15.05.2013 Views

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD<br />

Side 19 – 22<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

I N F O R M E R E R<br />

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 4 maj 2004 • 29. årgang


Hovedafdelingen<br />

HIF Hovedbestyrelse<br />

Formand<br />

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03<br />

Løvvænget 16, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: peterp@danskmetal.dk<br />

Næstformand<br />

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hatten 1@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28<br />

Sauntevej 111, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: revision@lien.dk<br />

Sekretær<br />

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80<br />

Holmegårdsvej 3, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

Suppleant<br />

Anne Marie Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

Kleinsmedevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: mums.@stofanet.dk<br />

– samt<br />

Afdelingsformændene<br />

Nye klubhus &<br />

<strong>Hornbæk</strong>hallen<br />

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03<br />

kontortid: hverdage kl.9-11<br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Gamle klubhus<br />

Tlf.: 49 70 27 25<br />

Halinspektør<br />

Stig Petersen<br />

Mobil 40 25 58 64<br />

Drejervej 15, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hjemmeside: www.3100.dk<br />

jb@bc-solution.dk<br />

Redaktør:<br />

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hif-info@mail.dk<br />

Ansvarshavende Redaktør:<br />

Peter Poulsen<br />

Layout og tryk:<br />

Hafnia Grafisk<br />

2620 Albertslund<br />

Tlf.: 43 22 52 00<br />

Forsidefoto af: Harry Duus<br />

Oplag: 3.710<br />

Stof til næste nummer<br />

senest onsdag den 19. maj.<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Værterordningen/fællesskabet<br />

I mange år har det været muligt at drive <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s klubhus<br />

ved en frivillig værterordning. Det vil sige, at frivillige på skift står for servering<br />

og udskænkning. På den måde er klubhuset åben på alle ugens<br />

dage, således at klubbens medlemmer har mulighed for at komme op få<br />

lidt og spise og drikke.<br />

Det er vigtigt, at man efter veludført træning i fællesskab kan sætte sig op<br />

i klubhuset og komme en hinanden ved. Det har stor social betydning og<br />

betydning for klub ånd og klub liv.<br />

I gennem de senere år har der desværre kunne konstateres en vigende<br />

interesse i at benytte klubhuset, specielt blandt de unge medlemmer. En<br />

årsag hertil kan jeg ikke umiddelbart give, men det kan da godt være at<br />

der mangler aktivitetsmuligheder for de unge i klubhuset.<br />

Det vigende besøgstal er vel også været en medvirkende årsag til, at en<br />

del værter efterhånden har meldt fra. Meldingen fra dem har været, at der<br />

er for lidt at lave. Ofte står man en hel aften i klubhuset blot for at sælge et<br />

par sodavand og lidt slik.<br />

Resulteret at dette er blevet, at der trækkes store veksler på Jette og Birthe,<br />

der jo tager sig af de fleste praktiske ting i klubhuset. De har ind til<br />

videre gået ind og dækket der, hvor der mangler værter. Den helt store<br />

katastrofe vil være, at vi for slidt så meget på de to piger, at de også siger<br />

fra. Så er vi rigtigt ilde ude.<br />

Vi har flere gange efterlyst nye værter og det gør vi hermed igen. Samtidigt<br />

efterlyser vi ideer til, hvordan vi gør det mere spændende og attraktivt at<br />

besøge klubhuset.<br />

Lad os nu slå på fællesskabet og hjælpe hinanden. Det har altid været foreningens<br />

kendetegn og det skal det fortsat gerne blive ved med at være.<br />

Alternativet kan blive, at værterordningen kun kommer til at fungere i weekenderne.<br />

Hvilket betyder at klubhuset kun har åben på hverdage, hvis afdelingerne<br />

selv vil forestå bemandingen. Det vil sige, at hvis for eksempel badminton<br />

eller fodboldafdelingen ønsker klubhuset åben efter træning, må<br />

de selv forestå dette.<br />

En sådan ordning vil efter min mening være et stort tilbageskridt for <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Kom nu ud af busken og giv et nap med. Vi hører også gerne fra personer/forældre<br />

som ikke tidligere har haft direkte tilknytning til <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Interesserede kan kontakte Jette, Birthe, hovedformanden eller undertegnede<br />

tlf. 49 70 09 84.<br />

M.v.h.<br />

Hans Henrik Schmidt<br />

Næstformand<br />

Hovedafdelingen<br />

Endnu en hovedgeneralforsamling er afviklet i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s<br />

snart 100 årig historie.<br />

Vi tager nu fat på en ny periode, hvor der som sædvanlig hen over foråret og<br />

sommeren er mange forskellige aktiviteter i regi af <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Undertegnede blev genvalgt som hovedformand for en ny 2-årig periode


og Lars Fisker blev valgt som ny sekretær efter<br />

Dorthe Lykkegaard, der havde valgt at udtræde af<br />

hovedbestyrelsen. Endelig blev Anne-Marie Jørgensen<br />

genvalgt som suppleant, og Henrik Mau<br />

Mau Vindahl Andersen er fortsat idrætsforeningens<br />

fanebærer. Endvidere blev Bjarne Kring valgt<br />

som ny revisor efter Flemming Richter, og Torben<br />

Helms blev genvalgt som revisorsuppleant.<br />

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Dorthe<br />

Lykkegaard for hendes store arbejde og indsats<br />

som sekretær i hovedafdelingen – Dorthe Lykkegaard<br />

vil fortsat udføre en række konkrete projektopgaver<br />

for hovedafdelingen. Også tak til Flemming<br />

Richter for hans tid som revisor i <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Den 11 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt,<br />

og det blev ligeledes enstemmigt vedtaget<br />

at underafdelingernes kontingent til hovedafdelingen<br />

i 2004, bliver uændret på 30 kr. pr. medlem.<br />

Hovedafdelingens regnskab som udviste et overskud<br />

på 26.769 kr. blev også enstemmigt godkendt.<br />

Beretningen for 2003/2004 kan læses på <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>s hjemmeside www.3100.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> tæller nu 3.369 medlemmer<br />

mod 3.111 på samme tidspunkt i fjor.<br />

Idræts- og Kulturpris 2004<br />

Elle Svendsen blev den anden modtager af <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>s idræts- og kulturpris, der<br />

blev uddelt på årets hovedgeneralforsamling.<br />

Elle Svendsen har vel nok mere end de fleste gjort<br />

en fantastisk indsats igennem de seneste mange<br />

år som frivillig og ulønnet leder og ildsjæl i <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>.<br />

Elle Svendsen var op i gennem 80’erne og indtil<br />

midten af 90’erne en uvurderlig arbejdskraft som<br />

både bestyrelsesmedlem og ungdomsformand i<br />

håndboldafdelingen.<br />

Elle Svendsen har blandt mange ting været med til<br />

at arrangere og organisere:<br />

• Bornholmerture for håndboldungdommen<br />

• Salg af julekalendere<br />

• Uddeling af telefonbøger<br />

• Forplejning og servering ved udendørs håndboldstævner,<br />

kræmmermarkeder og havnefester<br />

• Vært i klubhuset og kiosken<br />

Elle overtog ledelsen af klubhuset og kiosken efter<br />

Gurli Lauths død i 1999, og forinden da havde Elle<br />

været Gurlis trofaste hjælper i mange år.<br />

Elles indsats har været helt fantastisk og har vist,<br />

at det også på dette område i en idrætsforening<br />

som vores er utroligt vigtigt at have en frivillig og<br />

ulønnet ildsjæl som Elle. Elles store og uvurderlige<br />

arbejde i og omkring klubhuset og kiosken har haft<br />

stor betydning for hele det sociale aspekt i <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong> og mange, både unge som<br />

ældre medlemmer, har sat stor pris på den hjælp,<br />

service og med-menneskelighed, som de har fået<br />

af Elle.<br />

Elle har også med stor utrættelighed organiseret<br />

og styret hele værterordningen, og der er vel ingen<br />

som Elle, der har haft så mange vagter i klubhuset.<br />

Efter eget ønske valgte Elle at stoppe som daglig<br />

leder af klubhuset og kiosken ved udgangen af<br />

2003. Men efter aftale fortsætter Elle med at varetage<br />

administrationen og udlån af det gamle klubhus.<br />

Jeg vil takke Elle for hendes meget store indsats<br />

for <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> igennem mange år,<br />

og jeg mener, at der på ingen måder er andre personer<br />

end Elle der i år har fortjent at få <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Idrætsforening</strong>s Idræts- og Kulturpris 2004.<br />

Til lykke til Elle og alt mulig held og lykke i årene<br />

fremover.<br />

2-16 år<br />

BADEBUKSER<br />

fra 9995 2-16 år<br />

BADEBUKSER<br />

fra 9995 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 3


Hovedafdelingen<br />

Klubbladet<br />

Vi har, som meddelt i sidste nummer af klubbladet,<br />

besluttet, at klubbladet indtil videre kun bliver husstandsomdelt<br />

til samtlige husstande i postområde<br />

3100, idet en husstandsomdeling koster væsentlig<br />

mindre end en adresseret forsendelse. Der er<br />

dog stadig en lille mulighed for, at det fortsat vil blive<br />

udsendt til de medlemmer, der bor uden for<br />

postområde 3100, idet vi har ansøgt om portostøtte<br />

i biblioteksstyrelsens portopulje – hvilket der<br />

dog først kommer en afklaring på i løbet af juni<br />

måned. Får vi tilskud fra biblioteksstyrelsens portopulje,<br />

der mindst dækker merudgiften på 60.000<br />

kr., vil vi igen udsende klubbladet til medlemmer,<br />

der bor udenfor postområde 3100, men kun sålænge<br />

vi får tilskud hertil. Er du medlem og bor<br />

udenfor postområde 3100, så kontakt din afdeling<br />

og aftal nærmere med dem, hvordan du fremover<br />

får dit klubblad, som også kan downloades<br />

på <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s hjemmeside på<br />

www.3100.dk<br />

HSU<br />

Torsdag den 18. marts 2004 var der repræsentantskabsmøde<br />

i Helsingør Sports Union. Helt ærlig –<br />

hvad skal vi med den union, som hverken i det forløbne<br />

år, eller for den sags skyld i de seneste mange<br />

år, har udført ret meget, der har været til gavn eller<br />

glæde for kommunens mange idrætsforeninger.<br />

Spørgsmålet, man kan stille, er, om Sports Unionen<br />

er til for idrætsforeningernes skyld eller, om<br />

idrætsforeningerne er til for Sports Unionen. Jeg<br />

opfatter, at den siddende bestyrelse mest er der<br />

for deres egen skyld og ikke for de mange idrætsforeningers<br />

skyld.<br />

Derfor er der reelt kun en eller to muligheder – enten<br />

nedlægges HSU, eller også må nye og yngre kræfter<br />

til i bestyrelsen for at blive en reel med- og<br />

modspiller. Både i forhold til Helsingør Kommunes<br />

Idrætsudvalg, men også i forhold til Elite 3000 – for<br />

bl.a. at sikre, at ikke eliten løber med al opmærksomheden,<br />

men at der også fortsat fremover sikres<br />

breddeidrætten gode vilkår i Helsingør Kommune.<br />

En ny og forbedret udgave af Helsingør Sports<br />

Union må kunne gøre noget mere og bedre for hele<br />

breddeidrætten i Helsingør kommune – herunder<br />

noget for de mange frivillige og ulønnede i kommunens<br />

mange idrætsforeninger.<br />

Helsingør kommune/Elite 3000<br />

Det er min opfattelse, at Helsingør kommunes eli-<br />

4 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

teprojekt er på rette vej. Dog er der endnu et stykke<br />

vej til målet med at få skabt den elite, der fremover<br />

skal støttes gennem Elite 3000.<br />

Herrehåndbolden i Helsingør er vel egentlig det første<br />

rigtige synlige resultat af Elite 3000’s indsats.<br />

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre til,<br />

at vi dels i <strong>Hornbæk</strong> IF, men også i kommunens<br />

øvrige idrætsforeninger, bakker op om elitesatsningen,<br />

således at vi i en forhåbentlig nær fremtid<br />

kan have noget, vi kan samles om, når det drejer<br />

sig om eliteidræt i Helsingør Kommune.<br />

Når det så er sagt, vil jeg gerne sige til politikerne i<br />

Helsingør kommunes Idrætsud-valg, at man ikke<br />

må blive helt forblændet af eliten, for der er fortsat<br />

en breddeidræt i kommunen, der skal værnes om,<br />

og ikke mindst de mange frivillige og ulønnede<br />

idrætsledere, som fortsat gerne skal føle, at der<br />

gøres en indsats for breddeidrætten i Helsingør<br />

kommune. Derfor var jeg glad for at kunne læse i<br />

Helsingør Dagblad fornyelig, at direktør for Kulturog<br />

Fritidsforvaltningen i Helsingør Kommune Peter<br />

Grønholt i et interview gav udtryk for, at der løbende<br />

må gøres en indsats og forbedring for de frivillige<br />

idrætsledere og trænere samt en styrkelse<br />

af hele breddeidrætten i Helsingør Kommune. Han<br />

udtrykte det også, som jeg gjorde sidste år i beretningen<br />

– ingen elite uden bredde.<br />

Det er også fint nok, at man bl.a. holder en såkaldt<br />

ildsjælefest i Helsingør Hallen én gang årligt for<br />

frivillige ledere i kommunens mange idrætsforeninger,<br />

men man er altså også nødt til løbende at<br />

foretage nye tiltag og opfølgning for hele breddeidrætten<br />

og dens mange frivillige ledere i Helsingør<br />

kommune. Jeg synes, det er et udmærket tiltag<br />

med ildsjælefesten, men samtidig vil jeg opfordre<br />

idrætsudvalget til at kigge på selve konceptet for<br />

festen, idet det må laves om, så der kommer til at<br />

ske noget mere og anderledes end de to foregående<br />

år. <strong>Hornbæk</strong> IF medvirker gerne med forslag<br />

og ideer til dette. I den forbindelse kan jeg nævne,<br />

at vi allerede er blevet kontaktet af Erling Persson<br />

fra idrætssektionen, der har ønsket vor hjælp og<br />

ideer til et forbedret koncept for denne fest. Vi har<br />

selvfølgelig sagt ja tak til dette og Dorthe Lykkegaard,<br />

Anne Marie Jørgensen og Kirsten Grønlund<br />

har lovet at påtage sig denne opgave – tak for det.<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand


