Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

BilagØU_120423_pkt.04_01

De samlede afdrag på den langfristede gæld

var 47,0 mio. kr.

Den samlede langfristede gæld er i 2011 forøget

med 0,5 mio. kr. til 676,3 mio. kr.

Kursreguleringer m.v. i 2011 udgjorde netto

5,7 mio. kr. Heraf kan 9.7 mio. kr. henføres til

kommunens lån i CHF, der modsvares af

regulering af lån til selvejende institutioner og

ældreboliger.

Langfristede tilgodehavender

I 2011 steg kommunens langfristede tilgodehavender

fra 1.330,2 mio. kr. til 1.724,6 mio.

kr. Posterne indeholder bl.a. diverse pantebreve,

aktier og andelsbeviser, lån til pensionister

til betaling af ejendomsskatter samt

deponerede beløb.

Forøgelsen kan primært henføres til optaget

aktiekapital vedrørende Hvidovre Forsyning,

der er reguleret fra 840 mio. kr. til 1.179 mio.

kr., Lynettefællesskabet der er reguleret fra

63,7 mio. kr. til 72,8 mio. kr. og Spildevandscenter

Avedøre fra 40,1 mio. kr. til 75,4 mio.

kr.

Lån til betaling af ejendomsskat har udviklet

sig som følgende:

2009 2010 2011

Antal pr. 1/1 1.557 1.624 1.561

Nye låntagere 135 86 67

Indfriede lån 68 105 131

Antal pr. 31/12 1.624 1.605 1.497

Lånebeløb mio. kr. 221,4 235,8 239,9

Lånesystemet er konverteret til nyt system i 2011, hvilket

bevirker ændring i låneantal ved årsskiftet 2010 / 2011.

Der er både tale om færre nye lån samt flere

indfriede lån.

Befolkningen

Det samlede befolkningstal i Hvidovre Kommune

steg i løbet af 2011 med 519 personer

og er pr. 1. januar 2012 på 50.600 personer.

I 2011 blev der født 502 børn, hvilket var 111

færre end i 2010. Der var et flytteoverskud fra

indlandet på 399 personer og en nettoindvandring

fra udlandet på 209.

Beretning

I løbet af 2011 steg antallet af 0 – 6 årige

med 11 til 4.307, medens antallet af 7 – 16

årige steg med 6 til 6.184.

Der blev 205 flere på 65 år og derover, og

antallet i den erhvervsaktive alder mellem 25

og 64 år steg med 152 til 26.280.

Udsigterne for de kommende år viser en

vækst i antallet af ældre og et stabilt antal i

de yngre aldersklasser.

Det samlede befolkningstal forventes at vokse

til over 51.000.

Personaleforbrug

Det samlede personaleforbrug har i 2011

været på 3.908 årsværk.

I 2010 udviste personaleoversigten 3.847

årsværk og dermed har der været en forøgelse

på 61 årsværk.

Årsagen hertil skyldes primært stigning i antallet

af løntilskudsjob i forhold til tidligere år.

Det fremgår af personaleoversigten, at 55

personer har været ansat på den nye funktion

05.68.90 (Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats).

Rengøringsområdet blev i 2010 samlet under

hovedkonto 06. Tidligere var rengøringspersonalet

fordelt på de enkelte områder. Derfor

er personaleudviklingen mellem årene ikke

umiddelbart sammenlignelig. I 2010 blev anvendt

funktion 06.45.51. I 2011 funktion

06.45.50.

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner

stiger og forventes at stige yderligere i

de kommende år. Dette skyldes, at et stort

antal medarbejdere med tjenestemandsvilkår

forventes at gå på pension indenfor en årrække.

More magazines by this user
Similar magazines