Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01

Generelle bemærkninger

Regnskabsresultatet 2011

Regnskabsopgørelsen, side 20, viser følgende:

• Oprindeligt budget 2011, som det så

ud ved budgetvedtagelsen i oktober

2010

• Korrigeret budget, hvori tillægsbevillinger

og overførsler fra 2010 indgår

Regnskabet for 2011

Det samlede resultat udviser et underskud på

2,6 mio. kr. I det oprindelige budget var der

forventet et underskud på 18,4 mio. kr. Altså

en resultatforbedring på 15,8 mio. kr.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser

et overskud på 103,3 mio. kr. Når resultatet

af det samlede skattefinansierede område

i 2011 udviser et underskud på 0,8 mio. kr.,

skyldes det afholdelse af anlægsudgifter for i

alt 104,1 mio. kr.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet)

udviser et forbrug på 1,8

mio. kr. Dette betyder, at kommunens gæld til

renovationsområdets formindskes i 2011.

I 2011 optog kommunen lån for i alt 41,8 mio.

kr. Lånoptagelsen kan henføres til lånerammen

for 2010. Afdrag på lån beløber sig til

47,0 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger

i diverse tilgodehavender og udlån)

udgjorde i alt 20 mio. kr.

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteterne i 2011

en forøgelse af kassebeholdningen på 12,2

mio. kr. fra 187,2 primo 2011 til 199,4 ultimo

2011. I det oprindelige budget var der forventet

et forbrug på 40,5 mio. kr. Årsagen hertil

er primært større rul til 2012, både vedr. drift

og anlæg.

Den gennemsnitlige kassebeholdning over

365 dage efter kassekreditreglen var næsten

uændret i 2011, idet den ved årets start udgjorde

271,3 mio. kr., og ved udgangen 272,1

mio. kr.

Beretning

Finansiering

Kommunens væsentligste indtægtskilder er

de kommunale skatter på indkomst og ejendomme

samt generelle tilskud. Der er budgetteret

med det garanterede udskrivningsgrundlag

og den af staten fastsatte regulering af

ejendomsværdierne. Kommunalbestyrelsen

valgte statsgaranti for 2011.

Skatteindtægten blev i 2011 næsten som

budgetteret, idet der dog indgik lidt mere i

grundskyld end forventet i løbet af året. Primært

grundet kompensation fra staten.

Tilskud og udligning blev forøget med netto

54,6 mio. kr. Heraf kan 66,6 mio. kr. henføres

til beskæftigelsesreformen. Midtvejsreguleringen

af tilskud i 2011 betød tilbagebetaling

af i alt 12,9 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. vedrører

tilskud og udligning, og 8,9 mio. kr. regulering/

tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud.

Driftsudgifterne (excl. forsyning)

Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede

områder blev 42,4 mio. kr. højere end oprindeligt

budgetteret.

I forhold til det korrigerede budget udviser

nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede

område en mindreudgift på 35,2 mio. kr. Det

korrigerede budget udgør det oprindelige

budget tillagt overførsel fra 2010, hvor der

blev rullet 37,3 mio. kr., samt tillægsbevillinger

i året, der primært skyldes beskæftigelsesreformen.

Fra 2011 til 2012 forventes overført 42 mio.

kr., hvilket er årsagen til mindreudgiften på

serviceområderne i 2011.

Serviceramme og overførsler

De kommunale driftsudgifter indenfor det

skattefinansierede område er opdelt i to hovedkategorier:

Servicerammeudgifter og

overførsler, hvor udgifter inden for servicerammen

udgør den største udgiftspost.

More magazines by this user
Similar magazines