HORNBÆK HAVNEFEST<br />

Søges:<br />

flere frivillige hjælpere til Havnefesten<br />

Nu er der ikke længe til at <strong>Hornbæk</strong> Havnefest 2004 løber<br />

af stabelen, nemlig lørdag den 31. juli og søndag den 1.<br />

august. Derfor opfordrer Havnefestkomiteen alle der har<br />

tid og lyst til at give en hånd med, om at kontakte os. I år<br />

strækker festen sig over to dage, hvilket betyder, at der<br />

bliver brug for endnu flere hjælpere end ved de foregående<br />

Havnefester.<br />

Har du lyst til enten at<br />

• Være med til at bygge festpladsen op.<br />

• Stå ved indgangene og sælge entrebilletter.<br />

• Sørge for at festpladsen løbende bliver befriet for<br />

tomme plastikglas, ispapir osv.<br />

• Hjælpe til i madboderne.<br />

Havnefestens Børneloppemarked<br />

<strong>Hornbæk</strong> Havnefest afholder Børneloppemarked på Vestre<br />

Mole.<br />

Er du under 15 år og har du en nogle ting, som du ikke<br />

bruger mere og gerne vil sælge, som fx legetøj, sportsudstyr,<br />

bøger, spil, mindre møbler og tøj, så har du nu muligheden<br />

for at sælge det på Havnefestens Børneloppemarked<br />

lørdag den 31. juli kl. 13.00 – 17.00 og søndag den 1.<br />

august kl. 9.00 – 15.00.<br />

Det koster ikke noget at deltage udover at du skal betale<br />

entré til festpladsen begge dage – i alt kr. 20.<br />

Du får ca. 2 1 ⁄2 meter bord stillet tilrådighed, hvor du kan<br />

udstille tingene. De penge du tjener er selvfølgelig dine<br />

egne. Du skal kunne udstille begge dage eller sørge for at<br />

en anden overtager den dag du ikke kan.<br />

Det vil være godt, hvis du har en voksen med til at hjælpe<br />

dig, i hvert fald når du skal stille op og pakke ned. Husk<br />

pengekasse / pengebælte og evt. nogle brugte plastikposer<br />

til tingene når de er solgt.<br />

• Tal med dine forældre om det.<br />

• Kan du den weekend?<br />

Kunst- og salgsudstilling på<br />

<strong>Hornbæk</strong> Havn<br />

Som noget nyt inviterer <strong>Hornbæk</strong> Havnefest kommunens<br />

lokale kunstnere til at udstille på Vestre Mole i forbindelse<br />

med Havnefesten lørdag den 31. juli kl. 13.00 – 17.00 og<br />

søndag den 1. august kl. 9.00 – 15.00.<br />

Hver kunstner får stillet 3 “felter” (ca. 4 meter) af molens<br />

rækværk tilrådighed. Man skal selv medbringe hammer,<br />

søm, knibtang, stol og evt. et mindre bord. Det koster ikke<br />

noget at udstille men udstilleren skal betale entré til festpladsen<br />

(20 kr. pr. dag) og skal kunne udstille begge<br />

dage.<br />

• Passe baren i teltet lørdag og / eller søndag aften og<br />

alligevel holde dig ædru.<br />

• Møde op mandag morgen til fælles morgenbord og<br />

derefter pakke festpladsen ned.<br />

Så kontakt:<br />

Margit Fritzbøger: 49 70 01 98<br />

Linda Duus: 49 70 10 71<br />

Erik Helmer: 49 70 15 90<br />

Peter Bertram: 20 26 05 92<br />

Benn Bak: 49 70 32 64<br />

En vagt strækker sig typisk over 3 til 6 timer, alt efter hvilke<br />

opgave man melder sig til.<br />

Mange hilsner<br />

Havnefestkomiteen<br />

• Er der nogen der kan hjælpe dig?<br />

• Har du nok at sælge? Du skal mindst have så mange<br />

ting, at du kan fylde bordet begge dage. Det er kun børneting<br />

der må sælges – ikke noget med fars gamle slagboremaskine<br />

eller mormors kaffestel!<br />

• Er det i orden med dine forældre at du sælger dine ting<br />

på loppemarkedet?<br />

• Hvis du er usikker på det med at prutte om prisen, så<br />

aftal hjemmefra, hvad du skal have for tingen og sæt<br />

prismærker på.<br />

Fra mandag den 14. juni kan du hos Salon Musette, A R<br />

Friis Vej 2 købe en stadeplads til Havnefestens Børneloppemarked<br />

for 20 kroner. Stadekortet som du køber,<br />

skal du begge dage vise ved indgangen til Havnefestpladsen,<br />

da det også gælder som entrébillet.<br />

Der vil kun blive plads til 15 stadepladser hvilket betyder<br />

at der kun vil ligge 15 stadekort hos Salon Musette, så det<br />

er de 15 første der henvende sig, som får mulighed for at<br />

“loppe” den til Havnefesten. Har du spørgsmål kan du<br />

ringe til Linda på tlf. 49 70 10 71<br />

Mange hilsner<br />

Havnefestkomiteen<br />

Der bliver plads til 20 udstillere på rækværket. Tilmeldingen<br />

går efter først til mølle princippet.<br />

Man tilmelder sig ved at sende en frankeret svarkuvert<br />

med sit navn og sin adresse til Jonna Fritzen, Willemoesvej<br />

11, 3100 <strong>Hornbæk</strong>. Derefter vil man få tilsendt en<br />

bekræftelse på at man har en udstillingsplads. Som sagt<br />

er det de første 20 kunstnere der sender en svarkuvert,<br />

der får en udstillingsplads. Har man ikke fået sin svarkuvert<br />

retur med et deltagerkort inden den 15. juni 2004, er<br />

det fordi alle pladser er optaget.<br />

Mange hilsner<br />

Havnefestkomiteen<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 5


6 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Flügger farver<br />

støtter<br />

sporten<br />

Malermester Flemming Larsen<br />

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

Ndr. Strandvej 343, 3100 <strong>Hornbæk</strong>. Tlf. 49 70 02 56<br />

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13<br />

www.flugger.dk<br />

0051R 03


<strong>Hornbæk</strong> bådeklub<br />

Nyt fra formanden<br />

Sejlsæsonen er nu startet med et stort program i alle vore afdelinger. Minitolverne<br />

starter lidt senere end de andre afdelinger af hensyn til sikkerheden<br />

for de handicappede sejlere her, men ellers er alle i gang. I år har vi<br />

ligeledes fået en motorbådsafdeling. De enkelte afdelingers program findes<br />

på hjemmesiden. Vi kan glæde optimisterne med, at vi har fået kr<br />

10.000 fra Helsingør Sports Union til en tiltrængt opdatering af rigningen<br />

på bådene, og at klubben har bevilget nye sejl til skolebåden Magda.<br />

Jeg vil gøre dem som ikke skulle vide det opmærksom på at HBK traditionelt<br />

har en uofficiel pinsetur. Den går altid til Hallands Väderö, hvis vejret<br />

er til det, med individuel afgang fredag og lørdag den 28. og 29. maj,<br />

med hjemkomst om mandagen.<br />

Sidste planlægningshånd er ved at blive lagt på sæsonens store stævne<br />

DM for X79 den 1.-3. Juli. Hvis du skulle have lyst til at hjælpe til ved dette<br />

stævne, så ring til Steen Guttknecht på telefon 49 70 37 10.<br />

Klubhuset skulle gerne være stort set færdigt m.u.a. liften, når du læser<br />

dette. Så kom op i klubben og nyd miljøet og udsigten. Vi har nu installeret<br />

en ny kaffemaskine, så de der ønsker anden kaffe end madam blå kan<br />

få tidens trend i kaffe og samtidig nyde <strong>Hornbæk</strong>s absolutte bedste udsigt<br />

fra vor nye vestterrasse.<br />

Åbningstider i klubhuset<br />

1. maj til 17. juni: Åben lørdage og søn- og helligdage kl 11.00-16.00.<br />

18. juni til 15. august: Åben hverdage 17.00-22.00 og lørdage søn- og helligdage<br />

kl. 11.00-22.00.<br />

40 års jubilæum for <strong>Hornbæk</strong> Bådeklub vil blive markeret med et stort<br />

arrangement igennem dagen samt en kæmpe fest om aftenen lørdag den<br />

26. juni. Reserver allerede nu hele dagen og natten i jeres kalender. Endeligt<br />

program for dagen kommer i næste nummer af klubnyt.<br />

Ndr. Strandvej 345<br />

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85<br />

Formand<br />

William Leedgaard<br />

Tlf.: 49 70 49 45<br />

Skovvænget 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: leedgaard@stofanet.dk<br />

Næstformand & Joller<br />

Jens Kristian Pedersen<br />

Tlf.: 49 70 09 69<br />

Stolemagervej 12<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

jkp_hornbeak@hotmail.dk<br />

Kasserer<br />

Ann-Birthe Rasmussen<br />

Tlf.: 49 70 29 33<br />

Ndr. Strandvej 327<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: ann-b@worldonline.dk<br />

Sekretær/PR<br />

Benn Bak<br />

Tlf.: 49 70 32 64<br />

Syrenvej 40<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: bennbak@mail.dk<br />

Kølbåde<br />

Thorkil Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 70 14 19<br />

Borsholmvænget 8 F<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

thorkilratzlaff@hotmail.com<br />

Motorbåde<br />

Hans Erik Nørgaard<br />

Tlf.: 49 70 17 42<br />

Sauntevænget 13 B<br />

e-mail: lillinoergaard@12move.dk<br />

Mini 12:<br />

Ove Hansen<br />

Tlf.: 49 70 28 14<br />

Rødtjørnevej 6<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: ove.el@hansen.mail.dk<br />

klubhus & udlejning<br />

Nis Kragelund<br />

Tlf.: 49 70 12 76<br />

Skovvænget 16C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bådeklub<br />

Tlf.: 49 70 23 98<br />

Havnevej 30<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekbaadeklub.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 7


Fodbold<br />

Postadresse<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF – fodbold<br />

Postbox 48<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Formand<br />

Kaj Flyger<br />

Ndr.Strandvej 285 B<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51 –<br />

29 23 47 51<br />

e-mail: k.flyger@stofanet.dk<br />

kflyger@csc.com<br />

Kasserer<br />

Betina Porsgaard<br />

Søvænget 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05 –<br />

40 72 52 55<br />

e-mail:<br />

bp@hornbaek.danbolig.dk<br />

Styregruppe, ungdom<br />

Ivan S. Jensen (Formand)<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00<br />

e-mail: danijos@mail.dk<br />

Henrik Olsen (Administrator)<br />

Drejervej 17, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

e-mail: henrik@olsen-mail.dk<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Carsten Nielsen (Sportschef)<br />

Spicavej 25, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 31 13 – 40 26 67 69<br />

e-mail: carlo5b@tdcadsl.dk<br />

Jørgen Olsen (Sportschef)<br />

Bødkervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 72<br />

arb. 49 28 38 81<br />

e-mail: bodkervej2@hotmail.com<br />

8 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Træningstider og banefordeling<br />

Mandag 17,30 - 18,45 94 Carsten Nielsen m.fl. 4<br />

17,00 - 18,30 95 Kim Schultz m.fl. 5<br />

18,00 - 19,30 92 A. Sevel, P. Drachmann 3 Vinterbanen<br />

18,30 - 20,00 89-90 Frank Majgaard 5 (opvarm) og 2<br />

17,30 - 19,00 Piger og LP piger Bjørn Hoffmann m.fl. 2<br />

17,15 - 18,30 96 M. Jespersen m.fl. Skolebanen ved Viben<br />

Tirsdag 17,00 - 19,00 91 Jørgen Olsen m.fl. 3 Vinterbanen<br />

17,15 - 18,45 93 Steen Egesø m.fl. 2<br />

19,00 - 20,30 Alle seniorer Morten N., Kim P., Chr. B. 2<br />

Onsdag 17,30 - 18,45 94 Carsten Nielsen m.fl. 2<br />

17,00 - 18,30 95 Kim Schultz m.fl. 5<br />

17,30 - 19,00 97 S. Christoffersen m.fl. 4<br />

17,15 - 18,30 96 Michael Jespersen m.fl. Skolebanenved Viben<br />

17,30 - 18,30<br />

18,45 - 20,00 89-90 Frank Majgaard <strong>Hornbæk</strong> strand, 2<br />

17,30 - 19.00 98-99 Claus Nelsson m.fl. 6 og 7<br />

Torsdag 17,15 - 18,45 93 Steen Egesø m.fl. 2<br />

17,30 - 19,00 Piger og LP piger Bjørn Hoffmann m.fl. 3 Vinterbanen + 5<br />

19,00 - 20,30 Alle seniorer Morten N., Kim P., Chr. B.. 2<br />

Fredag 16,00 - 18,00 91 Jørgen Olsen m.fl. 2<br />

18,00 - 19,30 92 A. Sevel, P. Drachmann 2<br />

Trænere og ledere i fodboldafdelingen<br />

Førstehold<br />

Morten Nygaard, Pilevej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 44 09 – 49 70 00 22 – 23 25 75 79<br />

email: shell.hornbaek@get2net.dk<br />

Kim Porsgaard, Søvænget 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 11 78 – 39 25 65 85 – 21 42 26 43<br />

email: kporsgaard@chubb.com<br />

Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør<br />

49 75 01 03. email:<br />

larsC.christensen@kriminalforsorgen.dk<br />

Andethold<br />

Christian Braunstein, Horsensvej 12, 1 tv., 3000<br />

Helsingør, 22 56 67 84. email:<br />

cbraunstein@jubiimail.dk<br />

Henrik Jensen, Hornebyvej 80, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

22 36 16 35<br />

U/21<br />

Kaj Flyger, Ndr.Strandvej 285 B, 3140 Ålsgårde<br />

49 76 39 37 – 36 14 47 51 – 29 23 47 51<br />

email: k.flyger@stofanet.dk eller kflyger@csc.com<br />

Erik Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 15 90 – 22 25 81 00, email:<br />

gehelmer@post.tele.dk<br />

Massør<br />

Christine Bogattke, Videvænget 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

22 54 43 21.<br />

Old Boys<br />

Poul Lerche, Drejervej 23, 3100 <strong>Hornbæk</strong>. 49 70<br />

44 85 – 21 43 44 75. email:<br />

dk-pl@post.tele.dk<br />

Veteran<br />

Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 15 46 – 20 22 15 75.<br />

Ynglinge årgang 86-87<br />

Træner og spiller med senior.<br />

Junior årgang 88-89-90<br />

Træner:<br />

Frank Majgaard, Villingebækvej 11, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 39 15 – 20 32 38 15, e-mail<br />

hornbaek.vvs.@mail.tele.dk<br />

Holdleder:<br />

Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2 th.,2920 Charlottenlund,<br />

40 52 35 36 – arb. 49 70 35 35, e-mail:<br />

procom@procommerce.com<br />

Drenge årgang 91<br />

Trænere:<br />

Jørgen Olsen, Bødkervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 21 72 – arb. 49 28 38 81, e-mail:<br />

bodkervej2@hotmail.com<br />

Torben Jensen, Stjernevej 29, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 14 20 e-mail kmjensen@worldonline.dk<br />

Karsten Hansen, Slåenvangen 14 A, 3120 Dronningmølle,<br />

49 71 10 70 – 20 95 44 47.


Lilleput årgang 92<br />

Trænere:<br />

Andreas Sevel, Skovvej 15 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 16 54 – 23 42 18 51, e-mail:<br />

dalleoure@yahoo.dk<br />

Peter Drachmann, Søvej 9, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 16 17 – 40 51 77 76<br />

Henrik Kristensen, Heimdalsvej 2, 3000 Helsingør<br />

49 20 36 50 – 40 35 26 50 – arb. 44 54 66 50,<br />

e-mail: Henrik.Kristensen@volvo.com<br />

Holdleder:<br />

Michael Otterstrøm,Tinkerupvej 15,3080Tikøb<br />

49 75 83 30 – 61 61 60 18,e-mail:mio@ramboll.dk<br />

Lilleput årgang 93<br />

11. mands:<br />

Træner Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong>,<br />

49 70 31 21 – 30 28 31 21, e-mail:<br />

egesoe@get2net.dk<br />

Holdledere:<br />

Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 15 81 – 24 67 89 81, e-mail:<br />

jbc@averageadjusters.dk<br />

Ole Lundgren, Holmevænget 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 45 15 – 23 42 42 29, e-mail: ole.lundgren@mail.sprint.com<br />

7-mands:<br />

Leif Høy, Løvvænget 12, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 06 09 – 40 99 88 18, e-mail: lhy@dong.dk<br />

Holdleder:<br />

Henrik Møller, Saronvej 20, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 23 94, e-mail : faltz@tdcadsl.dk<br />

Miniput årgang 94<br />

Hold 1:<br />

Carsten Nielsen, Spicavej 25, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 31 13 – 40 26 67 69, email:<br />

carlo5b@tdcadsl.dk<br />

Michael Malmquist, Ærøvej 6, 3140 Ålsgårde<br />

49 70 99 00 – 51 23 17 35, e-mail:<br />

malmquist@post.tele.dk<br />

Hold 2:<br />

Søren Nielsen, Skovvænget 22 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 00 08 – 23 48 14 20. e-mail:<br />

sn.mf@post.tele.dk<br />

Hold 3:<br />

Torben Pilely, Gøgevej 28, 3120 Dronningmølle<br />

49 71 10 22 – 23 63 84 73, email:<br />

pilely@compaqnet.dk<br />

Martin Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, 3100<br />

<strong>Hornbæk</strong>, 49 70 15 90 – 22 21 45 57, email:<br />

gehelmer@post.tele.dk<br />

Miniput årgang 95<br />

Kim Schuldt, Holmegårdsvej 19 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 42 88 – 23 43 10 43, e-mail:<br />

kim.schuldt@mail.dk<br />

Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13, 3100<br />

<strong>Hornbæk</strong>, 49 70 15 01 – 22 88 06 25, e-mail:<br />

jonathan.rbn@get2net.dk<br />

Mikroput årgang 96<br />

Michael Jespersen, Hjortevænget 5, 3100 <strong>Hornbæk</strong>,<br />

49 70 39 98 – 49 21 22 38 – 40 68 69 44<br />

e-mail: info@industridk.com eller<br />

bretagne@mail.tele.dk<br />

Mikroput årgang 97<br />

Stefan S Christoffersen, Sommervej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong>,<br />

49 70 02 00 – 21 21 40 39, email:<br />

stefan@christoffersen.mail.dk<br />

Morten Bruun, Solvej 5 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 03 00 – 22 20 76 94, e-mail:<br />

morten.bruun@nordea.com<br />

Torben Schultz, Månevej 4 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 28 76 – 40 10 28 76, email: ts@delta.dk<br />

Poder årgang 98<br />

Trænere:<br />

Claus Nelsson, Solvej 14, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 07 76 – 23 72 47 51, e-mail:<br />

nelsson_claus@emc.com<br />

Troels Kjølsen, Sandagerhusvej 134, 3100 <strong>Hornbæk</strong>,<br />

49 76 11 13 – 22 73 30 06, e-mail:<br />

kontor@hammerco.dk<br />

Brian Nielsen, Villingebækvej 4 G, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 76 12 79 – 61 39 22 79, Bo Hjort-Moritzen,<br />

Park Allé 30, 3120 Dronningmølle<br />

49 71 96 13 – 40 98 22 83<br />

Piger årgang 88 og 89-90<br />

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 07 07 – 30 70 71 36, e-mail:<br />

benhoffdk@msn.com<br />

Michael Groser, Ventegodtvej 5, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 40 49 – 28 10 08 16, email:<br />

mg@nordic-solutions.dk<br />

Lilleput piger årgang 91 og yngre<br />

Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 07 07 – 30 70 71 36, e-mail:<br />

benhoffdk@msn.com<br />

Ole Gregersen, Ræveskiftet 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 02 35. email: obn@interket.dk<br />

Tøj og rekvisitter<br />

Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 22 10<br />

Registrering og kontingent – Kontakt<br />

Peter Clausen, Saturnvej 24, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 33 83 – 49 70 89 00.<br />

email: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Bussen<br />

Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

49 70 28 48 – 20 22 71 97. email:<br />

mums.@stofanet.dk<br />

Piger<br />

Bjørn Hoffmann<br />

Hornebyvej 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 07 – 30 70 71 36<br />

e-mail: benhoffdk@msn.com<br />

Seniorformand<br />

Thomas Lynge<br />

Sauntevej 55 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 44 28 – 21 43 60 60<br />

e-mail: thomaslynge@mailme.dk<br />

Sponsorer<br />

Ivan S. Jensen<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00<br />

e-mail: danijos@mail.dk<br />

Sekretær<br />

Peter Clausen<br />

Saturnvej 24<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00 –<br />

22 55 00 25<br />

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 9


Fodbold<br />

God start for seniorholdene<br />

Efter en “stille” sæson sidste år, har seniorspillerne<br />

fået en flot start på denne sæson. På forhånd var<br />

forventningerne ikke så store, idet fremmødet til<br />

træningen i februar og marts ikke var pralende. I<br />

slutningen af marts kom der heldigvis hul på bylden,<br />

og der har siden flere gange været omkring<br />

30 mand til træning.<br />

Begge hold har fået en flot start på turneringen.<br />

Førsteholdet i serie 3 har vundet de tre første<br />

kampe, bl.a. lokalopgør mod Snekkersten og Tikøb.<br />

Det bliver spændende at følge fortsættelsen<br />

og se om man kan følge op på den flotte start.<br />

Andetholdet har vundet to af de tre første kampe,<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning A/S<br />

