Vejledning om Habitatbekendtgørelsen - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om Habitatbekendtgørelsen - Naturstyrelsen

evaringsstatus anses for at være ugunstig, hvis den sandsynlige udvikling går i negativ retning.

Det vil for naturtypernes og levestedernes vedkommende ofte kræve en aktiv indsats at undgå

dette.

5.7. Natura 2000-planlægningen

Efter habitatdirektivet skal medlemsstaterne iværksætte de nødvendige bevaringsforanstaltninger

for Natura 2000-områderne, herunder forvaltningsplaner som er specifikke for lokaliteterne, og

træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for

arterne og væsentlige forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for at beskytte.

Disse forpligtelser er udmøntet i miljømålsloven og skovloven, hvorefter miljøministeren udarbejder

en Natura 2000-plan for Natura 2000-områderne. Planen skal indeholde en basisanalyse, mål for

naturtilstanden og et indsatsprogram. Målsætningerne er langsigtede, mens indsatsprogrammet

fastlægges for en 6 års planperiode – for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer dog 12 år.

På baggrund af Natura 2000-planen skal kommunalbestyrelserne udarbejde handleplaner, der

prioriterer den forventede forvaltningsindsats i planperioden, angiver mål og forventet effekt for de

enkelte aktiviteter samt angiver de forventede metoder og forvaltningstiltag, som

kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse. For skovbevoksede, fredskovspligtige arealer

udarbejdes handleplanerne af Naturstyrelsen.

Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette gunstig

bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for, jf.

Habitatbekendtgørelsens § 4, stk. 1.

I Natura 2000-planen præciseres denne generelle, overordnede målsætning. Natura 2000-planen

udarbejdes af Miljøministeriet.

Ved behandlingen af ansøgninger af tilladelser, godkendelser, dispensationer mv. i sager, der er

opregnet i Habitatbekendtgørelsens § 8, og andre myndighedsopgaver, der er nævnt i § 6 og § 9,

skal Natura 2000-planens målsætninger lægges til grund. Indtil Natura 2000-planen foreligger, skal

myndighederne sikre den generelle målsætning (gunstig bevaringsstatus) på baggrund af bedste

videnskabelige viden. Det gælder også, hvor Natura 2000-planen ikke indeholder konkrete mål for

(dele af) udpegningsgrundlaget.

5.8. Planlægningsforbud

5.8.1. Planlægningsforbud

Der gælder et forbud mod planlægning for bestemte aktiviteter inden for Natura 2000-områder.

Habitatbekendtgørelsens § 5, stk. 2, indeholder forbud imod:

• at udlægge nye arealer til byzone eller sommerhusområde,

• at planlægge nye større vejanlæg eller sideanlæg,

• at planlægge nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og lign., samt

• at udlægge nye områder til råstofindvinding på land.

27

More magazines by this user
Similar magazines