Vejledning om Habitatbekendtgørelsen - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Vejledning om Habitatbekendtgørelsen - Naturstyrelsen

6. Hovedprincipper for administrationen af beskyttelsen af

visse arter

Habitatbekendtgørelsens principper for at beskytte visse arter er:

• Der må ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge

yngle- eller rasteområder for visse dyrearter, de såkaldte bilag IV-arter, i deres naturlige

udbredelsesområder.

• Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk betragtning af yngle- og

rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktionalitet).

• Der må ikke gives tilladelse eller vedtages planer, der kan ødelægge bilag IV-plantearter.

• Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde.

6.1 Indledning

Habitatbekendtgørelsen fastlægger bindende retningslinjer for myndighedernes administration og

planlægning m.v. med henblik på at sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets

bilag IV a ikke beskadiges eller ødelægges, jf. Habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1. Planter

på direktivets bilag IV b må ikke ødelægges, jf. Habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.

Beskyttelsen gælder overalt i landet. Muligheden for under særlige omstændigheder at fravige

beskyttelsen er beskrevet i afsnit 6.7.1.

Direktivets regler, der næsten ordret er gengivet i bekendtgørelsen, er i ordlyden ret restriktive. EU-

Domstolen har understreget forpligtelserne og lagt vægt på, at medlemslandene er forpligtet til at

indføre ”en streng beskyttelsesordning” som led i at bevare den fælles europæiske naturarv.

Europa-Kommissionen har udarbejdet en vejledning om, hvordan artikel 12-beskyttelsen skal

fortolkes og introduceret muligheden af en mere fleksibel beskyttelse af yngle- og rasteområder,

baseret på en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet). Kommissionens

vejledning er ikke bindende, men giver et vigtigt bidrag til fortolkningen. Vejledningen til

Habitatbekendtgørelsen bygger derfor bl.a. på Kommissionens vejledning.

Bekendtgørelsens regler om bilag IV-arter tager udgangspunkt i de gældende regler inden for

Miljøministeriets ansvarsområde, hvor afgørelser kan have betydning for bilag IV-arter. Der er altså

ikke tale om ny regulering, men om krav til administrationen af den eksisterende lovgivning.

I 2009 gennemførtes et generelt forbud mod forsætligt at forstyrre de dyrearter, som er omfattet af

henholdsvis bilag 3 og bilag 1 til de 2 love, hvis det har skadelig virkning for arten eller bestanden,

ligesom det blev forbudt at beskadige eller ødelægge de omfattede dyrearters yngle- eller

rasteområder, jf. naturbeskyttelseslovens § 29 a samt jagt- og vildtforvaltningslovens § 6 a og § 7. I

bemærkningerne til L 153 (2008-09) er der en gennemgang af de omfattede arter og den

lovgivning, der i øvrigt beskytter arterne og deres levesteder (se også afsnit 2.2.1). Der kan kun

undtagelsesvist meddeles dispensation på visse betingelser fra dette forbud. Naturstyrelsen er

myndighed.

Hvis en myndighed efter habitatbekendtgørelsen skal tage hensyn til bilag IV-arter, jf.

bekendtgørelsens § 11-12, skal sagen ikke samtidig behandles i forhold til naturbeskyttelseslovens

§ 29 a, jf. lovens § 65, stk. 7.

35

More magazines by this user
Similar magazines