte 3ilb paa ^^yen, af ?fri)i]t for at

Pi]faa .flirferne berveb iMlbe Mive i^belatite." S^er Par nemli(] altfaa S^ale om at

opbrænbe ^pen, bbilfet ber boi] ej funbe liaiH' lutret, ^bii? j^-leerbeben afS3or»

tierne luire fovblebne i bereé -pufe, oi] l)abbe bplbct S]albemar. ^albemar

hi tilftebne .spaiuvitbituj, men ini]t'n af.Oereberna^ ^nbbpi]i]ere fremmi^bte "*),

li^efaalibt fom noijen af @ejiftlij]l)eben, {;Pilfet fi\)\ti boi] ^Saro mere tilffri*

*) ©aro, ©. 793. Snine titfejfr, at f)an til benne fRejie {)aube ubriijtet nogte

faa oq letH-jlftibc, mere til glugt enb til ©trib pasfenbe ©fibe,

*j gagrffinna Qap. 273. 2)ette fnneg rimeligere, enb ijvab (Sato fortalter, at

t)an llrar bleo mobtagen af 'golht mcb ben jlorfte @ntt)uffaame (inagnå

plebis alaciitate).

'j ®aro, ®. 794, gagrffinna (Sap. 273. Senne omtaler ffim-gartbina, uben

Qt melbe noget om l}Oab ber paa bette befluttebeé. OTagnué ©rlingéfonS

Qaqa i ^vi)


12 ?0?.i3nué ^vlin^éføn.

lUT g^crtri-fanb^^ficcrdi^^cb, cnb ^£5fnc;iuen()eD for (?rliniv S^erimol) forn,

fii]fi' {)M, Orm .(ll1nl]^5^rL^^cr, og tilfnl]^c ?ytilt>emnr fin Si)Mii()i'^ ^0l] ten

Sroffab uforfrætifct, ()an ffu(^te .^otu] S^tac^nUiS '). Sjette fan neppe \ci'

ftiiiifo l^ll^crh'^l'i\ cnb at i^nii ALnh]ybro^(•l•, ter, forn ovenfor nixvnt, fi>

m-y nt baue ucciet S3efa(ini]!?niant> i a^ifen untier (Srliniié graiUTrelfe nor^fn*

fjelli?, ^avte [uviilu-t fii] til ^saltenuir for at iintorlumMe met» \)nm og fet)

S^rufler eflcr Clu-vtalelfer faa barn til at braije bort met» tet ®ote. 23ift

er tet, at S3a(temar forføjite |u] bort. S^ore fi]ne 8ai]fler melte fun,

tit ta ban merfete, bl^or fienttlii]t 3»n^l'i>Ji]''>-*"e inire ftemte mot bam,

erftvTrete ^an feli» for fme S)uTnt, at ban l)(\lev vilte trai]c [}\(m til

35anmarf, ent ^eije i et ttriftent i?ant, \aa meilet mere forn ter Par Santc

nof at l)ev\i dc\ Sliiitomme nof at vinte ^oi' .Spetnini.ierne i ^Uiftrveii.

øavo fi;]i'r terimot, at tet inir -STanjiel paa ^i^roviant, forn notte baui til

at vente tilbai]e. .^pvorlitei' tet ent forbolter fii], er tet temmelijit flart,

at Orms> foreiiivne .lHjtit]()ety!iM'te fun (>ir varet en alminteliii ^ofliilbeté-

form, paa ^vilPen Baxo Oi} antre, ter iffe fjentte \'m noje til Saiien,

Ijave lai]t en altfor ftor 35ei]t. iniltemar ventte tilbaije, fom tet \u}(é

til ftor lltilfretiM,)et for Ijan^^ S)?ænt, ter bavte ten fttn-fte &\)\t til at ^erje,

men fom nu maatte noje \u} met at plijntre paa te Utoer, te fom forbi,

cij for Sleften bift H htv, bin^r .^oniien felv ej bar tilftete. 2)ut Sjalte^

mar fulv^te te ^ifveijer, ter \)a\.''te latet fii| forlete til at bijlte barn, o^} fem

nu iffe vovete at blive tilba.ije, af ^rpi]t for ten £traf, te af (grlinij

funte vente W

(griinii (lavte vet C^fterretniniien om SJaltemart^ 5(nfomft )Trar (atct

utbi)te5(lmennini] i bvert '^ilfe, oc{ blev ter, bfter tet, ta i etbvert §i)lfe

bpi]i]i't maniie i?aiuiffibe, faa at \)['cvt i'aniiffib, fom utrnftete^, Var npt,

om ent iffe i]anffe fuItf^Tvtiijt ^j. S)u'n (ivor buitii]t man ent i bine3)a9e

funte bi)iii]e et ®ftb, er tet toi] aabcnbart, at ten ^laate af ni;e ©fibe,

fom faaleteo tilVijebiaiites?, ej funte fomme iftant forent benimot 8om=

mereny ©nte, ta JUaltemar for Icrnije fiten var bjemme, dc\ ta ter neppe

KTni]er funte vccre S^ale om at foretai]e et S^oij til I^anmarf. O^rlinii iiaD

terfor i*etini]i'bæren ipjemtov, ta \)nn fom til Sintei^net^ Oi] ber fif b^re

at S>aneba;ren atleiete var borte, ^ore S-iiiiaer fejle aabenbart, naar te

late (Srliiii] met en S^eel ilentermænt iimittelbart teifia fejle over til 3pl=

lånt, Ol] ter entnu finte en 3)eel af ?8altemaré ^laate famlet. Sjette 3!oij

1) earo, ©. 791, 795.

^) ^aijvjTtnna, gap. 273. ^Jfagnuå Srtinijéføné


1165. ^011)3 SSalbemar braijcr ^jeni fra SBifon.

fi>res]if, forn brt i bet fcl(ieiibe Im( foe^, forft fo §frtr ft-nn-c. Giiiih] feln

beOiU' fiin til fit -C"^]?!",

^'^

enten i 93eriH'n eUer piui '2tcMe, ibet ^an l'c( tvo*

(U ben ^aue, beu tiucbc isifni, fov Det forfte tifisrrijct ^).

') SSeb bctte SibépuuFt begi)nber ^ongefagacrneé SBeretninger for be føtjfnbc

fem Tfar, inbtil grcbéflutninijen mcb ©aninarf, at blioe faa foroirrfbf 03

ufulbltccnbii^e, oi^ beifé Dcbnitig af be faa Se(yopnt)i'ter, fetn fortccUfC, faa

ftribenbe meb ben rette Sibéregning, at man akne fan finbe 3Jebe bert oeb

at ta^e anbre ^ilbejfrifter, forneitimetig @aro og ©turtungafaga, tit >^ietp.

S5et er berfor l)er bet mejl paéfenbe ®teb, i .S"ortt)eb at paapege ^ongefa:

gaerneé S3i(bfarclfer, og anti)be 9)?aaben, f)Dorpaa be maa berigtigeé.

?D?agnué ©rlingeføné Saga i «^roggjarftyffc og ijoé ©norre omtale, fom

Otten anført, flrar eftcr ilroningcn 1164 JCong S3albemaré ©efanbtffab tit

(Srttng og benneé ffieføg i 93ifin famme 2(aré ^oft, famt berefter be banffe

©enbebubé 2(nfomfl tit S^ronbt)iem ben folgenbe SSinter (1164 -65), ©riingé

SSeføg ber og gort)anbtinger meb S£}onberne ueb St)rifti himmelfarte Sib

(1165) og Salbemaré Sog tit SSifen famme 2far. ^ibtil er alt rigtigt. 3

famme Drben, men meb nogle faa 2tfoigeIffr, fortalleé be famme S3egipent)e--

ber i j5''3rf?''i'>^i« 3 tiegge ©agaer tateé berpaa om Pebingen, fom grling

ubjfreo, og fom ban ga» -^jfmlotj, ba t)an web Sinbeéneé ftf f)øre at ffialbe^

mar allerebe par borte. Dgfaa bctte er rigtigt, S^i at benne/f ebing, meb

paaføtgenbe v^jemloo, maa {taa i J^orbinbelfe meb et af SSalteniaré Sog tit

Storge, er flart, og at bette ej fan Offre t)ané anbet Sog, feeé af be 23e-

giDenf)eber, fom ba forefatbt, t)Porom mere i bet følgrnbe. ?Ken t)er bcgi)n--

ber gorpirringen. SBeggc ©jgabearbejbelier labe ©rling umibtelbart fra ?in:

beéneé gjøre Soget til 3»ttanb og ^olbe ©lagft oeb 2^l)réaa, t)»ilfet be fei:

gelig t)enføre til Hatet 1165. ©erfra fabe be ©rting ftrar oenbe titfaage tit

s^orge, og ben ubførtigere S3earbejbetfe ftger nu, at ber en Siblang (um hiib)

par Ufreb mellem ©anmarf og iRorge, gagrffinna, t)pab ber omtrent fom;

mer ub paa bet famme, at ^ong Salbemar forbeb at ©fibéfart melfem

2)anmarf og 55ifen, t)»ilfft SSifrerjerne ej funbe ub^otbe. s)}?en eubnu famme

.^øft (1165) taber ben ubferlige SPearbejbelfe gru (5t}riflina gjøre t)iin 3^fj;'e

tit 2)anmarf for at ma;gle greb, fom pi omtale nebenfor, ©. 30, og op;

Ijotbe ftg ber om SSintren (1165—1166)} ben fotgenbe 23aar (1166) laber

ben (Srttng brage tit S^anefongen, optjolbe ftg fjoé i}am en ©tunb, flutte

greb, og brage t)\cm. Unber t)ané Dpt}otb i ©anmarf, heim bet Dibere,

brgpnbte >^ettefoftnerne6 Cipflanbj ©rting bega» fig tit S3ifen og opt)otbt

fig ber om SJintrenj ben felgenbe A'i;nbelmeéfe (JeOr. 1167) ffebe £)0Lrfalbct

peb 9?i)bjøfet; ©ommeren (1167) optjolbt t)an fig

i 23ifen, meft omborb paa ©fi;

bene ((Sap. 21, ©norre 38) j enbnii en 23inter forløb, t)oor ber ej taleé om

l)pab ©rling tog ftg tit (1167-68), men om Saaren (11C6) brog tjan epec

tit SSifcn, og flog £)taf oeb ©tanger, t)rorefter gloffen opløfte ftg, og £)Iaf

ftt)Atebe tit 2)anmare. gagrffinna ((5ap. 273—276) napuer intet om gru

6f)rijT;inaé SfJejie, men fortcrlter fun, uben nogen nærmere Sibeangipclfe, at

æifoerjerne opforbrebe ©rling tit at ffutte greb, og at f)an begap fig til

Å^ong aSalbemar, t)oé tioem t)an opt)olbt ftg t)ele SBintren, ()oorpaa gnben

fluttebeé ben fotgenbe 23aar. 2)erpaa, ligelebeé uben SibeangttJflfe, foitaUeé

ber om -^ettefceinerneé Cpjlanb, Srfingé £ip[)olb i 23tfen ben foKjenbe 23in=

ter, jtampen oeb gii)biefet ben paafølijenbe ^pnbelmeéfe, 03 berpaa, frtmbe=


'"1

«OTjgnué erlingéføn.

3. ^cttrfvfincrnc!? £^vftll^^ ccj ^ruicn nut» J^aniiiarf.

3Jl^(^enulr^ 23t'i'i.n] Miii ^l^], fiMii num |Vor, iffe ll^en ^cfiiiT, itrt

(?rliih]y a)lo^ft>ln^ere paa £)vla^^ene nu atter t>el]l)^^tt' lU rejfe .|pot)l•^et

i ^i'ixit. ®an^|l)n(ii]ln^o f)al>c pijfiui ^ed!.^ ^e tanffe U^len^ini)l•c fBiutven

teå uben nccrmfue Sibåan.^ioelfp, enb at bet jf ebe „no3et fenere", om Sfaijet ueb

©taiK^ec 0^ £)(afé SUtvjt.

5 ben ubførlige Sagaé S^remRilling fporer man aUerebe fn ©clomobfi^eire

t)0ou bft t)ei>et, at bec „en Siblan^" oac Ufveb meUfm begge Smiger, lugtet

bcc bog atlerebe famme ^eft unber^anblebeé om gff^» i^fc forn iflanb nocjle

!ttar, booioeb ber altfaa ej futibe oære nogen '2(iilebning til ^'rigéforetagenber,

og følgelig teller iffe „fn Sibtang" vocre Ufreb. gagiffinna bar hev et i^or;

trin, for faa uibt fom ten iffe nøje betegner 2iben, ba (Srling rojfte til

S)anmai-f, f)i)i[fet eftor bene Orb Itge faa gobt fan bave funbet ©teb i 1169

ellet 1170, fom i 1165. .feller iffe fcctter ben SPeretningon om -^etteforiner;

ne i nogen d)rono(ogijf gorbtnbelfe meb ben banffe jtrig og grebéfor^anblin:

^erne. ©aalebeé fom begge Sele fortoclleå i gagrffinna, funbe be meget

gjerne fære famtibige SBegioen^eber, of l)r>i(fe gortcctleren ferfl Ijar ciUet

berette ben ene til Snbe, ferenb t)an begi)nbte paa ben anben.

93?en om enbog gagriTinna for faa uibt er rigtigere, t)ar ben bog lige

fulbt be famme .f)Uller og SJJangler i gortocUingen, fom ben anben ffiearbej:

belfe. ©jennemgqar man nemlig (garo for bie-fe Tfar, oil man finbe, at

^ong 93albemar iffe gjovbe eet, men to 3og til 9?orge, bet ene i 1165, bet

anbet i 1168 (f. nebenf.^r 3. 24), at (Srlingå Sog til 3t)ll.inb og Slaget tteb

S>orfiaa ej foregif i 1165, men i 1167, og ftob i ben nojcfte gorbinbelfe meb

S?urié JÉ>fn'-'if'oføné ^orrarberi og @traf, famt enbelig, al Srlings 3ie\fe

til J)anmarf og grebsflutningen famme 2far forberebebeé paa Sfigéforfam;

lingen i SJingfteb 1170, og fanbt @teb flrar efter benne. 2(lt bette fortailer

©aro faa omflccnbeligt, og i bet t)ele tåget meb faaban Sagfiinbffab ^^an

^ai^be for en jtor Seel cccret S^jeuibne til bet mefte, og bavbc 8eiligl)eb til

at erfare alt fra forfte og bebfle .^aanb), at man ej fan toiole om Siuy

tigbeben beraf i bet 25a:fent(ige, fornemmelig f}oab Sitéregningen angaar.

Ogfaa Jtnntlingafaga Sap. 124 benferer grettjlutningen til famme Tfar fom

gjjøbet i 3?ingfleb, altfaa 1170; aBuri6'é 2lfftraffelfe omtaleé i 9ti)flo:

jleré 2(nnalcr »eb 1167, ja enbog be iélanbjfe 2Cnnaler, fom for ecrigt i

be banjfMiorffe Tlnliggenber følge jlongefagaerneé Sibsregning, labe bog

SSurié blioe afftraff^t 1167.

Ogfaa ®tiirtungaiaga II. 40 fommer, reb nojagtigt, "^Car for 2far, at

omtale Solecnbingen '^fre Sborgeirsfon» J^crnbelfer, til at inbetjolbe vigtige

25ata til SBerigtigelfe af Sibéregningen. :jfre, ftgeé ber, tog Sjenejle t}oé

(grling og beeltog meb bam i Slagene oeb Suneberg, ueb ©effen og paa

gf?ee (gobr. 1163.) ffiaaven efter rejfle 2Cre til 3'olanb, og tilbragte ber to

ajiiitre (1163—64 og 1164—65.) Sommeren berefter brog l;an meb ftn 9?ro:

ber 3ngemunfc til @rling, l)o3 b»"" be opbolbt jtg om 23intren (1165—66) i

t)ané >^irb. ^er et ber faalebeå iffe nogen Sale om at ©rling f?ulbe i)ax;e

tilbragt benne S?inter i S^anmarf. ©amme 23intet beg^jnbtc >^ettefoeinerneé

Dpftanbi Kve incftil^^be fin paato-nfte 9Jejfe til Sslanb, og lebfagebe Srling

om Sommeren oller til 23ifcn: bette forubfætter, at Srlmg i)i)ii! tilbragt


1166. 0(af ®ubbi-anbéføné 03 vififftf^^finfJ^ifé Dpftanb. 15

fonib, bcfli? flore (if Sii]urb S)larfUtffofh-ei' forrii]e 2^i(l>Tni]fre i Seifen,

iiiibcr jKiilbciniiri^ i^pbol^ i oi] lut (5arpi:0ori] bearbcjbet (^niiDttcvne i be

luti-iiifft till]l•a'n^Kn^e 3)ele af Dplaubcne. ^^i jiift i bii?[e iS\]\K fuein*

S3intccn 03 SBaaren i ben Offiti^e Seel af Sanbct, fanbfi)nlt9iMié i S3cr(^en.

©(aget paa 9ti)bjøEe(, f)oot: Tfre faibt, fanbt cftec ©turtun^asSaja Steb 'Mr-

{jedjcnsbaij (1 iRoobr.) om heften i famme Hat (1166,) iffe, forn ^oiujeia;

gaerne l)ax>e bet, i gebr. 1167i at ©turhtnijaftigaé idigioclfe t)ev ec ben vette,

»it iliMC nebenfor blii^e »n|"t, og bette, i goreiiing mcb ben nejcigtige J^orbe;

ling af 93egiuent)eberne paa t)oert liav, gioe ©tiirUingafagaé 2[ngiiielfec t)ec

meve Siltro enb ^ongefagaerneé.

S)et ec faatebeé flart, at jfongefagaerneé SSeretningei* om gof()onbIin;

gern? meb 2)anmai'f ej funne beni)tteé anbertebeé, enb ,'om 9JJatenatter til

at fulbftocnbiggjøre og i enfelte ffiiting at berigtige ©arog nøjagtigere gor:

tælling, og at naonlig bereå Sibéregntng, ifær faal^an forn ben opflitleé i

ben ubførtigere liBearbejbetfe, albelee maa tilfibefoctteé. gov bet fevfle cv ber

mellem (Srling» Sebiiiiigsubbub i ll(»5 og ®(aget oeb 2)i)Véaa et ^ii( af

l)cle to Tidt, i)X)Utct J^ongciagaerne ganffe i)ave ocevfpninget, og fat Soget

tit Oii)tl'inb i uinibbelbav gorbinbelfe meb (jiint. gov bet anbet tie be albe:

lee fliUe om S8iu-ie'é 2(ffæver, @v(ingé SSeføg i ®jæ(anb og ^atlanb m. m.,

og enbelig om 23albemaré Sog til SiJorge 1168, t)v>oroeb be atter fomme tit

at gjeve et ©pvtng lige fva J^yréaa^SIaget tit grebéunbevt)anbtingevne. £)g

()Dab ber enbelig futbftccnbiggiøv goroirringen i ben ubføvttge ©aga, er

at ^ettefoeinevneé Dpftanb tjec ftgeé at occre beg^nbt effev (Svtingé £ip;

t)olb i 2>anniarf, t)oovofb enten bette maa t)enførefi til 116G, eUev £)p:

jlanbenå Segpnbelfe til 1170, begge 2^ele lige uvijtigt. ®en ouen anttjs

bebe £)mft(inbigt}eb, at gjgrffmna, t)wié Sert t)ev, forn anbenftebé, maa an;

feeé cclbve og minbre beavbejbet enb ben anben, og meve ev mongelagtig, enb

ien egentlig fejlev mob Sibéregningen, gicer l)er nogentebeé 'DJoglen til at

fovflave ben ttibtløftige ^ongefagaé d)vonotogifPe gejt. govtallingen om

^vig^n og gorl)anblingevne meb SanmavE bav, bet tabev ftg nu oanffeligt

ftge hcorfor, cctvet faave mangctagtig, men iffe nof meb, at >:^uai't mellfni 1165

og 1167 ev fammenbraget oeb at t)eiiføre 2?i)Véaafliiget tit 1165, t)av ^onge^

fagaené SSeavbv-jbi-v enbog labet gvebéunbrvt}anblingevne begynbe famme -^ofl,

mebeng ga,(vffinna bertit ej nærmere angioev Siben. Sl)orlaciué i)av i gor;

talen til 3bte SSinb af golioubgatten af ©norve fremfat ben iUe ufanbfynlige

(Siéning, at bev i bet opvinbelige ^aanbffrift af benne aSeavbejbetfe iffe t)ar

flaaet um haustit (om >f)øften b. e, ben beflemte >^ø|lI165,) men nm haust

eitt (en ^øft uben nærmere 2(ngioelfe af 3(aret), men cift cv bet, at alle be

nu ejiftevenbe .^aanbffrifter l)ot)e liaustit. gejten cv bevpaa bteoen gjort enb

cærve, ibet Searbejbeven, fovlebet bevaf, at ben af gortccllingen om be banff;

novjfe 2Cnliggenbev (fom bet af gagrffinna feeé) olbeles uafl}ccngige og

bevmeb pavallt-l lobente Seretning om ^ettefreinernes C'pjlaiib, vimeligviié

ogfaa i ben af i)am beni}ttebe ©agaffrift l)av fulgt bageftev Ijiin, — uben 23 i:

beve og paa egen ^aanb (tl}i i gagrffinna er bet ej jfeet, altfaa oet l;ellec

iffe i ben cclbfte ©agatevt) l)ar inbfliffet en urigttg d)ronologiff §Bcfiemmcr=

fe, nemlig at Opftanben begi)nbte, mebené Svltng oar i ®anmarf. «JRcn ba

man nu, fom bet af be islanbffe 2(nnaler feeé, tjar temmelig paa bet 9?ene

meb Sibéregningen for Dppanben, fom altfaa gejlen paa govtccllingen om


16 9}?at3nué (Silinijéføn.

ftob ^er i So(u't af 23iiitri'n mcflcm 1105 oi] 1160 eii S^ronprætcnbcnt,

nemliii SDIitf, @imi af ,^onc\ Cfijftein 9)lalltuu^fpn^^ 2)atter 2)raria Oi] biin

(SuMuMtib ©fiuUjoajv^fpn, bor falbt ti^il]^ne^ .^otu] ;5n(^c i (5(iio,ft in-biDiMo

1101 '). ^U\\ opfo|h•e^et^ ()o» en iiuviitiii StUaiit' rcb Stdini ^ij^urb

Slgnr^att, ter eftec cii 93i'retnitii] ffal ^ave i)t gjemme efter: i f^ifen,

eftcu en anben \)Cia £^planbcne, aU\'(ia rimdiijPiit^ — |)i*at> ogfaa be fo(*

(]fn^c S3ei]ilU'n|)ebei' lufe — etfteby i ben ®i]n, t)liou Dplanbene og ^ifen, eflev

Staunuiiife oi] 93ori]arfi)i?fel \tøtii famnien, i 9Tccr^eben af £5i)crcn ^). £Maf,

biT ;ma benne S^ib maa l)ai*e lutret 1'oren, flf l^eb lui tyofterfabcrå ^j^jelp

en 'g^lof brai^t pmx 23i'nenc, til Ot^ilfen mange 2)lænb fluttcbe fti}; be

broi]e ]u] op til SDtarfec 0(5 berfra tit Cptanbene, ^nor £)[af ffal lnn»e

faaet .(voiii^cnalMi. 2>e Het^e fnart teniniiiii] manbfteru', men lHn^e^e )li}

bO(3 iffe neb til .duften, ba l^enbernutnbene Oi] .^itibftivbcrncy ^.^efaliniv-?*

miTub Pare itn-iijo S'il^æni]ere af SDTaiiuu;?. 3 ^^'^ ^i''c tHti funeé ^-loiftn

fun at t)aiH' bercriiet fii] i en fnæl^er Jlrebé.

S^a (Srliiu] fif ©ftevrcmiiuj om benne Cpftanb, traf ^an fiu-ft oij

frenift ^VL^rb^^U^i^resiler til at fifie .(liobftabeu ot] Sfibene for M ^\U

fvTlbe, at Dprovofloffen ffulbe i^ope at ani]ribe beni. Ub iwa Oommrren

bej^ali ()iin fii] ftl» til JlJifen ^), oi) tilbraijte iiOi\cn I^ib ombovb )fM fine

ixn banjfe ^riij» og fneg fig fra ©agaerne inb i 2fnna(erne. "Ut ©pflanben

bf9i)nbtf 116(5, bliucc of ©tuvl. ©agaé ^ngiotifcr utoiolfomt, og at $ba(bf=

mave Sog 1168 ftob i ten nccrniffle gorbinbclfe meb ^cttffi^einpnieé £)p:

t)olb i be r)brc (ggne af SBifen, t)iii(fcn ©agaenie ogfaa bcnfere til bftte 2fQi',

\a at Sapo enbog, ffjønt i bunfle og mere alminbelige Ubtn)f, omtaler bem,

t)il i bet føtgenbe blioe paapegct.

orbnet.

(Sftec biéfe SKomenter er Sibéregningen i ben f)er folgenbe gremjtilling

1) ®e ouenfor H. ®ibe 663, 707.

2J

?OTagiuié' @r[. ©aga Sap. 22, Snorre ©ap. 31 næoner ,,Cpfanbene,"^agr:

jfinna Sap. 275 bevimob ,,ffl^øtonb og ©itiTogen), og ai

©aro, l;uor t)an itnuefjenbelig l)ar benne glof for Tje, taler om ,,S5ifoer;

jerne", ta. faar man et beftemf 3nbtn)f af, at ©igurbé S3o(ig og S^lafé

.^iem maa I)aue focrot etfti^bé i ben norbofllige Decl afffiifen, f. (Sr. 2(i?'eim,

(gibéberg, 3bn)Eftab, JKobeneé, eller maaffee bet aller fi)b!igfie afjpølanb, ber

børte til Dplanbene. gra bette 9}iibbelpunHt fyneé gloffen albrig at t)aue

fjernet fig i mange ?i}?tleé 2(filanb.

3 ) ©aalebeé ©turl. ©aga 1. ©ibe III. 9}Jan feer t)eraf, at (Srling ^aube ops

t)olbt fig om 25aar;n og SJintrcn forub etjljbis )fc^Oi SJefttantenj ba man nu


1166. ©(ag veb 9?i)biøfe(. 17

©fibc, fnart for ^et rmilti', foin M fvnes?, frubfenbe niellnn Oé(o Oi] S^unå»

luTji, i lUMlfe S^yer ban inifaa af i\} til opl)o(&t fljv 5ft Opilanben be-

mi}t(i(é forn tenuiiditj fiirlii], fan uuui fditic ^l•l•af, at ba bi'n liMiiiere pm=

talrr ^^^ænc^ini^ %tc .J^orgctvéfpit, ^uamin-Sturlaé ^uo^cr, tev eftir

jln S3i-obec S^bonuirby ubtruffclii^e ^^Vialccii ^ai^bc tai^^t 2'ienefte (joy bet

%Vii-tl, ber beiMiebe jlonij 3"i1i'^ 3^øb, altfaa bos? ®r(ini] oi) STaipuh^ ^),

om ajaaren 1106 (\\oxtt ftt *2fib rcbe for at rejfe ^jem tl( S*^''^»^/

maatte (lan ^^re meilet Uti, forbi b^n t^itbc forlabe fm ^errc jiift paa en

S^ib, ba benne bat^bc Ufreb i 58ente Oi; funbe træniie til \i\a maniK tapre

2)^Tnb foin niulii]t. 3)en braoe 3(ie funbe iffe taale at Ijøre l!.ii^fe 25e?

brejbelfer, men iot line (SaiVT l'vin;ic fra S3orbe cii fluttebe fii] atter til

.^irben, mrbeny ban^ 93vDbt'r, ^^^refton 3>niiemiinb, nieb flere ^'^•^'^"^^ni^fC

fejlebo bjcm paa ban^ Sfib, Ub \\mx frii>\U\\ h\}d\.y gdini] fii] til £)élo,

biHH' ban aiUebe cit tilbriUije 23intren. 3'"i'^^'-'^tib lob ban altib bolbe Oje

nieb Opror!?floffen oppe i Sanbet, Oi] fijorbc fdl> tifliiionieb iDvm ^voni^é»

brobev, forn bet funeei, flere ^trejftoi] for at opipj^e Oii abfplitte ben. %\ia

et af biefe 'X^ imr ban i\} ban-:; 2}utnb i^aa et b^tngcnbe ipaar blefne

ruffer for et (iimffr A-orræberi. 2^e opbolbt |hj juft i STærbrben af ^iubreim,

ftvar nm-benfpr Cucren, ba ^Veften ^^aa 3tebef inbbob bern til fi;] paa fm

(53aarb 9Jl)^jafcl -) ftrar l^eb Airfen. S^et t^ar ftrar for ^dlebeKien^obai],

Ifte STolUn. 3), o(\ ©vliui], forn fanbt bet belejli^t, t^eb famnie-Sfnlebnini]

at lijbe 2)ies?fe, niobtoij ^"^«bybelfen. ^an roebc ober SJanbet meb fit

af ^ongefjcjaerne erfarer, at f)an be for.-goaenbe SSintre 0}:f)olbt jtg i SSer^

gen, og at bette nat at anfee fom f)ané fcrboanliv^e 23intf rrfft^enté, maa man

oc


18 ?0?agmté (SrlingSføn.

%\>l}e, Oi} forn til *)ii^bicfd cm 5Iffenen fet ^eft^i^llcn. SDcen ^^rf|Ten, forn

MV en bemmclis] S^ilb^Tiiiifu nf xMaf (V)U^lH•an^'oflMl, {)a\}^( (iflcn-bf feni)t

S3iit» til ^cnne, at (yrliiu^ lMl^L• tilOuitiiie ^^-eiUiii^ene Viia ?ll)^jefel, l\i at

bette iHir ^en iipperli»ifte Scjlit^bet) til at oln-rrumple barn. £)laf, forn laa

omtucnt () clliT 7 2)lile teufra, fatte fu} entnu fanitne 5(ften i SBeiKTijelfe

nieti bele fin §lof. 3"^i^l'^'-'fi'^ ^ot) ^^^reften Siliiijj oi] l)an>5 jYpIj]c bei^erte

|3aa bet beDite, 03 fon^ebe ifÆr for at be fif ineijcn oc{ llcrf Srif. 2)ec

biet) berebt STatteleje for bern i ©jeftebubéftuen. 2)e ^laube ifPe foldet

Icrni3e, fcvenb (yilini] iMavjnebe, Ov] fpuri^te om bet ej luir 3:ib at til at

a^aa i Ctttefanij. s!).Veften fmiuebe, at bet enbnii fun Var lebet libt afSTat=

ten, O13 kb ^am flåa fii] til 3b. ^eji bviMumec met]et i Siat, Oi] folder

urolii]t, fai^be ©rliniv $an foiMiebe boij inb iijjcn, men tniaiinebe atter ftrar

efter, oij ha'^ ^H-eften ftaa op for at bolbe SJusfe. '^i.H-eften fiMuebe at

M fun Par ?!)Tibnat, Oi^ at han enbnu funbe foPc triiiU- (Srliiu^ laabe lu]

}faa np til 9to, men foi^ iffe Iccnjie, ik^i' ha\tu]t cp Oi) bob line Sutnb

flæbe fiij P'iii, fi-H" at aaa i .^iufe. 2^a Par bet Cttefani^i^tib. spveften jiif

til .^iife, Oi^ (?rlini] fuK^re ftrar effer meb en 3^eel af |lt ??cli]e, lu»ori=

blanbt bana Spfterfiøn S5jørn 95uff, Orm .^omj^^brober, 5fre S^^or^eir^fcn

0. fl. &"nbeel bleige tilbaiU', Oj] ftobe iffe eni^aiu] op. ©rlini] l\} be, fom

fuUUe bam til .^irfe, bai^be Pel |lne5l>aaben meb, men lajibebem efter Sfif

Oji 2?rUi] iiben for .^iifen unber S)ieéfen. Sa Dttefanijen Par forbi, bleP

(?rlini3 enbnu fibbenbe oa, iawa, en ^^falme, ba ber meb eet bt^rtey i'uur»

Qana, Oij .^rii]>oraab ubenfor. S^et iMr Claf'^ ^lof, ber fom ftormenbc inb

paa ©aauben, oi\ fom ben Stat, til alIe>o ^orunbriui], b^iPbe titbai]elaiU bele

fer eder fnP ^iafier (SOtile). .g^flbiiiPii^o for ©rlinij tu-nbte C^laf )lij føril

mob bem, fom iMre inbe i etuen, faa at ban ci] ba\h^ S)uTnb fif S^ib til

at fomme ub af ^lirfen Ot? taae fine^aaben. 2*et Par ]'aa morft, atman

neppe funbe fee en ipaanb for ]u}. ©rlini^ Pilbe fi?r|l tilbai^e til fine

2)uxnb paa ©aarben, men 33iorn Suff foreftiHebe bam, at ©aavben nu

bar fulb af ^-ienber, oa^ at bet enefte, man funbe ijjore. Par at ffpnbe \u]

ntng maa ^aoe ^ræfumtionen for jtg, ba ben inbe^olber fifre ©ftailTer enb

Jlongcfagaerneé, 03 biéfe bcéubcn, fem m)é j-iaatiift, ccb bette Sibépunft ere

feeet mangelagtige, eue bfouben bcrcå egne ^(ngtoelfer, at ©viing brog til og

fra ©tfbct til aSaabo, cg at bet tibtigt om SJIorgenen, ba dampen foregif,

oar atbele» belgmøcEt, tiljlrocffelige tit at oife, at ber tier ej Ean ocrre Såte

om gebruar 1167. Sf)t for bet forfte maa 23anbct b. 2 gebcuar i^ave oa::

ret titfroéfct, \aa ber ej funbe roere '^ak om at biuge Saabe, ifjcr ba ^uU

ben ben S3inter fpneå at f)aoe »ccret meget flreng, (fe Saro ®. 807)5 for

bet anbet fan ber b. 2 gebruar om ?))iorgenen t>eb Dttefangétib ej tjace va'-

ret mørft, faafom ?Kaanen t>ar i I(te ^uarteer og f)at)be norblig 58rebe,

mebcnå bena 2ftber b. 1 ?^ouember 1166 fun car 3 Sage, og ben f)at>be

fpblig ^rebe, følgelig flob op efter ©olen.


1166. ©tag peb SRpbjøfel. 19

neb til Saabenc. Xette ffete, men be ftanbfebi'3 t^eb en ®fi^l]a^^, og inMicn=

te^e5 ^er nf^^Idfoi^ ()tin^ ^lof, foin cftfr at (nilH' bvabt iioi](c af Grlini]é

^clf inh' i øtiieii, attiu ^au^e tOlla^t ^en fov at opfci^e i)iini fcdn S^cr

lte^ ®fibi]avt>cn Mro t^ec ru l)i^lu] ^g^ci^tnhu], og J)a £»(afé g-lof Hv (iini]t

ma^^|"tcrfere, fa(Dt Oi] falm'^e» mam]i af (grlitii^y 2)utni>. STvTrmeft ©r=

(inij i\u-i' i*^l^lTm^Il^elle 93iLn-n 23uff oi] ^^^'^i-' ®i^e, Staflaven 2?ioi-n og

3rre S^Oovgei-yfon. S3iørn S3uff og 3i^«>^ fi^"! fj^^t fl^eu ©fitgaitcn, og

t;ia(p IlDen Srling oiut, men ^a ^an oau tung ^m go^cn, ait trette nogct

(angfomt. 2t"''^ffVtiD ftllIe^e ^en tapvc 5(re Og cnc mot» ^ient)cune, fot

at l)o(De bern tiduige. 3)ei-oeb frellle ()an GuHng, men ]'d\> l>(co ^an triif*

fen af en ®al'(af, ter fpitDettc ^am mot) ©jecbet. ®r(tng ()aPt)e faact et

@aav i ^en oenftcc (Sit»e eller i*aar, ^og, forn nogfe tl•oc^e, af fit eget

(2oer^, i^et l)an &rog ^et ut». 93effl)tle^e af øfi^g^u^en og 33e[gniorfet

lljffe^e» t»i't ©liing og ^ani^ 2)tan^ at fomnic ne^ til ^aabene og ut» paa

tfk-^ie, men fun met» 5ToD og neppe, og met» tet forbolbyOiiy ftoreSal» af

ti bvæbte foruten 5(ve, og flere mxile, ^ooriblantt £)rm Aongs^Ori^ter.

3)er fortalleé, at ta ©eling par fommcn i nogenluiite SiffevbeO, fpurte

^M aflerforft efter 3[re 3»?l*iibing, og ta man foavete at l)an ^aPt)e labet

Ilt Sip Oet» ©jertet, fagte ^an: „lMi'fe(ig par ^an fulgt oi? bæterligf, og

Par ten forfte til at ofre ilt 2 io for otV jeg ^ar ingen faa fjef 2}uint) tilbage,

og fan altrig faa erftattet ^ans? ^ntnter ten 8fate, te IniOe litt i'et ^abit

af l)am." 3)e roete nu i al .^aft tilbage ooer ^umtet, og flap faaletcg

nogenleteé oel fra ^aren. Olaf maa umittelluirt efter tet mit^lpffete

OPerfalt ^aoe ffpntt fig bort met fin ^lof, ta tet uttrpffeligt fortcclleé,

at ©iling ftrar efter forn tilbage til fme 2)iænt og lot fme faltne .^ri=^

gere liegraoe. Silen Olaf, ter bal^te \)am faa gott fem i ftn ^'olt, men

tog gif ©lip af ^gangften, fif formetelft tette Ul)clt S^ilnainiet „llgæPa"

(Ulpffe). s^ané ^iot faltte nogte eller» ^cttcfuciuetne, maaffee efter l)an§

^ofterfater Sigurt^ 3^ilnaPn „Sfgn(uUt" 0-

Olaf PftMeo, fom forl;en, at trage om met fm glof, teel» ^^aa Op*

•) 33Zj3nué (grIin.]åføno i^ac^a Sap. 23, 24, ©nocre Sap. 32, 33, ^aiirfftnna

(Sap. -275, vgturlun^afaga I. ®. Ill, 112. 3)enne opr?i^nfr enboc^ 9^at)nene

paa 7 af @rlinc(é ?!Jfcnib, ber falbt, eftec Opgioelle af en Ztiovteli ^a^e,

fanbfi)!inauiié en Selornbing, bfc enten uar nieb i jlampen, cUn i alie gatb

paa ben Sib i iRor^e, oc( maaffee ben famme, bec allit ferft btac\tc Sftec;

retningen til Selanb, ba ben, fom gturlungafaga beretter, ©ommercn eftec

forn ber t)en. 2)e fatbne oare 3Cre Sijorgiléfen, ginar Cpinfjob (b. e,

ben aabne ^ung, i)an t;ar oel altfaa secret meget gaomilb), SBjørn ffotjFe

Son i^jofe, Soar bøljfe, (Sunnar Sjccrejfinb, S^orobb Sorfalemanb (altfaa

en forhenoocrenbe Å^orsfarer). gagrjfinna fortaUer, aabenbart urigtigt, at

Olaf felo l)aobe labet ©jeftebubet paa Sfii)bie!el bcrebe.

9 *


20 gjijcjnué Srlingéfen.

(fln^l'ne, ^aU øfter iwa 2)iavfcr, u^en, \im M fi)iie^, at fol^e lu] neb til

^iiftni, i t^ct niinffte faa IvTiuje Svliiiij ihiv i Sivtrlnten. Spenne t^ar imil»*

liTtiC' iffe lo^ilJ, men ttriiyttc^e Cpi)dDet i ^i.^ifcll til ^tiuindiiie lIll^l'r=

(janMini^tr nut) S5urio ^enrifi-fen i Xannuuf, ter, fiH' in ^O^tlin*^ af

iiiHMi lllf^oUMi i tl•c^ie Sfbf Oil t*fijjvTrIiii eftcr S^ronen, fun flct tu(j]tc fm

£[>ui;fi.rncj''h'c "'ei^ iit ^>lU^enl^u• i)al'^e fiiaet fm fpa-be S-on .^nut uD*

tiiTiMit ti( .Wonjie Oi} SvonuMi]iT, ci^ fanM bet ej tilftrixfMii] (STftotninj],

flt a3al^emal• ^al^De gildet i)am ben ftfrfte Xefl of ^P^^'!""^ i £rn ').

Unl:er(ninb(ini]erni' i]if bcrfor Iptntfen ub paa mere rQcr min^re enb at tai^e

^ono jBalbftnar af 2>ai]e, Oij fcctte 23urié t}aa 3^anmarf^ Jrone. ®anb-

fi)nIii]fii^o ijif bii^fe Unberbanblin^er j^icnncm 23uri^'é .^alfOrober £)im,

eQcc ^tiffabcren 9fnie .^otiiji^maaiV S^et aftalte^, at (Svlrnc^ ffu(^l' inbfinbe

fil] i S^anniarf mpb en ^flaabe, mcbeni^ jl^iilbenuir Imv Jjaa et S^ci] inob

§Briiberne, for nieb S5uri»'i5 S;)\({\} at ol^erfatbe tjain Ci] faiU' l^im (il

ivaniie, naac hun lu-nbtc tilbai^e fia bitte. Silini] t'ei]aii \u] bcrfou om

^aaren atter til fine «Sfibe, Oij fejlebe mcb en ^etl;^flil] ^^laabe, ber boi]

iffe beftob af Sebinijéffiln', nu'n ai I)ané ei]ne, £>rm .^\oni]ébuobeié Oi] en*

bcel .^enbitnuTnbéi i^el beinanbcbe i}ani]ffitH', fnboiier til S^anmarf. S^er

omtiile» iffe, i)M\> Jyor^ol^l^^fl](cr i)nn k\} niob Claf Uiiccl^a, men fanb*

fpnliijinié lob ban flere ^^enberiiuTiib Mii'e fiUMi]e for at l)ol^e Oje ineb

()am, og meentc be^^ubcn ih'1, at naar Imn forft bai^be faaet 93U;U mcb

ben ma^ijtii^e S^anefonijc, inlbe ben lille ^;n-or>?flof i ?Iori]e 1'orbe let at

befixmpe. 2]albemar tiltraabtc ^^en^ertOl]et om Sommerrn, fornemmdii]

mob be faafalbte ifeiititier i ?vorpommern, oij SSoKiaftiniierne. SDien ba

Oan Mt Ha 2.n'jen mob i?eutiticrne, fif \)m et SSveP fra ben fariffc ^C>i'i'tUij

^enrif 2øV'e, tnuTi3;>iirii?\vJ-orra;beri aabenKircbci', meb^ilfojcnbe, at.R^oniien

[flu funte overbelMfo 1u] om ©anbljeben a\ benne 5(ni]iPelfe, l^in^o i)an p.ia fit

S'illmi]etot] mobte ben norffe §laabc. ^albemar belicPebe iffe eni^ani] at

oppebie bette 25einiy, ti)i faa iiobt forn paa famme S'ib opfnappebe \)ané

SlUvTnb et ^rcu fra i)Tori]e, rimelii^iuii^ til i>uriy, ^er tl)^eli;Kn lai]be ^or*

rccberiet for 2)ai]en ^j, Oi] ba ban i a( ^tilbeb raabforte fu] meb noglc

faa ^ortroliije (jerom, fif (;an af 23iffop S^iife i 23tn-i](uni at Pibe, at

^uris^ ^ai^be taimet fine SDuxnb i (5^ paa at foKie \)m\ i eet o^] alt, bM^

\)an \aa toi] \~\o, til. llben for øPriijt at labe fii] merfe meb noijet, ffpnbte

()an fig meb fin tiele ^Jlaabe tilbai]e, forft til Dftroéna (bet Peftlii]e af llfebom),

og fiben oPer til SJorbingborg. .^>er/ i fit eget £anb, ()Por \)an par fiffer

») ®aro, ©. 80a.

*j ©aalebeé niaa man ciftnoE forftare iSanoé Ubtvi)!: suscepta Korvagiensium

epislola par proditionis indiciuni edidit, iUi forn om ber fun oau fommet

SBcfO fra SJoi^f til 25a(bemac meb itngtoelfe af gocræbeciet.


1164. ^vi^ m?b ©anmarf. Slag ecb £iugaa. 21

for Dt^crfafb nf 3}i'nternp, famnirnfuftte \m bo fernein|1e 2)iæiib i ^^ærrn,

bdmbt tiéie 33urié, aatH-nlMrobe ban» foiræbcrffe ^(aner, oo, anflai]ct'e

biiin forn 'Pi'i'i'y i^pblU'l^ma^t). 93iiri'o nt^Vf^e altrlfy cit i)avt {ijoit fig

ffii(Hi^ i lunjon faaPiui 23rø^l', oi] lulPe, foiii ^l't fmif^', ftm.r bniiie bjnn

til 3i^flii"b ""'^ ^i:oget til J)anmar6. gnbog Sagaene Orb, at be ceb 3?i)réaa

traf ben banjfe j^laabe, forn n^å Ijaobe faaet >:^iemloo, paéfer nejagtigt til

©aroé (5t)rtaUing, at 23albemar nx)é oar fommen f)jem fra etZo^ mobSSen:

bfrne og at 3oberneé Sfibe, buoriblonbt 58iirt6'é eget ®fib, til t)mlUt ijan

ceb SSorbtngborg ej l)aobe faaet Sou at oenbc tilbage, peb (Sclings 2(nfom{l

til 3t)llanb laa oeb J)t)réaa, altfaa ,,netop baube faaet -^jemloo''. S)et er

enbog iffe ufanbfi)n(igt, at juft bette Sillorg l)ar bragt Sagabi-avbejberne til

at flaa be banffe Sfibeé ^jcmtoo fra Seget til Senblanb fanimen meb bet

tibligere fra iSoget til 9Jorge. goitallingen, ber i fin fftfte '^orm feeé at

tiaoe ooiret meget fragmentariff og ufainmetiljængenbe, t)ar fanbfpnligyiié blot

inbebolbt, at Sriing „fenere l)en" (uben nogen nærmere Sibobeftemmelfe)

l)ar gjort et Sog til SanmarE meb Cenbermænbene, og truffet ben fra Sebing

np6 t)jemfomne ii)bffe glaabe ceb 2>préaaj og bette t)ac en fenere Scarbej:


22 SJ^agnué ©rlingéfen.

ten nu forM te flllercbc vare brape l)\tm, cHei be, t)l^flb ter er vimelii^rre,

entnu cp^oltt fitj W- SXomyn M- 2)e S^anffe miftete maiu^c ^olf d^ en

l^cel 3>oe( @fibe, Ijl^oriHuntt ^iiriiVvi ^(t, faltt i 9Tor^nuTn^l•n^•l^ .;pccn-

ber. 2)l^fe i]tf beipaa i i^ln^, Oi] vIi)'iiM^i'^f tni nÆi(ii]i]ent;e lille

^ii?(i|"!ab ®rintl)Ln3 (©rcnaa), ^^^or te i^jorte et ftort 23i)tte •2). S^erfra

fejletc te olH'r til ©jcclant, co, ftyrete iiit til .^tjobetibal^n. SDien i)a var

ten aaroaaj^nc S3iffop 9(l'ialon tilftete met entecl fjalantffe ^rii^ere, 09

forfimrete ^v\Un )\ta i^tt, at Siortmcrntme ini^eiiftety flinte [pre l^ant*

gani^. Stbfalon, foilccUer ©aro, titfte at STortnicrntcne rare uttneifete

23iieffi;tter, men for at tnfe, ^vor litet ()an fri;atete tem, \ti{le's>i ^an flg

paa (Srranten fclv fenitente, oi] blev ftaaente ter, uaijtet ter fra te nor*

ffe @fibe forn -SSaate, fiilte af 93iieffi)tter, imot hm. Si^fe fentte tiam

Ol] entecl 'i^tle, men uten at treffe, ta øoijanijcn bintrete tem i at tai^c

ortentli(]t '3ii]te, 0^ te maatte unter 2)anerney Satter tente tiltniije til te=

tey ©fiOe. .Jlcrt efter fom ter tioiile 3Tortmænt i i^^nt for at tale

met 5lbfa(on, efter Ul\\u}t Sn)i]t pcia ih\}i^i 8iter, men te rilte fnart

tort ii^jen, uai^tet (nin bat tem at bie l(cni]er, Ci] te vare ej at overtale

bertil, føient 5(bfalon ()av^e lovet at ban IjVrrfen til Sants? etler Ji>anti*

Vilte fvti]e tem. @antfi)nlii]Vii^o ^ar ter ta været et oi] antet i 5lbfalonå

Ol] i)ii]vS WuxnM ^remficrt, fom forefom STortnutntene mi^tccnfelii]t, men

t)Vorom iSajTO tier. &{iivé ffjenne» tet vanfteliijt, bvortil te fornijete TiU

fiii]n om Xii)!]t ffulte bet^ovei^. S^et afi^jorte^o, at grlini] oi] 5{bfaIon

S^aijen efter ffulte mote^^ met et lii]e 5lntiil ^olf oij liije S^aaben ^hu\

I)ei]i]e «Siter, ©ulini] fom, men 5fbfalon merfete, at ()an biU^te een 2)Tant

flere, og fatte ()am alvorlii]t til Slette terfor. „2^et foruntrer mw}," faiite

l)an, „at tu, fom er \aa i]ammel Oi) bar provet faa mciiet, iffe er faa floi],

fom tu er i^ammel til, men fommer mantfterfere ent ^^Ifralen var, oij i]iver

oå tervet ^Inletnini] til at bryte ^yreten, uai]t^'t vi, ter ere til ^(\t, let

funte overvitlte Ster, ter fomme til 93aat». ^pvi» Vi iffe vare tefto

ærligere, funte tu lettelig met tit Siv fomme til at lu^te for at tu ^ar

brutt 5fftalen". ©rling, ^eter tet, blev baate ffamfult og bange, og ta

l^an vet et 23lif )?m fit gølgc (lavte overbeviift jig om at SIbfalon ()avte

ber paa egen ^uanb f)cnført til be fammc 2far, ba ben fttfl fortalte

Scgtv)enf)eb (SSalbemaré Sog til Storge; foregif, ligefcm »i itrac efter fee, at

gcfbéunbcrbanblingerne og >^ettcfueinerneé Opftanb, ber enbnu i gagrjJinna

jlaa uben Sibébeftfmmclfer, i SKagnué (grlingéføné Ba^a ere t)enførte, begge

®ele til ben nccit forub omtalte S5egicent}ebé 2Car.

*) gagrffiniia Sap. 273 ffger t)er at „Sigurb og mange af Ganerne" falbt.

^oilfcn igigurb ber ^ec mene», oibeé iffe.

^) ^jobftabené ^Ipnbring omtaleé fun i SJtagnuS (Srlingéfoné ©aga, iffe i

gagrjiinna eUcr af ©aj:o.


1167. ^rig meb J)anmarf. 23

9h't, iiat^ ()iin tu] (i( f!jfn^e ^saa en af ^cm, Ux, [om lm fiii]bc, itben

S^ifliitclfe bal'^e fii(i]t mel*, Pi] c^joite fi^cn mange lln^ffl)l^)llilloer. v$>an

ant)o(^t nu om S'ifl^l^f(fe til at bente ^erffiHint), ta ^ané golf (ebe af

S^oru; l)et MeD l;am tilftaaet, biMlfet ban bi-traiitebe forn en ftor S5e(=

iljernini], Oij ffimtte |1(] at ti(ti\Tte lfi(bai]en'j|'en, i)Iat) olu-r at lUTve flups

pen uffaS fra S^anmaif. Snatete» fcrtæUer Saro om tette CDtote, Ci}

l)iiorlH'{ 23eretniniien i .ipoin-bfaiien fan forbolDe juj rii]tiij, maa lian bo»]

()ai'e iitdatt flere inxfentlu^e SBiomftcrntiijbeter, Der funne forffare, t)t\it)

ter nu er t^anffeliiit at forftaa, nmiu] bt^ovletey M ijif til, at 5Ibfalon iMfte \u]

faa føjelio mot ^ienter, ter ()alite (jaPt tif ^enfii]! at ftote hane ^ouvje

fra S'roni'n, oc\ fom nu, bdæs?fete met S3ptte fra tet pdintvetc ©rintbi^ij,

luftnof (jålete tiltænft .^ioben()alMi ten famme «gfjabne, om i^ejlii^beli tertit

{)ai'te tutret. SOian maa terfor antaijc, buat ter Oi^faa i fiii fill* er ri*

me(iiU, iU 5fbfa(on neppe bar forai]tet 5Tortmæntene faa meilet fom '^a.uo

fiijer, Ol] fom tuin fe(P maaffee biw: i]iPet )li] S)iiiu' af for fine goli, men

at ban ^ar frpiitet et aliiorlii]t 3(niirfb af tem, 09 terfor Pet '^cjeliiibet oi]

minte(ii]e Unteit)anMini]er foi]t at faa tem bort. 8a,ro ti(fi.Mi'V fi'(i\ at

ta (friini] fiten paa Silbaiierejfen (ai]te til ctftety i}ter|l i^aa STortfpftcn

af ©jælant, Oi] ijif til nitrmefte .Kirfe for at b)tn'c Wi


^^ gjfagnué erlingSføn,

5rar an(iii]bc eder forlTbrrbe ©or(]fn t^cb .r\jt'»ln'nt'at>n, mrbeiu^ ban^ S3ro=

ber §6^5bern Snare iinltii]be .^aIunM'prij, ffulbe nuin ncrften fortnobe, nt

bii?fr ^^ffirftniiiiier fLU-iicmmeli*] fiutcbe til at intvne ilpftin inob nue Sfn^

Onl» n\ 9Tor^lTllT^bene 0-

a>a(bnnar baube fcrft i (Sinbe, ftra.r at iijcrc et S^Oi^ lil STonie for

at tuTUne lu] Vii*^ SToibiiuTnbcne, men tJinbvebe-o ^evfra l^eb en -^tMft, ber

ubbrob meflem (jam dc\ .^ertiu] Spenxif. S^anmarf bal^be nu tre g-ienber

pM een ®ani], oc\ tiiiibe^ t)turt OjeMif meb fienbtliiie 3"bfalb, faarel

HL^rbi^nfra, forn fonbenfra; af ben ©runb, fii]iT Savo, tial^be man iffe ret

SDiob til at binbc ali»crIiiU an meb nci]en enfe(t i5tenbe, tbi bet var at

befiUijte, at mebniy man befviijebe ben ene, iMlbe man blit»e oiu-riHTlbct

af ben anben. 2)ian fful^e faalebe^ tro, at Gritni] fif frie .f)crnber

ti( at m-nbe |^ mob £^(af lli]æi'a. 3'"iblerfi& laber bet iffe ti(,

at 6r(inij ben 33inter foretiv] )u] funbcrliijt imob \)am, o-i fanbfpn*

{u}\HlS \)av Olaf \^a, forn ft^r, ^olDt fu] fna laniU affibe^, eppe i

03rirnbfe*(S:i]nene, at man ej enaiini] iiobt funbe op\\\}e i\} an^ribe \)am ^).

^en foIi]cnbe §8aar (11(38) fif (^"rlinii en alutn-liiKre ^yare at af*

t\Tr,^e, tl)i JSalbimar, Wié S^rætte me^ .^iriui) .Sj^enrif imiblertib bar bi*

{ai]t, Pl] forn tiHij^e b>ii'be iibmi)|iet 33en^erne, ebfatte nu iffe (itni^er Ilt

Xc'^ til Sionje, mrn riiftcbe )li] af alle .ivuæfter, 09 fejlebe tib(ii]f om 23aa*

ren op til jKifcn mib en ftor %{M\tt S^ct funei^ nccilen ufini^Ifomr, at

^an om S>intren bar ftaaet i llnboibanbliiu^er meb £Maf lljiæiM, Oi] aftalt

meb Ijam, at be ffulbe mcbeé Oi] inrfe i ^^orenint]. ^^i ;DIaf, fom bistil

iffe t\U*be t*Pl'et at lUTvme fu} .^ijftirne, fim juft benne famme 3>aar neb

tit be ijbrc 35e(e af §l>ifen, ^oor ban oppebar ade fpni]elii]e ^"btæater 09

pp()o(bt fu] (ani]t ub paa Sommerni 3), mebené JBalDemar, ^im Saro for*

tællsT, bleO mo^tal]en meb a^ibne 5(rme a\ jUifferjeine, unberbanbhbe meb

bem ej fom g^ienbe, men fnavcre fom |)tn'binij, Oi) tinijcbe meb SBi^n*

gen, tniti an^ao 2facet 1167. djfaa be télanbjfc linnalev ^ooe »fb bctte

3Iac Bmislafr (f)i'r ir.ftieé ti)bitii}t Surié) hertekinn. "Klbett af Stabe (ed.

Reinecc. X fol. 191 b.) \wt at 23albfmac lob SBiiné brufne, bnilfct maa:

fEee ec en iKiéforjlaaelfe af at i)an lob t)am tionfcrtte paa Sjebonj, ber laa

mibt i en ®ø.

'j ®avo, ®. 810, 813. Jpan taler fun om SSccrn mob „piralica," men berceb

forftaar t)an iffe likefrem „gereccri", fun ,,'Kni?rfb of en .Kri^eflaabe";

0(} brujer bet cm ©otcg, 2(bfalon 013 be banffe Jlriijci-c felo gjoibe (f. @xp.

©. 814

j

2) ^JJaijn. (5r(. ©aga Sap. 24, Snorre Sap. 33, flaar ber fun: ©rling rar

om Sotiimeren i S3ifen, men Olaf 03 ()ano 23enner bcelé paa Oplanbene,

beelé ejltr paa £CfJarfer, 09 f)olbt be gloffen faalebeé ben anten Siinter.

gagrjfinna ncconer intet berom.

^1 SSagn. @r[. Ba^a Sap. 25, «Snorre iSap, 34.


1168. ^. SSatbemarS anbet Zoq til ^ot^e. 25

tierne iilebctfoc at ftribe '). 3^i^fe SSifyerjer lun^e rift iffe Dcrrct anbre

cnb £>faf Pt] batu^ Silb^tni^ve, bor lUi un^cr S^a(^clnari^ 93iffi)tti'(fe \p\U

Uhi Wi(\tn, niclieiié (grliiiiVo SSciiner Oij S^^ilb^xniiere rt;m'li|]iMis.^ flinUite

bort. djh'^ l]K(^ 55i'unt)rina, fiiHT 3iiro, bl'!lMlUl'^e Jl>ifinTJa-iie S^aiiefnuuMii?

ftorc jytaabf, O;} biHU* 8eila^|eu falt»! iiUenucm fmate >3a^^, \\u at 2tih'M

maatti fejle eet for ect i 9uib, floffoDe 3tibbi)(]i]mu' \lc\ i mæiiiibeiMié

fanimcn paa be omlij^i^rnbe Av[ipper, for at fri)be fii^ m

M ;n\Ti]tii]e

@i)n, Ol} tæde øfibeneé 5fntal. S^iuu^bcriii^ 23ori]i'rc rifte fi(l cnboij faa

uiiberbaniije 013 ivrii(C t at titffcé barn, at be mobtoi^e ^ani ivb 2inbi]an*

iicii til 33i)en6 !S'aftnarft'r mcb en biMtibelii) s)\roci'é|loii -). C^^rlitiiié

,^\riiVre, fotn forriije &a\u} bavbe boibt ]u} paa ^^ori^en, fnnbt bet, iinber*

lii^t iiof, bnme ®aiu] raabdiaft at tai^e ^flihUi'", ubeii eiu^iiii^ at efr^'r(a^e

noi]eii til bona ^yorfi^ar, t(n .^otiijfti, fortvxfler Saro, i^t? op oi] befaa ben,

Ol] ubtalte fm '^^oviinbrin!] olu-r ben(? 8ti)rfr, H i)Tiitiirni ber barbe iijort

mere enb t^vunften. 2}ien nle^^'ni> iuilbemar ubrejlebe afle bicM'e 5l)t'nffabs?be-

rifer meb 3"bbyi]aerne af 23ori]efi)v^fi'l 0(] ^eftfolb, Oi] bebai^e^e fii] i at

ia^e bein bambre fin ^(aabe, forfLMnte ban at i]aa (ii]e ik^é paa Griina,,

ber iniiMertib barbe faaet en Spccv famlet, meb brilfen b^n befatte et

tranjU @unb — rime(ii]inié ©linbbolmefunb •'') —

\om ben ba 11 ffejytaabe

Veftefter .^Dften b^rbe at ;nu'fere, brortjOv han (ob bi't fra-rre reb 'Senu

merftaabec i\} befæfte reb ©fanbfer Oi) a(le(jaaubc i\rii)émaffiner. 3)a

») Saro, ®. 817, 818.

^) ©aalebfS maa vd Dibene „finibiis suis exceptum honoratissimæ proces-

sionis officio veneiati sunt" forfUireé, og man maa bfraf fliitt?, t)uab bet

0c3 i ftij fflt) er rimeligt, ot ffialbemar, fommenbe øftenfra, if!e ^ar gjort

£imo,-jen inb ab Sunebergefjorben, men ^ar fejlet forbi 3arlsø (Seréø) op ab

Srcclen, og meb en 2)eet af ftne erigere er fiegen i Canb oeb ®unnacébi),

ber netop bctegneé forn en af ©rnrnbfrpunfterne for 23t)ené SaEmarfer, og

t)tior l;an faa(ebeé er mobtagen meb ^i-oceéftoii.

') ©aro naonec iffe ©unbet, og ©iibm (^iflorie af 2)anmarf VII, 251) troe

berfor, at bet ®unb, t)er mcneé er i Opgangen til Oélofjorben, altf.ia 3>rø=

baffunb. 9J?en naar man feer t}en til, at 93atbemar, ber bog tilfibft fortfatte

SJejfen efter ben oprinbelige ^pian, førfl forn til ^^ortijrja, fiben Iccnger oeft: og

ncrbooer lange .S:p|lin, oil man lettelig ffjenne at t)an enten allerebe

maa t)aoc i^ærot i Oslo, eller, l}oab ber er bet rtnieligfte, albrig bar iiorret

ber etler tcrnft paa at tjoce ftg berinb, men benne (Sang, fom ben forrige,

f)ar braget umibbelbart fra Onso etter Sfløn ooer til S3eflfolb, enten Itge til

3er6o, etler ferfl til 43orten og berpaa fibere fBbefter. ©unbet, Srling be=

faftefce, maa |aaleb?6 cære et af be flere iSunb i ©ejtleben meUeni Sereø og

"Portør. JKimeligH blioer tet ha at gjette paa ®rinbl)olme|unb etler SSrengen

meUem 9?øterø og Sjømø, ba 6et af gortcrllingen fcneé at fremgaa, at bet

ej fan l)ane occret faa meget langt fra Sunsberg, og bette er ben fccboanlige

23ej forbem, ber fare inbenjfjæré, t)oilfet SSalbemar, fom man feer, gjorbe, mes

bene bet bog tiUige er faa trangt, at garten berigjcnnem, felo ombet ej oar befoc:


26 gjloijnué Griingéføn.

i!>alt)cmar crfarcbe Mtn, fortrob ^an Mttrrligt at i^m til lliiDftc ^np^e

bocti''^flct faa tm\]cn Si^, l'a!^meIlfa(^te fme S>rnnfr, 09 tDi'1'l^ifli'^f ^n" i^t

nuin nu maatte U\.]e at c;nftfc ^i^i^tat'ef vcD tcfto ftmrc ^iafflu^ pi^

.


1168. S3albfmaré Stlbagetog. griing imob >^ettefoftnerne. 27

ti((»orliii ^or^aiinelfe. ^bi ^a inlbc oQe te Oi^rii^e ^alu' ffanmtet fli] l^fb

at U^ljU' ()iin^^ G^remprl, me^el^o I;aiié £?rb l)erimo^ nu neppe inlU unt>=

Iflte at i^JL^rc fin JKivfnini] paa aUccHiiten. ?fbfa(on fpaaebe vi;]tii]t.

^ot^tini^enie, nf blMlfc te flcftc ^al^te iHjft til nt X)Uh}i bjfm, opfatfe

()ennneliiit te nieniiie .riiii^fuc, ter fnavt bejiDntte at fnurve aabenluft, ifæu

niob 5(bfa(Dn, iiuilfon te met diette lietra(]tete [lmh ten, ter \mc\\t vm-

tete til at foitfittte Xi\}et.- 2)e lu'ttkjfte tn-i^ijnttc entcc] at fafte (Stene

piui bani? @fib, men McHe fnart, mc^Ut te imre tiere i ^i^aQct, treline paa

^liujten a\ tnini> ^^-olf, metent^ .lloniicn, \\m fuute:? at te ^ai*tc faaet not i

tenne ffamnie(i(]e glu^t, lot tem lobe. ^ylaaten lejtote nu til .'^amn

spoitijria, |)tH>r ter atter jfcte -Sflytteri: enteet a\ 3l'tei'ne, cp^it|"e^e a\

tere'0 (gfiO^^ftDrere, floffete \u] fammen, Oi] fovtrete met ^ef(ii]e i^liaab at

man ffulte trajic ^jem. SDien tenne ©auij lot .(\eui]en te lUTvfte Sfraa*

lere gribe oi] Oaartt afftraffe, faaoel l^et ©lai] forn iH't STettufninii i

@oen. S^oiiet fovtfatte^, inttil man forn faa lautU nortpaa, at tet om

Slatten t^et Sol^ven^i^tiC' iMr næften lii]e ]'m luft forn om S^ai^en, oji at

man t^et S^Titnat uten funtevliii Slnftreuijelie funte læfe ten finefte efrift.

3)et fan altfaa neppe tiave iHxret |'ptlii]ere ent benimot sl^ertjen, manffee

man entoi] inir fommen lii]e (il 5taMant 0- 3^er iieni^entte te jptfte ^ipiUi-

tiniier lu] lii]efrem til .^onijen met aborIii]e ^oreftiflini^er mot at tvai]e

titere, faa taarlii]t forn ip^xrcn nu t^ar foripnet met i?elMii'ti?miMer; te

tilbote jlij filler til norfte 3lar, om ^an ta ej bai^te fattet anten 23i'f[ut*

ninc), at letfai]e \)am paa et nijt ^oc\, oc\ ta fejle liije fra ?b'entfi)éfvl

ol^ec til Sfiiter, uten at tjjore ten lanj^e £)mi*ej om jBifen. 3)fn forljung*

rete SPiccniite forenete line .fvliiiier met ,altemari' 5Infomft til 2antet ^al^te flutfet fu^ til

^am, unl: faa fig i^et at forlate tereé g^cctrelant og terfor feller tnlte blitse

tilbage ent folge ^am. Santfpnllginiy ()ar tet ej faa meget iHxrct llntfe;=

') Sette ec for faa fibt bet rimcligjle, forn j^ordjergct f}ec afgao ligefont en he-

jlemt ©rccnbfe foc 3nbrnjtjcci'sfarten.

-) ®aro, @. 817—821. £)tn bette Sog tic, forn ouen onfovt, uuic co^nc Qa-

Qaet albeles.

') gagrjlinna, (Sap. 273.


28 SJlatjnuå ©rIingSføn.

effp, fpni .^iiiib pm Sejren, brr ^i>M tem tWbac^t 3^^i forrlijf ©ang, H

SSa(^fInlU• iMr i Seifen, Pii en^nu ini]en Cprin^flof ^iifte iMift )li|, Pol^ete

te, ter bcHc fLMnpromittfrei )lj] ret at bulte Ij.im, iffe iit bliiu* ti'lM>je i

STin-ae, men fiilatf Kun fil S^tiniiiiirf. 3iu terimpt ^ai^te te rn -Socrr fam*

let, 0»! fp^'^i'1'te maiiffee entoyi i ten ^rp, at (5'iiuhyS 3)iiiiit KiPte ftiaet

et (iiPPilisit ^tot. 2^e fprMfi«e entPi] i .^yfteiinene, ufen, fpm tiMiiKre,

at tiæffe fii] tillMjie til te eine ©ipie. 2)ien tet Pifte luj fnart, at (?rs

litiii i åtte ^^alt iMr tiuTi]ti|] nof til at PPeiiMnte tem. -Dan ppfpiite tem

Oil fantt tnn t>et Stanger, en øi.iait litr cftenfpr jlnialer .^irfe i 2.^or»

jiefiv^fel ' ). atiiireb tem met ftpr dHTmaiit, oii floi^ tem alteley. 8ii^iirO

5(i]nl)att fiiltt, Pl] nuuuK ?-)uTnt met barn; ClafflpiUfte Uxm'V pp i l^an*

tet (1 1(58.) 2)icn (yriiiiii forfiiliUe b^ini, Pi] ''[pi] barn paatii) l'et et S-iet, faitet

S^atJ (Dof) \\u eftevtrufftliiU, at ban'3 ^(pf a(trle^3 pplpfte^, i\] ban felP

maatte flinite til l^anmarf, bppr ban tilbraijte JBIntren i 5lalbpViV ^er

Mep ban pm 2>.iaren fua o^ tote CJ1(>9). -^^an birp be^^rainm i Siarle*

firfen, oc\ aniwi^'" a\ Spanerne fpr en i^(U}in -).

4. Untcr^antlin^cr C15 ^rcti?(Iiitniiig mrt i^iinmarf. (Fdinij Miin-r ,Rcni) ^nl^t-

ma\-i 3iii'l i -I^ifen.

»B,iltemar fprnrete rei iffe ilt 5fniireb iwa d\o\\}?, ta ban tet fpt*

(]ente %u, (1169) bapte npf at beflifle met Ilt naiMifuntiiie S^Oij til Siii*

lien, l)PPrt'et tenne C MeP erpbret Pi] ^itbuiiivrne pmbentt til C^^briften^

tLMiiHini. .ipan maa piifaa babe ftaact paa fpxntt ^fpt met ^iPeriiie, bbpc

S\0]U] S\dx[ i 3Un-il JliiZ p,ia i'irinai>p bar bleben pberfalten Oi] træbt af

ten Pbenfpv pmtalte ,ftnut ©rifsfon ^), tev nu ppfaftete )ui til .


1169. 5reb6unbei-()anbtiiujeu niob 3>atimai-f. 29

liijcIcDcs?, ^eu ene rfter ben iinbcn, antot^e .^otuienaf n 0- 2>a .^nrf, foni Pi>cn=

for omtalt, t'iir|]ift meb .^'oni( iu^(^clnari^ Softeibiittrr (s-^riftina -), oi) S5o(f»

fliU» piia lIlo^rc!U' 3ibc ivir en iuo^er «f ^ii(betnari> Xroiiniiuj iSovl)ie ^),

iHir huien niTriiune til at optræfe forn beroi? 5)ei'ner, (nt Jl?aI^ellla^, til

tjiHMU . L\] g^riftinaii fp^^e ecn SlUTfe efter jvaberen»? S^rab i al

^emmeli.i^eb Oi^ unber maniH' S^^irer Mel' fen^t, aabenbart for at |lfre

i^ain niob .fviuito ©fterftrvTlH-lfer. 2)et faltit faalebe^ nixfteu ur ]u] feli\

at ber ubbrob ^lii] iniellem .^viuit Oj] i>albemiir, oi^ om ben enb, fom bet

funit^, ej fiTteé meb fynberlis^t (Sftertruf, Oi] maaffee fun bar beftaaet i at

23albemac af Oi] til ^ar fenbt .^ol Oi] 23o(eflau noi^en .^jclp nf golf eller

s).\eniU' *), mua ben boi] bai'e bibrai^et )lt til at tHinffelii]iijoie et nyt S^oi]

fil 9Ton]e. iPTen bet ^yorbiib, il^albemar Ijai^be u\:\kH niob iijenfibi;! @fibé=

fart niellem bi\ii]e Sanbe, lH'bblit\ Oi] bette inir allerobe i oc\ for |u] fil*

fticrffelJiU til at iijorc Siovbrncrnbene fjebe af llfreben. 2^()i .C\orntilforfelen

fra S^anmarf rar i bine ISTiber maaffre enbnu laniit fiiitii]ere for h't ]\)^i

{'u}c j)Tori]e, enb nu omftunber. ^iftunjerne, llaer ^ai^aen, funne iffe unb=

iHTre .s*-)anbeU'fovbtnbe!fen meb S^anmarf, i\} berfor oiurbant] man (yrliiuj

meb ilHMiner om at ftutte greb meb S^anefoni^en. grliri] mautre nu funne

b.nu- i]runbet .jpaab om at faa ?fi"eb i^aa i^obe ^ilfaar, oc\ baube ba'uben,

fom bet af bit fohinibe fees^, ubfaftet en ^^Man, ber, om ben juft iffe fati

falbeo patrioiiff, ^oo, i\uibe meb (mm ©ønnen .^nut, bvæbt fom 25^^(^enu^ré i)}?ebfonge

i Sanmarfi bernælt meb SSolobar ®(ebooitld), 5i)i"ftf i^f 5?(m(? (i ga>],ierne

falbet 9S:labar J^on^^e af '»pulina(anb,) no, tiaobe meb b.im 2)attei-;n ©optija

ber ble» SS^^itcniarg 2)ronnini^i trebie ©ang meb .^ong Scerfo i gcerige,

og baobe meb t)cim Sønnen iBolejTao, ber i Sialbemaré 3orbebog ubtrpffe:

lig ftgeé at oære ©oerfeé Sen og ©opbiaé SSrober (fe Antiqq. Russes I. ®.

452— 4S5), SBejlgøtalagen, I. c. — 3tt man ^er ffal locfe „sun hans Sverkir,"

iffe „sun Sveikis," er paaoiijl af ^i)te, Diss. Cat. Reg. Sv. p. 93.

lit ber i 1170 oar gejbe meUem £)anmarf og @oerige, feeg fjoé ©aro ©.

848, f)V)OC bet fi;neg, fom om gejben t)aube caret i tungere Sib.


30 «Ola^nué ©rlingéføn.

ti\n\U ^of u^en ai tette ^efcii funbc fpne'5 noijet panfuftenbe. ^un te^

i\iW 111] terfot om ^ti|1en 11(J9 net» til 3)iiuiiun-f, Oi] Mel> meilet l^enffiibclii^en

inottai]et iif 5b\iltem.ir. Xet er e\\^i\] iffe u|anti'uii(ii]t, at (nm [)av fore-

giin-t at mtre fLMiiinen i Ueniiibeb nut fin SOuiiit, tbi ter tilfL^je?, at HiaU

tenuir iiai) bente ^crleninijer, tKftrocffdiiie til at iiuii teraf funte unter-

^o(te fit ^c(i]e M. v£)uii ti(brai]te JBintren iH't tet tanffe ^>f, Oi] fam»

ta(ct>e ofte nieC» 5\on\]en, ter iHir tiiei]et lienlii} mot ^ente. 3 tiofe Sam*

taler er ta rime(tv]tni!§ noi^ct af tet Mefet forberett Oi] aftalt, forn fitcn

I)lett ©jenftant for mrre formeliiie lliiter(mnMin|]er. 3 23eiiunteli"en af

%wt 1 170 fammcnfalttc iSaltemar en ftor 9iii]'^fLT[am(ini] tit SDiitfomineré*

tit iSiingjlct, teelé for at lateffriindxiiiiefin gater, ^ertui] ^nut, ter i

STovember i 109 af ^ai'in l^ar bleigen opl)oiet i .^elijenerneé ^ol, teet» for

at late frone Un Son, ten fin^aarii]e .^nut, ter aOerete imr iitn^TiMit til S^ron-

folijer Cl] bai^te faaet .^oni]enaiin. ^-iU tenne i]linirente gorfamling, bi^or

^oniien, atle 3)anmaifo Stonnornt, gejftli^c oij tiert^Mige, co, en SRixnate

a\ 5((nuien motte frem, intfantt fii] i\}]\\a Sentebut fra 0'rlinii, nemliij

ten iiMnUi]te S3iffop i £)i'(o, .i^")eli]e, Ci] (?i fe bi ff op Stepbanné i Upiala,

ter flia iDraaneter forut t^ar fommen ti{hiU}i fra Siom, boor ban bal't^

iHTret fentt af a>altenuu- fou |)0é %\U'e 9(Ie.ranter at utlMife ^ertui] ^nuté

.'iTanonifation, binlfet iim ln bat^e feet, (uffeteé barn, Oi] In^orom ban

felo nietbraijte ten pauel!i]e 23iifie -). 3)en '25te ^m\i, effer at gfriin*

UTi]i]elien 0(] terpaa .kroningen tungte funtet ©tet, ftei] øtepban Oi] .Speli]e

op paa en SorbL^jnini], Oi] benftiKete met mani]e l'en(ii]e £>rt til .^oni]en

at flutte gret met 3Tori]e, (lelft paa en 3^ai] iom tenne, ta ban ]\u fm

@on bætret met .dronen Oi] )ui gater met |)eliien=3(lteret. jluiltemar i]at? tem

ftrar S^iliai]n om fit Sejte for C^rlin^ til at intfinte jlij boé bam, for nær*

mere, Oij i gortrDlii]bet, at afbantle @ai]cn. 3^erey gvemtr^tten i gor=

famlinijen, faa Vel fom ^altnnaro offentliije 2lmr, ^ar fantfpnliijinié Ikt*

ret en forut aftalt formalitet, men Sa.ro fortccOer tet fom om tet olene

imr terei' a^eltatenbet, ter ftemte S]altemar faa forfonlii]t. (^fter .^elijeé

5(nmotnini] blci^ nu 5^\H'ern Snare, Q3iffop 5lbKitPi>^ i^roter, fentf til

©rlini] for at ooerbrinije tenne 23effct, metene tt^ente 9Tortmccnt, ©rlintj

03 Sluir, ter maa f)ai?e tntret anfeetc Slutnt i 2.Mffop .Speli]ey goli]e,

Heve tilbai]c bo^^ ^ouijcn fom ©ifler for l)ano Siffeibet. £^i]faa gru

») sOTagnuå grltngéføné ^aqa 6ap. 20, ©norre Sap. 29. 2lt Stjriftinaé S^eJ!

fe til Sanmavf fun omtaleg i)ev, ev forhen paapeget.

2) Ubrtcbt i ScneiH-nt, 8 5iot}br. 1169, og mebbeelt i Sliovfcling Dipl. Arnam I.

27 eftoL- en 2(fitnft, ijvov ^farstaUet 1170 ei- fejlagtigt rilføjet. ^«IgeS

sRccroccrelie og SSivffomfjeb for gvebéflutningen onUateé ogfaa i be eéromfEe

Tfnnater (gangebef Ser. I. 242,) men 2(aret angiueé uiigtigt 1171,


1170. gcHngé aSeføg f)oé 23albemar. 31

^l)ri|t!na bh (Svlini], enten Ueb be tiKniijet^enbenbe 23iffot^pcr, efler t'eb cijne

(Senbebiib, Inlfe at ban enbetii^ maatfe fonnne Oj] fLn'(ii]e \\C[ meb ^'ane*

foni]en ')• $0^'l'ci'n tvaf ©riinij i Seifen, l^for (;an ben Sommer opbolbt

luv Srltnv] maa iffe bal^e iHtret ret tilfrebi^ ineb be g^orbvini^er, ^an op=

ftiKebe, tyi fr i^ar i alt 80 af .^ongens^ S}Iccnbberinbe, men alle

iHiabenlofe. .ilonijen ]\u]hr. „®rib ffal h\i ^al^e, ©rlini], Oi] jei; ^ar albrii]

flH^iet nO|]en, fom fommer for at tale meb mi^ : tat hn oij meb mit], ^iiab

bu nil, Ol] i]af bort iiijcn mebbine Slutnb, fom bu fom." — „3^or bet førfte,"

finirebc grlint], „inlbe jei] )lfre mij] ©rib, fom jei] Ci]faa bar faaet: fiben

1) £iei- [taat fun i ©agaen: fiben cfter om S3aai-en fenbte


32 ?!J?a.jinié erlinijéfen.

Vil ']i\} tiife i tn'^re 9}Tiii] o.i u^fln•(islere Ilu•^ itev, tlji jeij foiiinier i ,^o\\x\

^\iii}\nié't-' Pl] ^e L^mcsC lUM-ffc .'p^.n'^!lultT!? Cvve^.^e." S^ervaa fys^fftc ban

,^oni]iMi ptia .Otiantm, i\} iiif rilKuu' til )u vSfil». Sn'C> ^i•n foiftc Sam*

ttUe, b.in fl^eIl l)iU'te lne^ .(\onijeii, fi?

lian ^0l^ \}i>xc iaa \M\u]e 23fbrei=

tcIfiT a\ ^cnn^^ tU ^an mii^tiMvlo^t" om nt fomnic ti( (fiiiiibet nle^ barn,

Ol] annlo^e^e5(^Mlon iijennem ®fepi)aiiUo om at tnaatte ^ral]t' bort i ^-rrb.

vPicn 5rb|'alon for^lfl•e^e, at ban flln^c iHxre (ijie faa trp^ forn om ban imr biem=

me, oc{ ^ette bcl•oIiiU•^f t)am. jpan biel' ter nu en S-tunb, Oi] fif cftcc

flere Samtaler Oi] "^orbanMini^er met .^lonivn entelii] [tuftet §le^ oc^ jyor»

li^ ii( bejiiie •^^Virtero 3'ilfre^!?be^. ^riuu] erfKxrete \h} fiftnof intliii til

at erfjente sl.hill^emar for •'oerre otnr jlJifen, forn tot tiiMiiiere bii^^t^e lurret

afialt, men fpurijte barn titlijie, om ban a^tet( ut fente noi^n banff iSuinb

til ^ootin»! teroiHT i fit 9Taon, 09 erintrete bam om, ^oat ter inir ffeet

Det lianeiite S^ilfccltc i critre Skiter, naonlii] om bi^orleteo .ipavalt ©ornbo*

fon i fin Sit oel bal^te crbi^eroet .aiiff 2}iant terben, ja funt't tet entoi^ ufantfi)n(ii]t, at noacn tanff .spoo-

tiiui vilce i^M til i)Toriie i\] trajieé met et baartt oc\ uli)ti|U ^olf, i Ste*

tet for at i\\\}t tet iiott bjemme. 3 fti'i ^'itf'/ "leente (yrlinii f.ir ht rimeliiit at

.^oiiiien ajorte bam felo til ^arl, Oii ul utlurfe tette, tilftot ban nu, oar ])ané

^lovetbentliit met Siejfen til S^aiimaif. 2)ian baote 0{[UU for, faiite ban,

^aot ^rempler i.'aa, at norffe SDutnli baote be^^ioet \u} til S^anmarf Otj

fauct ^arl!?iuiMi, nemliji ^inn 5(rne!?fon Oi] Jpaafon 2!i''irL'fon, bi-ilfe ['t^e

øren Ulfofon, ixaltcmart^ xMtefater, b-H^te utncn^nt til ^Jarler i 4)iitlant,

Oj] ban bai^te nu lui ]\u m\.\}t\\ 2}raiU i STorjU'/ fom te. .^IM^ .^oni^n

t?ilte opfulte tenne bant> ^^etin^ielfe, Oij forlene bam lu-t ^ifen, eiflxrete

ban llj] iMUiij til at i]aa bam tilbaante forn b^^ni^ Jl^afal, 0^^ intrc rete til al

ten l^en^^tjenefte, fom tetle Aorbolt metforte. ^yor |ln Son SOia^nu*?'^ Bam-

i\)th funte bim naturliiUMiy Viit^ ^orbaant inteftaa. '^lere untcrftottete

ban^5 ?fOrflaii, Oi] J!]a[temar i]if tillltft int terpaa. 2'0i] bleo, fom tet

fpncy, .


1170. 1171. Srfb mcb Snnmarf. 33

)'m at man ej mfb 93cftelnt^e^ fan anfin-e Un mcb i)ané 9fnj]ii'e(|'e *)•

Skille faar faa(l'^eo ftaa lH'b fit iUtit. ^rl'^en, iHMb enten ten forn

iftan^ 1170 cflcu i 1171, flut(c^ei^ paa te JHilfaar, at ^ifa\ l>el afftotefi

til SJaltemar, foni ten finfte 5(ffa(e Ix^t, men at G^ilini] fif ^en til Sen

foni ^alteinari5 xJJad met ton J-LVip(ii]telfc, at han, naar tet vaafortrete^^, [falte

ftille (30 8fibe til 2)anefonuen» ?flaate. S^eulJO!? ffulte bau cpfoftre

.^ont]ené anten altcmar, ()lten

naiMifiintiii [lmh ^Salteniar II) Oi; i fm Sit utnoci^ne ^nm til ^axi

met 33erettii]elfe til at frKje ivoni] S)ia!]nu» i .^onijetcmmet, ^in» tenne

tyte uten ei]tefotte 3liinnt]er '^). 3^enne for 6i1ini] felu mere uyttii^e ent

for Santet iiæterliiie g^ret bh'U ['ciiun-en af (grlin^ tiUii]cmet alle te nor*

ffe ^*-)Ln't{nijer i imé ^oKie, oi] ©rlin;] aflaijte S3a1temar ter()oé Sro»

[falH>et forn ^aut^ ^axl Oi] ^a\aii. 2)evpaa PenDte (griinri tilbavje, let*

faitet af ten tanffe .^tn^tinii 3:oueSaniie, ter ffulte brini^e §@rtHTn lijem.

SJct 3:illHuiefomften fammenfaltte ©rlinii et Skinna, l^i>or ban, [om tet be*

ter, rofte Sanerney £)rtboltenbet Oi^ befjenttjijorte ^retyberini^elferne 3).

STeppe ^ar han toi] befjetittijjort tem i terey ^ele ll^^tl•a;f^ilU], ta i^ore

©aijaer fun tale om Sent-for^oltet i almintelijK Utfrof, og nitime intet

om goivlii]tel[fn til at ftille ©fibe etler at opfoftre .fvon.vJl^altemart^ '2on,

binlfet fun omraley af 3a.ro. SHian maa terfor antaije, at tit'fe 23etin*

^elfer (jatv i^vxret aftalte i .^emmelijibet meflem S>altemar og (?rling,

og at te met §lit bal^e lutret beitte [fjulte forSTortnutntene, \)m SDuy*

neje te upaatinolelig i bojefte ©rat inlte baue Daft, om te l^are fomne til al*

mintelig .fvuntffab. 9Tu terimot fpneé alt at tntre \]Met af paa ten

freteligiTe og i^enffabeligfte iOiaate, 03 man tufte 5©ybern Det S[fre)fen fm

iKelinlie iH't at gii^e ()am en beel 2)utngDe 5.=»uer og *>pile til j^orccrins 4).

(Saaleteé l^ar ta (erling bleigen tanff 3'^rl, Oi^ tet gamle g^orbolt,

ter i titligere 2)age \)a\>U forPoltt faa mange Ubebagelig^eter, og — ^bat

*) ^oé ®aro, ber t)t't er faa gobt forn ben pnefle banjfe Å~il^f, foctætleé netop

SBcaioenbebecne jlrar efter greben V)bfi-ft forotcrct. garft taka ber om et

S03 til ffienblanb, bfc efter 9i0.^lré 5QJenini3 allirebo jfulbe {)Qoe fore^aaet

om ^e\icn 1169, ffter onbrré II7O5 berpaa (@. 866—877) fortccUeé ber

om a5egi\3cnt)ebec 1175 0.1 1176, og ferjt bei-fia (S. 866) fcmmfc man tilboge

tit aSfijiocntjebei: fra 1171. ^'ni)tlin.vi:2aja, (Sap 124) ber ubtn)!feli9t ncc»=

ner at tjtint S09 til 58enManb foregif ^øften famme Kar, ©rling bier» Sart,

melber bog intt^t om, t)oor lancie (Srlina opl)olbt fig ber.

'*) ?Olagnué (grlingsfonS ®aga 6op. 21, Snorre Sap. 30, gagrjfinna Qap.

27.3, Saro ®. 853. ©aro taler ej om S3(fen elter Sarlbømmet, men figer

fun at 6rling bleu 25albemar5 baanbgangne 9JJanb (miles), og omtaler be

fpecielle SBftingclfcr, ber tgjcn ej finbeé i ©agacrne.

^) ©aro ®. 854.

") @aro, 1 c.

"inun*. Tet norrte golf» ^ij^onc. IH- 3


34 Wagnus ©ilinciéfen.

ter ciiD Pan fi^fv om t>eti> ælbre biftoriffe 93erettiiidfe, — fra Olaf ten

bi'Qii^ré 2^ib ej (æni^er t»ar paa |ln '!].Ma^!^, Oi] efter SDlatinu^ ^fn Wo^e oi;

.^)ara[^ .^>aar^raa^l•t'


1171—1174. gorfølgclfcr mob jtongeætten. 35

&i'n (Selmin norblijift i Orfcbalen. 3)a {)m l^av bkl^cn t?orcn O13 ijiftefcrv*

Ml], t)inlfer tel iiil^traf omfdiii] 1J7J, Men oi^fiia ()un t)am en Sorii i

C^incne. Oi) t>a (5rliiu] lunitclii} trocbe, at t)an intet i)al^be at fvp^te

af Ofn^e, naac ()un fiMn i en niinbre anfeet Stiflini} ubenfor 9;itjet,

Mel» (jun fenbt til ^yol^tJi^ l^ai^uianben i a5erme(anl), ber tog ()cnbe

til lin g^rtde, ffjiMit bun iffe fnnbe elftc l;am, 00,, ,fom bet i bet

ft'(i]enbe tn( feeé, benpttebe fii] a\ ben ferftt 2cjlii)()eb, bun funbe

faa, til at flippe fra ()am ')• 3)et ev ct^enfor nainit '^), at ©r-

liniio ei^en -ipuftru, (^Ijciftina, for tit ©iffermaal meb ^am |)at»be ^alU

en 8lmi i^eb STaim ^oralb» 3)enne opfoftrebeé etftebt^ paa £^p(anbene.

STifola^o paa ©iffe to^, etter forn bet paa et anbet iSteb (leber, fani^ebe

^am, ^iMlfet fgneé at antybe en t^olbfom ^remfccrb, oij braiite ^am til

6t(ini) i ^ei\]en. |)an i^ar en meijet fmuf ^jnvjling, ^ ^an-5 ^pall^brober,

^oni) SDiajnu^^, fattebe meilen Jiljærliijljeb til ^am. Set t^ar, fortætteé

ber, ©rliiu^é SJtaabe, naar noi^en af ban^^ ^ienber fortei? for ()am, at ()an

talte libei, 0^ bet ijanffe ftilfaTbii^t, etter do^ flet intet til bern, naar ^an

\^iXiM i @inbe at labe bern brcrbe, men ol*erfufebe bern berimob meb alffen^

(Sfjelbi^orb, naar \)k\\[ tnlbe ffjenfe bern 2il'et. 3^il ^paralb talte ^an iffe

niniiije Cvb. 3)ette betijbcbe infet iiobt, Cij ^ylere anmobebe berfor

^LMii] 2)lal5nUi^ om at bebe om 3Taabe for b^^m. 3)ertil i^ar SJia^*

nué rtrar bifli^, Oi] ban^ ^senner unbcrftottebe ba"^ 23ion. 2)ten

©rlini] faijbe, at (jan iffe \\^x\iii'^ {v^ paa flii^t, 0^ meente at bet fnart lulbe

iKtre beftilt meb ^aiit" iJii< Oi] iHiije, b^u;? faabanne %\iW^ fif ^Jremi^ani);

„ba", \^li ban, „inlbe nof åtte biit»e ^am til ilon^e oi] biij til Dremunb",

(b. e. til at fi^^fe eller fmaije Oren). £>i] bet i]if, forn man anebe. Sr-

lini] lob .^aralb føre iib til Slorbneé oi] kl^^Uijge, uben at t^t ipen*

[pn til be J-orbolb, bi^ori ban \i^'ii til f)an» egen .


36 sDJa^nué Srlin^éfen.

^^lUjaeii t>i"refter becetftr, faiit)t (Steb. 2)laaffce \>ax M tfter af forbit*

rclfe (;ertn^er, at ?fvu (^tsriftina, bet W^té iffe imar, forlot) Santct og

tvoi] ti( (SonftiintinopcL 3}u'ii ^a bet tiOii^c fortættcé, at |)un broi] af

l^anbet i ^•oU]( itu'C> tn A^ian^ ter l)eb (Sriin 9iih'le, Otj at tt cp^olM fig

i (s'onftantinopi'l eii øtiinD 0(] l)in^&e flere 23tn-n [ammen, funt)e man lu]e

faa tjieriie formote, at tet alene lun* Ijentet^ utiibprlitje ^i(rrliiil)et til ©rim,

oi:; Ijcntei? uforbeterlii]e i?etfærtii]l)et, ter brai^te ^ente til at rejfe bort,

uten at ©onnen» 2)ratt |)abte noi^et termet at beftille M- ^or 9leften

iMfte \\\\1 fetter iffe ®rlinj] ^ente ftor eijteffaMiij Sroffab: \)an Mte

iffe færre ent fire jViiW^lt^iinfr, fo æltre, Steitar i\}, ^Igmunt, met een

3}toter, to ijUi^re, ?vinn Oi] .3ii]iirt, met wi anten, ter bet Stafa ten Ipfe ^).

.^i^or læuije fe*bnftina ot)l)oltt fii) i fe^omlantinopel, fiijei' iffe. 3)et

later iffe (il, at bun er fommen tilbage til Slori^e, ta ^un iffe fe=

nere omtale^o i ^ai]aerne. S^ian iH'et fun, at l)un tete 1178. Sant*

funliiUHi^^ b''V 1)11» tiibraijt fine fitfte 2)ai]e l)o^> fine S)btrenefræntci: i

9111'^lanD.

Crrlinii ^ai^te etters.' maniie (^tjenffaber, ter gjorte barn [fiffet til Stevent,

ban var forftantiii, en ti)i}tii] JlritUT, flog og forfaren i ilanteté *2tprel[e;

men \),m isir tillige, [om tet ^eter, grum og b'^i^rtraatente, og tcrl^et

ffatete l)an fig feli\ tbi te, forn engang bti^te paatraget fig \)ar\é 2)ué-

bag, fil faaleteé nccften intet antet S3alg ent at flåa fig til Dproré*

floffe, naar te ej t*i!te lii?e J-oti^ftraf eller 2anti'forinit'ning. ©rling be-

ffi-iiu's> forn ^oi af ^uTj:t, men tog tixtl^oren, met noget fremftaacnte 5f]rler,

langt, ffarpt og Iw^^latent 5fnfigr, 6}([i\x(t meget graafprængt. ^'^oi^etet bar

l^an noget ^aa [faffe efter biint cO)ugg fra Sromunten. 5 fit 33æfen inir

ban rolig og mtrtig. .^an brugte gammeltagé ^lætetragf, nemlig, fom

ten beffriiH'!?, lange l'iofti)ffer og ©rmer \^m fme ^vjovtler og ©fjorter,

iHilffe .ivapper og «Sfo met ©fafter. Saaletesj lot l>in ogfaa jln

frulbi- mon rftor bctti" Ubliijf tuiife \ii\ f)a!n ijtujvc Sgentlig er ber l)eUer jFfc tSo^

gvibcrftniiu^cn noi^ct, fom titnbrrr at fcctte^eiircttelfcti tibtigere, ubcn ben Omflccn:

bii}i)cb, at ben fortælleé miUcm ffien-tntnijen om Cfaf Ugæoaå 2)øb (1169) og Qiy-

jteiii 3J(t'i)la (1174). 'iDlcn ba 'JlKignuéSrltihjéføné ©aga intet næoner om t)ané

Un^bom eUcr SSarnc:'?llber, ber maajfce gagrj^innaé Drb ej tageé for ne\e,

1) ^OJagnué ©rlingofené ^a^a Sap. 21, ©norre Sap. 30. 3 Sagaen fættfé

l)eiibeé Sortrejfe iffe t minbfle J^orbinbelfe meb ©ennené -henrett Jfe, men

fortccUeé umibbelbart efter grebeflutnmgen, og førenb ber taleé om ^aralb.

