Microsoft PowerPoint - Kemi opl\346g HK konference 1 februar 2013 ...

hk.dk

Microsoft PowerPoint - Kemi opl\346g HK konference 1 februar 2013 ...

1

HK Arbejdsmiljøkonference

Den 1. februar 2013.

Arbejdsmiljø og kemi


2

FARLIGE KEMISKE PRODUKTERS VEJ IND I KROPPEN

Gennem lungerne Gennem munden Gennem huden

Et stof, der trænger ind i kroppen,

kan føres med blodet rundt og nå

andre organer som f.eks. hjernen,

nyrerne, leveren osv. og gøre

skade her og nu eller på længere

sigt.


3

Væsentligste LOVKRAV

• Arbejdsmiljøloven nr. 1072 / 2010 – kapitel 8, stoffer og materialer:

”Stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe

sikkerhed og sundhed, må kun fremstilles og anvendes ved

arbejdsprocesser og – metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod

ulykker og sygdomme”.

• Arbejdsmiljøloven – kapitel 5, arbejdets udførelse:

”Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det

sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt”.


4

Væsentligste LOVKRAV

• Bek. om arbejdet udførelse, nr. 559 / 2004 med senere ændringer –

generelle forebyggelsesprincipper, gravide og ammende samt krav til

inddragelse af Arbejdsmiljøorganisationen ved planlægning og

tilrettelæggelse af arbejdet, herunder indførelse af kemiske produkter.

• Bek. om arbejde med stoffer og materialer nr. 292 / 2001 med senere

ændringer, herunder særlige regler om arbejde med bly, vandopløseligt

chromat i cement, epoxyharpikser og isocyanater samt asfaltmateriale.

• Bek. om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302 / 1993 med

senere ændringer.

• Bek. om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde

med stoffer og materialer nr. 908 / 2005 med senere ændringer.

• Bek. om grænseværdier for stoffer og materialer, nr. 507 / 2011 med

senere ændringer.

• Bek. om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører af

stoffer og materialer, nr. 559 / 2002 med senere ændringer.


5

Væsentligste LOVKRAV - fortsat

• Bek. af lov om kemiske stoffer og produkter (kemikalieloven), nr. 878 /

2010 – med senere ændringer.

• Miljøministeriet – Klassificeringsbekendtgørelsen nr. 1075 / 2011 – om

klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og

blandinger.

Fastsætter bl.a. klassificering, emballering, mærkning og opbevaring af

stoffer og produkter samt salg af giftige stoffer og produkter.

• Nanomaterialer under REACH og CLP!


6

GIFTIGE STOFFER

Regler:

• Der skal gives meddelelse til Arbejdstilsynet på særlig blanket om

anvendelse af giftige stoffer.

• Særlig blanket udleveres af Arbejdstilsynet eller politiet. Blanketten

kan også findes og udskrives eller udfyldes på hjemmesiden

www.politi.dk/blanketter/blanketoversigt.htm.

• Giftige stoffer skal opbevares under lås, utilgængeligt for børn og

ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler m.m.

• Døre til skabe, lokaler m.v., hvor der opbevares giftige stoffer, skal

forsynes med en advarselstavle.


FORORDNING - CLP

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

af 16. december 2008 (trådte i kraft 20. januar 2009).

om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og

om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og

om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

En forordning gælder umiddelbart i sin helhed i hele EU (og EØS) fra

ikrafttrædelsesdatoen.

Det er frivilligt, om man vil klassificere og mærke efter de nye regler indtil de

træder i kraft. For stoffer gælder det frem til 1.12.2010 (overgangsordning til

1.12.2012) og for blandinger til 1.6.2015 (overgangsordning til 1.6.2017).

Liste over harmoniseret klassificering og mærkning (Bilag VI til CLP)

7


FORORDNING - REACH

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006

af 18. december 2006.

om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for

kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og

om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning

(EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt

Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF,

93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

”Målet med REACH er at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø

og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. REACH medfører,

at alle virksomheder får mere grundlæggende information om kemiske stoffers

miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og større ansvar for at håndtere

kemikalier forsvarligt”.

8


9

Hvad står REACH for?

Registrering: Producenter og importører (til EU) skal registrere kemiske

stoffer.

Evaluering: Myndighederne vurderer forslag til nye forsøg og vurderer,

om der er behov for mere viden om udvalgte stoffer.

Autorisation: Myndighederne godkender brugen af de mest skadelige

stoffer til specifikke anvendelser (kandidatlisten og

autorisationslisten = godkendelseslisten (bilag XIV til

REACH) – findes på www.ECHA.dk.

