Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 19 – 22

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 4 maj 2004 • 29. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80

Holmegårdsvej 3, 3100 Hornbæk

E-mail: lykkegaard@pc.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen

Mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Ansvarshavende Redaktør:

Peter Poulsen

Layout og tryk:

Hafnia Grafisk

2620 Albertslund

Tlf.: 43 22 52 00

Forsidefoto af: Harry Duus

Oplag: 3.710

Stof til næste nummer

senest onsdag den 19. maj.

2 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Værterordningen/fællesskabet

I mange år har det været muligt at drive Hornbæk Idrætsforenings klubhus

ved en frivillig værterordning. Det vil sige, at frivillige på skift står for servering

og udskænkning. På den måde er klubhuset åben på alle ugens

dage, således at klubbens medlemmer har mulighed for at komme op få

lidt og spise og drikke.

Det er vigtigt, at man efter veludført træning i fællesskab kan sætte sig op

i klubhuset og komme en hinanden ved. Det har stor social betydning og

betydning for klub ånd og klub liv.

I gennem de senere år har der desværre kunne konstateres en vigende

interesse i at benytte klubhuset, specielt blandt de unge medlemmer. En

årsag hertil kan jeg ikke umiddelbart give, men det kan da godt være at

der mangler aktivitetsmuligheder for de unge i klubhuset.

Det vigende besøgstal er vel også været en medvirkende årsag til, at en

del værter efterhånden har meldt fra. Meldingen fra dem har været, at der

er for lidt at lave. Ofte står man en hel aften i klubhuset blot for at sælge et

par sodavand og lidt slik.

Resulteret at dette er blevet, at der trækkes store veksler på Jette og Birthe,

der jo tager sig af de fleste praktiske ting i klubhuset. De har ind til

videre gået ind og dækket der, hvor der mangler værter. Den helt store

katastrofe vil være, at vi for slidt så meget på de to piger, at de også siger

fra. Så er vi rigtigt ilde ude.

Vi har flere gange efterlyst nye værter og det gør vi hermed igen. Samtidigt

efterlyser vi ideer til, hvordan vi gør det mere spændende og attraktivt at

besøge klubhuset.

Lad os nu slå på fællesskabet og hjælpe hinanden. Det har altid været foreningens

kendetegn og det skal det fortsat gerne blive ved med at være.

Alternativet kan blive, at værterordningen kun kommer til at fungere i weekenderne.

Hvilket betyder at klubhuset kun har åben på hverdage, hvis afdelingerne

selv vil forestå bemandingen. Det vil sige, at hvis for eksempel badminton

eller fodboldafdelingen ønsker klubhuset åben efter træning, må

de selv forestå dette.

En sådan ordning vil efter min mening være et stort tilbageskridt for Hornbæk

Idrætsforening.

Kom nu ud af busken og giv et nap med. Vi hører også gerne fra personer/forældre

som ikke tidligere har haft direkte tilknytning til Hornbæk

Idrætsforening.

Interesserede kan kontakte Jette, Birthe, hovedformanden eller undertegnede

tlf. 49 70 09 84.

M.v.h.

Hans Henrik Schmidt

Næstformand

Hovedafdelingen

Endnu en hovedgeneralforsamling er afviklet i Hornbæk Idrætsforenings

snart 100 årig historie.

Vi tager nu fat på en ny periode, hvor der som sædvanlig hen over foråret og

sommeren er mange forskellige aktiviteter i regi af Hornbæk Idrætsforening.

Undertegnede blev genvalgt som hovedformand for en ny 2-årig periode


og Lars Fisker blev valgt som ny sekretær efter

Dorthe Lykkegaard, der havde valgt at udtræde af

hovedbestyrelsen. Endelig blev Anne-Marie Jørgensen

genvalgt som suppleant, og Henrik Mau

Mau Vindahl Andersen er fortsat idrætsforeningens

fanebærer. Endvidere blev Bjarne Kring valgt

som ny revisor efter Flemming Richter, og Torben

Helms blev genvalgt som revisorsuppleant.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Dorthe

Lykkegaard for hendes store arbejde og indsats

som sekretær i hovedafdelingen – Dorthe Lykkegaard

vil fortsat udføre en række konkrete projektopgaver

for hovedafdelingen. Også tak til Flemming

Richter for hans tid som revisor i Hornbæk

Idrætsforening.

Den 11 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt,

og det blev ligeledes enstemmigt vedtaget

at underafdelingernes kontingent til hovedafdelingen

i 2004, bliver uændret på 30 kr. pr. medlem.

Hovedafdelingens regnskab som udviste et overskud

på 26.769 kr. blev også enstemmigt godkendt.

Beretningen for 2003/2004 kan læses på Hornbæk

Idrætsforenings hjemmeside www.3100.dk

Hornbæk Idrætsforening tæller nu 3.369 medlemmer

mod 3.111 på samme tidspunkt i fjor.

Idræts- og Kulturpris 2004

Elle Svendsen blev den anden modtager af Hornbæk

Idrætsforenings idræts- og kulturpris, der

blev uddelt på årets hovedgeneralforsamling.

Elle Svendsen har vel nok mere end de fleste gjort

en fantastisk indsats igennem de seneste mange

år som frivillig og ulønnet leder og ildsjæl i Hornbæk

Idrætsforening.

Elle Svendsen var op i gennem 80’erne og indtil

midten af 90’erne en uvurderlig arbejdskraft som

både bestyrelsesmedlem og ungdomsformand i

håndboldafdelingen.

Elle Svendsen har blandt mange ting været med til

at arrangere og organisere:

• Bornholmerture for håndboldungdommen

• Salg af julekalendere

• Uddeling af telefonbøger

• Forplejning og servering ved udendørs håndboldstævner,

kræmmermarkeder og havnefester

• Vært i klubhuset og kiosken

Elle overtog ledelsen af klubhuset og kiosken efter

Gurli Lauths død i 1999, og forinden da havde Elle

været Gurlis trofaste hjælper i mange år.

Elles indsats har været helt fantastisk og har vist,

at det også på dette område i en idrætsforening

som vores er utroligt vigtigt at have en frivillig og

ulønnet ildsjæl som Elle. Elles store og uvurderlige

arbejde i og omkring klubhuset og kiosken har haft

stor betydning for hele det sociale aspekt i Hornbæk

Idrætsforening og mange, både unge som

ældre medlemmer, har sat stor pris på den hjælp,

service og med-menneskelighed, som de har fået

af Elle.

Elle har også med stor utrættelighed organiseret

og styret hele værterordningen, og der er vel ingen

som Elle, der har haft så mange vagter i klubhuset.

Efter eget ønske valgte Elle at stoppe som daglig

leder af klubhuset og kiosken ved udgangen af

2003. Men efter aftale fortsætter Elle med at varetage

administrationen og udlån af det gamle klubhus.

Jeg vil takke Elle for hendes meget store indsats

for Hornbæk Idrætsforening igennem mange år,

og jeg mener, at der på ingen måder er andre personer

end Elle der i år har fortjent at få Hornbæk

Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2004.

Til lykke til Elle og alt mulig held og lykke i årene

fremover.

2-16 år

BADEBUKSER

fra 9995 2-16 år

BADEBUKSER

fra 9995 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 3


Hovedafdelingen

Klubbladet

Vi har, som meddelt i sidste nummer af klubbladet,

besluttet, at klubbladet indtil videre kun bliver husstandsomdelt

til samtlige husstande i postområde

3100, idet en husstandsomdeling koster væsentlig

mindre end en adresseret forsendelse. Der er

dog stadig en lille mulighed for, at det fortsat vil blive

udsendt til de medlemmer, der bor uden for

postområde 3100, idet vi har ansøgt om portostøtte

i biblioteksstyrelsens portopulje – hvilket der

dog først kommer en afklaring på i løbet af juni

måned. Får vi tilskud fra biblioteksstyrelsens portopulje,

der mindst dækker merudgiften på 60.000

kr., vil vi igen udsende klubbladet til medlemmer,

der bor udenfor postområde 3100, men kun sålænge

vi får tilskud hertil. Er du medlem og bor

udenfor postområde 3100, så kontakt din afdeling

og aftal nærmere med dem, hvordan du fremover

får dit klubblad, som også kan downloades

Hornbæk Idrætsforenings hjemmeside på

www.3100.dk

HSU

Torsdag den 18. marts 2004 var der repræsentantskabsmøde

i Helsingør Sports Union. Helt ærlig –

hvad skal vi med den union, som hverken i det forløbne

år, eller for den sags skyld i de seneste mange

år, har udført ret meget, der har været til gavn eller

glæde for kommunens mange idrætsforeninger.

Spørgsmålet, man kan stille, er, om Sports Unionen

er til for idrætsforeningernes skyld eller, om

idrætsforeningerne er til for Sports Unionen. Jeg

opfatter, at den siddende bestyrelse mest er der

for deres egen skyld og ikke for de mange idrætsforeningers

skyld.

Derfor er der reelt kun en eller to muligheder – enten

nedlægges HSU, eller også må nye og yngre kræfter

til i bestyrelsen for at blive en reel med- og

modspiller. Både i forhold til Helsingør Kommunes

Idrætsudvalg, men også i forhold til Elite 3000 – for

bl.a. at sikre, at ikke eliten løber med al opmærksomheden,

men at der også fortsat fremover sikres

breddeidrætten gode vilkår i Helsingør Kommune.

En ny og forbedret udgave af Helsingør Sports

Union må kunne gøre noget mere og bedre for hele

breddeidrætten i Helsingør kommune – herunder

noget for de mange frivillige og ulønnede i kommunens

mange idrætsforeninger.

Helsingør kommune/Elite 3000

Det er min opfattelse, at Helsingør kommunes eli-

4 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

teprojekt er på rette vej. Dog er der endnu et stykke

vej til målet med at få skabt den elite, der fremover

skal støttes gennem Elite 3000.

Herrehåndbolden i Helsingør er vel egentlig det første

rigtige synlige resultat af Elite 3000’s indsats.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre til,

at vi dels i Hornbæk IF, men også i kommunens

øvrige idrætsforeninger, bakker op om elitesatsningen,

således at vi i en forhåbentlig nær fremtid

kan have noget, vi kan samles om, når det drejer

sig om eliteidræt i Helsingør Kommune.

Når det så er sagt, vil jeg gerne sige til politikerne i

Helsingør kommunes Idrætsud-valg, at man ikke

må blive helt forblændet af eliten, for der er fortsat

en breddeidræt i kommunen, der skal værnes om,

og ikke mindst de mange frivillige og ulønnede

idrætsledere, som fortsat gerne skal føle, at der

gøres en indsats for breddeidrætten i Helsingør

kommune. Derfor var jeg glad for at kunne læse i

Helsingør Dagblad fornyelig, at direktør for Kulturog

Fritidsforvaltningen i Helsingør Kommune Peter

Grønholt i et interview gav udtryk for, at der løbende

må gøres en indsats og forbedring for de frivillige

idrætsledere og trænere samt en styrkelse

af hele breddeidrætten i Helsingør Kommune. Han

udtrykte det også, som jeg gjorde sidste år i beretningen

– ingen elite uden bredde.

Det er også fint nok, at man bl.a. holder en såkaldt

ildsjælefest i Helsingør Hallen én gang årligt for

frivillige ledere i kommunens mange idrætsforeninger,

men man er altså også nødt til løbende at

foretage nye tiltag og opfølgning for hele breddeidrætten

og dens mange frivillige ledere i Helsingør

kommune. Jeg synes, det er et udmærket tiltag

med ildsjælefesten, men samtidig vil jeg opfordre

idrætsudvalget til at kigge på selve konceptet for

festen, idet det må laves om, så der kommer til at

ske noget mere og anderledes end de to foregående

år. Hornbæk IF medvirker gerne med forslag

og ideer til dette. I den forbindelse kan jeg nævne,

at vi allerede er blevet kontaktet af Erling Persson

fra idrætssektionen, der har ønsket vor hjælp og

ideer til et forbedret koncept for denne fest. Vi har

selvfølgelig sagt ja tak til dette og Dorthe Lykkegaard,

Anne Marie Jørgensen og Kirsten Grønlund

har lovet at påtage sig denne opgave – tak for det.

Peter Poulsen

Hovedformand


HORNBÆK HAVNEFEST

Søges:

flere frivillige hjælpere til Havnefesten

Nu er der ikke længe til at Hornbæk Havnefest 2004 løber

af stabelen, nemlig lørdag den 31. juli og søndag den 1.

august. Derfor opfordrer Havnefestkomiteen alle der har

tid og lyst til at give en hånd med, om at kontakte os. I år

strækker festen sig over to dage, hvilket betyder, at der

bliver brug for endnu flere hjælpere end ved de foregående

Havnefester.

Har du lyst til enten at

• Være med til at bygge festpladsen op.

• Stå ved indgangene og sælge entrebilletter.

• Sørge for at festpladsen løbende bliver befriet for

tomme plastikglas, ispapir osv.

• Hjælpe til i madboderne.

Havnefestens Børneloppemarked

Hornbæk Havnefest afholder Børneloppemarked på Vestre

Mole.

Er du under 15 år og har du en nogle ting, som du ikke

bruger mere og gerne vil sælge, som fx legetøj, sportsudstyr,

bøger, spil, mindre møbler og tøj, så har du nu muligheden

for at sælge det på Havnefestens Børneloppemarked

lørdag den 31. juli kl. 13.00 – 17.00 og søndag den 1.

august kl. 9.00 – 15.00.

Det koster ikke noget at deltage udover at du skal betale

entré til festpladsen begge dage – i alt kr. 20.

Du får ca. 2 1 ⁄2 meter bord stillet tilrådighed, hvor du kan

udstille tingene. De penge du tjener er selvfølgelig dine

egne. Du skal kunne udstille begge dage eller sørge for at

en anden overtager den dag du ikke kan.

Det vil være godt, hvis du har en voksen med til at hjælpe

dig, i hvert fald når du skal stille op og pakke ned. Husk

pengekasse / pengebælte og evt. nogle brugte plastikposer

til tingene når de er solgt.

• Tal med dine forældre om det.

