Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01

Regnskab 2011


BilagØU_120423_pkt.04_01


BilagØU_120423_pkt.04_01

Forord

Du sidder med Hvidovre Kommunes regnskab for 2011 foran dig.

Det er på flere måder et godt regnskab.

Ikke kun er der sorte tal på bundlinjen, men regnskabet afspejler samtidig en høj aktivitet i kommunen i

2011, hvor der er søsat mange skibe, som også er nået i land.

Ud af mange vil jeg nævne følgende aktiviteter, og for yderligere henvise til sektorbemærkningerne:

I 2011 er der gennemført en stor organisationsændring, som har resulteret i færre forvaltningsområder,

hvor en række funktioner er samlet i fire nye forvaltninger.

Et af formålene med organisationsændringen har været at samle hele børne- og ungeområdet i en og

samme forvaltning, for derigennem i højere grad at sikre en helhedsorienterede indsats og service i

forhold til børn og unge – og deres forældre – i kommunen.

Derudover har en smallere forvaltningsstruktur givet mulighed for at effektivisere i administrationen.

På de indre linjer er det klart, at en så stor organisationsændring har betydning for medarbejdere og

ledere i kommunen, og det er min klare opfattelse, at alle har bidraget til, at det har været en god

proces med et rigtigt godt resultat.

Gennem hele året er der også lagt mange ressourcer i arbejdet med den nye skolestruktur. Rigtigt

mange interessenter – lærere, elever, skoleledere og forældre – har med stort engagement på

forskellig vis bidraget til debatten og processen. Dette gennem deltagelse i dialogmøder, høringssvar

mv. Det har været en lang proces, som i starten af 2012 resulterede i beslutningen om at lukke

Enghøjskolen og Sønderkærskolen.

I august blev dørene til det nye plejehjem Dybenkærshave slået op, og 72 beboer kunne flytte ind i lyse,

lækre og moderne lokaliteter. Trods lidt startvanskeligheder med bl.a. vandskade, blev plejehjemmet

hurtigt fuldt kørende til glæde for beboere, pårørende og ansatte.

En lang række familier flyttede i 2011 også ind i Langhusene (Almen Bolig Plus byggeriet). Der var stor

efterspørgsel efter boligerne, der som nabo til Dybenkærshave, danner en flot og moderne bebyggelse

i Avedøre.

På Rådhuset blev den længe ventede og tiltrængte renovering af 5. salen gennemført. Etagen huser,

som tidligere, mødelokaliteter og fremstår nu som moderne, fleksible møderum, med den nyeste teknik.

På hjørnegrunden ved Risbjerggård blev den gamle ”Taxabygning” og den bagvedliggende gamle villa

og garagerne revet ned. Arealet fremstår derefter indbydende med anlagt grønt græstæppe.

Den 2. juli blev det storkøbenhavnske område ramt af det voldsomme skybrud, og det gik særligt hårdt

ud over Hvidovre. Flere borgeres og kommunens ejendomme blev oversvømmet, med store udgifter til

følge. Blandt andet blev Præstemosens Friluftsbad oversvømmet, og måtte lukkes ned for resten af

sæsonen.

På anlægssiden er der desuden udført løbende vedligeholdelse på veje og bygninger, og der er i den

forbindelse fokuseret på at udføre energibesparende foranstaltninger.

Selve regnskabsresultatet må også vurderes at være positivt. Der er udvist økonomisk

tilbageholdenhed i en krisetid – der er styr på udgifterne og ultimo kassebeholdningen er god.


BilagØU_120423_pkt.04_01

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Forord 1

ÅRSBERETNING 2011

Generelle bemærkninger ..……………………………………………… 3

Skoler m.v.……….. …………..………………………………………… 6

Social- og Sundhed……………………………………………………… 7

Kultur og Fritid………….. .……………………………………………… 10

Teknik.…………………. …….………………………………………………….. 12

Arbejdsmarked....................………………………... …………………………. 14

Anvendt regnskabspraksis .….……………………………………………. 16

Regnskabsopgørelse ……………………………………………………….. 20

Finansieringsoversigt ……………………………………. ……………. 20

Balance……………………………………………………………………. 21

Noter …………………………………….…………………. ……………. 22

Nøgletal … ……………………………………………………. ……………. 25

ØVRIGE OVERSIGTER m.v.

Hovedoversigt til regnskab……………………………………………… 28

Regnskabsoversigt ……………………………………………………… 29

Statusbalance ……………………………………………………………. 33

Tværgående artsoversigt ………………………………………………. 44

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger …………………………. 45

Kautions- og Garantifortegnelse ………………………………………… 46

Opgørelse over tilbagefaldsklausuler …………………………… 47

Personaleoversigt………………………………………………………... 48

Udførelse af opgaver for andre myndigheder………………………… 51

Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand….. 52

Anlægsoversigt – Fysiske aktiver………………………………………… 53

Opgørelse 1, over igangværende arbejder ……………………………. 54

Opgørelse 2, over afsluttede arbejder med regnskab…………………. 57

Opgørelse 3, anvendte bevillinger, hvor der ikke skal aflægges regnskab 58

Opgørelse over overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 ………. 60

Ejendomsfortegnelse …………………………………………………… 61

SPECIELLE BEMÆRKNINGER, udvalgsopdelt

Arbejdsmarkedsudvalget………………………………………………………. 74

Ejendoms- og Arealudvalget…………………………………………………… 76

Kultur- og Fritidsudvalget………………………………………………………. 79

Skoleudvalget…………………………………………………………………… 81

Social- og Sundhedsudvalget……………………… …………………………. 84

Teknik- og Miljøudvalget……………………………… 87

Økonomiudvalget………………………….…………………………………… 91


BilagØU_120423_pkt.04_01

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultatet 2011

Regnskabsopgørelsen, side 20, viser følgende:

• Oprindeligt budget 2011, som det så

ud ved budgetvedtagelsen i oktober

2010

• Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger

og overførsler fra 2010 indgår

Regnskabet for 2011

Det samlede resultat udviser et underskud på

2,6 mio. kr. I det oprindelige budget var der

forventet et underskud på 18,4 mio. kr. Altså

en resultatforbedring på 15,8 mio. kr.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser

et overskud på 103,3 mio. kr. Når resultatet

af det samlede skattefinansierede område

i 2011 udviser et underskud på 0,8 mio. kr.,

skyldes det afholdelse af anlægsudgifter for i

alt 104,1 mio. kr.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet)

udviser et forbrug på 1,8

mio. kr. Dette betyder, at kommunens gæld til

renovationsområdets formindskes i 2011.

I 2011 optog kommunen lån for i alt 41,8 mio.

kr. Lånoptagelsen kan henføres til lånerammen

for 2010. Afdrag på lån beløber sig til

47,0 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger

i diverse tilgodehavender og udlån)

udgjorde i alt 20 mio. kr.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2011

en forøgelse af kassebeholdningen på 12,2

mio. kr. fra 187,2 primo 2011 til 199,4 ultimo

2011. I det oprindelige budget var der forventet

et forbrug på 40,5 mio. kr. Årsagen hertil

er primært større rul til 2012, både vedr. drift

og anlæg.

Den gennemsnitlige kassebeholdning over

365 dage efter kassekreditreglen var næsten

uændret i 2011, idet den ved årets start udgjorde

271,3 mio. kr., og ved udgangen 272,1

mio. kr.

Beretning

Finansiering

Kommunens væsentligste indtægtskilder er

de kommunale skatter på indkomst og ejendomme

samt generelle tilskud. Der er budgetteret

med det garanterede udskrivningsgrundlag

og den af staten fastsatte regulering af

ejendomsværdierne. Kommunalbestyrelsen

valgte statsgaranti for 2011.

Skatteindtægten blev i 2011 næsten som

budgetteret, idet der dog indgik lidt mere i

grundskyld end forventet i løbet af året. Primært

grundet kompensation fra staten.

Tilskud og udligning blev forøget med netto

54,6 mio. kr. Heraf kan 66,6 mio. kr. henføres

til beskæftigelsesreformen. Midtvejsreguleringen

af tilskud i 2011 betød tilbagebetaling

af i alt 12,9 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. vedrører

tilskud og udligning, og 8,9 mio. kr. regulering/

tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud.

Driftsudgifterne (excl. forsyning)

Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede

områder blev 42,4 mio. kr. højere end oprindeligt

budgetteret.

I forhold til det korrigerede budget udviser

nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede

område en mindreudgift på 35,2 mio. kr. Det

korrigerede budget udgør det oprindelige

budget tillagt overførsel fra 2010, hvor der

blev rullet 37,3 mio. kr., samt tillægsbevillinger

i året, der primært skyldes beskæftigelsesreformen.

Fra 2011 til 2012 forventes overført 42 mio.

kr., hvilket er årsagen til mindreudgiften på

serviceområderne i 2011.

Serviceramme og overførsler

De kommunale driftsudgifter indenfor det

skattefinansierede område er opdelt i to hovedkategorier:

Servicerammeudgifter og

overførsler, hvor udgifter inden for servicerammen

udgør den største udgiftspost.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Servicerammeudgifterne

Servicerammen er Regeringens reguleringsnøgle

over for kommunerne, hvad angår den

kommunale driftsvirksomhed eksklusive overførsler

og forsyningsområdet. Rammen fastsættes

overordnet i aftale mellem regeringen

og KL.

Ifølge økonomiaftalen havde Hvidovre Kommune

en disponibel serviceramme på 2.418

mio. kr., hvilket svarede til det ved budgetvedtagelsen

opgjorte servicebudget.

Regnskabet udviser kun et forbrug på 2.402

mio. kr. Der er således afholdt færre udgifter

end servicerammen gav mulighed for, hvilket

skal ses i lyset af det større rul til 2012.

Forsyningsvirksomhederne

Forsyningsvirksomheder har siden 2007 kun

omfattet renovationsområdet. Vand- og spildevandsområdet

blev omdannet til selvstændige

aktieselskaber fra 1. januar 2007.

Regnskabsmæssigt udviser renovationsområdet

i 2010 et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Resultatet formindsker kommunens gæld til

renovationsområdet fra 4,1 mio. kr. til 2,3

mio. kr.

Udgifter og indtægter på renovationsområdet

skal hvile i sig selv. Likviditetsmæssige afvigelser

føres på en mellemregningskonto mellem

kommunen og renovationsområdet.

Anlægsudgifterne og –indtægter

Anlægsaktiviteten fortsatte i 2011 med bygningsvedligeholdelse

på kommunens bygninger,

herunder energibesparende foranstaltninger,

standardforbedringer på vejene, modernisering

af vejbelysningen, indretning af

fritidshjem på Præstemoseskolen, færdiggørelse

af plejeboliger Dybenskærhave, anskaffelse

af IT, interaktive tavler på skolerne, kvalitetsløft

af den kommunale madproduktion,

fælles kommunal tandklinik, renovering af

Rådhusets øverste etage m.v.

I alt blev der anvendt netto 104,1 mio. kr.

mod budgetteret 102,5 mio. kr. Fra 2010 blev

der overført netto 25,9 mio. kr. til udførelse i

2011.

Beretning

Fra 2011 til 2012 overføres netto 48,1 mio. kr.

til udførelse af anlægsarbejder.

I 2011 modtog kommunen 18,0 mio. kr. i tilskud

fra kvalitetsfonden. Dette betød at der

skulle investeres i alt 36 mio. kr. på de

borgernære serviceområder (skole- daginstitutions-

og idrætsområdet for børn og unge

samt ældreområdet). Der blev i alt udført arbejder

for 58,1 mio. kr. vedr. kvalitetsfondens

områder.

Forrentning

Forrentningen af kommunens likviditet har

fundet sted gennem løbende indeståender og

porteføljeaftaler, hvor tre forskellige forvaltere

placerer beløb i obligationer og investeringsforeninger

indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen

og kommunens finansielle

strategi.

Resultatet blev en nettorenteindtægt på 8,2

kr. mod en budgetteret nettorenteindtægt på

3,7 mio. kr. I alt en resultatforbedring på 4,5

mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I 2011 er givet en tillægsbevilling til renteindtægter

på 6,6 mio. kr., således at det korrigerede

budget udviser en nettoindtægt på 6,6

mio. kr.

Kommunens lån, langfristede gæld

I 2011 havde Hvidovre Kommune mulighed

for at optage lån til bl.a.:

• Pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

• Energibesparende foranstaltninger.

• Særlig lånepulje til yderligere anlæg i

2010, hvortil der var søgt om overførsel til

2011 for 8,4 mio.kr.

Den samlede låneramme for 2011 er opgjort

til 38,9 mio. kr. Lånet optages inden udgangen

af april 2012.

Låneoptagelsen indgår i regnskab 2012.

I 2011-regnskabet er der optaget lån på i alt

41,8 mio. kr. som vedrører lånerammen for

2010. Endvidere er der optaget leasingforpligtelse

til en minibus til 0,4 mio. kr.


BilagØU_120423_pkt.04_01

De samlede afdrag på den langfristede gæld

var 47,0 mio. kr.

Den samlede langfristede gæld er i 2011 forøget

med 0,5 mio. kr. til 676,3 mio. kr.

Kursreguleringer m.v. i 2011 udgjorde netto

5,7 mio. kr. Heraf kan 9.7 mio. kr. henføres til

kommunens lån i CHF, der modsvares af

regulering af lån til selvejende institutioner og

ældreboliger.

Langfristede tilgodehavender

I 2011 steg kommunens langfristede tilgodehavender

fra 1.330,2 mio. kr. til 1.724,6 mio.

kr. Posterne indeholder bl.a. diverse pantebreve,

aktier og andelsbeviser, lån til pensionister

til betaling af ejendomsskatter samt

deponerede beløb.

Forøgelsen kan primært henføres til optaget

aktiekapital vedrørende Hvidovre Forsyning,

der er reguleret fra 840 mio. kr. til 1.179 mio.

kr., Lynettefællesskabet der er reguleret fra

63,7 mio. kr. til 72,8 mio. kr. og Spildevandscenter

Avedøre fra 40,1 mio. kr. til 75,4 mio.

kr.

Lån til betaling af ejendomsskat har udviklet

sig som følgende:

2009 2010 2011

Antal pr. 1/1 1.557 1.624 1.561

Nye låntagere 135 86 67

Indfriede lån 68 105 131

Antal pr. 31/12 1.624 1.605 1.497

Lånebeløb mio. kr. 221,4 235,8 239,9

Lånesystemet er konverteret til nyt system i 2011, hvilket

bevirker ændring i låneantal ved årsskiftet 2010 / 2011.

Der er både tale om færre nye lån samt flere

indfriede lån.

Befolkningen

Det samlede befolkningstal i Hvidovre Kommune

steg i løbet af 2011 med 519 personer

og er pr. 1. januar 2012 på 50.600 personer.

I 2011 blev der født 502 børn, hvilket var 111

færre end i 2010. Der var et flytteoverskud fra

indlandet på 399 personer og en nettoindvandring

fra udlandet på 209.

Beretning

I løbet af 2011 steg antallet af 0 – 6 årige

med 11 til 4.307, medens antallet af 7 – 16

årige steg med 6 til 6.184.

Der blev 205 flere på 65 år og derover, og

antallet i den erhvervsaktive alder mellem 25

og 64 år steg med 152 til 26.280.

Udsigterne for de kommende år viser en

vækst i antallet af ældre og et stabilt antal i

de yngre aldersklasser.

Det samlede befolkningstal forventes at vokse

til over 51.000.

Personaleforbrug

Det samlede personaleforbrug har i 2011

været på 3.908 årsværk.

I 2010 udviste personaleoversigten 3.847

årsværk og dermed har der været en forøgelse

på 61 årsværk.

Årsagen hertil skyldes primært stigning i antallet

af løntilskudsjob i forhold til tidligere år.

Det fremgår af personaleoversigten, at 55

personer har været ansat på den nye funktion

05.68.90 (Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats).

Rengøringsområdet blev i 2010 samlet under

hovedkonto 06. Tidligere var rengøringspersonalet

fordelt på de enkelte områder. Derfor

er personaleudviklingen mellem årene ikke

umiddelbart sammenlignelig. I 2010 blev anvendt

funktion 06.45.51. I 2011 funktion

06.45.50.

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner

stiger og forventes at stige yderligere i

de kommende år. Dette skyldes, at et stort

antal medarbejdere med tjenestemandsvilkår

forventes at gå på pension indenfor en årrække.


BilagØU_120423_pkt.04_01

SKOLER

Sigtepunkter for skoler, fritidshjem og

klubber

Der er i 2011 etableret sigtepunkter for skoler,

fritidshjem og klubber. I 2010 startede

processen med at få nyt og brugbart materiale

for politikere, forvaltning, ledere og medarbejdere.

Med sigtepunkter for skoler, fritidshjem

og klubber baserer institutionerne under

Skoleudvalget sig grundlæggende på inkluderende

tænkning og praksis.

Derudover er der stillet en række sigtepunkter

som institutionerne kan stile i mod. Institutionerne

får på denne måde mulighed for at

lægge opgaven ind under deres målformuleringer,

således at Skoleudvalget senere møder

institutionernes omsætning af sigtepunkterne

i form af et konkret mål.

På skoleområdet var 2011 også året hvor der

er lagt mange ressourcer i forslag til ny skolestruktur

i Hvidovre Kommune. Processen

vedrørende ny skolestruktur medførte udarbejdelse

af flere strukturmodeller mv. Den

fremtidige struktur blev vedtaget i februar

2012.

Det specialiserede undervisningstilbud

På baggrund af et substantielt merforbrug i

2009 på det specialiserede undervisningsområde

blev der fra KLs Konsulentvirksomhed

(KLK) udarbejdet en budgetanalyse indeholdende

en række anbefalinger om den fremtidige

budgetstyring af området. Budgetåret

2011 var første år hvor WInPPR – kommunens

sags- og økonomistyringssystem på

området fik fuld effekt. Med en etablering af

tværgående økonomiteam, månedlige budgetopfølgninger

er der nu etableret en fin

budgetsikkerhed.

På området styres der nu på baggrund af

individbaserede budgetter efter fast kadence.

På baggrund af budgetsikkerheden er den

månedlige opfølgning til Skoleudvalget for

2012 afsluttet, hvorefter afrapporteringen til

politisk niveau sker indenfor samme tidsramme

som resten af kommunens økonomiske

afrapportering.

Fritidshjem og klubber

På Fritidshjems- og klubområdet er der i berørte

institutioner arbejdet på fuld implementering

af fællesledelse, således at fællesledelsen

medfører endnu bedre overgange

mellem vuggestue og børnehave. Der var i

2011 i alt 18 fritidshjem. Ved fællesledelse er

der ikke sket ændringer i den fysiske ramme.


BilagØU_120423_pkt.04_01

SOCIAL- OG SUNDHED

Børn og Unge med særlige behov

I Børne- og Familieafdelingen er der i 2011

arbejdet med en række organisatoriske ændringer

i forbindelse med fusionen. Fusionen

har genereret en lang række af arbejdsgrupper

i forhold til det samlede BUF, hvor arbejdsgruppen

om at udarbejde en sammenhængende

børnepolitik direkte taler ind i Børne- og

Familieafdelingens forvaltning af Serviceloven.

Børnehandicapgruppen er i 2011 blevet en

integreret del af familierådgivergruppen. Der er

stor fokus på handicapgruppens udmøntet serviceniveau,

da området har store udfordringer

med at overholde det udmøntede budget. Området

vil i 2012 blive analyseret i forhold til

budgetudfordringerne.

I familierådgivergruppen har et væsentligt fokusområdet

være implementering af Barnets

Reform, hvor alle rådgivere har fået et kompetenceløft.

På anbringelsesområdet har Social-

og sundhedsudvalget delegeret kompetencen

vedrørende anbringelser ud over det 18 år til

forvaltningen, for at øge styringen med området.

Det har ligeledes været øget fokus på det

personrettede tilsyn, set i lyset af den større

opmærksomhed der ahr været på anbringelsesområdet.

Ungekontakten og Familiecentret Poppelgården

har fået omlagt deres økonomistyringsmodel

fra BUM til rammestyring, og skal i den forbindelse

varetage alt forebyggende arbejde for

familier og unge i lokalområdet. Som en konsekvens

af, at Ungekontakten skal kunne varetage

flere tilbud til unge, er der igangsat en

proces, som betyder at Ungekontakten fremover

skal kunne tilbyde differencerede tilbud til

unge bl.a. Rusmiddeltilbud og tilbud til selvskadende

unge.

Døgninstitutionerne Porten og Hvidborg har i

2011 været udsat for et stort økonomiske pres i

forbindelse med manglende indskrivning af

børn. Implementering af Barnets Reform og

køberkommunernes generelle økonomiske

situation betyder, at kun 3 børn fra andre

kommuner er blevet indskrevet i 2011. Børne-

og Familieafdelingen har derfor besluttet at

igangsætte en analyse af Behandlingshjemmet

Hvidborg, som skal undersøge mulighederne

for at etablere tilbud der hovedsagelig retter sig

mod Hvidovre Kommunes behov.

Sundhedsplejen har i 2011 haft et øget fokus

på genindlæggelser af nyfødte børn i forbindelse

med den tidlige udskrivning af nyfødte børn

og deres forældre og har i den forbindelse omlagt

de første besøg i familierne.

Dagtilbud for 0-6 årige

Der har i 2011 været fokus på inklusion. Det

har bl.a. resulteret i, at man politisk har vedtaget

en omlægning af støttepædagogkorpset,

således at støttepædagogerne tilknyttes kommunens

dagtilbud som inklusionspædagoger.

Omlægningen skal understøtte bevægelsen

væk fra en enkeltintegrerede indsats.

2011 var ligeledes året, hvor Sommerfuglen for

alvor kom i drift. De 12 pladser til de aller

mindste børn i udsatte positioner, dvs. præmature

børn m. fl., har været besat hele året, og

er en stor succes. Det er derfor politisk blevet

besluttet at åbne en afdeling mere. I 2011 er

det gamle fritidshjem i Baunevangen blev ombygget

dels til mere plads til den nye kombinerede

institution Baunevangen, dels til en gruppeordning

for større børn med behov for en

særlig indsats.

Dagtilbudsområdet har i 2011 arbejdet med at

sikre, at alle børn kunne få et sundt frokostmåltid

fra august. Kommunalbestyrelsen havde

med budget 2011 besluttet, at maden skulle

være en del af taksten for vuggestuebørnene.

Bestyrelserne i børnehaver og kombinerede

institutioner havde ultimo 2010 fravalgt mad,

bortset fra Børnehuset Enghøj, der startede

madordning op i august. I efteråret 2011 vedtog

Kommunalbestyrelsen en madvision, der

sigter mod et langt mindre fravalg, når der skal


BilagØU_120423_pkt.04_01

være afstemning om madordning igen i efteråret

2012.

Endelig har 0-6-års området udarbejdet et nyt

tilsynskoncept, som nu bruges i forbindelse

med de pædagogiske tilsyn. Der har igen i

2011 været flere institutionssammenlægninger.

Og igen i 2011 har der været flere børn end

prognosticeret, der skulle passes. Det har dels

kunnet ses i en fordobling af den mellemkommunale

regning fra Københavns Kommune,

der har passet dobbelt så mange børn fra

Hvidovre i 2011 end året før, uden at det betød,

at der manglede børn i Hvidovres institutioner.

Dels har det i slutningen af 2011 igen

været nødvendigt at have bus- og cykelordninger

i kommunens institutioner for at leve op til

pasningsgarantien.

Sundhedsområdet

I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen to vigtige

dokumenter på Sundhedsområdet: Den ny

Sundheds- og Forebyggelsespolitik for perioden

2011 – 2014, som indeholder anbefalinger

for den borgerrettede forebyggelse og Sundhedsaftalen

med Region Hovedstaden, som

regulerer den patientrettede forebyggelse.

Kommunens patientrettede forebyggelse sker i

tæt samarbejde med de praktiserende læger,

og fokuserer især på kronisk sygdom og den

ældre medicinske patient. Blandt de fælles udfordringer

er stigningen i antallet af kronikere

og ældre, samt opgaveglidning fra Regionen.

Samarbejdet i det nære Sundhedsvæsen er i

2011 forbedret med oprettelse af et Kommunalt

Lægeligt Udvalg (KLU). Arbejdet i udvalget skal

bidrage til, at lægerne og Hvidovre Kommune

får en styrket dialog og et mere integreret samarbejde

om den brede vifte af emner, der i dag

er fælles for kommunernes og lægernes indsats

på sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke

udvekslingen af information og tillige sikre, at

de aftalte indsatsområder i overenskomsten,

forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres

succesfuldt.

En del af det opsporende og forebyggende

arbejde i kommunalt regi varetages af Sund-

hedsplejen og Sundhedscentret. En anden del

af det forebyggende er mindre synligt, fordi det

er integreret i de kommunale velfærdsydelser,

som leveres på de øvrige velfærdsområder,

som middel til at nå andre mål, fx bedre indlæring,

nedbringelse af sygefravær og bedre trivsel.

Fx har både Børne- og Ungdomsforvaltningen

og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

taget initiativ til at forbedre de kommunale

mad og måltider i 2011, og dette arbejde

fortsætter i 2012.

Sundhedscentret tilbyder fortsat diætvejledning

for borgere, som lægen henviser med forhøjet

kolesterol, vægttab og undervægt. Patienter

som henvises på grund af overvægt eller diabetes

tilbydes livsstilshold og diabetesskole.

Disse tilbud bliver løbende justeret og tilpasset

de nationale anbefalinger og nyeste sundhedspædagogiske

principper. Et kompetenceløft

hos flere hundrede medarbejdere i ældreplejen

har medført et kvalitetsløft i indsatsen for de

småtspisende og borgere med vægttab med

henblik på tidlig indsats og forebyggelse af

indlæggelse.

To projekter er blevet fuldt integreret i Sundhedscentret

i årets løb. ”Sundhed på dit sprog”

har været ude til ca. 25 foredrag/besøg blandt

etniske mindretal. Der har særligt været fokus

på Avedøre og byens moskeer. Kommunens

tre sundhedsformidlere indgår desuden i tværgående

grupper på Vestegnen, som opsøger

de forskellige foreninger på tværs af kommunegrænserne.

Det andet projekt - ”Kys livet – sundhedscenter

på gadeplan” - har kontakt til socialt udsatte

borgere i alderen 18-65 år med tilbud om udredning,

brobygning, kost, rygestop, alkoholbehandling,

motion mv.

I 2011 implementerede Sundhedscentret ligeledes

det nyeste bud på rygeafvænning. ”Kom

og Kvit”, der anvender de sidste nye rygeafvænningsmetoder

og fokuserer på, at deltagerne

tager styring og bevarer styrken, når

lysten til at ryge banker på.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Ældre- og Handicap

Dybenskærhave

Det største projekt for Ældre- og Handicapområdet

i 2011 var åbningen af det nye Plejecenter

Dybenskærhave. Hvidovre Kommune skulle

i forbindelse med lukningen af Danske Handelsrejsendes

Plejehjem modtage både nye

medarbejdere og beboere, som sammen skulle

finde en ny hverdag på Dybenskærhave.

Udgangspunktet for dagligdagen er leve-bomiljøet.

Det vil sige, at måltider og aktiviteter

arrangeres i bogrupper, hvor der bor 12 beboere.

Til forskel for kommunens øvrige plejecentre

har Dybenskærhave ikke noget produktionskøkken

hvilket betyder, at det varme måltid

leveres fra Hvidovre Centralkøkken, som er

beliggende på Krogstenshave Plejecenter. Da

duften af mad er vigtig for appetitten færdigproduceres

og anrettes maden i bogruppernes

små køkkener, så alle beboere fornemmer

hyggen og duften omkring forberedelse af måltiderne.

Medarbejdere og ledelse på Dybenskærhave

har sammen arbejdet for, at de fysiske rammer

bliver indrettet, så beboerne føler sig hjemme.

Det er bl.a. sket ved indkøb af planter, billeder,

træningsredskaber mv. Heldigvis forærede

Danske Handelsrejsendes Plejehjem både billeder

og møbler til Dybenskærhave, så der er

mange genkendelige ting for beboerne.

Køberenheden

I forbindelse med at Hvidovre Kommune fra

starten af 2011 hjemtog handleforpligtigelsen

på de borgere, der bor i botilbud i andre kommuner,

oprettede Hvidovre Kommune en særlig

køberenhed. Enheden skal dels kvalitetssikre

vores tilsynsbesøg, og dels styrke økonomistyringen

på det specialiserede område.

Hjerneskade

Ældre- og Handicapafdelingen har i forbindelse

med ansættelse af en hjerneskadekoordinator

haft fokus på den hurtige kontakt til den nydiagnostiserede

hjerneskadede borger, samt

det tværsektorielle arbejde. For at styrke denne

del af arbejdet yderligere, er der søgt og bevilget

puljemidler til opkvalificering af medarbejderne

på dette område.


BilagØU_120423_pkt.04_01

KULTUR OG FRITID

Den Grønne Nøgle

Avedøre Idrætscenter, Hvidovre Stadion,

Frihedens Idrætscenter og Avedøre Stadion

har alle Den Grønne Nøgle. Den Grønne

Nøgle, Green Key, er et miljømærke, der indikerer

at institutionerne lever op til en række

konkrete miljøkrav.

Kontraktinstitutionerne Hvidovre/Avedøre

Stadion, Frihedens idrætscenter og Avedøre

Idrætscenter har via deres kontraktmål for

2011 arbejdet målrettet med vandbesparende

foranstaltninger, som eksempelvis udskiftning

af blandingsbatterier, vandhaner, brusere og

toiletter, hvilket har resulteret i et reduceret

vandforbrug.

Udvikling i besøgstal

Nedenfor ses de samlede besøgstal for Hvidovre

Motionscenter, svømmehallerne i Frihedens

Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter

samt Friluftsbadet.

Besøgstal 2009 2010 2011

Hvidovre Motionscenter 38.619 42.116 39.986

Frihedens Idrætscenter 74.741 73.467 74.712

Avedøre Idrætscenter 57.361 53.699 60.472

Friluftsbadet 8.476 9.830 3.300

Besøgstallene for idrætscentrene påvirkes af,

at idrætscentrene har lukket hvert andet år i

skolesommerferien. Frihedens Idrætscenter i

lige år og Avedøre Idrætscenter i ulige år.

Faldet i besøgstallet for Friluftsbadet skyldes,

at Friluftsbadet måtte lukke efter skybruddet i

juli måned pga. vand i de tekniske installationer.

Dermed nåede Friluftsbadet kun at holde

åbent i 4 uger mod de planlagte 12 uger.

Forstadsmuseet

Cirkusmuseet satte ny besøgsrekord med

15.203 gæster i 2011. Aktivitetsniveauet var

stigende og nye tilbud bl.a. til børnehaver

blev udbudt. Kundetilfredsheden var meget

stor. En kvantitativ undersøgelse i efterårsferien

viste således, at alle gæster fandt besøget

som helhed meget godt eller godt. Det

illustrerer at den kvantitative stigning foregår

via kvalitative tilbud.

2011 var også året, hvor museet kunne fejre

10 års jubilæum, hvilket blev markeret ved en

reception for indbudte gæster og en stor gallaforestilling,

der løb af stablen d. 11/9. Takket

være et tilskud fra Dansk Artist Forbund

kunne museet vise en bred vifte af nogle af

de bedste artister fra den danske artistverden

fra nycirkusartisterne i Cikaros til Benny

Schumann. Det blev en fornem forestilling,

der blev spillet to gange for udsolgte huse.

Revitalisering af Historien i Gaden er styrket

ved genoptryk af folderne samt udarbejdelse

af ensartet udseende. Folderne kan endvidere

downloades fra museets hjemmeside. Projektet

har endvidere været med til at styrke

det visuelle samarbejde med Brøndby.

Regional filmfond i hovedstadsområdet

Hvidovre Kommune har vedtaget en ny erhvervspolitik,

hvoraf et af delelementerne er

Hvidovre som Filmby

I 2011 afsatte Hvidovre Kommune 2. mio. kr.

til medfinansiering af en regional filmfond.

Filmfonden er en del af den regionale Kulturaftale,

der er indgået mellem en række kommuner

i Hovedstadsområdet, enkelte kommuner

i Region sjælland og Kulturministeriet.

Filmfonden har følgende direkte erhvervsøkonomisk

effekter: Omsætning i filmbranche

og afledte erhverv, nye arbejdspladser og nye

virksomheder i filmbranchen. Herudover vil

fonden have en række indirekte effekter:

Branding af Danmark og hovedstadsområdet,

filmturisme og styrkelse af den danske filmbranche.

Biblioteksområdet

HvidovreBibliotekerne havde i 2011 som mål,

at arbejde med opkvalificeringen af borgernes

digitale færdigheder via relevante og målrettede

kurser, styrke tilbuddene til børn og deres

forældre og udvide brugernes mulighed

for at bruge biblioteket.


BilagØU_120423_pkt.04_01

De i alt 23 kurser blev afholdt på Hovedbiblioteket

og Avedøre Bibliotek, og opnåede en

samlet belægningsprocent på 79,7 %. Effektmålingen

på den faktiske brug af de færdigheder

kurserne fokuserer på, digital selvbetjening

o.l., vil blive gennemført i løbet af

foråret/sommeren 2012, og kunne anvendes i

den videre planlægning af undervisningen.

Tilbuddene til børn og deres forældre blev

bl.a. styrket via et samarbejde med folkekirkerne

i Hvidovre, med afholdelse af koncerter

i Strandmarkskirken og Risbjerg kirke.

Der blev ligeledes afholdt i alt 10 BabyBiblioteksarrangementer

i 2011 på Hovedbiblioteket

og Avedøre Bibliotek. Arrangementerne

blev positivt omtalt i Hvidovre Avis.

Brugernes mulighed for at bruge biblioteket

blev udvidet via en udvidelse af åbningstiden

samt etablering af HotSpots/ trådløst netværk

på både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek.

Frivillighedsmessen

Frivillighedsmessen blev en stor succes både

for de tilmeldte foreninger og de ca. 3.000

besøgende, der lagde vejen forbi. Messen

blev arrangeret af frivillige og kommunale

repræsentanter, og et af målene med Frivillighedsmessen

var at synliggøre og anerkende

de frivillige i anledning af det europæiske

frivillighedsår. Et andet var at tiltrække nye

frivillige.

Dagen bød bl.a. på flot underholdning

med teater, mavedans, kampsport, linedans,

stolegymnastik, korsang og meget mere fra

foreningslivet, samt Frivillighedsdebatten med

foredrag af Lars Lundgaard og efterfølgende

lokal paneldebat.

Elite 2650 – nye kriterier

Der blev udarbejdet nye kriterier for ansøgninger

til Elite 2650 – puljen.

Kriterierne tager afsæt i elite-afsnittet i Hvidovre

Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, om

at støtte få hovedsatsnings-idrætsgrene (typisk

2-4) og en lidt større gruppe ”boblere”

(typisk 5-8) om året.


BilagØU_120423_pkt.04_01

TEKNIK

Plejecenter Dybenskærhave

Opførelsen af de 72 plejeboliger med tilhørende

fællesarealer og serviceareal blev påbegyndt

i 2010 og blev – som oprindeligt

planlagt – færdiggjort til indflytning 1. august

2011. Senere på efteråret er ude arealerne

blevet færdiggjort mht. etablering af græs og

beplantning, således at området i foråret

2012 vil fremtræde færdigt.

Rådhuset

Renoveringen af tagetagen på rådhusets

hovedfløj, der blev påbegyndt i slutningen af

2010, blev færdiggjort og taget i brug i 2011.

Taget og facaderne er blevet udskiftet, og

lokalerne er blevet renoveret, så de nu fremstår

som nye og tidssvarende mødelokaler

med det nødvendige IT- og audiovisueltudstyr.