Chemicals


10

Tidslinie for REACH

1. juni 2007: Sikkerhedsdatablade

1. juni 2008: Nye kemiske stoffer registreres

1. juni – 1. december 2008: Præregistrering

1. januar 2009: Liste over præregistrerede stoffer

1. juni 2009: Liste over godkendelsespligtige stoffer

1. december 2010: Registrering >1000 T (+svhc)

1. juni 2013: Registrering > 100 T

1. juni 2018: Registrering > 1 T


11

FARESYMBOLER OG FAREBETEGNELSER

Tx T C

Xn

Xi

Meget giftig Giftig

Ætsende

Sundhedsskadelig

E Fx F O

Eksplosiv

N

Miljøfarlig

Yderst

brandfarlig

Meget

brandfarlig

Brandnærende

Lokalirriterende

R10

Brandfarlig


12

MÆRKNING - betydning

EKSPLOSIV

Produktet kan bringes til eksplosion af ild, stød eller gnidning.

YDERST BRANDFARLIG

Produkter med flammepunkt under 0 o C og kogepunkt på 35 o C

eller derunder.

MEGET BRANDFARLIG

Produkter med flammepunkt under 21 o C.

BRANDFARLIG

Produkter med flammepunkt højere end 21 o C og lavere end

eller lig med 55 o C.


13

MÆRKNING - betydning

BRANDNÆRENDE

Produkter, som ikke i sig selv er brandbare, men kan vedligeholde

ild under udvikling af stærk varme.

MILJØFARLIG

Produkter, der er giftige eller farlige i forhold til organismer (planter

og dyr), SOM lever i vand, jord eller luft. Desuden farlige produkter

i forhold til ozonlaget.

MEGET GIFTIG

Ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan der

indtræffe meget alvorlige forgiftninger eller død.

GIFTIG

Ved indånding, indtagelse eller optagelse gennem huden kan der

indtræffe alvorlige forgiftninger eller død.


14

MÆRKNING - betydning

ÆTSENDE

Produkter, der i løbet af kort tid kan forårsage voldsomme skader på

huden, øjnene eller ved indtagelse de indre organer og kan give

varige skader.

SUNDHEDSSKADELIG

Produkter, der er skadelig ved indtagelse, indånding og hudkontakt

og kan give varige skader. Produkter med allergirisiko ved indånding

har også denne mærkning.

LOKALIRRITERENDE

Produkter, der kan irritere og evt. forårsage skader på huden, øjnene

eller ved indtagelse de indre organer. Produkter med allergirisiko

ved hudkontakt har også denne mærkning.


15

NYE symboler

CLP - mærkning Eksisterende mærkning

Helt nye symboler

Gasser under tryk

Tx: Meget giftig

T: Giftig

Xn: Sundhedsskadelig

Xi: Lokalirriterende

C: Ætsende

Kroniske

sundhedsskader


16

NYE symboler

CLP - mærkning Eksisterende mærkning

Fx: Yderst brandfarlig

F: Meget brandfarlig

O: Brandnærende

E: Eksplosiv

N: Miljøfarlig


17

NYE BETEGNELSER

Signalord indføres: Beskriver graden af fare ved et kemikalie.

Findes 2 signalord: ”Fare” og ”Advarsel”. Farebetegnelser udgår (Tx / meget

giftig osv.)

Fremgår af etiketten og databladet. Der er kun et signalord og det er ikke

knyttet til et bestemt farepiktogram.

R- og S-sætninger (Risiko og Sikkerhed) erstattes af H- og P-sætninger

(Hazard - og Precaution)


18

FARLIGHEDSBEGREBET

– krav til datablade/brugsanvisninger

• Faremærkede produkter (orange faresymbol / farepitogrammer).

• Produkter, som har fastsat en MAL-kode.

• Stoffer og materialer på grænseværdilisten (GV-listen).

• Materialer med 1% eller derover af et stof på GV-listen eller klassificeret

som sundhedsfarlig eller miljøfarlig.

• Gasformige materialer med 0,2% eller derover af et farligt stof på GV- GVlisten

eller klassificeret som sundhedsfarlig eller miljøfarlig.

• Egenskaber og anvendelse, der udgør en risiko for påvirkning.

• Indeholder 0,1% eller derover af et stof, der anses for at være

kræftfremkaldende.

• Isocyanater og epoxyforbindelser.

• Bly, chrom i cement, asfaltmaterialer.

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer og CLP forordningen.


19

MAL-KODER

Tallet før bindestregen

(00-, 0-, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-)

Angiver:

• Sundhedsfaren ved indånding af

dampe fra produktet.

• Sikkerhedsforanstaltninger, der

mindst skal træffes mod indånding

af dampe fra produktets

indhold af flygtige stoffer,

herunder opløsningsmidler.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Brug af ventilation og åndedrætsværn

i forhold til den enkelte

arbejdssituation.

JO HØJERE TAL, JO STØRRE SUNDHEDSFARE

Tallet efter bindestregen

(-1, -2, -3, -4, -5, -6)

Angiver:

• Sundhedsfaren ved produktet,

når det enten kommer i direkte

kontakt med hud, øjne og

luftveje eller indtages.