• Kan du den weekend?

Kunst- og salgsudstilling på

Hornbæk Havn

Som noget nyt inviterer Hornbæk Havnefest kommunens

lokale kunstnere til at udstille på Vestre Mole i forbindelse

med Havnefesten lørdag den 31. juli kl. 13.00 – 17.00 og

søndag den 1. august kl. 9.00 – 15.00.

Hver kunstner får stillet 3 “felter” (ca. 4 meter) af molens

rækværk tilrådighed. Man skal selv medbringe hammer,

søm, knibtang, stol og evt. et mindre bord. Det koster ikke

noget at udstille men udstilleren skal betale entré til festpladsen

(20 kr. pr. dag) og skal kunne udstille begge

dage.

• Passe baren i teltet lørdag og / eller søndag aften og

alligevel holde dig ædru.

• Møde op mandag morgen til fælles morgenbord og

derefter pakke festpladsen ned.

Så kontakt:

Margit Fritzbøger: 49 70 01 98

Linda Duus: 49 70 10 71

Erik Helmer: 49 70 15 90

Peter Bertram: 20 26 05 92

Benn Bak: 49 70 32 64

En vagt strækker sig typisk over 3 til 6 timer, alt efter hvilke

opgave man melder sig til.

Mange hilsner

Havnefestkomiteen

• Er der nogen der kan hjælpe dig?

• Har du nok at sælge? Du skal mindst have så mange

ting, at du kan fylde bordet begge dage. Det er kun børneting

der må sælges – ikke noget med fars gamle slagboremaskine

eller mormors kaffestel!

• Er det i orden med dine forældre at du sælger dine ting

på loppemarkedet?

• Hvis du er usikker på det med at prutte om prisen, så

aftal hjemmefra, hvad du skal have for tingen og sæt

prismærker på.

Fra mandag den 14. juni kan du hos Salon Musette, A R

Friis Vej 2 købe en stadeplads til Havnefestens Børneloppemarked

for 20 kroner. Stadekortet som du køber,

skal du begge dage vise ved indgangen til Havnefestpladsen,

da det også gælder som entrébillet.

Der vil kun blive plads til 15 stadepladser hvilket betyder

at der kun vil ligge 15 stadekort hos Salon Musette, så det

er de 15 første der henvende sig, som får mulighed for at

“loppe” den til Havnefesten. Har du spørgsmål kan du

ringe til Linda på tlf. 49 70 10 71

Mange hilsner

Havnefestkomiteen

Der bliver plads til 20 udstillere på rækværket. Tilmeldingen

går efter først til mølle princippet.

Man tilmelder sig ved at sende en frankeret svarkuvert

med sit navn og sin adresse til Jonna Fritzen, Willemoesvej

11, 3100 Hornbæk. Derefter vil man få tilsendt en

bekræftelse på at man har en udstillingsplads. Som sagt

er det de første 20 kunstnere der sender en svarkuvert,

der får en udstillingsplads. Har man ikke fået sin svarkuvert

retur med et deltagerkort inden den 15. juni 2004, er

det fordi alle pladser er optaget.

Mange hilsner

Havnefestkomiteen

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 5


6 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Flügger farver

støtter

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

0051R 03


Hornbæk bådeklub

Nyt fra formanden

Sejlsæsonen er nu startet med et stort program i alle vore afdelinger. Minitolverne

starter lidt senere end de andre afdelinger af hensyn til sikkerheden

for de handicappede sejlere her, men ellers er alle i gang. I år har vi

ligeledes fået en motorbådsafdeling. De enkelte afdelingers program findes

på hjemmesiden. Vi kan glæde optimisterne med, at vi har fået kr

10.000 fra Helsingør Sports Union til en tiltrængt opdatering af rigningen

på bådene, og at klubben har bevilget nye sejl til skolebåden Magda.

Jeg vil gøre dem som ikke skulle vide det opmærksom på at HBK traditionelt

har en uofficiel pinsetur. Den går altid til Hallands Väderö, hvis vejret

er til det, med individuel afgang fredag og lørdag den 28. og 29. maj,

med hjemkomst om mandagen.

Sidste planlægningshånd er ved at blive lagt på sæsonens store stævne

DM for X79 den 1.-3. Juli. Hvis du skulle have lyst til at hjælpe til ved dette

stævne, så ring til Steen Guttknecht på telefon 49 70 37 10.

Klubhuset skulle gerne være stort set færdigt m.u.a. liften, når du læser

dette. Så kom op i klubben og nyd miljøet og udsigten. Vi har nu installeret

en ny kaffemaskine, så de der ønsker anden kaffe end madam blå kan

få tidens trend i kaffe og samtidig nyde Hornbæks absolutte bedste udsigt

fra vor nye vestterrasse.

Åbningstider i klubhuset

1. maj til 17. juni: Åben lørdage og søn- og helligdage kl 11.00-16.00.

18. juni til 15. august: Åben hverdage 17.00-22.00 og lørdage søn- og helligdage

kl. 11.00-22.00.

40 års jubilæum for Hornbæk Bådeklub vil blive markeret med et stort

arrangement igennem dagen samt en kæmpe fest om aftenen lørdag den

26. juni. Reserver allerede nu hele dagen og natten i jeres kalender. Endeligt

program for dagen kommer i næste nummer af klubnyt.

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7

3100 Hornbæk

e-mail: leedgaard@stofanet.dk

Næstformand & Joller

Jens Kristian Pedersen

Tlf.: 49 70 09 69

Stolemagervej 12

3100 Hornbæk

e-mail:

jkp_hornbeak@hotmail.dk

Kasserer

Ann-Birthe Rasmussen

Tlf.: 49 70 29 33

Ndr. Strandvej 327

3100 Hornbæk

e-mail: ann-b@worldonline.dk

Sekretær/PR

Benn Bak

Tlf.: 49 70 32 64

Syrenvej 40

3100 Hornbæk

e-mail: bennbak@mail.dk

Kølbåde

Thorkil Ratzlaff

Tlf.: 49 70 14 19

Borsholmvænget 8 F

3100 Hornbæk

e-mail:

thorkilratzlaff@hotmail.com

Motorbåde

Hans Erik Nørgaard

Tlf.: 49 70 17 42

Sauntevænget 13 B

e-mail: lillinoergaard@12move.dk

Mini 12:

Ove Hansen

Tlf.: 49 70 28 14

Rødtjørnevej 6

3100 Hornbæk

e-mail: ove.el@hansen.mail.dk

klubhus & udlejning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

3100 Hornbæk

www.hornbaekbaadeklub.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 7


Fodbold

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48

3100 Hornbæk

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51 –

29 23 47 51

e-mail: k.flyger@stofanet.dk

kflyger@csc.com

Kasserer

Betina Porsgaard

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05 –

40 72 52 55

e-mail:

bp@hornbaek.danbolig.dk

Styregruppe, ungdom

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

e-mail: danijos@mail.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

e-mail: henrik@olsen-mail.dk

ho@helsinge-kommune.dk

Carsten Nielsen (Sportschef)

Spicavej 25, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 31 13 – 40 26 67 69

e-mail: carlo5b@tdcadsl.dk

Jørgen Olsen (Sportschef)

Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 72

arb. 49 28 38 81

e-mail: bodkervej2@hotmail.com

8 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Træningstider og banefordeling

Mandag 17,30 - 18,45 94 Carsten Nielsen m.fl. 4

17,00 - 18,30 95 Kim Schultz m.fl. 5

18,00 - 19,30 92 A. Sevel, P. Drachmann 3 Vinterbanen

18,30 - 20,00 89-90 Frank Majgaard 5 (opvarm) og 2

17,30 - 19,00 Piger og LP piger Bjørn Hoffmann m.fl. 2

17,15 - 18,30 96 M. Jespersen m.fl. Skolebanen ved Viben

Tirsdag 17,00 - 19,00 91 Jørgen Olsen m.fl. 3 Vinterbanen

17,15 - 18,45 93 Steen Egesø m.fl. 2

19,00 - 20,30 Alle seniorer Morten N., Kim P., Chr. B. 2

Onsdag 17,30 - 18,45 94 Carsten Nielsen m.fl. 2

17,00 - 18,30 95 Kim Schultz m.fl. 5

17,30 - 19,00 97 S. Christoffersen m.fl. 4

17,15 - 18,30 96 Michael Jespersen m.fl. Skolebanenved Viben

17,30 - 18,30

18,45 - 20,00 89-90 Frank Majgaard Hornbæk strand, 2

17,30 - 19.00 98-99 Claus Nelsson m.fl. 6 og 7

Torsdag 17,15 - 18,45 93 Steen Egesø m.fl. 2

17,30 - 19,00 Piger og LP piger Bjørn Hoffmann m.fl. 3 Vinterbanen + 5

19,00 - 20,30 Alle seniorer Morten N., Kim P., Chr. B.. 2

Fredag 16,00 - 18,00 91 Jørgen Olsen m.fl. 2

18,00 - 19,30 92 A. Sevel, P. Drachmann 2

Trænere og ledere i fodboldafdelingen

Førstehold

Morten Nygaard, Pilevej 2, 3100 Hornbæk

49 70 44 09 – 49 70 00 22 – 23 25 75 79

email: shell.hornbaek@get2net.dk

Kim Porsgaard, Søvænget 29, 3100 Hornbæk

49 70 11 78 – 39 25 65 85 – 21 42 26 43

email: kporsgaard@chubb.com

Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør

49 75 01 03. email:

larsC.christensen@kriminalforsorgen.dk

Andethold

Christian Braunstein, Horsensvej 12, 1 tv., 3000

Helsingør, 22 56 67 84. email:

cbraunstein@jubiimail.dk

Henrik Jensen, Hornebyvej 80, 3100 Hornbæk

22 36 16 35

U/21

Kaj Flyger, Ndr.Strandvej 285 B, 3140 Ålsgårde

49 76 39 37 – 36 14 47 51 – 29 23 47 51

email: k.flyger@stofanet.dk eller kflyger@csc.com

Erik Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, 3100 Hornbæk

49 70 15 90 – 22 25 81 00, email:

gehelmer@post.tele.dk

Massør

Christine Bogattke, Videvænget 1, 3100 Hornbæk.

22 54 43 21.

Old Boys

Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 Hornbæk. 49 70

44 85 – 21 43 44 75. email:

dk-pl@post.tele.dk

Veteran

Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, 3100 Hornbæk.

49 70 15 46 – 20 22 15 75.

Ynglinge årgang 86-87

Træner og spiller med senior.

Junior årgang 88-89-90

Træner:

Frank Majgaard, Villingebækvej 11, 3100 Hornbæk

49 70 39 15 – 20 32 38 15, e-mail

hornbaek.vvs.@mail.tele.dk

Holdleder:

Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th.,2920 Charlottenlund,

40 52 35 36 – arb. 49 70 35 35, e-mail:

procom@procommerce.com

Drenge årgang 91

Trænere:

Jørgen Olsen, Bødkervej 2, 3100 Hornbæk

49 70 21 72 – arb. 49 28 38 81, e-mail:

bodkervej2@hotmail.com

Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 Hornbæk

49 70 14 20 e-mail kmjensen@worldonline.dk

Karsten Hansen, Slåenvangen 14 A, 3120 Dronningmølle,

49 71 10 70 – 20 95 44 47.


Lilleput årgang 92

Trænere:

Andreas Sevel, Skovvej 15 A, 3100 Hornbæk

49 70 16 54 – 23 42 18 51, e-mail:

dalleoure@yahoo.dk

Peter Drachmann, Søvej 9, 3100 Hornbæk

49 70 16 17 – 40 51 77 76

Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør

49 20 36 50 – 40 35 26 50 – arb. 44 54 66 50,

e-mail: Henrik.Kristensen@volvo.com

Holdleder:

Michael Otterstrøm,Tinkerupvej 15,3080Tikøb

49 75 83 30 – 61 61 60 18,e-mail:mio@ramboll.dk

Lilleput årgang 93

11. mands:

Træner Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, 3100 Hornbæk,

49 70 31 21 – 30 28 31 21, e-mail:

egesoe@get2net.dk

Holdledere:

Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, 3100 Hornbæk

49 70 15 81 – 24 67 89 81, e-mail:

jbc@averageadjusters.dk

Ole Lundgren, Holmevænget 8, 3100 Hornbæk

49 70 45 15 – 23 42 42 29, e-mail: ole.lundgren@mail.sprint.com

7-mands:

Leif Høy, Løvvænget 12, 3100 Hornbæk

49 70 06 09 – 40 99 88 18, e-mail: lhy@dong.dk

Holdleder:

Henrik Møller, Saronvej 20, 3100 Hornbæk

49 70 23 94, e-mail : faltz@tdcadsl.dk

Miniput årgang 94

Hold 1:

Carsten Nielsen, Spicavej 25, 3100 Hornbæk

49 70 31 13 – 40 26 67 69, email:

carlo5b@tdcadsl.dk

Michael Malmquist, Ærøvej 6, 3140 Ålsgårde

49 70 99 00 – 51 23 17 35, e-mail:

malmquist@post.tele.dk

Hold 2:

Søren Nielsen, Skovvænget 22 A, 3100 Hornbæk

49 70 00 08 – 23 48 14 20. e-mail:

sn.mf@post.tele.dk

Hold 3:

Torben Pilely, Gøgevej 28, 3120 Dronningmølle

49 71 10 22 – 23 63 84 73, email:

pilely@compaqnet.dk

Martin Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, 3100

Hornbæk, 49 70 15 90 – 22 21 45 57, email:

gehelmer@post.tele.dk

Miniput årgang 95

Kim Schuldt, Holmegårdsvej 19 A, 3100 Hornbæk

49 70 42 88 – 23 43 10 43, e-mail:

kim.schuldt@mail.dk

Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13, 3100

Hornbæk, 49 70 15 01 – 22 88 06 25, e-mail:

jonathan.rbn@get2net.dk

Mikroput årgang 96

Michael Jespersen, Hjortevænget 5, 3100 Hornbæk,

49 70 39 98 – 49 21 22 38 – 40 68 69 44

e-mail: info@industridk.com eller

bretagne@mail.tele.dk

Mikroput årgang 97

Stefan S Christoffersen, Sommervej 7, 3100 Hornbæk,

49 70 02 00 – 21 21 40 39, email:

stefan@christoffersen.mail.dk

Morten Bruun, Solvej 5 A, 3100 Hornbæk

49 70 03 00 – 22 20 76 94, e-mail:

morten.bruun@nordea.com

Torben Schultz, Månevej 4 A, 3100 Hornbæk

49 70 28 76 – 40 10 28 76, email: ts@delta.dk

Poder årgang 98

Trænere:

Claus Nelsson, Solvej 14, 3100 Hornbæk

49 70 07 76 – 23 72 47 51, e-mail:

nelsson_claus@emc.com

Troels Kjølsen, Sandagerhusvej 134, 3100 Hornbæk,

49 76 11 13 – 22 73 30 06, e-mail:

kontor@hammerco.dk

Brian Nielsen, Villingebækvej 4 G, 3100 Hornbæk

49 76 12 79 – 61 39 22 79, Bo Hjort-Moritzen,

Park Allé 30, 3120 Dronningmølle

49 71 96 13 – 40 98 22 83

Piger årgang 88 og 89-90

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 – 30 70 71 36, e-mail:

benhoffdk@msn.com

Michael Groser, Ventegodtvej 5, 3100 Hornbæk

49 70 40 49 – 28 10 08 16, email:

mg@nordic-solutions.dk

Lilleput piger årgang 91 og yngre

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

49 70 07 07 – 30 70 71 36, e-mail:

benhoffdk@msn.com

Ole Gregersen, Ræveskiftet 4, 3100 Hornbæk

49 70 02 35. email: obn@interket.dk

Tøj og rekvisitter

Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, 3100 Hornbæk.