Desuden er etableret nyt anretterkøkken

og nyindrettede toiletforhold, bl.a. et handicaptoilet.

Fritidshjemmet Præstemosen

I december 2010 blev etablering af et nyt

fritidshjem, fritidsklub og et nyt indskolingsafsnit

på Præstemoseskolen påbegyndt. Hensigten

var dels at fjerne en udtjent pavillonbygning,

dels at muliggøre en sammenlægning

af Fritidshjemmet Præstemosen med

Baunevangens Fritidshjem og -klub. De nye

lokaler blev taget i brug af skole og fritidshjem

ved starten af det nye skoleår i august 2011.

Forebyggende vedligeholdelse

I lighed med tidligere år er der i 2011 blevet

udført en række større vedligeholdelsesarbejder

med henblik på at sikre bl.a. en holdbar

og vedligeholdelsesvenlig klimaskærm på

kommunens bygninger.

På Avedøre Idrætscenter er der bl.a. blevet

istandsat murværk og udskiftet facadepartier,

mens den såkaldte tredje længe på Poppelgården

er blevet renoveret.

I Avedørelejren er der blevet opstillet fire miljøstationer,

og på HBC-hallen er en række

renoveringsarbejder blevet afsluttet.

Endelig er Værestedet ved Friheden Station

blevet retableret, efter at det i en periode har

været uanvendeligt på grund af skimmelsvamp.

På Dansborgskolen er blevet renoveret tage

og udskiftet facader, og på Engstrandskolen

er yderdørene i klasselokalerne blevet udskiftet.

I lighed med tidligere år er der renoveret elevtoiletter

– i 2011 på Holmegårdsskolen.

Skybruddet 2. juli 2011 medførte vandskader

på 73 af kommunens bygninger. Skaderne

har givet gener for brugerne af bygningerne,

og det har medført en del ekstra opgaver,

hvoraf nogle pga. lange udtørringstider først

kan afsluttes i 2012. Udgifterne til genopretning

af bygninger samt erstatning af ødelagt

inventar anslås til godt 10 mio. kr.

Energi

I kommunen er det fortsat højt prioriteret at

nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger,

både af hensyn til klima og økonomi.

I 2011 har indsatsen bl.a. drejet sig om energimærkning

af de kommunale bygninger, der

er større end 1.500 m 2 samt om optimering af

CTS-anlæggene på Avedøre Idrætscenter,

Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen,

Rådhuset og i Frihedens Idrætscenter. CTSanlæg

er et moderne sensoranlæg til central

tilstandskontrol og styring af varme- og energiforbrug.

Desuden er der gjort et utal af mindre tiltag

som udskiftning af belysning, udskiftning af

pumper, udførelse af teknisk isolering og

hulmursisolering, optimering af ventilationsanlæg

samt andre arbejder, der medfører

energibesparelser.

De ”flyvende varmemestre” har sammen med

klimaambassadørordningen spillet en vigtig

rolle i bestræbelserne på at spare energi i

kommunens bygninger, og der er bl.a. ved

hjælp af øget kommunikation opnået gode

resultater med hensyn til ændret adfærd hos

brugerne, der er et væsentligt element i sparebestræbelserne.

Ovennævnte energi - og miljøtiltag, som er

gennemført i 2011 forventes at kunne nedbringe

udgifterne til el og varme med godt 1

mio. kr. pr. år, svarende til ca. 3 % af kommunens

årlige udgift til el og varme.

Ny grillplads i Rebæk Søpark

For at understøtte ude aktiviteter i Rebæk

Søpark, er der etableret en mindre naturpræget

grillplads på den vestlige side af søen.

Grillpladsen består af nogle store sten til at


BilagØU_120423_pkt.04_01

side på, en stor justerbar grillrist samt to nye

sæt borde og bænke. Der er i de to nye borde

integrerede grillriste.

Nyt el- og vand i Hvidovre Havn

Der er etableret nye el- og vandstandere i

Hvidovre havn. Standerne er placeret tæt på

molekanten, således at der ikke længere ligger

ledninger på kryds og tværs af molen.

Busbaner på Gammel Køge Landevej

Hvidovre Kommune har med støtte fra Trafikstyrelsens

pulje til fremkommelighed anlagt

busbaner og syv fremskudte helleanlæg til

busser, på Gammel Køge Landevej mellem

Strandmarksvej og grænsen til Københavns

Kommune. Endvidere er der åbnet mulighed

for, at de mange busser til Avedøre Holme

kan køre direkte ud på Gammel Køge Landevej

fra busterminalen ved Friheden Station.

Det gavner navnlig buslinje 200S.

Brug af ny miljøvenlig asfalt

På Kettevej, Rebæk Alle, Egevolden og Rebæk

Søpark er der udlagt asfalt via Remixmetoden.

Det er en metode, hvor der udledes

mindre CO2. Det specielle ved Remixmetoden

er, at den gamle asfalt bliver varmet

op, opsamlet og genanvendt på stedet samtidigt

med at der tilsættes nye materialer.

Tilgængelighed til Frihedens idrætscenter

og Engstrandsskolen

Den gamle hullede sti af asfalt er udskiftet til

sti med nyt fortov og ny belægning, modl alle

indgange til Engstrandskolen og Frihedens

idrætscenter. Der er tænkt tilgængelighed ind

i projektet, således at kørestolsbrugere og

blinde nu også kan komme sikkert frem. Endvidere

er der blevet etableret flere handicapparkeringspladser.

Vestvolden

Voldgaden har fået ny belægning og er nu

asfalteret i hele sin udstrækning i Hvidovre.

Der er kommet lys på stien og etableret en

lysreguleret overgang ved Gammel Køge

landevej.

Planstrategi

Teknisk Forvaltning har i 2011 udarbejdet en

planstrategi for kommunens udvikling, i samarbejde

med de øvrige forvaltninger. Strate-

gien er funderet på åbenhed gennem tidlig og

reel borgerinddragelse samt politisk deltagelse

i processen. Planstrategien, der bevidst er

søgt gjort tværfaglig, konkret og vedkommende,

forventes vedtaget i begyndelsen af

2012.

Byggesagsgebyrer

Byggesagsgebyrerne i Hvidovre Kommune

blev for 2011 fastlagt ud fra princippet om, at

kommunens gebyrer skulle ligge i niveau med

de kommuner vi normalt sammenligner os

med i Vestegnsområdet. Det har ført til en lille

stigning i indtægter i forhold til 2010. Den

øgede indtægt er begrundet i nogle få større

ombygninger i erhvervs- og etageboligbyggeriet.

Byggesager

De sidste to år har kommunen modtaget færre

byggesager end årene før. Sammenlignet

med 2010 har forvaltningen modtaget 105

færre sager i 2011, svarende til en reduktion

på 15 %. De væsentligste årsager skal søges

i den generelle afmatning i byggesektoren og

en væsentlig ændring i bygningsreglementet

2010, hvor borgerne ikke længere skal ansøge

om byggetilladelse ved opførelse af bestemte

carporte og udhuse. Men det har også

betydning, at kommunen modtager digitale

henvendelser i et større omfang, som åbner

op for en tidligere afklaring af, om der er behov

for at oprette en byggesag eller ej.

Genbrugshallen

Genbrugshallen har fungeret rigtig godt i

2011. Foreningerne for Genbrugshallen har

fjernet over 23 ton effekter fra genbrugspladsen

på Avedøre Holme. Effekterne blev efterfølgende

solgt i Genbrugshallen med et resultat

på 261.000 kr. Det betyder, at kommunen

har sparet penge til forbrænding af de fraførte

fraktioner. Det betyder også, at Genbrugshallens

kunder har sparet jordens naturressourcer

(træ, metaller mm.) for produktion af nye

varer, som genbrugskunderne ellers ville have

købt. Hertil kommer den mængde energi,

der også skulle have været brugt på både at

producere og transportere varerne til Hvidovre.

Det er godt for CO2 regnskabet. Endelig

betyder det glade borgere, der fik billige effekter

og glade foreninger, der har hygget sig

undervejs og får gavn af de tjente penge.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Arbejdsmarked

Finansloven for 2011 gav en del udfordringer på arbejdsmarkedsområdet. Dels blev

refusionerne ændret og dels blev fokus i aktiveringsindsatsen flyttet fra vejlednings- og

opkvalificeringsforløb til virksomhedsrettede aktivering og ordinæruddannelse.

Formålet med ændringen var, at kommunerne ikke længere skulle kunne spekulere i at

hæve høj refusion, når de ledige blev sendt på såkaldte ”pipfugle-kurser”. Refusionen, når en

ledig var i vejlednings- og opkvalificeringsforløb (herunder kommunale aktiveringsprojekter),

blev nedsat fra 65 % til 30 % af ydelsen. Da fokus skulle rettes mod den virksomhedsrettede

indsats og ordinæruddannelse, blev refusionen af ydelsen her kun nedsat fra 65 % til 50 %.

Den virksomhedsrettede aktivering består af virksomhedspraktik og løntilskud.

Som konsekvens af ændringerne i refusionerne blev fokus også rettet mod kommunens

egne aktiveringsprojekter. Ultimo april 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen en omlægning

af den kommunale aktiveringsindsats. En række af aktiveringsprojekterne blev således

lukket, bl.a. Kommunal Service og Multicafeens aftenåbning.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skulle oprettes en ny indsats – JobTeam –

som bl.a. forbereder de ledige til aktivering i virksomhederne, og som har en mentorfunktion,

der kan støtte op om de aktiverede i virksomhederne.

Ledigheden i 2011 fulgte samme udvikling som i 2010.

Figur 1 Bruttoledighed 2009, 2010 og 2011 (fuldtidsledige)

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

Kilde: Statistikbanken.dk

Som det fremgår af figur 1 viste udviklingen i ledigheden i 2011 ikke tendens til fald, som

Finansministeriet ellers havde forudset.

Ledigheden ligger på et lavere niveau i Hvidovre Kommune (5,5 %) end ledigheden på

landsplan (6,0 %) og i Region Hovedstaden (6,1 %).

I 2011 udviklede ledigheden blandt de 16-24 årige i Hvidovre Kommune sig på samme måde

som ledigheden for 2010.

2009

2010

2011


BilagØU_120423_pkt.04_01

Figur 2 Bruttoledighed 16-24 årige 2009, 2010 og 2011 (fuldtidsledige)

260

240

220

200

180

160

140

120

100

Kilde: Statistikbanken.dk

Faldet i juli skyldes bl.a. sæsonarbejde og faldet i august skyldes, at de fleste uddannelser

begynder i august. Jobcentret arbejder på at få de unge til at påbegynde en uddannelse for

at kunne imødegå kravene på fremtidens arbejdsmarked. Derudover har Jobcentret arbejdet

med at skaffe fritidsjob til unge 15-17 årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.

Formålet var at give den unge indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer og få den unge til

at påbegynde en uddannelse.

Antallet af sygedagpenge sager i 2011 lå fra uge 8 til uge 42 under niveauet i 2010, men

fulgte derefter udviklingen i 2010.

Figur 3 Antallet af sygedagpengesager i 2009, 2010 og 2011 pr. uge

900

850

800

750

700

650

600

550

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

Kilde: KMDSygedagpenge

Antallet af sygedagpenge sager er, som det fremgår af figur 3, højst om vinteren og lavest

om sommeren. Det er især antallet af kortere sager, der stiger om efteråret og henover

vinteren. Sager med længde mellem 40 og 52 uger har derimod været faldende sidst på året.

Sager med længde over 52 uger har været svagt faldende hen over året. Det er i disse sager

kommunen ikke kan hjemtage refusion.

2009

2010

2011

I alt 2009

I alt 2010

I alt 2011


BilagØU_120423_pkt.04_01

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Hvidovre Kommunes regnskab er aflagt i

henhold til regnskabsbestemmelserne fastlagt

af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab,

der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår endvidere udgifter,

indtægter, aktiver og gæld vedrørende de

selvejende institutioner, som kommunen har

driftsoverenskomst med.

Udgifter og indtægter er henført til det relevante

regnskabsår de vedrører, uden hensyn

til betalingstidspunktet. Udgifterne er således

medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen

modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne

er henført til det år, hvori retten erhverves

eller optjenes.

Fra og med 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse

korrigeret i henhold til Økonomi-

og Indenrigsministeriets ændrede krav til

regnskabsaflæggelsen. Regnskabet for 2011

indeholder således ikke en omkostningsbaseret

resultatopgørelse, omregningstabel og

pengestrømsopgørelse.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens

udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret

fastlagt i et bilag til ”Regulativ for økonomistyring”.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i

forhold til foregående år

Feriepengeforpligtelse

Fra og med 2010 blev kommunens regnskabspraksis

ændret, så feriepengeforpligtelsen

ikke skulle indgå i kommunens regnskabsaflæggelse.

Kommunen overgik i 2011 til nyt lønsystem,

hvor feriepengeforpligtelse løbende og automatisk

beregnes. Kommunen undersøger pt

om denne automatik kan udgå.

Forholdet har ingen indvirkning på kommunens

udgiftsbaserede regnskabsresultat i

2011, men indgår som en balancepost.

Bortset fra ovennævnte ændring er regnskabet

aflagt efter samme regnskabspraksis som

sidste år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt

i det historiske kostprisprincip.

Aktiver indregnes i balancen, når det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan

måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fragå kommunen, og forpligtelsens værdi

kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser

som hovedregel til kostpris. Efterfølgende

måles aktiver og forpligtelser som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Selvejende og private institutioner indregnes,

hvis kommunen har indgået en driftsoverenskomst

med pågældende institution, der medfører,

at Kommunalbestyrelsen har en betydelig

indflydelse på institutionens drift.

Immaterielle aktiver

Hvidovre Kommune definerer immaterielle

aktiver som identificerbare ikke-finansielle

aktiver uden fysisk substans til vedvarende

brug. Det vil typisk være erhvervede ITsoftware

programmer, større investeringer i

IT-systemer, herunder opgradering af eksisterende

standardsystemer.

Et kriterium for at et immaterielt aktiv skal indregnes

i status er, at det er identificerbart,

hvilket betyder at aktivet udgør et separat aktiv,

eller kommunen på anden måde kan opgøre

de fremtidige fordele eller det fremtidige

servicepotentiale fra aktivet.

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostprisen

inkl. eventuelle afgifter (moms er undtaget)

til told eller lignende i forbindelse med

købet.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Afskrivninger skal ske lineært over den forventede

brugstid, dog må afskrivningsperioden

max. være på 10 år.

Aktiver med en kostpris på under 100.000 kr.

eller en forventet brugstid på mindre end et år

omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive

taget i brug.

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 måles

dog til den offentlige ejendomsvurdering

pr. 1. januar 2004 med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger fra og med 2004.

Grunde og bygninger i Avedøre Lejren, som

Hvidovre kommune ejer, er dog optaget som

anlægsaktiv til ejendomsvurderingen pr. 1.

januar 2007.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som

kostpris reduceret med eventuel restværdi,

fordeles lineært over aktivernes forventede

levetid, der udgør:

Bygninger til administrative formål 50 år

Bygninger til forskellige serviceydelser 30 år

Indretning af lejede lokaler

(10 år eller over kontraktperioden)

10 år

Tekniske anlæg 20-30 år

Maskiner 10-15 år

Specialudstyr 5-10 år

Transportmidler *) 5-8 år

IT-udstyr 3 år

Inventar 3 – 5 år

Driftsmateriel 10 år

*) Biler til Vagt- og sikring afskrives over 2 år, da bilerne påregnes

udskiftet hvert 2. år.

Afskrivningerne på bygninger anskaffet før 1.

januar 1999 opgøres på grundlag af forventede

restlevetider pr. 1. januar 2004, der er

baseret på bygningernes vedligeholdelsesmæssige

standard.

Ved vurderingen af restlevetiden til brug for

åbningsbalancen tages udgangspunkt i de

overfor anførte levetider, således at en administrationsbygning

eksempelvis afskrives over

50 år (fra 2004-2053) medmindre bygningens

relativt dårlige vedligeholdelsesmæssige

stand tilsiger en kortere afskrivningsperiode.

På aktiver, hvor man på forhånd kender ejerperioden,

fratrækkes scrapværdien (den forventede

salgsværdi med fradrag af eventuelle

salgsomkostninger m.v.) i afskrivningsgrundlaget

og afskrivning foretages over brugstiden

svarende til ejerperioden. Scrapværdi anvendes

på biler, der påregnes udskiftet efter 2 år,

og på tekniske maskiner, som der er en løbende

udskiftning på.

Grunde afskrives ikke.

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes

til de samlede afholdte omkostninger

på balancetidspunktet.

Aktiver med en kostpris på under 100.000 kr.

eller en forventet brugstid på mindre end et år

omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Flere mindre aktiver købt på samme tidspunkt

til samme formål, og som har en samlet værdi

over 100.000 kr. (f.eks. møbler til et klasselokale)

blev til og med 2009 registreret som en

gruppe.

Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis

ændret, så registrering ikke længere

foretages vedr. bunkning af aktiver.

Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet

og udgår i takt med afskrivning.

Forbedringer

Efterfølgende udgifter ved renovering m.v.,

der forøger et eksisterende aktivs værdi tillægges

hovedaktivets regnskabsmæssige

værdi.

Forbedringer afskrives over hovedaktivets

restlevetid. Hvis forbedringen forlænger hovedaktivets

levetid eller er at sidestille med et

nyt aktiv, fastsættes levetiden for forbedringen

dog med udgangspunkt i ovennævnte

levetidsperioder.

Efterfølgende udgifter, der alene vedligeholder

et eksisterende aktivs værdi, indregnes i

resultatopgørelsen som vedligeholdelses- og

reparationsudgifter.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Opskrivning af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Der foretages ikke opskrivning af immaterielle

og materielle anlægsaktiver.

Nedskrivning af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Hvis aktivet som følge af en faktisk hændelse

eller ændret lovgivning forringes betydeligt,

og det skønnes, at denne ændring i aktivets

værdi vil være permanent, foretages nedskrivning

af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Der foretages nedskrivning til

den værdi, som aktivet forventes at have i

den fremtidige serviceproduktion.

Finansielle anlægsaktiver

Børsnoterede aktier indregnes til kursværdi

31. december. Ikke-noterede aktier og andre

kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser

o.l.) indregnes efter den indre værdis metode.

Metoden indebærer, at der i balancen

skal indregnes en andel af selskabets indre

værdi svarende til kommunens ejerandel. Indre

værdis metode finder ligeledes anvendelse

på ejerandele i fælleskommunale selskaber.

Langfristede tilgodehavender og udlån indregnes

i balancen til nominel værdi. Der nedskrives

til imødegåelse af forventede tab.

Endvidere indregnes mellemværender med

forsyningsvirksomheder, d.v.s. renovationsområdet.

På hvile-i-sig-selv-områderne opgøres

mellemværenderne som forsyningsvirksomhedernes

akkumulerede over-

/underskud.

Omsætningsaktiver

Der afskrives ikke på omsætningsaktiver.

Varebeholdninger/-lagre

Varebeholdninger/-lagre, der omfatter alle

typer lagre (produktionslagre, beredskabslagre

og omkostningsvarer), dvs. lagre af råvarer

og hjælpematerialer, produkter under forarbejdning

og færdigvarer af enhver art, måles

ud fra kostprisen.

Varebeholdninger/-lagre med en værdi på 1

mio. kr. og derover skal indregnes.

Hvidovre Kommune har fastlagt, at varebeholdninger/-lagre

med en værdi på 100.000

kr. og derover skal indregnes, hvis der er tale

om væsentlige forskydninger i lagerets størrelse

fra år til år.

Grunde og bygninger til videresalg

Grunde og bygninger til videresalg måles ud

fra ejendomsvurderingen, når grunden eller

bygningen er anskaffet før 1999, og ud fra

kostprisen ved anskaffelse efter 1999.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til nominel

værdi.

Forudbetalte beløb, der er betalt, eller hvor

faktura er modtaget efter starten af forsupplementsperioden

(starten af december måned

i regnskabsåret), men som vedrører året

efter regnskabsåret, indregnes i balancen.

Værdipapirer

Omfatter pantebreve, der indregnes i balancen

til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Omfatter kontantbeholdninger, bankindskud

og obligationer, der indregnes i balancen til

nominel værdi. For obligationsbeholdninger i

udenlandsk valuta foretages en kursregulering

til valutakursen pr. 31. december.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til nominel

værdi / restgæld. For gæld i udenlandsk

valuta foretages en kursregulering til

valutakursen pr. 31. december.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse

vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver

indregnes i balancen som en gældsforpligtelse.

Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita

m.v.

I balancen indregnes aktiver og passiver tilhørende

fonde, legater og deposita samt beløb

til opkrævning eller udbetaling for andre

kommuner, regioner eller staten. Den samlede

nettoværdi er udtryk for mellemværende

med fonde og legater m.v. samt beløb opkrævet

for kommuner, regioner eller staten,

som ikke er afregnet pr. 31. december.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til nominel

værdi / restgæld.

På grund af overgang til nye lønsystem, hvor

feriepengeforpligtelse automatisk beregnes,

indregnes værdi i balancen.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen

på balancedagen har en retslig eller

faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere

begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen

heraf vil medføre et træk på kommunens

økonomiske ressourcer, og der kan foretages

en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Der indregnes hensatte forpligtelser vedrørende

eksempelvis miljøforurening, retssager

og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende

jobcentre, åremålsansættelser og ar-

bejdsskadeforpligtigelser på balancen til den

løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort

pr. forpligtigelse.

Hvidovre Kommune foretager som minimum

en beregning af kommunens pensionsforpligtelser

vedrørende tjenestemænd hvert 5. år.

Opgørelsen over forpligtelsen for ikkeforsikrede

tjenestemænd pr. 31.12.2010 er

foretaget aktuarmæssigt for hver enkelt person

under hensyn til køn og alder.

Opgørelsen pr. 31.12.2011 tager udgangspunkt

i ovenstående, idet der er korrigeret for

pensioneringer i årets løb samt afgang som

følge af dødsfald. I opgørelsen indgår tillige,

at de som har uændret status i forhold til

2010 er blevet 1 år ældre.


BilagØU_120423_pkt.04_01

REGNSKABSOPGØRELSE

Mio. kr. Opr. budget Korr. budget Regnskab

2011 2011 2011

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter

Note 1 Skatter -2.293,7 -2.292,8 -2.294,0

Note 2 Tilskud og udligning -795,5 -850,2 -850,1

Indtægter i alt -3.089,2 -3.143,0 -3.144,1

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Byudvikling, bolig og miljø 64,9 66,2 65,2

Transport og infrastruktur 92,1 90,1 87,0

Undervisning og kultur 565,7 570,2 558,1

Sundhedsområdet 174,7 173,8 172,1

Sociale opgaver og beskæftigelse 1.725,3 1.790,9 1.786,8

Administration 383,9 393,0 379,8

I alt driftsudgifter 3.006,6 3.084,2 3.049,0

Note 3 Renter -3,7 -6,6 -8,2

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -86,3 -65,4 -103,3

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

Byudvikling, bolig og miljø 18,9 3,8 2,4

Transport og infrastruktur 25,7 34,3 33,2

Undervisning og kultur 16,2 29,6 17,8

Sundhedsområdet 9,3 8,5 2,8

Sociale opgaver og beskæftigelse 19,3 39,9 32,9

Administration 13,1 36,5 15,2

I alt anlægsudgifter 102,5 152,6 104,1

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 16,2 87,2 0,8

Note 4 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Drift - Renovationsområdet 2,3 2,3 1,8

C. RESULTAT I ALT (A+B) 18,5 89,5 2,6

FINANSIERINGSOVERSIGT

Tilgang af likvide aktiver

Resultat i alt 18,5 89,5 2,6

Note 5 Optagne lån -45,7 -41,8 -41,8

I alt -27,2 47,7 -39,2

Anvendelse af likvide aktiver

Afdrag på lån (langfristet gæld) 43,6 47,0 47,0

Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt

Note 6 langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 24,1 15,1 -20,0

diff.

I alt 67,7 62,1 27,0

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 40,5 109,8 -12,2


Mio. kr. Ultimo 2010 Ultimo 2011

Aktiver

Anlægsaktiver:

Note 7 Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84) 1.704,3 1.675,4

Note 7 Immaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) 0,6 0,2

Note 8 Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.21-9.27 og 9.30-9.35) 1.315,3 1.711,5

Anlægsaktiver i alt 3.020,2 3.387,1

Omsætningsaktiver:

Varebeholdning (funktion 9.86) 0,0 0,0

Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) 24,2 5,0

Note 9 Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19) 157,0 -2,6

Note 10 Værdipapirer (funktion 9.20) 10,9 10,8

Note 11 Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.11) 187,2 199,4

Omsætningsaktiver i alt 379,3 212,6

Aktiver i alt 3.399,5 3.599,7

Passiver

BilagØU_120423_pkt.04_01

Balance

Egenkapital (funktion 9.91-.9.99) -1.381,3 -1.787,2

Note 12 Hensatte forpligtelser (funktion 9.90) -1.041,5 -971,6

Gældsforpligtelser:

Note 13 Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.63-9.79) -675,8 -676,3

Note 14 Nettogæld vedrørende fonds, legater mv (funktion 9.36-9.49) -7,5 -6,8

Note 15 Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50-9.62) -293,4 -157,8

Gældsforpligtelser i alt -976,7 -840,9

Passiver i alt -3.399,5 -3.599,7


BilagØU_120423_pkt.04_01

Note 1 Skatter

I 2011 fordeler skatteindtægterne sig således:

Kommunal indkomstskat

Mio. kr.

-1.888,3

Efterregulering 2008

35,2

Selskabsskat -47,8

Anden skat -1,2

Grundskyld -318,2

Dækningsafgift -73,7

I alt -2.294,0

Note 2 Generelle tilskud

Tilskud m.v. fordeler sig således :

Generelle tilskud og udligning

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Grund- og udligningsbidrag

Tilskud fra kvalitetsfonden

Tilskud vedr. ældreområdet

Særtilskud til Hvidovre Kommune

Bidrag til hovedstadskommuner

med økonomiske vanskeligheder

Tilskud til frokostordning i daginstitutioner

(regulering kr. 28.000)

Beskæftigelsestilskud

Restpulje 2011

Refusion af købsmoms

Mio. kr.

-753,2

-23,6

66,6

-18,0

-13,8

-8,0

6,4

0,0

-106,6

-0,9

1,0

I alt -850,1

Note 3 Renter

Likvide beholdninger

Mio. kr.

-10,3

Langfristede tilgodehavender -8,4

Kortfristet gæld 0,1

Langfristet gæld 10,3

Netto renteindtægter -8,2

Note 4 Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovationsområdet.

Området skal, set over en årrække, økonomisk

hvile i sig selv. Det enkelte års overskud eller

underskud opsamles på en særlig udlægskonto i

den finansielle status.

I 2011 er kommunens mellemværende med forsyningsvirksomheden

formindsket med 1,8 mio. kr.,

således at den samlede gæld nu udgør 2,9 mio. kr.

Note 5 Optagne lån

Noter

Låneramme 2011

Lån til pensionisters betaling af ejen-

Mio.kr.

domsskat

5,1

Energibesparende foranstaltninger

Særlig lånepulje i 2010 til yderligere

26,0

anlæg

7,8

Låneramme 2011 38,9

Optagne lån i regnskabsåret

41,8

Lånoptagelsen i marts 2011 på 41,8 mio. kr. vedrører

låneramme 2010.

Låneramme 2011 er opgjort til i alt 38,9 mio. kr.

Lånoptagelse er godkendt i Kommunalbestyrelsen i

marts 2012, og optaget i april 2012. Indgår i regnskab

2012.

Note 6 Øvrige finansforskydninger

Under denne funktion bogføres en mængde mellemregninger.

Blandt andet mellemregning mellem årene,

forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte

refusioner som nogle at de større poster.

Note 7 Anlægsaktiver

. Mio. kr.

Grunde 329,0

Bygninger 1.252,2

Tekniske anlæg 35,5

Inventar 3,4

Anlægsaktiver under udførelse 55,4

Immaterielle anlægsaktiver 0,2

Ialt 1.675,6

En specificeret anlægsoversigt findes i årsregnskabet.

Fysiske aktiver til salg er beregnet til 5,0 mio. kr.,

En oversigt over samtlige grunde og ejendomme,

som tilhører kommunen, findes i den særlige ejendomsfortegnelse

i årsregnskabet. Værdien er her

beregnet til 2.407 mio. kr.

Note 8 Langfristede tilgodehavender

Aktier m.v. ( note 16 )

Mio. kr.

1.443,7

Beboerindskudslån 10,1

Lån til betaling af ejendomsskat 247,3

Andre tilgodehavender 12,7

Forsyningsvirksomheder -2,3

I alt 1.711,5


BilagØU_120423_pkt.04_01

Selskabernes egenkapital, kommunens ejerandel og

den kommunale andel fremgår af note 16.

Tilgodehavender er nedskrevet med forventet tab:

1.000 kr. Regnskabs- Nominel

værdi værdi

Beboerindskud 10.129 10.555

Boligydelseslån 9.704

Lån til betaling af ejendomsskat

Indskud i Landsbyggefonden

246.684

0

9.753

247.302

83.694

De uafviklede indskud i Landsbyggefonden udgør

83,7 mio. kr. ultimo 2011. Med virkning fra regnskab

2004 skal saldoen indgå med 0 i balancen.

Note 9 Kortfristede tilgodehavender

Tilgodehavender hos staten

Mio. kr.

-1,9

Forudbetalt statsrefusion

-107,9

Mellemregning mellem årene

-10,8

Tilgodehavender hos borgere

Aktiver vedr. selvejende institu-

82,4

tioner

29,8

Andre tilgodehavender 5,8

I alt -2,6

Note 10

Saldoen indeholder tilgodehavender vedr. udstedte

pantebreve, primært til en byggeforeninger og registrerede

bygningsforbedringstilskud.

Note 11 Likvide beholdninger

Kontante beholdninger

Mio. kr.

0,8

Indskud i pengeinstitutter -150,0

Obligationer, portefølje 348,6

I alt 199,4

Note 12 Hensatte forpligtelser

. Mio. kr.

Pensionsforpligtelser 927,6

Hensat til selskabsskat

16,5

Hensat til arbejdsskader

23,9

Hensat til retssager 1,4

Hensat til bonusbetaling 2,2

Ialt 971,6

Opgørelsen af forpligtelsen for ikke-forsikrede tjenestemænd

pr. 31.12.2010 er foretaget aktuarmæssigt

for hver enkelt person under hensyn til køn og alder.

Opgørelsen pr. 31.12.2011 tager udgangspunkt i

ovenstående, idet der er korrigeret for pensioneringer

i årets løb samt afgang som følge af dødsfald. I

Noter

opgørelsen indgår tillige, at de som har uændret status

i forhold til 2010 er blevet 1 år ældre.

I 2008 er modtaget 16,5 mio. kr. i selskabsskat, der

vedrører skatteansættelse for et konkursramt selskabs

indkomst for 2002. Skattesagen er endnu ikke

afsluttet. Der kan tidligst blive tale om tilbagebetaling

i 2013.

Til arbejdsskader er hensat 23,9 mio. kr. ifølge beregning

fra Willis.

Der er hensat 1,4 mio. kr. til retssager, idet der verserer

en sag med Guldborgsund Kommune i Ankestyrelsen.

Note 13 Langfristet gæld

Realkredit

Mio. kr.

10,9

KommuneKredit 343,5

Byfornyelseslån, Indexlån 14,8

Gæld vedr. ældreboliger 257,9

I alt langfristet kommunal gæld 627,3

Selvejende institutioner med

overenskomst

48,2

Finansielle leasingforpligtelser 0,9

I alt langfristet gæld 676,3

Den samlede gæld er i 2011 forøget med 0,5 mio.

kr. Der blev optaget lån for 41,8 mio. kr. vedr. låneramme

for 2010. Afdrag på gælden udgjorde 47,0

mio. kr. Kursreguleringer m.v. udgjorde 5,7 mio. kr.

Der er indgået en ny leasingaftale vedr. en minibus.

Note 14 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v.

Mio. kr.

Legater - Aktiv 1,9

Deposita - Aktiv 439,9

Legater - Passiv -1,9

Deposita - Passiv -446,6

I alt nettogæld -6,8

Note 15 Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til Staten

Mio. kr.

-5,9

Kortfristet gæld til leverandører -149,0

Beregnede feriepenge i lønsystem 8,9

Mellemværende kirkekassen

Passiver vedr. selvejende institutio-

0,7

ner

-25,7

Diverse mellemregningskonti

13,2

I alt kortfristet gæld -157,8


BilagØU_120423_pkt.04_01

Note 16 Aktier, andelsbeviser og ejerandele

Afviklingsinteressentskabet *)

(tidligere Miljølaboratoriet)

Noter

Selskabets

Ejerandel

Kommunens

egenkapital

%

andel

17.026.067 3,64 619.877

Strandparken I/S 13.647.819 14,00 1.910.695

Vestegnens Brandvæsen *) -1.510.446 29,49 -445.456

Lynettefællesskabet *) 1.801.288.000 4,04 72.772..000

Amagerforbrænding I/S 920.281.0000 8,91 81.989.644

Smoka I/S *) 17.267.936 4,21 792.532

Spildevandscenter Avedøre *) 1.188.270.000 6,35 75.440.000

Avedøre Holme, pumpedigelaug 7.328.000 100 7.328.000

Ungdommens Uddannelsescenter 848.813 42,30 359.060

Vestegnens Kraftvarmeselskab 30.094.657 13,47 4.053.307

Hovedstadens NaturGas 1.709.907.991 1,17 19.927.268

Hvidovre Forsyning *) 1.178.939.000 100 1.178.939.000

Samlet værdi 1.443.685.927

*) Værdiansættelse er sket på baggrund af seneste tilgængelige årsrapport fra 2010.

Note 17 Garantiforpligtelser

Garantierne vedrører følgende områder

Mio. kr.

Boligbyggeri med statslån 500,9

Boligindskudslån 1,0

Kommunale fællesskaber mv. 104,9

I alt 606,8

En specificeret oversigt over garantier vedr. de

kommunale fællesskaber fremgår af garantifortegnelsen.

Note 18 Tilbagekøbsrettigheder

Hvidovre Kommunes samlede tilbagekøbsrettigheder

til ejendomme i kommunen udgjorde pr. 31. december

2011:

Mio. kr.

Tilbagekøbsværdi 4.678,5

Afløsningssum 1.275,2

Ved beregningen er anvendt ejendomsværdien pr.

1.10.2010.

En specificeret oversigt over tilbagekøbsrettigheder

findes i årsregnskabet.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Driftsudgifter (incl. forsyning)

(1.000 kr.) Regnskab Opr.

budget

Regnskab

Opr. budget

Tillægsbev. Korrigeret

budget

Nøgletal

*Afvigelse

Bruttodrift 3.926.886 3.885.031 -41.855 29.214 3.914.245 -12.641

Nettodrift 3.050.961 3.008.995 41.966 77.535 3.086.530 35.569

*Afvigelse set i forhold til korrigeret budget (budget + tillægsbevillinger)

Anlægsudgifter og –indtægter

(1.000 kr.) Regnskab Opr.

budget

Regnskab -

Opr. budget

Tillægsbev.