Sa bet nu er rimeligt, at (Srling, meb al [in >^aarbt)eb, bog neppe oitbe

biocbe Si'\ egen jpujlrueé ®on, faa længe l)un «ar t Sanbet, fiben bet bog

nar fru l^-nbe, at SJJagnué regnobc fin Sberettigelfe til 5Kiget, jTulbe man

fnateft tro, at i)nn oar afrejft tibligere, og at Srliag berueb anfaa fig lejl

fra al gorbinbtliijljeb til ^enbe.

*) 93^ujnu6 (grliiigoloné Saga (Sap. 21, Snorre Sap. 30.


(Srfebij^op @i)|^i'inS S^irffomf^pb. 37

Øpii, ;(\onijen, ^m ffæb faa læiuie han iwt mu], men ba (mn uut&i )li]

fe(i\ ffæbtc i)an fu] ovei-niaube fiffliU. Sirai^niii^ Mt mfjiet lufHii i\] fptni-

forn, Olj flf et let øiiib. .^ani? 23e(et'eii(3eb fpiiei^ at l)ai'e boM }?aa, Innib

jyabereny 4^'^'ir^tfb Oi] aIi'orIi(]e 35ccfen tiiaa|f ee funbe ffabe. ^pan imr, ll.Kt-

ber, elffet af bet ()r(e gdf. .pertil bibroi^ Oi^faa ben 'jvorfi^Tr(tiU'cb nuiniie

enbnu Ijai^be for ^i^urb 3orfiiIafarevt> 5(ffom fremfor ^')ara(b ©ifleé ').

6. ©rfctMfFou ®l)(Tfin3 25irffemf)rb. £)i}rfttclfc af iiDc ^loflre. Sf(iu'fnl)fber

jjaa Crfnivrne.

S^er fovtæf(ee> iffc fi)nberfii]t om, bimb ber efler^? forei^if i Oiiiict,

faafæniie .^riiU'n og ^vcbi^unberbanb(iniu'rnc ftobe paa. Gufetnffcp C^-y=

tiein fpnei^ ubetuffenbe at ^al^e ræret beffjeftiiiet meb at orbne be ni)e fir*

fefiije ^or^olb i\} omiiii>c ©rfeftofen meb ben ©(anb^, ber tilforn ben.

,'Qcin ^ar iMitnof aflerebe ba Uh}t ^Manen til at iibiMbe Oi] omln)f,sV' 3>om=

firfen, faalebeé forn bet fenere, tilbeel^^ efter l)a\hS Tib ffebe: for bet for^

)le opforteg et .(lapitelbuu^o, ber nu efter S^onifapitlernes? ;3"^ri'f"'"il i''^'-'

bleiket nobl^enbijit -), oc\ inbrettebeé forn et f^Tvej^ent .^apcfl ; bei>foniben op^

rettebe^, tilbee(t> l^eb £M'erl'Uipiini], flere ni)e .kapeller ivb Mirfen fell', oc\

bereé Slitere forfunebe» meb DieliflMer, hMlff, fom man maa formcbe, l^eb

®l)ltein*5 ei^en ^yoranftaltninii Hein' till^ejeln-atUe ^). Bim en ^^elliiibom (U

ler 9ielifine, ber anffaffebef> fort efter ©ufteiui^ S^iltræbelfe, omtali'>o „^&ri=

lli 93lob," ber ffal lutre fommet fra T\m til 9iibaroi^ i 3laret IKio el*

ler IJ 66 4). Qn faa fjelben SePniniifan nepVfM^e l^æret tiloejelTaiit ul^cn

ftor 33efoftninii o


38 SRagnué @clingéføn.

ti)belii]t. l;iMb t>ec Oiifaa af jli] fed^ er (et at ffjpnne, at ©ijftein oi]

3^()oniaé maa biil^e ftaart i in-nffa^elii] ;yorl'inbe(fe mf^ ^inan^l•n. 3)en

mptiMi^t' 0(] fry.iticfe 3:hoiiuh^ 23ecfet inaa jiift bal^e inxrct en S^Iant» for

©ijftein at eftcrlipe, o^] ^et l^ar ittc befunberlijU, om ban t)al'^e Dali^t ()am

ti( fit S)(øn|'ter. S^^oma^^é 3)ra[», fcer betraijtebes? foni 2Rartl)r^om, maa Di]faa

\)aiH i]ii3rt mei]en £)p|U]t i STorije 09 paa ,3'^(ant), ^a l»et omtale» t alle

onnaliftiffe £)pti\]nclu'r. 3)et tnlre^e Ijettcr iffe fortlol^éPiié UTUjie eftrr

3^^oma^ Secfctt' .^anonifafion (1176), fpren& en Duerfcrttelfe af ^ané

Ie9en^ariffc SePnett^beffrilu-lfe efler ^en faafal^te 3^()omaé ©rfebiffop^o Saiia,

Mt mei]et ubbrebt, faancl i 3Tori)e forn paa xséIan^ ' ) 33lan^t ^e ^yovan*

ftaltnini^er, fom ©rfdnffop (Fpftein enten attcre^e lHlf^e faaet tn-ai]t i@tan&

omfrinii 1170, eQer i bet nunbiTc forberc^f, t^ar £)prettelfeu af et .^ont^ent

af regulære (^(iorlTObre efter 5fui]urtiny 9iei]el, ber meD en -*!}3rior fom

g^orftan^er, hM^ ^lofterrté inbre Orben te^fom, Dar \^aa M nojcfte

af^ængiijt af 3)omfapitlct affefulccre ^'^LTbrpbre, 09 ftob meb bern unber

(Erfebiffoppeno £^tnTopili]t. 2)i'rttl ffjenfebe ©ijftein fm eller maaffee

3)omfirfeny ©jonbom ©Igcfctcr, i^eb STiNglt^cn, lii]e ol^er for 3)omfir*

fen, tmor ber rejfte» et betpbeliijt jvloftcr. 3^il ^lofteretå .^irfe ht\tmti

^an bi-n af J^aralb ipaarbraabe opførte Sllaricfirfe t STibaroé, ^inlfen ^an

rimeligt^iié ønffebe flpttet, for^i brn laa Domfirfen for nær. 2)en biet»

Oi]faa oirfelii] tas]en neb, Oi] fiben paanp opfort lH'b ©lijefeter, men brtte

Mt Dq^, fom man erfarer, enbnu iffe ffeet i 1176. ^irfrn befanbte^ faa

fierft opmiirct, at man fun meb SSanffclii](u'b funbe faa Stcnene fra ^In-

anben. SOieb ^iufen fulijte Oi]faa .^oni] .iparalb ipaarbraabeé Sii], ber i

lien laa begraiu-t 2),

3 Seri^en blei\ fom man maa formobe, ten ftore, af £Maf ^prre

paabe^ljnbtc felriftfirfe, Ijln» Opft-irclfe i lani; ^Sib fyneé at luxre af*

bvubt, enbclig fulefort ftrar for 1170, tl)i i bette 5far lob S5iffop ^^aal

(St. «SunniPaé SeiMiinger, fom bet l)ei>er, meb (Slccbe og herlige S^rff^"/

^) 25ette maa man flutte af be mange og gamle 2(fj?cifter, ber enbnu ftnbeé af

benne ©aga.

*) Hit bette feeé af ?Korf injifmna fol. 20 og Ågrip, (5ap. 36, fjoor bet t)eber:

^ong .^arattié Sig bleo begraoct oeb ?Kai-ieEu-fen, men nu tigger f)an ceb

©Igefeter, t()i man fanbt bet paéfenbe at f)an fulgte ben .Ricfe, ijan felo

t)at)be (abet gjøre, men fom ©rfefaijfcp Syjlein lob flatte berl)fn unberSieens

lioémocnbenes SSacetægt, og gao bertil ftore Sjenbomme, og forøgebe meget

©tiftelfcné ®obå meb be (Sienbomme, t)an fett» t)aobe jfjenfet bertil. .Rirfené

gli)tntng omtaleé ogfaa i ^aralb ^aarbraabeé ©aga (Sap. 55, ©norre (5ap. 39.

"Kt flytningen ej i:)Mbe funbet ©teb i 1176, feeé beraf, at S^jobref 93tunf,

ber ffreo efter bette 2(ar, næoner .Rirfen fom enbnu Itaacnbc paa fit ©teb.

jQine UbtrpE oibne ogfaa om, at .RirEené gtijtning jf ebe fenere enb ^lojierets

©tiftelfe.


or be fi^en biulebe til 1531,

ba .Kong 93?agnué'é 14be Siegjeringé^ltac. SJteu bei maa man, meb

Cangebef (®. 12) antage at „9?egieringS:'Mai-'' ec ©hnufejl for ,,^io6-2tai:".

3

1175 fanbt bog jHe glijtningen ©teb.

'.Jf aret 1170 oar nemlig ?!}tagnué netop li Uat gammel, og faa feent fom

*) ^Tnnalerne, famt ©turlunga ©aga, I. c. Ubtcoffet „S5ergen bcanbt" oibner

om at Stbebranben maa tjaoe oærct betpbelig.

3) II. ©. 9.39.

"*) ©e Sreo fi-a 2fbbeb Silliam tit prioren Caurentiué og be ecrige ^on\)ent:

brøbre i .S:onge{)elIe (5angebef Ser. VI. 55, Citjegreen Uipl. I. 115), t)Dor

ber taleo om j^ongerneé gejbej biéfe .Ronger Eunbe neppe cære anbre enb

SJZagnué (SrlingiSfon og ©oevre, og SSreoet maa følgelig Doece ffreoet før

sKagnué'é gaib 1184.

^) Senne 2(ft)ccngigbeb flutteé \)eelå af tet nx)é næonte SBreo, beels, og fornem^

mclig, af et JBreo af 1403, t)oor .Ronoentet i Jtoflellftofiret aflægger @b«U

tjolts 2(bbeb ei)bigt)ebétøfte (Cangebee Ser. VI. 176}.


^^ «IRagnuS SrlingSføn.

SfOfut, (iiiiKv ^e^ ©ditnlnii iffe fiui fienit, at ffiilljiim pi]fim er HaftcU*

.i' ^-lUijt af JlJifnié ^Ifftaaelfe ti( S^anmarf. 3:bi ^crInet)

er ^l": lu'( i]iiaet til |dale^ey, at ©rlini] ffaffe, forn JlJifetii^ lnT^e^liae

.^^n>^ill|l, i\} i^ffop C")?!}!?, ^r^^élne^]{e^e^, enten alleretic unter t^ere^

i^pbo(& i S^aiiniiU-f eller fenae, efter ^vre^e^|^utni^l^en, \\aa .^oni] ^al^e=

mar^ efler 33iffo;^ Sfbfaloni' iiyor(anil^l^e ^^aiH' afftaaet .^^aftctlfirfen i .e!in!] a^iunfe fra 5?(?rfik'LV efler, ^IM^ ^ot ferft ffet^e efter

117(5, fra ©lultiolt, for Ojifaa i 35tfeti at oin-efte et ?fiIialf(oftcr, tnen at

^erte .^lofter [enere, ^a ^Ln•l>in^e{fen mellem jbMfcn i\} S)anmarf oploftei?,

Mei< (aj]t un^er (?ufeftplen i 9Ti^aro^?, ll^en at boi^ ^erlH•^ ^et5> aantetii^e

gor^i^^e(fe niet^ ©betbolt op()i^rfe. STaar .i i bet folijenbe l>ifl^

fee, ftob i bet iit^jifte Jl^niffabyforbolb meb 5lbfalon, og en S^iblang opiu^lbt

fig bi>v' Um. 3^et enefte, man meb ©iffer^eb lH'eb om bctte ^lofteré 2^il*

blil^eife^otib, er, at ben maa falbe meHem 1136, ba .^afteflfirfen, meb binl=

fen bengang intet .^lofter inir forbunbet, plijnbrebee; af jlJenberne, og

^) @d)pntn>}é 2Cnf)anv3 til Somfiifena SejTi-ioetfe 21. Satiijfé ^lofrcr^ijlode

@. 730.

'^) Het maatte vel nemlu] beUaqteé forn en gcrnætnutfe niob 2Cbbcbcn i QbeU

{)oltOi3 føUjfli;^ niob ben ^nnf?c ©oiftliijftfb, fivio nogcn noiff ©rffbijrop, ijiin

libbeb uabfpiu-i^t, i)avt>e labct fig SJaabigEjcbcn ovev ^'Icflret onfrtrage. S>i'r=

for fan neppe Sifcbiffop ©ijiloin, og eiiD niinbi-e bana (gfrcrfølgev @viE, 2fb-

fatoné fpeciflle SScn, i}a\>e tnblabt fig paa ncgrt faobant. Sn anben Sag er,

om 'abbebon i QbeiDoIt fet» i)av ftillft ^(ojlnt unbcr ben norjfe etfcbijlopå

S5effi)ttflfe, cg ba maa man, fom het ofcnfou i Serten ev ^eet, nccimcfl

taiiife paa Sifebiffop (gvif. @i}|tein flob mofc i gocbinbcife meb ©nglanb

og fogtf fin Stette bet.


I

1173—74. v^aralb un^e fra Orfiip faar 3in-(énatMi, 41

5fari'nc nærmcil for 1184, ^a .^(oftcret fovfte ø^ntiij niTfneé. Dg for

flia lM^t tet er fttftct lle^ ?f('^c^ 2]ifljamf> goranftiiltniiiii, biMlfet, forn ln

l)al'c fet't, \hx\ten tan a\\ti[o,(é fov afs^iort, fan ^et iffe iHtre lT(^rc en6

jVrftyfhUnini]!'!! J170. '^or S^ouifapitlernc;? x>prt'trelfc fan ^^'r (u-fier

iffe ilo^t iH-crc 3^ale om 5fiiiiurtiniTf(offerei? i^vrcftclft' t STon^o. Sien ^et

12te 3(ar()unM-ebi''o 2i)fn Clal^^l'c( inir i *)Torj]e mlop 5[iu]uffiniTf(ofter=

nci> 3^ti). 3)a ftiftl'^cy, forn IM IjaiH* feet, fovu^en (?(i]eft'ttT .^(ofter oi^faa

•Oal^onu c^(offer Oi} ^on^S .^tofter i 33erijen, M forffe enboi] iM-b O^rlini]

ffaffci' Jyoranftalriiini^ O- ^«'i n'i'9Pt "u-ve niaa man bcrfor Ot]faa benfm-e

.^aftcUffoftereté ©tifteffr ti( tenne ^Vrio^e, Oi] nai'nlii]fn antaije at ©rlinij

3iir( [lefler iffe tertn't) ^ar intret mnrffom.

Cm SelJit'en(le^erne i @fat(an^ene paa tenne l^it næt^ne tn^re S^its

ffrifter iffe fpnterliiU. %\\(i Drfnøerne derffetc jarlen ^arolb Slfabbat^é*

)>tt meo ftor 5tnfee(fe -), Oii, forn bet later, mere beffjcftigct meD @fots

lanty, ent met» STorije!? 5fn(iii!ienter. • .J:an ftot fremtelei^, forn man feer,

i et fpccntt gorbolt til tet ff otffe ^of : tet er tirfor iffe ut untret^ oi-er, at ta

5iaiinlHi(6 %\xUS 2)atter .3n!]t'i3t'rt^ æ(t|te m met (?rif S(ai][n-ene =*), ^ar«

alt>f inir l^oret til, fantt tenne Unterftottelfe ^Oi^ .^ong SJiKjam, ten i 1104 af=

tote 9)uT(fo{m^o Sroter o;] ®ftt'rfo(i]er, mot jarlen, .i^aralt ©riféfLMi, ter

tif jvovffjcl fra .§ara(t STattat^yfiMi fætimn(ii]iMié falte:? ij)ara(t untje, U-

^ai^ ftij forft met lin S3roter S)iat]nib^ 9}Tani]e til .^oni] 9}^l^]nl^5 i 9ior=

i)e, 0^ anl)o(tt ^o^ ^am om 3'irfi^nalMi Oi] .^ali'te(en af C^rfni^trne, faale-

te^> fom ^an^ S)torfater Stai^nt^alt bal^te be|lttet tem. Sunjnus? ffa( oi]=

faa ()al^c fojet bam ^eri, ffji?nt tet fyne» fom om ban terpet miwtte ftote

C^aralt aiiattatbtM'^ for .SpoiH-tet, bt'ilfen toij fiten, luiiitet (um eUcrc^ iffe

faa (et ti(t|ai» ^yornærmelfer, lufte fii] fom en mui 3:il()ccni)er af C?rIinivo

0^ iloni] 2)uiiiniiy'y %Vn'ti. 9)?en 33eretnini]en om v&avalt uni]e*5 |)æn*

telfer er meilet fonnrret *), o^] blnit enten nu 2)tai]nu5 \)av ijjort ^am til

*) ®e oocnfoc II. ®, 9od.

') Se openfoc II. S. 948.

') S. 0. II. 850. Om (griE griEsføn ©lagbrelle, gift mel» gfJaijiioarb 3ar[é

25attec Snije^erJ, fe ooenfoc II. g. 943.

*) Orfnevincjafaga, ®. 408, fortctller nemlivj om |>arnlb ungeé g^>ibe meb

^aralb 5}labba&()6røn oc) ^alb, faa Del fom om .Kong Silljamé JFCrig mfb

.:^avalb 2atl i ten 2(nlebning fom om biéie SsBegioentiebev ffulbe t)aoe funbet


42 «JJlaijnué Srliiigéfen.

3arl filer ej, er M ttmmtlu} t^ift, at ban Iffe gai> \)am noom lliibevilur^

telfe, tbi t>a .C^am(^ Hr\t{( tiduiyie t^efteu ouer s^aM — ^er \~ii\ei iffe

iiiuir — aiUob l)an fun ^ja[tlan^, oci, bi\]ai' lu] Derfra |]rar til Xlataneé

Oi] vitiere op i 3fot(aiit) til S\onc{ 23illjam, Der paa ban» 5tnmoi)nini] for=

lenete biii" '"^"^ ipall^belen af .^^ataneo: fia Den SiD fi^rfoinDer l)an i en

lanii S^iD fi"a i^iftorien oi] fonimer iffe fiein iiijen forenb Ktniie efter Aong

aiiaiVuaVij 3)oD. ^an i)ii\: faaleDei^ vimeliiUnié i al ben !Jib bolbt |li] i

fm Xeel af

^~atane^5, unber ibeliije g^.-jDer meb .^aralb 2)iabDabbtMcn, ter

for heften berffebo uforftprret paa £^rfniieine fe(P. 5(f anbre merfelii^e

93ei5il'enlu'ber paa Oerne ncciMie», fovubea øivin '^l^leii^^^foné ^Joj^ til ^t'

lanD 09 UnDerganv] ber, ^t^ilfet Pi allerebe oPenfor bare berettet ')< fun

om ben alberfteiyie 33iffop SSilljamé 3)ob, HOS, altfaa efter at ^al^e

tæret 23iffop i |)enPeb 56 9(ar. ^an biel' beijral^en i S^omfirfen i .^ir»

unge iffe fatbt fecenb 1198, og ot be etrige i gorbinbetfe bermeb flaacnbe

25cgtDenf)eber, naonltii ^axalh ungeé 2(nfcmfl fra 9iorge mcb ©igurb SKurt,

iffe ffebe føc^nb t 119(3. j^oceben figec enbog ubtn)!ff(tg, at bet oor Soerre,

forn ba fjaobe fotlenet Jparalb meb -^alobrlrn af Orfneerne. 3a fnbog be

iélanbjTe Wnnaler tjenfore ^aralb ungeé ^M tit 1198. 2>a man imibtertib

af ben C>milccnbigt)eb, at gjfagnué ?0?ange blev tilbage fjoé ^ong «DJagnué,

og falbt meb barn 1184, fan fee, at bet bog fortiotbei- fig rigtigt, tjoab £)rfn:

eningafaga bocettec, nemlig at Sputali) unge, lebfaget af ^:)3?agnu5 50? jnge, rejfle til

t)am foc at faa Savleocccbigtjeben ooer Ccfneecne, maa Ijan faalebeå i)ave

gjort to gtejfec til S^Jorge, en unbec SJJagnué, omtrent t?eb 1174—75, en un--

ber ©oecre, 1197, men Ccfnepingafaga f)ai- aabenbavt fammenblanbet biéfe

to 9?e)fer, og gjort bern tit een. >^aralb unge fan altlaa »eb jtn føvfle

SRejfe tit 9'lorge ej t)aoe ertjoeroet mere enb ben tomme S^rtftitet ocer vf>alD:

belen af Serne uben at faa benne ^atobeet i Sicfibbelle, og i)an maa ceb jtn

Silbagt-fomll tit ©fottanb, bcor ban, forn man fan ffjenne, t)ar opbotbt ftg

^aa jtne fæbrenc ©obfer i ©utljerlanb eller ^Kataneé, ftrar f)aBe tpet tit ^.

gJitljam, ber forlenebe ^am meb^atobelen af fibjl næonte Sartbemme. 2)fraf

fan man nu ogfaa forftare, t)»ab ber eUeré iffe optcfeé i)oé .^oceben og

gorbun, t)oortebeé ^auulb SJJubbabbsføn forn i gejbe meb Jlong SSiUjam: bet

fDncé nemlig for en flor ©erl at baoe ræret, forbi ffiiltjam tog figaf^aratb

unge, og unberftoitebe barn i bane ©trib meb ^aralb ben crtbre om Ijiin ^atr»;

beet af Jtataneé, paa boilfen benne, forn man let fan forflaa, iffe goboiUig

rilbe gitje ®lip. ©er flaar ogfaa, {)oor ber i)anhle6 om ben forfte gejbe

meUem SSiUjam og ^aralb, at „^ongen gao >^aratb unge .g)alt5beten af ^0=

taneé", l)oitfet t)er enten, meb ubeftemt Sibéangioetfe, betegner at bongen

oUi-rebe t)aDbe gicet tjam bette Sen, eUer, i)mé bet ftgter til 2Caret 1196, at

l)an ba, oeb gortiget meb ^aratb ben ælbre, ogfaa bcfræftebe.^aralb ben i^ngre

i f)ané 8en. Ult bette ml tpbcttgere fremgaa i bet fetgenbe, l)Oor biéfe SSe^

gioenljebcr fort(iU.'é. ?Wen merfetigt er bet, at Orfnet)ingafaga felo intet

nceoner berom, ferenb efter at \)ax>e omtalt SSijEop 23illjam ben i;ngreé

2)øb 1188.

») Se ooenfoc II. 945, 955.


I

1173. S^ii-Eebeinenieé glof. 43

feMn^, Imx Inm^ 6kav ni)^ er (^jénfunttrn ^). S}ané gftcrfp(i]er ^cD oi]=

flia SiUiani, men man l^eb fi^r Sicften iffe mere om \)m, enb at lian tnir

2?ifPop i 20 5(ar, oc\ h>^c 1188'-^). v^ané ©fterftifiier imrii]icn ©falDen

S^jarnc, en (Sen af ^\ia( ^ii'''^^ 3)attcrbatter!:> 2)atter ,g)eibjorij, in] tm

mæjjthie Kolbein ^tuga, t>fr paa en af fme 23eriDt>e(i'er, Den litle O

S5ii]r, (ot> opfcre et 8teen=^a|ltett, af ^inlfet Der (iije til l»ore S^iDer tar tnt-

ret Scimini^er ^).

7. .^ronprætenbcnten Syftcin WiOila og jBirfebcincrneé ?flof.

6vltng ffaffeé ^aaroe ??rcmfccrt) mob ^aralf> &i\lcé ©fterfommere

forfejlebc, forn ©atjaen antijber, bereé .£)t'nfiilt. S^i De, Der felD lnn?De —

man funDe fii^e — Det UbelD at neDftamme fra en af ."paralD ©ifle^^ (Son-

ner, maatte, om De enD eOeré iffe tnu^De tccnft pm at lutffe nLH]en £^ps

ftanD, for Derei? eiien 8iffer()eDé 6fi)lD fule ]\o, opforDvcDc til at frøt^e

tereé Spffe forn .^ronpranenDenter, og De, forn gjorDe 2)iine til, eQer enDog

blot miétænfteé for at l)ol^e meD Dem, funDe ej længer l^ccre fifre ]}aa

SilH't i Dereéi eget g^æDrelanD. ^aa Denne SDiaaDe maatte Der ncMu-n-

biginis.^ efter^aanDen Danne fig ^(offe af 9)iænD, Der, forn mitstccnftc for

eller olierbetiifte om politiffe ^-orbrijDelfer, fare freDIøfe i Dcrey gæDre-

lanD, og Deef» maatte foge 3^ilflitgt tilfjelDi? eller i 5fot»ene, Declé rem=

me oner ©rænDfen, l^eD l)tnlfen fornemmelig faaDanne g^lugtninger ^at^De

Deref^ S^il^olD. (SaaleDet^ ovftoD en ^-lof, Der i S3egDnDe(fen tiar

Daarlig og ubetuDclig, og neppe engang tegneDe fig til at bliiu' faa farlig

forn .f^ettefi^einerne^o, men fom Dog ej alene ffulDe rorc ©rling ^arl oiu-r

^oucDet, men, unDer en ol^erorDentlig Wianhé SeDeIfe, enDog beiMrfe Ijt^aD

man funDe fal^c en fulDftænDig @tati'omi«æltning, og gii^e l)ele 5Torge^ in-

Dre !éw en foranDret ©fiffelfe. Sjette i^ar 23trfcbctncntcé glof.

3 flaret ii74 fremftoD en ung, enDnu iffe ganffe fulDi^oren, 2)ianD,

veD dXan ©pficin, Der fagDeg at l>ære en 'Ben af Sxvnc^ (?i)ftein iparaiDé*

føn, et llDfagn fom ogfaa fijneé at l^aDe |)aiu fin Øtigtig^eD, Da Der in^

») ^Icmlig i ben e^lige ^tel af ^irfen, ^enimob Scoret. 3 ©cacm laa en

SSfppIabe, ber nu opbecareé i ?OJufeet i ^irEeuaag, meb ^nbffcift: hie reqiiiescit

Wilielmus senex felicis memoriæ, primus episcopus: t)inlfft 3nbt)o(b fi);

neé at oibne om at ^laben ej eu neblagt \txax oeb t)Qné SBegraoeire, men

fenei-e, maaffee »eb ittcFené Ubcibelfe, ba fjané ®cao rimeltgoiié maatte

flptteé.

^j Orfnepingafaga ©. 406, jofr, T^nnalerne.

^) 2)et Ealbteé af Snbbpggcrne castle ofCoppi Row (b. e. Kolbein SRuga)} men

Kolbein cc i golfefagnet bleoen en u^i)re Søtun.

^


^"^

SJJa^nuS ©clincjéføn.

lJen|le^i? fa(cy om at noiien jijorte 3nt*t'f"^iniV'V bcrimob. ^m tnir fitiiif

af llM^prti^:?, !i^fn af S>vTrt, nieb et fagert, tftiniiflii] Iit:et ?(ii|^t, M^oifec

man fxtininlifitMi^o jvu' b>mi 2'i(ninMiet „2ilei)(a", b. t ^en Ii(Ie 'il.Mvie V>.

!^i( ()iim, pc^fr bet, 1llInle^e ber fh] niatiiK Mn]tii]e S)uTn^, ber flai]ebe

01'er At ^iife niiftet ben-é g^vttre, S3rJL'^re etlrr nænmfte ^^rænter, eller at

kt'e libt 2'iib paa ^eri'>^ (^jenbcmme, be flefle unije, mere U\\>xe enb for*

ftaubifjC. 3)et er at formot-e, at te fltfte af bein ^orte til l^eimiuijerne af

.£)ettefi'einernt'y ^^Virti, ]\h\ im\iet mere fiMii bet ubtrijffeliiU lujeé at en

ftor 2>eel nf bem tvu-e ilUarfer-Sliccnb, oc\ jlben O^uftcin juft fremftob )?aa

ben Jlanr. ^er er ban ml bcrfor Pi]faa Olei^en ovfofli'ff, fHec i atle^alb

{)cmme(i,] bentet berben af enfelte iblanbt bern, ber ifær terftebc ef*

ter .^eiMi ouer grllnj], Oij bevfor bedømte en SJTobfoniie at opllille; t^i

bet er Iffe at formcbe, at ban felt\ faa iinii forn ^an far, ffnibe bafc

l^ol^et at pptritbe \om t^ronprætenbi-nt, uben at blioe ppforbret bertil af

anbre Oij mere erfarne 3)utnb, ber fatte 9}iob i barn, Oi] lofebe ^m fif=

fer 23iftanb. ©nftein beaai» iu] fprft, meb en Sed af bcm i fit ?fplo,e, til

Sflvlen S?vrsV' ^^rofa i ©autlanb, biM'y ^uftru 2?rigiba tnir Aoni] aa bcnne 2'ib

nærebc iOnffer Oi] ^orbnabninijer, ber flraftc ]u] lani]t Pibere enb ban'5

93prb eijentlii] berertijebe pam til, men forn pn^re SJleblemmcr af ^an»

M 9ifmli\3 of mey, SK», ^itje. £)rbpt meyla foarfc ganjfe tU ^ft^^otfff^ mavilo.

'•) fftjccje VMc iProber af SJZaijnué 9}?innejtio[b, §.ibet til ben bffjenbt? Spr^je

3Jrl af Sji-lbo, om ()rilfeii locnger nebenfov, gaber til gDiriijfé ^on;ifi- SSal;

bi'mac 0^ 9)Jai}nué, garfabfc til ^ortu^ (SriE, hvié Sen OTciv^rnté iviabe rar

©i-ifdjeé 0^ 9iorjfo ^cn^c. 2^i)i-^o Srofa coi g^ay^nué SJJinncjviolb vare

•Sonnci" af iBt-nebift, ir.ob ^ilnar>:i Sigfol, 5ea af «poobin.jcn golfe ben bii^ce

meb ben banjfe .S'o;i.) jtnut ben t)i'Uiijeé ©attec ^Ui^eijerb, fe ©avo, ®. 592.


1174—1176. epfletn SWeyla o^ SSirfebcincrnc 45

©(cciit Pirfe(ii) buo^k til Ubfifrdfe, inlbc ej l\Tre forunbeiiii]t. S?el>

©Dfteubo Sffrcjfe iiifbi^ai^ i'>uri]c l)ain ntn^le ??olf oi^ 'ipcnsie, oi] nf»

fanDt fui, forn t>ev ftaar, lu-l iiieD luuii; Iniabe bnn Oi^ l)any 4^u|'{ru iijnis

tOiie l^eb SIffffbeu bcreé s]ot)c gijftei". ©pftciii OciVUi fli} berfra mrb fit g^oli^c

tillnii^c til Sconie, oi] opt)olbt Hil for t>ft forftc i ©rænbfeffolUMiepaaaHar-

fcc, hwv enbnii flere fanilebe fii] til ^atn. SDien ba ^aii Oii bani' 2)uTnb fun Ijal^be

faa '^peiuie, maatrc be ffajfe fu] ^'pljolb, fotii be bebft fiuibe, lH'b nt viHH' ocj

plunbie i 25i)i|berne. 3)e luire for faatatlii]e til at be torbe Dpl)ol^e ju]

UTni]e Ha eet @teb, men ftrejfebe oibt i\} bvebt omfrini], ibet be fnart

forn frem H^\

eet, fnart ^aa et anbet


46 9J?a9nué (Sritngéien.

fere 0, 2^n^lTman^ell iJlifoIaé ^tgitrbéføn, om biMlfen t>ci' ot^eiifor er

tn(t, tittii^emet) fin *2iniiei|>n, Seu^el:man^ell @rif 5lrncéi>n -). a)iavif*

meofe fitre (8 iSeptb.), ^a *)Tifo(iii> cij flevc ijif fra Ottefaiu] ^), forn

6nf iu'n til fm (Slnl]erfa^er, Cij fai}^l• at nDi](e ^ifferr, forn juft rare

fomne til 23i)en, paaftD^e at ^aue fi-et en 2)la;nl]^c Sql fti)re in& ab jsjor*

ben: „bet niaa iMft," fai^be ^an, „i\Tre Sirfeluinerne, Oi] bu ^jcr rrtteft i

at k^( HvTfe 5((larm, ocj befale SBpinccnbene at famle jlij beistbnebe ube

paa i^ren." — «S^u er alt for lettrienbe, SJuuuj," fisirobe STifola^, „naar bu

(Dttir til etboert loft ®naf, ^iffcrne f^lre meb; iMrfcbeinevne, tænfec

jevj, ere nu, forn fLU-, i^fter ^aa SOuirfer, Oij rccnfe neppe paa at bjenifoije

oé S^brtMiber, men om 3 enbeliij imI, funne in jo fenbe en Sfube uD

for at unberføi^e ^Saijrn, o^ fiben bc*lbe Sbini]." ^t^if fi'iibte «Sfuben afs

fteb, Ol] iiif berpaa iijem. 2)a M rinijebe ti( ,!poimee>fe, i)if Siifolaé aU

ter til .f\irfe. (grif f om ii^jen til \)im oi] fai^be: ,;^co, tror luft, SDiaag,

at (?ftervetnint]en er fanb, tbi ^tv ere be ^-olf, jeij [enbte ub : be bal^e felP

feet ©ejlene, Oi] antai]e beftemt, at ber er llfnb paa gccrbe. 3f^ raaber

til at fi ribe ub af Buen o^ famle «yol! fra ^^mei^nen, tbi ber i 53pen

tyffe» ber mi^ at i^ære 2}rani]el paa ^yolf." — „3)u er ba o


1 176. SBicffbeinernc i Sf5ronbt)iem. 47

Cr^rt nf, førcnb \)t\i (SfaavHvnmmtt imu opfi)(bt af g^ienbcr. 93irfi'bei:=

neriie, ^er foiii ijanffe uiu-ntrr, ()ln ®aac^, foin De nu ijaiifEc OIIInlU]t'^e.

3)e raabte til ^am ot] b^ul i 3"aiiet 09 ffø^c

nt'^. STifolii!? Ol] l)a!Uo 9}t^n^ l?æri]i'be ]h] mol) £)t'ermai]ten, faa goM ^c

fimbe, int't> Siieffiib, ^aan^ffll^ ih] iC)t*nftenc. vf)an ()al)t)e et n^M SfjolD met)

fLn\]i)lt)te 9Tai](ei 013 Siffer. ^].\ia M ffø^e Sirfebeinerne fiialete^* nt ^is

lene ftoDe i lijie til 9lørl)aa^^ene. ,/9?u fvi(]er mit @fiol^ mii]", fagt>e

STifoIa^, Ol] fif fort cfter fit 33aiiefaar. ®n ftor 2^cel af Ijané SOiænb

falt)t met) ^am. .Span^ 2)ot> birii almint^efiijt beflaget ')•

S^^irfebcinerne fammenfalcte mi S^btiu] i 9?i)en, oi] i]ai>e 3"f'^''fl9fi'n^

g^re^. 2)iéfe unbcrfaftcbe fii] alle fammen, oi] (?i)ftein fif ^onijcnann paa

£)retbinii. S^tan uar, forn man tl)^elii|t fan fee, flet iffe uiH'Ifomtnen, og

op^olM lu] ^el• no^en !Sit», me^ené ^cr ftrj?mmetie ^yolf til bam \\\a Prl

fra 95i)i'n forn fra i^ant)et, lh] i]if l)am til ^paante. S3lanM Méfc l^are

tie tre Stønner a\ ®u^run, ipuui?friien paa @altnei" i S3iH)iufen, beb 9Taim

3on .^ettlin^, @ii]urb cij S^itljam-). Ub paa ^'^ffcii t»''^'!] ("i" l^tni^er

int) i S^l^ronbelaijen met» fin glof, ha fremDele^ tiltoi]. 33lant)t bern, ber

fluttebe fli) til bam, næi^nei^ in^faa en S^ljorfinn fl^arte af Bnaé ^), bec

fom met) lin ®on .C)eli]e cg en ^eel JSrop ?yolf. £)l^er()ot^et) fan man

fige, at ^ele ISl)rønbelaiien erflærrbe fig for ()am, og te bobfte 2.^onber»

©onner forenebe fig met» ^am. 3]eb jSintren» S>egi)nDelfe fom i)an tilbage

til STibaro^^, og begai^ fig bcrfra til £)rfe^ale^, for at brage fijb oiht

^ielbet. 3)a ^an i Crfebalen lot» fin .^ær tirlle, befanbtef> t>et, at ben

ubgiorbe ncrften 20 ^'^unbreber, b. e. 2400 S)ianb. S)a be imre fomne

ooer ^-jelbet neb i ©ubbranbébalen, fortfatte be Sjoget længer neb paa

») gjJagnué (Sctin^éføné ©aga (Jap. 30, 31, ©norre ©ap. 39, 40, ^agrjftnna

(5ap. 279, ogfaa 2t)iobref ?0?unf, t)in6 Sfcf cUeré iffe gaar (ængrc enb til ®igurb

Sorfalafarecé Seb, omtater bog Ieiltg()eb60!t5 9iifola&'é Døb (5ap. 31, i)vct

ban opregner enfelte of bern, ber fulgte meb røagnue Sarfob paa SSefter:

t)aoét03et. SSIanbt biéfe ncconer tjan ogfaa ,,U(f SJaneefen, Srobertil ®ig:

urb, ber pac gaber til ben 9^ifolaé, ^oem @t)ilein, biin ulyffelige gorfte,

bræbte i Stibaroé" (Ulfr Rana frater Sivardi, patris Nicolai, queni Oustein

infelix tyrannus occidit in Nidrosiensi metropoli). Dgfaa t biéfe Ubtri)f

ligger ber maaffee en S3ef(age(fe ooec 9^ifola5'é S>rab.

*) 2)iéfe tre unge ?D?(xnb falbeé i gagrffinna ©attncåfofinerne. ©igurb foree

fommer ofte i ©oerreé ©aga. ©ubrun, bereé SRober, maa t)aoe pæret en

an feet ©nfe.

3) «OTuntbe, (fe 3(nm. tit liallå ©norre II, ©. 209) antager bette for ©aarben

©naafen i S3erbalenj bet funbe bog maajfee tjer betegne SSDgben ©naafen i

©parb^ggjafolfe, Peb ©naaffnpanbet.


48 9}Za3nué ©dmgéføn.

£)p(anlicne, til 3^^oten, ^")a^cIlUl^ Oi] Øiimieriff, Oi] U\c(i>e ouenilt Siinbet

unter fu], ^ct im( fii?e fif ^nMH)ii!]erne enten meb Sl^ang ([(eu mcD Det

©oDe til lU ()i)lDc gniftdn [lmii Sionje^o ^voraie M-

2)a (?rlini] 3'i^'f o^ a}uh^nué fif bore om ©yfteiné 5(nfoni|"t ii(

S^^roiittliinn pt] ^renii^ani] Der, ileDe 2)i'ai]nu», Der nu inir 20 SIjiu tjains

mel Oi5 altfaa fulDfommen ntDnDii], ilraj: om ^peften meD enteel ?^olf

til a>ifen, Oi] bejvu^ )!.] til S^unytuTi], bl^ou Inin inMil luDere toj] jlt

©vTDe, meDeuy (Srliiuj met) en betDDelii] @ti)rfe Mei^ tilbaiie i ^ercjen, for

at wxvc l'et) ^ipaanDen, om Sirfebeinerne ffulDe læa^e S^iltnii^et^ejen om

(Sofyften. 23irfetn'inevne fif paa 3iiiii]fi-ife bore, at Sto^nu» opbelDt \\Cj,

i Suuéberi], Oij ftel^neDe itvax neD til JBifen, for at ani^ribe barn. (2anl>=

fi)nlii]ini!? tOi]e De Den fcrtefte Bej fra 9;ini]crife, nemlii] iijennem S^ioD*

()eim Ol] (?fer ncD til De inDie ©i^ne af JI5eflfo!D. Sjette tnir l*eD ^uUti-

Der. 2>a 3)uL]nué, Der ^olDt .^ulct^jeftebuD i S^imtHien], fif dhy!- om De*

re^^ nær fonfiaaenDe 5(nfomft, falDte ban ftrar fme ^ritiere fammen; Oi]-

faa £:"riu ^UMUj^broDer forn, rimelii^iniy fra C^^élo, nieD fm Sfare, foruDen

niaiii]o anDre. SDuuinu^^, ^l'l' ^'ilDe forcfomme Dercé 5Ini]reb, Dvo|] Dem

imoDe meD i^rm og fm \)(U Styrfe, Oi] Da ban forn op paa 9Jcc, Det

famme ^teD, boor luint^ ?yaDer, 14 5lar i goroejen, baoDc fa:lDet uTnD tvccDe fij] en baarD oij faft ^Mabé

tiHTx' ooer JScjen firar norDenfor S^unet, uDenfer SfiDi^arDen, oij opftiU

hDe Der Dere:? 5^'^'";]- S^cn inDebdDt iffe flIl^t 15 ^unDrcDer CD. e.

1800 9)tanD). 53iifebeinerne luir DeeU^ paa *)iabo=©aarDen, Deel» paa

anDre (SaarDe i StærbeDen. 2)a De berte at Den fienDtliiie -Sær iHir i

SiocrbcDin, ftimleDe De fammen 0(j ftilleDc jig i ^vlfino- ^9 fom De

faa, at .^onij 2)tai)nuy bal^De færre golf enD De, befluttcDe De ftra.r at

') SJJaijnué (grlitivjéføné ^ac^a (5ap. 22, SnofceSap. 41, ga^tffinna ©op, 281.

*) 2)a 9?e« fun et egnene Sfacn, maa ©oavben, ubcnfor tjeilfcn SRagnué opj

ftiUfbe tin .^ocr, ciflnof i^ave rxxret fRamnes, ber nebenfcc omtafeé forn bet

eteb ^Doc t)an ftrar eftet Slaget bega» fig ^en. Stabogaorben, f)»or SBir^

febetnernc opf)o(bt ftg, vaz ba bel 2ufte, og ©laget t)at: rtmeligoiié ^aaet

meUem SJamneé ^ith og benne ®aacb.

3) 2)agen angtpeé ifEe nejagttgt. 93Jan feec fun, at bet t>ac ftrar eftec Sulen,

forn oebcarebe tnbtil 2(jfarebagen, ben 7De Sanuae^ ia nu ogfaa 'Annalecne

t)enføre @laget tit 1177, maa bet oel tjaoe foregaaet paa fibfl ncconte 2)ag

ellec ben nccft folgenbc. 7be Sanuac 1177 »ac en gcebag.


1177. ©bg paa 9??e. (gi)ftfiu s^e^Iaé ^^atb. 49

ani]rt6e ^'iun. 3)e t1t^lMle^t• ^a frrmab Van 9fi]e=33i'icn, men ta bcnnc iffc

tnir t'n'b, fuiitJc Mor faa gua jl'lMlfi^l•y, i\i) be, forn forn ubenfoi' Sjejen,

l'(cue nvTffcii [i^^lll^e fnft- (^ijffcin brfanbt fill mit jin Sftire i ttn frenu

tncftt' 3)ei'I af ben diiiije Siat», foni ()aiu' ^ixr bannebe, og forn faalebeé

fjLTft t)en til ben fienbtli.^e 'iiUiibs!, Ol'or ^ieiiben ftob opftiflet. |)fr hUi)

\)iin let olHTiiianbet, tbi be (Hh]ei-fte funbe iffe foiiime be forvefte til 4'^ielp;

ben ene falbt eftei' ben anben, alt [om be furft forn frem )?aa ^Mabfen, ©ijfteinå

SOtei-fe Mel* nebbugiiet, oi] han felli brelu-n l\]a g^luiit. 3^enH'b opftob

g^orinmini] i l)ané Siccffer, Oii tiltog enb mere, ta 2}uiijnué\m)uTnb fi\]te

tniarbt efter. 2^et tnu- iimulit]t at oprette £)rben ii^jen, enMnT fin^te fun

(It rebbe StPet, Oi^ Sliiinbefalbet Mel* ftort, t^i 2]rjrn hir trnnii, Oi] 2)ini]s

mi«'y S)uTnb, ber fuliUe bern i .*pælene, fparebe ingen, forn be funbe uaa.

S^illlbft HMie Me .^æren fiji i inlb glugf, og abfprebte llg til iille

.


50 fSlagnué ©ctingéren.

^cm, ^^ flI!l^c iiiM. ^(an^t ^e falene imr di})'aa S()ocfiim af Snaé ^)

Ol] cii 3}ta:n>]^e anbre S^brcnter. 3 "'t ffuUc 400 iHxre fa(C'ne, oc^

^e oiTi;]!- KilH' tiiijer g(U|]ren -). 3^h^fc ln^fte nu neppe, linib te

ffulDc ijrit»e ti(, tbi bec Mv iffe niaiu]k' raa^|"lu(^e fUec fvuv^funM^e

%o[t iblan^t tem. S)e fleftc faie faavcte, aUe peni]eløfe, Oi] fun faa for*

functe mcb iLuiabcn eflcr .^Kxter. (Etcrftetelen af tem fluiitete til SJinrfer,

^'ooc g^lcffen fcvft (nit^be famlet lu], Ot] tcrfra ci^ev OJrcentfcn til ©aut-

liint, i ^iiab om at faa not]en ^pjelp ^oé -S^pn^e 3'ii'l- vintre, ter ^aP=

te bjcmmc i S^^elcmaifen, bei^ape fii) tcr(^en. 5l[le toi^e ^lu^tcn, ta ter

fun i\ir litt-t v^aab for tem om al bebolCe Sioet, ^biy te faltt iJVonijené

etter isarlen» t^olt.

2}iaanué iH'nbte tilbflije til S^uniSben]. ^m Pautt l^et tenne eejr

ftor Qlnfcelfe, t^i bittil bet tet, at ©rling ^arl barte lutret bani? ^nxrn

c^ Siotte; nu tevimot, fiten ban paa ei^en ipaaiit barte oPerruiitct en

talrii]ere ^iente met en mintre ^ær, tufteé man at bau bar %^rifen, i\}

at han tar faa mcijet fiorre ^xu^a cut pateren, forn ban t^ar DUi^re.

2)enne .£)evlii]bet farete toi^ fun fort. Sl^i nu frcmtvvTtev ^uerre ^tg=

urbsfmt paa vgfueplatfen ^).

8. ©perre Siiiurtéfené Sutfcl, Dptvagclfc eg ferfte ^rcmtratcn.

•Koni] «Sii^urt SDiunt barte, forn tet oreiifor er omtalt, fiMl et

ufvTtclii^t Ol} utfrærente SiP. ^an Par iffe tuff, 0() te af i)a\\é ^orn, fotn

man ret bauo S^ot eller i te nocrmofte 5lar tereuer fjentte til, fpne» olle

at i)AVi bart forffjellii^f ?,Uotre. Jpan ftæi]tete i trttc Stpffe fm gater

^aralt ©ille eller garfateren STajinui! i^irfot paa, Oii lii]efom tiéfe

baPte 23orn, briy S^ilrævelfe font Kxni^e efrer g^a^eren^ 3)ot bier befjintt,

faaletey maatte man rente 11;], at ter i Siten^ Si^h o^}]\u funte fremftaa @on*

ner eCer 3)otre af


1152—1174. ®oerre ©igurbéfeng Ungbom. 51

lUM^cnbe om bercå faiibe .^erfom|l 2>ette Mv 3^i(^T(^l•t meb ©tJerrc,

£>iu t;ani> ??pbfd or bev fovfficrii.je Sai^n. Son lubtlt^ftiiie 93ear^cj^e(fe

af Initié Saaa, bev fov en 2)cel niaa antdiji-é affartet eftev ^an§ ec\\u 5(n=

i^itnlfer, fovt(r((er^) berom feli]cnbe: Moe, 23tffop i gixn.^ernc, l)al»t>e eii

93rober lH'b Suuin Uiui» ^ambave -). 3)rntic Unaå fif en norff .^one

lH'b Stalin ©unn^itb ;nia ben 3:'i^, ba .f^aralb ®i(Ief> Sønner, @ii]urb,

3ni;e ihj ©pftein, ftuvebe ^\u}et. ®inni()i[b føbte ftrar efter en ©øn, ber

fif STiU^net ^t)crrc, Oi^ forn bun fai]be iittrllnaé\> @lmi. Unaé oi]

©unniiilb fif en 3øn tH'b STatMi ^ibe, Oi^ en 2>atter, brr b[ct> i]ift mcb

iSlnne-øteptan; be ^ai^be ctjfaa flere S^øtre. StnTre l^ar 5 5(av gannnel

\^a fcan rejfte fra STorije og Defter til ^ærøerne, o(] Met' (jan ber opfoftvet

af 53iffop ^ice". «Sai^net er øjenfpliiit noijet forinrret, li)i niebrné M af

be føvfte i?injev ffu(be fpnei^ foni cm ©rcrre t^ar føb \iaa ^ævoerne, ()e*

ber bet fiben, at luin fom til ?rærøerne, ba t)an i^av fem 5(ar i^ammel,

^i^oraf man nærmeft maatte flutte at (;an oar føb i STonie, meb minbre |)an førfl

Mr brai]t bib fra ^ærøerne, Oii fiben filtniiie iojen til bi^fe. 3^et [u]té iffe

eni]ani], om bet t^r Una^5 Oij ©luinbilb, eller ^.Mffop Sioe, eller fremmebc

§o(f, ber braijte ^am berl)en. 6n fortere S3ear^ei^elfe af Sai^aen ^) for*

tcctler be nærmere £^mfta:nbii]lieber i^eb (um^o ^obfel oi] £)pbrai]rlfe faale=

beé: „.^ont] 6iiiiirb Inn^be en 3øn meb en .Kfinbe, ber l}eb ©unntnlb, og

lob ^am falbe tgDxrre. Sjette ffebe fort førenb |)an biel' bræbt. (ffter

^anå 3)øb McP ®unnl;i(b ijift meb en S^umb Ueb Stalni Unaé (Smeb, en

S3rober af S3iff oppen paa ^g^ccrøerne. «Sin-rve Mel' opfob i 9Tors]e inbtil

ban iHir fem Slår gammel, oj] iMbfte iffe anbet, enb at Unaé @meb t'ac

l)a\h^ rette ^^aber. 2)ten \^a StUTreé 2}iober ^ørtc, at ©ding ffaffe og

') ©oecreé ©aga Sap. 1.

*) ,,^ambare" maa betegne „^ammager"5 ben fortere SSeavbejbelfe ({)oé Slaués

føn @. 525) fatber barn ,,@meb" og ©aro (®. 895) faber, i)mlUt Orb

faa cel fom ocrt smiibr fan betegne et b^ert ©(ags ^aanbuerfer. Siaonet

Unaé er beipnbcrligt, ba gnbelfen fi)neia tatiniferet. S)et færeiffe ©agn fat;

ber t)am Uni; og man ffulbe berfor najlen tro, at ^art2(bbeb, ber i gor:

talen til ©oerreS ©aga figeé at oocre bene førjte forfatter, t)ac nebjfreoet

ben ^aa Satin, men at ben ftben af ©tprme frobe, fom bernæft ffat l)aoe

ffrecet ben, er bearbejbet paa §Korjf, buoroeb bog formen ,,Unaé" er bibej

l)olbt. S)a ^art TTbbeb, t)porom fenere, »ar 2fbbfb i Sbtngepre ^loper

famtibigt meb 9}Junfenc £)bb og ©unnlaug, ter begge ffreoe faa Satin (fe

openfor II. ©. 1037), er bet berfor t)ecl fanbf^nligt, at t)an ogfaa anoenbte

Satinen.

^) ®enne SSearbejbetfe ftnbeé i '>pcber Stauéfoné Ooerfættelfe af ©norrc m. m.

SJJan bar nu iffe be Originaler, ban fulgte, men at biéfe oare egte, og at

2(fpigelferne ej ffi)lbeé barn, feeé af be for nogle 2(ar fiben funbne 23rubfti;cfer af

ben ffiearbcjbelfe af>§aafons, @iitl)ormé og 3"gpé ©aga, ber ligger til ®runb

for bane frerfcrttetfe, fe Fornm. sogur V. X. ©. 214—228.

4*


52 ^[JiagnuS Sritngsføn.

.^ong S)iaiinu!? tiMi^trte efteu at utriibbe ^0Ti(]cfIcrijfen i STcriic, t>rp(] ^un

lllc^ l1n 2}^ln^ til ^æri^crnr, bvor SiUTve l'(cl> opfob oj) i^olbt i Sfo(e

6o'o :i^i[foi'pon." ^ft^lfU' ^tnne jyfffi-ftil^tni] ffutbe v2tnTn' fctre feo i

S^Zon^e, ot] for Sttotercné ©iftcnnanl mrb lliuuv (Snbdii] er bev enbnu

paa ^aruernc opOelMvet et «giiijn om olt Mk 0,

l^^i''^^ ^nbbolb i .^ort*

i)?'b eu fcli^enbc: „,^i^ni] 8iiuirb Inn^bi' i iiOi](e 5(iU- en ^Mi^e l^cb STatm

©uiinHlb i fm S^jenefte forn 9)(a^^eil]ie (2}taMaiH'i-ffo), ftr nlfib fuli]te (jam

paa ^ané Slejfec meflem ^(jronbbjcm oti 93fn]eii. -pun inir a\ anfeet,

ffjiMit iffe boi 93i)it, ftei'? Oij raff, iffe fiiiuf, men .^L^tij^cn baobe boi] et

ipbt Cje ti( benbe. S3fb 6ii)urbi' Siivh Mv ^er en ?b\iabfiifmeb fra %(tu

j^erne m-t» ^"JTalMi line. ^lan bcjiebe til G5iinnbi(b, u^m i ^orftniiiijen c|at)

Ibam 3tff(ai), ba Ijan iffe l\ir rii^ nof. ^'"'Mfrfib foiVe .^onijen me^|)e(b

at vinbe benbey ©iinft, i\} bun imr a^erl^c fniiUfLMnmclii], ba ber cm Som=

meren forn en pain-lii] Sev^at fcr at nurale meUem .^oni^Tne. S^a ban fif

^øre, at 6tiiiirb aUerebe ^al^be een ueiUe Son, ci^ maaffee flere, bebrej^ebe

ban ham haw'- ubflHTi^enbe i?ei'net Oij truebc (lam meb %'at^en? §Pan, ()t)ié ban

iffe afftob bcrfra. ^onijen befKujebe lu^ for ©unnbilb, i\} fajibe at (jan

nu, faa nobiij ban tM(^e, maatte (abe fmeSBorn bræbe. ©unnbilb b(et> me*

ijet bcfi)mver Oi] bifluttebe at flijiite fra i?an^et, for at freife bet 95arn,

()un ffulbe foi^c. ;lu'b at anftifie \u} fin] f(ap bun fra at lebfatie 4'>irben

til S^bron^bjem, biHH'bcn 5\oni]en bei^ao fig, oij meb et Sfib, ber

tilbørte Ijcnbei? S3rober, en .^'^"bebomanb , flpijtebe ^un forflcrbt forn

en fattii] o.i rini^e .^uinbe oiht til ^-æroerne, ^i^or (mn toii S^jenefte fom

^ubeii^je paa 2.Mffopi:i]aarben. -i^enimoD ;3uul fobte bun i al S^niu

meliiibeb boé et ^Vir iiamie ^-olf, ber h^iti i Sticrbeben, en >2on, fom

^un falbte vSoerre, og fom ()un for bet forfte lob blioc ^o^5 bern. 3)en

foigenbe ji^aar anfom et Sfib, ()Porpaa ()enbe6 forrige sSejler line Par

ombort); ^an^^ «^^enfujt Par at h(\\\]i \u\ 23robrr, ^^H-eften !Hoe, ber Par

.kapellan \)oé ben gamle, fengeliggenbe §Biffop SDtattbiay, maaffee og at

eftevfpore ©unnbilb. 5lf ^-n^gt for at ban maaffee funbe Pære fenbt af

bongen for at brccbe 23arnet, ffjulte (jun bet i en .ipuie oppe i ^jelbet, bec

enbnu falbe» (Soerreé .Spule, og ^er beføgte ^un M bagligt, for at gtPe

bet Siæuing. line, ber op()olbt tlg boé fin Prober, og liavbe fortalt (jam

be Pigfigfte 3ti)beber, nemlig at Canbet (jaobe faaet |ui egen ©rfebiffop og

c^ongerne» inbbprbe^ 5foinbfijge, gjenfjenbte ^enbe, uagtet (jenDc^o ^yorflitb*

ning, efter nogrn 2!ibé §or(øb, og bejlebe til ^enbe paanp, men Oun

gap ^am frembeles? 5(fflag. 3)a (pffebey bet \)am at ubfpejbe i)en^eé ^an=

bringer og op^age sSarnet; paa bet 35ilfaar, at (jun PtlDe egte (jam, loPebe

') Savjiut m^bbelfé fulbftænbigt i 2Cntif«)atijf Sibéffrtft 1849—51, ®. 155.

i


1152.— 1174. Srerif ©igurbéfcné Unflbcni. 53

l}an iffc at robe ^en^e, cii t)un rafte ()ani H jtn «Jpaanb, ibet be fcr 25i*

ftovpcn Pil 9be ll^lUU'e Slu-rre for berey €011. Slaret cftcv rfjftr Imn mfb

benbi" 0^ 23ai-nei til 5Tin\K, Oji foi-Mt-iM )ln S^jenrfte bO'5 .Uoiu^fti, inbtil bcn=:

ne fire 3(av efier ^^c^e; ba i^ubte Dun arter tillnii]e til jyarLH-vne, ^i^or

bmé ^M-obiT fort efterbdi' S3iffoV- -^paiii^ S.un-n Meiu- opbiiiivie til|\innnen

tneb 23iffoppen>o." 2^ettc 2nw, ber ciifaa fcrfcrtte^^ iMbeve, ca, (cm brt

ftnir nebenfor ffal fifeé, beretter om ©berre» Unv^b.^mytib, fteinmcr i bet ^e(e

tajiet temmelig tipje meb M forft anfcrte. 2)et forflavrr, bboilebeé 5berre

fan \\i}(é at bære fob \}aa ^vTrr^erne, i^o, btu^, fem ^Ux ci,ammd, braiU' fra

9Tori;e ti( bi^fe; bet fieimncr oiifaa \iaa en merfelii] Sluiabe niob ben fifrc

-Oiftorii', beb at omtale i^eijaten^5 CSTifola^ ^veffpearé) 5(nfomft til STorge,

\)av,é 3)U'ofornL^ielfe meb .fxoniifni? l^eiMiet, ^onjiernci> InbbDrbeii llenii;|)cb,

Cii Cfrfeftolenéi £^prettelfe, fpviiben anbre i^mftanbiiU^eber, ber nebenfcr

ffuQe omtalet. 3)et fniitter ftii til enfclte ?ofaliteter, bir enbnu paabifei?.

3)en ^^i'jl, at ©itjurb ^IwnH 3>cb fixtte^ 5 5(ar efter ©rftftoleni? 0\>=

rettelfe, altfaa til Ji57 ifteberfor 1155, er fun ubetpbelii], oc\ \)av huien

3nbfli)belfe }faa ^•o\'\iX[ii\u}c\vi pbriiie ®anij. 2)erimob er 23cirtnini]en i

bni fortere ©aiiatearbejbelfe aabinbart fejlajiti^. £im tgbiTre enb bar fob

famme 5[ar, *Sii]iirb Sfiunb falbt, C1J55) faa bau b:Hj SOtaiinih' Srlinii!?^

fpn enbnu iffe .^onae, ba ^gberre i \\u ^alb bar 5 5(ar ijamnul (1 159,) iii]e faa

libt forn (Srlinii ffaffe eller ban ba enbnu babbe bei^Dnbt at forfoKie ^'oniie=

flammen^ Sfieblcmmi-r. (?n ^-ejl V(^ bd^c^t 23earbejbelfer er, at be omtale

^be forn Siff op

\:>an ^-æroerne, ba 6bevre bleb føb : ^an bleb iffe iMffob før*

enb efter a)iattbiai?'i> 3^eb 1157, ot] inbbiebei> førft 1102 '). ^e i (Bac^a^

erne mebbeelte ^aim fejle faalebeå mere mob 3:'ibyreiininiien, enb bet fomtnffe.

i^ommer nu bertil, at bftte, netop beb |ln Cmftænbcliiit^eb, fine Sofalben-

bii'3nini]er, i\} \in( 5(fiMi]dfer fra Sai]aerne bifer fiij uafbæniiiiU af biéfe,

Pij at bo ^iftoriffe @ai]n }^aa g^ærøerne I Sdminbeliiibeb ubmerfe ]h} beb ben

^'roffab, bboumeb ©nfeltbrber, forn man anbenftebi^fra fjenbrr, ere ipbe-

barebc uafbimi]iijt af anbre 23eretninaer, opftaar ben^eb ben ftorfte ?yormob-

ninij for, at ^Savinet om ©berrey gobfel omtrent er fortalt faalebr^^ forn t>et

bar iCmlob paa ban^5 Sib, oc[ er opbebaret meb en S^roffab, bbis? i?iiU' man

onbenftebi? fjtlben finber, men fom paa ^-æroerne fan forflare^^ af i^anbet» af-

fibe» ^eliiiaenbeb ^i} ^nbbbyliierne^^ ^aft^olben beb iiamle 2)unbiT. ®nfelte

romantiffe llbfmpffelfcr, fom obenfor ere ubelabte, f. 6r. at Sarnet, ba llnaé

fanbt bet, laa Oi] lejiebe meb to ©ulbæbler, 0. a. b., ajcre bberfen fra' eller til.

©fter bette (Baci,\\ ffulbe ©bcrre^o ^obfeltniav altfaa iHvn' 1152, bet

famme, bbori .fxarbinal STifolai? befjL\]te 3Tori]e, oi] ©rfejlolen oprettebCiv

') 2Cnnatcrne, jorr. ©turluiiija 'ZaOia I. S. 144. Dm SKattfcioé fe oofnfoi"

II. 618, «6, 861, 962.


54 SOiagnué Sciingéføn.

3)et fortette, niinbft ]3aalt^o(il]e Sa^afUiin (a^er ^am fø^cé fort for ®ii)*

llr^ WixmU galb (1155); cfter ben inMoftii]cre Sai^nbeartiejbelfe ffulDe

^aii ivxre fob uUevebe 1149, ba bet {)(^a at ^an mu* 25 5(ar Deb

fin Sfnfomft til STcrije, ()in(feii ej fan fætteé fenereenb 1174. Slnjiil^elferne

l^alie l^el fanlebeé tutret forffjeflii]e, oc\ ^alftorrelferne funne beéuben feD

ot afffrioe^o m ^aanbffrift til ^paanbffcift tutre bletnie foruanffebe. 2)ct

fifrefte er berfor at antage 1152, ber i bet færoiffe (S>ac\n iaa tybelii^t be*

tei]neé Otj meb i)\}lé politiffe S3e^ioen^eber ^ané gøbfcl fcctteé i \iU noje

^orbinbelfe, for bet rette 5(ar.

£)i]|'aa om ^Si^erre» Dptutrt Oi] Dpbrageife er ber forffjeOi^e (Sagn.

2)c ftennne ooereené beri, at S^iftop 9ice fatte 8t)erre til 93oi]en, for at

(jan meb 3^iben funbe blitse ^H^eft. 3)cn inbloftit^ere Sa[]atu'aubi'ibelfe for*

tæflcr, at 23iffoppen oc^im turfeliii inbiuebc ^am til ^^preft, uben at ber

ffebe noijen ^ii^iUlflfe fra ©unn^ilbé 2>itc, oq at ^un iffe aabenbarebe

()am \)a\\é vette ^*j)erfomft, forenb efter en ^Mleijvim!?ucj|"e, \)m] \)a\}U nJort

til 9iom: ber, b^ber bet, betvoebe bmi ben %^vt\t, for b^H^m bun fhiftebe,

at \)(nteé i3øn t^ar @øn af en ^loni]c, uben felo at tnbe M\ ar opbragen. v^oerre

famti)ffebe, bleo fronraget, og tMfte llg faalebe^ for fm SDiober meb bet

£)rb, at bet tu'l gUtbebe bi''ibt\ nieb XiM\ at funne fee bam fom ^^reft,

ja enbog fom S3iffop. S)ien bun hu\t i ©raab og fagbe at ^an Dat

fob til noget anbet og bojere, enb at lutre ^^reft, tbt bane fanbe 'g^aber

iHtr ^'ong 6igurb, \aa at ban bat^be øiet til Siorge» .^rone. 2^a blef

©terre opflammet af Sergjeirigbeb, og ubbuiob : „Sr jeg fjob til en ^lionc,


fPa( 'm

1152—1174. (Soerre ©igurbéføné llngbom. 55

pi]faa ftræOe at faa ^en, i)H'b tet enb tofta tnii] ; ?ti'ot er mig

jffe mere nojien (SUccbe iiben ben, Oii Derfor in( jei] DoHe :2iln't for Den.

23iffoppeii fiint>t Denne ^orbaaOnint] DumDriftii], oij fai]&e at Det Itiie \aa

liDet inlDe loffe» for ^iim, forn for bane 23roDer 0, Der t^ar Dræbt afgrdncj,

forn nu (jal^De (aDet fin øn S)Ta(]nu^^ frone til Siori]e§ ^oni^e. SJicn

@»errc fiMreDe: «fulDt l^el raaDer ®iiD for ^ijffen, S)iititi-joft er goraiit for

i)\m". Siffoppen betH-ejDeDe ©unnl)i(D, at ^iin Oai^De t^olDt Dette faa UxwQt

fiemmeliijt, men liun fuareDe: „faa Iccniie Der leUeDe een, Deri^ar ^'ronennær*

mere enD min 8lmi, PilDe jej] iffe aabenbare Det for ^am, men nu feerjeci,

at Den, Der ej er Tvronen faa nær fom ^an ^), Poiht at ftviDe moD ^on^

S)iai]nui'. 2^erfor maa min @i.^n PiDe fm 9]et, oo, &\\.t raaDer Da for, om

^an fan naa Den I"

5(t Syerre optro^eå til at Mii^e ^^reft, er utPil^lfomt faaiu-l Deraf at

alle «Sat^n Oi] tn^riije S3eretnini]er ftemme oPereenå i Dette llDfacjn, fom oi]*

faa af De 93einii\ han felt) veD ftere Sejliii^eDer gao paa, ej atene at lu-fiDDe

gejftlit] ^ærDom, men enDoi] at (lal^e tilcpet fijl Den i (jojere 05raD 03

meD beDre 8fjøn paa at anPenDe Den, enD Der ManDt Den (aoere (SejftliiV

beD paa De S^iDer fan ^at^e iHtret fccDlMnlii^t ^). SevimoD er Det neppe

faa fiffert, at l)an b(ei* inDlMet til ^^preft. 3)et ju^e^^ Pel i Den fovfte ^a*

iiaberetnini^, oij ^an^ g-ienDer bebageDe fii] i at falDe Ijam «Sperre ^X(\t"

li^efom ®eiftlii^iu'Den llDen for Den paiu-lige Segat, Der i 1194 Par i STorijc,

anforte ban^ ^^refteivrrDii^beD fom en af ^oiu^DijrunDene, piu^rfor (}an ej

maattefrone»; enDelii] omtales Det baaDe af^Saro "*) oj] nLH]le eni]elffe forfat-

tere •'^). S)ten unDerli.qt noferDet, at ^l^al^e^nnocentiuy 111 i De 23uller, ^an

fiDen uDfteDte moD barn, oi:; bPoi'i b«n oPerbælDer ^am meD allebaanDeS3ebrei»

Delfer, Doi^ iffe meD 33eftemtin'D fiijer at pan i)av>\^e Pæret ^H'eft, men fun

ptrer at „ma\\ bai^De berettet Ijam" at øPerre baPDe bcflaDt et (jejftliijt @m=

i) ^it ft^tcé »e( til ©iguub SKarfuéfol^re.

2) Sette maa cccre £)laf Ugccoa, fjoilEet ogfaa paéfet meb Sibéregntngen: ben:

ne ©amtate jYutbe nemlig l)aoe funbet Steb, ba ©oevce wqu 15 "Kat Qam-

mel, altfaa 1167.

') S>ctte fees beelé af Iiané ©aga, beelå ogfaa af bet merfelige ©tribéjfcift

mob @eijtlig()eben, l)ooi-om ber nebenfoc oil blice talt, og fom nærmejl: maa

jfi)lbeé i)am.

4) ©aro, ©. 894.

^) ©en ene er ffiiUiam of S^erøburl), ber t)trer fig meget [tenbligt imob Ijam

(II. 6). ^an talber t)am „ben berijgtebe ^rcjt ©uerre", meb Silnaun SSir-

febfin og ftger, at f)an en Siblang ^aobe gjort firfelig Sjenffte, ferenb ^an

frem(Iob fom .Rronprcetenbent. 25en anben er 9?oger ^oceben, ber oftere

falber i)am presbyter b. e. ^refl.


«^t) 5øjQg„ug (Sclingsføn.

^e^e, ffjønt ^re|fcfic(ffn t^Kbe ^a\>e Pccrct m af be flcrffolii^fre ®runbc, bev funbe

opftifles? mot) baiu' S^crettii^dfc ti( !J'roncii. £)i] bi^ab ®(H'o oi] be fvetn*

niebe ^orfiittere^^ Ubfiii]n aniinar, faa fan man na^fteiniieb fiilbfommen 23e=

ftemtljob paaiufe beves? llbfpi-iiui fra ©i^erreé af)"ai]te ^ienber i l^lnbet feli>.

(gfteu (jinib ber iiebenfor omtalet, ffu(be man fnarere tro, at bm ^at^be rnobta*

Oct3)iafon==3iibtMe(fen, lii^efom Siijiirb Slembebjafn, mon ej ben preflelu^e, \)\>0X'

til l)an iffe eni]ani] (lal^be ben fanoniffe 5f(ber, forn ^aa Ijiin Sib inir 30 5(ar ').

g^orreften gjør bet i fii] felii iffe fuiiberliiU fra cfler til, om tjan i^ar inbinet

ti( spreft etter ej. .C^^oiu-bfaiien er, at Ijan Hx Melnni opbrai^en ti( ben jiejft*

lii^e @tanb, oo, at haU ^©viijerrii^bob en JJiManij iffe tjiiibe ^cjere ^Ua\,

enb at funne naa be ^ojere i]eift(ii]e ^itrbiiibeber, men at ^an ti(lii]e Peb bennc

£)l)bvat]elfe, oc\ be .^unbffaber, ^an bert^eb i fulbt Wlaai tilepebe fii], er*

l)iH'rl^ebe fiij et SnbMif i (Sfi)iiiie|lbcrne t^eb ben bainxrenbe ©ejftliii^ebé Sin,

©træben oi] Siirfen, forn i hane £)\\\( betoi] ben bet mefte af ben ®(orie,

ber eftery omftraalebe ben, ot] fiben cfter forn Ihuu til ®obe, ba i)d o,\a[H

at befjænUH' ben 2)tobftanb, l)an fra ©ejftlii^bobeni? Sibe maatte bcje.

©iHTre^o Sil* i l)an^^ ^Jn!]lin(]v^aar finirebe tjeUer iffe fpberlii)( til Ijané

jifjftlioe Opbrajielfe oi) S^eftniimelfe. .*pan inir urolij] oi^ ftribl>ar, oi^ opførte

fil) i bet Apele tai]et ej forn bet femmer en ^v(\t 8aalebeé forn l)an i aU

lu>r!ig etrib meb S3ri)njulf, en 'Bm af .^lalf ©enbemanb, ber benganci

tar foni]eliii ©Ds^fclmanb cPer jOerne. øl^erre l)ai^be i]iin't en Sianb et

©lai], Oi^ ^uDnjutf, ber iMlbe ^elMie bette, forn meb en l)erl S^eelg^olf for

Qt ani^ribe ^am, faa at ban maatte re^be fii^ beb ?yli'!lft'"' ^9> ''?^'t'

inb i en 2>tu(, [mn en .^one ffjulte ham i en £)bn, fatte en ^lelle for

5(abnini]en oi] iijorbe et S3aal ubenfor; ^an^o ^ienber, ber forn inb i (Stuen,

lebte fori^jccue^ efter l)am -). Pfter M færøiffe Scj^n ffal ban Ijabe fat=

tet .^'jccrli|]()eb til «Biffoppeni? 3)atter, ^i\tnt, oii l)aiH' luuH pere 33ørn

meb tjenife, og bette forbolber fig inft ogfaa ganffe rigtiiU, t()i M er fif*

fert, at \)m enbnu paa gærøerne i M minbfte bai^be to, om iffe

flore «Sønner ^), og at bor fenore fremftob en fovegiben @øn af (lam, Peb

STaøn erling, ber ubtrpffoligt næbnte Slftrib Oloebatter forn fin STober.

®fter al Sanbfynligbeb Par ban enbcg gift meb Stftvib, efterfom ©ejftligbeben,

fom bet i bot følgenbe inl fee^, fenere (jen gjorbe Opbæi^elfer ober at ban

()abbe tåget fig on anben S;>ii\tv\!i, mebens? bane førfto ^puftvu enbnu uar i

SiPe, og |)ine Sørn omtale


1152— 1174. ©perre ©iijutbéfené Uni^bom. 57

Stunt), ^a fan Kll'^e \M(t fm

foiii]t'Iii]c |)i'vfLnrft at tite '). (Ffter Itct

faieiffe ^el• tnjfaa wuu antai]fi' for tict Sictte,

maa aUc imé 23orn met» Ijenbc uccre fobbe ter.

^yor lMl)t t>et nu liai^te fi" 9iii]tii]bct met 6tH'rri'3 .iprrfinn|lf, eder

om fd!i inir en S3etrai]tT, forn [)ané glenter paaftote, er et Sporiji^nuiaf,

forn umulii?t met) fultfotnmen (Siffer()ft) later fiij 1'eftHUc, ta tet, forn man

tytefii] fan fee, aflere^e (iraft ^am felt^ ^aa tilftræffeltiU, retyiii)ltii]t ^mié

i faa .^enfeente, oi] ban maaik (a^e fin eijen g-orfifrini^ om, ^init ()ané

aiioter ^ai'te betroet \)am, ftaa l>et fu S^ævt. ^un iHir iffe euijani] tiU

ftete fet ^any gremtræten i SToic^e, Oii fom neppe befler feuere terten, for

at unterftotte ban;? lltfai]n. ©aaleteiS rar ^an i]anffe overlatt fil ficj

felu, ot] maatte (ate tet fomme an paa, tjrorinc-f Inin m-t fine et]ne Sa«

lenter funte ffaffe \\] Oi} jlt Utfap S^iltro. *)Tu gjelter tet for tet for=

]t( om liam, (nmt ter atlerete er utrct om ^^aralt ®ifle, at tet i oi^ for

fil] maatte' anfeei^ for et faa roiu-liijt -fritt at optræbe fom Alronprccten*

tent lit]e olHTfou en .^'onjie, ^oié Wlac\t oar fultfommen befæftet, at alene

ten intre SeoiDlKu-t om lii^e eller betre 23erettiiielfe fu^^e opfortre tertil,

og tette iijeiter for iaa ritt entnu mere om ørerre, fom iparalt ©itle

toii, efter ^iMt man maa formote, opftiflete^^ af eiiteel m{ti)tii]e Sliccnt, ter

Ventete l)am til iiantet o(\ unterftottete i)a\hS ^iiViaftant, metene ^rerre

terimot fom fra en aflltey O, altele^o ufjentt Oi] ufr.ltet, oi] uten at

fjente en enefte entot] nOi]i'nlunte formaaente 9)iant, paa i)[n^S ^^iftaiit Inin

funte reivie. llnter faatanne £>mfticntiiil)eter funeé tog Mot oi\ bar

S©ri]jerriiitn't iffe at funne rære ten enefte 3>riofjeter, men en fultfom*

men £)Oerl'eOiii?nini] om i)aivo fonijeliiie 93i)rt, forenet met en Uvtftcn foær*

merff 2:ro paa, at Ijan^' retmcci>fii]e 93eftrrtlH'lier tilfitft rilte froneé met

.l^elt, at maatte l)aoe letet bane ©fritt, ^^er fan ter iffe intrente^^ at

ter feuere fremftot S^ronprætententer, om brem tet bcriiftei^, at te \aU

\tdic\m uti]are |li] eller uti]arii^ for .C\oniul"onner, tl)i teels^ opftiaeteo eller

unterftcttetei^ te af ollerete -lieftaaente ^^aitier, teed' rare te 93orn, ter

fun trUiUei^ fom riljelofe 9ietffal'er i %Vu-ttmænteneiwi;-)aant. i2rerro ter*

imot i]if paa ei]cn .'paant, i fm fulte llni]tomi>fraft oii met relberaat S^n, til jlt

roreliiie g-oretajiente. S^ernitft maa man crfjente, at brat enten ^ani- gorei]i=

rente barte fm 5iii]tii]l)et eller ej, rilte bany glenter lii]e fultt ftetfe kPe er-

flæret tet for Opfpint, faa leende in.ien oitentlitie S^erifer funte foret', ot]

maaffce neppe euiiano erfjentt ti^ofe; terei? baar^naffete S^enegtelfe l;ar

terfor ^er litet eller intet at beti;te. (gntelii] er ter I tet mintfte een

') ©ajco, ®. 895.


58 sjRagnué Sritngéføn.

fremmet» forfatter, ^er utien nojiot '5vertu'(io(t' fa(t»er (mm en nnturliji ©pn

a\ t^lotui v2illur^ O, 0|i

beiler iffe i te vaiuliiie Siifleu finte» ter noiien

^entvtnitii] til, at kiu^ g^orecjim^nte om atiHtre.^oni]eft?n i^ar faffft. 3)et

^eber fun at i)M t^nr ueiite fet D13 ul'erettii]et ti( dronen.- 3)er er faa*

leteå iMéfefiij mere, fi>m ta(er for at ^an (nn^te 9ief, ent for at han ffu(te

l\Tre en 33etvai]er. SPiere later fui iffe |l;]e terom. SOien t)lHit ban iHir

etter iffe t^ar, faa er tet tnft, at ^an H\: en af te ftjovfte 2)tænt, forn t?or

^ijlorle fan opfife.

9. Sucrreé ^Raatflapinger og ^Wrjfc i gfTorge.

^^lior ijammel Sl^erre t^ir, ta ban fif fm vette .ij^frfcinift at inte, eU

(er, om man betiMtiler tenne, ta ban fattetc ten 23of(utnini] at optræte

fom c^ronprcctentent, ln^ey ej met S3it'bet. ^h'^a,( tet fccrioiffe (Baj^n

ffiilte bau iffe \)(im mtret mere ent 15 5(ar, ta ban^^ Seloter aabenba=

vete ham .^lemmelii^bcten. 3}ien ta ban, fom ni)i> omtalt, faltte fin ælt*

p Ben Una'0, maa ban tog \>aa ten S^it, tenne bleu fot — Oi] ta t^ar

^an toi^ felii iM^fefii? mere ent J5 5(ar tvi""u"i'l — haH ftaaet i ten Sro,

at lina;? .^ambare imr i)ané ^ater, oa, iffe bal^e bat^t mintfte S^anfe om

at tnde optræte fom .^on^iefon. .^an ffal i 3(arft 11(38, altfaa lOSfar gnm:=

mef, bai*e tntret paa Drfnoerne -), men om ban troi] tit for at ffaffe |lij

llnterftotteife fom ^ronpræfentcnt, etter i et antet (-rente, fijjet^ iffe. @a=

gåen aniiil^er at \)an mir 24=^) S(ar gammel, forent hane .perfomft b(ep

barn aabenbaret, og at ban 5faret efter trog til Siorge, men 5(ari'fattet

næPne^^ iffe. 3)e gamle i^^lantffe 5(nnaler ^enfcre h^na- Siejfe fra ^ærø*

erne til Sluret ll7i: er tette rigtigt, \)Mt man t^el nuia antage, ta ^ar

^fln l^et lin Sfnfomft ej været 25 5(ar, men fun 22 3(ar gammel. 3(t

ter (lengif en Xit imettem tet Ojeblif, ta ban fif fm 23prt at inte, og ta 23eflut-

ningen, at gjcre ten gjeltcnte, fom til 2)iotenbft boé ham, maa anfee^o fom inft.

3)et færciffe @agn meiter ogfaa, at ()an fi^rft fogte at ffaffe jig ^yærtigbet i

S5aabenbrug, og at c\>t i"ig i farlige jyorctagentcr, \aa vel fom at erbvcrve

^untffabcr, en .(\onge funte havt Siptte af. atien oiht alt tette binler ipem*

mcligbetené @lør. .Jpant' 3)toter ©unn^ilt fynes^ altrig at være fommen

tit 3Torge, bun var maaffee entog tet, forent ban forlot g^ær£


1174. @fercc ©ujuibéfen bragcv til ^Jorge. 59

|)emme(ii]^eb. Sl^erre var faatctfi' l»c^ lin ^remtrvtben i f}U\\y ben

encfte JBccrer af bennc, oi) ()al^be bet i jln SDuii^t at iibfnuiffc ben fiuu^le

Seretuinj^l cm fm Jycbfct nieb faa mani^e romantiffe eQer enbo^ clnn'na*

turtiije 5Siomftccnbii]()ebcr, [om ^an anfaa nijttij^t, for bcy bebre at inrfe

pcia 2)tvTns]ben. Sonni-' Sai]a mebbe(er en 2)ULMn, ©unn^ilb ffu(be ^al»e (jal^t

fur ^an» "^otid, Oi^ forn Oun metjet mu(i(]t fan ^al^e U^rtalt 81'frre, men

forn i aKe^-a(b neppe no^en anben enb ()an fan ^ai^c foitalr i 91 on] e, efler

tnebbelt 6ai]afi^rfatteren, oc\ fom ban i^el berfor ^]\h\ lu}\: ]\w IH'I funbe (hu^c

opbii]h't. XuiMnnicu {i}t faalebei^: 6}m\ fpnte^ at luxre i et ;u\Ti]tii]t Soft*

\)uué, Dg ber fobe Ilt Savn til Verben, meben^ en .^iMie fab \)Qé ^enbe

for at mobtai^r bet. 2)et forcfom ^cnbe fom om benne ^one, llrar bar-

net mn- fobt, Heu betailen af Stæbfcl, Oi] tre ©anj^e raaOte til b^nbe bef*

tiijt Oil nift> ffjeloenbc Stemnu': „@iinnbi(b, bu bar fobt en unbcvliji 013

forfærbetiii Slini] til ?Berben!" ^aa ^enbe^ 8porii^maa(, ^iniD bet ba tar,

ffulbe ^onen bal^e fatit „bet er en ftor, fnebinb *2teen, ber iilober ]'aa

jlerft, ut ©nifterne fare af ben til afle fanter, fom af et 8ti)f°i' i}\m\te

3ern i en Smebeeéfe."


60 9J?ai]nuc (Srlin^ofpn.

me SSanb. J^an ijjovbe faa, Oii ^a ban var fvirMn, forn en S}^an^ k^bente

inD i al ^^aft Oij fal]^e at man fnarcfr mulii]t ffulte jiiibc til ji^aaben, H

.^oniioni> ^-ienter fto^e iitenfou 2^cien. .KiMU^en fai]t'e at tet lHU»^e ingen

^are Oi] at man ffulDe tai]e fuie .^Ui]i'aaben Oj] gaa u^ mot) Dem; felt)

t)i(^c ban beffptte l>nn a(Ie met) Ilt ^fjolt). 2)e aM^'^e, l)iu^rpaa .^oniien

tog Ilt 8i


1174. ©oerre ©igurbéfen i ^iorgf. 61

?anbet ffriir fftcr ut ©pfteiii $[>u'Ofrt (ob jli] slitne .^oniiemn^n, (nnlfet

enten fan fcvilaae» om imt- ^oj[i^elillc .CM)(^inl] pna ^^letbinii i Sevteni*

l'er 117(3, etter om ljant> fj.n'fie £^ptl\T^^n iom ^pLU^bint^ fou SBirfeOeiners

ne^ J-lof, to ^(av i ^orbejen. Sien af ben ;mafo(i]enbe 95eretntni] om

^M^ Sin-rre ftrar efter )ln 5fnfomft toji )ui til, b(ii'er bet temmelig flart,

at Skiben bertil ej inlte ^aiH' iHxre tilftrvxffelii], btn» |)an iffe iniv fommen

til 9tori]e førenb mibt i September 1176; 3fnna(erne ijal^e berfor inft-

nof SJet, Ol] Sajiaeny Crb mua forfdireé berefter; M Mv oi^fna

netop i 5(aret 1174, at ©ijfteiu 3}reD(a atter ftn-ft (laPbe (abet )n] cjii^e

^onijenaPn af a5irfelunnerne O- ©Perre tænffe ferft xwa at fhitte

ftij til @i)ftein oc^ S5irfebeinerne, Oi] for(KH'te )u] paa M npjefte om

^aiiy 5(Dfccib, men M im \\t nærmere 23effeb berom, fanbt ban ten \aa

umoben oij barnavUiil at bau ej ffjcttebe om at inblabe fiQ meb barn.

3)erfor bei]aP \)an ]lij norb i Sanbet, for efter S.Mffop 9ioe» Slaab at

fpge ^jelp bo» (^rfebiffoppen. Unberbejé ubfpurijre ban iPrii^t afle bem,

forn fom norbenfra. 2)a hun fom ril @etto, fanbt ban noi](e .^jenbini^er

03 forbleP en Stimb ^o» bem. S;>a- fif btin af en %hi\t tiiftritffelii] ©e^

ffeb om alt hMl' ban iMiffebe at Pibe, oii inbfaa ftrar, at l)an iffe fiinbe

gJL^re fia iici]et ^>iab om 23iftan^ ai grfebiffoppen, ber Par \aa nrje for*

bunben meb grliniv ^"^an Penbte berfor atter mob Spben, i ben S^enfiqt

at forlabe «anbet. ^tuft bro»] ^an, ^eber M, meb noi](e ^frai^temccnb

til S^unébeni, Oi} fiben rejfte ban berfra til ^oni]e^ette. SKen benne

Siejfe fra 'Bdh, om ben fan falbet^ faalebe^, maa (jaPe mettatjet metret

(aiit; 3:ib, tbi ban ffuffebe fiji, fem ber fort^Tttciv sMnfebninj] til oftere at tak meb

Sarien, ()Pi(fen ban maa ^aPc truffet enten i SSeri^en etter Ktn.qer ofter

i Sanbet: ber naPiieé etten^ intet om, bi>or Grlini] iwa t^en 'Sii> opbolDf )u].

Siijelebei^ beber bet, ijaP ^an )u] oftere i @naf meb .$)irbmænb O;] anbre

2)iænb i ^oni^en» Sienefte, oi^ par ba faa munter 013 unberbolbeiibe, at

man altib ^aPbe ^ornt^jetfe beraf: ti)i unber bis^fe Samtaler ubloffebe

1) S)et maa nemlig anfeeé for umultgt, at fjan, f)oié lian fom til bft fi)brt9e

SJoi-ge paa en Sib, ba SSeretntngen om >?ii)[btn>3en i 9?tbavoé oac fommen

bib, attfaa o»ec SKibten af ©eptomber, jfulbe funne gjøre en Siejfe ^eelt tit

©eUø, opbolbe jtg ber en Stunb, berfra brage tilbage til Sunéberg, famt

vibere til JCongelieae og imitlertib faa 2fn[ebning til, oftere at tale meb 3ar:

len, ftifte SBefjenbtffab meb flere ^5trbma;nb, og ubforffe allmuene ©inbelag,

naar l^an bog forlob ^onget)eUe faa tibUgt, at 1^an ooer Cjobljuué funbe

gjøre en møjfomrnelig SRejfe t)eelt til SHergautlanb, og enba naa frem tre

Sage før 3uul. Sil at bringe bet faa oibt, fom at gjøre æefjenbtfJab

meb Sarien felo, og oftere fomme i Samtale meb f)am, maatte ber bog minbfl

l)engaa et i)am 2(aré Sib, og >^irbmccnbcneé >^emmeligl)eber faa uel fom

3{lmuené Sinbelag lob ftg Ijeller iffe ubforjfe :paa nogle faa 3>age,


6æ SKac^nué ©rlin^éføn.

i)an paa en fi|lii] Siaalie matii^e .j!)enimcltii^ct)er, iom te atbrig trilte ^aH

vebet, om te ()ai*tc iMtft, i>i>o ^an ivir eller Mnit ^an feite i fit ^fji^lt».

J>an jirrtiiffete tcrbo^o iu»je efter 5tltnuen!? Steiniiitii], om ten maaffec

ff ulte ivtre jarlen Oi] .^loni^en noi^et UiUinftisi elleui tet mintflel^aflente, tnen

ban nicufeterii]tiiinof, at allmuen oi^eralt, (nior ()an foni, i^ar ^onij 9}?aiVi"^

^ult. S^et forftaar 1"ia, at ban untec tenne Omflaffen ei] gorefpcnifel

^oltt lin |)erfLMnft Oi] fine ^Maner alteleé beninieliije. SDuin maa entoij

antaiie, at ban ten \)tk Sit fun cptraatte iom ©rjftlii] M;

tefli) fifrerc

iHir luin, oq trfto lettere maatte tet iHxre barn at ffaffe fii] 3"t'paé og

Siltro. |)el(er iffe faltt tet nogen int at mi^otænfe barn. §or Sifften

|)t»i(er ter ofer bele tette ^ané førfte ^^v^"^^^

i STcrge et Slicrfe, forn

^)an felt) rimelti]tMty ej bar enffet opflaret, ta ©aiiacn i^el elleve ^ai^te

berettet nofjet terom, .^vat ten fortitHer, funeé fun at intre efter en

fort Olj Icfelig ^i^erctning af l\m felt, og tet er tpteligt, at ban bar for*

bigaaet en beel 2)eel, )\m ban af nianiie fovffjellii^e .ipenfyn fantt tet

betft at tolvte. 2)ien nierfeliiU er tet, at man iffe fra antre .dilter bar

^Beretninger terom, o{{ tette infer, at ^an enten lurfdig maa l)iU'e fpillet

en faa unterortnet 5iofIe, at invien lagte 9}terfe til ^am, etter i biini, ter

traatte frem fom .^ronprcctentent, gjenfjentte ten fattige ©ejftltge fra

^æroerne, fom te forben b^i^^te feet ; eller og, bt^^it ter better iffe er ufant=

funligt, at ban Oi} [\m§ (^ftcrfolgere fiten met ?f lit bafe fcgt at unter*

trpffe atle utforlige «Beretninger om t^ané forfte Srcrngfelytit, btilfe neppe

funte l\Tre Um bclMgelige, faa at fun tet blei^ ftaamte, ter ej iwa nogen

2)iaate lot jig tolge. ^i erfare faaleteé intet om barn, fjorent ti mot

«Slutningen af Staret 1176 fee ^am begii^e " llg fra .^ongebette til ten

tu'ft.>uitffe ^obanteboftat i?jotbuuy, og terfra, i SToin-mbiT eller S^ecem*

ber 3)Iaaneté ^lut i>c\ llfore, at gjore en bojft befivtdig Sxejfe til Ofter»

gautlant, for, ligefom (yyftein Wuvia, at bete ^avUn 23Drge 23rofa om

33iftant, ta tenne^^ grue ^rigita far en 'Sufter, faai^el af @lH'rreé g^a*

ter Siguvt 9}Tunt, fom af (?i)|leiné gater ^ong (yufiein vfjaraltéføn. .span

fom til 3'^>-"lf»'^ «^pt-^f 3 3)age for ^mil- gor fs^irlen og ^rigita aaben=

bårete ^an nu ^Po ban tar, og fra tenne 2^it funne in ogfaa betre folge

ban^o -fritt, jarlen o5 bant" grue ptrete liten Snft til at b(\atti Hg

met b*in'5 ^ac^, teel^^ forti ^lU^len atterete baPte untcrftottet (Ji)ftein,

og iffe Pilte hjelpe nogni anten ^ronprætentent, faalvtnge i)a\\ Par i £iPe,

teebJ forti tet Par fommet 23i)rge for ^Ore, at grling ^arl ^aPte fentt

\)am tit til ©pot: et temmelig tpteligt S^egn paa, at tet fovftc ^nttrnf,

6Perre gjorte paa jarlen og Ijané £)mgiPelfer, langtfra fan ^ai^e Pocret

*) £)ette feeé af f)oab b?v efter ©aro nebenfor beretteé.


1176. Soevre i)oé SBprge Sorl i ©wcrtge. ^*^

forfeeliicitii^t. 3i"i^'prf'^ t)let) ^an ber om 3u(en, cg talte oftere til Sar=

len om |nie 5flllii]i]en^er, i^et Ijan Init) l)am raabe [ii], ^luib imn nu ffiilbc

finbe piU. '^lere af -S^ofmccnbene, ber troebe at bet inrfelii] forboibt fu]

fdalebey, forn man fai]be, vaabeDe til at ta!;e ^am af S^at^e. 2)ette lulDe

bog iffe .^iii-'!"-'"/ "i^''i fiUi'^ berimob at man rrol^ebe ^wa at briffe barn

fu(b i 23iiii 013 SOijob, for unber Oiufcn at afloffe bam ben rette dammens

))icnOf. SOten ^Derrei^ Sinb tnir a(t for opfi)(bt af S3efpmrinv]er til at ban funbe

finbe noijen ^Smag i 23orbet^ ©læber, og ban merfebe be^ouben fnart (UHib man

^ai^be i *3inbe. 2)t't (pffebe^ bem bevfcr iffe at faa Ijam bevufet, og be

blelH' (ige floge iwa bi^ab be ffiitbe tro om bam ^). 3)a 3"'fn i''-ii' forbi,

og ^an iaa, ut ber ingen ^jitp luir at faa bD^5 Skirien, forlob (jan benne^

,|pof for at brage til jBermelanb og forføge, om bet inlbe gaa barn bebre i)oå

golfiMb i?agmanb, bfit- fritte elter ipuftru fe^ecilie luir Sjatter af .^\ong Sigiirb

S)iiinb, og folgelig ffiilbe iHtre bane ©pfter. ^^m benne øiejfc bal^be i)nn fun

een 2)ianb meb fig, og bojebe u|lgeligt onbt. Xet t^ar, ^eber bet i @agaen

albelct^ [om ber i S®lH'nti)r fortocKe^o om ^^longeborn, ber flpgte for bere^J

Stifmcbrey jyorfiMgelfer, tbi eller 7 3)age i 9iab foor ^m lulb i ftore

ubefjenbte øfot^e, og leb meget bM'^e af 4")unger og .^ulbe. ©tibelig — M

maa t^el bal^e inxret i be )lbfte S^age af ^'^"iiiii^ — f^^'" f^i^n til Sverme*

lanb, og mobte ber nogle ^olf, iom ni)!? i^re fcmne fra STorge. S(f t*fm

fif \)an r^i])^, at ^ong @ijftein 2)tep(a var bragen fra S^bronbbjem neb til

a>ifen, og at ber bai^be \tcii\it et ©lag )Ddci 9tee, i}\>ox ©pftein felt' Mv falben

meb en bcel 3)eil a\ ftnc 2)uTnb, men at be uorige i^av^c abfprebt fig og

tåget Sfugten, beebo til JBermelanb, bcel» til Sbelemarfen, beeU^ til 3)an*

marf. Spenne ©fterretning gjorbe @i>erre enb mere bebrotn^t og miomobig.

3)og begati ()an )lg til fin Syfter (!tecilie, og bun, ber feli^ i)a\'\:>ii at beflage

fig OLHT (?rling 3^ii-'l» ^erfomfl. SJJen bet maa »el merfeå, at gortianbltngerne mcUfm

Soerre 09 henbe i $Becmelanb foregif t at ®tilt)eb, og neppe i Cceroojr af

nogen, bec fenece funbe fortæUe bem, eUer i bet minbfte t)aobe Sntereéfe af

at fottætle bem anbertebeå, enb f)un og ©oerre enfl^be bem fortalte. Sa

t)un nu ftben, fom oi otUe fee, fom tit 9iocge og neb t)ané S3ejfi)tti-Ife, falbt

bet ogfaa af [tg feto, ot bereé ^^i^J^^olb fremjtiUebeé fom om bet altib tjaobe

wceret faa brober= og fpfiertigt fom mutigt. 93Jen man maa berljoé erinbre,

at Secilie unbec enf)Dec £tm|la:nbigt)eb maatte fr)neé gobt om, at bec rejfte

[ig gtenbec mob ©rting [Eaffc og SKagnué, og bevfor ec bet i [tg feto [let

iffe urimetigt, at bet nirfetig gif tit, fom Sagaen foctælter, uben at man

becaf jufi fan flutte at t)un i [tt |)ierte oac ouetbeDiijl om 5Kigtigt)eben af

©werreS goregioenbe.