49 70 22 10

Registrering og kontingent – Kontakt

Peter Clausen, Saturnvej 24, 3100 Hornbæk.

49 70 33 83 – 49 70 89 00.

email: peter.clausen@mail.tele.dk

Bussen

Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk.

49 70 28 48 – 20 22 71 97. email:

mums.@stofanet.dk

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36

e-mail: benhoffdk@msn.com

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 – 21 43 60 60

e-mail: thomaslynge@mailme.dk

Sponsorer

Ivan S. Jensen

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

e-mail: danijos@mail.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00 –

22 55 00 25

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 9


Fodbold

God start for seniorholdene

Efter en “stille” sæson sidste år, har seniorspillerne

fået en flot start på denne sæson. På forhånd var

forventningerne ikke så store, idet fremmødet til

træningen i februar og marts ikke var pralende. I

slutningen af marts kom der heldigvis hul på bylden,

og der har siden flere gange været omkring

30 mand til træning.

Begge hold har fået en flot start på turneringen.

Førsteholdet i serie 3 har vundet de tre første

kampe, bl.a. lokalopgør mod Snekkersten og Tikøb.

Det bliver spændende at følge fortsættelsen

og se om man kan følge op på den flotte start.

Andetholdet har vundet to af de tre første kampe,

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

10 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

og det er også en meget tilfredsstillende start. Op

til sæsonen nåede man slet ikke at gennemføre en

eneste træningskamp, men som holdets nye træner,

Christian “Sir Alex” Braunstein sagde efter premieresejren

på 12-1. Hvad skal man med træningskampe?

Vi spiller os i form!

På medlemslisten har vi mange gode spillere, og

hvis de prioriterer fodbolden, som de fleste har

gjort i indledningen af sæsonen, kan det blive rigtigt

sjovt.

Det bliver et travlt forår, for udover kampene i serie

3 og i serie 5, er vi også tilmeldt i U/21 turneringen

samt i både Dong Cup og Serie 3 pokalen. Du kan

bl.a. følge udviklingen på www.3100.dk

Hornbæks serie 3 mandskab

sponseres af Simon Jørgensen

& Søn og sæsondebuterede i

nyt tøj fra H 2 O. Bagest fra venstre

Mads Christiansen, Peter

Marker Frederiksen, Jakob

Frederiksen, Thomas Holm,

Patrick Petersen, Morten Westergaard

og de to trænere

Morten Nygaard og Kim Porsgaard.

Forrest fra venstre

Jacob Hansen, Jan Christensen,

Bo Christensen, Rasmus

Kørner, Marco Panada, Dennis

Nielsen og Morten Egerup.

TV og antenner 49 70 01 75

Havnevej 6, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75

ØLPAUSE..!

williams as

BK-revision

Registrerede

Revisorer

Bjarne Kring

Rødtjørnevej 11 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 1513

bk@bkrevision.dk

www.bkrevision.dk


Gedden

Klubbladet

Som vi kunne læse i de første sider af bladet i sidste nummer rammer den

reducerede portostøtte hårdt i HIF og vil gøre det økonomisk umuligt, at

sende bladet ud til medlemmer uden for 3100-området.

Da vi har en del medlemmer uden for Hornbæk er det selvfølgelig meget

ærgerligt, da jeg mener, at rammen om en forening er et velfungerende og

informativt klubblad.

Vi må dog se i øjnene, at vores forening ikke kan afholde den betydelige

udgift, at udsende klubblade til medlemmer 10 gange om året.

Vi har i bestyrelsen kort drøftet problematikken uden at finde en decideret

løsning på problemet endnu.

Det bedste forslag hidtil er dog, at udsende nyhedsbreve over post og allerhelst

e-mail nogle gange om året.

Til næste bestyrelsesmøde i maj træffer vi en afgørelse.

Allerede nu kan du gøre os en stor tjeneste og skrive til undertegnede, hvis

du ønsker et nyhedsbrev tilsendt over e-mail.

Det vil lette foreningen betydeligt økonomisk og praktisk, men husk det

kun gælder medlemmer uden for 3100-området.

Skriv til T.ratzlaff@12move.dk

Mvh Formanden

Forårs-russe

Den 10. april havde jeg mellem arbejde og påskefrokoster lige et par ledige

timer, så det var oplagt at forsøge at prøve at fange en tidlig karusse.

Fremme ved vandet opdagede jeg det flotte vejr var hundekoldt, og da min

fiskeplads var lige i vinden frøs jeg efter et øjeblik.

I den kraftige vind riggede jeg et standard flåd-tackel til med et stort 2 1 ⁄2

grams antenneflåd til de irriterende bølger.

En 1 ⁄2 dåse jordbær-boostede majs blev lagt ca. 5 meter ud sammen med

200 gram hønsepiller, og så var det ellers bare at vente.

Klubhus:

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 11


Gedden

Efter 2 timers fiskeri var jeg så småt på vej hjemad,

da et forsigtigt hug vækkede min opmærksomhed.

Modhugget afslørede, at karussen var i topform,

da den på det lette grej tog et udløb på over 10

meter.

Jeg troede faktisk, at jeg havde fejlkroget en stor

suder, men ved nettet afslørede fisken sig som en

fantastisk karusse på 1600 gram. Dens forældre

Klubmesterskabet 2004

Husk kystturen den 15. – 16. maj fra kl. 18.00-

10.00 og Ål & Sandart open 19. – 20. juni fra kl.

20.00-05.00.

Kystturen afholdes ved 6. tangvej, og du kan medbringe

eget telt eller sove i Geddens villatelt.

Fiskeriet foregår efter primært hornfisk, havørred

og torsk.

Husk også:

- waders

- kyststang ca. 9 fod, evt fluestang

- hjul med ca. 0,25 mm line, evt fireline

- slanke blink, bobleflåd og sildestykker

- sovepose, evt telt

- engangsgrill med tilhørende pølser.

Bornholmertur 2004

Ved færgen i Ystad måtte vi konstaterer at der ikke

før havde været så mange lystfiskere med, så der

ville nok blive trængsel på pladserne.

Men hva’ det skulle nok

gå alligevel. Vi var selv seks

mand i 2 biler (fossilbanden og

morgenholdet;-) + “ungdomsbanden”

som også kunne tælle

seks mand.

Efter at have pakket ud skulle der

jo fiskes, vinden var denne lørdag

til nordsiden af øen, ihvertfald

for fluefiskere… Valget faldt

på Ypnasted. Der var allerede et

par stykker i forvejen, men Thomas,

Bjørn og undertegnede

kunne vist lige klemme os ind.

Vandtemperaturen kunne ligge

skrabe undersiden af 4 grader så Bjørn’s ørred

12 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

havde vist set nærmere på en guldfisk for flere steder

havde den flotte orange pletter.

Efter den flotte fisk pakkede jeg så småt sammen,

da jeg følte, at jeg havde fået hvad jeg kom efter.

Ét hug er ikke meget på 2 1 ⁄2 times fiskeri, men var

det hele værd, med sådan en fisk.

Thomas Ratzlaff

Ål & Sandart Open afholdes ved Hornbæk Sø.

Tilmelding ved den store bro kl. 1945-2000.

Seniorer 40,-

U/18 20,-

Præmier til største ål og sandart.

Husk også:

- også ikke-medlemmer af Gedden er velkomne

- fiskeri tilladt med op til 4 stænger

- varmt tøj til natten

- regnorm og skaller til agn

- varm te eller kaffe

- kanelgifler

- sandarter ses gerne genudsat

- fisk kan indvejes løbende under konkurrencen.

Formanden

på et tidspunkt måtte Nic’s glimmerreje variant på

forfanget.

Der gik vel et halv times tid før en nedgænger på

60-65 cm. faldt for fristelsen. Just

da huskede jeg hvor fangstnettet

lå… hjemme i skuret (fjols tsk. tsk.)

Nå der var heldigvis en bølge der

meget behændigt landede fisken

på en klippe hvorfra den hurtigt

kunne gendusættes. Det startede

jo godt nok med fisk på 1. dagen.

Efter at have talt med andre fiskere

der havde været på Øen i en

uges tid, blev det mere til at det

måtte være begynderheld.

Dagene gik med diverse nedgængere

indtil Bjørn nuppede en

flot fisk på 1,9 kg og 54 cm. Den

første blanke fisk hjalp noget på

motivationen.


Onsdag var vinden igen til fiskeri på “hjemmebanen”

dvs. Kødtønden, sommerodden og Stenodden.

Nu var det også muligt med flue. Jeg havde

dagen før fået en nedgænger lige til venstre for

Sommerodden på ret lavt vand og der havde også

været en del følgere der. Peter fik også en blankfisk

men desværre en genudsætter. Det var så der

jeg startede fiskeriet da der måske var nogle fisk

endnu. Sørme om ikke en lille fisk på 45-46 cm.

lige over kiloet lod sig friste at en krydsning mellem

en dræberreje og en Grimling, det gik nemt uden

net. Det var hvad det kunne blive til den formiddag.

Eftermiddagens fiskeri startede samme sted da

der var optaget på både Stenodden og Sommerodden.

Ret hurtigt forlod de 2 der havde været på

Stenodden pladsen, så i rask trav forlod jeg Gunner

og gik hen mod Stenodden. Det var på Stenodden

jeg fik min PR sidste år på 3,3 kg.

Efter at have fisket en times tid eller mere med div.

fluer i alle afskygninger måtte der noget mere drastisk

til. Valget faldt på en nybunden “Klympen” fra

det seneste Sportsfiskeren's artikel om X-flies. Det

var den skrabede udgave kun med kobbertråd og

dubbing. Den eneste brune variant kom på forfanget

på trods af at det var med meget tyk kobbertråd,

en rigtig bundskraber.

Jeg havde fået stavlet mig op på en sten så jeg

kunne fiske vindsiden (den venstre) grundigt af og

der gik vel ikke mere end 7-8 kast før der var hug.

Nu faldt tanken igen på det net der lå hjemme i

Hornbæk… Der var også lige lovlig meget skydeline

i kurven til at det kunne rulles op uden kludder.

Det viste sig hurtigt ikke at være noget problem,

fisken satte i et udløb jeg ikke har været ude for før.

Skydelinen forsvandt ud gennem topøjet på min

#6 stang. Nu måtte det briste eller bære, ind til

stranden skulle jeg.

Den ville vist ikke lade sig lande uden net. Det er

ikke nemt at komme ind i en fart med en halvt vandfyldt

linekurv og vadestokken flagrende mellem

stenene og benene. Halvvejs inde var det som om

at fisken var mere medgørlig og jeg stoppede og

fik igen min skydeline at se. Dog ikke så længe da

fisken tog endnu et udløb et godt stykke ind i baglinen.

Vel inde på stranden var fisken ved at være

halvmør og jeg fik den at se for første gang. Uha...

Den var større end jeg havde fanget før, uden net

skulle den lidt længere hen ad stranden hvor den

kunne kanes ind. Det ville den dog ikke være med

til, den trak tilbage mod de store sten på odden.

Der var kun en ting at gøre, ud på ydersiden af fis-

ken og med højrebenet skubbe/sparke den op på

det tørre. Den kom ikke så langt op som jeg ønskede,

så jeg kastede stangen fra mig, greb fisken

begge hænder og løb/faldt op midt på stranden.

Nu var den sikker, jeg tror at man kunne høre mit

juhu råb helt til Rønne. Nu skulle jeg bare hjem til

sommerhuset,påvejenmødtejegThomasogsammen

fik vi målt den til 80 cm. Et par hundrede meter

før sommerhuset blev Bjørn kaldt op over “fiskewalkien”

og bedt om at skænke et par skarpe;-) da

pulsen stadig var omkring 240 (tror jeg;-)

Velhjemme ved huset blev fisken vejet til 5,6 kg…

Den aften fiskede jeg ikke mere, ej heller næste formiddag,

da der var lidt tømmermænd der skulle

plejes;.)

Det blev ikke til flere fisk for mit vedkommende,

men man skulle være et skarn om man klagede.

Fredag aften fik Peter en stor fisk på Hvideodde,

det var desværre en nedgænger så den fik også

friheden igen. Lørdag morgen var der hjemtur på

programmet så det blev ikke til mere fiskeri. Rent

antalsmæssigt var det ikke den bedste tur, vi fik vel

8-9 fisk ialt. Tak for en god tur med hyggeligt samvær…

Det er jo heller ikke at kimse af.