Korrigeret

budget

*Afvigelse

Anlægsudgifter 138.347 122.225 -16.122 77.828 200.053 -61.706

Anlægsindtægter -34.223 -19.726 14.497 -27.834 -47.560 13.337

Nettoanlæg 104.124 102.499 -1.625 49.994 152.493 -48.369

*Afvigelse set i forhold til korrigeret budget (budget + tillægsbevillinger)

Skatter og generelle tilskud

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011

Indkomstskatter 1.718 1.749

Ejendomsskatter 307 348

Tilskud, udligning og moms 510 584

Finansiering i alt 2.535 2.681

Skatteprocenter 2007 – 2011

2007

Hvidovre Kommune 25,17

Gennemsnit hele landet 24,58

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser

Grundskyldpromiller 2007 - 2011

2007

2008

2008

25,6

24,8

Hvidovre Kommune 30,00 32,00

Gennemsnit hele landet 24,64

Kilde: Kommunalstatistiske Meddelelser

25,53

1.807 1.830 1.902

357

670 828

381 392

850

2.834 3.039 3.144

2009 2010 2011

25,6

24,8

25,6

24,9

2009 2010 2011

32,00

25,61

32,00

25,92

25,6

24,9

32,00

26,05


BilagØU_120423_pkt.04_01

Nøgletal

Befolkningsudviklingen 2007 – 2012

Antal pr. 1. januar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 årige 608 587 588 586 610 524

0-2 årige 1.784 1.789 1.785 1.767 1.844 1.781

3-6 årige 2.456 2.386 2.363 2.419 2.452 2.526

7-16 årige 6.298 6.294 6.290 6.231 6.178 6.184

17-24 årige 4.427 4.546 4.702 4.977 5.133 5.278

25-66 årige 27.483 27.358 27.197 27.264 27.296 27.472

67-99 årige 6.974 7.007 7.029 7.066 7.178 7.359

I alt 49.422 49.380 49.366 49.724 50.081 50.600

Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken

Befolkningsbevægelserne i Hvidovre Kommune fra 2007 til 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Fødte 575 580 572 613 502

Døde 499 559 566 499 500

Fødselsoverskud 76 21 6 114 2

Tilflyttere indland 3.136 3.114 3.339 3.435 3.595

Fraflyttere indland 3.316 3.177 3.120 3.296 3.196

Nettoflytning indland -180 -63 219 139 399

Nettoflytning udland 120 107 207 204 209

Arbejdsløshedsprocent i 2011 i procent af arbejdsstyrken

Hele landet Region Hovedstaden Hvidovre Kommune

Januar 6,7 6,5 5,6

Februar 6,7 6,5 5,6

Marts 6,7 6,5 5,9

April 6,1 6,2 5,7

Maj 6,0 6,2 5,7

Juni 5,9 6,2 5,7

Juli 5,4 5,8 5,2

August 5,3 5,8 5,1

September 5,6 5,9 5,2

Oktober 5,7 6,0 5,3

November 5,8 6,1 5,4

December 6,0 6,1 5,5

Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken

Udviklingen i Hvidovre Kommunes sociale index

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Landsudligning 116,0 120,5 118,7 118,7 115,0 114,3

Hovedstadsudligning 114,1 115,7 114,0 114,6 112,7 112,3

I det sociale index indgår antallet af borgere i forskellige socialt truede kategorier. Indexet indgår i beregningen af den kommunale

udligning og er 100,0 for henholdsvis landet og hovedstadsområdet. Hvidovre Kommune har således en højere social belastning end

gennemsnittet på landsplan og i hovedstadsområdet.

Nøgletal


BilagØU_120423_pkt.04_01

5 års hovedtal

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011

Regnskabsopgørelsen

Skatteindtægter -2.024,5 -2.162,4 -2.164,4 -2.211,2 -2.294,0

Tilskud og udligning -470,0 -583,7 -670,3 -828,1 -850,1

Driftsudgifter 2.380,5 2.563,8 2.741,7 2.920,8 3.049,0

Renter 9,7 -9,5 -18,1 -6,0 -8,2

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -104,3 -191,8 -111,1 -124,5 -103,3

Resultat af det skattefinansierede område 44,6 -85,7 -23,3 -14,8 0,8

Resultat af forsyningsvirksomhederne 0,8 -0,8 3,5 3,9 1,8

Finansielle poster

Likvide beholdninger 133,0 140,2 194,0 187,2 199,4

Tilgodehavender minus kortfristet gæld -90,6 -133,1 -134,7 -136,4 -160,4

Gæld til forsyningsvirksomhederne -10,7 -11,5 -8,0 -4,1 -2,3

Langfristet gæld -540,0 -631,7 -620,7 -675,8 -676,3

- Heraf ældreboliger -191,6 -273,5 -268,8 -264,8 -258,0

Hvidovre Kommunes personaleforbrug, lønudgift og pensionsudgift

2007 2008 2009 2010 2011

Byudvikling - bolig og miljø 12,6 13,2 16,4 16,5 11,7

Forsyningsvirksomheder 26,2 29,8 0,0 0,0 0,0

Vejvæsen 82,1 82,9 89,3 96,1 84,3

Folkeskole 782,8 798,0 820,6 745,6 769,2

Kultur, stadion og idræt 207,4 202,9 202,4 168,3 159,4

Dagpleje, daginstitutioner, klubber mv. 1.172,8 1.148,3 1.113,7 1.082,7 1079,8

Ældrepleje og omsorg 757,8 801,2 864,3 789,9 795,6

Øvrig socialområde og beskæftigelse 281,7 322,20 259,8 328,1 364,0

Administration 450,5 448,9 467,1 619,8 644,5

I alt 3.773,9 3.847,4 3.833,6 3.847,0

3.908,4

Samlet lønudgift i mio. kr. 1.309,6 1.374,2 1.458,7 1.529,5 1.559,5

Pensionsudgift til tjenestemænd i mio. kr. 50,1 53,8 54,2 56,7 57,6


BilagØU_120423_pkt.04_01

HOVEDOVERSIGT

A. Driftsvirksomhed incl. refusion

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 87.482 -22.244 88.405 -23.534 -324 1.693

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 59.226 -57.431 63.852 -61.558 -36 0

02 Transport og infrastruktur 88.983 -1.956 93.133 -989 -2.055 50

03 Undervisning og kultur 588.564 -30.455 588.430 -22.686 4.967 -486

heraf refusion -3.071 -2.670 -100

04 Sundhedsområdet 175.130 -3.046 175.354 -672 141 -1.027

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.530.395 -743.508 2.477.134 -751.794 16.264 49.262

heraf refusion -438.653 -504.080 69.944

06 Administration m.v. 397.105 -17.285 398.724 -14.804 10.257 -1.171

A. Driftsvirksomhed i alt 3.926.886 -875.925 3.885.031 -876.036 29.214 48.321

Heraf refusion -441.724 -506.749 69.844

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 30.095 -27.715 34.695 -15.764 6.230 -21.400

02 Transport og infrastruktur 39.247 -6.069 29.657 -3.962 13.092 -4.534

03 Undervisning og kultur 18.224 -439 16.199 0 13.426 0

04 Sundhedsområdet 2.770 0 9.300 0 -847 0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32.852 0 19.295 0 22.534 -1.900

06 Administration m.v. 15.158 0 13.079 0 23.318 0

B. Anlægsvirksomhed i alt 138.347 -34.223 122.225 -19.726 77.828 -27.834

C. Renter i alt 12.224 -20.441 14.454 -18.153 -4.100 1.196

D. Finansforskydninger

0822 Forskydning af likvide aktiver 12.167 0 -40.519 -69.115 0

0825-52 Øvrige finansforskydninger -42.627 22.548 23.311 750 -8.949 0

D. Finansforskydninger i alt -30.460 22.548 23.311 -39.769 -78.139 0

E. Afdrag på lån 46.979 0 43.603 0 3.365 0

A+B+C+D+E 4.093.975 -908.041 4.088.624 -953.684 28.168 21.683

F. 07/08 Finansiering

Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbev/Ompl

0762-0765 Tilskud og udligning 105.415 -955.557 104.388 -899.876 0 -54.720

0768 Skatter 38.600 -2.332.631 39.032 -2.332.784 -432 1.363

0855 Optagelse af lån 0 -41.762 0 -45.700 0 3.938

F. 07/08 Finansiering 144.015 -3.329.950 143.420 -3.278.360 -432 -49.419

* BALANCE 4.237.991 -4.237.991 4.232.044 -4.232.044 27.736 -27.736


BilagØU_120423_pkt.04_01

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** A. Driftsvirksomhed 3.926.885.823 -875.924.794 3.885.031.462 -876.036.354 29.213.858 48.321.055

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 87.482.297 -22.243.935 88.405.339 -23.533.529 -324.487 1.692.511

* 0022 Jordforsyning 1.505.164 -1.808.739 1.607.324 -1.963.376 -320.471 240.000

002201 Fælles formål 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0

002205 Ubestemte formål 779.721 -1.673.501 841.287 -1.887.726 -320.471 240.000

* 0025 Faste ejendomme 22.372.028 -12.645.174 23.883.910 -12.806.799 -1.889.449 981.000

002510 Fælles formål 5.123.301 0 10.346.148 -566.234 -2.540.324 0

002511 Beboelse 10.256.996 -6.941.573 7.376.430 -5.925.754 -223.203 0

002513 Andre faste ejendomme 2.699.718 -5.354.995 3.457.532 -5.944.683 -784.922 981.000

002515 Byfornyelse 205.092 0 223.001 0 0 0

002518 Driftssikring af boligbyggeri 4.086.922 -348.606 2.480.799 -370.128 1.659.000 0

* 0028 Fritidsområder 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0

002820 Grønne områder og naturpladser 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0

* 0032 Fritidsfaciliteter 46.917.123 -5.900.346 46.424.182 -6.979.018 1.098.901 543.915

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 40.306.873 -3.895.129 39.171.328 -4.351.024 801.122 7.915

003235 Andre fritidsfaciliteter 6.610.250 -2.005.217 7.252.854 -2.627.994 297.779 536.000

* 0038 Naturbeskyttelse 103.175 0 93.803 0 9.400 0

003850 Naturforvaltningsprojekter 103.175 0 93.803 0 9.400 0

* 0048 Vandløbsvæsen 545.822 0 571.196 0 15.400 0

004870 Fælles formål 112.602 0 150.574 0 0 0

004871 Vedligeholdelse af vandløb 433.220 0 420.622 0 15.400 0

* 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.760.637 0 1.895.536 0 38.086 0

005280 Fælles formål 137.365 0 178.486 0 0 0

005281 Jordforurening 108.677 0 104.836 0 0 0

005285 Bærbare batterier 10.382 0 0 0 0 0

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 82.722 0 175.712 0 0 0

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.421.492 0 1.436.502 0 38.086 0

* 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0

005591 Skadedyrsbekæmpelse 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0

* 0058 Redningsberedskab 10.540.511 -72.404 10.371.605 0 314.398 -72.404

005895 Redningsberedskab 10.540.511 -72.404 10.371.605 0 314.398 -72.404

** 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0

* 0138 Affaldshåndtering 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0

013860 Fælles formål 11.180.890 -10.811.857 9.329.870 -10.879.656 -36.323 0

013861 Ordninger for dagrenovation-restaffald 14.933.445 -16.097.958 15.713.236 -15.782.980 0 0

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 11.344.607 -12.842.956 12.888.409 -14.149.875 0 0

013863 Ordninger for glas, papir og pap 6.215.217 -5.639.667 10.562.609 -6.159.908 0 0

013864 Ordninger for farligt affald 1.144.368 -949.659 1.080.590 -1.063.257 0 0

013865 Genbrugsstationer 13.174.619 -11.053.756 13.528.554 -13.472.651 0 0

013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.232.707 -35.000 748.250 -49.392 0 0

** 02 Transport og infrastruktur 88.983.133 -1.955.748 93.132.807 -988.888 -2.054.530 50.000

* 0222 Fælles funktioner 35.708.354 -1.488.035 35.520.254 -389.804 303.907 0

022201 Fælles formål 33.130.259 -81.250 33.385.978 0 651.004 0

022203 Arbejder for fremmed regning 1.071.631 -1.281.662 461.466 -389.804 6.329 0

022205 Driftsbygninger og -pladser 1.506.463 -125.123 1.672.810 0 -353.426 0

* 0228 Kommunale veje 20.580.918 0 20.231.004 0 1.972.865 0

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 14.684.320 0 15.292.245 0 537.100 0

022812 Belægninger m.v. 1.054.346 0 638.675 0 0 0

022814 Vintertjeneste 4.842.252 0 4.300.084 0 1.435.765 0

* 0232 Kollektiv trafik 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0

023231 Busdrift 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0

* 0235 Havne 1.517.447 -467.713 1.465.549 -599.084 68.698 50.000

023541 Lystbådehavne m.v. 1.517.447 -467.713 1.465.549 -599.084 68.698 50.000

** 03 Undervisning og kultur 588.564.015 -30.454.792 588.429.863 -22.685.946 4.966.970 -485.940

* 0322 Folkeskolen m.m. 477.893.308 -21.709.303 485.029.094 -16.548.132 934.887 -680.825

032201 Folkeskoler 332.291.296 -11.201.533 328.599.239 -7.834.877 8.975.821 -656.084

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 6.462.360 -751.526 9.859.195 -1.856.691 -1.981.167 65.559

032203 Syge- og hjemmeundervisning 1.753.784 -1.030.842 1.791.814 -928.888 64.500 0

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 16.606.307 0 16.228.946 0 1.065.266 0

032206 Befordring af elever i grundskolen 5.032.039 -343.625 6.422.581 0 -500.000 0

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 2.162.893 0 3.225.528 0 -1.002.000 0

032208 Kommunale specialskoler 80.556.254 -8.291.486 84.122.357 -5.927.676 -4.687.510 0

032209 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 4.208 0 734.879 0 -680.581 0

032210 Bidrag til statslige og private skoler 18.560.406 0 17.816.840 0 645.000 0

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.767.726 0 4.060.047 0 -311.000 0

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.065.886 -90.290 6.877.026 0 0 -90.300

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 309.232 0 316.221 0 0 0

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.862.745 0 4.105.272 0 -500.000 0

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 458.172 0 869.149 0 -153.442 0

* 0330 Ungdomsuddannelser 20.971.416 -307.934 15.338.935 0 5.010.000 0

033044 Produktionsskoler 3.499.387 0 3.820.707 0 -320.000 0

033045 Erhvervsgrunduddannelser 2.000.000 -307.934 1.948.512 0 0 0

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 15.472.029 0 9.569.716 0 5.330.000 0

* 0332 Folkebiblioteker 39.750.222 -1.958.831 39.352.810 -1.159.922 -1.236.453 0

033250 Folkebiblioteker 39.750.222 -1.958.831 39.352.810 -1.159.922 -1.236.453 0

* 0335 Kulturel virksomhed 28.459.338 -6.125.997 26.902.573 -4.552.872 700.677 -69.115

033560 Museer 4.922.859 -758.166 4.108.380 -81.040 330.750 0

033562 Teatre 4.543.791 -1.774.958 4.510.168 -1.708.085 0 -100.000

033563 Musikarrangementer 10.272.542 -3.231.248 9.037.997 -2.395.666 637.602 0

033564 Andre kulturelle opgaver 8.720.147 -361.626 9.246.028 -368.081 -267.675 30.885


BilagØU_120423_pkt.04_01

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 21.489.731 -352.727 21.806.451 -425.020 -442.141 264.000

033870 Fælles formål 0 0 69.344 0 -69.344 0

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 5.293.007 -112.299 5.696.446 -394.686 -502.577 264.000

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.320.162 0 5.421.109 0 -50.000 0

033874 Lokaletilskud 987.354 0 1.334.413 0 -30.000 0

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 175.881 0 245.573 0 -60.000 0

033876 Ungdomsskolevirksomhed 9.545.702 -240.429 8.803.369 -30.334 337.780 0

033877 Daghøjskoler 133.891 0 133.891 0 0 0

033878 Kommunale tilskud til statsligt selvejende udd. 33.734 0 102.306 0 -68.000 0

** 04 Sundhedsområdet 175.130.139 -3.046.320 175.353.944 -672.173 141.328 -1.026.680

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 175.130.139 -3.046.320 175.353.944 -672.173 141.328 -1.026.680

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 115.444.897 0 116.330.583 0 -1.031.000 0

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 15.427.010 -248.722 17.499.408 0 -686.767 0

046284 Vederslagsfri behandling hos fysioterapeut 5.811.924 0 4.477.081 0 488.000 0

046285 Kommunal tandpleje 19.616.151 -361.019 19.242.359 -143.551 152.102 0

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.039.403 -2.436.579 5.373.539 -528.622 2.317.480 -1.026.680

046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.929.180 0 7.493.013 0 -967.487 0

046290 Andre sundhedsudgifter 4.861.574 0 4.937.961 0 -131.000 0

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.530.394.996 -743.507.773 2.477.133.945 -751.794.397 16.263.822 49.262.468

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 494.963.383 -118.224.209 506.594.294 -117.584.353 -4.945.268 4.363.556

052510 Fælles formål 44.573.596 -9.597.774 63.385.020 -23.733.724 -20.576.106 18.446.564

052511 Dagpleje 25.352.721 -6.110.394 28.347.971 -6.689.173 -1.192.992 286.804

052512 Vuggestuer 33.746.859 -9.717.296 43.313.653 -10.250.427 -9.995.443 294.525

052513 Børnehaver 29.961.797 -8.377.392 40.127.412 -7.992.339 -9.518.505 -6.996.693

052514 Integrerede daginstitutioner 208.691.291 -53.283.369 178.330.507 -39.782.001 30.412.026 -3.806.879

052515 Fritidshjem 79.159.413 -21.889.925 77.738.497 -21.847.907 6.034.657 -1.160.765

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 42.580.547 -7.602.607 44.364.945 -7.288.782 -1.199.234 0

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 30.094.851 -1.645.452 30.986.289 0 1.090.329 -2.700.000

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m. 802.309 0 0 0 0 0

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 203.914.637 -49.233.334 175.474.377 -32.766.275 6.992.286 -1.178.160

052820 Plejefamilier og opholdssteder 81.918.833 -5.529.290 70.542.439 -6.729.867 8.111.460 759.840

052821 Forebyggende foranstaltninger 59.716.893 -15.145.224 54.336.142 0 -13.398.623 0

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 59.812.685 -28.558.821 47.818.957 -26.036.408 12.279.449 -1.938.000

052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.466.225 0 2.776.839 0 0 0

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 495.520.857 -90.256.965 498.422.455 -88.592.078 1.668.501 108.062

053230 Ældreboliger 8.588.941 -19.708.781 11.452.504 -22.061.378 499.024 0

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 412.507.648 -63.559.791 411.677.433 -62.153.128 -430.718 -335.904

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38.620.904 -3.757.717 38.478.370 -1.834.749 -1.632.532 324.166

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 243.826 -1.323.311 5.014.311 -1.724.878 -288.273 322.800

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og beford. 33.988.476 -1.907.365 29.854.676 -817.945 4.021.000 -203.000

053237 Plejevederlag m.v. ved pasning i eget hjem 1.571.062 0 1.945.161 0 -500.000 0

* 0535 Rådgivning 4.753.407 0 4.884.247 0 1.975.742 -200.000

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.753.407 0 4.884.247 0 1.975.742 -200.000

* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 218.843.350 -20.880.074 205.228.006 -15.864.931 11.194.087 -2.574.700

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10.237.124 -5.576.552 6.515.048 -3.267.697 1.048.000 -987.000

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskad. 4.137.692 0 5.073.216 0 -470.000 0

053845 Behandling af stofmisbrugere 11.865.734 0 9.579.268 0 -207.000 -21.000

053850 Botilbud til længerevarende ophold 97.532.312 -4.220.192 94.115.248 -3.948.152 4.338.300 0

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 50.380.558 -6.316.546 47.946.530 -4.992.391 208.321 -212.000

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 4.913.776 -1.040.715 4.324.674 -593.863 1.561.900 -1.354.700

053858 Beskyttet beskæftigelse 9.989.079 0 9.137.621 0 2.076.000 0

053859 Aktivitets- og samværstilbud 29.787.074 -3.726.068 28.536.401 -3.062.828 2.638.566 0

* 0546 Tilbud til udlændinge m.v. 17.530.458 -13.318.512 11.471.937 -9.807.191 2.291.600 -663.200

054660 Introduktionsprogram m.v. 16.688.969 -12.688.758 10.897.372 -9.609.069 2.471.600 -663.200

054661 Introduktionsydelse 423.470 -211.735 574.565 -198.122 -180.000 0

054665 Repatriering 418.019 -418.019 0 0 0 0

* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 306.298.611 -115.795.598 296.256.257 -107.342.664 10.291.600 -8.986.800

054867 Personlige tillæg m.v. 16.985.297 -9.401.766 17.015.690 -9.178.035 -656.900 206.000

054868 Førtidspension med 50 pct. ref 39.087.139 -18.716.620 38.301.804 -18.024.920 1.065.000 -704.300

054869 Førtidspension med 35 pct. ref-tilkendt efter regler 59.569.742 -20.942.646 58.612.746 -19.544.689 1.565.400 -2.031.600

054870 Førtidspension med 35 pct. ref-tilkendt efter regler 190.656.433 -66.734.567 182.326.017 -60.595.020 8.318.100 -6.456.900

* 0557 Kontante ydelser 565.582.734 -210.508.505 566.917.207 -254.757.136 -2.858.500 43.247.215

055771 Sygedagpenge 119.715.416 -35.657.359 142.712.695 -52.988.445 -23.843.400 18.246.095

055772 Sociale formål 29.138.399 -14.664.731 30.424.649 -15.261.314 -399.600 636.800

055773 Kontanthjælp 108.860.584 -32.923.338 109.808.162 -38.932.524 -2.847.300 5.738.062

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 67.090.941 -25.560.988 75.040.627 -46.746.946 -7.418.000 19.328.258

055776 Boligydelser til pensionister 108.109.804 -81.217.354 108.173.855 -80.940.754 98.000 -140.000

055777 Boligsikring 38.404.966 -20.484.735 37.362.064 -19.887.153 1.076.000 -562.000

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 94.262.624 0 63.395.155 0 30.475.800 0

* 0558 Revalidering 106.228.303 -59.201.014 103.919.477 -58.947.089 -1.086.183 4.355.769

055880 Revalidering 14.772.024 -6.817.076 24.525.501 -13.464.252 -8.634.242 7.560.910

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskud 91.456.279 -52.383.938 79.393.976 -45.482.837 7.548.059 -3.205.141

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 114.896.559 -66.089.562 105.940.819 -66.132.680 -9.776.541 10.790.726

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 57.383.379 -23.951.964 51.837.270 -25.157.800

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 25.362.717 -13.835.804 49.859.176 -35.181.798 -23.835.222 19.781.579

056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 10.677.726 -10.606.427 13.380.928 -12.168.283 -30.026 -731.717

056896 Servicejob 0 -100.000 0 0 0 -100.000

056897 Seniorjob til personer over 55 år 588.075 -168.369 1.576.238 -574.140 -980.000 405.771

056898 Beskæftigelsesordninger 20.884.662 -17.426.997 41.124.477 -18.208.459 -36.768.563 16.592.893

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 1.862.696 0 2.024.869 0 516.498 0

057299 Øvrige sociale formål 1.862.696 0 2.024.869 0 516.498 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 397.105.392 -17.285.373 398.724.046 -14.803.702 10.257.078 -1.171.304

* 0642 Politisk organisation 9.032.806 -11.900 9.236.124 0 384.755 0

064240 Fælles formål 223.094 0 314.744 0 -29.000 0

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.733.377 -5.150 6.750.833 0 302.305 0

064242 Kommissioner, råd og nævn 1.124.197 -6.750 1.298.320 0 111.450 0

064243 Valg m.v. 952.139 0 872.227 0 0 0

* 0645 Administrativ organisation 309.981.069 -17.039.089 294.439.838 -14.773.961 33.269.219 -1.171.304

064550 Administrationsbygninger 11.792.073 -2.070 11.937.878 0 -709.152 0

064551 Sekretariat og forvaltninger 265.682.094 -16.506.446 259.482.849 -14.600.368 20.143.871 -1.126.104

064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 32.506.902 -465.389 23.019.111 0 13.834.500 -17.500

064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 -65.184 0 -173.593 0 -27.700

* 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.074.439 -17.616 2.317.227 -29.741 107.326 0

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 60.241 -17.616 60.224 -29.741 0 0

064862 Turisme 373.836 0 517.966 0 0 0

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 1.640.362 0 1.739.037 0 107.326 0

* 0652 Lønpuljer m.v. 76.017.077 -216.768 92.730.857 0 -23.504.222 0

065270 Lønpuljer 0 0 24.517.847 0 -25.659.182 0

065272 Tjenestemandspension 57.569.928 0 58.536.303 0 11.040 0

065274 Interne forsikringspuljer 18.447.149 -216.768 9.676.707 0 2.143.920 0

*** B. Anlægsvirksomhed 138.346.723 -34.222.723 122.225.000 -19.726.000 77.828.350 -27.834.000

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.095.387 -27.714.700 34.695.000 -15.764.000 6.230.360 -21.400.000

* 0022 Jordforsyning 59.112 -24.658.200 100.000 -3.000.000 0 -20.880.000

002205 Ubestemte formål 59.112 -24.658.200 100.000 -3.000.000 0 -20.880.000

* 0025 Faste ejendomme 22.425.179 -3.056.500 34.492.000 -12.764.000 -2.568.300 -520.000

002510 Fælles formål 11.186.172 0 22.936.000 -2.000.000 -3.808.600 0

002511 Beboelse 304.004 0 0 0 300.000 0

002513 Andre faste ejendomme 172.593 -3.029.000 0 -10.639.000 780.000 -390.000

002515 Byfornyelse og boligforbedring 55.000 -27.500 250.000 -125.000 335.000 -130.000

002518 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 10.707.411 0 11.306.000 0 -174.700 0

* 0028 Fritidsområder 161.700 0 103.000 0 46.800 0

002820 Grønne områder og naturpladser 161.700 0 103.000 0 46.800 0

* 0032 Fritidsfaciliteter 7.449.396 0 0 0 8.751.860 0

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 6.458.585 0 0 0 7.463.560 0

003235 Andre fritidsfaciliteter 990.811 0 0 0 1.288.300 0

** 02 Transport og infrastruktur 39.247.212 -6.069.127 29.657.000 -3.962.000 13.092.000 -4.534.000

* 0222 Fælles funktioner 2.324.812 0 1.200.000 0 1.919.800 -484.000

022201 Fælles formål 2.324.812 0 1.200.000 0 1.919.800 -484.000

* 0228 Kommunale veje 35.693.118 -6.069.127 27.223.000 -3.328.000 11.172.200 -4.684.000

022822 Vejanlæg 3.440.213 0 0 0 2.412.800 -1.500.000

022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 32.252.905 -6.069.127 27.223.000 -3.328.000 8.759.400 -3.184.000

* 0235 Havne 1.229.281 0 1.234.000 -634.000 0 634.000

023541 Lystbådehavne m.v. 1.229.281 0 1.234.000 -634.000 0 634.000

** 03. Undervisning og kultur 18.223.527 -438.896 16.199.000 0 13.426.300 0

* 0322 Folkeskolen 15.557.143 -438.896 15.199.000 0 10.885.600 0

032201 Folkeskoler 14.455.243 -438.896 15.199.000 0 8.850.200 0

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0 0 0 0 500.000 0

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.101.900 0 0 0 1.535.400 0

* 0332 Folkebiblioteker 2.666.384 0 1.000.000 0 2.540.700 0

033250 Folkebiblioteker 2.666.384 0 1.000.000 0 2.540.700 0

** 04 Sundhedsområdet 2.769.834 0 9.300.000 0 -846.730 0

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.769.834 0 9.300.000 0 -846.730 0

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 4.500.000 0 180.000 0

046285 Kommunal tandpleje 2.769.834 0 4.800.000 0 -1.026.730 0

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32.852.331 0 19.295.000 0 22.533.900 -1.900.000

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 24.547.986 0 15.512.000 0 14.540.100 0

052510 Fælles formål 4.600.256 0 1.092.000 0 7.008.200 0

052514 Integrerede daginstitutioner 4.417.448 0 0 0 5.275.000 0

052515 Fritidshjem 15.453.864 0 14.420.000 0 2.106.900 0

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 76.418 0 0 0 150.000 0

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 7.258.371 0 3.783.000 0 5.223.000 -1.900.000

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 7.258.371 0 3.783.000 0 5.223.000 -1.900.000

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 507.287 0 0 0 2.237.400 0

056898 Beskæftigelsesordninger 507.287 0 0 0 2.237.400 0

* 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 538.688 0 0 0 533.400 0

057299 Øvrige sociale formål 538.688 0 0 0 533.400 0

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 15.158.432 0 13.079.000 0 23.392.520 0

* 0642 Politisk organisation 123.881 0 0 0 138.320 0

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 123.881 0 0 0 138.320 0

* 0645 Administrativ organisation 15.034.551 0 13.079.000 0 23.254.200 0

064550 Administrationsbygninger 8.857.327 0 6.200.000 0 14.960.700 0

064551 Sekretariat og forvaltninger 6.177.224 0 6.879.000 0 8.293.500 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** C. Finansiering 172.758.123 -3.327.843.153 184.269.092 -3.295.763.200 -79.306.262 -48.223.000

** 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 156.239.086 -3.308.629.291 157.874.000 -3.250.813.200 -4.532.000 -52.161.000

* 0722 Renter af likvide aktiver 561.013 -10.815.785 0 -13.150.000 0 2.200.000

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 561.013 -1.104.971 0 -3.150.000 0 2.200.000

072210 Statsobligationer m.v. 0 -9.710.815 0 -10.000.000 0 0

* 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.187.094 -1.162.898 100.000 -800.000 400.000 -100.000

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 0 -920.572 0 -800.000 0 -100.000

072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 1.187.094 -216.004 100.000 0 400.000 0

072818 Finansielle aktiver vedr. selvejende inst. med overensk. 0 -26.323 0 0 0 0

* 0732 Renter af langfristede tilgodehavender 0 -8.403.506 0 -4.203.200 0 -904.000

073220 Pantebreve 0 -3.203 0 -3.200 0 0

073221 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 -904.055 0 0 0 -904.000

073223 Udlån til beboerindskud 0 -73.962 0 -200.000 0 0

073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -7.422.286 0 -4.000.000 0 0

* 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 100.919 -59.005 60.000 0 0 0

073535 Andre forsyningsvirksomheder 100.919 -59.005 60.000 0 0 0

* 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 113.832 0 0 0 0 0

075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4.621 0 0 0 0 0

075261 Selvejende institutioner med overenskomst 109.210 0 0 0 0 0

* 0755 Renter af langfristet gæld 10.261.135 0 14.294.000 0 -4.500.000 0

075563 Selvejende institutioner med overenskomst 1.475 0 111.000 0 0 0

075568 Realkredit 550.583 0 550.600 0 0 0

075570 Kommunekreditforeningen 9.689.151 0 13.610.680 0 -4.500.000 0

075576 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 19.926 0 21.720 0 0 0

* 0762 Tilskud og udligning 104.388.000 -955.557.000 104.388.000 -899.876.000 0 -54.720.000

076280 Udligning og generelle tilskud 0 -753.156.000 0 -727.008.000 0 -26.148.000

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 31.368.000 -54.972.000 31.368.000 -54.972.000 0 0

076282 Kommunale bidrag til regionerne 66.612.000 0 66.612.000 0 0 0

076286 Særlige tilskud 6.408.000 -147.429.000 6.408.000 -117.896.000 0 -28.572.000

* 0765 Refusion af købsmoms 1.026.765 0 0 0 0 0

076587 Refusion af købsmoms 1.026.765 0 0 0 0 0

* 0768 Skatter 38.600.329 -2.332.631.096 39.032.000 -2.332.784.000 -432.000 1.363.000

076890 Kommunal indkomstskat 38.600.329 -1.891.715.070 39.032.000 -1.891.715.000 -432.000 0

076892 Selskabsskat 0 -47.822.409 0 -47.822.000 0 0

076893 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -1.190.031 0 -1.177.000 0 0

076894 Grundskyld 0 -318.163.541 0 -315.747.000 0 -1.667.000

076895 Anden skat på fast ejendom 0 -73.740.045 0 -76.323.000 0 3.030.000

** 08 Balanceforskydninger 16.519.037 -19.213.862 26.395.092 -44.950.000 -74.774.262 3.938.000

* 0822 Forskydninger i likvide aktiver 12.167.358 0 -40.519.069 0 -69.190.262 0

082201 Kontante beholdninger -11.705 0 0 0 0 0

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 11.588.876 0 -40.519.069 0 -69.190.262 0

082208 Realkreditobligationer 576.648 0 0 0 0 0

082210 Statsobligationer m.v. 13.539 0 0 0 0 0

* 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -6.502.892 0 0 0 0 0

082512 Refusionstilgodehavender -7.506.538 0 0 0 0 0

082513 Andre tilgodehavender hos staten 1.003.646 0 0 0 0 0

* 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -39.574.297 0 0 0 0 0

082814 Tilgodehavender i betalingskontrol -14.552.085 0 0 0 0 0

082815 Andre tilgodehavender 2.665.924 0 0 0 0 0

082816 Forudbetalte udgifter 0 0 0 0 0 0

082817 Mellemregninger med foregående og følg. regnskabsår 13.573.964 0 0 0 0 0

082818 Finansielle aktiver tilhør. selvejende institut. med overensk. -2.690.908 0 0 0 0 0

082819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -38.571.192 0 0 0 0 0

* 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehevender 7.822.298 0 23.311.000 0 -8.949.000 0

083220 Pantebreve -6.136 0 -6.000 0 0 0

083223 Udlån til beboerindskud 1.669.639 0 0 0 0 0

083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 2.691.900 0 3.348.000 0 51.000 0

083225 Andre langfristede udlån og tilgedehavender 12.041.189 0 19.969.000 0 -9.000.000 0

083227 Deponerede beløb for lån m.v. -8.574.294 0 0 0 0 0

* 0838 Forskydn. i aktiver vedr. beløb til opk. eller udb. for andre -490.344 0 0 0 0 0

083837 Staten -490.344 0 0 0 0

* 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. -3.881.919 0 0 0 0 0

084242 Legater -3.012 0 0 0 0 0

084243 Deposita -3.878.907 0 0 0 0 0

* 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 4.085.188 0 0 0 0

084546 Legater 0 -16.337 0 0 0 0

084547 Deposita 0 4.101.525 0 0 0 0

* 0848 Forskydn. i passiver vedr. beløb til opkr. eller udb. for andre 0 490.344 0 0 0 0

084849 Staten 0 490.344 0 0 0 0

* 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 -998.823 0 0 0 0

085152 Anden gæld 0 -998.823 0 0 0 0

* 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 18.971.429 0 750.000 0 0

085253 Kirkelige skatter og afgifter 0 766.602 0 750.000 0 0

085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt. 0 -23.311.207 0 0 0 0

085258 Edb fejlopsamlingskonto 0 315.188 0 0 0 0

085259 Mellemregningskonto 0 38.509.939 0 0 0 0

085261 Selvejende institutioner med overenskomst 0 2.690.908 0 0 0 0

* 0855 Forskydninger i langfristet gæld 46.978.832 -41.762.000 43.603.161 -45.700.000 3.365.000 3.938.000

085563 Selvejende institutioner med overenskomst 50.332 0 35.000 0 0 0

085568 Realkredit 695.878 0 696.000 0 0 0

085570 Kommunekredit 38.920.204 -41.762.000 35.182.720 -45.700.000 3.710.000 3.938.000

085576 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 2.039.316 0 2.375.197 0 -336.000 0

085577 Langfristet gæld vedrørende ælldreboliger 5.273.103 0 5.314.244 0 -9.000 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

