B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem ...

vagtselskaber.info

B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem ...

B R A N C H E O V E R E N S K O M S T.

for Vagtselskaber mellem

Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes

Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening

2007 – 2010.

Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende.

INDLEDNING.

Parterne er enige om, at den pr. 1. januar 1987 gældende Lov om vagtvirksomhed også forpligter organisationerne

og deres medlemmer til at følge god skik i branchen.

Som dårlig brancheskik opfattes for eksempel den situation, at en vagtvirksomhed udliciterer opgaver til

ikke-autoriserede virksomheder eller til virksomheder, hvis konkurrencedygtighed er baseret på, at løn- og

ansættelsesforhold ikke er i overensstemmelse med sædvanlig standard.

Der er aftalt, at virksomhederne i VABA kun vil benytte underleverandører, der har tiltrådt brancheoverenskomsten,

dette gælder dog ikke underleverandører, som virksomheden har indledt samarbejde med før 1.

marts 2004.

Forbundet forpligter sig til ikke at afslutte særoverenskomst med vagtvirksomheder, der ikke er medlem af

VABA, på lempeligere vilkår end de i nærværende overenskomst fastsatte.

Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

Nye vagt- og sikkerhedsopgaver, som direkte måtte forudsætte integreret samarbejde med andre organiserede

arbejdsgrupper, skal forhandles til enighed mellem parterne, før de påbegynde.

For virksomheder der optages i VABA, og som ikke ved optagelsen har overenskomst med Landssammenslutningen,

gælder denne overenskomst umiddelbart ved optagelsen. For virksomheder, der ved optagelse i

VABA har overenskomst med Landssammenslutningen, vil overenskomsten gælde fra den førstkommende

overenskomstfornyelse.

VABA orienterer Landssammenslutningen om optagelse af nye medlemsvirksomheder og formidler, at der

arrangeres et møde mellem organisationerne og vedkommende virksomhed med henblik på gensidig orientering

om de overenskomstmæssige forhold.

§ 1. Ansættelse

---o=o---

Stk. 1.

Ansættelse kan ske som fuldtidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. Enhver person skal forud for indgåelse

af aftale om ansættelse fremvise ren straffeattest. Ansættelse er i øvrigt betinget af vedkommendes godkendelse

efter reglerne i § 7 i Lov om vagtvirksomhed. Virksomheden skal senest en uge efter, at aftale om ansættelse

er truffet, indgive ansøgning om godkendelse.

Ansættelsen træder herefter i kraft snarest muligt efter, at godkendelsen foreligger, medmindre anden aftale

er truffet mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Så længe ansættelsen ikke er trådt i kraft, kan enhver af parterne

opsige den indgående aftale fra dag til dag.

Stk. 2. Fuldtidsbeskæftigede.


2

Herved forstås en beskæftigelse med en normeret, månedlig arbejdstid på 154,25 timer beregnet som et gennemsnit

over tre måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har udsving til begge sider på mere end

14imer pr. måned. Månedsnormen er reduceret for søgnehelligdage samt for betalt frihed med løn for henholdsvis

juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag.

Hvor der udbetales tillæg for tjeneste i tiden mellem kl. 17.00 – 06.00, nedskrives månedsnormen med 46

minutter for hver 10 timer.

Ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat- eller søn- og helligdagstjeneste er den månedlige arbejdstid

dog 140 2/3 timer beregnet som et gennemsnit over 3 måneder dog således, at hver månedsnorm ikke har et

udsving til begge sider på mere end 14 timer pr. måned. Månedsnormen er reduceret for betalt frihed med

løn for henholdsvis juleaftensdag og en halv nytårsaftensdag.

Virksomheden kan i stedet vælge at tilrettelægge arbejdstiden efter de i overenskomst for vagtfunktionærer

hos Falck Securitas Vagt A/S og Falck Securitas Sikring A/S gældende regler vedrørende arbejdstiden, herunder

opsparing af holddriftsferie samt opfyldningsreglen.

Stk. 3.

De nævnte timenormer er baseret på ”Fællesordning for arbejde i holddrift”, således at en eventuel reduktion

af dennes timenorm medfører en tilsvarende reduktion i timenormen, jf. § 1, stk. 2, ligesom det er muligt

lokalt at tilrettelægge arbejdet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende Fællesordning for arbejde

i holddrift.

Stk. 4.

Ansættelse sker med en prøvetid på 3 måneder.

Stk. 5. Deltidsbeskæftigede vægtere.

Deltidsbeskæftigede vægtere ansættes med individuel og garanteret månedsnorm, og den ansatte er pligtig til

at opfylde aftalt tjeneste.

Tjeneste derudover kan aftales med den enkelte.

Deltidsbeskæftigede vægtere deltager i alle former for vagtopgaver og på alle døgnets timer.

Ansættelse som deltidsbeskæftiget vægter giver ikke automatisk fortrinsret ved besættelse af fuldtidsstillinger.

Dersom den deltidsbeskæftigede - når bortses fra ferieperioden (juni, juli, august) - har arbejdet mere end

den ved ansættelsen garanterede månedsnorm i 3 måneder, reguleres månedsnormen i forhold hertil, såfremt

vedkommende fremsætter anmodning herom.