• Sikkerhedsforanstaltninger, der

mindst skal træffes mod kontakt

med produktet.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Brug af beskyttelsesudstyr (øjenværn,

handsker, overtræksdragt

mv.) i forhold til den enkelte

arbejdssituation.


20

ETIKET

Skal angive:

• Produktets navn

• Leverandørens navn og adresse

• Fareklasse og faresymboler

• Risiko- og sikkerhedsangivelser

• Evt. MAL-kode (skal angives hvis produktet har en

MAL-kode)

Skal stemme overens med sikkerhedsdatabladets

oplysninger.


21

GENERELLE FOREBYGGELSESPRINCIPPER

• Forhindring af risici.

• Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.

• Bekæmpelse af risici ved kilden.

• Tilpasning af arbejdet til mennesket (udformningen af arbejdspladsen

samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder).

• Hensyntagen til den tekniske udvikling.

• Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller

mindre farligt.

• Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende

helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik,

tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og

påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet.

• Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for

foranstaltninger til individuel beskyttelse.

• Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse/Rådets direktiv 89/391/EØF


22

SUBSTITUTION AF FARLIGE STOFFER OG MATERIALER

• Ved udsættelse for farlige stoffer og materialer, skal arbejdsgiveren sørge

for, at farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen fjernes, erstattes

eller begrænses til et minimum. Det skal især ske ved:

• at erstatte et farligt stof eller materiale med et ufarligt, mindre farligt eller

mindre generende stof eller materiale

• at ændre arbejdsprocessen.

• at stofferne og materialerne bruges i en form, der medfører mindst mulig

risiko for påvirkning ved arbejdet.

Ved enhver erstatning (substitution) skal det sikres, at den samlede risiko

ved arbejdets udførelse bliver mindre.

• Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal inddrages i vurderingen af,

om der kan foretages substitution.

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), nr. 292 / 2001 med

senere ændringer.


23

VIGTIGT FØR IBRUGTAGNING AF ET PRODUKT

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer

(kemiske agenser)

At’s bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001

Bekendtgørelsen stiller krav om:

• Udarbejdelse af liste over alle anvendte produkter i

virksomheden.

• Specifik vurdering af hvert enkelt produkt / arbejde med

produktet som en del af virksomhedens APV.

• Udarbejdelse af ArbejdsPladsBrugsanvisninger.


24

SIKKERHEDSDATABLAD

Leverandøren af farlige stoffer og materialer skal vedlægge

et sikkerhedsdatablad på dansk.

Hvilken fare er der

mon ved denne

sending stoffer???

Spørg

bare

mig!!!


25

SIKKERHEDSDATABLAD (regler før 18. december 2008)

Indhold i et sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning):

1. Identifikation af stoffet/materialet

og leverandøren

2. Sammensætning/oplysninger

om indholdsstoffer

3. Fareidentifikation

4. Førstehjælpsforanstaltninger

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler over for udslip

ved uheld

7. Håndtering og opbevaring

8. Eksponeringskontrol/personlige

værnemidler

9. Fysiske-kemiske egenskaber

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toksikologiske oplysninger

12. Miljøoplysninger

13. Bortskaffelse

14. Transportoplysninger

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger/anvendelsesområder


26

SIKKERHEDSDATABLAD (regler efter 18. december 2008)

Indhold i et sikkerhedsdatablad:

1. Identifikation af stoffet/det kemiske

produkt og af selskabet/virksomheden

2. Fareidentifikation

3. Sammensætning af/oplysninger

om indholdsstoffer

4. Førstehjælpsforanstaltninger

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler over for udslip

ved uheld

7. Håndtering og opbevaring

8. Eksponeringskontrol/personlige

værnemidler

9. Fysiske-kemiske egenskaber

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toksikologiske oplysninger

12. Miljøoplysninger

13. Forhold vedrørende bort- bortskaffelse

14. Transportoplysninger

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger

Kilde: Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med

stoffer og materialer (kemiske agenser), nr. 292 / 2001

med senere ændringer.


27

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING (APB)

En APB udarbejdes af virksomheden og har til formål at sikre, at de

korrekte forholdsregler tages. Den skal være tilpasset de lokale forhold

og placeres ved eller i nærheden af arbejdspladsen (f.eks. et centralt

sted).

Skal jeg ha’

en speciel

uddannelse?

Skal jeg bruge

handsker?

Hvor er brandslukkeren?

Øjenskylleflasken?

Det ka’ jeg

svare på!


28

VALG AF MODEL til arbejdspladsbrugsanvisning

• En brugsanvisning udarbejdet specielt til arbejdspladsen ud fra oplysningerne

i sikkerhedsdatabladet (sammenskrivning af oplysninger fra

sikkerhedsdatabladet og de specifikke forhold på virksomheden).