* 901 konti 833.421,00 -6.704,50 826.716,50

90100001 Hovedbiblioteket maskine 201 7.001,00 -3.703,50 3.297,50

90100010 Avedøre bibliotek maskine 202 1.465,50 -270 1.195,50

90100020 Frihedens bibliotek maskine 203 5.412,50 -5.412,50

90100030 Holmegård bibliotek maskine 204 110 -110

90100040 Rådhusservice maskine 220 17.282,00 -5.208,50 12.073,50

90120500 - 90160016 Diverse rådighedskasser 802.150,00 8.000,00 810.150,00

* 905 konti -161.581.836,62 11.585.888,18 -149.995.948,44

90501001 9541-6780679 Kommunekonto -135.251.611,85 46.050.868,76 -89.200.743,09

90501003 9541-6815642 Frihedens Idrætscenter 160.015,00 -121.644,00 38.371,00

90501004 9541-6732070 Avedøre Idrætscenter 60.170,00 -60.170,00

90501005 Curl´n Fun 686-1148 55.200,00 -48.000,00 7.200,00

90501006 Hockey´n Fun 685-7884 42.900,00 -42.900,00

90501007 Hvidovre Motionscenter 6857175 148.492,50 -146.717,50 1.775,00

90501009 4777058932, lån i CHF 32.807,55 32.807,55

90501011 Nemkonto - 3000362 -91.158.432,01 22.142.145,76 -69.016.286,25

90501012 Nordea 0041-179813 11,12 0,08 11,2

90501013 Nordea 5036 009 022 CHF 75.929,42 -75.929,42

90501022 8967-469921, Nordea 124.855,57 -124.855,57

90501023 477-705-9556, Danske Bank -414,98 414,98

90501032 Hv.vej 432-438, kt. 4953-960430 562.542,00 -380.436,00 182.106,00

90501033 2138812564, EUR konto BG Bank 9,16 0,58 9,74

90501034 10207142 Hvidovrebilletten 24.807,34 -18.848,81 5.958,53

90501043 Hovedbiblioteket 16418609 1.850,02 1.645,00 3.495,02

90501044 Bibliotekerne Print 9541-10625831 1.683,18 -81,85 1.601,33

90501045 Ældreboligerne v/DAB - 1003267 708.366,99 708.366,99

90501114 DDB 9541 4069036619 63.570.156,91 -56.330.778,37 7.239.378,54

* 908 Konti 347.948.909,91 576.647,78 348.525.557,69

90800000 DC Realkredit obligationer 347.948.909,91 -103.958.559,21 243.990.350,70

90810000 Nordea - Realkredit obligation 52.480.874,45 52.480.874,45

90820000 SEB - Realkredit obligation 52.054.332,54 52.054.332,54

* 912 konti 4.324.645,00 -7.506.339,75 -3.181.694,75

91200001 Refusion vedr. boligsikring -218.873,00 243.851,00 24.978,00

91200002 Refusion vedr. boligydelse -353.831,00 -288.040,00 -641.871,00

91200003 Refusion vedr. sociale udgifter 4.897.349,00 -7.462.150,75 -2.564.801,75

* 913 konti 285.923,83 1.003.646,06 1.289.569,89

91300000 0813 Andre tilgodehavender hos Staten 285.923,83 1.003.646,06 1.289.569,89

* 914 konti 100.404.577,61 -18.036.066,03 82.368.511,58

91400002 Giroindbetalinger - Mellemregning Debitor -29.795,00 29.795,00

91400005 Modersystemindbetalinger - Mellemregning Debitor 32.047.038,61 -32.047.038,61

91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor 31.403.299,56 95.922.989,96 127.326.289,52

91401001 Substituerende konto for deb samlekonto 91401000 -8.604.020,68 -7.251.258,63 -15.855.279,31

91402000 0814 Tilgodehavender i KMD-Debitor -42.253.876,12 44.443.590,55 2.189.714,43

91403000 0814 Restancekonto i KMD-Debitor 87.841.931,24 -87.722.420,24 119.511,00

91407001 Restancekonto for krav i Opus Debitor 468.641.625,18 468.641.625,18

91407002 Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor -500.591.014,54 -500.591.014,54

91407003 Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debitor 1 -4.050,58 -4.050,58

91407008 Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor 90.637,97 90.637,97

91407010 Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor 259 259

91407011 Mellemregning vedr. SBS Forretningspartneraftaler 443.655,61 443.655,61

91407012 Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler 5.050,00 5.050,00

91407019 Indbetalinger vedr. modregning SBS 2.113,30 2.113,30

* 915 konti 4.049.083,12 1.443.410,23 5.492.493,35

91500001 Tekforv 815 kto uafs arb priv regnskafs 715.798,25 -595.210,51 120.587,74

91500002 Restafr.selvej Fritidshjem-klubber Drift -153.786,57 177.394,73 23.608,16

91500004 Alm boligselsk Kom Forpligt. fraflytning 528.817,90 337.738,13 866.556,03

91500005 Restancekto vedr selvej ældreinstitution 1.597.255,72 979.066,73 2.576.322,45

91500006 Restafregn selvej daginst driftstilskud -754.541,15 -5.031,53 -759.572,68

91500011 Tilgode uretmæssig oppebåret soc pension 9.592,28 12.921,75 22.514,03

91500023 Boligsikring, mellemværende i IT 1.230.198,00 -142.455,00 1.087.743,00

91500024 For meget udb boligyd mellemværende EDB 592.838,00 -31.111,00 561.727,00

91500030 Hvidovrevej 432-438 - Varmeudgifter 157.194,00 -72.467,00 84.727,00

91500031 Hvidovrevej 432-438 Andre tilgodhavende -1.569,00 16.177,00 14.608,00

91500032 Tilgodehavender vedr. salg 650.000,00 650.000,00

91500033 Restafregn selvej Inst. Bof driftstilskud 127.285,69 116.386,93 243.672,62

* 917 konti -132.243.240,72 13.573.964,14 -118.669.276,58


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

91700000 0817 Mellemregninger mellem år -20.875.240,72 10.089.964,14 -10.785.276,58

91700010 0817 Forudbetalt Statsrefusion -111.368.000,00 3.484.000,00 -107.884.000,00

* 918 konti 29.885.152,64 -105.242,63 29.779.910,01

91800001 Vuggestuen Rosenhøj 580.000,05 -426.748,78 153.251,27

91800002 Vuggestuen Kastanjehuset 165.480,30 -165.480,30

91800005 Børnehaven Brostykkevej 23 268.467,45 -127.343,11 141.124,34

91800006 Børnehuset Kastanjehuset/Solgården 1.408.920,25 -541.302,62 867.617,63

91800007 Børnehaven Strandmarken 327.256,83 -82.179,45 245.077,38

91800008 Børnehaven Hvidovregade 47 244.476,57 123.730,73 368.207,30

91800009 Børnehaven Rebæk Søpark 398.714,72 -212.044,51 186.670,21

91800010 Børnehuset Rosenhøj 566.819,46 -329.755,59 237.063,87

91800013 Børnehaven Lodsvej 64 306.374,14 -162.057,32 144.316,82

91800014 Børnehaven Bredalsparken I 427.422,55 -141.796,70 285.625,85

91800016 Børnehuset Egevolden 904.779,17 -763.249,41 141.529,76

91800017 Børnehuset Ærtebjerg 1.053.664,65 557.080,35 1.610.745,00

91800018 Komb. inst. Strandhuset 698.930,73 -568.473,71 130.457,02

91800019 Børneinstitutionen Willer 411.431,32 -124.032,09 287.399,23

91800020 Fritidshjemmet - Lejerbo 403.580,90 -25.087,86 378.493,04

91800021 Fritidshjemmet Rosenhøj 441.201,86 18.605,25 459.807,11

91800022 Fritidshjemmet Immerkær 341.927,60 9.040,41 350.968,01

91800024 Fritidshjemmet Ærtebjergvej 586.370,28 -125.046,52 461.323,76

91800025 Klubben Byggelegepladsen Regnbuen 487.118,32 266.975,98 754.094,30

91800026 Klubben Femagervej 990.380,42 83.748,64 1.074.129,06

91800027 Klubben Køgevejen 428.435,15 7.022,10 435.457,25

91800028 Klubben Danalund 5.251.640,46 -150.098,72 5.101.541,74

91800029 Klubafsnit Ærtebjerg 282.729,05 -177.042,75 105.686,30

91800031 Plejehjemmet Søvangsgården 8.056.814,00 2.585.665,00 10.642.479,00

91800032 Dansk epilepsiforenings dagcenter 2.496.256,22 801.516,45 3.297.772,67

91800033 Hvidborg Skoledel -84.479,50 113.392,93 28.913,43

91800034 S/I Hvidborg Soc.del 2.440.439,69 -550.281,03 1.890.158,66

* 919 konti 38.910.571,46 -38.571.192,21 339.379,25

91900002 Vedr. HKT 5 betaling fra andre kommuner og amtskom 38.910.571,46 -38.571.192,21 339.379,25

* 920 konti 10.849.396,30 -53.636,28 10.795.760,02

92002000 Udlån inst/foreninger Andelsselskb Eriksminde AMBA 17.000,00 17.000,00

92003000 Udlån Hvidovre kreds pantebrev matr. Nr. 2L DY 25.000,00 25.000,00

92004000 Udlån AKB vedr Avedøre Stationsby matr.nr 13 A mfl 4.000.000,00 4.000.000,00

92005000 Udlån pantebrev matr.nr 2 C (afdragsordn. år 2008) 295.400,00 295.400,00

92011000 Driftslåneordning Avedøre stationsby, Store Hus 1.251.650,00 1.251.650,00

92012000 Driftslåneordning Avedøre stationsby, Nord 1.715.333,00 1.715.333,00

92013000 Driftslåneordning Avedøre stationsby, Syd 2.815.000,00 2.815.000,00

92014000 DanskHandelsrejsendespl.hjem Lånnr 1 opr kr 565001 565 -565

92015000 DanskHandelsrejsendespl.hjem Lånnr 2 opr kr 42.538 1.751,15 -1.276,14 475,01

92017000 DanskHandelsrejspl.hjem Lånnr 4 opr. Kr. 12.371,29 2.721,65 -371,14 2.350,51

92018000 DanskHandelsrejspl.hjem Lånnr 5 opr. Kr 130.801 18.367,50 -3.924,00 14.443,50

92024000 Lån bygnforb Proj 0003 NordreKystsagervej 42privat 100.000,00 100.000,00

92025000 Statsandel bygnforb 0003 NdrKystsagervej 42privat -50.000,00 -50.000,00

92026000 Lån bygnforb Proj nr 0004 Brostykkevej 145, privat 50.000,00 50.000,00

92027000 Statandel bygnforb Proj 0004 Brostykkevej 145 priv -25.000,00 -25.000,00

92028000 Lån bygnforb Proj nr 0005 Schradersvej 22 privat 40.000,00 40.000,00

92029000 Statandel bygnforb Proj 0005 Schradersvej 22 priv -20.000,00 -20.000,00

92030000 Lån bygnforb Proj 0006: Orefeus alle 8, privat 40.000,00 40.000,00

92031000 Statandel bygnforb Proj 0006 Orefeus alle 8 privat -20.000,00 -20.000,00

92044000 Lån bygnforb Proj 0019: Hvidovregade 17 a, privat 528.207,00 528.207,00

92045000 State bygnforb Proj 0019: Hvidovregade 17a, privat -264.104,00 -264.104,00

92054000 Matr.nr.22b, Risberg sogn fra Amt.1.435.877,64 1 1

92055000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt.114.606 1 1

92056000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt.1.016.847 1 1

92057000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt.102.086 1 1

92058000 Matr.nr.22b, Risberg fra Amt. 484.213 1 1

92063000 Lån bygnforb Proj 0027Kløverprisvej 64, privat 55.000,00 -55.000,00

92064000 State bygnforb Proj 0027: Kløverprisvej 64, privat -27.500,00 27.500,00

92065000 Lån bygnforb Proj 0072 Kløverprisvej 66, privat 40.000,00 -40.000,00

92066000 State bygnforb Proj 0072: Kløverprisvej 66, privat -20.000,00 20.000,00

92067000 Lån bygnforb Proj 0073 Lellinge Allé 41 A, privat 30.000,00 30.000,00

92068000 State bygnforb Proj 073: Lellinge Allé 41A, privat -15.000,00 -15.000,00

92069000 Lån bygnforb Proj 0026 Kløverprisvej 24, pvt. byfo 55.000,00 -55.000,00


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

92070000 State bygnforb Proj 026:Kløverprisvej 24, privat b -27.500,00 27.500,00

92071000 Lån bygnforb Proj 0074,Risbjerggård 59 pvt. byfo 100.000,00 100.000,00

92072000 State bygnforb Proj 074:Risbjerggård 59, privat b -50.000,00 -50.000,00

92073000 Lån bygnforb Proj 0075 Kløverprisvej 58, pvt. byfo 55.000,00 55.000,00

92074000 State bygnforb Proj 075:Kløverprisvej 58, privat b -27.500,00 -27.500,00

92075000 Lån bygnforb Proj 0076 Kløverprisvej 34, pvt. byfo 55.000,00 55.000,00

92076000 State bygnforb Proj 076:Kløverprisvej 34, privat b -27.500,00 -27.500,00

92077000 Lån bygnforb Proj 0077Brostykkevej 145 100.000,00 100.000,00

92078000 State bygnforb Proj 077:Brostykkevej 145 privat b -50.000,00 -50.000,00

92079000 Lån bygnforb Proj 0078 Kløverprisvej 25, pvt. byfo 55.000,00 55.000,00

92080000 State bygnforb Proj 078:Kløverprisvej 25, privat b -27.500,00 -27.500,00

92081000 Lån bygnforb Proj 0079 Kløverprisvej 57, pvt. byfo 55.000,00 55.000,00

92082000 State bygnforb Proj 079:Kløverprisvej 57, privat b -27.500,00 -27.500,00

92083000 Lån bygnforb Proj 0080 Kløverprisvej 54, pvt. byfo 55.000,00 55.000,00

92084000 State bygnforb Proj 080:Kløverprisvej 54, privat b -27.500,00 -27.500,00

92087000 Lån bygnforb Proj 0135 Kløverprisvej 53, pvt. byfo 55.000,00 55.000,00

92088000 State bygnforb Proj 0135 Kløverprisvej 53, pvt. by -27.500,00 -27.500,00

* 921 konti 1.054.323.995,26 389.361.931,74 1.443.685.927,00

92100002 Afviklingsinteressentskabet § 60 167.009,00 452.868,00 619.877,00

92100003 I/S Strandparken § 60 2.043.464,00 -132.769,00 1.910.695,00

92100004 Vestegnens Brandvæsen I/S § 60 -877.090,00 431.634,00 -445.456,00

92100005 Vestegnens Vandsamarbejde I/S § 60 117.404,00 -117.404,00

92100006 Lynettefællesskabet I/S § 60 63.680.000,00 9.092.000,00 72.772.000,00

92100007 I/S Amagerforbrænding §60 79.707.661,00 2.281.983,00 81.989.644,00

92100008 I/S SMOKA § 60 685.757,00 106.775,00 792.532,00

92100009 Spildevandscenter Avedøre § 60 40.082.000,00 35.358.000,00 75.440.000,00

92100010 Avedøre Holme, pumpe-digelaug § 60 5.775.000,00 1.553.000,00 7.328.000,00

92100011 Ungdommens Uddannelsescenter, syd § 60 314.319,00 44.741,00 359.060,00

92100012 Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S § 60 3.963.533,00 89.774,00 4.053.307,00

92100013 Hovedstadens NaturGas I/S § 60 18.337.938,26 1.589.329,74 19.927.268,00

92100014 Hvidovre Forsyning 840.327.000,00 338.612.000,00 1.178.939.000,00

* 922 konti 167.968,79 167.968,79

92200001 Udg afsl vejanlæg Kastanienborgvej-Vesterkærsvej 51.281,29 51.281,29

92200002 Udg afsl vejanlæg Byvej -Kettevej- Avedøre Tværvej 116.687,50 116.687,50

* 923 konti 8.541.373,39 1.587.695,55 10.129.068,94

92300002 Art 081 Boliglån pligtlån 5 års løbetid §56 7.771.025,17 1.403.355,05 9.174.380,22

92300003 Art 082 Boliglån § 66, 67 40.828,42 -10.925,51 29.902,91

92300005 Art 084 Boliglån, kautionslån 216.187,67 11.200,53 227.388,20

92300006 Art 085 Boliglån §59 988.237,13 135.603,48 1.123.840,61

92399000 083223 Beboerindskudslån- hensættes til tab -474.905,00 48.462,00 -426.443,00

* 924 konti

92400000 0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v -81.001.863,00 -2.691.900,00 -83.693.763,00

92401000 Sønderkærgården, afd.102 2.446.187,00 2.446.187,00

92402000 Ungdom- og ældreboliger, Friheden, afd. 802 15.061.760,00 15.061.760,00

92403000 Boligforeningen Hvidovrebo, afd. 801 4.005.050,00 4.005.050,00

92404000 Lejerbo, afd.65401 4.276.860,00 4.276.860,00

92405000 Ældreboliger Engstrands Alle. afd.901 4.344.760,00 4.344.760,00

92406000 Olleøre, afd. 74801 1.719.970,00 1.719.970,00

92407000 Ældreboliger Baunevangen, afd.501 1.390.970,00 1.390.970,00

92412000 Bredalsparken VII, Brostykkevej 102 2.691.900,00 2.691.900,00

92413000 Frydenhøjparken. afd.101 932.629,00 932.629,00

92414000 Avedøre stationsby, afd.301 3.360.903,00 3.360.903,00

92415000 Avedøre Nord afd.302 3.423.715,00 3.423.715,00

92416000 Avedøre nord afd.303 3.717.846,00 3.717.846,00

92418000 Hvidovregård, afd. 1000 527.121,00 527.121,00

92419000 AAB Hvidovregade afd.6301 644.223,00 644.223,00

92420000 Hvidovrevej Lejerbo afd. 1100 270.855,00 270.855,00

92421000 Avedøre syd, afd. 201 698.427,00 698.427,00

92422000 Lån til AKB Avedøre Stationsby sydafsnittet 775.000,00 775.000,00

92423000 Hvidovre boligselskab, Skårupvej 1.241.662,00 1.241.662,00

92424000 Avedøre syd, afd. 101 1.052.103,00 1.052.103,00

92428000 Bredalsparken, afd.103 299.918,00 299.918,00

92429000 Avedøre Nord L.244 1.160.000,00 1.160.000,00

92430000 Avedøre Storehus L.022 1.280.000,00 1.280.000,00

92431000 Boligforeningen Hvidovre L.279 980.000,00 980.000,00

92432000 Friheden L323 260.000,00 260.000,00


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

92433000 Bs Friheden, afd. 4011, Dybenkærsvej 16.913.470,00 16.913.470,00

92434000 Spurvegården Lejerbo afd 501 344.110,00 344.110,00

92435000 Lejerbo, afd.63601, Søvangsvej 696.920,00 696.920,00

92436000 Avedøre Boligselskab 3501,afd.102 756.129,00 756.129,00

92437000 Bredalsparken VI, afd. 104 858.121,00 858.121,00

92438000 AAB, afd.95, Dybenskærhaven 7.563.154,00 7.563.154,00

* 925 konti 247.244.803,43 12.041.197,60 259.286.001,03

92500008 §18b henlæg grundej Investeringsf. Hvidovreg 41A-H 2.740.445,74 15.226,51 2.755.672,25

92500009 Indskud Arbejderbo Strandmarkens Frithjem Lodsvej6 3.780,00 3.780,00

92500010 Indskud Lejerbo Sognegårdens børneinstitutioner 109.600,00 109.600,00

92500011 Indskud K.A.B. Baunevangens børneinstitutioner 38.800,00 38.800,00

92500012 Indsk Hvidovrebo invalide/folkepens Strandmarksvej 1.110,00 1.110,00

92500013 Indskud Lejerbo afd. 44 boliger invalide/folkepens 19.370,00 19.370,00

92500014 Indskud boligselskaber invalide- og folkepens 58.100,00 58.100,00

92500015 Indsk Lejerbo Høvedstensparken invalide/folkepens 263 263

92500016 Indskud K.A.B. Friheden invalide-folkepensionister 32.976,50 32.976,50

92500017 Indskud K.A.B. afd Friheden Tandklinik 29.000,00 29.000,00

92500018 Indskud D.A.B afd Bredalsparken invalide-folkepens 40.543,00 40.543,00

92500019 Indskud boligselskab K.A.B. afd Friheden børneinst 169.650,00 169.650,00

92500020 Indskud K.A.B. biblioteksfilial Friheden 200.000,00 200.000,00

92500022 Indskud Lejerbo Rosenhøj, Distriktspsyk.Center 116.493,00 116.493,00

92500023 Indskud Lejerbo, tandklinik i Rosenhøj 12.175,00 12.175,00

92500024 Indskud i boligselskaber vuggestue/børnehave Viben 71.150,00 71.150,00

92500025 Indskud i boligselskaber vuggestue/børnehave Mågen 71.150,00 71.150,00

92500026 Indskud i boligselskab vuggestue/børnehave Ternen 71.150,00 71.150,00

92500027 Indskud boligselskaber Lejerbo Børnehaven Myretuen 73.650,00 73.650,00

92500028 Indskud Lejerbo afd 184 børneinst Frydenhøj 430.000,00 430.000,00

92500029 Indskud i boligselskaber D.A.B. Svendebjerghave 1.465.000,00 1.465.000,00

92500030 Indskud Lejerbo afd. 49, pensionistlejligheder 52.040,00 52.040,00

92500031 Indskud Glostrup boligselskab, Børnehaven ræven 212.000,00 212.000,00

92500032 Indskud K.B.I. Fritidshjemmet Grævlingen 351.100,00 351.100,00

92500033 Indskud A.K.B. Miniklubben Trædrejerporten 1A 24.084,00 24.084,00

92500034 Indskud i boligselskaber legestedet Kirkebrohuse 4.880,00 4.880,00

92500035 Indskud Egevolden 28 1. tv, skolebetjentbolig 10.608,00 10.608,00

92500036 Indskud Glostrup Boligselskab, Blæksprutten 12.500,00 12.500,00

92500037 Indskud AKB, bofællesskab Avedøre Tværvej 77 12.000,00 12.000,00

92500038 Indskud i boligselskaber Vuggestuen Kastaniehuset 75.346,39 -75.346,39

92500039 Indsk. i boligsel. Integr.inst. Kastanj/Solgården 148.875,99 79.869,76 228.745,75

92500041 Tilgh tilskud FDF/FPF Hvidovre Kreds skadesløsbrev 51.113,21 51.113,21

92500044 Danalund Ungdomshus lån 2.282.204 kr 2.282.204,00 2.282.204,00

92500060 Udlån vedr. Østre Messegades, Istandsættelse 253.200,00 -253.200,00

92500063 Hvidovre badminton klub -2010 1.000.000,00 -150.000,00 850.000,00

92500100 Udlån Hvidovre Roklub 195.060,24 195.060,24

92500101 Hvidovre Sejlklub Suset 161.775,00 161.775,00

92500103 Udlån KFUM- spejderne, Hvidovre syd 22.491,00 22.491,00

92500104 Udlån Hvidovre Kajakklub 460.625,21 460.625,21

92500105 Udlån FDF/FPF Hvidovre 20.000,00 20.000,00

92500106 Udlån KBI Den kombinerede institution 291.000,00 291.000,00

92500107 Udlån DDS 1, Avedøre gruppe 82.724,48 82.724,48

92500108 Udlån Hvidovre Jagtforening 82.858,29 82.858,29

92500109 Udlån Hvidovre fjernvarmeselskab AMBA 100.000,00 100.000,00

92500110 Fjernvarmedistributionsselskabet 18.000,00 18.000,00

92500111 Fjernvarmedistributionsselskabet 21.500,00 21.500,00

92500114 Udlån til Hvidovre Ligahockey 300.000,00 300.000,00

92500115 Udlån til Rebæk Søpark Kollegium 170.000,00 170.000,00

92500116 Udlån til Hvidovre Fodbold 675.000,00 675.000,00

92502000 Udlån Hvidovre Idrætsf fodboldafd gældsbrev900.000 171.430,85 -31.169,28 140.261,57

92521000 Lån betaling af ejendskatter kommunens andel udlån 292.587.449,91 -45.285.367,38 247.302.082,53

92522000 Lån betaling ejendsskat komm. andel indfriede lån -57.772.431,38 57.772.431,38

92599000 Indefrosne ejendomsskatter hensætte til tab -587.038,00 -31.247,00 -618.285,00

* 927 konti 9.087.581,86 -8.574.293,91 513.287,95

92700001 33 Deponering Frihedens Bibliotek 4777053582 401.046,86 112.241,09 513.287,95

92700002 34 Deponering vedr. Safaribussen 9541-6837387 150.000,00 -150.000,00

92702000 Forsikringsfond 9541-3345216782 8.536.535,00 -8.536.535,00

* 935 only s-konto -4.093.692,50 1.794.998,64 -2.298.693,86

S9350002 Andre forsyningsvirksomheder, fælles formål 2.559.268,11 369.032,84 2.928.300,95


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

S9350003 Andre forsyningsvirksomheder, dagrenovation 880.629,21 -1.164.512,91 -283.883,70

S9350004 0935 Affald ordninger for storskrald og haveaffald -526.874,62 -1.498.349,06 -2.025.223,68

S9350005 0935 Affald ordninger for for glas, papir og pap -6.531.223,15 575.549,49 -5.955.673,66

S9350006 0935 Affald ordninger for farlig affald -1.087.039,47 194.708,71 -892.330,76

S9350007 0935 Affald genbrugsstationer 695.400,04 2.120.862,76 2.816.262,80

S9350008 0935 Affald øvrige ordninger og anlæg -83.852,62 1.197.706,81 1.113.854,19

* 937 konti 10.191.676,00 -487.890,00 9.703.786,00

93700001 Lån i h.t. lov om boligydelse (aktiver) 10.242.890,00 -490.344,00 9.752.546,00

93799000 Boligydelseslån - hensættes til tab -51.214,00 2.454,00 -48.760,00

* 942 konto 1.888.847,79 -3.012,09 1.885.835,70

94200001 Hvidovre Tekniske Skoles fond obligationer kapital 498.728,25 446,77 499.175,02

94200004 Hvidovre Komm. Jubilæumslegat obligationer kapital 425.785,06 776,33 426.561,39

94200007 Bikubens 100 års fond obligationer, kapital 322.695,61 430 323.125,61

94200010 Alma Johanne Nielsen legat obligationer, kapital 226.684,13 12.915,24 239.599,37

94200013 Arv efter Edvard B. Olsson obligationer, kapital 268.732,29 5.751,69 274.483,98

94200016 Arv efter Minna Brøndsted, Strandmarkshave 146.222,45 -23.332,12 122.890,33

* 943 konti 443.746.310,32 -3.878.906,90 439.867.403,42

94300118 Deponering, Salg af grunde 22.547.200,00 -22.547.200,00

94300201 Skadesløsbrev ejendomsskat lån 397.100.500,00 20.525.500,00 417.626.000,00

94300202 Boligydelser lån 1.725.000,00 1.725.000,00

94300203 Arbejder og enterprise (øks) 22.149.043,18 -1.857.206,90 20.291.836,28

94300204 Andre deposita (oks) 200.000,00 200.000,00

94300206 Deposita for udlån 24.567,14 24.567,14

* 946 konti -1.879.847,79 -16.337,16 -1.896.184,95

94600001 Hvidovre Tekniske Skoles fond kapital -498.728,25 -4.946,77 -503.675,02

94600003 Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat kapital -425.785,06 -776,33 -426.561,39

94600005 Bikubens 100 års fond kapital -313.695,61 -9.430,00 -323.125,61

94600007 Alma Johanne Nielsen legat kapital -226.684,13 -18.764,49 -245.448,62

94600009 Arv efter Edvard B. Olsson kapital -268.732,29 -5.751,69 -274.483,98

94600016 Arv efter Minna Brøndsted, Strandmarkshave -146.222,45 23.332,12 -122.890,33

* 947 konti -451.209.591,75 4.591.547,37 -446.618.044,38

94700010 0847 Depositum, Hvidovregade 41 A-H -295.123,56 5.859,00 -289.264,56

94700012 0847 Depositum, Bofællesskab Hvidovregade 41 A-H -54.940,00 -54.940,00

94700011 0847 Depositum, Hvidovregade 41 K-L -334.950,00 -334.950,00

94700013 0847 Depositum, Ældreboliger Krogstenshave -428.856,00 -428.856,00

94700014 0847 Depositum, Plejeboliger Strandmarkshave -165.132,00 -165.132,00

94700015 0847 Depositum, Ældreboliger Strandmarkshave -408.800,00 -408.800,00

94700016 0847 Udvendig vedligeholdelse, Hvidovregade 24 -603.116,03 89.012,18 -514.103,85

94700018 0847 Indvendig vedl, lejemål 2, Hvidovrevej 138 -22.950,44 22.950,44

94700019 0847 Indvendig vedl, lejemål 6, Hvidovrevej 138 -54.545,96 -5.302,38 -59.848,34

94700020 0847 Udvendig vedligeholdelse, Hvidovrevej 138 -193.227,58 -7.732,41 -200.959,99

94700025 0847 Udvendig vedligeholdelse, Femagervej 37 115.751,70 29.493,07 145.244,77

94700026 0847 Udvendig vedligeholdelse, Gl. Køgevej 276 134.688,01 4.202,89 138.890,90

94700027 0847 Udvendig vedligeholdelse, Hvidovregade 47 -80.692,05 10.324,97 -70.367,08

94700029 0847 Udvendig vedligeholdelse, Idrætsvej 73 70.196,50 -2.256,93 67.939,57

94700033 0847 Depositum, PB Krogstenshave -4.205.110,00 44.530,00 -4.160.580,00

94700102 Depositum, Stevnsbogård - erhverv -24.876,00 -506 -25.382,00

94700103 Depositum, Stevnsbogård - privat -5.000,00 -5.000,00

94700105 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 1 -10.104,00 -84 -10.188,00

94700106 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 2 -9.357,00 78 -9.279,00

94700107 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 3 -8.637,00 -72 -8.709,00

94700108 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 5 -7.836,00 -63 -7.899,00

94700109 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 4 -6.267,00 -45 -6.312,00

94700110 Depositum, Hvidovrevej 138, lejemål 6 -9.812,00 -136 -9.948,00

94700112 Depositum, Hvidovrevej 432-438 -321.498,00 186.590,00 -134.908,00

94700113 Depositum, Lejl.Hvidovre/Avedøre Rideklub -8.709,00 -177 -8.886,00

94700114 Depositum, AOF Strandmarksskolen -291.620,00 271.796,00 -19.824,00

94700116 Depositum, HI3G Hvidovre Stadion -4.612,02 -138,36 -4.750,38

94700117 Depositum, Idrætsvej 73 -12.500,00 -12.500,00

94700118 Deponering, Salg af grunde -22.547.200,00 22.547.200,00

94700119 Depositum, Station Next, BBR 31 -39.030,00 -17.085,00 -56.115,00

94700121 Depositum Zentropa Workz, BBR 8 -129.962,00 129.962,00

94700123 Depositum N.A.M.,BBR 1 -9.625,00 -4.229,00 -13.854,00

94700125 Depositum Sonofon, Hvidovre Stadion -12.500,00 -12.500,00

94700130 Depositum BBR 11 Avedørelejren -6.140,00 6.140,00

94700131 Depositum BBR 3, Kommunikation 2 -14.343,00 -291 -14.634,00


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

94700132 BGM-Depositum Garage Hvidovregade 47 -2.046,00 -180 -2.226,00

94700133 Deponering Produktionsskolen, Messen -50.000,00 -50.000,00

94700201 Skadesløsbrev ejendomsskat lån -397.100.500,00 -20.525.500,00 -417.626.000,00

94700202 Boligydelser lån -1.725.000,00 -1.725.000,00

94700203 Arbejder og enterprise (øks) -22.149.043,18 1.857.206,90 -20.291.836,28

94700204 Andre deposita (oks) -200.000,00 -200.000,00

94700205 Kontant deposita (oks) -2.000,00 -2.000,00

94700206 Deposita for udlån -24.567,14 -24.567,14

* 949 konti -10.242.890,00 490.344,00 -9.752.546,00

94900001 Lån i h.t. lov om boligydelse (passiver) -10.242.890,00 490.344,00 -9.752.546,00

* 952 konti -4.960.288,34 -916.665,89 -5.876.954,23

95200001 Boliglån statens andel pligtlån 66 2/3 % refusion -5.178.828,33 -937.425,01 -6.116.253,34

95200002 Boliglån statens andel boliglån pgf 66+67 100% ref -40.828,01 10.925,10 -29.902,91

95299000 Beboerindskudslån stateandel 2/3 hensættes til tab 257.235,00 10.657,00 267.892,00

95299100 Beboerindskudslån stateandel100% hensættes til tab 2.133,00 -823 1.310,00

95200101 Folkepension grundbeløb m.m., skattepligtig 876.179.210,00 876.179.210,00

95200102 Folkepension grundbeløb m.m., skattefri 4.838.433,50 4.838.433,50

95200301 Højeste-mellem førtidspens. grundbeløb skattepligt 35.910.511,00 35.910.511,00

95200302 Højeste-mellemste førtidspens grundbeløb skattefri 10.429.739,00 10.429.739,00

95200304 Ældrecheck, skattepligtig 26.049.907,00 26.049.907,00

95200305 Ventetillæg opsat pension 578.117,00 578.117,00

95200401 Alm-forhøjet alm førtidspens grundbeløb skatteplig 8.083.379,00 8.083.379,00

95200402 Alm-forhøjet alm førtidspens grundbeløb skattefri 1.142.580,00 1.142.580,00

95200491 852-06 ekstra tillægsydelse, FØP skattefri 3.071.197,00 3.071.197,00

95200500 0852-07 Anden gæld - Delpension 85.402,00 85.402,00

95200610 Familieydelser overførsel børnetilskud betaling 497.555,60 497.555,60

95200702 UHB betalingskontor indb ikke forskudsvis %tillæg -264.492,26 -264.492,26

95200704 UHB betalingskontor indb ej forskudsvis børnebidr -686.420,39 -686.420,39

95200706 UHB betalingskontoret indbetaling ej forskudsvis -48.753,00 -48.753,00

95200708 UHB betalingskontoret indbetaling ej forskudsvis -125.144,64 -125.144,64

95200804 Betalingskontor indbet forskudsvis børnebidr(uhb) -14.214.262,17 -14.214.262,17

95200806 Betalingskontoret Indbet af forskudvis børnebidrag -31.775,65 -31.775,65

95200901 Sygedagp til lønmodt forsikr arbejdsgiver (pgf 27) 5.448.297,00 5.448.297,00

95201002 Sygedagpenge iøvrigt 20.643.345,00 20.643.345,00

95201101 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 97.132.832,00 97.132.832,00

95201201 Kontanthj og revalideringsydel(pgf 45a) - Adm. SOC 3.060,00 3.060,00

95201202 Kontanthj og revalideringsydel(pgf 45a)-Adm ACE 1.894.877,00 1.894.877,00

95201203 Aktiverings- og oplæringsydelse (pgf. 20A)

95201205 Førtidspension ( pgf. 16 a) 2.932.020,00 2.932.020,00

95201206 Delpension (pgf. 16a) 637 637

95201207 Syge- og barselsdagpenge (pgf. 30 a) 1.952.792,00 1.952.792,00

95201208 barselsdagpenge dp modtagere 1.121.616,00 1.121.616,00

95201301 Orlovsydelser udbetaling til lønmodtager 5.217,33 5.217,33

95201501 Førtidspensioner (pgf. 33 c) 3.210.378,00 3.210.378,00

95210200 UHB-forskudsvis bidrag BB 19.004.168,83 19.004.168,83

95210300 UHB-ikke forskudsvis bidrag BB 140.519,72 140.519,72

95210400 UHB- ej forskudsvis tillæg og udd.bidrag BB 882.812,91 882.812,91

95210500 UHB-ej forskudsvis ægtef. og fødselsbidrag BB 224.566,00 224.566,00

95210600 UHB-ej forsk. bidrag/tillæg/udd./ægtef.bidrag KM 437.408,47 437.408,47

95210800 UHB- forskudsvis fødselsbidrag BB 44.778,00 44.778,00

95211801 Socialforvaltningen -966.368.476,00 -966.368.476,00

95211802 Arbejdsmarkedscenter

95211901 Refusion af børnetilskud -22.660.896,00 -22.660.896,00

95212001 Ref suppl opsparingsordning førtidspensionister -3.210.378,00 -3.210.378,00

95212101 Refusion af andre familieydelser -5.363.406,00 -5.363.406,00

95212201 Refusion af dagpengeydelser -123.224.474,00 -123.224.474,00

95212301 Refusion af orlovsydelse -5.217,00 -5.217,00

95212402 Arbejdsmarkedscenteret -7.960.210,00 -7.960.210,00

95212403 Refusion af ATP kontanthjælp-SoC

95213601 085152 ATP bidrag fleksydelse-AMF-refusion

95213602 085152 ATP bidrag fleksydelse 55.208,00 55.208,00

95213610 085152 Fleksydelse - kommunes udbetalinger 9.957.896,21 9.957.896,21

95213620 085152 Bidrag vedr. fleksydelse -943.706,13 -943.706,13

95213630 085152 Refusion vedr. fleksydelse -9.957.895,00 -9.957.895,00

95213640 085152 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbigrag 148.324,00 148.324,00