§ 2. Ansættelsesforholdet

Stk. 1.

Mellem virksomheden og den ansatte udfærdiges et skriftligt ansættelsesbevis senest 1 måned efter tiltrædelsen.

Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med de gældende tidsfrister,

kan bod ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 5 dage efter at der på et møde mellem organisationerne,

hvor der er givet pålæg om at udlevere ansættelsesbevis, har opfyldt dette pålæg medmindre, at der foreligger

systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesbeviser. Organisationsmøde skal afholdes senest 7

dage efter begæring herom.

Stk. 2.

Ansættelsesbeviset skal som minimum indeholde de punkter anført i EF-direktivet 91/533 EØF.

2


§ 3. Opsigelse

Stk. 1.

Enhver opsigelse skal foreligge skriftligt.

Stk. 2.

Inden for prøvetiden, jf. § 1, stk., 4, er der de første 14 dage et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 dage.

Stk. 3.

Fra den 15. dag og inden udløbet af 3. måned gælder der fra firmaets side 14 dages opsigelsesvarsel og fra

den ansatte 3 dage.

Stk. 4.

Efter prøvetidens udløb gælder følgende opsigelsesvarsler:

3

• Opsigelse fra medarbejderens side skal ske med én måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

• Opsigelse fra firmaets side skal ligeledes ske til ophør ved en måneds udgang, og i øvrigt således:

Anciennitet højst Varsel

5 måneder 1 måned

2 år og 9 måneder 3 måneder

5 år og 8 måneder 4 måneder

8 år og 7 måneder 5 måneder

herefter 6 måneder

Stk. 5.

Ved udgangen af den måned, i hvilken en ansat fylder 67 år, fratræder den pågældende tjenesten.

Stk. 6.

For deltidsbeskæftigede gælder ovennævnte opsigelsesvarsler.

Stk. 7.

Bestående opsigelsesvarsler kan ikke forringes.

§ 4. Fællesbestemmelser vedrørende lønberegning

Forhøjelsen nævnt i §§ 6, 7 og Elevbestemmelserne får virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1.

marts 2007, 1. marts 2008 og 1. marts 2009 indgår.

§ 5. Løngrupper

Stk. 1.

Til gruppe A hører medarbejdere med op til 18 måneders anciennitet.

Stk. 2.

Til gruppe B hører medarbejdere med mindst 18 måneders anciennitet.

§ 6. Lønberegning

Stk. 1.

Månedslønsberegningen tager udgangspunkt i 161 timer pr. måned.

3


Periode Gruppe A: Gruppe B:

Pr. 1. marts 2007 kr. 19.037,75 kr. 19.560,20

Pr. 1. marts 2008 kr. 19.520,75 kr. 20.043,20

Pr. 1. marts 2009 kr. 20.003,75 kr. 20.526,20

Stk. 2. Generelt tillæg/branchetillæg.

Til alle medarbejdere ydes et generelt branchetillæg på:

Pr. 1. marts 2007 kr. 1,65 pr. time

Pr. 1. marts 2008 kr. 1,65 pr. time

Pr. 1. marts 2009 kr. 1,65 pr. time

4

Stk. 3. Deltidsbeskæftigede.

Timelønnen for deltidsansatte på aften-, natarbejde eller søn- og helligdagstjeneste beregnes som en månedsløn

divideret med 140 2/3 timer.

For øvrige beregnes timelønnen som en månedsløn divideret med 154,25.

§ 7. Diverse løntillæg

Tillæg for tjeneste i tiden mellem kl. 17.00 – 06.00

1. marts 2007 kr. 22,22 pr. time

1. marts 2008 kr. 22,89 pr. time

1. marts 2009 kr. 23,58 pr. time

Såfremt 50% eller mere på en eftermiddagsvagt udføres efter kl. 17.00, ydes tillæg for hele vagten.

Godtgørelse for tjeneste på lørdage efter kl. 14.00 og mandag mellem kl. 00-06.00

1. marts 2007 kr. 26,72 pr. time

1. marts 2008 kr. 27,52 pr. time

1. marts 2009 kr. 28,35 pr. time

Såfremt 50% eller mere på en lørdagsvagt udføres efter kl. 14.00, ydes tillæg for hele dagen.

Godtgørelse for tjeneste på søn- og helligdage samt juleaftensdag og

nytårsaftensdag mellem kl. 00.00 - 24.00, Grundlovsdag mellem kl. 12.00 – 24.00 samt

søgnehelligdage mellem kl. 06.00 til næste dag kl. 06.00

1. marts 2007 kr. 40,40 pr. time

1. marts 2008 kr. 41,61 pr. time

1. marts 2009 kr. 42,86 pr. time

Som søgnehelligdag regnes: Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag,

Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag.

Hvor der udbetales tillæg for tjeneste i tiden mellem kl. 17.00 – 06.00 nedskrives månedsnormen med 46

minutter for hver 10 timer.

Cykelgodtgørelse eller ny cykel hvert andet år.