Ahrendt-Jensen & Søn<br />

Alt i elektriske anlæg<br />

Hvidevareservice<br />

EDB-installationer<br />

10 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

og det er også en meget tilfredsstillende start. Op<br />

til sæsonen nåede man slet ikke at gennemføre en<br />

eneste træningskamp, men som holdets nye træner,<br />

Christian “Sir Alex” Braunstein sagde efter premieresejren<br />

på 12-1. Hvad skal man med træningskampe?<br />

Vi spiller os i form!<br />

På medlemslisten har vi mange gode spillere, og<br />

hvis de prioriterer fodbolden, som de fleste har<br />

gjort i indledningen af sæsonen, kan det blive rigtigt<br />

sjovt.<br />

Det bliver et travlt forår, for udover kampene i serie<br />

3 og i serie 5, er vi også tilmeldt i U/21 turneringen<br />

samt i både Dong Cup og Serie 3 pokalen. Du kan<br />

bl.a. følge udviklingen på www.3100.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong>s serie 3 mandskab<br />

sponseres af Simon Jørgensen<br />

& Søn og sæsondebuterede i<br />

nyt tøj fra H 2 O. Bagest fra venstre<br />

Mads Christiansen, Peter<br />

Marker Frederiksen, Jakob<br />

Frederiksen, Thomas Holm,<br />

Patrick Petersen, Morten Westergaard<br />

og de to trænere<br />

Morten Nygaard og Kim Porsgaard.<br />

Forrest fra venstre<br />

Jacob Hansen, Jan Christensen,<br />

Bo Christensen, Rasmus<br />

Kørner, Marco Panada, Dennis<br />

Nielsen og Morten Egerup.<br />

TV og antenner 49 70 01 75<br />

Havnevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75<br />

ØLPAUSE..!<br />

williams as<br />

BK-revision<br />

Registrerede<br />

Revisorer<br />

Bjarne Kring<br />

Rødtjørnevej 11 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf. 4970 1513<br />

bk@bkrevision.dk<br />

www.bkrevision.dk


Gedden<br />

Klubbladet<br />

Som vi kunne læse i de første sider af bladet i sidste nummer rammer den<br />

reducerede portostøtte hårdt i HIF og vil gøre det økonomisk umuligt, at<br />

sende bladet ud til medlemmer uden for 3100-området.<br />

Da vi har en del medlemmer uden for <strong>Hornbæk</strong> er det selvfølgelig meget<br />

ærgerligt, da jeg mener, at rammen om en forening er et velfungerende og<br />

informativt klubblad.<br />

Vi må dog se i øjnene, at vores forening ikke kan afholde den betydelige<br />

udgift, at udsende klubblade til medlemmer 10 gange om året.<br />

Vi har i bestyrelsen kort drøftet problematikken uden at finde en decideret<br />

løsning på problemet endnu.<br />

Det bedste forslag hidtil er dog, at udsende nyhedsbreve over post og allerhelst<br />

e-mail nogle gange om året.<br />

Til næste bestyrelsesmøde i maj træffer vi en afgørelse.<br />

Allerede nu kan du gøre os en stor tjeneste og skrive til undertegnede, hvis<br />

du ønsker et nyhedsbrev tilsendt over e-mail.<br />

Det vil lette foreningen betydeligt økonomisk og praktisk, men husk det<br />

kun gælder medlemmer uden for 3100-området.<br />

Skriv til T.ratzlaff@12move.dk<br />

Mvh Formanden<br />

Forårs-russe<br />

Den 10. april havde jeg mellem arbejde og påskefrokoster lige et par ledige<br />

timer, så det var oplagt at forsøge at prøve at fange en tidlig karusse.<br />

Fremme ved vandet opdagede jeg det flotte vejr var hundekoldt, og da min<br />

fiskeplads var lige i vinden frøs jeg efter et øjeblik.<br />

I den kraftige vind riggede jeg et standard flåd-tackel til med et stort 2 1 ⁄2<br />

grams antenneflåd til de irriterende bølger.<br />

En 1 ⁄2 dåse jordbær-boostede majs blev lagt ca. 5 meter ud sammen med<br />

200 gram hønsepiller, og så var det ellers bare at vente.<br />

Klubhus:<br />

Per Bjørnsvej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 25 13 20<br />

Mobil: 23 39 23 08<br />

Lindehøj 1<br />

3000 Helsingør<br />

(Adm. & koordination )<br />

T.Ratzlaff@12move.dk<br />

Kasserer<br />

Flemming Nielsen<br />

Tlf.: 48 28 78 05<br />

Kagerupvej 13<br />

3400 Hillerød<br />

(Økonomi)<br />

Flemmingogbirgit@mail.dk<br />

Best. medl.<br />

Erik Ibsen<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

Ll. Ewaldsvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubhus)<br />

Ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Best. medl.<br />

Bjørn Andersen<br />

Tlf.: 49 70 13 95<br />

Mobil: 23 23 56 77<br />

Søvænget 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubture)<br />

Best. medl.<br />

Michael Ogilvie-Bronee<br />

Tlf.: 40 82 24 49<br />

Per Bjørnsvej 20 kld.<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Ogilvie@ofir.dk<br />

Best. medl.<br />

Børge Nilsson<br />

Tlf.: 49 70 11 34<br />

Karetmagervej 34<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. medl.<br />

Henrik Willum Petersen<br />

Tlf.: 21 27 15 08<br />

Karetmagervej 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hwp@mailtdcadsl.dk<br />

www.3100.dk/gedden<br />

e-mail: gedden@dk2net.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 11


Gedden<br />

Efter 2 timers fiskeri var jeg så småt på vej hjemad,<br />

da et forsigtigt hug vækkede min opmærksomhed.<br />

Modhugget afslørede, at karussen var i topform,<br />

da den på det lette grej tog et udløb på over 10<br />

meter.<br />

Jeg troede faktisk, at jeg havde fejlkroget en stor<br />

suder, men ved nettet afslørede fisken sig som en<br />

fantastisk karusse på 1600 gram. Dens forældre<br />

Klubmesterskabet 2004<br />

Husk kystturen den 15. – 16. maj fra kl. 18.00-<br />

10.00 og Ål & Sandart open 19. – 20. juni fra kl.<br />

20.00-05.00.<br />

Kystturen afholdes ved 6. tangvej, og du kan medbringe<br />

eget telt eller sove i Geddens villatelt.<br />

Fiskeriet foregår efter primært hornfisk, havørred<br />

og torsk.<br />

Husk også:<br />

- waders<br />

- kyststang ca. 9 fod, evt fluestang<br />

- hjul med ca. 0,25 mm line, evt fireline<br />

- slanke blink, bobleflåd og sildestykker<br />

- sovepose, evt telt<br />

- engangsgrill med tilhørende pølser.<br />

Bornholmertur 2004<br />

Ved færgen i Ystad måtte vi konstaterer at der ikke<br />

før havde været så mange lystfiskere med, så der<br />

ville nok blive trængsel på pladserne.<br />

Men hva’ det skulle nok<br />

gå alligevel. Vi var selv seks<br />

mand i 2 biler (fossilbanden og<br />

morgenholdet;-) + “ungdomsbanden”<br />

som også kunne tælle<br />

seks mand.<br />

Efter at have pakket ud skulle der<br />

jo fiskes, vinden var denne lørdag<br />

til nordsiden af øen, ihvertfald<br />

for fluefiskere… Valget faldt<br />

på Ypnasted. Der var allerede et<br />

par stykker i forvejen, men Thomas,<br />

Bjørn og undertegnede<br />

kunne vist lige klemme os ind.<br />

Vandtemperaturen kunne ligge<br />

skrabe undersiden af 4 grader så Bjørn’s ørred<br />

12 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

havde vist set nærmere på en guldfisk for flere steder<br />

havde den flotte orange pletter.<br />

Efter den flotte fisk pakkede jeg så småt sammen,<br />

da jeg følte, at jeg havde fået hvad jeg kom efter.<br />

Ét hug er ikke meget på 2 1 ⁄2 times fiskeri, men var<br />

det hele værd, med sådan en fisk.<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Ål & Sandart Open afholdes ved <strong>Hornbæk</strong> Sø.<br />

Tilmelding ved den store bro kl. 1945-2000.<br />

Seniorer 40,-<br />

U/18 20,-<br />

Præmier til største ål og sandart.<br />

Husk også:<br />

- også ikke-medlemmer af Gedden er velkomne<br />

- fiskeri tilladt med op til 4 stænger<br />

- varmt tøj til natten<br />

- regnorm og skaller til agn<br />

- varm te eller kaffe<br />

- kanelgifler<br />

- sandarter ses gerne genudsat<br />

- fisk kan indvejes løbende under konkurrencen.<br />

Formanden<br />

på et tidspunkt måtte Nic’s glimmerreje variant på<br />

forfanget.<br />

Der gik vel et halv times tid før en nedgænger på<br />

60-65 cm. faldt for fristelsen. Just<br />

da huskede jeg hvor fangstnettet<br />

lå… hjemme i skuret (fjols tsk. tsk.)<br />

Nå der var heldigvis en bølge der<br />

meget behændigt landede fisken<br />

på en klippe hvorfra den hurtigt<br />

kunne gendusættes. Det startede<br />

jo godt nok med fisk på 1. dagen.<br />

Efter at have talt med andre fiskere<br />

der havde været på Øen i en<br />

uges tid, blev det mere til at det<br />

måtte være begynderheld.<br />

Dagene gik med diverse nedgængere<br />

indtil Bjørn nuppede en<br />

flot fisk på 1,9 kg og 54 cm. Den<br />

første blanke fisk hjalp noget på<br />

motivationen.


Onsdag var vinden igen til fiskeri på “hjemmebanen”<br />

dvs. Kødtønden, sommerodden og Stenodden.<br />

Nu var det også muligt med flue. Jeg havde<br />

dagen før fået en nedgænger lige til venstre for<br />

Sommerodden på ret lavt vand og der havde også<br />

været en del følgere der. Peter fik også en blankfisk<br />

men desværre en genudsætter. Det var så der<br />

jeg startede fiskeriet da der måske var nogle fisk<br />

endnu. Sørme om ikke en lille fisk på 45-46 cm.<br />

lige over kiloet lod sig friste at en krydsning mellem<br />

en dræberreje og en Grimling, det gik nemt uden<br />

net. Det var hvad det kunne blive til den formiddag.<br />

Eftermiddagens fiskeri startede samme sted da<br />

der var optaget på både Stenodden og Sommerodden.<br />

Ret hurtigt forlod de 2 der havde været på<br />

Stenodden pladsen, så i rask trav forlod jeg Gunner<br />

og gik hen mod Stenodden. Det var på Stenodden<br />

jeg fik min PR sidste år på 3,3 kg.<br />

Efter at have fisket en times tid eller mere med div.<br />

fluer i alle afskygninger måtte der noget mere drastisk<br />

til. Valget faldt på en nybunden “Klympen” fra<br />

det seneste Sportsfiskeren's artikel om X-flies. Det<br />

var den skrabede udgave kun med kobbertråd og<br />

dubbing. Den eneste brune variant kom på forfanget<br />

på trods af at det var med meget tyk kobbertråd,<br />

en rigtig bundskraber.<br />

Jeg havde fået stavlet mig op på en sten så jeg<br />

kunne fiske vindsiden (den venstre) grundigt af og<br />

der gik vel ikke mere end 7-8 kast før der var hug.<br />

Nu faldt tanken igen på det net der lå hjemme i<br />

<strong>Hornbæk</strong>… Der var også lige lovlig meget skydeline<br />

i kurven til at det kunne rulles op uden kludder.<br />

Det viste sig hurtigt ikke at være noget problem,<br />

fisken satte i et udløb jeg ikke har været ude for før.<br />

Skydelinen forsvandt ud gennem topøjet på min<br />

#6 stang. Nu måtte det briste eller bære, ind til<br />

stranden skulle jeg.<br />

Den ville vist ikke lade sig lande uden net. Det er<br />

ikke nemt at komme ind i en fart med en halvt vandfyldt<br />

linekurv og vadestokken flagrende mellem<br />

stenene og benene. Halvvejs inde var det som om<br />

at fisken var mere medgørlig og jeg stoppede og<br />

fik igen min skydeline at se. Dog ikke så længe da<br />

fisken tog endnu et udløb et godt stykke ind i baglinen.<br />

Vel inde på stranden var fisken ved at være<br />

halvmør og jeg fik den at se for første gang. Uha...<br />

Den var større end jeg havde fanget før, uden net<br />

skulle den lidt længere hen ad stranden hvor den<br />

kunne kanes ind. Det ville den dog ikke være med<br />

til, den trak tilbage mod de store sten på odden.<br />

Der var kun en ting at gøre, ud på ydersiden af fis-<br />

ken og med højrebenet skubbe/sparke den op på<br />

det tørre. Den kom ikke så langt op som jeg ønskede,<br />

så jeg kastede stangen fra mig, greb fisken<br />

begge hænder og løb/faldt op midt på stranden.<br />

Nu var den sikker, jeg tror at man kunne høre mit<br />

juhu råb helt til Rønne. Nu skulle jeg bare hjem til<br />

sommerhuset,påvejenmødtejegThomasogsammen<br />

fik vi målt den til 80 cm. Et par hundrede meter<br />

før sommerhuset blev Bjørn kaldt op over “fiskewalkien”<br />

og bedt om at skænke et par skarpe;-) da<br />

pulsen stadig var omkring 240 (tror jeg;-)<br />

Velhjemme ved huset blev fisken vejet til 5,6 kg…<br />

Den aften fiskede jeg ikke mere, ej heller næste formiddag,<br />

da der var lidt tømmermænd der skulle<br />

plejes;.)<br />

Det blev ikke til flere fisk for mit vedkommende,<br />

men man skulle være et skarn om man klagede.<br />

Fredag aften fik Peter en stor fisk på Hvideodde,<br />

det var desværre en nedgænger så den fik også<br />

friheden igen. Lørdag morgen var der hjemtur på<br />

programmet så det blev ikke til mere fiskeri. Rent<br />

antalsmæssigt var det ikke den bedste tur, vi fik vel<br />

8-9 fisk ialt. Tak for en god tur med hyggeligt samvær…<br />

Det er jo heller ikke at kimse af.<br />

Christian<br />

Ps. Efter hjemkomsten er der flere der har pointeretatdesyntes<br />

fisken lignede en laks når de har set<br />

billederne. For at be eller afkræfte dette har jeg<br />

sendt en skælprøve til Danmarks Sportsfiskerforbund,<br />

men svaret er ikke kommet i skrivende stund.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 13


Golf<br />

<strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

Bøtterupvej 2C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4975 9570<br />

Fax 4975 9571<br />

E-mail: hgolf@worldonline.dk<br />

Sekretariat<br />

Forretningsfører: Steen Andersen<br />

Sekretær: Birgit Aaholm<br />

Web-adresse<br />

www.hornbaekgolf.dk<br />

Greenkeeper<br />

Louis Jakobsen, tlf. 4975 9574<br />

Restaurantchef<br />

Gunilla Holm, tlf. 4975 9578<br />

Shoppen<br />

Tlf. 4975 9572<br />

Formand:<br />

Niels Erik Clausen<br />

Tlf.: 20 11 72 35<br />

clausen@postkasse.com<br />

Næstformand:<br />

Kim Parsberg Jakobsen<br />

Regel- og handicapudvalget.<br />

Edb-ansvarlig.<br />

Web-master.<br />

Tlf.: 60 76 55 15<br />

kpj@post.tele.dk<br />

Kasserer:<br />

Alice Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 82 68<br />

altani@tele.dk<br />

14 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Turneringsresultat<br />

Åbningsturneringen, som blev sponseret af SHOPPEN, blev spillet søndag<br />

den 4. april i et rigtigt aprilvejr. Selvom det for mange var første gang<br />

på ‘rigtig’ bane i lang tid, var resultaterne meget fine:<br />

A-rækken:<br />

1. Dennis Jeppesen 35 p.<br />

2. Søren Petersen 35 p.<br />

3, Jørgen Grumstrup 34 p.<br />

B-rækken:<br />

1. Claus G. Rasmussen 39 p.<br />

2. Niels E. Clausen 36 p.<br />

3. Peter Langkilde 35 p.<br />

C-rækken:<br />

1. Jesper Nielsen 39 p.<br />

Tidsbestilling<br />

Når du skal booke tid eller udskrive kvittering på terminalen i sekretariatet,<br />

skal du nu bruge dit nye DGU-kort og den medfølgende PIN-kode. Hvis<br />

du har glemt din PIN-kode, kan du få en ny i sekretariatet. Du kan godt<br />

komme ind i systemet uden DGU-kortet, men du skal stadig kunne PINkoden.<br />

Når du skal på www.gobook.dk skal du for fremtiden også bruge<br />

din nye PIN-kode som password, hvilket nok vil glæde mange, der har syntes,<br />

det var for nemt, at gætte en anden persons password.<br />

Der har været nogle problemer rent Edb-mæssigt med systemet, men de<br />

skulle meget gerne være fjernet på nuværende tidspunkt, men husk: tjek<br />

din bestilte tid med jævne mellemrum, og hvis det skulle være gå galt, når<br />

du kommer til Bøtterup, så bevar roen og lad ikke din frustration gå ud over<br />

andre, men vær fleksibel, så alle alligevel kommer ud at spille.<br />

Regelundervisning<br />

Regel- og Handicapudvalget er ved at tilrettelægge forårets regelundervisning.<br />