Christian

Ps. Efter hjemkomsten er der flere der har pointeretatdesyntes

fisken lignede en laks når de har set

billederne. For at be eller afkræfte dette har jeg

sendt en skælprøve til Danmarks Sportsfiskerforbund,

men svaret er ikke kommet i skrivende stund.

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 13


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 9570

Fax 4975 9571

E-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat

Forretningsfører: Steen Andersen

Sekretær: Birgit Aaholm

Web-adresse

www.hornbaekgolf.dk

Greenkeeper

Louis Jakobsen, tlf. 4975 9574

Restaurantchef

Gunilla Holm, tlf. 4975 9578

Shoppen

Tlf. 4975 9572

Formand:

Niels Erik Clausen

Tlf.: 20 11 72 35

clausen@postkasse.com

Næstformand:

Kim Parsberg Jakobsen

Regel- og handicapudvalget.

Edb-ansvarlig.

Web-master.

Tlf.: 60 76 55 15

kpj@post.tele.dk

Kasserer:

Alice Nielsen

Tlf.: 49 70 82 68

altani@tele.dk

14 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Turneringsresultat

Åbningsturneringen, som blev sponseret af SHOPPEN, blev spillet søndag

den 4. april i et rigtigt aprilvejr. Selvom det for mange var første gang

på ‘rigtig’ bane i lang tid, var resultaterne meget fine:

A-rækken:

1. Dennis Jeppesen 35 p.

2. Søren Petersen 35 p.

3, Jørgen Grumstrup 34 p.

B-rækken:

1. Claus G. Rasmussen 39 p.

2. Niels E. Clausen 36 p.

3. Peter Langkilde 35 p.

C-rækken:

1. Jesper Nielsen 39 p.

Tidsbestilling

Når du skal booke tid eller udskrive kvittering på terminalen i sekretariatet,

skal du nu bruge dit nye DGU-kort og den medfølgende PIN-kode. Hvis

du har glemt din PIN-kode, kan du få en ny i sekretariatet. Du kan godt

komme ind i systemet uden DGU-kortet, men du skal stadig kunne PINkoden.

Når du skal på www.gobook.dk skal du for fremtiden også bruge

din nye PIN-kode som password, hvilket nok vil glæde mange, der har syntes,

det var for nemt, at gætte en anden persons password.

Der har været nogle problemer rent Edb-mæssigt med systemet, men de

skulle meget gerne være fjernet på nuværende tidspunkt, men husk: tjek

din bestilte tid med jævne mellemrum, og hvis det skulle være gå galt, når

du kommer til Bøtterup, så bevar roen og lad ikke din frustration gå ud over

andre, men vær fleksibel, så alle alligevel kommer ud at spille.

Regelundervisning

Regel- og Handicapudvalget er ved at tilrettelægge forårets regelundervisning.

Hvis du vil deltage, så giv udvalget eller sekretariatet besked om

dette. Husk at bl.a. regelprøve skal være bestået før bagmærke kan erhverves.

De øvrige prøver er: praktikprøven og baneprøven.

Vinderen af A-rækken i årets første turnering.

2. Lis Rasmussen 37 p.

3. Tage Nielsen 30 p.

D-rækken:

1. Jens Linnemann 38 p.

2. Mads Kofod 36 p.

3. Jørn Holding 31 p.

E-rækken:

1. Frederik Larsen 34 p.

2. Torkil Holm 26 p.

3. Hanne Hart Hansen 21 p.


Green pas golfere

På DGU’s repræsentantskabsmøde blev det besluttet at indføre begrebet

green pas golfer. Dette dækker over en golfspiller, som har erhvervet sig et

golfkørerkort og dermed fået tildelt et handicap, men som ikke er medlem

af nogen klub (typisk et ventelistemedlem i en golfklub), men som med

dette ‘kørekort’ i hånden kan knytte sig til en klub (hvis eneste opgave er

at føre vedkommendes hcp.) og dermed spille green-fee i de klubber, der

har sagt ja til at modtage green pas golfere. Hornbæk Golfklub er en af

disse klubber, og vi tager i mod green pas golfere på lige fod med alle andre

green-fee gæster. Vores træner og begynderudvalg har stillet sig til rådighed

for uddannelse af personer, som er opført på vores venteliste, så de

kan få et ‘golfkørekort’.

Forårslejr for juniorerne

I dagene op til påsken holdt vores juniorer træningslejr, hvor Ulrik og hjælpere

sørgede for, at de unge mennesker både fik øvet det tekniske og fik

spillet på banen. Ca. 50 juniorer deltog i strabadserne, der sluttede med

præmieoverækkelser. De yngste spillede 3 turneringer over 9 huller og

vinderen blev Emilie Boye Kjær med sammenlagt 72 p., vinderen af 3 gange

18 huller (som de ældste spillede) blev Simon Petersen med i alt 110 p.

Nyt fra bestyrelsen

Der har været afholdt et forretningsudvalgsmøde (formand, kasserer, revisor

og forretningsfører) siden sidste klubblad og punkterne der blev drøftet

var: Budget (overholdes), Green pas golfere (omtalt andetsteds), udsendelse

af klubblad (se sidste klubblad), starterhus skal snarest males,

og der skal indlægges el. og edb., der er skiftet samarbejdspartnere med

hensyn til sikkerhed og affaldshåndtering, hvilket giver klubben en god årlig

besparelse. Næste FU-møde 8. juni.

Bygningsudvalget er i fuld gang med at indhente tilbud på opførelsen af

toiletbygning ved 10. teested, så inden længe kan byggeriet gå i gang.

Indlæg fra et medlem med overskriften:

Green Fee

I lyset af de på generalforsamlingen diskuterede punkter (samarbejde

mellem nordsjællandske klubber samt øget rabat for spil med medlemmer),

vil jeg gerne gøre følgende gældende:

Hr. og fru Horneby (medlemmer af Hornbæk Golfklub) og hr. og fru Helleby

Nogle glade præmiemodtagere ved golfklubbens træningslejr i påskeferien.

Baneudvalget:

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58/

46 30 01 43

jj@jjstenoggrus.dk

Begyndere og Juniorer:

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

sufle8@tiscali.dk

Turneringsudvalget:

Marianne Schubert

Tlf.: 45 80 30 09

msc@datea.dk

Presse og Information:

Henning Andersen

Tlf.: 49 70 24 74/

46 30 01 40

klogha@post.tele.dk

Bygningsudvalget:

Thomas Jørgensen

Tlf.: 49 70 01 57

mt@mtbyg.dk

Eliteudvalget:

Michael Kramer

Tlf.: 44 65 12 18

michael.kramer@sybase.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 15


Golf

(medlemmer af Helsingør Golfklub) er blevet gode

venner, og vil gerne spille golf med hinanden, og

gerne et par gange om ugen, men dette er desværre

ret kostbart.

Tal omkring deres spil er som følger:

For fam. Helleby 30 uger á 2 x (350-100) = 15.000

kr. Familierne spiller skiftevis hos hinanden, hver

onsdag og torsdag kl. 8.00, d.v.s. at deres spil

samlet set ikke er nogen ekstra belastning af

banerne, da den ekstra tid der er den ene dag,

udlignes af spil på fremmed bane dagen efter.

Nu kan man vælge at se på sagen med bogholderøjne,

at Hornbæk Golfklub har mistet 30 x 2 x

100 = 6.000 kr., eller man kan se det med reelle

øjne, nemlig at klubben har tjent 15.000 kr., tjent

uden nogen form for ekstra ydelse… er dette rimeligt?

Lad os nu se overordnet på green-fee, for Hornbæks

vedkomne er det ca. 1.800.000 kr., hvilket

svarer til en kontingentstigning på ca. 1.900 kr. pr.

medlem. Tallene er måske ikke de samme over

hele landet; men sikkert er det, at kontingent +

green-fee er langt de største indtægtskilder. Ligeledes

er det klart, at når man spiller på fremmed

bane, belaster man ikke sin egen bane. Det er altså

klargjort, at der kun er os selv (medlemmer af

DGU), der betaler både kontingent og green-fee.

Så sagen er, hvor meget skal man betale for den

fornøjelse det er at spille på fremmed bane, er det

‘value for money’, at skulle betale 450 kr. eller 25

kr. pr hul, for at spille på vores ellers absolut dejlige

bane.

Nej, lad os få nogle fornuftige gree-feepriser og

rabatter, det kunne jo være, at det ville bevirke, at

den samlede gren-feesum, og den samlede belastning

af banerne, ville være status quo, idet en

masse golfspillere ville spille mere på fremmede

baner til glæde og gavn for alle DGU medlemmer.

Dette er måske noget visionært, men dog bedre

16 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

end ‘at sammenligne os med andre’, det kommer

vi ikke videre af.

Til slut vil jeg ikke håbe, at den fine og fair ordning,

der gør at bestyrelsesmedlemmer i klubber under

DGU, kan spille gratis i de fleste danske golfklubber,

bliver en sovepude for de samme bestyrelsesmedlemmer,

der burde være forgangsmænd/kvinder,

for en udvikling af golfen til glæde

for os alle.

Med en tro på, at lignende forslag på generalforsamlingen

næste år vil samle flere stemmer,

ønskes I alle et godt golfår, med mange fornøjelige

timer på egen såvel som på fremmede bane.

Med venlig hilsen

Medlem nr. 14 Gunnar Larsen

Demo-dage med Shoppen

Shoppen har demo-dage på drivingrange onsdag

5. maj kl. 12.00-16.00 (Callaway, Cleveland, Cobra,

Titleist) og lørdag 8. maj kl. 13.00-16.00 (Ping).

Bagskabe udlejes

Er du træt af at fragte din golfbag frem og tilbage?

Du har i så fald stadig mulighed for at leje et af de

øvre bagskabe. Prisen er 375 kr. årlig og et depositum

på 300 kr. Er du interesseret kan du henvende

dig i sekretariatet.

> HORNBÆK HELSE

Zoneterapi

Sports- og fysiurgisk massage

KIRSTEN CHRISTENSEN

Øresundsvej 20, 3100 Hornbæk

Telefon 4970 0842, 4019 4970


4F Foreningen for forhenværende formænd

4F – Aktivitetskalender – 2004

15. maj: Golftur til Havreholm – vi mødes i Hornbæk Golfklub – kl. 8.00.

4. juni: Storelegedag – vi mødes i det gamle klubhus – kl. 18.00.

8. august: Den Hvide skovtur – vi mødes på havnen / Bådeklubben – kl. 10.00.

?? september: Travbanen bag kulissen – nærmere herom senere.

26. november: juleafslutning – nærmere herom senere.

Hornbæk Scenen

Vh – Thomas

Næstformand

Ellen Jørgensen

Tlf: 49 70 14 76

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

Tlf: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

Tlf: 49 70 01 57

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Lone Bruun

Tlf: 49 70 24 46

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

Tlf: 49 70 24 74

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Næstformand

Jacob Scheel

Bødkervej 26

3100 Hornbæk

Tlf.: 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Kasserer

Lone Bruun

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 24 46

E-mail:

lone-bruun@mail.tele.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 17


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Blomsterværkstedet

Jensen Jensen

Havnevej 20

3100 Hornbæk

49 75 50 90

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

49261563 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


NYT

FRA

Hornbæk Kirke & Sogn

Gudstjenester

Maj:

9. Maj 4. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen. Konfirmation.

8. b

16. Maj 5. s. e, påske kl. 10. Kristian Hein.

Konfirmation. 8. c

20. Maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10. Kristian

Hein

23. Maj 6. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein

30. Maj Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen

31. Maj 2. Pinsedag. Kl. 10. Bodil Olesen

Juni:

6. juni Trinitatis kl. 10. Bodil Olesen

Katekismusklummen

Komme dit Rige

Når man taler om Guds rige, er det svært at gøre

det uden at sammenligne med det rige, det land,

vi selv bor i og de riger, vi har kendskab til på den

ene eller den anden måde. Det er også forholdsvis

let at pege på, hvad der skal til, for at vi kan sige,

at det rige, vi bor i, er et godt og retfærdigt rige?

Der skal mad på bordet, tøj på kroppen, der skal

fred og gode livsbetingelser til. Og et godt styre,

naturligvis.

De fleste mennesker kan se uretfærdighederne i

deres eget land og andre lande. De har derfor

drømme eller visioner om et bedre liv og et bedre

samfund. Erfaringen viser, at der er brug for visioner

om et rige, hvor alle kan komme til orde og

have samme muligheder.

Håbet om en sådan verden kommer til udtryk i

vore bønner og vore drømme. Mange mennesker

har drømt om forandringer i deres eget land. Som

eksempler kan nævnes den sorte amerikanske

præst og borgerretsforkæmper Martin Luther

King, Nelson Mandela i Syd Afrika og – aktuelt

her hos os – den europæiske vision om et kontinent

uden krig og splittelse etc.

Visionen

Columbus havde en vision og drog med sine skibe

mod vest for at finde en ny søvej til Indien – men

han fandt noget helt andet end forventet: En ny

13. juni 1. s. e. trinitatis. Bodil Olesen

20. juni 2. s. e. trinitatis. Bodil Olesen

27. juni 3. s. e. trinitatis. Bodil Olesen

Gudstjenester på Bøgehøjgård:

Torsdag den 6. maj og torsdag den 3. juni er der

gudstjeneste med altergang kl. 14.30 i pejsestuen

på Bøgehøjgård.

Bibeltime på Bøgehøjgård:

Torsdag den 27. maj og torsdag den 17. juni kl. 14

er der bibeltime i pejsestuen på Bøgehøjgård.

verdensdel. For europæerne blev verden pludselig

større og anderledes. Desværre kom det hurtigt til

at dreje sig om magt og guld, og den blanding kostede

millioner af indianere livet.

Martin Luther King havde en drøm om et samfund

med lige muligheder og rettigheder for sorte

og hvide amerikanere – og det kostede ham livet.