1. marts 2007 kr. 276,39 pr. måned

1. marts 2008 kr. 284,68 pr. måned

1. marts 2009 kr. 293,22 pr. måned

4


Varskotillæg

1. marts 2007 kr. 429,12 pr. døgn

1. marts 2008 kr. 441,99 pr. døgn

1. marts 2009 kr. 455,25 pr. døgn

5

Tilsiges en ansat uden for vedkommendes arbejdstid til et kort- varigt møde, f.eks. på stationen eller hos

en abonnent eller i retten, ydes overtidsbetaling for den medgåede tid inkl. Transporttid. Disse timer indgår

ikke i den ansattes pligtige tjenestetid.

I tilfælde, hvor en medarbejder i en sag af tjenstlig karakter af myndighederne kræves indkaldt som

vidne, skal denne frigøres for tjeneste 8 klokketimer før det tidspunkt, hvortil medarbejderen er indkaldt til

retten. Såfremt en medarbejder således er frigjort for tjeneste, ydes der betaling for hele den planlagte tjenestetid.

Vidnegodtgørelse modregnes ikke i lønnen.

Kilometergodtgørelse

Statens regler.

Ved udstationering

Godtgørelse af rimelige omkostninger mod forevisning af udgiftsbilag.

Hundeførertillæg

Betales i henhold til Statens takster.

Deltidsansatte vægtere, der udfører opgaver som hundeførere.

Der ydes der hundeførertillæg som en timesats. Denne er beregnet på grundlag af gældende månedsnorm for

fuldtidsbeskæftigede.

Uddannelsestillæg i forbindelse med kursus på specialarbejderskole

Rejseomkostninger refunderes efter specialarbejderskolernes regler.

§ 8. Gruppelivsforsikring

Stk.1.

For fuldtidsbeskæftigede medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet gælder følgende:

Til sikring af medarbejderens ægtefælle/samlever eller børn, over for hvem medarbejderen har forsørger

pligt, tegner arbejdsgiveren en gruppelivsforsikring, hvor arbejdsgiveren betaler præmien, men nettopræmien

beskattes hos medarbejderen, således at der ved medarbejderens død i ansættelsesperioden sker en udbetaling

på kr. 71.082,00 fra 1. marts 1999.

§ 9. Lønudbetaling

Stk.1.

Til samtlige ansatte overføres månedslønnen til lønkonto i det pengeinstitut, som den pågældende måtte ønske.

Stk. 2.

Lønnen er til rådighed på kontoen den sidste bankdag i måneden.

§ 10. Aften- og natarbejde

Stk. 1.

Fællesordningens arbejdstidsregler er gældende, jf. § 1.

§ 11. Vagtplaner og frivagter

5


Stk. 1.

Vagtplanen skal være ført mindst 8 dage frem.

Ved udsættelse skal der som ordinære fridage altid sættes 4 x 2 dage, 30 dage frem.

6

Stk. 2.

Fuldt beskæftigede kan ikke sættes til tjeneste i mindre end 7 timer, og deltidsbeskæftigede ikke mindre end

3 timer.

Stk. 3.

Deltidsansatte visitatorer og butikskontrollanter kan dog sættes til tjeneste i et vilkårligt antal timer dog således,

at man ved under 3 timers vagt beregner første time med 1 ½ times løn.

Stk. 4.

Hvis en fuldt beskæftiget medarbejders tjeneste inden for 8 dage ændres med mere end 2,5 time i forhold til

planlagt mødetid, ydes der et varskotillæg, jf. § 6.

Stk. 5.

Såfremt tjenesten er baseret på overvågning i en aftalt tid, stilles den tilsvarende tid til rådighed for medarbejderen,

idet der i hver time skal være indregnet 10 minutter til personlig tid. Ved uoverensstemmelser om

dette forhold har tillidsrepræsentanten ret til at få forevist den pågældende kontrakt.

Stk. 6.

Overarbejde må udføres i indtil 11 timer pr. måned, der kan afspadseres i den følgende måned time for time

og med bevarelse af det indtjente overtidstillæg.

Stk. 7.

Herudover vil der af den enkelte kunne sælges indtil 2 frivagter pr. måned, der om ønsket kan afspadseres.

Stk. 8.

Såfremt en medarbejder indvilger i at sælge en frivagt, og han tilsiges efter sidste afmelding, ydes der et varskotillæg,

jf. § 6.

§ 12. Pauser

Stk. 1.

Virksomheden fastsætter stedet, hvor spisetiden afholdes.

Spisetiden andrager en halv time for vagter på over 4 timer. Denne spisetid indregnes i tjenestetiden.

Stk. 2.

Hvis den ansatte ikke har mulighed for en halv times uafbrudt spisepause, bortset fra de i tjenesten normalt

forekommende mindre afbrydelser, skal den ansatte enten afløses eller have en halv times godskrevet tjeneste

ud over den i henhold til stk. 1 normerede tid.

§ 13. Overarbejde og afspadsering

Stk. 1.

For tjeneste ud over månedsnormen ydes overtidstillæg med 50% af grundlønnen.

Ved beskæftigelse udelukkende til aften-, nat – eller søn – og helligdagstjeneste beregnes grundtimelønnen

som månedslønnen i henhold til § 5 divideret med 140 2/3, og for øvrige fuldtidsbeskæftigede beregnes

grundlønnen som månedslønnen i henhold til § 5 divideret med 161.