95213641 85152 Tilbagebet. af fleksydelsesbid. til kontant 784.657,69 784.657,69


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

95213642 85152 Indbet af fleksydelsesbid. til pensionsordni 10.724,00 10.724,00

95213643 85152 art 86Tilbagebet. af flksyd.bid. til kontant

95280100 Ordinært børnetilskud, enlig 10.233.722,00 10.233.722,00

95280200 Ekstra børnetilskud, enlig 7.077.943,00 7.077.943,00

95280300 Særligt børnetilskud 2.852.119,00 2.852.119,00

95280400 Særligt børnetilskud, pensionist 1.249.011,00 1.249.011,00

95280500 Flerbørnstilskud 697.004,00 697.004,00

95280700 Børnetilskud uddannelsessøgende 6.449,00 6.449,00

95280800 Adoptionstilskud 47.092,00 47.092,00

* 953 konti -17.350,21 766.601,58 749.251,37

95300100 0853-01 Forskudsbeløb af kirkeskat -17.350,21 -41.489.289,00 -41.506.639,21

95303000 0853-02 Afregning af forskelsbeløb 1.616.590,54 1.616.590,54

95320000 0853-13 Landkirkeskat 8.954.000,04 8.954.000,04

95323000 Kirkekassen Hvidovre Sogn 8.416.000,00 8.416.000,00

95324000 Kirkekassen Risbjerg Sogn 10.276.000,00 10.276.000,00

95325000 Kirkekassen Strandmark Sogn 4.926.000,00 4.926.000,00

95326000 Kirkekassen Avedøre Sogn 7.052.000,00 7.052.000,00

95327000 Kirkekassen Provstiudvalget, uforudsete udgifter 210.000,00 210.000,00

95329000 Kirkekassen Provstikassen 805.300,00 805.300,00

* 955 8.869.313,70 8.869.313,70

95500001 0.9 Skyldige overførte feriepenge 8.812.348,51 8.812.348,51

95500002 0.9 Skyldige feriepenge (Fordeling konto omk.sted. 56.965,19 56.965,19

* 956 konti -125.657.304,56 -23.326.050,90 -148.983.355,46

95601000 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe. -127.297.277,91 -9.361.102,16 -136.658.380,07

95601001 Substituerende konto for lev. samlekonto 95601000 1.681.120,86 -10.526.886,03 -8.845.765,17

95603006 Remmittering - bogført - kredit OPUS -41.147,51 -3.438.062,71 -3.479.210,22

* 958 konti -315.187,77 315.187,77

95802000 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST -315.187,77 315.187,77

* 959 konti -24.638.497,18 37.814.634,66 13.176.137,48

95900002 Fradr BISrestance børnetilsk udb børnefamydelse(0) -9.882,00 -117.399,00 -127.281,00

95900010 OBS-loven boligydelse (0) 9.178.481,00 668.740,00 9.847.221,00

95900011 OBS-loven boligsikring (0) 2.382.477,00 138.611,00 2.521.088,00

95900021 Borgmesterkontorets versur (0) 71.790,04 -71.790,04

95900025 Mellemregning med EDB, boligsikring manuel (0) -149.604,00 155.069,00 5.465,00

95900026 Mellemregning med EDB, boligsikring automatisk (0) 2.262,00 -2.262,00

95900027 Mellemregning med EDB, boligydelse manuel (0) -24.083,00 -173.138,00 -197.221,00

95900028 Mellemregning med EDB, boligydelse automatisk (0) 2.403,00 -2.403,00

95900036 Hvidovrevej 432-438, a´conto varme (0) -157.194,00 104.421,00 -52.773,00

95900037 Hvidovrevej 432-438, anden gæld (0) -12.652,00 -29.338,00 -41.990,00

95900038 Hvidovrevej 432-438, mellemregning (0) -12.419,00 -12.419,00

95900040 Betalingskort , versur (0) 37.320,19 -6.440,19 30.880,00

95900098 Vedligeholdelseshensættelse Søvangsgården §18 -895.288,00 -459.742,00 -1.355.030,00

95900099 Vedligeholdelseshensættelse Søvangsgården § 22 -655.804,00 -198.415,00 -854.219,00

95900100 Hvidovregade 41 A-H, Sønderkærhave, H.U.V (1) -2.740.445,74 -15.226,51 -2.755.672,25

95900102 Hvidovregade 41 K-L, Sønderkærhave, H.P og P (1) -474.316,22 -182.241,51 -656.557,73

95900103 Hvidovregade 41K-L Sønderkærhv. H.I Ved fraflyt(1) -48.000,00 -27.103,00 -75.103,00

95900104 Hvidovregade 41K-L Sønderkærhv driftsunderskud(1) 627.169,95 -116.422,61 510.747,34

95900105 Bofællesskab Hvidovregade 59, H.P og P(1) -166.237,95 -19.489,65 -185.727,60

95900106 Bofællesskab Hvidovregade 59, H.I ved fraflyt. (1) -89.290,87 -89.290,87

95900107 Bofællesskab Hvidovregade 59, driftsunderskud (1) 9.277,88 -40.798,77 -31.520,89

95900108 Ældreboliger Krogstenshave, H.P og P (1) -347.849,46 72.831,08 -275.018,38

95900109 Ældreboliger Krogstenshave, H.I ved fraflyt. (1) -42.974,94 4.210,00 -38.764,94

95900110 Ældreboliger Krogstenshave, driftsunderskud (1) 649.939,45 -127.456,35 522.483,10

95900111 Ældreboliger Strandmarkshave, H.P og P (1) -776.698,16 346.510,41 -430.187,75

95900112 Ældreboliger Strandmarkshave, H.I ved fraflyt. (1) -70.754,01 -1.258,00 -72.012,01

95900113 Ældreboliger Strandmarkshave, driftsunderskud (1) 340.173,84 -40.529,85 299.643,99

95900114 Mellemregning med hovedkassen - giro (1) 895 -895

95900115 Mellemregning med hovedkassen - check (1) -150.832,35 140.105,79 -10.726,56

95900117 Afr nettobeløb pension indeholdt ATP-afregning (1) -270 -270

95900118 Afr nettobeløb pension indh suppl Arbmarkedbidr(1) -376.200,00 -45.153,00 -421.353,00

95900119 Statsskatdirekt pension tilbh A-skat-lommep EDB(1) -309.118.035,20 -309.118.035,20

95900120 Statsskatdirekt afr A-skat pensioner-lommepenge(1) 309.118.035,20 309.118.035,20

95900124 Sociale pensioner, a´conto udbet regulering mv (1) -39.778,28 249.271,76 209.493,48

95900126 SP, pensionistboliger - husleje før 1.7.1987 (1) 1.410,11 -1.410,11

95900128 Manuelle udbet SP, administration af pension (1) -310.836,34 -141.289,59 -452.125,93

95900129 Mellemregning rejseudg klienter, DSB-aftale (1) -4.295,00 1.844,00 -2.451,00


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

95900130 Mellemregning fejl-nemkonto/aktiv (1) -17.900,00 17.900,00

95900131 Mellemregning almindelige versurposter (1) 372.469,50 -372.469,50

95900134 Mlregn Spurvegårdens DC ovsk kantine kontaktudv(1) -565.155,61 112.373,00 -452.782,61

95900136 Mellemregning ældreområdet (1) 1.375.931,00 96.001,55 1.471.932,55

95900144 Ml.regn sociale ydelser a´conto udbet Plejeløn (1) 7.000,00 7.000,00

95900145 Mellemregning OBS-loven, sociale pensioner (1) 30.841.128,24 -2.003.458,01 28.837.670,23

95900147 KMD-Aktiv afregning aut. Udbetaling (1) -31.157,31 246.036,88 214.879,57

95900149 KMD-Aktiv ATP-afregning (1) -90 -18.565,00 -18.655,00

95900150 KMD-Aktiv A-skat afregning (1) -4.863,00 -4.863,00

95900151 KMD-Aktiv AM-bidrag afregning (1) -1.113,00 -1.113,00

95900153 KMD-Aktiv pensionsbidr tabt arbejdsfortjeneste (1) -21.995,00 21.994,55 -0,45

95900154 Taxaudgifter, interne mellemregninger (1) 10.589,00 -14.869,02 -4.280,02

95900156 Afdrag via Pension til opkrævningen -16.278,00 14.418,20 -1.859,80

95900158 Ældreboliger forvaltes af DAB 12.827.029,18 45.284,28 12.872.313,46

95900160 Plejeboliger Strandmarkshave HP og P(1) -765.949,55 407.949,55 -358.000,00

95900161 Plejeboliger Strandmarkshave, H.I ved fraflyt. (1) -122.206,98 -12.619,79 -134.826,77

95900162 Plejeboliger Strandmarkshave, driftsunderskud (1) 48.374,21 95.763,09 144.137,30

95900163 Plejeboliger Krogstenshave, H.P og P (1) -7.058.307,26 3.000,00 -7.055.307,26

95900164 Plejeboliger Krogstenshave, H.I ved fraflyt. (1) -41.667,00 -8.333,00 -50.000,00

95900165 Plejeboliger Krogstenshave, driftsunderskud (1) -1.920.905,91 -1.920.905,91

95900167 Krogstenshave - vandskade 422.399,80 422.399,80

95900207 Mel,reg. mel.Hv.Kom.og Hv.Forsyn. A/S (Renseanlæg) 49.316,51 -49.316,51

95900403 Afr nettobeløb dagp. dagpengesikr kontantbilag (4) 18 18

95900405 Afr nettobeløb dagpenge, arbejdsgiver check (4) 2.012,00 -2.012,00

95900406 Afr nettobeløb dagp, indeholdt ATP-afregning (4) 1.337,70 1.293,00 2.630,70

95900407 Statsskattedirekt dagp tilbageh A-skat lige år (4) 21.644,00 29.480,00 51.124,00

95900409 Dagpenge, fradrag til skatterestancer (4) 1.455.311,24 -1.456.095,24 -784

95900411 Manudbet kontantlist-tilbbet for meget udb dagp(4) 495.423,02 176.767,00 672.190,02

95900412 Manuel udbetaling beregnede ydelser sikrede (4) -188.719,60 -37.148,00 -225.867,60

95900413 Manuel udbetaling, beregnede ref arbejdsgivere (4) -1.432.923,00 48.997,00 -1.383.926,00

95900418 BIS-afregningskonto (4) -3.081.454,09 1.621.965,52 -1.459.488,57

95900419 BIS, IT-systemets mellemregning administration (4) -1.675.929,60 -189.412,26 -1.865.341,86

95900420 BIS, udbetaling af kontantbilag (4) 133.935,83 -107.191,90 26.743,93

95900422 Tilbagekaldelser udbetalinger fra BIS-systemet (4) -88.949,56 -50.707,71 -139.657,27

95900423 Tilbageholdt A-skat (4) -31.309,00 64.443,00 33.134,00

95900424 ATP-afregning (4) 3.003,10 -3.848,10 -845

95900428 Mellemregning overførsel af boligsikring (4) -7.410,29 5.682,29 -1.728,00

95900437 Arbejdsmforanstaltn, forsikskader, beskæfordn(4) 102.897,99 102.897,99

95900439 Arbejdsmforanstaltn forsikskader div Kursusakt (4) 5.621,85 -132.559,70 -126.937,85

95900440 Diverse mellemregninger beskæftigelsesordninger(4) -167.984,62 355.491,22 187.506,60

95900445 Afr nettobeløb dagp, indeholdt ATP barsel 179,55 4.590,00 4.769,55

95900446 Statsskattedirekt bars tilbageh A-skat 2007 49.036,00 28.304,00 77.340,00

95900448 Skat afregning flexydelse -162 -444 -606

95900609 Skolevæsenets versurkonto (6) -4.336.229,66 -4.336.229,66

95900613 Vestegnens Kulturinvesteringsråd -737.370,42 -506.297,50 -1.243.667,92

95900629 Hvidovre koret 2010(6) -93,5 93,5

95900700 A-skat 186.999,00 -162.625,00 24.374,00

95900702 A-indkomst, oplysningssedler felt 14 -327.162,99 -327.162,99

95900703 Modpost A-indkomst (7) -42.886,94 -42.886,94

95900704 A-indkomst -264.356.563,71 -264.356.563,71

95900705 Fordelingskonto 264.356.563,71 264.356.563,71

95900707 Mellemregning skyldige feriepenge brutto, 2006 (7) -924.825,49 924.825,49

95900708 Løn kontant 11.068.509,13 -11.058.871,50 9.637,63

95900709 oplyssedl felt 69-70 431.009,56 431.009,56

95900710 Oplysningssedler særlig indkomst -431.009,56 -431.009,56

95900713 Personalekontoret feriekort indtjeningsår 2006 (7) -9.776.863,54 7.908.423,75 -1.868.439,79

95900716 Kontigenter 83.415,00 -83.415,00

95900717 lån 85.784,27 -85.784,27

95900718 ATP 17.444,48 -17.444,48

95900720 Pensionsbidrag -120.591,62 120.591,62

95900721 Versurkonto -617.947,06 538.889,86 -79.057,20

95900722 fejlkonto -3.350,89 2.728,09 -622,8

95900724 Refusion Løn -259.445,27 259.445,27

95900725 Refusion dagpenge -1.558.091,00 1.558.091,00

95900729 Refusion AKUT -12.699,28 12.699,28

95900731 AER -1.603.268,12 1.603.268,12


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

95900737 Fejlliste ØS 526,88 526,88

95900738 AM-bidrag 37.876,00 -37.876,00

95900739 AM grundlag 220.486.199,29 220.486.199,29

95900740 AM grundlag fordeling -220.486.199,29 -220.486.199,29

95900741 Oplyssedl felt 13 220.137.189,73 220.137.189,73

95900742 Oplyssedl felt 13 fordeling -220.137.189,73 -220.137.189,73

95900743 Aer-refusion (7) -5.820,00 5.820,00

95900744 Feriekort 2011 -729.177,78 -729.177,78

95900745 Skyldige feriepenge 2011 3.511,20 3.511,20

95900748 Skyldige feriepenge 2008 -1.267,77 -1.267,77

95900750 Feriekort 2009 -3.178.431,82 3.178.431,82

95900751 Skyldige feriepenge 2009 76.984,03 3.647,79 80.631,82

95900752 Erhvervskort -9.219,64 57.192,78 47.973,14

95900753 Brobizz 68.937,00 -32.059,00 36.878,00

95900756 Hvidovre Forsyning - Tekniske Forvaltning 49.316,51 49.316,51

95900800 BHO uidentificerede indbetalinger (8) -35.198,60 -33.968,50 -69.167,10

95900801 BHO diverse versurposter (8) 5.000,00 -3.000,00 2.000,00

95900807 udb. feriekort og aconto 94.886,17 -93.205,37 1.680,80

95900900 Mellemregning underholdsbidrag (9) -56.408.220,86 56.408.220,86

95900901 Mlregn UHB manuel udligning-forudbetaling (UHB)(9) -46.453,40 46.453,40

95900905 Mellemregning UHB, indbet udlandssager (UHB) (9) -50.512,07 -50.512,07

95900906 Afskrkto overskyd skat fra SKAT (modregnmodul) (9) 13.432,77 13.432,77

95902000 0859 Forudbetalinger fra debitorer SAP 723.687,24 73.559,64 797.246,88

95902001 Subst.konto 0859 Forudbetalinger fra debitorer SAP -130.101,16 -348.965,53 -479.066,69

95902020 0859 Interne kreditorer -680.274,53 -105.542,03 -785.816,56

95902021 Subst.konto for 0859 Interne kreditorer 118.546,45 330.582,18 449.128,63

95910100 UHB-mellemregning 911.662,93 -101.931,13 809.731,80

95910700 UHB-bidrag, udland 49.319,07 49.319,07

95910800 UHB-kontant mellemregningskonto 22.811,38 -1.589,69 21.221,69

95921001 Kontante og negative 62.624,76 62.624,76

95921002 I alt løn 3.612.249,49 3.612.249,49

95921010 SKAT / AM / SP -4.010.179,00 -4.010.179,00

95921050 ATP -69.993,12 -69.993,12

95921075 AER -1.933.475,16 -1.933.475,16

95921076 AKUT -24.175,56 -24.175,56

95921100 Indkomstgrundlag 2.063.951.534,70 2.063.951.534,70

95921101 Tilsvar indkomstgrundlag -2.063.951.534,70 -2.063.951.534,70

95921200 Pensionsbidrag -961,04 -961,04

95921250 Skyldig årlig fritvalg -/seniorordning -7.612,66 -7.612,66

95921300 Netto ferie til afregning -10.803.765,64 -10.803.765,64

95921502 Diverse 1.290,00 1.290,00

95921700 Refusion -961.237,96 -961.237,96

95922980 Ferie -871.814,18 -871.814,18

95980300 Fradr BISrestancer børnetilsk kontantliste(0) 11.806,00 -44.724,00 -32.918,00

95981000 Børnefamilieydelse kontant 112.239,00 -7.876,00 104.363,00

95999010 0859-99 Told moms Momsafregning -301.722,54 3.939.361,54 3.637.639,00

95999020 0859-99 Told moms Indgående moms 13.129.946,49 13.129.946,49

95999030 0859-99 Told moms Udgående moms -16.769.597,23 -16.769.597,23

95999033 PSCD Teknisk momskonto 0,01 0,01

* 961 Selvejende inst. med overenskomst -26.436.575,50 694.663,63 -25.741.911,87

96100001 Vuggestuen - Rosenhøj -580.000,48 426.748,78 -153.251,70

96100002 Vuggestuen Kastanjehuset -61.562,30 61.562,30

96100005 Børnehaven Brostykkevej 23 -229.831,65 127.343,11 -102.488,54

96100006 Børnehuset Kastanjehuset / Solgården -1.299.678,96 645.220,62 -654.458,34

96100007 Børnehaven Strandmarken -317.503,20 82.179,45 -235.323,75

96100008 Børnehaven Hvidovregade 47 -239.672,82 -123.730,73 -363.403,55

96100009 Børnehaven Rebæk Søpark -386.520,88 212.044,51 -174.476,37

96100010 Børnehuset Rosenhøj -566.819,46 329.755,59 -237.063,87

96100013 Børnehaven Lodsvej 64 -263.943,68 162.057,32 -101.886,36

96100014 Børnehaven Bredalsparken I -427.155,55 141.796,70 -285.358,85

96100016 Børnehuset Egevolden -904.673,16 763.249,41 -141.423,75

96100017 Børnehuset Ærtebjerg -1.044.770,40 -557.080,35 -1.601.850,75

96100018 Komb. inst. Strandhuset -698.930,73 568.473,71 -130.457,02

96100019 Børneinstitutionen Willer -411.130,43 124.032,09 -287.098,34

96100020 Fritidshjem - Lejerbo -409.870,04 25.087,86 -384.782,18

96100021 Fritidshjem - Rosenhøj -427.385,15 -18.605,25 -445.990,40


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

96100022 Fritidshjem - Immerkær -336.688,67 -9.040,41 -345.729,08

96100024 Fritidshjem - Ærtebjergvej -578.898,81 125.046,52 -453.852,29

96100025 Klubben Byggelegepladsen Regnbuen -487.118,32 -266.975,98 -754.094,30

96100026 Klubben Femagervej -991.504,06 -83.748,64 -1.075.252,70

96100027 Klubben Køgevejen -430.299,15 -7.022,10 -437.321,25

96100028 Klubben Danalund -3.103.861,46 150.098,72 -2.953.762,74

96100029 Klubafsnit Ærtebjerg -282.729,05 177.042,75 -105.686,30

96100031 Plejehjemmet Søvangsgården -7.164.881,00 -1.996.244,00 -9.161.125,00

96100032 Dansk epilepsiforenings dagcenter -2.435.185,94 -801.516,45 -3.236.702,39

96100033 Hvidborg Skoledel 84.479,50 -113.392,93 -28.913,43

96100034 S/I Hvidborg soc.del -2.440.439,65 550.281,03 -1.890.158,62

* 963 Selvejende inst med overenskomst -49.976.456,82 1.819.493,14 -48.156.963,68

96324000 Plejehjemmet Søvangsgården -48.540.584,00 1.769.161,00 -46.771.423,00

96323000 Klubben Danalund -1.415.590,44 44.775,54 -1.370.814,90

96326000 S/I Hvidborg -20.282,38 5.556,60 -14.725,78

* 968 BRF Kredit lån -11.564.572,80 695.877,52 -10.868.695,28

96821000 4 % 19/7 55 2015 2.000.000 -358.399,76 74.602,64 -283.797,12

96822000 4 % 28/11 55 2015 3.000.000 -591.911,16 109.709,79 -482.201,37

96823000 4 % 21/7 58 2018 2.000.000 -565.271,82 66.245,01 -499.026,81

96824000 4 % 21/7 58 2018 235.000 -70.197,02 7.631,18 -62.565,84

96825000 4 % 21/7 58 2018 190.000 -56.755,15 6.169,88 -50.585,27

96826000 4 % 10/6 63 2022 1.010.000 -420.639,12 27.992,59 -392.646,53

96827000 4 % 10/6 63 2022 1.124.000 -468.117,17 31.152,15 -436.965,02

96828000 4 1/2 % 8/12 65 2025 2.600.000 -1.341.192,20 66.223,08 -1.274.969,12

96829000 5 % 7/3 66 2025 2.758.000 -1.487.069,65 72.159,78 -1.414.909,87

96830000 5 % 29/3 68 2028 2.955.000 -1.770.665,56 68.334,35 -1.702.331,21

96831000 5 % 9/7 68 2028 2.955.000 -1.770.665,56 68.334,35 -1.702.331,21

96832000 4 1/2 % 15/9 69 2029 4.465.000 -2.663.688,63 97.322,72 -2.566.365,91

* 970 Kommunekredit lån -331.453.639,57 -12.110.343,70 -343.563.983,27

97029000 200732108 opr.19,1 mio. (afdrag) -15.114.978,17 1.343.553,61 -13.771.424,56

97035000 Lån 2008 opr. 28.612.000 afdrag (ramme 2007) -25.750.800,00 1.430.600,00 -24.320.200,00

97038000 DKK lånnr. 201036547 omlægt EUR lån -28.205.887,71 1.440.914,31 -26.764.973,40

97040000 Sammenlægning af CHF Lån 201036059 -262.381.973,69 25.436.588,38 -236.945.385,31

97010018 DKK lånnr. 201137107 låneramme 2010 -41.762.000,00 -41.762.000,00

* Indexlån -15.099.475,21 332.123,10 -14.767.352,11

97511000 Indexlån, byfornyelseslån forbedringsdelen etape I -6.094.298,05 137.759,46 -5.956.538,59

97512000 Indexlån, byfornyelseslån, vedligehdelen, etape I -2.132.537,70 48.205,26 -2.084.332,44

97513000 Indexlån byfornyelseslån forbedringsdelen etape II -5.436.110,90 115.608,15 -5.320.502,75

97514000 Indexlån, byfornyelseslån, vedligehdelen etape II -1.436.528,56 30.550,23 -1.405.978,33

* CHF lån - Nordea -2.106.921,74 2.106.921,74

97620001 Nordea bank,Lån i Euro og Chf -2.106.921,74 2.106.921,74

* Ældreboliger lån -264.846.611,17 6.863.526,14 -257.983.085,03

97721000 Søndekærhave 24 ældreboliger, 14.332.700 -3.891.519,49 761.116,75 -3.130.402,74

97722000 Hvidovregade 59 4 ældreboliger, 2.277.500 -1.915.868,11 36.593,18 -1.879.274,93

97723000 Hvidovregade 59 kommunal grundkapital, 348,000 -128.437,51 28.376,04 -100.061,47

97725000 Strandmarkshave 24 ældreboliger, 13.908.100 -12.032.785,26 215.253,80 -11.817.531,46

97726000 Strandmarkshave servicearealer, 7.990.000 -6.912.659,12 123.660,17 -6.788.998,95

97728000 Krogstenshave 24 ældreboliger, 14.181.000 -12.465.721,69 215.011,62 -12.250.710,07

97730000 200732240 krog.ældreboliger, 151,4 mio (afdrag) -142.716.090,81 3.510.044,80 -139.206.046,01

97732000 200833425 Krog.ældreboliger, 85,4 mio.(afdrag) -82.196.829,18 1.909.974,47 -80.286.854,71

97734000 Strandmarkshave plejehjemmet afdrag -2.586.700,00 63.495,31 -2.523.204,69

* 979 konti -727.368,55 -240.593,59 -967.962,14

97900000 0979 Langfr. gæld vedr. finansielt leasede aktiver -727.368,55 -240.593,59 -967.962,14

* 980 konti 328.700.050,00 269.200,00 328.969.250,00

98001000 0880-01 Takstfinansierede aktiver 536.000,00 536.000,00

98002000 0880-02 Selvejende institutioners aktiver 10.443.300,00 10.443.300,00

98003000 0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 317.720.750,00 269.200,00 317.989.950,00

* 981 konti 1.306.697.262,87 -54.546.182,08 1.252.151.080,79

98101000 0881-01 Takstfinansierede aktiver 3.513.674,00 3.513.674,00

98101100 0881-01 Akkum. afskrivninger -819.857,28 -117.122,47 -936.979,75

98102000 0881-02 Selvejende institutioners aktiver 90.960.206,00 90.960.206,00

98102100 0881-02 Akkum. afskrivninger -44.730.742,64 -2.009.976,66 -46.740.719,30

98103000 0881-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 2.043.755.622,45 2.043.755.622,45

98103100 0881-03 Akkum. afskrivninger -785.981.639,66 -52.419.082,95 -838.400.722,61

* 982 konti 33.691.028,69 1.807.516,74 35.498.545,43

98201000 0882-01 Takstfinansierede aktiver 4.404.789,21 -124.000,00 4.280.789,21


BilagØU_120423_pkt.04_01

STATUSBALANCE Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

98201100 0882-01 Akkum. afskrivninger -3.342.574,47 -160.348,00 -3.502.922,47

98202000 0882-02 Selvejende institutioners aktiver 1.046.138,15 1.046.138,15

98202100 0882-02 Akkum. afskrivninger -543.801,26 -107.368,60 -651.169,86

98203000 0882-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 62.653.256,11 3.602.914,47 66.256.170,58

98203100 0882-03 Akkum. afskrivninger -30.526.779,05 -1.403.681,13 -31.930.460,18

* 983 konti 7.459.367,19 -4.064.168,18 3.395.199,01

98303000 0883-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 50.593.112,73 500.500,00 51.093.612,73

98303100 0883-03 Akkum. afskrivninger -43.133.745,54 -4.564.668,18 -47.698.413,72

* 984 konti 27.766.775,00 27.609.839,00 55.376.614,00

98403000 0884-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 27.766.775,00 27.609.839,00 55.376.614,00

* 985 konti 613.924,50 -422.550,50 191.374,00

98503000 0885-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 1.445.917,00 -967.482,00 478.435,00

98503100 0885-03 Akkum. afskrivninger -831.992,50 544.931,50 -287.061,00

* 987 konti 24.216.300,00 -19.170.300,00 5.046.000,00

98703000 0887-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 24.216.300,00 -19.170.300,00 5.046.000,00

* 990 konti -1.041.476.373,00 69.922.077,00 -971.554.296,00

99000000 0890 Hensatte forpligtigelser -16.472.000,00 -16.472.000,00

99001000 0890-001Pensionsforpligtigelser -1.013.321.097,00 85.766.605,00 -927.554.492,00

99002000 0890-003 Hensat til Arbejdsskader -9.006.000,00 -14.899.000,00 -23.905.000,00

99003000 0890-Hensat til Retsager -1.403.000,00 -1.403.000,00

99004000 0890-002Hensat til Bonusbetaling -1.274.276,00 -945.528,00 -2.219.804,00

1.381.301.224,16 405.901.770,71 1.787.202.994,87

0975 Total egenkapital: Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo

* 097591 Modpost takstfinans aktiver -4.292.031,46 401.470,47 -3.890.560,99

* 097592 Modpost selve inst. aktiver -57.175.100,25 2.117.345,26 -55.057.754,99

* 097593 Modpost skattefinans aktiver -1.667.677.576,54 45.997.829,29 -1.621.679.747,25

08 Egenkapital -40.021.887,35 -5.228.960,97 -45.250.848,32

097599 Direkte bogf. egenkapital 387.865.371,44 -449.189.454,76 -61.324.083,32

** 0975 Egenkapital -1.381.301.224,16 -405.901.770,71 -1.787.202.994,87


BilagØU_120423_pkt.04_01

Tværgående artsoversigt

Beløb i 1.000 kr.

Art Regnskabsår 2011

1 Lønninger 1.559.534

22 Fødevarer 22.388

23 Brændsel og drivmidler 45.480

26 Køb af jord og bygninger 6.876

27 Anskaffelser 4.982

29 Øvrige varekøb 106.419

40 Tjenesteydelser uden moms 286.003

45 Entreprenør- og håndværkerydelser 118.222

46 Betalinger til staten 122.304

47 Betalinger til kommuner 301.274

48 Betalinger til regioner 168.264

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 218.989

51 Tjenestemandspensioner m.v. 56.653

52 Overførsler til personer 901.570

59 Øvrige tilskud og overførsler 146.206

6 Finansudgifter 172.828

91 Overførte lønninger 113.609

92 Overførte varekøb 6.412

94 Overførte tjenesteydelser 61.330

97 Interne indtægter -181.351

* Udgifter 4.237.991

71 Egne huslejeindtægter -32.742

72 Salg af produkter og ydelser -155.381

76 Betalinger fra staten -15.615

77 Betalinger fra kommuner -139.896

78 Betalinger fra regioner -2.329

79 Øvrige indtægter -115.997

8 Finansindtægter -1.993.890

86 Skatteindtægter -1.782.141

* Indtægter -4.237.991

** Total 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Overførsel af drift fra 2011 til 2012

Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug

Økonomiudvalget

Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 11.502.400

Central- og Kulturforvaltningen 2.900.000

Teknisk Forvaltning 1.417.200

Personale Service / Kommunaldirektør 3.145.500

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1.184.000

Børn- og Ungeforvaltningen 2.855.700

Rulning efter særlige regler i alt 6.156.700

Personale Service (lederuddannelse m.v.) 5.895.100

Partnerskabsprojekt -596.300

Pulje til forebyggelse i Friheden og Egevolden 534.600

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (LBR) 323.300

I alt 17.659.100

Social- og Sundhedsudvalget

Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 1.688.600

Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) 1.337.200

Rulning - kontraktstyring 5.110.500

I alt 8.136.300

Teknik- og Miljøudvalget

Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 152.600

Rulning - kontraktstyring 329.900

I alt 482.500

Arbejdsmarkedsudvalget

Rulning efter særlige regler i alt 52.600

Rulning - kontraktstyring -7.500

I alt 45.100

Kultur- og Fritidsudvalget

Rulning efter særlige regler - puljer 130.000

Rulning - kontraktstyring 1.019.900

I alt 1.149.900

Skoleudvalget

Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 6.118.400

Rulning efter særlige regler i alt (projekter) 655.000

Rulning - kontraktstyring 7.814.800

I alt 14.588.200

I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift 19.462.000

I alt - Rulning efter særlige regler i alt 8.331.500

I alt - Rulning - kontraktstyring 14.267.600

I alt - Overførsel til 2012 42.061.100


BilagØU_120423_pkt.04_01

Restgæld Kommunens garanti

Kautionsforpligtelser

Boligindskudslån i banker 1.639.692 1.013.026

Garantier / regaranti for boligbyggeri

Hypotekbanken 299.346 299.346

BRFkredit 80.590.148 39.811.895

Realkredit Danmark 282.624.135 103.822.795

Nykredit 719.069.379 356.948.795

I alt garanti / regaranti 1.082.583.008 500.882.831

Øvrige garantiforpligtelser

Hvidovre Midt, KommuneKredit nr. 201035646 1.538.244 1.538.244

Hvidovre Fjernvarme, Nordea 1.105.703 1.105.703

Hvidovre Fjernvarmeselskab 15.100.000 15.100.000

**** Vestegnens Brandvæsen, KommuneKredit 12.913.092 3.816.263

* Hovedstadsregionens Naturgas I/S 2.853.539.880 33.255.154

* Vestegnens Kraftvarmeværk 189.327.562 24.915.507

*** Afviklingsinteressentskabet (Miljølaboratoriet) 6.900.971 250.402

Hvidovre Kajakklub 1.033.990 1.033.990

** Amagerforbrænding I/S 69.183.131 6.163.661

Amagerforbrænding I/S 800.927 71.356

***** Trafikselskabet Movia, driftslån 72.000.000 1.100.000

***** Trafikselskabet Movia, Rejsekortlån 408.000.000 6.700.000

Avedøre Fjernvarme - Lånenr. 200934726 3.805.064 3.805.064

Lynettefællesskabet - Lånenr. 201035857 52.491.055 2.120.639

Lynettefællesskabet - Lånenr. 201137068 96.492.776 3.898.308

I alt - øvrige garantiforpligtelser 3.784.232.395 104.874.291

I alt kautions- og garantiforpligtelser 4.868.455.095 606.770.148

* Garantier er givet i solidum med andre kommuner

** Garanti er givet for 50% af de maksimale samlede udgifter på 135 mio. kr.

*** Kommunernes andel af garantiforpligtelsen er fordelt efter indbyggerantal pr. 1. januar 2011

**** Garanti er givet in solidium med andre kommuner. Garantiforpligtigelse fordeles efter indbyggerantal

pr. 1.7.2011.

***** Fordeling mellem kommuner og regioner er baseret på vedtaget fordeling af tilbagebetaling

af renter og afdrag

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER

Pr. 31. december 2011


BilagØU_120423_pkt.04_01

Opgørelse over værdien af tilbagefaldskalusuler

Årsopgørelse til regnskabsår 2011

Tilbagekøbsrettigheder. Beregnet med kalkulationsrente - 4%.