Hvis du vil deltage, så giv udvalget eller sekretariatet besked om<br />

dette. Husk at bl.a. regelprøve skal være bestået før bagmærke kan erhverves.<br />

De øvrige prøver er: praktikprøven og baneprøven.<br />

Vinderen af A-rækken i årets første turnering.<br />

2. Lis Rasmussen 37 p.<br />

3. Tage Nielsen 30 p.<br />

D-rækken:<br />

1. Jens Linnemann 38 p.<br />

2. Mads Kofod 36 p.<br />

3. Jørn Holding 31 p.<br />

E-rækken:<br />

1. Frederik Larsen 34 p.<br />

2. Torkil Holm 26 p.<br />

3. Hanne Hart Hansen 21 p.


Green pas golfere<br />

På DGU’s repræsentantskabsmøde blev det besluttet at indføre begrebet<br />

green pas golfer. Dette dækker over en golfspiller, som har erhvervet sig et<br />

golfkørerkort og dermed fået tildelt et handicap, men som ikke er medlem<br />

af nogen klub (typisk et ventelistemedlem i en golfklub), men som med<br />

dette ‘kørekort’ i hånden kan knytte sig til en klub (hvis eneste opgave er<br />

at føre vedkommendes hcp.) og dermed spille green-fee i de klubber, der<br />

har sagt ja til at modtage green pas golfere. <strong>Hornbæk</strong> Golfklub er en af<br />

disse klubber, og vi tager i mod green pas golfere på lige fod med alle andre<br />

green-fee gæster. Vores træner og begynderudvalg har stillet sig til rådighed<br />

for uddannelse af personer, som er opført på vores venteliste, så de<br />

kan få et ‘golfkørekort’.<br />

Forårslejr for juniorerne<br />

I dagene op til påsken holdt vores juniorer træningslejr, hvor Ulrik og hjælpere<br />

sørgede for, at de unge mennesker både fik øvet det tekniske og fik<br />

spillet på banen. Ca. 50 juniorer deltog i strabadserne, der sluttede med<br />

præmieoverækkelser. De yngste spillede 3 turneringer over 9 huller og<br />

vinderen blev Emilie Boye Kjær med sammenlagt 72 p., vinderen af 3 gange<br />

18 huller (som de ældste spillede) blev Simon Petersen med i alt 110 p.<br />

Nyt fra bestyrelsen<br />

Der har været afholdt et forretningsudvalgsmøde (formand, kasserer, revisor<br />

og forretningsfører) siden sidste klubblad og punkterne der blev drøftet<br />

var: Budget (overholdes), Green pas golfere (omtalt andetsteds), udsendelse<br />

af klubblad (se sidste klubblad), starterhus skal snarest males,<br />

og der skal indlægges el. og edb., der er skiftet samarbejdspartnere med<br />

hensyn til sikkerhed og affaldshåndtering, hvilket giver klubben en god årlig<br />

besparelse. Næste FU-møde 8. juni.<br />

Bygningsudvalget er i fuld gang med at indhente tilbud på opførelsen af<br />

toiletbygning ved 10. teested, så inden længe kan byggeriet gå i gang.<br />

Indlæg fra et medlem med overskriften:<br />

Green Fee<br />

I lyset af de på generalforsamlingen diskuterede punkter (samarbejde<br />

mellem nordsjællandske klubber samt øget rabat for spil med medlemmer),<br />

vil jeg gerne gøre følgende gældende:<br />

Hr. og fru Horneby (medlemmer af <strong>Hornbæk</strong> Golfklub) og hr. og fru Helleby<br />

Nogle glade præmiemodtagere ved golfklubbens træningslejr i påskeferien.<br />

Baneudvalget:<br />

Jørgen Jensen<br />

Tlf.: 49 70 30 58/<br />

46 30 01 43<br />

jj@jjstenoggrus.dk<br />

Begyndere og Juniorer:<br />

Flemming Andersen<br />

Tlf.: 49 70 26 48<br />

sufle8@tiscali.dk<br />

Turneringsudvalget:<br />

Marianne Schubert<br />

Tlf.: 45 80 30 09<br />

msc@datea.dk<br />

Presse og Information:<br />

Henning Andersen<br />

Tlf.: 49 70 24 74/<br />

46 30 01 40<br />

klogha@post.tele.dk<br />

Bygningsudvalget:<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 01 57<br />

mt@mtbyg.dk<br />

Eliteudvalget:<br />

Michael Kramer<br />

Tlf.: 44 65 12 18<br />

michael.kramer@sybase.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 15


Golf<br />

(medlemmer af Helsingør Golfklub) er blevet gode<br />

venner, og vil gerne spille golf med hinanden, og<br />

gerne et par gange om ugen, men dette er desværre<br />

ret kostbart.<br />

Tal omkring deres spil er som følger:<br />

For fam. Helleby 30 uger á 2 x (350-100) = 15.000<br />

kr. Familierne spiller skiftevis hos hinanden, hver<br />

onsdag og torsdag kl. 8.00, d.v.s. at deres spil<br />

samlet set ikke er nogen ekstra belastning af<br />

banerne, da den ekstra tid der er den ene dag,<br />

udlignes af spil på fremmed bane dagen efter.<br />

Nu kan man vælge at se på sagen med bogholderøjne,<br />

at <strong>Hornbæk</strong> Golfklub har mistet 30 x 2 x<br />

100 = 6.000 kr., eller man kan se det med reelle<br />

øjne, nemlig at klubben har tjent 15.000 kr., tjent<br />

uden nogen form for ekstra ydelse… er dette rimeligt?<br />

Lad os nu se overordnet på green-fee, for <strong>Hornbæk</strong>s<br />

vedkomne er det ca. 1.800.000 kr., hvilket<br />

svarer til en kontingentstigning på ca. 1.900 kr. pr.<br />

medlem. Tallene er måske ikke de samme over<br />

hele landet; men sikkert er det, at kontingent +<br />

green-fee er langt de største indtægtskilder. Ligeledes<br />

er det klart, at når man spiller på fremmed<br />

bane, belaster man ikke sin egen bane. Det er altså<br />

klargjort, at der kun er os selv (medlemmer af<br />

DGU), der betaler både kontingent og green-fee.<br />

Så sagen er, hvor meget skal man betale for den<br />

fornøjelse det er at spille på fremmed bane, er det<br />

‘value for money’, at skulle betale 450 kr. eller 25<br />

kr. pr hul, for at spille på vores ellers absolut dejlige<br />

bane.<br />

Nej, lad os få nogle fornuftige gree-feepriser og<br />

rabatter, det kunne jo være, at det ville bevirke, at<br />

den samlede gren-feesum, og den samlede belastning<br />

af banerne, ville være status quo, idet en<br />

masse golfspillere ville spille mere på fremmede<br />

baner til glæde og gavn for alle DGU medlemmer.<br />

Dette er måske noget visionært, men dog bedre<br />

16 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

end ‘at sammenligne os med andre’, det kommer<br />

vi ikke videre af.<br />

Til slut vil jeg ikke håbe, at den fine og fair ordning,<br />

der gør at bestyrelsesmedlemmer i klubber under<br />

DGU, kan spille gratis i de fleste danske golfklubber,<br />

bliver en sovepude for de samme bestyrelsesmedlemmer,<br />

der burde være forgangsmænd/kvinder,<br />

for en udvikling af golfen til glæde<br />

for os alle.<br />

Med en tro på, at lignende forslag på generalforsamlingen<br />

næste år vil samle flere stemmer,<br />

ønskes I alle et godt golfår, med mange fornøjelige<br />

timer på egen såvel som på fremmede bane.<br />

Med venlig hilsen<br />

Medlem nr. 14 Gunnar Larsen<br />

Demo-dage med Shoppen<br />

Shoppen har demo-dage på drivingrange onsdag<br />

5. maj kl. 12.00-16.00 (Callaway, Cleveland, Cobra,<br />

Titleist) og lørdag 8. maj kl. 13.00-16.00 (Ping).<br />

Bagskabe udlejes<br />

Er du træt af at fragte din golfbag frem og tilbage?<br />

Du har i så fald stadig mulighed for at leje et af de<br />

øvre bagskabe. Prisen er 375 kr. årlig og et depositum<br />

på 300 kr. Er du interesseret kan du henvende<br />

dig i sekretariatet.<br />

> HORNBÆK HELSE<br />

Zoneterapi<br />

Sports- og fysiurgisk massage<br />

KIRSTEN CHRISTENSEN<br />

Øresundsvej 20, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Telefon 4970 0842, 4019 4970


4F Foreningen for forhenværende formænd<br />

4F – Aktivitetskalender – 2004<br />

15. maj: Golftur til Havreholm – vi mødes i <strong>Hornbæk</strong> Golfklub – kl. 8.00.<br />

4. juni: Storelegedag – vi mødes i det gamle klubhus – kl. 18.00.<br />

8. august: Den Hvide skovtur – vi mødes på havnen / Bådeklubben – kl. 10.00.<br />

?? september: Travbanen bag kulissen – nærmere herom senere.<br />

26. november: juleafslutning – nærmere herom senere.<br />

<strong>Hornbæk</strong> Scenen<br />

Vh – Thomas<br />

Næstformand<br />

Ellen Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 14 76<br />

Skovvej 2<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Kasserer<br />

Michael Kørner<br />

Tlf: 49 70 10 82<br />

Løvvænget 18 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 01 57<br />

Holmegårdsvej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Lone Bruun<br />

Tlf: 49 70 24 46<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Henning Andersen<br />

Tlf: 49 70 24 74<br />

Hornebyvej 59<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Næstformand<br />

Jacob Scheel<br />

Bødkervej 26<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 40 91 99 58<br />

E-mail:<br />

scheel_@hotmail.com<br />

Kasserer<br />

Lone Bruun<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 24 46<br />

E-mail:<br />

lone-bruun@mail.tele.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 17


Viden er god<br />

medicin<br />

– spørg på<br />

apoteket<br />

Sauntevej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 49 70 00 62<br />

49 70 25 48<br />

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!<br />

Kim Lykkegaard<br />

Bygningskonstruktør<br />

Blomsterværkstedet<br />

Jensen Jensen<br />

Havnevej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

49 75 50 90<br />

Rådgivning · Renovering<br />

Om- og tilbygninger · Byggestyring<br />

Døre og vinduer<br />

Holmegårdsvej 3 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

DYHL ELECTRIC<br />

• Lys<br />

• Kraft<br />

• EDB<br />

• Nybygning/ombygning<br />

HORNBÆK<br />

49261563 - 2711 7700<br />

KØRESKOLE<br />

Små hold<br />

DVD undervisningsudstyr<br />

Engholmvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 49 25<br />

Fax 49 70 49 23<br />

Kirsten Stilling<br />

Lodsensvej 5<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekkoereskole.dk<br />

Medlem af DKU


NYT<br />

FRA<br />

<strong>Hornbæk</strong> Kirke & Sogn<br />

Gudstjenester<br />

Maj:<br />

9. Maj 4. s. e. påske kl. 10. Bodil Olesen. Konfirmation.<br />

8. b<br />

16. Maj 5. s. e, påske kl. 10. Kristian Hein.<br />

Konfirmation. 8. c<br />

20. Maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10. Kristian<br />

Hein<br />

23. Maj 6. s. e. påske kl. 10. Kristian Hein<br />

30. Maj Pinsedag kl. 10. Bodil Olesen<br />

31. Maj 2. Pinsedag. Kl. 10. Bodil Olesen<br />

Juni:<br />

6. juni Trinitatis kl. 10. Bodil Olesen<br />

Katekismusklummen<br />

Komme dit Rige<br />

Når man taler om Guds rige, er det svært at gøre<br />

det uden at sammenligne med det rige, det land,<br />

vi selv bor i og de riger, vi har kendskab til på den<br />

ene eller den anden måde. Det er også forholdsvis<br />

let at pege på, hvad der skal til, for at vi kan sige,<br />

at det rige, vi bor i, er et godt og retfærdigt rige?<br />

Der skal mad på bordet, tøj på kroppen, der skal<br />

fred og gode livsbetingelser til. Og et godt styre,<br />

naturligvis.<br />

De fleste mennesker kan se uretfærdighederne i<br />

deres eget land og andre lande. De har derfor<br />

drømme eller visioner om et bedre liv og et bedre<br />

samfund. Erfaringen viser, at der er brug for visioner<br />

om et rige, hvor alle kan komme til orde og<br />

have samme muligheder.<br />

Håbet om en sådan verden kommer til udtryk i<br />

vore bønner og vore drømme. Mange mennesker<br />

har drømt om forandringer i deres eget land. Som<br />

eksempler kan nævnes den sorte amerikanske<br />

præst og borgerretsforkæmper Martin Luther<br />

King, Nelson Mandela i Syd Afrika og – aktuelt<br />

her hos os – den europæiske vision om et kontinent<br />

uden krig og splittelse etc.<br />

Visionen<br />

Columbus havde en vision og drog med sine skibe<br />

mod vest for at finde en ny søvej til Indien – men<br />

han fandt noget helt andet end forventet: En ny<br />

13. juni 1. s. e. trinitatis. Bodil Olesen<br />

20. juni 2. s. e. trinitatis. Bodil Olesen<br />

27. juni 3. s. e. trinitatis. Bodil Olesen<br />

Gudstjenester på Bøgehøjgård:<br />

Torsdag den 6. maj og torsdag den 3. juni er der<br />

gudstjeneste med altergang kl. 14.30 i pejsestuen<br />

på Bøgehøjgård.<br />

Bibeltime på Bøgehøjgård:<br />

Torsdag den 27. maj og torsdag den 17. juni kl. 14<br />

er der bibeltime i pejsestuen på Bøgehøjgård.<br />

verdensdel. For europæerne blev verden pludselig<br />

større og anderledes. Desværre kom det hurtigt til<br />

at dreje sig om magt og guld, og den blanding kostede<br />

millioner af indianere livet.<br />

Martin Luther King havde en drøm om et samfund<br />

med lige muligheder og rettigheder for sorte<br />

og hvide amerikanere – og det kostede ham livet.<br />

Martin Luther Kings drøm i august 1963:<br />

“Vi står over for dagens og morgendagens vanskeligheder,<br />

men alligevel siger jeg til jer i dag: Jeg<br />

har en drøm. En drøm, som er rodfæstet i det amerikanske<br />

folk. Jeg drømmer om, at denne nation en<br />

dag vil rejse sig og i sandhed leve efter sin troserklæring:<br />

Vi tror i sandhed som noget helt selvfølgeligt,<br />

at alle mennesker er skabt lige… Jeg drømmer,<br />

at mine fire små børn en dag skal leve i et land,<br />

hvor ingen vil blive vurderet efter hudfarve. Jeg<br />

drømmer om, at en dag skal alle dale fyldes, alle<br />

bakker og bjerge sænkes. De vildsomme veje blive<br />

farbare og de krogede stier blive lige…I en sådan<br />

tro vil vi arbejde sammen, bede sammen, kæmpe<br />

sammen, gå i fængsel sammen, stride sammen for<br />

friheden – og vide, at en dag vil vi blive frie. Når<br />

vi lader friheden kime fra alle byer og landsbyer,<br />

fra alle stater og hovedstæder, da fremskynder vi<br />

dagen, hvor alle Guds børn, sorte mennesker og<br />

hvide mennesker, jøder, hedninger, protestanter<br />

og katolikker vil kunne tage hinanden i hænderne<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 19


og synge den gamle sang: Frihed til sidst. Almægtige<br />

Gud, endelig er vi fri”.<br />

Martin Luther King kaldte sin vision en drøm. Og<br />

drømme har meget at gøre med det, Bibelen kalder<br />

Guds rige.<br />

Guds rige er ikke noget,vi selv kan skaffe eller sætte<br />

i værk. Men vi kan være dets medarbejdere.<br />

F.eks. når forældre modtager et lille nyfødt barn<br />

kan de føle, at de er tæt på Guds rige. Når man<br />

pludselig oplever omsorg i en svær situation eller<br />

barmhjertighed fra en uventet kant. Når en uven<br />

beder om undskyldning og vil forsone sig. Når et<br />

øjeblik med et andet menneske er så godt, at tiden<br />

fyldes og nærmest går i stå. Når viljen til liv sejrer<br />

over dødbideriet.<br />

Luther sagde følgende om Fadervors anden bøn:<br />

Komme dit rige?<br />

Hvordan sker det? Når den himmelske Fader giver<br />

os sin Helligånd, så vi ved hans nåde, tror hans hellige<br />

ord og lever efter Guds vilje her og hisset, i tid<br />

og evighed.<br />

Når bønnen “komme dit rige” bedes i “Fadervor”,<br />

er det et udtryk for den bedendes vision eller drøm<br />

eller håb om, at alt en gang må forandres. Drømmen<br />

om et rige, hvor ulven græsser sammen med<br />

lammet og hvor der er fred overalt i verden trives<br />

stadig hos mennesker. Men mest som en drøm.<br />

Bønnen skal derfor nok også ses som et udtryk for<br />

ønsket om at kunne se Guds rige der, hvor det faktisk<br />

viser sig i glimt. Når mennesker erfarer kærlighed,<br />

glæde, trøst og medleven. Kort sagt: Der,<br />

hvor følelsen af, at der er noget, der er større end<br />

én selv, er på færde, der kan man ane Guds rige i<br />

glimt. Disse glimt giver næring til håbet om bøn-<br />

20 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

nen om, at Guds rige en gang må komme, ikke<br />

stykkevis og delt, men fuldt og helt.<br />

Når det sker, bliver det, som Jesus sagde det i<br />

“bjergprædikenen”:<br />

Salige er de fattige i ånden,<br />

for Himmeriget er deres.<br />

Salige er de, som sørger,<br />

for de skal trøstes.<br />

Salige er de sagtmodige,<br />

for de skal arve jorden.<br />

Salige er de,som hungrer og tørster efter retfærdigheden,<br />

for de skal mættes.<br />

Salige er de barmhjertige,<br />

for de skal møde barmhjertighed.<br />

Salige er de rene af hjertet,<br />

for de skal se Gud.<br />

Salige er de, som stifter fred,<br />

for de skal kaldes Guds børn.<br />

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,<br />

for Himmeriget er deres.<br />

Eller som Paulus udtrykte det i 1. Kor. 13:<br />

”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da (nemlig<br />

når Guds rige kommer) skal vi se ansigt til ansigt;<br />

nu kender jeg stykkevis,men da skal jeg kende fuldt<br />

ud, ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud. Så bliver<br />

da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem<br />

er kærligheden.<br />

Salmer, der handler om Guds rige<br />

DDS 278: Midt iblandt os er Guds rige. Om det<br />

usynlige rige, der i troen er os nær (v. 3).<br />

279: O kristelighed. Om troen som er “den gyngende<br />

bro” mellem de to riger (v. 4).<br />

692: Vågn op og slå på dine strenge. Om borgerskabet<br />

i de to riger (v. 2).<br />

Bodil Olesen<br />

Den kæmpe store biografsal i Imperial var næsten<br />

fyldt op. Rigtig mange var gået i biografen denne<br />

aften.Under forestillingen kom nogle med højlydte<br />

udbrud af harme og væmmelse.Andre græd, snøftede<br />

og dækkede med jævne mellemrum øjnene<br />

med hænderne. Andre igen forsøgte efter bedste<br />

evne at finde andre grimasser, som der passede.<br />

Og enkelte udvandrede fra biografen. Men der var<br />

ingen, der forlod Imperial den aften uden at være<br />

blevet berørt på den ene eller den anden måde.<br />

Det var i hvert fald mit indtryk, da jeg var inde at<br />

se The Passion Of The Christ.