6


Stk. 2.

Optjent overtid og solgte frivagter, der ikke er afspadseret inden for lønningsperioden, afregnes ved lønningsperiodens

slutning.

7

Stk. 3.

Ved senere afspadsering trækkes det afspadserede antal timer med grundløn og de til vagten knyttede tillæg -

dog ikke overtidstillæg.

Stk. 4.

Ønske om afspadsering samt tidspunktet herfor fremsættes samme dag, som salg af frivagt finder sted.

§ 14. Rejsegodtgørelse

Stk. 1.

Ved udstationering til anden by godtgøres rimelige omkostninger mod dokumentation for udgifternes afholdelse,

jf. § 6.

Stk. 2.

Virksomheden kan i stedet yde overtidsbetaling for den tid, der medgår til transporten fra hjemstedets jernbanestation

eller rutebilstation, plus tog- eller rutebilbillet.

Stk. 3.

Delvis beskæftigede ansatte i provinsen vil kunne udstationeres til afløsningstjeneste i en by, der ligger inden

for 50 km´s afstand fra hjemstedets jernbanestation eller rutebilstation, uden ydelse af diæter eller overtidsbetaling

for transporttid, dog udbetales normal timeløn i rejsetiden.

§ 15. Kilometergodtgørelse

Stk. 1.

Såfremt der er truffet aftale om, at den ansatte kører i egen vogn, refunderes kilometergodtgørelse i henhold

til statens takster. I øvrigt gælder de af Finansministeriet fastsatte regler.

§ 16. Fridage

Stk. 1.

Alle frivagter regnes fra tjenestetidens ophør til sædvanlig mødetid dagen efter frivagten. Sædvanlig mødetid

kan dog forskydes inden for et tidsinterval på højst 2 ½ time.

§ 17. Ferie og feriegodtgørelse

Stk. 1.

Virksomhederne udbetaler feriepenge i henhold til ferieloven.

Stk. 2.

Ferien udgør 2 ½ hverdag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Ferien skal holdes i

det efter optjeningsåret følgende år, der går fra 2. maj (ferieåret), og skal gives med mindst 18 dage i sammenhæng.

Feriegodtgørelsen udgør 12 ½% af lønnen.

Stk. 3.

Hovedorganisationernes standartaftale A (feriekortordningen) er gældende.

Stk. 4.

Feriekort tilsendes medarbejderne, og feriepenge kan udbetales op til én måned før feriens afholdelse.

Stk. 5.

7


8

I tilfælde af betalingsstandsning indestår Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening for medarbejdernes

krav på feriegodtgørelse i henhold til nærværende overenskomst mod aflevering af en transporterklæring på

kravet.

Stk. 6.

Foreningen forbeholder sig ved skriftlig meddelelse herom til forbundet at ophæve garantiforpligtelsen med

14 dages varsel, således at den almindelige feriegiroordning vil være gældende for tiden herefter.

Stk. 7.

Overenskomstparterne har aftalt ret til ferieoverførsel, jf. Protokollat om ferieoverførsel m.v., side 27.

§ 18. Feriefridage

Stk. 1

Fra 1. maj 2003 har medarbejderen ret til 5 feriefridage pr. år, jf. de i stk. 2 – 4 nævnte regler.

Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage

sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse.

Stk. 2

Fuldtidsansatte medarbejdere holder fri uden lønafkortning i månedslønnen, idet en feriefridag for fuldtidsbeskæftigede

udgør 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning.

Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke-afholdte feriefridage. Har medarbejderen afholdt

flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende.

Stk. 3.

Til dækning af løn under feriefridagene opsparer deltidsansatte medarbejdere fra 1. maj 2003 2,25% af den overenskomstmæssige

løn, eksklusive betaling for overarbejde. I det nævnte beløb er indeholdt feriegodtgørelse.

For deltidsansatte udsættes en feriefridag forholdsmæssigt i forhold til garanteret månedsnorm, og der udbetales

for hver feriefridag et acontobeløb beregnet forholdsmæssigt i forhold til garanteret månedsnorm.

Ved fratræden eller ved ferieårets udløb opgøres optjeningskontoen. Ved overskud på kontoen udbetales beløbet

til medarbejderen. Ved underskud på kontoen kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende.

For medarbejdere i fortsat ansættelse ved ferieårets udløb sker udbetaling af overskud eller modregning af underskud

ved førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb.

Stk. 4.

Der kan uanset jobskifte kun afholdes de i stk. 1 nævnte feriefridage i hvert ferieår.

Feriefridagene placeres efter samme reglerne som placering af restferie, jf. ferieloven.

§ 19. Særlig opsparing

Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer pr. 1. maj 2007 0,5% af den ferieberettigende løn som

særlig opsparing. Pr. 1. maj 2008 udgør opsparingen 0,75% og pr. 1. maj 2009 udgør opsparingen 1,0% af

den ferieberettigende løn.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.

8


Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet

udbetales. I 2007 sker udbetaling først ved kalenderårets udløb.

9

Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende foretager indbetaling

af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen.

Anmodning, herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske én

gang årligt med virkning fra 1. december.

Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uvedkommende. Den ekstra

indbetaling anvendes alene til at øge opsparingen.

Overenskomstparterne kan inden 1, januar 2008 aftale en anden opsparing end ovenstående. Denne opsparing

træder efter ikrafttrædelsen i stedet for denne bestemmelse.

§ 20. Sygdom og tilskadekomst

Stk. 1.

Ansatte oppebære i tilfælde af sygdom eller ulykke sædvanlig løn inkl. tillæg.

Stk. 2.

For deltidsansatte beregnes sygeløn som et gennemsnit af de forudgående 28 dages indtjening.

Stk. 3.

Sygemelding skal meddeles tjenestestedet uden ugrundet ophold, dog senest ved tjenestens begyndelse.

Stk. 4.

For hver sygeperiode skal tro- og loveerklæring være indsendt inden 4 dage. Overskrides denne frist, bortfalder

retten til sygeløn fra 1. sygedag.

Stk. 5.

For sygdom ud over 14 dage kan virksomheden kræve varighedsudtalelse fra vedkommendes læge. Virksomheden

betaler denne udtalelse. Er udtalelsen ikke returneret til virksomheden i udfyldt stand inden 7 dage,

bortfalder retten til dagpenge.

Stk. 6.

Ordinære frivagter, som falder i en sygeperiode, betragtes som afholdt.

§ 21. Barns første sygedag og børns hospitalsindlæggelse

Stk. 1.

Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet indrømmes der frihed med fuld løn, når dette er nødvendigt

af hensyn til pasning af vedkommendes syge, mindreårige, hjemmeværende barn under 14 år. Dette

vilkår omfatter alene barnet første sygedag.

Stk. 2.

Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet indrømmes der pr. 1. juli 2004 frihed med fuld løn, når det

er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til

frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden.

9


§ 22. Barsel/ Fædreorlov og forældreorlov

10

Stk. 1.

Til fastansatte kvindelige medarbejdere med 9 måneders anciennitet, udbetaler arbejdsgiveren fuld løn under

fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov/barselsorlov).

Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Anciennitetskravet skal være opfyldt på det skønnede fødselspunkt. Ved adoption skal det være opfyldt ved

modtagelsen af barnet.

Lønnen svarer til den løn, den ansatte ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen

fastansatte maksimale dagpengesats.

Løn under graviditetsorlov gælder for graviditetsorlov, der påbegyndes den 1. juli 2004 eller senere.

Under samme betingelser betales der indtil 2 ugers løn under fædreorlov.

Stk. 2.

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren fuld løn dog pr. 1. marts 2007 max.

kr. 129,00 pr. time, pr. 1. marts 2008 max. kr. 132,00 kr. pr. time og pr. 1. marts 2009 max. kr. 135,00 kr. pr.

time under fravær i indtil 6 uger..

Fravær og betaling til medarbejderen forudsætter, at den anden af forældrene ikke samtidig er på orlov. Fravær

og betaling kan deles mellem forældrene. Virksomheden betaler alene for egne ansattes fravær. Virksomheden

kan kræve dokumentation – f.eks. i form af tro og loveerklæring.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale

dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis

arbejdsgiveren ikke kun oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen.

Allerede eksisterende overenskomster, lokale aftaler og kutymer af enhver art, hvorved en arbejdsgiver har forpligtet

sig til at udbetale løn under barsel/adoption er bortfaldet, medmindre disse ordninger stiller den ansatte

bedre.

Stk.3.

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren med virkning fra 1. juli 2007 løn under

forældreorlov i indtil 9 uger.

Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte

forældre ikke, bortfalder betalingen.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.

Betalingen i disse 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. På overenskomstområder,

hvor betaling af løn under forældreorlov er fastsat til et maksimalt beløb, gælder dette også for de nye

uger.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale

dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Ændringerne har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2007 eller senere.

Nærværende bestemmelse erstatter tidligere bestemmelser om betaling under forældreorlov i op til 6 uger.

10


§ 23. Pension

11

Stk. 1.

Arbejdsmarkedspension udgør, fra den uge hvori 1. juli 2006 indgår, 10,8 % af den A-skattepligtige løn fordelt

med 7.2 %, der betales af arbejdsgiverne og 3,6 %, der betales af medarbejderne.

Arbejdsmarkedspension udgør, fra den uge hvori 1. juli 2007 indgår, 11,1 % af den A-skattepligtige løn fordelt

med 7,4 %, der betales af arbejdsgiverne og 3,7 %, der betales af medarbejderne.

Arbejdsmarkedspension udgør, fra den uge hvori 1. juli 2008 indgår, 12,0 % af den A-skattepligtige løn fordelt

med 8,0 %, der betales af arbejdsgiverne og 4,0 %, der betales af medarbejderne.

Ordningen omfatter medarbejder over 22 år og enten i forvejen er optaget i HTS-persion eller anden tilsvarende

arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold eller har været ansat mindst 1 år i

virksomheden.

Ordningen administreres af HTS Pension i henhold til reglerne herfor.

Stk. 2.

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet

på det forventede fødselstidspunkt.