64 SKaijnué (Siimgéføn.

en^e t>an§ .jperfonift. 2)c ctHTlaj^be om, \)M'b .t)an ffulbe t.ii]e lli^ ti(,

tbi ban» C;nl^T^cn l*e^ 95i)Ui]e ^'^^'l'^ ^?^\, Ni ^i-'" 'U' '^^^^nn @ii]uib

2)uinD, luui^e nu ryiVcts> til 3lori]e, Oi] ^et imc ^frnH• ej raa^tiilJt for \)am

at bf^iPe fill ^ii>- ^iJ

^^ f^ni^t f'''^ ^^^ t'f^ft, at ^an fer tet fiH"fte tu-ijaD

fu] til et ffler antef frnninot l*ant», for ^er at evpelue ten belejli^e 2^ii),

naar ten, forn te baa^e^e, enijan^ maatte femme.

11. 3i'frre anta^cr §ø^3^inl]^ommct cuer SBirfcbcinfrnf pc] faar .^cncjenauit.

a)ien ti't famme ^Xihp, fom afffræffcte «m-rre fra at i'ent>e tilbaije

ta STovije, iMr imib(iTtiD i\}iM fommet for te Sci^nini^er af ^Mrfebeiner*

mé ^[pP, ter efter Slaiict \>aa 9ice bai^te taimet '^(iu]teu til te fiu-nffe

©rccntffcijne. 2)e (HUTe, at ten SiMi af Xlonj] etijurt 2)iiint, om ^vcm

€ii)iUet fortalte, l^ar fommen til åJermelant, Oi] tet mir ^eel naturliiit, at te

ftra.r i Ivim hu m S?Iant, ter flinte treete i ten faltne O*yfteino 3tft.

25e føi]fe terfor alle fainnien ben til bam, Oi] bato \)am om at blii*e tereé

^oi^tiniV ^^(en te isire i en clentii] gorfatnini^, noi^le baartf faarete,

noi]Ie uten .Klåter, te flefte uten JUaaben : terbo^^ fare te alte iaa uni]e,

at tet ej ti)ftet> raatelii]t, met tem at beaDnte ftore g^oretai]inter. ^an

atfloi] terfor tcreé ^fnmotnini]. „3)et feer iffe ut til," fai^te ban, „at3

Olj ]ec\ tilfammen tMtle funne utrette nooiet funterliiU, tbi 3 mani]le alt,

i\} \(c\ ^ar beder iffe ftort at fare met. ^^il l^'U" tfrbo» noje betrai]tet

Gtert^ jylof, l\] man tilftaa, at ;3 juft iffe lee mu] ut til at funne afipc

funterliii tDijtijK i'llfr Vi^tilit>t'lii]e §t'l^efi^ente fer ten, ter preiser et faa

farlivU "Spil/ !om at fvttte jli] op mot (frlin;] %ui Sn S)iant fem jea,

ter fun er fot paa en .Klippe ute i S^iai^tt, fjernt fra antre Cante, oi]

fom iffe bar feet antre ^olfo ©fiffe forent nu, efrerat jejjfom til i)Terije,

er te^outen litet ffiffet til ftore goretajienter, l\] altir mintft til at ftyrc

en ipcrr cllev Ktijiie *ipianer til at lMn^e l^lnt oc\ 5iii]e. Speller iffe er

]ec\ fjentt af SToijen; ooer min ^'lerfemft biMler ter et 9}iorfe, i\} inijenoeet

antft terem, ent biMt jei] fell^ fortktHcr. 3)et funte bænte, at boiy 5

fiten bleee miyfernojete met mii], turte tet ftiffe (?ter at Ilije tit miij, fom

til (Siixé forrii]e ,£-)ootiniii, at 3 iff^ ^'i't iMte, i)\\\t 9}iant ^ baoe tai]et

til -Spol^tini} Olj tjene; tbi netop tette bebrejtetc jo fom ofteft Ster*^ %'u

enter Ster. 2)et forefommer miji terfor tnrfeliii, at ^ oi) jei] iffe biU'e ftort

antet tilfitUe;?, ent 2)iani]el i\] mei]cn jb\iante. ^ei] ])xU S3efynuini] nof

for, om jei] iffe oijfaa tertil bærer gter» STot oij (5lentii)bf&- 9)ien

fiten 5 n" ^WM O^^i^f bfnl'f"^t Gtcr til mii], inl jei] i]iPe ©ter et gott

DIaat: §Pin'i]e 5^arl, min >3Poi]er, oa ?vni Sriiiita [)aN tre bonner, bPié

'^otfel lijje \aa i^el berettiijer tem til STorije^^ .Krone, fom SliapU!? ©rliniji?*


1177. ©oerre blioec IBirEfbeinenifé >i^øDbini). 65

fon. 23i'!]iPev ®t>cr ri( ^am Oi] beDer \)am om at labe &\>iv faa m af

bern til .CH'l'^i"i)- 3)erei> |)erfonift rr l'u}( \\u In-fjenbt for afle, forn min

er utufjentit." 3)iyfe mei-ft'lit]e £^r^, ber i ^ai]aen fe(o Kxi^^ey 5lH>rre i

SJiimben, Oi] (nxre dit ^H\Ti1 af iMrfdiij at Inii^e lutret ubtatrc — be (lørte^

Ojifaa af \'m mani]e, at be fiben iMnffelii] funbe boli^e-^ etter i](emmey ~

Hife, l)\>oi' fulbftÆnbii]t erre nu (mobe )1aaet bet af fme S^anfer at op^

t\:iX\)i: forn .^ilronprætenbent, om bet iiOi]enfinte bal^be lutret ijaué 5(IlHU-;

ja be, ber ere ti(boie(i|]e ti[ at anfee øl^erre for en 23ebrii[]er, funbe beraf

maaffee fUitte, at ^an forft efter at tutre fommen i 23erovelfe meb S5irfe*

beinernc fattebe fm briftii]e '^^Man, oa, at ^ortæ[liui]en om bDab ()an tibli=

(3ere bal^be oplei^et d} foretai]et fu}, |lben formebeé bcreftcr. 3! aUeg^alb

(aber ^it til, at ban førft efter at ^abe beføijt ^\)\\}t ^avl aflajjbe fin geift*

lilje Sraijt, t()i (Saro fortæfler at ^an ba ffulbe (;ai^e forccret fin 3)iafon=

©to(a Ol] fin ^((terbog M tt( en ^^H-eft, ^os^ ^lu-m Ijan nob ©jeftfri^eb.

9)len alt bette fabcr |uj nu iffe mere opflare. Oofaa i SSijrjje ^^wié

og ban» ©onner» ^ntere^ofe ka bet fiben at {)o(bc \)aa @lU'rre, Oi] iffe

fortcctte anbet om ^am, cnb \)Ml> ber funbe lutre l)am be^aiiiliijt, etter

iffe \jaa noijen ^aatc funbe ^olbei> ffjult. 3)erfor maa ogfaa 93eret*

niui^en om ©lierrei^ $6oenti)r i ©l^eriije, forn faa meget anbet i ^anå

i^iftorie, \taa i^eb fit a>ærb. ^plnib ber tafer for (5anbl)eben af (;an»

g^oregiiienber i ^oDebfagen, er oi^enfor anfort.

23irfebeinerne, etter ubluifgte Senbebub af beret' ?y(of, h\:i}a\>e [la, ef*

ter «Siierre» 9iaab ti( 23yrs]e %\vl, og fremforte bere» ©renbe; men

Sprge ^axi unbffplbte jig meb at \)a\v$ Sonner imre a(t for unge, og fagbe

tittige at Slorbmænbene albrig bilbe ftnbe fig i at fee en gautft .^ær ruffe

inb i ?anbet. 2)Ien, fagbe ^an, „en @øn af .^ong ©igurb luir ()o» oé i

3u(en, og ffal uu lutre i ^ermelanb: tag ^am ti( ^pøobing, ban ^ar til-

ber bertil og feer ub til en forftanbig SDlanb." 3)e fiuirebe at be aflerebe

[)a\>'i)e ^enbenbt fig til ^am, men at ^an \)a\>ti biift bem fra llg. „3eg

tt?ii*ler bog ih\a" fagbe ^axkn, „at 3 bitte funne faa nogen ^yremgang,

^l>ié ben iffe ffulbe fomme fra t)xm; felger mit^Oiaab, opfiujer luim paani;

og ^ilfec ^am fra mig, at jeg loper ()am alt bet 33enffab, jeg fan giDe, og at

1)an og ^an§ ?yolf ffufle l)aye greblanb ^er, naar fom l)elft l)an fommec

til 8lu'rige. ©ætter ^am to Bilfaar, enten at opfijlbe gbery 23on, etter

at mifte "siyet." ^an ffal enbog ^alu* mebgiiu't bem et «SreD til ©i^erre,

^Pori i)an opforbrebe ham til at ftiUe fig i epibfen for bem, og lol«ebe

^am fm fraftige S3iftanb. 3a l)iuib mere er, be [futte enbog fra ^ong ^nut

') ®aro, ®. 895. Settf fønel altiaa at »ife, t)oab bcu oucnfor et ijtcet, at

©oeccfå gfjftti^e Snboielie i aUc '^alb fun vav Siafonat^ffltellfn.

Wlunåi. Sti noirfte gdf* ^ijlBrie. HI. O


66 >3?ai]mtg (Sclingeføn.

i ^t^erii^e ^avn faact et S3rei^ af lujnen^e Sntt^olD. 3}et eu inft not, nt

^nut fcembeleé laa i Strii) nieb .^oniT a>alt>nnar i 3^anniarf i),

oij bcrfoi*

nu L\]faa mnattc lu-traijte ©-diiii], \)Mé ^jafiid, forn fm ^U'n^e, ffjønt

^iflii tiMijicrc (llU>^e fun^l't 93e|"fi)tti'(fe i 3Tori]e. 2)iet) biéfe 23rire cij

.JpilfcniT forn 33irfet'eitierne ti(t>ai]e til @tn'iTi', lunlfen ^e iniiMertit) for-

llijtiiiinii' i)a\}^c ftidet unc^cr £)plujt, at (jan cj fhl(^e iinbtøbe : ()an l^ai^lie

nenilii] befluttet at braije til bet (jeQiije ^ant). 2)0i] Wel' ()an bøn foi' alte

beve» 33ønner oij OiHTtalelfer, inbtil be, eftec 33i)ri]e ^axU 9iaat>, fatte

\)am ttenbe Sjiifaar, enten at fuje bern, eller miftc iJil^et. „3]i ^ai^e" fatjbe

bo, «Krnije tjent ©bery g^rænbcr, tniftrt t^ore g^ccbre Oi^ 93rtibre, ja næften

atle i^ore grccnbcr, oo^ i>dc Wn'b i i^anbet, for bin g^abert^ ©fulb: nu tiU

Inibe ln cnb at i^oi^e Dort Sit' for biii, oi] boi^ inl bu Imabe forfaije cé 03

bin ei^cn ^pæber. ^ih berfor, at ^iné bu cj fojer o^, lulle ln bræbe bii] Oi) bine

^rcrnber, for bermeb at fjobe oy g^reb meb ^oni^ S)lai]nu^/ oi] ln, fotn forben l>are

®ber adc be (uilbefte 23enner, inlle nu blipe (?ber be iHxrfte ^ienber." I^cc

l^ar altfaa intet anbet for, enb at efterfoinine bercc> ^nffe, [tjont unbec

libet lol^enbe Dmftænbiijbeber, tlji berei? Slot inir iffe mere enb 70 2)(anb

fterf, Ol] beflefte af^em, forn fai]t, i ben uflcfte ^^^orfatnint] -). ??aftelainié

©ønbaf)/ ben 6te 2)tartå IJ 77, inbijif han g^orlnmb meb bern, 03 3)ai]en

efter i]if aQe 70 lm\ til .ipaanbe, becli^ iom l)ané 4">irbnutnb, beel^ forn

©jefter, beeU' foni .Jpuuytavle. 2)ette ffebe paa ©aarben ^amat i ^er*

tnelanb, Imt (i^cilie rimeliijinit^ l)ai


1177. ©oerre tiltrcrbec ftt førfle Sog til 3:{)ronbf)iem. 67

\)am i ^"'iianben, Oi) Ict>cbc i)im \)en til et .^apel lu^b STorbribfn of @ani]^uii^^*

toren nle^ De £^rD: foli] mii], min S.n-i)DtT, jci] luir noc\it iHMiimrliijt at

tale nieb Dijv ^pan llrun^c^e i'M, \)Ht ^ellne 2)ianl» funte inlic barn, Oi^

£DianDen, iom merfebe M, fa^te: ræMiey iffe for mi^, S3rot>er, t\)i (Sut)

()ar fl•n^t niu]. 3:*a tyfte» \)an neje fu^ for km til 3'H•^en, oi] fptn-^c:

i)\>o er bu, ^i'rrr, ot jt'ii iMft fan lnt>e at ®iiD Imr fent»r biiv S^en Samle

bal) (mm anten ©aiiij iffe ra['^^to, og fl^s]^e at ®u^ lMC^U•lii] l)al^^e U'iibt

^am. SDien ^ané SSanijbeD tilfoi] enbmi mere. S^a toi^ ben (Samle ()am

veb 4">'i^i'ibf>i- Tfjfte Imm op, Oi^ fali^e tre^ie (San;]: rcc^^^'é iffe, S^rober,

^reb iHtre meb ^il], jeii er Samuel, ben (SiiDy ^^h'eft, oi] ^ar (Sub» (?ren«

be til bill at ubrette. Steb biyfe Crb, forefom bet ^am, t^ £5lbini]en et

^orn, fl)l^t meb @aloe, fra en 6freppe, (mn bal>bc om C^alfen, Oii bat

(Si^erre rccffe ftne ^ipænber frem: ban (]jorbe faa, o(\ nu fallu-be Clbiniirn

bet](]e ^an» C">ænber, ibet (mn fai]be: bi^^fe ,S*")ccnbtT ^oflii^e^o (jeri^eb Oij

ftprfe^ til ^a^ mob bine gienber oi^ SO?obftanbere, Oi] fil at fti)re man^c

SDuMinrffer. '^npaa. fi)yfebe (jan 8lH'vre, toij bam l'eb bon i^ojre .^aanb

Oil fai]be: forn nu ui> fra benne 3?i\Tni]fel iieu ofter, tbi bu [fal inxre .^oni^e.

Sfnbcn ®an^ fDofebe i)an ^am, oi] fai]be: intr fterf oi^ fjef, t\)i ©ub ml

l^jctpe bil]. 2)erpaa faaiviebe øl^erre. 3)enne 3)uom ffal inm ftraj: (jane

fortalt be 12 9}^tnb, ber fop i famme ^perbcvijc fom l)an, oi] af ^oilfc

be tlHMibe Darc ^Hefter. 5(lle fanbt ben merfelioi, Oi] Imn» SOlccnb bleige

tjlabe berofer; bci] t)ilbe ingen inblabe \h} ])aa at ubti)be ben. ^an bab

bern iia iffe tale bibere bcrom. SDien alle, b^ber bet, ti)fte^ efter bennc

S^rcm at [pore en ftor '^oranbrinij i l;ané ^Sinb ^).

12. «SuerrcS mi?ifommdigc Sicg gjcnncm Suerige til S^firenbljjcm

3)en følgenbe S)ai], Dnébaj^en ben 9bc Sllart^, brob St^erre mob

fine 70 Stanb op fra ^amar i ISermolanb, oi] toi] S^ejen fubovor til §Si*

fon. Unberi^ci» floffebe flere fii] til bam, \aa at ban, ba ban fom inb i

(Sauvbpjiben, bai^bo 420 SOtanb. ^er lob ^an boibe ^binji, oij paa bettc

bilbc i)ar\é SDiænb i}\\}t \)i\m .Roniienaini. l^an unbfloi^ )u] forft oi] Im^

bem at bente, inbtil bot noi]enleboé bai^be i>iift |u] at l)Mé


68 «OTagnuå ©rtingéføn.

bet l^arebe iffe (æni]e, fi^renb- kn merfebe, at t)e fIc|Te i bcnnc §(of iffe

iMre at li^e i^M, oii at be ^nbc [tutret |lj til ^am mece for at funne

VUpnbue Olj riHH', cnb for at fjænipe finn buaue 3)uxnb. 3)a ()an iffe inlbc

riH^e i jl^ifen i\} be^ubeu LMlffe^e at fætfe bcrc^^ ll^(;o(^en^e^ paa ^\:o\>t,

Vi(i]a\> f;an luj tiltmije til SSermelanb, for berfra at 'J^va^i^i ti( ^Tonie, og

inbeve norbefter. Slien ta (mn forn til (Si^[fOlU'n, nionftrebe luin |ni ^(of.

Ol] bet lufte 1ui, at ben nu atter luir fnieltet famnien ti( 70 SJianb. 3)e

fleftc bal^be fortabt i)am, H be iffe fif .2ei(il30e^ til at ptpnbre. 3Tu Pare

flobc ^\aati bpre, t()i meb faa (iben enS^rop funbe ^an iffe tænfe paa at

binbe an meb ben niiti^tige ©riini] %\v{, men paa ben anben @ibe t>ar

ber ^efler in^en ©aini i ^olf, ber iffe ubetiiiijet fudjfe f;am, fjPor ^ti

færbebe^, mob DTorbcn eller @pben. felter iffe funbe t)an gobt flippe

bort, t^i be, forn meb ftnvit ^roffab bai^be fu(i]t (lam, \}a{^\('iie ci]faa bi'fto

nøjere paa barn. ^an benbte ta for bet forfte om, Oi^ tilbraiite ^Viaffen

^oé en ^reft i JOermelanb, ber cjiorbect ^erlii]t ©jeftebub for ^ani. ^mit'

lertib fenbte ban 23rebe til S^l^elemarfen, ()Uorben, forn næbnt, flere

af 93irfebeincrne efter B{a\\et paa ^u-e vare fli;i]tebe, O13 ^oor ber

beéuben ffal ^abe berffet noijen SDiiéforftaaelfe meb Griinj] 3'^rl 09

.Kong SOTagnu». .^leraf benpttebe @berre fiiV iM han lovebe S^^ete*

bønberne at rette paa, i)H'i> be beffærebe fii] ober, lun^5 be bilbe flåa fig

til ^am Ol] pbe (jam ^pjc(p. 3

f'^fl ??'^(b anmobebe Imn bern om at mobc

l^am norb i Sanbct. Xib faa ()an t^ nu, at l)an umuliijt funbe fomme

at ben alminbeliije ^Bei ijjennem bet oftdije SToriie, men at luin maatte fare ab

ubefjcnbte Oi] møjfommeliije Stier, tl)i fibcn man |)abbe fpurt, at ^-loffen

l^apbe biift fii] cfterpaa, inir ber oberalt i !ianM truffet frafrii]c ^yoran*

ffaltninger mob ben, og bet bar umu(ii]t at trænge frem, ^bor man ])a)}t)C

bel bebi)i]i]ebe (?i]ne for \u]. 3^erfor venbte ()an )li], ba ban ftvar efter %^aa'

ffen (24be 5(pril) brob op, mere ah Ofti'vfo=c^anten til, og brog ftnft ober

ben faafalbtc S'o(imii(effob til ©feé^erreb i ©Ibebalen, i ben norbligfte

2)eel af SBermelanb. 3)erfra buog i)an ober en (ige faa lang ©fob til

2)la(ung i hefter :=3)alarne, og berfra ober en 15 SDlile lang @foP til

£)fter.'2)a(avne, eller, fom .^anbffabet ba enbnu falbte^^, 3i^i^n('t'ni^(i^"t'. ^aa

alle ti^5\i øfobe lyMt ^an og ban^o 3)iænb intet anbet at lebe of enb

g^ugle- og ©Igefjob, og be bojebc obeiiHTttey meget £)nbt, faabel af .^un*

ger og .Kulbe, fom af Suæt^eb og llbmattelfe, t^i bet bar juft i gørefal*

bet, ta ©neen fmeltebe i ©fobcne og ^]\'n( paa ^knbene, og man

faalebi'^^ tffe funbe beniitte S}e\te eller anben ©lag^o 23eforbring. @tun*

bom maatte be fare oiun* 2)iofer og (toxe SOlijrer, ftunbom gjennem tætte

@fobe eller foære 23roter. Sinbbpggerne i 5'ivnberjalanb bare enbnu |)eb?

ninger, og i)a\)t( — ben ©lægt i bet miwtitc — albrig feet en A'onge bras

ge gjennem bereé £anb, \a ber fanbte» neppe nogen iblaubt bern, fom rigtigt Pib*


1177. Scerrc i ®a(arne Oij 3ftiitelanb. 69

ftc \)H'!> r^rbet „.^oni]e" ['etpbebe, et SDicnneffc effer et 2)yr. Sten be inile ]"u}

iiieiKt fol•lfoIllmcn^e niob dam, ba be berte ban^ £^i"b, oii be (aiibe iiu^cn 4"^ins

buitiijei- i jl>ejen for ()aiu' Oiqfe. g^ra ^lUMiberjaliinb brot^ ban til ipi'vba(en,

fanbfunlunMié ben a(niinbe(ii]e §!3ej, clu-r 2)iora Cj] giiH'ba(, [amt lubere

ol>i'r ?rii'lber tit lifte «Derbal, i alt 15 S)ii(e. ^^er isir ban fLMnmcn inben

9Tori]ei5 (Si\TnbfiT, men beu taleé iffe cm at i)an mt^bte noijen 3)Iebftanb.

^an forrfatte fm JKanbrini] iffe op ah 3)alen, benimob ben ncrffe ©rccnbfe,

men atter til ^jelb6, oi^er til 2>fmtt'lanb. Spenne jyjelbl>ej anijit^ey til ^ele

38 9.">iile lanj]: faa lanii inir ben ih'1 iffe, men bo^ meijet læntjere enb

be, ban bibtil bal'be tilbai^clavU. S)tan maa formebe, at (>in bri^b op

fra ^iHMi] pij iffe bro;] liiie lhht til ^eri^ in-b ben fybliiK (?nbe af


70 SJJagnué Srtingéføn,

til 93i)i]h'n. 3)c forn til en flor ^a, forn be fatte oi^er, og cfter forn en*

IjfiT forn i Snii^ f(ixni]te |)an )u] neb piia ^ftibrebben, ube af 8tanli ti(

at !]aa inbcie. sglUTre O13 to anbie fatte fib)! oier. ,

StuMiimen

bret)

bern Iani]t neb at) Sfani, enbetii^ naaebe be boi] ben anbcn 23reb Oij to^e

fil] Aptnte. ,^ian Oab nu juic 5i)utnb at famle berett Jviæfter, t()i bet Hic

iffe Iani]t til Si)i]ben, vi\ be ki^be berfov llbfii]t til, ret fnaut at naa d)nft=

ne 2Jiænbé .^ufe, (ji^or be funbe biMle )ui ub oi] forfriffe fig. Sølen X>a be

forn lUTnnere niob 23i);ibcn, rilbe ^ani terne, blanbt ^vm ber l'ar flere af

.^oiu] $Piai]nu*5'^ l^-nbermænb, iffe tnbe afbam, Ot] btibe til at iijøre t)am

STobftaiib. ^pan fenbte ba en afbefør omtalte SaltneiMjutter,


1177. ©wcrrc i 2:{)ronbf)jem. 71

ili ben Veb S5ii:fe('cincrne^o forritji" S3eføii i S3pen falbiie 9Tifo(a5 Sii^urb^*

fjLinå (Si^n @ii]urb, bonnes? ®i>Oiiec(Srif 5frncéfun Oi] nnbre Si(^ccni]ere af

©riini] Ol] SOui^nih^ ft^rte nu S3efalin^t'n, do Ijal^be fanbfi)nlii]inié >Spuu'o-

tropper noE til at liolbe 23l)nuTnbene i Sfijc. 2)et fpe^ fra forft af at

l^al'e tutret Stntreé .\penfii]t at forfinie et })(ubfe(ii]t Oi^erfalb, meu man

tieu l3ana ^lof hir fra 23i)en, o^ .vpi^ubinijerne (Sii^urb Sufolayfcn, 6riE

Sfrueéføn, 3^^*^^ .iporte, ^^^ar ©elfe oi] ^t^iii' ©iainnilb^^fon broge ftra.r

over SBroen meb Ijniiub 1450 SDTanb *) for at mobe \)am. S)a

@ferre faa bette, c\[i [jan fe(i3 neb, fun lebfat^et af een 2}iaub, for at

ubfpejbe bern nærmere; bet Ipffebe^ Ijam oi] kné Sebfai]er at fomme ubemerfet

{u}i inb i ben fienbtli^c .piTr, oij be oucvbelMfte fu] fnart om, at ^tuTmai]ten inu'

for ftor til at Uoiu* noi]et ^fntjveb. ^an traf \u} bcrfor tiltnitje for bet førffe,

men \)aa benne .^ant, fanbfijnlii]inié i 9TkTr(ieben af 3''"^l'i^"^^'f» ^''^'"^^

imiblertib en ^vl^-^f *ScIl'i)i]i]er, i 5nt ^enl'eb 300 SDianb, lejret |u]. @iht=

res S)la'nb l^ave alt for trætte af Sllarfiten oij ubmattebe af lani] Slåtte*

t)aai]en til at \)a\\ funbe tænfe paa at auijribc (SeltH;i]i]i'rne, forenb be

^ai^be faaet noiien C^inle. Span fenbte berfor 35ub til -SBonben S]it]leiE

paa ©aarben 3)ii]rrn i S5rati?t'eri], at ()an ffulbe ffaffe l)an» ?folf iioi^et

at fpife, oo ^u}W\t Par bertil ftrar inllii]. 3)a be atter brobe op berfra,

traf bet \u} \aa ^elbii^t, at be forn bag om be forfamlcbe ©eUnjoger neb til

S5rebben af ©elbofoen '^), ^l^or be to^e alle bereé 23aabe, og v^rt bem fatte

ol^er til ^pgben. .iper gjorbe be fig bet nof faa befuemt iwa iSeltHji^gcrs

ne» ©aarbe, meben» ©jerne af 2)tange( \^aa 23aabe iffe funbe f omme ol^er.

3)iéfe faa berfor ingen anbcn UblH-j enb at famtyffe i be Setingelfer,

©Herre fcreffrei^: ^an \>aabi^\) bem at ubnbe en t)ali^ S>taani'bt' ^^ortæring.

(Suerre, ber imiblertib luuibe opbolbt )lg \iaa en af be Oer, Siibdoen ban-

ner t»eb fit Ubløb i @oen, og forn fiben fif STaimet.^U^ngébolmen, brob op

en 9Tat ganffe ftifle og ubemerfet, og brog t^eftorer tit bet boje Jisati^fjelb,

bi^ovfra be, uben felD at fee», funbe iagttage alt l;l'ab ber foregif nebe i

93pgberne, faat^el i ©aiilbalni, fom paa Stvinbni og lige neb til Si)eu. ,^er

faa be tpbeligt, at ogfaa ©aulbolernc b'U^be famlet jig i en betpbelig ,^ob.

SOTen ta nogle S)age gif ben uben at ©aulbølerne merfebe noget til bem,

abfprebte ^obrn fig, og b^^er gif til fit. 5flbrig faafnavt \'aa SSirfebeinerne

bette, fiprenb be brobe neb i Q?i)gben og toge SDfnberne meb faaban Dikers

raffelfe, at biiSfe glabrligen befl^emmebe fig til alt b^^^^b @lH'rre forlangte.

Sette fpurteé fnart til 95pen, og Sropper fenbteé atter ub mob bam.

£)gfaa benne ©ang maatte ^an uigc for Ci^ermagtcn, men tog nu Sjejeu

^) Bualebcå '^iatehoOien, ber nccrn?v 12 ^unbrfbc (1440), anbre, minbre ftfre

>g)aanbjri-ift


72 ?OTagnué Srlingéføn.

Op til øofnebalen. ^rr mtibtc ^am fcen tiænb,

bev Par ubfnibte fra S3i)en i famnie ©renbe, bræbte fem af bein oi] fan^

i]obe een, ben fpiUMibe unbfom til S3pen, 09 Percttebe at 93irfcPeinerne nær-

mebe fuj. ,i^oobini]erne rpffebe ftrar uh imob bern meb jlne Sropper, nu

forn for, oi'er 1400 2)ianb, Oi] efter ^{\n iportot> ^Uah Plette ooer 800

rtf bi^Jfe ftiflebe i 93ai'|boIb unber en ©arb, for at falbe 23irfe0einerne i

SIpijiien, tneben^o S(ni]rePet ffebe meb be otuii^e 000. 3)er('å ^oiH'bPanner

var ^t. Dlafé 3}ii'rfe, forn be \)a\^^( Pooet at tai]e ub af .^irfen, uaijtet

be, forn bet i @ai]aen pibcr, fun oare iienbermccnb Oi] iuMiber. ©oerre

fptfcbe line faa S)utnb imob be feppunbrebe, Oii ftidebe S5ueffptterne fatn*

men. 3^a, ^eber M, Penpttebe (5n^i'er ftne S)aaPen t^obt, Oi] bette maa

enten øocrre^ Siutnb paPe iijort i en ualminbetii] ®rab, etler beret? @tiU

(ing \)a\}i Pccret ooermaabe vel t>ali]t, efler Senbermænbenei^ Stropper ^aoe

Pæri't mere enb alminbeliiit baarlige, t^i im 23irfrPeinerneé %M(e ftoj poi-

nenbe oPei' J^poOebet paa bem, ber ftobe i S3ai]l)o(b, Pleoe be faa forfcrrbebc

at be toi]e ^(ui^ten, oi] be anbre, forn faa het, fu(i]te beref^ @j:empel, trob^

beres^ ftore £)Oermai]t. 3)en, forn Par 8f. £)lafy STerfe, fatte afftcb i

faaban ^art, at ^an iffe enijani] funbe faa \tmii\et fm ^i\t, men veb to

SDlccnb over, faa at ben ene cpi]aP 5fanben, ben anbcn Ptev .^roPtinij for

)ln i?iv^>tib; pan fc(v faibt af, oo^ 23irfePeinerne erobrebe 9)ierfet. ^Mv

©elfe Ol] 3var ®japvalbi"føn faibt meb 120 SJianb, ©rif 3frne^M'øn bleP

fantien, be ovrii]e ^)oPbini]er fli)i]tebe IjPer til fin .^ant. With ^t. £)(aft>

STerfe i Spibfen broi]e nu 93irfePeinerne inb i S3pen, pvor bit ej (ænijer

var 2^ale om noi^en SDiobftanb, Oi] ()Vor øverre pøjtibe(i|]t taffebe hm pel*

Iii]c 3o"U'ru SDtaria oi] 6t. £>laf for hen uventebe @ejr. S)et er i llg

felv faa ubei]ribelii]t, at ©Verre meb fine 200 uøvebe oij baarligt bevæPs

nebe g^olf ffulbe funne iai]c 1450 25pmænb paa ^-luiiten, at man

nccften ffulbe formobe et Dvertcri) fra bii^feé 8ibe, ha be jo iffc

1) 2)ef flaac i ect ^aanbffrift „3oti ©unnaréfon", i onbrc „5cin ©ubrunéføn

af ©aiincé," etler „af ®anb." 2)ft er tijbeliijt at i)tt meneé „3on ®ubj

runsfen af ©altneé," en af be o»eiifor, ©. 47 omtalte ©altneéguttec.


1177. ©t>erre faat vffongenatjn j;>aa S^tethinq. 73

ft"o ^cl•af, at SlHTre i]al' gtUUHT (^)ri^, foiii bat» terom. ?^umi lian ffii^n*

ncte nof, at ta faa mangle ©toniuxMit) lunete taj^ot ^viiiil^i'"/ tnaatto ban

IjDert Ojeblif iHxre berett ^aa et npt 3(nijreb af tem. ipan [entte terfor

Utfi(]émænt om til alU .kantor, C(] fif fnaut |)ore, at 3ll^tbl•]L'n^erne H\>:

te famlet 2400 Sitant, ter allerete bare ihm S^ejcn mot 23i)en/ metene

3intr ,g)ortc laa ute bet Siøtbjeri^et met 50 ©fibe. 4"^an intfaa nu, at

ter ej Har at to-nfe \)i[a at blibe i 9?ijen, intffibete fu] i -


74 SJlognué ©rlingéføn.

i ^et kbfte SU), oi^ «t be bcrfou fi^rft iM(t»c fce, f)t?or(ebeé be fore fvem,

inbcn be gjorbe fæfle^ ac\ tneb bern. S)len bi- maatte nu (nn^e ot^eibes

i»iift lu] mn, at Si^crrc l>ar en 9)ianb, forn baate inlbe oi] fiinbe oi^cr*

^olbe S)laiibt>tui]t, oi] at Sirfebcinerne fra nu af, faaiMbt muliijt, ej (ætiijer

inlbe fare frem forn Sianémænb, ber frDijtebeé baabe affSenner oij af §ien=

ber; iffe at ta(e om be mani]e SOrtMiber, ber faiibte^^ i 23irfe(n'inerne^

eijen ©fare fiben bere^- forrige £)pbo(b i ^()ronbljiem. llnber faabannc

Omftænbu]l)eber maatte M tnxre tninffeligt for .^Vong 2)ragnué'é l^enbcr*

mæiib at bolbe |uj i S3lKn, og be flefle bal^e rimetigtni» begiiH-t )lg til &X'

ling og ^fiagnu!.'. ©tverre bevimob lob tilftcone £)rt't^ing, ibet ^an ubs

ncci^ntc 12 3^|){ngmæiib fra ()tH'rt af 3^()rønbe(agcny 8 g^plfer. 3)e inb*

fanbt fig alte, og \iaa bette 8 gpIfc^^-S^ing Mel» ber nu gildet tjam ^on=

genal^n, i){H{kt befræftebe^> meb 23aat'entag, og Sanb og S^^rgner, fom M

IjebtT, blePe barn tilfi^orne efter Satibfené gam(e £oo og Oiet. (Saalebr^

bat'be @i^erre, effer faa SPIaaneberi^ ?^-or(ob, og meb en ubetpbetig .^aanb=

fu(b ^o(f, brcoet bet ti( at faa .^ongniaon ^^aa Oretbing, ^oorfeb ^m

er(,)Deri'ebe Slet til at fa(be |lg .^vonge oi^er ()dc i)Torge *X 1^ex\K^ tuir

aflorebe meget i^unbct. S^og i^arebe bet enbnu længe, førenb t;an fif noget

gobfæfte og fanbt et blit?enbe (Steb.

14. ®Dcrrc5 Scjre H(i Dplanbene.

©fterretningen om alt bette naaebe ^urtigt ^ong SPTagnué og i)ané

^aber. 3)e famtebe ftrar ^olf, og ffi)nbte )lg novbeftiT (ang^^ .^pften.

©oerre t^oln-be iffe at oppebie bern, men brog meb fine STænb til Soé ub

til Drfebaicn. Ser fatte be 31b paa øfibene, og gif fiben fpb oiier ^yjeU

bet neb til ®ubbranbi>biilen. 4^er ^o(bt be 2^bing, bet figeé iffe om bet

l^ar ^uui?t()ing eller Solung meb 33onbi'rne. gra S^ljingil fortfatte be

SSejen fyboiUT, inbtil bf fom til SOijofen. .^er fif be (lore, at .^ong 9}tngnué'^

SenbernuTnb ."pattuarb paa 8aajl^ab (i ©tange), 8æl)jørn Stnbrcéføn

og Syar^æéltug (paa ©unbbu i ^'aage) laa meb 18 bemtbnebegartojer

paa ^\inbet, mebeno tilligc en Srop paa over 1400 2)tanb tun* opftiKet paa

Sanb. Sl^erre, fom fun bai^be 240 2)ianb, raabforte jig mt'^ bem om,

^iHib man ffulbc gjore. ^lOc inlbe flaa^, iM be rimeligoiii^ baabebe lige faa

ftort i">elb l)er, fom i ;j'()ronbbieni. 9)ien ©oerre fanbt OiH-rmagtcn alt for

ftor. „,3eg U^",

frtgbe l)an, „bebre Ubjlgt til at faa min @fabe ^et^net, enb

l^eb at gaa i en \ant:^im Snare, t^i bet er ingen ^^«M for min ??aber,

mine SSrøbre og grænbrr, om jeg biber i ©rvTi'fet eller blii»er jagen paa

^•lugt". 3)er blev berfor iffe af noget Slngreb, men ©oerre tog ^^ejen

>) ©oei-i-i'é ©aga (§ap. 15, 16.


J177. ©Dftre poa ^abefanb. *^

obfr m wuUm SJijofen DØinnte>fjorten ti(|)nbclflnt 0- -^ft fen^te

^an 40 S>ianb forut» ncb til 9hln^ln"iL^l^fn, pji ti^ofc l'cm^TlUil]l~^e 1u]flllet>c

^artejcr, t^e forefani^t. 2)a eiuTre fiten fem efter, fif im tu^re, at i)er

ftol» iffe fccrre enl) tre g-Ioffe cvl^i^t'^e iniPi> hete fultftæntii] ?l)^i!]^r^• 2)ctte ffal tOii, ifoKje Saiiaen, iffe

Hh fænt opriiitiijt meent, tl)i ^m tet 2?l;inii, ter nu bcrammetcé for

flt afflutte et ortentliiit ?rorlis] mellem Monterne Oi) (ginn-re, [fiiUe tt^fe,

ter faa, ^i^or faa golf ban \)([\}U, i)n\>i' \)an i «Sinte at oinTfaite i)m].

Slien i)H\> tere» ipenluit ent imr etler iffe l^ar, \(ia forn ten ej til Ut*

fcrelfe. Si)i pM ten 2)aii, S^binfli^t ffulte iHxre, forn ten anten ^alt?*

teel af 8lHTre^ ?5=clf, tir bar utfentt mot 5(éfi'r 9?ilfe^> ©aait, met

et 239tte af iffe mintre ent 20 Slierfer ©ult, oji ta et^evre nu

bar mantfterfere ent S3onterne, funte ter iffe Iccnijer tnxre S^anfe om

nD(iet £>t»erfalt, oij te maatte finte fiji i at utrete lunit einrre fore*

ffret) efter ©ottbefintente. Silfunclatente t^are te altfaa forliiUe met

l^am. S)ten unterbaanten fentte te 23ut til Crm .^oiu]t>broter, ter ta

laa met fine ©fibc i £ts5lofiortfn, at im, om muliiit, maatte fomme tem

til ^jelp mot (SiHTre; fclu ffulte te fra fin .^ant fce til at mote bm ^

tai]e St^erre i ^ipiiiien, om ban iMlte untfli). £)vm lot ftra.u famle en

betijtelii] 8tprfe, 0^3 bei^an fiij op til Sprifjorten, bforfra b^n lot ftore

^^avtojer trai]e op i 2)lo=gll'ni, for fiten at c\m met tem op i ^iant;?*

fjorten mot .8lH'rre, fom laa ter met fme gartojer. S3i't gfterretniniien

om at £)rm nævmete fii^, lot ©tverre, fom om b^n ftvar inlte tra(]e imot

barn. Ol] fentte afle fine Utfii]>?mænt ten ^ej, men felo b(C{a\^ ban fin

met 60 aiiant til Sfol^en Oi] lot fvxlte S^ommer. £^m 5tftcnen intfantt

te cl^rii^e fii], efter bané^ 23efalinij, iH't ipolH'tfoaiieret. SiMii]t i S^aijninyen

ten næfte 3)tori]en iHTffcte^^ te tjet Sureneé .e tagft ^nen omtrent fra ?5ini5nfé ov>?r ffiirib; og S3ar:

bale ©boeti lilje neb til g?anb6f)orben i Siccrb^ben af >^oin eller ®mebél)iin'»i«r-


"^6

gjfaginté griingsføn.

feet ^artcjer flæste ben 95ei, men man tcc\ boi] fat \iaii STrf^ejbet, Oi} fcet

(nffcbc^o: i-iini-!ii]iMh5 fuli^ti- man, f.u lM^t nuilijit, aOe fmaa S^anbi' og

a)^u'^l•all, inntil man naacbe (Si^al^^ll^ct, oj] bevnæft ^uné-@li'en inbtU

ben^o UMi^b i ^V\oun M. 3)a be i^c( rare fomne bib, (cb Ol^erre jlrajc

ro imi^b Senbcrnurnbene, ber minbll iHMitebe et imi^nnt Sfniireb, Di] bcvfor

bleiH' c[(in\ti Dl'ea-affebe. ©ftcr en, forn bet \\)]K-S, ubetubelii] g^eiitnini] fliujtebe

be nieb bere-o '^arfpjer fubefter, mebenå '3lH'rre renfebe åTjøfem^ norb?

lii^e ^i-ebber for '^ienber, Ci] fturebe fi( .pamar. ^per ^olbt ^an

Sl)ina, Mun-, fnn ber ftaar, iihien \>o\}t'te at lUre et £)ib iniob I)ané

ajilje. 5(t man imiblertib, iiai]tet ^iint ^pelb, enbnu iffe tniube fynbeilii]

g-ri)iit for ^an» uOetybcIiije Sfarc, feeé bebft beraf, at ipafllHirb );iiU Sjiftnof iHir ^enlltiren meb bette ©jeftebub Oiifaa at famle g^olf mob

©uerre, men man bai^be boi] neppe l^oi^et at bt^lDe faaban 6ammenfom|l

Iii]e t 3iH'rre>o STvtubcb, biné man bai^be fi'i)|]tet bam i noi^en færbe(eé boj ©rab.

v^afliMvb i\\\}bQ'!:' enbiuT, batnl^e fomme, for at faa famtet en \m ftor ^^lof

forn muliijt, oij ba bet tilliiie isir .^irfeme^fe -), foni ber en beel 3^ee(,

^enimob 400. S}ien 23ivfebeinerne, ber beUer felp inlbe i^jin-e £:^uerfa(b

enb U\^i \u} oinn-falbe, inbfanbt fii] uformobet paa ^irfeme^ifebai^en. 3)ian

ftiflebe fli] i ?ri)(fini] paa beilte Siber, i\} ber bei^ynbte en ^etjtnin^, men

eftcr fort Sibé g-ortob f(pi]tebe i^enbeimiTnbene meb bereé ^-olf, efterla-

bonbe 7 falbne o{[ o fanj^ne. 23irfebeinerne jijorbc ]u] berimob til iiobe

meb ©ilbet^foften. 2enbermænbeue bal^be ffjult bereo ^artpjer, men Slu-rre

tiMHi^ be faniine til at befienbe, ^uor be vare, faalebe^ at ban nu fif alte

be -Bfibe, ber fanbtes? i Miofen, fmaa Oi] ftore, i lin 2}iaiU

3). 2ii]e(ebeé

tileiviebe ban fu} ade £enbermænbenet^ o^ be oiH*ii]e 'JIyi]tninijery ©jen-

bomme, faa fei fom afle be l^inbffijlber, ^^oni^ S^iajinut* Oi] ©rlint] 3^"^^

ffiilbe oppebære. Samtliije £^planbc, enbOv) Ofterbalen, o*j, fom bet fynei?.

1) i)}Jan bar troet at ben faafalbte .Kjøloej nicKom SRanbéficrben Oij Giiiavaii:

bot ffulbf l)cioe faaet ftt 9iatn efrei" benne a3t\3iopnI)eb, og bet t)ac enbog

bantift fig et Sagn bcrom. 5Rt'n 9taiMift et aabenbatt mec^et oelbr?, og

fomniec iffe af ,,JCjøl paa ft "Sfib," men af „


1 177. ®»ecre fpiUec SJleflcr paa Op(anbene. 77

S5n(^m^ maatte u^^el•Pa|ltc fii], ^ iwe for CjeMiffct i ^nnC^ S3o(b M- 3^en*

ne llll^t'rIlTl]l]c[|'e, forn ^cll fll(^f*o, flIll^e ^0l) iffe i fu} filD ^ai^e ftort at

lH'ti;^e. Sen lu'ftot) fun teri, lU 33l.Ml^ln•ne, ()l'oi- ^nn forn met» lin %{ot,

for at unbijaa lUH|)ai]e(ii]bttt'r frfjenbfe barn for Xxoni^' og lH-t>toiie at ut)*

rrbe til ^am en iné '?Jbe(fc i ^l^eni]e eder ^VMii^ey ^ærb, oi] at ban iinil>=

lertit) benijttebe ju^ af ^^^ng^^i^aavbcnr forn ftn retniæi'lh]e ©jcntiom. SOIen

bette iHir oi^fiia a(t, t()i ^ané ^-lof iMr for liben til at hm fu^^c forblit^c

lænt^e paa et ^tth, ent» fu^c eftcriabe nogcn ^If^dini] for at l;olbe et

Sanbffal) befat, Oij naar \m t»a luir bortf, bien alt ii]jon foni tet tuir

før. 3'"it'li'i'tib tnir l;an» 5rf'"iV^ii!3 unegtclii] niei]et ftor i g^or(;olC) til

^an» faa ©tritéfræfter, Oi| man intfaa at ten næften ene oi] alene ffijlt»-

teå ()an^> oin-rleipie .^lOi]ffab. S^erfeD imnttt ban mantje» S'illib og 25eun=

bring, og ter famlebe fig flere unter tjané 23aniier, fan at gloffen nu ub-

gjorte 360 Wianh. 2}len ogfaa bette Har lH>ofelig en libcn .^aanbfulb

g=olf til at utføre et faa ffort SSevf, forn tet, ban bat^be fore, og kvigen

funbe berfor enbnu en S^iblang futi beflaa i Strejftog og 3ilniai"f4)cr/

forn bi^inbti[ -).

15. SDcrrcé c^ SirffbfincrnrS mojfommcliijf ci) farefulle lei] til 23crS,

Oi) tilbagc iojcn.

3)e Senbermænb, ber toge ^(ugten ^^aa ^aaftat:', begal^e Hil til £'rm

^ongi^brober, ber l^el imiblertib fovberebebc |lg til et nyt S"og mob

©tverre. 9}ien fort efter forn .^ong SDiagnui? og (?rling ^axl fe(D

til Sjifen, og ta be (jer fif ()cre, ^borlebeo 23ivfcbeinerne fpillebe SDtefter

) 3 Sagaen næoneé tibtrpffctigt SfterbaUne. Soii nipncé vd i)et ncrrmcft til

(givcrum, bpi- felD ec faa gobt forn en 2)eti af >:^ebfiiiai-fpn. Salbcré omta-

leé ej paa tette ®teb, men bet bfber j^rar nebcnfor, at i)an nei) Zilbac^e-

fomflen tog SSeitfler paa fine ©aarbe i 23alDeré.

*) (goerreé ^ai}a (5ap. 17. £)et er en Cniftænbigbeb, ber ej bør oin-rfeeé, at

ba ^Beretningen i ©cerreé ©aga gjnr t)am t\l fin v^ooebperfon, mebené

?))Jagnué (Srlingéfeng ©aga beriniob laber JTlt breje fig om benne, antager

ogfaa Sorta:lImgen oeb bet ^untt, t)Oor SJJagnué ©rtingéføné @aga flutter

og ©oerreé begijnber, en forjfjrllig g^arafteer. ®er boæleé nu mere oeb

SBirfebeinerneé 23anbringer og JSuentpr, mebené be fort)en fun omtalteé t

.Kortfteb, og paa ien anben ®ibe nccrineé ber ej fi)nberligt om SJjagnué og

(Srling, uben naar be fomme i SBereretfe raeb ©oerre og S3irfebeinerne.

S)et maa elleré aufeeg »ijl, at ber maa funne t)aoe uæret ligefaa meget

at fortalle om Sirfebeinerneé førj^e toaarige S^pliolb i 93iEen og beres gærb til

3;f)ronbbjfm unber (Spftein, forn om bereé fenere Sanbringer unber ©oerre, men

alt affærbigeé meb mudgfte .S'octl}eb. Sette maa nøboenbigoiis ubøue en

3nbfli)belfe paa alle fenere berpaa bpggebe gremftiUinger, ba ber nu ej (a:n.-

gec gioes .Riiber, Ijooraf bet 9}Janglenbe tan ubføtbeé.


78 ^OTagnué ©dingéføn.

ipaa £)pfonbene, traf be ftrar Stri^^^fræftec til flij fra \)ek 25ifi'n, for at

traijc imob bern. S^cniTxr, be faa(et»c>^ fif famler, IMU \a(i ftor, iit 3oerrelvb (5f*

tcrretnitujen bcroin iffe Iæiu]er l^ouebe Muxle vi^i Opianticiie, men bejlut»

tebe at benpttc )lij af ^oiiijené oo^ ^nitn^ ^^-raivtrelfe fra Senjen, for

ol^er eoijn at braije bev()en. .^an toi? ba rimelliUni^^ ben fccbininliiie 'Bq

olHT SJarbal, £anb Oij jl>a(bretv for bcrfra at ijaa ooer gidefjelb til 2ær*

baien. Soi] er bet iiiei]et nuilii]t at \^an q bo(^t \u} til Sjalene, men forn

fæbl^anli^t til ^jelbene for at fomme befto ^urtiijere Oi] mere ubemerfet frem.

3>cr tale» iffc om at ^an mobte noi]en 2)iobftanb, forenb ban forn neb af

gitlefjelb til Sccrbalen. >ii>cr l>ar ^ijijtet oo^ 23iibfenbini]cr fra \)ané jyiens

ber fomne ^am i g^orfjobet, Oi] en ftor^pob baobe famlet fii^ for at fperrc

^am SJejen. 3)e \)a\>\:ie lejret ]u] paa et 'St, ^i^oc JSejen fun tur en

fmal aa SJejen felt)

fiinbe man blot i]iia i'en for een; lanij^o mcb ben, oppe paa ^jelbfammcn,

fab 33onbei'ne meb en 2)lccniibe eteen Oj^ S^ommer, for at flippe bet neb

ober ^irfebeincrnf, naar be f om forbi ^). (Soerre tabte iii\} iffe 2)iobet

beb at fi'e bi^fe frp^teliije ^orberebelfer, men fai]be til fme S^^lf, ut ^an

nof ffiilbe finbe paa et 5iaab, opfoiite felb, meb noi^le flere, et tc faaet STijy om at ^an bar i SJente. ,§an

kfluttebe berfor at tac^e ben mojfommelii^e 5l5ej oi'er gjelbcne fra .ilærba*

len lilje neb til ^or», iaa bobelii) en faaban g^ccrb enb ivir paa benne Tit)

af staret, t^i SSinterbai] (U Oftbr.) i*ar atlerebe omme, oc\ man funbe

^bert Ojeblif bente ftovt *3nefalb. ^Bejen ijaar fra ©rote libt obenfor

^) 9)?untl)e (iiallé ©nocre III. ©. 15) antac^or, forn bet fpneé meb Slett?, ot

bette ,®tcb er at lege \>cia ben gamle SScj omfring ben faafalbte ,, .Klanten"

mcUem Jt^orgunbé Jtirfe og .g)ufum. Soecce f)ar ba fanb[l)n[igt^iiå bejieget

gjflbet, t)ooc S3ejen nu qaat op fea .Rirferolben til bet idv>e\:\ti af ffiinbt)fUen.

*) Sarbaléaien næi^neé iffe itttn)ffeli9t, men ba beu taleé om „i'elue .^aiMien,"

hoor SBitfcbeinerne binbrebe gieuben fra at lanbe, fan ber ej occre Speré;

maal om noget anbet ©tcb.


1177. ©Derreé farlige Zoo, tit og fra SSoré. 79

S^unjum gjentiem ®røte^a(etl til g^ji-Ibé, og fl^en ncb til 3tuvlanb, tuTfua

atter cl'cr ?viel^et neb til .^\lar^alcn i '^•iaam, oii nit^dii] oinTj^iaubafjdD

fUiT 9ll^u^l^]l]l'Il ncb til 3niiu'iiiuiu]i'n i Stunt^&alen, [amt lubere ijicnncm ^ennc

neb ril ^injcr*5fattini)cn oi] Sianc^en M. 2)c fom nof fiia ^clMi^t frem,

mtn pM ^oxé møbte tie aIvorlii]e .ipin^rini^er. Stile 2]ot^ferne og en 9)lirng-

tie @i)i]ner, ^ar^inl3er og €J^in^t)or^el• ^al^^e fiimlet fig fammen til en ihtI-

tig .^ar, og forn gaiiffe uiH'ntet oIht S3irfelu"iiiecne Simon og ^u^*^»

S}(eéfe^llg (28 Oftl^r.), juft forn @l>erre fab til ^oxH, for ftvaj: bereftec

at fortfcctte Skjfen. bongen og (Hituo Wictwh fif nel^pe 2^il> til at fpvingc

fra 33ovl)ct og ifore )lg fm Jiuftning, meben^ be øurige, ber om Slatten t)alibe

Ditret forbeclte i .^l^arfeer ;nia be nærmcfte ©anrbe, i .^nft fom løbenbe

til. ^^aa kgge 8iber ftillebe man fig i ^ulftng, oc\ ffjoiit 23irfeln'inernc

tiåre be faatalligfte, angrelie be bog, fom fæbuanligt, forft, og meb faabati

.^eftig()eb, at ^2pi^fen af 23øiibt'rne^ W^'^fi"i) maatte ri)ffe tilluige iMinfibeé

GlDen, fom ^er Hv meget fmal og ranbt bi;bt, meb liøje ©frenter ;nia

begge ©iber. S)ian Verlebe nogle 8fiib oi^er ©li^en, berpaa brog S3onbes

Isæren op ah lange 23rebben, for at fomme Inig !^^aa 23irfebcinerne. S)iyfe,

fom merfebe berei' .^enllgt, gjorbe en lignenbe ^evægelfe \iaa fm ©ibe

af (Slfen. Sølen jo længere man fom op efrer, befto brebere OleP 6(Pen,

og uDinbebe )lg enbelig til et S^anb 2). S)eroeb fom In-gge ^ære længer

og længer fra l)inanben, og ta Sfftenen falbt paa, funbe man iffe krnger fee

fra ben ene til ben anben. ©oerre ffJLMinebe nu, at bet iffe paa nogen SDiaabe

(ob fig gjorc for luim at fomme til 23ergen, fiben man cPeralt Par for*

krebt paa at tåge imob l)am, og t)an tidige erfarebe, at ber i Staben felP Par

famlet faa ftor en Årigémagt, at \)an intet ^aab funbe gjore fig om at

ubrette noget, ifær ta han nu iffe længer l;ai^be nogen Ub|lgt til at oper-

rumple gienben. S^an befluttebe berfor at fare famme ^ej, fom ^an

Par fommen, og tog bertil fem af be fpnbigfte golf paa øtebet til iBep

*) Tit SBejen gi! ocer SJaubafjclb eUev SfJaubcggen, er aUerebe tilftiæffffig oiift

of ?Kunt5e (Kale @norre III. @. 15, jofr. goerreé ^aa,a (5ap. 152)j mm

bet ec neppe ric3tigt, naat bet i}ev ftgeé at i)an fra JRaubeggeii fom til C^p-

t)eim eUer 23oéfe(lranben, tt)i Slaubeggen ffiUer meUcm ^aarbalen og 9?unb:

baien, og at ©oerre brog ncb ab 9?uHbba[en, feeé beraf at bet om t}ané

Sitbagerejfe, paa ijxiilfen f)an foor cilb og fom oocr til ^aUingbal, iibtrt)f:

feligt t)eber at i)an tog ben famme SSej, ab t)ui(fen tan car fommen.

*) Sette Sanb er rimeligoiié Cunbcoanbet, og SSønberneé 'poflering maa t)a'oe

rocret reb ffiobebrocn, ber ferer ooer ^ocebelpen, og brilfen be maa tjaoe

riUet t)inbre ©oerre fra at paéfere. ©oerreé ^^carteer maa ^a»e oo^ret paa

Suilbe, 9\ofe elter en anben af ©aarfcene U)biie(^!ig


80 «riZa^nug gclingéføn.

uifere. 35efte flln^c nof be^oL^e^o, t\)i S^cjrct hU\> faa flemt, forn man

fic(^ell (>U'i>c fci't Stuiije ti(, l\] ^cL• fa(?t cii uliort ^}uTnl]^e @nc. 2iet

iHtrfte inir, at luiytct jl>e)infenie ffll(^e lutre fjent)tc oi] paalit>e(ii]e ^o(f,

tL\]e ^c ^LU], fatl^fl)^liillMty fol•tm'^clftlUn•irct, a(^clco fejt af JBejeii, t()i iftc-

tctfoc at \tm norbot^eu mot» Xiaar^atl•ll, ()D(^t t»e [h]e mot> 0|t oner be

lM(^e Olj ln•e^e ^ic(M*ti\Tfiiinijer mdlem ^^flIl(a^^ Oij ipa(iitu]^a( '). 3 8

3)ai]c ivinfet^e be om [\h\ t)it>fe '^jelDe, iibcn 2)hib, ja uben ^anb, faa at

be ei fmaiite anbet ent» Sne. Sen fjerbe Sa^^ C31teCftbr.) bleu ^Sejvet

faa forfærbe(ii]t, at en 2)tanb omforn, ibet \: \)m\ otwenbc

meb faaban 5So(bfom()eb, at 5ii}'.ii]cn hk\> fønberfnuuft H


1177. ®t)cri-eå rtiøjfomnicligc Zoq ocer gjelbet. 81

be ^at'^e faret iHté fra ten ^q be ffulbe. 2)u'n faa albele^ l'are bereS

itræftiT ubtjømte, ut i a\ fort ©tunb trebil^e af bern ftijrfebe bobc om-

fulo. Se cin'li]e flatUe fiij enbrlli] frem til \wg,\e ©ætrc, ^tu^r be U\\Uh^

fil] neb oi] tLU^e fii] 4^inle. Xet Nr tenimob S)nbnat, c(\ be inlbe (j)erne

faa tænbt ^ih, for at i^armc fiij, men ini]en niæotebe M, uben 8l'evre

fe(i>. ^an ftoi] ^Ib og tcciibte et «ijé, peb' ^pjdp af ^inlfet \)mé 3)uTnb

nu fif et ftort 33aal antænbt, ci] terrebe fme ojennembaabe ^(ccber. l^a

be t)are fonine noget til ^Iræfter, bnnie be fibere, oij fpm in-b .£iane:=

galétib til en libcn ©aarb, ber taa iffe faa lani^t berfra, abffitt fra ben

eijeniliiie .g)ofe!)bi)[]b. ,^e.r bten ^on^ep ben lU^-ii^e S^ecl af Slatten meb

en S)re( af fine Jyolf, be aiibrc br(3iie,.til ^olH'M'pi]^en '). £^m SJioriienen

begal^ ^an ftg meb, be raffcfte af fine S)uxnb længere neb i Smalen for at

fpe)bc ot] tjclbe S]a(}t,. t^i S^ejen til ben ^Ui^b, Ijnor g^olfene laa, Oeftob

&er fun af en ^'en^iSti, ber ijobt funbe forfinu-ei^ af nogte faa. |)an

^olbt a^aijt i.^er i to 2)ai]e; ba brob l)an op meb )ln l)ele Sturfe for at

brai^e ooer til SSalbreé, .

SPIen

frembe!ec> uar ber ftore 23anffelii]()i'ber at

fjæmpr meb, tbi man furjbe iffe fomme fra jBpgb til'S5i;i]b uben at riian

enten broi] til gjelbi?, eller dq iijorbe £)mlH'je at farlitie S3jeriiliber. 2)ien

golfene lnl^e iffe til «^ielb^^, tl)i a^ejret Mel^ lige flemt, Oi] be ^abbc i)aH

nof af ben forrige ^-ieibfart. lEaalebei" maatte \)an ta rimeligtnié tåge

^u-jen neb igjennem .pDliebbalen, op i ^pemfebat og berfra oter 5falruft og

hannen neb til Cufen nvnft beb 3^ei?leifjorben i SJalcre^o, famt tubere

langte 5(al)jorg^®lbcn til 5lurbal. ©nbelig forn i)an til^atbreiv l)Por ^an

baten oppe ufb Sunbbotécanbet/ abjt'ilt focmebclft en j^jelbrijg falbet Sggen

fra -5)ouebbi)i:ibcn (.^eoet) nebe ueb Sn).

') 93eb ben litlt' afftbeétiggenbe ©aarb funbc man maajTee tænfe paa ©facbé^

gaarben i 2?atn6bvgbfn, eUet cij paa ®fove i ©unbbokn. ©et føvjie blicec

bog bet i-iinc[igile. Sagaens Zett ev ()ci- etleré noget fovoin-et og be for--

ifjellige ^'laanbffiiftec ftcmme iffe gobt inbfcijrbeé. 2tf Serten t Fornm.

Sognr VIII. 52 ffulbe bet føneé, forn om ben ttUe ©aarb, t)i'or bongen op--

t)otbt fti(,, far abjfilt fra ^oo^ebbivgben ueb en giclbri;g, og forn om tet fun

n.Q.r "Jtbgang til bitn, ter bannebeé af (Sen^Stien. S[Ren af h(t t)pperlige

.^aanbffrift ©.irfpenilé Sert feeé bet, ^uab ber ogfaa i \i&opebbi)gben fun maa t)aoe uoiret ubetpbelig, (tt)i t)»orlebeé

ffulbe elleré be ubmattebe ^^olf baoe funnet tilbagelægge ben, ifær f)ois ber Bar

,Mie S^jclboeje" at paéfere), og at ben ®ti, Soerre forfoarebe, bannete

abgani^en til ben f)ele SBi)gb, f)cor l)ané golf laa, iffe til ben enfelte ©aarb

alene , tlii f)Dorfor ffulbe i)an faa omi)i)ggelig forftare fun ben ene 2>eel af

ftn 55lof?

Tl


82 OTa^nué ©riingéføn.

()tM(ete u^ Dl) toii 35ejtfler hia iKoni^^j^iarbcne. @aa(e^e^ Mv ba onifibec

betre 3^oa, bet nioifonimeliiiife Oi] uirefulberte, SlUTre noi^enfinbe iijcrbe,

ti(enbrbrai]t. 2)rfn bet Ijarbe foftet ()am mriiet, tbi foruben S^dbft nf l)ine

30 aUiinb, btT for ^ané (ifle 8faie nuiatte lutre iiieiiet fi^Ielitjt, ba\>t>t

S3irfel'einerne pi^faa tiiiftet iffe tntnbre cnb J40 ^(fU meb fonplbte a ban forn i 5To:rbeben af ben ©aarb, bfor en iMy S^bor*

grim, ber inir .^loiu-bmanben for be forbunbne S^jonber Oi] Sfnflajieté Cp*

bal^émanb, boebe, (iftebe ban \u}, ]'tl\> femte, oeb j)Tattetib berben, Oij fom

fia iii^entet, at S^or^jrim, uajtet (jan inii^be 8 .^uuofarte bjemme paa

') ©Cfrreé ©aga ©ap. 18, 19, 20. S)oc er et temmelig ubbrebt ©agn om

ben faafalbte ©perreéfti, fom (Sceire paa et 2og i bisTe @gnc feto ^ulbe

t)at>e labet bai\e langé en brat g)el^fibe. 9J?an i)av alminbeligoiié antoget

Soget foc at tocue bette. ©agaen næoner imiblertib iffe et Crb om ncgct

faabant, og ber fnnes tit-Uer iffe rimeligriié at funne tære ©pørgémaal om

nogen fafr ffiej langé .Slippen t>eb Sintertibe, naar «Sneen falbt i ut)i)re

9)?a3i"er. Sanbfpnligere er bet berfor, ijvié et faabant Jfrbejbe af t)am tir;

fclig er foretaget, at bet f?ebe teb \)an6 anben ^att over Sfaubafjelbet, attfaa

gjennem Siunbbalen, omtrent mibt t ©eptb. 1198, fe nebenfor, jtben t)an, fom

©agaen figer, tjacbe ,,megen !lKpje" (mikit ervibi)^ og jtben bet nu, eftcr be

ni)ere .Karter, Ptfer Itg, at SBejen oter 9?aubeggen til .Raarbalen og Tfurlanb,

. Ijoortion Soerre ba bega» fig, unber alte C?niflænbigbeber maa t)ate gaaet

gjennem JRunbbalen. £OIen bet (aber naften til, at man i ®ogn og 93oré

t)ar licnført flere gamle, paa .Rlippeftter banebe, ffieje til ©terre, og falbte

bem atle ©terreéflier, ^V^ntcppiban omtaler faalebes i fin iRorgeé 9faturl). I. 93

en gammel, paa Serntapper Ijtilenbe .Klippete] teb Siccrøfjorben fom om

ben tar banet af ©terre, og teb ©aacben nebre .Rtøte i 9?unbbalen, om=

trent IV4 SJiiit "Otenfor 2?06fetangen, t)tor 2>alen fniber fammen til en fmat

Sletne, tifeé Itgelebeé «.Kongéflien" eller jtong ©terrcé ©ti, l)tor()oé ber

haltanben SDliité «Sej eflenfor ffal tære en liben ©tbebal, falbet ©terreba;

len, fom maaffee funbe bate faaet 9tatn efter ©terre (fe ?0?untt)e t 2faUé

©norre III. ©. 15). ©t faa ftcctenbc og ufifert Sagn bliter bog t)øjfi

miétiinfcligt, og torbc for en jloc Seel tære opfommet i fenece Siber,


1177. @«errc an^cn ©ang paa Oplanbcne. 83

®flavt»cn, fcfel» (\,v(Ur\ Oi] bunbcn, mcbetii' ^uuéfarlcne fif ^v\h}\. ©i^rrrc

toi] iiu'sii't ®o^s^ fra ham, i\} oven i .U^jlUuI iiiaatte i)an betale ^ S)uirf tyiill)

(4 Slunter (Sp(i>); enba inir ban i]Iab lH't» at flippe \\h\ ln^t berfra.

3>erprta mnitte -Sperre tiUuiiie til )lne SOutnb oi] broi] til .g)amar, l)Poc

be i^rebe rn an^en af be fatnnienfporne, Peb STaPn vf)aralb ©ubluMnb^s

fm ^), Oi} [om fii]ei^ at iiaPcPcrret (SPerrey {yrænbe: af benne Slarfati Htt

tnani]c for ^an^ Sip, Oi] (nin fif Pel)olbe brt mob at Petale bali^anben SUarf

®ulb. 9(nbre af 2)iai^nut^\^ SOutnb flpi^tebe bort oper ^^al» Oi^ ^oPeb,

0^ lebe ilorf 'S&b ipM i^h'''i:>é oc^ ^(r\C{t S^et Pifer jui imiblerrib Ijeraf,

t;pab ber oPenfor er ptret, at ^ønbcrneé forrii]e llnberfaftelfe iinber

©Ptrre iffe iKiPbe ftort at betpbe: be fanbt ]h} i ijmé ^aabut, forn et

uunbiiaaelitjt Onbe, men faa fnart {)a\\ Par borte, Par alt forn for. S)ettc

faa man oc\\i\


84 SWagtmé (Srlingéføn.

b.U'c anfert ^ft fov a(^ele^ umu(ii]t at fomme ()linfi^e^ ?fic(bet, Pi] at hane

?^iel1^er niaa balu- iHtrrt tilftt^e ter i LH^crlfiKtit 5(ntii[. 5an^fy^lilJvit»o uar bet

^a, forn fenerr, gvfplMffop (5i)l"tein, ber forfiMrcbe 3'tn•L^n^i'jet^ ^u'^ faa

ftorc v£rrl^^.-fr^fr^r, at ^ct iMlbe baf f i^æiet ^llnl^rtftiiU (^t tu-tn- ftiii bcrnfli.

^vlitiiT 3'Ji*l ppbi-'*lt't I"!!! benne ^\m\ \>\tn- i a>ifen, Oj] mo^tl^1 ^er

©ftcrvetnini^cii lmii tH^ovIetr^o 93irfebeinerne boibt vf)iiu!? oppe i i^^{er^a(cn.

*£trar cPer 3> bev fanbtey \:)iU ©aarbrn, fatte jlben 3^^ H^i ben

faapfl forn alle ^an» £ani]ffibe ot] et ftort nnt £)ilerfarerffi(\ oi) lob 40

@tpffer .^Pæi] briPe oPer ©rccnbfen. 3^a Simon, ber Par knger fpb*

paa, rimrlii]Piiy i .%niietH'ffe, fpurijte ben Sfabc, lm t)apbe libt, lob ^an

ftrav ppffjære vfTævcr, Oij opbube S^beijn o^} '^xccl mob 23ivfebeincrne. |^an

Par en Pælbiii ,^CPbini], Oi] ini]en PoPebe bcvfcr at fibbe £^pbubet oPer=

børtju i aanffe fort ^ib fif ban faalebe^J 500 SJTanb famlet. ePerre

baPbe imiblertib braget fu} tilbaijc oftoPer li^e til 0*lPen Pe^ ©ranbfen ^)

»; Soecres ®aQa gap. 21—33.

2) ®fi-ifét)if ubtQleé nu


1178. ©(a^ t>fb ^UDuneé. b5

Dii tiij^et jlt ^i^arteer i en liben 95oi]^ nif&en» -l^an^ ^otf ka forbeolte

onifriiii] pda ©aiutene i SuTr(u•^l•n. .^arii* iStDifc uar nu (atuitfra \aa

tiilrii] forn \]])v> forll^, ^a fanMvnliijlMié nlle Cie, ^er fun bat^De leDfatjet

(jam foi" 23ijtteti^ øf^lt», tniie Diai]ne biu-r til |lt. ©itnon ftciMute op

kn^-S met) ©luen for at fotnme ufoiiHirenCic paa (Speirf, Oi] t»et t^ilCie tnaa'*

ffee Cl] \)a['e luffitw l)ain, (uui^ iffc 8lH'nT om 5Tatttn l>u^^e faaet S5^^

fra fme fenner i ©lUitlan^ at ^an niantte tai]e fti] {\n\\ Da ifle ftriDe om Stijjet meD Siowi}

Wlaci^nni:-' d^ (?rliiii} 3^^^^ ^^^'-^ ^f "" ^^'i]''

^yluijteii for blotte iHMiDrrnuTnD

u\)(n at (jaue proi^et en Xijft meD Dem. 3fUe fmtrcDe, at De {)tlln uiiDe

flåas?. meD 8imon enD fli). 2^e Droije Da neD imoD (mm, oi] moDte ])im

enDnu for 3)ai], l\j i faaDant iDiorfe, at inijen af bane ^-olP inDfte af no;

ijenSini], ft^renD 8lUTrcé 2)uTfe fnejfiDe olu-r Dem. S^a bej^pnDte en ffavp, men

iffe lanv^oarig ^egtnini], i boilfen ©imon blel^ Dreien i\m gUu^t nieb et

'Xah a\ 1()0 Wum^, meDeno vSoerre fun nufteDe fer cQer fDi>. 3)e 1^0^=

l^eDe Doi] iffe at fa-tte eiter De gipijfenDe for SOUn-fett' i\} Derei' Xalrii^*

beD» «fplD, men bei]aoc \u} — man maa antaøe paa OftfiDeu af©li*en —

neD til Xunujebefle, bi^or De toi^e alt bluiD Der tilbknte Dem, Der l^eD Der^5

.^rnfomit flPiiteDc bort, bt^orboé 23i)en maatte uDreDe et^Slag^:! 35ranDffat af

20 2)lerfer Solo. StuD Dette npe 23i)fte be(]ao ^oerre tli? efler to Xaijet?

5yorU'b — lccni]ere l^ofeDe ^an iffe at Dl^æle Der, af jyriii^t for at De, Der

inir Daii]ne uD meD Simon, ffulDe fomme tilbaije — op til StaDen iijoD-

l)\M\6 paa Den frenffe SiDe, Oi] bleu Der nogle 3)aiie, i^enteiiDe paa 2ejli^=

i)ih til at foretare flere ©trejftOi] inD i ^ifen. Sten Da Droi] .


^6 gjlognué (Srtiiigéføn.

felifl tKbajie, uben at f?ant)fe, førenb ^an forn til SSertticIanb ^). ^n

tjo(^t Un ©tctinc met) be mæiitii]fti' Oji for|'tanbi(3ftc 9)Tænb, og fpuri]te om

be t^ilDe fliittf ^ortnmb meb l;am oi^ unbcr i)ané Stnfiirfrt fjocnive niob ^ané

f?ienbei-. 3)erti( vare De ftuaj: lnllii]i': be ffulbe, fai^De be, fjæmpe t^eb

})ané @ibe, forn om (nm inir bereé ej^en .(loni^e. Ci^ ©utiDolerne C^nb*

ln)i^i]erne a\ @imba(é .^ereb) Iai}be til, at lUMé ^ienberne forfult]te ^am

ber ofter, ffulbe be nof fal^e bern i 9li)i]i]eii Oii tilfoje bern folelii) ©fabc.

S^a 2)lai^nu» oo^ ®rllng ^t^e bette, Veiibte be ftrar tillnii]e, men fenbte Crm

.^oniv^tn-ober til Opianbene, In^or hawé ftorfte ^rcrnbeflDrfe Par, for ^er

at Pære iH'b ;|paanben, om Sverre fra SSermefaiib ffulbe ville tai]e 25ejen bergen.

2)i'tte Par imiMertib iffe ©verreé 4^ni)u]t, faa KTnge ^ané S)iobftan*

berc ha\>l)c faa flore ©tribéfrirfter famlebe paa bi^fe fanter. 3)erimob

tiltraabte ^jn et npt 3^oi] ijjcnnem øPerii^e, oPer S)al ot] gjctb, til M

StorbenfjelbfPe. Slian ftiilbe ijaM Penter, at ben Siob Oi] SDiiPJe, Sverre

Ol] i)einer vare iffe %olt af atminbeliiU Sla^é. 3>e vare liocrbebe

mob enbvcr ^tiiftreiuielfe, Oi] forai]tet)e enljVer ^are. ^e tiavbe be^uben

libet etler intet at tabe oi] alt at vinbe, ja enDot] berey Plotte S^ilvccrelfe

Oeroebe paa beret" S>iob oi] UDpolDen^eb. Sverre erfjenbte oi^faa fiben,

ta i)an |)avbe faaet Over^aanb, at ber iffe nO|]en)lnbe kvbe varet bra*

belii]ere ^rii])?folf i SloriK, enb ^an^i ijamle S^irfctniner unber kné.^amp

meb jlong SJiaiimu^, [jMt enten bet iijalbt at binbe an meb ^ienben i aaPen

Stiib, oller at c^aa paa farlii^e ©pejDertoi], eller for ?ieften boje alffen


1178. ©Ofcreé anbet Sog gjenncm ©oerige. 87

^xa Sifllnrne toQ ^nn IBejen ot^er Crfa tit Sllfta i |)el[in(\(antt M- ette Pirfebe. .Spe! ringerne ffam=

mebe fig, og ben 93onbc, fom før i)a\}le faaet biin 3!rufel om Stibingé*

orb luttaget, inbbob nu SiuTre til fig meb 40 2)tanb; be øprige ^onber

fulgte bany G^rempel. S^a 3ii'"tei*>ii' fi^ ^)^^^, b^orlebei^ 4^el)lngerne ha\)lt

baaret fig al, toge be oc\\\\a gobt imob Soerre, og paa Jiejfen gjennem

ben LM'tlige 3)eel af ^''"ittl""^) bleo ban oiuu-alt opmu-tct meb S^ejtflcr.

S)a ban fom til ben norbueftlige S^eel af 1'anbet, ])i^xti ban betler iffe

anbet enb Penlig S'ale, og fæftebe faaban ^ih bertil, at ban fenbte ,^alP=

belen af fiiif i^olf fra fig, og lob bem tåge .^luirteer runbt om i 95pgben,

ibet b^n fun bebolDt 120 SDianb tilbage. S^a fif [)an en Stat Unbeiret*

ning om at 3*i"UiTne i^\t(x i 2anbet, opbibfebe af 2enberma:nbfne, i)a\)U

') Ocfa, faa cel fom be øorige ^unfter af 3??ien, ncconeé iffe i ©agaenie,

men ba ben f)er næonte SSej ec ^ooeb^gjelbcejen meUem ©iljanbi)gberne og

2flftu, fan bet ej oæce nogen anben, ©ueice t)ac tåget.


88 SJlagnuS ©rlin^éføn.

frtinlet fii^ iM manbftcrfe forn nntliijt, oj] forn fotttfnbe rfter ^am

for at ^r^t^e Initn Oi] a\ic i)ané ^o(f. ^fcrrc ftot» ufortct^it p}), Io^

^e golf, ban bar^e IjoC' llii, ftnij: Dabne fiiii, Oi^ ^roo^ affll'^ mcb

tfm mob 2!'i"itf^'riiK, ter laa fDr^edte

runtt om i S3yt?trn, o^ forn ban nu frpgteUc rare blePne tntbte. ^'i"''

terne i)a\}^t beelt fm


1178. Snerre t Diaumtaf. 89

mob — ft^n^fynlilJlnil^ om ^ailtn, ^mi}\m, ©aunlialen oivOnaaKn —

neb til 3Tnuln^a(, totj inbe i 3Tl^nfl'nfit>l•^ ent>re( *5fi('e, ter tllh^xtc ^^^on-

beriie, oc^ lajjDe fiDcn ut) til ^fiUingcrnc (nu ^afjciiiijan) ijDeift Det ^nb*

lubet tit g-joi-fcen ').

i

18. 25ivfcbctnerneé u^elbiije ^crfog }.ma at infctagc Siibarcé. 8!a(? lub ^uttcl)amrcn.

|)er, mcflem tis^fe U^oer, ^o(t)t øtoerce vf)uu^t^itu^ tm-t jlnc Wolf,

ba ban iffc pnffebe at Snbbpii^erne i ©ijncn ffulte ^m-c brab ber m>

^anMebey, o^ raatflog meb bern cm ^iHib ber nu Mt at iijcre. |)an

foretaiibe bern trenDe jBilfaar, ber faa temnuiiijt laiibe for 3)aiV'n, biu^r

fortiMDtet ^an nu anm |ln ©tiflini] at iHtre, o;] Ijl^or ftnii^t ^aab t)an

t)at'be om at funne ubrette noi^et. (Suten, fai]be (mn, tnube man braije til

^aafoijalanb, for ber at ffaffe fiii ®obé Oi^ orbentliiieiSftbe, Oi] fiben paa

biéfe fpf,e neb til S^eriien for at prpoe cm man ber funbe tilfoje g^ienben

noi]en Sfabe; eller man ffulbe forlabe 2anber Otj fcctte omt til Oevne l^e=

fter-), {;ocr bet ej inu- faa ufanbfi)nlii]t, at man funbe faa nci^cn ^yolfe-

t>ielp; efler oiifaa ffu!be man for bet forfte labe afle ^ox]i\} \i


90 «Dtagnué ©rrtngéfen.

teri. Sc roebc ba inb ab ^jovbcn, oij (ai]bc til t^fb Sløbtienict. St^errc

fob lui tuic illuTiib fii(be til \u}, oci, fpun^te bern i a( Stil^eb, pao

^l^ab Sianbe be ba tccnfte at an^ribe 23iien, fibcn be tmre ]\\a forbil^pebe

terpaa. 3^e tænfte fun, i"ai]be be, at vo Iis]e tt( S^ryaaen, 013 fee til at

fomme op ber. „3)ette", fa;.]bc vBiu-rre, „biu't iffe, tbi S3ynutiibene bille

nu neppe gobiiilli^ gii^e Staben i bor S]olb, efterfom ln 23irfebeiner ju)!

iffe ^abe faaet bet bobfte £»rb paa o^^ for Øtan Oi^ ^Vibnbriiuv ^e^}

raabt-r til, enbnu for bi-t Ip^^ner, at fenbe en øfube inb forbi 6taby*

fcpi^bcn, obcr ^g^icrbcn inben om 2)iunf^olnien, Oii lit^e til i?abel)amren: ber

ffal bni Ktiiiic llij, tjclbet paa bet bebfte, faa pbcrliiU at man ijobt fan

fee ten fra 23uen, naau bet er luft. Slien aOe be, forn ere omborb, ffutte

iiaa i 2anb, op i Sfoben, Oij inbere frem ol^enfor 2:at( iaiuyS diafon inb-

til be fomme ftrar oi^enfor 23iot'n »), ber ffuOe be forblii^e inbtil bet li)i'=

ner. S3i ffuHe imiblertib ro inb ober ^yjorben til ^-laf, Oij lani^o meb

^jen^et til ©uHbamar, ^bor oi ffuQe Kt^iU' bi. 9Taar bet ba boi]unber

flt lpi"nr, Pl] be i 3>uen fee *$fibet beb ilabeljamren, bitte be, \\m jeii for*

mobev, anfaiie, at bir leie ^i\)vk lii]i]er ber i STærtuten, 0\[ ro imobben

tneb alle fme tSfibe; men meDens? be faalebeé ro ub til Sabebamren,

ffuUc oi ro om ^"^eorini^en ^) i\} inb til Cren. S^a tor ^et nof bænbe,

flt bet blioer oy, \dm fomme til at forbijbc bern 5(ti]antien til sSyen,

iffe ombenbt." 3""ob betto floi^e ^Uati inbbenbte ©ublaug Sale, St^errey

Stollare, at bet bar alt for i^obeliijt at bele bere^o aUii;eoel bojft ubetybe*

lige @ti)rfe. 2)et famme fanbt o^^aa flere, og 6oerre bleo ooerftemr, \aa

ot bet omllber bleO afAJorf, at be ffulbe ro liije til S^tjt-n faa fnart bet

blto loft. vgoerre ia.}\>(, at ban fler iffe fi;n:eo om berte, 0^ at bet oilbe

befomme bem ilbe af fatte ^.^eflutninijer mob Ijan^ iSilje, men at ban iffe

befto minbre bar rebe tit at bde ^Jaren meb bcm

Sa 25irfebeinenie fattebe ben bumbriftii^e ^Uan, tænfte be neppe paa,

flt ber benne ®ani] t?ar en Sianb tilftebe i STibavo^o, fom iffe t^ao jarlen

felD ftort eftcr i Wum oa^ XPiitiii^eb, og forn ej alene bflbbe iSmu, men

ogfaa ben iiTiyfto Sjilje, til at forfbare sSijen og .^irfen mob faabanne

ububne ("-ijeftir. 2: ette Var ©rfebiffop (yijftein. ^an baobe allerebc

2)agen forub labct blocfe til 2)iPbe i Spen, for at fætte a)iob i 23u=

mænbene cg opmuntre bem til et fraftigt ?yorfoar. ^ev fortalte ban,

(joorlebe^o i)an babbe faaet Unberretning om at iBirfebeinerne oare fomne

neb tit Siaumbat, og ba{^l)e tåget >2øoejen fyb efter ^). „3)et er", fagbe

*) 35et maa erinbreé, at SSroen benijang gif tige ub for ffiiffoplgaarben ot>ec

til eigcfeter.

') S)ct fofé f)fraf, ot ©uUfianiar, h-oilM ?ftavn nu iffe er brugeligt, maa oære

bfliggenbe ftrar utenfor ^eortngen.

•) Senne ©fterrctning maa uccre fommen oocr 9Jaumbal6eibet.


1178. Stag oeb ^attet)amme fmaa 6fibe Oi) (i^l•t 3i)lan^ffal^ l)in(fct ti(met) er iit)mattft oi] i

iifel g^ovfatniiui, Oii tet piu^fer tu] iffe for 23on^lT Oii .^jolMn^ll^, at ijit^e

@(ip paa ®o^'o Olj ^æ fou fliiie 3:we Oi] ULljcrniluv^^l^n^ forn eoerre

f)ar ^arfft fdninien. SSiUe 3 ^fi^fLH- ln)^e ril at forfluire sppen efter ©iMie,

ffal jti) un^el•ftotte {?^er met) mit Btib 0(] attc t)e ipuuefarle, \^

"*

^ar i

93if!oj.H^i]aaut>fn". Sjette Worflni] antoiie aDe me^ ^ath, oji fat]te at

^c fetler ^n(^e fl^iaiv fni^ taale S3irfetteinerneé 23o(^fom^e^fr. 2^er Mel'

ta i |)aft ubruftit fem tSfik, te fire af 23l)ma:nti'm" oi] ^joOmiTnbfne,

^et femte af (^rfelMffoppen ; tette Mr lu-tft Oemantet, tin 93efvTtntiiiien

lH'ftot a\ ^ani^ ipuiuofarle, unter §(iiforfe( af ©itjurt, en Son af ^^féfer

S3i(fe. %\ia 2^ii;erinii(en fattet en å>ete met tiI()orente lltfiii^oaijt.

(Baa fnart tenne om SOioriienen i i?pi^niniien fif iOje X\m Sfitu-ne vet ^3^iot=

ltieri]et, fatte ten 3'^ V*^'^ jBetm, Oii ta S3l)nuTntene faa tette S^ei^n, lote

t*e Mæfe til ^ntffibninij, oi] roite ut af (Floen. 23irfebeinevne tojie imit=

lertit 3'jeltene net, og roete ooer fjorten int untir SBjeniet, meteny

^Dnutntene fom imot tetn uten om 3il^^i'ii]en. S^a te forn ut for 3)!i]er*

mulen, faa te binanten, Oij motten \^aa ^su}tn intenfor ,C->attel)ammi'ren.

.^er bei]i)ntte nu en ^eftii] .^amp» S^pmæutene bai^te entnu fun fire

©fibe, ta g-rfebijToppen^o Sfib iffe Par fommet \\u IjurtiiU afftot; Sperre

(HiPte \.\}m fire @fibe, mm fun eet af tem Par en S^pPefei^fe. 3:et Par

gott JBejr, og ter blæfte en fpag ^tortoftPint, ter unter ©triten trep

©fibene nærmere og nccrmere mot .^pften, inttil te fom tæt int \}aa

i?ant. S^a .^lampen baPte Paret en Stunt, og ^irfebeincrnr aflerete ^aP^

te ontt for at flare fig nogenlete^?, fom ©rfibiffoppeui? Sfib til. ^et

©pnet ^eraf tabte S3irfebeinerne SJlotet, og flpgtete fra Sfibene op i Sant.

Sperre bleP rePen met i ten alminteltge 'JIugt. 3^a ^an U^b forut i

Sfibet, gif en af 3^ccfi.^planferne foran 2)Iaften loi> unter l)am, og ban

faltt net i Slummet; te ePrige Il4' faa tpft oPer \)am, at ban en lang

3:it iffe funte fomme op. gntclig fif en af te bagerfte, Pit STaPn .^>lge

S3pgPom, fee bam, greb ^am i Slrlfu og ^jalp barn op met te£)rt: Jlte

ffiflcé PiPet Por,^onge, naar ban [fal ligge l)er i ^^HimpePantet." ,/i3ær tu

fun for tet førfte litt fparfommere met ^'ongetitlen, min gote .Spclge," fag=

te Sperre, og fprang i Sant met l)am. 3 ^^f famme fom tre a\ 33p-

mantene ^en imot tem. ^elge lob tem imote, og gap )lg i .


92 SSagnué ©rlingéføn.

.dampen mel), ^dc^i, og bei]ave fig Oort; ^dge funbe [aaletey ubinbret

hjelpe St^evre, ber atter fcgte nt fonime op ai> 5Piiffni, nieii (nil^be onbt

for at gaa formcbclft et ©luir, ^an unber -lampen Ijai^be faaet paa ?^o«

ben af

eii (^aflaf, \om ^nt paa Jijob, ca 33oiibe fra STovbtnøre, ^aDbc

faftet paa \)am. ji)i'b felget' .^jelp (i}ffoi)ei> M

[)am enbclig at fomm?

Dp paa Stafen, ^l^or efti'i-()aanbcn be af l}an5 ^Jiocnb, ber i^ar unbfotiine

fra Sleberlaget, fanilebe fig til bern. ©iHnTe gif noget længere frem paa

^-jelCief og ^lulebe fig paa et ^trb, ()Dorfua be tuDeligt funbe l)øre S5y?

mcrnbene tale imeOem fig om „^oor inbt |)an ©mt-re tiar falbeii eder iffe."

%a funbe 4">tliU' iff^" 1'i^i'f Hg ft>i' "f ft^rti-'^ nrb til bern: „i^ong 6i'evre l^o?

toer noE en Dærre S^ijft meb ©ber, iubcn ^an er løh." 23i)mænbene gjorbe

bog intet §or|øg paa at femme op ti( tnim. Sten mange af ^ané be^k

S)uTnb pare faifne, Maiitt Dem be tre ^a(tnei?gutter, af boilfe (SiiUirb og

3on ^ettling fif btret^ Sanefaau nebe \^aa ^yjccvni, jyifljam, ben tribie,

fogte at unbfomme paa et af (Sfibene, men inMjentebct^ af S3i)mccnbeae

Peb bet niT.rmcfte ^X(i\ (joor [nin fpraiig i l^mb, og Mio falbet (igc paa

øtranben. O^ian ©ubhuig ©tatlare Met» Ijaarbt faaret, men forn bog

op paa S(afen. |)er møbte (mn en 23onbe, ber af ^ant^ cJfarlagen^o kjortel

funbe ffjonne at i^an \)ø}:tc ti( SSirfebeinerne, og bug l?am i .ipalfni meb en

^.re, ban ^al>^e, ]\\a at \)a\\ fti)vtebe. 23onben trocbe ^am \^i^l>, tog ^Ux'

berne af barn, og bcrffebi' (jam til meb Slii^fiufte. S)u'n efter nogen S^ib forn

i)M ti( )u] ff(^^ W^h '•''sl

^t^^'^^' f'^^"^i .&ocet)troppen.

2)et er imiblertib tjøjjl r.iuuligt, at be iffe engang fom faa langt foni tit

©aarben, ba bet er BanfEeligt at forftaa, fjoorlcbeé ®erf, ber felo beeltog i

©laget, jfulbe occre fommen ber fer bern, men ot be alene l)aoe lagt fig i

93agt)olb for t)am ])aa ©urnbaleffoeen, og ooerfalbt i)am, ba ^an e«nbte

tilbage.


flere rtf

1178. @£a9 oeb >^trtebco.

tnini^ ?ro{f; ^l1te ffiilbc i^cf iHtre ti( ^oim, forbi ban ^at^bo faaret

,^oni]cn 2)cr mtiMics? intet om S3irfebeiiieniey lubcre §®in'nti)v, føvenb be

f om ti( a>ifen, betinljuje — forn bet af ben føhienbe 33eretnmi) ti)be(ii]t mfcr

fti] — ben norblu-ftlioe 3)ee(, i STccr^jeben af 3)ram^>*®loen; be kue \)d faa*

(e^e§ nu, forn for, tiu]et SSejen ot*er 8anb. ^"''ii^f''^"^ ^9> ^iiniierife ^).

S)a S\m} 9)tai]niK\ ber ha i JJunébero '^j, børte bette, broi^ \)an i ^or-

enini] mcb Crm .^oniv^brober affteb for at opføi^c bern, oij 23irfebeinerne,

\m^ etijrfc iffe paa (anijt nær funbe niaale \h} meb hane, vei^c i ^øvft*

nintjen unban^'). 8lHTre, [om ffjønnebe at bette iffe i Sæni^ben funbe

^aa faalebei?, og i^ar feb af ^?n ibe(it]e C^mflaffen, forcftlflebe nu fine

SOtænb, tunlfen forbært^elic] SStrfninA bet STeberlai], be t^eb berey ©jenftribij]*

l)eb i\} Ufovfiiitiiibeb bat^be WH i S^bronbbjem, iMlbe {)atH\ blu^ be iffe

beD en cfler anben fraftii] Oi] ^elbiii 35aab i^jenoprettebe bereé 3tnfeelfe.

„^orben", fa^be \)ar\, „i)a))t)e in altib iSejr oi] t^iu-r^aanb, oa, be fleffe vare

kn^e for nt binbe an meb os; nu berimob baue im" ej alene miftet mani]e

brai^e ©iltter af t3or ??Iof, men ben Slefpeft, man ^aUbc for os.^, er ogfaa

øbe(a(]t, tbJ biH^r in fomme, bar man bort om Dort ll^elb, vc\ int]en tror

oé U-cni]ere iftanb ti( at iibrette noget. S;>\>\é tu nu bertii labe .^lonc; S)tai]*

nui^ jai^e oå fra a3i;i^b til 23i)i]b, mile in fnart bai^e a\ic a)tanb, \)i}\i 03

laoe oi^er oi', oi^ ln inOe blitse broebte meb (iben 93erømmclfe, lii]efom aKe

be, ber falbe paa j^luoten. $)Tu forefommer bet mit^ tjæbevlii^ere, faa liben

e'nb iHir S^rop er, at c^aa uore g^ienber bjevin unber £)jnene. 23Iioe ln

ta olHTmanbebe, faa falbe \}V i bet minbfte meb S@re, fiben M er i

.dampen mob Xloni] ^Jiajinui^ fe(l\ men fejre ln, Pil l>or SOIagt blil^e faa

mei]et ftørrc. S5i funne be^^uben iffe l^ente at innbe i^errebommet ber i

fianCet, uben i bet minbfte een ©anij at fee .^oni] atai^nué'^ fflierfc

fnejfe imob oé, og liTni]e nof baiu' in labet oé iai]e runbt om i Sanbet

af i^ore j^ienber". SSeb biéfe oij lii:|nenbc Dpmuntrinciéorb fatte Ijan SOlob

i fm lifle ^lof, oi^ unber titlibéfulbe 23ifalb^oraab DenMe ben om, for at

poye htw uliije .^amp. 2)e befanbt fii] t)a, forn man fan fee, etftebé paa

*) ©e 0. f. ©, 48. ®a ^irta (Uet'^x)vte, t)00c ©taimet ffben ftob, tigger i ©ijUtn^,

og SJfagnué fom fønbenfca, maa SSirfebeinccne, ber i gørjlningen cege titboge for

t)am, Itgctfbeé baoe Dccrct nebe i @i)Uing eller Ciber. liltiaa maa be cære

Eomne ooer S^Jingerife og ?OZobum. Cænger ø\t eller fi)b i SSifen funne be

ej ^at»e oæret, ftben 50Zagnug fra Sunéberg af brog bern imebe.

*) Sette figeS ej ubtrvjffeltgt t ©agaen, men man fan flutte betberaf afSHlaq-

nué fftec ©laget brog „tilba9e til Sunéberg", forn bet ftben f)eber.

') 2)et ftgeå iffe i ©agacn, om Drm web (Sftcri-etntngen om 5>irfebeinerneé

2(nfomft; opl)olbt fig l)oé SRagnué i Sunébcrg. Snarere ffulbe man formobe,

at i)an, fom fcrboanligt, t)ar bolbt til i Oélo, men bar møbt fiam i S)ram=

men, og at berfor begge i forening broge op igjennem Ciber og ©alling.

"'^


"4 iØJagnue @vlinij6føn.

@l)^^l^rn af ^'yrifioiten, enten i ben pfKiiic S^cel af SITobiim, cHei' ben

lun•^cftIil]e 2)ee( af ^Sijflinii, mcbcny 2.1liii]iius? n'.Tl•me^e \u] fon^t•nfra, iijcn*

mm i?i^er. S3irfcbenu'riie ftelMiebe frrni Uwuy?' v^-^oli^fiorbin, inMil be forn

til S5roeu tu't) .^irta (|)i)i;te i SuCini]); ^ec fif l»e (jDre, at .^onj^

SDTaiinibo iffe M\: [anc\i borte. «Suerre lob bern (cci]i]e fii] i et .^rat neer

Deb iuoen, for ^er at oppebie ^ienben ')• ^Viaijnué 03 £)rm Å'oni]!5«

brober ijav^tt tii]f(ebey af berei? Xtunbffak^niccnb eifarct at Sirfebeinerne

inire i STær^eben, og ilebe bern imøbe. Sa be forn til S3roen, c\it 2)Tag*

nué ftrar oi^er mcb fit SJTerfe i ©pibfen, bernæft Drm .^oni^^^bvober.