Jeg mener ikke, at man kan sige om The Passion<br />

Of The Christ, at det er en god film.Hvis man med<br />

en god film mener, at man efter at have set den kan<br />

læne sig tilbage og nydefuldt genkalde sig de forskellige<br />

scener, det gode skuespil og den virkningsfulde<br />

pointe.<br />

Det er filmen simpelthen alt for voldsom til.<br />

Men hvis man med en god film, mener en film, der<br />

gør indtryk og som man er nødt til at forholde sig<br />

til, så er The Passion Of The Christ en fremragende<br />

film. For den er umulig at forholde sig neutral til.<br />

Filmen fortæller en historie, som de fleste jo ellers<br />

kender godt, nemlig Jesu lidelseshistorie.De sidste<br />

timer af hans liv fra tilfangetagelsen i Getsemane<br />

have til korsfæstelsen på Golgatha. Den bibelske<br />

lidelsesberetning er en beretning om grov tortur,<br />

der ender i én af de mest smertefulde henrettelsesmetoder<br />

man kender; korsfæstelsen. Det er en<br />

beretning om Jesus, der bliver dømt af det jødiske<br />

religiøse establishment, pisket og hånet af romerske<br />

soldater og endelig svigtet af landets øverste<br />

embedsmand.<br />

Og skulle man have glemt eller har man måske<br />

aldrig rigtig forstået, at det var det, der skete: Jesus<br />

led og døde for vores skyld, ja, så vil man have fået<br />

det slået fast med – havde jeg nær sagt – nagler efter<br />

at have setThe Passion OfThe Christ, der udover<br />

den bibelske lidelsesberetning også indeholder<br />

overleveringer fra den katolske legendetradition.<br />

Man følger i filmen hvorledes tilfangetagelsen af<br />

Jesus foregår og allerede her lægges der blodigt ud<br />

med Peters afhugning af den romerske soldats<br />

Malkus’ øre og siden følger vi den fortættede historie<br />

frem den dens afslutning.<br />

The Passion of The Christ vil i al sin enkelhed fortælle<br />

lidelseshistorien og den vil gøre det på en realistisk<br />

måde, hvor intet skjules, intet slibes til og<br />

intet forfines for den ømskindede eller nervesvage<br />

tilskuer.<br />

Den vil fortælle historien om lidelsen som den var.<br />

Og det gør den.<br />

Den skildrer farisæerne, der koldt og kynisk går<br />

efter at udslette ham, der skænder deres gudsbillede.<br />

Den skildrer folkemængden, der bare vil se<br />

blod og skriger: “Korsfæst ham. Korsfæst ham.”<br />

Den lader os se hvorledes grove og totalt afstumpede<br />

romerske bødler molesterer det legeme, der<br />

tilhørte Guds egen søn. Og i særlig grad dvæler filmen<br />

ved via Dolorosa – Jesu lange vandring op til<br />

Golgatha med korset.<br />

Volden, grovheden, pinen bliver ved og ved.<br />

Udmales igen og igen. Og man sidder dér i biografsalen<br />

og tænker sammen med alle de andre:<br />

“Så stands dog! Nu er det nok! Lad være med at<br />

piske,slå,tæske mere! Stop det!”Men lige lidt hjælper<br />

det.<br />

Man kan godt sige, at The Passion Of The Christ<br />

er en meget kødelig film. For den insisterer på, at<br />

Jesu lidelse ikke bare var noget intellektuelt eller<br />

åndeligt, som vi bare kan nøjes med at forholde os<br />

intellektuelt eller åndeligt til.<br />

Nej, Jesu lidelse var virkelighed.<br />

Den var kød og blod, krop og flænset hud.<br />

Selvom filmen er amerikansk, tales der aramæisk<br />

(som jøderne på Jesu tid gjorde det) og latin (som<br />

romerne gjorde det), hvilket er en stor gevinst,<br />

fordi det er med til at underbygge realismen i det<br />

hele.<br />

Filmens instruktør Mel Gibson koncentrerer sig<br />

næsten udelukkende om langfredag. Der bliver<br />

således egentlig ikke tydet noget for os. Ikke forklaret<br />

noget for os. Der bliver ikke diskuteret teologi.<br />

Lidelsen står der bare som en konstatering.<br />

Dette var den virkelighed, der blev Guds søn til del<br />

for vor skyld.<br />

Færdig!<br />

Men i den sidste scene i filmen får vi et enkelt lille<br />

kort udblik til den opstandne Kristus i graven<br />

påskemorgen, og derfor kan man godt betragte<br />

The Passion of the Christ som en filmisk langfredagsprædiken.<br />

Den forkynder kristendom for os<br />

og den gør det med brug af moderne teknik, hjælpemidler,<br />

stunts, splattereffekter, special effects og<br />

andre virkemidler. På samme måde som enhver<br />

prædikant jo i sin prædiken gør brug af virkemidler<br />

for at få sit budskab så klart og tydeligt igennem<br />

som muligt.<br />

Og Mel Gibson er en gudsbenådet prædikant.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 21


Praktisk Information<br />

Sognepræst, kbf.<br />

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Træffes i <strong>Hornbæk</strong> Præstegård kl. 11-12 tirsdag<br />

til fredag samt torsdag kl.17-18.<br />

Tlf. 49 70 00 35.<br />

Sognepræst<br />

Kristian Hein.Træffes på kontoret Orøvej 24,<br />

3140 Ålsgårde.Tirsdag, onsdag og fredag<br />

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18.<br />

Tlf. 49 70 71 65.<br />

Kordegn<br />

Helle Winter, kontor Hornebyvej 4,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.Træffes mandag-fredag<br />

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.<br />

Tlf. 49 76 19 60.<br />

Organist<br />

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 75 04 00.<br />

Kirkesanger<br />

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,<br />

3000 Helsingør.Tlf. 49 21 96 73.<br />

Kirketjener<br />

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 70 06 83.<br />

Menighedsrådet<br />

Formand<br />

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 70 04 31.<br />

Kirkeværge<br />

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf. 49 70 49 02.<br />

Gaver til kirkebladet modtages med tak:<br />

Giro 5188733.<br />

22 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Praktiske oplysninger<br />

Fødsler<br />

skal registreres i det sogn, hvor moderen<br />

bor, d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,<br />

skal anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor<br />

fødslen har fundet sted.<br />

Forældreanmeldelsen, som af jordmoderen bliver<br />

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand afleveres<br />

til kordegnen inden to døgn, sammen med<br />

forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest<br />

eller ansvars- og omsorgserklæring medbringes.<br />

Navngivning ved dåb<br />

sker efter henvendelse til præsten i det sogn, hvor<br />

dåben skal finde sted.<br />

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem<br />

dåbsvidner (barnets faddere), sendes til kordegnen<br />

Navngivning uden dåb<br />

Ske ved den/de, der har forældremyndigheden<br />

henvender sig til kordegnen og udfylder<br />

en særlig formular.<br />

Husk, at ifølge navneloven skal barnet have et<br />

navn inden seks måneder efter fødslen.<br />

Vielse<br />

Man henvender sig først til vielseskontoret i brudens<br />

bopælskommune, hvor man får udstedt en<br />

prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester<br />

afleveres til kordegnen.<br />

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.<br />

Begravelse<br />

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt<br />

Begravelsesforretning/bedemand.<br />

Dødsfald i <strong>Hornbæk</strong> sogn anmeldes til kordegnen,<br />

også selvom begravelsen skal foregå<br />

andetsteds.


Helsingør<br />

svømmehal<br />

Offentlige tider:<br />

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00<br />

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00<br />

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00<br />

Motionssvømning:<br />

Mandag til og med fredag 06.30-08.00<br />

Samt onsdag 20.00-22.00<br />

Sol, massage , velvære, leg<br />

og hygge for familien<br />

i Helsingør svømmehal.<br />

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk<br />

Tømrer- og Snedkerfirmaet<br />

FRITZEN<br />

Ole Piisvej 1B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 02 04<br />

Fax: 49 70 41 04<br />

Tømrerfirmaet<br />

Ole Føge Jensen<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 32 37 • 28 11 30 40<br />

Fax 49 70 30 74<br />

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk<br />

Døre · vinduer · Tagrenovering<br />

Salg og rådgivning af:<br />

DanBolig<br />

– samarbejder med Unibank<br />

Vi har altid<br />

mange<br />

bolde<br />

i luften!<br />

Ndr. Strandvej 341 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Telefon 49 70 45 05<br />

Fax 49 70 32 06<br />

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk<br />

DanBolig - <strong>Hornbæk</strong><br />

Kvistgaard Tæppemarked<br />

Kongevejen 322<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf. 49 13 94 94<br />

Inspiration til gulve


Gymnastik<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Kirsten Grønlund<br />

Tlf. 49 70 11 03<br />

Kasserer<br />

Sussie Outzen<br />

Tlf. 49 70 19 67<br />

Sekretær<br />

Anne-Marie Jørgensen<br />

Tlf. 49 70 28 48<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Karin Hvid<br />

Tlf. 49 70 24 15<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Malene Ølbye<br />

Tlf. 49 75 17 10<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Ulla Larsen<br />

Tlf. 49 70 06 36<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Helle Andersen<br />

Tlf. 49 70 12 05<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Hanne Gordon Jensen<br />

Tlf. 49 70 01 61<br />

24 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Indledningsvis vil jeg, på bestyrelsens vegne, sige tak for alle de positive<br />

og flotte tilbagemeldinger vi har fået på vores gymnastikopvisning, der blev<br />

afholdt lørdag den 3. april 2004. Det er rart, at nogen gør sig den ulejlighed,<br />

at give os feedback på vores arbejde.<br />

Der var en dejlig stemning i hallen denne eftermiddag , hvor et rekordstort<br />

publikum oplevede vores gymnaster – både “store” og små – levere en virkelig<br />

flot opvisning under instruktion af vores dygtige instruktører.<br />

Tak skal I alle sammen have. Det er en helt speciel oplevelse I giver os sådan<br />

en dag. Man kan kun blive i godt humør, når man ser den glæde, vilje og<br />

koncentration, der stråler fra Jer alle.<br />

Vores vandrepokal, som gives for “at gøre sig positivt bemærket, udvise<br />

træningsflid og være en god kammerat”, gik i år til Rikke Bjerregaard Sørensen.<br />

Stort til lykke til dig, Rikke.<br />

Vi uddelte tolv fem-årsmedaljer, to ti-årsmedaljer, og for første gang, siden<br />

vi indførte traditionen med årsmærker, uddelte vi et 15-årsmærke. Martin<br />

Helmer Pedersen har således gået til gymnastik i 15 år i træk siden han var<br />

tre år. Det er da noget af en præstation! Vi ønsker Jer alle til lykke.<br />

Sæsonen er nu slut, og jeg håber, at alle, der har været tilmeldt et hold i<br />

gymnastikafdelingen, har været tilfredse. Vi mener at dække de flestes<br />

behov via vores dygtige og entusiastiske instruktører, hvilket vi udleder af<br />

vores til stadighed stigende medlemstal. Skulle der være kritik – positiv<br />

som negativ – vil vi meget gerne høre den, så vi kan arbejde på det. (Se i<br />

øvrigt min beretning fra generalforsamlingen den 5. april på vores hjemmeside<br />

www.3100.dk).<br />

Vi ligger nu stille sommeren over – d.v.s. ikke alle, idet nogle springhold og<br />

“GymFunk”erne fortsætter til sommerferien (se herunder), men vi planlægger<br />

at starte op igen allerede den 1. september 2004. Vi har også tanker<br />

om at omorganisere vores opskrivning til holdene, så den bliver mere<br />

effektiv. Hold øje med de næste klubblade og dagspressen vedr. disse<br />

ændringer.<br />

Og så glæder vi os til, at Birgitte Møs kommer tilbage i afdelingen som<br />

instruktør. Birgitte har lovet at tage sig kærligt af holdene “voksen-barn” og<br />

“minilopperne” (børn 3-4 år). Velkommen tilbage, Birgitte!<br />

Tak til alle for en god sæson.<br />

Kirsten Grønlund<br />

Formand<br />

Sommergymnastik<br />

Ved en beklagelig fejl fik vi ikke noget med om sommergymnastikken i april<br />

måned, men I kan nå det endnu.<br />

Vi fortsætter med sommergymnastik på <strong>Hornbæk</strong> skole hver mandag i<br />

perioden<br />

fra mandag den 19/4-2004 – mandag den 14/6-2004 på følgende hold:<br />

Hold Sted Tidspunkt Instruktør<br />

Spring begyndere Store gymnastiksal Kl. 17,00 - 18.00 Malene Ølbye<br />

Spring øvede Store gymnastiksal Kl. 18.00 – 19.30 Marianne Skandov<br />

Power Gym Gamle gymnastiksal Kl. 18.15 – 19.15 Malene Ølbye<br />

Gym funk Store gymnastiksal Kl. 19.30 – 20.30 Marianne Skandov


9,55m 2 hytte m/45mm. vægbredde inkl. termoglas<br />

vinduer. lagervare i <strong>Hornbæk</strong>!<br />

Uden veranda kr. 14.995,-<br />

Med veranda kr. 16.995,-<br />

Vi sælger redskabsskure og gæstehytter fra 5m 2 til<br />

80m 2 standart hytter og specialproduceret hyter.<br />

www.danfonordic.dk<br />

Holmegårdsvej 29B, 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf.: 49 70 48 74 – fax: 49 70 48 64 · Email: danfo@email.dk<br />

hornbæk<br />

materialhandel<br />

ndr. strandvej 342a<br />

3100 hornbæk<br />

tlf.: 49 70 00 26<br />

MATAS støtter<br />

idrætten i<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

Gæstehytter<br />

• Træfældning<br />

• Flishugning<br />

• Hegnsopsætning<br />

(Folde, dyre<br />

& raftehegn)<br />

• Nyplantning<br />

• Brænde<br />

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager<br />

<strong>Hornbæk</strong>vej 708 – “Abellund”<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4975 8355<br />

Mobil: 2044 7133<br />

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk<br />

www.lumberjacks.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 25


Håndbold<br />

Bestyrelsen 2003 / 2004<br />

Formand<br />

Frank Fager<br />

Bøtterupvej 22<br />

Tlf.: 49 70 28 44<br />

frank.fager@globalconnect.dk<br />

Næstformand<br />

Jørgen Olsen<br />

Ellekildehavevej 41<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 22 25 56 26<br />

jol@e-mail.dk<br />

Kasserer<br />

Sussie Leth<br />

Øresundsvej 8<br />

Tlf.: 49 70 30 06<br />

sleth@microsoft.com<br />

Sekretær<br />

Karina Nikolajsen<br />

Rolfsvej 5.D<br />

3000 Helsingør<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Jørgen Mortensen<br />

Hattemagervej 5<br />

Tlf.: 49 70 30 51<br />

Carsten Skaarup<br />

Saturnvej 42<br />

Tlf.: 49 70 07 67<br />

cskaarup@jubiimail.dk<br />

Ungdomsudvalg<br />

Ungdomsformand<br />

Karina Nikolajsen<br />

Rolfsvej 5.D<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Karina Ginge<br />

Horbækgårdsvej 21<br />

Tlf.: 49 70 35 59<br />

Mtp.kar@get2net.dk<br />

Caroline Schrøder<br />

Kystvej 7<br />

Tlf.: 40 91 79 17<br />

carooliine@ofir.dk<br />

www.3100.dk/hand/<br />

26 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Beretning for 2003/2004<br />