Pensionsbidraget udgør:

Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag samlet bidrag

kr. pr. time / kr. pr. time / kr. pr. time /

kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned

pr. 1. juli 2007 5,00 / 780,00 2,50 / 390,00 7,50 / 1.170,00

pr. 1. juli 2008 5,20 / 820,00 2,60 / 410,00 7,80 / 1.230,00

pr. 1. juli 2009 5,50 / 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335,00

For deltidsansatte beregnes pensionsbidraget på samme måde som det allerede gældende pensionsbidrag.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter denne

dato.

Stk. 3.

Overgangsordning vedrørende indfasning af pensionsordning omfattet kommende medlemmer af VABA,

som senest 3 måneder efter indmeldelsen har tilsluttet sig nærværende overgangsordning. Undtaget fra overgangsordningen

er dog virksomheder, overfor hvilke forbundet inden indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation

omfattet af mæglingsforslaget har rejst krav om overenskomst.

Senest 3 måneder efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget betales

25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag.

Senest 1 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget

til 50% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag.

2 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget

til 75% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag.

3 år efter indmeldelsen i en arbejdsgiverorganisation omfattet af mæglingsforslaget forhøjes pensionsbidraget

til det i overenskomsten aftalte aktuelle pensionsbidrag.

11


Det præciseres i hvert enkelt tilfælde i protokollatet, der underskrives ved tiltrædelse af overenskomsten,

hvorledes indfasningen finder sted.

Parterne er enige om, at overenskomstens pensionsprotokollat er gældende.

Parterne er enige om at evaluere overgangsordningen ved overenskomstperiodens udløb.

§ 24. Tillidsmandsregler

12

Tillidsmandsbestemmelserne mellem Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service og Specialarbejderforbundet

i Danmark er gældende.

§ 25. Frihed til uddannelse

Stk. 1.

Organisationerne er enig om, at medarbejdere under fornødent hensyn til virksomhedens forhold kan opnå

den fornødne frihed til deltagelse i efteruddannelse efter eget valg.

Efter 9 måneders beskæftigelse i virksomheden har den enkelte medarbejder ret til mindst 1 uges frihed om

året til efter- eller videreuddannelse, der er relevant for virksomheden - placeret under fornødent hensyn til

virksomhedens forhold, jf. mæglingsforslaget af 27. marts 1993, pkt. IV.

Fra 1. januar 2009 bortfalder § 25 stk. 1.

Stk. 2. Kompetenceudvikling

Alle medarbejdere gives ret til – under fornødent hensyn til virksomhedens forhold – at deltage i individuel

kompetenceafklaring (IKA). Der gives ligeledes ret til afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende

læse-, skrive- eller regnefærdigheder. Det er en betingelse for at kunne udnytte denne ret, at kompetenceudviklingsfonden,

jf. nedenfor, afholder omkostningerne. Medarbejderen udbetales sædvanlig løn. Eventuel

offentlig støtte samt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden tilgår virksomheden.

Fra 1. januar 2009 har medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden – under fornødent hensyn

til virksomhedens forhold – ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året til deltagelse i selvvalgt efter- og

videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler virksomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af

evt. offentlig løntabsgodtgørelse maksimalt kan udgøre 85 pct. Af sædvanlig overenskomstmæssig løn, såfremt

kompetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning for modtagelsen

af løntabsgodtgørelse, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse inden for LO/DAoverenskomsternes

dækningsområde.

Der oprettes en kompetenceudviklingsfond. Fondens bestyrelse sammensættes paritetisk af Lo og DA. Finansieringen

af ordningen sker ved, at virksomheden til fonden indbetaler 260 kr. om åeret pr. fuldtidsansat

medarbejder pr. 1. januar 2008. Pr. 1. januar 2009 forhøjes beløbet til 520 kr. om året.

Overenskomstparterne kan i stedet i enighed vælge at oprette egen kompetenceudviklingsfond, at tilslutte sig

en fælles kompetenceudviklingsfond eller tilslutte sig en fond, etableret på et andet relevant overenskomstområde.

Bestemmelserne for en sådan kompetenceudviklingsfond træder herefter i stedet for nærværende

bestemmelse.

Fra 1. januar 2009 bortfalder § 25 stk. 1.

Stk. 3. Uddannelse og samarbejde

Fra 1. juli 2008 afsætter virksomheden 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af uddannelses-, sikkerheds-

og samarbejdsforhold, herunder tillidsrepræsentantinstitutionen, inden for overenskomstens område.

Midlerne opkræves af og indbetales til LO/DA-kompetenceudviklingsfonden. De nærmere regler for anvendelse

af midlerne fastsættes af LO/DA-kompetenceudviklingsfondens bestyrelse.

12


13

Overenskomstparterne kan i enighed vælge at oprette en særskilt uddannelses- og samarbejdsordning, at

tilslutte sig en fælles uddannelses- og samarbejdsordning eller tilslutte sig en ordning oprettet på et andet

overenskomstområde. Bestemmelserne for den ordning, som oprettes eller tiltrædes, træder herefter i stedet

for nærværende bestemmelse.

Stk. 4.

Fuldtidsansatte medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges

på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende

forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for

f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau.

Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden.

Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til max. 1.500 kr.

Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden.

Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren

eller fra det offentlige.