Hvidovre by, Hvidovre

Matr.nr. (ejd.nr.) Tilbage- Tilbagekøbsværdi Afløsningssum,

faldsår

nutidsværdi

5f + 101a (Rebæk Søp. 3) (118038) 2062 67.480.000 9.495.287,28

97 (033652) 2060 14.100.000 2.145.946,18

99a (042791) 2060 23.750.000 3.614.625,66

99c (129846) 2060 2.350.000 357.657,70

Hvidovre by, Risbjerg

11bt, 11bø (068847) 2040 222.000.000 74.031.998,62

12d, 12e (035043) 2040 394.000.000 131.390.123,68

12g, 12i, 12l m.fl. (002641) 2040 636.000.000 212.091.671,73

12h (037356) 2040 13.400.000 4.468.598,12

12o, 12p (002722) 2040 10.165.000 3.389.798,50

21bv (068235) 2051 158.000.000 34.226.055,82

Hvidovre by, Strandmark

25g, 25l, 25m, 25n, 25o, 25p (074820) 2050 1.078.842.800 243.047.564,86

21bx, 21eh (072585) 2050 100.852.718 22.720.648,01

21dt (014496) 2060 18.844.656 2.868.057,99

Avedøre by, Avedøre

12a, 12b, 13as,3bk, (Nord) (090338) 2045 1.574.000.000 431.424.228,52

12au (Haren) (128629) 2045 4.450.000 1.219.719,07

12av (Pindsvinet) (127290) 2045 3.950.000 1.082.671,98

13ay (Ræven) (087469) 2045 3.500.000 959.327,61

13at, 13bl (Store Hus) (115675) 2045 352.804.940 96.701.778,31

I alt - nutidsværdi 4.678.490.114 1.275.235.759,64


BilagØU_120423_pkt.04_01

Personaleoversigt

I alt 00.25.10 Fælles formål 10,4

I alt 00.25.11 Beboelse 0,4

I alt 00.25.13 Andre faste ejendomme 0,8

I alt 00.32.31 Stadion og Idrætshaller 55,4

I alt 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 14,8

REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB

2007 2008 2009 2010 2011

10,9 13,4

0,5 0,5

0,8 0,7

56,3 57,1

14,5 13,8

I alt 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,8

I alt 00.58.95 Redningsberedskab 1,0

HOVEDKONTO 00 I ALT 82,8

I alt 01.38.60 Renovationsområdet 1,2

HOVEDKONTO 01 I ALT 1,2

I alt 02.22.01 Fælles formål 77,7

I alt 02.22.05 Driftsbygninger og - pladser 2,1

I alt 02.28.14 Vintertjeneste 2,1

I alt 02.35.41 Lystbådhavne 0,2

HOVEDKONTO 02 I ALT 82,1

I alt 03.22.01 Folkeskoler 704,8

I alt 03.22.02 Serviceforanstaltninger 30,3

I alt 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 2,0

I alt 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 31,7

I alt 03.22.08 Kommunale specialskoler 10,0

I alt 03.22.09 Sprogstimulering for to sprogede børn 4,1

I alt 03.32.50 Folkebiblioteker 78,2

1,0 1,0

13,5

0,3

8,5

0,1

0,0 0,0

44,8

6,6

1,7

1,0

53,3

2,7

2,0

1,1

84,0 87,3 68,0 67,7

1,3 0,0 0,0 0,0

1,3

77,9 81,2

82,9

2,1 1,9

2,8 6,0

0,2 0,2

0,0 0,0 0,0

89,3

719,2 742,6

30,5 32,8

2,0 2,2

35,5 35,6

6,8 6,0

4,0 1,4

73,7 75,5

87,7

1,0

7,3

0,0

96,1

677,8

24,9

2,1

33,1

80,7

0,0

3,6

0,0

84,3

659,8

14,4

2,2

31,7

6,3 61,1

I alt 03.35.60 Museer 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5

I alt 03.35.63 Musikarrangementer 18,1

I alt 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 24,7

I alt 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 16,3

HOVEDKONTO 03 I ALT 920,1

I alt 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansering af sundheds-

17,5 15,9

24,1 24,2

16,8 15,8

1,4

68,0

15,6

17,6

15,7

0,0

60,5

15,8

7,7

12,9

930,0 951,9 862,5 872,6


BilagØU_120423_pkt.04_01

Personaleoversigt

væsenet 5,7

I alt 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligholdelses-

træning 21,5

I alt 04.62.85 Kommunal tandpleje 37,7

REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB

2007 2008 2009 2010 2011

6,6 5,3

24,3 27,1

36,8 36,2

I alt 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9

I alt 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 17,2

HOVEDKONTO 04 I ALT 82,1

I alt 05.25.10 Fælles formål 39,1

I alt 05.25.11 Dagpleje 75,7

I alt 05.25.12 Vuggestuer 178,5

I alt 05.25.13 Børnehaver 187,6

I alt 05.25.14 Integrerede institutioner 368,1

I alt 05.25.15 Fritidshjem 240,7

I alt 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud 83,2

15,2 16,6

6,5

30,7

36,1

16,9

0,0

32,1

30,7

16,2

82,9 85,1 90,2 88,9

41,4 44,1

67,6 70,7

180,9 159,8

183,1 151,5

355,4 367,6

239,4 235,1

80,5 85,1

I alt 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0

I alt 05.28. Plejefamilier og opholdssteder for børn og

unge 93,0

I alt 05.32.30 Ældreboliger 0,2

I alt 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 741,4

I alt 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handi-

cappede 16,3

I alt 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning, befordring 1,8

130,0 44,2

0,2 0,3

783,6 848,9

16,4 15,2

1,2 0,7

I alt 05.32.37 Løn- plejevederlag til pårørende 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

I alt 05.35.39 Aktivitets- og samværstilbud 0,0

I alt 05.35.40 Revalidering 2,2

1,0 0,0

2,2 2,3

I alt 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 0,0 0,0 0,0 1,0

I alt 05.38.52

Kommunale botilbud til midlertidigt ophold

for personer med særlige behov 22,8

I alt 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 6,2

I alt 05.38.59 Aktivtets- og samværstilbud (§104) 12,0

23,8 22,3

6,0 6,4

4,2 11,3

I alt 05.45.46 Rådgivning og rådgivningsinst. 0,0 0,0 0,0

51,8

68,7

169,5

130,6

363,5

216,8

81,8

79,5

0,1

773,1

14,7

2,0

0,0

2,2

24,2

9,0

4,6

0,0

65,9

67,2

94,0

75,3

478,0

191,5

84,9

87,3

0,0

741,9

52,5

0,0

0,0

2,3

1,0

22,5

9,8

2,0

0,0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Personaleoversigt

I alt 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 3,0

I alt 05.58.72 Kontanthjælp 2,8

I alt 05.58.80 Revalidering 6,5

REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB

2007 2008 2009 2010 2011

3,2 3,9

8,1

1,6

6,6 6,8

I alt 05.68.90 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9

I alt 05.68.95 Jobtræningsordningen 16,0

17,5 33,5

I alt 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år 0,0 0,3 1,0

I alt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 33,2

36,0 40,9

HOVEDKONTO 05 I ALT 2.130,2 2188,9 2153,0 2110,5 2150,5

I alt 06.45.50 Administrationsbygninger 8,7

I alt 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 404,0

I alt 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre 37,3

I alt 06.48.62 Erhversfremme og turisme 0,3

I alt 06.48.63 Særlige udgifter 0,1

HOVEDKONTO 06 I ALT 450,5

8,9 9,5

403,3 415,2

36,2 42,1

0,4 0,3

0,1 0,1

HOVEDKONTO 00 - 06 I ALT 3.748,9 3.818,8 3.833,6 3.847,0 3.908,4

448,9

467,1

4,1

0,9

6,5

42,6

1,6

61,7

3,3

566,8

49,5

0,2

0,1

619,8

3,2

0,1

0,2

37,9

1,3

52,6

145,8

440,8

57,9

0,0

0,0

644,5

*) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010, blev det besluttet at samle rengøringsområdet, således at lønudbetalingen

og dermed personaleforbruget fremgår på hovedkonto 06. I regnskab 2010 blev funktion 06.45.51 anvendt.

I regnskab 2011 anvendes funktion 06.45.50.

Lønforbruget omfordeles i regnskabet via art 9 på øvrige hovedkonti.

**) Ændrede konteringsregler mht løntilskud. I 2011 er antallet af løntilskudsjob forøget.

**)

*)

*)


BilagØU_120423_pkt.04_01

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Kommunerne har mulighed for at udføre kommunale opgaver for andre offentlige

myndigheder. Kommunen skal så i årsregnskabet redegøre for opgaver, der udføres

for andre offentlige myndigheder.

Hvidovre Kommune har i 2011 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Omkostningskalkulation vedr. personlig og praktisk bistand

Kommunen fastsætter sin timepris ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger

ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig og praktisk hjælp. Kommunen fastsætter

yderligere timepriserne på undergrupperinger, jf. loven, af den praktiske og personlige pleje.

Kommunen benytter i relation til ovenstående det værktøj (regneark), som er udarbejdet af KL i

relation til beregningen af timeprisen. Kommunen er af den opfattelse, at dette værktøj er i overensstemmelse

med de, af Socialministeriet udarbejdede, lovgivningsmæssige rammer på området.

Nedenstående figur illustrerer beregningsmetoden for hjemmeplejen:

Praktisk

hjælp

Fælles- og kapitalomkostninger

Direkte- og

indirekte udgifter,

ældreområdet

Personlig pleje

hverdagstimer

Redegørelse for timepriser

Kommunen har foretaget en efterkalkulation af kommunens timepriser for 2011. Det forventes, at

de samlede nye timepriser for 2012 vil være en fremskrivning af de tidligere beregnede timepriser

for 2011. Det betyder at forvaltningen skønner, at de aktuelle timepriser afspejler hjemmeplejens

faktiske omkostninger ved at levere hjemmehjælp. Dog vurderes aktuelt hvorvidt, at hjemmeplejens

positive regnskab og fordeling af leverede timer vil påvirke timepriserne.

De nye timepriser forventes at blive fremlagt til politisk behandling i maj. Kommunens beregnede

timepriser for 2010 var:

Ydelse Pris pr. time

Praktisk hjælp 314

Personlig pleje, hverdagstimer 314

Personlig pleje, øvrig tid 432

Personlig pleje

Øvrige tider

Den kommunale leverandør har i 2011 leveret ca. 204.000 timer. Forholdet mellem de samlede

omkostninger og leverede timer i 2012 forventes på nuværende tidspunkt konstant. Dette medfører

forventede reelle timepriser på det samme niveau som i 2011 (priserne korrigeres naturligvis for

pris- og lønudviklingen). De private leverandører leverede i 2011 samlet knap 40.000 timer. Disse

timer har imidlertid ikke nogen indflydelse på beregningen af timepriserne, men har alene betydning

for kommunens samlede afregning til hjemmehjælp.


1.000 kr.

BilagØU_120423_pkt.04_01

Anlægsoversigt

Grunde Bygninger Tekniske Inventar Materielle Immaterielle Ialt

anlæg mv. anlægs- anlægsaktiver

under aktiver

udførelse

Kostpris pr. 1. januar 2011 328.700 1.382.788 64.492 46.508 27.767 1.258 1.851.513

Tilgang 8.537 0 7.343 501 27.610 0 43.990

Afgang -6.344 0 -3.864 0 0 -780 -10.988

Overført -1.923 0 0 0 0 0 -1.923

Kostpris pr. 31. december 2011 328.969 1.382.788 67.971 47.008 55.377 478 1.882.592

Opskrivninger 1. januar 2011 0 241.326 0 3.144 0 188 244.658

Årets opskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Opskrivninger

afhændede aktiver 0 0 0 0 0 -188 -188

Opskrivninger

31. december 2011 0 241.326 0 3.144 0 0 244.470

Ned- og afskrivninger

1. januar 2011 0 -317.417 -30.801 -42.193 0 -832 -391.242

Årets afskrivninger 0 -54.546 -4.602 -4.565 0 -48 -63.760

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger

afhændede aktiver 0 0 2.930 0 0 593 3.523

Ned- og afskrivninger

31. december 2011 0 -371.963 -32.472 -46.757 0 -287 -451.480

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2011 328.969 1.252.151 35.499 3.395 55.377 191 1.675.582

Såfremt der ikke havde været

opskrevet på aktiverne, havde

den regnskabsmæssig

værdi udgjort 328.969 1.010.825 35.499 251 55.377 191 1.431.112

Afskrives over 0 År 15 - 50 År 2 - 30 År 3 - 10 År 0 År max. 10 År


BilagØU_120423_pkt.04_01

Anlægsoversigt 1 - Opgørelse over igangværende arbejder

Projekt/tekst/sted Forbrug Forbrug i Forbrug Anlægsbev.

primo 2011 2011 ultimo 2011 ultimo 2011

0065 002205

Salg af grund Dybenskærvej 207.121 -20.747.200 -20.540.080 -20.780.000

0097 002205

Salg af Risbjerggård 240.255 0 240.255 0

0100 002205

Salg af grunde i Præstemosen -16.806.070 -3.851.888 -20.657.957 -19.456.544

0106 002205

Salg af areal ved Hvidovrevej 432-438 0 0 0 -862.751

0120 002510

Miljø- og energipulje 2011 0 6.401.691 6.401.691 15.000.000

0125 002513

Salg af Marianelund 14.400 51.286 65.686 0

0130 002513

Forebygg. vedl., Andre ejendomme 2011 0 68.291 68.291 700.000

0139 002513

Istandsættelse, Fægtesalsvej 0 0 0 80.000

0096 002515

Bygningsforbedringsudvalget,

Investeringsramme 2010-2013 0 0 0 750.000

5690 002518

Dybenskærhave, Opførelse af plejeboliger, Byvej 24.374.061 10.707.411 35.081.472 35.506.250

0131 003231

Forebygg. vedl., Stadion og idrætsanlæg 2011 0 3.746.232 3.746.232 4.733.000

0136 003231

Isstadion, Bedre sikkerhed 0 457.748 457.748 480.000

0053 003235

Risbjerggård, renovering/tilbygning

Musikskolens lokale 1.356.929 0 1.356.929 1.500.000

0095 003235

Risbjerggård m.v., projektering 333.775 58.435 392.210 500.000

2387 022201

Jordtip (0693 planlagte bassiner,

jorddeponering) -382.150 190.845 -191.305 753.000

2399 022822

Busbaner Gl. Køge Landevej 587.206 2.297.660 2.884.866 1.500.000

2336 022823

Vejbelysning modernisering 2005-2013 30.498.245 9.451.795 39.950.040 39.456.239

2351 022823

Fortovsfølgearbejder efter vejbelysningsprojekter 12.698.146 5.228.045 17.926.191 17.741.094

2406 022823

Sorte pletter/trafiksanering 2010 777.616 370.587 1.148.202 2.000.000

2415 022823

På hjul ved Vestvolden/cykelkorridor 73.071 3.908.877 3.981.948 3.883.000


BilagØU_120423_pkt.04_01

Anlægsoversigt 1 - Opgørelse over igangværende arbejder

Projekt/tekst/sted Forbrug Forbrug i Forbrug Anlægsbev.

primo 2011 2011 ultimo 2011 ultimo 2011

2420 022823

Vedligeholdelse, Fortove m.v. 2011 0 1.209.719 1.209.719 1.273.000

2422 022823

Vedligeholdelse, Broer, tunneller m.v. 2011 0 805.659 805.659 1.274.000

2423 022823

Trafiksanering 2011 0 33.529 33.529 530.000

2424 022823

Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2011 0 0 0 530.000

3362 032201

Hvidovre Musikskole, Indretning af lokaler 18.465.355 1.448.004 19.913.360 20.500.000

3376 032201

Forebygg. vedl., Bygninger på skoler 2010 8.079.162 2.340.150 10.419.312 11.000.000

3380 032201

Forebygg. vedl., Skoler 2011 0 4.092.112 4.092.112 6.790.000

3407 032201

Risbjergskolen, Naturvidenskab lokaler 0 62.697 62.697 3.500.000

3408 032201

Langhøjskolen, Udskiftning kalde/samtaleanlæg 0 550.000 550.000 1.200.000

3410 032201

Dansborgskolen, Etablering af elevator 0 19.450 19.450 1.000.000

3425 032202

Genplacering af Quark-centret 0 0 0 500.000

3227 032218

Langhøjskolen, renovering svømmehal 10.374.388 1.101.900 11.476.288 11.759.221

0141 033250

Biblioteket, It-system 0 1.328.827 1.328.827 1.600.000

0142 033250

Biblioteket, Nyt inventar 0 100.000 100.000 400.000

3367 033250

Forebygg. vedl., Folkebiblioteker 2009 54.289 0 54.289 140.000

3378 033250

Medborgerhuset, Køler/ventilation, belysning 0 763.479 763.479 1.000.000

5687 046282

Kommunalreform på Social/sundhedsområdet 1.122.664 0 1.122.664 1.800.000

4003 046285

Omstrukturering af Tandplejen 2.514.638 0 2.514.638 2.515.000

4007 046285

Fælleskommunal tandreguleringsklinik 1.256.361 2.540.164 3.796.525 4.800.000

5700 052510

Ændr./forbedr., 0-6 års institutioner 2009 1.320.354 724.872 2.045.227 1.530.000

5702 052510

Køkkener i daginstitutioner 4.586.506 1.834.925 6.421.431 10.000.000

5738 052514


BilagØU_120423_pkt.04_01

Anlægsoversigt 1 - Opgørelse over igangværende arbejder

Projekt/tekst/sted Forbrug Forbrug i Forbrug Anlægsbev.

primo 2011 2011 ultimo 2011 ultimo 2011

Istandsættelse af Frydenhøj ifm. flytning 0 1.482.240 1.482.240 2.700.000

5704 052515

Fritidshjem på Præstemoseskolen 5.558.027 15.453.864 21.011.892 21.287.954

5701 053232

Ændr./forbedr., Ældre og handicap 2009 315.125 738.688 1.053.813 1.116.000

5703 053232

Ændr./forbedr., Øvrige områder 1.428.770 0 1.428.770 1.500.000

5714 053232

Kvalitetsløft kommunal madproduktion 363.239 4.575.884 4.939.123 5.090.000

5730 053232

Flytning af hjemmeplejen 0 808.284 808.284 1.200.000

5739 053232

Plejecenter Krogstenshave, vandskade 0 643.262 643.262 1.900.000

0 0 0 -1.900.000

5734 056898

Forebygg. vedl., Beskæftigelsesordninger 2011 0 507.287 507.287 2.160.000

6163 064550

Hvidovre Rådhus, Renovering øverste etage 1.444.448 6.427.329 7.871.777 7.600.000

6176 064550

Installering ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus 109.042 171.093 280.135 650.000

6180 064550

Lokalerokade/ny forvaltningsstruktur 0 1.000.921 1.000.921 7.000.000

6131 064551

Køb af IT-udstyr 14.799.450 1.387.124 16.186.574 24.749.638

6157 064551

It-udviklingspulje 4.192.816 20.566 4.213.382 5.625.000

6159 064551

ESDH-projekt 9.080.800 60.782 9.141.582 10.100.000

6161 064551

Fibernet 4.253.814 405.212 4.659.026 5.000.000

6166 064551

Fornyelse af SQL licenser 313.073 63.061 376.134 1.000.000

6167 064551

Netværkslager, kapacitet 143.884 28.744 172.628 400.000

6174 064551

Køb af it-udstyr 0 1.000.225 1.000.225 2.230.000

6175 064551

It udviklingspulje 0 2.088.930 2.088.930 4.249.000

I alt …………………………………………………… 143.748.811 74.158.797 217.907.608 270.782.101


BilagØU_120423_pkt.04_01

Anlægsoversigt 2 - Opgørelse over afsluttede arbejder med regnskab

Projekt/tekst/sted Forbrug Forbrug i Forbrug Anlægsbev.

primo 2011 2011 ultimo 2011 ultimo 2011

0090 002510

Miljø- og energipulje 2010 5.480.586 4.520.443 10.001.029 10.000.000

0107 002510

Miljø- og energipulje 2009 10.003.511 15.000 10.018.511 10.000.000

0126 002513

Salg af Brostykkevej 102 73.265 -2.585.984 -2.512.719 -2.639.000

0084 003231

Forebygg. vedl., Idrætsanlæg 2009 3.165.510 0 3.165.510 3.161.500

0117 003231

Forebygg. vedl., Idrætsanlæg 2010 5.333.825 1.720.230 7.054.054 7.050.000

0113 003235

Strandmarkens Fritidscenter, brandskade 2009 11.167.575 0 11.167.575 10.125.000

-11.168.824 0 -11.168.824 -10.125.000

0118 003235

Forebygg. vedl., Foreningsejd. 2010 588.015 0 588.015 600.000

2418 022201

Bilordning, Reinvestering 2011 0 2.133.968 2.133.968 2.154.000

2347 022823

Vedligeholdelse af broer og tunneller m.v. 3.373.768 -2.121 3.371.648 3.946.334

2394 022823

Sorte pletter/trafiksanering 2.494.648 0 2.494.648 2.500.000

2403 022823

Vedligeholdelse af asfaltarbejder 2010 7.872.596 685.901 8.558.497 8.552.000

2421 022823

Vedligeholdelse af asfaltarbejder 2011 0 4.227.587 4.227.587 4.216.000

3363 032201

Forebygg. vedl., Skoler 2009 13.099.629 0 13.099.629 13.100.000

3375 032201

Interaktive tavler på skolerne 5.225.264 3.634.756 8.860.020 8.860.000

5705 052510

Forebygg. vedl., Dagpleje, daginst., klubber 2009 5.015.786 0 5.015.786 5.015.000

5715 052510

Forøget flexibilitet/kapacitet 0-6 års området 2.860.655 1.017.427 3.878.081 3.850.000

5721 052514

Ombygning, Baunevangen, integreret institution 0 2.935.208 2.935.208 2.575.000

5707 053232

Forebyggende vedligeholdelse,

Plejehjem/beskyttede boliger 2009 2.918.760 0 2.918.760 2.950.000

6142 064550

Forebygg. vedl., Adm. bygninger 2007 233.974 416.000 649.974 730.000

6169 064550

Forebygg. vedl., Adm. bygninger 2010 401.856 46.483 448.339 450.000

I alt................................................................................. 68.140.398 18.764.897 86.905.296 87.070.834


BilagØU_120423_pkt.04_01

Anlægsoversigt 3 - Anvendte bevillinger, for hvilke der ikke skal aflægges regnskab

Projekt/tekst/sted Forbrug Forbrug i Forbrug Anlægsbev.

primo 2011 2011 ultimo 2011 ultimo 2011

5690 002205

Dybenskærhave, Indtægt grundsalg -15.160.250 0 -15.160.250 -15.160.250

0119 002510

Tilgængelighedspulje, bygninger 2011 0 249.038 249.038 258.000

0164 002511

Forebygg. vedl., Beboelse 2011 0 304.004 304.004 300.000

0064 002513

Salg af grunde og bygninger 0 -390.000 -390.000 -390.000

0200 002515

Bygningsforbedringsudvalget,

Investeringsramme 2006-2009 557.510 27.500 585.010 935.812

0094 002820

Oprensning af § 3 vandhuller 53.200 41.200 94.400 100.000

0122 002820

Oprensning af § 3 vandhuller 2011 0 120.500 120.500 103.000

0137 003231

Stadion, Ny traktor 0 338.560 338.560 338.560

0138 003231

FIC, Belysning i boldhal 0 195.816 195.816 195.800

0165 003235

Forebygg. vedl., Andre fritidsfaciliteter 2011 0 932.376 932.376 980.000

2392 022823

Trafiksanering 2009 221.556 273.000 494.556 500.000

2393 022823

Tilgængelighedspulje veje og pladser 730.260 12.077 742.337 750.000

2402 022823

Vedligeholdelse af fortove mv. 2010 938.982 301.231 1.240.213 1.236.000

2404 022823

Vedligeholdelse af broer, tuneller mv. 2010 1.083.285 169.964 1.253.249 1.237.000

2405 022823

Trafiksanering 2010 106.138 393.806 499.945 515.000

2432 022823

Tilgængelighedspulje, Veje og pladser 2011 0 256.675 256.675 258.000

2430 023541

Udbyg. af el- og vandforsyning Hvidovre havn 0 1.229.281 1.229.281 1.234.000

3389 032201

Udbygning af skolernes it 0 669.178 669.178 664.000

3422 032201

Frydenhøjskolen, Ombygning af musiklokale 0 250.000 250.000 250.000

3423 032201

Gungehusskolen, Renovering af skolegård 0 250.000 250.000 250.000

3424 032201

Risbjergskolen, Revovering af skolegård 0 700.000 700.000 700.000

3421 033250

Forebygg. vedl., Folkebiblioteker 2011 0 474.078 474.078 455.000


BilagØU_120423_pkt.04_01

Anlægsoversigt 3 - Anvendte bevillinger, for hvilke der ikke skal aflægges regnskab

Projekt/tekst/sted Forbrug Forbrug i Forbrug Anlægsbev.

primo 2011 2011 ultimo 2011 ultimo 2011

4009 046285

Tandplejen, Tandlægestol 0 229.670 229.670 229.670

5716 052510

It, Daginstitutionssystem 107.930 0 107.930 135.000

5727 052510

Forebygg. vedl., Daginstitutioner 2011 0 496.328 496.328 500.000

5733 052510

Forbedring/renovering, Legepladser 0 526.704 526.704 546.000

5750 052516

Ombygning af tandklinikker til undervisningslokaler 0 76.418 76.418 150.000

5685 053232

Ændr./forbedr., Ældre og handicapomr. 2007 571.782 103.017 674.799 1.034.709

5718 053232

Strandmarkshave, 2 balkoner 335.000 124.236 459.236 736.000

5752 053232

Dybenskærhave, køb af bus 0 265.000 265.000 265.000

5722 056898

Indretning af nye lokaler til aktivering 740.570 0 740.570 818.000

5726 057299

Forebygg. vedl., Sociale formål 2010 41.628 58.734 100.362 100.000

5735 057299

Forebygg. vedl., Sociale formål 2011 0 479.954 479.954 475.000

6178 064241

Mobiltelefoner til KB-medlemmer 0 123.881 123.881 138.320

6181 064550

Vagt og sikringsprojekt 0 596.000 596.000 600.000

6183 064550

Frankeringsmaskine 0 199.500 199.500 200.000

6164 064551

KMD Opera Duo mv. 61.750 429.221 490.971 500.000

6170 064551

Implementering af OPUS Debitor 17.700 384.791 402.491 400.000

6182 064551

Lønberegner 0 308.567 308.567 450.000

I alt................................................................................. -9.592.959 11.200.306 1.607.347 2.987.621


BilagØU_120423_pkt.04_01

RULNING AF RÅDIGHEDSBELØB PÅ ANLÆG FRA 2011 TIL 2012

Økonomiudvalget

0096 Bygningsforbedningsudvalget - udgifter 500.000

0096 Bygningsforbedningsudvalget - indtægter -250.000

0125 Salg af Marianelund -8.000.000

0136 Isstadion. Bedre sikkerhed 22.300

0139 Istandsættelse Fægtesalsvej 80.000

0141 Biblioteket, IT-systemer 271.200

0142 Biblioteket, nyt inventar 300.000

3385 Brandalarmering på skolerne 700.000

6131 Køb af IT-udstyr 1.802.500

6157 IT-udviklingspulje 1.411.600

6159 ESDH 958.400

6161 Fibernet 341.000

6166 SQL servere fornyelse 623.800

6167 Netværkslager kapacitet 227.400

6173 Strandmarkens Fritidcenter. Samling af aktiviteter 6.200.000

6174 Køb af IT-udstyr 2011 1.229.800

6175 IT-udviklingspulje 2011 2.160.100

Økonomiudvalget i alt 8.578.100

Teknik- og miljøudvalget

2387 Jordtip 471.600

2387 Jordtip. Indtægter -181.500

2400 Busbaner Gl. Køge Landevej Indtægter -1.500.000

2406 Sorte pletter 2010 851.800

2415 På hjul Vestvolden, udgifter 2.684.800

2415 På hjul Vestvolden, indtægter -2.783.800

2420 Vedligeholdelse fortove 2011 63.300

2422 Vedligeholdelse broer, tunneller 2011 468.300

2423 Trafiksanering 2011 496.500

2424 Sorte pletter 2011 530.000

Teknik- og miljøudvalget i alt 1.101.000

Ejendoms- og arealudvalget

0053 Risbjerggård musikskole 142.100

0095 Risbjerggård, projekt 107.800

0120 Miljø- og energipulje 2011 7.948.300

0130 Forebyggende bygningsvedligeholdelse 2011 Andre ejendomme 631.700

0131 Forebyggende bygningsvedligeholdelse 2011 vedr. idræt 986.800

3227 Langhøjskolen, renovering af svømmehal 282.900

3367 Forebyggelse vedr. biblioteker 2009 85.700

3362 Hvidovre Musikskole 552.800

3376 Forebyggelse vedr. skoler 2010 580.700

3378 Medborgerhuset, køleanlæg 236.500

3380 Forebyggelse vedr. skoler 2011 2.697.900

3407 Risbjergskolen, sciencelokaler 3.437.300

3408 Langhøjskolen kaldeanlæg 650.000

3410 Dansborgskolen etablering af elevator 980.600

3425 Quark-Centret, genplacering 500.000

4007 Fælleskommunal tandreguleringsklinik 1.003.500

5690 Plejecenter Dybenskærhave 423.900

5702 Køkkener i daginstitutioner. 3.444.600

5704 Fritidshjem på Præstemosen 276.100

5714 Kvalitetsløft madproduktion -939.100

5730 Flytning hjemmeplejen 391.700

5734 Forebyggende vedligeholdelse, Beskæftigelsesområdet 1.652.700

5738 Frydenhøj. Istandsættelse i forbindelse med flytning Nymarken 1.217.800

5739 Krogstenshave vandskade udgifter 1.256.700

5739 Krogstenshave vandskade indtægter -1.900.000

6176 ABA-anlæg. Rådhuset 369.900

6180 Lokalerokering, Rådhuset 5.999.100

Ejendoms- og arealudvalget i alt 33.018.000

Socialudvalget

4008 Genoptræningscenter 4.500.000

5687 KomRef SocSundhed 180.000

5701 Ændr./forbedringer Ældre og handicap 2009 665.300

5703 Ændr./forbedringer øvrige områder Soc. 2009 71.200

Socialudvalget i alt 5.416.500

Anlæg i alt 48.113.600


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

005 UBESTEMTE FORMÅL

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

000215 Agermosen 1 380.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 et 86.700 321

000223 Agermosen 3 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eu 81.000 300

000231 Agermosen 4 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ei 81.000 300

000258 Agermosen 5 440.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ev 81.000 300

000290 Agermosen 9 590.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ey 81.000 300

000304 Agermosen 10 460.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 em 81.000 300

000363 Agermosen 16 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ep 81.000 300

000398 Agermosen 18 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eq 81.000 300

000428 Agermosen 20 540.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 er 81.000 300

000436 Agermosen 21 164.200 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fc 164.200 391

000479 Agermosen 26 490.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hn 88.800 329

000495 Agermosen 28 490.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ho 96.900 359

007937 Bliskær 12 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 li 83.400 309

007953 Bliskær 14 330.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hø 91.000 337

007961 Bliskær 15 420.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hv 81.000 300

008003 Bliskær 18 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ib 81.000 300

008011 Bliskær 19 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ht 81.000 300

008100 Bliskær 27 280.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hp 81.000 300

011586 Brøndager 23 360.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fg 121.500 450

011594 Brøndager 25 360.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fh 121.500 450


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

011608 Brøndager 26 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bu 100.200 371

011616 Brøndager 27 450.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fi 121.500 450

011632 Brøndager 31 500.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fl 121.500 450

011675 Brøndager 36 400.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dy 112.900 418

011713 Brøndager 41 530.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fq 121.500 450

011721 Brøndager 43 183.500 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fr 183.500 437

014828 Dyrbæk 2 560.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ha 101.000 374

014844 Dyrbæk 5 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gg 88.300 327

014852 Dyrbæk 6 300.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 hc 81.000 300

014887 Dyrbæk 9 330.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gp 85.100 315

014909 Dyrbæk 11 240.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gq 89.100 330

015026 Dyrbæk 23 220.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gx 209.600 499

024580 Grustoften 1 330.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bi 112.900 418

024602 Grustoften 3 310.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bk 81.000 300

024629 Grustoften 5 380.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bl 81.000 300

024661 Grustoften 9 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bn 126.000 300

024688 Grustoften 10 350.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bb 81.000 300

024726 Grustoften 13 250.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bp 81.000 300

024742 Grustoften 15 400.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bq 81.000 300

024769 Grustoften 17 460.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 br 81.000 300

024777 Grustoften 18 230.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bf 81.000 300


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

024785 Grustoften 19 270.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bs 81.000 300

024793 Grustoften 20 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bg 81.000 300

024807 Grustoften 21 340.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bt 100.200 371

024815 Grustoften 23 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gc 88.600 328

024874 Grustoften 29 350.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gf 89.100 330

024904 Græsholmen 1 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lp 121.000 448

024947 Græsholmen 5 420.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ln 81.000 300

025021 Græsholmen 12 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lv 81.000 300

025048 Græsholmen 13 132.700 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 it 132.700 316

025056 Græsholmen 14 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lx 126.000 300

025064 Græsholmen 15 400.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 is 81.000 300

025080 Græsholmen 17 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ir 81.000 300

025099 Græsholmen 18 440.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 iu 104.200 386

025129 Græsholmen 21 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ip 81.000 300

025145 Græsholmen 23 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 io 81.000 300

025188 Græsholmen 26 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 iz 81.000 300

025196 Græsholmen 27 270.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 im 81.000 300

028241 Hovager 2 440.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cq 100.200 371

028268 Hovager 3 310.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 db 81.000 300

028276 Hovager 4 570.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cr 162.000 600

028314 Hovager 9 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 de 81.000 300


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

028322 Hovager 10 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cu 126.000 300

028349 Hovager 12 310.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cv 81.000 300

028373 Hovager 15 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dh 126.000 300

028403 Hovager 17 450.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 di 81.000 300

028411 Hovager 18 460.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cz 81.000 300

037070 Højstensvej 4 170.900 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 lb 170.900 407

140222 Langkildevej 1-3 0 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 11 r 0 0

063616 Porsdam 2 200.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dm 100.200 371

063624 Porsdam 3 330.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dz 81.000 300

063640 Porsdam 5 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dæ 81.000 300

063675 Porsdam 8 490.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dp 81.000 300

063683 Porsdam 9 300.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ea 81.000 300

063691 Porsdam 10 390.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 dq 81.000 300

063705 Porsdam 11 230.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eb 81.000 300

063721 Porsdam 13 400.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ec 81.000 300

063772 Porsdam 17 490.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ee 81.000 300

063780 Porsdam 19 300.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ef 81.000 300

063802 Porsdam 21 420.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 eg 100.200 371

064329 Præstemosen 219 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ar 81.000 300

064337 Præstemosen 221 390.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 as 81.000 300

064345 Præstemosen 223 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 at 81.000 300


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

064450 Præstemosen 243 136.900 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 fy 136.900 326

064147 Rebæk Alle 63 440.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cø 112.900 418

067751 Skelkær 2 390.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mf 99.400 368

067778 Skelkær 3 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 md 126.000 300

067808 Skelkær 6 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mh 81.000 300

067816 Skelkær 7 460.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mb 81.000 300

067867 Skelkær 12 260.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mm 252.000 600

067905 Skelkær 17 330.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 kk 96.400 357

067948 Skelkær 20 340.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 kl 111.000 411

068006 Skelkær 26 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ko 126.000 300

068022 Skelkær 28 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 kp 81.000 300

081940 Træholmen 3 310.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cf 81.000 300

081959 Træholmen 4 270.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bv 81.000 300

081967 Træholmen 5 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cg 126.000 300

081983 Træholmen 7 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ch 126.000 300

081991 Træholmen 8 400.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 by 81.000 300

082017 Træholmen 10 230.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bz 81.000 300

082025 Træholmen 11 126.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ck 126.000 300

082041 Træholmen 13 370.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cl 81.000 300

082068 Træholmen 14 420.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 bø 81.000 300

082076 Træholmen 15 270.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cm 81.000 300


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

082084 Træholmen 16 410.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ca 81.000 300

082092 Træholmen 17 450.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 cn 81.000 300

082157 Træholmen 23 350.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 gm 83.200 308

084273 Vesterskel 1 450.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mz 119.100 441

0843620 Vesterskel 13 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ms 81.000 300

084370 Vesterskel 15 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mr 81.000 300

084389 Vesterskel 17 340.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mq 81.000 300

084397 Vesterskel 19 132.300 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 mp 132.300 315

084427 Vesterskel 25 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ky 81.000 300

084451 Vesterskel 31 380.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ku 81.000 300

016642 Vigerslev Alle 361 5.600 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 2 t 5.600 483

016693 Vigerslev Alle 365 13.400 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 2 r 13.400 1051

139876 Østre Messegade 4 158.100 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eo 158.100 545