Medlemstal: ca 200 medlemmer i alt: 65 seniorer, 121 ungdom samt 13<br />

støttemedlemmer.<br />

Vinterturneringen – seniorhold: Der har deltaget 2 herrehold, Herre Serie<br />

2 og Herre Serie 3, der var oprykket i denne sæson.<br />

Herre Serie 2 holdet endte på en 6 plads efter en lidt skidt start på sæsonen<br />

og Herre Serie 3 holdet endte på en 7 plads. Lars Lehmann har virket<br />

som træner og Carsten Skaarup har fungeret som holdleder for 2 Holdet.<br />

Tak til begge for det og vi er glade for at Lars fortsætter som træner også<br />

i næste sæson.<br />

I sæsonen 2004/2005 arbejdes der på også at tilmelde et Old Boys Herre<br />

Hold.<br />

Dame Senior er jo som bekendt fra tidligere artikler slået sammen med<br />

Borsholm under navnet HF (Holdfællesskabet) Nordkysten. Oprindeligt var<br />

3 hold planlagt men det 3 Hold blev trukket ved sæson-starten grundet<br />

antal af aktive spillere. Damerne har således i år haft et hold i Sjællandsserien,<br />

der endte på en 6. plads og haft et hold i Serie 1, der endte på en<br />

10 plads med nedrykning til følge. Trine Bay og Helle Hansen har fungeret<br />

som trænere for disse 2 Hold; tak til begge. Begge trænere har ønsket at<br />

stoppe med udgangen af sæsonen og i skrivende stund arbejdes der på<br />

højtryk for at finde nye løsninger. Dame Senior er tilmeldt sommerturneringen<br />

med et hold.<br />

Motionsdamerne startede med kun at være 4 spillere men har i løbet af<br />

sæsonen udvidet medlemstallet til 20 spillere. De har ikke spillet turnering,<br />

men har spillet nogle træningskampe, som de dog har tabt. Holdet er blevet<br />

trænet af Karina Nikolajsen. Det er det senior hold i klubben som er<br />

flest til træning.<br />

Ungdom – sommerarrangement: Som i tidligere deltog ungdomsafdelingen<br />

i uge 28 i Østersø-cup på Bornholm. Små100 spillere samt et stort<br />

antal leder/trænere/hjælpere var af sted og havde en hyggelig uge på Bornholm.<br />

Mange, mange tak til alle de, der bidrog til dette arrangement.<br />

Vi gentager succesen i år i uge 28 igen og håber på en god uge én gang<br />

til. Jens Munk har været så rar at være tovholder for projektet til sommer.<br />

Tusind tak for det.<br />

Et hjertesuk: Mobiltelefoner er ikke altid af det gode og vi henstiller til at<br />

disse enten slukkes eller bruges med omtanke. Ledernes/trænernes<br />

anvisninger skal selvfølgelig følges af alle deltagende.<br />

Vinterturnering – ungdomsafdeling: Der er p.t. 128 børn/unge tilmeldte.<br />

De fordeler sig således: Minier, lilleputpiger/drenge, puspiger/drenge,<br />

drenge, piger, damejunior og 4 herrejuniorer, som spiller i Team Nordsjælland.<br />

Minierne er blevet trænet af Jeannet Hansen og Knirke Holm. De har deltaget<br />

i diverse turneringer. For første gang i mange år er træningen flyttet<br />

fra lørdag formiddag til onsdag aften, hvilket må siges at være en god ide,<br />

idet der gang på gang har været rigtig mange spillere til træning. Jeannet


og Knirke har gjort det rigtigt godt, og mange forældre<br />

har udtrykt stor tilfredshed med dette nye<br />

trænerteam.<br />

Lilleput piger og drenge er blevet trænet af Mette<br />

Johansson og Stine Nielsen. Også her har det i år<br />

for første gang foregået om onsdagen.<br />

Det har været et stort hold, og holdet har for første<br />

gang i mange år deltaget i SHF turneringen, udover<br />

som tidligere i DGI turnering.<br />

Før jul klarede holdet sig suverænt flot, og sluttede<br />

på en anden plads, efter jul har de fået svære modstandere<br />

men sluttede sæsonen af med en meget<br />

flot 2 Plads for Lilleput drenge BA.<br />

Puslingepiger/drenge er blevet trænet af Majbritt<br />

Nørregaard med assistance af Jørgen Olsen og<br />

Conny Friis. De havde før jul nogle svære modstandere,<br />

men efter jul er de kommet i pulje med<br />

nogle mere nye hold, hvor kampene er endt mere<br />

jævnbyrdige. Puspigerne AB endte deres sæson<br />

med en 5. plads.<br />

Vi har i år haft 2 pigehold, trænet af Christian Palm<br />

og Daniel Jacobs. Pige A-holdet sluttede før jul på<br />

en flot 2. plads, og pige B-holdet på 4. plads. Alle<br />

hold skifter pulje efter jul, og her der det blevet lidt<br />

svære for både A og B holdet som har fået mere<br />

modstand. Pige A endte sæsonen på en 3. plads<br />

og pige B endte på en 5 plads. Også flot af dem.<br />

Drengeholdet er blevet trænet af Jens Munk, med<br />

delvis assistance af Karina Nikolajsen. Drengeholdet<br />

kvalificerede sig i kvalturneringen til Elite B, og<br />

fik nogle hårde modstandere. Før jul sluttede de<br />

flot af på 2. pladsen, og det betød at de efter jul<br />

skulle møde de bedste i elite B-rækken. Det har<br />

været dygtige modstandere, og har desværre<br />

betydet, at holdet ikke haft held med at vinde ret<br />

mange kampe og drengene endte sæsonen på en<br />

6. plads.<br />

På damejuniorsiden har truppen, som i år er trænet<br />

af jens Bertram, været lille. Flere af årgang 1987<br />

valgte at stoppe eller træne i omegnsklubber, så<br />

damejunior har haft assistance af flere af de kommende<br />

damejuniorspillere fra pigeholdet. Holdet lå<br />

både før jul, og efter jul midt i rækken og endte<br />

sæsonen på en fin 3 plads.<br />

Sidst men ikke mindst har <strong>Hornbæk</strong> IF, i samar-<br />

bejde med Borsholm og Helsingør, i denne sæson<br />

indgået holdfællesskab på ungdomssiden.<br />

Holdfællesskabet Team Nordsjælland, har haft<br />

hold i drenge, damejunior og herrejunior. Vi har deltaget<br />

på herrejuniorsiden, hvor Team Nordsjælland<br />

har haft 2 hold. Holdene er blevet trænet af Kim<br />

Staahl med assistance af Torben Winther. 1. holdet<br />

har spillet i Eliterækken, og sluttede før jul på<br />

en flot 1. plads. Efter jul er der kommet meget<br />

svære modstandere, som derfor har resulteret i<br />

knap så gode resultater. 2. holdet har spille i række<br />

A. De har til gengæld både før og efter jul haft<br />

en hård sæson rent resultatmæssigt. Eliteholdet<br />

endte sæsonen på en 6. plads og A-række holdet<br />

endte på en 4. plads.<br />

<strong>Hornbæk</strong> deltager også i den kommende sæson i<br />

Team Nordsjælland på herrejuniorsiden. Det gør vi<br />

dels for at overhovedet at kunne tilbyde at stille<br />

hold i denne årgang, men også fordi vi syntes at<br />

konceptet hvor vi samler unge på tværs af klubberne<br />

er frugtbart. Tak til Jens Bertram, Jens Munk<br />

og Mona Høst, for fra <strong>Hornbæk</strong> siden at have deltaget<br />

i opstarten af Team Nordsjælland. Samtidig<br />

tak til vores samarbejdspartnere i Team Nordsjælland,<br />

vi glæder os til det fortsatte samarbejde.<br />

Generelt for ungdomsafdelingen: Ungdomsafdelingen<br />

har som altid haft flere sociale aktiviteter<br />

i den forgange sæson. Den aktivitet der har størst<br />

betydning for netop det sociale liv i klubben, er<br />

uden tvivl sommer turen på Bornholm.<br />

Som de foregående år deltog rigtig mange spillere,<br />

trænere, og hjælpere i turen. Rent håndboldmæssigt<br />

er det ikke det at spille på græs vi er bedst til,<br />

men det er en fornøjelse at opleve hvordan små<br />

som store børn trives med hinanden, og det er<br />

kimen til at vi netop i ungdomsafdelingen har en<br />

god velfungerende gruppe børn og unge, som har<br />

stor fornøjelse af at være sammen i hallen, ofte<br />

mange timer i løbet af ugen. Det sociale engagement<br />

betyder at børnene er gode til at komme til<br />

hinandens kampe og heppe på hinanden, hvilket<br />

er med til at skabe den gode stemning og hygge<br />

som vi netop er kendt for i <strong>Hornbæk</strong> IF.<br />

Som altid blev der også holdt julefidus og for nyligt<br />

ungdomsafslutning hvor årets træner/leder og<br />

årets spillere blev kåret.<br />

Tak til alle ungdomstrænerne for et kæmpe ar-<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 27


Håndbold<br />

bejde, tak til Jens Bertram for hans rolle som<br />

sportschef, og tak til ungdomsudvalget for det<br />

store arbejde I har lagt i at vi har en stor og velfungerende<br />

ungdomsafdeling.<br />

Arrangementer:<br />

Beach-håndbold: Vi har også afholdt Beachhåndbold<br />

og ligesom i foregående sæson var vejret<br />

lidt tvivlsomt. Bortset fra dette et godt arrangement<br />

og tak til alle, der deltog i det store arbejde<br />

med at få arrangementet til at klappe- uden denne<br />

hjælp kunne vi ikke gennemføre et sådant arrangement,<br />

der har betydning både for håndbolden<br />

men også for klubbens økonomi.<br />

Vi gentager arrangementet i den kommende sommer<br />

(19-20 Juni), og alle, der har lyst til at hjælpe<br />

er meget velkomne.<br />

Kræmmermarked: Også i kræmmermarkedet var<br />

Håndbolden repræsenteret med en bod med<br />

mange fine gevinster fra en lang række af sponsorer.<br />

Tusind tak til alle sponsorerne for deres<br />

støtte til vores arbejde. En meget væsentlig del af<br />

Håndboldafdelingens indtægter kommer enten fra<br />

vores sponsorer direkte eller indirekte ved arrangementer<br />

som kræmmermarkedet.<br />

Og nu vi er ved sponsorer vil vi gerne gentage<br />

denne tak til alle de lokale sponsorer og også en<br />

tak til Lars Kjærsgaard, der er primus motor i vores<br />

arbejde med at tegen sponsorkontrakterne, bistået<br />

af Carsten Skaarup. Tusind tak for dette kæmpearbejde.<br />

Også mange tak til Peter Poulsen, der udover alle<br />

sine mange andre gøremål også har tid til at speake<br />

til vores kampe og mange tak til Bent Bæk, der<br />

har hjulpet med at tage entre ved HF Nordkysten<br />

kampene.<br />

KOMMENDE HJEMMEKAMPE<br />

11/05/04 <strong>Hornbæk</strong>-hallen<br />

Drenge A – Sommer, pulje 04:<br />

18:00 <strong>Hornbæk</strong> IF – HUK Håndbold<br />

Dame Junior A – Sommer, pulje 03:<br />

18:45 <strong>Hornbæk</strong> IF – Team Helsinge Håndb.<br />

Herre Serie 1 – Sommer, pulje 04:<br />

19:45 <strong>Hornbæk</strong> IF – HK 73-Frd.sund<br />

28 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Hvad så?: Arbejdet i det kommende år vil fokusere<br />

på at fortsætte det fine ungdomsarbejde, vi har. I<br />

Bestyrelsen lægger vi vægt på at Håndboldafdelingen<br />

ubetinget skal have fokus på ungdomsafdelingen’s<br />

fortsatte positive udvikling.<br />

Endvidere vil der stadig blive arbejdet på at forfølge<br />

tanken om sammenlægninger af hold i det tempo,<br />

vi kan magte det samt i det tempo, spillerne ønsker<br />

det.<br />

Slutteligt vil vi deltage i de forskellige lokale initiativer,<br />

der i øjeblikket løber som udtrykt i Team Nordsjælland<br />

samarbejdet og arbejdet indenfor Elite<br />

3000- projektet, hvor vi fra <strong>Hornbæk</strong> har Jens Bertram<br />

repræsenteret i bestyrelsen.<br />

Og til sidst til alle i bestyrelsen: Tak for et hyggeligt<br />

år og et godt samarbejde. Vi siger jo ved generalforsamlingen<br />

velkommen til en række nye bestyrelsesmedlemmer<br />

og jeg vil da benytte lejligheden<br />

til at sige tak til de afgående medlemmer, der dog<br />

ikke trækker sig helt ud, men bliver involveret i forskellige<br />

arbejdsgrupper!!<br />

Frank Fager – formand for Håndboldafdelingen<br />

Årets Spillere 2004<br />

Lilleput piger Ditte Marie Schiellerup<br />

Lilleput drenge Mathias Boberg<br />

Puslinge piger Josephine Hansen<br />

Puslinge drenge Andreas Helms<br />

Piger Maj Lil Saggau<br />

Drenge Michael Mowitz<br />

Damejunior Heidi Hansen<br />

Årets figther Sussie Leth<br />

Årets ungdomsleder Lise Bertram<br />

13/05/04 <strong>Hornbæk</strong>-hallen<br />

Pige B – Sommer, pulje 05:<br />

18:00 <strong>Hornbæk</strong> IF – Gilleleje HK<br />

Drenge A – Sommer, pulje 04:<br />

18:45 <strong>Hornbæk</strong> IFHillerød HK<br />

Dame Junior A – Sommer, pulje 03:<br />

19:30 <strong>Hornbæk</strong> IF – Farum HF<br />

Herre Serie 1 – Sommer, pulje 04:<br />

20:30 <strong>Hornbæk</strong> IF – Hundested HK


DK-BENZIN OG NÆRKØB<br />

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE<br />

Altid lave priser på dagligvare<br />

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.<br />

Udlejning af DVD OG VIDEO – bagerbrød – franske hotdog –<br />

mælk – petroleum i dunke – frimærker – taletidskort –<br />

buskl.kort – fersk kød – trailer<br />

udlejning – 3-4000 KOLDE ØL OG<br />

VAND–flaskegas – super 95 m. bly<br />

NODRE STRANDVEJ 312<br />

49 70 20 71<br />

Åbningstider: 6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00<br />

Stil krav. Det gør vi<br />

5% dividende<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

Sauntevej 1 · 49 70 19 84<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 29


Petanque<br />

Président<br />

Henning Jørgensen<br />

Kleinsmedevej 6<br />

49 70 28 48<br />

e-mail: mums1@stofanet.dk<br />

Næstformand<br />

Irene Serup<br />

Holmegaardsvej 23<br />

49 70 30 26<br />

e-mail: seruph@mail.tele.dk<br />

Kasserer<br />

Alice Ibsen<br />

Lille Ewaldsvej 3<br />

49 70 22 99<br />

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Sekretær (og klubblad)<br />

Svend Hermansen<br />

Rødtjørnevej 19<br />

49 70 14 45<br />

e-mail:<br />

hermansen@dj-freelance.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Lasse Christensen<br />

Løvvænget 39 B<br />

49 70 12 12<br />

e-mail: ikm@tdc.dk<br />

30 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Sådan tager petanqueafdelingens nye læskur sig ud. Raske svende ofrede et par påskedage<br />

på projektet. Der er officiel indvielse på lørdag 8. maj kl. 10. (Foto: Jørgen Timmann)<br />

Indvielse af nyt læskur på lørdag<br />

Så skete det. Et par håndfulde af petanque-medlemmerne satte hinanden<br />

stævne påskelørdag fra morgenstunden og begyndte udbygningen af vort<br />

læskur. Der blev knoklet af både professionelle og handymen. Og inden 1.<br />

påskedag var omme stod der ekstra ti meter at krybe i læ under. Anden<br />

etape af projektet er også i gang. Der bygges ud på den nuværende materialebygning<br />

– og på bagsiden af den får petanqueafdelingen et længe savnet<br />

opbevaringsrum.<br />

Projektet er lavet i samarbejde med Fodboldens Venner – og petanqueafdelingen<br />

har fået et tilskud på 3.000 kr. fra DGI. Endvidere er der taget af<br />

afdelingens formue.<br />

Der skal herfra lyde en stor tak til dem, der ofrede et par påskedage projektet.<br />

Bygmester Peter Hansen havde hjælp af Evald Johansen, Erik<br />

Ibsen, Irene og Henning Serup, Inger og Tage Skaarup, Bob Emmonds og<br />

Joe Johnston. Det vellykkede påskebyggeri blev afsluttet med “påskebryggeri”<br />

og <strong>Hornbæk</strong>-specialiteten kogesild.<br />

Byggeriet indvies officielt på lørdag 8. maj kl. 10, hvor årets fjerde rødvinsturnering<br />

spilles. Bestyrelsen har et par overraskelser i baghånden og<br />

håber, at mange medlemmer møder op for at tage nybyggeriet i øjesyn.<br />

Klar til klubmesterskab i triple<br />

Lørdag 22. maj afvikles årets klubmesterskab i triple og deltagerholdene<br />

skal tilmelde sig senest tirsdag 18. maj hos président Henning Jørgensen.<br />

Der er indskrivning fra kl. 9 og spillet går i gang på slaget 9.30. Ved tilmelding<br />

skal man udtrykkeligt gøre opmærksom på, hvis man IKKE vil deltage<br />

i den fælles frokost, der indtages i klubhuset.<br />

Om formiddagen spilles der indledende puljekampe, mens der om eftermiddagen<br />

afvikles kvartfinaler, semifinaler og finale. Arrangementet afsluttes<br />

sidst på eftermiddagen.<br />

I fjor deltog ti hold, og der skulle gerne være mindst lige så mange med i<br />

år. Mesterskabet er de sidste to år vundet af Inge Fisker, Erik Helmer Pedersen<br />

og Svend Hermansen. Om de forsvarer titlen i år vil tiden vise, men det<br />

forlyder, at Inge Fisker atter er opsat på at vinde både vandrepokal, champagne<br />

og ny klubmestertrøje. Pokalen har fået en permanent hædersplads<br />

i hjemmet, champagnen er forduftet, mens mesterskabstrøjen i vinterens<br />

løb er blevet fortæret af mus!<br />

Er der medlemmer, der ikke umiddelbart har nogen at spille sammen med,<br />

bedes man ligeledes kontakte Henning Jørgensen, der vil være behjælpelig<br />

med at finde medspillere.