§ 26. Arbejdstøj

Stk. 1.

Bortset fra butikskontrollanter skal de ansatte have udleveret uniform eller andet arbejdstøj.

§ 27. Kontingenttræk

Arbejdsgiveren kan efter lokal aftale trække kontingent til Landssammenslutningen i de organiserede medarbejderes

løn og videresende dette til organisationen.

§ 28. Statistiske oplysninger

VABA formidler, at Landssammenslutningen hvert halve år - pr. 1. januar og 1. juli - får tilsendt et statistisk

materiale med oversigt over antallet af beskæftigede og lønindplaceringer hos de enkelte medlemsvirksomheder.

§ 29. Faglig strid

Som regler for behandling af faglig strid gælder den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm.

§ 30. Protokollat om værditransport.

Der nedsættes et udvalg mellem parterne, der skal forsøge at udarbejde forslag til overenskomstregler vedrørende

værditransport til brug ved forhandlingerne om overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2007.

§ 31. Overenskomstens varighed

Stk. 1.

Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2007 og kan tidligst opsiges til 1. marts 2010. Opsigelsesfristen

er 3 måneder, medmindre andet er aftalt mellem hovedorganisationerne.

Stk. 2.

Selv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er partnerne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser,

indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med

Hovedaftalens regler herom.

13


14

Den. 6. april 2007.

Afskrift af Brancheoverenskomsten

for vagtselskaber mellem -

Dansk Funktionærforbund.

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning.

Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening.

14


§ 1. Område

15

Tillæg til Brancheoverenskomst for

Vagtselskaber mellem VABA og VSL under

Dansk Funktionærforbund

Elevbestemmelser under sikkerhedsvagtuddannelsen

De i nærværende aftale fastansatte regler er gældende for elever, der uddannes inden for sikkerhedsvagtuddannelsen

i henhold til Lov om Erhvervsuddannelse.

§ 2. Den normale arbejdstid

Elevens normale arbejdstid er den samme som den, der er fastsat i brancheoverenskomsten mellem underskrevne

organisationer.

Eleven kan efter aftale, hvis vedkommende ønsker dette, arbejde mere end det antal timer, som er aftalt i

uddannelsesaftalen, i det omfang som overenskomstens bestemmelser tillader dette.

Ved opfyldelse af brancheoverenskomstens § 1, stk. 2, beregnes en fuld skoleuge til 35,6 timer.

§ 3. Mødepligt under skoleophold

Eleverne er i den tid, de deltager i skoleophold, afgivet til skolen.

Eleverne har derfor ikke pligt til at arbejde på virksomheden før eller efter skoletidens afslutning og heller

ikke på eventuelle undervisningsfridage, som indhentes gennem den øvrige del af skoleopholdet.

Eleverne har på hverdage under skoleferie – f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse – pligt til at møde på

arbejde, såfremt der arbejdes i virksomheden.

§ 4. Lønforhold

Eleven aflønnes efter nedstående satser:

154,25 timer pr. måned

Gruppe 1

1. marts 2007 55,90 kr./time 8.622,63 kr./md.

1. marts 2008 57,86 kr./time 8.924,91 kr./md.

1. marts 2009 59,89 kr./time 9.238,03 kr./md.

Gruppe 2

1. marts 2007 68,18 kr./time 10.516,77 kr./md.

1. marts 2008 70,57 kr./time 10.885,42 kr./md.

1. marts 2009 73,04 kr./time 11.266,42 kr./md.

Under gennemførelse af uddannelsens grundforløb aflønnes eleven, jf. gruppe 1.

Under gennemførelse af uddannelsens hovedforløb aflønnes eleven, jf. gruppe 2.

§ 5. EGU-elever

EGU-elever aflønnes efter § 4 første lønsats, og er i øvrigt omfattet af bestemmelsen om tillæg i § 7, stk. 2.

§ 6. Voksenlærlinge

15


16

Stk. 1.

For medarbejdere, der påbegynder et særligt tilrettelagt voksenlærlingeforløb for personer over 25 år, gælder,

at aftalen mellem virksomheden og eleven er tidsbestemt, jf. uddannelsesaftalen/ansættelsesbeviset.

Virksomheden er ikke forpligtet til at ansætte eleven efter endt uddannelse, uanset om eleven før påbegyndt

uddannelse var ansat i virksomheden.

Stk. 2.

Under skoleophold og i praktiktiden betales den voksne elev den samme løn efter bestemmelserne i § 5 i

overenskomsten, som hvis eleven havde forsat i den almindelige ansættelse. Arbejdsgiveren betaler feriepenge

og pension i hele uddannelsesforløbet. Der betales ikke tillæg i skoleperioderne.

Overenskomstbestemmelserne har som forudsætning, at virksomheden har mulighed for at modtage den

særlige refusionssats fra AER for den pågældende voksenlærling, og at denne sats ikke reduceres eller bortfalder.

Såfremt dette sker, bortfalder nærværende paragraf i sin helhed. Dog aflønnes påbegyndte voksenlærlingeforløb

efter nærværende bestemmelse i den resterende uddannelsestid.

Stk. 3.