S3irfebeinerne lUMitebe, inbtil cnieel af åXajViuei'*? Stropper \)i\\}te pai^fevet

Jaroen. S^a br^^be be frnn af berey 23at]boIb, oi] t^jorbe et ]\h\ befriijt

5fni]rtb, at 2)hii]nik* oc[ Orm effer en fort ilanip, oij nifb bctubilii^t ^d(s

fetab niaatte fli) tilbage oPit Srocn, bo^ijc faare^e. gfterat bevpaa

bpi^i^e ^^xx( en 3^iblan;i biit^be l^erlet »3fub meb ()inanben tt3eré oPerSfaen,

brog bl'er fm 25i'i : jDuuinué tilbai^e til S^un^berg, oij ®iH'rre norbefter.

5tt forfcfije SDiaivni^ funbe ber q i^ccre at tccnfe paa, faa ftori:>ticrniai]t forn

\)M ^al^be, men bet iniv aUerebe ftore S^imi, at 23irft'beinerne troby benne

CPermai^t ^ai^be funnet tilfoje barn et foldiiit ^ab. i2l>erre toj] j^ejen

til ?)iainnarife -), Oi] berfra i^jennem be i?l>rc ®nTnb!e*(?pe til Sjobbuué

i 5l>e|leri]autlanb, mebeni? SJiai^nu!? fra S^iuhoberi] frjlebe oRoi^er, 00, neb til

.^iloniic^flle- 2)a (Sperre ^orte, at ban bar ber, forfoi^te han et upentet

Di^erfalb paa barn. 3 ^f" ^fiUninoi, forn l;erin'b opftob, falbt ber jutl

iffe manije j^olf, men øuerre fif boi^ erobret oii| opbrænbt cnbeel af 2)iagnuy\'

(Sfibe, mebeni> ban mcb be pbriije fll)s]tebe neb a\> G^lPen. 4"^an tot^ fiben

SSejen norbefter inb til Oélo, oij fab ber en S^iblani^, ibet ban jebnlii] fenbte

.^'iinbftabi?mænb lige til (Sliden. 2)ien eberre linberlai^be fii; be fuboftlii^c

(2pfler af jl>ifen, Cij toi^ ©fat beraf. 'iJlltfaa bolbt nu beaiie .Roniier

lil i 2]ifen, Oii b^rbebe ©fatter, bm-r paa fin .'aant, mebené bere^ 2)iænb

^DppiiU oi^erfalbt binanben. 931anbt anfet bccnbte bet fii^ enganii, ba ©oerre

opbolbt fil] i 8aurbpi]ben ^), at tjan felo en morf Stat meb fer 2)tanb broij

ub for at fpejbe i en niTrlii]i]eube ©fol^ meben» en af ^oni] SDuujnué'^

^ici^bmi-jer i^ar braiien ub meb 50 9)Ianb, for at forfj?i]e om \)an funbe

faa ol^eriuuiplet Oi] brccbt noi^le af ©lu-rreo ^olf fi)b i .£)erebet. 3)e forn

til 'i>t\\ famme ©fet\ Oi} ©i^erre b^rte bern f omme ribenbe; be inire be*

ffjenfebe, fnaffebe en i)eel 2)eel Oi] iH-ntebe fu} injien J-are. ^Bejen j^jen*

*) a3eb >;^i)rte er iet en iffe uanfeclic) Sto, ber falber ub i ^otéfjorten. ©et

et SBcoen ouer benne ©I», f)ootttl ber f)er ftGteé.

2) ©anbfønttgoiié ooer 5OTobum, SJingerife 09 .^obelanb,

») Saurbogben eUcr (Sørbpgbcn, nu beflaacnbe af ^rofjlabé, ^ebe 09 ©anne

Sogne, norbojiligt i Saa()uuélet)n mob 25QHjot)ei-eb.


1178. Smaafe^tninaec mcUem aJJjgnué'^ 09 ©o^cceé *}J?ocnb. 95

nem ©fm^en mv faa tvfltii], at te alene flln^e rl^e cen oji een ab ©angerr.

©iH-rre bet» )nie S^iænt» i al ®ti[(:>cb forbele )lij paa be.^ijc Siber af jlu-jeii

meb fine 23uer Oi] ^^Mle, Oi^ naar be ba forn nan-mcre, [fi)be ©fuD iwa

Sfub i ben Sletntni], ^Poc be ()tn-te bem ta(c, \\h\ tic^t forn tnulii^t; be \>iU

t»e ba maaftee, troebe ^an, antatte fm ufeebe '^ienbe for maiibfterfcve enb

()an inrfclii^ imr, o^} luffebe^^ iffe g^orfL\]i't, fiinbe man jo altib i SOkn-fet

unbltibe bem. 33irfeln'inerne i]iorbe fom *2i^erre t'ob, Oj} |)ine, ber iffe

lubfte, |)ihe ilet 2)tai]nuy til^jelp; i faa ^nlb i'i(be l^el oi]faa Sini]ene ^aOc faaet

en anben (Sanii, Oii 23irfel'einerne iffe faaiebe^ ^al^e fpittet 2)iefter, fom be

nu t^jorbe. 3)et er berfor fanbfi)n!ii]t,


96 ^DJagnué @c(ingéf»n.

iSfibe. 3^e nærmere CmftænM'i]&eber ^erfet» omtafeé i\, iic^t faa litt forn bet

fortcrKe^, om SiUTre ti(tnMi]tc aSintren i 95l)en i'fler anpetfteDs^ i 3'^røn-

brlai^en. 2)tan erfarer fim, at (nm forMeu fUintren oocr i tet S^bronb*

^jemfte, ot^ imr bet i 33i)en, [om man næften maa fL>rmL•^e, mna bette be*

tragtet^ fom et umiéfjenbeliijt Sep paa, at bawé ?fnfee(fe aftl-r 1)avl'e ^ops

vet fu}, o(] i flia ^alb alene formebe(ft 6ejnnnblni]erne. i ailifen. SOten

riijtiijnof »ar feller iffe ©rfelnffop (lijftein paa benne SIb i-5Itbaroé.

^on bai^U beijiM fig til ©ding ^^rt/ l^efom oi] .^'ong S)ta9nug og Crm

^ong^^^rober fra bereé .^ant, og be famlcbe en ftor ipar og lylaobe, foc

meb ben om SSaiiren (1179) at bratne niob €)ln'rre. 3)enne fejfrbe meb

fine jDutnb ub a\ ?vior^en, forbi STorbmøre, 3?auméba( og *Scmbmore, ib^t

^an Ijolbt ubenffjicré, efter fom ban fom (ænger fi)bpaa.

SR en bnbrtn nitrmebc

fig ©tablanb, fom .bongen og 3ar(en meb \)eU bere;* 'A-(aabe fejlenbe imob

bam. 3^er oar tiflige ©rfebiffoppen, ^rm .(torigi'brobrr, lu^ en JJiængbe

l^enbermccnb; be havbi ftorc @fibe og en iHtibig ipccr. S^eb@i)net af benn«

Doernmgt lob 8oerre ftyre ub til S^iaH, men ben fienbtlige ^-laabe fulgte

efter, baabe for 6ejl og 5larer, \'aa burtigt ffee funbe, og fom efterbaan*

ben nærmere og ncdrmere. ©rling %\r{é , bog

ønffebe tran ^elft at fiia ^^lUTre lebenbe i fm t5olb.. ^ette fagbe alle ja til, og

fortfatte berp.ui %v]h'n. (goerre, fom faa, at S)tagnué'é efibe bare langt

bebre ^Seilere cnb l)an^\ og mere og mere ^alebe inb paa i)am, bleBtlbe

til a)iobe, tbi ber tnir ingen Ubfigt til at flippe bort, uben nocften Deb et

Unberuerf. Wicn han falbt paa SXwkx i 25on, gjorbe hofter til ©t. £^iaf,

ora ^an iMlbe rebbe b^m af benne 9tøb, og talte mange fagre Orb for

fine 9)iænb. £)g fe, ber lagbe fig en S^aiige ooer (gøen, faa ti)f, at man

cj funbe fee fra i2ftb til 6fib. gor ^avkn oa, .bongen Mt ber ba intet

anbrt at gjore, enb at i'enbe ©tabnen og breje inb unber.Sanb, men ^ar^

len fagbe ærgerlig: „faalebet^ gif M iffe htn 2;ib, Sijffen far meb ot\"

^-iaatcn fam(ebeeb ^erj?» 3)agen efter fpurte be til 33irfebeinerne,

at to af bere^ ©fibe i)ax>'!^e gaaet gjennem øunbet (S^rebfunb), og fteimet

inb i 5?loiben. S)a forfamlebe '^avUn .ipoobingernp til ^rigéraab, og. fag?

be, at ba man nu iffe inhitt, ()Oor S3irfebeinerne mue, om be b^obe føgf

mob 5Torb eder


1179. SOlagnué, (Srlmc? og ©»prre i 3;f)ronb()ieni. "^

(;nn Pij lloiiij 9}?agnu5 mtt) ten ftcrfteS^ed nf .^æren ffultc brage norl)=

cfter. Sjette ffete. 3)a ()an Oii SDuii^iuty forn til Siortniøre, fif t^e fpurt

at @oeri'e luir fcjlet ill^ fra ^parct nicneui Sniflcii oi] $©^)l\ C;] bcrfra

Iii]e iiit) til Jlnarl*l•[ftt^, tev niaa huve (ii]i)et næv IH'D ,^narrcinf iwa

Siiftern, iH-b øuiitet mcCcin tenne Oi] Stabben i).

2)erfra fortfatte ^an

g^arten laih]» 3'l)ront()iem!?lcten, oi\ iiit at fjorten lit^c til 33i)en, \)\}\iv

^a\\ ftrajc (ai^te til lH't 23n)i]i]crne. SOiaijnu^ og (Jrling fulgte eftcr.

2)a @i'erre cg bane 2)iænt faa te fienttltgc ©ql, og at te atterete

l^ave tcmnidig mtr Si)cn, lot (jan blccfe til S^rovpe-^PTote, og fatite til

fine a}^vTn^, at ban inlte gaa fra «Sfibene, og at ingen ffulte unterftaa fig

at tåge mere met ent fme ^aaben og .Uhxter, iim t)an gifog ftot i. ^^ir=

febeinerne atlote uten ,^'nurr, lutbnete fig, og gif op i 93ijen, metem^

Sfibene laa fultt tjeltete bet S3ri)ggerne, met Ji\c»ierne i Siumniet oa,

4")alin-umi?fifttTnc met STcglevne i Saafene paa 2)iTffef. €lHTrc rofte og=

faa fine SDtænt for ten Ijartat erempellofe Ufovfagt^et, ^i'ormet te ^ai^te

forlatt terey ®ot^o og (Sfibe, og fagte, at tet enta iffe bar faa inft,

()bo af begge %^arter ter bilte ni)te gott af ten antenS ©ot^ eller

^Ltter. 3)a STagnuij og Grling roete int i ©Ibemuntingen, gif S3iife*

tunnerne ober ^roen 2). S!}?agnué\^ og (grlingw SDutnt lagte iffe til bet

S5ri)ggerne, men ute bet 93rati.H"en, netenfor «Sfibefrogen 3); ter gif te i

Sant. ^et Santftigningen fnublete 3'ir't'" fi^^^ «t H^ U^^t paa ^næ,

og tog for fiq met ^crnteine, men fagte ftrar, efter tet gamle £^rtfprog

„^alt er ??arten» ^elt." ©iten gif te, efter fom enbber forn i Sant met

fit SDiantffab og bar marfitf^rtig, op at 63aten (.^jøbmanti^gaten), '^av'

len bar ten førffe, og ta ^an fom op om felriftfivfegaarten og biterc

forbi 23iffop'ogaarten til 23roen, faa ban Sberie^o iPievfe ftebne rafft tjen

at 5(lfarbeien, ter forte op til Klæbo. 3 ^p'i 3^anfe at Sberre og

te flefte af ^ané g^olf fulgte met, fcgte ^''vlen op obeu S3roen til igpro*

teboCene, fom ©letterne bet Glgefeter ta faltteå, for om muligt at intl)entc

Stroppen cg faa fat paa nogle af te bagerffe. Sten l)an tcg ^ejl; tin (5berrc

^abte met fin ipobetfti)rfe lagt fig i ^lagbolt i et li^et 3?alfore ftrar obenfor

ten netre ©antbrinf, og Grling bitfte iffe af, førent S3irfcbeinerne met

eet Icb op og angrebe bam. S;>a\\ maatte ta bige tilbage til 25roen, Ojj

^) Sec jtaar nemlig i glatebogen, f)oio Cæfemaaber i geoi(raftit ^enfeenbe fom

ofteft ere be bebjte: „ubenfra forbi 26bø og faa norbcnfra tit J?narcej?fib".

") Det maa frembeleé erinbreé, at SSroen bengang laa tanger oppe enb nu,

nemlig tibt eflenfor SSiffopsgaarbcn (neb JtongSgaarben) og ooec tit ©letten

oeb eigefeter, be faafalbte (gproteooUe.

^) ©fibefrogen oar, fom bet tibligere er oiift, flrar nebcnfor 23rnggerne, met=

lem bern og SBratoren, ber igjen oar ben yberjle, øjlligt mob Sloen oenbem

be £>eet af Sren.

aKunrt). I/ct norHc ^elli .^idorie. "1. 7

:


98 ^JJJagnué Srlingéfon.

ovn ^l'nne, men Sii-fcteincrne forfulgte barn biinjl^c5 ^rocn liijc (i( ©jer*

^er mefd-m 95ro=(gnben oi} 95i)en. .^er forn .^omy SDTaijnui? til nicb fm

^VH\ oc\ S3ivfeln-tncrne nc^t^^> ^^'eb ti( at trcrffe fiii tiUuuK orer S3roen.

93eiii]e ^Vu-teu lH'i]l1n^te nu at ffl)^e paa l)inan^en piH"v (g(iH'n, men ^i^»-'-

len befalebe line STæn^ at fætte fli} ncb paa ^all^ffinté ' ^djenn utenfor

@fuMn^^e, oci fee til, bimt) 93irfebeinerne toiie fu^ fore. Si^erue Ci^ ^anå

2)utnb fatte lu^ lij^clete^j nct (jiinfite^o Gd^en (anii^^ 23affen i'et> Sant-

brinfen, Oi] faa(e^ey bfel' man paa bcjiy^ (Sitter fi^^entle lanoit n\> \^aa

'^ii\(i]i .^onii S)iai}nu^\° SRæut» lote fu] briuije Dl fra ©pen. SJuinije

af tem, ter baPte ©uer, i]{f faat'el paa ten ene forn paa ten anten >Eite

frem oc\ ffcte oi^er ©Il^en paa |)inanten, iaa at noiile bleige faarete paa

bei^i^e eiter. 3)a tet t>ar letet ^eelt til SToon C^l. 3),

(?if ©utlauji SSalc,

©i^erre^J ©taflare, met et @fiol& foran lu] ben til ©ro=@iiten, og raabtc

ol>er til i\pnii fftrat^nuéV^ S)iænt, at ban bai^te et ^(iv ^rt at fu^e tem,

cm STogen iMlte børe bam. 3t^'ii^ «Sporte aif net til ©roen oij fai]te at

\)m i\ir retc til at ()øre. ©utlauji bat ^am ta i Siono, (St^erreé DTat^n

forelvTiiiie .^oni^ 2)iaiinué oij (?rlinij 3'-ii't føli]ente tre g^ovflaii: enten at

te, efter at (SiH-rre beborii] biH^te (ruffet lli] tilbai]e, i]if ol^er ©roen til

©protetiottene, bPor beiji^e farter fiten ffulte ffille fii] i ?vi;lfiiii] fom te

betft funte, Oi] i^rot^e i^pffen I aabm Mamp ; eller, om 2)iaiituh" cg Sr=

ling iffe inlte tette, at te ta gif ut til ©oryen — iaa falttey en ^c=

fæftninii, fornemmelig af ^væ, fom (grfebiffop ©pftein, fantfpnliglné ftrar

efter et^erre^ forfte ©eføg i S^b^ontbjem 1177, Ua^^e latet opføre piia

ten fmale .^aly ute l^et '^Un M — og fylfete ter i got ^lo, In^Dvpaa

©irfebeinerne ffulte gaa DiH'r©rDen i\} bolte Slag met tem; eller entelig,

^mé tette fetter iffe fantt ©ifalt, at te gif ut til £)ren til fmc @fibe,

fplfete ter, og ventete pna ©irfebeinerne^ 5lngreb, tbi .^ong (SDerre øn?

ffete unter alle ^^mftcrntigbeter b'~lft '^f ^"-^Ite et ortentligt 8lag. 2>a

©utlaug bdbte entt fin 2:ale, gif ^Ht tilbagc til fin forrige ^U\H og

terfra til 3iii'dn, i^et Wii^ (Site ilong 9}Tagnué Iaa cg tmr falten i ©øfin.

2;t^ar fremforte tet ham ot^ertragne ©rente: gavlen flappete jln ^mv

*) 25et ml fige, t)Uov SSolb^n 09 ©fanbépovtfn cnbnu ere. ®ct ffgcå ubtn)ffc:

ligt i ©oerccé ©aga (Sap. 58, at Sufebijfop @i)ilein ()atibe opført Sræbocs

gen, og efterfom ber oeb ©oerreé anbet SBefeg i 5RibQro6 1178, ba ©pjtcin for:

foarebc S5i)cn, iffe wac Sale om at angribe benne fra Saiibfibcn, mebené

©uerre berimob førfte ©ang netop fom inb fra ben Sant, maa man antage

at SBcfæftningen i tOtcUemtibeu er bleben anlagt.


1179. @uccre bereber jtc3 til at ooerfalbe Serien. 99

flofftfbf SirfcOdiifrne [u} faminen Oij fodo^c @tct»ct. (gin-rre ftct^*

ne&c Pp (iD T\liTl'P*JIseien paa Cft!l^cll af (?(iu'n, i^l•t tmn^ S}iiTnb t^iC

cen for een, faa at t>ereé S^Tffc fpntei? tnec^et (ang. 2)c fii(i]tc (SU

fen in^ti( i-n ©aar^ ^l•r ^e^ .^ot ^), oi} maa ()atic (iiigct noiict oPen»

for Sercn. 3)er ri'Pe t»e net) et ^^iiué Oi] (5Jov&e en jylaabe af S^cmmciet.

^(la benne ?f(aabc fatte fce oper *)Tt&cIfen, l\] broi^e bcrpaa, veb ^Oitbaf»

tené 3^tb, ub oi^er Sbjobmurene (nu Sjetne^^ 013 lift- SUprene) net» tit

Stat) pua i?einftranben, ()iH'>r be fatte oiht ®au(»@(l^en \>Cia 6fer. Sa be

nu iMve fomne oi^er, i\^t Sferre bmi at t)lMlc ile]; tum fell' laijbe fii^ til

Qt fove. IS(^ STatteti') forn en 23onbe fortti meb en ^(Lmlieft OeKti^fct meb S)Talt,

forn ^an pjlbc fcc(t]e i S5yen. 93irfebeinerne ftinilebe om barn oi] lu^be for Sojeré

@fi)(b Ha 2)ia(ter. ipcrfeb tnuu^nebe @l>erre 00, fpurte |)iHib ber imr

paa ^erbe. 3)a ^an ^tnle at bet fun ivir en Sonbe meb Sfuilt, lob ^an

^am brinije for fui. Oi] faf^be: „im Pille iffe i^jore big noijen ^ortrccb, men

111] fun, naar bu foninier til 23i)en, fom fanbt er, at bu traf 23irfebeiner*

ne. Ol] at be vare fonine oi^er ©au(c!lH'n, men iMlbe tilbrtnt^e Slatten paa

2)teba!tiuu^l" 23onben brot] Pibere, oi] Si^erre tiltuMijre iffe alene ben

Stat, men tre efier fiue STættfr til ber i Sijnen, inben ban atter fogte til

Spen. 3)l\] in^fte man t^cr iffe noje speffeb om l)any 33eiHTi]clfer.

(Sn ^M^n (ben 18bc ^uni), h\ .jarlen bane fpiift, forn bant^ iSt^igerføn

Son .^^orbcrgéfpn af ^Hanbebcrg -), og ©igurb STifolai^fon til l)am. @iij*

urb fpurte om ber tnir ubftillet llbpofter, tbi, fagbc ban, „efter btvib lu børe, fun*

ne ln meb M førfte i^cnte oé et 2?eføg af 33irfcbeincrne, og jeg iMlbe ber=

for raabe til at ber bien blæil til Samling, og at TOTanbffabet beorbre-

beé fulbt ivtbner ub til borgen, tbi H Pilbe Pi lutre bercbte til at tåge

imob bern. S^et er albeleé inft, at Sirfebeinerne ^olbe til i ©aul*

baien; nogle tro rigtignof, at be tnlle foge op til %\dH, men Ut er oé

hnettit ]'om fulbfommen paalibeligt, at bet (ige faa gjerne fan ^ænbe at be

fomme bib." „®ib bet var faa l>el, at M var iantt," fagbe ^i^^rlen;

„H ffuli^e be nof faa fm 25efomft, men for ben Sage Sfijlb funne ^ nof

foPc tnigt i dXat, tbi mig ])av man fortalt, at be atlerebe baH tåget ^Bejen

ab gjelbet til, og Svevre voPer vift iffe at angribe oé ber, naar vi pai'fe

faa gobt paa forn nu." „3>et Pilbe vi^felig," fagbe ^on, «være en berlig

Sag, om bet forbolbt |lg faalebes^ forn ^nrlen for)lfrer, nemlig at Vi iffe bebø*

vebe, at vogte o? for S^irfebeinerne; men ber er bern, ^erre, [om fige, at

*) ®aarben nccBneé QO,faa i 2fé(af f&oltå Sorbebog ©. 43, ir.rn forefommcr nu

ilte Icznqev i SJJatciflen.

^) 3on t?av gift meb Sf{a>3n()t(b, .Kong gjJagnué'» ^^cetlnfter. SRanbebrrg Uq--

ger, forn brfjcnbt ftvajc noi-b»e|lenfor ©taoangcr. 3on har vd nUfaa Pocret

t"n af bt- fotncmile Scubfrmocnb i 9ii)fi}lt;f.

7*


100 SRagnué Stlingéføn.

3 lætjijer mere S5inb ^aa at briffe (Stut fulb i 33iin Oi] Wiet>, ent) at

treffe be bebfte g^oranftattniiii^cr ti( SDianbffabeté ©ifferbeb." 2)a l»(cu

fliden v^reb O;] faijbc: „fie(bcn ^ar man bibtil befrijlbt mii] for iffe at

Dære forfiijiiij nof, men enten maa nu jeij meb eet inxre bleigen albelré

ubueliij til at forgc for mit SDianbffab, forn 3 IHIC' ftter 3 ere ræbbere

enb 3 ^'W'^^'^ troere ; i Stat funne 3 boi^ i^anffe inft (i^i^e urccbbc, t^i je^

ffal fe(D ^olM SJa^t, om 3 bm^eb anfee ©ber betrD^i^ebe ; før ^nr man

bOi] ^ain Sillib til min ^lariHiaijen^cb, ffjpnt t)i ba ^al^be meb jlerferc ^ienber at

beftille enb nu". SDieb benne 5lffcerbii]elfemaatte ^on og ®i(iurb Qaa, o^ bfijaDc

|u] til fine Sfibe. 3'^^"''-'" bcriniob ^olbt flet ini]cn fBai^t, forn ban faijbe, men

flæbtc ju] t^f ^ flif til iSenjVo, liiiefaa alt (}ané SJianbffab. 2)et laber

iffe eni^iini] til, at man lagbe nogrn SSefætnini^ i 25oriKn. Mn blcObec/

fom fccblninliijt, ftittet llbpofter.

(Samme 3fftcn eller Stat brøb iffe beå minbre Sl^erre op fra ©aul-

baien, for al) ben alminbeli^e Sjej ol^er 23ijaafen at trænije frem til

23pfn Ol] oiHTfalbe ^axUn. .^an§ y-lof iHir forøijet meb 360 etter

flere ©aulboler, fom \)aa ^any Dpbub ^al^be været ftittebe; men ti

vare fun baarliijt bemtbnebe, ti)i be beftobe for bet melle blot af 9(rs

bejbémctnb, ^vilfe StMiberne l^abbe fenbt i fit ^tt^, ta be af g^rijcjt for

©rliuij ^^^nU'- ^evn iffe felt) vovebe at fare. j8eb Xai]|]rp fom man over

5(afen til g^e^ini^breffa — bet ^tch veb Steenbjerijene, ^vor Ubfi^ten

aabner \\q til Sijen — ; ^er jle^ Sverre af ^^cften, falbt paa Mæ, og

(^jorbe en 23øn. 3)erpaa ^olDt ^an føl^enbe £)pmuntrin9'otale til fine

2)lænb: „9iu oJflber bet at ftribe gobt 09 tappert, tbi ber er en faiter

(Sejr at vinbe. 3^;] be|)ever iffe ubfcrlii^t at brim^e ©ber al ben STub

og WiB\t i Srinbrini], fom 3 ^ibtil biit^e ^avt at beftaa, mebené 3 beri*

mob ^ave nvbt liben ©læbe oij .CiijiVje. ©fal jeij bi?mme eftir mig felv,

maa jeg og antage, at 3 "of funbe fpnré, M ej var for tibligt at \)i^\ti

ftorre Søn for alt ©beré Slæb og ftore ^are, enb bet bibtil ^ar bæret

muligt. Dtu er bog UbHgten bertil bebre enb før. Sl)i ^er i 23pen foran

Ol? ligge ^^ivong 2)tagnu^5 og ©rling ^axl, foruben mange SenbernuTnb og

,g)irbmxnb. i)Tu er ber Virfelig ftørre ^-iæbcr at vinbe, enb ber fom ofteff

byber fig Sejlig^eb til, og jeg tror for vift, cftcr \)\.h\l) jeg ^ar brømt *), ot

Vi vitte faa Sqr. Sabcr oi' berfor nu gaa iaa meget fnftere frem, fom Vi

Vente at bof^e ftørrc g^orbele berafenbfør. ^^2 ffal ogfaa fige ©ber, i)Ht>

3 Ve^ ©berf^ S^apper^eb ffulle opnaa. 3)en, ber meb fanbc SSibner fan

gobtgjøre, at i)an bar fcclbct en ilenberman^ ffal felv blive Jenbermanb,

inn ber bræber en ^lirbmanb, ffal blive .^lirbmanb, og ovev^oveb ffal en*

bver faa ben WuinH Titd og a^ærbigbeb, ber falber for ^an^o ^aanb.

') 25enne ©røm beffrioeg fulftcciibigt i ©Ofrrcé Ba^a 6ap. 42.


1179. ©lag paa ^RalBjfinbet. 101

iDm faaban '^Priié \)ai^t 3 nu «t ftribe. S^il

tror neppe at l^ore g^ienber

tibe riijtii] S5effeb om Dore 93elHTi]e(fei', oi] bet aner miij ber^o^ at 2pf-

fen nu bar fortabt bern, mebem^ tn berimob bai^e ©ejren i SSente, oi] ben

^æber ber tilfomnier oé. ©aalebe^ ln( ©ub nof fflfte niettnii oé.

Sænge nof ^at)e ^ine forfiolbt oé tior SDiagt og |)æber, men nu fan bet

t5ære, at be maa ijii^e @[ip paa alt, ^imb be meb Urette (jate tili^enbt fig,

baabe SDiagten og .Spæberen, ja bet er enbog iffe ufanbfijnligt, at be tilmeb

mt|le Sibet. ©jorer nu M forfte Sfnfatb faa Ijeftigt fom mutigt, faa inl

bet jpbriije nof føje |lg. 3^e ere brufne, fol^nige og albeleé raablofe, nogte om*

borb paa Sfibene, anbre \)l\t og ber i 93 pen, be tnbe neppe, ^tu^rben be

ffutte benbe ftg, etter bi^i^b be iTuCe tåge flg til." 3)enne 2^a(c biet) l'et

optagcn, og man faa fnart 23ebiié paa bene fBirfning, ibet be ilebe

neb at Steenbjergene. (Sn af {)im ©aulbolcr loh foran be oi^rige;

^an l*ar haal^e ftor og ftevf, men i)ai^'i:it intet anbetlBaaben enb en bælDig

Srvxturf etter knippet, fom ban bar paa 5(r(en. ^jarranbe^oiba i), m af

95irfebeinernea ipobbingcr, fpurte b^ni forunbret: „bt)ab bil bu, SDlanb,

fiben bu løber faa meb S^ræturfen? b^^or ere bine 33aaben? S^et er no*

get ganffe 5tnbet at flaa^ meb ©rling 2(i\:l enb at trccffe ^orn!" (SauU

bjølingen, ber ^eb ©yiMnb, fuarebe; „3)e SSaaben, jeg agterat bruge, fom*

me mig fjørft imobe fra S3pen, tbi ^iirl^niænbene bære bem enbnu."

„@lig Sale fan jeg libe", fagbe |)iarranbe ; „bu er en tapper 2}ianb, tag

^ec min .^efjc og .^aanbor, og brug bem iStriben!" øaaban Stemning

raabebc i 93irfebnnerneg ^xv.

SToglc af ^ong 2)tagnué'^ SOlænb bolbt 9Tatte^2}agt ube paa

^ren, og forbrebe Siben meb Seg. S)e faa 93irfebeinerne fomme neb

af ©teenbicrgcnc, og blæfte ftrar 5(ttarm. S)len ubelbigbiii^ biU^be .^ong

SITagnuy S)agen forub i)aH ®\(\tdmt, og bein-rtet fine ^L^lf faa gobt,

at en ftor Seel af bem laa albele^i brufne i bere» .(tl^arterer runbt om i

93pen. jarlen, ber laa omborb paa fit øfib, bar ftrar paa ^ærbe, fUrbtc

fig paa og befatebe åtte S)tanb at i^æbne fig. '^a fom ban^ ^rccnbe,

3bar ^orte, b^'n til ])am, og ptrebe fm 33i'fpmriiig oiht at 9)lanbffabet

bar alt for omfprebt oppe i Spen, og foimbruffent, til at man i ^tait funbe

faa bet famlet, ^an foreflog berfor, at man ffulbe blæfe nlminbeligt

Signal til at gaa omborb, faa funbe man Iccgge Sfibcne libt ifra 93rpg*

gerne og gjore fme g^orbcrfbelfer i gob 2)Iag. 2)Un ^a\}ti ta 33alget,

om man bilbe labe M fomme til Strib, ^\.Hé bette etter» var raa*

*) Sfter ben Sccfemaabe, ber er opte^net i Serten af Fornm. Sogur (VIII. 66)

car bet 2(éfer ^rejl, ber faift tiltalte (Si)oinb, mebené .^jarraiibe forjl fiben

tog Debet og gao t)am a3aaben, men glatabogen, Ijviié 2cefemaaber ()er pleje

at uæve be bebjle, nceuner fun ^javranbe.


102 SJIagnus @r(tng6fon.

Mu]t, faafom JSoniÆn^ene neppe fare at (i^e paa, cUev i nioDfat ^alb ro

ub af&-U'en. „^(i} tn( iffe nev^tf," flU]^c ^Jiir^f", «t^t bette maaffee mlbe

liccre ^e^ft, mm ii\i fan iffc lutre oncr mit .ipjerte at inbe, at ^cllne S^jæDfli?

^re|l, ^Siu-rre, ffa( fÆtte fuj i min ^imå "^Mabil" 2)u'b biéfe i^ub rcifte

jarlen fii], vaabte i)øit paa \m 2)Iænb, Oi^ bn^b bern ftray at folju' ^ain.

S)a f>m IHU- fommen i iiattb iiieb f\t 2)terfe Oij l)e(e Ilt ©fibémanbffab,

fteimebe ()an op ab ©abcn til Ct(.)ri!"tfirfen, fom ()an bitfcbe mcb Xvy^. .^per

forn jlotu] ?JTai^nu» til ^am meb ftn 2^rop oj] pUxte, lijjefaa ^O" «f

ØianbeOenv 5ii]uvb 9Tifo(a»|"jLMi lh^ 3i''i>^ ^^ovte, Ijt^er meb fm ©fare.

3)e fatbt atlt' paa ilnæ foi-an S\kf(n, oi} jijorbe bcreé 93i'n. Xercfter

benbre %\vUn ii^ fra .^irfen, Oij fajibe til fine SDiccnb: „ftaar cp o^ ta*

ger ©berå IBaaben, om en fort S^ib fan M M falbe i ©beré Sob at

liiji^e bcu lænije nof. S;>an ha\)\>e en rcb g=uftanå .tljoutel ^), ©ilfebue oi]

©pani^ebrDnje, fom bovi iffe ijaiiffc l*au fpccnbt fammen om imm. 5|)aan=

ben ^olbt ban ftt braijne øl^erb, fom ()an faftebe i åJejrct oc\ i^reb ii^jen, meb l)c

£)rb: «C^nbnii ffuQe 3 fiil^/ '^f ben aamle .Snarf fan faa Si^erbet til at

hiiit." ^mitiati^ befalebc ban Subrfyenbene at blæfe fom tibeft. 2)ten

bo be fom forbi .(lirfetaarnet 09 ub paa ben aabne S^iarf, ^i^or ban cjan*

ffe funbe oferfee fme Sivtffer, faftebe (jan Sliffet til (jojre Oi^ uenftre, og

funbe iffe tilbajiebolbe bet Ubbrub: „bbor ere i>i nu alle?" 2)et bele Sin-

tal, fom man ()al^^e faaet famlet, uar nnnliij iffe ftorre enb 000 2)tanb.

23irfebeinerne fom ncrrmere. 3)e ftormebe ofer ^Ifi^olbcn og

frem paa .^vali^ffinbet, iibcn at ber taleå om at S^rocborgen lagbe bem

nogen ^inbring isBejen, ffjiMit berct' jbVj bog falbt tat forbi ben. Xe

mebte 'Jyienben paa åall^ffinbé-Slgeren, ftra.r luilenfor S^aarnet. @am»

menftiobet bar Dolbfomt, og «Striben ^eftig, men iffe langi^arig. 3)er

falbt enbefl paa begge Siber, bog fleft af ^^^'''^nHTnbene. 23irfcbei-

nerne ftormebe ifær i)en mob Sariene S)lerfe. S^bore 8pola, ber

bar bet, fom i \aaUn 9(ob, At ^an unbi>eg, efter at \)ave ftøbt

©tangen faft

i ^i^i^bm. ipele 2Jfli-'lfii» ^^plfing begunbte ba at rpffe til=

båge, mcben^ S3iifcbi'inerne frembele;? trængte frem, faa at Silevfet tililbft

fom til at ftaa bagenfor bereé Stæffec. 2)ette i^afte imiblertib nogen

Uro blanbt bem, ber ftobe længere tilbagc og cnbnu iffe bibfte anbet enb

at xsavlen fdu inir ber, Iji^or im\é Wlak i^ajebe; ©inu-re lob bet beifor

()ugge neb. 5 famme Ojeblif fif grling et ©tif mibt paa Sil^et af en

.Kefje. ®n a^ianb, fom ftob nær beb og \'aa bet, fagbe: „farligt


1179. Slag paa ilaluffmbet. ei-lino SarlsS §alb. 1^»^

l)an famlebe )lne ^l^fte .S:i\Tfter, 03

()ii9 9(éfec tuer» ot^eu «(ufiijtet, faa^ct

lifliibe blei» ft ftort oi] ftp^t vSaar, beipaa fattt Inin fii^ nct), t\i fegncDe

bai] o\}ev. Sc flffte uf bern, ber ftobe l)am nvxrmeft, faibt lij]ilcbee(. ^-luii*

(en Met) ndninbelii] oin-r t>en l)ele ^ccr. ^oni^ 2)tai]nui^ forn, ibet (jan

flpijtebe, forbi t»et eteb, ^uor tjané ^§at)er iaa, met) 5(nfii]tet op ab. i^an

Ocjebe 111} orer dam, oi] fuéfebe bam, met) beDvb: „l'i ffuUe famleé iiijen,

%am min, paa ©læben»? 3)ai]." 3rti'(eii v^^tt»? P^i^i l^xberne, men mcci^*

tet)e iffe at tale, Oij Slia^nu^ maatte ffpnbe fi^l t>LU-t, for at fielfe [it l'lo,

efferlabenbe |ln 'Jaber, forn ftrar berpaa ubaanbebe fit fibfte Suf, b(anbt

gienberne. ipan oi] en 2)eel af ^an5 å^uiijere fin]te neb til Suen, (>l>or

^)an t)ar ()elbi^ nof til at flippe ub paa fm g-aber^^ @fib, 9U)ben, 0^

unbfom paa bet ni> a\ ©ben. @n l)ee( 3)eel berimob naaebe iife 6fu

bene, men biete træni^te lii^e neb mob ©ll^en, bbor noi]le falbt, anbre fpvanii

ub Ol] brufnebe, noiile fif bebolbe l^iim. SBjørn 23uEf lulbe [Dommc ol^er

til ©fettiniibeUen, men tuni^ebey neb af fm a3rpnie og fanf ^). ^::>m\)o>

l'eb Mt 2)ianbefalbct i ^ouijen» og ^axUné Apær forl)olbyl)ii^ ftort,

ifccr meflem vf)i.Hibingerne. 23lanbt bern, forn falbt paa tigeren, næbne^

Senbermccnbene ^igurb *)tifolai?føn, ^q\\ af ^anbeberg, ^Mn A^orte,

93otulf af jyjorbene meb |me ti^enbe 8tMiner, ^\}av ^Sl^ein^fon, ©utljorm

©nerill, og IjenOeb 60 ^pirbmænb 2). SiHnre tog be flefte af be fienbtlige

(gfibe, beviblanbt i\}iaa £)lafi^fuben, fom JVong Sfiagnu» felo |)al)be ftpret,

ligelebeé fit' 23ivfebeinerne nu be (Sfibe tilbage, fom be felD for faa S^age

fiben {)i\\}^e forlabt. eiu-rre Ijal^be uunbet ben fulbftænbigfte (Sejr (19be

Suni 1179)3).

^tior gammel gvling ^nxi Mx, ha lian falbt, )lge^3 iffe nogcn|lebt\

^) £)ct er t^beltgt noE at fee, at ben ®eel af. gjJagnue'^ JQst, ber iffe meb

i)am fom neb i SBpen og naaebe Sjr^ggerne, trængteé af be fremjlormcnbe

SBirfebciner forbi ^irfen lige neb til (gloen oocnfoc ^en baoocrenbe jtongé-

gaarb, eHec til ben pbre S)eel af bet nucærenbe 9}tarine=(gtabli6fement, fiben

i(t l)eber, at Sjørn ffiuff Bilbe foemme ooer tilSfettingbellen: bette er nem--

lig bet J?lippo|fjær ooer ^aa S5aflanbé--®iben, jtrar fønbenfoc SSrocn, i)t5i6

nuoærcnbe 9ia»n „®fjeringt)i)Ua" t-Uer „©ficling^pUa", fun er engoriianjj:

ning af biint. Sette ®f jer ligger omtrent lige ooerfcr Sn^gangen til ?OIa=

rine:(gtabliéfementet, eUer i gorlængelfen of ben ginje, 2)omfirfen banner

fra SJejt mob Tft. ®a 3arlené @fib, fom bet fiøneg, laa ^oerft, t)ar bette

»ocret 3(arfag til, at SJiagnué funbe naa tet og jTippc bert berpaa. gra

be l^ejle eurige Sfibe maa berimcb be gU;gtfnbe Ⱦre blecne afjlaarnc.

"> æianbt bern, ber falbt paa 2(geren meb Sarien, nceoner £)rfnet)ingaiaga @.

406 ogfaa Soar ®aU.e, (;Dié SCf?ober oar en ©atter af ben orfnepffe

.g»øobing ^aaoarb ©unneéfen. 2)ette er bog urigtigt, ba Soar falbt 2(arct

efter paa Sleoollene, fe ncbenfor, @. 114.

^) Suerreé @aga, ^ap. 3 2—36. Sagen, naar ©laget jlob, naoneé cj i ®as

gåen, men berimob i bet gamle ialanbjje iCalenbarium, ber er aftrvft bagoeb


104 SDf^agnué gdingéføn.

35et |)etiet faarcl (n^or ^ans Sog til 3)anin(irP i ^kxet 1107 onitaleé,

at \)an oCevette t)a imc (]aiiitiu'(, forn i 93effi-iiM'I|'cii oiht Sdiiiet. paa Shjlis

jøful 5(arét forub, ot Inin inir tuiii] ifiaa Tfoben '); bcrfra fful^e man ta

fdittc at ^au i 5(art't 1J70 nar en mi\]et beDaiU-t 9)ianb. iDlen ba (jan

paa ben anben (Sibe ucb fin 3)ccltatielfe i 5)lai3niui(b ^axlé ^oxétoc^

1152—1155 enbnu fi)ne» at ^atu* i^æret en i)ni]re 9)lanb, oi) nalMiIii] iffe

ciiftebe fil] førcnb lu-b fin !$?iUmi]eft)mft, itiaa l^ine Ubtrpf iffe rære at

tai}t faa injje, og fun bete*ine at \)an ^ai'be iwaet en mere fremrpffet ^U

lier, uben juft e^endii] at luxre en Olbiniv SSeb )ln 2)ob fan ^an faa:=

lebeé noppe ^aue irncret OO 5far t]aninu'l -). «bnny l^ii] Met>, forn brt fy=

iieé l^eb iSiHTCct^ 5yoranfta(tntni], ^øjtibdii]t ln'i]raiu't iH'b ©Dbfibni af Xxic»

fen, men i^eb benne» feneve Ubl*ibdfe forn bet inbenfor .^irfet»æi]iien. 3>eb

kné 3ovbfæfteIfe t;o(bt Sl^eire en S^ate til be Omftaaenbe, imé ^nt^

Icbnini] fulbftænbiijt, Oij forn, man ijax al ©runb til at tro, ncjaijtiijt

tnebbeleé i ])ar\é ^aqa, og øiPer faai^el en 130b %^rot»e ),^aa @licrre^> lu*

nrfulbe JBcltalcn^eb 00, ffarpc ^^oni, ber flunbom tH'l enbog gif faa inbt, at ben

fj funbe iinbgaa at intffe ^yorargelfe, — forn ben aabner oé et ret cjobt

Snbblif i ben baD^renbe g^olfeftenmini} Oij be pclitiffe jyori)olb. „Xet

Dilbe", begynbtc ban, „i'a;re upaéfcnbe, om ber iffe blet^ talt nogle Crb

oiu-r en faa anfeet SOlanbé ®rap, forn hmé, el^er IjlMlfeu ln nu \ta\il^t

3)er er ffeet en flor S^iberne^^ £)mffiftnini], fom 3 ^fi* funne fee, oi] M

\)aic ffiffet fij] unberligt, at en enefte SDlanb nu \taav i «Stebet for treiibe, for

^on(]e, forvarl, fou grfetnffop, cg ben Slianb er jeg. iper ere nu mange

S^ibenber at fee og erfare, foin ere ^ojft merfl^artige, og for Ijinlfe jo

Stile maa iHtre tafffijlbige, nemlig at lH\aU til benne .^iife og anbre bcc*

ve^ Cigene af faa mange SJiccnb, ber ftrebe unber ilong S}tagnu5'é S3anner. '^\)i

©rfetuffop @i)fti'in og mange anbre lærbe 2)uTnb (^ai^e jo, fom faa mange

inbe, tibt og ofte fagt, at aKe be SDiicnbé ©jæle, ber falbe i X\am])cn for

Ifte S. of j^inn ^onéføné ^tc!e^ifiorte faa t>el fom i ZanitbeU Script, rer,

Dan. II. S. 502 ftgg. Ogfaa SSenebict af ^ctefbovoiu]^ (®. 353) og eftec

i)am SJ013CC .^oDcbcn (©. 600), ftger at ©oevre fom inb i S3i)en 9iatten ef;

ter ®t. Sotolfé Sag, attfaa mellem 17be og I8be, (n^ocaf ba j?ulbe fefge,

at Staget {lob ben I8be, men muligt at Ubtci)Efet sequenti nocte post fe-

stum betegner ,,anben 2R


1179. ©Dfvreé Sale oocc erling 3avl. 105

.^on»] Sliiiijnuo oc3 Ijan*^ 5\oni5e^cml^e, ffii(t)e fomme i ^\irnbiié fprent)

bereo 23(ob fn&nu a fol^t paa 3


106 SKagnué (Stlingéføn.

ner, nemlig jvonc) .fjaafon oo, ^ong ©yftcin, titilfe bcgije ()an fælbte- fvd

91ii]rt, Ol] tierimob forfi^acetie ^ong S^laiVUié i 33efibt)e(fen hevaf, uben

tebrc Sief, ent) 3 nu ()øre. S5i ffuKe tevljoé bebe fou oQe k 2)tænt>é

©jæle, t)iT eue fomne af 3)age i benne ucetfantige @(nb, liaabe nu og

før; Oebe (Sut), at i)i\n tiliiii^er bern afle bene Spnber, og er bereé Sjale

naabig. 3''i3

l^if Oi]faa for ©uby «Sfiilb tllgii^c Dem alt bet Onbe, be

^abe gjort mob mig. @nl)iH'r gjøre nu, fom ^an finber for gobt, og fora

^an tror meeft gamiligt baate for flg, og for be 5lfbøbe, ber hUH \'aa

bvaU falbte berfra, at be bucrfen fif S^jcnefte ») elter ©frift, og minbre for*

berebte og meb ftørre ©rum()eb i beresS ^u, enb be nu felo monne ønffe. |)ellcr

uil jeg inbeftaa ®bcr for at alt, \)Ml)2 nw gin^i'^ for berei? ^jæle, ffal Dorbe

®ber til ftor r*

befccrb, tilføjenbe, at \>ax ber nogen af be ^albne, for btUMn ingen melbte

fig til at tnfc bem ^^m fibfte mvc, ffulbe \)an felo ffaffe ^olt bertil.

^an enbte )ln S^ale faalebey, at ben banbt 5(llei^ S3i'^ag, og mange

ytrebe lijbeligt bere^^ 33ifalb.

SDTeD ©riing falbt ©oerrcy mægtigfte Sfiobftanber i STorge, og fra

ben Tit af, figer oci,faa ©agaen, borebe ^ané SDlagt faalebeé, at ber iffe

fanbteé nogcn i bele Sliget, ber negtebe ^am .^vongetitel, uben Stagnus?

felo og bennei? 9)uxnb. ^-ovijin ha\)tt ogfaa „23irfebeiner" lutret et ©pot-

tenaon: nu berimob bleo bet et |)a;bei\^nal»n, |)lH>raf be, forn bare bet, felb

bare ftolte. 2)?an funbe nu oa,\'aa fee golf, ber forben fun i)a\>i^i bæret

ringe Slrbejbémcrnb, ja enbog ^an^nuTnb og Sanbftrpgere, men efter at bal^e

tjent i ©lUTrei* •^ccv og tilfjccmpet ^am Sejren, gif ftolt omfring i

@frub og ©farlagen og meb gobe3>aaben, ber fort)en b^tJbe prpbet Sltag*

nué'é ipirbmænb. C^g be, fom før ijav^te feet bem i bereé ringe og baar=

lige forfatning, fanbt bet nu raabeligjl at labe fom om be ej fjenbte hm

*) 23eb „Z\ene^i" (fyonosla) forftaaeé t)ef t)de ben i Jitotfjoliciémcn bcu^eUae

SSerebelfe til S>øbcn, nawnlig ben ftbfie Dljc.


1179. Sfonfi-i^ené 6f)araEtfec. 107

ii]ien eller antoije Dem for fce fammc; ja — \)e^ex M c^araftcriftiff not i

©aijaen — ^e gienfieu^te neppe 1u] felt». 3)et er oiifaa betegneiibe nof,

at wwUné ^e fautaOiije 93irfelH'iner ()ii)ti( fun ^>etral]tc^eé foin en £}\>'

vev^fiot, Ol] i ^enne Gi]enffab ^al>^e faaet berey %Virtinat»n, 9)iai]nué'é

3^il()æni]ere ^erimol), forn loijafe Unbevfaattcr, i\} iib^JL^renbe i>en ftcrre 3)eel

Qf 25efo(fniniien, iffe benccl^nebeé met) noiiet færeiient STal^n, maatte nu

ogfaa biéfe finbe )u] i en faat^au 23etei]nini], forft nf Sirfcbeinerne, fiben, forn

M fonct^ ai golfet i ^Ilminbeliiibet). SDtan fa(t)te bern ^cflunger, iføli^e

en .piftorie, ber fortalteé i ©ifen, lU .^'lmuj 2)liii]nuy\^ SJiccnb bnobe

ranet oi] fftftet nioOnn lu] en S^eel ©oll^pcnjie, ber fanbteé inbfpet i en ^rf(e

eller ,^appe, forn en iiammel Sit]i]erfjærlini] ^iiDbe efterlabt 0. 3)otte tnfer

noffom, at bent^ 5(nfal mna Iwi^e aftnget faa meget, efter at Spffen be^

gijnbte at erflccre fii] for i^lHTre, at oi^faa be fun betrai]tebe^^ \\m en

faafalbet „§(off", ^t^t» S3erettii]elfe til at forbre fin .^(oniie alminbelii]

nneifjenbt iffe Dar ftørre enb ben anbené. S)ten ibet nu faalebe» ti^enbe

omtrent li;]e fterfe ^^artier ftoi^e oiierfor (nnanben, antOi]e t\]faa S^ronfris

(]ene fe!o en blobiijeie oi] mere baaibnaffet fe'()arafti'er ; Oi] formebelft ben

9J?aabe, paa (jtMlfen -^Virtierne nu inire foebeelte, ubartebe ben til forme=

lii] ^^oriiorfria, oi] Kiijbe ©runben ^ti( en fulbfommen £)mbannelfe af State*

forbolbene. SJta^jnui^ oi] bane S^ilbcrngere vepræfenterebe ben ijam(e3^in-

i]eney Orben: et fl'a(]t .^onijebømme iH-b Siben af et i2lcci]t*5rriftofratt,

bi'i^ ijpperfte '^ovfjæmper, ©rling ^avi, nu uar falben. ©ferre Oi] 93ir^

febeinerne fi^gte berimob at biTbe fii] fell*, ^ibtil aUe fammen ubefjenbte

2)iænb, ja tilbeek' af be rini^rc ©amfunb^fUvofer, paa ^IriftofratietsJ

Øtuiner. .^inib be tiHujtebe, om be enb iffe feli^ \)me iijort |u] flart

Øtebe berfor, Par en Øiet^olution, ijrnnbet paa -^rinciper, ber funbe falbet>

be S^iberé ^ommunii^me. 3)ette ^^^rincip fiuibe iffe tybcltijere ubtaleé,

enb i St^erreS b'?itit'^lil)e Sjpfte ft^r ©laget paa .^V.lyffinbet, at enbt^er af

bane a)lccnb ffulbe opnaa ben famme Dlang og iutrbigbeb, forn ttn inbes

^aobe, ber falbt for ^ané ^paanb. 3)ette t^ar en .UrigScrfUTiing paa ?iD

og Scb mob be gamle 'Slægter, ber nu fjvTmpebe for fm S:iloærelfe. 2;et

U\tei^e Ufreben^o og S^l^ebragtené 93ranb oner bet bele Sanb, og ben ^amp

forn beraf opftob, rijftebe ^liget til bet» inberfte 3}iari'. (?nbber fan let»

telig forftaa, ^i^or baarbt og mobbpbeligt bet maatte l^ære for be \)k^bi)V'

bige, ftolte 5(iiftofrater, bt^i^ ^orfccbre fiben uminbelige S'iber \)a\)le i)øvt

blanbt i^inbet^ ijpperfte, nu meb eet at ffuOe fee raa 5©l»entijrere af be larefte

^laåfer, fimplc 5trbeib§miicnb, ^puu!?manb5fi.Miner -), ja enbog for()eniia:'

») ©oemé ©aga, (Sap. 41. Om i>et Slagg .Klæbningéjlijfcf, ber falbtcé

hekla, fe ouenfor II. ©. 1024.

^] goc @ic. Utf af Sauuneé, bet ubtcpftXIia Halbeé „3;^orpareføn"j eftec aldH-


Ivo tiJJagnué Srlfngéføn og (gtjercc @igurbéfen.

renbe 9ianf>mænb, oi] '^oit, ()in^ Motte 9T(itMi ^atJbe en bcfpnberlii]

fimpfl ^{anc\, meb eet ftiCebe iH'b ^tTeé ©ibe etter oi^er tem i SSærMi]-

^c^. g^prent» be for SKl^or befl^eminebe )li] l»eiti(, niaatte be ^anile 8(æ9-

ter enten albeleé l^oibe ti(inteti]iorte, etter faalebeé fi^ccffebe, at be albrii;

funbe optriTbe meb noi^en fpnberlti] .5\raft. STen inben bette ffebe, c\it

ber en lang '^it tien, i ()t>i(fen Sanbet fc^nberra^et^ af be Mcbitjfte g^ejber.

SOtna \>i enb erfjcnbe, at ben fmu^e Tmo^cmé Drbcn iffe i Sængben ViU

be ^at^e funnet (ebe til anbet enb 9iii}et» ©ønberfplittclfe oi] be lat^cre

^la^^fcué fulbfoinne Unbertrpffelfe, oi] maa ln enb af fjertet beunbre be

^oni^eu» ot»evIeiine 2>i)ijtii]()eb, ber af a( bcnne ^anip 0(] ^onnrrinj; fif et

fterft 0(3 l^el orbnet i^ongebønime til at ubi^aa, funne ti boi] iffe unber*

trijffc en iné ^emob feb at fce be qamU, tjert^mmeliiie Setter ^aa unber,

ber nu i faa nianije 5Iar^unbrebcr U\}\}t ivtret Sanbet;? 6tDltbeb, (iije faa

libt forn vi funne nrgte bern l^or S)feltaiielfe unber bereé lanijtHiric^e, men

ubclbiije ^amp for, ^inib ber luyfeliij inir beve» l^el eitunai^ebe, ^iftoriffe

Slet, men forn iffe be» minbre niaatte lui^e for ntje 2^iberé nuTi]tii}ere

g^orbrinijec *).

21. (Sl)'5fclmcrnb inbfcrttcé i .l^runbclagcn. ^cnij 3}iagnu$ brager til SJifcn.

8traj: efter Slaijet ubbetalte Sl^erre fine ,!^irbmænb Solb, ubbeelte

mange SSocrbigbebcr, og fatte ^péfctmænb over {)ik lJl)rpnbelagen. ^va

benne 2^ib af begunbte biéfe fongclige (Smbeb^mccnb (ipppigere at trccbe i i^cnber*

mænbene» 6teb. 2)c vare iffe, forn l)ine, ^afatter, foricnebe meb felv*

ftænbiij ^PTpnbigbeb, men alene .bongen» Sjenere og ^an^ 2)iagté Ølepræ*

fentanter, ber fjveu i Ilt 2)iftnft C'2p»fel) forte S^eftprelfen i ^ongenå

Stavn, oppebåre be fongeligc ^n^t^-^cgter, og ovei"|)oveb varetoge bongene

Sntere^ofe, og faa at be paa en vi» S)iaabe foreiiebe §farma;nbenei^ g^unftio*

ner meb Senbermv-cnbciie^, meben» ^ine» ©mbeber albcle» op^orte, og

Senbermccnbeneé §Bærbig^eb, ffjønt ben enbnu i lang Xit VebbleV, bog

efter^aanben mere gif oVer til at blive en ^^oftitel. Sette v}k. ISi vittc

t bet fvlgenbe fee, bvorlebeé Ijan ogfaa tilegnebe .dronen ben ^ibtil of

meligf)eb bleue oel ogfaa flere af be mange 2(rbe)bémænb fra ©aulbalen,

naonlig ben ouen omtalte Gijvinb, beforbrebe til {)øjere SJærbigtjeber. 'SUlan

hei)øt>it beéubcn fun at fce SJaonene ])aa flere af SBtrfebeinerneé ^oobinger,

for jlrar at fe(e, at be niaatte Ijaoe fin Ciprinbclfe fra be laoere ^laéfer,

f. (Sj:, >^ibe, ^jarranbe ^oiba og beélige.

') S»eue6 @aga (5ap. 32-43.


^o(fet

1179. gjlagnué til SSifen. 109

\'({\'> gjcnnfm Scnbcrmccnbene ubøt^ebe bømmenbe 9)li;nbii]()cb, oi]

ooerbrcij beiK^ g^ortniltninii til foni]dii]e Gmtu-bi^mccnb, be faafalbtc gag--

mænbt 3((t bette (jinbuebe boi] iffe nian^e aiifefbe oc{ (jøjOijrbiijc Sltccnb

i 3'()rønbelaijcn fra nu, h\ ^an^ Suiijt np^cnlcbeiS fpnte^J bcfcrftet, ot

crflvtre fuj for fjam, t^i be ^al^be, forn ni fibe, altib lutret foutmrcbe paa

©rlinij, Ol] nærebe cnbnu ftorft .^enijincntjeb for Sii^urb SDtiinbé Sinje.

2)iani]e af bern, oi) blanbt bi^fe, [om man maa formobe, ^aath ©utforme*

fait paa ^m, Ocpne fui perfonlijit tit 8iierre, oij unberfaftcbe ft^ ^am,

inan(]e, forn bleige fibbenbc tijemme, tilfaijbe ^am t^eb S5ubfenbini] bereé

^cngilHnil^eb. vf)an erftccrebe berfor ^l)ro!!bOjem for fit ct]ent(ii]e .f)icm,

og S^^rønbcrne for fine fjærefte Unberfaatter ; (;an talte (ijerne om, i)\}[U

fen S^roffab be ^al^be biift ^ané g^aber .^ong ©igurb, eHer (jane Prober

^ong ,f)aafon, eCcr ®i)|lein 9)iei)(a.

,^ong S[llai]nuå ^ai>be imiblcrtib tittigemeb bern, ber im unbfomne af

@(a()et, tågatt ^(ugten til 33eriien, ^Por ^an førft fortalte ©rfebiffoppen

og Drm ^ong^brober ben førgelige STybeb; fiben fammenfalbte i)a\\ fine

2)iænb og $Si)i'né borgere til et alminbeligt 2f()ing, og berettebe ber fit

ll^elb, \M ^an tillige anbolbt om 25iftanb. ©rfelnffoppcn tog ftrar £)rbet,

og fagbe at aCe braDe S)lænb nu inftnof maatte fære berebfiCige til at hjelpe

'i)m af åtte ^ræfter i at forfpare og bebolbe fit jlongebomme. „®laget/'

ptrebe ^an, „bar bog for faa t>ibt ^abt et llbfalb efter S)iange^> ipnffe,

fom 3/

l)fff ^olfeti^ ^jnbling, er i gob S3e^olb fommen berfra; bi^ab

©rling ^avi angaar, bar \)m niftnof en forftanbig og mccgtig 3)ianb, men

berbo^^ faa mijnbig, at mange ej gobt fiinbe finbe llg beri; nu altfaa, ta

i)ar\ er borte, Ditte Del be^ flere Dære rebe til at ofre SiD og S3lob fcr (?ber,

og bjelpe ®ber til at gjenbinbe ben rolige S3e|lbbelfe af ©beri" ^ige."

2)enne S^ale bafte iDrige 23ifalbéuaab, og åtte erflccrebe, at be fetter Dilbc

bø mcb 2)lagnué, enb tjene øDerve. ^erefter begiHv SDuignué fig til33ifen,

^)bor ^iin tilbragte SSintren, omgiDen af en betijbelig ©tprfe og mange

mægtige SDIccnb, og beffjcftiget meb ftore g^orberebelfer til et ni)t ilrigétog,

nabnlig meb at labe bpgge npe ©fibe ^).

22. Sortfat Sojbc mcUcm 9Jia(jnu3 ogSoerre. 9)ragnué'é9TfbcrIa3 paa ^IcooHfne.

3)a ©Derre ^abbe tilbragt nogen 2:ib i SBljen, lob Ijan, for forftc

©ang |lbcn Ijan fif ^ongcnaDn, ubbpbe Sebing mob .^ong S)tagnu^^ otu-r

^cle 3:iironbbjem, haaU af Mt og ^olf, og benpttebe bertil ogfaa S3øn*

berneg efibe fra be forffjittige |)ereber.' %a ^an Dar fvtrbig, brog ban

fDboDcr til ©ergen efter .^ong SJIagnu^, men ba ban fom bib, Dar a)lag*

nué attcrebe rejft til a>ifen. ©Dcrre ^aDbe \)a intet anbet at gjøre enb

') ©oeiveg ©fiija Sup. 39.


110 sflJagnué Srlingéføn og ©werre ©ignrbéfen.

ot Dcnbc titdngc ii]jcn tlf S^ronbbjem, men inbfattc iinbcr fin S^cjfe norb«

cfter ©péfelmænb i åtte t>c ^Dlfer, ()an forn [iu'Im. .^lu^rlebcé t>K'fc

©Di^felmænb Mefe mobtai^ne, fujcé eCeré tffe. sgintren Cl 179— 1180) tiU

bniijte vgtHTre i StiDavo^.

2)a ^navni forn, opbpb SJtaijnué fu(b Sflmnming «f otte (gfibrebec

fra IMnbes^ncé til oi] meb $)lorbnu^ve, altfaa fra bet l'eft(ii]fte af §(iibcr,

flioijalanb, .f)or^a(anb, 8Di]n, @LMl^fjorb, Storbfiorb, (SiMibmorc, 9kum^-

bal Ol] STorbmore. @ln'rre ^)aaftob fiben at 3(lniucii iH'b bcnne SejliijOeb

nøbttiuni^en maatle gjøre ^^rii^i^tienefte, og for ni 2)ei'l fiinDe ^an i^el \)aM

Sliet, ba i^plmbet altib maatte fomme ubelcjliiU. ofenilt fiP be lol^*

beftemte @fik, inlbc bi^^feé 5fnta( ubgjøie omtrent 100 ^emogtpfefeéfer

og 30 3^i)i^efeéfer, (u-manbebe mcb l)rnln'b 12000 SJianb ^), bog Par bet

tuft langtfra, at alle be, ber ffulbe, mobte frem ; men i)an l)apbe mange

«Jpin^binger i fit S^^lge, nemlig ©rfebiffoppen, Crm .^longébrober, og

benney ^aliU'robre, Slrnc .^ong^5maag^ (Sønner 5itfoIaé — {)t>ilfen

merfelige ©lanb Ueb bcnne l^ejligbeb aDer førfl nocinieé — og ^^t*

lip, faalu'l forn alle Senbermænb fønbenfra Sanbet. 5tf bi'5fe Ub*

ruftningrr — t\)i 'SiUTre i)a\}tz ogfaa unber fin Bit^t paa 2^oget til S3er*

gen opluibt 2i'bing — fan man aller bt'b\t flutte, ^Dor øbclaggenbe og i

alle ^or^olb inbgribenbe S^ronfrigene nu maatte Mil^e i «Sammenligning

meb forljen, ha be i ølegelen alene førteå meb v^uu^tropperne. SPTeb ^elc

benne Sturfe brog S)iagnui' norbeffer og inb ab Stu-onbbiem^^fjorben,

^l>or tjan i nogle 3)age Mel^ Itggenbe iibcnfor ©tein (Stene) \}aa iH)neé*

fet. S^er anføre^^ i ©agaerne et gammelt 33ert\ forn ffal l;aOe været i

^olfemunbe iwa ben 2^ib, og buor M i)eber at S^iuger og .ipørber, ^-iler

(,3nbbi}ggei"ne af ^jale> og ^ijgner, ^irber og S)lører, ^lom^bøler, famt

enbelig ©rfebiffoppen meb bele 2^l)ronbelagcn fulgte Slagnué. 3>ette fib?

fte fan bog, la ©øerre felD l}olbt til i S'bronbbiem og unberftøttebeé af

33efolfiungen, ej lutre at forftaa om anbre enb (?rfcbiffopi34MU> nan-mefte

Silbængcre og Ur.bergione, ber l^eb \)ané Slnfomft til ^brønbelagen famle=

beé om bam. ^;)M'i> g^orberebelfer ©Perre ^at^be gjort til at møbe Mte

Slngreb, llgci' iffe; man erfarer fun af g^ortæltingené ©ang, at {)an —

Ijluib man ogfaa funbe øente llg af ^am — øar bel brlabet berpaa, og

at ^an maaffee Ijar ubiubet eller forbebret S)erferne øeb S^rccborgen

faalebeé at S3i;en nu bar bebrc befa:ftet, og, for iaa bibt 25cfiTftningerne

^) ®c angaaenbe Sfbingéjfibeneé "iintal oa, tnc'3 SBemanbing o\)enfor II. ©.

981. ®Q (Sf ibrebcrne af 2fi]ber ufftenfci- Sinbféneg noppe ub(:^iol•bc flere rnb

tu\ funiic ©fibenc bcvfta cj fijiibciliij tomme i ffiftras]tiiiu.j.


1180. Coerfalb paa A^ong «OTagnué. ***

iffe t}ormc^c2t, utilgjæniiefiii fra Sant)fi&en. (Sverre l^onfrbc bOi] iffc, inbtil

2)iai]!iii!> l]jor^e M rVifre 5ftlfl^(^, im-n Kn^tc 4 ^irfe^cirier(Hn'^inlllT, i'eb

*)TaDn S^iMP^olf SiDinpel, S^bjoftar 3inu-tc, gujiilf ^^al^d-^fiMi Oi] iiaiuniub

Srtj: iifftct) ot)fr 23i)aafcn mcb en bctybeli;^ (StDrfe/ for at (ure i^aa Wiac^^

rwié^é Sliccnb, om be funbe tilfj?ie bern noi]en @fube. 3)e forn neb til

©iiarben Sani^lo, en bnW) ^lnl$ 2]ei fi-a @tcin, oi] latjbe )u} vianfte ube;f

inerfet i en nærtii^iienbe ffolU^elioii-et 2)a(, ber \\aat neb til S-ccn. ^ec

fif be ubfpejbet, at ^lmu] SDlai^nué meb en 2)cel golf tnir iiaiiet i 2anb

for at tai^e 23ab vaa ©aarben 5tcin. 3)e fh)nbte lu^ ftrap berben, for

om mulii^t at ol^crruniple d} opfnappe ^nm, men uai^tet be forn aibeleå

ui^entet, (pffebe» bet barn boi^ at unbfommc til ©fibene. ^"li^fertib

bleige 30 af \)(mé 2)tænb afffaavne fra Stranben Ovj br^tbte, ferenb be

funbe faa llnbfætnini] fra be pt^rii^e. 3)a en ftorre (Stprfe nu forn i i^ant),

fci]te si3irfebeinerne @fju(, oij bei^uie fii^ llben tilbai]e til ^oni]en. .^ort

efter lettebe 2)iai^nué 5(nfiT, fejlebe Ktni^er inb i gjorben, ^ laijbe fig

ueb ^Ituinfbohiien, bt^or {)an liiielebeé forblei» notile 3)aiie, uben i ?yorftnins

gen ut foretaije i\i[ fpnberli(it. Xer onitaley fun, at han fenbte noijle

golf affu'b ;nia et @fib for at gribe ©onben ^ai'le !(iaa 3faftan ^),

og berpaa, ba ^an ^ml^be faaet barn i fin S]olb, fenbte et 53reb

til bany @øn, ben npé omtalte (gpjulf ^pai^leéfon, ber bar ipirbmanb ()o»

^ong *5brrre, meb ben 3^rufel, at i)iné ban iffe ftrar forn ub til .^ong

2)(aanu» og tog S^jenefte ^oé ^am, ffulbe ^an^ gaber blitse brccbt. (?ujulf

ble» ilbe tilmobe bevl^eb, og bifte «Slubre S^refet. '^ennc fagbe: „faa

bringe mig fligt, men ln ffuHe nof finbe \>aa ^aat^." ^an fenbte nu

meb ben famme S)tanb, ber t)abbe oi^erbragt Srefet, et anbet Sret> til

.^'ong ^ITagnui^, l)i'ori \)a\\ truebc ham meb at late tre 2}iænb, l,)an nal^n-

gai\ og i)\.né Sønner l^are i ^ong Siiagniu''» ^jenefte, libe famme 33e^anb*

ling fom ^al^le, og bet m-b ©pjulfé egen .!^aanb, l^bié ber frummcbeé et

.^aar \\aa «fpaiHeé |)obeb. 3)a COiagnu^ fif ^rebet, bien ban m-eb, og

lob frem af Søftingen meb Srebet i ^aanbcn, \M ^an fagbe: „jeg feer

nof, at bet er ©ber og iffe jeg, fom nu bille raabe for, bi^em ber ffal

brccbeé eller bi-em ber ffal lebe." 3)ette bar, fom bet fynes?, nærmeft ret*

tet til be tre unge Siiænb, blMt^g^tbret' Sib truebt^^; men be hat)( .^'ongen

labe |ln 33vebe fare, og foreflillebe (jam, at i)a\\ iffe bar et .^aar^4'reb nær*

1) Ua^an etler £)|lan et en &aati> paa ©eitepcanben ellec ben t)cf!lige Sreb af

SDrFebaté^gjorben. SBcfalin^émccnbene paa het ©fib, beu ubfenbteé efter

^aole, t)eb, ifølge Sagaen, 58i)i-ge ©arn og 3;t)ronb &Qjrta. ®e tre 9}?a;nb,

f)»ié 8io Soerre truebe, og fom enten moa daoe cccret SSorgere af 9?tbaroé

cUer Å\-igéfanger, {)eb ©ilio ©plajtang, ©frube^grif og Stnbribe Slanbre,

bcreé ©onner ©unnar, Ulf itncre, Sf)orc i?nap.


**'* SJiagnué (Srlingéfen oc^ ©oerre ©icjurbéføn.

mere til at Dinbe Slii^et, om ^an Io^ en (gammel S^onbcmanb bvat>e, Oi;

flt tet boi] hir l^iwrbt nt Ia^e ^l•rcf^ ^lT^rl' lln^iljl•(^t' for 8t'crrfé onbc

SInab. 2)a nu o.qfaa flere l)n^e for ^avle, (ob SDia^nué fiij enteli^ for*

mllbe, Ol] t]al^ ^am Soi* til at fare bjf" i eyreb.

Sio^d- 3^ii|]e berefter roebe 2)iiii]nu>5 — ^er fisjcé iffe om ^ct l'ar

ifcljie en 3"t>b9belfe fra Si^erre efler q — inb ti( Oren; Sverre i]tf

(iijelebey ternet, for at bolbe en Sammenfomft Oi] proin- minte(ii]t ^or*

(iij. ei^erre foreffoij at be ffulbe bc(e ^anbet lti]t inieHein ]^,

oc\ hi\]i]i

Tpaa een ©an^ treere ^on^er, liijefom .e

raabffojjc nu om ben (n-btte SDiaabe at inbretre bcre^ 5{nijreb i\u, t\)i fra

3(t'n af nyttebe bet ej, formebefft 23efæftninyerne, biulfe man ej funbe m-nte

at (gl^erre uben (løjcfte Siob tulbe forlabe. 3^e fanbt ^a ipaa at labe 5(nf*

rene brai^e op til ©fibiUiorbene, Ot] meb fterfe Dleb faft.ijore bertil en

S^eel S^iMiimerffoffe, for fiben at ro lu^i til Oren oc\ flippe ^fnfrene meb

S^ommiTet neb paa be ber opftifhbe S3onber; bette fom boij iffe til llbfø*

reife, (ige faa (ibt forn manjie anbre lii^neube ^Mancr, ber ubtanftetv STans

taijen i ©anijbav^ene (ben 26be 2)iai) tibliijt om 3)iorivnen, roebe Slunjnué

atter inb til Oren til Samtale, oi] beage %\irter opforbnbc binanben tit

at ()olbe '2ko,: 23irfebeinerne bati Sluii^nuo at liTjiiie til i^eb Orm, 2)tai]-

nu^^ berimob [\\'i> bern at fomme ub af S^ræbon^en Oij {)o{^i ^iaa, meb

^am paa ^^ff^cKcnc. Sjette ^yorftiiii mobtoi] Si^erre. S^ieb S^onien i

9ip*3i]en Oi^ ben aabnc %Mabé foran luj funbe ^an meb temmelii] 3^rps]()eb

Qaa inb berpaa. 3)et aftalteé faalebe», at SDtorijenen efter (iSirébai^ ben 27be

2)iai) ffulbe bei^i^e *!|.\u-tier inbfinbe ft.] paa .^Ici^oflene, for at proi^e .^\impli)f=

fen. 3)ette lob 3iH'rre ftrar befjenbtajore for line ©uxnb, meb ben 35efa=

(int] at be ffulbe ^{la til Sfrifte Oi} c\\\>vc fme iUaaben iftanb. 2)et fammc

gjovbe 2}iai3nuy paa fm vgibe. S'irt'bai^ SDtori^en, ba Solen ranbt op,

lob 9:"'Ias]nuy bUtfe til Opbrub fra 2'iunfl3olmen. ^aa alle Sfibene blep

ba S^jilbene tayuc neb, oi] be roebe inb til ^Un liije unber ©jerjjet, ^Por

SDianbffabet tjif i l\inb. 2)iai^nu^'y Sfib, en ftor Sfeib, lai]be jlij for

9lnfer KTnjiere ube; 8fuber oc\ Smaaffibe roebe til ^anb. S^uiiinut' ^if

- meb bele fm .^ccr op a"^ Steenbjenjene, Oi] blel^ fibbenbe ber, inblil Solen

forn ^ojere op paa .^imlen, for at ^an» g^olf ej ffulbe baPe ben liije i

Oinene. Siben lob i)a\\ bern c\aa neb paa Slotten oii flille lliii i jypl=

fini). ^aa fammrSib tjif o.ifaa Åor\{i Stn-rre ub a\ Xrcrbonjen Oij fpU

febe fme Sfaver, ibet han fi'i]te temmelii] nvxr unber Sjenjet. ^ong

aXaijnuo ftittebe \u] fclp meb |ln ^Mvb i\] fit STevfc paa fiu Penilrc


1180. &(iOt vaa ^Uv>oU.(ne. 113

^(oj, biT iH'nbto iriDb ©øen, ioxH ban bir {u}\> pbcr for llg faa et ftort

Cij vra-j^tiiU S}ierfe, fL^m ban ircite iMr sSl'errec> eiU'f. 5^efte a^ieifc tiU

(jorte Doj^ fun (>)uMaii;^ 8ta(laie, foni ©Oerre bai^be labct tiU]e ^^tMiibo ber

tillii^eiiu-t) 23uiniTiu^ene, ^-elfcne \u\ )^me;Vien, oji i^etiiiii^troppcrnc 8elt)

bcrimob traf 8iHrre ]u] iiifb rit.3)ierfe Oi] fine iDiænb orenoin diniVj mel)

sl^jeriiet, In^or iii S^eel af 9)iiii]niii>'it SOurnb inin' blolMU- tilbiuie, Oj^ bl^or

ban ventebe bcii bibluifte .1\aiiii.\ 2)i>iiinui: biU^bo tH]!"aa fat i)Tifolat' 3fr-

neiJfon nieb en betpbelii^ S^rop til at falbe S5iifi'beiniTne i 5li)ii.]cn uiitcr

8(.uief, men Soerre, ber ej faa (et lob fi;^ L'i»erraffe, fenbte en af fine

paalibeliiifte ^pol^binjier, Ulf af gaumtcé ^), mot) b'ii" mi'b f» 2^i'f(

golf. 3)eriH-D binbreDey STifotaé fra at vbe 2}iai]nu^ not]en .S)je(p.

gorenb 6(aiiet bet^Dnbte, boibt eoerre, fom f.TMhuUiiU, en £)pmiiu*

trinii«tale for fme gdf. „vper," \'ac{le ban, „er en ftor .*Q

iH-nbermænb, Oi] bet er tiuiien Sfam paa een (Saui] at mobtaije Oij i]iue flore

Spui^iy. ber \^n-S]'e ©falben» £)ib:

©i fom iiaar .^u[ltin'b flolH'»

barlen bUilijer ihu ^'Ji'^'-''!-


114 gjlai^nué Sclingéføn og ©Ofvre ©igucbéfen.

m ^(ui]f er Jya(^ mrt ^aa menet lM^e 3 H> 93irfibclnrr, nt ^et nytter

ei dt l'et)i ^efdiniierne cm ®^^. 3^en eiu-ftc llM»ej for @^a• er at ftaa

flia faft fom nuiliiU, ^ ifff lut^e bern faa nogcn ^remjiani]. 2)et er l^o^t

for (g^er, 23irfebeiner, at ^i-øH (g^erl^ 3iH'rt) x^aa ^BifiHMierncii SDtji^b*

3ftre i?er ()enne. Sjor (5ti)rfe er ftor Oc] tniffer nof, oi? t)ere^3 ftcrre ^oU

fetal er l>em fun fe(P til |)inl)iT, tbi ^e funne iffe tn-mie ^et alt fammen;

©tkH-fte Sjelen af t>ereé Xropper paéfer be^re til 23ruDemænb, enb til ^(tt-

mænb, 09 er mere l^ant ve^ 35riffelaii enb neb .^vi!H?fiTb. 2?(in ^irb oi]

mit 2)terfe tnl jeg labe fare mob .^^^ni; SHaivm?'^ a)ierfe '),

t^i af ^ani?

|)trb maa vi tjente 0^ bet ^aarbcfte 3fni:irel> oc\ ben beftiiifte .^amp; Sen*

bermccnbene berimob infle ncf tatje ]u} mere i %}t, vo, 23ønbernei^ ^ob,

fom be mob bi'rrc> iSilje, \a næften fom ^anj^er |)ai^e flæbt ^ib, brpber fig

iffe om blHMn ber falber, naar be fun felo bi'|)olbe ^eclt ©finb, eflrr fom

©falben finib: Jto, tiltænfer mii^ ben ffjonne, munbfai^re StHlunH' bPorban

enb ©laget løber af meflem 2)iai]nué oc] ©oerre. ©animer nu i^el frem,

(jobc ipalfe, Oi^ ®ub iHxre meb oé!" 3)enne SJale bibroii mei^t til at

opmuntre ©irfebeinerne, ftpvfe bere^ SDiob 09 opret^ol^e bereé ^iflib tit

©l^errei? .^loi]ftab o(\ ?yorforiv 8v^t) af bern, (iroriblanbt .^>Pbbini]crnc

3;()orolf 9ii)mpi'l o*^ ^an^ 93robcr Alarl.^itnlaar, tilbøbe fu} at iiaa foran

^-Dlfingerne i Slaviet. ^2in'rre fdf l^ar til ^i\t, for (jurtii^t at funne

beiiii^e fii] ^en til etbt» ert @tob, ^l>or ^ané STari^ærclfe j^jorbe^ nøbDenbig.

Stu ffrebe gulfinaerne mob binanben, otj @(aiiet bei^unbte meb ftor

^eftii]l)eb. ^Ubvii] t)abbe man i ^ele benne .^rit] feet faa ftore Stribo*

frccfter famlebe \^aa begge ®iber, bog tnir 2)tagnué'^ ^(cr ben talrigfte.

.^nor SKænb i ^Ujggen. Xer bleD ba et ftort SOtanbfalb. „9Tu tlpc

.*^ong 2)lagnu§, fagbe en af ^irfebeinerne. „3ffe enbnu," fagbe en, ber

') 'S)ette ftdber i bet mtnbjle Beb før(le SjeEaft, mob ijViai ber baobe før 09

fiben fortccUeé om CipfliUingen og bet ®teb, f)Oor ©oerreé ?JKerfe cirfelig

ftob. 5J{en maajfee bet fun ftgter tt(, f)Dab ber ffebc unber ©Uigeté Seb.


1180. ©(ac? ^aa 3teoolIene. 115

fto^ i !)Tvtrkbi'n, (ol' til Otj ki] ^am Sancfiinr: bette Mx itoihi 9}lrti]nU'^

)>ll\ forn ^0l•! nu maattf fiDyUf til Sfibrne tm-C) fit ^c(e 9i)ianM'fiU\ S^ec

faI^t ^^^()i(ip 5(nie


116 g)?agnus Srtingéfon og Stjevre ©igurbéføn.

^aiu^ OeM'te ^olf qc\ nærmcfte ^\^arcren^e fa(^ne. S^it fuieé iffe, bt^ov

maiiiie ^yolf Si^eiui' mifte^e, iiumi ^ct ffnl iffe lMi'e ivrrot faa faa, ^fr fulDt,

fc09 nicft af 23ymænbene O13 ^eMiuj^folfet ^ ).

ivDtu] Siuiiinu^J Oetjai^ fu^ meb ^e U^i Sioninacr af lin .^ccr til S5er:=

i]cn, |iin>r 23onienie tPj^e l^el imo^ ^ani, O13 bl^^e bain at bfil»e i)05> ^eIn, men

lic DuK^te t^Oii beder iffe fm ^-rinit for, at ^e ret fnart inl&e [jaH 3perre

^cr, Oil tilbøbe bere-^ipjclp til at forfi^are 93i)en Tl1o^ ^am. SDtai^nu» mo^>

toi] i ^orftniiujen 3^i(^ll^et, ^er fynte^^ nof faa 3o^t, Oi] ftvUe at fpærre

fSaaiK" IH'^ rtt taije aUe .^icbman^i'ffibe i 23i)cn ^ laC^e ^cm læaije i en

Siiije fra dolmen oiht tit STunfflu-pij.jon, tæt fanlnlenbun^ne tncb S"ouii,

faa at man funte i]aa tt^eri' oiht JBaaiicn pia ^eIn, forn paa en 33ro. 2)len

t»a fLn•cfIi[le^e |uin» 9ka^l3il'ere ^am, at ^et inir favli^t at betro fiij faa

al^e{e5 til 5Scrl3en^tn^n^ene, O13 ftccniie fii] fed^ O;^ Sftbene inte i SJaavien.

^eri baUCie be iie»pe ^et; men efter be lllpffer, ber nu ^al^be rammet

aUai^nu^o, ffulbe ber lH'( libet til at fi)(be \)ané ©inb meb 2iii^5mob

Oil '5©ni]ftelfe. ^an l»oi*ebe iffe at blil^e læni^er i 23eri3en, men broi} fi)b=

ci^er, Pl] ilanbfebe benne @ant3 iffe, fcrenb ^an fom ti( fm jyrccnbe 09

23effiitter, ^^oni] Ji^albemar i 3^anmarf, ber tOij l>el imob \)m. £)rm

^on3^3brobi'r meb flere SenbeumvTnb beaai*e 1u] til SSifen, anbre fulgte

auaiinutf til 3>anmarf. grfebiffoppen beiiai^ lu] til ©niilanb, M'or ()an

forblei^ i ^ele tre 5far, 03 banbfatte SiuTre, blMlfet bo3 benne iffe

brub II3 noi^et om -). S^er l^ar \aa[e\^(é in^en tilbaae i ^ele bet 9Torben=

fjelbffe, ber funbe ijjcre t^i^erre 2)tobftanb, Oi^ SBori^en^^moenbene \}a\>tt

ganffe Slet, naar be meb bet ffrfte fentebe ^an3 «Befci^, t()i M maatte nu

iHtre bam maatpaaliagcnbe, førft 03 fremft at fittte fii3 i SSefibbelfe of

benne STorge^ \.'i\\tu\\te '^anMéiin^, blH>r ©rlin^ ^ax\ faa t?e( fom

^onji

SlTaanuéi \)a)}^i \)a]>t bere» fornemfte S'iIl)o(b, 03 h^m M inbtil

^al^be iHtret umuli3t for (jam at fomme. 2)et Mx beffer iffe mere enb

en S)iaaneby S^ib efter ^ejren (28 ^uni) at ()an infte 113 for S3er3en,

bi^ov ber nu ej funbe istre S^ale om at Iæ33e i)am ^^inbrin^er i IBeien,

^inib 6inbe(a3 enb ^"^^'yi^ilt^r"^ i ^''i'i''-^ ^\^^^^ nitrebc mob bam, 03

\)[^ov ?ntin3 brrfor (ob nof faa lienli3t a\. .Jpan ffjenfebe bern ^^rcb, 03 be

tnobtoge bam meb ^>TbertfbeLni^nin3er. 3To3le af Ijan^^ Senbeimitnb 0Per=

') dlo^ev Jbovehcn, ®. 600. T'cv jtaau hev om ©lagot: „bet føtgenbe "Kat

(1180) famlefce STIavjnité en flor -par, ancjreb @»erre »fb 9tibaroé 03 brabte

mange af jinc gienbec i>fb het feijlc eanimenjlab, men tabte bog ©laget

eftec ®ubs uranfagelige S3ilje, og fh)gtebe meb nogte faa, efter at mange

blanbt be bebfte golf t t)ané Jjamilie care falbne". Da Si}Iagnué'é forfte,

^elfige2ingrcb oar rettet mob ©ublougé gloj, maa bet følgelig Dccre af benne,

at t)tnc mange falbt.

*) Stoger ^ooeben, 1. c, jofr. Soa-rfé Saga, (Sap. 78.


1181. Siifcce i 95ei\jen. 117

faibt imibdTfiC» en af 2»iai]mit^'i? Senbcrmccnb ci^ ijppcrffe 23eunrt, urb

SiiUMi spaal '^fnbreofcn, ber fanbfijiiliiUHttf Un^^c ivtret nu'b i ^lai^l, Oi]

nu laa meb fit (5fib etfteb» paa Å^pften, ber lli]ey iffe l)Uor. ^)3aiU fatte

)lij fjeft til a)iobi\Tri]i', men bleiv eftcr en \)ii>\u} .^anip falbct meb mani^e

af fine Siænb ')•

23. Socrrcs fovrte Dpfjctb i Sergen. 3on jlutijas Oi^crfalb. €ucrrc6

Srocnbcr famle fii] em Ijam.

©Derre tilbragte be(e SSintren (1180—81) i S3eri]en, mebené 2)ta3=

nu» pp()olbt fu} i 2)anmiirf, men pppfbar @fot Oi] efi)tb af Jliifen, inH>r

()an bal^be fine SUccnb runbt om i iSpflor, Oj] ^l^or £)rm .V\\MU]!?bvobcr

ben meile 3'ib bolbr tl(. Saai^ef S^Trti^nui? fom Drm i^at^be mani]e S)uxnb

om fiij, Dij be iijovbe, fom man fan fee, ftore g^orberebelfer til et ni)t S^oi^

mob ©m-rve fi?rftfommenbe S3aar-). Om S3iilbemar bcrl^eb t*ar !9?ai]nU'o

bebjelpelii], luify ifff, Oij ba t)an juft l)in'be ^faanin^ernc^ i^pftanb at btv

fjærnpe, fan ban i^el neppe bai^e affeet vf)jeIpetroppcr til bam, men for

m^ri^t ^ar ^an iMft i}bct bam al bm 93iftanb, bet ftob i ban» S)uii]t at i]h'e.

^X(ic[]][i^'é 35enneu i bet STorbcnfjdbffe t?are betler iffe lebi^je, oc[ ben

gamle Senbermanb Son.^ittija, @øn af @igurb@torf ^), bearbejbebe ^em*

meligt 3"bbi)ggerne i .^Ln-bufi)Ife, for at faa bem til at gjøre et uformo*

bet 5fnfalb paa Sberre. Sjette fom inrfelig ogfaa til Ubftn-etfe. Slatten

efter anben 3}tanbag i '^•afti (ben 2brn S)tavt»), bleu ber en \t\}\: gorftra;f*

felfc blanbt ^^irfebeinerne, ba JBagterne faa nogle Sangffibe, bl^oraf eet

meb aiTerfe eller Sanner, fti)re inb paa å>aagen. Se [o'i>c ftrar bUtfe i

Suur, og afle^o førfte S^anfe bar, at bet imr Stiagnu» \e{{\ fom fom.

2)or opftob en paniff ®frccf. Sllange flæbte )lg i ^a\t paa, nogle mtb-

nebe llg, anbre iffe, men alle toc\i' ^lugten, nogle op til '^jelbiv anbve i

^irfer eller ub af S5i)en. ©ivrre l»ar juft gaaet ub af fif iperberge og

ftob ube paa 8t«alen, ta ban børte be førfte i^uuiftøb. „§i^erare o» nu

©ub og ben ^eflige ^ong Dlaf", fagbe (mn, fpvang neb i ©aarben ih} ilebe

>) ©oerreé ©a^o, (Sap. 43—48.

*) @oerreé ©aga, (5ap. 50.

') ©iijurb ©torf, ®øn af Sinbribc fra ©aulbalen, t»ar en af be ^øobincjer,

ber ma.Ttte fii)t]te for Sigurb ©lembebjcifn paa bcnneé «herjetog tancjé SRov-

geé S?e|^h)ft 1138, fe eocnfor II. @. 7S9. Samme Sfjcrbne Ijaube ogfaa

@rif ^ccl, ©igurbé Srober. 3on ^utija og tjanå S3rober >&aafon næoneg

blanbt bem, ber 1161 fulgte Sriing f^affe tit Sanmarf, fe >paafon ^erbebreibé

©aga (§ap. 22, ©nocre, SRagnué (grlingéføné Saga (5ap. 2. 3o» 09 f)iin6

©øn ©inbrtbe Soroe fi)neé frenibeleg at tjaoe i)avt t)jomme i ®aulbaten.


11" ?Kaijnué (5r!inij8|"øn og (Soerre ©ifluvbéføn.

iiil) ffteu ®at)en, mm fnnM iffe et niejle STriinffff, ftn^nib [m\ forn (u^e

op til ^lounefetev; ^el• mo^te ()aii etl 33onte til t*pe|"t. 4"^an lHl^ 2.^on^cn

om at lll^e \)am ^aa seifen, men tenne, ter maa/fee iffe fjenMe .^longen,

Dcciirete iu], en} >3iwre fif tni ej, forent» ^an lunete truet i^am paa i?iiiet.

3 ftiattan ^nibe, |u]er øii^aen, intr ban ta lu-ftctt, at l)an maatte neMate

jiij til i\t brutje Srufel for at laane en C^^lX ^'^^i 'tleré iffe for noi^en

^cii^ inlte bat^e fibtet paa, tl)i ^an faiite |l^en, at luxrre ^eft l,)al'te ^an

altrii^ i )lt IMi^ retet. 3)0;! ret» ^an nu ]>aa Den til 5talreféftaD, |ftor ()an

traf npi)le SSirfcbeincr, oi] {)l^or efterl)aanDen flere, i fmaa ^yloffe \^aa to,

tre eller fire, fanfete )uj til bern. 2)a fif ^e i)ore, at Dette iffe t^ar .^'onij

SJlaijnué'^ ,§)ccr, men fun en l)cel 3)ecl Son^er fra ^ors?, Ofterøen oi^

STorDbocManD, tilDeel^ oi]faa fra iSønDljorManD D(] .iparDanijir, forn ^m

.^utija i)a\}iit faaet famnien. Se bai^De Deelt fii] i to ^^obe, af ^lulfe

Den ene roeDe inD til ^on^^brpj^ijen (inijijiien veD ^onsr^floftret oi»er \>i\a

øtranDen), i]if Der i i?anD, ftiHeDe fii] i ^i)lfini] Ha SoniH^oUene oi]

nærmeDe fu] 23aai]t^luinDen ; Den anDen lai]De til t'eD >polmen, gif i i^anD

jltraic uDenfor Kl)riftfirfei)aarDen, oi] Mæfte Ijer til 3(nt]reb famt iftemte

|)a:rffrii], iDet oi]faa noi]le lob in^ i .^oni|yi]aarDcn, men t)eel forllgtiiit,

uDen juft at lanige fi)nDerli|]t SToD for S)ai^en. ^pall^e Det luxret li)ft, \\\a at

man funDe feet, \)Mh g^olf Det l*ar, uilDe Sirfebeinerne meD liDen SDloje ^at>e ja*

øet Dem tilbai^e, \m mei]et mere forn De uDijjorDe Den minDre 2)eel af Son»

Del)æren, ^ini' .ipolH'bfti)rfe [toD ^iU ;3oni>Oollene; men nu inir Det morft,

0^ Derfor troeDe De ^g^aren lani]t ftorre, enD Den inrfelii) Par. S)a (Sberre

enDrli^ Mv fommen til fiffer ^unDffab om, at Det fun Dar en 33onDet)ær,

man baPDe at beftille me^, befaleDe i)M aUi Dem, t>in ^ai^De l)0i' fii^, at

føli^e bam tilbai]e til S?i)en; De jLvm.u', f^iijDe ban, inlDe nof famle fii^ til

Dem, naar De \)ø\:tt De Pel befjenDte Soner af t^ani' Suur „5(nDiHifa"; De

U^''t:>i rimi'lii]iuio ffjult fi.^ i ^'irfer, elltr l)ift ih} ^i'r i 23i)en. øaaleDe»

bifte Det Ih] oc\\aa at Pccre S^ilfrelbet. 3>a {)an tm til £)lafi^fivfen (Den

nutHTrenDc 2)omfiife), lo^ ban ftøDe i SlnDlmfa oi] rejfte fit STeife, cc\ nu

ftimleDe 33irfebeiner floffePiiy til l)am faabel fra Olaféftrfen, forn fra

^ort^firfen, Siifolaifirfeu Oi] ©tcenfirfen M, \amt ellers^ fra S39en. .^'on»

*) S^ifolaificfen laa oeb Sorpgaben, omtrent f)Qlotieié mcUcm ben nuocerenbe

Somfirfe og «Sanbbro. (Steenfirfen cUec @t. Solumbcc «Kirfe laa libt fi}b=

øftligei-e. 2([re()rlgenéfii:fe laa omtrent ber^ f}Ocr Sugtbufft nu j!aac, og

t)oor enbnu en ®nbc falbeé 2(tte^etgenggabe, fe Urba, II. 350. ©et t;ebec

oet fiben, at ^aafon ^aafonéføn forfl lob £)laféfirfen og 2(Uet)e[genéfirfen

bx)iJ)e, J^aafon >^aafonéføné ®ciga, Sap. 333, men ^eroeb ftgteé anbenbart

blot til en Dmbpgningj i^imeligciié i)ave be tibligere uccret af Sræ: oeb

OlaféfirEen jfulbe beguben, ba l)an befattebe fig meb ben, inbretteé et gran=

ciffanerflofler.


1181. ©oerre i iPergen. 3on Jtutijje Oucrfalb. 119

iV'n fulfe^t• t"it2)tan^f^lb oiH'nfor3(lIebf(i]en»firfe, (et (i^et Stoffe fpM^dten»

for 01afi>fiifni), i>i] l'a^ ^cln ivia tienH'lii]t frem mol) S3on^t'luTren, ber

DilDe Hii'c f.irt mi-i^et i^ccrre faren, jo ftm-re ^en mv. 23irfi'beinerne foaretc

litte pad ceii ©an^, at ten ftiilDe faa en Ulpffe, ter væfcteteé for Søn*

terne, iftemte ^pærffiii], oc\ (ob unter kftii^e 9iaab ut pna


120 SJJaijnué (Scliiig^fon og Soetre @i;itirbéfen.

flia (>cU1n^erlilU, om SlTl^l'rtn^Tu^cne i Wularbitu^^diiien — Oii bof cv vet

ifar tU\i, lU'orti( biT Ihh' fi,]tf>^ — fanbt bet Ivnutt lU Ihtit i\m Uxiii^e

l»orte fra t>ev(é ^^jfi", ^U"^^ ^'^ "^f ^'i?( iiii'onni»li't)e om iir åliiijinu^^, ^rt

(mn eiujiiiii] b.U'^e forliit>t 3liiier, uoaenfinbe inlbe fonnm- til iDuiiVe» iiljcn,

3)Tcn Oiifiia iMa STifodvii fovite 8inTrc lU fna en .r\(emnie, tbi ^et iHir fif*

fiTt efter banéi 33ub, at endeel JBirfckiiier — t>iT ]wv^ iffe lmii ^et i^r

paa OV.ffe oller an^ctlfto^^^ — c\vtbt Siifolatvs? Slmi %\ial ^liba, ter ba

ftitnu iMi" ft 23arn, ti(Jii]eineb bcnneé goftiTfaber i-fhr £)vpai^fer, r»] fi>rfc

bern til evcrre O.

