Afgørelse om VVM-pligt for udvidelse af Søby Havn, Ærø VVM-pligt ...

svendborg.dk

Afgørelse om VVM-pligt for udvidelse af Søby Havn, Ærø VVM-pligt ...

Afgørelse om VVM-pligt for udvidelse af Søby Havn, Ærø

VVM-pligt

Svendborg Kommune har meddelt afgørelse om, at en anmeldt

udvidelse af Søby Havn er VVM-pligtig jf. VVM-bekendtgørelsens 1 § 3,

stk. 1.

VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er

udstedt kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en

redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på

miljøet, og der er meddelt tilladelse til projektet.

Som følge af Lov om forpligtende samarbejde 2 er det Svendborg

Kommune, der administrerer VVM-bekendtgørelsen i Ærø Kommune.

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver

med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og

organisationer jf. planlovens § 59.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes til Svendborg Kommune til:

mt@svendborg.dk eller Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762

Vester Skerninge.

Klagen skal være indkommet senest 4 uger efter at afgørelsen er

offentligt meddelt i Ugeavisen Ærø den 2. oktober 2012. Det vil sige

klagefristen er den 30. oktober 2012.

Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og

Miljøklagenævnet, og underretter samtidig ansøger.

Der er fastsat et Klagegebyr på 500 kr, som opkræves af Natur- og

Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er vedlagt på de næste sider

1 Bek. nr. 1510 af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

2 Bek. af lov nr 50 af 15/1/2010 om forpligtende kommunale samarbejder.

Miljø og Teknik

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 30 00

mt@svendborg.dk

www.svendborg.dk

21. september 2012

Sagsid. 12/1444

Team Landbrug

Ref. AMTCVM

Åbningstider

Mandag-onsdag 9.00-15.00

Torsdag 10.00-16.30

Fredag 9.00-14.00


Søby Havn

Havnen 6

5985 Søby

Att.: Anders Johansson, ajo@shipyard.dk

Afgørelse om VVM-pligt for udvidelse af Søby Havn

Svendborg Kommune har via Ærø Kommune modtaget jeres anmeldelse

om udvidelse af havnen i Søby.

Som følge af Lov om forpligtende samarbejde 1 er det Svendborg

Kommune, der administrerer VVM-bekendtgørelsen 2 i Ærø Kommune.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 8a: Indre

vandveje og havne ved indre vandveje, der ikke udgør en del af

søterritoriet, og som kan anløbes af skibe på over 1350 tons.

samt

8b: Større landanlæg til havneformål i forbindelse med havne, der kan

besejles af skibe over 1350 tons

Desuden er projektet også omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2

pkt. 4g: Skibsværfter.

En del af projektet etableres i søterritoriet. Kystdirektoratet er

myndighed for den del af projektet.

Ærø Kommune/Svendborg Kommune er myndighed for den del af

projektet, som omfatter landdelen.

Afgørelse

I henhold til VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1 er projektet VVMpligtigt.

Afgørelsen er truffet på baggrund af de oplysninger, der er

indeholdt i anmeldelsen.

VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er

udstedt kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en

redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på

miljøet, og der er meddelt tilladelse til projektet.

Sagens oplysninger

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Det er i anmeldelsen oplyst, at erhvervshavnen udvides med en større

dok, lystbådehavnen udvides med 100 %, der etableres en kaj for

krydstogtskibe mellem erhvervshavnen og lystbådehavnen samt

havnebassinet graves dybere, se vedlagte kortbilag 1.

1 Bek. af lov nr 50 af 15/1/2010 om forpligtende kommunale samarbejder.

2 Bek. nr. 1510 af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Miljø og Teknik

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 30 00

mt@svendborg.dk

www.svendborg.dk

21. september 2012

Sagsid. 12/1444

Team Landbrug

Ref. AMTCVM

Dir. Tlf. 62 23 34 27

Åbningstider

Mandag-onsdag 9.00-15.00

Torsdag 10.00-16.30

Fredag 9.00-14.00


Offentliggørelse

Der er i samarbejde med Kystdirektoratet orienteret om planlægningen

for udvidelsen af havnen i Ugeavisen Ærø 2. oktober 2012, hvor

afgørelsen om VVM-pligt også er offentliggjort. I annoncen henvises til

www.svendborg.dk, hvor yderligere oplysninger om projektet er

tilgængelig. Endvidere kan der også findes information om projektet på

www.aeroekommune.dk.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet af

enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende

foreninger og organisationer jf. planlovens § 59.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes senest 4 uger efter at

afgørelsen er offentligt meddelt i Ugeavisen Ærø den 2. oktober 2012.

Det vil sige klagefristen er den 30. oktober 2012.

Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og

Miljøklagenævnet, og underretter samtidig ansøger.

Der er fastsat et Klagegebyr på 500 kr, som opkræves af Natur- og

Miljøklagenævnet.

Venlig hilsen

Charlotte Vesterlund McAinsh

Agronom

Kopimodtagere:

Rambøll, v. Stine Rabech Nielsen

Kystdirektoratet v. Laura Storm Henriksen

Ærø Kommune v. Helen Vøge

Søby Værft, Dokvej 5, 5985 Søby

Naturstyrelsen, nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk

Side 2 af 2


Ærø Kommune – Teknisk Afdeling

Rådhuset

Statene 2

5970 Ærøskøbing

Att: Helen Vøge

Sendt pr. mail til post@aeroekommune.dk, hvo@aeroekommune.dk samt

Charlotte.Vesterlund.McAinsh@svendborg.dk

ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF SØBY HAVN EFTER VVM-

BEKENDTGØRELSEN

Hermed fremsendes på vegne af Søby Havn anmeldelse af projektet for udvidelse

af Søby Havn.