Hvis voksenlærlingen fortsætter ansættelsesforholdet i virksomheden gælder, at uddannelsestiden ved særligt

tilrettelagte voksenlærlingeforløb medregnes i enhver henseende i henhold til overenskomstens anciennitetsbestemmelser.

På samme måde medregnes løn i optjeningen af ferie, feriepenge og pension.

§ 7. Tillæg i praktiktiden

Stk. 1.

Medarbejdere, der påbegynder et særligt tilrettelagt voksenlærlingeforløb for personer over 25 år, får i praktiktiden

samme tillæg som medarbejdere, der arbejder på tilsvarende arbejdsområder.

Stk. 2.

For ungdomselever betales 90% af de arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

Ved aftalt overarbejde betales tillæg, jf. § 6. Diverse tillæg, i brancheoverenskomsten.

§ 8. Ferie

Eleverne er omfattet af Ferielovens bestemmelser samt Erhvervsuddannelseslovens særbestemmelser om

elevens ferie.

§ 9. Sygdom og tilskadekomst

Elevernes forhold under sygdom og tilskadekomst er de samme, som er fastsat i brancheoverenskomstens

bestemmelser.

§ 10. Ikrafttræden og ophør

Nærværende aftale træder i kraft den 1. marts 2004 og kan tidligst opsiges til ophør sammen med brancheoverenskomsten.

Der tages forbehold for godkendelse af nærværende overenskomst i henhold til organisationernes bestemmelser.

16


17

København, den 26. februar 2004

Dansk Funktionærforbund Vagt- og Alarmbranchens

Sign.: Arbejdsgiverforening

For Vagt- og

Sikkerhedsfunktionærernes

Landssammenslutning

17


Protokollat om ferie

18

§ 1.

Fælles bestemmelser gældende for ansættelsesforhold omfattet af overenskomster mellem AHTS/foreninger

under AHTS og Dansk Funktionærforbund/afdelinger under Dansk Funktionærforbund.

Nærværende aftale er indgået i medfør af den ny Ferielov, som trådte i kraft 1. januar 2001.

Parterne er enige om, at for ansættelsesforhold omfattet af overenskomster mellem AHTS/foreninger under

AHTS og Dansk Funktionærforbund/afdelinger under Dansk Funktionærforbund gælder nedenstående fravigelser

fra Ferieloven. Fravigelserne træder i kraft ved underskriften. Overførsel af ferie kan derfor først finde

sted fra den 1. maj 2002.

§ 2. Fagretlig behandling

Tvistigheder, som måtte opstå som følge af denne aftale behandles fagretligt. Sager om brud på aftalen behandles

efter de herfor gældende regler, herunder i Arbejdsretten.

Parterne har således i forbindelse med Ferielovens § 4, stk. 3, aftalt, at tvistløsning i det fagretlige system

alene omhandler de aftalte fravigelser fra Ferieloven.

§ 3. Overførsel af ferie

Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres

til det følgende ferieår.

Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal den

afholdes. Se bilag B.

Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. Parterne anbefaler, at

den som bilag A optrykte aftale anvendes. Såfremt den optrykte aftale ikke anvendes (eks. At virksomheden

ønsker at bruge samme blanket for alle medarbejdergrupper), skal aftalen mindst indeholde samme punkter

som den optrykte aftale, som er godkendt af organisationerne.

Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af

orlov, er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden træffe aftale om, at ferien

overføres til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i

øvrigt. Aftalen indgås og feriedagene afholdes efter de samme regler som ovenfor.

Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, medmindre ferien

i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden.

§ 4. Ferie i hele uger

Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag

efter feriens afslutning.

§ 5. Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning

Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv ferielukning

og medarbejderen ønsker at genoptage arbejdet, kan han hvis muligt genoptage arbejdet og har så krav på at

få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden

med den kollektive ferielukning, betragtes ferie som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie,

som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af

den oprindeligt varslede ferie, med mindre andet aftales.

§ 6. Udbetaling af ferietillæg

Ferietillæg, der udbetales til medarbejdere med løn under ferie, kan udbetales før ferien holdes, i så fald kan

18


det kræves modregnet ved fratræden i det omfang der er udbetalt ferietillæg for ikke afholdt ferie.

19

§ 7. Medarbejders fratræden

Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden alt ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse

for feriedage udover 25 i forbindelse med fratræden, af arbejdsgiver.

§ 8. Garanti

AHTA garanterer for al optjent feriegodtgørelse, herunder for overført ferie.

København, april 2002

For AHTS For Dansk Funktionærforbund

Sign.: Ulrik Damm Sign.: Villy Nielsen

19


20

Protokollat

om

LO/DA Oplysnings- og uddannelsesfonden

LO og DA er enige om, at LO/DA Uddannelsesfonden har udviklet sine aktivitetsområder således, at en mere

dækkende betegnelse fremover vil være LO/DA Oplysnings- og Uddannelsesfonden.

Til LO/DA Oplysnings- og Uddannelsesfonden opkræves på alle overenskomstområder, der hidtil har betalt

til LO/DA Uddannelsesfonden, 31 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1.

januar 2008.

Fondens midler fordeles således, da DA til disposition modtager ¼ af det samlede årlige provenu, og LO

modtager ¾ af det årlige provenu.

20

Similar magazines