Martin Luther Kings drøm i august 1963:

“Vi står over for dagens og morgendagens vanskeligheder,

men alligevel siger jeg til jer i dag: Jeg

har en drøm. En drøm, som er rodfæstet i det amerikanske

folk. Jeg drømmer om, at denne nation en

dag vil rejse sig og i sandhed leve efter sin troserklæring:

Vi tror i sandhed som noget helt selvfølgeligt,

at alle mennesker er skabt lige… Jeg drømmer,

at mine fire små børn en dag skal leve i et land,

hvor ingen vil blive vurderet efter hudfarve. Jeg

drømmer om, at en dag skal alle dale fyldes, alle

bakker og bjerge sænkes. De vildsomme veje blive

farbare og de krogede stier blive lige…I en sådan

tro vil vi arbejde sammen, bede sammen, kæmpe

sammen, gå i fængsel sammen, stride sammen for

friheden – og vide, at en dag vil vi blive frie. Når

vi lader friheden kime fra alle byer og landsbyer,

fra alle stater og hovedstæder, da fremskynder vi

dagen, hvor alle Guds børn, sorte mennesker og

hvide mennesker, jøder, hedninger, protestanter

og katolikker vil kunne tage hinanden i hænderne

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 19


og synge den gamle sang: Frihed til sidst. Almægtige

Gud, endelig er vi fri”.

Martin Luther King kaldte sin vision en drøm. Og

drømme har meget at gøre med det, Bibelen kalder

Guds rige.

Guds rige er ikke noget,vi selv kan skaffe eller sætte

i værk. Men vi kan være dets medarbejdere.

F.eks. når forældre modtager et lille nyfødt barn

kan de føle, at de er tæt på Guds rige. Når man

pludselig oplever omsorg i en svær situation eller

barmhjertighed fra en uventet kant. Når en uven

beder om undskyldning og vil forsone sig. Når et

øjeblik med et andet menneske er så godt, at tiden

fyldes og nærmest går i stå. Når viljen til liv sejrer

over dødbideriet.

Luther sagde følgende om Fadervors anden bøn:

Komme dit rige?

Hvordan sker det? Når den himmelske Fader giver

os sin Helligånd, så vi ved hans nåde, tror hans hellige

ord og lever efter Guds vilje her og hisset, i tid

og evighed.

Når bønnen “komme dit rige” bedes i “Fadervor”,

er det et udtryk for den bedendes vision eller drøm

eller håb om, at alt en gang må forandres. Drømmen

om et rige, hvor ulven græsser sammen med

lammet og hvor der er fred overalt i verden trives

stadig hos mennesker. Men mest som en drøm.

Bønnen skal derfor nok også ses som et udtryk for

ønsket om at kunne se Guds rige der, hvor det faktisk

viser sig i glimt. Når mennesker erfarer kærlighed,

glæde, trøst og medleven. Kort sagt: Der,

hvor følelsen af, at der er noget, der er større end

én selv, er på færde, der kan man ane Guds rige i

glimt. Disse glimt giver næring til håbet om bøn-

20 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

nen om, at Guds rige en gang må komme, ikke

stykkevis og delt, men fuldt og helt.

Når det sker, bliver det, som Jesus sagde det i

“bjergprædikenen”:

Salige er de fattige i ånden,

for Himmeriget er deres.

Salige er de, som sørger,

for de skal trøstes.

Salige er de sagtmodige,

for de skal arve jorden.

Salige er de,som hungrer og tørster efter retfærdigheden,

for de skal mættes.

Salige er de barmhjertige,

for de skal møde barmhjertighed.

Salige er de rene af hjertet,

for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter fred,

for de skal kaldes Guds børn.

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,

for Himmeriget er deres.

Eller som Paulus udtrykte det i 1. Kor. 13:

”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da (nemlig

når Guds rige kommer) skal vi se ansigt til ansigt;

nu kender jeg stykkevis,men da skal jeg kende fuldt

ud, ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud. Så bliver

da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem

er kærligheden.

Salmer, der handler om Guds rige

DDS 278: Midt iblandt os er Guds rige. Om det

usynlige rige, der i troen er os nær (v. 3).

279: O kristelighed. Om troen som er “den gyngende

bro” mellem de to riger (v. 4).

692: Vågn op og slå på dine strenge. Om borgerskabet

i de to riger (v. 2).

Bodil Olesen

Den kæmpe store biografsal i Imperial var næsten

fyldt op. Rigtig mange var gået i biografen denne

aften.Under forestillingen kom nogle med højlydte

udbrud af harme og væmmelse.Andre græd, snøftede

og dækkede med jævne mellemrum øjnene

med hænderne. Andre igen forsøgte efter bedste

evne at finde andre grimasser, som der passede.

Og enkelte udvandrede fra biografen. Men der var

ingen, der forlod Imperial den aften uden at være

blevet berørt på den ene eller den anden måde.

Det var i hvert fald mit indtryk, da jeg var inde at

se The Passion Of The Christ.


Jeg mener ikke, at man kan sige om The Passion

Of The Christ, at det er en god film.Hvis man med

en god film mener, at man efter at have set den kan

læne sig tilbage og nydefuldt genkalde sig de forskellige

scener, det gode skuespil og den virkningsfulde

pointe.

Det er filmen simpelthen alt for voldsom til.

Men hvis man med en god film, mener en film, der

gør indtryk og som man er nødt til at forholde sig

til, så er The Passion Of The Christ en fremragende

film. For den er umulig at forholde sig neutral til.

Filmen fortæller en historie, som de fleste jo ellers

kender godt, nemlig Jesu lidelseshistorie.De sidste

timer af hans liv fra tilfangetagelsen i Getsemane

have til korsfæstelsen på Golgatha. Den bibelske

lidelsesberetning er en beretning om grov tortur,

der ender i én af de mest smertefulde henrettelsesmetoder

man kender; korsfæstelsen. Det er en

beretning om Jesus, der bliver dømt af det jødiske

religiøse establishment, pisket og hånet af romerske

soldater og endelig svigtet af landets øverste

embedsmand.

Og skulle man have glemt eller har man måske

aldrig rigtig forstået, at det var det, der skete: Jesus

led og døde for vores skyld, ja, så vil man have fået

det slået fast med – havde jeg nær sagt – nagler efter

at have setThe Passion OfThe Christ, der udover

den bibelske lidelsesberetning også indeholder

overleveringer fra den katolske legendetradition.

Man følger i filmen hvorledes tilfangetagelsen af

Jesus foregår og allerede her lægges der blodigt ud

med Peters afhugning af den romerske soldats

Malkus’ øre og siden følger vi den fortættede historie

frem den dens afslutning.

The Passion of The Christ vil i al sin enkelhed fortælle

lidelseshistorien og den vil gøre det på en realistisk

måde, hvor intet skjules, intet slibes til og

intet forfines for den ømskindede eller nervesvage

tilskuer.

Den vil fortælle historien om lidelsen som den var.

Og det gør den.

Den skildrer farisæerne, der koldt og kynisk går

efter at udslette ham, der skænder deres gudsbillede.

Den skildrer folkemængden, der bare vil se

blod og skriger: “Korsfæst ham. Korsfæst ham.”

Den lader os se hvorledes grove og totalt afstumpede

romerske bødler molesterer det legeme, der

tilhørte Guds egen søn. Og i særlig grad dvæler filmen

ved via Dolorosa – Jesu lange vandring op til

Golgatha med korset.

Volden, grovheden, pinen bliver ved og ved.

Udmales igen og igen. Og man sidder dér i biografsalen

og tænker sammen med alle de andre:

“Så stands dog! Nu er det nok! Lad være med at

piske,slå,tæske mere! Stop det!”Men lige lidt hjælper

det.

Man kan godt sige, at The Passion Of The Christ

er en meget kødelig film. For den insisterer på, at

Jesu lidelse ikke bare var noget intellektuelt eller

åndeligt, som vi bare kan nøjes med at forholde os

intellektuelt eller åndeligt til.

Nej, Jesu lidelse var virkelighed.

Den var kød og blod, krop og flænset hud.

Selvom filmen er amerikansk, tales der aramæisk

(som jøderne på Jesu tid gjorde det) og latin (som

romerne gjorde det), hvilket er en stor gevinst,

fordi det er med til at underbygge realismen i det

hele.

Filmens instruktør Mel Gibson koncentrerer sig

næsten udelukkende om langfredag. Der bliver

således egentlig ikke tydet noget for os. Ikke forklaret

noget for os. Der bliver ikke diskuteret teologi.

Lidelsen står der bare som en konstatering.

Dette var den virkelighed, der blev Guds søn til del

for vor skyld.

Færdig!

Men i den sidste scene i filmen får vi et enkelt lille

kort udblik til den opstandne Kristus i graven

påskemorgen, og derfor kan man godt betragte

The Passion of the Christ som en filmisk langfredagsprædiken.

Den forkynder kristendom for os

og den gør det med brug af moderne teknik, hjælpemidler,

stunts, splattereffekter, special effects og

andre virkemidler. På samme måde som enhver

prædikant jo i sin prædiken gør brug af virkemidler

for at få sit budskab så klart og tydeligt igennem

som muligt.

Og Mel Gibson er en gudsbenådet prædikant.

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 21


Praktisk Information

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 Hornbæk.

Træffes i Hornbæk Præstegård kl. 11-12 tirsdag

til fredag samt torsdag kl.17-18.

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein.Træffes på kontoret Orøvej 24,

3140 Ålsgårde.Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 70 71 65.

Kordegn

Helle Winter, kontor Hornebyvej 4,

3100 Hornbæk.Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60.

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 75 04 00.

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 06 83.

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 04 31.

Kirkeværge

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 Hornbæk.

Tlf. 49 70 49 02.

Gaver til kirkebladet modtages med tak:

Giro 5188733.

22 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen

bor, d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,

skal anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor

fødslen har fundet sted.

Forældreanmeldelsen, som af jordmoderen bliver

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand afleveres

til kordegnen inden to døgn, sammen med

forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest

eller ansvars- og omsorgserklæring medbringes.

Navngivning ved dåb

sker efter henvendelse til præsten i det sogn, hvor

dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen

Navngivning uden dåb

Ske ved den/de, der har forældremyndigheden

henvender sig til kordegnen og udfylder

en særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et

navn inden seks måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens

bopælskommune, hvor man får udstedt en

prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester

afleveres til kordegnen.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kordegnen,

også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.


Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage , velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04

Tømrerfirmaet

Ole Føge Jensen

Hornbæk

49 70 32 37 • 28 11 30 40

Fax 49 70 30 74

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk

Døre · vinduer · Tagrenovering

Salg og rådgivning af:

DanBolig

– samarbejder med Unibank

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

24 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Indledningsvis vil jeg, på bestyrelsens vegne, sige tak for alle de positive

og flotte tilbagemeldinger vi har fået på vores gymnastikopvisning, der blev

afholdt lørdag den 3. april 2004. Det er rart, at nogen gør sig den ulejlighed,

at give os feedback på vores arbejde.

Der var en dejlig stemning i hallen denne eftermiddag , hvor et rekordstort

publikum oplevede vores gymnaster – både “store” og små – levere en virkelig

flot opvisning under instruktion af vores dygtige instruktører.

Tak skal I alle sammen have. Det er en helt speciel oplevelse I giver os sådan

en dag. Man kan kun blive i godt humør, når man ser den glæde, vilje og

koncentration, der stråler fra Jer alle.

Vores vandrepokal, som gives for “at gøre sig positivt bemærket, udvise

træningsflid og være en god kammerat”, gik i år til Rikke Bjerregaard Sørensen.

Stort til lykke til dig, Rikke.

Vi uddelte tolv fem-årsmedaljer, to ti-årsmedaljer, og for første gang, siden

vi indførte traditionen med årsmærker, uddelte vi et 15-årsmærke. Martin

Helmer Pedersen har således gået til gymnastik i 15 år i træk siden han var

tre år. Det er da noget af en præstation! Vi ønsker Jer alle til lykke.

Sæsonen er nu slut, og jeg håber, at alle, der har været tilmeldt et hold i

gymnastikafdelingen, har været tilfredse. Vi mener at dække de flestes

behov via vores dygtige og entusiastiske instruktører, hvilket vi udleder af

vores til stadighed stigende medlemstal. Skulle der være kritik – positiv

som negativ – vil vi meget gerne høre den, så vi kan arbejde på det. (Se i

øvrigt min beretning fra generalforsamlingen den 5. april på vores hjemmeside

www.3100.dk).

Vi ligger nu stille sommeren over – d.v.s. ikke alle, idet nogle springhold og

“GymFunk”erne fortsætter til sommerferien (se herunder), men vi planlægger

at starte op igen allerede den 1. september 2004. Vi har også tanker

om at omorganisere vores opskrivning til holdene, så den bliver mere

effektiv. Hold øje med de næste klubblade og dagspressen vedr. disse

ændringer.

Og så glæder vi os til, at Birgitte Møs kommer tilbage i afdelingen som

instruktør. Birgitte har lovet at tage sig kærligt af holdene “voksen-barn” og

“minilopperne” (børn 3-4 år). Velkommen tilbage, Birgitte!

Tak til alle for en god sæson.

Kirsten Grønlund

Formand

Sommergymnastik

Ved en beklagelig fejl fik vi ikke noget med om sommergymnastikken i april

måned, men I kan nå det endnu.

Vi fortsætter med sommergymnastik på Hornbæk skole hver mandag i

perioden

fra mandag den 19/4-2004 – mandag den 14/6-2004 på følgende hold:

Hold Sted Tidspunkt Instruktør

Spring begyndere Store gymnastiksal Kl. 17,00 - 18.00 Malene Ølbye

Spring øvede Store gymnastiksal Kl. 18.00 – 19.30 Marianne Skandov

Power Gym Gamle gymnastiksal Kl. 18.15 – 19.15 Malene Ølbye

Gym funk Store gymnastiksal Kl. 19.30 – 20.30 Marianne Skandov


9,55m 2 hytte m/45mm. vægbredde inkl. termoglas

vinduer. lagervare i Hornbæk!