%^aa beiinc Sib tmr bet lu^l i\}, at ^\>nx(é ^pftev Os^ccilia fovlob

?folfiub l^l^v^an^ i S^prmelanb Oi} finite SeffijttcIiV boei \~\n S^rober i

SToti^e. 3)et ^eber, at ba ()un |>iiite at ^cnbei? iSrobcr imv blei'en .^oiit^e,

rcjfte bun fra tin S)ianb, pi] tpebe til Sfeive, ber iMl> benbe C5)aaibi'n

©clmin i Orfebalen at bo paa, bi>or bun tiHiiHTC bai^be iHtvot opfoft:=

Vft -). %\}v 3k'ju'i>ibiiiilt'nie i\u .^\aItM'finbi't Oi] ^Icnoflciie funbe \H\!^'

bant iffe ml fffo, faafiMii ban ba cnbnu iffe Ijai^be noi^en ©aarb at boit*

(^ii'e, Oil unber bot omflaffcnbe Sitv ban maattc fm-e, ej ivir i niy alMle '3on 3i(^urb l^auarb, etler,

foni Oan tiblii^ere beb, Unaé, fommen til i)Toriie, Oi^ fat til i^pfoftvini]

^oy ørallaren ©libKnu] Jl^ale *). @anbft)nlii]iut^ fuK^te Ojifaa ban^^ oli»

rii]e 23orn meb, men ban ffal iffe ^ai^e tillabt bere-o å^iober, "Jlftrib, at

f omme, ba ban tlMt^lebe om (jenbe^S^roffab ^). 2^ibliiicre, faa læntie i)ané

SJuuU iffe MV bebre befitftet, funbe ban Iffe in-t tænfe \>aa at fua fme

25i,'rn til fia; bet iMfre \u}, at be enboi] llbiu efter iffe mue n\}(n ^Jare.

Senere ben, \>i\}, iffe for enb i 1184, omtaleé o^ifaa flere af bany 3}tObrc-

nefrænber, nenilii] >pibc Uiittéføn, \)i\né .^alubrober, "^ctit ^U\)pct,

*) ©ocrcpé ^aqa, (5ap. 49 50. S^^faa tifrom banbloå ber fovteli^ doé SioQft

^ODfbfn, i3. 6u0. StJfrcf, flaar fcec, forfulgte SJiagnué lije ti( Sergen, forn

beune foclob, oufi-(abciibe 2?r)en til @oerce.

*j Foiniii. Sogur IX. ©. 93, ^. Slauéfené Snorre, ®. 557.

3) ©oerceé Saga, Sap. 63 ®e ncbenfor S. 141.

*) Soerreé Saga Sap. 62, fe nebenfor. .^an falbeé X)ii benne 8ejligt)eb fun

„2ai\u-fc" b. e. >^erre, maajlPee forbi Soerre enbnu ej {)aiibe foranbvet f)ang

9taon, niebcns bog „Unaé" citbe tjibne for meget mob egt(;eben af Suerreé

egen SBi^cb.

*) ICntifcaiijf SibéjJnft 1. c. S. 159.

;


1181 ©cimmfiijløbet i ©Q(te=©unb. 121

b. r. (Jtokr, ©urtler, en ©on af (uiny .paU^[i)ftcr pfl er i 2)ieU

lenittbni meOem 1181 ^ 1184, for at proue fin ^i)ffe l^et» ben nu

faa ma\]tiiie oi[ hTpmte ^grænbey |)of i;.

3)et fan iffe nei]tet^ at

en^Ol] beuei? *)taDne ()ai>e en t)ec(t fimpel .^(ani^ oi] temnulii] ti)be(ii]t

inDne om berc^ ritu^e -perfomft eij Sii^yftitlini] -).

24. Bvcm brager til i^ifcn, Cj] unMi^bcr Siapué pct) Saltø-guni). ©lag

i'ct) 9un't)ncé.

3)a bet leb ^enimob ^\iaffe, broi) £)rm .^ons]t4n-obfr meb Senber*

mvtntene fra SJifen ni'b til S^annuirf, for at mobe .^onii 2)iat]nu^> Oi^ i

jyorenini] meb i)am brai^e mob .^.oni] (glH'rre. ^iin libet fenere, faa S^age

cfter ^Viaffe (5te ^Ipril), brt^b Oi]faa benne op fra 93eri]en, rimelii]iniy

for at fomme |uie ^lenbcr i gorPjobet. S;^{m Ijaube mi\iet oij luiffert

g^olf, ©fibeiie iHirc ftore Oi} teet bemanbebe. ^an fuli]te .r\i)ften fi)b Oi]

LifteftiT, Ol] bi^or ^an forn, ijif alt^g^olfet, ^eber ^d, iilatelitien unrer^am;

boi] Mv Di'l benne jBen!it]t)i'b temmdii] forftilt. .*pan broi] ^eelt cfter til

^'ifen, hfor ban tog alle foni]elii]e x^nbtiTi]ter, oc\ alt ()tiab ber for Sicften

fun^e fovUuuieé af S3onberne. .iper fif \^an ^ore, at ^''lapuy enbnu

iffe ffiilbe bai^e forlabt 3)anniarf, oi] innu-be fig berfor Ktnj^cr mob

i'ft, lii]e til iplMloertie, Iji^or ban lagbe |li] i 5alto=Sunb, lu-b vgpjer*

j^en. 6n 3)ai] i]if l;an op paa benne £) til en S;>iare famlebe,

talte l^an faalebei": „enbnu eni]ant] feer bet ub til at bi 23irfi'biiner iaa

meb Ooermai]t at beftillc, Oi] ffjont jei; ^ar \'aa meilet oa, fjeft golf, jon*

fter jcfi boi] at ^ore %iah a\ ©ber forftanbijie a}uTnb, ^aauarb '^aiU--

') ©oina^pcter ncrcnes førfl, nemrt^ i 1184i

>&ibe i 1187, og ^etcc (Stn)pei:

føcft 1192. ©anbfpnlis^oiié våte be ftbjle oeb 2(nfomjten tit S^orcje enbnu

iffe fulboorne.

*) lit !Soina;-'Pt'tei- n it .^ijenaon, ftiiué uift, oa bet maa ba lige faa oifl i)ave

tæret brucjt fra førjl af i foragtelitj Sctpbning. ?Ken bermcb er bet bog

vttft iffe fagt, at ©tept^an og ''Peter ffiilbe [jane oæret (Soine^prberi rimelig:

ciié t)aoe be fun ()ørt f}ieni!ne paa ®winø og Seaaonelfen „Scino:Sftpban",

„Sr)ine--^eter" i)ar oæret forbrcjet til ©uine:@tep{)an o. f. ». '.^t ^eter Stei)-

per \)at oceret oplcert til ®i)rtler:^aanbteringen, ligefoni ()ané 9JJorfaber oac

©meb, fpneé at maatte jXuttesaf f)iint Silnaun.


122 SKagnué Sdincjéfen o^ ©rene ©tguvbéfen.

fj?n, Ulf ttf gautJticé, Ulf %U) H

*^n^rt?, ^m in ffuQe lcc(](^e til

.^flinp mel) Xlciii] StXagnué, cUer unMMije (jam, oi] ]\\}( nm-Defter til l)e

2^c(e (if i?an^ct, t)lior ln ^ai^e fleve IBcniuT, nuhiné in ()er itu^en t>i»i^«;

taiicf nu meb ©ut)é ^pjelp en ^elDti^ Oi^ fnar 23e|ltemmelfe." ,Mm 2)ie*

nini?", fiHirer .i^tirti^iH'!» 3*^^'»^^''"/ J^

^^^^^ fienifar; jeij raatier til at ln taije

Siel^inlJerne ne^, Oij ro ut) af ^ctte .&ul, rejfe ^e^paa 2)Iaftene lhj fejle

nortefter, men inMabe oé ej \^aa at fjæmpe meb ^on^ Siaijnué ^er, ifæv

faa lccni]c \)an ))av £)i^ermai]t, t^i mifte in l^orc øfibe, eve ^"^^'Di^ilfJ^"^

af ths\i 6i]ne værre at fomme u^ for, enb ^e i^ærfte |)i't»nini]er ; imjen

af oé fan vente at tu'^ol^e ^iiu-t, om \)a\\ falt)er i ^'''flunili'^"^»? f^'''^ ^if*

iHTJerne^o .^ccnber". 2)i'nnc SDienin;] lumbt almin^liilU 93ifa(^ oi} be

voc^e u^ af .Sjiainien. 9)ien netop, [om 93irfebciiu'rne l)al'^o l)e)ft't @ejl,

forn afll'rc^e 2)iai]nu»'é ©fibc i-iUn^iw imo^ t>em. 3)e forirfte af bi^^fe,

forn Dåre ©maaffuber, Doiute bog iffc at liCiVje tit @i^en af 93irfebetncr.

ne^ ftore ©filu', men i)olt)t )u] i SBueffu^y 3(fftan^; Ut l*

le^føn, ber ftuiebe en ©fute, falbet Sleinin, gif meb fme ?yolf oi*er paa

Ulf jvli)'^ @fib og lob (Sfuben flæbe efter. Slien paa Ulf %h)é efil)

Var ben \w)é nirinite ^^aal ^-liba, Slifola? ^uPung^ @on, me^ fin Dp-

pa»fer; benne benDttebe |lg af l^eiligbeben, tog Sprengen i jlne ?lrme, lisb

oPer i 8fuben meb ^am, og ljugg ©Iccbetouget oPer; Sfuben brev beni*

mob 3i)tagnué'é glaabe og bleP tågen af bane Sl^^n^: faaleoeé fif 9Tifo=

la^ .^uinmg, ber Par meb H(i g^laaben, fin @øn tiibage. 3)er blev baabe

roet og feilet, og Sirfebeinrrne bavbe vanffeligt Peb at unbflippe i bet

fnappe ?vaivanb. ©vene gif oPer paa en @fube cg roebe Peb Siben af

fme ©fibc, \vx pirfonligt at u^^^^ik befalinger. S^a be forn tit et trangt

©unb mellem sOerne, bob l)an at man i .Spafl ffulDe fire paa ©fjobene,

og ftyre berinb; bette ffebe, uben at S)iagnUiVg a)ianb ftrap meifebe M,

men Pebbleve af bi^lbe bet alminbelige ©fibéløb '^). SDugnué baPbe et

1) ^00 benne „^axl" cjr, fom oqc gaber til |)aaoai-b, ncccneé Ute i cfter bet

i ben orfnøijfe Sarlefamitie jlunbom focefommenbe .

9Iacn „^aat)ai-b" at

bømme, f!ulbe man tro at ^an ijøtU tit ben. SDm Ulf af Sauoneé er nijé

talt. mf giD vav, fom ooenfor »ii(>, en gen of ^fter SSurbariBein, bec

igjen wac 91a:|lfi)ffenbebarn til (Srfebijfoppen.

*) ©a man nu iffe meb 23eftemtl)eb tieeb, t)Oor ©altøfunb er, blioer bet t)an=

jfeliijt ot gjette, l)oorlebeé ©oerreé .Sure i)ax gaaet. ®et fipneé nu for bet

førfte, fom om bette faafalbtc ©unb neppe fan t)ace cærct et cirfeligt ©unb,

gjennem t)oilEet mon funbe fomme ub til begge ©toer, tl)i i faa galb t)aobe

Suerre iffe bef)øoet fevjt at ro ub, og ubfcctte fig for ot møbe 9J?agnu6'é

glaabe. førenb {)an funbe fættc ©ejl til. .^aaoarb falbte bet besuben en


1181. SKuijnué t)jeinfø3ci- ©opiif i aSerjen. l2o

flHxrt 8fi& pna 26 9imn, fal^l't "Sfcaiifn. 2)a man Ma bettr enbdii^

IMfl» jvejltiuietfeii inir, Oi] iMlbe l^eiibe om u}\a\, toc^ M \et\t 2^ib iiieD at

faa 6ei(i't net), )l&tn gif bet e^^llu (an^fommere mel) at ro mob jBin^t'n:

imtMi'i-tib forn be in'rit|e Sfik ti(, ber Mel' raabflaaet oi] talt frem o^

tiUMi]e, Ol] (Inben b(ei\ at man fortfatte farten ubni at enfe 5l>errc. Ib*eb

benue l^ejliijbeb falbt to at .i")eflun!]ernré luu]eifte ^gfibe i 93;rfeln'inerne^^

aJolb, Ol) be bræbte \)\>tv oc\ een af Scfætnlnijen ') ^Si^erre fatte nu

^iirfen til 4^at»v veft over "A-oIben, oij norbeftei faa fort t)an funbe, tnb=

til ban forn til S3eri)en i lU^en næft fior ^^Mnbo (IZbe til 23fe 2)iai.)

Sliaijnii» foor oi]faa i al |)aft om ^5iFen, ^oor atle blevc ijlabe i^et ^ané

Xlomme, Oi] blHxlebe en i]anffe fort ©tunb i S^uns^beri]. 2)evpaa fortfatte

ban 'Diejfen i ftcrfte Sfunbini] Veft ot^er lamjy .^ijfien efter Sverre j i)an

foor iwa^e Stat cg l^at], Oi) lai)be iffe inb i noijen 4"^avn uben for 2)tobs

vinb. v|^an bavbe mani^e ©fibe oi) en overv.ttte» 2)iæni]be golf.

Sverre blev for bet forfte lii]i]enbe i SeriUMi. 3)et er vanffelii^t at

fti]e, om bet Virfelii] var \)mé .Spnifii]t at oppebie il}rai]nu^ ()er, eller fun

at ffienfe fme golf noi]en vile, maaffee oi] at ffaffe fig gorfterfnini].

4")ané Sfibe laa fulbt fe]lfærbii]e Oi) vii]i]i)rblebe -) veb 23ri)i)i]erne, oq

fti?rfte 3)elen af ^}tall^ffabet (javbe iUattele/e omborb, fun faa oppe iS3i)en.

^M 4)jcj^erne ftillebeé 5luii]ter, Oi] ©fuber fenbteé ub i i?eben for at bolbe

llbfig. S'refolbii]bebé; Sonbaij (.3 Ire SDtai) \h^^ Sverre op veb Solop*

iiani), Ol] i]if forft op til xMaft^firfen paa ^^affe, fiben til line a]ai]ter.

3)a faa be en Sfube fomme inb forbi illorbneé paa iBaai]en, ot] liTi]i]etil

tn'b vf)o[men, tn^orpaa golfene ftrar fprani] i Sanb oi] lob op efter. .Jlon*

i]en i]if bern imobe, bet Var bano Ubfii]i>mccnb, oi] be berettebe, at be bavbe

feet .(loni] 3}iai]iui!?'é Sql, iffe færre enb paa fjerbe Si, fture fonbenfra

over .iparbfjø (.^'on^fjorben.) „2)e er noi]ef vel nær oé," facjbe ^\'oni]en,

falbte paa IHuirfvenben, Oi] bob barn blæfe '^Itlarm af alle .llræfter. 2)er*

paa ilebe i)an omborb paa £)laféfuben, Oi] befalebe at tåge 3^ielbini]erne neb

Ol] ro ub paa iniaaen meb ben iu-le glaabe. 3)a bette var ffeet, talte

^an meb fme 2}iocnb, unberrettebc bem om at 2)ui;]nuå Var i i^pfejlini]

meb flere enb 30 Sfibe, mob l;Vilfe be iffe \)a{^\>i at fictte flere enb l(j,

{)aiilarvåg (cul de sac). ©et fan altfaa t)»ei-fcn t)at)e occret ©fjetgébob:

funbft eUer Jtdmotrunbet, men maa i)cl\n efter al @anb|'Dn(igf)fb l)aoe occrct

©unbet eUer Sugten meUem ©aacbene ©pjer oc^ >^o[m. SKngnué er ba

fomtnen [ejlenbe tnben om Jtgerøen, 03 ©oerre er fluppen ub enten gjenncm

©fjetgobobfunbet eller inben om 8tangt)olmen 03 ub forbi ©aubljolmen.

•J Sfølge en Sæfemoabe i en enfelt JVober, bor bog cj er af be bebfle, ffulbe

bet oære ^eflungerne, ber toge to af SSirfebeincrneg ©fibe.

*) ®. e, forf^nebe meb SSiggvrbler eUer lafe ©fanbfeflccbninger, fe ooenfor II.

©ibe 244.


124 iJRagnué (Srlinc^éføn oq ©oeirc Siguvbéføn.

0^ l)m ^a^ ^^1l ^l'rfor nt i)trc bereé SJTenlniV om be infbe ftribe meb ben

ab (mm fe(i^ an*

ijif, t)a trocte ban, t>i't l^ar t)et baarlijifte, man fiinbejijore, atflDijte. 3(l&viii

l^iil^bc be iHTUct iHtrre farne, enb efter ^-liuiten lH'b ^pattc^ammeren, inbtil

be fejrebe i'eb .Jpirtebro. 3)e ^i\\>lK aUcrebe Denbt SlTapué 9li)iigen pfter

i a>ifen, oi] f(i)i]febe be anben ©anii uben SlUTbllni], inlbe ber efterbai^^ fun

ftaa li^en Sfræf af bern. ^^ertil fimrcbe man!]e, at be oiftnof ^ai^bc

tneft Spft til at flpi^te bort, men at be ln(^e finbc fifl

i l'fab »\Toni]en be»

ftemte; Stanbffabet bei]i)nbte imiMertib at fniirro oiht at be ffiilbe fjærnpe

tnob \'aa ftor Cuermaiit. 2>a faiibe ©i^erre: „9)ub ©ub^o Oij ben lielliiic

£Maf6 åSilje ai^ter je;] nu at ftribe meb .^oni^ Sluuiniho, oi] iffe labe mii^

(æniier jaije ianOf^ Sanbet. 35iftnof er ber ftor ^olfemon, men faa ere 09

t^ore 8fibe faa \t\}\:e oc^ t?e( benumbebe, at ^pefIuni]iTne nof ffuQe fomme

til at minbes?, ^llor(ebei^ S.Mrfebetnerne funne faa ©iHTbene til at bibe.

^a'b bern enb prelle bet famme forn 'fcr i^eb tore Slløbev, at be maa ini^c

tilbai]e. i^el ere be biMcMV til at bui]i]e inb i S5ei]i)nbelfen, men faa bolbe

be iffe ub i ^^xniiben, 3 berimob ere faa mei]et i^itrbi^ere Oi) ioriijere,

fom g^aren er ftørre oi] (aniparii]ere. 2)et fan jeg oii fi^e ©ber, at i

berey ^ccr er M vift anben O^fc een, fom ftrar biii^er bange, naar ^an

feer ©ber bube Srob*o ; flere Vide litni]eg cfter at fomme ^\\a ^ylui^t, enb

c^aa imob ©bers^ iijaaben. ^(c\ ^ar M in^^fe C"^aab at bi fejve over bcm,

Oi^ 3 ba'b, at bet fjelben ^ar flaaet fejl, bvab jai |)ar forubfaiU om l\\)'

falbet ar be 3lav^, oi ^aoe baiu at beftaa. QTu, fom fin-, f^tte tu vor

£iD til ®ub Ol] Ijané bcCiiie ?Jiccnb, ej til g^olfetaEet. ^i\} IjenffpbiT

min @aii

til t^(n almcci^tiiie ©ub, ben befiii^e .^oni] Dlaf oc\ ben \)dlu}t

©unniba: jei] beb er om at bettc SOtobe meHem .^oni] SOtai^nué oi] mii]

maa lobe faalebe^o af, fom ©ub veeb at ban eller jei] bar 9iet at fare

meb!" 2^enne S^ale vafte ftort 53ifalb, oc{ man raabte: „^af, ccble

^onae, for biiie £^rb; bet bar albriij flaaet fejl, naar bu ^ar lovet oå

©ejrj ben Væue 9Ti^intJ, fom iffe vil ftribe O;) falbe meb $6re, bvi» ber

ej er anbet for, beder enb at fli)i]tc meb Sini]ft Oi] Surbfel." ^onijfn taf=

febe bem for btres? fjeffe ©Var, oi] i]av 23i'falini] til at ro ub mob 5ien=

ben; ^an vilbe iffe af Sfibene ffulte tn^té eQer binbe^^ fammen, men at

enbver ffulbe Icciiije fit efib frem. \om ban var Slnanb til. 3)e roebc

frem foran ^torbneé, Oi] bet varebe iffe læniie foreiib be \aa 2)tai]nué'^^

©fibe fomme frem om v^varben oi] ftevne ben mob S5aai]en, ibet be firebe

(Sejlene neb faa buvfiiU fom muliijt. £5iifaa ^(iiiinui? lob nu bla-fe til

Samtale, O13 vtrrbe foliirnbe ^'rb: „(Stibe(iii fee vi ba ^irfebeinerreé

Sfibe, Oj3 .?ijffen ei Vel o^^ nu jaa c\\\\\\tio, at vi fomme til at flaaé meb

bem, ffjont be læni]e b^ve labet ^ ja^ie a\ oé i JlJaau. ^ei] be()iOVer

neppe at ei]i]e ©Der til at fcjie fjeft frem mob ilMrfebeineine, ba ber tr


1174. ©oerre (SIgurbéføn brager til ^Jorge. 125

flia hUwit (?^cr, forn iffc bal^e ^rætil^eré %xah ettei' aiit^re STié^anMin-

flpr at l)cimi\ 9iu fDiicy OjcHiffct at lUTro fomnict til at ^e (i^e Den

fammc Spot oii Sfa^e, forn i»i bafe niaaftet bcje af ^cm. jBiftnof ere

aSilfaarene u(it]e \!Hd bei]i]e ^i^el^ ^a t>e, forn Vi ftifle iniol) beni, ere

ijiæoe 2)tccnt) oc^ go^e 3)reni]e, ^le^en^^ tereé ©fare fun 1'eftaar af Xi)\}e,

9ian^Mnænl> oti 5)hn^ere, tem ©ub forbande; oii om tn tiroibe bern aQe,

er ^ette bivi iffe 4H'ini nof for uore i^jæi^e '^rcciiter, mm man bar toc{ i

bet minbfle iffe Ux]h}(\: noi^ct at bebrejbe c^. ^eri i]jor bevfor min åjiljc

lutterliij for ©ber, at ^ni[in ffal unbcrftaa i\\\

at i]ife en enefte af bern

C^ril). S3i l^aoe iniffert ^g^olf oi^ olHTflobiii 6tl)rfe, (aber oS iijøue bet

forfte SIntjreb faa cftertrijffeliijt, at et anbet ej betjcin-é. 2)e bar-e libet

^olf, Ol] nu er rei, ©ub troere (ol^et, beret' 3)ai]e» (gnbe tommen. S3i

intle Iæi]tje vgfibene faa ti)ft om £)(aféfuben, fom be funne faa 9ium ; naar

ben fm-ft

er rpbbet, tror jeij nof at be rl^rijic tabe ©lobet, men iHv:e Sfu*

ber og lette @fibe ffuUe omrini^e bem dc^ iffe labe et enefte ^artøj flippe

bort." £)rm ^oniiébrober meente, at S3iifibetnt'vne, trobi? bere^ minbre

^olfeftprfe, boi] mft inlbe vccvije \io, meb ben ftcrfte 2?appei'^eb, Oi] at bet

berfor Par beb|l, førft at angribe 09 rijbbe bereé minbre ^2fibe; b«n Mv

\>\é paa, fai^be i)an, at be allii]epe( iffe Pilbe fL\]e bort meb be ftorre

@fibc. 2)ette Siaab blel^ ti}i{ iffe fufi.it, men bet blep Peb, [}Val) ^on^

gen i)aPbc faijt.

^ef[uni]crneé glaabe beftob i 5((t af 32 ©fibe. ^ow^ Wi^mé fe(p

ftprebe „Sfei]i]en/' paa 26 9ium, Orm .^oujiébrober „®raaj]aafen," STarPe

of ^aaftab, en >5on af Senbermanben .ipatlparb, oi^ bane ?vrænbe

©teinfinn ftprebe ;,.^øpbebue^fen ,"

bi^^fe tre @fibe tiCiijemeb fire anbre,

Pare beftcmte til ar KTi]i]e fii] omfrinii £Mafy|uben. 93lanbt anbre 8fibsjfti)rere

næPnei' STifola» ^vupuni], Slvibjoni 3i^iii'f»-'*n fva IJ^jorn i S>ifen, ^^^^aul ^maatt=

aui|a, 3Jon Ol] SDuinan, bønner af®aut paa 5©ne^o i ivPinntjeueb. ^i^erre

^aPbe, fom fai]t, fun 10 *£fibe, men mani]e af bem ftore, 0(afs?fu==

Itn, i)(in^> ei]et,'par paa 25 9iiim, oi] Dppevlii^t bemanbet; i bPerr ^alP*

rum Par ber tre SJianb, altfaa i alle 9ium 150 2}ianb, foruben bem, ber

i^ai^hi lin %Mabå i ©taPnen og l^tjftingen, inn bele Sefvttnint] Par faale*

bey neppe langt fra 200. Senbeumanben (Sublaug SJale ftpuebe „®anien,"

ligelebeé paa 25 9ium; paa „^aavfniPen," 23 5^tum, pare ©jefterne, un=

ber 5(nforfe( af bcre^ ipoPbing ^lubbjorn ; Apuuéfartene bapbe„^jorbefoflen"

og ben ftyreb^o af Sli^geir .^'"^amarffalle. 5tnbre Senbermænb, ber forte

©fibe i »5(aget. Pare Ulf af .i^auPne^, IKf ^ylp, .spaainirb .Jarfyføn, ^par

8i(fe og S.^iaarb CUitbormyfon fra ^lein M, ber nu fcr førfte (IJang næP*

') Cm aSaai-t, fe oin-nfor ©. 4, 109.


^^^ fSia(\n\ié ©clingéføn 09 Soerre ©igurbéføn.

nes? hlawht ©iHTre^ SDtænb. Slntai^er man, at ber af Birfebdnornféi

\ilte tilfannncn J500, ()i^orii( Oi^fart

fotiiiner S.n'|'æfniii!]en m'^ bf fer min^n• ^-arfojpr, brr boc] neppe fan baPe

0Peiftet]et 300 3)ianb. ^Pevrei? Ijele ©tprfe Pav altfaa neppe oi^er 2000.

2^a t)et flines? forn om |)ef(inii]iTne ej t)at'^e faa mnntje (Storffibe t ??ors

^olb til be minbre, forn 23iifebetnerne, bar bereé golfetal neppe ()itter

Pæret bet bot» belte af bléfe», men ta M boi^ er Pift, at be ()aPbe en be*

ti)be(it] ^ipevmaiit, fommer man M t2anb()eben temmelii] mx, Peb at re^nc

beri'^ ??o(fefti)rfe til 3000 aUanb.

93e(]i)e g(aabei' roebe nu imob t;tnanben, Oi] ft)?bte fammen (iijc uben;»

for Siorbne^. Unber ^^remronini^en inbtoc^ £)(af5^fuben ben pbcrfte ^kié

til ''i}i^te, 0[] b(ep bevfor ftrar paa benne @ibc fnni]fat af be fienbtli^e

(3fibe, ber fun Prnfebe paa at ten fom nær nof, for at Kxiit^e ti(. gor=

uben be oPen næPnte 7 ©fibe Par ber enbnu to til, altfaa tilfammen 9,

ber fatte inb paa ben, men ba be, for aOe at faa %Hat^c', ej i^enbte fiberne,

men ^yorftaonene til, fom bet t ^ørftniuiien ej til noi^et e(]entliiU -ipaanb*

ciemæni]: ber ftrebeé fun meb (Stene, %yi[e oc\ SXaftemt. .dampen Par

be^uaiitet blobii] 0(] lanjiParii]; af be tre S)ianb i (jin-rt .f)alPrum ^aa

£)laf»fuben ftob fnart fun em oppe, i enfelte Ø]um ini^en. 3)a 3i'(aiinu*Ji\>

3)iænb bai^be opbru(]t )lne (gteni- oi] SfubPaaben, Oc^ berebebe jli] til at

entre, iiiebe oi\\aa S^irfebeinerne til bere^ ^aanbwiaben for at taiu' imob

bem, ibet be tjjenfibic^t opmuutrebe Ijinanben; ba rejfte mani]en ®n |u;

op, fom ft^r Par iaitm i 'Sinme formebelft rt Steenfaft etler ^fub, og

,^ampen blep oiH'rbaanbé beftiii. ^'oni; (^Perre fprani] op paa ©fanbfe*

fla;bnini]en, Oi^ opmuntrebe fine SJlccnb paa bet bebfte; '^ané l)\:a^t Par

temmelig iojnefalbenbe, ttji han baPbe en bPib .^upl, meb en (lob 93ri)nje un*

ber, oj] et røbt (Sfjolb. ^eb at Penbe \u} mob Jl^ajiborb fna ban, nt

(Stallaren, ©ublaui] S>ale, iffe baPbe laat )lr ©fib „©arnen" Uxniier frem

enb til bet ayterfte Cferum. ^an raabte ta oorr til t)am, 0\\ fai]be at

^an ffutbe faa en Uluffe, fom iffe lai]be bebre frem meb et g^emoiitpl'e:=

rumi^ øfib. ©ubtauji foarebe at ban ej funbe raabe meb bet. 2^a toa^

.^oni]en en -^Vialftati, ftemmebe ben mob iSiben af ©arnen oc[ h\>t fine

^Iccnt i)aie ten frem; be iijorbe \aa, i\] fif ben Ijalet frem til bet fovrefte

£?ferum; faa Ojeblif efter l


1181. ©lag ocb SWocbneé. 127

en Siifl^ccrinn fcb 9?iU^n ,DaIIt>art) ©æla, 0(^ berømt forn en Dppcrlii^ 93ue=

ffDttc, at ^aii ff(?t) tre 6fu& oftcc ^inan^en mob 2)Tai]niié'^ 6fib, aOc

lii]e u(leI^il1c, t)et ene ol»enfor ©filH't, Det lln^ct i i3it)epliinferne, tet treMc

iinbiT .^jo(en; en af be om|laaen^e forunbrebe f^

tieroiUT, cii fiiijbe: „bu

ffoD iM^fere ifjou ©onimer, t>a der b(el> ffiibt til SOiaalé Oi] ber mv fat

en ^Hii^ for bet betftc (8fub, ba imv ber ^^\'nc]e at Ptnbe, i\} ^a infte i>n

bin 55^rt)illl)e^r nu funeé bet niii] boi^ \anct,t mere ma(itpiui(iiigenbe, ba bet

gjetber at forunne l^or .^onije» Sif." „(Si)neé bu iffe," fpurte ^afioarb,

„(it je^ ffDber tuft nof?" «Siej," fl^arebe ben anben, „ber er neppe noi]eti

Ha i>ort @fib, forn ffpber baarliiiere." 3)a toii -^piiHlnirb en 3?i)(ft ^Hle,

Ol] ffob ben ene eftcr ben anben mob 2)Tat]nu^'» 6fib; ()iH'r ^Mil ram*

mebe fm STanb, oi:i 'i>a ^plften Par opffubt, fatte ^an goben \iaa S3uen

syc\ brøD ben itu. «-O^^fJb ffal bet betijbe," fpurte i\oni]en, „Pi trccnge li^e

faa Pot til ^elfebjelp nu forn for?" „^(\},

\)at nu," ftnn-ebe ^lalluarb,

«gjort nof for niii^ meb ©fub, men ffal frembelei^ Pa;r(]e mit 3ium iaa

c^obt forn enliper anben," to^ berpaa «Soerb oij Sfjolb, i]if ub paa i2fibé*

borbet, oi] ftreb nuul^elii]en.

3)a ©triben rafebc paa bet befttiifte, oii bet Par mei]et tPiPlfomt, til

^Pitfen @ibe ^ejven Pilbe ^elbe, qit Sxong, 6l^erre frem paa 3)æffet. (of*

tebevipænbernemob.!ipimlen, oi] fani] SefPentfen „Alma chorus Del" (rettere

Domini), liije tilSnben, uben i al bcnS^ib at baPenoiietSfiolbforfuj *)• 2)(ai;*

mié ijif ligelebei.' frem paa fit @fib i ftorfte^i^er; ban i]iC ^yienben \'aa nær,

Qt ban enboi] fatte globen ub paa ©Pibébor^et, for at naa en af Sirfebei=

nerne meb fit 8i^erb. 2)ien be fjentte ham paa bane SSaaben i\} Xllæ*

ber, og, fatte tæt tnb paa \)am. 3)a fif ban et @tif af et ©Perb ti'er^

igjennem Skriften, oi] traf \i^ i 6^a\t tilbai^e, men M bet inir g,lat paa

3)æffet af 231ob, i]leb ^an, Ot; falbt bagUxngy neb. 58eb bette @yn

') 2)cnne @eft5enté (oerftficeret ^fatme eller ^V)mne, ber ptejebe at f^n^eé umtb=

belbart efter „HaIIeluja" meUpm Sptjtlen og ©oangeliet) inbet)oIbpr en ©ps

regneife i >^erameter af aUe ®ubé 9^aone, «og l^bec eftec Missale ecclesiæ

Sarisburiensis, Conbon 1557, faatebfé.

Alma choriis domini niinc pan^at nomina summi:

Messias, Soter, Enianuel, Sabaoth, Adonai,

Est uniojenitus, via, vita, manus, omousion,

Principium, primogenitiis, sapientia, virtus,

Alpha, caput finisque, simul vocitatur et est 0;

Fons et origo boni, paraelitus et mediator,

Agnus, ovis, vituins, serpens, aries, leo, vermis,

Os, verbum, splendor, sol, gloria, lux et imago,

Panis, flos, vitis, mons, janua, petra, lapisque,

Angelus et sponsus, pastorque propheta, sacerdos,

Athanatos kyrios, l'ie()n pantocratoi' et ysus (?),

Salvificet nos, sit cui secia per omnia doxa.


128 SJlagnué Srlincjeføn 09 ©terre ©igurbéføn.

iftemtc ^irfebeinerne \tvaj: ©ejr^^wab. £>rm j\l)nl|^()lo^t•l (løvte M, oq

fpiirti', MHl^ bet ffiilbc l)cti)t»e. (Sn ai l^ané 2)uTnb uaabtc: juft nu

fiilbt .^LMiii SJiai^ukVI „3^a er Øiii]et'o 8fjæbiu' afijjort", [a|]be £:^nu. „Ial)

cé biuiiU' S^etii^flei-ne m^er Oij ro bort af aUe .llræftir". 3^et ffebo, ftraj:

terpaa ffPilt^^f Sfobjøni ^on^^U^n, i>il N^ ^ell ene efter Den ttn^en. 9}Tqi^;

nuo rejfte fui burtiiU op, raabte paa bern, \.\] biih ^em iffe at f(i), ba ber

intet fejlebe \)am, men inacn ^ørte elleu filbe ^t^re bani Iccni^er, Oi] ^an

maatte berfou fell» labe ^Sfei^i^en løfe N åMafyfuben Oi] ro i\i\tt\>. 3efliuu]erne, Oi^ bii>fe inire aUerebe paa ^^orbaanb \m me-

cjet in^fere paa ^ejren, \om l)i: -fiben ten forritje Sø=^ei]tnini], be baPbc

^abt meb 23irfebeinerne beb ^patrebamren, baobe bannet \u] ben Slcenin^

om bem, at be iffe buebe til at fjænipe ti( >3ø!?. Sjette Slai^ næbne^o imib*

(ertib meb Stette foui bet beftiiU'te i\] baarbette, iSoerve inbtil i:fa iiav^iie \)ii\)t.

^M]tU}wd rei]nebe man 5(ntatlet af be paa befii^e eiber falbne iffe ftørrc

en^:' 3G0 3}ianb, men ba be, foni man maa antai^e, alle fammen falbt paa

ivoni^effibene d{\ bem, ber laa bi^^fe nocnmft, meben^o be øinii^e neppe cn=

i^ani^ fom til at bedtat^e i .lilampen, bliber bette Sintal forbolbéoiié beti)belii]t.

23irfeboiiu'rne forfukUe be '^lUi^tenbe, bot^ iffe me^^l lanat, ba be bertil

felo babbe for man.U' iMVfta Oii ubmattebe. S\\}\h} 2)tai]nibo felo unbflap ub at)

Seben, men £)rm .^'oni^ébrober, ber bar ben førfte tit at tai^e §lui]ten,

bleø allerebe inbbentet beb ©lai^bal, ba ban-o «Efib bar flort i\] tuuijt un*

ber §lareine. .per løb ban i l'anb nub alle line ?JuTiib, efterlabcnbe


1181. ilJJagnué til ©tawangeir, og berfra tilbage igjen til Sergen. 129

bet met) a(t ^iMit» berpan, i SIMrfebcinerneé SJolb. 3)c fatte eftct ham,

Ol) luire nær iu'i> at ln^()enfe ^atn, ba ^an luu- tuiii] til %o^é, faa at l)an

enboi) maatte labe fii] ft-H'e op ab Vidtet af en S)Ianb t»et) tjlUT S(vm.

3)a fpicttebe l)an af fii] en tiiieu ^^-ni^efat, forn l^an bar om 1'ilH't, oi]

lob @ti(open!]enc triHe net). 3)e af 55irfetH'initne, ber i^are ^am nærmeft —

no^fe af@iefti'ffarcn — funbe iffe tuireflil for at famle ^eiii]ene op, oi) ber*

meb fpilbte be Skiben, faa at ()an iinbfom. ©tverre Mr mei]et ærgerlii] ber*

oiHT, Olj fatte ©jefterne ^aarbt til diette forbi be ^al^be frøbet om mellem

øiii» Ol) A'rat efter noijle ©ølopeni^e, men (abet Orm flippe bort. @anb=

fi)ntii]iMié {)ar £)rm faaet fii] en ^mt iiebe oeb Sdluien etter .i*^ et han fen,

^oormeb l)an ^ar fortfat Siejfen fijbouer, tbi Sdmiien paa benne SXant oar

obenilt ^ong 9)iai]nui' ibriat bencjiPen. S5irfebeinerne erobrebe i Sdt 18

af SDtaijniuVé @fibe, fom be brai]te inb til 23i)en. 3^e (^jorbe oi]faa i tet

^ele et rii^t 33ijtte, t^i 2)tai]niié \)i\V'tt Pæret nei forfynet meb ^^^en^e og

anbet Søéøre ^).

25. 2}lai)nué'é anbct do tlflbi^iTf Serføg paa at fatte ficj faft i 35ei-!jcn.

6cerrc bffliccr fta tilbagc til Sl)vcnl)t)iem.

.^oni] a)Iac]niu> flDBf'-'^^' ui^»-'" «f ftanbfe, lii)e til (Stanani^er, Oboc

oafaa be oorii^e g^olE og 6fibe, ber Ijai^be rebbet fu) fra «Slaiiet, efter*

{)aanben fom fanimen. S3iffoppen i «StatHinijer t?ar paa ben S^ib ©Hf,

en @on af hiin St^ar ©fraut^anfe, ber liai^be mtret 33iftop i S^bronbbjem

før Sieibar ^). grif^i ^ormanb, iH'b -9laon Slamunbc, uar enbnu iffe

bøb, men ^aPbe atterebe for oi>er ti 9lar fiben, uoift l)t)orfor, faget fin

Sffffeb, etter i bet minbfte faaet Grif Peb fm øibe fom ^oabjutor ^).

*) ®occi-eé ©aga Qap. 53.

2) Cm Soar, fe ooenfor, II. ©. 794, 860. 2Ct @rtE car i)ané ©en, figeé ubs

trpHeligt i Snge |)aralb6føné ©aga gap. II, ©norrc gap. 10. 3»aré ga:

ber, .Kalf orange, car en Selænbing. Soaré SBrober, 3on ^auba, car gift

meb en ©atter af ben tf)ronbt)iemf?e .peobing ©aaba^dJprb.

^) £>e télanbjfe 2fnnaler næone nemlig iffe 2lamunbe6 35øb førenb 1183. Og

man t)ar beéuben et 9?rec fra ^ooe 2(tcranber b. 3bie, bateret Suiculanum

b. 7be ©eptember 1171 eller 1172, til ©rfebiffop ei)ftein og „2(", (bette

maa cære 2tamunbe), f ort) en SSijlop i ©tacanger, fjcort ban anmober bem

om at tillabe 50?un6en 9Jifotaué, en ©ftlænber af gobfel, at lebfage ben til

S5iffop i (Sftlanb ubnæcnte gulfo fra Sroi)eS, og ccere i}am faebjelpelig ceb

gKiéftonsoerfet, ©irmonb. III. 870, Ciljegren 2)ipl. I. 88, ©utm og ©cf)ø;

ning „§orbebrtnger" 2C. ©. 426. 2tf bette S3rec feer man, at 2(amunbe aUerebe ba

bacbe reftgneret fra SifEopéflolen. S)a ber er Sale om en 93?unE, ooer l)cem

2tamunbe eller tiUtgemeb ©rfebififoppen bacbe 2tutoritet, men fom bog enbnu

iffe paa ben Sib fanbteé noget Jtlojler i \)de ©taoangeré ©tift, ffulbe man


130 ^lERagnué ©rlingefen og ®»ecce ©igurfcéføn.

2)cniie, Uv (ii^cfom ten \)ik ©qftiji^^eb iHir pM 2)taiinué'é ^^arti, oc^ forn

bar iMint)ft fin ftorffe 3Tlnmfml^i^bf^ lH'^ ttn U^t)pl^cnl)e^, ^l^l)rnle^ (jan

fOi]tf af mofarboj^i' Si»erre, toi^ inejiet iH-nlicit \mv\> SDuhiiui^, oi] opfor»

bri'be ^ani paa ^et inbftæntihifte til firar at l^enDe tiltuuje til 23cri]eti u}\in

Cl] oiHTfalte 95irfebetncrne, førcn^ ^e cn^nu t)c( LHU>^l piiftet ut» ef!fr ^cn

forcgaaent^e .^anip, etler l^are fou[iere&tc paa en ni). 3)fnne Opfor^rin^

falDt ijptit i aHaijnué'^ Ore, og ^an belluttebe at t>oi?e ^orfpijet. S3i-

ffoppen fuK]te fell' met> 9i\a et Cangffil', foni ^an ^eman^e^e mel? ftne

.g)uu^ofarIe, Cij ffaff\te tieéut)en enbcel SJtan^ffab til a>eje fra .^ereterne

omfrinij 23wen. l2aall'^el^ i]if S^oiiet tilbaije til 23crcien, \m i)wvt'u}\ forn

muliijt, fun faa 2)aije efter at iloni^en iMr fommen til ^tainini^er. ,^\>nc^

(Srerrc (jaDbe t»el fine g^olf paa llbfig i ^arinint>et, men i^entebe bOi] neppe

at fee ^lyiUnini^erne faa fnavt tillHU]e. ©vjiilf -C^^ai^lei^fon, en af te Ut-

fenMe, baPte met) )ln Sfute Pooet fuj temmelii] lani^t fuDefter Oti int i

et f uæret ^prior: mfb minbre

Øflifotaué t)ørte tit et anbet Ætojler, og fun miblertibigt befanbt ftg i Ha:

munbfé Sjenffte: bet førjle er bog bet rimetigjte. gor SJejlcn i)at aUerebe Ætjors

mob iloroeéføn (III. G15) paa bettc Steb i goerreS ®aga urtgtigt Icrjl Erkibi-

skup i ©tcbet for Eirikr biskup, og er brroeb Fcmmen i ben Sro, at bet

Dar Srffbiffop @i)|lein, fom mobtog ?0?agnué i Staoangcr, uagtet bet ftben

ubtrj)!fe[tgt jtgeé at ban i tjete 3 Tiat fra 1180—83 t>ar borte fra 5Rorge.

gejltagelfen er ftben gaaet ouer til @d)øningé „gorbebringcr" ©. 440 og

®ut)m6 ^iftorie VII. 641.

J


1181. ©Dcrre atUt i 3:t)ronM;jfni. 131

tHtret inbtla;n(|tc. ^iTimob lob ber [u] iffe fi)nber(ic]t iiibfenbi-, og ber

b(el> bcfluttet nt man ffulbe braj^e norbefti-r faa ffpnbfomt fom muH^t.

S^ettf iiftalte» ft-ent om Slffnicn. Slaiten {m]c\it meb g^ovberebdfer til

SiejiVn. 2^6 ln(^l' j]jcrne luuu- be crolncbe Sfilu- mrb, men ba bet iffe

fur.be ffee uben at fovbele bet forbaanL^enluxrenbi' 9}?aiibffali \\u bern afle,

forubrn berey ei^ne, MeiH' be flefte ©fibe faa tunbt befatte, at 2)ianbffabet

l)mbol•^ );f(ia biu-rt enfelt iffe i>ar tilftnrffdiijt til at rejfe SDiaften l\} bejfe

©ejlet cp, men bette maatte ffee ipaa ben SDiaabe, at en 2)eel %olt roebe

fra '5fib til ©fib fou at bjelpe til. £)m SDion^enen tiblii]f, firaj: effer

©olopiiani], t)al'be Suerre fcriabt 23ijen meb tm l)ele ^ylaabc, unbta^en

|)ei^tebu!?fen, };>aii bmlfen (Si^julf ^able^føn luu" fat til 35i'faIiiii)'omanb, oi]

^Pi» 3fafelai^e tuir i en faa baarlii] ^^-LU-fafnini], at iien iffe bleu fejlflar

forenb iH'b SToonétib (.^l. 3). 2fuft l"om (^Djulf bai^be faaet Sejlct op, fom

3}ia(]iiuy'u 6fibf inb om vf)i>ari'en. (5*i)jiilf fatte affteb alt bmib ban funbe,

Ol] .^eflinuKvne, fom fnart fif 0'\e \i(ia i)am, ilebe efter meb fem ©fibe i .Jpaab

om at faa bam fat. S^e forfuli^te ^am l'u}i til ?yurufiinb, uben bo^ at

funne inbbcnte -barn. (S-Ucrs." Mt bet in-b ^enlle Sejlijibeb, fom før, til ftor

©fabe for S3irfebeinerne, at ^olfet lan^é Ijele Ji^eftfyften li^e til ©tab

iHir bern ^m afiijort fienbtliiit ftnbft, Siaar fom \)d\t ^^ivfebeincrne traf

enten 23onber, .^jobnutnb eOer ?fiffere, Oi] fpurte bcm ub om S)ta|]nu^

etter \)ané Stuxnb, fif be albri»]


l»^-* 5}fav]nu6 Srlingéføn og ©oerre ©iijurbéfen.

at \)an mn* en iunb, Oi] faa(e^ei5 sSro^er flf (Sferrc.

^\>or D^ ttf ()i'em ^aii Mv føb Oi] opfoftiet, fii^eé iffe. 3)et Ijeber fun,

at l)an ^al>^e faret lM^e om i ^er^o^, at ban rn 3'i^(anl] bal^^e jtaaet i

Sjenefte, rime(ii]iniy forn jl^ærinii, ^oi^ ^tl\a 2}ianuel .Homnenut> i gpn*

tiantinovel, Oi] at ban (il]c(e^eé ^at»^c tjæret bo» manije ^iirfter i 2^i)bff*

lant». S^erfra iMr ban ba re( nu jlbff fonimni. ^iU fmc ^ejfer ffulbe

ban ^ iHxre fommni til ^erufalem Oj] bt^i'? befoijt ^^i^ban^j gfob. S^an

Oji be, ber inire i ^odje nieb barn, faijbe at ban Mr ftcijen ncD i ^orbanen

meb et brænbenbe Ci};? i .Jpaanben, efter at bare bebct til ®ub om at ban

faa fantet inlDc labe barn fomme op ii^jen af ^^faen meb Spfet enbnu breen*

benbe, fom ban t^ar åonci, (2islur^'5 'Bm, oi] IHifet, iaoi^e be, fluffefeé ej.

^an var en bclel^en 2)ian^ fpnbit] i nuinj^t Oi] mei]et, men liben af SJæ.rt

Ol] iffe fmuf af 9(ntu]t. i^an forlanijfe, at '3l»erre fful^e tiflabe barn at

fore ©ui^^^ffiiner for «ganbbeben af fit lI^fai]n, b^iib bany foni]elii]e ^er=

fomfl ani]tf. £>m bennc bet(rnfelii]e >2ai3 raa^forte Staere fii) forft meb fine

^ptn^bini^er. 2)e ViU'i>tti b>ini til At opful^e (grif» 5>5øn, fanbfpnliijDii» i

ben 3fanfe, at vgt^erre, \)in-^ e^^fn .iperfomft i'ar \i\a tiMUlfom, lulbc ffabe

fm


1181. &vit j;on9éføn, ©uerreé Srober. 133

(?b


134 OTognué Srltngéfen og ©oecre ©igurbéføn.

ta^e \)m £)rt) om fit SSrotievforbolt) ril Si^erre i g^ormiilnrni, nep^e fuiibc unl»*

iatie at uUipe paa t)cn a(min^e(i^e SJirning om ©i^erreé retiiUT6)uie 93vrt>.

27. 3)kgnué bfføijcr 3:&rDnbf)ji'm. ScrjjjorufS UnlierOanbUngcr mellem

ym oa 3iH'rrc.

2)rt l^ar iffe 2)lagnu^^^o .S>n)u]t at llt)fce roliijt i ^enjen, uten at

forf tai]e fli] noget ptcrlujere moD ^Stifrre. S'ccniier ub paa ©ommeren

ubniftebe ban ftne (SfiOe, oa, fi'](t'tie noib til ^^ronbtjjrm, bi^or ^an an*

forn utenfor STitaro^ ^(afymeéfe fibre (ben 3\:)ie 5fuiiuft), oi] \aa,le, fom

forrige ©ang, tit iH'b 2)(Uufi)L(men. Witn ©tverre i^ar l^et bctaoct paa at

mobtage ^am, t^i ej alene bal^be ^an fmc og fme |)tii^bingiTé ,Spuu^trop=

per ()o» jig, men ^ønberne l)ai'be ogfaa tilfagt binn bcrei^ S3iftanb, og af bem

bar ber juft en Stccngbe i Slepen, t^i bet Dar ©ilbe^S^ib, og t


1181. ©iinitaff mellcm SJIagnué og ^ele, funnj maajfee

9Jlagnuå'é Orb forJloreg fom (jcntpbcnbe t)ertil, og fom en i Salene Cøb let

tilgioelig Unøjagtigtjcb.


136 ?0?agnu§ ®r(ing«føn og


1181. Samtale metlem ®oerre og 9!JZognité. 137

@trib, faa ffrti \(c\ fonnne ub nf 93oriien mob ©ber nicb allc SOiine. 3^a

tccnfpr ji\i nof bu fftil fare fnmine llfcvb [om forrii^e ©atii], dUv eiibnu

iHTtre, ti)i nu lul bmj l^el ®ub eni]ani^ jijt^re @nbe jjaa bet ,^otu]i'btMnme,

^Pornieb bu faa uretmæ^HiU ^«r inbe|lbbet eii S^iblan^." ,^ai'be StuTrcé tiblU

jiere S^orfliii^ inTrct æl^entprlicit Pi^ meft ffiffet til at fremfalbe @mii(, funbe

biéfe i)


138 «Dlagnué Sclingéføn 09 'Svtxxe ©ii^urbéføn.

^en, O13 MeP cntnu (i.u^enbf ft ^av ^^ao^e tcb S3iunfi>o(mi'n, ta brog ^an

bort igjen, ubcn at foretage fig mere, og l^cnbte tilbage til 25ergen, for at

tilbringe 33intien ^er ')•

28. ^vmt truijcr til £^$Ip. 3)iapii5'é fente l)cIM()e ^socrfalD t^aa i)iifcarcS.

©iHTie biU^tc (igeleteo tvtnft at oi^erfintue i S^tn-onbbjem, mrnbaSOtag*

nuo nu \^M ilt ^i.\] ^aobe opbaget 2l'^ingen og ade ant^re fongeligc ^nb*

tirgter, (ige ti( S^roubbiemémynne, bafbe (goerrc iffe miie ti[ at unbev»

^L'lbe fme

Stropper tncb for bele 23intvt'n, enb btvib ;Jbron^^ierny 8 gulfer

funbe inbbringe, og bctte far neppe tilftrccttcligt. .^i\n bcfluttebe berfcr,

ba (jan bijrte at SDiagnny i^el var fommen f^nbinfor (Srab nieb alle )nie

SenbirnuTiib, at gjore et Xog oi^cr Sanb nrb til jBifen meb en Xeel af

fme A-olf, og ber forfoge, H\\^ ban funi^e u^reIte niob .(pcflungfrne, eftrr*

laben^e en fterf 5Befa;tning unbir 5lnforfe( af Grif ^ongéføn og ^ot

^faféføn fra ^ofcn -), for at fovfi^are 93yen og glaabrn. (Srerre fymé

jpM berte ISog iffe at iMWi niobt ncgen ^inbvingcr, ja be 5ffC-dinger, \)nn

fcnbtc i g^oroejen nfb i 5^^lJg^ernc for at jage efter ^leflungerne og i M

niinbfte tåge bere^ ©cbr?, fif enbog iffe brcrbt faa faa af bern, nafnlig

Sléfer, -Son af ^{>n a>aagcbruuib, cg &\)mh l^ijvc, bt^ilfe begge [iineé

at \)i\H iHtret anfeibe SDutnb. iSlnrre forn benne ®ang lige til ^élOr

buor ^an bibtil enbnu iffe bal^be tnxret, tnen \om ban nu, efter blHib bet

laber til, uben Sberbflag tog i 93e|"ibbclfe. 23efynberligt nof, taleé ber

ei meb et enefte Dib om be nvxrniere ^^mftcrnbigbeber beii*eb. Sa £>rm

^ong^bvober faalu-l foni be flefte oi^rige vifoerffe i^enbernurnb inire i bergen

boé ivong 3)cagnué, bar rei sSuen tnrret albelcy foifoartMoy, og Sbniccn*

bene ube n\ ©taiib til at fætte fig til S^ioMnxrge, om be enb \}n\}\>i nof

faa ftor ilpft bertil. ^lUTre unberlagbe |lg bele JBifen, og inbfatte eyé*

felmanb ooeralt i fanbffabet, meben» .s>flungeine, forn oare ber, toge j^lugten

beelé fftooer, beel» til i\ong Sliagnué, og berettebe bam Iji^ab 8oerre tog

H til.

2^a aXagnué fif berte at bi?re, fenbte i)an ftrar iT^rm ^ongébrober

meb ben ftorfte 3^eel af ^laaben til SSifen, for at jage 8l^frre bort, men

feb beflurtebe ban at benytte |lg af ei^erreé ^grat^ccrelfe fra ^'bronbbjem,

for at ol^erfalDe ben af barn efterlabre ©cfatning. 3^ al S;)a\t brog \)an

berfot atter norbooer meb 7 :?angffibe famt en ©fube, og fom til 3^()ronb^

*) Scerreé


1181. SJZagnué onerfalbec SBirffbeinerne i 9?ibaro6. 139

^ifitiéfiorbcn faa l^ac^i før SDlorfrnémeéfe. grif ^on^^føn Pij^^ol 3f«f^*

føn blU^^e nof ^tnt luu^i-t 9?y^o om 2)iui]nnc'iii fDl•eftaal'n^e 5(iifomft, og

Il)^c ()Dl&e IBaijt om Statteii ut>e i ©ilDeffaalerne Hu Oven M/

nifn riijtig

stoffet) om a)Taiinus5'tf 5ei"^ fif t)e toi] ej, oi] be luDfte intet nf, ft^rcnb be

faa ^an^ @fibe fL^nme frem om 3)ii]t'rmu(en (Scl^evbag t)cn 7De STol^ems

ber). 35a blei> ber biccft Maxm, Oij S)ianbffabef opftidet i to Stfbelinijer,

ten ene, buoriManbt ei]faa en 2)eel of Sumænbene, ute }fM Oren, unDer

S(o{ ^\i\U\m, tin anben, unber ©rif .r\onaeifon/ fra Sfibefrovien oi] ut)

til S3ratøren. Di^enfor Sfibefroi]en, \^aa 23ri)iit]erne, opfti^e^l'é Symcrnbene»

^oi^ebftijrfe tidtoemeb en S^eel opluibne l^ebingémccnb, oi^ bannebe laale^es^

(SviU bojre gd'}. 2)a 2)tai]nu»'» ©fibe fom ufcnfor S^iunfbolmen, lobe

te ©ejienc falDi-, men ^rcl^e for Den §art, be aderebe ^ai»De, inb imob

Oren; ba be omtrent i^are fomne ub for .tlorfet^), Uh}ti be fammen, oi]

bleoe (iiii^enbe i benne Stilltni] til (aniit ub \>m\ 3)at]en, U 2)iai]nu» ^olbt

fftaab flaiviinij meb line 3)ia;nb. 3i"i^'^^t'^ l^abcbc mani^e of SXoi ^fat^o^

føn^ ^plfini) ^M Oven ub imob -filene, fallebe Stcne etler ffobe \iaa

bern, Ol] opforbrebe bem, ber ivue omborb, tt( at fomme i Sanb, utm at

nciien af SOiaijnué^o Suxnb enfebe bet, ta .ipol^bituvnie l^are ^oé .^on*

gen i ^\rii]^vaabi't. ^^eroiut Mei'e JKirfeln'iiierne be^ mere briftiije: ,ipai]barb

3)ii)ntmefter, ber juff ffulbe l)olbe 23ri)Qup, raiUne enboi] pna S\o\]i} 2}iaci*

nuy felD, og bat i)am oi] a(Ie \)ané 2)uTnb fpotiMi^^ til S3n)lluppet. 2)icn

be fif fnart anbet at tænfe J^aa enb at ^aane «Jpeflungerne. Omtrent Peb

Sloon G^l- 3) fatte 9}iai]nug )li] i 35eiMi)elfe: ^an fell^ meb be fire fterfte

©fitu- roebc inb i Sliden, be anbre fire lai]be til t?eb Oren. SJiagnui^

fteonebc [u]i imob 6rif .^oncjéfon» S)lerfe, og lob fit @fib (ccgge fig t^eb

©ibcn flob» inb mob ©anben; i^anbingébroerne bleige ffubfe op faa gobt

forn unber 25irfebt'inerneé gobber, mebené bfr fra be ølkrige ©fibe reg:=

nebe *Steue, 8pijD og '^j.^ile paa bem. 3)ette |)eftige 5lngreb funbe be iffe

ub|)oli>t', men lu-ge tilbage, faa at .ipeflungerne forn i iianb. S3irf('beinirne

føgte t*el at Ijinbre bereé indere gremtrængen, og ber begpnbte rn l)ib)lg

§egtning. IjDor flere falDt og mange blei»e faarebe, men ba fanbt iffe

23i)nuTnbene og iiebing^mænbfue fm legning oeb at ftaa ber Uxnger, og

flijgtebe op i ©pen. 3)a 23irfcbeinerne faa fm gplfing tpnbeei, mebensJ

') 35té|'e laa, forn man anbenftebéfra frfacer, ^bcrjl ^aa |?ren, Itc^e seb av jtorégilbeté ©faale.

*) £)ette ^océ i)at formobentlig, ligefom i anbre fremmebe 23i)er, oærct et

©lags Snbune meb et JSoré, t)uor man beelb forrcttebe ftn 2Inbagt, beels

ogfaa t)0lbt offentlige Saler, naonlig oeb 5OTøberne paa g5cen. 9J?aaj?ee i)at

jtorégilbet, ellers inboiet til ®t. Dlaf, faaetS^atjn efter bette, forbi QHlite--

jfaalen, i)vab ber er tjejjt fanbfpnltgt, jtob noci ueb.


140 «OTagnué 6rlingéføn 09 @»errc (Sigurbgfen.

4')enmi!ierne trcriiiitc fjff t frem, toi^e Oj^faa be ^(iij^ten, en 3;ecl af 4">i'ffiin=

(jerne forfii(i]te ^cm Oi] neMiu^be maiu^e, en 3^ee( l^enbtc fli] ut» inob

Oren, fi-H' at tajie .ift at ^cfluni^ernc

aflcrebe ere fomnr op i S(ihmi." „3)a er bet intet anbet for eni) at flPi^tf/"

fparcbc .^oi. „&t tffe bet nu for feent," (øb en etcmme bacj ^am. ^o[

tenbte f\^, \(ii\, at bet i\ir en .ipeflunji, ^ ^uijv] til ^ain meb be £)rb : „ber

er be S^jæile allcrcbe fonine." ^^efliuuien i)ih}c\ ii^jen, flere forn til, oi]

.^ol faibt meb inant^e af tin S^rop, be corijje tOi]e ^-lui^ten. (5rif ixonijé*

fiMi felP Ol] tnaniie nicb barn fliiijtrbe u\> i]iennrni S^rcrbori^en, Oi] over Sl)*

aafen til ©aulbalcn ; anbre op oluT ^n^cn ; manjie fci]te ^yrifteb i .^ir=

frrne, men til int^en STptte, M -P)eflunijcrne Pare faa forbitrebe, at be ej en=

febe .^irfefreben, men lobe 'g^lpi]tniniKrne bratje ub af .^ivferne c^ brocbe.

3)t'tte fffbe cnbL>i] i Ci()rtftf;ifen, bl'iifet albrii] ft^r \)a\>^t ^enbt. ©aalcbeé

bley G^Dinnb ^gfiaapi*, en af be al^fte S3irfcbetner, en ftor, ftcrf Oj] lutl-

biij .^rii]i'manb, fUxbt ub af C>*^riftfiufené Q\)ox, 03 tiuffenpaa en .Rjelfe

neb til Oren, binn* ban blcp brccbt. 'Stallaren, ©ubKiUi] S]ale, bleP oi]=

faa Uh}

,!penrii]t, at bliPe lænvier i S^bronbbjem, ^i^or 3"^t*'^i]9''r"f i'«^i'^ ^i"" f*"!

libet ^eni]ilMie; ban ^orte bei>uben, at 6rif .^oni]!?fon ha\''i>e faaet famlet

en beel 2)eel5^onber oppe i ©aulbalen. ] berfor bort, ibrt

^an boi] lob falbe S^rufter om at fomnie ret fnart iiijen, Oi] ba tai]e efter*

trpffelii] v^ePn for bPab 3^()ronberne ^ai»be i]iort mob bam 0(] bane "^-a^

ber. ^^\ia g^avten u^ af Jvjorben fenbte ban noi]le ^urtøjcr inb til Crfe^

baien, for at \)iu}c^( SXi^cci^ op for flere af Sperrii? Silbæni]ere, naonlii]

.^aPle paa 5(aften, Skofte paa lifta, Oi] .^elijc \>aa Sicbaa^; be plnnbvebe

Oi]faa \)oé Orm Oi) &xit paa Gpje, oi] fere oi'er()OPeb biel Polbfomt frem.


1181. SSicfebetnecneé «Rfbedag i 9fJibarog. 141

{)Wt be forn 0- -^^ii" ffiif^f formobe at be tn-b bcnnc i?qlii]()eb 0{]faa

(^jcftcbe ©eimin, \)\}h Gccilie, øl^erre» @i)ftcu boebe, men beu iiaDne^ intet

berom, uai]ret ber maatte i\Tre ^(nlebnin^ not bevtil, ba ()un ftrajr efter

omtaleé; ^ar bun fluppet for %Mpnbrini), maa het enten kfe mtret forbi

^efluni^ernc iffe naaebe faa intit, efler forbi be ln(be infe jlj] ribberligc

moh en fornem S^ame, om ^iMy foniielitje §Bi)rb ber ej, forn om ©l^erre^,

l)erffebe ^ml 6n af be ubfenbte, gtnbribe Sori^e, @øn af 3on

^uti3a, blei? meb fit @fU' liiiiiienbe i Crfe^Ofen noi]ct læni^er enb be

p»riiK, Oi^ (aa ber enbnu, i>a Saarb ©utbormyfon, ber \>d bnr t^ojvet ube

i^aa en øiejfe i ^oni^enC^ eller Ilt ej^et GTenbe, forn meb et ^ø(i]e af 30 Sl^ianb

cuer ©folden fra ^e\}\\e neb til ^iben oiu-nfor 2:uni]e V(^a ©eitftranben -).

3)et faa |)an Saniiffibet i £>fen, Oi] ffijannebe at bet maatte i^ære ^pcflun»

lier, men ban t^oin^be iffe at ani]ribe beni, oji blct^ lii]i]enbe ber oppe i

i'iben *)Tatten oin-r, ffjont ban Oi] bane S)uxnb lebe meilet af ^ulbe. £)m

Storijenen fenbte ^m tre 2)lænb inb til 6'ecilic paa ©elmin for at ^øre,

IbiHib ber Par paa ^erbe. .ipun, ber maaffie allerebe pnbebe 93aarb, forn

faa 5(ar fenere blet> benbeé SOianb, mcbberlte bern i at i^emnu'lii]beb

maniit Oi] meijet, oci^ befræftebe bere» g^ormobninii at bet Par ,^oni) SOraij^

Tiué'é 2)lænb, forn laa i £)fen. S3aarbé 9Kænb tnlbe ftrar anijribe bern, o^

iffe længer lii]iie ber oppe ^ fryfo, men ban fcli\ en rolii; Oij forllj^ti^

S)ianb, filbc iffe inblabe fui berpaa, Oi] berlH'b bley bet. Ub paa S^a.qen

lettebe |)eflun9ernc 5lnfer Oij fejlebe ub cfter .^oni] SlTaiinu^. SBaarb fort*

fatte ha ]\n 5iejfe til 33i)en. ^popbini^er meb berei^ (Sfarec

0(1 ftuttebe \u} til bam, nat^nlig ^^ehie Sborfinni^føn, £)ttar Snerra og

©rif Æ)ai^leéføn. Srif c^onc^éfon brot^ fi)b til Seifen, for fell' at otierbrini^e

^onji ©tverre ©ftcrretninjien om |lt Ubelb, oo, bebe bam paa bet inbffæn:=

biijfte i fit 0^ S^bi^i^iiberneé STat^n, at fomme tilbai]e til S^bronbbjem, for,

forn ^an baPbe lopet, at forfiuire bem mob ilong aTai^nuil SDraipuho fort=

fatte øiejfen til 95eriien ^).

(gperre ^ai'be imiblertib op^olbt fit] i ^^'lo, uben at foruroliije» fyn»

fcerlii^t af £)rm ^ongébrober, ber for bet mefte bolbt fii^ peb Sunéberg

meb fine 8fibe, men nu Ot| ha gjorbe minbre S"og, fnart omfrini] paa

SJeftfolb, fnart t>i'ft til Sfijber, men i^om-be fii] albrivi inb til Célo, liije faa

libt forn ©Herre, ber ini]en ©fibe [)a\)he, funbe ani]ribe ])am. ^^aa begije

*) Me be l)ec næonte ©aacbe ligge obevjt i OcEebaten, paa begge ©ibec af Dfen.

") Sunge ligger Itrar ubenfor ®elmtn noibcnfor ©cienalb--glocn.

^) 9Scb benne Sejltgtieb t»ar (SEotben s^all Snorceéføn f)oé «OTagnué, og bigtebe

to fmuffe 93erå om (Scjtabfcn j f}?i- talet t)an om, f)uoi-lebcé jtongen jti^rcc

C^laféfuben, og ni)é oanbt en l)cr(ig ©ejv. SSerfcne ere optagne i ©ocrreé

©oga Sap. 63.


142 gWagnué ©rlingéføn og @»erre ©tgui-béfen.

©iber bræbte etter ftincjebe be otte be 2)uTnb for ^innnbni, forn be funbc

faa fat ^a. 3>a ^rif .^cni^éfiMi forn mcb ftt bebrøfclii^f 23iibfPab, fatte

©Perre \)am oi] ^ani> Sliænb t)aarbt ti( Slette for ^t•rey baavliijc j^erb, cg fagbe

at be fun bavbe (tuit (idet Bit for 3)ai]en. Sil ^^Jfnmobniiuien om ftrnr

at fomme til 3^bronbt)iein finuebe \)an, at bnn iffc tnl^c fare efter be g^or*

tccttiniier, @rif og \)aU ?^-olf forrbraote, jlben be (jal^be iMift llc^ faa ufit*

tilje: \)m ^ai^be bcéubcn nu enganti belalH-t fig Xiaa ^ulftn-jtfle ber i Oélo

meb faa megen 23efl^ær og £)mfcftning, at han q funbe eder in(be brybc

op berfra førenb efter ^uitn; og berin-b biet) bet. 2)(agnué tilbragte 3u»

ien, forn bet inir beftrnit, i S5ergen. |)cr irnr ban paa et bcrngenbe ^aax

fommen af 3)age i et 6lagymaal nuttem bati egne 2)uTnb. SSi'b 3"lf'

gjeftebubet bolbt ban og ^irbniær.bene fil i ben ftore ^"'irbftiie \>aa .llcngé-

goarben, ©jefterne berimob i bm faafal^te ©imnibeftue. Xe a;rgve^e fig

ober at be fun fif Oi at bviffe, meben^^ .^irbmænbene fif 2)ijj}b, og femte

3)ag ^m\ C20be 3)ecbrD, ba be t^are meget brufne, grebe be enbog til

£Saaben, og ftormebe ^en til ^'ongené 8tue for at brøbe inb. 3)a bon-

gen borte bette, fprang ban til 3)oren, for at ftanbfe bern. |)anv^ SrccI,

S3aari> øfjoli^, lob foran ^am ub i '^ovftuen, og blei^ ftrar bræbt •). S3ar

bongen fommen førft, bil^e bel bette t>are bhiH-t l)ané 2o\>. ^an i^enbte nn

om igjen, og ^pirbmccnbene floge 3)oren i, men ©jofterne brøbe ben op. 3)e

.ipirbmænb, fom ^ai^be \)a\}t ^agt om 3)agen, og fom imre be emfte, ber babbc

bereé jl^aaben tilftebe, ftillebe fio^ nu foran Sløren, og forfbarebe ben, me=

bene be øbrige inbenfor toge Stenene af Oi^nene og faftebe ub i gorftucn

\iaa ©jefterne. ^tiii^^^rtib l)a\}h( 93i)manbene, faa ih'1 fom S)iagnu!?'é

egne og i^enbermænbeneé ^^uu^^farle faaet STpé om S^umulten ; be bccbnebc

fig ftrar og ilebe til ipirbftuen, fom ©jefterne nu maatte forlabe; men en

^eel 3)cel i^are faarebc. SJiorgenen efter lob .bongen be bævfte af Uroftif*

terne gribe, og ftraffe meb S^abet af goben efler v^aanben, men ingen brocbe ^3.

29. 3)iapué oin-ifalbcr ?Tibare5 anbcn (Sang, men i^tger for SDcrre, ber

femmer Staben til §jelp.

(Strar ober 3""1 berebebe SJlagnué fig til at ubfore fin S^rufel mob

^'^rønberne, ^an beftemte fig til fun at mebtage fin ^iib og ftt me|l

ubføgte SDlanbffab, tilfammen iffe fulbt 1000 S)tanb. 3)et fom nemlig

meft an paa at oiu-rrumple 23irfebeinerne. Ubruftningerne mebtoge en tre

Uger» S^ib, og ban forlob S3ergen ftrar efter .^i)nbelmet>fe (2ben ^(b--

ruar 1182). 2)et Dar ^ané ^pmfigt at ffynbe llg faa meget fom muligt,

^) Sette er maajfee bet fibfte @tcb i »oce ©agacr, f)tioi: en Sræl omtateé.

') Soei-reé


1182. ?Ka9nué'é Qiibct Cucifalb ^aa ^ibavoé. 143

for at fomme Ué mere uDænkt, men ban fif cfte 2)ioMinib og laa tejrs

fiift i flere 4">at'ne, faa at ban iffe fom til 3()ron^()je!n f£lren^ l^ei^erbniien

ten 20i>e februar *). 2)len fces^uai^tct fom ^m i^anftc ui^ccntil, oi^ Siv*

febeincrneé ^iin^biniier maa faa(e^eo uift baiH' lutret uti(i}iin'Iii]t for|'ommilii]e i

at in^i)ente (JfterretniniUT. 3)a 2)iai]nué n^trnu-be ]u} ^i;en, (cb i)a\\ en

Slfbelini} af fine SOianb gicre i?anbiiani] ube t>et» SSortjeii, en anbeu veb

£)ren, en trebie inbe i^eb 23n)i]iierne, oij fra alle .fanter ftornu' op i 33pcn

to ©fuber fenbte ban diht til ^Baffe, for at 9)ianbffabet ber fuiibe gau

i Sanb, Ol] i al 6paft løbe otn-n om ©rlenbs^baui^rn o(] neb til 93roen for

at befætte benne -). Duerrumplini^en li)ffi'beé fiilbfommen. 23irfi'beinerne

tnire fprcbte runbt om I 23i)en, mani^e af bern i 23ab; iniien anebe nogen

gare. S3aarb ©utborméfon l^ar ben forfte, ber merfebe Uraab, og uben

engang at gjore minbfte 2)iine til jvorfpar fatte \)an meb alle fine Stcrnb

a\]'tel) til 23roen, forn ban inir bclbig nof tit at naa og flippe oiht førenb

gienberne enbnu {)a\^tt befat ben. £)ttar .Snerra og .^elge S^ovjinnéføn

^aPbe en @fiibe liggenbe in^b .^ong^^gaarbébruggen, og løb ombcrb i ben,

for at fomme oi^er til ben anben 'Sibe. ©Djiilf l^at^^eéfcn t^ar i 23ab i

©aarben ©rjot ftrar feb .^on-^firfen ^). U ban bt5i'te et 23arn )lge: „ber

fare -Ipeflungerne"; ftrar greb i)M fiiic ^'læber i g^anget og løb ub af ©aarbé*

(ebet forbi ^irfen. 3* ^ff \mmi fom en bi'el 2)eel .^eflunger ubenfra op a\i

©aben ; ban ffynbtc ftg i>a op om ^'bi'iflfii"fi'gaarben, men ber møbte ban en

anben fienbtlig S^rop, fom Par fommcn i 8anb: ban manttc berfor Penbe

om og tåge SSejen til .^ongébrpggen. iper fom ban meb en Xeel anbre nt)

paa ben ni)é næi^nte @fube, og be fatte ftrar fra Sanb, i M be broge (Soevbene,

l)olbt line 23uflere (minbre gfjolbe) for fig, og for ^leften l^ctrgebe |lg meb blHib

be forefanbt. 3)e inlbe fee til at fomme oper metlem ©rlenbébaug^ n og (Sfel*

lingbellen *), men fom be ncrrmebe jig ben anben


144 gjJagnué ©rltngéfen 09 ®»erre ©tgurbéfen.

bagebe U, at be l)ai'^e (](emt at {)ak op et 5fnfer, ber (mntj ncb fra 33ou=

Qen, Ol] forn ijrcb fat, ba bet bleu mere ijrunbt. S^e fappebe i ^a\t ^tn*

feutLHuiet, Pl] forn ba ftrar i 2aiib. Ottar oi] gDjiiIf liolbt fii] fammeii,

Ol] lob affteb af aik .^tixfter i ben tyffe ^3nc, forn juft luir falben.

9tccr bare be Mildne inbbentebe af be «^efdun^er, ber imiblrrtib ^ai>be (an*

bet veb SBafPe, Oi] fteunebe op ati S^ejen forbi (5rlenbi?t)aui]en, boi] fif ©pjulf

0(]= Ottar ^orfpnHt]et, oij forn iiffabte til |lne golf, ber famlebe |1^ i en

2^a( ^e^enfor S3cri]. 2)a be nu tnire fenitrn i Saltet, tMI^e Ottar at tt

ffu(^e boi'e en Xyft meb be c^-)cf(uns]tT, ber forfulgte bem, men gyjulf fra»

raabte bet. „2)e", faijbe ban, „iufle faa Jvorfterfnina, oy bcrimob tor ini]en

fomme til Jpjelp." 2)e flpl]te^e berfor bibere op til SiUxbo, ot] berfra ot>er

9TibeliH'n til ©aulbalen. ^er fanilebeé efterbaanben aUe g-Ii)iUnini]erne, og

toi]e 23oien gjennem (Sofnebalen til Opbal, for at brage bibere oi^ec gjeU

bet til Oplanbene.

3tnib!ertib fiHtrinebe .^efluuijerne om i 23i)fn, Oi] bræbte aQe be SSir*

febeiner, be forefanM, fbi om ©rib npttebe bet ej at bebe. Sonbagen

^olbt S\o\h}i]\ 5)iaft i Suen, men fcnbte 23ub ub til Ovfebalen, at ^an

t^ilDc fomme ber On


1182. Suerre forbriver SJlagnifo fra Slibaroé. 145

SITfii \^aa famine 3^i^ forn STaiiiiué ^al^^e fortatt 55mu'n, unr oi]«

flia BiH-vxe ln•u^t op fra £)i>(o for at foiinne 3^l)rLMiternc til ^pjelp. %\\a

,5pa^e(lln^ ()i'ov S^oi]!'! i^if inuT en S^crl af ^l•n rilfroi^ne '"liiuiDtnUH-i), ^lnl^e

t)an tet lIi)c(^ at iiiifto fi)U nf fine foruemftc 2)hTnt>, ber faitt i ^fcn Oi}

trufnete *). S^a l;ati forn til .C^^iartfinn paa S)olu-e, llu.1^te i)an ^^lUsUiu"*

i]erne fra 3"'()roiitbjem, ter nu In-aiire ()am G^frerrerninaen om teie^^ antet

STeterlai], i\] nuuitfe tcje mani]e ^•erl)aantffer af tereé fLMitenfia foni^

lnen^e jlammerater, forti te iffe l)al^te viiH at ffiffe fii] ('etre. ^\m'n

af tiyfe, cntoi^ te rini^efie, iMlte laane tem ^lefte, biiovpaa te (lai^te ftor

S)iani]e(, oi) \>aa ^(\tn net til £^ptal maatte 23aait (^ut()orm'ofcn oij

antre i^entermænt finte fu], i at i]aa til ^yoti?, metene llmple ?Jla^f^'Cllte

fat til -ipeft-). SlH-rre ffyntte )u] net i £)rfetalen, foin til ©rjote Oi^

L>mrini]ete .§)ufet, ^l^or STaiVUié'^ 8ui?felnuvnt l'are, ferent te merfete

tet mintfte tertil. 2)e Mei^e teiji^e trvtlue met terey ()ele %L^lc\e paa cen

lUtr, i^et DtaiMi Ottar &aa\e, ter fmiittite ut i]jennem en ?fa('ninii i

«Panelet, oc\ untflap til en neer lii^viente .C\ratffoli Oi] net til OrfetaU^ofen,

uai]tet fem 2)tant til ^eft, buoriblaiitt


146 OTagnué (Srlingéfen og ©rcrre ©iguvbéfen.

(Ipntte ba df tale om, at £)ttar maattc ^at^e fam meb llfanb^eb, men

^an, UMii iMi- LMtilH^rb V'i'i ^cniiené 8fU', Ijolbt fafl l'eb fit Wai}n.

^ffc ^(\k^ mindre l'a^e maiiiie om Xiflabelfe til nt t^enbe tilKijjc til 23l)en,

for at l)i"nte flere STitii^, be i *2fi)nbi!hU'ti bal^be i]Ii'mf, fiMti 3>aal'eii, .^Icc*

ber eller ^W'iu]e; no^Ie iMlbe inbfiebe Sriffelnirer, anbre iMlbe fti]e bereé

^uftruer ^yarl^el. .^on^en fraraabte afle at fare til 93i)en, oi^ (^au fun

faa Soll bertil, iffe beé minbre fore maiu^e ouer uben S^iQabelfe.

Sniiblertib l^ar Sl^erre Oi^ 33irfebeinerne iffe lans]t 1'orte. 3)e \)a\>\>e

lejrct Hg 0PJ3C paa 23l)^3(afen, luiorfra be fiinbe fee alt ()i»ab ber

foreijif i 93i)en. ?j}t


1182. ^(ic?nué'é ftbfte Soii n10^ ?Wibaroé!. 147

flln^e forbrife \)am. ^m (ob berfor, i ^i^bft af^aaren, ej fliene fu(b=

fiTo be tiflitebe paaDfi^nnbte 23efæffnin!]iT, \M ^Vi(iéfabera:ffen (anø!? ©øen

fprtfiittej? uben om ©ilbcffaalene oi] tiUTi? pi^er 4^rcn til Pilken [amt liini^é

bennc op ti( 93ri)s](]t'nu', men l)iin lob oii opføre et ^afteU ueb23roen, oi}

vejfe en 3]talfU)n(]c ube \^da 33riUi?ren. ^'"'blfrfib fi?i]te t)an faa iMbt mu*

liilf ot forurolii^e SlTai^nué'» S^tltutnf^ere l'eb of ubfenbe minbre Slfbeliniier

uf 25irfobeinerne pM Strrjftoi], beeho Um}é STorbmcreé .^'Dfter \i


148 !OTagnué grtingéføn og ©rcrve ©tgurbéføn.

tcinerne, ber fovfi^arebe S3ori]eii, l^crlfbe nDi](e 8fub meb bein, men bet Mv,

fiMii fai^t, iffe 9)iav3nii:>'é .^ctifiijt at (abc bet fomiiic til npi]et SKiii; ^an

loD 93roen In-ocnbf, for Oi]\aa paa ben ,^ant at afffjæue al '^ortnntelfe meU

lem 23pcn Oi^ Cmei]iu'n, Oi) l'ei]Unbte 33(ofaben, ibet Imn lob enfelte

^(fbeliniier af )ut ipccr ffiftCi? til at l^ot^e ^Bajit u^enfol* Sori]en, mebené be

jplH-ige obernattebe paa g^laabeiu ©iH-rre opflitlebc ligelebeé ben ftøiftc

2)ed af Ilt STanbffab i efleu l^eb 23ori]cn, ^i*ou ^an, for at ffaffe bem

^aij ol^eu ^LHH'bet, lob cpllaa eii 2^ee( S^dfe, oij bcrlio» (ob pvtte to

^LMnmcrftuit fra Spen. Saa(ebe^5 i]if en 2^ib ^en : 2)iaiviu^ fi^^i "'eb |lne

gc(f ;\ia ^I^fJ^t^flene, ^\>ov man l^t^cr Stat faa bereé SSatjt^^^i^^ ^^ oter

@(ftten ; 8l'erre (aa meb fine i 93LU-i]en. 3^er ta(e^ iffe om at ber i

al ben S^ib favefaibt ^nuiafcijtniniier efler anbre g^ienbtliijbebei', c^ bet

laber bevfor ti( (it .^"^eftunijerne b(ei>e alt fou troiiije og iffe paéfebe nojag^

tigt );^aa. Sivcttevne betjDnbte nu at b[ii'c mm-fere; faa at man fra ^i^ert

SSaal, Mænbet af bet ftorfe 2)ié, iffe funbe fee fpnberliti langt fra llg.

^eraf benptrebe 23irfebeinerne jig en 5iat, gjorbe i al *2ti(()eb unber (Sber*

reå egen 5fnftn-ft'l et llbfalb, og forn faa ui^entet ober be nævniefte v^ef=

lunger, at bi^^fe iffe bibfte af, forenb ^^i(e ^binebe om bem Ha aUt jlan*

ter; firar berpaa forn ber .$vaftef;^pb, cg umibbelbart berefter ftormebe 25irs

febeinernc inb paa bem meb bragne ^Sberb og ^ctbebe Orer. 3^e forbir=

tebe .C"'effiiiii]fr fatte llg neppe engang til 2)tebiHTrge, men toge ftrar ^(ug=

ten, og Sirfebeinerne bratne mange af bem. Coer t^ele Sletten bar ber

Skummel og g^orbirring, ber tn-irteé .^rigéraab og Suurjlob fnart ^i]!,

fnart ^er. .krigerne paa ?v(aaben bilbe fomme fine ^^ammerater til 4">iefp,

ffpnbte )lg i Sanb, og rcjfte Jlne S^terfer, men funbe i Sibrfet intet fee,

oc\ bibfte iffe af, fouenb jvlpgtningrrne torncbe imob bem. 3^erbeb forn

ogfaa berey $)uTffer i llovben, og be forfogte iffe engang at mobftaa be

fremtrangonbe S^irfebeiner, men flijgrebe tilbage igjen til 8fibene alt |)bab

be funbe. a]cb benne Scjlig^eb faitt og brufnebe en ^eel S)uTngbe.

©berre og 95ii'febeinenie benbte tilbage til Borgen meb et rigt Bptte af

fSaaben, .^læber, ©ulb og 6olb, og ^a bet ly^nebe om 2)iorgenen, faa

te ^ele (Sletten beftroet meb i^eflungerneg Sig. 2^ette ^leberfag

frelfte Bi)cn' fra 551ofaben. J^iagnu-o roebe ftrar ub til 9)iunfbolmen, og

efter at ^abe ligget ber nogle 2*age, ftprebc ^an ut af ^^-jorben, og benbte

tilbage til S^ergen. S^et eu aabenbart, at \>in Sfabe, ban faa uformobet

^abbe libt, biibbe gjort ham C[a]\\k mobios?, t^i i )lg felb funbe bog iffe

^an^ 'Sab ^abe bcrret ]'aa ftort, at ban jo meget gobt funbe babe fortfat

23lofaben. SOien Ubbolfenbcb og ^barbigln-b bar, forn man feer, iffe bane

og .peflungerne^o S-pb, oa, bette forfte lUulb bar nof til at bringe \)am

til at opgibe et goretagenbc, ber \>oi\ bift maa ^abe foftet mcgen SDijOJe

og jlore Ubgifter.


1182. tOIa^nué forlebeé til at inbftilte et in)t Zf)vox\bi)\emitOQ. 149

S)dn ^a'o^e iM^i] iffe nnbet i (Sin^e, enb at fornpe ^orftvict faa fnnrt

forn mulitit, Ot] t>elJl)n^tt• ^el•fol• ftni.r cfter |ui S^ilbnijefomft til S3eii^cn at

ijjore \m llDruftiiiiiiicr. llD paa Spi^\Un l'ritnll•^e ^cl• faahtet^ i Ji3eriicn

af ,^rtt)cre fra aUe ^t• fpMiije 3)e(e af 2an^et, Oi) 2e^^ernl^nbcne faa l^el

fem ^e xnnij^e ^tn^binger iHive ,^el• met) fme ftoufte @fibe. Sihtci', ta

\id iHir fortuTe^t paa at iiJL^rc en fraftij] STobftanb, men belft toi^, om

muli^t, pnffe^e at un^aa £)iH'rfalb eder 23(ofabe, u^fan^t en i!ift, for at

faa aXai^nu» tit at jlaa Soget af S^anferne fou M fi^rfte. øtra.i" i 93e=

(}i)nbi'(fen at 33tntven (o^ ^an faat>r( ]m eijne Si^i^tnt fom S3umvTn^ene

famnienfalbe (i( 'Sirn^, og llefie^^t^]jDl•^e (;er, at fca M nu inir paa an^en

§Binter, ()an t)ai'be maattct unMuxre Sfibe og met) )ui (lele Sturfe Hive

liiigenbe i S^I)ronbbjem, ut^en at funne foretage noget mot) .Spcflunijerne,

me^en^^ ber aderebe l\ir opftaact SOuingel og ipungerénob, fcrbi faa mange

SOienneffer iHiue fanitcbe },\u een %Met i Utniiere S^ib, faa ^an ingen

anben llboej enb at begilu' fia bovt, fcrft til ^'planbene, og llben ti(33er=

melant) eller ©autlanb, ^borfou l)an bcfalcbe fme SiTænb, at [ai^e ]lg til

Siejfen. gt ^^\ir 2)age berefrer Mel^ en l3ed 3)eel .£-)efte ffoebe, og S^ag

efter 3)ag ^aobe man bet trarlt meb Siejfe^S^ilberebelferne. ^pertil inire

be ixiobmænb og ^g^ragtmænb fra 33ergen, ber paa ben 3^ib laa i STibar-

oé, felo il)ibne, og be, fom juft ba fejlebe bjem, bragte faalcbe^3 ben Sfter-

retning meb jig, at eoerre agtebe Hg

til jKermelanb meb bet fm-fte, og rinu'=

ligpii» aflerebe oar brubt op fra S()ronbl)iem. 3)et Par netop bette, (Sverre

jeinffebc ubfprebt, for at SDiagnui^, i bni ^anfe at ©fterretningen inir paa*

libelig, og at ^ocrue faatebfo iffe længcre oilbe vccre at finbe i -Jljvonb-

^m, ffulbe inbftiCle Sjoget. Dg iJiften Ipffebeé fulbfommen. Sjoget blcP

tnbftifU"t eller i brt minbfte ul>\'at, og faapri ,§)øvbingcrne fom be Slicnigc

fif brage boer tit fit. 8fibene blebe rimeligviiy fatte paa Sanb for JbMn*

tren. ePcrre forbltp iSTibaro^^, uben at forurolige^ af noget npt 5fngreb.

Smiblertib førgebe l)an [rembeicy for at bffæfte 23i)en, og gjorbe sSegpn*

belfen tit at ffaffe en np Xviig^oflaabe til ?Beje, )lben ben forrige for bet

mefte inir i 2)iagnuy'j^ .^pæiibcr. ^aa ni ^^)Ojbe ftrap Peb i^anbeOfjen ooer

©teenbjergene lob ban nemlig i i?obct af JBintrenpaabegpnbe £)p før cl fen a f

en 23org, og i 33uen felo fatte l)an et 5iib i 5lrbcjbe, ber ffiilbe blioe ftorre enb

noget anbet iSTorge paa ben Sib, og inbcbolbe iffe fo^rre enb 32 9ium M.

31. Srcrrc? miélyffebi' SerfiM l^aa at eucirumHc aVviicn. ?l)ibfiinn ©rlintjé*

fons 3)riil'.

2^et Par imiblertib iffe Sverre^? ^icnfigt at ligge ganffc ftiUe i ^^bronb;

^jrm og Onite inbtil i)an i)a\}te faaet en l)eel §laabe i v^ianb, forenb l)an

^) SutTves ©avja Sap. 73.


150 iWagnué @rltngéføn og Stjecce ©igucbéfen.

foretoi] lill tioijet niob 2)iiii]iuiy. Sertil fiinbe ll^)u^terne i\tie lanijlwirige

nof, C(] bet inir iMftnof at forubfee, at iiittcii ihan foin ftui iMbt, Dilbe

SDianael iifbfajie ^am tt( at trai^e bort fra (Sj]nen oi] faaleDcii i 33irfe*

liijbeben ubfove ben 23cfUitnini], ban bal^bc foroivi^et for at I)inbre 3)iai]s

nua fra at ijjore et npt Soij til S^bronbbinn. Unbec a((e £5niftcctit)ii]^es

ber niaatte bet bære ^am oi] bmé 3)utnb utaa(e(it]t, at Dcere i faa latii)

S^ib faa i]obt forn inbefpærrebc i een Oij famtne ?yiorb=S*iin, Oi] ben S^anfe

funbe faalebey iffe (iiii]e bern fjern, feb en briftii] ,§)anblini] at ffaffe fii]

iiuft, Olj fremfor alt at faa noi]le af 8fibene tiUnu^e. 3)e befdutebe ber*

for, ftra.r efti'r.3iiii( (.^ii^n^ir 1 J83) at forfoi]e et ptubfeluU Orcrfalb paa Stuitj*

niio, ber nu, forn \\\}é onifalt, \)(ii^ie fenbt fine §olf fra \h} o^ nuet mmbre

lH'ntebe, enb at iSirfebeinerne ffulbe bone fi^ bfflt neb til Sen]en for «t

bjemftnje bani. (gi^erre lob ubrufte en 2)eel (Smaaffuber, benianbebe bern

meb line ^olf, Oii fatte .(\iirfen tt( SBenjen i ftorfte (Sfunbini], for at

fomme uin-ntet cuer i9fai]nué. 3)ten lH'b ^onbmore» .^xpfter fiO \)an

SOlobbinb, niaatte foije ipai^n, ,

ih] blii^ nobt til at lii^i^e ber faa længe, at Jj

alt S;>nah mn £)iHnTiimplini^ luir forbi, ba nuin (et funbe ffjcnne at ©uk^-

nUi? imiblertib niaatte baoe niobtaiict ©fteiTetnini] om bereS foreftaaenbe

3(nfomft. %H(i\\i\\ maatte faalebei? for bet forfte opj^ioei", Oi] i)an Penbte

tilbai^e til STibaroi?, men meb ben fafte iSeflutninc], ian fnart Sejlii^^eb

c\a\}t^?>, at iijentai^e '^orføiiet. 3'"i^Jfi'f'^ "^r^'^^ ^'^" ff^rff Pi»*^ iSefæftnini]é=

arbejbet. 5((Ierebe ueb 33c!]i)nbelfen af 2ani]efaften (fibft i februar), iHire

be for ^onijeii beftemte 5l)ærelfer i Sorgen færbiiie; b^n fUittebe ftrar

berinb meb en 3)eel af fit -SJumbffab, oi} opbelbt fii] ber om JiJaaren,

mebené be inn-it^e blelH' ti(biii]e i S3i)en. Soriien falbte i)an feli^ efiec

ilonii 3)ainbt> i^el befjenbte 23orii

plejebe man at falbe ben ^UcrrcéOorg ')

i ^enifalem ^ion, men fi"cbPanlii)ini$

*3anime ^aau inire iMrfibeinerne ^elbii]e nof til a: ajore en \}U}tu] iyani]ft.

sSlHTre biU'be, bet fiiiet' iffe naar, men bet maa Pel l)aPe iHtret i ik'bet

af 5(rtret 1182, fenbt en af fine S."itænb, Peb STaPn .l^orgtlé, fom Syé*

felmanb til bet novbliijlle ll°bini]biftrift paa ipaaloiialanb, oi^ tillii]e fovlenet

^am meb ginneferben. S^er tale^ ellers^ iffe om, bl'or iMbt ^piialiH]alanb

\)ai'\ii unbirfaftet )u] 8i>erie, eflia* i \\u\ '^alb, naar bette inir ffeet: efter

at Sanbfunlii^bfb ^ar bet fun beftaiiet beri, at enfelte anfeebe S)uxub \)i\\

forn anbenfteby, IjaPe erfKrret fitj for Speire, mebené berimoD ben ftjorre

3)eel enbnu ^olbt meb S)tapu6; i bet minbfte fyney noijvt \\\aMnt at

maatte fluttei? af ^luib ber Ijer ftrar efta' berette^;. 2)en fornemfte S@t

') 2)en -lippe cUa* be -lipper, f)corpaa SSorgen anlagboé, diet tettan-: cii pna

©tebet t)ooc ben laa, opfeit ©aarb fjlbeå cnbnu goerrcéborij. ^ion falbfS

ben i Suerte» >Saija (iap. 108.