Til Landsmesterskab i København<br />

Sidste år blev <strong>Hornbæk</strong> amtsmester i petanque<br />

under DGI og nr. 2 i den såkaldte interamtsfinale<br />

for amtsmestre øst for Storebælt.<br />

I weekenden 15.-16. maj drager holdet til København<br />

for at spille om DM – eller Landsmesterskabet,<br />

som det hedder i DGI-sprog. Efter sigende<br />

deltager 24 hold fra hele landet i turneringen og<br />

allerede tidligt fredag kommer de første hold til<br />

hovedstaden for at overvære at de to singler, Mary<br />

og Frederik, bliver til en double.<br />

Landsmesterskabet afvikles efter en lidt anden<br />

model end <strong>Hornbæk</strong> er vant til. Da holdet blev<br />

amtsmester skete det med seks spillere. Landsmesterskabet<br />

spilles imidlertid mellem hold med<br />

blot fire spillere og hver kamp består af én triple og<br />

én single. I enkelte runder spilles der dog to doubler.<br />

Lørdagen bruges, så vidt det er oplyst, til<br />

kampe i fire puljer á seks hold, mens der søndag<br />

spilles placeringskampe.<br />

<strong>Hornbæk</strong>s hold udtages blandt følgende 11, der<br />

var med på holdet i fjor: Ingrid Korsholm, Gerda<br />

Laugesen, Jørgen Bo Wind, Søren og Harry Duus,<br />

Henning Jørgensen, Lasse Christensen, Rasmus<br />

K. Christensen, Runa Brokær, Peter Hansen og<br />

Joe Johnston.<br />

Så er holdturneringerne i gang<br />

Det er blevet tid for årets holdturneringer. I weekenden<br />

24.-25. april tørnede holdet i Dansk Petanque<br />

Forbunds regionalturnering ud til de første<br />

kampe. 18 spillere har i år tegnet licens til dette<br />

hold, men traditionen tro kneb det med at stille de<br />

minimale ni spillere. Men spillet blev der – desværre<br />

efter dette blads deadline, men resultaterne<br />

kan ses på afdelingens hjemmeside på<br />

www.3100.dk/HIF-petanque.<br />

Også amtsturneringen under DGI er i gang. Turneringen<br />

startede i den første uge af maj for de<br />

fleste holds vedkommende. <strong>Hornbæk</strong> deltager<br />

med tre hold i denne turnering og forhåbentlig er<br />

mindst ét af dem i stand til at spille sig frem til finalestævnet<br />

om Amtsmesterskabet. Det afvikles<br />

nemlig i <strong>Hornbæk</strong> søndag 19. september. Vil man<br />

løbende følge med i turneringen kan det ligeledes<br />

ske på hjemmesiden.<br />

Siden sidst er der også kommet gang i Tributor<br />

Cup, hvor spillere fra <strong>Hornbæk</strong>, Helsingør og Hillerød<br />

dyster i single, double og triple. Også denne<br />

turnering kan følges på hjemmesiden.<br />

Jørgen Bo Wind’er hele tiden<br />

Inden rødvinsturneringen på lørdag 8. maj er der<br />

allerede afviklet tre af årets 12 turneringer.<br />

Jørgen Bo Wind har lagt sig i spidsen for ranglisten.<br />

Førstepladsen i premiere turneringen i midten<br />

af marts er blevet fulgt op af en tredje- og fjerdeplads,<br />

så den rutinerede førsteholdsspiller er kommet<br />

hjem med flasker efter hver turnering.<br />

Som bekendt gives der efter hver turnering fem<br />

point for sejr, fire for en andenplads, tre for en tredjeplads<br />

og to for en fjerdeplads. Samt rødvin. Til<br />

alle øvrige fremmødte er der ét point.<br />

Turneringen 27. marts havde Lasse Christensen<br />

som vinder, mens Erik Helmer Pedersen vandt<br />

skærtorsdag. På trods af dårligt vejr med ikke over<br />

fem graders varme, har der i gennemsnit været 25<br />

deltagere til hver turnering.<br />

Stillingen efter de tre første turneringer ser således<br />

ud:<br />

Jørgen Bo Wind 10<br />

Lasse Christensen 7<br />

Kirsten Madsen 7<br />

Søren Duus 6<br />

Ingrid Korsholm 5<br />

Erik H. Pedersen 5<br />

Joe Johnston 4<br />

Peter Hansen 4<br />

Bob Emmonds 3<br />

Gerda Laugesen 3<br />

Harry Duus 3<br />

Inger Skaarup 3<br />

Jørgen Timmann 3<br />

Karl d. 1 Wiedemann 3<br />

Svend Hermansen 3<br />

Tage Skaarup 3<br />

Kirsten DK Hansen 2<br />

Grethe Wiedemann 2<br />

Henning Jørgensen 2<br />

Rasmus K. Christensen 2<br />

Svend Aa. Chistiansen 2<br />

Alice Ibsen 2<br />

Erik Ibsen 2<br />

Lars DK Hansen 2<br />

Runa Brokær 2<br />

Susan Nicolaisen 2<br />

Henning Serup 2<br />

Irene Serup 2<br />

Grethe Brandhøj 2<br />

Jytte Jensen 2<br />

Anni Poulsen 1<br />

Bodil Frederiksen 1<br />

Ulla Hansen 1<br />

Gitte H. Pedersen 1<br />

Irene Hoffmann 1<br />

Niels Serup 1<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 31


Skiklub<br />

Formand<br />

Peter Anderskou<br />

Tlf.: 49 70 05 79<br />

Kasserer<br />

June Kring<br />

Tlf.: 49 70 00 25<br />

Sekretær<br />

Marie-Louise Krabbe<br />

Fasanvænget 303<br />

2980 Kokkedal<br />

Tlf.: 51 62 15 42<br />

Best. Medlemmer<br />

Merete Faltz<br />

Tlf.: 49 70 31 00<br />

Finn Larsen<br />

Tlf.: 49 70 29 88<br />

Klubadresse<br />

Hornebyvej 4<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail:<br />

kiosk@post11.tele.dk<br />

Internet:<br />

www.infosport.dk<br />

Brugernavn.: 10487<br />

Brugerkode.: skib85<br />

32 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

Formandens beretning for sæsonen 2003/2004<br />

Ja, så er der igen gået et år siden jeg sidst stor hér og berettede om vores<br />

skiklub og idag skal det så handle om år 11 i klubbens historie – og hvad<br />

er der så sket??<br />

Skigymnastiken har i denne sæson kørt bedre end året før. Marianne har<br />

kørt både mandagsholdet – som nu knokler på oppe på de “skrå brædder”<br />

– og onsdagsholdet og kun med ganske få aflysninger. Selv om jeg<br />

heller ikke i denne sæson selv har deltaget i gymnastikken, fornemmer jeg<br />

at de der jævnligt også virkelig får noget ud af strabasserne.<br />

Der har været en del tumult omkring hvornår gymnastikundervisningen<br />

stopper, og det er helt klart at udgangspunktet er at sidste undervisning er<br />

onsdag i uge 6. Vores – efterhånden – lange erfaring viser, at kun ganske<br />

få har lyst til at fortsætte efter skolernes vinterferie i uge 7. Ikke desto mindre<br />

blev Marianne og jeg enige om i denne sæson at fortsætte frem til uge<br />

9, for derved at imødekomme medlemsønsker om at kunne gå til gymnastik<br />

helt frem til dagen før afrejse til Val d'’sére.<br />

Skigymnastikken er – desværre – ved at blive en meget stor belastning for<br />

klubbens økonomi, og jeg vil under punktet “Planer for det kommende år”<br />

nærmere komme ind på hvordan bestyrelsen har tænkt sig at det skal foregår<br />

til næste år.<br />

Ski på Torvet –ja, bestyrelsen var der sgu igen i denne sæson. Men hold<br />

da op hvor var det en fuser. Det øsregnede hele dagen, Prima var lukket og<br />

der kom stort set ingen og besøgte os. Vi havde endda allieret os med Surf<br />

& Ski fra Helsingør, som nu er aktiv deltager i Dansk Skiforbunds aktiviteter<br />

gennem et landsdækkende sponsorat. Afdelingen i Helsingør er nystartet<br />

men folkene derindefra har vist stor interesse for at bakke op om<br />

vores klub, og jeg véd at flere medlemmer har været inde og gjort gode køb.<br />

Men, som sagt før, Torve-dagen druknede i regn og det var ren tilsætning.<br />

Skibyttedagen i starten af januar blev så til gengæld igen en succes. Northline<br />

var denne gang ikke til stede med deres kollektion af skitøj, men det<br />

var til gengæld vore venner fra Surf & Ski i Helsingør.<br />

Som året før kunne vi konstatere et nedadgående salg – specielt fordi folk<br />

ikke vil købe gamle ski mere (det er carving-ski der er in). Og jeg bliver nødt<br />

til her lige at fremhæve min bestyrelseskollega Finn, som den eftermiddag<br />

slæbte adskillige par ski ned til <strong>Hornbæk</strong> Bådeklub – og hjem igen efter lukketid.<br />

Velmenende skiløbere har tilgodeset klubben med deres aflagte ski,<br />

men når ingen mere vil købe de gamle “ligeud-ski” må jeg nok erkende at<br />

vi fremover bliver nødt til at sige “Nej Tak” når vi får gammelt udstyr tilbudt.<br />

Der var rigtig mange mennesker i løbet af eftermiddagen og snakken gik helt<br />

fint. Endnu engang tak til <strong>Hornbæk</strong> Bådeklub, som igen lagde lokale til.<br />

HIF-nyt, som vi anvender til at meddele os til medlemmerne, har vi benyttet<br />

grundigt i løbet af sæsonen – selv om det af og til lykkes mig at komme<br />

forbi “deadline” for aflevering af materiale med manglende “Skiklubside”<br />

til følge.<br />

Jeg forsøger jo hvert år at råbe jer medlemmer op og få jer til at komme<br />

med indlæg, men må konstatere, at det udelukkende er formanden der<br />

synes at “vores sider” skal bruges til noget.


Klubtur<br />

Turen gik denne gang til det fantastiske Val d’Isére<br />

i Frankrig. Desværre var gruppen kun på 19 aktive<br />

skiløbere, som rejste derned i bus eller med fly.<br />

Da undertegnede igen i år ikke selv deltog i turen<br />

vil jeg ikke komme nærmere ind på detaljer, men<br />

jeg har da fået refereret at det var en kanon-god<br />

oplevelse både hvad pister, lifter og – ikke mindst<br />

– vejret angik. Alle buspassagererne så da også<br />

dejlig brune ud, da de landede med lokal-bussen<br />

foran Havnekiosken sent søndag eftermiddag.<br />

Jeg kan stærkt anbefale medlemmerne om at melde<br />

jer på disse klubture. Vi har det altså rigtig hyggeligt<br />

og får stået meget på ski. Og man kan tydeligt<br />

se forskel på de, der har gået til skigymnastik<br />

hele sæsonen og de der lige er hoppet ned i støvlerne<br />

uden nogen form for fysisk træning.<br />

Medlemmer<br />

Vi er idag 98 medlemmer mod 121 på samme tid<br />

sidste år. Det er faktisk en tilbagegang på ikke mindre<br />

end ca. 20%. Det er en meget skuffende udvikling<br />

på trods af en masse nye initiativer fra Dansk<br />

Skiforbund’s side.<br />

Fremtiden<br />

Tilbagegangen i medlemstallet, meget ringe interesse<br />

for de aktiviteter bestyrelsen trods alt udtænker<br />

og gennemfører og de stigende økonomiske<br />

byrder vores klub bliver pålagt fra såvel forbundets<br />

side som fra HIF’s og regeringens side, har nu nået<br />

et niveau hvor den samlede bestyrelse simpelthen<br />

ikke gider at bruge sin fritid på det mere. Og vi gør<br />

det nu åbent og ærligt og meddeler jer, at vi fortsætter<br />

endnu et år med henblik på at blive afløst<br />

fra vore jobs løbende eller senest til næste Generalforsamling.<br />

Sker det ikke, vil vi lukke og slukke<br />

for <strong>Hornbæk</strong> Skiklub.¨<br />

Det kan lyde som en trussel – og det er det også!!<br />

Det kan ikke være rigtigt, at vi 5-6 personer skal<br />

kæmpe for at holde liv i noget, som de fleste næppe<br />

gider løfte øjenbrynene for at støtte. Se blot på deltagerantallet<br />

her i aften. Se hvor svært det denne<br />

gang var at få folk til at melde sig til klubturen.<br />

Tilbage står så gymnastikken – som jo egentligt var<br />

årsagen til klubbens etablering. Men også her er<br />

der jo en mængde alternative muligheder idag. De<br />

var der ikke alle dengang vi startede klubben.<br />

Tænk nu lidt over det alle sammen – og kom frit<br />

frem fra gemmerne. Vi skal bruge en række enga-<br />

gerede, energiske medlemmer som kan indtræde<br />

i jobs som f.eks. formand, kasserer, sekretær og<br />

bestyrelselmedlem. Og yderligere nogle, der vil<br />

være turarrangør, ungdomsleder og konkurrencekoordinator.<br />

Og jo hurtigere jo bedre. Vi vil naturligvis<br />

love at hjælpe jer igang, ligesom vi gerne øser<br />

af vores erfaring dersom I måtte ønske det.<br />

Men vi bliver kun på posterne ét år endnu.<br />

Efter denne svada vil jeg slutte af med at rose mine<br />

bestyrelseskolleger for veludført arbejde i årets løb<br />

– ikke mindst Marie-Louise, som desværre allerede<br />

nu har måttet trække sig på grund af for meget<br />

arbejde.<br />

Tak til Marianne for dygtig gymnastikundervisning.<br />

Tak til Bådeklubben for lån af lokale til Skibyt<br />

Tak til Gymnastikafdelingen for hjælp og opbakning<br />

ved f.eks. Halfordelings- møderne.<br />

www.home.dk<br />

Peter Anderskou<br />

formand<br />

Går du<br />

i flyttetanker?<br />

Så kontakt home i <strong>Hornbæk</strong><br />

Vi er specialister<br />

i salg af helårs- og fritidshuse<br />

HORNBÆK<br />

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE<br />

Ndr. Strandvej 355, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

hornbaek@home.dk<br />

Tlf. 49 70 13 12<br />

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 33


Simon Jørgensen & Søn A/S<br />

Tømrer- og snedkerfirma<br />

49 13 96 22<br />

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård<br />

Anette Nielsen<br />

49 70 02 13<br />

MANDAG LUKKET<br />

Salon Musette<br />

Margit Fritzbøger<br />

A. R. Friisvej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 01 98<br />

FINN VINDAHL ANDERSEN<br />

VVS-entreprise A/S<br />

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester<br />

Tlf. 49 70 06 24<br />

<strong>Hornbæk</strong> Stationsvej 11<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>


Tennis<br />

Mens vi venter!!!<br />

Nu er indendørssæssonen definitiv slut. De fleste af os går her i mellemperioden<br />

og længes efter at komme i gang på de røde baner, glæder os til<br />

at få kulør på de vinterblege lemmer og til at gense “tenniskumpanerne”.<br />

I skrivende stund er banerne klargjort af HP – lidt sent efter vor mening.<br />

Ivan er i fuld gang med at tromle og slå græs, så baner og omgivelser bliver<br />

gode og præsentable til åbningen/standerhejsningen.<br />

Den tidlige deadline på bladet gør, at såvel arbejdsdag som åbning/standerhejsning<br />

har fundet sted ved bladets udsendelse, så disse arrangementer<br />

vil først blive omtalt i næste nummer.<br />

Kommende aktiviteter i sæson 2004 (vigtige datoer)<br />

1. Familieturnering lørdag den 12/6 – Jørgen Steen og Lene Helsborg står<br />

for arrangementet.<br />

2. Damefrokostturnering lørdag den 3/7 – Dorrit Danker arrangerer.<br />

3. Herrefrokostturnering søndag den 4/7 – Claes Thielke arrangerer.<br />

4. Klubturneringsopstart tirsdag den 1/7 – Poul Erik Schmidt og Carsten<br />

Rex Sørensen er turneringsledelse.<br />

5. Klubturnering: Semifinaler og finaler afholdes i weekenden 28-29/8.<br />

(Reserve 4-5/9)<br />

6. Afslutningsfest lørdag den 18/9-04.<br />

7. Skumtennis – datoer vil blive meddelt ved afslutning af udendørssæsonen.<br />

Se i øvrigt opslag og tilmeldingslister i klubhuset – ca. 14 dage før det aktuelle<br />

arrangement.<br />

Faste Arrangementer<br />

1. “Grilltennis” fredage fra 18.00 til 20.00. Rita har ansvar. Start fredag<br />

den14/5. Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.<br />

2. “Good old Tennis” torsdage fra kl. 9.00 – 11.00. Ib Hjort har ansvar (4970<br />