Uden veranda kr. 14.995,-

Med veranda kr. 16.995,-

Vi sælger redskabsskure og gæstehytter fra 5m 2 til

80m 2 standart hytter og specialproduceret hyter.

www.danfonordic.dk

Holmegårdsvej 29B, 3100 Hornbæk · Tlf.: 49 70 48 74 – fax: 49 70 48 64 · Email: danfo@email.dk

hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i

Hornbæk

Gæstehytter

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 25


Håndbold

Bestyrelsen 2003 / 2004

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Jørgen Olsen

Ellekildehavevej 41

3140 Ålsgårde

Tlf.: 22 25 56 26

jol@e-mail.dk

Kasserer

Sussie Leth

Øresundsvej 8

Tlf.: 49 70 30 06

sleth@microsoft.com

Sekretær

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

3000 Helsingør

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49 70 30 51

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49 70 07 67

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Karina Nikolajsen

Rolfsvej 5.D

Tlf.: 23 80 21 06

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Karina Ginge

Horbækgårdsvej 21

Tlf.: 49 70 35 59

Mtp.kar@get2net.dk

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 40 91 79 17

carooliine@ofir.dk

www.3100.dk/hand/

26 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Beretning for 2003/2004

Medlemstal: ca 200 medlemmer i alt: 65 seniorer, 121 ungdom samt 13

støttemedlemmer.

Vinterturneringen – seniorhold: Der har deltaget 2 herrehold, Herre Serie

2 og Herre Serie 3, der var oprykket i denne sæson.

Herre Serie 2 holdet endte på en 6 plads efter en lidt skidt start på sæsonen

og Herre Serie 3 holdet endte på en 7 plads. Lars Lehmann har virket

som træner og Carsten Skaarup har fungeret som holdleder for 2 Holdet.

Tak til begge for det og vi er glade for at Lars fortsætter som træner også

i næste sæson.

I sæsonen 2004/2005 arbejdes der på også at tilmelde et Old Boys Herre

Hold.

Dame Senior er jo som bekendt fra tidligere artikler slået sammen med

Borsholm under navnet HF (Holdfællesskabet) Nordkysten. Oprindeligt var

3 hold planlagt men det 3 Hold blev trukket ved sæson-starten grundet

antal af aktive spillere. Damerne har således i år haft et hold i Sjællandsserien,

der endte på en 6. plads og haft et hold i Serie 1, der endte på en

10 plads med nedrykning til følge. Trine Bay og Helle Hansen har fungeret

som trænere for disse 2 Hold; tak til begge. Begge trænere har ønsket at

stoppe med udgangen af sæsonen og i skrivende stund arbejdes der på

højtryk for at finde nye løsninger. Dame Senior er tilmeldt sommerturneringen

med et hold.

Motionsdamerne startede med kun at være 4 spillere men har i løbet af

sæsonen udvidet medlemstallet til 20 spillere. De har ikke spillet turnering,

men har spillet nogle træningskampe, som de dog har tabt. Holdet er blevet

trænet af Karina Nikolajsen. Det er det senior hold i klubben som er

flest til træning.

Ungdom – sommerarrangement: Som i tidligere deltog ungdomsafdelingen

i uge 28 i Østersø-cup på Bornholm. Små100 spillere samt et stort

antal leder/trænere/hjælpere var af sted og havde en hyggelig uge på Bornholm.

Mange, mange tak til alle de, der bidrog til dette arrangement.

Vi gentager succesen i år i uge 28 igen og håber på en god uge én gang

til. Jens Munk har været så rar at være tovholder for projektet til sommer.

Tusind tak for det.

Et hjertesuk: Mobiltelefoner er ikke altid af det gode og vi henstiller til at

disse enten slukkes eller bruges med omtanke. Ledernes/trænernes

anvisninger skal selvfølgelig følges af alle deltagende.

Vinterturnering – ungdomsafdeling: Der er p.t. 128 børn/unge tilmeldte.

De fordeler sig således: Minier, lilleputpiger/drenge, puspiger/drenge,

drenge, piger, damejunior og 4 herrejuniorer, som spiller i Team Nordsjælland.

Minierne er blevet trænet af Jeannet Hansen og Knirke Holm. De har deltaget

i diverse turneringer. For første gang i mange år er træningen flyttet

fra lørdag formiddag til onsdag aften, hvilket må siges at være en god ide,

idet der gang på gang har været rigtig mange spillere til træning. Jeannet


og Knirke har gjort det rigtigt godt, og mange forældre

har udtrykt stor tilfredshed med dette nye

trænerteam.

Lilleput piger og drenge er blevet trænet af Mette

Johansson og Stine Nielsen. Også her har det i år

for første gang foregået om onsdagen.

Det har været et stort hold, og holdet har for første

gang i mange år deltaget i SHF turneringen, udover

som tidligere i DGI turnering.

Før jul klarede holdet sig suverænt flot, og sluttede

på en anden plads, efter jul har de fået svære modstandere

men sluttede sæsonen af med en meget

flot 2 Plads for Lilleput drenge BA.

Puslingepiger/drenge er blevet trænet af Majbritt

Nørregaard med assistance af Jørgen Olsen og

Conny Friis. De havde før jul nogle svære modstandere,

men efter jul er de kommet i pulje med

nogle mere nye hold, hvor kampene er endt mere

jævnbyrdige. Puspigerne AB endte deres sæson

med en 5. plads.

Vi har i år haft 2 pigehold, trænet af Christian Palm

og Daniel Jacobs. Pige A-holdet sluttede før jul på

en flot 2. plads, og pige B-holdet på 4. plads. Alle

hold skifter pulje efter jul, og her der det blevet lidt

svære for både A og B holdet som har fået mere

modstand. Pige A endte sæsonen på en 3. plads

og pige B endte på en 5 plads. Også flot af dem.

Drengeholdet er blevet trænet af Jens Munk, med

delvis assistance af Karina Nikolajsen. Drengeholdet

kvalificerede sig i kvalturneringen til Elite B, og

fik nogle hårde modstandere. Før jul sluttede de

flot af på 2. pladsen, og det betød at de efter jul

skulle møde de bedste i elite B-rækken. Det har

været dygtige modstandere, og har desværre

betydet, at holdet ikke haft held med at vinde ret

mange kampe og drengene endte sæsonen på en

6. plads.

På damejuniorsiden har truppen, som i år er trænet

af jens Bertram, været lille. Flere af årgang 1987

valgte at stoppe eller træne i omegnsklubber, så

damejunior har haft assistance af flere af de kommende

damejuniorspillere fra pigeholdet. Holdet lå

både før jul, og efter jul midt i rækken og endte

sæsonen på en fin 3 plads.

Sidst men ikke mindst har Hornbæk IF, i samar-

bejde med Borsholm og Helsingør, i denne sæson

indgået holdfællesskab på ungdomssiden.

Holdfællesskabet Team Nordsjælland, har haft

hold i drenge, damejunior og herrejunior. Vi har deltaget

på herrejuniorsiden, hvor Team Nordsjælland

har haft 2 hold. Holdene er blevet trænet af Kim

Staahl med assistance af Torben Winther. 1. holdet

har spillet i Eliterækken, og sluttede før jul på

en flot 1. plads. Efter jul er der kommet meget

svære modstandere, som derfor har resulteret i

knap så gode resultater. 2. holdet har spille i række

A. De har til gengæld både før og efter jul haft

en hård sæson rent resultatmæssigt. Eliteholdet

endte sæsonen på en 6. plads og A-række holdet

endte på en 4. plads.

Hornbæk deltager også i den kommende sæson i

Team Nordsjælland på herrejuniorsiden. Det gør vi

dels for at overhovedet at kunne tilbyde at stille

hold i denne årgang, men også fordi vi syntes at

konceptet hvor vi samler unge på tværs af klubberne

er frugtbart. Tak til Jens Bertram, Jens Munk

og Mona Høst, for fra Hornbæk siden at have deltaget

i opstarten af Team Nordsjælland. Samtidig

tak til vores samarbejdspartnere i Team Nordsjælland,

vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

Generelt for ungdomsafdelingen: Ungdomsafdelingen

har som altid haft flere sociale aktiviteter

i den forgange sæson. Den aktivitet der har størst

betydning for netop det sociale liv i klubben, er

uden tvivl sommer turen på Bornholm.

Som de foregående år deltog rigtig mange spillere,

trænere, og hjælpere i turen. Rent håndboldmæssigt

er det ikke det at spille på græs vi er bedst til,

men det er en fornøjelse at opleve hvordan små

som store børn trives med hinanden, og det er

kimen til at vi netop i ungdomsafdelingen har en

god velfungerende gruppe børn og unge, som har

stor fornøjelse af at være sammen i hallen, ofte

mange timer i løbet af ugen. Det sociale engagement

betyder at børnene er gode til at komme til

hinandens kampe og heppe på hinanden, hvilket

er med til at skabe den gode stemning og hygge

som vi netop er kendt for i Hornbæk IF.

Som altid blev der også holdt julefidus og for nyligt

ungdomsafslutning hvor årets træner/leder og

årets spillere blev kåret.

Tak til alle ungdomstrænerne for et kæmpe ar-

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 27


Håndbold

bejde, tak til Jens Bertram for hans rolle som

sportschef, og tak til ungdomsudvalget for det

store arbejde I har lagt i at vi har en stor og velfungerende

ungdomsafdeling.

Arrangementer:

Beach-håndbold: Vi har også afholdt Beachhåndbold

og ligesom i foregående sæson var vejret

lidt tvivlsomt. Bortset fra dette et godt arrangement

og tak til alle, der deltog i det store arbejde

med at få arrangementet til at klappe- uden denne

hjælp kunne vi ikke gennemføre et sådant arrangement,

der har betydning både for håndbolden

men også for klubbens økonomi.

Vi gentager arrangementet i den kommende sommer

(19-20 Juni), og alle, der har lyst til at hjælpe

er meget velkomne.

Kræmmermarked: Også i kræmmermarkedet var

Håndbolden repræsenteret med en bod med

mange fine gevinster fra en lang række af sponsorer.

Tusind tak til alle sponsorerne for deres

støtte til vores arbejde. En meget væsentlig del af

Håndboldafdelingens indtægter kommer enten fra

vores sponsorer direkte eller indirekte ved arrangementer

som kræmmermarkedet.

Og nu vi er ved sponsorer vil vi gerne gentage

denne tak til alle de lokale sponsorer og også en

tak til Lars Kjærsgaard, der er primus motor i vores

arbejde med at tegen sponsorkontrakterne, bistået

af Carsten Skaarup. Tusind tak for dette kæmpearbejde.

Også mange tak til Peter Poulsen, der udover alle

sine mange andre gøremål også har tid til at speake

til vores kampe og mange tak til Bent Bæk, der

har hjulpet med at tage entre ved HF Nordkysten

kampene.

KOMMENDE HJEMMEKAMPE

11/05/04 Hornbæk-hallen

Drenge A – Sommer, pulje 04:

18:00 Hornbæk IF – HUK Håndbold

Dame Junior A – Sommer, pulje 03:

18:45 Hornbæk IF – Team Helsinge Håndb.

Herre Serie 1 – Sommer, pulje 04:

19:45 Hornbæk IF – HK 73-Frd.sund

28 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Hvad så?: Arbejdet i det kommende år vil fokusere

på at fortsætte det fine ungdomsarbejde, vi har. I

Bestyrelsen lægger vi vægt på at Håndboldafdelingen

ubetinget skal have fokus på ungdomsafdelingen’s

fortsatte positive udvikling.

Endvidere vil der stadig blive arbejdet på at forfølge

tanken om sammenlægninger af hold i det tempo,

vi kan magte det samt i det tempo, spillerne ønsker

det.

Slutteligt vil vi deltage i de forskellige lokale initiativer,

der i øjeblikket løber som udtrykt i Team Nordsjælland

samarbejdet og arbejdet indenfor Elite

3000- projektet, hvor vi fra Hornbæk har Jens Bertram

repræsenteret i bestyrelsen.

Og til sidst til alle i bestyrelsen: Tak for et hyggeligt

år og et godt samarbejde. Vi siger jo ved generalforsamlingen

velkommen til en række nye bestyrelsesmedlemmer

og jeg vil da benytte lejligheden

til at sige tak til de afgående medlemmer, der dog

ikke trækker sig helt ud, men bliver involveret i forskellige

arbejdsgrupper!!

Frank Fager – formand for Håndboldafdelingen

Årets Spillere 2004

Lilleput piger Ditte Marie Schiellerup

Lilleput drenge Mathias Boberg

Puslinge piger Josephine Hansen

Puslinge drenge Andreas Helms

Piger Maj Lil Saggau

Drenge Michael Mowitz

Damejunior Heidi Hansen

Årets figther Sussie Leth

Årets ungdomsleder Lise Bertram

13/05/04 Hornbæk-hallen

Pige B – Sommer, pulje 05:

18:00 Hornbæk IF – Gilleleje HK

Drenge A – Sommer, pulje 04:

18:45 Hornbæk IFHillerød HK

Dame Junior A – Sommer, pulje 03:

19:30 Hornbæk IF – Farum HF

Herre Serie 1 – Sommer, pulje 04:

20:30 Hornbæk IF – Hundested HK


DK-BENZIN OG NÆRKØB

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE

Altid lave priser på dagligvare

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.

Udlejning af DVD OG VIDEO – bagerbrød – franske hotdog –

mælk – petroleum i dunke – frimærker – taletidskort –

buskl.kort – fersk kød – trailer

udlejning – 3-4000 KOLDE ØL OG

VAND–flaskegas – super 95 m. bly

NODRE STRANDVEJ 312

49 70 20 71

Åbningstider: 6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

Hornbæk

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 29


Petanque

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

49 70 28 48

e-mail: mums1@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

49 70 22 99

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

49 70 14 45

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

49 70 12 12

e-mail: ikm@tdc.dk

30 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Sådan tager petanqueafdelingens nye læskur sig ud. Raske svende ofrede et par påskedage

på projektet. Der er officiel indvielse på lørdag 8. maj kl. 10. (Foto: Jørgen Timmann)

Indvielse af nyt læskur på lørdag

Så skete det. Et par håndfulde af petanque-medlemmerne satte hinanden

stævne påskelørdag fra morgenstunden og begyndte udbygningen af vort

læskur. Der blev knoklet af både professionelle og handymen. Og inden 1.

påskedag var omme stod der ekstra ti meter at krybe i læ under. Anden

etape af projektet er også i gang. Der bygges ud på den nuværende materialebygning

– og på bagsiden af den får petanqueafdelingen et længe savnet

opbevaringsrum.