1183- aSibfunn gilingéfené galb. 151

paa J^aa(iH]a(anb Hx Dléfclig ^^jarft^^^ettfn, rllev ten fiinje af §(rnmi?l)'

liiiilo=5Gttcr., bfr t»et> ^i^» Stvtifi^fon-o 6)if»cniiiia( nu^ 3:lHne .i;^lln^y nuTij-

tii]i' Wl l'iU'^e er(iiu'riH'[ S^jarfo. .s;Mn>e^et \v\: benne i^inje, iNJ^funn 3i>"o|"iMié

St^n Griing, fum ^^ae^l' oiH^nfor er LMuwlt, luir netop ni)lu] t»o^ cftfr(a^en^e

fiij to Stotre Cv] en atteiiaariij ei^n, S^itfunn, ber nu aroebe afie ^ané 23e'

^l^^cl)er. ^aa lul 33i^funn, \om \)an^-' Syftre iHire færl^eleé fnuiffc, oij Itet

forftaar lu] iif fu) K^iV at iié\i lutrai)te^eé fem noi^Ie af ^e betfte ^\ar=

tier i fantet. (Sua fnart ^oni^ aiiapué t)tn-te, at ^t^fllnn ^al>^e filtvaadt

)ln jS-^TbrrneiVuiiD, luE» ban barn inbbyte ti! |u], for at ban, foni bit beb,

funbe bliue ubnÆlMit til l^enbcrmanb, \)Hnti\ ban inir fob oi) banrcn; men

man troebe Oiifaa, at Dir ftaf nOi]ct mere unbn- x^nbbybdfen, oi] bette inir l^el

bi^erfen mere eller minbre (ni ar biinjje et 'i|.^u*fi i 8>tanb mcttem 3)ibfunn

Olj 2)iai]nii6'5^ ©ufter Suu^nbilb, "^on af 9ianbrberv]ii uni^e p-nfe, maa|"!cc

Ol] meflcm Siiaipuié frio oij en ai Jl>ibfunn'o epftre'). ?i)tbfunn loOebc at

fomme iiw fyiiienbe J8aar, Oij hL^be imiblertib fin ^\)ii i S)raijnii!§'t> 'Sli-

nefte for S^ai^en l^eb at frubfc om i ^fjorbene for at renfe bnn for be

93irfi'beiner, ber maatre fiHtvnie om }.nia be ^\inter. 2:bori]i(i^ 6i)yfelmanb

\)ai^hi om jBintren Dccret oppe til jviflbé for at inbbrioe ginneffatten og

inmble meb ^s-innernc, forn fæbi'anlii]t; bet i^ai^^^i Oi]faa (i)ffett^ barn at faa

cn2^eel(§oby famli-t, o^ meb bftte foor ban, ta ban forn mb fra ^yjelbet,

feil» toliue fpbover, for at brini]e bet til 6i'erre. Wiiw ^ibiiinn hujbe |lg

paa Snur i £)i]éfiorben, pa^ifebe paa, ba ban foin norbenfra, ol^erfalbt

Ol) bræbte bam meb alle ban^5 -9)uTnb, toi] alt ©obfet, oi] bra>3te M til

2?jarfo. (SlH'rre funbe for bet forfte iffe ijjore noi]i't berveb. 2)ien ben

foK^enbe 33aar fejlebe JlJibfunn (ijemmefra, for efter 3f"t*bpbtifen at bei]ifc

)li] til S\o\^ ^uh}nn^5, paa fm ftore 2^i)lU'fei?fe „®ulbbrini]en", \\m tibti=

ijerc l>u'bc tilborf Grffbiffop (Jpftcin. S3eiiiie biins? Spfire \m IH'1 fom

\)i\\\v aiiorbrober %m 3^rumb fudjte meb. øfibet fdii Mx ipbt beman-

bet Ol] vel fovfpnct meb S3aabcn, liijefom hd ei]Uia lebfaiiebei^ af et ^xOf

viantffib, men ba inijen omborb iHMitcbc noi]ei C^tnn-falb, l^are ^-fjolbcnc

focftebe lu-b ^taiMiene, Oij ^Mpnjrrne laa fonnirebe i lifter nebenunbec

S^ceffet. imiblertib ()ai>be SlUTie faaet frurt, ai S3tbfunn l^al^be rejft cHec

ffulbe rejfe bjemmcfra, o^ feiibtc ftra.r S^aarb ©utbormyfon ot)3^'ar 8i(fe

meb 7 ©fuber for at \>aé\t {)am op Oi] bi'^'ne S^bLnviilé'^' 3:^rab. S^a be

fem norb til ©nijeluen, (Sbxifti .pimmelfart*jbai]y 3)iori]en (26be ?Jiai), fif be

iDie [yaa 2]ibfunni^ ^artjojer, fom ^an fom fejlenbe ub efter £)foten, etler

bet inberfte af Jiieftfjorben, fom ben nu falbe^5. 3)e fajibc ftrav inb unbec

©teiijebicrijet -), Oi] opj.'ebiebe bam ber. ^^.Via J13ibfunn» Sfib ^aa man

^) Sette \tn


152 «Wagmté ©riingéføn 013 @cerre ©igitrbéfcn.

intet ti( t^em, fLU-cnt» ^^'t næften Mi \h}t inb \iaa fnn; Scjlot Hcl^ ^a i

^i\\t fin-t iicb, men 23irfclH'incrne IaA^e til }jaa beiiiii' 8it>or, Oi] (^iL>r^e et

befrtj]t 5(niirct>. §i>i^fllnnl> S)iænb fif iffe eni^ani^ 3:i^ til, foni be enffebe,

at færte 23aaben ui) Di] (abc ?5nientinnm'rne friiU' i ^e^, faa (uirtti]t i]if t>et

t'elf. 3>a ^e InuTfen |hU'be ®fil^(^e efler SPrynjir Hh .f)aan^rn, tnen

afene beroå Sfnijrelu5i>aaben at fprfiMre ju] me^, fif ^Mrfebeinerne, ^fr teé*

iiben iihia (nire intret be talrii^fte, fnart CluTluianb. a>ibfunn fed' falbt

niob @rln•ftc^^(en iif fit SDuinbffab, Oi] S^iufobcinernc tOi]e®ulMn'iniien met»

^rle beibo riiie i.'iibnini] i 5?e|lbbelfe. 2^e forte ben neb til 2^bi'onbtjem

Oil clUTiiiii^e bon til øtun-re, forn rofte bern niei]et for bere^^ ^^iffbeb og bet

^elb, (uu^rmeb be (nn*be iibfort bere;? .^rcri^ '). Ciifaa ^^ibfiuuio Suftve

man l^eb brune .^ejliiibob iHxve falbne i iSiUTuei' «^æni^er, oi] fanbfiin!iii=

iMié bar ban ej uit bern iMa fiilbfomuien fri ^ob, forenb efter Åoni] 3)uii]=

nus>'!^ ^a(b, bil ban ej fiiiibe onffe ut noi^en af bnii mfte 9)uianiii> efler

en af ban;? 3)uTn^ fin Jjnanb, Oi] beroeb brai]te (jam be riije '^©ttvbefibbelfcr

i 2)tebi]ift, fiMn nu efter 93robereni> ^-iilb bleiu' berci^ Sfroclob. ®n afbem,

S^agncJr eiUebc fi^^l ben for fin i^ol^funbiiibcb naonfiinbiiie IkMibermanb

Bjarne 53?avb8fpn, om binitVn ber i bet ^yolijenbe vil bliue ta(t -).

32. Socrn' crcrnimplfr 3)uit)niis i 23i'riien, Ci] fovbriocr barn fra iSanbft.

2Sniib(erfib bolbt Sinnre buplMiU S^bini] meb fme 2)utnb faai^el fom

meb S3pmuiibene i\} forei]ao fnart at baiu' en, fnart en anbcn '*i|.Uan fore,

uben at noijen funbe blioe ret f(oi] \uh\, \){h\h han ei^entlii] intbe. *2tun=

tom beb bet, at {)an iMlbe til ^ifen efler i^fter til ©autlanb, iliinbom, at

kn vilbe faa \i^ noi]lf Sfiiber Oi] fejle treffer til £^rfni'erne cUer 6uber-

jperne. S^et iMfte \u} fiben, at intet af a(t bette t»ar 5tliHH-, men at bet

alene l^ar bany ^''^"lUU iit bet ffiilbe r])i]tcé til 33eri]en oi] iijore aXai^nué

trptl, ber nu atter far i ^erb meb at u^rufte en ftor 4)ær for at braije

til Sbronbbjem, men \)\}(m ban iffe beé nrinbre ai^tebe at oi^erfalbe. ^an

inbffibebe \\i\ ^a omfiber meb fme )yolf \>aa 20 ^maaffuber, forev^iiienbe

faal^el for bem fom for be joln-ii]c, at 3^0i]et i^jalbt .Spaa(oi]alanb. iiPien ba

^an fom ubenfor Slitbenes?, lob ^an blæfe til ^uu^Jtbini], 0.} aabinhau'^i

for fine 2)uTnb, at bet iffe fra ftn-ft af l)a\.^ie iHxret \)ané 5floor meb s^aa^

(oi^alanbi^rejfen, enb luje nu, M ber blccfte en ffarp STorbenoinb, mob ^inl=

fen bet oilbe lutre alt for befoitrlii^t at ro; bet bar laniU bcl'xe, \ac\X)( \)an,

at benytte SJinben i\} fejle rafft neb forbi ^tablanb, jlben \ti^i> bet bern

frit for, om be inlbe ftiffe ub til v|)aOt', eller fejle ubenffjær» til jBifen.

») ©oeiTcé &a^a gap. 74, 75.

2) gagrj^inna Sap. 215. 9?jai-ne fWarbéføn nccuneé t hen enefle fulbftocnbige

3(ffErift af bon oclbre ®ulatt)in!3é(oD, bcc nu t)ape6, fom ben, bet bvac^te et

npt ©agetal i ©tanb.


1183. ©ttfrrré ufonnobffce Sog til Srrgcn. lOo

^tfle fan^t bcnne ^(an færbrd-^ llp^, Oi] man fcj(i'I>e frtalebci' fijfccfter forbi

Sfa^ .Sper lo^ .Uoiuien atter Sfibnie [ociiiic ftniimen til ?iaat>f(aiinini], og

lUre^e lU nuin nu IH'I lljlu•^c vettift i at )nire utetiffjiTi!?, Oii lubfie fatui»

.^liften ti( il)tfen. „5yi fulllu•^a'^ fal]^e ban, „oin in uiUc, fee iiib til 23ei-i]en,

cm ^er ffulte luxre iu\]cn ^atitjft at iijøre; inftnof ev ^l•t iffe mei]et raa*

belii]t, Ol] jet] imI [let iffe opmiiiitre ®ber faa færbelei^ mu}t tertil, men

jei] inlbe tioi] iffe unMa^e at omtale ^et." 'Slu-rre belvoi^ete boij fun at

mtt»ne t>et, l\^ 93ivfi'bciiiertic (jrebe t^et mrb ftovftc ^i^(\:\ M Hv ijobt,

meinte be, om i^e funbe ijjore noi"|en '^•n\h}\t boé ^ef(uni]erne, Ot] forlani]te

intet biller, enb at ijjore en '^ffftiffer til S^ergcn. Saalebei? ^at^be (Sverre

opnnaet, \)\\\t ber ben bele Jib bai^be intret bans? ^Han, tiien biuib l)an

iffe ftra.r bavtt voiu't at bnni]e \>^u 53ane. 3)et iijalbt nu at Ktre fii] for=

fiijtiijt i\h, for at .Spefliinjia-ne ej ffulbe faa minbfte *)Ti)'o om at be nccr=

mebe fii]. ^SlUTue lob bcrfor n0i]le af fine tSfiiDer tavje ^ejen inben om

UllH-fiinb, inebent> ban felD frembclcy fatte .^iirfen liiie fpbefter n\^a] om

Oerne. 3 ll(lH'fiinb ftobte hm ):>m to ai ^efliuii^erne:^ øfuber, ber laa ber

inia llbfii], erobrebe bern Oi] br^tbte be flefte af 23efætnini]en, men ffaanebe

noiile faa, for ([t fporiie betn ut. 3)ii?fe fortalte, at ber laa tre anbre

(gfuber \}aa Ubfii] i i^ani^ofunb i),

oc\ at ber tiOii]e iHir en S^ete \saa

^aa^Ccn etler rettere ^-jaafjelbet -) ;Hia ijbre ^iiilenb, otj en anben paa

?V'enrini) etter 5(ffocn, bl^oifra man funbe fee faaiH'l til im, forn inb til

S^pen. 2^e oplpfte lii]e[ebei\ at liele SJiaijnué'^ J\rii]^^l)iTr foli oppe i

S3i)en, Ol] ncri^nte enboi] i bi'iif''n ©aarti \)H): ^^^opbinj] bi^^^be )lt 9catte=

fparteer; ber t^ar ini]cn, fai]be be, ber bfli^be t(n minbfte 5(nelfe om nojien

^are, ^ alle (Sfibene laa tjelbebe Peb Sri)i]i]crne. £!)ieb biéfe ijobe (?f*

terretnini]er oi] be erobrrbe ©fiiber \ti}\>te be ubfenbte SDutnb atter tit

6po


154 ?)}?a^iiué Sdtn^éføn oj (Soctrf ©igurbéføn.

forbi 3)relioerne in] n^Tvim-tte fi^ .2ani]i?funb, trci^e ^c ber lii^ijenbe ^if*

luiiijer, ^ev fi^l^tc Inuibe >5filH-ne 09 >5fiolDcne ijjien, at bet Mt bcre»

.^vaiiuiUTiUer, i\} iiicrfc^e iffc berco §i'j(tvii]t'lie, forent) 93irfebeiiienie i^arc

lilje iiib i^aa bein Oij ()ilfet'e bein meb eii 9U\jn af '^Pilc 0^ Xlaftefpijb.

3Ube(eé ufovOcrebte l^aa et faabant 5{iU]reb, flinjtebe .speflunijcrne op ipna

Sanb, Olj lobe ^SfiK-ne meb iilf, ^iMb ba* inir paa bctn, i ©fiffen; noi](e af

bern bleige braOte. ^Birfebeinerne oppebiebe Si^erue, ber nu atter (ob be faniine

(gfiiber braije forub ]faa liijnenbe 5l>iié for nt DluTuniple ^aiUen in'b il^eten paa

ipaafjelbet, Oi] faalebe*^ Innbie bcn^o 5(nrænbelfe. .^"^cr l\ire boi] be, bev

ffulbe ft'(ijc efter, altfor l)ib|li]e: be roebe tibliijere frem, enb .^onijcn ()at»be

fai)t, iiU at jl^ete-.^arlen fif Oie \^cici bein oj] flo.f xiilb \>aa JlJeten. 2)ien

^elbii]init' iMr ^Iben enbiui iffe tlUi^fet faadbfi? op, at ben funbe feeij tit

^tfftuMi, ba 33irfel>ei!icrne foni til, ijrebe Aarlen Oi) brobe liJeten nrb.

3)c fortfatte ubinbrebe berey ^ej lani]» .an

faijbe \>n, al ban beKi'r iffe Pilbe fraraabe ^et, oij at .^pefiunijerne, naar

be mib cet opffræmre» af berett


1183. SDrerfatb ]>aa ^eflunacrne i SSi-ccjen. 155

Sliting f!el>e, faalebftt forn ^vnw l)in'l»e foi-effri-t»i't. 3

flpiient^e ^avt

voete \)dn fell' iiioD llno Sliitnt) inb til si3rpi]i]i'rnc, i)\)ot i^angffiluiic liui

u^ell ni enefte S)iant) ombovb til at ^iiVSii im, lot» l\inl)tLnu]ene fappe oi^

(SfiOenc ffl)^e ul) paa a3aiii]ni; berpaa fpvaiii] te, nicD 3)u'rfi't i @piN

fen, op \^aa S5i'i;i]i]erne, ifti-mte ^ccrffrii], Oi} \toumlc op i 33i)en til De

^iiuutit', ^i^oc De Pibfte at Det laa-ipefluiiiiev: inant]e af Dii>fe bleue Dræbte,

nu-n De flcfte flijgtcDe. 2)a SPevre forn til 2)iaritfirfen, traf \)i] uDe paa .^polnien, uiiDiu 23ieri]et. 2)a l)an oi]

^any 2}uTnD tjorte Joærffritjet inDe i 23i)en, troeDe De føvft at .spefliini^erne

^aPDe merfet OPerfalDet, oi] fatte )li] til 2)ioDPiTri]e: i faa g^alD Par Det

farlii]t at POPe llj op moD Dere^> ^Pennaiit, men (5rif o^ \)i\né tapre

2)iænD loD Det femme an Derpaa, lob rafft op forbi fe'()iirifirfen iniDec

.^ærffriij Oi] 2iiiiri]antj, oi] ftormeDe moD i\oni]i.M]aarDen. ivoni] 2}tai]nik'

foo i Den ftore c^all meD ^ele fin ^pirD Oi] Den foni]elii]e 3^rop. .^an

baoDe iut"i bæret iiDe paa ^Soalen, Da ban borte Det fovfte ipærffrii] neDc

i S3pen. ^pan lob Da lanvVo aD ©oalen frem til 5{poftelfirfen; Der ()Oite

ban Det anDet ^pccrffrii^ fra Den moDfatte .f\ant: |)an fprani^ Da uD

oi^er 8balen, ffjont Det bar et fvijijteliijt ^ojt ^pop, neD paa .ivirfe*

ijaarDen ')< ^ l»-^^ L^p forbi 23iffopi?i]aarDen, opcnfor ^ejfan -) Oi] i\op-

ren^) famt inD oPen om STifolaifirfe, |)Por noi]le af Ijan^ ?folf fom

^) Sftte fan unuilicjt, fom flevc ()aoe anratjpt, ucne ©firifl^^irfejaarben, bei* lua

et ©tnffe becfra. men 2Cpol1c(:.«:trfri3aarben. ^'onijéi^aarben ear, fom oofufoc

(11. ®. 606) tnift, forbunben meb en (3Mq dUv et ©allen (be ooen ncconte

©ualer) meb 2fpoftelfii-Een, bec formobentliij laa norbenfor, oc^ bannebe ben

ene tani3fibe af ©aarbårummet. ^onc^en f)ac ba t)i3ppft ub paa ben @=ibe,

ber oenbte fra bette, neb paa ^irfe^aarben.

^) SBiffopéijaavben maa, fom fccbuanligt meb alle SBiffopéj^aarbe, i)Me lijget

nocr ueb SoniÉirft-n, rimeliijoiio paa Spbftben, eller nuUom benne Oij llpo--

flelfirfcn. SSejfan eller ben lumprge gorbpbning mellem JtanniEebjerijet og

^^ejben, l)Oor ©cerresbovg ftben anlagbee, er allerebe ooenfor omtalt (II. ©.

437 og 718). ?0iagnu6 l)ar faalebeé, ba t)an fom ub paa S^flftben af.5tcngé=

gaarben, i ^ajl gjort enOmocj mob 9^orbeft, og oar netop fluppet forbi 25ag:

bi)gningerne af ben oiftnof uibtleftige aStjfopégaarb neb til a^ejfan, forenb

Srif JCongéfmi meb fin Srop car fonimen faa langte maaftVe toge bitfe og =

faa aSejen paa ben anben ©ibe af sBiffopogaarben.

^) itopr oar et ©treg ftjubcnfor Suerreéborg, t;enimob 23afl:erne.


156 SKagnuS Srlingéføn og ©oerre ©igurbéføn.

ti( ham, berfra fore ^e frenl^e(cy mn om ^celt iiit» til Claféfirfen, ^for

entelii] hawé 2)lall^ffab faln(c^ey. 33irfe^eiiierne t)al>bc nenilii) iffe (jiiu-t

Hj] 2:1!) til at xa\\\\h}c 23ucii Dn]i)in3i]f(ii]t, ^a ^e niU ffuni^e fitj m bu*

ftiiU forn miilii]r iiC) til ^tetui^oijiuu-ten. 3>a r.u ©lUTrcé gcnnife forn ut)

til ^e^ne fiM Ji3i)en, tlU1^te ben en an^cn, ter forn. iiib fra ten mot;

fatte .(\antj te troete fcrft at tet inir ^-ienten, oi] bciiyntte at iievletSfiit

met tem, ta te l)eItii]lMiy i S^ite \nn, at tet t>ar (Snt iloni]i?ft'n^o 5(fte=«

lin^; bei^i^e S-farer lH'Il^te |lj nu i ^^orenitu] mot .(\on(5i'iuilIcn oij ani]rebe ten

}?aa tet iiH'ii]fte, i ten Sanfe, at 9)?ai]nué l^ar ter. ^an» SDutnt Dccrijete jig

met S>aat'cn O13 £^iMiftene, Oij tet Mei* en latii] .^amp, l)iHH"i manije ijjccl^e

>^i'lte faltt ^); entelii] fif Si^evre inte at .fvoni] SDuiiinuy iffe iniv ter, og

lot ta te ftefte faa ©rit, forn bate terom, ©rfebiffi^p ©pjtctn t^ar foc

fort 2'it fiten fommcn tilbaije fra (Siu]iant Oii iaa met fit ^Sfib oiht

paa Stranten Pet X50'is:brpi]i]cn. i^i]faa bant> Sliocnt i]rcbe til jlniaben

for at fLMume SXoi^ 2}iaijnu5 til ^*">ielp, Oi] fi.\]te int ol^er ,3on!?Po[lene,

men Jl^irfebeinttne rni^tte tem oij trccbte 30 af tem, ^Poriblantt to af

©rfebiffi^ppcn^o ^'rcrnter -), te oiu-is]e bleiu' jai]ne tidniije. 2"a 9)iai]nut' og

te, ter fuK]ti' ham, forn op til STonnefcter, motte ban mani]e flere af fme

.erigere, Oi] fpurte om te rilte mmte tilbai]e til S3iu'n og oooe en 2>vft

met Sirfebeinerne, ter, fom \)an |)aote bi-^rt, flct iffe ffulte inxre mant*

fterfe. S)U'n te ficfte fimrete, at terpaa Par iffe at tænfe, t^i

fun faa af tein luirc fultt brPæbnete; mange ^aPte flet ingen ^aa^

bi-n og Pare fun l)alii paaflættc, ta te netop baute faaet S^it til at fare

op afvSengcn. .bongen bai'te buerfen 2)ierfe iller 2uur. 5nt tette gjorte,

at te anfaa llg ganffe ufamptugtige. Se tc^ie ji^ejen oPer til ^Strante*

fjorten og tcrfra til ^artanger, fif ber fat paa noj^le ©futer og ??erier,

og fatte paa tem afftet fntefter at 5tg^er og jl^ifen til, fejlente Sag og

9Tat. S)uinge antre toge oc[\aa ten famme ^e\, og fom efter, men te,

fom iffe |1ap \aa litligt fra S3pen, toge jl>ejen oPer 5(alref^iftat og ^jel-

tet net til Cfterfjortcn, og tcrfra oPer 33or«o, @ogn, S^altrei' og Oplan*

tenc ofter til ?Isifen.

£[)iet llnttagelfc af at STagnué fclP iffe fattt cQer bleP tågen til

^ange, funte ingen ©ejr Pcrre fultfomnere ent ten, 8iH'rrc nu \)ai^ifi Pun=

tet, og tet met liten 3}Toje og, fom tet fune^o, nccften intet JvL^lfi'tab. .pele

STagnu^^^y .^ccr Par atfplittet og alle \)an^:> Sfibe faltt i Sperret «Jpccn*

1) 2?lonbt brm ber faibt i ^ongégaarben, nccimcé tfcnbe, .^oUoavb «OJai-arbrop

og '^y>aal QviUien fea £)pbal, om f;oilfe man foc 3^fften intet oeeb.

*) Siéfe ScEfbifEoppené grænbec t)eb Olaf Salige og ©ubbcanb St)orbergéføn.

2)fn ftbftc uar fanbfpnltgoiis l)ané SSroberfen, ta bet er »i|l at i)an t)aobc

en Srobec ueb Slaun 2^oi"berg (gagrjfinna (5ap. 215, jufr. ©Icrgtfaolc 9

til forrige ffiinb.)


1183. SJlagnité flijgter anben ®ang til ©anmar!. 157

^lT, Ol] ^(a^^t M rii]e ^i)tte, i)an og ^ané SJTccnb ijjorfce i 23iTi)cn, t)ac

pj^faa .^on.^ Sluiivuiy^^o .^vone, ©ceptor oa bele .^ronins]i^^laat, fcr=

ll^t'n maiije an^l•e .^oft^arbe^er. grfebiffop ©ijftein, ^el• nof inn- fje^ af

at liiijje i £all^fll)l]til5^e^, Oi] \aa, at Sl^erre .^al>^e Suffeti met» )u], fanbt

t^et nu raat)diijft at inb^aa g^otliij met) ^am. S3ctingdftTne nætineé iffe,

men &e ^al^e tuft fra ©lUTveé ®tte mtret ptietft Iemr^T(^il]e, cg (^iiftfin

forn laa(e^et^ entnu t>enne (Sommer atter titbai^e ti( fit Srfefætc. Sm-rre

lot» 2^n .Jpallfeflyføn Oij ^ané ©onner brinije for fu}, og fagbe at M ftot)

tem frit for at fare bort i em inrfelig at afKrgge gb

for trebie ©ang. ^tk bes? minbre iinbbcge be ftrar efter, og begabe fig

lafter til ^ong ©lagnué. 3)a 8berre fif bore, at benne ^abbe tåget S]t'jen

langy ^pften, fatte ban efter [)am i a( mu(ig S^xift, og forfulgte ^am lige

til 5(gber, men fiinbe iffe naa Ijam, og lu-nbte berfor tilbage til 23ergen.

2)lagnué begab fig enbnu famme (Sommer neb fil 2)anmarf ^i^or ^ong

^nut CVI) STarct forub \)ai'he efterfulgt fm %at)et sSalbemar (f 12tc

S)iai 1182) i Siegjeringen -). 3)ette bar anben ©ang, Siagnu» faalebcé

rømte i?anbet for ^ong Sberre ^).

33. Sucrrc i STibaroS. 3}taricfuticn cg flere (Tore Sfibc hMti.

(Sberre tilbragte nu nogen Si\) i bergen, for at unbcrlægge fig

fcennc 2)efl af Sanbet, og inhiatte (2i)!?felma:nb ruiibt om i £anbbiftrif*

terne, i Siogalanb, ^orbalanb og Sogn. £)m ^^oftcn iHMibte ^an tilbage

til Stibaroé. 2)a bar juft bet ftore @fib, i)an (niDbe labet paabegpnbe,

*) ^aav bftte Bor, fotfælleé iffe i ©agaerne. S)fn ene ©ang t)at maaffee

VKZxet, ba ©Derre forrige ©ang oar i Sergen 5 naar ben anben ©ang oar,

er oanffetigt at fige: maaffee i)at Son 03 tiané ©ønner cæret tagne tit

gange i et af be foregaaenbe ®(ag.

^) ©et er befi)nber[igt nof at !?oerreé ©aga baabe t)er og nebenfor (Sap. 84)

na:oner SSalbemar t ©tebet for ^nut. 2)et maa enten cærc jfeet ceb en

reen gorgfemmetfe, tf)t om 25a(bemarS Søbéaar t)cr|fer ber ingen Soiuf,

eUer ogfaa — l)X)ab ber er bet rimeligfte — maa man tjaoe meent ^nuté

trettenaarige SSrober, >§ertiig SSalbemar, ber ogfaa oar nærmcft tit at

^aa g^agnué bi, ba ftan i gelge gorfiget af 1170 ffiilbe oære 9^ag=

nu6'é Sronfølger i 9Jorge, t)oié benne ingen ©onner cfterlob. ©aro

tater f)eUec iffe bet minbfte om at SJiagnué »ar f)oé ,Snut eUer at benne

unberjtettebe fjam,

33 ©uerreé ©aga, Sap. 76—78.


1^" ^JJlagnué (Sriingéføn og ©tterrc ©igurbéfen.

fxrbiiit til at (ø('e af ©dikten. 3)et |M libt ol^enfor 93pen, 013 man

ta(te om, at M iievve lnl^e iaa ^Ma^*5 ti( ot (pbe a\, u^cn «t mnu re»

\\0\]U ®aart»e nfl*: Ijcrl faa ^a fltTc et 33i'inié :paa . Ct^cimob o(^

4">enfi)nv^Io^^^et), Oij fpane^e 8fil'et lI^fl^. iWni ^t•t infte ]u}, nt .^vongrn

(^at'^e berciviet alt ^^aa ^et ombpitae(ii]ffe, Pi^ ^l't lot» af «Stabelen ub i

(?Itn'n, u^en at man ^t'(unH'^c at n^^rtt1e et cneftc 6}mb' efJer noi^cn ®aarb.

2)Ien i^eb 5(fIo(Miini]en ijai^ tet iu] i enfclte (Sammenfojnini]cr. 9(arfai^en

Oortil iHir ten, at ^an lH't» )ln S^tKHii^efomft fra tet omtalte ^09 tiO)iøre,

ber oijentlij] ffulbe |)aDc i^jelbt 93cn]en, faiitt @fitu't, Der tmiMertib t»ar

bleiket rejft oij atlcrebc bal^be faart 9 %Hanffi]antie jfaa bi^er *EiDe, alt for

fort, oi*( trote @fibi>tommermantcni> SnM^enbitu^er (ob bet taijc fra ^in-

anben ii^jen oc[ .^joten forlæntie 12 5((en: bcrpeb forn ber en ^ee( 3)erl

(Sammenfæ(Mni]er i 23iinben, oiii M H\: bt^fe, forn nu (\aH fio,, mm .^on*

ijen lob vifaben ftrar ubbebrr. ^an rar foir omborb, ba M (øl)

af. ©aafnart bet t>arfommft vaa SJanbot, tatte l)an faad-be^: „®ubl'ære

loliet, faal^el font ben be(lli]e 3»^'i"frii S)iaria Oi] \}e\] be(Iii]e .toin^ Ofaf,

at bette t\b er fommet l)e(bii]t yaa ^anbct, Oji iiuien 9)ianb til SOTeen,

fom mam^e fpaaebe, ja tillobe fij] enboii at ijtre ufenffabeltiie JDrb om oé,

l^t*ilfet ®ub tili]ii'e bern! S^er rr fanbfiMiliiUMit' iffe mani]e ber tilftebe,

fom før (nn^e feet faa ftort et ^anaffib fom bette flube ),)aa fSanbet, oi] M

l>il iHtre Otf til ftort l^anbeinrrn niob t^ore ^-ienber, bcrfom £pffni tnlbe

rære M gunftii^. ^e,^ tnl berfor anbefale bet til ben beQuie jomfru

2)uivia» S3iftanb oa jvorfoni, i\] falbe bet SJlaricfubcn. 3ii'il anraaber

ben beUige iTIaria cm at luxre bet;? ©fjolb oi] S^ariie, oii ffjenfer i ben

Qfnlebninii jomfru -ft^aria anbre .^oftbarbeber, ber ;nii>fe bebre til ©ubés

tjeneften, nemlig biéfe Sles^fefhTber, ber enboi] fiinbe priibe (Sffibiffoppen

felo \>aa be ftore ^øitibcr, om (lan inlbe bære bern: \ oij

Spffc". .^(in lob inbfeljie 9ielifoier i ©nnefponerne i) baate forub oi] a(]=

ter, 09

forbeelte S)Ieéfeflæberne faalebei", at StariefirPen -) fif 2)re^>fe(;a=

») S3eb Gnnefpønrr (^anbe^gpaancr) forflobcé nogfe ^laber foran i S8oU(3fn

09 agteu ub, ber tjfiite til ^rrjbelfe og meget ofte uåre forg^tbte eller faa

anbre 53?aaber rii^t ubfmi)ffebe. ©oerreé ©aga 6ap. 79, 80.

^) Sette niaa oære ben npere gjjjricfirfe, eller nutxrrenbe gruefirfe, anlagt et

©ti)!Ee Iccnciere mob 9^orb, efter at ben cclbre ?}?arieftrfe, faalebeé fom oticns

for berettet, oar nebtagen og fort til (Slgcfeter. lit ben iffe fan rcrre ben

cclbre ^irfe, og at benne iffe langer uar til, er baabe i og for ftg rimeligt,

og i'i)neé man tiUige at funne flutte beraf, at ben ftbjle ej meer \>aa benne

Sib omtaleé, iffe engang i SSeretningen om ©laget paa ^aloffinbet, l)Wor

bet bog er umuligt anbet, enb at ben maatte t)ax>e navet næont, t)oiå ben cnbnu

llob faa fin ^]3labé, tlji i faa galb maatte ©rling Sari og be glygtenbe oiftnof


1184. Opflanb i ©ofnbQt. 159

ilflrn, ©(ivlctrr .^(pftrr .fe(nuTnb, ban ^ai^be fenbt

bern, iif liinlfe en t3eb Staini S^at ^a\>c -) i inbrc Soi]n, iibtr»ffdii3t

nælMU"»^. Sibt fcr 3""' fræl^ebe Sii^felmvxnbene llbvebf(tr tli ^ul^tHitfle,

forn be ai;:;be at bolbe i ,^'aupani^r (.^oijaiiiier) eller, fem ben in]faa fa(b»

teé, ^iifafaiipaniV 33cnberne MeiH' rafenbe berooer; ©ofnbcleine Oi] ©ib*

bpiiijeme ^) floffebe ]h} [ammen, Ci] forn 3ii't»Jffi'ii til jlaiipang, (U'or

3nbtHji]i]erne floije \h] til bern Oi^ i ^yovenin.] meb bern aui^relu' eiH^fel:=

mænbene. (B>m\ i^^pt^rbmanb for Mte Opleb ncct^nci^ S3pnbei'ne 5trnt()or

flf ^Mi Oi] ^]\\f Xbori]il'5fi.in, faaiul forn 5(rni]eir ^ufé ©onner

®aut og .^arls?l>ol*eb •*). ^wk 3>al^e bab for fli], Pil tilln^b fij] at braj^e

bort meb alle line 2)ia:nb, men S3)tMiberne bilbc intet bore berom, oi]

bra:bte (lam tillii]emcb be obrii^e ^i)'>felmænb ot] bele beret^ §ofi]e. 9u\]le

faa unbfom, Oi] flijj]tebc til ^^^vDnbbjem, ^tior be beret tebe ©lu-ne bi^ab

ter i^ar ffeet, faabel forn at (Soipiingerne falbte be S^ræbtc 3:ybe oi) '3ti*

Eomme i SPerercffe mcb ben, ba ben laa Uqe i beceé Scj. 2)en crtbrc SOJa;

riefii-fe oar beéuben en fongeluj .Rirfe eUrr et ©lagé ©(otéfirfe, forn bet ej

ctlbe ()Qye oaret paéfenbe, ceb benne 8fjlig()cb at botete.

^) v^jalpen b. e. .^jetpenj SSibfjaaen, ben for ()i)em man maa sjå vib b, e.

tåge ftg t>are,

•j Saalebeé gtatebogen, ber plejec at t)aoe ^JoiMiene rigtigf!; be eorige f)aoe

dåpi, Saapc.

') ©aalebeé falbeé Seboerne af Stb, eller ©træfningen niellem ^opanger og

©ibéfjorbcn.

*) JpX)a\, nu ubtalt.RpQa(, ligger i ©tebje ©ogn, og uar rn af be fiørjle ©aarbe

i ben Sgn. „Jtatl6l)oueb" fv)neé at ()aoe uæret et alminbeligt 9caon i og

web ^aupanger5 i 2(avene 1322 og 1323 omtalfé faalebeé en „Jtarlsl}oi5eb"

i .taupanger (Dipl. Norv. I. 174} II, 146), maajfee t)an fan Ijaoe uæret en

©efcenbent eller grænbe af ben o»en ncctjnte, og ttæref opfalbt efter i)am.

^ané ©øn l)eb Sofff og omtaleg i flere ©tplcmer.


160 SUtagnué (Sriingéføn og ©oerce ©igurbéføn.

mænb, ^er fun ka iwa fme ©imiiiu^fr '). |)t)ié tnan fan tro et ©tiijn,

t)cr ffal (\aa i (Si]ncn lv^ u\>c\l\}té fur at lutre iiammcit, l)ai'l)i' 3l^'i^' t^i't> fm

flette grenifært) fell' fDvftpl^t fin 2)rt), oc\, iM|t er bet, at a5irfctu'inenie,

naar be raabebe fi^ fidi, neppe Pare ffaanfomnie, faa at M er niei]et inus

liiit, at tum l'eC> en etter anben ^BolbiMijirnini] fan (jape t^pPraat (Sofnbc-

(erne nu^b |U]; men (Sai]net er boi] for -Sieften l^ojft mi>5rænfclii]t, oi] for

8oijnuu]crne, iPrii]e 3;ill)æni]cre af SDiai^nui' ©rlins^^^føn, imr bet fiffert aU

lerebe nof at ^M): oc\ be oin-iiie øD^^felniccnb mirc 23irfel'einer, eg (lobe

i (Soerrei^ ^jenefte, til at (nibe Oi] forfoU^e beni '^). ^or bis^fe ^orbrijbeU

fer befiuttebe ©uerre at taije en adu^rlii] Oi] ejremplariff Straf oper @ofn=

tulerne. DmSiaaren, efter^paaffe (Ifte Stpril), affejlebe ()an fra Slibaroé

ineb en '^•{aa'iie af 23 meftenbeet^o ftore , Ulf ?yll), 3Par Silfe, oi] ^aaiHirb 3'ii'li^U'n. ^oni]en fclp

flijrebe 2}iariefuben, biuo 23t-fætnini| ubgJDrbc 320 Sianb. S^an (ob

h-ini]e omborb tre .Tvifter, faa tuni]e, at bir niaatte fire 2)Ianb til

at lutre enluH'r af bern ; ini]en inbfte, ^inib be inbeboibt, liije faa (ibet

fem bet oiHTboiieb iHir befjenbt paa ?flaatien, Ijiuib S5eftemmelfe ban bai^bc

meb bette Soii. 2)e fejlebe ub af ^jorben og fybefter forbi STorbmore»

.^Dfter. 2)a be laa i i^teinaimag paa ^onbmøre, Ijolbt .bongen ^uué*

tl)ini), Olj inbffjærpebe )uie 3)tvtnb, at be maatte rccre fpagfærbii^e og frebs

fommeliije, og ffjønt ^an enbnu intet \)ai^lc bort fra Siagnui?, (ji^oraf

ban funbe flutte at benne fnart tulbe fovni)e Ufreben, rar bet bog hdft

Qt be lagbe noje 9)terfe til alt (ilnib be ^ørte, fornemmelig ^-olfé øam=

taler, .^^^øje» (Ua Sabe^^, og at be melbte l)am enbinu- Sip^eb, be erfarebe,

l)Dor ubetpbeltg ben enb maatte forefomme bem. 5


1184. igoerrcé Stcaffeboni ooa- ®ofnbø(i'nif. 161

mi b(ci> ll^^dt til (HHu-t ofelinænb, \'i}m ©ofubolingerne bai*be taimet af 3)ai\e. 3)a bam^ SIlænb

IjjLn-te bette, luibe flere af beni om ^'tliabelfe til at brai^e til ^^enjen, ^uor

be foueijal^e at baUe ncbl^enbiiit ©renbe. 2)a 2>\>mi ^ai^bc ^olf not Oi;

bei>iiben iffe troebe at ber luir noijen oi^erluxniienbe gave, fanitijffebe inin

i berey S^ej^jærinj], Oi] tillob bern at bratie fubefler \>iU tre Sfibe, unber

@iuiia="»^Vter» ^^rfalin;], oi] ber ffebe faalebe^o ea ni) gorbelinii a\ 2)tanb-

ffabet ;ma glaaben, ba ber fom anbre i be 93ortbraii,enbeé 5)iuni.

S)ieb be yoriije 20 ©fibe ftijrebe nu øi^erre inb i ©Oi^nefjorben, o^

faftebe forft 5(nfer lH'b -Siutle. S^eifra fenbte l)an 23ub inb til eofn*

bal, i\} lob 23onbiTne bilfe, at \)\}\é be ]^nffe^e niinbeligt gorlii] meb

bani, ffulbe be niobe barn vaa ^Mm^ø^}, buor \)an til ben bejlemte

S^ib Ci'olH'rbai] b. 9be 3iini) -) bei^al» fuj. S)e l^olu^be iffe at ube--

bliiH', i\} J\oiU]in Kiiibe beni i eii 23ob af 15 S^ierfer ©ulb (120 aUer*

fer @o!l>), fom be maafte forpluite fiij til at ubrebe o{\ ol^cibiinije {jam

ber V'ia ©tebet cfter tre i)UTttert' j^rift. S)ten ^a be fom bjem, Oi] be

fortalte biuib be bai^be maattet lol^e ^fiaa famtlitie SSiMiber» 2]ei]ne, biet»

ber en alminbelij 33cfti;rtelfe; enbelii] enebe^^ be om, flet iffe at iibrebe

noi^et, men beijii^e fii] til ??ielb^^ niob alt bere» ©eb^', faa at ©l-erre, om

(>in fom, ffulDe fiiibe 23yi]bi'n i]aiiffe obe. .^oni^en i^entebe iH-b ipiHimi^ø,

inbtil ben aftalte Xit IMU forløben, men ber fom injien iuMiber (Sire-

batj b. 12te 3ii"i). 2)a ban faalebe^o funbe ffjønne, at bet Par bere» ^en*

fis]t at bri;be g-orliiiet, lettebe \)an 5(nfer, i\} fejlebe inb efter ^fjorben.

^a b«n fom forbi @i)rftranb til betSteb, b^^org^jorbenbeler fii], fenbte bi^n

Ulf af Sauynes? Oi] ^'borolf Siympel, ber nu l>ar ^øl^bing for ©jefterne,

meb (5 øfibe iiib til XWuipaniicr, for, fom ban fai]be, „at o^\iiXi ^Ib \}aa

i Sabeftuerne ber, Oi] taije fij] betalt for 5(rbeibet fom be b(t\t funbe Oi]

Dilbe". 2)ette lobe be fu] iffe fuje to ©ange, i\] M be fom til ^aupan»

*) ^iiaméø, nu omftiintiei- urigtigt ffritft „^camoø'' cftec Ubtafen, ligger, fom

beEjenbt, j^rar ubfiifor ffialollranbfn, fIraaS oocnfoc 23i6, til f)0i6 ^rej^egjelb

bet l)øccc, men t)ar fell) 2(niic):ftife.

^) 2>agen ncconcé iffe ubtn)ffcligt i ©agani, men bo bet fiben (}eber, at i)an

eftec at i)ave oppebiet ben beftemte Seiniin af tre 5Roctter neb ^caniéø, en=

belig begoD fig ctbere og fom om Cnebag 2Cften tit ©ofnbal, maa ijine tre

Stcrtter i)ax>e oocret fra feoeibag ~ ©enbog, igønbag — SJianbag, og tJJlarn

bag — Sirgbag. ?0?øbet paa >:^uaméø oar altfaa om Seoerbagen b. 9be.

Wmi). Dtt norffe golfs ^lijlorie. Hl- ^ '


l0/4 SOZognué ©rlingéfen og ©oerre ©igurbéfen.

f,er, i^fijnbreti' be alt l^inib ^c fllll^c cl^fffomme, Oi] |laf fcercfter 3'^ V^iti

23yi'n, men a\ jyolf traf be iiiijni. Si^eire trojebe fe(i^ inb i DTorcfiov*

ben met» 14 SfiOe Di] (ai]be )ui in-b Sofnbaf. Sjette far On^taii 3(fti'n.

SbiTt^biii]'.'!! ben 14be om SDion^enen lob ^an Mccfe til Siobe, Oi] fore=

ffreu lui luu- iT^uxnb, boorletcé be feulbc bære \u} al>. -^^aa blHTt 8fib

ffiilbe be bele fu] i .^dh paa tre Ci] tre; (i\ boer J^ob ffu(^e ber to i}aa

i .i?anb, men ben tvebie blil^e tilbiuie i\] paéft \\u vSfibene; be, fLMn i]i!

i i?anb, ffiilbe braijc cp iiijennem 2)alen, men nu\]et iMvIii^en, ifær naar

be forn i Sivxrbeben af Sfove eller anbre Sfcber, bi^or ber funbe \u}^i

%o[t i S5iii]bolb; be funbe plynbre, b^^or be inlbe, men maatte iffe brocbe

iipi]et SDienneffe, uben bern, ber for|\n]ti' paa at oferfalbc bern. «^"^in^^ H

23LMiberne", fiu^bc bm, «forftiffe |^ for oé, Oij iffe intte inbijaa noi^et

gorliij meb o'\ ffufle ln fare faalebe^ berfra, at be nof iffe ffude

falMif 33ai]e=5lb eder emebefiil, binn* beve^5 (Baarbe nu itaa: ^

ffufte iffe

labe \nn metret iom et .^ot tilb.uu', men alene ffaane .^irferne, \i\a inbt bet

laber fii] ajin-e. ^yaver nu fun frem paa ^pærmænbi? isiié, nu ba 3 ^«l^c

Soi\ ja ^efalin^ bertil ; ber er mani]e nof iblanbt ©ber, ber fare frem

forn ^olbt-mænb, om jcij enb forbyber bet unber SiP*o Oi] Semmero STab."

3)erpaa lob Hn Sileifet rejfe, Oi] bei]aP )li| paa 2)tarfcben. SDien bete

tSpoben fti)rtcbe effcr, Oi] ba ban ffulbe fee luj om, iHir ber fun faa tilbaije

paa Sfibene. ^an raabre M, at bet fiet iffe i]if an, at alt SDianbffabet ^if

fra SSorbe Oi) lob efibene e^^c, ]\u\ ai l(\\ fmfte ben bebfte jyienbe imiblertit)

funbe fomme i\} fnappe brni borf, beitil bui^^i bere^o Srobriuij fi^ftet for

meilen §are oc{ 5(nftrcn;)elfe. 9)Ten ^olfet Par iaa bib|li]t \>ciii benne

^Mi)nbrini]»fart, at fun faa lobe, fom be Ijcite bPab ^onijen fngbe. ^an

maatte ba fe(i< forfoje f^ neb til 8fibcne, Oi) lob bem for Sifferiuby

(gfplb UXi}C\t ni^ for 3fnfer. .^"^ele S^b^^ri^baijen Oi] ben fi.'liU'nbe Stat M\u

brebe ©ivfebeinerne op ai Smalen, Oi] fanbt ()i»erfen ^olf eller g^it, fun be

tomme .^ufe. Gnbelii] traf be en S^lanb, ber fai]be bem at att ^olf Oi]

^(t Par flin]tct op paa jvjelb Oji -S^ejber. ^rcbai) gltori^en (lobe isuni;

Peb 3o[opiiani] tiltraabte be ba S'ilbai]etOi]et, forbelcnbe ]^

i enfelfe 'J-lof^

fe, ber planmæ^fuU t)if fra ©aarb til ©aarb o^ fatte ^ii paa etbi^ert

S;)M'\ be^ipnbenbe hw bet rocifte af 2)a(en Oi] fortfccttenbe Obelcrj^ijelfei^-

Perfct efter fom be fom neb ouer. jl>inben i^ar fun flnii], o^ ben ft.xrfe

Sioi] laiibe |u^ i en fammen()æni]fnbe 2)uu'fe oi'cr ^tk 2^alen. Sen ii^k

©aarb, 23irfebeinerne bvitnbte, Par ©tebje, bPor be bintlebe metjet Uxni^e,

forbi ^{tiw oilbe ta^ie fat i .^irfen, fom be maatte beffptte meb Paabe

@ejl '). Xa .ipufene iHire falbne neb, Penbte alt 3}uinbffabet tilbaije til

^) Åirfen er fanbfi)nligpiié ben famme, fem enbnu ftaar ber, en ælbgammcl

©taoefirfe. ©tebje ^icfe er, fom tcfjenbt, «^ouebficfen i ©oEnbal.

(t


1184. SJJagnué wcnbcc tilboge tit Sicrge. 163

Sfit'cne, meb Ijinife .^onijeii nu, pM to ncrr, [om ('(ci^e ti(Oiii^e, lai^be u&

til ^^Uijaftranben, tæti^cb ^cincfitf. .^iinbvfbe ®aaitc ffiifle faa(cbfy (jat^e

fiTrct ppbrænbte, oci, ^en fi>r()ni fna fai^re 23ps]b l^ac forimiiMrt ti( en

cncfte (Sainliiii) af vyi]cnbe ©riiiiv^olu' M-

fjcrtien. 5i)iaanu5'5 ^alb.

3niib(ertib l^r .^otii] STaijnui? (ani^t nærnit-nv rnb 8inTre Pj] 93ir-

fe('eini'rne fLn-cftillcbe fii]. ^nw I)al'^e tilbrai]t ji>tntren i 2)titiinarf, mon

beijal' fu^ om Sjaarcn til Seifen, Ijl^or baii ben 8^e 5(pril aiifoni ubnifot

.'(\oni]c()i'nfii nu-b 24 Sfilu*. ^piT |)iiPbe en af Onns? |)oi'tini]fr, §fi faalebeé intet meb ©ilbvci

ffveben at gjøre. J)ette oifer, at ©agnet enten maa oære uegte, eUec

og i)anUe om en anben, nu tffe (ænger befjenbt Siltragctfe.

*) Jfarfagen, ^oorfor ^an tog inb i benne ®aarb, oar maajtee brn, at berfiben

.RaflfUets Snbrettelfe til ^tofter enbnu iih oar nogen orbenttig .S:ongégaarb

Eommen i Stanb. S)et Dar maaffee jufl :paa benne Sib, at 2rbbeb 23iljam i

Q,b(li)olt tilffreo prioren i itaiieUeftojteret, Caurentiué, famt be øorige 25rø=

bre, et S5rfo, boori i)an, naft at inbjfjccrpe bern inbb^rbcij .ffjær(igt)i'b, og

fpøcge om t)t3ortebeé be baobe bet, unberretter bern om at ban agter at fenbe

en ?abning fOJalt berop til ^orbanMing, men beberbem, bvné bet paa ©runb

af gijben mcllfm Jtongerne ffulbe tccre utilraabeligt at labe ©fibet goa til

^'ongebelle, ba at opgice et ftfrere ©teb. (Sangcb?! Ser. R. D. VI. 55.

Siljegvenå Dipl Svec. I. J15). «BJaajfee SJagnbilb-- iJolmen lige oeb SBren,

t)«oc Æong >^aafon >^aafonéføn fiben lob opføre en Sorg, l)ar till)ørt hm

open noEonte atagnljitb og faaet ?Racn efter l)enbe.

li*


164 'OTac^nué Sdingeføn o>3 Svrrrc ®ii3iirbi-fen.

J^ncé, Stébiørn ^cnsføn, oi] .fjollfcll ^cnéfutt, tcu ttiiiafffe paa

tenne Jit, eflcu iintir Opiioltet i Xatinuirf, ^ai^te eistet .^L^nj^ni^ Spfter

g^ru 9^al]nbil^, teu lunete iMret In-ftemt for 5i>itfiinn (5r(iniv:?fLMi '). 93lanK

antre iptn>Mns]iT i 2}uii3nuo\' g^cK]e n^TlMie^^ en .^orolb, ter ffa( kl'e

l>æret en Sen af ^oni) 3>"!1''' M'^

utvo(K]t h-t ent fpnet", at tenne ffulte

^ave efterlatt )uj 23L'rn. £)lu'rboi'et (nii^tc 3)uii]nibo alle )lne betfle jyelf

met. Dfte boitt ban ^uuétbini} ini talte for fine 2>u-cnt; bany Skaler

inire juil iffe laniU', men ^imt ban fat^te, isir i^ott o^ fremfort met 5l>ccr^

tiii^et; tet optOiie» Pi]faa met nu\^et 9?ifalt. .^er i .^oniiebeCe fiE .^ons

i^en Oi]faa ^efL\i af ten iylantffe ©falt, 2)iaane, ter juft isir fcmmen

tilba^ie fra en ^^Mlei^rimi:rcjfe til 9UMn, Oi] i en Dterft taavli»] ^orfatnini],

uten ^Uttec Oi] %H'niic, Uo. at ban innate maartet betle lu] frem. Slien

(jan ()ilfte JixiMuien mei]et knnff, Ov] m^ barn ftrar en ''^^robe \>u5fen.

*) .^ec flaar bet attec i Sagaen „^ong S3a(bemai-j" men efter t)»ab oi^enfor

ec anført fJutbe bet enten oære ,,^ong ^nut," eller, boab ber er rtmeligfr,

.:&ertug S3albfmar, ber, jfjønt enbnu iffe formelig ubnæiMU til ^crtug, bog

i Siplomec fra benne Sib fører ^^ertugétitlen.


1184. «OTagnué bragrc tir Sergen.

' 165

falb. S^c t?i(l)i', ffli^be ^e, tjene oi) ft^Iiie ^nm, oji (jetter t>ø mct> ^nm, l)cn

rette .^oinie, ent) at tjene lutn %h't\t, ^er iiiiini 5©t ^aut^e til at l^orre

S\inK\(. 'SM^- ban ofte lii]ilen^e i^cjrfaft i .s^aiMiene. øaalete» ()ar (jan

in|1 lii]s]et en3)ai]>3 Sit» tH'^ i?ans]efun^, t()i l>eb i^enne SejliiUK^ Mt M

rimeliiUniy, at bane SRa-nC» fif fat \>ai\ en ^eel SDUcnl]^e v^ar^ftene (^aar^e

.i^Pt'i?fiftene) fra S^eleniarfen, ^er a(^ere^e i ^en S^iD inir en ^^tl)^^'lil^ llb^

førfel^oartifel fra øfien (SkfSan) men fom be nu — Oi] bettc Mt maaffec

iffe ufæMmnlijjt — anrenbte til Sjtaaben -). 3 HiinarM;é G&ummerbu»)

\>u Cifter laa be en t^cel Ui]e. 3)ii^fe Cpl)olD nebftoi^e boi] iffe SDiobft

\}Aa bane ^-olf; be bare tiH-rtimob beel li)ftii]e Oi] i]labe, oi} fornøjcbe fl|}

feb alffen^o Sei], (ji^or be laa inbe; fun X\oni]en i^ar noi]et ftifie ^). 3

.R:armfunb, l)bor be laa to STætter (8be— iObe^uni), fif Dan be ftn-fte )lfre

6fterretnini]er om 6berre^ 9lejfer af ^rai]tem^Tnb, ber fom fwx Seri^en,

Ol] fom nu \)Vit 3)ai] fejlebe bem forbi. ^)an fenbte ba to ^Piccnb, ber

felb \[)r\eé at l)aoe baot bjemme i 33eri]en *), op til Spen, for nærmere

at ubfpejbe jvi-H"bolbene. 2^e rejfte affteb 3^irybai] 9Tat (b. 12te) oi] fom

tilbai]e 2)ai]en efter, meb ben 33effeb at tre af iSirfebetnerneé (Sfibe un*

ber 5(nforfel af øiHna=^^Vter laa i 23i)en. 2)iai]nué hc\> M fine Stutnb

at Uuy 3:ielbini]i'rne neb fan fort fom mulii]t oi] ffynbe fi^ a\]'tt\^. ,Mt'

febeinerne," faijbe ban, «ere juft nu i SSeri]en Oi] PiHe nof gjerne ^o(be

S^riffelaij meb @ber, men fiineé bel at bet tilfommer gber at ffjenfe i

Sv-Ci]rene for bem." jSeb biéfe iDrb btebe ade i]labe, en|)ber ffimbte \u} at

^) Soecced


166 SKa^nué @rling(Sføn oij ®u?rre Sigurtéfon.

inttaOft lin ^[&\>é, Sejlene blcoe ()qfc^l' Ov] ^crforu^fn ttvui]te nuin Sta*

reine, t("i 5I?int»i'n l»au fiMi] ^2'ii^ll'in^, Cii ^ct l•ellnc^e. .(tonij 2)iii;]nu» fe(l>

ftyrete „efi\]i]en", fom fccMMnliiit, £)rm ^UMU]!.UH•L>^el• «©fjolDmcien," STifo*

lu'^ .^ui^uni^ „(Si-fe|'ut)en," (m SDi^efei?!^, finn t)an (uUl^c fånet a\ (5rfebi=

ffoppcn), a^iutuin (^huiti^fLMi „9{eincn," i\} ®jeftiTne ()ai>^e „3)ii)f(e=^loi)i't,''

et ftort Ortcrfarerffil». 3>a ^e fem et 8ti)ffe paa S^ejen, beiU)n^te tet ut

fille fterft, paa S)lm\ar\é (Sfib i]if ^la\t(r\ nf oi] flini en 2)lant il)jel, Oi]

^onj^en» Sfit» fatte fiui flHtrt, at en af etavnboeine, t^el» STaon 3'l)Qralt»e

S^brpm, ]\u}tt: „M MiiUT iniatt (ua* forut) paa 3)vrffet, ci] t)et fprut)er

entoi) om ©arene; g^rembDiiijirne jaa ^elft, at man fejlete mintre ffavpt."

^'ongen rejfte \u] oc\ \\\mU: Jei] intfte iffe, at ter ffulDe iijøveg ^It) op

paa l^æfftt etler forut paa earene," ot] bot at man iffe ffulte tatie

mintfte 8uoft int, men fetter fatle til (joat 9iel> man ^aote. 3!i^ory-

Da^en (ten i4te 5?iini) bet Stutmuntetit Comtrent ,^I. (}alt) to) fe|(ete

ilonijen int paa jl>aai]en, o*] Iai]te til liije l^et 93ri)iiiierne, \)\}ox ^ani>

S5utnt> oioMiffeli,] fprani] op. Sirfebeinerne, forn iffe bal>te ^urt tet

mintfte til 2)iai]nui>, Oi] ej bafte noijen 5fnelfe onr ban^ .^omme, forent

Ijan nu met ®et inir tnn lii^e int paa ,?il'er, fore forfartete bit ca, tit,

noi^le efter tine jBaaben, antre fun for at frelfe fiij; aOe fammen foi^te te

ut a\ 23i]en, oc[ op i ^fjeltet, blH^r tet fnart luir iianffe riJtt af tere»

©fiolte; men.Oefluniierne fif toi] intb^ntet Oi] trccbt SIretioe aftem, teelé

i, teel» olHMifor 23pen. 3^e h\}i i S;>a\t .^Kttcrne af tem, Oi] lote .fvrop-

pene liiiije noi^ne efter; Sluiiinu» forbot entoi^ iittrijffcliijt at bejiraiH' tem,

forent \)an fom tilbai]e iijjen, ta tet, forn ^an fai^te, pai?fcte )li) betft for tem

at liiii^e ter til %\m i\] .^unt. 2)et iHir nemlii] nu f^irft oij fremft ^ani->

.^enllijt, at opfOt]e oc\ i]jore tet af met ©oeire, metene tenne entnu laa

inte i SoiVUTl orten ih] faale^fy ej funtc untflippe» 3^erfor |)al'te i)an

iffe man;]e S^imir al bcnti]ioe. .\pan lot ftrar blæfe til l^binij^^f oa, talete

faaletco: „.j^er i 33i)t'n lu^nter 'm nu ten famme .Ipjelp Oi] 23iftant af

3ntbyi]i]erne, fom 3

\o^i)^n altit ()auc lurret faa tnllii]e til at pte baate

min ^atcr Oij miij; ^er bar te^uten mit ftatii]e ^jem, faalvTni]e iaj fat

i ^ret Ol} Slo; ()er ()ar jei] oijfaa man.je g^rænter oii ^oftbrotre. g^or

tet forfte aiiter jei] nu at opfo^e 8oerre oi] prette en S^pft met l)am

naar tet er i]jort, tænfer jfi] at fomme tilbaije ^it til 23i;en, itet jeij

brini]er g^ret Oi] (Slæte for oi> alle." 3:io|e Ort befiHiretet> met iurii]e

S3ifalt^oi-aab, oi] alle faijte: „(^ut late ©ter fomme tilbaiK i oiot S3e^olt,

^erue, o^ i tenne gert opnaa 5llt, i)\.\\^ :3 nmatre iMiffe". Xerpaa i]if

bongen atter ombort, lot blæfe til 5(fiejlinii, Oi] forlot ^pavnen entnu

famme 5(ften met ten ()de ^-laate, paa ©ii'ffi"ffn*i't- '^'•'t ftove '^liHj neer,

fom imitlertit inir fommet paa ©runt i^et fjæren, Oi] iffe fom affin-enb

ut paa Slatten, gor Steften laijDc man Siicrfe til, Oij betraijtete tet bift-

;


1184. Staj i g^ovffiorbcn. 167

nof forn et ffenit S5»irft'f, at itoni^ené «Sfib vet) Ubfeiliiii^en imv fna In-fat

met) .^'iMiifcr, at næftfn ()l>evt enefte S^oiu] inir l)^•^ltffet af bern. £^m

Slatten fei(e^c . faa S-fitn- inbe i

SlorefjorDeii, ()i'Df ()an, forn be fai]be, tnii^be jijovt mani]t oi] mei]ct i^nbt.

Sjette 5>Mibffab l^iifte atminbetiij ®(æbe i -C^æren. „5lu/' beb bet, „Dac

ba enbeliij Skiben fommen, ba bet Difte )h] at iHtre (3i[H eijon ^i(je, at

brnne Ufrebyftof ffulbe Mii'e ti(intett]ioct, ber i)i\{^\ic uM faa meijet onbt

i STorjie, at bet forft feent intbe funne opref(e." ^Manbt bem, brr f(Di]e

fli] i ^olije meb 2)lai]nui^, næl^neé 3^ar ®l^a, en anfeet 2)ianb, ber bo*

fbe \\aa .^prftranb. S^an fab juft til 33orbi\ ba man \aa aJuifVUiy'!^

?flaabe fomme fejlenbe, tiebe ftrar neb til Stranben, Pij roebe n^ til .^on=

i]effibi't, (nior a)iai]nu» tin] iinob l)ain mrb aabne 5(rnu'. 2~a ^laa^en

forn til bet *:2teb, {)i^ox ^jprben be!er )u], ftiivebe 9)uu]nut? ftrav inb i

STorefjprben. 6}a\v?' g^laabe l>ar ba 26 ^Scjlere fta-F. 3^e ftefte a\ >Sfi=

bene inire ftove, fei bemanbebe oc\ i enl)ber .Spenfeenbe i]obt ubruftebe.

Aon;] t^oerre i»au iniiblertib, forn oiunfor er omtalt, myS fommen

tilbaije fra 2^0i]ot til Sofnbalen, Oi] laa Ueb .Spui]aftranben, i STvTvl)es

ben af ^^emreite. S;}an oi] ^ant' SDiænb \ai juft feb beret' Stlibbai]!?-

maaltib, ba ban ^prte 5b\ii]tmænbcne, ber ftobe ol^pe x>aa i?anb, tiiie mel*

lem fli] om at be \'aa en beel '^M eejl fomme inb ab ^jorben: ftun-

bom forefom bet bem fun at l^æve fer etler fi)0, men ftunbom fpreMe be

|u] mere aii, Oi] ba funbe man talle ti, to!l\ ja enbnu flere. S^e talebe

tmeflem |li] om, ^iHib @fibe bette funbe lutre: nojle paaftobe, at bet fun

Hv (goijnejætjter, ber fom i een ^lof fejlenbe fra S3eriji.'n, mai anbre

fyntfé at bet faa liiiere nh til at lutre i?ani]ffibs.>=8ejl. flu-b at ()orc

benne ITale jlob .^ontjen o]) fra S3orbet, ot] !]if felD op til ^\ii]tni, for

at fee Ijinib M Par; ber floffebe fij] ftrajr flere til, Oi] enbPer fiemfatte

fm ©ierniui]. '^a Sperre en ^tunb l)aPbe betrai]tet be fii] n^trmenbe

©ejl, fat]be ban: „\^tt er iffe at bolije for, at ber er Ufreb for.^aanben,

t^i bette er i]anffe inft i'ani]ffibe." 4^an lob ftrar blæfe til i'iuibi]anij.

Ol] ba alt 3)ianbffabet Par forfamlet \iaa (Stranben, tog ^an \aaU\:'eé til

Orbe: „(Snbnu enganij tør bet o,aa o^^ sBiifebeiner fom for, at lu faa et

aliHniii]t 5(rbejbe at brai]eg meb, t^i Ijer nptter bet iffe at nfi]te for, at

.^oiii] 2)iaanu5!i fnart fommer for at fee til oé. 3 i'ii^f afle, at en ftor

3)eel af i>ort SOlanbffab er braget bort, noijle til 93eri]en — oi] ®]i^

PeeC, ^i'orlebey bet nu er ijaaet bem, — anbre iu^ til .(Wuipauiier for at

brænbe ber; bere» .jpielp maa Pi \aak'b(é unbPccve. £)ppebie Pi nu.^onij


•68 ?Kagnu§ ©rlingéføn 03 ©occre, ©tgurbéføn.

S)Taijnu^ ^er, ta Difle ln faa en £?iierniai]t at ftribc mot», ber er ftørre

enl) notjenfiiibc forben, faa ofte forn im r((ei*^o ^atu' fja-nipet mot) en ftøiTc

©tijvfe. 3i'il ^'if derfor, at in nu tai^e oou S^ff(utninii, om ln ffuUe

Potn- .dampen iffe man^ftel•fere ent» vi nu ere, eder ln fPiitte i}aa i i?ant>

Oc] labe Sfibene i øtiPfen. SOien i \aa §alC) er bet lu-l at nierfe, at ln

juft iffe bal^e i^jort oé til JBen» meb golfet ()er i *2oi]n, Oi] .^onii 2)lai^-

nuy in{ ba in^felii^ fætte efter oé meb alt fit SJTanbffat', Oi] me^ ])am tien

i)(U 5((iniie, ^inn'^en in nu in^nbe o;?. £)i^ fanbt at fii^e, ffa( jei] nu niifte

biéfe ©fibe, forn jei] meb faa ftoc 3)iø!e, dc\ \aa mam]i ^arer ^ar er*

^beri^et, ba anfeer jei] bet iffe rime{i(]t at je;] nojienfinbe mere prøfer paa

at faa mii) @fibe i STorge, Oi] enljiu-r afC^ber faar ba fin'i]e for [la, feli\

forn ^m b(h\t fan. 3'"'blerti^ in( jeij iffe i^eb min (§i]en11nbiii(}eb ubfcrttc

@ber for faa ftor ^are, Ijins? 3 5(tle fful^e antajie ben for uoinninnbelig,

men )?aa ben anben ibe in( jei] \)(Un iffe forfærbeé etter beflutte no-

i]et anbet, bln^ >f)ciibini]ernc oij be øDrii^e .^rii]ere fee noi]en 2)iu(ial)eb

til at l?olH' benne S^ijft." 3^a ^on^en balibe enbt lin S^ale, funbe 9(Ue

ipbt ffJLMine, ^inib ban Oelft inibe, Oj] faa fluii^t fi'e fn ^^^W tit 3^ø^en M-" 3)i'^fe Orb

imfte meijen S3efi]mrini] boé 23irfebeinerne, tbi be funbe iffe inbe, binlfen

^onije ^an meente. ©i^erre i^al^ berpaa 93efalini] til at tai]e S^jelbin^erne

ncb. Ol] ro inb ab ^-joiben laiii]y meb Sanbet, for at møbe be to >Bfibe

fra ©ofnbal, efter binlfe en Sfube fenbteé inb i flDi^enbe •^aft S^aw

fovorbnebe, at ^loninoen i binrt ^''alin-um fun ffulDe forrette^ af een

SJianb; ben anben ftulbe ibelii] ro meb 33aab til Oi] fra iianb ci] brini]e Stene

omtnu^b; ben tre^ie Oi] atle be imio^e, ber ini]en anben S3effieftii]elfe bal^be,

ffulbe fætte 3]ii]i]iirbler op oi] i]iore ©fibet fhujfarMijt. 5flt bette ffebe

nojai]tii]t fom ^an baobe befaler; be @tnn, i)an Ijafbe labet ubbele, fom

nu l^el tilpa» for at bi^W^ft^ a3ii]i]i)rblerne, oi] M vat, fiijer @ai]aen, let

at fee ^aa Sirfebeinerne, at be imve minte til fligt. S)a ^iin øfube inir

fommen et ©tDffe inb i 'J-jorben, mobte ^en allerebe øfibene, fom ben ffulbe

^ente, oi] ta golfene omborb paa biéfe fif at inbe IjiHib ber inir paafarbe,

^) 3 'Sagaen : kominf^ i hel selja, b. e. fcctfe en .^onge i Jpel (i be Søbeé

Stige)} 3;atfmaat)cn „t ^cl" er ben fom enbnu bcuge^ unbeu gormen „it}jor,"

[om „at flåa iljiel," og „i -^d'' b. e. tit be Søbeé Slige.


1184. ©(ag i g^ovffjorben. 169

ijal»e te ju] til at ro faa i'o(bfomt, at te, \M be nærmcbe ficj ?y(aabrn,

Ol] enbm-r lM(^e lutre bfii føufte, fotn (linanben for imr, iaa at 5(arerne

C{it al „^i i)a\}e nu anM at beftiUc," xaabti Sl^erre, „ent) nt fpilbe

9lonmi]m for binanbcn;" i]aO bcrpna iSefa(ith] ti( at brqe iiib mo& i^anl),

Ol] ber at oppebie .^^oiu] S)liii]nut>. S)a luir imni oi]faa OlePen færbii] met» at

Piiii)i)rMe (Sfibeiie, Oi] ben a)laéfc@tencpar lnMi]t omborb, foni anUhu^i^ nob*

Penbii]. ^^ané nccfte 93efa(ini] luir at fore ^anbtoiu] op fra 25ai]ftat'nen,

Penbe j^remftaiMicn u^, oi] (cCi]i]e -farerne fvTrbii]c til Sbniiii]. £^i] enbelii]

befatebe ()an at atle ffiilDc Pætnie \u] Oi] taije ^^ia^é, ()i'er i fit 9tum.

2)a bette Par ffeet, (]iE Ijan i iJanb, oi] ^en til en libcn 23eff, forn ranbt

^aa bet 6teb: ^er (ob (jan |li] ræffe 5BaffePanb, oi] line .^tdtber i'i^\fe,

forn om t;an ffiitce i]aa tit et ©irftetmb. .pan^ 3)rai]t tnir bruunai]tii]

fra 3:op til ^aa. 3)erpaa i]if ^an neb til en li^en .fvlippe, unber OiMlfen

i)m^ ©filt Iaa, for enbnu at tale noi^le £)rb til fme SDiixnb. jQan Pilbe

^olbe 111] i SfibijftaPneii, nini golfene toi]e ban


!•" 9J?a.)nué (Scllnijéfen oj Soerre Siijuibéføn.

©rt ^ef(uni]ernt' forn {æiiijeu int) i ^jcrtfti, ^i^ov le intfie at le imu

flia CjeMif inllf fce 93irfd'finenu'y aIii^Ii' lii]f foi' fijl, fii"i'lf le *Sei-

lene nei, l\j (ole 8fibeiie Irive inl for Jyarteii. Sa l'ave Oiifaa le

fiidt iHxbnele Oi] flaiifærlii^e. Monc{ ^Dfiii]niu^ fororliielc, at le to flore

@fibc i jylaalen, ler ^mlu} t^are .\\iohIlan^éffiLn•, oij iffe faa i^olt ffif^

fele til •SuMiiiu], neiiiliy (^ii'fte-^-li}\ier Oi] 5{yt'jorn ^i-^"^!'^"'^ "^fi^ ff"'^ave rijllele. ^^i)

^^''^^ t^f ^^ fifftc ville anfec let for en j]ol 6nlc

TI^M len be(e Stril, om lette inu' len filile ©ani^, tverre Oi] jei^ be^f*

fele at fræl^e lenne Jelinij Oi] S^icje; let er t>el iKTilt ar bele (5)Ul om,

Oij lertil ftaar mit -i^nnb. ^^ Hz fun fem 5(ar ijammel, la .f^oflin*

gerne Oij i^anleté ^olf ^al^e mii] ^onijenarn, o^ fiiu 5(ar, la (Sifebiffop

CfDftein ti(lii]emel Salaten fra 9iom Oij afle ^anletc-' i?yt biff opper inlvi*

eie mil] rit iloiiiie: la far je»] faa baun>:?(ii), at jei] biHTfen fiinle vaale

for £)rl efler (5"l, oj fpnreé belre om at (etje mel anlre Smaalreni]e,

cnl at |lMe mcUein .Jpoutiniier. ^ffe attraaele jei] .^on;ieliMnmet, Oi]

lilen ©Utle bar jei] ^ai't af let. DTu er jei) 28 3far ivimmel, Oi]

i le \\i\U 8 3(ar t)av mit ^teiumente lutret baale mii] fe!u Oi] a(Ie

Sanlety 3"^bpiii]ere til SfaleM; nien len alnutijtijje ©ul (onne ?nine

ajonner Oji ^poi^lin.UT, faai^el fom ()e(e 3(lmiien, at le le^.?iiaijtet ]\u fjær*

liijt (uil^e fUuit mil] bi, i\} troIi,]en bjulpet mii] i \\h\ .mani]e 'Jarer, .^cr

be^oiH'i? iffe maniie OpminUrini]!?orl. 3 K^

»itte, blun- nollHMilitjt let er,

at en()iH'r brui]eu \q fom ban belft fan, Oi] vi baiu' nu, (Sul ffiel^oiv oivr=

f(olii] Jdfefturfe, la ler oiU'ra(t, bl>or ln anlob .^Dften, er femmet Je(f

tii Oi>, melent ^1'erre lerimol bar aliprelt line go(f ^il Oi] lil, oi]

nu fun bar en (ilen S^eel ti(bai]e, ler le^Milen (ii]i]er ber inle(uft o.] ftitnjt

i Jjorlen foran oy fom 8auler i en iliM. ®ul (ale o^ fomme ]\w[c'

le;? fra letfe 2)Tole, at IM jllen funne iHxre i Jrel Oij ?io for i^ore §i*

enler, boa^ enten tn ere i i!iue i'((er leie!' 5'n ftccrf 23ifalls?nium(en

(ol olUT len bf(e 'P^fr, Oij a((e fraiele \}ih\ een ©iHur «^Jaf for bvert

et £>rl, ctKe .inuS' vav,

fom ooenfor oiift (II. 842) fob 1156, I'an bleo taijen til .Koiuje 1I6I, altfaa

fem 2(ac ^ammii j reb fin «Kronitnj ]I64 var f)an fof"^'':^ 8 2f,u- gammel,

men f)an t)oobc maajfee (fe ooenfor H, ®. 9-38) i Septbr. 1164 cnbnu iffe

fi;lbt (it 8be "Uar,


1184. a efibene ftrar efter nu^bteé. 3)a 2)iaviefuben ffuli^e foajé meb

^orftaiMien mo^ ^vienben, ijjovbe ben en lani} .$lroi], ci] forenb ben Ijaobc

faaet Pen^t, tormbe adercbe 3?taijnn^^'é 5fibe meb '^orftaimen mDt' Dena

S3aijbort'i>ribe. «ifeijijon laa Peb bet fiemmeifte Ofeium, Oi] bernæft be

') 9?em(i3 Ulf af 2auuneé, f)Dié vinge >^ei:fom|l altfaa f)ec ubtrpffeligt onitfl(eé.

^) £)m SSagnué SJJancje fe ooenfou ©. 41.


172 iOZa^nué Sriingéfen og ©oerre ©igurbéføn.

cin-ij^e (ccnijcr fcrol^cr, cfter forn be fif 9iiim til. 8tvaj: ('fiiDntte ha m

()i'ttiii ^K\m\>, ba .Oeflinii]crne imve mtsict biMu]e til at atieiribe. 23irfe=

leincrne u^i]te ineft at bæffe lu], tbi i '^Ln-ftnin;V'n faibt bet betn ncijet

Uijreibt nieb Sftiijretut, bele glaaben brei* cftrr^aaiiben inb mob ©tranben,

Olj $?rariefiiben forn imeflcm be fieii^tliiie 3fibe Oi] Sanbet *). 3^a ^mwh]

(2iH'ne, lebfai^et a\ ]u\ J-i\Tiibe ="^Vter SiocéfiMi, i rn 53iiab, roebe \)en til

(Sut .^otiiVofoné efib, Oi] raabte berop, at be bare lu] baarliiU oo, mobs

loft a'i> ; be ffiilbe ro iiben om bet ftore Sfib, til ^icnbené niinbre Sfibe,

Ot; fee til at jijore fio, til .^erre orer ^enl, 2)er|.iaa roebe i)an fra «fib

til Sfib, fatte SDiob i |lnc a)uTnb, oi] fai]be In^or enbfer ffulfc htijiie til.

Sa toije 23irfebeincrne 2)iob til \'u], laiibe fjeft frem, Oi] ajorbe et \)(\Ui\t

Sfnfalb, ber iffe befrarebe» tnrb minbrc v^eftii]beb af ipefluiiijeriie. Siii

inlbe .^oiiijeii tilbaijc til Sfiariefuben. %\\a avarten bcrben floij en ^iil

neb i (Stavnen lii]e oin-r ban» .^oiu-b, i\} i faimne £)jeblif en anben i

ilantcn liije tn'b ^ané .^iicc, mni ban blei' llbbenbe uben at forandre en

Stine. „St farliijt ^^fu^, .^erre," fai^be ^^^eter. ,3)et rammer iffe, forenb

©ub imI," iHir Soerreé «Slnir. 3'"^^Ii'i^t'b Mx ^^Hle= Oij ©teen * 9u\]nen

paa SDiariefuben faa iTærf, at ban iffe funbe fomme omborb, mon maatte

ro i iiiin^- ^M famme 3^ib laijbe ^iiuiian ®auti'fLMi i ben fienbtlii)e

glaabe til 2i\n^ meb fit Sfib, bentebe en 3)ia;nt]be flHxre ©rene, i\}

lob bern bynije i S)ca>ofeini» [\u 2)iaiiefuben, beelt fra ^orrummet Oi} til

;Dferummi't, \dn at 23efætniiu]cn fif en flein SDiebfart. ^ictt Ht bet bOi]

*) S)e f)er anførte 6nfeltf)ebct: funne gioe oé en ret ftac goreflilling om Sfi;

beneé Stilling unber ©laget. Sette foregif iffe, forn bet alminbeligDiiå

plejer at [igeé, oeb gemreite, tl)i bec ftaac ubtcpffeligt at gtaaben roebe

berfra locnger inb i gjorben, inbtil ben mebte be to ®fibe fra ©ofnbal, og

bette fan ej ijave tæret Iccnger ube enb tjalowejé inellem 9iorneé og ?)!men.

Siefet, ber tog Ufcfigten bort til «^ooebfjorben, oar 9torncé. ©oerreé Sfibe

laa i en Siccffe meb Sagjlacnen niob bni fi)bøfilige 9?reb, og roebe berfra

førfl lige ub, for fiten at brage til 23enrtce, for at møbe gienben^ men bet

t»ar benne SSenbing, forn bet ej Ii)ffebe6 at faa ubfort, og 9}Jariefuben, ber,

forn bet uttn)ffe(igt fige», laa j^berft, altfaa lorngrt til SPagborb af Soerreé

Sfibe, cenbte enbnu SSagborbfiben til, ba 9}?agnuc'é ©fibe, tjoié SJæffe

banncbe en ret 23infel meb ben, ©oerreå ®fibe førfl l)aobe tnbtaget, tør:

nebe iniob SKariefuben, bog, forn man feer, fun Denneå forrejle Deel, ba. Ijele

eti)ffft fra bet fremre S^ferum og agter otjer enbnu oar bart^ Sfeggen,

9]^agnué'é pberfte ©fib mob ®ti)rborb eller nccrnieft .R)}(ten, naaebe ej I(in=

ger enb til bimt Sferum. 3 benne Stilling brene begge gtaaber mob Si)b:

øftfi)flen, ibet be foajcbemere og mere mob Sti)rborb, faa at 9}?ariefuten, i boié

bele gorpart fienbrlige Sfibe l)av^i b^get ftg fait, og fom mere og mere

forn til at t)cnbe Sti)rborb|ti>en mob 2anb, ber»eb nccjten afjfareé fra ©ocr;

reé øorige glaabe. Soerre gif nu fra S3orte faa ®ti)rborbfibe, og ga»

6rif .Kongéføn, ber rimeligciié oar breoen meb SSagftaonen mob ^i)flen,

£)rbre tit at ro uben om og angribe gienbené minbre ©fibe.


Il8i. ®[ag i Storcfjorbcn. 17

Arcmlnii^tierne paa 9)tal•lcfu^en, ber ki^te bon (^aar^eftc 35l)|1[ at beftaa,

tin ^lt tnir ^etllle S^cel iifefibet, t>er fornnmiielii] imr befat of ^e fienbt-

Iii]e iSfiOe. Se talte ba iinedem fu] om, at nu Di]faa'^orrum!^mvtnt>cne ')

Inirbe ItMine .^oiujeti for ben SJtjot» og be fa^jre ^joitelflæber, ^an batU

i][M bern. 3)e, forn fare i 33ai]|'tai'nen, raabte H til Stiirborbini^erne

at be ffiilbe ro frem: biéfe gjorbe faa, Oi] beri^eb forn Sfibet faa (angt

from, at ^ffiitjen nu laa beb bet ai]terfte £)fcrum 2), berbeb fif oi]faa

^orruiii^mænbfne Oi] afle 35ai]borbini^ernc nof at beftitte, H ber iffe (aa

ficrre enb 13 ®fibe paa benne @t^e af S)iavii'fuben. vf)efluniU'rne brutjte

%M(e, Kefjer, oi] en |ieel 2^cel af be for omtalte iparbftene fra (Sfien ; be fa=

ftebe .^aanbfare Oi^ 'iPaalftafe, i\} anrcttebe ftor Sfabe, men be Pare iffe

nær nof til at fomme i ei^entliiit ^^aan^l]emvTnlJ, tbi ta bere^ iSfibe tu'nbte

?Vorf(ai'nen, iffe 3iben, niob SlUariefuben, Par bet Panffelii]t at entre. Sir*

febeinerne fif iffe anbet beftilt enb at bccffe fii]; flere af bem fanf btibe

neb af 5tnilreni]elfe alene, uben at baPe faaet noget (Saar.

SOien meben^5 .dampen rafebe faa beftigt omfring 9)Tariefubcn, ^aPbe

imiblertib (F'rif .ULMigi^ftMi nieb be joiu-ige i 3 Sfibe efter Si^erre*^ 23efas

ling roet uben om ben, Oi] giPet fig i i\aft meb be minbreSfibe, af (jPilfc

ftrar tretten, eller atle be, ber iffe Pare beffjeftigebe meb Suiriffuben,

Penbte fig imob bam. ^er baPbe S5irfebeinerne ^orbelen paa fin @ibe,

ta bereé ©fibe fare ftorre og talrigere befatte. SOien iffe befto minbrc for-

fiHircbe .f)eflungcrne fig meb ben ftorfte S'appert)eb, faa at bet en @tunb

imr meget tinolfomt, bl^o ber iMlbe faa DPerbaanb, og be unberftøttebeé

berbo^> af en 3}uTngbe (Sogninger, ber laa i S3aabe og ffobe paa Birfe*

beinerne. Xa lagbe ©rif fig @ibe om


174 SWagnuS Sriingéføn og Soerrp ©igurbéfen.

jieriic foran fig meb %\ah Otj ^Ui^^, cg fic(^te en S)tccngbe. .l^ole ben

flOiltcnbe Sileniicffenuv^fc ftputcbe LMn^^er inb piiii ^e fire ftovc (Sfibe, bcc

iffc ciuving fun^e vumme bern. gra (Sfeiigen, S^uigniié^é eget Sfib, ter

laa nccrmeft Sant, (t4' en ^eel 2)rel ol'er(HT^; te tre ølkrige, nnnlig

£)rnu5, 5(obiorn» og ©jrfta-nes?, fanf unter ten oi^erinTtteé JProcngte. 35a

(giH-rrc, foiB ^ittil lunete maattet bolte flg \\(\a i!ant, faa ten bcltige

genting, Sdigit bafte tåget, [fyntte ban llg met ^^H'tcr net til 23aaten,

for at ro ombort. 3 t^t faninie forn en Sfute vDen^e til i?anb neer

in-t: man flinte i .Spail iffe fee, om tt1 iMr Senner cfler ^yienter. Slien

®oerue raabte tit tem: „vent om, fbi nu flpgte tel" 3)e gjorte faa,

roi-te ti(bage iyc\ toge ftrar^ejcn ut efter ^yj orten. „.^jentte3 ti»fe golf,

.£>evre/' fpurtc '^Pftrr, „e(Ier bl^orfor talte ;3> faafcteé ti( tem?" „35ar

tet ta iffe," foarete £l'evre, „tet enefte, jeg funte |lge, ibidem tet ]\\a

\>AtT' ^an fturete nu (ige til fit 'Sfib, gif op i ^oftingen, og iftemte

ftrar Kyrie eleison, af ©Ktte oinr fm ^ejr; te oorige ftemte i met

barn. 3"i'^'i'i'ti^ fin-ang .(long 2)ragnu^5 og bele £Oiantffabcl \>m bane

8fib ol^er 23orte; te flefle, ^^''•'riMantt Sliaiinu^o fo(i\ trufncte, te, fom

fom fil 2ant, MeiH' træbte af en 3^eel ©irfebeiner, ter aUerrte ftote

fvxrtige paa A-jvtven til at motlage tem: fun meget faa untgtf ber Spoten.

STogle Sfufer untfom i^et at ro ut a\ gjorten. 23irfibciniTne roete

omfring paa Smaabaate, og ti\Tbte mange glenter, ter fogte at rette

fig

i^et ©rømning; nogle fif ogfaa ©rit, blanti tem alle te, ter t»are

beltige nof til at treffe \>(ia bongen felo; ligelete» ffaanete Sfibj?fti)rerne

tere» gra:nter og jIuMiner.

ølaget baPte tåget fm Segpnteife om ©ftermittagen. S)et «Sole*

glaté S'it (omtr. .^l. 9) begiintre (gtriten for 5lli»or, lH't S)utnat

var alt forbi, cg 3flbene fortojete og rjeltete. Xen eejr, ^\>me nu

bal^^e vuntct, oi^evtvaf infr ban'5 og ban^ STænté triffigftc gorpentninger.

3)e baote fjæmpet mot en nccfren tobbelt £^l'ermagt af tapre, frigi^fmis

tigc og forbitrete glenter, ter atlerete an\\h\ fig naften lMt'fe paa Sejren

ber fantt ingen Crerrumpllng @tet, beiler iffe inttraf, fom PeD STor-

ney, noget uforutfeet ^ilfixlte, ter utbrette paniff ^frcrf blantt gien*

ten; men aUigelu'l bleo (?nten paa .^\impen ten, at glentene 2)iagt alte*

Ué t\m\tct\ SXono, 3)iagnuy faltt eller omfom met fme fovnemfte vr)oi^tin*

ger og en Siccngte golf, og alle f)an» «Sfibe enten fanf eller erobrete^.

Xe galtne'0 3lnral angiiu'^^ til 2000 ^), altiaa et florre 5(nta[ ent 23irfe*

beinernei? bile .^lær. U\ te faltne efler omfomne .poi^Miiger nccrneo for*

uten ^^lagnu'^ ten før omtalte ^-^aralt, .^ong3"gf'^ ^i^^n, 2)iagnu-ii 2)iange,

£^rm Xtong^obroter og \)Mé >5on .^i^r ©teig, 5lébjorn S^-^n^^fcn fra

^) Slemlig atten >^unbieter, aUiaa nøje beregnet 2160.

;


1184. ^ong ?0?agnué'é ^atb, 175

3^()jorn, Slkplialt), Bm af 2fon ^aCfer(c>f)?n, ^nal aa Sanb forn en (ebi;] ^'ilffiicr, bal^be ban bOi; aflerebc orb=

uet bet A;->ele faa bd, at bi't mu}t i]if af lu] ftdi. SJien atliiiebel bar baii^o

,^e(b \aa uformobet Oi] paafalbenbe, at bans^ jvienbiT ll^en enbOtj ubfprebte,

at ban ffulbe bai^e b»u^t en ^er meb (la, paa S^Oi^et, d


^ • " Si^erre Sigurbéføn.

blæfe til .^iui5?tbinij. ^>fr ftol) l^an op i\} talte faalcbeo: „©ut fell*

ffuflc IH tiiffe for Vor Sqr, tbi bnn bar nu i ^ette (Slaij mci^et tijtelU

van^e Socbfnne li-jefcm oar bletjet en Sof, føjte enbelig Siigeté ©tormænb

i bcreé fromme Sivr at raabe S5ob berpaa, tbet te tobe en ni) jton^je i}e']ti-

belig falne, tntoie og !rone, for at ingen efterbagé ffulbe coDe at Iffgge

^aanb paa >^erren» Salcebe. ^ibtil t)aobe cntnu ingen ber cctret inbuiet

til ^r)t]u paa firfelig 25iié, men entjcer, ber i Sptbfen for en C^prøréfloE

t)at)be brocbt bongen, tiltog ftg netop berceb ben fonge!ige SJJagt og fSar--

big{)fb, fom ban en fcje Stb berefter igjen paa famme SSiié maatte efterlabe

fin Srabémanb. 9iogle i)am troet, at ^iin Unblabelfe af kroning t)aobf ftn

©runb i d)riilelig Senfolb, faafom nemlig ingen af be foregaaenbe JSongec

^aube fortjent at frones. (gaalebeå, ba ^aafon, fom t)ar'be fulgt erter ben

af i)am falbcbe ,Rcng Snge, r»ar brocbt, og Sroiicn fanbre» at tilfomme en 2>reng

»eb 9tapn SJlagnué, Sngeé ^rctnbe, lobe 9?iget5 forflanbiglte og mejl anfeebe

SJlænb benneSreng |}ejtibeligt inboie til ^errens Salcebe, og frone. S^er:

oeb troete be at t)are faaet en rctlig bejfiHet gcrfte, og at ben gcmle Ujfifcar

afjtaffet. SJJen ba famme SRagnué atlercbe oar bleoen soren, og nieb megen J^pg:

tigbeb og ^^flb bavberegjeret i nogle 2[ar, faa at man allercbe troebe fig fiffer

mob alte C)prøré:Uroligt)eber, ia oar bet, at ©jæDelené DnbfEab inbgao

t)iin '>preil, fom t)ané eget SJebffab, at forjlyrre bet d)riftne golfé greb.

gfterat t;an en Siblang baute gjort iljenefte i ben t)ellige Crben, ^an i ^irs

fen t)acbe faaet, begi)ntte ben tjøjfi forrorne og forflagne SJJanb nieb ten t)am

egne SelctiUib at tragte efter A^ongebømmet. ©nart baube ban gjennem^

rejit bet tjele Sanb, og vat tffe feen til at ubføre fin ^lan j ban famlebe

oeb be liftigfte ,Rneb en fta:rf>^ob af forooone ERevete og flette ^arle, tjoors

meb ^an, føgente Sfjuul og SSærn i uoejfomme STbemarfer, foruroligebe^on:

gen oeb t)t)ppige Ooerfalb. ©a bongen forfulgte barn meb en orbentlig

^sr, tog t)an paa Sfrømt glugten, men lagbc fig i Sagtjclb oeb et ^aé,

l)tior ijan oar gott fjenbt: ter ooerrumplebe b^n ben fongelige >^ccr og tiU

føjebe ben, intfneben fom ben uar, et fantant 9Jeberlag, at j^ongen felo

maatte ffjule fig blantt te galtneé S^pnger, og met 9?øb og neppe untf cm,

ta gicnberne broge bort. (^er figteé, fem man feer, til Slaget reb ^irte:

bro.) S3eb bette >&elb fieg t)ané ?DZob, og i)ani .Rrocfter tiltoge ©ag for

S)ag, inbtil t)an omfiber enbog fif fig en glaabe, meb boilfen ban fao jtg

i Stant til at ^erje paa flere Steter i Santet. .Rongen bragte imitlertib

jtn .^a:r paa gobe igjen, utruftebe en glaate, og brog meb gienben. 9Seb

(Sfterretningen borom lob goerre atter liftigt, fom om ban flngtebe, og bega»

jig ub paa tet ftorc ^aoj ta .Kongen l}ørte bet, troebe i)an at 9tø»eren

cirfelig rar fiogtet, og løb meb glaaten inb i en .^at»n. (|)er figteé tit

llntoigetfen 1179, fe ovenfor @. 96.) 9J?en ba ^xven ber, af Slabe ooet

gienbené gorjagelfe, orerlob fig til en fortærcelig ©ifferbeb, fom 9tatten

efter t)iin forbantebc »))reft meb fine gclf inb i .^arnen, angreb be brufne

og føonige .Krigere, og øbelagbe meb SJJøje faa gobt fom ben \)ele ^eb bette gienberneé Ut)elb og Sieberlag


1 184. ©oerrré ofjjiorcnbe ©ejr. 177

iieve enb før raft o?^ fin Bjelpcnbe .^aaiib. S3I funne iffe tilfjenbe oé

ecjriMi an^flIc^t''o, rnb nt ^en fornciinmlii] ffp(^ei^ &uH SBilje o»] (jani^

3:1 ( ff if fei fe. S^il ©jentjjelb ffiifle ln Oiifaa taffc bm, forn ^et )li] 1)i.h- 09

hu-, i JDrb Oi} ©jcvnini]. Sjette ffeeu fin'ft oi] fremft tv^ at Dl ()i)lfcc Dort

Softe tit afle bern, Di OaDe ffjenfet ®ric>, bernccft, at Di fomme be Saarebe

til Sp\(l[\ Dj] en^eIit] at Di ffaffe ade te B^, Di finte, en r^rifteliij Se=

ijraDflie.

^^i]

t'efa(ei- paa tet intftvtntiiifte af(e mine S}iitnt, at te (etc

efter ^ijiene ^er Det Stranten, ^h\a bDilfen 3}?aate oij met ()Dilfe Skt*

ffalHT, ©n^Dev Deot efler fan anDente. S^erDet (uintlcr man ej alene ®ut

til 58eU'e()aii, men bar entoi] felD lltlhit til at Dinte ®cté eHer ®u(t, tlji aUe

^aDeDel baDt nPiU't ®oti^ paa 1u], enfelte cn^Ol] merjet. 9Tu fiu-moter jfij

totj, at Di enti'!iii eniian;! baDe [aaet ^"^eiTctDmmil ber i fantet, bDat enten Di

jitDre tet Del eller ilte, Oi] ©ut Dære taffet, IjDié Di nu flinte Dære freb*

fommeliiie oi] retffrrtiiie, t()i terefter læni]e^^ te flefte. ©ter, mine

2ii«nt, enffrr jeg ©uto £lmi for Gteré ufortrøtne oi) fjærliije ^iftant.

brog nuS^rannen, lige faa fræ! forn blobi^, runbt omfcing liijefom i Sriumf,

ibet i}an eipe fig forn en ublib ^erre foc be ijnfetigt unbertn)fte Sønbejr.

bongen, bet efter at ^aoe i)oM fig jf jult atter forn frem og til fine Senner,

begpnbte eftert)aanben at famle noe Jlræfter, ffaffe fig «hjelpetropper alle--

»egne fra, og meb flerre 9Sarfomt)eb at forberebe fig mob be fienbtlige "iin-

flag. Qnbelig brog t)an meb en orbentlig ubruflet ^ccr mob gienben. Qaa-

fnart bitn erfarebe bette, og faa at 5)nglingfn, flog af ttbligere ©fabe, nu

gif forfigtigere til 23erfé, (igefom t)an og oar f)am ooertegen i Sfibe 09

©tribefrcrfter, tog t)an fin Silflugt til 2roIbbom. .g)an i^avte nemlig f)oé

fig en ©jccoelrnå X atter, magtig i >?;ereri, og meb SJette at ftilte oeb ©iben

af biinOlbtibenéSrolbfuinbe, om boilfen ben bftrli^e Stgter figer (ber felgec

et Sitat af Sirgils 2eneibe IV. 0. 4S7— 490). 3 forunberlig aiUib til fin fæbDam

lige jlunfl fpurte bunnufinSSen Sorannen, paa f)iiab S3iié (jan ønflebe at t)anå

gtenbe, ber aUerebe oar (ige for t)ané S'jne, ffulbe forgaa. 2)a i)an oalgte

,,oeb Srufntng," ffebe bet plubfelig oeb ^jelp af Sjæoelen, — ber forme:

belft fin (Sngle:9Jaturé ^raft formaar faa meget ooer Sorbené (Slemcnter,

naar ben l)øjere SJJagt tiUaber bet — et bet rolige ^av) aabnebe fit ®ab

og i gienbené '^Paafijn opflugte ben ftorfte Seel af bongene glaabe. 93eb

®^net f)eraf fagbe ben ffjenbige ^prcjl: ®eer, mine SBenner, l)tior oirffomt

©lementerne fjccmpe for oé ; paéfec nu paa, at ingen af bern unbflipper, t)Dié

»iéfe Unbergang Jpavet i)av ooerlabt ©ber at beførge, at bet ej ffulbe fijs

neé, fomom bet f)aobe alene gjort 2flt fammen. (gaatcbeé bleo ben eortge Seel

of ben fongelige ^sv, forn beéuben allerebe oar ffrccfflagen oDer,S:ammera:

terneé ptubfelige Unbergany^, let ooeroælbet, og .Kongen felo omforn." gra

grling SorlS 2)øb af er SBeretningon, forn man feer, meget fort og unøj:

agtig. 9?ai^nlig ff julte g}Jagnuå fig eftec .Raloffinb

= Slaget iffe i noget

nær liggenbe 9ionneftcfler, (_i)n moa SBaffe .Slcfter corre meent), men brog

tige til SSergen. ®anbfi)ntigi)iié t)at bet forefoccoet gortcclleren, at SJJagnué

Itben oftere t)aobe fit Silfjolb oeb eller i SCf?unfl)olmené .Rlofter, og bette ^ac

t)an foroejlet meb ^iint.

aJJimé. Det norfff ?iDn« 4)ifii>rit. HI. 'i^


178 @»erre ©igurbéføn.