011 BEBOELSE

034616 Hvidovrevej 138 8.950.000 6

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 48 342.700 979

065406 Risbjerggårds Alle 3 1.200.000 1

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 lz 130.200 566

013 ANDRE FASTE EJENDOMME

140021 Alarmpladsen 2 8.000.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 et 1.489.700 1925

137482 Alarmpladsen 6 2.000.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cd 686.300 679

137547 Avedøre Tværvej 2 A 11.300.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 co 10.882.600 30285

006140 Bibliotekvej 60 C 2.000.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dx 157.500 450

030122 Bytoften 29 8.700.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 45 b 1.378.300 3938


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

140147 Fægtesalsvej 1 11.827.700 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cn 11.827.700 29548

140030 Fægtesalsvej 3 546.700 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 fb 546.700 400

140029 Fægtesalsvej 5 12.200.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 fa 9.395.800 4581

140028 Fægtesalsvej 11 6.250.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eø 938.900 864

140017 Gammel Byvej 2 1.148.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ep 1.148.000 737

021034 Gammel Køge Landevej 276 3.150.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 16 oo 2.358.400 1795

137504 Hovedporten 1 410.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cf 134.900 114

137512 Hovedporten 2 850.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cg 192.100 175

139868 Hovedporten 4 446.900 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 en 446.900 1090

137490 Hovedporten 6 4.600.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ce 1.001.200 263

030386 Hvidovregade 47 A 234.500 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 43 b 234.500 670

035159 Hvidovrevej 245 880.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 ly 274.800 785

013524 Hvidovrevej 432 Kld. 760.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 dz 259.800 0

136494 Hvidovrevej 434 St 6.800.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 dz 669.400 0

136516 Hvidovrevej 438 01 15.900.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 dz 2.582.900 0

136532 Hvidovrevej 438 Kld 650.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 dz 186.900 0

065422 Risbjerggårds Alle 5 1.200.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 læ 1.046.500 695

140022 Vestre Kvartergade 5 3.000.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eu 457.800 963

140025 Vestre Kvartergade 20 3.250.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ey 578.100 445

140027 Vestre Kvartergade 22 3.850.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 eæ 578.100 432

140019 Østre Messegade 5 2.900.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 er 440.100 720


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

020 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

001475 Allingvej 0 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 105 0 0

090362 Avedøre Tværvej 136 A 177.800 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 15 f - Vestvolden 177.800 12700

010490 Brostykkevej 100 0 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 20 pa - Parkanlæg 0 0

098533 Gammel Køge Landevej 593 7.100 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 5 g 7.100 510

Adgangsareal til Vestvolden

087582 Hvidovre Enghavevej 7 0 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 9 gy - Langhøjparken 0 0

030750 Hvidovre Strandvej 7 781.600 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 30 b 781.600 56899

032206 Hvidovre Strandvej 126 0 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 21 bp 0 0

030408 Hvidovregade 50 902.500 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 56 902.500 722

034829 Hvidovrevej 189 0 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 13 kz 0 0

035019 Hvidovrevej 220 40.400 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 12 a 40.400 2883

087426 Kløverprisvej 112 - Parkanlæg ved Rebæk Sø 0 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 6 gi 0 0

102158 Krogholtsvej 15 A 100.400 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 9 gy 100.400 7171

103197 Langåvej 2-46 0 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 10 io 0 0

052185 Lodsvej 80 0 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 103 0 0

079016 Søndre Kystagervej 4-6 - Kystagerparken 4.000.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 17 a 3.884.000 277428

134769 Stamholmen 0 (Vestre Landkanal) 0 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 42 a 0 0

109454 Stamholmen 4 6.632.200 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 43 ex 6.632.200 653301

081479 Toft Sørensens Vænge 6 1.512.500 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 46 h 1.512.500 1210

112536 Tværskovvej 8 A 65.200 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 19 cæ 65.200 4658

089712 Tårnfalkevej 15 0 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 3 k 0 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

136419 Vesterskel 10 1.642.600 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 113 a 1.642.600 4693

085156 Vigerslev Alle 388 174.600 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 57 b - græsareal 174.600 127

114954 Ørumvej 18 0 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 10 my 0 7209

031 STADION OG IDRÆTSANLÆG

090273 Avedøre Tværvej 68 - Boldbaner til Enghøjskolen 13.400.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 14 ae 10.890.600 31116

026222 Gungevej 4 - Boldbaner 3.500.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 cæ 3.500.000 10000

129455 Karetmagerporten 2-6 - Avedøre Idrætscenter 96.000.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 aø 4.972.500 14207

064272 Præstemosen 209 - Friluftsbad 27.500.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 ul 4.418.400 12624

035582 Sollentuna alle 1 - Hvidovre Stadion 82.000.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 18 cp 24.990.700 71402

035 ANDRE FRITIDSFACILITETER

087140 Avedøre Slettevej 7 4.850.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 50 1.621.200 133674

0902570 Avedøre Tværvej 13 1.000.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 12 b 0 0

006124 Bibliotekvej 60 A 470.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dz 157.500 450

010512 Brostykkevej 102 1.000.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 23 gc 990.000 792

092535 Byvej 56 2.400.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 1 b 552.000 1577

092543 Byvej 58 2.400.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 1 c 542.500 1550

29345 Hvidovre Enghavevej 2 50.000.000 1

HVIDOVRE BY STRANDMARK 25 b 15.317.400 43764

035124 Hvidovrevej 239 3.500.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 a 1.166.200 4069

139701 Lille Friheden 1 3.100.000 1

HVIDOVRE BY STRANDMARK 25 æ 1.033.500 689

059856 Næsborgvej 92 1.500.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 68 b 1.282.500 1026

109780 Stevnsbovej 1 29.500.000 1

AVEDØRE BY AVEDØRE 3 a 17.414.900 279395


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

161 ORDNINGER FOR RENOVATION

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

002919 Arnold Nielsens Boulevard 71 3.350.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 bq 560.700 1120

205 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER

037151 Høvedstensvej 19 - Materielgård 39.000.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 cb 6.707.800 19165

140081 Odysseus alle 36 - Teknisk anlæg 1.800 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 130 1.800 6

064752 Rebæk Alle 24 - Materielgård 320.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 4 sm 237.500 318

241 LYSTBÅDEHAVNE

030971 Hvidovre Strandvej 31 A 6.050.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 24 ir 491.400 35098

301 FOLKESKOLER

092667 Bødkerporten 6 A - Enghøjskolen 111.000.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 am 5.098.800 14568

092942 Egevolden 100-108 - Frydenhøjskolen 113.000.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 19 cø 19.494.000 55725

096603 Frydenhøjstien 2-6 - Avedøre Skole 62.000.000 1

AVEDØRE BY AVEDØRE 11 e 18.170.000 44317

031463 Hvidovre Strandvej 70 A - Langhøjskolen 89.000.000 1

HVIDOVRE BY STRANDMARK 9 c 15.443.400 45414

034985 Hvidovrevej 218 - Sønderkærskolen 59.000.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 11 bm 9.162.300 26178

021921 Hvidovrevej 440-448 - Engstrandskolen 205.000.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 102 a 19.757.200 60649

037283 Høvedstensvej 37 - Gungehusskolen 61.000.000 1

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 cy 8.787.100 26025

053858 M. Bechs Alle 122 B - Præstemoseskolen 57.000.000 1

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 8 nu 10.662.400 30464

062946 Plovheldvej 4-22 - Holmegårdskolen 66.000.000 1

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 4 ep 6.805.800 19445

066372 Risbjergvej 20 - Risbjergskolen 75.000.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 15 iø 10.308.200 29452

066402 Risbjergvej 22 - PPR 2.400.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 al 403.200 1152

068839 Sollentuna Alle 4 - Dansborgskolen 76.000.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 18 da 9.279.200 26512

087167 Avedøre Slettevej 19 2.300.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 49 1.440.900 105994


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

350 FOLKEBIBLIOTEKER

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

128394 Hjulmagerporten 1 - Avedøre Bibliotek 22.200.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 az 2.184.000 6240

364 ANDRE KULTURELLE OPGAVER

139655 Alarmpladsen 3 3.850.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 ek 298.100 727

034632 Hvidovre Kirkeplads 1 1.150.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 1 b 600.300 2142

376 UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED

059821 Næsborgvej 90 3.100.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 63 a 1.692.500 1354

512 VUGGESTUER

092683 Byvej 248 A - Cirkusgrunden/ Rønnebærhuset/ Humlebien 25.500.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 18 gr 8.442.000 24117

037054 Hædersdalvej 88 - Kærgården 5.200.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 5 a 689.900 1971

513 BØRNEHAVER

092624 Byvej 118 - Svalen 1.650.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 cb 151.800 2530

129447 Bødkerporten 2-4 og 6 B - Enghøj 38.500.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 13 aæ 4.972.500 14207

030378 Hvidovregade 47 - Børnehavehuset 1.200.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 74 430.900 1231

032680 Hvidovrevej 65 - Hvidovrevejen 12.400.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 3 fh 1.163.100 3594

033768 Hvidovrevej 98 - Holmegården 3.500.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 4 fd 1.173.000 764

514 INTEGREREDE INSITUTIONER

135587 Ejby Alle 34 8.500.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 vg 1.910.700 5459

029434 Hvidovre Enghavevej 17 - Krebsen 14.600.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 2 f 1.553.300 4438

135846 Idrætsvej 73-75 - Kirsebærhuset 11.800.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 19 ie 813.400 2324

097898 Parallelvej 47 - Nymarken 7.200.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 17 ex 1.116.900 3191

073093 Strandhavevej 7 - Strandhuset 7.900.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 33 g 714.000 2040

013457 Svendebjergvej 2 - Willer 6.250.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 19 bl 895.700 2559


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

087604 Vedbyholm 8-10 - Vedbyholm 6.200.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 91 1.520.400 4344

139485 Østre Messegade 6 - Tinsoldaten 5.700.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 em 1.218.100 2971

516 KLUBBER / FRITIDSTILBUD

018289 Femagervej 37 2.650.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 7 ko 332.800 675

030092 Hvidovregade 20 4.550.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 45 c 4.085.000 3268

532 PLEJE / OMSORG - ÆLDRE / HANDICAPPEDE

139604 Holmelundsvej 1 st mf - Serviceareal 1.000.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 3 bæ 131.500 0

139612 Holmelundsvej 5 st mf - Serviceareal 1.000.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 3 bæ 131.500 0

029450 Hvidovre Enghavevej 21 - Ældrecenter 2.050.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 34 ag 263.600 753

030289 Hvidovregade 41 A-H - Pensionistboliger 37.500.000 48

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 5 b 8.618.500 6268

136117 Hvidovregade 41 K-L - Ældreboliger 41.500.000 24

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 5 eh 3.863.800 2810

030394 Hvidovregade 49 - Aktivitetscenter 28.000.000 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 10 c 769.000 2197

030459 Hvidovregade 59 - Bofællesskab 9.800.000 4

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 70 1.151.300 921

137245 Karise Alle 29 st 130 - Krogstenshave 27.000.000 24

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 te 737.100 0

140192 Karise alle 31 - Krogstenshave servicearealer 74.000.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 te 2.360.400 0

137253 Krogstens Alle 51 st 1 - Krogstenshave 58.000.000 48

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 te 4.970.700 0

137318 Søvangsvej 22 - Personalerum 530.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 11 k 18.600 0

137288 Tavlekærsvej 164 - Plejehjem 112.000.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 117 3.482.900 0

137261 Tavlekærsvej 166 st 101 - Ældreboliger 34.500.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 117 780.100 0

598 BESKÆFTIGELSESORDNINGER

092608 Byvej 80 11.200.000 1

AVEDØRE BY AVEDØRE 2 r 3.599.700 228550

136397 Høvedstensvej 45-49 - Multihuset 19.700.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dh 4.853.100 13866


BilagØU_120423_pkt.04_01

Registernr. og ejendommens beliggenhed

Matrikelidentifikation

650 ADMINISTRATIONSBYGNINGER

EJENDOMSFORTEGNELSE

Ejd. værdi

Grundværdi

Antal lejl.

Vurd.areal

035132 Hvidovrevej 243 - Står tom, skal nedrives. 4.800.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 14 mc 431.900 1234

037100 Hvidovrevej 278 - Rådhus, Medborgerhus og Sundhedscenter 191.000.000 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 bø 12.804.400 36584

140141 Allingvej 26 0 0

HVIDOVRE BY HVIDOVRE 131 0 69

006167 Bibliotekvej 62 7.400.000 1

HVIDOVRE BY RISBJERG 21 dp 965.300 2758

009255 Brostykkevej 0 0 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 23 gd 0 243

021085 Gammel Køge Landevej 282 1.800.000 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 16 ok 1.133.800 907

140145 Hvidovre Strandvej 26 0 0

HVIDOVRE BY STRANDMARK 133 0 55

129838 Stamholmen 225 (Råhavn) 2.040.000 0

AVEDØRE BY AVEDØRE 226 2.040.000 146095

084478 Vestkærs Alle 0 0

HVIDOVRE BY RISBJERG 2 tb 0 311

I alt - ejendomsværdi i kommunen 2.385.934.100 165

I alt - grundværdi i kommunen 398.222.600 28395472

EJENDOMME BELIGGENDE UDENFOR KOMMUNEN

079012 Marianelundsvej 11, Helsingør 10.900.000 0

GURRE VANG TIKØB 2 D 4.500.600 132923

MARIANELUND, FERIEKOLONI

005585 Søren Jeppesens Vej 1, Syddjurs 4.650.000 1

DEJRET 16 L 738.400 13773

SKØDSHOVED, FERIEKOLONI

024511 Svejbækvej 5, Silkeborg 3.300.000 0

VIRKLUND BY 14 K 1.115.000 11490

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD, FERIEKOLONI

034170 Ericavej 2, Odsherred 1.800.000 0

VIG 7 Z 1.362.200 21610

VIG LYNG, FERIEKOLONI

I alt - Ejendomsværdi 2.406.584.100 166

I alt - Grundværdi 405.938.800 28563778


BilagØU_120423_pkt.04_01

Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** Drift & refusion (i hele kr.) 610.095.709 -220.459.186 600.093.882 -264.461.615 -14.230.998 58.267.410

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.114.229 -1.946.177 2.287.049 -2.055.694 -70.848 0

* 0032 Fritidsfaciliteter 2.114.229 -1.946.177 2.287.049 -2.055.694 -70.848 0

003235 Andre fritidsfaciliteter 2.114.229 -1.946.177 2.287.049 -2.055.694 -70.848 0

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 607.981.480 -218.513.009 597.806.833 -262.405.921 -14.160.150 58.267.410

* 0557 Kontante ydelser 388.159.558 -93.610.683 389.359.892 -137.869.453 -3.606.700 43.299.215

055771 Sygedagpenge 119.715.416 -35.657.359 142.712.695 -52.988.445 -23.843.400 18.246.095

055773 Kontanthjælp 107.090.577 -32.392.336 108.211.415 -38.134.062 -2.821.100 5.724.862

055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 67.090.941 -25.560.988 75.040.627 -46.746.946 -7.418.000 19.328.258

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 94.262.624 0 63.395.155 30.475.800 0

* 0558 Revalidering 105.435.323 -58.812.765 102.832.877 -58.403.788 -735.641 4.177.469

055880 Revalidering 14.772.024 -6.817.076 24.525.501 -13.464.252 -8.641.300 7.560.910

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og i løntilskud 90.663.299 -51.995.689 78.307.376 -44.939.536 7.905.659 -3.383.441

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 114.386.599 -66.089.561 105.614.064 -66.132.680 -9.817.809 10.790.726

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 57.383.379 -23.951.964 0 0 51.837.270 -25.157.800

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 25.362.717 -13.835.804 49.859.176 -35.181.798 -23.835.222 19.781.579

056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 10.677.726 -10.606.427 13.380.928 -12.168.283 -30.026 -731.717

056896 Servicejob 0 -100.000 0 0 0 -100.000

056897 Seniorjob til personer over 55 år 588.075 -168.369 1.576.238 -574.140 -980.000 405.771

056898 Beskæftigelsesordninger 20.374.702 -17.426.997 40.797.722 -18.208.459 -36.809.831 16.592.893


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

05.57 Kontante ydelser

Kontoen udviser et merbrug på 3,4 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med etablering af ny

prognosemodel i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, er foretaget fejlvurderinger. Det

har haft indflydelse både på de forventede udgifter til kontanthjælp med 2 mio. kr. og på

statsrefusionen med et for højt skøn på 1,6 mio. kr. i indtægter.

05.58 Revalidering

Kontoen viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært, at der har været færre revalidender end forudsat.

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Kontoen viser umiddelbart et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Det bemærkes, at der i forbindelse med omflytning af Jobcentrets personale til konto 06.45

blev overført 3,5 mio. kr. for meget. Disse er ikke ført tilbage til denne funktion (05.68).

Afvigelsen, som herefter udgør 4,3 mio. kr. skyldes bl.a.:

• Fejlagtig budgettering af berigtigelse fra tidligere år på 1,7 mio. kr.

• Driftsudgifter til aktivering af både forsikrede og ikke forsikrede ledige udviser

merudgifter på 2,6 mio. kr. En del af dette kan sammenholdes med

mindreudgifterne på 1,2 mio. kr. til revalidering.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Ejendoms- og Arealudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** Drift & refusion (i hele kr.) 21.518.577 -66.092 24.817.813 -632.762 -3.449.208 0

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.571.747 -66.092 15.678.346 -632.762 -4.045.432 0

* 0022 Jordforsyning 385.397 0 520.471 0 -320.471 0

002205 Ubestemte formål 385.397 0 520.471 0 -320.471 0

* 0025 Faste ejendomme 5.757.990 -66.092 10.853.000 -632.762 -3.059.659 0

002510 Fælles formål 5.036.275 0 10.081.574 -566.234 -2.353.446 0

002511 Beboelse 548.899 -66.092 267.130 -66.528 -223.203 0

002513 Andre faste ejendomme 172.816 0 504.296 0 -483.010 0

* 0028 Fritidsområder 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0

002820 Grønne områder og naturpladser 1.932.153 0 1.766.047 0 399.742 0

* 0032 Fritidsfaciliteter 2.393.031 0 2.445.025 0 -1.074.444 0

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 1.952.291 0 1.914.788 0 -868.111 0

003235 Andre fritidsfaciliteter 440.740 0 530.237 0 -206.333 0

* 0038 Naturbeskyttelse 103.175 0 93.803 0 9.400 0

003850 Naturforvaltningsprojekter 103.175 0 93.803 0 9.400 0

** 02 Transport og infrastruktur 220.949 0 361.146 0 -239.955 0

* 0222 Fælles funktioner 220.949 0 361.146 0 -239.955 0

022205 Driftsbygninger og -pladser 220.949 0 361.146 0 -239.955 0

** 03 Undervisning og kultur 5.680.513 0 5.139.429 0 99.272 0

* 0322 Folkeskolen m.m. 4.602.547 0 4.193.533 0 488.596 0

032201 Folkeskoler 4.523.226 0 4.026.055 0 468.023 0

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 79.321 0 154.944 0 33.107 0

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 0 0 12.534 0 -12.534 0

* 0332 Folkebiblioteker 941.062 0 819.801 0 -386.636 0

033250 Folkebiblioteker 941.062 0 819.801 0 -386.636 0

* 0335 Kulturel virksomhed 93.240 0 85.308 0 10.441 0

033564 Andre kulturelle opgaver 93.240 0 85.308 0 10.441 0

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 43.663 0 40.787 0 -13.129 0

033876 Ungdomsskolevirksomhed 43.663 0 40.787 0 -13.129 0

** 04 Sundhedsområdet 79.408 0 85.323 0 13.574 0

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 79.408 0 85.323 0 13.574 0

046285 Kommunal tandpleje 79.408 0 85.323 0 13.574 0

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.826.296 0 2.555.360 0 1.195.317 0

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.553.515 0 1.467.154 0 -434.651 0

052511 Dagpleje 132.386 0 26.435 0 -19.057 0

052512 Vuggestuer 206.110 0 238.039 0 -126.395 0

052513 Børnehaver 77.523 0 217.626 0 -166.765 0

052514 Integrerede daginstitutioner 832.455 0 624.454 0 -199.449 0

052515 Fritidshjem 269.387 0 214.579 0 130.100 0

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 35.654 0 146.021 0 -53.085 0

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 47.961 0 24.798 0 -5.832 0

052821 Forebyggende foranstaltninger 47.961 0 16.423 0 -2.061 0

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 0 0 8.375 0 -3.771 0

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.000.530 0 975.592 0 1.631.752 0

053230 Ældreboliger 27.232 0 145.076 0 1.384.924 0

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 732.991 0 0 0 448.664 0

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 131.661 0 0 0 86.437 0

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 108.646 0 830.516 0 -288.273 0

* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.085 0 48.067 0 -35.775 0

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 2.085 0 37.282 0 -31.066 0

053859 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 10.785 0 -4.709 0

* 0558 Revalidering 0 0 0 0 7.058 0

055880 Revalidering 0 0 0 0 7.058 0

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 199.246 0 17.920 0 42.467 0

056898 Beskæftigelsesordninger 199.246 0 17.920 0 42.467 0

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 22.959 0 21.829 0 -9.702 0

057299 Øvrige sociale formål 22.959 0 21.829 0 -9.702 0

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.139.665 0 998.209 0 -471.984 0

* 0645 Administrativ organisation 2.139.665 0 998.209 0 -471.984 0

064550 Administrationsbygninger 2.139.665 0 998.209 0 -471.984 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Ejendoms- og Arealudvalget

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.25 Faste ejendomme

Området består af afdelingen bygningsservice, mellemregningskonto for forsikringsskader på

bygninger, afledt besparelse af udførte energibesparende tiltag og budgetrammerne

bygningsvedligeholdelse og grønne områder.

Tillægsbevillinger

Regulering vedrørende bilordningen (bygningsservice) -46.291 kr.

Budgetrammen bygningsvedligeholdelse der henvises til særlige

bemærkninger

-4.434.300 kr.

Udmøntning af besparelse til ejendomme som har fået

gennemført energibesparende tiltag via miljø- og energipuljen

1.565.263 kr.

Flytning af budget til institutioner som følge af ekstraregning for

eludbyder Noe vedrørende år 2009/2010

-144.331 kr.

I alt -3.059.659 kr.

Budgetrammer bygningsvedligeholdelse og grønne områder

Der henvises til bemærkningerne til budgetrammerne.

Netto mindreforbrug på budgetrammerne udgør 1.480.819 kr.

Afdelingen Bygningsservice

Merudgifter i forhold til korrigeret budget 1.909 kr.

Forsikringsskader Kommunens bygninger

Forbruget på kontoen udviser nul, idet udbedring af skader dækkes ind via kommunens

selvrisikopulje afsat under Centralforvaltningen.

Netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget 6.312 kr.

Energiområdet

Pulje til udmøntning af besparelse miljø energipulje 3.787.950 kr.

Udmøntet besparelse til andre fagområder 3.072.739 kr.

Manglende udmøntning af besparelse 715.211 kr.

Afsat til 5. rate Dong til udmøntning fagområder 843.000 kr.

Flyttet budget til ekstraregning fra eludbyder Noe 144.331 kr.

Restbudget som ikke blev udmøntet 698.669 kr.

Netto afvigelse energiområdet 16.542 kr.

Netto for området i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 1.468.681 kr.

00.28 Fritidsområder

Området består af andel i Strandparken I/S samt udgifter til budgetrammen grønne områder.

Der henvises til særlig opgørelse for tværgående budgetramme.

Budget

ramme

Budgetrammen grønne områder

Netto mindreforbrug i forhold til korrigeret budget udgør 239.847 kr.

Bidrag til Strandparken I/S i 2010 udgør 1.012.000 kr. som i forhold til korrigeret budget

udviser en merudgift på 6.211 kr.

Bygningsvedligeholdelse

Bevillingen er afsat som en budgetramme til bygningsvedligeholdelse. Denne er fordelt på

tværs af funktionsområder. Der forekommer derfor afvigelser mellem funktionsområderne,

hvilket skyldes prioritering af forebyggende vedligeholdelse og akut opståede arbejder på de

enkelte bygninger.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Ejendoms- og Arealudvalget

Budget

ramme

Tillægsbevillinger:

Flytning af vedligeholdelse til anlæg (KB 31.10.2011) -4.885.000 kr.

Bilordning bygningsservice 169.751 kr.

Rulning fra 2010 -119.800 kr.

Flytning af beløb til kompetenceudvikling -99.241 kr.

Ialt -4.934.290 kr.

Opgørelse af bygningsvedligeholdelse opdelt på Afvigelse i forhold til

hovedfunktion

korrigeret budget

00.25 Faste ejendomme

-1.489.917

00.28 Toilet i Kystagerparken

652

00.32 Fritidsfaciliteter 1.006.801

02.22 Fælles funktioner, vej 106.761

03.22 Folkeskolen m.m. -235.418

03.32 Folkebiblioteker 507.727

03.35 Kulturel virksomhed -9.269

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktivitet 16.225

04.62 Sundhedsudgifter m.v. -19.489

05.25 Dagtilbud til børn og unge 495.368

05.28 Børn og unge med særlig behov 28.995

05.32 Tilbud til ældre og handicappede -1.594.512

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -10.207

05.58 Revalidering -7.058

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 138.859

05.72 Øvrige sociale foranstaltninger 10.832

06.45 Administration og planlægning 1.613.440

I alt 559.790

Udlejningsejendomme / henlæggelsesfond -467.072

I alt merudgifter 92.718

Merforbruget finansieres af uforbrugt budget afsat under TMU funktion 02.28,

vejvedligeholdelse.

Grønne områder

Bevillingen er afsat som en budgetramme til grønne områder. Denne er fordelt på tværs af

funktionsområder. Der forekommer derfor afvigelser mellem funktionsområderne, hvilket

skyldes prioritering af opgaver indenfor de enkelte områder.

Opgørelse af grønne områder opdelt på

Afvigelse i forhold til

hovedfunktion

korrigeret budget

00.22 Jordforsyning 185.397

00.25 Faste ejendomme 9.733

00.28 Fritidsområder -240.499

00.32 Fritidsfaciliteter 15.649

02.22 Fælles formål, vej -7.003

03.22 Folkeskolen m.m.

03.32 Folkebiblioteker

03.35 Kulturel virksomhed

03.38 Folkeoplysning og oplysningsaktivitet

155.836

170

6.760

-220

05.25 Dagtilbud til børn og unge 25.643

05.32 Tilbud til ældre og handicappede -12.302

Netto som rulles samlet for kontrakt parkdrift 139.165

Merforbruget skyldes ekstraordinær vedligeholdelse af grønne baner på skolerne. Beløbet

rulles samlet for virksomhedskontrakten Parkdrift, der henvises til bemærkninger under

Teknik- og Miljøudvalget.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** Drift & refusion (i hele kr.) 102.923.842 -9.313.136 104.250.832 -9.110.073 -530.192 788.800

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 35.996.825 -3.954.169 36.854.327 -4.923.324 934.120 543.915

* 0032 Fritidsfaciliteter 35.996.825 -3.954.169 36.854.327 -4.923.324 934.120 543.915

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 33.943.156 -3.895.129 32.913.396 -4.351.024 1.811.758 7.915

003235 Andre fritidsfaciliteter 2.053.668 -59.040 3.940.931 -572.300 -877.638 536.000

** 02 Transport og infrastruktur 1.223.600 -467.713 1.248.193 -599.084 0 50.000

* 0235 Havne 1.223.600 -467.713 1.248.193 -599.084 0 50.000

023541 Lystbådehavne m.v. 1.223.600 -467.713 1.248.193 -599.084 0 50.000

** 03 Undervisning og kultur 65.703.418 -4.891.253 66.148.312 -3.587.665 -1.464.312 194.885

* 0322 Folkeskolen m.m. 44.966 0 67.784 0 0 0

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 44.966 0 67.784 0 0 0

* 0332 Folkebiblioteker 35.960.800 -1.958.831 35.739.788 -1.159.922 -839.975 0

033250 Folkebiblioteker 35.960.800 -1.958.831 35.739.788 -1.159.922 -839.975 0

* 0335 Kulturel virksomhed 17.753.623 -2.820.124 17.595.579 -2.033.057 -102.337 -69.115

033560 Museer 4.922.859 -758.166 4.108.380 -81.040 330.750 0

033562 Teatre 4.543.791 -1.774.958 4.510.168 -1.708.085 0 -100.000

033564 Andre kulturelle opgaver 8.286.974 -287.000 8.977.031 -243.932 -433.087 30.885

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.944.028 -112.299 12.745.161 -394.686 -522.000 264.000

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 5.293.007 -112.299 5.507.869 -394.686 -314.000 264.000

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.320.162 0 5.421.109 0 -50.000 0

033874 Lokaletilskud 987.354 0 1.334.413 0 -30.000 0

033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 175.881 0 245.573 0 -60.000 0

033877 Daghøjskoler 133.891 0 133.891 0 0 0

033878 Kommunale tilskud til statsligt selvejende udd. 33.734 0 102.306 0 -68.000 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

03 Undervisning og kultur

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Udviser et mindreforbrug på 334.019 kr.

Mindreforbruget skyldes rul fra kontraktinstitutioner.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Udviser et mindreforbrug på 1.032.365 kr.

Mindreforbruget skyldes rul fra kontraktinstitutioner samt et mindreforbrug på

foreningsejendomme.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Udviser et mindreforbrug på 22.818 kr.

02.35.41 Lystbådehavne

Udviser et merforbrug på 56.778 kr.

03.32.50 Folkebiblioteker

Udviser et merforbrug på 261.358 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,77 % på

biblioteksområdet.

03.35.60 Museer

Udviser et mindreforbrug på 193.397 kr.

Mindreforbruget skyldes rul fra en kontraktinstitution (Historiens Huse).

03.35.62 Teatre

Udviser et merforbrug på 66.750 kr.

Merforbruget skyldes primært manglende refusion for børneteater, idet der ikke har været

afholdt et tilstrækkeligt antal børneteaterforestillinger for at opnå den budgetterede refusion.

03.35.64

Andre kulturelle opgaver

Udviser et mindreforbrug på 284.982 kr.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Udviser et merforbrug på 117.525 kr.

03.38.74 Lokaletilskud

Udviser et mindreforbrug på 317.059 kr.

Mindreforbruget skyldes færre ansøgninger om lokaletilskud i 2011.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Skoleudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** Drift & refusion (i hele kr.) 630.662.615 -59.489.619 631.667.797 -49.044.406 10.796.247 -4.008.590

** 03 Undervisning og kultur 492.605.962 -25.030.508 492.301.265 -19.098.281 8.572.283 -147.825

* 0322 Folkeskolen m.m. 451.997.987 -21.176.272 459.282.547 -16.548.132 2.572.857 -147.825

032201 Folkeskoler 307.178.360 -10.758.792 303.087.954 -7.834.877 10.634.364 -213.384

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 6.383.039 -751.526 9.704.251 -1.856.691 -2.014.274 65.559

032203 Syge- og hjemmeundervisning 1.753.784 -1.030.842 1.791.814 -928.888 64.500 0

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 16.606.307 0 16.216.412 0 1.077.800 0

032206 Befordring af elever i grundskolen 5.032.039 -343.625 6.422.581 0 -500.000 0

032207 Specialundervisning i regionale tilbud 2.162.893 0 3.225.528 0 -1.002.000 0

032208 Kommunale specialskoler 80.556.254 -8.291.486 84.122.357 -5.927.676 -4.687.510 0

032209 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 4.208 0 734.879 0 -680.581 0

032210 Bidrag til statslige og private skoler 18.560.406 0 17.816.840 0 645.000 0

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 3.767.726 0 4.060.047 0 -311.000 0

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 6.407.788 0 6.877.026 0 0 0

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 309.232 0 316.221 0 0 0

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.862.745 0 4.105.272 0 -500.000 0

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 413.206 0 801.365 0 -153.442 0

* 0330 Ungdomsuddannelser 20.971.416 -307.934 15.338.935 0 5.010.000 0

033044 Produktionsskoler 3.499.387 0 3.820.707 0 -320.000 0

033045 Erhvervsgrunduddannelser 2.000.000 -307.934 1.948.512 0 0 0

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 15.472.029 0 9.569.716 0 5.330.000 0

* 0335 Kulturel virksomhed 10.368.168 -3.305.874 9.150.329 -2.519.815 637.696 0

033563 Musikarrangementer 10.245.984 -3.231.248 9.011.425 -2.395.666 637.696 0

033564 Andre kulturelle opgaver 122.184 -74.626 138.904 -124.149 0 0

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9.268.391 -240.429 8.529.454 -30.334 351.730 0

033876 Ungdomsskolevirksomhed 9.268.391 -240.429 8.529.454 -30.334 351.730 0

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 138.056.654 -34.459.111 139.366.532 -29.946.125 2.223.964 -3.860.765

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 138.056.654 -34.459.111 139.366.532 -29.946.125 2.223.964 -3.860.765

052510 Fælles formål 4.801.477 -3.321.128 1.494.740 -809.436 558.581 0

052515 Fritidshjem 69.340.665 -21.889.925 71.626.794 -21.847.907 322.320 -1.160.765

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 40.292.510 -7.602.607 40.447.896 -7.288.782 252.734 0

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 23.622.001 -1.645.452 25.797.102 0 1.090.329 -2.700.000


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Skoleudvalget

03 Undervisning og kultur – ekskl. specialområdet

03.22 Folkeskolen mm

.

03.22.01 Folkeskoler

Budgettet er forøget som følge af rulning af mindreforbrug fra 2010 på skolerne samt

overførsel af restbudget efter lukning af Pædagogisk Center.

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Budgettet er reduceret som følge af, at restbudget efter lukning af Pædagogisk Center er

overført til Udviklingsenheden i Børne- og Ungeforvaltningen under funktion 032201

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning

Området udviser et mindreforbrug på 204.000 kr. Det skyldes hovedsageligt øgede

indtægter fra undervisning af børn fra andre kommuner, som er indlagt på Hvidovre

hospital.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

Budgettet er forøget med 645.000 kr., da der er afregnet for flere elever i statslige og

private skoler end forventet. Der er afregnet for 542 elever i private grundskoler og 130

elever i private SFO´er.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgettet er reduceret med 311.000 kr. som følge af, at der er afregnet for færre elever

end forventet. Der er afregnet for i alt 119 elever.

03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning

Området hører under UU-center Syd´s opgaveområde og udviser et mindreforbrug på

469.000 kr. I forbindelse med Ungepakken blev området kompenseret for initiativer inden

for vejledningsområdet for unge.

Det må forventes, at der – i 2012 - kommer yderligere opkrævning fra UU-center Syd.

03.30 Ungdomsuddannelser

03.30.44 Produktionsskoler

Med udgangspunkt i årsopgørelse fra Undervisningsministeriet blev budgettet reduceret

med 320.000 kr.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

Området udviser et mindreforbrug på 256.000 kr. Regnskabsresultatet er inkl.

statsrefusion for udgifter til skoleydelse og undervisning, men der er ikke foretaget

restafregning for 2011. Området varetages af UU-center Syd og er uden for

Servicerammen.