Projektet er lavet i samarbejde med Fodboldens Venner – og petanqueafdelingen

har fået et tilskud på 3.000 kr. fra DGI. Endvidere er der taget af

afdelingens formue.

Der skal herfra lyde en stor tak til dem, der ofrede et par påskedage projektet.

Bygmester Peter Hansen havde hjælp af Evald Johansen, Erik

Ibsen, Irene og Henning Serup, Inger og Tage Skaarup, Bob Emmonds og

Joe Johnston. Det vellykkede påskebyggeri blev afsluttet med “påskebryggeri”

og Hornbæk-specialiteten kogesild.

Byggeriet indvies officielt på lørdag 8. maj kl. 10, hvor årets fjerde rødvinsturnering

spilles. Bestyrelsen har et par overraskelser i baghånden og

håber, at mange medlemmer møder op for at tage nybyggeriet i øjesyn.

Klar til klubmesterskab i triple

Lørdag 22. maj afvikles årets klubmesterskab i triple og deltagerholdene

skal tilmelde sig senest tirsdag 18. maj hos président Henning Jørgensen.

Der er indskrivning fra kl. 9 og spillet går i gang på slaget 9.30. Ved tilmelding

skal man udtrykkeligt gøre opmærksom på, hvis man IKKE vil deltage

i den fælles frokost, der indtages i klubhuset.

Om formiddagen spilles der indledende puljekampe, mens der om eftermiddagen

afvikles kvartfinaler, semifinaler og finale. Arrangementet afsluttes

sidst på eftermiddagen.

I fjor deltog ti hold, og der skulle gerne være mindst lige så mange med i

år. Mesterskabet er de sidste to år vundet af Inge Fisker, Erik Helmer Pedersen

og Svend Hermansen. Om de forsvarer titlen i år vil tiden vise, men det

forlyder, at Inge Fisker atter er opsat på at vinde både vandrepokal, champagne

og ny klubmestertrøje. Pokalen har fået en permanent hædersplads

i hjemmet, champagnen er forduftet, mens mesterskabstrøjen i vinterens

løb er blevet fortæret af mus!

Er der medlemmer, der ikke umiddelbart har nogen at spille sammen med,

bedes man ligeledes kontakte Henning Jørgensen, der vil være behjælpelig

med at finde medspillere.


Til Landsmesterskab i København

Sidste år blev Hornbæk amtsmester i petanque

under DGI og nr. 2 i den såkaldte interamtsfinale

for amtsmestre øst for Storebælt.

I weekenden 15.-16. maj drager holdet til København

for at spille om DM – eller Landsmesterskabet,

som det hedder i DGI-sprog. Efter sigende

deltager 24 hold fra hele landet i turneringen og

allerede tidligt fredag kommer de første hold til

hovedstaden for at overvære at de to singler, Mary

og Frederik, bliver til en double.

Landsmesterskabet afvikles efter en lidt anden

model end Hornbæk er vant til. Da holdet blev

amtsmester skete det med seks spillere. Landsmesterskabet

spilles imidlertid mellem hold med

blot fire spillere og hver kamp består af én triple og

én single. I enkelte runder spilles der dog to doubler.

Lørdagen bruges, så vidt det er oplyst, til

kampe i fire puljer á seks hold, mens der søndag

spilles placeringskampe.

Hornbæks hold udtages blandt følgende 11, der

var med på holdet i fjor: Ingrid Korsholm, Gerda

Laugesen, Jørgen Bo Wind, Søren og Harry Duus,

Henning Jørgensen, Lasse Christensen, Rasmus

K. Christensen, Runa Brokær, Peter Hansen og

Joe Johnston.

Så er holdturneringerne i gang

Det er blevet tid for årets holdturneringer. I weekenden

24.-25. april tørnede holdet i Dansk Petanque

Forbunds regionalturnering ud til de første

kampe. 18 spillere har i år tegnet licens til dette

hold, men traditionen tro kneb det med at stille de

minimale ni spillere. Men spillet blev der – desværre

efter dette blads deadline, men resultaterne

kan ses på afdelingens hjemmeside på

www.3100.dk/HIF-petanque.

Også amtsturneringen under DGI er i gang. Turneringen

startede i den første uge af maj for de

fleste holds vedkommende. Hornbæk deltager

med tre hold i denne turnering og forhåbentlig er

mindst ét af dem i stand til at spille sig frem til finalestævnet

om Amtsmesterskabet. Det afvikles

nemlig i Hornbæk søndag 19. september. Vil man

løbende følge med i turneringen kan det ligeledes

ske på hjemmesiden.

Siden sidst er der også kommet gang i Tributor

Cup, hvor spillere fra Hornbæk, Helsingør og Hillerød

dyster i single, double og triple. Også denne

turnering kan følges på hjemmesiden.

Jørgen Bo Wind’er hele tiden

Inden rødvinsturneringen på lørdag 8. maj er der

allerede afviklet tre af årets 12 turneringer.

Jørgen Bo Wind har lagt sig i spidsen for ranglisten.

Førstepladsen i premiere turneringen i midten

af marts er blevet fulgt op af en tredje- og fjerdeplads,

så den rutinerede førsteholdsspiller er kommet

hjem med flasker efter hver turnering.

Som bekendt gives der efter hver turnering fem

point for sejr, fire for en andenplads, tre for en tredjeplads

og to for en fjerdeplads. Samt rødvin. Til

alle øvrige fremmødte er der ét point.

Turneringen 27. marts havde Lasse Christensen

som vinder, mens Erik Helmer Pedersen vandt

skærtorsdag. På trods af dårligt vejr med ikke over

fem graders varme, har der i gennemsnit været 25

deltagere til hver turnering.

Stillingen efter de tre første turneringer ser således

ud:

Jørgen Bo Wind 10

Lasse Christensen 7

Kirsten Madsen 7

Søren Duus 6

Ingrid Korsholm 5

Erik H. Pedersen 5

Joe Johnston 4

Peter Hansen 4

Bob Emmonds 3

Gerda Laugesen 3

Harry Duus 3

Inger Skaarup 3

Jørgen Timmann 3

Karl d. 1 Wiedemann 3

Svend Hermansen 3

Tage Skaarup 3

Kirsten DK Hansen 2

Grethe Wiedemann 2

Henning Jørgensen 2

Rasmus K. Christensen 2

Svend Aa. Chistiansen 2

Alice Ibsen 2

Erik Ibsen 2

Lars DK Hansen 2

Runa Brokær 2

Susan Nicolaisen 2

Henning Serup 2

Irene Serup 2

Grethe Brandhøj 2

Jytte Jensen 2

Anni Poulsen 1

Bodil Frederiksen 1

Ulla Hansen 1

Gitte H. Pedersen 1

Irene Hoffmann 1

Niels Serup 1

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 31


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlemmer

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

32 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

Formandens beretning for sæsonen 2003/2004

Ja, så er der igen gået et år siden jeg sidst stor hér og berettede om vores

skiklub og idag skal det så handle om år 11 i klubbens historie – og hvad

er der så sket??

Skigymnastiken har i denne sæson kørt bedre end året før. Marianne har

kørt både mandagsholdet – som nu knokler på oppe på de “skrå brædder”

– og onsdagsholdet og kun med ganske få aflysninger. Selv om jeg

heller ikke i denne sæson selv har deltaget i gymnastikken, fornemmer jeg

at de der jævnligt også virkelig får noget ud af strabasserne.

Der har været en del tumult omkring hvornår gymnastikundervisningen

stopper, og det er helt klart at udgangspunktet er at sidste undervisning er

onsdag i uge 6. Vores – efterhånden – lange erfaring viser, at kun ganske

få har lyst til at fortsætte efter skolernes vinterferie i uge 7. Ikke desto mindre

blev Marianne og jeg enige om i denne sæson at fortsætte frem til uge

9, for derved at imødekomme medlemsønsker om at kunne gå til gymnastik

helt frem til dagen før afrejse til Val d'’sére.

Skigymnastikken er – desværre – ved at blive en meget stor belastning for

klubbens økonomi, og jeg vil under punktet “Planer for det kommende år”

nærmere komme ind på hvordan bestyrelsen har tænkt sig at det skal foregår

til næste år.

Ski på Torvet –ja, bestyrelsen var der sgu igen i denne sæson. Men hold

da op hvor var det en fuser. Det øsregnede hele dagen, Prima var lukket og

der kom stort set ingen og besøgte os. Vi havde endda allieret os med Surf

& Ski fra Helsingør, som nu er aktiv deltager i Dansk Skiforbunds aktiviteter

gennem et landsdækkende sponsorat. Afdelingen i Helsingør er nystartet

men folkene derindefra har vist stor interesse for at bakke op om

vores klub, og jeg véd at flere medlemmer har været inde og gjort gode køb.

Men, som sagt før, Torve-dagen druknede i regn og det var ren tilsætning.

Skibyttedagen i starten af januar blev så til gengæld igen en succes. Northline

var denne gang ikke til stede med deres kollektion af skitøj, men det

var til gengæld vore venner fra Surf & Ski i Helsingør.

Som året før kunne vi konstatere et nedadgående salg – specielt fordi folk

ikke vil købe gamle ski mere (det er carving-ski der er in). Og jeg bliver nødt

til her lige at fremhæve min bestyrelseskollega Finn, som den eftermiddag

slæbte adskillige par ski ned til Hornbæk Bådeklub – og hjem igen efter lukketid.

Velmenende skiløbere har tilgodeset klubben med deres aflagte ski,

men når ingen mere vil købe de gamle “ligeud-ski” må jeg nok erkende at

vi fremover bliver nødt til at sige “Nej Tak” når vi får gammelt udstyr tilbudt.

Der var rigtig mange mennesker i løbet af eftermiddagen og snakken gik helt

fint. Endnu engang tak til Hornbæk Bådeklub, som igen lagde lokale til.

HIF-nyt, som vi anvender til at meddele os til medlemmerne, har vi benyttet

grundigt i løbet af sæsonen – selv om det af og til lykkes mig at komme

forbi “deadline” for aflevering af materiale med manglende “Skiklubside”

til følge.

Jeg forsøger jo hvert år at råbe jer medlemmer op og få jer til at komme

med indlæg, men må konstatere, at det udelukkende er formanden der

synes at “vores sider” skal bruges til noget.


Klubtur

Turen gik denne gang til det fantastiske Val d’Isére

i Frankrig. Desværre var gruppen kun på 19 aktive

skiløbere, som rejste derned i bus eller med fly.

Da undertegnede igen i år ikke selv deltog i turen

vil jeg ikke komme nærmere ind på detaljer, men

jeg har da fået refereret at det var en kanon-god

oplevelse både hvad pister, lifter og – ikke mindst

– vejret angik. Alle buspassagererne så da også

dejlig brune ud, da de landede med lokal-bussen

foran Havnekiosken sent søndag eftermiddag.

Jeg kan stærkt anbefale medlemmerne om at melde

jer på disse klubture. Vi har det altså rigtig hyggeligt

og får stået meget på ski. Og man kan tydeligt

se forskel på de, der har gået til skigymnastik

hele sæsonen og de der lige er hoppet ned i støvlerne

uden nogen form for fysisk træning.

Medlemmer

Vi er idag 98 medlemmer mod 121 på samme tid

sidste år. Det er faktisk en tilbagegang på ikke mindre

end ca. 20%. Det er en meget skuffende udvikling

på trods af en masse nye initiativer fra Dansk

Skiforbund’s side.

Fremtiden

Tilbagegangen i medlemstallet, meget ringe interesse

for de aktiviteter bestyrelsen trods alt udtænker

og gennemfører og de stigende økonomiske

byrder vores klub bliver pålagt fra såvel forbundets

side som fra HIF’s og regeringens side, har nu nået

et niveau hvor den samlede bestyrelse simpelthen

ikke gider at bruge sin fritid på det mere. Og vi gør

det nu åbent og ærligt og meddeler jer, at vi fortsætter

endnu et år med henblik på at blive afløst

fra vore jobs løbende eller senest til næste Generalforsamling.

Sker det ikke, vil vi lukke og slukke

for Hornbæk Skiklub.¨

Det kan lyde som en trussel – og det er det også!!

Det kan ikke være rigtigt, at vi 5-6 personer skal

kæmpe for at holde liv i noget, som de fleste næppe

gider løfte øjenbrynene for at støtte. Se blot på deltagerantallet

her i aften. Se hvor svært det denne

gang var at få folk til at melde sig til klubturen.

Tilbage står så gymnastikken – som jo egentligt var

årsagen til klubbens etablering. Men også her er

der jo en mængde alternative muligheder idag. De

var der ikke alle dengang vi startede klubben.

Tænk nu lidt over det alle sammen – og kom frit

frem fra gemmerne. Vi skal bruge en række enga-

gerede, energiske medlemmer som kan indtræde

i jobs som f.eks. formand, kasserer, sekretær og

bestyrelselmedlem. Og yderligere nogle, der vil

være turarrangør, ungdomsleder og konkurrencekoordinator.

Og jo hurtigere jo bedre. Vi vil naturligvis

love at hjælpe jer igang, ligesom vi gerne øser

af vores erfaring dersom I måtte ønske det.

Men vi bliver kun på posterne ét år endnu.

Efter denne svada vil jeg slutte af med at rose mine

bestyrelseskolleger for veludført arbejde i årets løb

– ikke mindst Marie-Louise, som desværre allerede

nu har måttet trække sig på grund af for meget

arbejde.

Tak til Marianne for dygtig gymnastikundervisning.

Tak til Bådeklubben for lån af lokale til Skibyt

Tak til Gymnastikafdelingen for hjælp og opbakning

ved f.eks. Halfordelings- møderne.

www.home.dk

Peter Anderskou

formand

Går du

i flyttetanker?

Så kontakt home i Hornbæk

Vi er specialister

i salg af helårs- og fritidshuse

HORNBÆK

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE

Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

hornbaek@home.dk

Tlf. 49 70 13 12

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 33


Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk


Tennis

Mens vi venter!!!