Seg ffal ogfaa felt) lønne ©bet gobt, og efter min kbffe ©trnc. ©obt

er bet nu at t^lbe, at be ©jenbomme og ait het ®ohé, biéfe ©iilb^atfe

^atie ^iU>t, ber nu ligge ^er foran øtranben, ffutte UiH ©ber til 3)eel

og ber^Oi^ be he\>\te ©iftermaal i Sanbet, foruben be eitler og SBævbig*

^eber, 3 maatte attxaa, ti)i M er ftore Sing, 3 O^^^e ubrettet i bennc

øtriD. Stoget er bog enbnu tillnige, bet er nore 9{innbt'mænb, og mob

bern ffulle Di Del Dogte oé, men ®nh Dogte oé alle." 3)enne 3^a(e Danbt

atminbeligt 93ifalb, og Sil^ørerne taffebe tongen for ^ané £)rb. ©iben

lob \)an alle ©fibene ro længer inb lang^J Stranben, inbtil man fom faa

langt, at Sugten af Sigene, naar be gif i ^orraabnelfe, neppe Dilbe naa

berlien. DTu fom Øtaben til ©ofnbplerne, ber før |)aDbe trobfet ^am, at

t)bmi)ge fig; faaDel be, fom .^aupangerémænbene inbfanbt fig ^oé ^am,

falbt albelcé til ^obe, og maatte nu uben at fm; enbetigen forpligte fig

til at ubrebe ^ine femten SJlerfer ®ulb, for l}iné Ubbetating be til \aa

ftor ©fabe for fig felD i)a\'he føgt at

l)eber M i Sagaen, fom £^rbfproget

unbbrage

jiger, at

fig. 3)a infte M fig,

mangen ©n fpi'fer \ia

til at llelle om fine ^rænber» og Sjenner^ &u}, fom ^an ønffebe. ^Per

S)ag Dar beufor mange ^olf, faaDel af bongene Ulvigere fom af 23ønberne

ubc paa 23aabe, for at lebe efter Sigene, af ^Dilfe mange bleDe opfiffebe.

@n 3)ag fanbt man Orm ^ongt^h-oberé Sig; hane Spenner lobe bet

berfor føvft kinge til S3ergen, ber 6(eD bet fiben af SSifDerjer bragt

til £)^>lo, og begvaDet i «SteenDegi^en i .jpaHDarbéfirfen Deb


1184. Æoiia 50Jai3iui6'é Ci^ finbté. 179

borte af ilintienie. 9([(eritie ben fødjcnbc 3)ai] Mt .liften firitiij, oi]

førenb ^iijet Meu ^mU i 3)uij, (ob ()an alle be tKftcbeiHTuenbc, forn for*

^eii \)ai^t>t iHTret 9)raijnu!5''i5 SlTociib, ijaa ()en at ln'tnu]te bet, in] fouint^fe

[il] om, at bet virfell^ IHU' 2)uii]nu^\' IMi]: bet ih;u iffe, fai]be Ijaii, for

at l^fcre Oaarb imob bern, men for at be f\\>cn fiinbe Intre S3ibnc berom,

^tn» bet ffutbe t)ænbe fu], at iiJifini-jerne ubfprcbte noi]et Siptjte om at 2}iai]nué

enbnu l»ar i Sibe, og beraf tOi]e Sftilebnini] til at rejfe en Oprøui^flof. 3)e

gif ba bergen, og næften ini]en af bern fiinbe ^o(be S^aarerne tilKige, flere

fpéfebe bet enbog, fi^renb be gif bort. 3)evpaa bUi' bet flH^bt, lagt i

^ifte, og efter 'Sl^evreå 23efaling fort til 33ergcn. ^Strar berpaa fulgte

^an fe(t) efter, men mobtog før fm Stfrqfe be femten SJieifer ®u(b, ]\m

©ofnbolingeine ^a\}hi at ubrebe ^).

©fti-rretningen om 3}iagnué\> %(i{h Ht imibtertib atterebe Skagen efter


180 ©oorre Sigurbéfen.

93øn. 3)et tiDttcr 6^lT iffe nu at trL>M"c efler tutle Sforre fra .^on*

j^ebcmmet, tlu ban bar bojet >>^alfen paa ftLUTi' 93uffe tnt 6^er, ber fun

ere ,^'iobma'nb Oj^ 93tMiber, forn finbe fu}, bine [or )lt ©obé ^ fine

f^pniiie, bu'fc for 23tnb Oii isæbc. 3''!^ ^''I !]it'^ ®^fi^ ff iU'bt 91aab: (a*

ber nu .^oni^ ^}la^lnut^ (ii^iie forn tnui bar rebet, Oi] unberfafter G^ber .^ong

Sferre, forn ®ub l)ar fenbt P^bcr. 3 ^'^"i t''il^f 3 fn ^"'i^^^^^iim' ^^'^

baabe er nutiitiij oi] forftanbiii, milb D\\ niaalfnilb, retfocrbit^ ^ frcbfcni^

nieliti, en bevLMumeliii ©ejrberre, oc\ 'injc^lu} faalH'1 til ut forflere forn til

at ftDve Sanbet. Skorte er nu ^(n ©lUTre, ber foin mcb .^ærffjelb til

.^jøbllccberne, borte ere nu ^c\\im be S3irfebi'iner, fom fintvmrbe om \)(V i

93i)en, Oi^ i]raabii^t ranfai^ebe ©iemmerne for @ber, 93onber, men i bereé

(Steb fomme nu meb bor .^vonije fine oi] ftilfccvbii^e ^irbmocnb, ber nu

ftufle i'ære 2ni\é oi\ dh\}U for Sribeb oi^ ?freb faabcl i bennc .^jobftab

fom i be øt^rii]e. i?aber altfaa 23ebrai]ere, ?yalffncre oij S^rortimo^^fiiiere

fare bort, i\} tun-brr gberé .^onge Ijulbe, troe Oi) tjenftatUiiie. Sabir oi]«

faa, naau Aoui^en fommer til 23uen, atle bern fare bort, fem ere ol^erbevifte

om at hcii^t la^it fiUiia^itiiU 9uiab op mob ^vontjen, uben fenere at bate

j^aaet til ??orlii] meb ^am: eller Oiifaa p([é\'c be fit] for .^on^en^ Ubfen*

biuijer, t^i bi^ofc fee '^olf iffe Iccntje i Ojnene Oi] bereé Jluiaben \ov\tm

fti^ iffe \>aa ^2KTi]{rei]iftre. SOien .^oni]i'n tilbDber felo alle bern ®rib 09

^forlig, ber fomme til b^m Oi^ anbolbe bevom, oi] berfor ønffe bi nu, at

®ub meb alle Iliie bi'fli[]e Siiænb bil bccre ])im gunftiiii oi^ forunbe ^am

?frebM."

3G. >5ucrrc t SBcrijcn. ^cn^ i")iapu'yi5 iBcciraitclfc.

3ffe læuiie efter inbfraf (Sberre i 93eriien. 2[>eb Sn^fejliniien lob

^an ©fibene inbtai^e en faaban Stillinii, at berre 5lntal ffulbe forefomme

95l)mccnbene faa flort fom mulii]t, „bbab enten be," fat]be b^n, ,,fi)ne^

(jobt om bet eller ej." S'(en 93i)mcrnbene bolbt nu forrbdeé i]obe S)iiner;

be riuijebe meb alle .^loffer til 5(?"rc for barn, 03 mobtoije ^am meb en

^ojtibeliii ^^rore^fion. S)er bleb ftrar i^jort^oranftaltninijer til S)uii]nué'é 1

S5ei]rabelfe. ?ii]et bleb lai^t i en 8teenfifte, 013 jorbet i (S^briftfirfen ne*

bcnfor O^^oret, liije beb ben fonbre I8tc{c\. 'Jyørenb Siiiet labbes? i ,^i]'k,

(ob .^longen enbnu eni^aui] flere i]aa ben oi] taije bet i £)iefi}n, for at mo^tn

ffulbe finbe iiian at |li]e, at .^oni^ S)tai]nu^^ enbnu bar i ?ii^e. 9Tu, fom

før,

ijif mani]c iiræbenbe fra bans? 2cje, en af ^ani> forfjcnbærenbe ©iefter

i]if enboi] ben otj fijéfebe 2ii]et, ibet ban fcclbte S^aarer. Sberre \m efter

\)am oij fagbe: „fun feent fan man tro |lii)el" ^eb ^iyv^fiX]ti\\(n bar

*) ©oftcfé ©aga ©ap. 96.


1184. Jtong 9!)?agnu6'é SBfi^cawelfe. 181

©DfiTc felD fifftebe, faal^cl im ;93iffpp ^nai i\] \)tk 9?^^nl3^cn i 93i)rn.

2^eu l)oI^tfo fliTC hW^ ^^Ui; niiimlii] af JHoti;^ ©lUTre» ^}lOl•^l•o^er, Stifo*

la^o Sultan, rn tufi^ct l'eltaltMltc2)uln^, Oij cntelu] afc^ciu^ni felv. 2)cnne

iiai' lin fll(^ne ^s•ic^^e bet 5!?oi\ at l)iin ihiu i^ob Oi] fian(iiU^et)ofulI) mot)

fine g^vccnbiT Ovi jInciuut, en luTbcrlii] .i^i^btni] i uuuuje *Stiiffi'r, ojl prp*

bet meb foni^eliij 5et; l)an beftaijebe fun, atbeu ej l)al^t>e iHtret bet^nxn*

t»f=@amtpFfe meQcm bern, forn bet Ourbe, Oi] bal» ®ub tidjii^e (uim iovben

.jpaait^eb, (jan ^aot^e inift niob barn felii 03 0'ini^ Sttvrnb. ^"'an taltr,

liljer Sagaen, nuuuje fai]re Trb, ba ()an btun-fen mani](ebe i^rb elter '^-iuu

lieb til at gil^e Smalen ttw a>enbinij, ^an inlbe. ^pan b^xbrebe luKlebeiJ

S)uii]nuo^5 jorbiffe l^eiMiinijer, lH'b at inbvette i)an^ ©vaffteb \?m bet ft^m*

melijifte, lob et Seppe brebe diht Stenen, Oi] opfætte et®itter uben om i).

3)ien unber a( benne roi:l\trbii]e Oij tiflii]e politiff fh\]c ^^eftræbelfe for

at iMfe llnfalbne jvienbe a( fiMnmelig §®re, iinbiob ^an boi] beder iffe at

tale be nt^bbenbijH' ^tli^oroi^rb til be Sein-nbe, ftilbre fit ^yorbolb til 2)iail*

nué faalebey, \\m ))i\]] bctraijtebe ^it, eller cnffebe bet betvaiUff/ ^ Ii^^ie

bern fole, at ban paa bet nojefte fjenbte til ben øerffenbe ))cim Uijunftiiie

Stemnini], ibet i}M uilu]( ijab bem tilftrcrffeliiie ^inf om, at aUe nu tjjorbe

bebft i at finbe fu] i ben nue S^iniiene» i^rben, forn M ej inlbe nijtte bem at for=

\i\]t paa at ænbue. s^an lob i ben 5(n(ebnini| blæfe til alminbelii]t iPIiibe

for ()ele 53ijfo(fet u^t \^iU felriftfivfeijaarben. 3)a Sliænijben ^eu l^ar

famlet, ftob forft ^paaiMrb 3^^rU^fon, ber fanbfunliijinii' oav Meben Stal*

lare efter ©ubhuu] a>ale, op, ^ talte faalebes^: «S^et er nu atle^o Sfyf*

bii]beb at mobtaije .^oni]cn benliijeti H luTberliijen, t^i l^an fan iijore oé

i)obt og biTbve oé i mange Stiiffer. 3)et bar enffdiiU og paéfenbe, om

ban nu inlbe borbe bort ^ccvn og Sfjolb, fom bet fommcr |lg for i)m,

og ln beuimob ccrligt og tvofaft unberftotte l)am og iibe t)am a(t, biMb

))an af 0» meb Slette ()ar at forbre. 3 i^i^»-' m'/ ^^^^'^^ "'^il^'^

^>^" ^'^'^

foftet paa, for enbelig at naa bet l)am tilfommenbe .^ongcbomme, bbor

megcn a^iobgang og ^are ^an bar bojet, og l)Wv ^an bar ihhuI faaoel

Ilt eget, fom mange anbre gobe og gjæbe 3)renge^o IMb. S^ien nu ^ar

©ub frelft barn af mangen gave, fom 3 ^'^^ noffom biU^e erfaret. 5(tte

og enbi^er inbfee nu fulbfommen bet fornuftige i at infe JBenligbeb mob

.$\ongen, om man cnb for ^ar inxuet ^am ugunftig; ^an inl og t^iéfelig intre

en naabig ^yyrfte mob alle bem, ber ævligt og rebeligt, uben @big, biflc

tjene ^am. ^ænfer nu oin-r, \){^m bet bil gaa bebft, bem ber fj^ge ^an^

SSenffab, eller bem ber fcctte fig op mob l;ané ^Bilje. ©jorer nu fom ®ub

^) ^ong ?D?agnué t)oitec i ben ^ir!e, t)Ooc i)an fronebeé, t)ebfr bet i en ^ob.

Qf (Scecreé ©0905 men bet fan ej x>sxe rigtiGt, ba (Slirijlfirfen i 1164 neppe

enbnu x>ax færbig.


182 ©oerte ©igurbéføn.

lærer (5t)er, 0(] feer til at 6^er^ ©ag fiiar en i}o\^ 6n^e." 2)erpaa fiob

^oni]en feli> op, faa lli^ 1^11;]^' om f^anffe uw^\ oa^ toii enbelii] faaIe^c» til

^rbe: „^ei} bcijDiitcr min "Sale meb ^^falmiften^ £irt>: «Miserere mei

deus, quoniam conculcavit me homo, iota die expugnans tribu-

lavit me!" 2)et er uMdjU; „?yorl\irm t»iij ot^er mio^, ©ub, forbi 2)len*

neffet traabte niii^ uiiber ?vcbbcr, ftvcb imob mig ben Me 3:^ai] og pla=

(]cbc mi;]^ )I" 3>enne Spaabinii, ber Hel» fpaaet for mange Star^unbre*

ber fiben, er nu i i'ore S^age gaact i Opfi)(belfe, faafom min §rænbe

SJtagniiy ftreb imob mig, og ftræbte mig efter i^iuet, men ®ub frelfle

mig nu fem for, og oi^erantiun-bebe mig Iiau» Stige. Xii afle Siber ^ar

intet l^æret ®ub mere forbabt enb be Oi^ermobige, og bem I;ar kn reffet

Ijaarbeligt. %^}\:\U ©ang, H (Snglen inlbe gjøre fig til ^ané Sigcmanb, brei'

luin ^am fra fig, og ftmffebe bam l^eb at gjore ^am til ben l^ccrfte Xj^bel.

©ibrn, ba t>or forfte ©tamfabcr 5[bani banblebe mob ©ubé fBilje, blef

^an jagen ub af ^Virabifct til benne S^itben^^ Sorg og (^'lenbig^eb. 3>a

Siigenie op^tD^e, og ^arao unbmlrpftc ©ubé Sol» og ^olf, forn be ti

i?anbep(agfr, ^iMé Sige man lubtil q

25i'bre gif M ej

Inil^be feet i S>erben, oi^er Sanbet.

lu-Cer ,^ong eaut, ba ()an fatte fig op mob ©ub; H

flaffobe ^an om, befat af ben ureene Stanb. Cg \)i'or ln fee ben til for*

rige -libero 93egiiH'nl)eber, finbe ln at bet altib gif faalebeé i SSerben.

3)et fan i^el bccnbe |lg, at bor 3:"ale nu fune^^ Sfer at ffribc nccrmcre

inb paa bore (Snemerfer; bet bar nemlig ganffe inft ogfaagaaet faalebcé til \)it

i Sanbet, at be Inu^e opbojct ftg, fom ej l^are af ^ongecct, iM nemlig

(?rling 3faffe, 6on af ,^\l)rpinga=£^rm, lob llg fell» gire ^arl^nabn, og fm

8pn ^ongenal^n. @iben unbertrpfte be aUe .^vongeætter, og ingen maatfc

falbe fig .^vonge^-^Ortling unber Xobt^ftraf. Te bai^be om fig be bcbfte

Suuibgioere i ^anbet, og toge unber fig be ccttebaarne jvonger^ ^ele Siige.

£>g alt bette gif ben, inbtil ©ub fra nogle Ub- ©fjær fenbte en liben og

lao 5P(anb, for at fnæffe bere? £)i»ermob, og ben 2)ianb inir jeg. ^th

tog lu bet af oé feto, men ©ub inlbe berbeb infe, bbor libct \}i:t foftebc

^am at fnaffe bereå £>lH'rmob. Sjette figer jeg bog iffe, fom om jeg ej

i^i^^t^t nogct ubeftaaenbe meb .tlong 9}tagnu^ og ©riing %\x\, ^t^ilfet mange

paaftaa, beffnlbnibe mig for at bai^e tnxirrt Oi> inb ywa bem uben al Ølet.

S>i ere iffe \aa fortminbebe, at Pi iffe ffulbe erinbre, l;bab ber er gjort

imob oé, forft at 23ergen'omcrnbene bntbte min g^aber ^ong (SIgurb, ber

Par ættebaaren til bette i^lnb, |lben, at be rejfte en ^lof meb ®rltng

^) ©autbé '>pr. 56, Iftc S3erg. Stfbet, fom f)er er eiteret efter ien latin-t

SSibelooerfættfIfe, falbet Vulgata, Ipbcr iUe ganffe faafebeé t oor S3ibelo»ers

fætteife, ber i)ax: „®ub occr mig naabig, tbi et ?Olennejfe )>ger at opfluge

mig, i}an r>il ben ganjfe S)ag fortrænge mig meb


1184. lH'rla|'t iv^ STc^ at tn ()elft ^aobe latet

M |)ele fare, blM^j tn iffe wh\>ié ot?er i^ort golf, eller ^ine berffebe oi^er

bet, ber ingen 3ii't t^al^bc bertil. Dtu er bet befriet, men bog lonne 3

betfe meb et gienbffab, ()t)ortil man fun fjelben feer2)iagen. Siogle fige:

©iHTre er feirfoct, *2 tverre er forftanbig, men faa flvirer man: bivib er

bet at unbreé oi>er? ^m ^ar gjort nof for bet, giiul |lg felt) 2:'iæi^eli'n i

S)olb. 5togle fige enbog, at jeg er ben ffinbarlige 3)iccDel, fommen lige fra

4")elfebe, og fluppfn ^^''^- i «'iii ®fiffelfe. Slien ^inib ere 3 ^^i f'•'l^^ fi^"!

maa lyftre mig, anbct (n'^ 3)iccoelen» Xvxile, og faa meget ulpffeligere in'ii

unbie jyclf \\u benne 3orb, fom 3 ej alene nu maa tjene l)am, men bertil

brvtnbe meb ^am i ben anben S^erben ? S^ax man |)crt noget faa gpfeligt

bumt, at llge ^ul^mt om ()i^em bet faa er, og atlermeeft om f\n ^onge,

at Ihin ffiilbe Ijai^e folgt )lg til S^jætielen? Diq, ba mu' @iH'rre bum,

om Ijuu inlbe ofre faa meget for bctte ufle !Rige, ber iffe engang tilbe

iHTue ]\u meget 1'ærbt, om tnin kl^be M i ?yreb, enb fiil^ nu, ^(^ H^ fj

fan bebolbe M i ^o, at iian for bet;? (Sfplb ffulbe foifpilbc fm @iæk>

(2altgl}eb. iper forefommer M mig, fom om jeg );>aa een ©ang feer

^aliH' og IKbe tilfammen, og bet fan ^ocnbe at 3 fi"be mit ©olb noget

ftor^ullet. 2}langen bojer )lg for ben ipaanb, ^an onffebe tnir af, og fal*

ber ben grænbe, [)n\\ np» falbte ^yienbe. .Kunbe man nu ffue inb i .pjertet

ipM bl^er ten fom itaat ^er, og ftob ber et 4"^orn ub af "ipanben paa

\)Hi ben, ber imI mig ilbe, tvov jeg nof at mangen (?n lulbe fomme til

at gaa bornci ^erfra. ©nbog 23arnet jiger, naar bet gaar ub og flaar

en 6teen \}([a en anben: ,/^er burbe ©l^erreé .^oDeb tnxre unber!" bar beb |ni 3)ob, fom ban ft-li» fagbe, 28 3far gam=

mel eUer i fir 28be, altfaa i fm fagrefte 3(lber. ipan var H, efter 25e*

ffi-iiH'lfen, temmelig b^M af ^^rt, fmal i2)iibje, tætboren, færbeleé belffabt,

fmuf af 5fn)u]t, naar unbtage» at 3)uinben bar noget ftiig. ^an far

meget neblabeube, fpogfom og obergiben, fom unge S)tenneffer pleje at

') SoaTcé ^avja Sap. 97, 99.


184 ©rerre ©igurbéføn.

l^ære; ^nn t?ar en ftor G(ffer a\ 3^rif oij af .f\tnn^cr, oi] pntebe meilet

aQe 8(iii!^ Sfi^c, ta (mn i^jortc fii] tit af lin (Styrfe Oi] ijjernc riltei^ære

flOey SircftiT i ilcijeméfærtii^^ttir. ^^pan floctte fu], forn ol^enfor onUa(t,

tneijet prvtvUii^t oij ftatieliijr, qo, fatte niaaffee faa meilet tncve 'ipriis? biTpaa,

forn ^an^o '^•aM ihU'^e boitt barn faa ftren^jt i tette ©tpffe. ^"'an \>ax

beletn-n i )ui 3^a(e, run^baantct i\] tcrtil oi^erfli^tii] i fme (^ai^cr. Sitij-

i]fr man nu (u-rtil at ban iwx ta;iper oi\ iMatuntjcnv faa intfeci^ Ut

let, at ban 6cfat en 3}tvTni]tc Siienffaber, ter maatte ajcre ('.am ej alene til

I)ané nccrmefie £:^mi]U^c!fer», men Oi] i Snmintclijibct fil ^olfeté ^nMin^-

9(t t)an, forn man ti)te(t^t fan fce, man^Ietc ten rette .^ilo.iftab c^ 2)Io=

bendet» til at rette lli] ut af fm ininffeliiie StiHiui], men te^^uat^ret maa*

ffee piU ©runt n\ ten llmpntivi^et, ^lu^ri 'pateren ^aote boltt ^am, infte

en iffe mct^i ©vat af %Viaftaa(ii]bet mot (cltre Oij erfarne 9iaati]ii«ere,

t\ir ^e\{, ter iffe faa (et faitt i Ojnene, ^ foni teéuten ^ané ev^ne ^en*

nor biftnof t^tffete til met ^jærliiibcty ^anbt 2^et iMr, beter tet i og 9iet. krigen


1184. gjJagnus'^ S?ørn. 185

tuir Cij, forn ti ^at)e feet, i ten fitfteS^it» ticcrnieft en^ri^ mettem 3:^ri?n-

terne vaa ten ene, Oi^ @iilatt)ing5:nuTnl)ene tiUigemet) ^ifperjerne paa

ten an^en.

S'^al1nu^^ l^ar, forn bet i et @hTi]tre^i|lterniTtinc^5 '), gift meb^Ibrib,

en S^attertatter (if ®ut()Ln-m \>aa Stein of tenneé forfte ©i^teffab met

3on @nijcrba(teé Sjarter af faninie STai^n -). ^"^1^ t^au ten^eb befroj^ret

luhite ineb 9teiné=5©tten p^ Slintl)eiméi»$6tten, tlji ©Itrité Stober Skng*

rit iMr tmabe «J-pffenbdun-n til ^m ^paflfiflyfLMi, oi] .^alpfijfler nfSSnarb

©utiionnyfon ^). SlTen meflem ()enbe, en Sutter nf ©utbornu^ forfte

(Silteffiib, Oi] S3anrb, en @cn af tet trebie, maa ber |)alie færet ]aa

mdni]e3far, at l)un inft ijobt funbe tuive tjæret ^ané SDiober. S^vonnini]

Glbrib l)arbe tiblii]eve lutret aift mi'b en S^bore 8finbfe(b, lui ^al'be ineb

^am to 8iMincr *). S^ieb Sliagnué ^al^be |)iin S^atteren Cljriftina. |)iin

fan iffe ^at>e fpittet notjen betpbelii) Siotle, ja barmaaffee iffe engani] pp:=

^e(bt lu] i SloriK, fiben ^iin albrii] omtalei?. (Sfter S)tiu]nii»'é S^øb Mel>

()iin gift meb en Saijnianb i ©aiitlanb — bet ]u]\:é iffe, om bet er Sefter^

etter £>fter>®autlanb, ber t)er meneé. 3 fi-^rfic S^iifælbe nuia bet l)alH'

iHxret meb 5((i]aut 8ii]tvi;iii5^ofon, ber inir ^ai^manb i S3efter=®(iiitlant) paa

ben S^ib ^), i bet fibfte meb STaiinué Stiinneffjolb, en ^irober af farten

S5i)r(je 23rofa. 2)ieb (Surib, Sjatter af en 5(ylaf uni]e, \)a{^\^e 2)tai3niu^ en

@iMi feb STai^n Sigurd (iijelcbeé pal^be ^an en S)atter i


186 ©oecre ©igurbéføn.

37. Sofrrc ®nff)crrc i i'anfcet. ^ovanfriiii} i fcc ftatéretligc Sorbclb. Sag*

mcrntiésgmbebir cprcttcé.

©fter et fort £)p^olb i 2?eri^en l'ei)iU'


1181. giH-anbring i be flatérettiije gorl)oIb. 187

nU, eKec rettere hwé ^attv, fi^r at fltvc \u} 23iftanb fra 3)anmarf,

^er feilere ti\} fun temnielui fparfomt ('lel^ ^em til 2:'cel, befiH'nmict [u]

til at tiiije jSifeii til ilen \m ^anff %H•Lnnn^>^, el•flaren^e jui feli^ for

S^anefiMitjeny jl>afafi, ^ne^ g^orpliijtelfe ril at nlo^e frnn niei'^ S^nnHn-r iwa

Uné C>pfLn•^rinlJ, Oj] at aabne en af bany ^onnev 5(t'i]anij til 8iifce*ofio-

^aajfeberfgntngen for bette 2Car. @om (Sntnb til 5Wtstanfe mcb Sofu:

mentetå gijtOeb fan bet Oi^faa anforeé, at bet jlet Hie omtale», forenb ba

ScEebifPcp 3on i 2Iai-enc 1273—77 paabecaabte \i^ bet unber fine ©tribig;

t)eber tneb ^onij S^l^avjnué ^aafonéføn om ^irJené SJetti^[}eber (fe ^ior^eg

gl. Co»e II. ©. 457 o^ 462): man funbe ia formobe, at bet fenere oat ble:

»et focfccvbiijet, og at web ben geilt9t)eb webfommenbe govfaljfer rimeligrjiié

i)avii>e beregnet '>paai?en urigtigt. «DJerfeltgt er bet ifccr, at en af ^aoe (Soes

leftin ben 3bie 1194 til gorbeel for ©vEebiiTop Srif ubftebt SBuUe (fjoorom

nebenfor), ber t bet 93ccfentlige, enbi.\3 Crb til anbet, ligger til ©ninb for be

fenere Ocereengfomfler af 1273 og 1277, og i>vi€ Sert vd for bet mejle er

ben famme, forn ben, ber inbebolbteé i ben oprinbelige, nu tabte, Ooereené^

fomjl mellem ^ongerne ©igiirb, 3nge og (Si)ftein, og Sarbinal 9iifolaé, og

forn fiben gjentogeé t Ji:ong 9}Iagnu5'é Orereenéfomft meb Segaten ©tefanué,

ubtn)!feligt omtaler „^ongerneé, ifccr SOIagnué 3"brømmelfer", og fccrjfilt

anfører et ^ar Jtrtifler, ber forefomme i bet l)er omfpurgte SSreo, men

uben at omtale ben aller iM.^tigfle, nemlig ^ongebommets Unberfaftelfe, m. m.

og ligelebeé ubelabenbc gorpligtelfen for .Kongen og «^irbmixnbene til at be;

tale Sienbe, ber finbes i tjiint^ ligefom ogfaa .Kong .^aafon ©oerreéføn

fiben, i 1202 eller 1203, befrccfter .Karbinal 9tifolai5'5 SSeftemmelfer og l)ine

tre .Konger» Snbromnielfer, faa oel forn be (Sber, ber hUvie foorne for

Segaten, ba S^u-len (grling) tjaobe begi)nbt Srætte meb Srfebijfop Sijjlein

om j:irEené grit)eber, men uben at ber ipaa begge ©teber meb et enejte

SDrb taleé om ben i)n omljanblebe "iiH, ber bog, t)»ié ben t)at»be uæret tit,

i alte galb maatteoære blecen berørt. Ser mangler faalebeé ei Sanbfi)nligl)eb

for, at ben fenere er famnienfmebct, og benne gormobning bejli)rfeé ogfaa

beroeb, at Surlen, ?0?agnuo'o gaber, ub.'n boilfen i)an neppe oilbe ()aoe af:

fluttet en faa oigtig 'KU, ingenftebS er nccont. £}g er ben iffe forfaljf et, maa

ben bog i alle galb, ln\ib ber l)er ncrilen foninier ub paa bet famme, baue

ræret ubjlebt t bi/cv|te .^emmeligbeb. røen tjoorlebeé ben i faa galb ffulbe

funne i)avc oæret jfjult lige til 1273, og t)iH'>rfor ben iffe tibligere er frem:

bragen, faa ofte fom ber bog oar 2tnlebning bertil, blioer t)øiit oanffeligt at

forpaa. 9}?an maa ta ncrflen gjette paa, at (Spflein tjar ført ben meb til

@ng!anb i IISO, men ej bragt ben tilbage, og at ben er bleoen liggenbe

ber inbtit Srfebiffop ,3oné Sib, eller og at @i)itein, ba l)an, fom bet neben:

for oil fees, paa ftt Sloerfte l;apbe mange goibanblinger meb ©oerre, f)ar

ooergioet t)am bette S^ofument, fom fenere bJr boilet ufjenbt i bet fongelige-

Jtrfir», inbtil ©cfebiflop 3on oeb en eller anben Sift t)ar opbaget bete Siloærelfe

og faaet fat paa bet. .^imb elleré 2{arétallet angaar, ba fan enbnu ben gor:

mobning fremfcctteé, at Orbene „Actum — in vestiario eeclesiæ Nidio-

siensis" flet iffe t)ar tili)øtt bette Socument, men berimob i)av bannet ©lut:

ningen af et SSefrccftelfesbofument, fom ©rfebiffop 3on ben 235e SOJartS

1276 t)ar labet opvette, og l)Oori f)iint car inbtaget. Det fjenbeé nu fun

efter en, uriji fioorfra, tågen .Kopi, hvié ^tfjfnoer let l^ar funnet tjenføre

2)ibiéfené Saturn til tet inbtagnc :j(:ftfti)ffe.


188 ©ofrrf ©igurbéføn.

nen );iaa t>m norffe .^oniKfrone — lii]e(e^eé ^nbriMnmcIfcr, ^er, forn ouen*

fDU lUTlMit, q nOi]en^ln^e U)iico at {\m istret pffentliijijjovte i ^ert'é ^eeU

bi'^ fiuifom man nof funne bcfvuijtc at ^e i faa %a[\> lnl^t inxffe alt for ftor

3n^U3t^ation. i^^i^ec alt ^^'ttc floi] nu ^iHTrej? «Sejc aI^c(l'é ni ^trcij ^).

^2om 3i?n af .^oni] @ii]urt) 2)iunt) l'eliLnH't>e |)an netnlii^ iffe at uMeDi-

lin 9ict til S'concn fra nL\]cn .^xriMiin^.-), fCev at ffaffe tli] noi]en funfti^

i^fijitiinitet ; ban e;nraa^te forn manMu^ 5©t(in^ i lii]e nc^ftilJen^e 2inje af

M gamle ^onije^uué; l>et t^ar fm Otclé» oi] §(rfe»9icf, ])m l]iol^e

Olid^en^e, for binlfen ^an b^n-rfen bal^^l• ?fn^frmccnt) etler 23i[l'opper at

taffe, Ol] lii]e olUT for biHlfen ten nye, i^eb SOuhjnue'^ i^pbcjelfe uttænfte

§if[ion om ^onoebummeté £)i^erbrai]dfe til St. Olaf ijanffe maatte bort-

fal^c, ba SOiaijnu^o iniien 5)ict b^u^be til at bortgii^e, binib brr iffe rar

^any. 2)ten meb jyiftionni fcli^ maatte ba Oijfaa aQe be jyori)Iiv]telfer 03

2?nbrømmelfcr, ber (ebfagebe ben, opbt^re- @i*eire funbe fra fit @tanb=

punft ini]en anbrc foniielii^e ^ori}(ii]te(|"er evfjenbe, enb bem, ber bal'^e

t?iTret til fia i^ammel 2^ib, og bem, fom Ijant' '^aber .^ong Sigur^ 2)uinb

meb benneé iDlebPonger feuere bal^be inbgaaet t^eb øiigi^mji^bet i STibaroé

ta (fvfeftolen oprettebeé. ^ele ben funftige Sogning, fom ©eiftligbcben

og 5(riftofratiet i ^yorening bai^be opfi^rt \iaa biin ^iftion, unber bin»

S5effi)ttelfe be bafbe ^aabct albeles^ at tilriue fig Sliagten, og fom rime=

llginié inlbe bai^c mebfort Siigeto fulbftitnbige (©onberlemmelfe eller lin*

bevfaftelfe unber frcmmeb 2)iagt — Scgynbelfen imr allerebe gjort meb

S>ifen, — ftijrtebe nu meb eet 31ag oinrenbe. 3)et ^ar inft mere l^ccret Qv>

fjenbelfen af ben g^are, ^i'ori Sanbeté Senbeb og Seli^ftvtnbigbeb fiutl^ebe,

enb nogen fynberlig ^yoifjæilig^eb for SiHTve, etler CluTbelMi^^ning om

?iigiigbc:^en af batho .^perfcmft, beu beivtgebe 2^bri^nberne, bin» STationaU

fiilelfe og ^iht for Siiger» ^-enbeb og Uafbængigbeb i bine 3;iber unegtelig uar

frafrigere og mere lel^enbe, enb boé ^nbbpggerne i Sliget» fi)bligere Sanbffaber,

til at lage Si^erre» ^^Virti, og boline \\h\ ii^rigt paa bum imob ben af

2]ifen>3 og ©ulatlnngylagen» vi^ofbiiiger faafel fom ben banffe.^onge unber»

ftottebe a^iagnu». ^perln-b maa bet bog vigfignof e] glemme», at ^fin=

fijge ouer ben 5(nfeelfe, bmnn jBifcn og ®ulatbing>5lagen fom be af Srling

og SiagnUtf mere begunftigebe ggne nu vare fomnc, fiffert |)ar bibraget

meget til at ^olbe biin ©rfjeni^elfe i Jl)irffombeb.

§l)eb ®iHTrei> ©ejr luir altfaa .^ongemagten emaneiperet fra ^k^\>'

bingerne» ^fag, og en nf Sanbet» ingtigfte 2}ele, 3>ifen, befuiet fra ben

•) ®e ODenfor ©. 33.

*} "Kt ban [enere, poa ®runb af fin farf^ne ©tiUing og be Sciol, ber frem;

fattcé mob bane SB^rb, fanbt bet polittff rigtigt ogfaa at ffaffe fit J^onge^

bemnie ben ©anftion, ^coningen funbe »)be, ec en anben ©ag.

' *|


1184. JCongemagten bofæflet. 189

banffe 2rn'o()cj()i'b i\} ntti-r forenet met bet L^t^rige !Riii|e [om en nf teti^

intc^ireren^e S^ele. Sjette ('cbiHu-be iffe (\u}mc\ ubtrtiffeliiU at ubta(e>^, iifli]=

tet ber neppe ev noi^en S^tMOl cm at en formclii] llbta(e beriif ci] Xlunb*

iijprelfe om bet banffe «Spervebemme^ Optjor ^ar funbet @teb, la ©Perrc

nu rejfte om i Jl>ifen Oi^ (ob fii] tu;(be. 3)et inir fun en liijefrcm umib=

bednir ?vo(i]e iif 2)uu]nu^yy ^yalb, Oi} afatben Dele S^nnvni'^ £^vben, ber Peb

i)ané C^pbojelfe paa SJronen Par inbført, nu albdeé Mv omfti)rtet. 2)ien

M fuliite oi^faa ^eraf, at ©rerre nu Par inbtraabt i et albeleé fienbtli(]t

jVort)o!b ti( ben banffe ^rone, i f)iM^^ ^nfiTf^^fi-' ^ft ^'^(1 iffi' mtnbre enb i

bet norffe 3(riftofratie>^, at c^jenoprette biin Jingene^ £)rben og lnini]e bet

faninie jyorbolb tit S^eje, forn for.

3^ct laa berfor i (2ai|eni§ Statur, at Sperre avbejbebe i en albele^

niobfat Sktninij. ??or at ^inbre 5(riftofratiety SePnuuier, eEer bet npe

5triftofrati, ber i 3?ibcn^ 2øb maatte banne |li], fra at bripe en ©tatené

©ammen^otb Oi] llafbæniiii^beb faa unben^rapenbe 2]irffombeb, forn ben,

^Portil man i ben jlbfte IJib (un^be P^ret5Bi^ne, foi^te ban, forn Pi alte*

rebe (niPe antpbet, fonfefrent og, fpftemattff at i]vunb(æiii]e en fterf jtonge*

mai]t. l^et fi^ocPenbe oii ubeftrmte i be ftat^refiniiie g^orbolb forn ^am ^er

gobt ti(pa)?. llben umib^eIbart at faare ^olfeté ^ril)ebi'foIelfe eller at

o,aa betl- Siettigbeber aabenbart for nær, funbe i}an i mange 2)i'(e omgaa

bem, og unber (Sfin af at ffaffe ^olfet flere Settelfer, fremfatbe en 91eté=

bePibftbeb, ber inir ^ongepcclbet mere gunftig. 3)et iMgtigfte 3fribt i faa

^enfeenbe Par ben afterebe fi^r omtalte £^prette(fe af !2aginanbé=5nftitus

tionen, om btné 3:i(b(iPen Pi M faPne ubtrpffdige og nøjagtige £)p(i)e>*

ninger, men forn iffe befto minbve tpbeligt fan ffjcnneg at Pcrrc opftaaet

)^aa benne S^ib, og fom ej fan ffiitbeå nogen anben enb ©Perre. 3i)re*

bene ber nemlig (ige inbtit .^ong ^Sl^erre?^ 2)age iffe nogenfinbe er S^ate om

gagmænb ^), — (jPilfet bog meb ©mbebémcrnb af ben 23eti)ben|)eb ganffc

*) g(ere i)ar>e t>i(lno! antoget Snftitutionen for meget atbre, eller rettere etifle;

renbe fra uminbetige Siber, af ben Cmjlccnbigfeeb, ot „l6gnienn" et ^ar

©ange tibtigere naoneé, naonlig i SBeretningen om ©igurb Sfaneéføné ^ro:

ceé (fe ooenfor II. ®. 643 f(g. jufr. iSigurb Sorfatafareré ^Siacia Sop. 30),

tfcrr er bette ubtalt af OTaurer, S^eitråge jur 9?ed)tégefd^. beé germ, 9Joibené,

I. ®. 137, SJien af ben gorbinbetfe, Ijoori Cibet „l6gmenn" ^aa btéfe ®te:

ber jlaar, feer man at tet fun betegner bet famme fem laframenn bet er

loofpnbige gjJccnb, ber fonfulerebeé, cg at ber iffe er Sale om nogen ©mbebés

mi)rbigf)eb. 3 benne 2?ett)bning, aabenbart. ben ælbfle og oprinbelige, fores

fommcr logmenn, iben gamle iélanbffe Coo (®raagaaé, logsogum. p. l),l)Dor

bet ubtri)ffeligt t)eber : om 'i)an {gooftgemanben) iffe t)ar .Runbjf ab bertil

(nemlig at fremjtge alle Corené ©tpffer nejagtigere enb nogen anben), ba

i?al ban fomme fammen meb fi-m elter flere „logmenn," faa mange ban fan

faa fat paa, og raabføre ffg meb bem, forcnb f)an fremftger f)oer ®eel.

^an ffcc ogfaa paa t)iint ©teb (Fomm S. VII, 133.) at „l6gkænir menn" bru:


190 ©u:rrf ©igurbéføn.

\>\\i t>i(^e i)aH l^ccrct Slilfoelbet, ^erfom be ^al^be t^crrrt til, — næi^nc^ be

beriinob cfter ben iJib tiiwitjt, faavel i @ai]aerne [lmii fiben i 3^ip(oinmie.

SJeb bet $)iii]yincbe, ber bolbtei^ i i5ci'i]cn I22;J ((nH^roni ber iwa fit Steb

ubførlii^t ln( blil^e ^ait), ijtrebe .^ong .^aafon om i^iunnar ©vjonbaf,

^^rcnbcrneo ^iii]inanb, ut „(nui bar ben oclMle i?iis]inanb i Sanbet, t^i \)an

t^ i^eb ©mbebet i ^ong ^ocrvcé og ©rfcbiftcp ©oitciné ^agc;"

lii]cfom o^faa ©iinnar felo fiuibe, „At \^{i Hong v^ucrre ooerbrovj \)am bette

©mbebe, bøb ^an ^am at ffifte 5iet nieHeni .^otbonber, ej nieflem ^ui^binijer ^)".

5rit bette l3i|'er paa ben ene ^ibe, at ^nftitutionon iffe fan lutre pni]ce

enb 1188, i (;iMlfet 3far grfebiffop ®i)ftein \^i}\:i, niebeny bet paa ben

anben, om enb iffe ubtri)ffelii]t, botj, i gorbinbeife mcb ben ni)é paapetjebe

£)mfta:nbii]beb, at Saijmænb iffe tiMiijere omta(ei\ temmeliij utl^eti)bit]t ijif ci*

at forftaa, at bet bav sgiHTre fe(i>, fom uflec fcrft o^cii^ bi»fe ©mbeb^^nccnb

bere» ^nftruftion, at ©unnar altfaa ej (jal^be niujen ?fornianb i ©mbebet,

og at faalebe^j ^an^o Ubnæbnelfe bertil l^ar famtibiij meb fed^e ^ni^ifutio*

nen? ii^prettclfe. ^i funne Pe( O13 beraf, at t^eb benne Sei(ii]beb iffe ilon^

2}iai]nu» (5r(ini]i'fcn, men alene 3iH'rre Oij Srfebiffoppen nÆiniey, iibbraije

ben *2(urninij at 3nftitutionen førft er oprettet efter aiiaiinu»'^ 2)øb eKec

i 2^ib!?iummet meflem 5farene 118-4 O13 1188. S^iMiiiere fan bet ej ^al^e

bvtret, \i)i 5in'rrc ^al^be ba enbnu iffe 2)iynbi(ibeb olui* bele *)tiiiet, 09

fell» i 2^()rLMibe(ai]en bar ban neppe ^ai^t tilftræffelii) Sioliv^bcb til at be*

ffjefti^e [u] meb faabanne 5(nlias]enber, ej at fa(e om, at ©rfebiffop (gp=

ffein, ber efter bet foranfLHlc fpne» at (lal^e ^ai^t noijen S;ee( i benne §or=

anftaltninij eder i bet minbfte i]iln't fit ^amtuffe bertil, iffe inir fommen

tilbade fra (5ni](anb førenb i 1183.

5rt 2aijmanb!?^(ymbebt'rnet> rprette(fe ene 013 alene ubi]if fra .^onijen.

Ol) fun betrai]tebei^ forn en abminiftratil' jyoranftaltnini], Ijliorl^eb ber ej,

forn lH'b inrfeli^e SoiniiiMiinijyforanbrinijer, bar S^ale om g^olfeté Sams

tuffe, fan man f(utte uiainl af SJtaaben, bi^orpaa Smbebet ubøiH'be», foni

af ()iHib ber ubtryffeliijt ptreo i en fenere af ^ouij |)aafDn .^aafon»^^

føn i)iben ^etterbob, (ji^or ber er ^aU om flere» Uinttii^^eb til at efter=

fomme Sacjmænbenes? .^xjenbelfer: „bi troebe boi] i ben ^en\u}t at bibe

inbfat Saiimcrnbene Oi] tilbeelt ban bere'5 ©mbeb^inbtcc^ter af Uott

eget ©obå og ^-æbrcucartJ, at enbi^er ffulbe funne brini^e )ln Sai] til

(gnbffab efter ben beliiije .^lmu] £Mafé SoDi]iiMiin9 og ^agmccnbeneé ^jen-

belfer -)." Sjette maa man tu-l merfe )la, for ret at funne forftaa i?aij'

geé eenét^ti^t meb „l6gmenn", li^efom bet er at tnerfe, at poa bet @teb

i ben oibtløfttije 'Saqa, f)tJot @i)jlcin opfovbrer „logmenn" til at fælbc en:

bflig 2>om (©. 142), t)ac ©norce i fit Ubbtag (Sop. 26) ^logréttumenn."

') >^aafon ^aafonsfené ©aga Sap. 90, 91.

') 26lbce gcoflattjtngéloD, Sublebning, Sap. 16. ©gentlig jtaac bet fun: ,,at


1184. 8agmoenbé5@m6ebccnfé Oprcttelfe. 191

TnanM=(Smbt'beté o|)rin^c(il]e Setijbning t ^Xox^t llagtet man i^fb Cp-

rettelfen brraf inftnof (Hn'^e fnal^el ten fDenlfe Siicjmanty-SnRitution, forn

M iMnn^itc £i.n'|lj]cmant>»=CrniOfte fou 0']^, ja iiai]tet ber inftnof iifla-ete

inbfn STor^eé Siigeé £)mraate fantte^' faalH'( en Sa^nianb — nenilii] i

3emte(ant» efter ffeni"! S>its? — forn en ^oi)u]cmant) — neniliii paa bæreevne—

inir bo^ ten nprffe^al)lnan^^o#3"t>letnini], pt) maattelnTve inxfentlii] fovffjettii]

fm tem be^ije. Om Satjmccntene i cl^eriije er teu atteuebe ol^enfor tait^)^

t)C ublnidjteii ej af .Konijen men i\\U}Ué a\ alle Sønberne ^j, o^ beret* ©m»

bebe beftob ej alene i at fovfynbe i^ol^en Ci) bømme, men ^o^fna, naar i\on*

(]en, ^axUn eCeu Siff oppen rejfte gjenncm i?anbet cct, ^o(bt S'()ini] meb

S5enberne, at ffarc 09 ta(e paa SSønberneé ^etjne, forn beffiffebe g^or=

fyarere af ?yo(feté Siettiijbeber, ^Pov()Oy man finbcr, at be ubomte en

temmelig ubftraft ^^U>litimi)nbli]^eb ^), omtrent forn Senbermccnbene i Siortje.

S((t bette gap bern ffor ^U^t og politif! SSetpbntng og man fier berfoc

ogfaa, at Sagmanb^embeberne i (Sl^errig attraaebci? og beflæbfey af \ii

fornemfte Wuxnh : faalebe» tiiUe ln i ben SibiSperiobe, ()i>ortil ln nu ere

fomne, |)pppigt finbe Stieblemmer af golfunga^?6tten, ben pppevfte i

©iHTige n^Tft be fongelige $(?ttcr, fom Sagmænb i £5ftergaut(anb og §8e«

ftergautlanb. 2ol')lgemanben paa ^i-fanb Ijal^be, fom ln inbe, intet meb ^l'ab

ber i l^ore Sagaer falbei^ „at ffifte Siet," etter umibbetbart at afgjore Dietes

troDtter meflem 2)Tanb og STanb: ^ané (Smbebe \}(\toti fornemmelig fun i

at optæfe og forebrage Soin-n, og, fom bet fiinei", paa ^orefpcrgfet at aU

gil^e 23etænfning om, ^iHib ber i ^1'ert gildet Silfælbe far Sop*). Sags

mccnbene i Slorge ubnærnitei? berimob, fom bi ^aPe feet, af bongen ; 09

berei? 6mbcbe beftob netop i „at ffifte ^Het," bet inl fige, at afgjøre

Dietétrætter ^). Stu ki^bc m-t iffe .bongen fetl> nogen egenttig bømmenbc

2)tpnbig^eb, og funbe berfor ()etler iffe ubcue nogen \aahan gjennem anbre,

vi ()ace tiUejet (engagecct) Sagmcenbene for Bore ^enge 09 ^æbrenegobé"

men bette gjengioes mejl poéfenbe faalebeé fom ooenfor.

») ®e ovenfor I. 2. ®. 555.

«) ©e ælbre SJeftgøtalag, «Ketl. S5. ©ap. 3 ((Sd)li)teré Ubg. ©. 37, 151):

„Sonbeé ®øn ffal Sagmanb oære} berfor (b. e. for t)an6 23atg) jf uUe aU.e S3øn=

ber raabe meb ®ubé SQJijfunb".

3) ®e aSeftgøtatag, 8agmanbéræE!e (©. 246) ^oor ber t)anbleé om ^arte of

©béoær: „f)an fpurgte noje efter be SfKænb fom gjorbe Socfpilbe i oort £anb,

reffebe entjoer efter t)ané ©jerninger, 09 frelfte ftt Saiib for onbe SJJocnb

03 Ujfiffe.

*J (Sc f)erom ««jaaléfaga, Sap. 143. Sofr ouenfor I. 2. ©. 436.

^) Sflogen Oplccéntng af 8ooen, fom paa Sélanb, ft)neg afbrig at fjaoe paa:

()Oilet core Sagmænb, imiblertib er bet bog merfeligt, at bereé (Sm-

bebe !albcé „Iagsagn" lige faaoel fom be ftjenjfe Sagmccnb, ber enbnu taU

beé faa.

,


192 Soerre ©iqiirbéføn.

mcti M IMV

^0i^ fccMMnlii]t — oi] t?i Dai^e feet ODppiiie ®remp(er lier*

)?aa, — at 9let^^ti\Ttter^ 5(fi]jcrelfe l)!en benffubt til i\oiii]cn, l)Qlu fom et

8(ai-)é ^c(^l]ift, i)n[\} \iW[ man un^er te uflare ^oreftiliini]er, hex \)ex'

ffetc em be ftat^retlit^e ^ol1)o(^, Iii]efrem anfiia Xvotiijen, ifiiili]e ^ané op*

W\ttc '3tt[liiu], baabe ft)rplK]tet lh^ lefpjet ti( at funne i]iiH' en faalirtn

5(fi]it'ri'(fe; Oi] tenne ^ovp(ii]telfe etteu Sefojelfe, btnil) man nu tul falbe

ten, maatte \)(in Oi]i'aa funne utøl^e iijennem 23efu(tmcr(]tiiiete, naat

tiéfe Davc utruftrte met te fornøtne .^'untffaber oi] befat alminteli^

XiHiif. C"^erti( fom ten 5©refri)iUr man bar for Som-n, faaleteé at ^t>at

ter i et()t*ert !Si(fæIte i]otti]ioi-tei.\ Iii]emei]et bl^oilftfs?, at i^ccre Sot\ 03-

faa atteretc blot fom faatant, uten noi]en ei^entliii SDTeflemfomft fra iStatené

(Site, burte efterlei^e^. STu inir tet netop ten £'ni]mccntene tilteelte^ors

retning, i et^Hevt 2i(fæ(te at fovfi)nte, ^init ter l^ar ^M\ oii for faa Ditt

ter ej næretci^ notaen 'Smi om tere^ .^i)ntii]l)et oe, Sletelit^^et — Oij tet

Iigi]er i @aiien^5 5Tatur, at man, i tet mintfte i ??ørftningen, ^ar fiH]t

til ti^fe (embeter fun at utnæiMie SDuxnt, \)V\é ^letéfpntigljet og

Sieteligljet inir ^ccPet oVer en^t^er 'Smi — faltt tet af \u} fell»,

at tere^ lltfagn, afgipet unter ten tem af bongen metteelte 5(uto-

ritet, n


1184. ^ia^niirnb i ^^Jin-i^c 193

Oi) ©aiifpøni^maalft (factum), oi] at i^iiijinanfen i maiu]i> maaffce be

flifto S^iffaitie afi^joitc tem bcoiK- 3^^^ i'ai]iiuiiiby=3"Riti"ionni jaalcbe»

flnIiu•I^tt• 111) forn alene llijteiibe til at ftaffc be Siiiujere Oi? UbcmiMebe en

2ettel)"e, Ht bet Oi)faa at vente, at ben meb @Ktbe iMlbe blife inobiai]en,

i\} at Saiimænbrne» ^vjeabelfer inlbe tnnbe bi\^ ftcrre Slufeclfe. 2)ian

erfarer iniiblertib, at benne 'J-oriu-ntninii int^enlunbe tlraj: i]if i £i})fi)(belfe,

men at ber i lang S^tb c\im^ 2}iani]e, ber iffe iMlbe inbfinbe fiij Ijo^o i!aij-

mænbene, uai]tet be af beret> S)iobpart ubtri)f"elii]t inire inbftclviiebe bettil,

oci, feller -iffe efterlel^e be .iljcnbclfer, l*ai]mccnbene — formobentlitj i faa*

banne S^ilfælbe — t»ai'be \{i\}tt^). S)er inir nemlh] enbnu intet i*oblnib,

fom fov|.ilii]tebe bertil, ci] .Ujenbelfen fiinbe q eni]anii anfeei^ fnn en^olbtuft^*

SlfiiJ^-^fi^lK litiar l'esU]e «partier iffe \)a\>t( været tilftite. Xenne £'mftæn=^

bii^beb, faavel [om lew funlii^e £)ni^u, Ijvormeb Aoni]emai]ten fO;Ut~ lU

l)otbe Saijmænbene» 2}ii)nbii^l)eb opI-H' l\] [Faffe bereé SUVijerclfer ^let»-

fraft, iijore bet ifær fanbfiinliiU, at .'ptH^cti^iemebet meb benne ^nffit"'

tion ^ar ncrref at Oevebc .Ixoniiniuuitrn en Ubiibeife, mebené tet, at ffaffe

be lU'emiblebc en flerre i^ettelfe, mere inir lutret en 33iljenrii]t, eflcr maa=

ffee enboii fun tutret anfect fom et -Stibbel til ut iijore 3"i^i'i'f"'"fl''"

populær. ^M ber bebinn-bee! ej iaa meilen ^remfijnetlieb til at ffitMine,

At naar bet fcrft blev alminbeliiif, at Sicti^trætter, fom ej funbe fominc

til ©nbffab bjemme Veb be minbre Xl)ini], afiiiorbci^ af Safimvrnbene, iffe

J3aa be ftore i^avUbint], filbe g^ølaen omfiDer blioe, at en væfentlii] «Spore

for ?;-olfet til at bcfecje biv^fe opljt^rte, |)iu>n'eb itijcn ^olfctv^ 3"'^"'-''^^ for

og '^'it^fltjbelie \:>aa be offentlige ^Inliiigenber i)ilbe aftage, og .^onge-

mas]ten faa fiiere 4">ocnbcr. igaalebei? gif tet og i S^ibrm^ IHH*.

^pvor mange l^igniænb Sverre ubnæinue, )lge»^ iffe, men ba bere^

5tntal allerebe i 1223 angioea til ni -), og ^nftitutionen vilbe ()ave for*

fejlct ]u\ .Spenfigt, bvié be vnre \m faa, at 5lbgangen tit bern blcD alt for

befiHxrltg, fan man viftnof antage biint 5(ntal for bet oprinbelige. 5(f

biéfe Vare tre for iS^brønbelagen, bet vil ^er fige, be fianbffaber, ber lobe

unber S^briMiberneo £ov, eller ^^-roftatiMngi^loVfn. ®n af bii*fe tre, i^m

ni)t' nævnte ®unnar ©vjonbaf, var for bet egentlige 'Sbronblijem, og en for

,£)aalogalanb, om fen trebie brrimob Var for^emtelanb tidige meb -iperbalen,

rCler for STaumbal m. m., er uvift. g-or (Sulatl)ing'5lagen var ber to, en for bet

norbreDiftrift riler ben egentlige ®u!atbingvilag, (.Ciorba-SDgna- oggirba*

?fi)lfe meb Senbmore, ^albrci? Dg.£')aOingbal), og en for bet fi)Migc Olpgja- oc\

(ggba^g-i)ife). ^or ^'planbene var ber to, en for ben norbre 2)erl, S;idt^

') 3eibi-c gi-oi^att)tnyié Soo Siibl. 16.

") >^aafon .^aafoneftiné ©. (5ap. 85.

9Jiuii(^. 2ict iiDrlli: Solts $)t|lMie. i»- ^''


194 ©oerre ©igucbéfen,

morfen itemjnct, een for bm fønbre (rimfIiijiMié9lnumafi)(feoii$abafi)(ff);

for Seifen liiKlfbi'^^ to, en for ben fi)Mti]c 3)ee( eder Suinafylfe, en for ben

norMii]e. Stunbom inir beu Oi^faa l^ii^mænb i enfelte 23i)cr. Cm

bet aflerebe ftnu* dnoifteiS ^a^mccnbcne nogen faaban jyunftion Peb Sag*

t^tni]ene, forn be fi^en ubonebe, ba be bleige S^^ingenc^^ 23eftprfre,

\u}té ei, og bet er [)eiiex iffe fanbfunligt, meben^o bet bog nccften lig*

gcr i Sagen» STatur, at beres Dlærintrelfe paa Sagt^ingene, for at gaa til

.S^->aanbe mcb bere» ^\mI>, maatte gjore» bern til ^Migt. 2Kan feer ogfaa

at ©mbeberne i g^erftningen iffe befatte^^ meb færbeleé fornemme SDtænb,

tnnlfe l^el OeHrr iffe attraaebe bern ; OJunnar ©rjonbaf falbteé faafebeé enbnu

i 1223 ©unnar 93onbe eg falber )lg fe(li en „.^otfarl» Son"; flere an--

bre Sagnutnb falbet' (tgelebet^ f(et og ret „25]onber" ')•

SlUebni!? l'agnianbi^'2fiirtiti'tii"if'i fii^lebey inu' beregnet ^aa eCeribet

minbfte ffiffet til, eftevljaanben at luinge i^tn bommenbe og lol>gioenbe

2)u)iibig(u'b oi>er i ^Vongeniagtcni^ .spænber, =^ Mv ^péfelmonbé S^ftitu^

tioncn, om iunlfen ber forl)en er talt, iffe minbre ffiffet til at bercoe

Senbermccnbene bni S)cel i ©tatéftprelfen, og ben %^oliti=2)Tpnbig^eb, be

l)ibti( (jai^be ubøuet. «Si^^felnutnbene forenebe, forn orenfor ncclmt, alle

5(armccnbenei' egentlige abminiftratii^e ^yunftioner mebSenbevnutnbeneé; ^l^ab

be af ^inei? i2 titting ej l'e|)oIbt, inir fun bet, ber neblHXvbigebe bem i

^olfet^ Ojne, nemlig ben unberorbnebe ®aarbtffogeb=23eftiQing i^^aa be fon*

geligc ©obfer, nleben^^ be igjen iffe ^aPbe Senbermccnbene» perfonlige IBccr*

big^eb, uben for iiU tnbt be fe(i> i^are Senbermccnb; men g^ovpligtelfen til

at ^o(bc et Dift 5(ntal .^rigi^folf og eftcr £)pbub tjene meb bem i tre

S)laaneber fvnei^ at i)ciH paa(;lMlet bem lige faat^el fom Sænbevmænbene 2).

Sanbet fijnei^ enbnu iffe at ^abe tnxret inbbeelt i beftemte afgrcrnbfebe

©pfler, fom fenere, men ilongcn gal\ fom bet ()eber, en eUer anben

SDlanb fm @i^'fel, b. e. fit £)mbub paa bctte etter |)iint \)\ie\\é £^mfang for ^ber ©ang bcftemteé, og fnart bar ftørre, fnart

minbre. gor 5)ieften omtalet*, fom lu Inuu' feet, ©ps^felmccnb ogfaa tibligere,

men iffe fom fæbininlige ©mbcbi^^mccnb oi^er bet f)ele Sanb, fun i færegnc

*) ©aalebeé ^Sagftnn 23ontie" i @u[atf)ingéla3en, „2tamunbe SSonbe" i SJpfølfc.

*) 5 ^^irbjfraa (5ap. 36, er ber fulbftcenbigt optaget en 23eftemmelfe af ^ong

«SJiagnué >^aafonéføn fra Havet 1273 om Cenbcrmænbeneé 09 (Spéfelmænbc:

neé gorptu3telfei-, t)ooi- benne ^ligt, i tre ?Waaneber at t)o(bc et oift "iintal

Sroppcr, ubtrcffetigt omtaleé, og Sropperneé "iintal neje bejlemmeé} man

ian Diéfflig iffe fe f)eraf om gorpligtelfen førjl ba paalagbcS ©Défetmæn;

bene, eller om ben aUerebe tibligere oar ttljlebej bet fanbfpnligfie er bog, at

gorpligtelfen allerebe forl)en uar ber, men at ber fun oeb benne gororbning,

blco truffet ni)e ffiejlemmelfer meb ^enfpn til SroppeantaUet, St)t at ©^és

felmænbene i aUe galb i Sorgerfrigcné urolige Siber maatte l)olbe ^cigéfolf,

falber af fig felp, og næoneé mange ©teber ubtrt)Heligt.


1184. ©oerre belønnet ftne «OToenb. 195

Stittiniier, forn fongefl^e BefuIbmcciUiiFbc i (5fat(an^ene *), flier forn bf, ber

i ^oniien^ Stalin oppebåre ginneffatten o(\ ^anMebe nu-b ^innernf.

Cpertjolifb i>(]te ©tverre, forn man frer, iluii^t at (\\n( \t\-enc\t monar»

c^iffe ^U-inciper t^jelbenbe, forn om .^oniiebtMninet Mv inbftiftct a\ ®\it)

fell\ oij a(ene beraf ubfebenbe fi" fili'n SDIuijt, ubeti eiuvnii] at \taa i

Jioget 5(f^æni]ii]l;ebéforboIb til ©ejftliijbcbcn, forn tiuTt imob fe(o i alk

lierb^liijc 9(n(ti]iienber far .^oiujetna^tfn unberorbnet. 3)eiine i^tre flidfbc

jlii forn en ffarp SJTobfcctnini] niob M ^M-incip, (u^orpaa Stagnit^ {SrnngéfønS

^ongebøtnme ()alibe kroft, oij forn sprælaterne i ^forenin^ nicb be tierbélti^e

,g)Ln^Mnijcr [øgte at forfei]te. 3)en ftob i UInib^el^ar ^orbinbelfe mob

@l>crreé 23enei]te(fe af at 2)ia(3nus'(^ .kroning og £)f ereentffomft meb ©ejft^

(ig^eben ffulbe funne ffaffe \)am noi^en ^et tit .dronen, ber funbe opt^eje

ben nebarffbe 23vrbttreti og jo fterfere ©ejftlig^ieben og S)Tagnué'i? for*

rige Sittjitngere forft^arebe l)iint ^rindp, befto ijberligrre gif og paa ben

anben (Sibe ©ferre og ^ané 33enner I at forfegtc bereé. 3)ette Hen

faalebeé nu @tribépunftet, forn foruroligebe ©verreé oin-ige ^age, og forn

førft iinber tmné Sonncføn afgiorbeé til .^ongeniagteni^ ^orbeel.

9(t ©tverre bog, for at forøge fin 5fnffelfe, og t*øbe paa ben S)trtn=

gel Peb i)an^ Sfbfomft til S^ronen, forn \aa mange enbnu fanbt i ll|lffer=

^eben af ban^ foregil^ne S3l)rb, intet (leKer onffebe enb at la\>( )lg frone,

fan man insfelig flutte af ben ^\^tt, ^lH'>rmeb Dan )lben bren Mte, og

inrfelig opnaaebe M. Silen (;an maa ^alu- inbfeet, at ber iffc i minbfte

SItaabe t^ar at tænfe paa Mti, faa længe ©pftein, bec tuiiibc fronet Sllag^

nué, Mt ©rPeOiffop, og [jan lob ©agen beifor \'aa Iccnge Unle.

3tu opfutbte igiHTue oøa be l^ofter om ^Belønninger og ^orfrem-

melfer, i)an tiai^be gildet line tro 2)iænb. |)an gjorbe, fig^^ ber, mange til

|)øl^binger, flere enbog til be fornemfte S)tænb, ffjont bet ()eb at be ingen

S©t ^at3be bertil; men be l^are ^am og fiben befto uroffeligere ^engil^ne. SDtange,

fom før iffe ejebe noget, ffjenfebe ^an nu ftore 33ffti)t)eifer^ fanbfynligiMié

of bet 3orbegobé, ber i)ai^\)e till)ørt bem af S)ragnué\^ forrige 3^il^ccn*

gere, ber ej \)ai^tc tnHet unberfafte fig ^am. @aalebeé fanbt inrfelig et

@lag^ np ©jfubomyforbeling ©teb. STalinene paa bem, fom paa benne 23iiå

fom til ^ccbcr og 5(nfeelfe, angioeé iffe, men man fan iHtre iné paa, at til

bereg S^al ^ørte i M minbfte aUe be af S3ii-fe0einernei> |)ølibinger, fom i

bet foregaaenbe ere omtalte, for faa t^ibt be ^al>be ot^erlet^et ©laget i @ogn=

baléfjorben. Sllange for^ijalp ^an oc\)'aa til gobe ©iftermaal, faakteé fif

Scar @elfe ©fjalbfar, en l^atter af Sfnbre^ efjalbiHiv^føn, DiMlfen fanb*

fpnligfiié Dar en S3rober af ben i J 176 brctbte STifolaé efjalblmréføn

og (Søn af 6igurb Øianeéføn; en anben, t^eb STaon speter Øtange, fif ^n-

S" Sj. ©péfelmanben paa gærøcrne, fe ooenfoc ©. 56.

13


196 ©oei-re ©iaucbéfen.

\{d'\in% (Snfe eftcv (nin ^Mi G'(^a fra Spjiii, ^er i en u()e(M^ Stiml»

i\u- fomnicn iMiihn-b paa 2}iiUinuC''tf *5fil» uiiiiM^dbar fm- Slaiiet, Pt^ frtlbt

i ^£tte. SlTaii iVeu fiialrbey, at 8l^frre to;^ )u] 9ici ti( at t«oiti]ifn' fine

falbae ^ien^el•é ©nfi-r eOer 2^øtrc. 9iu bejlete p(]faa ^anrt) C^Hu^jornié*

fon, ber riMiijcrc liatjte iMiet iiift iiieb lUfbilb, en Sjatter nf ^IMffrp ''Vaal

i 33erijen '), til SiuTreé eufter, (Secilia i^aa ©elmin. Slono^cn tnU^t)e

intet terimob, men Grfebiffoppen t>ilt>e iffe tiUabe M, forbi benbeé for*

rille SDuint), ^clfint) l^iijnianb, met» ^tH'm bun bai^be en *Si'n, ^aafon,

cnbnii leueDe. 2)ton (SedWa bm\te, at Oun atbiij] ^aube istret i^ift meb

goIflMb, di} nu tillob ©yftein ©ifterniaalet. .^on^en felu l)clbt Snifluppet

meb mcjien igtab^. S^cn eneftt-, ber in(jen fijnberli^ gorfremnielfe fif, i'ar

.^on;]eno SBrobcr ®rif: l^an ba^ \>d om fct^jere S^ite( ci] et Proffe i'anb

i ^-oulenini], men maatte mpje )li] meb l'enbermanbytitel tnj for -Oieftcn l'eb*

blilH" at iMTe ipm^bini] inben i^irben. ©ell' ffiUe .^'oni^en veb er lS)iftcvmaal

meb ben fiu-nffe .Uonae .^vniit 6TiftM"cns> dufter S)?argrcte-) at Oefcrfte fm

Stnfeelfe Pcj.Sttnt^t. jOct lei^ebe enbnu ^am? forriijc i^uftru 5(ftrib Stoebatter,

men ba ban, forn ovenfor nOTnt, ffal ^abe mi^otccnft l)enbe for Utroffab,

lob ^an |)enbe iffe fomme oPer tiOtoriie; fanbiijn{ii]pii» inir l>in rei beiler

iffe formrlii^ j]ift meb l)enbe, ba ber intet talri? om, at ©Dftrin eKir ben

fpenffe ©rfibiffc}) l^arbe noijet imob ban^ (Siftmnaal meb S)iori]rete at

erinbre -M. 4^eHer iffe falei? ber om, ar .^oni] X\nut eller S)rari]rete felo

ijjorbe Jl>anfielii]l)eba*, nu ba ^SiH-rrc inir fommen i 33et"ibbelfe af STon^eé

Øxi^e, ffiiMU be luft faa 5(ar i '^ovlu-jen, ba luin enbnu ^etral)te^es? fem en

ufel 56'benti)rer, meb ^ou^t iMlbe (lal^c bortinift et faabant S^ilbub fra

^ané Sibe. ®iftermaaler [lutfebcy alleuebe 5(aret efter ,^o\h} S)iaiViuiVé galb

(1185). (SiH'rre Ijaube meb (jcnbf fun en Sjatter, ^^rtfttna, SOieb 9f|Trib

l^abbe ()an foruben l^en allfrebe næinite >2c>n, llnai*, \)iné SlaiMi rimelii^iuié

nu foranbrebe;^ til ^tgurt, liijefom imn fell' autoij STainiet SDlagnué ^),

1) gagtfÉinna, geip. 214.

') sjjfarijrete oar en S^atteu af ^0119 @nf ben i)e\li^e 09 (5t)i"iftin?, het igjen

oar eii J)attcr af Siøvn S^cnfibf» -^aralb ^efjaé ©en, og iCatt)arina, en

®attec af J?ong 3nge Steinfeléfen.

^) (Sft^r @i)fteiné 5)øb beni)ttebe, forn »i citle fe, ©ejftligfjeben ben Cms

t}ccnbigf)eb, at ©oevreé forrige ^uftru enbnu »ac i Sice, forn en ®runb

til at negte ^am kroningen. •2(arfagen til, at ©oerre miétænfte Stjlrib

foc Utrojfab Dar, ifelgc bet færetffe ©agn, at f)un 42 liger efter i)ané

2ffrejfe fra gærøerne l)a»be føbt en ©øn, Srling, til SSerben. Om

bcnne ©rling cil ber i bet felgenbe blioe Sale.

"*) 2(t ©uerre antog Staonet SK a g n u é, og bet iffe ftmpelt hen i Setrjbningen „ben

©tore," men forn et wtrfeiigf SJacn, efter be ir!bve Jtonger, ber iKb faate;

beé, feeé forneinnieltg af Sntimationen tit ben (5t)riiienret, ber bærer t)ang

^iacn, og forn, jfjent forfattet i bet norjfe ©prog, bog begpnber foalebeé:

Sverrir ^laguus konuiigr sun Sigiubar konungs. Ogfaa paa ^ané 9Kl)n:


11S5 &.\'vreé ®tftermaa(. ^97

ogftiii Sønnen .^ttafon, ^er miniffer lic^elebi-^ tiMii^cre \)a\}ti Oiiartt et

38. ixuulungcnic^ Din-ørfflof frcmftaar.

S^c iif !i9la(i!uu3 ®r(in!]éfL^nå S^ilticcntia-c, forn iffc iHire falttic i @(a-

i]ft, toi]e, foni iiuiii maa forlllo^c, tea'» S^ilfUuU til Xanmarf, for \m inirt

be iffi' untcrfafii'be fig ^^luTre. Sjette bar tOtj inft tjæret I^ilfæltiet mel)

iffe flia faa, fiben ter nu iffe (ocnoer l'ar neijen S'ronprætenti'nt at op*

ftiUc forn 5[ilMni3 til 5D^ai3niii^'a Srone, oi| be flefte Pe( beouten (ixnt^cticé efter at

fibtie i §reti paa tere^o (Saavte. 33Ianbt bnn, ber faafebe? faibt til ^obe,

l\ir [n\t\]\}t 9tifo(a^5 ^'iiininti paa ©iffe, |lben ()an ej oftere omtaleé bdinbt

@Uerrei> g^ienber, oc\ boi^ l)eOer iffe næl^ne» Manbt be falbne, (is]efoni ber

IjeKer iffe noijenftebi? ia(ci> cm at ])a]]é Søn ^Via( ^§(iba toi] ^Virti

mob SiHTre» ^'i^faa S;iii\ifi{l 2iL'nc>ftMi Ha Blinbbeim tar )lffcrt ba efter

fort efter iinberfaftet lu? 8verve, fiben vi erfare, at Sl'erre iffe mere enb

fire 5(ar fenere i]ai» ^am i?enbermanbi> = 91i't ih} 8i;yff(. S^et foftebe,

fiMii ln aflerebe ^atu' feet, A^iftfefl iffe ftort at fiHTrj^e fnart lm ene, fnart

ben anben .(liMuje 2^roffaboeb, Oij ln vide i bet føK^cnbe fee, at ^an enbnu

enj^anij brøb fnie l-øfter. 3)erimob infer hane ijni^vt 23robcr ©rcgoinué

fiij i M minbfte fenere (;cn forn en tro 2^i!^a?nger af 8rerre. !S^ereé

^aber '^on omtateå iffc tibere, Oi] er rimeIigiM'i^5 H'^! bmne S^ib bi?b i

3)anmarf. SlManbt bern, ber fanbt )u] i at erfjcnbe vgnerre^^ .fConae*

bLMume, fynoy liijelebe^o S^i^olaé Slrncéføu paa ©tobreim at |)al^e mrret,

faa libi-t \)an enb imbebe 8i'erre, efter benne ftotebe ]:aa ham. ?Ju'n 3Ti-

foIat> oppebicbe f(Oj]e(igen hm beloilii]e 'Xi^, mebera^ aiibre ^evffefpije @tor--

mocnb iffe paa nos]en ^Jlaat>( funbe ftnbe fii] i at l^ente, oij for en()Per

^vié fi\]tc at ffaffe


198 ^vnte ©iguvbétøn.

2)lagnué'» ^-otfpor. 23lan^t tiéfe næi^neé uttrpffclii^t ^itnon, en ®øn

flf S^aaxe, t(i\M 5((na=.aui]att)ini], l)iior ^an nu Met)

taijen til Jlonije, og ^Por be S^ilftebet^ffrenbe afiaijbe ^am S^roffabéeb. ^aa

'} 9tacnct jfnoeé ogfaa „Olru-Kari", men glatøbogens Soefeniaabe, Olnu, et

tid ben rettejle. Sette „2(lna'' antager 50Juntf)e (liaUé Snorre III. 79.) foc

ben ftoce ®aarb 2(Ine i ffiifebpgbé ©ogn, j^jelbec ^rcjlegjelb, @ønbt)orbelanb.

Sette et faa meget fanbfijnligere, forn ©tebet (iggeci ?Rabojfabet af ©teble, (St-

ting jfaffeé «^ooebgaarb, i t)oté 9?cci-t)eb rimeligoiié ogfaa SSjecn SSuK

t)ørte t)iemme. ©imon falbeé i Seretntngcn om Sanerneé Sfejfe tit bet

^eUige 8anb (Sa};>. 13 ;,en meget rig og fornem SKanb." Sa t)an fenere,

efter 3on ^uolungé gatb føgte tit Sanmarf, er bet rimeligjl, at t>an ogfaa

før f)av)be l)aut Silljolb ber.

^) SSaarb ©aala Ealbeé nemlig i ©oerreé ©aga „3:t)orbergéføn," i ©turlunga

©aga „@rfebi|foppené 9iærfrcfnbe", mebené gagrff. (5. 215 ubtr^ffelig am

giocc at ©pfleiné SSrobec I)eb Sfiorberg,

'j æiUjam af 9len?burp, VI. 3.


1185. JtuDlungerneé glof fremftaar, 199

bftte ^\)mQ aflagbe 3on bjpjtibclitjt ØJiuiifefappen (^ui^I), forn 93irfebeU

niTne ffulbf ()at'e ^æni^t paa km O. S^i^ofc fpotte^c l"it>cn ^erDlH•r, Pi^ fa(^te

^am „.(tiu4uni}" illc^ctfol• ,/voiuing/' ^a \)an ^o^], [om ^e flU]^o, i tet min^fte

t)uvt>e l'el)D(£»e bettc SiaDn i ©rinMin^ fra ^\Iofter^2u'et; be falbte (iiji'*

lebeé iiKc ^aiui S^i(()æniiere ^uulungci:» ^^an fif l'eti)t)f(ii]t S^ideb fra

l)ele SJifon, ^uor 2)iagnué ivjfaa bal^be balU fine flefte S^il()æni3ere. 3)e

bebfte 2)utll^i^ ©cnnor fhittoDe fu] til ()am, o^ be fif famlet en 3)ce(

@fibe, for ot brage STorb i Sanbet, beclé for at unberlæi^Oe fxo, bet, beel^

for at uiibgaa 23irfebeinerne, brr imibh-rtib famdbe |uj i beti)be(ii]t ?fn=

tal an^enfte^i^ i 23ifen, rimclii^tni^ i ben oftlii]e 3)i'el, unbcv 5(nførfe( af

Ulf af i^aufnes?, Ulf gli), ^aaiiarb 3arl^fj.^n, S^^orolf Øiympel, ot] flere

.^obbiiiijcr, fom ©lUTre i)(i\)^e efterlabt til Sanbffabet» g^orfimr. 2)a

.^ui'luni]erne ^fbe faaet bet tilftra;ffelii]e 5(ntat (Sfibe, begnl^e be fii] l^cft-

oDer, uben at Sirfebeinerne, ber mani]lebe øfibe, funbe forfølge bern.

@aafnart JlulUuris^crne fom til 9(ijber, unberfaftebe ben ^ele 33efolfnini3 fi^

bere» bar ban labet ben paabe=

gynbe unber fit Dpbi-^lb i 23ergen ftrar efter 2)tagnUiVs5 galb/ for befto

*) 35ec f!ciar i ©agaen: ^uolen, fom ffiirfebcinecne fæftobe paa t)am. ?!j}enin:

gen af biéfe C^rb fan neppe octre nogen anben enb ben, at 3on fei» be-

jEvjlbte SSiffebetnerne, eller, rettere ©oerce, for at i}am ftuffet ^am inb t

.Rlojlret, i ben >^enfigt at t)inbre l^am fra at optrocbe fom J?ronprcrtenbent.

*) 2)et t)ebec fenere, i 1193 (Soerreé ©aga Sap. 284), om benne 5>org fun, ut

©oerre tjaobe labet ben opfere, men bet næoneé iffe, naarj altfaa er ber

intet fom t)inbrer i at antage at bet er ben famme Sorg, fom paa ooen

anførte @teb meneé. 2)en næoneé beéuben aUerebe i 1191, fe nebenfoc.


'^^^ ©oerre ©igurbéfen.

lH•^rc lU fifrc Ih] S3ljen^ S^roffaO. S)len .^utidnu^enie fom fna iil^entet,

mct)ini! ^c flfftc mu-e i Atirfe, at ^Hn-jvii, fpiii man nuia nntiuie, norftcn uten

©VerbfliU] falt)t i t>ercy .i^^^n^lT; iiniMeiliMHir ^l•r ^0l] l^el in-b tctiiic iiq-

lil^bei), at inne fi?r omtalte 23trfi'beiner Met^e ^r^bte. 2^ 93eriien ^nrte,

8lieiTe Oiifaa (abet Suuiefubeii fcptte pp, meD et S^ai] over; .^ul^luni^erne

iMlbc fcctre len frem i ©øen, og (ole l^ele 23i)a(muen btccfe til ©fib^tvætt,

men @fitu't far for flmgt til at taale ben SiDftelfe, fom let lenn-t> fif;

S3jdferne brajl, oi^ let (ol fii] iffe flptte af ©telet. ^'ut^Iuniieune brcrnltc

let lerfor op, Oi] ©paalommen, at let ej inlle (hUH' nciiet .£^ell mel Il(],

ilif faa(t'le>5 paa en vié Sliaale i £)pfl)(^elfe. 2^0»] battle let unei]te=

lii] ln'l fm .i^jcjle oii ftore -S-^efætnini] bilrai]et mei]et til ©ejrcn i Store*

fjorlen. 3)a let (el ul \iaa vf)øji>intren, lUMilte .Wui^dini^erne tilbac^e til

SSifen, faafom le nu bai^le faaet faa mani^e ^-olf, at le Iriftele fii] til at an»

gribe S^irfcbeinerno. 3)ii(feé ^^culiniier fatte fu} til ©lollHTnje, oc] ler forCiJ.

fullt flere Xræfnini^er, ilct man i^ienlllii]t ani^reb binanlen. 3^i(lltft blef e

loi] .Kui^luni^erne faa manlfterfe, at S^irfebeinernes? ,£)oiitini]er flijijtelc

norl i Sanlet, mel Unltaiieife af len fjeffc Ulf af ?auinu'^', ler fremleiet

biel* ler mel fin S^t^op, oi] faijle at ban allrii] ffulle tai]e ^lugten for

^ui»luni]erne O-

2;il lette famme 5lar (lenfore le gamle Slarbt^oer, at f^tnn, (Srling

^avU ©on (mel §[afa len lijfe) fallt, ulen at le nærmere Cmftænlig-

^eler angilu'1' -). .^iin*^ lette iffe inir \ian et %i\] ulenfor STorge, bar

Ift fanlfi)nlii]lnié l^crret i en .^\amp mel 23irfebeinerne, blH^rom ©agaen

intet beretter, og let ligger faaleleé nocrmeft at fætte bane ??all i %ov'

binlelfe mel .^ut^lunge-r^pftanlen, tjt^al enten ^an nu aUer fevft ^ar ul*

ftuffet Dprøréfanen, etter feneue bar lumet et 5lngreb paa S3irfebeinerne,

^Dori ^atr l)ar miftet Sioet. ^innt^ ^-ullbroler, ©tgurt, tog ©tH-rrc

felP fig af, lol ^am opfoftre i)oé fig, og bebanllele l}am meget golt ^).

39. Uordener i SBcrocn. ^UDUmgcvncS cijcntagne Seg til STitsarcl

Dm i8aaren, efter ^^Viaffen, (13le 5fpril), begau ©uerre fio N

S^broulbjem mel en meget ftor ^ccr, og fom til borgen l^el „^aa

getil" •*). 2^et fyneé at 1,hUh> luxret \)a\]§ .^en|lgt at Irage tnlere lerfra

') ©oerres ©aga, ©ap. 101, 102.

^) ®e télanbjfe UnnaUv, oeb 1185.

') ©ociceé ©aga, Sap. 118.

*) ©er ftaar i 'Sac^am fun „uni vaknaskeib," b. e. ocb 2?aogernfå (Sigilier;

neéj Stb, mpii t)t)ilfc 25lgilicL- l}evycb incneé, er i^anf^fltgt at figc.


1186. £)ptci:c i Sergen. 201

mob ^ut>(uniierne, men ba bet iffe ffebe, maa man avAa^z, a\ b? for==

Irccbeliye SL^es]ii'en^i'bcr, Di i):x fiuKe berette, ^ai^e |)efret l)am, inb*

til ben belejliiu' S'ib Mt fodu. 2)cc laa mt ba en lieel £JIccni:!be

fremmebe ^jobmanbt^ffihc, Cnæften fra afle iJanbe, liger Bac^iuv.),

\iM aJaaiien. Siani^e af bern tilfurte Spbffere, ber |)ai^be fort faa

metret ^iiin til S5pen, at ben ux liciefaa biUiij foni 01. 2)er

Met) fL^iielii] bruffet oi^er a( 2)uiabe, Ci] ber bk\> i S^ruffenffab Jt'=

gcaet mange Uorbener. 2)t't traf fij] faalebes?, at nogle, ber fab

og braf i en ^Sfjenfeftiie, [om Sqbffevne felo bolbt, (ilfibft forlangte

faa meget, at ben tijbffe ^jelberfinnib iffe inlbe (elu-re bem mere.

S)e iMbe om at maatte faa i bet minbfte en emfte ^^^ot, men ogfaa bette

b(e'j bem ncgtet; be tuu^be nu op Sløren til ?l)iinforraabet for felu at ta^c

(jl^ab be LMiffebe, men ^Dbffevne ftillebe llg imob bem meb bragne gDerb,

og flere, ber forfogte paa at trænge inb, blepe \aave^(. '2:(tte fpur:i'é

omfring i ^^iien, og baabe 93i)mænbene og S^Dbffirne grebe til S^aaben for

at fomme bl^^r jlne til .spjelp. 2^ et fom nu til en bib|lg .iliimp, og Iht

falbt iffe faa, ifær af ^pmænbene. S^pbffernc lob neb til ^Sfibene, og

lagbe alte bere^ .dogger ub paa Vaagen, for berreb at unbgaa tnbere

Ulempe. S3i)mænbene gjorbe ^Jliner til at fcctte uh imob bem, men vel*

bigiMii? fif man bog bengang meglet ^reb. 6n anben ©ang, juft fom bongen for

en fort Sib i'ar borte fra 23i)en, braf en af 23irfebeinerne fig faalcbeé fra @anb5

og Samling, at ban, i ben3^anfe at ban fprang i ©anbet for atfuømme,

[prang ub fra ^pallen meUem benne og Jlongi^ftuen, og flog )lg ibjel Peb

^iilbet; en anben løb ub fra 23rnggen Peb .^ong^n^aarben, og brufnebe.

3)u'n bet bærfte [febe, fort efrer at JTongen bar fommen tilbage til S3i;en.

6n af ^xongeui? ©jefter bleb ueeno meb en af -Ouuéfarlene; be bare juft

beb at fare paa binanben, ba ©jeftebobbingen 3:borolf Stpmpet fom inb,

cg i 2}Tangel af anbre ^aaben tog [in Staalbue af ^obebet og. gcip

^uut-farlen et ølag bermeb. v^uui^farll•n gab S'borolf til ©jengjelb et

(g^l^g meb en ipaanbrre. 2)etfe bar 3:egn for famtlige 2:il[tibeiuTrenbe,

ber aUe bare brufne, til at fare leé paa ^inanben meb bt^ab ISaabtn bv'

i c^aft funbe faa fat paa. ITljorolf fleb fig føi5 af S^rængfelen, [fimbre

jtg til ©ie[te^erberget, og lob bKT[e i ©jefte^^uren, til aiU ©jefterne Mvz

fomne [ammen. S;>an befalebe bem U at tnxbne fig for at angribe S;)mé^

furiene. '^iéU floffebe fig ligelebe^o fammen, fulbt tnxbnebe, og begave Hg

iinbec Sfnforfel af bereé .jobbing s»(i?geir ^pamarffaKe omborb paa ^.t

@fib. ©jefterne ilebc efter, S^^orolf Slpmpel tafti^e fit @i'erb u^ !^'c.a

©fibet, lob felD efter, fif fat paa M igjen, og begpnbte ftrar at fluaå

-meb |)Uua*ar(i'ne. ©jefterne fulgte bane ©rempel, og ber bin» nu [)i:iu

et formeiigt Slag, ber uit enbieé, føreab ^Si)ocoii og ©jefierne ^abbe


202 ©serre ©igurbeføn.

r\jM)et bet t)c(e @fib, ^Tl^l't tnanije af J^uuéfarlftie, og brefft be fle|!e of er«

borb. S^a forn .^om^en, ber imiMertib ^atbe faaet 3Tt)» om ^Mt tex foreijif,

ti(, fif ftanbfet ©triben lhj meijtet et g^orlii). ^lort efteu ^olbt \)iin et 3^()ini^

iSBpen, for at taIe5((i'o^^=:£)rb ti(?yolfet. ^an begpnbtc fm S^ale faalebeé:

„33i taffe ufle be engclfte SOiccnb for bere^o .S^ibfonift, bern forn ^at^e biaijt ^be=

be, .iponning, 2)tce( eder jllæbe l)tb til S3i)en, lii]e(ebeé alle bein, ber bim bxa^t

£ccrreb eder l^tin, ^or efler ^jebler, faaDel fom bem, ber ere fra jDrfn*

jjerne etter .^jaltlanb, jyocrøerne efler S^^Iiinb, oi] olHT()ol^eb afle, ber (;abe

bragt faabanne øa^er til Siinbet, ber ej funne unbDære^, og fom tjene

til Sanbeté 93ebfte. 2Ken 3;ptf!ernc beiimob, fom ere fomme ^ib i ftor

STængbe og meb ftore (Sfibe i ben .^enruit, at ubftn-e ^erfra @mor og

@fri'ib, ^l^oroeb i^anbet liber et ftort Si\b, mebeni* be berimob i 8tebet

inbføre å3iin, fom baain mine 2)iccnb og Spmccnbene cfli-r .^jobmccnbene

\)a\>i gibet fig til at fjøbe, llg felP og anbre iffe til 23aabe men beri*

mob til ftor IQaatc, \}a mange for ben @agi? (Sfijlb ^abe miftet IMo efler

Semmer, anbre bære anbenflagé SDieen beraf al bereé %i\), og ban i M

minblle libt ftor S3effio;mme(fe t^eb .^ugg efler @lag — biéfe S^pbffere

er jeg libet tafnemlig for bereé ^erb, og faafremt be Difle bebolbe Sit» og ®obi>,

maa be fee til at fomme berfia jo før jo tiefler: bereé STæn^ærelfe ^er

^ar bæret oé og L^ort ^ige til liben 3^aro." .bongen gif jlfen ouer til at

ffilbre afle førgeligc "følger af Sruffenffab, og inbffjævpebe faai^ei fme

S)uTnb, fom .ftjobnutnbene og 23cnberne bereis 'il.Migtcr baabe mob |lg felt)

og mobben offentlige Orben og gobeøfif. ll^tl•l)ffeltgt bob ^an |lne egne

SDtænb at bære frebfommelige og ftiffelige i berei^ Opforfel mob .^jøb*

mænb og 93ønber. ^ané 3^ale gjorbe et gobt ^ii^tfijf, og fanbt meget

S3ifalb af afle forftanbige Stænb, om man juft iffe fan antage, at bana

^rufler til S'i)bfferne baobe funberltge følger, tbi et enefte faalebeé lej*

ligbebyOiiø ubtalt 2}tagtfprog fiinbe og burbe iffe b(^\}e nogen uarig ^nb-

flpbelfe til at l)mme .Spanbeli^fovbolbeney naturlige llMnfling og S>aieom*

fætningnié (Sang, og bet bilbe |)aOe baabet Sanbet libct, om M ffulbe

babe tabt 5fffætning \>aa fit ©mør og fm @freib, alene for at nogle

^lirbmænb og .^jobmænb ej ffulbc forlebeé til Straffen ffab. ®n anben

@ag oar bet, om man funbe tiltro ©oerre ]\\a ftor ^remfynetbeb, at ban

aflerebe ffulbe ^aoe forubfeet bet .^anbelétyranni, ^ijbfferne fiben tnlbe

fomme til at ubøDe, og beufor ^abbe føgt at ft^æle bet i ^øbfelen. Wien

faa iMbt gif bog neppe enten bani? efler anbre øiegenteré 3"bl"igter paa ten

S^ib; banv^ S^rufel til Xi;bfferne oar inftnof ene fremfalbt beb ben øje=

bliffelige Uinlje, b^m følte olm* be forefalbne Uorbencr, og .^cnfigten ber=

meb iMr t^el bøfler iffe at forbpbe 3^i)bffevne for ftebfe Sfbgang til Siiget, men

fun at ^emme Uorbenerne for ben ©ang, og gibe £)pl)ao^mænbene en bel fortjent


1186 Jiliiotungeine fecfle ©ang i 9'?ibai-og. 203

Srettefættdfe. IQi )Vc oi]faa faa 9lar efter S^vbffevne liije fu(bt i 23ev=

Qcn^ vf)ayn, oi] 3)vuffenffaben lii^e faa flcm forn ftn*.

3: et {)arbe, forn oiu-tifoi- mm, fiffcrt iHTict ©l^errcé S;)(n]u]t tneb

ben ftore Ubruftnin^ at bnii^e ti( Sjifen eftec ,^\uuliini]erne, men rimeIii]iMiy

Dar bet t^i^fe Optn^jer i sBergen, bec alt for læiu)e ^olbt ^am tilbaije.

2)iaaffee \)av {)an oc^iaa antai^et i\ut»liin()enie altfor nianbfterfe til at

binbe an meb, etter l)an fan fjai^e faaet 9ti)é om, at be ai]tebe at

gjøre et Xoq til ^^^ronb^jem; ^uorlebcé bet enb for^olber |u], er

fcet inft, at kn ^enimob S;>e\tt\\ Denbte tilbaije it]it-n til STiDaroé, for

at tilbringe SSintren ber, iber kn beklbt be flefte af fine »|)in^bini]er ^oé

fig, uben at kn ben @ommer k^^t^e ubreftet noget mob .^uiUuni^erne.

3)iéfe ruftebe fig imiblertib til et faabant Soij, men forn iffe affteb før-

cnb feent ub J^aa .ipøften. S)et flaar iffe ^yejl, at ©lUTre ^ar labet klbe

^It meb bere» 23eiHT(]e(fiT faa gobt bet lob fig i^jøre; men M be forn

norbenfor tat, fif be en faa ftrpgcnbe SDiebt^ør norb til Sfgbeneé, at

k beéuagtet forn utn-ntet. øiu-rre fab meb faa g^olf i Sorgen oppe

paa øteenbjergene, og ten ftørfte S^eel af .ipirben og ^pol^bingerne Pare i

S5pen, mebené ivuPlungerne unber en fpag STorboftiunb roebe inb ah ^jor*

ben Peb 3(ftentibe, og atterobc kl^^^' ^ffiJt S3ijen førenb ^Perreé a^^anb

engang Pare blePne berfé 5lnfomft Par. 2)e bræbte mange 23irfebeiner ^),

men be flefte føgte S^ilflugt i .(lirferne. Mi tm, ber blepe fangne, gap

3on ^uPlung (Srib og fagbe at be ffulbe pccre kn» SDutnb; ta be

ffulbe gaa km til 4'^aanbe, Par \)an enbog gobtroenbe nof til at frifage

&cm for at fpccrgc km ben ficbPanlige ^roffabé^gb, U kn, fom ^an fagbe,

antog bern for faa braoe SOIænb, at bereé S@reéorb Par bern lige faa kttigt

fom en 6b. a)ten faa ribbcrlige Pare 23irfebi'inerne iffe. 6nbnu ben famme

S)ag om Sfftenen gif Sirfebeinerne fulbt Pccbnebe, i fmaa ^-loffe paa to,

tre etter fem, op til 23orgen til .^ong @Perre, og om SPiorgenen Pare be

itte borte fra ^uPlungerne. 3)a ©Perre iførte, korlebeé bet Par gaaet

^m, fagbe kn at ^on .^ublung k^i^eb noffom ^aPbe lagt for 3)agen,

It kn ei forftob )lg paa at Pixre 4')t^i*t>ing- SPerre i)olht fig ^ele 2^1-

&en i Sorgen, ^a kn ej folte )lg fterf nof til at angribe .^uplun*

jerne, og ban maatte fee paa at be toge åtte bane Sfibe, og brænbte nogle

if bern. 2)ien U ^uPlungerne bet^uagtet altib frpgtebe for et 5(nc^reb af

Birfebeinerne, forlobe be 93pen en Stat i al @til()eb, og fijnei^ ej engang

It kbe giPet fig 'iSit til at mebtage @perreé @fibe, fiben Pi ftrar efter

itter finbe barn i Sefibbelfe af flere, etter be flefte af bern. ^ui^lungerne

)cnbte tilbage igjen til Sergen, og blePc ber om S^intren, mebené sperre

») æianbt biéfe nceoner «Sagaen: S5rt)njulf S?agn»altéføn, Ottar Snerra, ©ig=

unt Sotafinn, 2(nbceé .Stifta, ifnbteé SSiugc.