4086). Starter 13/5. Alle medlemmer over 60 år af begge køn er velkomne.<br />

Tilmelding ikke nødvendig. Deltagelse er gratis – dog betaler<br />

man selv bolde.<br />

3. “Mandagskvindetræf” første mandag i måneden fra kl 10.00 –12.00.<br />

Første gang dog mandag den 10/5. Rita Hagen er ansvarlig. (Tlf. 4970<br />

1309).<br />

4. “Onsdagskvindetræf” onsdage fra kl. 10.00 –12.00. Første gang onsdag<br />

den 5/5. For alle kvinder – på alle niveauer.<br />

Træning<br />

Som service for nye medlemmer repeterer vi for en god ordens skyld klubbens<br />

træningsmuligheder:<br />

Klubben tilbyder igen i år et antal gratis træningstimer til medlemmerne.<br />

Hvis du har lyst og behov til/for træning, så tilmeld dig omgående til den<br />

holdansvarlige.<br />

Nybegyndere: Holdansvarlig Claes Thielke (tlf. 4970 3503) – søndage fra<br />

9.00 – 11.00 på bane 4. Der trænes følgende datoer: 9/5-16/5-23/5-30/5<br />

??-6/6-13/6-20/6 og 27/6. Claes opfordrer i øvrigt nybegynderne til at<br />

<strong>Hornbæk</strong> Tennis<br />

Klubhuset<br />

Sauntevej 80<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)<br />

e-mail: hot@infosport.get2net.dk<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/hot<br />

Formand:<br />

Poul Erik Schmidt<br />

Toftemosevej 29<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 84<br />

pejs@stofanet.dk<br />

Kasserer:<br />

Dorrit Danker<br />

Tycho Jessensvej 14 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

dorrit.danker@mobilixnet.dk<br />

Bestyrelsesmedlem:<br />

Randi Michaelsen<br />

Borsholmvænget 10<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.:49 70 45 45<br />

rm@gi.dk<br />

Suppleanter:<br />

Tine Bottelet<br />

Tlf.: 49 70 97 06<br />

Carsten Rex Sørensen<br />

Tlf.: 49 70 18 63<br />

KONTAKTPERSONER:<br />

Ungdom<br />

Carsten Rex Sørensen<br />

Tlf.: 49 70 18 63<br />

Senior turneringshold<br />

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68<br />

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49<br />

Motionister<br />

Gert Rørbæk<br />

Tlf.: 49 70 33 77<br />

Old girls/boys<br />

Ole Adamsen<br />

Tlf.: 49 70 13 09<br />

Klubbladets repræsentant<br />

Kell Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 33 74<br />

kell.klim@mobilixnet.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 35


Tennis<br />

møde op til “Grill-tennis”, så de kan lære nogle af<br />

de etablerede at kende.<br />

Let øvede: Holdansvarlig Gert Rørbæk (tlf. 4970<br />

3377) – mandage fra kl. 18.00 – 20.00. Der trænes<br />

følgende datoer:<br />

3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6 og 21/6.<br />

Børn: Holdansvarlige Dorrit Danker (tlf. 4970 3374)<br />

og Kate Rørbæk (tlf. 4970 3377) – mandage fra<br />

16.00 – 17.00 på bane 1 og 2. Der trænes følgende<br />

datoer: 3/5-10/5-17/5-24/5-7/6-14/6 og 21/6.<br />

Juniorer: Bestyrelsen har igen i år engageret sig<br />

med en prof. træner fra Helsingør Tennis – Lars<br />

Christensen.<br />

Træningen foregår i år på onsdage fra kl. 15.00 –<br />

17.00 på bane 1 og 2. Der trænes på følgende<br />

datoer: 5/5-12/5-19/5-26/5-2/6-9/6 og 16/6.<br />

Holdansvarlig Carsten Rex Sørensen (tlf. 4970<br />

1863).<br />

Motionister: Bestyrelsen vil i lighed med sidste år<br />

forsøge at “sælge” træning til motionister onsdage<br />

fra kl. 17.00-18.00. Se nærmere på opslag i<br />

klubhuset, når sæsonen er startet.<br />

Der tages forbehold for ændringer.<br />

Husk nu, at tilmelding skal ske til den holdansvarlige.<br />

HUSK først til mølle… da der evt. kan blive tale<br />

om deltagerbegrænsning, hvis holdene bliver for<br />

store.<br />

Turneringshold<br />

1. holdet: Lars Christensen – prof. træner fra Helsingør<br />

vil stå for træningen, som koster kr. 150,pr.<br />

deltager og som bedes indbetalt til Lis eller Jette<br />

ved første træningstime.<br />

Der trænes på følgende onsdage: 5/5-12/5-19/5-<br />

36 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004<br />

26/5-2/6-9/6- og 16/6 fra 18.00 – 20.00 på bane<br />

1 og 2.<br />

Potentielle emner bedes omgående melde sig til<br />

Lis Garhøj på telefon eller e-mail:<br />

lisgarhoj@hotmail.com tlf. 4970 2168.<br />

Lis Garhøj (tlf. 4970 2168) og Jette Fritzen (tlf. 4970<br />

0504) er holdledere.<br />

Old girls/boys (træningssamlinger): Veteransamling<br />

fredage 17.00 – 18.00. Start 14/5. Turneringsplan<br />

kommer fra Ole Adamsen (tlf. 4970<br />

1309), som er holdansvarlig.<br />

Juniortræf<br />

DGI afholder igen i år “Juniortræf” på følgende<br />

søndage: 23/5-6/6-13/6-8/8-15/8 og 22/8. Søndag<br />

den 13/6 foregår “træffet” i <strong>Hornbæk</strong>. I skrivende<br />

stund kendes spillestederne de øvrige søndage<br />

ikke.<br />

Interesserede bedes holde øje med opslagstavlen<br />

i klubhuset og evt. kontakte Carsten Rex Sørensen<br />

(tlf. 4970 1863).<br />

Klubtilbud<br />

Boldkanonen udlejes til voksne medlemmer for kr.<br />

50,00 pr. time på specielle vilkår. (Se opslag i klubhuset)<br />

Bolde kan købes til favorable priser i klubben. (Se<br />

opslag i klubhuset).<br />

Privattræning er muligt: Se opslag i klubhuset.<br />

Klubbladet<br />

Indlæg efterlyses, så tennissiderne kan blive mere<br />

alsidige og spændende.<br />

Hjemmesiden<br />

Prøv at klik ind på vores hjemmeside<br />

hhtp://hjem.get2net.dk/hot, hvor resultater, arrangementer,<br />

turneringer, bookingregler, gæstespilsregler,<br />

love m.m. vil være at finde.<br />

JAN BORG<br />

VVS INSTALLATØR<br />

• Service<br />

• Fjernvarme<br />

• Naturgas<br />

• Badeværelser<br />

Firma 20 13 08 92<br />

Privat 49 70 08 92<br />

Fax 49 70 29 94


Vollyball<br />

<strong>Hornbæk</strong> Volleyballs generalforsamling<br />

Der var en mindre flok, der havde valgt at tilbringe en søndag formiddag i<br />

hinandens selskab på <strong>Hornbæk</strong> skole. Men det blev det jo ikke mindre<br />

hyggeligt af. Efter indtagelse af kaffe, blødt brød med mere, gik man over<br />

til dagsordenen. I løbet af tre timer aflagde formand Flemming og kassemester<br />

Joan deres beretninger og blev godkendt. Især Kids Volley er en<br />

succes, hvor klubbens yngste har vist vejen og vundet Sjællandsmesterskabet.<br />

Flot klaret Vibeke! Herrerne har hængt fast med kløerne i nettet,<br />

og kan stadig kalde sig for medlemmer af HS1N, mens damerne smed<br />

benbeskytterne og måtte trække sig ud af turneringen efter jul. Men efter<br />

sommerferien er det slut med at ligge på den lade side, hvor damerne agter<br />

at vende friske tilbage i DS2N.<br />

Nu venter sommeren forude med en masse Beach-volley, og det blev vedtaget,<br />

at vi endnu en gang vil være med til at afvikle sommerens Fanta<br />

Beach Volley Tour 04, der finder sted på <strong>Hornbæk</strong> strand den 7.-8. august.<br />

Inden da vil klubben holde en sommerfest på stranden i juli med grill, bold<br />

og hygge. Desuden vil det være en god ide at holde lidt øje med<br />

www.hevk.dk som i øjeblikket er hjemmeside for Helsingørs fuldvoksne<br />

volley-herrer. John agter nemlig at opdatere siden, så også <strong>Hornbæk</strong>-spillere<br />

og andre kan bruge siden. Tak for det. Han vil fremover være kontaktperson<br />

for alle herrespillere, mens Bodil tager sig af damerne og Vibeke<br />

sørger for børneholdene. Det blev ogs besluttet at holde et Åbent Husarrangement<br />

den 21. august med spil, sjov mm for at promovere os selv.<br />

Nærmere information om de forskellige aktiviteter følger senere.<br />

Efter et par kander kaffe og nogle Royal Ceres sluttede mødet. Bestyrelsen<br />

ønsker alle et fortsat dejligt forår.<br />

De glade vindere af level 1<br />

Formand:<br />

Flemming Hansen<br />

Tlf: 4920 1723<br />

Stolemagervej 1<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær:<br />

Bodil Hjerrild<br />

Tlf: 4920 1919<br />

Holbergsvej 5b<br />

3000 Helsingør<br />

Kasserer:<br />

Joan Andersen<br />

Tlf: 4970 0707<br />

Hornebyvej 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best.medl.:<br />

Torben Jensen<br />

Tlf: 4970 1420<br />

Stjernevej 29<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best.medl.:<br />

Vibeke Jespersen<br />

Tlf: 4970 1723<br />

Stolemagervej 1<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Maj 2004 37


DRACHMANN<br />

ADVOKATER<br />

AUT. BOBESTYRER<br />

Læs mere om os på:<br />

WWW<br />

drachmann-advokater.dk<br />

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR<br />

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80<br />

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK<br />

Tilbud på Bilvask!<br />

Vaskekort værdi 1.000,-<br />

Rabat ÷40%<br />

Nu kun 600,-<br />

Tilbuddet gælder hele maj måned<br />

Shell <strong>Hornbæk</strong><br />

Ndr. Strandvej 359<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4970 0022<br />

NærKØB<br />

LÆR AT GÅ STAVGANG<br />

20% højere konditionseffekt<br />

40% højere fedtforbrænding<br />

Få sunde kostvaner<br />

Kurs for børn og voksene<br />

I Stavgang-Stavgang/kost<br />

samt kurs i kostvaner.<br />

Deluxe 3 teleskop stav<br />

Kr.495,-<br />

KOST SKOLEN i Tikøb<br />

Tlf. 24 69 56 98<br />

E-mai: bja@mail.dk<br />

www.motionsstave.dk<br />

Fredensborgvej 32 · 3080 Tikøb<br />

Dansk/fransk a la carte<br />

Selskaber op til 50 personer<br />

Mad ud af huset<br />

Bordbestilling<br />

4970 0479<br />

www.hansenscafe.dk<br />

Havnevej 19 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Havnen · Havnekiosken · <strong>Hornbæk</strong><br />

Byens eneste rigtige slikbutik!<br />

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade<br />

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture<br />

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort<br />

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice<br />

Nordkystens største bladudvalg<br />

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


Turistforening<br />

Kontakt <strong>Hornbæk</strong><br />

Turistforening<br />

og -Turistinformation<br />

Formand<br />

Lise Lotte Bjørnestad<br />

Tlf.: 49 70 49 03<br />

e-mail:<br />

liselottebjoernestad@hotmail.com<br />

Næstformand<br />

Lone Kuhlmann<br />

Tlf.: 49 70 46 80<br />

e-mail:<br />

lone@kuhlmannhornbaek.dk<br />

Fodboldens venner<br />

Formand<br />

Stig Petersen<br />

Drejervej 15<br />

Tlf. arb.: 49 70 27 91<br />

Mobil: 40 25 58 64<br />

Kasserer<br />

Gitte Pedersen<br />

Hornebyvej 40<br />

Tlf.: 49 70 15 90<br />

Mobil: 51 55 37 02<br />

Gehelmer@post.tele.dk<br />

John Sørensen<br />

Toftemosevej 7 a<br />

Tlf.: 49 70 18 83<br />

Arb.: 25 31 13 83<br />

Jjs41@helsingor.dk<br />

Sekretær<br />

Jytte Madsen<br />

Tlf.: 4970 3490<br />

e-mail:<br />

jyttema@get2net.dk<br />

Karate<br />

Formand<br />

Claus linnè<br />

Klyveren 45<br />

3070 Snekkersten.<br />

E-mail: cll@hur.dk<br />

Næstformand<br />

Jens Børgesen<br />

Hejreskovvej 18c<br />

Tlf.: 21 42 43 46<br />

E-mail: jens@dss.nu<br />

Brian “Joe” Johnston<br />

Ndr.Strandvej 343, 1<br />

Tlf.: 49 70 36 76<br />

Arb.: 49 70 27 91<br />

Johnston.danmark@<br />

post.tele.dk<br />

Hans Strand<br />

Jupitervej 73<br />

Tlf.: 49 70 15 48<br />

Bhstrand@postu.tele.dk<br />

Birthe Larsen<br />

Skovvænget 13<br />

Tlf.: 49 70 07 45<br />

Birthelarsen@ofir.dk<br />

Ib Nicolajsen<br />

Jupitervej 71<br />

Tlf.: 49 70 06 40<br />

Annette Flyger<br />

Ndr.: Strandvej 285 b<br />

Tlf.: 49 76 39 37<br />

Kasserer<br />

Per Thordal<br />

Tlf.: 49 26 22 60<br />

Best.medlem<br />

Åse Kjær Rald<br />

Tlf.: 49 70 16 35<br />

Suppleant<br />

Barbara Mogensen<br />

Tlf.: 49 70 13 07<br />

Suppleant<br />

Karin Plummer<br />

Tlf.: 49 70 02 94<br />

Turistinformation<br />

Lisbeth Jensen<br />

Tlf.: 49 28 17 04<br />

e-mail: lje68@helsbib.dk<br />

Opdateret 03.11.2003<br />

Sekretær<br />

Joan Timmner<br />

Månevej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 40 50 16 98<br />

E-mail: timmner@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Henrik Timmner.<br />

Månevej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Tlf.: 26 22 55 37<br />

E-mail: timmner@mail.dk<br />

Formand<br />

Steen Jacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Månevej 13B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bridgeklub<br />

Kasserer<br />

Pia Knak Jacobsen<br />

Tlf.: 49 70 15 97<br />

Badminton<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand<br />

Niels Fritzbøger<br />

Tlf.:49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Næstformand<br />

Kjeld Hansen<br />

Tlf.: 49 70 24 77<br />

Jupitervej 67,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

keldh@mobilixnet.dk<br />

Sekretær<br />

Liselotte Kartman<br />

Tlf.: 48 38 28 90<br />

Direkte: 48 38 69 14<br />

Holmevænget 2C,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

lika@buksesnedkeren.dk<br />

Kasserer<br />

Karin Mathiesen<br />

Tlf.:49 70 04 40<br />

Havreholmvej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: kasm@bgbank.dk<br />

Banefordeler<br />

Margit Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 01 98<br />

Tlf.: 49 70 01 83<br />

Bødkervej 18,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær<br />

Lise Ebsen<br />

Tlf.: 49 13 08 70<br />

Best. medlem<br />

Erik Grønvald<br />

Tlf.: 49 70 98 01<br />

Best. medlem<br />

Aase Haagensen<br />

Tlf.: 49 75 51 52<br />

Suppleant<br />

Spilleudvalg:<br />

Motionistformand<br />

Hans Jørgen Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piis Vej 4,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail:<br />

hjb@bc-solution.dk<br />

Seniorformand<br />

Mette Fritzbøger<br />

Tlf.: 39 18 06 26<br />

Lyngbyvej 136 4.tv.<br />

København Ø<br />

e-mail:<br />

mettefritzboeger@<br />

hotmail.com<br />

Juniorformand<br />

Christine Bogattke<br />

3000 Helsingør<br />

Mobil: 22 54 43 21<br />

e-mail:<br />

bogatteservice@mail.tele.dk<br />

Turneringsudvalg<br />

Hanne Bredesen<br />

Tlf.: 49 75 01 81<br />

Saunte Bygade 15<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong>


<strong>Hornbæk</strong> – Stjernevej<br />

Lyst træhus i børnevenlig kvarter<br />

I kvarteret ved Toftemosevej – et område med masser af legekammerater<br />

– hvor børn frit kan løbe rundt i det lukkede vej system<br />

ved <strong>Hornbæk</strong> Plantage – ligger dette charmerede og velholdte<br />

træhus på 128 kvm. – hertil kommer nyopført fuld isoleret<br />

havestue på 15 kvm. med termoglastag. Huset indeholder: Entre,<br />

nyt brusebadeværelse med italienske klinker. Lyst køkken og stor<br />

lys opholdsstue med brændeovn og udgang til haven. Lille spisestue<br />

og havestue med udgang til haven. Mellemgang/bryggers<br />

samt alrum med adgang til fire gode soveværelser. Ejendommen<br />

er beliggende på en 820 kvm. lukket koteletgrund med flere solkroge<br />

og nyanlagt aftenterrasse. Endvidere carport med plads til<br />

to biler og to udhuse.<br />

Sag A5517. Tlf. 49 70 23 04.<br />

Brt./nt. 13.199 / 11.251 · Udb./knt. 100.000 / 1.985.000<br />

Brt./nt. Pauselån F1 7.567 / 6.823<br />

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført<br />

128 820 1 / 4 1968<br />

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 4970 2304<br />

Bliv fordelskunde,<br />

og få de gode renter<br />

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du<br />

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,<br />

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er<br />

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til<br />

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på<br />

at forhandle dig til lavere priser.<br />

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.<br />

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - fredag 10.00-16.00<br />

Torsdag 10.00 - 17.30<br />

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00<br />

<strong>Hornbæk</strong> afdeling<br />

Ndr. Strandvej 346, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - torsdag 09.00 -17.00<br />

Fredag 09.00 -16.00<br />

Lørdag 10.00 -13.00<br />

Søndag 10.00 -16.00<br />

Solveig Kjærsgaard<br />

49 76 02 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!