Nu er indendørssæssonen definitiv slut. De fleste af os går her i mellemperioden

og længes efter at komme i gang på de røde baner, glæder os til

at få kulør på de vinterblege lemmer og til at gense “tenniskumpanerne”.

I skrivende stund er banerne klargjort af HP – lidt sent efter vor mening.

Ivan er i fuld gang med at tromle og slå græs, så baner og omgivelser bliver

gode og præsentable til åbningen/standerhejsningen.

Den tidlige deadline på bladet gør, at såvel arbejdsdag som åbning/standerhejsning

har fundet sted ved bladets udsendelse, så disse arrangementer

vil først blive omtalt i næste nummer.

Kommende aktiviteter i sæson 2004 (vigtige datoer)

1. Familieturnering lørdag den 12/6 – Jørgen Steen og Lene Helsborg står

for arrangementet.

2. Damefrokostturnering lørdag den 3/7 – Dorrit Danker arrangerer.

3. Herrefrokostturnering søndag den 4/7 – Claes Thielke arrangerer.

4. Klubturneringsopstart tirsdag den 1/7 – Poul Erik Schmidt og Carsten

Rex Sørensen er turneringsledelse.

5. Klubturnering: Semifinaler og finaler afholdes i weekenden 28-29/8.

(Reserve 4-5/9)

6. Afslutningsfest lørdag den 18/9-04.

7. Skumtennis – datoer vil blive meddelt ved afslutning af udendørssæsonen.

Se i øvrigt opslag og tilmeldingslister i klubhuset – ca. 14 dage før det aktuelle

arrangement.

Faste Arrangementer

1. “Grilltennis” fredage fra 18.00 til 20.00. Rita har ansvar. Start fredag

den14/5. Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

2. “Good old Tennis” torsdage fra kl. 9.00 – 11.00. Ib Hjort har ansvar (4970

4086). Starter 13/5. Alle medlemmer over 60 år af begge køn er velkomne.

Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse er gratis – dog betaler

man selv bolde.

3. “Mandagskvindetræf” første mandag i måneden fra kl 10.00 –12.00.

Første gang dog mandag den 10/5. Rita Hagen er ansvarlig. (Tlf. 4970

1309).

4. “Onsdagskvindetræf” onsdage fra kl. 10.00 –12.00. Første gang onsdag

den 5/5. For alle kvinder – på alle niveauer.

Træning

Som service for nye medlemmer repeterer vi for en god ordens skyld klubbens

træningsmuligheder:

Klubben tilbyder igen i år et antal gratis træningstimer til medlemmerne.

Hvis du har lyst og behov til/for træning, så tilmeld dig omgående til den

holdansvarlige.

Nybegyndere: Holdansvarlig Claes Thielke (tlf. 4970 3503) – søndage fra

9.00 – 11.00 på bane 4. Der trænes følgende datoer: 9/5-16/5-23/5-30/5

??-6/6-13/6-20/6 og 27/6. Claes opfordrer i øvrigt nybegynderne til at

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)

e-mail: hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Poul Erik Schmidt

Toftemosevej 29

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 84

pejs@stofanet.dk

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Randi Michaelsen

Borsholmvænget 10

3100 Hornbæk

Tlf.:49 70 45 45

rm@gi.dk

Suppleanter:

Tine Bottelet

Tlf.: 49 70 97 06

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

KONTAKTPERSONER:

Ungdom

Carsten Rex Sørensen

Tlf.: 49 70 18 63

Senior turneringshold

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49

Motionister

Gert Rørbæk

Tlf.: 49 70 33 77

Old girls/boys

Ole Adamsen

Tlf.: 49 70 13 09

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen

Tlf.: 49 70 33 74

kell.klim@mobilixnet.dk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 35


Tennis

møde op til “Grill-tennis”, så de kan lære nogle af

de etablerede at kende.

Let øvede: Holdansvarlig Gert Rørbæk (tlf. 4970

3377) – mandage fra kl. 18.00 – 20.00. Der trænes

følgende datoer:

3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6 og 21/6.

Børn: Holdansvarlige Dorrit Danker (tlf. 4970 3374)

og Kate Rørbæk (tlf. 4970 3377) – mandage fra

16.00 – 17.00 på bane 1 og 2. Der trænes følgende

datoer: 3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6 og 21/6.

Juniorer: Bestyrelsen har igen i år engageret sig

med en prof. træner fra Helsingør Tennis – Lars

Christensen.

Træningen foregår i år på onsdage fra kl. 15.00 –

17.00 på bane 1 og 2. Der trænes på følgende

datoer: 5/5-12/5-19/5-26/5-2/6-9/6 og 16/6.

Holdansvarlig Carsten Rex Sørensen (tlf. 4970

1863).

Motionister: Bestyrelsen vil i lighed med sidste år

forsøge at “sælge” træning til motionister onsdage

fra kl. 17.00-18.00. Se nærmere på opslag i

klubhuset, når sæsonen er startet.

Der tages forbehold for ændringer.

Husk nu, at tilmelding skal ske til den holdansvarlige.

HUSK først til mølle… da der evt. kan blive tale

om deltagerbegrænsning, hvis holdene bliver for

store.

Turneringshold

1. holdet: Lars Christensen – prof. træner fra Helsingør

vil stå for træningen, som koster kr. 150,pr.

deltager og som bedes indbetalt til Lis eller Jette

ved første træningstime.

Der trænes på følgende onsdage: 5/5-12/5-19/5-

36 Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004

26/5-2/6-9/6- og 16/6 fra 18.00 – 20.00 på bane

1 og 2.

Potentielle emner bedes omgående melde sig til

Lis Garhøj på telefon eller e-mail:

lisgarhoj@hotmail.com tlf. 4970 2168.

Lis Garhøj (tlf. 4970 2168) og Jette Fritzen (tlf. 4970

0504) er holdledere.

Old girls/boys (træningssamlinger): Veteransamling

fredage 17.00 – 18.00. Start 14/5. Turneringsplan

kommer fra Ole Adamsen (tlf. 4970

1309), som er holdansvarlig.

Juniortræf

DGI afholder igen i år “Juniortræf” på følgende

søndage: 23/5-6/6-13/6-8/8-15/8 og 22/8. Søndag

den 13/6 foregår “træffet” i Hornbæk. I skrivende

stund kendes spillestederne de øvrige søndage

ikke.

Interesserede bedes holde øje med opslagstavlen

i klubhuset og evt. kontakte Carsten Rex Sørensen

(tlf. 4970 1863).

Klubtilbud

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer for kr.

50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se opslag i klubhuset)

Bolde kan købes til favorable priser i klubben. (Se

opslag i klubhuset).

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.

Klubbladet

Indlæg efterlyses, så tennissiderne kan blive mere

alsidige og spændende.

Hjemmesiden

Prøv at klik ind på vores hjemmeside

hhtp://hjem.get2net.dk/hot, hvor resultater, arrangementer,

turneringer, bookingregler, gæstespilsregler,

love m.m. vil være at finde.

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

Firma 20 13 08 92

Privat 49 70 08 92

Fax 49 70 29 94


Vollyball

Hornbæk Volleyballs generalforsamling

Der var en mindre flok, der havde valgt at tilbringe en søndag formiddag i

hinandens selskab på Hornbæk skole. Men det blev det jo ikke mindre

hyggeligt af. Efter indtagelse af kaffe, blødt brød med mere, gik man over

til dagsordenen. I løbet af tre timer aflagde formand Flemming og kassemester

Joan deres beretninger og blev godkendt. Især Kids Volley er en

succes, hvor klubbens yngste har vist vejen og vundet Sjællandsmesterskabet.

Flot klaret Vibeke! Herrerne har hængt fast med kløerne i nettet,

og kan stadig kalde sig for medlemmer af HS1N, mens damerne smed

benbeskytterne og måtte trække sig ud af turneringen efter jul. Men efter

sommerferien er det slut med at ligge på den lade side, hvor damerne agter

at vende friske tilbage i DS2N.

Nu venter sommeren forude med en masse Beach-volley, og det blev vedtaget,

at vi endnu en gang vil være med til at afvikle sommerens Fanta

Beach Volley Tour 04, der finder sted på Hornbæk strand den 7.-8. august.

Inden da vil klubben holde en sommerfest på stranden i juli med grill, bold

og hygge. Desuden vil det være en god ide at holde lidt øje med

www.hevk.dk som i øjeblikket er hjemmeside for Helsingørs fuldvoksne

volley-herrer. John agter nemlig at opdatere siden, så også Hornbæk-spillere

og andre kan bruge siden. Tak for det. Han vil fremover være kontaktperson

for alle herrespillere, mens Bodil tager sig af damerne og Vibeke

sørger for børneholdene. Det blev ogs besluttet at holde et Åbent Husarrangement

den 21. august med spil, sjov mm for at promovere os selv.

Nærmere information om de forskellige aktiviteter følger senere.

Efter et par kander kaffe og nogle Royal Ceres sluttede mødet. Bestyrelsen

ønsker alle et fortsat dejligt forår.

De glade vindere af level 1

Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 4920 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 4970 0707

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 4970 1420

Stjernevej 29

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · Maj 2004 37


DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK

Tilbud på Bilvask!

Vaskekort værdi 1.000,-

Rabat ÷40%

Nu kun 600,-

Tilbuddet gælder hele maj måned

Shell Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0022

NærKØB

LÆR AT GÅ STAVGANG

20% højere konditionseffekt

40% højere fedtforbrænding

Få sunde kostvaner

Kurs for børn og voksene

I Stavgang-Stavgang/kost

samt kurs i kostvaner.

Deluxe 3 teleskop stav

Kr.495,-

KOST SKOLEN i Tikøb

Tlf. 24 69 56 98

E-mai: bja@mail.dk

www.motionsstave.dk

Fredensborgvej 32 · 3080 Tikøb

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

Havnen · Havnekiosken · Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


Turistforening

Kontakt Hornbæk

Turistforening

og -Turistinformation

Formand

Lise Lotte Bjørnestad

Tlf.: 49 70 49 03

e-mail:

liselottebjoernestad@hotmail.com

Næstformand

Lone Kuhlmann

Tlf.: 49 70 46 80

e-mail:

lone@kuhlmannhornbaek.dk

Fodboldens venner

Formand

Stig Petersen

Drejervej 15

Tlf. arb.: 49 70 27 91

Mobil: 40 25 58 64

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 a

Tlf.: 49 70 18 83

Arb.: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Sekretær

Jytte Madsen

Tlf.: 4970 3490

e-mail:

jyttema@get2net.dk

Karate

Formand

Claus linnè

Klyveren 45

3070 Snekkersten.

E-mail: cll@hur.dk

Næstformand

Jens Børgesen

Hejreskovvej 18c

Tlf.: 21 42 43 46

E-mail: jens@dss.nu

Brian “Joe” Johnston

Ndr.Strandvej 343, 1

Tlf.: 49 70 36 76

Arb.: 49 70 27 91

Johnston.danmark@

post.tele.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

Tlf.: 49 70 15 48

Bhstrand@postu.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

Birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Annette Flyger

Ndr.: Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Best.medlem

Åse Kjær Rald

Tlf.: 49 70 16 35

Suppleant

Barbara Mogensen

Tlf.: 49 70 13 07

Suppleant

Karin Plummer

Tlf.: 49 70 02 94

Turistinformation

Lisbeth Jensen

Tlf.: 49 28 17 04

e-mail: lje68@helsbib.dk

Opdateret 03.11.2003

Sekretær

Joan Timmner

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 40 50 16 98

E-mail: timmner@mail.dk

Kasserer

Henrik Timmner.

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 26 22 55 37

E-mail: timmner@mail.dk

Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Hornbæk Bridgeklub

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger

Tlf.:49 70 07 73

Rødtjørnevej 8,

3100 Hornbæk

e-mail: nfr@ncc.dk

Næstformand

Kjeld Hansen

Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67,

3100 Hornbæk

e-mail:

keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Tlf.: 48 38 28 90

Direkte: 48 38 69 14

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

e-mail:

lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen

Tlf.:49 70 04 40

Havreholmvej

3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98

Tlf.: 49 70 01 83

Bødkervej 18,

3100 Hornbæk

Sekretær

Lise Ebsen

Tlf.: 49 13 08 70

Best. medlem

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4,

3100 Hornbæk

e-mail:

hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Mette Fritzbøger

Tlf.: 39 18 06 26

Lyngbyvej 136 4.tv.

København Ø

e-mail:

mettefritzboeger@

hotmail.com

Juniorformand

Christine Bogattke

3000 Helsingør

Mobil: 22 54 43 21

e-mail:

bogatteservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Hanne Bredesen

Tlf.: 49 75 01 81

Saunte Bygade 15

3100 Hornbæk


Hornbæk – Stjernevej

Lyst træhus i børnevenlig kvarter

I kvarteret ved Toftemosevej – et område med masser af legekammerater

– hvor børn frit kan løbe rundt i det lukkede vej system

ved Hornbæk Plantage – ligger dette charmerede og velholdte

træhus på 128 kvm. – hertil kommer nyopført fuld isoleret

havestue på 15 kvm. med termoglastag. Huset indeholder: Entre,

nyt brusebadeværelse med italienske klinker. Lyst køkken og stor

lys opholdsstue med brændeovn og udgang til haven. Lille spisestue

og havestue med udgang til haven. Mellemgang/bryggers

samt alrum med adgang til fire gode soveværelser. Ejendommen

er beliggende på en 820 kvm. lukket koteletgrund med flere solkroge

og nyanlagt aftenterrasse. Endvidere carport med plads til

to biler og to udhuse.

Sag A5517. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 13.199 / 11.251 · Udb./knt. 100.000 / 1.985.000

Brt./nt. Pauselån F1 7.567 / 6.823

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

128 820 1 / 4 1968

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på

at forhandle dig til lavere priser.

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00-16.00

Torsdag 10.00 - 17.30

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00

Hornbæk afdeling

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Solveig Kjærsgaard

49 76 02 73

More magazines by this user
Similar magazines