204 «Sucrre @u]ui-béføn.

frcml)i'(e5 ^o(^t fi;.] i STIbaroé, forn ^an enD mfre befccftebe l^ft) en ni) ^a»

liéfat^era-ffc l)e(e ^ejeirlatu^é 'Bøen, Pi] lii^elcbfé ol^cnfor 939cii.

3>i'ii fi'(i]eii^e ^\]dr (J187) fol•lUje^c ^i-^" t"it '^•dx\i\} niob STitaroé,

i^et Ijiin attiT inftc fii} ll^cnfor Suni mei) en betybdit) glaabe, oij laa

noi^Ie STcctter ube i^cD S}iiinf^o(men. SOTen 35efa:ftnini5en biiibretic ^am nu

fra at funne ubrette noi^et, tU] efter at balu- afflaaet et S^ilbuD af ^onc;

SiHTre om at fonnne i i*aut) oi] ^er (einere ()am et crbentlii^t (Stai], tenbtc

^An ti(tmi]e iijjen til SSer^en. ©nbnu enijantj, uD poa (Sommeren, gjorbe

^an et ^Oij norDoi^er nieb npi]Ie 'Sfuber, for ar fomme uiientet over

iSirerrc. 9}icn SlUTre ^rOl] .^ui*(iini]erne imote tlle^ en Oetpbeli;) Styrfe, 09

ubenfor ©tat) inire ^e ul)dMi]e nof til at faa en (Storm, ta c^fplitte^e

tiereé glaate, faa at alene fem Sfuber forn ir.t) til '^(nt|er, en «ipavn et*

ftebi> paa Son^nun•e.


1187. ecffbijfop G;r.)(lpiné gorljolb. 205

^l1 f()n aiitiiaes?, at i)an alfiTetii' ^a iijoiteS^eiinn^elfen ti( bm iijninfniiivis

lHMl^f llMiibelfe Oi] dnbDipiiiui af Cibriftfirfcn, [om i]ai^ ben Deiié cnbdiijc

gorm, oj] jiJLn-bc M\ til bni ffjcnm-fte iipriii]tln)i]ninii i l)c!e Sunten. 3)en

Ijde ©iimmfii^vciii^ \)(xm(t er for Sieften nu'i]et bunfel, 09 in lu^e q, (^lu^^r

ftor 3)ed gijftdn fan bol^e Innn i 5(rbejl>f t : betpbe lii^t fan M imiMcrtit» i be

faa 5(ar efter Dane 2:iU'aiiefonift fra (?ni](ant> ej l^nt^c t'æri't. S)Ci] erfarer

man, et \)\'ai Dit enb i SDfiein^i Sit» fan rære ijjort etter ej, iaa maa

boi] ^Ijoret bai^i luxret brai]t i noi^enlunbe tuiujclii] Stanb, ba ber etteré

iffe iH'I ftrar efter hcM Xcb funbe ^olbe» Skaler i bet, faalebes? ftun bet

nedenfor i-K Mii^c omtalt; ci^ bet er berfor mii(ii]t, at binib ber i (Sd-

llein^o S^ib ubvettebe^J, fun bar istret en foreloMi^ Ubinbelfe af ^boret i

fimplere øtiil, ber |l^en maatte iMjie for prcci^tioiere Sfrbejbe ')• ?ft ©p*

ftein faa inbt mulii]t boivanftii^ebe i\ui^(uni]erne, er ovenfor omtaU forn M

fanbfrnlii]e, c^ feeé faal^el beraf at to a\ hMé e^ne nærmefte ^rccnber,

23aarb eaala oii '^^Vter ©(ipfa, i'are i ^on .^uvluniji" S^jenefte, 09 nctop

[om ©rfeMffoppenC^ g-rænber ^ojt aj^tebc af benne, forn at (lan i bet S^ik

taiiet laijCe fine Sympatbier for bet ^^^-Virti, ber nu repræfenterebey af

.RurhnuuTne, aal^enbarf fcr S^ai^n. Oaalebeé t^ifte ban fit] færbilci" tH'n=

lii^ mob ben iélanbffe s^ieft 5"fiCWWttb .^^orc^ciréføn, ben l'eb SipbJL^fef

fiilbne %[\-2 S^bori^eirsJfon^^ iProber, ber i -^faret 1 185 beføi^te STonv' tifliiiemeb

fin S3robfr 3'bori"'arb§ 3fn 3(iimunb i\] S'bori]eir, en 8j?n af23iffop S^ranb

i 4-)ole -3. guftein i]at) barn ftrar ^ons^^Stufen CSt. ^o^anneé .^apett) i

^^briftfirffn til «t bolbe Siei^fe i, biii^be barn 3iuil i^il ^^^aaffe ti( |ln ©jeft, oij

1'ifte barn meilen .ipæber. 3^a -^boriieir, forn btU^be tiUu-a|]r SJintren i 6rfe-

biff oppen» .spuu», sSaaren efter (1180) rejfte bjem til 3*^t'^nb, l'le^^ Sni\(f

munb tilbaj^e, Oi] ubnæimteé til %^vi\t i i5tabébpi]ben, \)i^DV ^an op()olbt

fare, i ^uotuncjerneé Jqsv, paa bet førfte Sog tit 9?ibaroé et SBeré, l)Oort

ban opfocbvebe til at øbelffi^ge Sirfebcinecne, og bruge bet prøuebe ®oecb

baarbt og tibt, ibet tjan tillige ønjTebe alt onbt ooer ©oerrcj blanbt SBirfe;

bcinerne nat en fBlaU @Ealb, ber paa Æoget føbefter beelé opforbrebe til at

jtribe tappert mob .Suplungerne, beels trtumferebe o»er beres 9ieberlag oeb

Siott. „9lu funne flipperne oeb Sunéberg," l)eber bet, „gjenlDbe af anben

Sale, enb bereé forrige ^raterier, tt)i Siaonene mocttebeé oeb Slott og S80I:

gen cælter be faarebe droppe."

^) 2?eb (St)oreté Uboibelfe maatte ber ogfaa fornemmelig care Sale om at on:

bringe en nx) gorbinbelfe mcllem bette og Å-apitelfjufetj og faalebeé et bet

ba ej ufanbfijnligt, at ben nuoærenbe ©fraagang, ber forener bem, men

forn ti^beligt fan fees ej at pære ben oprinbelige, fEi;lbeé (Sijfleiné fenefte

SSoggetib.

^} Om Sngemunbé tibligerc 2i», og ^ané j^'^'-"^'^'^ f" Srobercn 3freé @øn

©ubmunb, ber fiben ble» SBiff op, [e %turUinga:®aga, I. (5ap. 125—127.


206 ©Detre ©igurbéføn.

jii^ ben ncctle SSinter'); ja t>a bev fom ©fterretiiing om, at SSiffoppen

i ®ri?n(ant> ^on .^nut ^) \>a\: bpb, in(bc (gi)f(ein ^l^o^ inMMe ^am til

S5iffop i bcnncé (Str^, men 3niU'munb frabab fi'] bft, og ban inbiMetc

ta en S«>n, ber falbc^ Stjcrreéfoflic, riimliiuni» en ^nMiuii og

S3effi)ttet iif @i*crre, ()iM[fen benne ih'1 paa en lUt" SOiaabe \)ax tl3un-

get eQer otHTtalt ©rfebiffoppen til at l^ælge. Spenne ^nbt^ielfe t^av

rime(iiitiii^> ben )"ibfte, ()an foretoii, tin om ^pøften 1187 I>lel^ ^an fijij,

og rejfte fig iffe mere fra øygelejet. ®ftcr ^nni, ta ^an fL^lte at

bet laffebe til bet ijDerfte meb ^am, fenbte (lan S3iib efter ^ong Srerre,

ber ogfaa ftrar inbfanbt ftg. 2)c talte ta, |lger (Sagaen, [ammen om

mange S'ing, ber før ^al^be tnxret bem imeCem, og Deb Slfffeben bat

©rfelnffoppen, at .bongen t^ilbe tilgiDe ^am alt i)\.\\t ban ^al^be ^anblet

utilbørligt imob ^am i al ben 'Xit, (Striben bai^be iniret mellem bam og

.^'ong SDuignu^o ; be forligtei' ba fiilbfommen, og be tilgai^e l)inanben gjen*

fibigt alt l^tmb ber i)ai^te mtret imeUem bem. ^Dor Oibt nu alt bette

for^olber fig giinfff faalebeé, maa \taa Deb ftt SSccrb, ta Sl^erre fei» Ht

ben enefte, ta funbe berette om bii^fe ^yorbanblinger, og ^an ^ar, forn Di

tMtlc fee, og l)iHib ber iHir naturtigt, ej berettet anbet enb i)inib ber Par barn felD

forbeelagtigt. Z'el tijber eHer» bift iffe !(iaa noget færbeleé benligt Bin-

belag mob ©berre, at ®i)itein, forn bet ubtryffeligt nccbne^, ptrebe £)n=

fte om at ®rif ^iffop i ©tabanger maafte blibe tnilgt til l^ané ®fter=

manb, tbi (5vif \)a\}ti atterebc noffom lagt fit fienbtlige ©inbelag mob

©berre for Skagen. 6r t(t birfelig faalebet\ fom ©agaen beretter om g^orligel=

fen meKem ©oftein og ©berre, ba er bet fetler iffe ufanbfonligt at ©Dftein

fan babe ubleberet til ©berre bet tibligeve af 3)uignu§ ©rlinggføn til

dronene ©fabe, men Srfeftolené g^orberiigelfe, ubfteMe 3)ofument, ^borom

ber oDenfor ^ar Dccret S^ale, og fom, bbi*5 bet birfelig bar bæret til, i

atle ^alb fra ben S^ib af forfiumbt, inbtil bet atter buffebe cp i ®rfe=

biffop 3oné 2)age. 9)iuligt ogfaa, at ©bevre ligefrem fan ba^^e bemægtiget fig

bet. Jl ort efter ti^te ©pftein, STatten efter ^Hial^me^fe, b. e. ben 26be

3anuar 1188. |)an bleb begraben i ©frubbufet i felriftfirfen ^), maaffee

•) Ser llaar i @turt. ©aga ©. 125, at Sngfmunb fif Mariukirkju at Stabi,

ber efter Crbene nærmeil betegner ,,OTarifFirfen paa (Stab," og {jeroeb fan

man fun tccnfe \>aa (Stabébtjgben i 9?ffrf)eben af Sbronbtiiem. SJJen maa«

ffee ©tebet ogfaa fan cære fejlffreoet eller ut)elbigt affattet, og jfal betegne

„93?artefirfen i SB^en." 2)ette oilbe vave albeteé oijl, naar man »ibfle at

6(sf)augé eller ©tabébpgbené .lirfe ej car inboiet til Somfru 5!Karte, men

en anben •5)elgenj bog t)erom »eeb man nu sel neppe ret 93effeb.

2) Om Son .Snut er ber ooenfor talt, II. ©. 962.

^) 23eb „©frub]^ufet," (2at. vestiarium) for^aaeé i)er aabenbart .Kapitel:

bpgningen.


1188. erfebiffop (5p|letng SDeb, 307

forbi (J^oret, ('Dor Uné C^tntefteb bog nærmeft fpneé at 6urbe ^m tæret,

enbiiu iffe ^ar mtret faa fu(bftænbii]t i (Stanb, at M paa en fømmdig

SDtiiabe funbe mobtaiie O^n» iJig- ^ort efter l)o(bt -bOi] ©Derre fra

(s'^orct en ^ale, ^lu^ri ^an mcbbeeltf, ()l\ib ber ^ai^bc i\i;vet for(;anblet

tneUem ham oi] (gifebiffoppen veb berct^ fibftc 2}tobf, 013 faijbe ut 6rfi'=

Mffoppeti batJbe inbrommet, at ban bai^be inift ftorre S^er t at ftaa \)am

imob, enb bet ei]cnf(ii] funbe forfi^aret^ for ®ub, men at \)ar\ fornemmeHij

i)a\'U ijjovt bet, forbi \)an ej funbe bære oi^er fit fjerte at ftaa 6paan=

ben af ^onij ajlai^nu^v Sette maa, forn fagt, \taa Peb fit IBærb 0-

©pfteiné 3)ob fatbeé i Saijaen „en ftor 3^ibenbe," oc\ meb diette, t(u i)an

MV ei atene foni 9iii]et*j S)tetropolitan ben fcrnemfte STanb næft .^oni^en,

men Oii forn ben eiientlige ®runblæai]er af ^rfeftofen^ SDtaijt oi] 5(nfeelfe,

Ol] enbelii) forn Slieblem af en af Oaigeté Dpperfte (2(æi]ter, en S)uinb, ^paa

h\>m 5Ifle^ £^\ne biMiebe, og forn altib inl inbtage en fremragenbe ^laH

btanbt STorijeé ©rfebiffopper, om ban enb iffe i opofrenbe 3i'er og llb^clbenbs

kb funbe maate llg meb fm (gfterfcUjer @rif, og ben omtrent et 9(arbuns

brebe fenere (el^enbe ^m. S^an^ ^ortjenefter af 5virfen ffaffebe ham 41

S(ar fenere en %^aU i ^pelgenevneé Xai -), og ber ffa( ^at^e ffeet mange

SOiirafter t^eb bane ®rao ^). 5(t ©pftein intere^oferebe |lg for jBibenffa*

berne, og nalMiIigt for fit eget §æbre(anbé ^iftorie — ^Pilfet ogfaa Dar

en naturlig ^iAi\e af bane 4"'ft^fD"M'^ — f'i" "ti" Hufff ^ffiif at SDiunfen

S^^obrcf, fanbfynligtni^o i Slgefeter .^Kofter, tilegnebe ^am et fort \iaa

Satin forfattet llbbrag af .^ongefagaerne fra


208 SoeiTf ©t^urbsføn.

iffe tM[^e T^ai^e ^en ti(bprlii]e ?yri^et). S^ev itaat \>d intet u^tn)ffdiiU

om at «SiHHTe nu ti(toi] fi^ noiien faa^an S}uuif, men man trfarer ^D(1 at

%HTfien ^Jngcmunt-, ©pftein^ ^jnMini^ ura.r efter ban^5 Set) forlot) 9Ti&»

aroo, Oil o,]Q^^i en ^^^an^eli^rejfe til t?nllIan^, (u-ovfra ban ej l^fn^te tidniije

til fit ^^reftennbei^c i eOcr l'e^ |)iin JSy: terte fan maaffft- for:lare^ [om et

^ei^n til, at 6t'eure bar benyttet Sejliii^eteri, ta .^irfen t>ar uten §or=

fbar, til at forjai^e flere af be ©ejftliije, ter ^ai^te lutret (giiftein iVTij^ft

^eni^iime. A^vorli-te» tet nu ent for^otoer fii], er ter l^ift, at ter til

83a(i]ct berammeti'i< et ftort S}iote i 33eri]en faainl af aQe 9iii]er^ S5i#

[topper, forn ai antre .spLH^titujer til tet famme 3(ar^i eommer. |)er fom

Oijfaa -5lH'rre fcd* met en betiiteliii Stritt^maiit, ta tet l\ir ban» .!pt'nfii]t,

efter ^ali]ery S^ileiitebriiiiiclfe at trai^e til Seifen imot ^on A-vUiiun-^, ter

fremteleé ^oltt f\(\ ter. ^^'aa tette SDTote bleo t>i, efter ten 5(ftcteé

Onffe, Siffop 6rif i Staimnijer foreflaaet til bani' (Sfimnant. ^'oni]

>2i^erre i]iorte, fom miin lerreli;] fan bfi^ribe, ^iitl^entiniier, itet ban toij

meft ^oltt \~u] ti( ten x^mftiTntijibft, at (5rif luir alt for tjaf milt, og ter=

for filte forlu^lte grfeftolen alt for mani^e lltjiiffcr. 2}un tertil ft^arete nianjie,

at man netop træniite til rn Grfebiffop, ter inlte Kitc antre lel»e met fuy, i\} at

gvfcftolen bai^te ®oty nof. i^i] Centen blei», at Cfrif biel» iitluilvU- ©ntnu

famme «Sommer rcjfte ban ut af fantet for at ^ente ^\iflium i ?tom.

@lH'rre fovtfatte ]lt S^oij ofter til SJifen. ^aa ^Bejen bai^te ban tet

U^elt at mifte v^fibet fleinen, ter fejlete op paa et Sfjær utenfor Sli]^

ter ; ^an lot Sfroi^et bnrnte oi) troi] intere. .^uuluniierne iwe i S^uné*

berg, ^eet mantfterfe, men bal»te iffe flere ent 13 ^ftbe. S)Iet tii^fc lagte

te, ta te borte at @iH'rre narmete fig 23i)en, ut til 3iaimaberg (Jiam*

berg). 3)a Si^erre fom, lagte ^an |lg met line 8fibe, i alt oi^er 30,

ute metlem 6mjorberg og STotero, men fentte liten fem Sfibe int til

33i)en, og ti^ofe lagte til oet 23ri)ggen. Saaletei^ bien man paa begge

Siter liggente i tre 3^age, uten at ten ene lunute at angribe ten an*

ten: .bongen fantt tet iffe raateligt at lægge fmeSfibe unter 23iergft '),

fom ^ui^lungerne bavte befat met en ftor Styrfe, oc{ bi^orfra te funte fafte ftorc

(Stene net paa tem; .en fjerte Stat prøoete ^"uiMun*

gerne at oiuTlifte te fem vBfibe inte iH't sSryggerne, og reete ganffe flille ben til

tem. 'S)ct MV faa morft at .^irfebeinerne iffe faa til tem, forent >2fibene

') ^ev fan, fom nun tobelK^t fan fce, iffe iet fccbfantiije faafatbte „99icrgft,"

b. e. ©lotsbjcrget, ocrre mocnt, ba ^iir[uni5Prneé Sfibe ej Iaa unber i'ettei

berimob menes t)er iRorboeft --

^pnten af «Ramberget, unber t)oilfen be loa,

og fom be tit ©fibenes govfimr t)aiibe be^at meb beti)belig ©n)rfe. gor

©ocrce, t)»ié ©tprfe beftob i t)anå glaabe, funbe ber ej occre Sale om at

angribe ©totibjeigct.


1188. ^uorunjcrneé fibfle S09 til 9tibaroé. 209

ftebfe fatmiini. 3^a hU\> ber jlriii: en ^rftisi .^amp. ©tu-rre Iførte itiiib»

(ertib nt brr t»Ii'l^ fitiium, 1M3 ffjonnrbe ftrnr nt l)an^^ SOiænb iiinatte lutre

ilbe fte^te. «pan ffiinbte |li] bcrfor nf ath' .(Iræfrcu nt foninic bnii til llnb=

fiTtniih], Ol] .(\iii^luiii]('riu' lunu-bc iffe at oppebie ^aiii, mni fUji]ti'be op i

San^, ^Dl] Iihi ber niani]e falbne effer piia tu'i]!]e SIber •).

41. .U'uiihiti(5rrncé Unbcrciang.

.^ui^Iuiii^crue tPi]e nu cu ruff iv] for @i'erre iwft nlbelci? ui^entct 93e*

llutniniv 3)e iiif SanbePejen norbeftcr (iiie ti( ^(ironbbjem, oji forn ti(

2.^Ven (ibt fur SOTidicli^uieyfe. 2; 33iicn felP Piir ber fun 80 nf epcrreo .^ri=

i]ere, uiiber §(nft^rfi'( af '^Mt SlUmcwUføn, be ficfte U\a oppe i ©ion el-

ler 3Perre»otHn\^, (lOor 3:f)orilciji .tut^ab Par 23efa(ini]émanb. .^uP(uni]erne

piMibfe fil] forft niob SPijen. ^Mx Xvlementyføn kt ftra.r bfæfe i iiiiren.

Ol] fiuipil Sl^unuxnbcne fiMn .^Ui]^ofo(fene boorbrc v.'b til Srccl'ori]en for at

Pæri^e baine, nini .fiui>[inu]rnu', ber nccftcn iMire JOOO a)uinb ftitfe, 03

lliLn•^l et befti!]t '^(nfalb, fif fnart brubt 'i^^onien op, Oi] tr^xniite iub. l>a

flVi]tebc 5!^i)iiuTntcni'. .^riiirniænbencs? Itflo (Sfiire fiittr fii] fjitt ti( 3)Iob*

ivtri]e, men blep fnart næftcn nU^^cloy ncb()Ui]i]on, Oi) .^ui'(uni]erne befatte

^iien. SlManbt be falbne Par oo^m 5(nforeren ^\>(ir: .^(eininti?føn. S)et

forfle, .Kiirluniierne nu ajorbr, Par at tilftePnc Orettjini], for at ^on . ?3uTnb, ber Peb beres? 5(nfomft i}^{)i){tt fit] i 23uen, Par ot^faa

.^^oni^en? a">ior[u-obcr, S")Tifo(ai^ Sultan. .\pan baPbe foijt ?frifteb i C^-brift--

firfen, men nu to.U' .Wurluiuvvne barn ub af benne, oi] bvajite l)am op til

S3ori]en, ibet be tifli.^e fatte en ®aKje op, i\] lobe S^borftein biife, at bPi^

l)an ej oPeri^aP 23ori]rn, ffulbe STifola^^ blipe bitni]t, Oi] ffebe bette, Pilbe

8Perre ^^^en i^ipe barn Oi] ben ePri!]e 23efvrtni!U] ©fijlben i\} nuiaffee labe

bem bæniie, boilfet lii]elebes? pil^e bliPe berett ^i''^, om bet Ipffebes? XluPl*

uni]erne Peb 6torm at inbtaae 23ori]en; oPcniaPc be ben berimob i ^Jlin^

beliiibeb, ffulbe faaPel beve;? forn 9(ifoIay's? ?ip blibe ffaanet. 5 benne

^orlei^en^eb befluttebe 3:borftein at oPers]iPe T>dU](n. ^'pm fif beljolbe

1) ®ofmé (Saga Sap. 107, 108.

5!)?un(^. S)ei norftc golf? ^liftoric. III. ^^


210 (SDcrre ®igurbéføii.

il)} Oi} ©ientom, t>en m\c\\: SPcfcctnini] ftaane^cy ii;ia(i 2iD Oi] iicmmcr,

men tilt bet (So^y \om ettery fanbtci> i 23pn]en, Oi] bet inir fanre mei^t,

nalMilii] en aiuvihjbe foftlMre ^tuier, ber tilkn-te ixoiui viiu-n-e, l»lrP SUvU

umyvncé 33i)tte. 3)n be bai^be p!i)nbret S3ori)cn, fatte be Islb ;nui ben

Ol] (u-cbe ben neb. ?voriiben bet ftore 93i)tte, be baube iijort i 53or!ien,

Ol] forn be bedte nuQem \u}, bii be forn m-b iijjen til Sl^ijen, bninbffattebe

be ogfaa beniie betpbeliiit, for, fom be fai]be, at i^jeni^jelbe 23l)nuTnbene

beteé gienbffab Oi] S)u>bftanb. ^^Dnutnbene foretraf at betale fremfor at

fee C^ufene afbrænbte ober berei? ^^obebtT. Aiib(uni]prne blebe iffe Iceniic

ber, Ol] ftpbte |u] at ubrufte nOi]le ©fuber, for at benbe foiu-jå ttlbai]e:

23l)nuTnbene lagbe bem ini^en ,!pinbrini]er i SSejen, U be fun t^nffebe, fnareft

mulli]t at blibe af meb bem. ^uH fom .r\iib(uni]erne babbe faaet ©fu-

berne fccrbiiie, bdb ber talt om at man iaa ^rii^i^folf fomme ubenfra

over S5i)aafen, oi] at bet neppe funbe berre notaen anben enb ,^oni] (giuuTe.

2)a blebe .r\ui^liint]erne beel forftræffebe, ffbnbte \u] alt ^bab be funbe

neb til ^fibene, ta\iet( S^jelbene a\ oc\ roebe i ftnm^nbe ^yart ub af (SU

ben. S?i)miTnbene (]abe bem bet £)nffe meb, at be albrii] maatte fomme

tilbaiie. S)et Spelt bar fun bliub 3lllarm, t|)i gberre var paa benne S^ib

enbnu lani]t borte '); men eftcr al SanbfynltiUjeb bar 9ibi]tet om ben fii] neer*

menbe .§)ær ubfprebt af ^M)mænbnu' felb, for at be berbeb \)U lettefte

Wu\a'i^( funbe blibe be be|iutrlii]e ©jefter fbit, oi] bette lyffebeé bem fulb*

fommen. .fVubluniierne fortfatte S)iejfen ub efter gjorben Oii neb til 23eri]en,

beteijnenbe fm ^ej beb alle Slaijy jKolbfombeber; be pipnbrobe alle be ^rac^t*

ffibe, fom be traf, nabnlii] et 3^'f'^"t>i?fanrffib, falbet @tani]arfolen, ber

alierebe bar paa Ubrejfen, men af ©loboinb bar brebet tilbajU' til Stor-

(]eg .^\)\t. 3)e toi]e l)er l;ver enefte ^V'nnini], fom fanbte^^ omborb. £ii]faa

i 23eri]en bifte be fii] ()eel obermobiije oi] uftprlige, ^bilfet bar meijet

ufloi]t, ba be berbeb lai]be fiii ub meb ^ni^^bi^ivrne, fom ellery bift*

nof bare lani^t tilbojeliijere til at bolbe meb bem, enb meb .^oni]

@berre. %^xt\kn ^nijemunb 3't)ori]etr^fon, ber oftere er omtalt, fom

jiift i bonne S^ib tilbai]e fra (gniilanb paa et @fib, fulbt labet

meb 33iin, .Sponnin;], v^bebe, .(llabe Oi] mani]e anbre i]obe Snarer,

.^tubtunijerne bilbe firar plynbre iSfibet. 3"!]f'"""^^' 23roberfon ?(i]munb

©neiii-), ber paa famme 3:ib op^olbt fij) i 33erijen Oi] bleb meijit af»

') 25ec foitæUeé npm(ig, fom ot oille fee, fort eftec om ©tjerre, at l)an fom

fø nb en f va til SSergen. .^a»be l)Qn oirffti^ oæret i 3;t)ronbt)jem mfb fin

gtaabe, oilbe ban ta vsve fommen noibenfra,

") 2(i3munb ©neie, en ©en af Sf)oroarb Sbocgciréføn, fe ooenfoc II. @. 959,

vat fom ocen berettet, rejft fra Sélanb paa famme Sib fom Sngfmunb, men

t)aube, fom bet fljncé, optjolbt fig ben tjele Sib i SSergen, elter maaffee enbog

i Sunéberg i)oé Son, ber, fom ©turlunga Qa^a ftger, »tfie l)am megen 2@re.


1188. .^uofuiii^ornfé Uci-bcnei- i Sergen. 211

sliort nf 3on .^lU^Iuiii], i]if ()en til benne, 013 forcftiflebc ^am, at

MMy .^OTiii ^\h]e nu Icoebe, in(Dc l)an inft ifPc tidiitie at inan pli)n=

turte StjocWirb 3^l)oriieiri?fonij i^robcr, lijje [aa (ibt foin .(\diu] 2}(rti]-

nué i>i(Dc ^Ql^e tittabt \aaMn '^rnnferb mob en 23rober af 5Ire. ipan

l)llalH'^e berfor, \ai}^c [wn, at 3lmi ^^i(te (atc 5ii!li't"iuii) ('c^olbe fm

gjentom i ^yffb» ^i-^" il^il^ 3f;]nuuiD 9iet, men alt tilMb ()nn inlte eflec

funte loiH-, MV toi^ fun, at 3"i]'-''"""'^ iilf"? ff"'^'^ l'Iil'e ffaanet, be

SJarer bevimob, forn til()i.u-te be i.n»rii]e Xtjøbnutnb, betraiitebei^ fuembes

Ué forn *»}.M'ii'oi]obi\ ^^il^i^iinb, ber ft'i]te faa inbt miiliiit at fretfe fine

@fit's?fatnmerateri> ©ot*^, erflærcbe fem ftore SJiinttMibev feruben en ()ee(

2)ee( anbre Sjareu for fin ©jenbom, oi] 25^^11 .^ut^tun;]!? .^lirbmænb afftobc

lurfeiii] fra a( jvorbiini] berpoa, men ©jefferne berimob, ifær beret? 5(n*

fører S3jørn ^rifarnct^ tijmnemffiiebe giften, i>(] tOi]e ecn S^ønbe, tittii]emeb

fertrn 5((en røbbvuunt ^vKrbe. S^iéfe «Satjer ti(()m-te nctop 3"!]i'i'iiinb,

men i^m tolbf alt for mei]et ;iaa i^obt .^ameratffab til at inKe røbe M,

i\] leb betler S^abet. .ipan oj^ ?(i)mimb i^jenfjenbte fiben .^labet i noi;Ie

.kjortler, forn 23icrn 00, nogle anbre ©jefter i;if meb; ?(omunb talte berom

til flere af jnie SJenner, ^1'oriblanbt be forben næiMite grænber af ©rfe-

biffop (Si)ftein, 23aarb Sala i\} ^)3eter ®Iipfa, famt en l»éb STaiMi (Sinbiibe. &\>

ter bcnne» Cpforbrini] i]if be alle fire, beiUTbnebc meb Orer, til ^(w

8tue, \)\}ot ^^jcrn tifliijemeb be øl^riije ©jefter fab o.q braf; M be ej

funbe bri)be inb oi] binbc an meb bit^fe, ber t^are 40 i 3°allet, flillebe be

jli] l^eb 3nbi]aiu]en ^ paéfete paa, l>a be fom nt. S^et traf fii] juft ]\\a'

lebei?, at 23)oun oi] tre anbre, ber alle bare .kjortler af bet ranebe illæbe,

fom forft ub; ftrar iiui^ ©iiibribe ^^jørn 23anebuijii, Oi] be tre øPrii]c

bnxbte lii]elebe>o l)iH'r fin 3)uinb. Slu løb ©jefielurcn, oti Ijenfeb fem l)un*

brtbe aUanb ftimlrbe fammen. 2)et bleu meibt lil ^on .fVuiilunij, fom lob

ftøbe i 4"''^'^'"'i"tt^hii'i'"' ^ '11'^ ^pirbmænbene bcgali fii] ben til Stebet.

,^er talte S^aarb oi] %H'ter fin oi] 31'i]munbi.'


«l'^

^

©ofrre ©igurbéfen.

.s*->eniniob 2^ni\ hU\> M riibnii ihtitc, t(n ^a paalai^^e ^c iJ3i)iiuTnt>fiif at

u^l•l'^c cii 3>oc( &o'i)é cflci "iV-iiiic til 3i''i'f^M"f, bvii^ ^l• i'j imI^o fre

i^^DiMi pdjtiiMt oa opbræiiDt. i^ullurn^l•ne u^^f(Lnle [ii] oji lM^c i ^tt

Inin^ftf 0111 TSiiff, mm .^tiii^Iuiiiiernc (]ji'ntoi]i' fun ^l•reé I^niflru, ini fna*

leteo fto^ ^et bru i flere 3^ai]c.

a)Tl'^t'lli? .^iii'(iiii(]tTiu' piia Dninc 23iii' ^m*e ^m•l^ uroliije Jl^tfcii i S^orijfii,

Ol] itiflii] (nute Seljen iiif& ^iMl)n^l•inl] ^ ^3runb, l)^n^te ^l-t fii] liDt før

men nu om .Dojlon vav foniiiifn tilbagr, oc] hai^he ba be oocn omtalte ^i-

jlcricr meb ^uoluiificnip. ©ai^acn labfr Son jtuolung paa ^Ct^munbe goie:

ftillingfr foarc, at ^ngemunb jlulbe faa bft)olbe ftt (Sobé, og at t)an ffulbc

oocre ®iib og ham (Jtongen) oflfommni. XxtW anti)bfc uniififjcnbcligt, at

Sngemunb førft ba forn i 3?fi'ørftfp nifb 3on, og ot ben vfcæbev, ban neb

af t)am, førfl fra ben Sib tog [in 5Fegi)nbelfe, elleré niaatte man antage,

at 3"genuinb tibligere i)avbe vccvct famnien meb 3i-'" i Snilsberg, builfet

ftribeu niob ©agaené ubtrpffetige Drb. ?Ken eftev Sagaens govtectling oac

ber ogfaa Sib nof til, at Sng^munb funbe npbe -^ccber af 3on i SBergen,

tt)i ber tateé om, at SJanet fTebe om v^eften, men at Sngemunb bleo i ffiers

gen I)fle SSintren, og at ban ferft ub paa SSintren gjenfjenbte bet ranebe

^(æbe. Sette ti)ber paa et langere Opt)olb af A\;plungerne i SBergen, mebené

©nerveé ©aga fun (aber 3on foninie ,,libt for 3itul" og ligelebeé blioe bræbt

„ltbt før 3iiu(/' faa at bet ^ele altfaa ffiilbe occre afgjovt i nogte faa

S)age. 9}Jen i bette ®ti)ffe er Sturlunga ©aga aabenbar rigtigjt. ©oerreé

©aga ftger felo, at itur>lungerne forn til 'DJibaroé tibt fer 5]Riffelémeéfe (29bc

©eptr.) og fun buoclebe ber en ganffe fort Sibj be rejfte faalebeé fra 'iR.ibaroé

omfring If^e Oftober, faa at bet iffe er rinieligt at be, forn ©rerreé ©aga

figer, ffulbe fomme til SSergen ,,libt fer Suul," eller tilbringe bi^lutrebie

?0?aaneb paa SJcjfen. S)et flinger ogfaa befnnberligt, naar ©agaen ferfl

laber bern fomme til SBergen ,,(ibt før 3iui[/" at be enba, jfjont nogen Sib

gif bf" iiiibrr gorbonblingerne meb bergens ^Borgere, funbe bli»:e ooerfalbne af

©ocrrc ,,libt før Suul''. Set er faalcbeé flart, enten at biefe Drb fun

vei) en .gjufoninielieéfejl beé gorfatteren felo eller oeb en ftmpet ^ifffrioerfejt

ere blcone anførte paa begge ©teber, i ©tebet for alene paa bet fibjle, eller, buab

ber maaffec enbnu torbe vste hen fanbfontigfte ©ammenbarng, at i ©tebet for

Slutningen af Sap. 108 og SBegi)nbelfen af (Sap. 109 fom be nu h)be

(Eftir [)at forn [)eir sulbr til Bjorgynjar, koniu [)ar lillu fyrir jol. Iiufl-

unj^ar hoi^iu J)ing ibænum ok krcifbu bæjarmenn jrjalds til joiaveizlu)

bar ber ftaaet, uben Sap!tel:2(fbeling: eftir pal forn peir siiihr til Bjorg-

gvinjar ok koniu par. Litlu fyrir jol huf^ii Kufhuigar {)ing i liænuin

0. f. 0., booroeb faalebeé „litlu f. jol" alene fommer til at angaa SBranbjfats

ten, boilfet ogfaa er bet fanbfi)nligfte, fiben ben ubflOreoei^ til ffieftribelfe af

Sulefoften. 3ngemunb ijav dltfaa iiiffelig tilbragt locngere Sib t SBergen

fammcn meb 3on ^uolung, og efter benne S3erigtigelfe er SBeretningen ovtm

for formet. ®et paéfer ogfaa gonffe meb Siben, bf»ab ©turlunga ©aga

ftben fortæller, at 3ngemunb SSaaren efter rejfte fra 9?orge paa ©tanger;

folen, bet felofamme ©fib fem -^jioften forub baube gjort S^cnberejfe og

fom ^uolungerne b^H^be pipnbret, men fom nu atter mir ubelbigt, ba bet af


1188. A-uodiiuuTiieå Uiibciijaiu^. 213

3iui( l-n ?i)hn\]\:n i 'i^i)M\h}tn, at num f.ui tretten i^aniiffittf fonnne fej*

IcnDi' |o!^^enf^a foibi .spiuirlH-n 0;uuvnnc |1|] in)ni. S^a .^'ul'luni]i'inc blcoe

^et mn-, kb ti i ipaft til line jluuiben; ^e flefte foj^te i ^oriuiriniVn "^

tlf S3i)en, ^ee^^ op i ?^iel^er, ^eel» ini) foibi Olafyftufen. 3on SXwU

linii] (o? |ltø^e i i'i(ren, for at Ijan»? S)uTn^ fflll^e fiunle i\o^ til Sfibene,

lob fdV' nieD ^e ^Vi-^lf, i^'in luu^tie l)cé fiii, ombcrt) poa et 8fib/ Oi] roe^e

u& piM ^'iiiiijen. 3)ten ()er vcntc^e t>e fovi^jæi^c» paa tie inu'ii]i', Oj] fci}te

^erfol• at frdfe )lij oIht til ^en an^l•n '2i^e, i&et te fti)vebe Ijeniniot»

a'ainfel»il)i].U'n. ©t lit et *Sfi)ffe fra l^l^^ iHire te imitleviiti iiljclDlije

nof til at ro op paa et Sfjan-, faa at 8fibet b(el^ fi^^en^e faft, Oj] i

famnie Ojellif font sSiifetuincrnii? ^^fibe til — tl)i ^ct iMr inrfdii] tem,

u^^l•r AoHi] i3iH'rrci5 ei]en 5(nforfel. KiiiMiii;i]erni' lob ftrar oiuTborC», for

at fl>onnne til l'ant, oi] noi^le tnifnete; inni 3^" H''^' ^'i f^" SOiant»

Ine^ ^am bleoe (iUnuu' i Sfibct, 1)Ihu- ^e fnart ^roc^tl'y af ^e tIlftor^Ien^e

^Mrfdu-iiier/ ter fiten tL\]e AKrtenie a\ ^erel^ i?iiv 2)a Siutre fif t^enne

i'ii]tiae Jitente at iMtr, lot luin lMi]rne briiiiU' ouer til ^\)\'\\ i\] Uxo^c^e

nrb mt ten fontre i5i'ij|] af iDtariefirfen, tiltæitete nut et 8ti)ffe iuiat*

niaal. S^e A\iiiiluni]er, ter baote \k\}t op i ^fjclter, foni iniitlertit) ned oi]

famlede fi|] inte lut £)(aféfirfen, inuu' te ftillete fij] i ^yijlfini^, raabte

til ^Mifebeinerne Oi] opfortrete tem til af proiH' en .rVanip. ^'Uien Soerre

forbot fine -iPuTnt at intlate ]u] med tem; „lu lulle iffe", faijtc l)an,

„flaaeé med boiu-tlofe S)uTnt; |uj tem fun at teres? ^^pol^dini] lii]iicr ^ei*

unter iDiariefirfen, Oij at te ej ('aiu' frrfoaret barn aott, men at l)an rii]*

tiijnof \)dh'v iffe oar noijen rar .Cnn^dini) at forfoare". ^a AuiUiingerne

l)orte tette, volu-te de fii] iffe i'D I Jl^pen, men [fpndte fu] bort.

93irft'beinrrne paaftode, at ;jon .^ViiPlunj] [let iffe inir 8 on af ilonij

3"iie, Olj iffe enijan*] bt'd :3on, men at bans? rette 5"'Taon luir Crm, oi]

at ban isir Son i\\ en iis? 'i^eter, Oi] et jyruentimmer tu-d STaiMi 5lftrid

Steif. Spenne ^^^iter i^ar jiift i 23erivn paa denne 3^id, oij te bode l)am

derfor t]aa Inn til Suiriefirfen for at fee, om ban i U^n drabte ^am

.^uiUunj iijenfjendte |ln Son, men doj] forinden at ani^ioe, om der ffiilde

findevi nocjet nærmere iPierfe eller S'ei]n, ter fnnte befrafte ^f^fufif^f»-'"-

%U'ter \\h}M, at ijawS Son £^im forn S^reni] (\uy\ih] iMr fommen til at

træde paa en i'iaa, der j-jao bani en tpb jyleni]e under den \)i}\v( jsu^t»

faale: ^oii^ 'Olrret derefter fandte^o paa i?ii]er, inir ter inijen 3'oii*l om, at

den dvabte maatte intre ^rm. 4'^an blio nu fort ben til i.'ii]et, oi] da

Sfoene Oj] ,*poferne vare trufne af dette, fandt ^].Vter, fom (jan iao^ti,

Plifelii] ^:)liret. jOtj Soerre befji'ntti]jorde da baate for in;iniTndene Oi]

Storm ble» forbuoDot tit ©rontnnDé UbDijber, i)vcv alle be, bet Oiue om:

botb, om?om, o>j i)oot betes *«5u] 14 2lac beci'ftei- blcoe fiiiibne.


214 ©oerce iSiijUfbéføiT.

line fline StKitnt), at ben ^m, i\uiMimi]erne (lavbe faitet lin ^oniic, fun

Mt iDrni, @j?n nf ^ipeter, ber nu fell» bai^be (jinifjent-t fin @cné Sii].

„3 93i)mltnb", fai]be ()an, „tntc a!t for lu'( (;i^Dr lubt %H'ter di^ 5(ftril) ere

af noi]en 5(^-t, ber beretti,ier ^ercl^ ^2on til at iHTve ^Wniije i 9Tcri]e: nu

feer man, meb biulfen jyalffl)eb benne 9iani'f[of \)(\v favet •)"• 3^fttf i''^'-'

oi)faa fjprfte ®ani], fti]er iSai]aen, at Sverre 03 l)ané 2)iænb foni li( 33er-

i^en unber Omftænbiiitjeber, ber iijorbe at a\i( 2^Hn)c\c\m\i bleige tjlabe

t)eb ^mé jtomme. .!pan t\ir ciifaa fonimen i vette S'ib til at freife bern

fra Sranbffat oij alle be anbre ^Haijer, fom ben urolitje %kt funbe tils

fipje bern.

3on Jlui'(unij b(el> iH-i^raUen l^eb SJIaiiefirfen, t^iftnof i a( (2ti(()eb.

er nu t?el tabt, men M

Hx cnbnu til for et %\k l)unbrebe 5fav fiben ^).

42. giif ^on(]5ftin uJinopimcS til 3avl oi] fcrkncé md iUfcn, cftcr at liave

gjort et Ici] til (?ftlan^• SiijiifD 23l•fll^cl•ij, i?ar(>di]rnifé ci] lljerleif

iSreiDffcaijé Dvrurfflotfe tilintetgjeiffé. (Svif 3arlé 3)eit).

©amme S;)i}\{, 8iierre op^olbt fii] i S3ifen efter jlul'luni]evnei^ STe»

bertai] l'eb ^Otat^neberi] — .^;ii^'k\\ falbie^o beifor „9ialMiol)evi]t'bøften" —

03 forenb han enbnu broi] til 33iTi]ni for at iijorc bet af nicb ,^uPlun=

3orne, fortenebe l)an lin ^M'ober ©rif meb £)planbene oi] ben l^eel af

SSifen, ber laa mellcm ^Sfinefunb oi] Slpiijavbit, altfaa bcle JKifen meb

Unbtaijelfe af 9ianafi)lfe, qc[ c\a\> barn I^arBiiatJlit 5(llerebe ftiar efter .Cumu]

SDlaiVUhJ^é i^alb baubf (?rif, fom olumfornæpnt, anmobet ^gluire otn en b^Meve

Sitel Ol] en 2)ecl af3iii)et i '^-orloninii, men Sm-rre ^ai^be iffe tnfiet inMabe

)u] pi\a noi^en 3)e(inii a\ ^\u}tt, oi] fun iiivet barn Senbermanbs? ^itd,

ibet t)an bog frem^l'll'


1 185- 1 188. Srif ffongéføné Sog t rfterff ben. 215

Jpaa ^h](t, tniiiitte (um fintie fij] ^eri. 3>a iinibfortit) be fmaa SJcjtflrr,

ban (nn^be, iffe forfloi] ti( brn ftorr Srop af .Uriijere, forn i)an bolDt,

biU^bc b'"! i 5(uret J 185 |>i]t at ffajfi' )1|^ MlHn lu-t» at i^jin-e et Sot}

til bet ^ebenffc (SjTIaub, .pertil luiu ber mi *^(n(eC>ntiui nof, tbi rt^lTe^e

i km] ^it) bai'be eiibL\] ^^VunTiie feli» i)m OpmeuffLMnbcben btnt^futt

paa (fftcrne, bev ih'C) berei? ®tn'olH'rier tilfojebe brre;? dnifttu' STabocr tne=

i]ni @fa&e ; be ^ai»bo foijt at faa bein LMiiUcnbte ti( (^bviftenbPtium-n, faare(

m(i M ®L>be, iu'b at fenbe bein £)vbet'o ^orfunbere, foni iM'b at opfor=

bre Diorbeti!? ^urffeu i\] .^poi^bituuT til at tH'fi-ii]e betii. diifriiii^ 1104

bal^be gcfebiffop 5effil i lHii;b inbiMct en ffaiiff i!)tunf, g-ulfo af S^roDei^,

til 23iffop i (5ft(anb '); i 5laret 1171 cllei 1172 anmobebc %^m' Stier-

anbei" ej alene C^Tfebiffop (Suftein Oji bm fL>i'beniu-crenbe S^iffop 5(iinuinbe

i ^taininj^er til at Ia^e ^yulfo faa a)runfcn STifola;?, fell' en inbfcb (Sft=

litnbiT, til ^^!)?ebl)ielpec -), nini tilffreu i^o^fM i Snininbelis^^jeb Xvlmujit,

^i)i"fter Oi] alle S^roenbe i 8oeviije, ©aiitlanb, 3^anniarf Oj] 9ion]e, at l){\

M fmeutebe barn faare at \)i.^xe, blH^r i]nimt Gfterne Oi] anbre i ST^tr-

beben af beni boenbe ^olf fore frem mob be (^'briftne, t;lfa;]^e {)a\\ olle

bern, ber tnlbe ftribe niob bi^fe v£)ebnini]er, eet ^avé Sfflab for enbuer

@i)nb, be baL'be ffriftef Oij uiobtiUU't ^Ponifent^ for, nlbele^? vaa famnie

SDiaabe, forn om be bi\\\]k Ctbrifti (^rao; Oi] bem, ber falbt i 3tiibeti

mob .s^ebninjierne, fulDfommen S-ijnbi^forlabelfe ^). SJieb anbre Crb, ber

prcrbifebe? en Sirt af .^erotoi] imob bern, Oi] feb at efferfomme Opfor-

brini]en inir ber faalebeé llbfiiU til at fon^e for fm Sjælo ^^-relfe paa

famme Xib, forn man Panbt ^orbele for bet timeiii^e Silv Slflerebe i

1184 ub^if ber i 3faane et alminbelii^t Opbiib mob (5'fterne ^), Oi] beter

befjenbf, bi^oilebei^ fenere l)i'n Sxoiu} .^niit i l^anmarf Oi] ban« 23rober Oi]

©fterfoli^er .i\oni] ^nilbemar, ber maaffee be^uben funne balH* bai^t Sdtu-for-

brini]er \ia(i biéfe Saubffaber ^), ijjorbe ftore ^triijatog bergen oij tilfibft

*) SSccce fra 'Prtrué ©ctlenjté til -^'on^p, S^-ii^lev, ^øobinijrr, Stfcbifjop i @Oin-ti}e,

famt til ''Pauf 2(ler.inbfr, oj til (SvfftniTop '^gjfil, riitifltc^uiié of 1165, i Petri

Celi. Episl. V. 19, VI. 8, 15 f)06 ©trmonbi bet fei-jte SSfco o^iaa opta-

gft i Siljegrené Dipl. Svec. I. 9?o. 53 80, 81.

*) ®e ocenfor ©. 129, 9Iot. 8. Coleti Concilia XIII. 138.

») eiljegrené Dipl. Svec. I. ^o. 55. ®trmonb III. 866. Coleti XIII. 134.

''Paven ffrco ogfaa et JBcfC til be Scoenbe i Sanmarf om at unberftette 5"'^'',

unbei- gøftec om iSi;nbéforlabelie og famme £)eel i ben eoige Selønning,

l)anfelo uilbc faa. Siimonb III. S65. Coleti, 1. c,

*) Sato, S. 969.

*) ^niité Olj SSalbemaré ?D?ober ©cfia imr nemlig, forn man efteu al dUme-

ligl)fb maa antage, en Satteu af 55olobar ©lebointfd), ^X)v\ie i ©oiobef,

l'e Ijetom Aiitii|nitcs Russes I. ®. 482—487.


216 ®r?iTf Siiuicbéføn.

erolu-rlie San^et. SDumi ilmt)(el•ti^ ;lrLtH'^e iniftui C^rif .^oiij^s^foii, fcln en

i]iiiniiiel ,f\iu'C^fim'r, lin l'i)ffe ^l•r, ti!IillcllIl•^ en (jecl 3^l'd ant^ie ninfff

.^Iriijerc, fiui at te tilfaninun Innate fi'in «Sfitu', cif [Mik %mv %h(\t,

Sbjotolf ^it Ol] .^>^nun^ .fvisuita ftprete biuT [it, luj &\:\t riineliiiinié

l)ai*t)e te to antre. 3)e forn til ©ftlanb in^ Ijerjete om dommeren i 2;is

ftciftet Biecf (i Den ^iip)\ilffe .(vretoX oi) fif et tteti)ti(ii]t SBpite i). Xa

te \>ai\ ^ilbaiit'in'jen Ina oet (^otlanD, fom te i etrit met noijfe fajf*

iffe vj^rtntek^nucu^, fra iHunn te toi^e to rii]t lati'ti' .^loiii^er. 3)erfra ti'oi]e.

te ti( Sintbjot, \)\)ov te befoi]te Xumu] .Vlnut, ter toi] i>el imot tem, be*

|)o(tt tem ()0i? Ill] en i3tiiiit, Oi] fouiTrclie (Sut fi.^u ^(fvejfen et i^anij*

ffiO. 'Sjette afboitt toi] iffe Cfiif o,] i)M6 iPutnt fua, itet te fejlete

ti(bai]e, at fare meiiet iifntiliiit fnni, ej aler.e paa te tanfFe .fvufter, ^inl?

fet for m tntt iMr rime(iiU, fem 9Tori]e nu ftot i .Kiii]yforl'olt til S>an*

mavf, men oiifaa paa te fiu-nffe. S^a (yrif fom (jjnn til dhn\}c, l»ar Ijans?

^(aate foroiict ti( il SfiOe. (St %^ur (Sai]a(uiantffrif;er berette at ban

fom bjim entnit famme -pi^fr, jiift fom A\inMiuii]erneo ^ylof optvaatfe, et

antet teuimot fijnet^ iffe at late l)am fomme tilhit]e fjorent om ,ipi.'ften

1188, ta 3iH'rre juft (lai^te foijiiiiet ^tuvlun^erne -)• 2^i'ttc er Oijfaa i

^) (Sat]aen6 SfaDneatiijiucIfei- ere f)ec focoanfpebe i ^cianbjfrtftectie, faafebeé

j^aac bei- i noijte „Piluiiii" iflcbftfoc „Vikuiii ;" bette fibfte ec aaboiibait

bet rivjtije, 09 betegner ,,S[Cu'ct'i" bei-imob tiKccc^ijec gdUøbocjfn „i TunUi"

ber neppe fan occre anbet enb @friiifejl for „Sui)tLi" (b. e. (gontiiijana, fe

^eterfen i JDlbn. i2acia XII. 273); enbeliij taleé om at be fiÉ et ftort 3?J)tte

i „Kvimum," ^oilfet ^.a^on e\ ftaar tit at gjaifjenbe.

") 3 ben Sert, af ®oerrt'o Bci,]a, ber er laijt tit (5}ainb for Ubjaoen af Fornm.

Sogiir, ftaar ber hui, at Srif, efter at tjaue opbolbt fivj en Stunb t)oé

^nut, fom titbage ,,om >^øt^en" (bet ftijeé iffe ubtroffeligt boilfen) O13 at

©Derre ta oar i SSifen, famt gao @rif '5t'i''?n'"G'''-' '^- f- ^- 3fu foneé bet

oet oeb førjle Sjffaft, fom om ber m-b ,,.^orten" menee fomme Hav, t)an

foor ub, nemlig 1185, men i)ck ben ^eft car (goerre i 3;f)ronbf}jrm, oij

fom fict iffe til 23ifen. r^g ba nu (goerre ej berefter opt)oIt>t fiii i SSifen

førenb 1188, er bet flart at bette Hat maa cccre meent. j^latøbojen Oij et

^ar anbre ^aanbffrifter t)ar berimob: — „be fom tilbage om v^øflen meb 11

©fibej ben famme JQø\t be3i)nbte Å^uiilungerneé $arti i Sifen. Øiaune^

bergefommeren, ba guerre oar i S5ifen, beelte han SRiget,, — 0. f. v."

^et l)enføre5 @rifé ^jemfomft ubtn;ffe(ic)t til 1185, i)anå gorlening meb

23ifen bcrimob til Sftaunebergeljoftfn b. e. iien 'pøii, ba Jlu^jlungerne bUve

forjagne oeb SJaoneberg. Sette tnbeljolber 1 og for fig iffe noget ufanbfi)n:

ligt, men Det blioer fun uforflarligt, l;rorfor man ba i t)ele ben beoccgebe

Sib mellem 1185 og 1188 ej ijevet bet minbfle til (Srif, eller erfarer, tjoor:

lebeé ©oerre fif l)am beroliget. 2)a man nu i bet minbfie finbcr eet -^aanb^

ffrift, 03 bet betcclbjte, ber )i)neé at l)enføre l)an5 >g)iemfom(l til 11S8, blioec

bette ogfaa at antage for bet rimeligfte, ifa;r ba gorfeolbene i ©oerige, fom

bet ocenfor oifeé, oare af ben SJatur at Jtnut nof funbe ønffe t)ani5 9iær:

oærelfe. Ufanbf^ntigt er bet ej, at i)Ani uftebelige gerb (jiil; og l)er i Soerige


111] fill* M

1188 @nO jlonyfiiøii bliuec Savl i 25ifcn. 217

tml'h}\'te, ^a bet dkvé iMlbe (laPe 1'crret iiforflmliiU, ut grif,

l)t'r ^l^] ISU' «.spouMiii] iiit>en A^il•^ell/' iffc iuvlMH'i3 en emfte i^)am] fmn

3^a'lfii!U'i' i bi'n bde Stiit) ineb .Hui*luni]eviie, liiicfom (}iin tn], om |ian tjni^be

lKTi-i't tilftfbe, inft iffc lulbe l>nu' uiiMabt at foniDc fiiu- 5(nnI0^nillller om

IHmi Ot] \)ø'\ev( S]iTrbii]()eb, etler paa an^l•e ^Juuiber at fonH1|^e '^i^eire

Ulejlii]()eD, {)l'oiom 3as]aen ej inlbe l)ai^e ttet. 3)a ^et lui i ©iiivurne l!^tcl)f=

felii]t.liet»ei- at ©rif i\} l)an6 Alamerater opbDl^t fii] en øiiint) — ber

fii]e» iffc l)Oou lænjje — boi> t>en flu-nfte Alonae, (jl^or be Ijai^be t)tt me-

ilet i]obt, l;ar [)i\n lu-nteliii tilkai]t bi^fe tre JbMntre ^oé |)am, Oi] om >8om-

mercn enten iijorbe nije 'Sog, til (Sftlanb, eOeu laa uU met) .^rici^ffik fov

at lUTr(]e ^Olij^ety .flufter mob (^ftKrnferne, ^er netop nu, maaffee ipirrebe

l>et) ^rii]s>tOi]ene mob beni, infte fii] eubnii fJenMli^ere mob be (il;ri|'tne

ent» forbni, Oi] lu-iu-be etiboj] i 1187 at i^joie et S'oi] inb i filv-e Sur*

laren Oij op til @ii]tiina, lom be i 23iinb Oi] '^kmb forfturrebe, efterat

be iinber i^p|'ejliiu]en tjai^be bræbt Gn-febiffop 3^"!/ t^fi' juff befanbt fii?

paaøtefet'). 3)ette (viMiijere Opbolb rilbe ba oi^faa forilare, boorIe^ey

l)an funbe fonime bjem meb 11 *Sfibe, otj (Hvorfor .Uniit ftjenfebe (Sut

en ^\.u\ foftbar &a\)e forn et l;eelt l^lnl]tlib: bet er liiielibey iffe ufanb*

fi)nlii]t, at ban ^ar mebi]ipet biim en '>'{iibefalinii, ber ifa-r {)(i\: bet'æi]et

©iH-rre til at opfijlbe (giifi^ ^n'n, oij ubniti^ne barn til ;Jarl. a>i|"t er

bet, at bitte ej ffebe forenb i 1188, Oi] bet er enboij muliiU, at bet biu*

lutret ^-orfianbliniierne berom, foin b^'lbt i^uerre \aa KT!U]e tiU'ai]e, oi]

binbrebe lm\ fra at brai]e mob A\iil^liini]erne ftn-enb benimob ^uuL

2^il bauii jyci;eliijbeb mob iSxit i)ax bet i'el Oi] biDrai]et, at ban traMii]te

til en anfeet i\] paalibeli,] ApooDiui] I JiJifen, for at binc^re alle nye Op-

nn-yforfoi] i bettt uvolii]e oi] b'ii" f^a libet ^eni]iiMie i?anbffab. 6rif fif

nu, fint^Tlle!? ber, en .spirb, oi] blep en i]ob Oi] in'nnefæl 4-)0i*bini] -).

S}u'ben» .fxampen mob ixui^luihjerne ftob paa, b»U'be ber i^fter p.u]

S)iarfer oijfaa famlet llij en anben £ipryri?flof, ber forurolii]ebr be nærmefte

paa Stlbacjprfilpn fra ^niit hui fear ijjelbt @(]ne oq fev\onev, bev vave

fifiibtlivjt (temte mobitnut, Oji t)olbt meb ben afSoneriie uiiberflcttebe ^Koriijf:

føn Suecfe ^ariefen.

*) Sette Soij omtaleé i ftere cclbie ^(arbøger, Oi] {)enfereé i eiifette ttt J 188,

men of be fli|le tit bet famme Kav, {)cori Senifalem erobiebeé af «Salabin,

altlaa 1 187, tjoilfet faalebed nei er bet rette «aretat, fe gantd Ser. Rer.

Sv. ®. 24; 40, 48, 52.

^) ©oerreé


218 Sceire ©i^urbeføn.

(?!]iie af 35ifcn, br^tbtc g^olf, ffjell^tl" Oi] brætibte, Cij DDcr^ot^cl) nnrrttfbe

mfijen lSfll^e. 6*">^'t>^inl]c^ for tenne g(of uti]at> |1^ Di]faa for en 8on

(if ,^onii ,3"i>''' i^i^! f'i(i^fe fij] ^gigurb. «t^iin Innate i fm i$'it ('efoiU

3on JUiu^Iimij, ta tenne imu i JlUfen, Oy^ :3'^" ffJ^ N^'i' erfjentt (Mm

for lin Skroter Oi] tilbutr biim ar Mim' l>Ci> |ki, imn '£ilUIr^, Oetev tet,

fantt at tet fun i^u taai"li;]t 1'eoentt met tenne JluDduujevne!? 5(nforer,

D^ trcftete )uj tefimot feli> me|]et betre til at beiffe oiht et Siijie oi]

fiyrc en,^irt, ifccr bMtjyorffant Oi] Jl>ennefæ!bet anjiaar, ^iMlfe tu-ijijeXele,

iiieente \)a\], f unte nof bebøl»eé mi^t ^Euerre 'iPreft; ^an t?i(te teufor intet

i)aH ut beftide met ^i^n, men befler fare met en ?fIof paa e^en .^")aant:

ban l^ar iffe banije for 2l'erre, Oij traf i)an bam, ffulte ban bbevfen brute

fli] om ^ætterffabet rfier bans grjfHijje 2]icrtii]bet, men bebantle b>nn,

faalitei^ fom Sberre bo.bte bebantirt line g^rocifter. S;)iV.h$ %M utfijorte

tilfitft obev l)>il^*nertebuntrete £Oiant, i\] te fore faa ufreteliijt frem, ar

man faltte teret> 5(nfover etgurt 23rctuber. 3^eu taleé iffe om, at

(Sberre felo foreroii no.ietmot tenne ^(of; bun babte oq\\h\ for tet f£5rfte

nof at beflitte met at befæmpe .riuplunijerne, Oj] liten maatte tet ncrrmeft

Hiin' 6iif %u{'^ Sai], fom tni, ter bar forlenet met Ji)ifen, ar tæmpe

te Urolii^t^iter, teu Ijer maatte (}]}\tHi\. ^mlHmili later tet ^itler iffe

til at G^rif bar funtet tet llmai]en iSTit, at i^jore noiien betp^eIi^lerc 5fn*

ftrenijelfer for tenne £^prorc-fkfs.' Sfiilt, ter iffe bar ftorre, ent at Mon-

terne piU ejien 4^'^'int, met ni\]en Unterftottelfe, funte ffaffe 11.] ten i\\

Jpaffen. £^ni ^LMumeren eftif ;3l'i .i en 3)ed S3on*

fcer tidiijenut noi]le .(liiiU^folf, bbilfe 6rif ^i\xl rime(ii]ini? i)av fentr tem

til i)ie(p, imot @ii]iirt i!3rocnter, omrinijete tet J^mé, bbor ^an o^ ban»

2)uTnt bare, Oi] aniirebe tim i en 'Btue. 2>e firfbarete ]u} fjeft, men

maatte toi] tiljltft buffe iinter for OiHTmai]ten. 3^a te fdfte inte i

©tuen bare fal^^e, raabfe Siiiuvt ut i\} bat at man bilte bore btim.

SDian ffjete barn, O;] ban fajite ta: „tet later nu til, at ,:J faa utrettet

tet, 3 ^'il^t-' ^)^^' nnnliij ar raiie mii] af '^m\ \.\} fantfunliijbiio iMlIe ^

nu fourorlie .^lmuj ^gi^erve Oi] antie .lpebtino,ei", om tin 8ejr, ^ babe

ruutet. Ol] bbovletei? 3 (''ibe faltit ^"'obtinijeu for tenm- %h't, SiiUirt

S^rænter, ^lmi af XUMU]e ;JniU'. SOun ,3 maa iffe tro, at Stereo 5?etrifr

er faa ftor, fom ^ intbilte gter, tbi tet fante i Xiuijni er ten at jei)

^cter ^etin, Son af 2^bori3rim.?ioéfe ; jeij er ^élæntini] baate paA fæt*

rene Oi] mutrene 3ite Oi] a\ rinije .*pi-'rfomrt." 2)a \)ci\\ biibte fiujt ti»ofe

£)rt, ffi'te te paa bam Oi] fitlttc barn, men maatte toi] i]ibe bam tet

2o\}, at (jan babte bivret oberniaate tappir 0-

*) Suecceé Sa^a, Sap. IJO.


1190. æarbehjfrneé OpHanb. 219

8imoii itdarei'fon, Odn- af ®u^rann pc^ t^c ølniije Wanbt .^iit^Iun^^

gerneS .^in^Mni^pr, ^l'r tnire untifoiiine frii OlH•rfa(^l't i Serijen, i)in^\^c ta=

i} 93ra:nt'er, \)[né l)e ctttTi^ ej aniaa ^l'tte un^l'r tere? SJærMi^*

bft». sSlanlit ^e^l, ter ftra.r bal>^e )>at til 2^aninarf, inir Simon ^aareé*

fon, ^el• fantit lu-nlii^ iDioC^taiielfc oc[ 3'ilbol^ ^oy en fornem Oi] fa:rIe^eé

(infeet STan^ l'ct) 9Tai'n ^yen ij^orftlsfpn. ^Bimon, ter enbnu iffe

{)at'te opiiil^ft ^"^aabet om at fcclte ^Srerre, oi] atter brinje 2)^at]natl^tl^et

)faa %o\}(, ar^ej^e^e iitrvTttrlii]t pan at faa en np £>prori^flof rejft, Oi]

unt>erftotfet»eé ^crl trolij^en nf |ln 2]en Cij 33effptter «Stn-n. jycrft ci]

fremft inaatte man tertil ^al^e en 3'ronprætt'ntent at opftide, oj] tenne

fantt tt i en faa 5far (]amme[ Xrent] vet 5TaiMi 2?.tfQr, 'Ben nf en

S^rejer, men forn te uti]ave for en 8on af Sluu^nu» p-rliniiyfi^n, itrt man

rimelit]l3iiy utfpiette at tenne ^arte ^art ^am unter jlt fitjle £)p|)oIt i

S^anmarf om sBintren 1183 til 1184 0- Ut \>m Vintren fom Oiifaa

te ]LnH-ii]e ^oi'tini]iT til, ter (jittil barte tjoltt lu) i\h\ Stiarfer, men nu

fantfi)nlii}l*iié (nifte faaet S?ut fra Simon. 3)e fif en bftptilii] j^lof

famlet, Oi] tro^e ten frli^ente Sommer met 13 Sfibe nort til 23ifen,

()i'or te fore mrijet uftprli^t frem, Oi] plpntrete bante 5J3f>nter Oii .^j£ib=

mitnt, eftiT fom te fejlete t^ftenfra. Se rosete fu} entoij (jiinfite^o ?yolten

til 5fi)ter, ()Por te liiieleteé rom-te: terfra ftprete te int mot S^iniybert^.

©rif 3'Ji'l ^^«f V'i'^ i"^" Sit oppe i l\intet, oc\ ter imr ot>er^oPet iffe

mantje Sirfebeiner i ^ifcn. 3'iint^btTi]^nuTntene maatfe terfor paa rcjen

^aant fee til nt inxrije \u} met SSorbcIgcrne -) — faa falttes? tenne

nijf ?flof — ; te famlete i Spi[\t noi]le Sfibe, teelé £ani]ffibe, teels? ^-raiit*

ffibf, bnnantete tnn fom te bcfft flinte, o\\ Uhfie tem fanipfccrDiije iu't

23riji^i]fn. S>et ®fterretnini]en berom vofetel^arbelijerne iffe at forurolii]e

Sun^beri], men Ventte om iv]jen, Ot] fatte ^'urfen f^ft over gotten. 3)a

S^unyber^émcrntene ^orte tetie, ffyntte te |li] unter 51nforfel af 2'()orlaf

*) SBeretningen om be Sanjfoé dl(]i( tit bot f)elli^e Sanb, (5ap. 13. Der ftjeé

iffe, t)»or benne ®t>en Sborfileien boebe, fun at t)an oar en fornfm,

„mc^et brao" (valde probus) 5)?anb. 2)ft fr i!fe ufanbri)nli>3t, at t)an bo:

ebe i ^aUaub, fom laa iJJor^e nærmcjl, og t)i>or gh^jtningftne ]va SJJarfec

t)aube lettfjl for at famte fig.

') >5>«i6 man funbe antage bftte Drb for en Joranbring af „23argbf(gi'r," ffulbe

man tro at ^CaiMict vax giuet gtoEffn foibi flive af bcm gif meb IKriffinbt:;

pclfe fllt'r aSargftafff; muligt og at „25arbclg" bctybcr Creitrccf, Sac

af ©finb, og brugtes fom Sgenaon for at anti)be btefe golfé gatjftjeb eUec

Sumjlt)eb.


220 ©cfive igiijutbéfen.

lUfiieft^lVu, Ulf fiMute O;] 9(>Meif 25ont»e cfter ^^Mll, i!l^^ente^c Um i'ol»

SSrlftciii M, "i-^^fi' f**-''» H "' •\^'i"ip- l^nine imc l^^ll^t• Ihi»u-& i\} dinii-

imriij, im-ii 3funtfbenv-^mæ!iteiiei> >5fil'e iMre ftLHTe Oil tusjere, Oii ^otte i]ioi-&e

ll^lla>U't, fiui lU 2)uul^^ll^t't omfiDiT lHMl^rc fii] prui 2l).irbeliiernp6 v3l^e,

i\l reico 3fiL'e l•l)^^l'^oy. S^tT ^l[^t >2iiiioii Aiiar^ofiMi, due iif (^iil)*

rann, \.\} Di' fUfti' af JUai-lnli^cnu', fun ih\ unDfcni. STite unDcr S^æffet

piia 3inun i(\aart'i>i"LMh> 3fib fnn^t Ilu^n^cn lidt- jBifar, i^inbeliiernc? X\LMii]e,

teu u^cn 53iirmbiirtii)bi'^ i\} uilu}^', foiii Det funot", iiDen al j)roM'er,Diiiljet)

bleu trvTlU: iiuiu fan akm iinD|"fi)!Di- Dnuie Ciiaiml-eD nieD at teii M»u

bfjviiiet, ineDiMU' 8c)rberreuni''o >5inD cnDnii ihir i iDproc eficv Den iHtfijjc

.Clamp. 3)e ajouce et beti)Delii]t ^yrtr, ini inDlayDe )"i>\ for in«rii)t meilen

5(yri' inD Den 5iaffbet), De i Denne jyerD barDe uDoiift '^).

iSanime ^:2oniHU'r (HOD) bifte en lU) ^^lof )lii cifter pM S}iarfer.

3^en!? .^^cuDthij ^eD l^crlcif Brcitffcgg, en forbenrvtrenDe iOumf, Der

ijaiv \u] u^ for en 3on af S\o\u] (Spftein .^aralDs^UMi, l\] anforte til i^e-

iniiS Derpaa, at Der imlleni \)an-^ v2fuiDie fanlte^ et forrforniet 5(rr;

^on»! (Sijitcin iMr nemlii], forn in baue feet, Mtiu-n Dræbt ueD at l)Ut]i]e!^ i

^'oré niedem ^fulDcene ^).^ Spenne J-lof Uai eldri" iffe funDerliii fierf, Oi.i

for

]\\i\ inDt beDre enD De forriije, foni Den^o .pooDini] ej tiflL'D Den at

VliinDie; M\ forn n(^ i ?8ifen, foor nof fiu |>ai]fiTrruit frem, Oi] betalte

for fme ?>-ornoDen^eDer, faa Uxnj^e Den ^abDe noi^et at betale meD. SDien

Dette iMreDe iffe KTni]e, Oij Da golfene ej fif l^ou til at pIiniDre, i]abe nei]Ie af

t»em ill] til at ftjvtle. (giDen lu-nDte ^ylcffen tilbaije iajen til 2)uufer, Oij

(jolDt fl;] Der, bifinof (nei fumineiliijt, ^Nintren ouer faaiul ]'om Den fol*

genDe JBaar. ^'er ijif Den I?ale om Jborleif, at bar.é i?ib ffulDe bxre

faa eremplariff, at Det fnarere lii]neDe en .^loften\ej'tlii]i;, enD en i\Ti]»

inanD^, at ^an Derbo;? ffulDe bære Uu flov], at intet forn l)am ubentet, oi]

enDelii] at ban» JSeltalenOeD bar \\\a ftor, at inc^en, Der bm-te l)am inle,

funDe ore^ti^ \)aa 'pam. Ji»fe foreijiiMie |tore (?i]enffaber frelfte barn Doj]

iffe fra et ^^ln;iveb a\ ^SonDerne, Der en 3ommernat iinrfalDt jv'L^ffi-'ii i

en 5foi\ bror Den baoDe laijt |u] til at foiu*, og Dritbte. baaDe bam i\}

De flefte af ban>3 2}uxnD; fun enfelte unDfom i Sfoben (IJOl). 3:'et rifte lu]

Da, at aOe bine ':Mi)iUer om :i5reiM'feait bar rceiU CpfpinD, tbi bueifen \aa

man noi^et ^tci,n til, at ban bab^e bentet Dette ^^Inareb, eller borte noiU't

£>cD af ^an» SDiunD, Der funDe formilDe lians? jyienDer. ;3"iit'ler;iD op-

*) Sftec ffifli^^en^ebcn at flutte maa b?tte ®teb cære en af ^(ippe:>g)c[mfrne

cUec Snne i)berjt ube i ^riftianiafjorbcn, f. @t. bni faafalDte Srillcfii,

eUec o^faa feloe gocrbecj men Staonet fjenbeé iffe nu lÆnijec.

2) igociTfa Saja, Gap. 114.

3) ©e oofnfoc II. ©. 88y.


1190. iSrif Soi-rg prubfeligp J5øb. 221

fiMii bfr cfter tninf^ ?v^^(^ et 9ii)i]tc oik nt hm ffiifbc lutre ^cfliii, oi| at

^lT Oranbt i'i)t> oiu-r Hné ®riU', Sjette l'cneiUi'be bi^l .C)L^ff^l(^cn 23(aff,

iH] fl^^^ et 3)ery biTom, ja l>iii l]jol•^l• \U] f^^Ol] ben llmai] nt Mijte en

bi-el fal^fll(^et ©rintviuipe dier ø5roiM"aiic| om SIn-eibffei]ii, i blM^ 8ti'l» etter

i^mfp(r^ bet lieb, at ber lU'b ^reti^fpilberen S^reibffeiii], mebeiii? bnn (es

l'ebe (,)er J.ma fsovben, l^ar (ibet C^U^bt, men niejieii ^nbbilbffbeb ')

5(iiret fm-ub (1J90), i S^ib^^iuiiimet iiu'f(eni ^'arbeliierneo lliibcriiflnu

Pl] S^borleif 23rcibffft]i]y ^-remtroDben, inir 6rif ^f^^r'

^^"^ nnber i^mftirn*

biiiOeber, ber aaiu' 5fn(i'biiini] til im-i|en Cintafe Oi] fl(ld)aanbe ©jetniihicr.

•Oan Meb iieiiilii] fi)ii i S^un^ohTi}; ba 6i)i]boninii'n uUoc\, lob Ijan fii]

Iniiiiie til X\IiM'teret — frtnbfi)nlii]inié bet i etnben for iffe kwc\ S^ib )lben

oprettebe @r. £^(afi? 'iiU-amoiiftriitriifer-.^loftcr -) — , i\] nntoi] 9Jiiiiifes

briiiit; cffer fem S^iiiie;? ©Di^deje bobe biin; fiimme 3)(ii] bobe ogfiia ()aiu>

^uftvu, ber bib 5(afti, p»] fem 3^iii]e bereffer bereé 'St^n S)iai]nuy. Sjette

fiui ini>?tænfeliiit ub, Oti be flefte meente, nr onbe jyolf bai^be fovi^ifet bern.

9)ien lunlff biofe „onbe ^-olf" vnre, nctime^ iffe. STci^le Imt birfor

miiJtætifr ^m-rre fe(b for nt Ixibc labet (frif foriiiiu" meb .^piiftru Oi] i\irn,

ifrtr ba bet umibbelbart berefter fortcrflei>, at ban toi] tilKii^e iiiiber |li)

felo (ule ben ^orlenini] ©rif [nw^x baut, Oii lob ben befti)re beb (Si)i'=

fi'lmvtnb ^;. 2^et funey bOi] un^erlil]t, at ©ueire, hné ban onffebe G^rifé

3:^ob, Ol] bivfelij] bar fambittii]bebéloé nof til at labc bum rijbbe af iBfjen

Vau en faa ffjenbii] ^Duiabe, ffiilbe baiu' bentet \aa Uxniie bermeb, ta ban

boj] tib(ii]ere baobe babt ben bebfte i^ejliijbeb ber(i(, ja enboi], forn man

ffulbe formobe, fun bab^e bebcbet at anbife barn en eller anben llrias.'*

%VM't i øtriben mob .§)eflinii]erne, for at blii^e af meb (jam paa en

(ani]t minbre miétitnfelia S)iaabe. .f")efli'r iffe erfarer man, at enbot]

be meft a\ia^}tt jyienber af euerre fiben bebrejbebe \)am 2)eelai]tii]*

beb i 23robermorb, iaa meilet minbre fem iS^erre neb;^e eni]ani] ()abbe no^

(]et at binbe berbeb, ba 6rif, bbi{fet Sinbelai] enb ban i\} ørerre inb==

byrbt'^ nitrebe til binanben, boi] meb .ipenfbn til fine poliiiffe 3"f''i't'^ft'r

paa bet njpjefte bar fnijttit til bam, Oj] iffe minbre til lObretliolbelfe af

fin eiien, enb af 2.^robcren» politiffe Stittini] maaite labe fii] bet bære

1) ©oerreé iSatja Sap. 116.

') Ser nav nemlig paa bcnne Sib neppe noget anfcet ^(cfler i 3'unéterg, og bet

nocrmefle ubfnfor SBpen tar ^coebøené ^lojlec; bib iiac bet bog niéfeltg alt

for (angt til at ben bøbéipge ?9?anb funbe labe fig bringe bevben. Å~(ofi:eret

omtales ubtn)fEeIigt, fom bet nebenfor cit feeé, i SPeretningen om be banfte

>^øobingcré SRejfe til «Palccflinaj naar tet oar jliftft, oibeé iffe, men ba

bet iffe omtaleé »eb ^ong 23albemaré SSefeg paa ©lotebjergct 1I6S (fe

onenfor @. 25), fan bet neppe nære ælbre enb ben Sib.

^) ©oerreé ®aga, Sap. 115.


222 Sofcre Sigurbéføn.

arlHj^e be 'Strmpliiujer, [lmh ter ulriD j^if i £imiu^, ()l^orlH'^ ban flll^le^Ctf

Mel* t^en pa^lli^eliil|'tl S^Otiter, Aloiujen i»er fun^c iIl^|\Ttte ^).

^^(f ^rnne

®l•lln^ fiilffc Ci]i\ia SOiii^tanfen for ©(oitanftiftelfen nærnicft h\a ajifcmS

fiVie unHiiK, mit ^Blu•nt•!? •Sicsijknini] ]'tbe man enbnu i 1622 ft SBrfo paa 2(feréfmué, ub;

ftebt til gorbfel foc vg>ooebeené ^lojlft (ber, forn man fe.T, t)olbt ^14 inbe

meb oUe 3}?av3tbaoerne, (igt- mc^et af tjoilfet ^"^arti be uarf) om ft 9}?arfe:

jfjft meHom bm før omtalte ©aaib grann paa gcKo 0^ Stabo^aarbon SSjarfa

(nu SBjerff)- £>ft anjiceé (iM|1nof uri^t^t), at vsve Icbfaijet af ft SBe;

frcfftetffsbrcc, ubftebt af Jtongen feto unbec fjané >^aanb 09 ©egl, meb Sc;

falin,^ til 8a>3mccnbene i £>é(o, Sunéber^ og paa SJouniarife (@uf)mé ^iflo;

rie VIII. 223). SBreoet er oel nu tabt, men 3nbf)oIbet af feloe «DJarff;

ffjetlet er inbfert i et 2^ofument, !opieret i et .g»aanbjErift af ben Dngre ©ibfioaloo

m. m. (Cod. Arnamagn. 309 fol.) 09 aftrt)Et i 2lnnaler for norbijlE Clbf.

09 -^iftorie for 1846, ®. 162, 16.3. S?lanbt S3ibnerne »cb SJJarfeffieUet

næoneé ber „3t)or9aut, Srif Savls SDéfelmanb," fire fongeltge ^uusfarle,

fjyoriblanbt en „@rif ®falb," 09 Jlébjern, ^refi paa graun.

^) Sfterat nemlig (Srifé 2)eb 09 Senenes Snbbragning er omtalt, t)fber bet:

„berncc)l ^ete 3»ar ©elfe."


H9I — 1192. JVorétoii fra Jianmarf oq 9iorgf. '^^'O

ba Ulf O13 flere STorbnutnb tin^e en tntfentlioi 3)eel beri, ja ^iin enbo;] Mei>

bet^ ri]ont(iiie ^fnft^rer, Pii ^ejen bfiMibeu Uh}\>e*S om STon^c, iiiaa M

i.\]]\\i[ for STonies? a>itfo!iiiiicii^e omtalei\ \m nietjet mae foiti 35i'ft'ril'elfen

tiroler \\mi- at iHTve forfattet af en STorbtnanb efter 3*^'^"^'"!] ^)' ^

fafter i.H)i^ P»ui ^-orbolbene i i?anbt't. ^tflcrobe ftrar efter Stiobtaijelfeii

nf 93iibffal'et om 5''i'"hil^'"ii^ (yrolu-inii bai^be ^uU^e ©rei^oriui^ ben 8De

iibftebt et Tpraab til aUe riniftne ^ijrfter Oi] jvolf om at tat^e ^orfet til

ben i)dlu}i «Stabs? ^yrelfe, Oi] reb i?ei]ater fenbt ben omfrinij i be eiiropcci*

ffc .?anbe. "Sli .^} fore Jlniaben i en ftorre Ot] orblere .^amp. ipan^o Sale birfebe, t|)i ef.

ter Siijv^mobet traabte femten af be fornemfte ?^rccnb fammen, for ncrr=

mere at ol^erUtijije, ()l'orlebeé ©ai^en ffiilbe brini]e^> i ©an^, Cjj be Met?e

eniiie om, for bet fcivfte, i^eb alnunbelii]e £)praab, faal^el i fom ubenfor

^\irferne, at faa ben ftore Stutni^bcy 3^'fi^ opflammet for bette 3(nliiV

iienbe, bernæft at l^inict, hné bet Meb af, maatte ffee til s

none anføreé, (f. @c. Gauti, iffe Goti eUec Goti, Svein, iffe Sven 0. f. 0.)

beeté Ovilaa af be liv^efrem i bft norffe ©pro^ citecebe Ocbfprog, fom bib-

andi byr eigu, en brålr er androbr, enbot^ meb SBogjlai^et ib, ber fun »eb

Ub^ii^erené Ufonbig^eb er bleoet til d', lic|efom og anbre Orb 09 S^aone ere

forua:ij!ebe. ^axi feer tpbeligt nof, at ben, ber forfattebe Seffrioelfen, felo

maa bcioe pæret meb, 03 naunlig paa ©Dcn 3t)orfi(8fené ©ftb, men om

han allcrcbe uac fommcn meb fra SanmarE af, eUer var en af be S^orb:

mccnb, U(f af SauiMie» fatte omborb \}aa be banffe ®ftbe for at Qaa bern

tilt)aanbe, er uoijlj bet ferfle fi)neé bog at oocre bet rimetigfie.

') ©uf)m antager i fin Sanmarfé .g)iftorie (VIII. ®, 153), at SRigém.øbet, ficor:

oeb bette ©efanbtffab inbtraf, ej f)oIbteé førenb 1188i men i faa galb oilbe

for bet førfte S^pforbringen om at focmpe mob be SJantroenbe ej oære ub:

gaaet fra ''Paoe ©regorius, ber tdte atlerebe 17be 2>ecember 1187, men

fra i)ané (Sfternianb (Slemenéi for bet anbet er bet utænfeligt, at 23ubj?a:

bet om 3eru)a(emé Snbtagelfe 2ben Dctober 1187, ba, efter mere enb et 2faré

gcriøb, ffutte t)aoe ooerrajfet alle fom en atbeleé uoentet 9Ji){)eb, boilfet bog

ubtrpHeligt ftgeé (insolitå rerum magnarum novitate); t)erti( fommer og,

at be flejtc JTnnater t)enføre .^ertug 25albemaré (Srtjoeroelfe af SJibbertior:

big^eben til 2Caret 1188, og benne 93ccrbigl)eb tilbeelte ^ong .Rnut i)am

fele paa et SKøbe i SJoféfilbe 2ben Sulebagj J^nut oar faalebeé itle ben

Suul i Obenfe.


224 Soeire Sigurbéføn.

ifloOtU S^anjTe, ©eter, STorbiiiænb ^ anbre 9(pvM'ocr') l^are faa iiTi(]e i

flt eftevfoinme Ofraabet, tcc fll^^l"l)n(il]lliié o^\m ftraj: Meu forfi)nl»t i ^ft

pinii^e ^Toitcn, at ^c l•n^nu i JJ88 fom afftc^ bciiiilu' fii^ ti( %yb:-'

ll^n^, Oj] fortfiUte Slfjfrn i jvorfniiiii met) en frillff Jvll^a^l^ ti( l)tM'(=

fen ^er fi^en i-^])''!»^ H^^l Hi^ flainffe l\i eiu^elffe i^fibe; ^e ll^let*

te^e paa S]eini ftorc 5I^c^rifrer i !5)3pr(Ui]a( mo^ ^e ?l^alltroen^e, iiat^n-

liij ^ja(p ^e XVoii^ ©anebo at in^tal^e ©iliu-i' i SIKiarin', oo, forn i

?t'bet af bet fo(l^l'n^e 5fau ti( ^^alixftiiia, bi^or be beeltoflc i 93es

(ejrini^en df 5}ffre. 2)ien i)m Mel^e beiimob iffe f^Tr^iile mel) bereis

llMHiftninjier, un-enb i 119J, Oi] ffjcMit be alle femten inM'urbe^5 Veb 6b

(jal^be fovtnmbet \"u} til at iijtre 2:oiiet fammen, inir bet ^l^!], ba bet forn

til Stnffet, fun fem, ber bleige bere^ Softer troe, broriMaiibt 5lai]e, Slmi

af £ti^ ^inbe -), Slle.iMnber, en S^ufterfL^n af grfebiffop ^IbTalon, \.\} ben

forben omtalte f")jelper.

3)e utruftebe fire Sfibe, ai builfe 5!(ai]e oii 5ll'.Tanbeu isire fammen om

cet, be oin-ii]e tre bai'be bfer fit. 9)ien imiblertib bai^be Ulf af ^aulMie^?

meb 200 SToibmærib tiiiiet .^iorfet, og foibunbet )li^ til at cijiM-e jyoli^e

meb bern, blMlfet be banffe ^poi^biniier, fom man fan fee, a\]\\m for en ftor

gorbeel, hm ib, af inbbuibec; ^vejber nu maatte tllfii^ff*Ttteé for

bet ftore ^ovetiii^nibe, blel^ i tet minbfte ber ærliiU Oi] oprijitiiU fulaf* Oi]

SidiiVonens^ belliiK 'Buo, iijorbe bern til jilenner Oi] 8talbbrobre, fom

*) ©ftte ft3fé utitrDHelijt af Sernarbuå Sliffaurarius: SJoibmccnb, ®øt?r og

øx>r\^e a?fbopre of be .t^er, ber Uc


1191. .SorétOij fra l^anmarf og i^onje. 225

bittil bat^^c lUTrrt lutre ?vif"^ev. 3)c tanffe ©fiOc fnmkte fisl t'fb

'C"»*»!^

i SvfJ'^""^. OiHU-ira ^c l>j(c^e forbi i!('i'o, oi] fffrr ni (inarb Storm

foiii itiD til (S;)fi'rtHTne i'cD ^tii^l^^^^^i'^ f'' ^^H>i^(§llH'u. ^mi^l^^tit» l)iU^Dc

Ulf tiflii]riiif& te iiorffe .UoiiM^uere a^ere^e lii]i]et Icriu]e i i\oni]e-

()ette ') Oji 1'eiUet paa tem. .span Mel« teifor faare i^lat i'eb at erfare

feres? 5fnfomft til Sfjcrriiaarten, h-t^ui fii] ftnvr net til tem, bot tem

if?i)ber f)er en bi)b ffiiuU/ og abffiUcr oeb mange SBejntnger fterc Ser

fra gafttanbet, af Wiih cen oeb 9taon 9ioterø ({)er jfal læfeé Kioterey,

tffe, fom ben uicb 9taiMiet itbefjenbte ^tvd)mann t)ar laft bet, Mocerei),

jlrcrffer fig lige ooer for ItBorn, og ueb fin 2?eliggi'nl)t'b ffaffer S3i)en bene

-^Qon. SScb benne er ber anbragt SiDgger for ©fibene. 25er fij!eé en

ftor ?)}?ccngbe ©altuanbéfijf, men paa gerffoanb er ber ?0?angel. 5Bi)en er

temmelig fol^fom oeb Sommertib, formecelft ben «D^oengbe Sfibe, ber fomme

fra "Jdoerbené A^anter. Sen t)ar babcrlige Snbbpggere af begge ^\en, ub--

merfebe oeb bereé (S3avniiibi)eb og SRunblmanbetbeb i at i)be 2(lmi6fe, men

bet flemme gi)lberi og t)Ppptge SruEfenffab forfti)vrer >?)»)ggen i ©eljTaberne,

og giuer enbog (^unbom 2(nlobning til æiobéubgiibclie. Sat oeb æpen l)æt>er

ber fig et S?ierg, Itqlt paa alle j^anter, ligrfom ben (ierfejle SSorg, man

fan iffe fomme berop uben ab en enefte fmal S3ii, og ben er enba gjort

oeb jtunfl, faa at, naar ben titlu!teé, er bet neppe multgt for nogen

??ienbe at ftorme S?jergct. Tuerit oppe paa betfe fncjfer en fmuft bpgget

^irfe, inbriet '2t. sfflid)ael, ber meb fine ejenbomme ernærer et JConnent

af ^ramonjtratenferbrobre, ber t)olfer til t S8i)en. (Sette jvonoent er Dlafg;

floftret, til i)mltet altraa, fom man feer, SOJid)acléfirEen oppe paa SSjerget


2«b ØDfrcf ®tc^lIr^étp^.

og ba be bcrPrb inlbc fomnic til at op()olbc )li} længcre ^ib i ©pen, fanbt

be bet bebft at fenbe nogle af berc§ e(]cn SDtibtc, Icbfdijebe af Ulf, til c^onij

©Verre, ber paa ben ^ib jiift far i £^élo M, for at ajpre ^am bercéDp-

iMrtiuni], og unbeurctte ()am om ben-é (Jrenbe, paa bet at |)an ij ffiilbe mié=

tænfe bein for fiugfulbe ipenllgter, buortil ber efter be fibfte 93egibentjeber

inéifelig Par al multi] Stnlebning. Si^erve tog [ccrbeloé l^enligt iniob Ub*

fcnbingerne, l>ab bern fovjlfre bere^o .aa celluijtenbe

S?(omfier5 ben afgioer en befoeni '>plabé faauct til at bpgge fom til at ijlanb;

foette ©fibe. De profectione Danoium &c. ©ap. 9.

*) Om £?élo ()eber bet oeb benne eeiliijl)cb: „ben er meget rig og folEerig, ben

trebie of Sttgeté fornemfte Staber.''

) 5Bergen bef?riocé t)er faalebeé: S)en er ceb fin fremragenbe 'vJlaqt og SSeU

jlanb i!en meefl anfeebe 2?i) t 3?iget, prj)bet meb en fongelig S?org, og for^

berliget reb 3?t'Iifoier of £)el(ige jomfruer. Ser i)v\l(t ®t. ©unniua, lipté

8egeme t)eelt er ffriinla.jt i .Kat()ebralfirfen. S)en er meget folfecig og t)ar

gjJunfe: og 9tonne:^"loflre} ber ftnbeé en faaban «JJiagfe af Sørfiff, eller fom

ben falbeg, S!reib, at ben ocergjar alt ?Kaal og Sal. Ser \5il man fee en

flor g)?ccngbe golf og ©fibe, ber allecegne fra flrømme til, Sélænbere,

®rønla:ntere, 6ng!a:ibere, Sijbffere, Saner, S»iar, ©otlcrnbere og enbnu

af anbce ytationer, bet oilbe blioe for uibtleftigt at opregne bem alle;

fammen. Sigclebee oil man fee en ?)]?crngbe honning, ^vete, gobe ^læber,

®ølo og anbre ®lags SSarer^ ber er gorraab nof, og man faar gjerne af

enl)oer Sing, t)«ab man beJjemn-." Serpaa gaar forfatteren ooer til at

flage ouer SruffeniTaben, fom ouenfor anført, fe II. ®. 1017. Sen S>org,

fom l)er næoneé, fan ej oære A^ongégaarben, ber iffe inlbe oære bler>en fal-


1191. ^rotcioi fra J^nnmarf C;^ gtorvjc 227

(il ?d 3In!etnini] til S^rætte Oi] @(ai]!?«

maal, ter gveb intere om |u], inttil, \i>m tet lli^e^o, bele 25ben om|lter

greb til Sjaaben. 3>a fom en Xeel aufeete STænt, faabel taiiffe forn

norffe, ti(, fif te ©tritentc atffilte og bintiete ^Mot^iittiDtelfej te,

ter uet terei? ufommelige JC^pfcrfel {)am fremfaltt


228 (Swerrr 'Sicjurbéfen.

fun MV etSfalfeffjul for at v('\\e fti lU) Cpu^réflof i STovi^e. 2)e, \'o\n WMdUU

MaOft Vdii ^e tanffe ©fibe, oi] iffe bin*?e 5(nelfc lmii, at ^et uar .^oni]en

fcllv foin fa^

I ^l'n lifte 53aa^, ^cl• t'aalc^l•y i 2)uiliii o.^ 'iUk^rfi' fnc;! Ilt] om

imeUcm tm, i]aiie fii? tilat ffjl(^e barn tu] bane S'hTn& for Sijlu*, oa. t>.

men [)an \Mxthe ^frtiI nof faa bliDt oi^ roIii]t. å3el) ©anitalen lHlal]nf^e

flere 'af be nn^re, oi^ forn op for at fec blnid ber inir paafærbe ; be fjen^te

.^onivn, Oi] bilfte l)am aH•bo^il]t, til ftor ^ovffreffelfe for bern, ber baPbe

ffjelbt ^am ub. 3)a \)an inerfebf, at man i^n^^i ajcnfjenbt bi"n, fh)nbte

\)m fil] tilbai^e. 3)ai3rn efrer lai]be \)a\\ inb lil SBeri]en. (Siu-n S^ljorfil^ftjn

bleP imiblcrtib bani^e, oi] raabforte fii] meb Ulf oii fine i^\.m(\e S)cnner,

tUHib l)an ffulbe ijjorc for at crbiH-vPe Xtoni]i'nt> 3'ili]iPc(U'. S^e lom-be at

i^ia til im til STaabe. 3^ai]en efter bleP eiu-n fell» fremftillet for .^loni]en, ber

mobto^ bam meb SW\ Oi] talte faalcbt'^ til barn: „'^t\\ fan, min j^obe

Jllianb, iffe boi^ribe, biu^rfor bu, ffjont jei] albrii] l;ar ajort bii] felu eller

noi]en af3)ine ben minbfte ^-ortreb, enten i £>rb eller ©jernini], a([ii]ei*el,

uben minbfte 5larfaii, bar fillet fare Ua fienbtlti] frem niob mi^] uffiiU

bii]e Slianb, at bu enboi] hdx \\\}[ at ffille mii] meb i^il» oi] Wu}f. S^u

fan iffe lutre ulM^cn^e om, at bu beroeb er fommen til at bliiu' ffi)lbii] i

alle be ©lænbi^ 3)øb, ber falM meb *^imon X\aareyfon. xDien ba (^3ub6

uforlii]nelii]e ©obbeb, ber albrii] opl;orer, bar opiuift bii], [tjont upccrbii],

til at i]jtire 93ob for (umb bu bar foibrubt, lul Oi]faa jei] tili]ioe bii], faa^

forn bu mere bar forbrubt bii] mob iperren^^ enb imob i^or .^pojbeb. S^et

fan nof lutve, at Pi, bPii^ bu ej par fommen til Oi?, l)«Pbe tai]et en eller

anben ©traf over bii]." 3)erpaa Penbte l)an fii] til be ppriije .^oréfarere,

rofte bem for beve»? i]obe «vorfcct, Oi] inbffjærpebe bem (Siiiijbeb Oi] ^-or-^

brai]elii]beb, ibet ban anførte flere 6proi] af U^n beflii]e ©frift. S;>an i]ai*

bern bet 9iaab, at læi]i]e Siejfen oper £>rfnøerne oi] oPerPintre ber, fiben

8ommeren allerebe iHir ffreben faa lani]t b^n; binlfet %\ah bOt] ej fanbt