Beskrivelse af projektet

Søby Havn er den eneste af de tre ærøske havne, der ligger uden for Natura

2000 områderne. Dette gør, at havnen er den eneste havn på Ærø, som har en

reel mulighed for at udvide i det omfang, det er nødvendigt for at sikre anløb af

f.eks. større krydstogtskibe. En udvidelse af havnen vil desuden ikke kræve

noget større uddybningsarbejde, da vanddybden er tilstrækkelig stor. Af bilag 1

ses placering og omfang af projektet.

Hovedpunkter i projektet omfatter:

1) Erhvervshavnen udvides mod nordøst, hvor der gøres plads til en ny og

større dok.

2) Lystbådehavnen udvides mod vest, hvorved antallet af lystbådepladser

øges med omkring 100 % og vil kunne afhjælpe den akutte mangel på regulære

pladser, som havnen i dag oplever i højsæsonen. Lystbåde separeres

i højere grad fra Erhvervs- og færgetrafikken, hvorved risikomomenter

reduceres og samtidig forbedres lystbådehavnens beskyttelse mod støj fra

værftet samt bølgeuro.

3) Der etableres en skrå kaj forbeholdt store træskibe og krydstogtskibe. Ærø

mangler generelt kaj for krydstogtskibe. I dag ligger enkelte skibe på reden

i Ærøskøbing, men denne løsning er ikke optimal. En god kaj til krydstogtskibe

og den rette markedsføring vil kunne få en positiv effekt for den

ærøske turisme.

4) En moderne laste/lossekaj til større skibe bygges i den nuværende inderhavn

og Søby Værfts Dok II sløjfes. Dette muliggør lavere omkostninger

for det ærøske erhvervsliv og øget indtægtsgrundlag for Søby Havn.

5) Havnebassin inkl. vendecirkel. For at lette manøvreringen for større skibe

er det nødvendigt med plads. Det anbefalede minimumskrav er en vende-

1/2

Dato 05-09-2012

Rambøll

Prinsensgade 11

DK-9000 Aalborg

T +45 9935 7500

F +45 9935 7505

www.ramboll.dk

Ref. Søby Havn udvidelse -

11595007

Rambøll Danmark A/S

CVR-NR 35128417

Medlem af FRI


2/2

cirkel på 1,5 gange skibets længde og en bremselængde på tre gange skibets længde. Havnen er

designet til typeskibe på 120 m i længden. Havnen vil under gunstige vejrforhold således kunne anløbes

af større skibe end idag.

Se bilag 2 for nærmere redegørelse for projektet og information om Søby Havn.

Forhold til VVM-bekendtgørelsen

Det vurderes, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 i medfør planloven og VVMbekendtgørelsen

for bestående havne og for søterritoriet. Projektet er anmeldt til Kystdirektoratet d. 7.

maj 2012.

VVM-myndigheden for projektet forventes således at være delt mellem Kystdirektoratet og kommunen i

forhold til hhv. bilag I pkt. 8a samt bilag 1 8b for VVM bekendtgørelsen i medfør af planloven.

Bekendtgørelse nr. 809 af 22-08-2005 Bilag I, Pkt. 8a) Indre vandveje og havne ved indre vandveje og

som kan anløbes af fartøjer over 1350 tons

Bekendtgørelse nr. 1510 af 15-12-2010 Bilag 1, Pkt. 8b) Større landanlæg til havneformål i forbindelse

med havne, der kan besejles af skibe over 1350 tons.

Endvidere er etablering af dokken omfattet af VVM-bekendtgørelse i medfør planloven bilag 2 pkt. 4g)

Skibsværfter samt ændringer af VVM-bekendtgørelsen for søterritoriets bilag II pkt. 12 Lystbådehavne.

Kystdirektoratet er således myndighed for projekterne omfattet søterritoriet jf. VVM-bekendtgørelsens

bilag I pkt. 8a samt bilag II pkt. 12. Ærø Kommune er VVM- og planmyndighed for anvendelse på land.

På baggrund af det foreliggende projekt forventes følgende mulige miljøpåvirkninger at skulle have særlig

fokus i VVM-redegørelsens undersøgelser:

• Støjvurderinger

• Trafikvurdering (tungtrafik og sejlads)

• Biologiske vurderinger (beskyttede områder og arter herunder Natura 2000 og bilag IV)

• Kysthydrauliske vurderinger

• Visuel påvirkning herunder landskabelig påvirkning af kystlandskabet.

Søby Havn og dennes rådgiver står til rådighed, hvis der skulle være yderligere spørgsmål til projektet

inden der træffes afgørelse om VVM-pligt for projektet. Der afventes således afgørelse for projektet hurtigst

muligt således planlægning af projektet og VVM- og planprocessen formelt kan igangsættes ved

kommunen.

Med venlig hilsen

Stine Rabech Nielsen

Civilingeniør

Miljø & Plan

D +45 51 61 74 09

M +45 51 61 74 09

strn@ramboll.dk


DOK II

SLØJFES

NYT LANDAREAL

NY DOK

NY LOSSEKAJ

KRYDSTOGTSKAJ

NY

LYSTBÅDEHAVN

NY SERVICE-

BYGNING

MULIG

FREMSKUDT STRAND

More magazines by this user
Similar magazines