03.35 Kulturel virksomhed

03.35.63 Musikarrangementer

Funktionen vedrører Hvidovre kommunale Musikskole. Der er tilført ekstra budget på

638.000 kr., som primært vedrører rulning af ikke brugte midler fra regnskab 2010.

Musikskolen er kontraktstyret. Udover muligheden for at overføre overskud på op til 5% af

den korrigerede budgetramme har Musikskolen mulighed for at opspare merindtægter

med op til 350.000 kr. til særlige arrangementer og aktiviteter.


BilagØU_120423_pkt.04_01

03.22, 03.30

+ 05.25

Undervisning og kultur – specialområdet

Specialundervisningsrammen

Generel bemærkning: Specialområdet er budgetmæssigt set en samlet ramme der består

af en række forskellige aktiviteter under hovedfunktionerne 03. og 05.

Regnskabsresultatet for de enkelte aktiviteter skal derfor ses samlet. Regnskab 2011

udviser en mindreudgift på 3.154.000 kr. hvoraf 2.728.000 kr. vedrører egne

gruppeordninger og 742.000 kr. vedrører specialundervisning for voksne som sorterer

under Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Budgettilpasning på

-458.000 kr. som følge af økonomirapportering pr. 31. august tilbageføres rammen

hvorefter det reelle regnskabsresultat er en mindreudgift på 141.000 kr.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.25 Dagtilbud til børn og unge – ekskl. specialområdet

05.25.10 Fælles formål

Merindtægten skyldes at frit valg konteres på funktion 05.25.10, men er budgetteret under

funktionerne 05.25.15 og 05.25.16.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** Drift & refusion (i hele kr.) 1.784.434.239 -385.097.862 1.746.700.375 -354.998.354 21.951.552 -4.805.657

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0

* 0025 Faste ejendomme 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0

002511 Beboelse 9.521.400 -6.540.236 6.939.684 -5.529.882 0 0

** 04 Sundhedsområdet 172.858.447 -3.046.320 172.791.922 -672.173 127.754 -1.026.680

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 172.858.447 -3.046.320 172.791.922 -672.173 127.754 -1.026.680

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 115.444.897 0 116.330.583 0 -1.031.000 0

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 15.427.010 -248.722 17.499.408 0 -686.767 0

046284 Vederslagsfri behandling hos fysioterapeut 5.811.924 0 4.477.081 0 488.000 0

046285 Kommunal tandpleje 19.536.743 -361.019 19.157.036 -143.551 138.528 0

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 7.039.403 -2.436.579 5.373.539 -528.622 2.317.480 -1.026.680

046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.929.180 0 7.493.013 0 -967.487 0

046290 Andre sundhedsudgifter 2.669.289 0 2.461.262 0 -131.000 0

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.602.054.392 -375.511.306 1.566.968.769 -348.796.299 21.823.798 -3.778.977

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 343.391.585 -83.765.097 355.657.544 -87.638.228 -7.954.266 8.224.321

052510 Fælles formål 39.772.119 -6.276.646 61.890.280 -22.924.288 -21.134.687 18.446.564

052511 Dagpleje 24.958.705 -6.110.394 27.872.514 -6.689.173 -970.998 286.804

052512 Vuggestuer 32.251.153 -9.717.296 42.087.764 -10.250.427 -10.066.877 294.525

052513 Børnehaver 29.303.947 -8.377.392 39.213.830 -7.992.339 -9.190.995 -6.996.693

052514 Integrerede daginstitutioner 201.983.166 -53.283.369 172.431.044 -39.782.001 30.404.802 -3.806.879

052515 Fritidshjem 6.542.188 0 5.536.645 0 3.004.489 0

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.305.150 0 1.436.280 0 0 0

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.472.850 0 5.189.187 0 0 0

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m. 802.309 0 0 0 0 0

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 203.129.868 -49.233.334 174.771.159 -32.766.275 7.000.456 -1.178.160

052820 Plejefamilier og opholdssteder 81.918.833 -5.529.290 70.542.439 -6.729.867 8.111.460 759.840

052821 Forebyggende foranstaltninger 59.320.015 -15.145.224 53.982.989 0 -13.395.366 0

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 59.424.795 -28.558.821 47.468.892 -26.036.408 12.284.362 -1.938.000

052824 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.466.225 0 2.776.839 0 0 0

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 493.395.013 -90.253.220 496.453.797 -88.581.124 61.386 108.062

053230 Ældreboliger 8.257.594 -19.708.781 11.018.850 -22.061.378 -885.900 0

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 411.294.709 -63.556.046 410.972.945 -62.142.174 -520.726 -335.904

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38.147.993 -3.757.717 38.478.370 -1.834.749 -2.052.988 324.166

053234 Plejehjem og beskyttede boliger 135.179 -1.323.311 4.183.795 -1.724.878 0 322.800

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og beford. 33.988.476 -1.907.365 29.854.676 -817.945 4.021.000 -203.000

053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasnin. 1.571.062 0 1.945.161 0 -500.000 0

* 0535 Rådgivning 4.744.167 0 4.855.954 0 1.978.160 -200.000

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.744.167 0 4.855.954 0 1.978.160 -200.000

* 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 218.841.265 -20.880.074 205.179.939 -15.864.931 11.229.862 -2.574.700

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 10.237.124 -5.576.552 6.515.048 -3.267.697 1.048.000 -987.000

053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskad. 4.137.692 0 5.073.216 0 -470.000 0

053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §101 og sund.) 11.865.734 0 9.579.268 0 -207.000 -21.000

053850 Botilbud til længerevarende ophold 97.532.312 -4.220.192 94.115.248 -3.948.152 4.338.300 0

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 50.378.473 -6.316.546 47.909.248 -4.992.391 239.387 -212.000

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 4.913.776 -1.040.715 4.324.674 -593.863 1.561.900 -1.354.700

053858 Beskyttet beskæftigelse 9.989.079 0 9.137.621 0 2.076.000 0

053859 Aktivitets- og samværstilbud 29.787.074 -3.726.068 28.525.616 -3.062.828 2.643.275 0

* 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 306.298.611 -115.795.598 296.256.257 -107.342.664 10.291.600 -8.986.800

054867 Personlige tillæg m.v. 16.985.297 -9.401.766 17.015.690 -9.178.035 -656.900 206.000

054868 Førtidspension med 50 pct. ref 39.087.139 -18.716.620 38.301.804 -18.024.920 1.065.000 -704.300

054869 Førtidspension med 35 pct. ref-tilkendt efter regler 59.569.742 -20.942.646 58.612.746 -19.544.689 1.565.400 -2.031.600

054870 Førtidspension med 35 pct. ref-tilkendt efter regler 190.656.433 -66.734.567 182.326.017 -60.595.020 8.318.100 -6.456.900

* 0557 Kontante ydelser 30.908.406 -15.195.733 32.021.396 -16.059.776 -425.800 650.000

055772 Sociale formål 29.138.399 -14.664.731 30.424.649 -15.261.314 -399.600 636.800

055773 Kontanthjælp 1.770.007 -531.002 1.596.747 -798.462 -26.200 13.200

* 0558 Revalidering 792.980 -388.248 1.086.600 -543.301 -357.600 178.300

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil. 792.980 -388.248 1.086.600 -543.301 -357.600 178.300

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 552.497 0 686.123 0 0 0

057299 Øvrige sociale formål 552.497 0 686.123 0 0 0


Bemærkninger til drift

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.25 Beboelse

Kontoen viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Merforbruget vedrører boligdelen på hhv. Søvangsgården med 1 mio. kr. og øvrige ældreboliger

med 0,5 mio. kr. Merforbruget på funktionen skal ses i sammenhæng med et tilsvarende

mindreforbrug på funktion 05.32.

04 Sundhedsområdet

04.62 Sundhedsudgifter mv.

Kontoen viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Det er i 2011 i højere grad end tidligere lykkedes at prognosticere udgifterne til den aktivitetsbestemte

medfinansiering. Mindreforbruget knytter primært uforbrugte puljemidler vedrørende

projekter i Sundhedscentret.

05

05.25

05.28

BilagØU_120423_pkt.04_01

Sociale opgaver og beskæftigelse

Dagtilbud til børn og unge

Kontoen viser overordnet et mindreforbrug på 8 mio. kr. Dagtilbudsområdet fik en tillægsbevilling

på 1 mio. kr. i august 2011.

Mindreforbruget skyldes primært, at 3 mio. kr. var afsat til etablering af kommunal madordning.

Derudover er der en række budgetterede udgifter vedrørende ekstraordinær demografiudvikling,

samt betaling til Hvidovrebørn i udenbys insitutioner der ikke har nået det forventede

udgiftsloft.

Endelig er 2,8 mio. kr. direkte relateret til kontraktstyrede virksomheder.

Plejefamilier og Opholdssteder mv.

Kontoen udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Der er i august 2011 givet en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Merforbruget på plejefamilier

og opholdssteder skyldes overordnet:

• Anbringelsesområdet. Primært manglende indtægter fra Hvidovres egne institutioner

og større udgifter til Hvidovre borgere udenfor kommunen på 1,8 mio. kr.

• Forebyggende foranstaltninger. Her har områderne praktisk pædagogisk støtte og

kontaktpersoner medført merforbrug på 2 mio. kr. som følge af øget brug af egne

institutioner.

• Handicapområdet - anbringelser. Der har været øgede udgifter til plejefamilier og

opholdssteder end budgetteret på 0,7 mio. kr.

• Handicapområdet - forebyggende. Området har haft øgede udgifter til dagskole, aflastning

mv. på 1,1 mio. kr.

• Familieenheder har haft et større merforbrug end budgetteret på 0,5 mio. kr. Opfølgning

er iværkssat.

05.32 Tilbud til ældre og handicappede

Kontoen viser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 408 mio. kr.

Afvigelsen skyldes bl.a.:

• Mindreforbrug på i alt 5,6 mio. kr., heraf ca. 2,1 mio. kr. vedrører institutionsområdet og

det resterende vedrører især færre udgifter til hjemmehjælpsydelser som følge af introduktion

af velfærdsteknologiske tiltag eksempelvis loftslifte.

• Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Ældreboliger. Dette beløb modsvarer merforbruget på

funktion 00.25.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

05.35 Rådgivning

Kontoen udviser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes, at overførsel af

uforbrugte midler fra 2010 er placeret på denne funktion.

05.72 Sociale formål

Kontoen udviser et samlet mindreforbrug på 0,13 mio. kr.

Kontoen vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. De resterende

midler vil blive overført til 2012-puljen og uddelt jf. de vedtagne regler.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** Drift & refusion (i hele kr.) 152.644.789 -60.871.398 161.318.230 -63.807.509 -2.266.533 0

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.086.297 -1.952.511 5.597.397 -1.859.986 -294.888 0

* 0022 Jordforsyning 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0

002201 Fælles formål 725.443 -135.238 766.037 -75.650 0 0

* 0025 Faste ejendomme 87.026 0 264.574 0 -186.878 0

002510 Fælles formål 87.026 0 264.574 0 -186.878 0

* 0032 Fritidsfaciliteter 79.876 0 220.127 0 -145.491 0

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 66.685 0 182.187 0 -127.897 0

003235 Andre fritidsfaciliteter 13.191 0 37.940 0 -17.594 0

* 0048 Vandløbsvæsen 545.822 0 571.196 0 15.400 0

004870 Fælles formål 112.602 0 150.574 0 0 0

004871 Vedligeholdelse af vandløb 433.220 0 420.622 0 15.400 0

* 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.760.637 0 1.895.536 0 38.086 0

005280 Fælles formål 137.365 0 178.486 0 0 0

005281 Jordforurening 108.677 0 104.836 0 0 0

005285 Bærbare batterier 10.382 0 0 0 0 0

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 82.722 0 175.712 0 0 0

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.421.492 0 1.436.502 0 38.086 0

* 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0

005591 Skadedyrsbekæmpelse 1.805.683 -1.817.272 1.791.736 -1.784.336 9.506 0

* 0058 Redningsberedskab 81.809 0 88.191 0 -25.511 0

005895 Redningsberedskab 81.809 0 88.191 0 -25.511 0

** 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0

* 0138 Affaldshåndtering 59.225.851 -57.430.852 63.851.518 -61.557.719 -36.323 0

013860 Fælles formål 11.180.890 -10.811.857 9.329.870 -10.879.656 -36.323 0

013861 Ordninger for dagrenovation-restaffald 14.933.445 -16.097.958 15.713.236 -15.782.980 0 0

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 11.344.607 -12.842.956 12.888.409 -14.149.875 0 0

013863 Ordninger for glas, papir og pap 6.215.217 -5.639.667 10.562.609 -6.159.908 0 0

013864 Ordninger for farligt affald 1.144.368 -949.659 1.080.590 -1.063.257 0 0

013865 Genbrugsstationer 13.174.619 -11.053.756 13.528.554 -13.472.651 0 0

013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.232.707 -35.000 748.250 -49.392 0 0

** 02 Transport og infrastruktur 87.128.337 -1.488.035 91.185.719 -389.804 -1.882.558 0

* 0222 Fælles funktioner 35.146.818 -1.488.035 34.821.359 -389.804 544.977 0

022201 Fælles formål 33.130.259 -81.250 33.385.978 0 651.004 0

022203 Arbejder for fremmed regning 1.071.631 -1.281.662 461.466 -389.804 6.329 0

022205 Driftsbygninger og -pladser 944.928 -125.123 973.915 0 -112.356 0

* 0228 Kommunale veje 20.580.918 0 20.231.004 0 1.972.865 0

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 14.684.320 0 15.292.245 0 537.100 0

022812 Belægninger m.v. 1.054.346 0 638.675 0 0 0

022814 Vintertjeneste 4.842.252 0 4.300.084 0 1.435.765 0

* 0232 Kollektiv trafik 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0

023231 Busdrift 31.176.415 0 35.916.000 0 -4.400.000 0

* 0235 Havne 224.186 0 217.356 0 -400 0

023541 Lystbådehavne m.v. 224.186 0 217.356 0 -400 0

** 03 Undervisning og kultur 22.474 0 44.785 0 -32.935 0

* 0335 Kulturel virksomhed 22.474 0 44.785 0 -32.935 0

033564 Andre kulturelle opgaver 22.474 0 44.785 0 -32.935 0

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 956.776 0 452.205 0 -53.877 0

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 393.039 0 0 0 -1.672 0

052511 Dagpleje 14.020 0 0 0 0 0

052512 Vuggestuer 65.745 0 0 0 0 0

052513 Børnehaver 33.365 0 0 0 -1.672 0

052514 Integrerede daginstitutioner 279.909 0 0 0 0 0

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 74.548 0 28.293 0 0 0

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 74.548 0 28.293 0 0 0

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 479.949 0 395.619 0 -49.787 0

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 479.949 0 395.619 0 -49.787 0

* 0535 Rådgivning 9.240 0 28.293 0 -2.418 0

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 9.240 0 28.293 0 -2.418 0

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 225.054 0 186.606 0 34.048 0

* 0645 Administrativ organisation 225.054 0 186.606 0 34.048 0

064550 Administrationsbygninger 225.054 0 186.606 0 34.048 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.22 Jordforsyning

Området vedrører vedligeholdelse og udvikling af GIS kortdatabase.

Kontoen viser i forhold til korrigeret budget, et netto mindreforbrug på 100.182 kr., hvilket

skyldes, at bidrag til kortopdatering er udskudt til primo 2012.

Der rulles 100.000 kr. til 2012.

00.48 Vandløbsvæsen

00.48.70 Fælles formål

Området vedrører myndighedsopgaven vedrørende vandløb.

Kontoen viser et mindreforbrug på 37.972 kr. hvilket skyldes en lavere aktivitet på området.

Der rulles på funktion 0048 samlet 21.100 kr. til 2012.

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

Området vedrører planlægning, tilsyn, jordforurening mfl. miljøopgaver samt bilordning knyttet

til miljøopgaver.

Kontoen viser i forhold til korrigeret budget en mindreudgift på 172.985 kr. som bl.a. vedrører

påregnet udgift til udarbejdelse af vandhandleplaner. Via Lov- og cirkulæreprogram blev ved

budgetvedtagelsen for 2011 afsat 152.000 kr. Arbejdet er blevet forsinket pga. at Naturstyrelsen

endnu ikke har afsluttet de overordnede vandplaner.

Der rulles 152.000 kr. til 2012.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Området vedrører rottebekæmpelse.

Netto rulning fra 2010

-499.100 kr.

Underskud på ordningen KB 31.10

Regulering af budget på bilordningen i

500.000 kr.

forhold til regnskab 2010

-30.094 kr.

Overført fra barselsfond

38.700 kr.

Netto 9.506 kr.

Kontoen viser netto i forhold til korrigeret budget et mindreforbrug på 28.495 kr.

Opsamling af ordningens over-underskud.

Hele kr. Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

Rotteområdet 409.200 -11.589 397.611

Saldoen er udtryk for underskud på ordningen.

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

01.38 Affaldshåndtering

Resultat for den samlede ordning i forhold til korrigeret budget viser mindreudgifter på

4.589.344 kr. og mindreindtægter på 4.126.867 kr. Nettoafvigelse udgør mindreudgifter på

462.477 kr.

Mindreindtægterne skyldes primært færre indtægter på genbrugspladsgebyret for erhverv

pga. færre gebyrpligtige virksomheder (-1,8 mio. kr.) samt færre indtægter fra institutioner, da

ikke-kommunale institutioner fra 2011 ikke længere kunne benytte de kommunale ordninger (-

1,4 mio. kr.).

Mindreudgifterne skyldes primært, at den nye genbrugsordning fortsat kun kører i forsøgsområderne

og afventer implementering i fuld skala (-4,0 mio. kr.).


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Udvikling i virksomhedens mellemværende med kommunen fordelt på ordninger:

Hele 1.000 kr. Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo

Fælles formål 2.559 369 2.928

Restaffald 881 -1.165 -284

Storskrald haveaffald -527 -1.498 -2.025

Glas, papir, pap -6.531 576 -5.956

Farligt affald -1.087 195 -892

Genbrug 695 2.120 2.816

Øvrige ordninger -84 1.198 1.114

I alt -4.094 1.795 -2.299

Den samlede saldo som er negativ, er udtryk for, at virksomheden har et tilgodehavende hos

kommunen.

02 Transport og infrastruktur

02.22 Fælles funktioner

02.22.01 +

02.22.05

Fælles formål +

Drifts bygninger og -pladser

Området dækker omkostninger vedrørende mandskab, maskiner, materielgården, planlægning

og administrative udgifter.

Området er bevillingsmæssigt opdelt på andel i kontraktvirksomheder for vejdrift og parkdrift

samt ikke kontraktområde.

Tillægsbevillinger, kontraktområder

Regulering bilordning ift regnskab 2010 127.313 kr.

Rulning fra 2010 til 2011 822.600 kr.

Etablering af gårdmandsteam 396.368 kr.

Flytning maskinindkøb fra drift til anlæg KB 31.10.11

-954.000 kr.

Karenspension

-123.562 kr.

Sum 268.719 kr.

Tillægsbevillinger, ikke kontraktområder

Regulering bilordning ift regnskab 2010 -179.076 kr.

Finansiering af besparelse 536.690 kr.

Rulning fra 2010 -80.100 kr.

Sum 277.514 kr.

Tillægsbevillinger i alt

546.233 kr.

Kontraktområder:

Viser i forhold til korrigeret budget netto et mindreforbrug på 1.126.434 kr. som skyldes merindtjening

bl.a. som følge af retableringsarbejder vedrørende ny vejbelysning.

For vejdrifts kontraktområde rulles samlet mindreforbrug 469.200 kr. til 2012.

For parkdrifts kontraktområde rulles samlet merforbrug 139.300 kr. til 2012 inkl. andel afsat

under Ejendoms- og Arealudvalget.

Ikke kontraktområde (ekskl. bilordning):

Viser i forhold til korrigeret budget netto et mindreforbrug på 19.537 kr.

Rullebeløb til 2012 (ekskl. bilordning) udgør netto 19.500 kr.

Bilordningen samlet (flere funktionsområder) udviser et merforbrug på 347.600 kr. Heraf udgør

Teknisk Forvaltnings biler et merforbrug på 207.623 kr., dette beløb finansieres af overskydende

midler under funktion 0228, vejvedligeholdelse.

Merforbrug 140.000 kr. rulles til 2012.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Nettoresultat forbrug udgifter/indtægter viser en merindtægt på 210.031 kr. som skyldes udsving

mellem årene.

02.28 Kommunale veje

02.28.11 +

02.28.12

Vejvedligeholdelse +

Belægninger mv.

Området dækker vejbelysning, vedligeholdelse af færdselsarealer, belægninger samt bidrag i

henhold til kendelser som omfatter Avedøre Holme Pumpedigelaug og vejafvandingsbidrag til

Hvidovre Forsyning. Området er bevillingsmæssigt opdelt på kontraktvirksomhed for vejdrift

og ikke kontraktområde.

Fra 2010 er rullet 537.100 kr. (udenfor kontrakt).

Kontraktområde:

Viser i forhold til korrigeret budget merudgifter på 263.499 kr. som skyldes mange slidlagsarbejder.

Der henvises til mindreudgifter under funktion 0222.

Ikke kontraktområde:

Viser i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 992.853 kr. som vedrører vejbelysning.

Beløbet rulles ikke. Der er anvist finansiering til dækning af merforbrug under EAU samt under

TMU merforbrug bilordningen og havne.

02.28.14 Vintertjeneste

Kontoen viser mindreudgifter i forhold til korrigeret budget på 893.597 kr. som skyldes den

milde vinter sidst på året.

På grund af den hårde vinter 2010/2011 blev der givet tillægsbevilling til merudgifter på

1.500.000 kr.

02.32 Kollektiv trafik

Området vedrører tilskud til busdrift Movia.

Kontoen viser i forhold til korrigeret budget mindreudgifter på 339.585 kr. Der blev meddelt

tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. som indtægt, som følge af efterregulering fra tidligere år.

Samlet Bilordning

Bevillingen er givet til den samlede bilordning. Ordningen er fordelt på tværs af funktionsområder.

Tillægsbevillinger er givet til regulering af budget i forhold til regnskab 2010.

Funktion Tekst Tillægsbevilling Merforbrug +

Mindreforbrug -

00.25 Faste ejd. Bygningsservice -186.878 9.330

00.32 Fritidsfac. Stadion og ”Belægning” -145.491 5.240

00.52 Miljøbeskyt. Miljøtilsyn -32.358 -3.757

00.55 Skadedyr Rottebekæmpelse -30.094 19.125

00.58 Beredskab Beredskabsområdet -25.511 19.129

01.38 Affald Renovationsområdet -63.305 3.479

02.22 Fælles formål Vej- og Parkområdet 253.314 116.244

03.35 Kulturelle opg. Historiens hus -32.935 10.624

05.28 Døgninst.unge Projekt ”Porten” 0 46.255

05.32 Pleje omsorg Hjemmeplejen -49.787 134.117

05.35 Rådgivning Hjælpemiddeldepot -2.418 -16.635

06.45 Administration IT, rengøring, betjente,

vagt- og sikring

34.048

4.400

I alt merforbrug -281.415 347.552


BilagØU_120423_pkt.04_01

Økonomiudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

*** Drift & refusion (i hele kr.) 624.606.051 -140.627.502 616.251.615 -133.981.638 16.873.908 -1.920.911

** 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 24.191.800 -7.784.751 21.048.536 -8.531.881 3.152.561 1.148.596

* 0022 Jordforsyning 394.323 -1.673.501 320.816 -1.887.726 0 240.000

002205 Ubestemte formål 394.323 -1.673.501 320.816 -1.887.726 0 240.000

* 0025 Faste ejendomme 7.005.612 -6.038.846 5.826.652 -6.644.155 1.357.088 981.000

002511 Beboelse 186.697 -335.245 169.616 -329.344 0 0

002513 Andre faste ejendomme 2.526.902 -5.354.995 2.953.236 -5.944.683 -301.912 981.000

002515 Byfornyelse 205.092 0 223.001 0 0 0

002518 Driftssikring af boligbyggeri 4.086.922 -348.606 2.480.799 -370.128 1.659.000 0

* 0032 Fritidsfaciliteter 6.333.162 0 4.617.654 0 1.455.564 0

003231 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 4.344.741 0 4.160.957 0 -14.628 0

003235 Andre fritidsfaciliteter 1.988.421 0 456.697 0 1.470.192 0

* 0058 Redningsberedskab 10.458.702 -72.404 10.283.414 0 339.909 -72.404

005895 Redningsberedskab 10.458.702 -72.404 10.283.414 0 339.909 -72.404

** 02 Transport og infrastruktur 410.248 0 337.749 0 67.983 0

* 0222 Fælles funktioner 340.587 0 337.749 0 -1.115 0

022205 Driftsbygninger og -pladser 340.587 0 337.749 0 -1.115 0

* 0235 Havne 69.661 0 0 0 69.098 0

023541 Lystbådehavne m.v. 69.661 0 0 0 69.098 0

** 03 Undervisning og kultur 24.551.649 -533.031 24.796.072 0 -2.207.338 -533.000

* 0322 Folkeskolen m.m. 21.247.808 -533.031 21.485.230 0 -2.126.566 -533.000

032201 Folkeskoler 20.589.710 -442.741 21.485.230 0 -2.126.566 -442.700

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 658.098 -90.290 0 0 0 -90.300

* 0332 Folkebiblioteker 2.848.360 0 2.793.221 0 -9.842 0

033250 Folkebiblioteker 2.848.360 0 2.793.221 0 -9.842 0

* 0335 Kulturel virksomhed 221.833 0 26.572 0 187.812 0

033563 Musikarrangementer 26.558 0 26.572 0 -94 0

033564 Andre kulturelle opgaver 195.275 0 0 0 187.906 0

* 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 233.648 0 491.049 0 -258.742 0

033870 Fælles formål 0 0 69.344 0 -69.344 0

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 0 0 188.577 0 -188.577 0

033876 Ungdomsskolevirksomhed 233.648 0 233.128 0 -821 0

** 04 Sundhedsområdet 2.192.285 0 2.476.699 0 0 0

* 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.192.285 0 2.476.699 0 0 0

046290 Andre sundhedsudgifter 2.192.285 0 2.476.699 0 0 0


BilagØU_120423_pkt.04_01

Økonomiudvalget

Regnskabsoversigt

Regnskab Opr. Budget Tillægsbev./ompl.

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 178.519.397 -115.024.346 170.053.328 -110.646.052 5.165.688 -1.365.200

* 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.568.591 0 10.172.146 0 1.152.275 0

052511 Dagpleje 247.610 0 449.022 0 -202.937 0

052512 Vuggestuer 1.223.851 0 987.850 0 197.829 0

052513 Børnehaver 546.962 0 695.956 0 -159.073 0

052514 Integrerede daginstitutioner 5.595.762 0 5.344.091 0 137.591 0

052515 Fritidshjem 3.007.173 0 360.479 0 2.577.748 0

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 947.233 0 2.334.748 0 -1.398.883 0

* 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 662.260 0 650.127 0 -2.338 0

052821 Forebyggende foranstaltninger 348.917 0 336.730 0 -1.196 0

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 313.343 0 313.397 0 -1.142 0

* 0532 Tilbud til ældre og handicappede 645.364 -3.745 597.447 -10.954 25.150 0

053230 Ældreboliger 304.114 0 288.578 0 0 0

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 -3.745 308.869 -10.954 -308.869 0

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 341.250 0 0 0 334.019 0

* 0546 Tilbud til udlændinge m.v. 17.530.458 -13.318.512 11.471.937 -9.807.191 2.291.600 -663.200

054660 Introduktionsprogram m.v. 16.688.969 -12.688.758 10.897.372 -9.609.069 2.471.600 -663.200

054661 Introduktionsydelse 423.470 -211.735 574.565 -198.122 -180.000 0

054665 Repatriering 418.019 -418.019 0 0 0 0

* 0557 Kontante ydelser 146.514.770 -101.702.089 145.535.919 -100.827.907 1.174.000 -702.000

055776 Boligydelser til pensionister 108.109.804 -81.217.354 108.173.855 -80.940.754 98.000 -140.000

055777 Boligsikring 38.404.966 -20.484.735 37.362.064 -19.887.153 1.076.000 -562.000

* 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 310.714 0 308.835 0 -1.199 0

056898 Beskæftigelsesordninger 310.714 0 308.835 0 -1.199 0

* 0572 Støtte til friviligt socialt arbejde og øvrige soc. formål 1.287.241 0 1.316.917 0 526.200 0

057299 Øvrige sociale formål 1.287.241 0 1.316.917 0 526.200 0

** 06 Fællesudgifter og administration m.v. 394.740.672 -17.285.373 397.539.231 -14.803.702 10.695.014 -1.171.304

* 0642 Politisk organisation 9.032.806 -11.900 9.236.124 0 384.755 0

064240 Fælles formål 223.094 0 314.744 0 -29.000 0

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.733.377 -5.150 6.750.833 0 302.305 0

064242 Kommissioner, råd og nævn 1.124.197 -6.750 1.298.320 0 111.450 0

064243 Valg m.v. 952.139 0 872.227 0 0 0

* 0645 Administrativ organisation 307.616.350 -17.039.089 293.255.023 -14.773.961 33.707.155 -1.171.304

064550 Administrationsbygninger 9.427.354 -2.070 10.753.063 0 -271.216 0

064551 Sekretariat og forvaltninger 265.682.094 -16.506.446 259.482.849 -14.600.368 20.143.871 -1.126.104

064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 32.506.902 -465.389 23.019.111 0 13.834.500 -17.500

064555 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 0 -65.184 0 -173.593 0 -27.700

* 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2.074.439 -17.616 2.317.227 -29.741 107.326 0

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 60.241 -17.616 60.224 -29.741 0 0

064862 Turisme 373.836 0 517.966 0 0 0

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 1.640.362 0 1.739.037 0 107.326 0

* 0652 Lønpuljer m.v. 76.017.077 -216.768 92.730.857 0 -23.504.222 0

065270 Lønpuljer 0 0 24.517.847 0 -25.659.182 0

065272 Tjenestemandspension 57.569.928 0 58.536.303 0 11.040 0

065274 Interne forsikringspuljer 18.447.149 -216.768 9.676.707 0 2.143.920 0


Bemærkninger til drift

Udvalg: Økonomiudvalget

00.22 Ubestemte formål

Regnskabet udviser en mindreindtægt på netto 47.732 kr. Årsagen hertil er merudgift til

vedligehold af haver der endnu ikke er solgt samt merindtægt vedr. udleje af nyttehaver.

Der er givet tillægsbevilling på 240.000 kr. vedr. mindreindtægt vedr. Hus over

Havnevejen.

00.25 Faste ejendomme

Regnskabet udviser en mindreudgift på 553.819 kr. Heraf kan 292.029 kr. henføres til

ejendommen Hvidovrevej 432-438. Regnskabet til ejendommen udfærdiges af Dan-

Ejendomme og indgår først ultimo regnskabsåret.

00.58

BilagØU_120423_pkt.04_01

04.62.90

Fra Finanstyrelsen er modtaget forbedringstilskud på 24.392 kr. til Hvidovrevej 138.

På grund af manglende udlejning i de lejligheder, hvor kommunen har anvisningsret, er der

ydet tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til tomgangsleje.

Redningsberedskab

Fra 2010 blev overført kr. 347.200 til investering i radiosystemet Sine. Radiosystemet er

endnu ikke færdiginvesteret, hvorfor der overføres kr. 204.300 til 2012.

Fra Vestegnens Brandvæsen I/S indgik kr. 72.404 vedr. regulering af regnskab 2010.

Andre sundhedsudgifter

Kontoen omfatter befordringsgodtgørelse for nødvendig kørsel til og fra læge for

pensionister samt udgifter til begravelseshjælp. Der er en mindreudgift på 284.413 kr., der

primært kan henføres til begravelseshjælp. Der er budgetteret med 580 tilskud, og der blev

udbetalt 492 tilskud.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

05.46

05.46.60

Tilbud til udlændinge

Introduktionsprogram

Regnskabet udviser et merforbrug 0,9 mio. kr.

05.46.65 Repatriering

Der har været udgifter for 418.019 kr.. Der er 100% statsrefusion på udgifterne.

06 Fællesudgifter og administration

06.42 Politisk organisation m.v.

Der er et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til kurser,

repræsentation, vederlag og venskabsbysamarbejde.

06.45 Administrativ organisation

06.45.50 Administrationsbygninger

Regnskabet udviser i alt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf kan 192.436 kr. henføres til

mindreforbrug til el, vand, varme og renovation.

Rengøringsområdet, rådhusbetjente m.v. udviser en mindreudgift på 862.000 kr.

06.45.51 Administration

Netto er der tilført tillægsbevilling og omplaceringer for i alt netto 19,0 mio. kr. Heraf udgør

overførsler (rul) fra 2010 14 mio. kr. Fra barselspuljen blev der overført 2,1 mio. kr.

Regnskabsforbruget udgør 4,3 mio. kr. netto mere end det oprindelige budget, og 14,7

mindre end det korrigerede budget..

Der forventes ”rullet” ca. 12 mio. kr. til 2012 på denne funktion. Heraf kan 5,9 mio. kr

henføres til puljer vedr. kompetenceudvikling, seniorpolitiske tiltag m.v.

De trepartspuljemidler der er afsat til de nævnte områder har sænket det generelle

kursusbehov, således at der ikke har været det forventede træk på fællespuljen.


BilagØU_120423_pkt.04_01

Bemærkninger til drift

Udvalg: Økonomiudvalget

Regnskabet viser en merindtægt på 466.241 kr. vedr. rykkergebyrer. Indtægten skyldes en

stigning af udsendte rykkerskrivelse til borgere og virksomheder grundet manglende

indbetaling af kommunale krav.

Endvidere er der indgået merindtægt vedr. administration af forsyningsvirksomheder på

814.000 kr.

06.45.53 Administration vedrørende jobcentre

Udgifter til løn og administration til de kommunalt ansatte i Jobcentret.

Der er tilført kontoen 13,5 mio. kr. fra funktion 5.98, idet lønudgifter der relaterer sig til

administrations- og myndighedsopgaver, skal konteres på konto 6.53.

Kontoen udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

06.48 Erhvervsudvikling og turisme

Mindreudgiften på 338.000 kr. skyldes, at der ikke har været afholdt udgifter i forbindelse

med evaluering og måling. Denne opgave vil først blive aktuel i 2012. Der er i 2011

arbejdet med overførsel af trykt information til elektroniske medier, hvilket også medvirker

til mindreforbruget.

Personalebladet Udsyn har i 2011 forsøgsvis omlagt udgivelsesmåden, sådan at

administrationen kun har modtaget bladet elektronisk. Forsøget evalueres i 2012, og

udgiften til trykning vil evt. forøges igen.

06.52.70 Lønpuljer

Budgetbeløb afsat til barsels- og lønpuljer på funktionen. Løbende i regnskabsåret

omplaceres budgetbeløb til driftsområderne. Der er i 2011 udbetalt 2,4 mio. kr. mere end

budgetteret.

Der har i 2011 været 2.651 fraværsdage vedr. graviditetsgener mod 2.029 i 2010.

Og 19.747 fraværsdage vedr. barsel/adoption i 2011 mod 16.015 dage i 2010.

I alt har 61,36 årsværk i 2011 modtaget beløb fra barselspuljen mod 49,44 i 2010.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

Regnskabet udviser et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

06.52.74 Forsikringspuljer

Hvidovre Kommune har siden 2008 været selvforsikret på mange forsikringsområder, bl.a.

arbejdsskader. Budget til forsikringspræmier blev omplaceret fra driftsområderne.

Der er fra 2010 overført 2,1 mio. kr.

Merforbruget i 2011 på netto 6,4 mio. kr. skyldes primært skybruddet den 2. juli 2011.

Skaderne er opgjort til i alt 10,4 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. kommer til udbetaling i 2012.

More magazines by this user
Similar magazines