• Et sikkerhedsdatablad samt et tillæg, som beskriver forholdene på

virksomheden.

• En fælles tillæg, hvilket er tilstrækkeligt for stoffer og materialer, der

”ligner hinanden” med hensyn til farlighed og brug.

• Et sikkerhedsdatablad med de virksomhedsrelevante forhold tilføjet,

f.eks. med håndskrift.


29

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING (APB)

(regler før 22. januar 2009)

1. Identifikation af stoffet/materialet

og leverandør

2. Fareidentifikation

3. Sammensætning af/oplysninger

om indholdsstoffer

4. Førstehjælpsforanstaltninger

på virksomheden

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler over for udslip

ved uheld på virksomheden

7. Håndtering og opbevaring på

virksomheden

8. Eksponeringskontrol/personlige

værnemidler – forholdsregler

på virksomheden

9. Fysiske-kemiske egenskaber

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toksikologiske oplysninger

12. Miljøoplysninger

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

på virksomheden

14. Særlige krav ved intern

transport

15. Oplysninger om regulering,

herunder anvendelsesbegrænsninger,

særlige krav

til alder og uddannelse på

virksomheden

16. Andre oplysninger, herunder

anvendelse på virksomheden


30

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING (APB)

(regler efter 22. januar 2009)

1. Identifikation af stoffet/materialet

og leverandør

2. Fareidentifikation

3. Sammensætning af/oplysninger

om indholdsstoffer

4. Førstehjælpsforanstaltninger

på virksomheden

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler over for udslip

ved uheld på virksomheden

7. Håndtering og opbevaring på

virksomheden

8. Eksponeringskontrol/personlige

værnemidler – forholdsregler

på virksomheden

9. Fysiske-kemiske egenskaber

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toksikologiske oplysninger

12. Særlige krav ved intern

transport

13. Oplysninger om regulering,

herunder anvendelses-

anvendelsesbegrænsninger,

særlige krav

til alder og uddannelse på

virksomheden

14. Andre oplysninger, herunder

anvendelse på virksomheden


31

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING - tillæg

Før 22. januar 2009

1. Internt navn, nummer.

3. F.eks. angivelse af stoffer, der kan dannes under brug.

4. Angivelse af førstehjælpsudstyr og placering. Eventuelt telefon nr. på læge.

5. Angivelse af brandudstyr og placering af dette samt forholdsregler ved brandslukning.

6. Angivelse af opsamlingsmedie, afleveringssted og brug af værnemidler.

7. Angivelse af steder for oplagring og krav til emballage ved omhældning.

8. Foranstaltninger ved brug (ventilation og værnemidler) samt angivelse af

værnemidlernes type og placering samt hvor nyt kan fås.

13. Angivelse af, hvor affald afleveres, hvor beholder er placeret samt hvem, der

er ansvarlig for bortskaffelse.

14. Intern transport.

15. Anvendelsesbegrænsninger. Virksomhedens krav til uddannelse og instruktion.

16. Navn på den/de, der har udarbejdet brugsanvisninger, og dato for

udarbejdelse.


32

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING - tillæg

Efter 22. januar 2009

1. Internt navn, nummer.

3. F.eks. angivelse af stoffer, der kan dannes under brug.

4. Angivelse af førstehjælpsudstyr og placering. Eventuelt telefon nr. på læge.

5. Angivelse af brandudstyr og placering af dette samt forholdsregler ved

brandslukning.

6. Angivelse af opsamlingsmedie, afleveringssted og brug af værnemidler.

7. Angivelse af steder for oplagring, krav til emballage ved omhældning og

håndtering af affald (angivelse af, hvor affald afleveres, hvor beholder er

placeret samt hvem, der er ansvarlig for bortskaffelse).

8. Foranstaltninger ved brug (ventilation og værnemidler) samt angivelse af

værnemidlernes type og placering samt hvor nyt kan fås.

12. Intern transport.

13. Anvendelsesbegrænsninger. Virksomhedens krav til uddannelse og instruktion.

14. Navn på den/de, der har udarbejdet brugsanvisninger, og dato for

udarbejdelsen.


33

PRAKTISK KØREPLAN

Ledelse/AMO

Ajourføring

Oprydning

Registrering

Sikkerhedsdatablad /

Teknisk datablad

Substitutionsvurdering

Arbejdspladsbrugsanvisning

Placering

Nye produkter

Information/

instruktion


34

VIGTIGT FØR IBRUGTAGNING AF ET PRODUKT

• Læs brugsanvisningen og få instruktion.

• Læs etiketten.

• Undersøg, om mærkningen på etiketten

svarer til mærkningen angivet i

sikkerhedsdatabladet.

• Emballagen skal være intakt.

More magazines by this user
Similar magazines