20121_L211_som_fremsat

steenaj

20121_L211_som_fremsat

1. Indledning

Almindelige bemærkninger

Efter § 6, stk. 1, i indfødsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

422 af 7. juni 2004, kan dansk indfødsret erhverves ved naturalisation

i henhold til grundloven. Efter grundlovens § 44,

stk. 1, kan ingen udlænding få indfødsret uden ved lov.

Behandlingen af ansøgninger om dansk indfødsret ved naturalisation

i forbindelse med optagelse af personer på dette

lovforslag om indfødsrets meddelelse er sket dels i overensstemmelse

med retningslinjerne i cirkulæreskrivelse om naturalisation,

jf. cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006,

og dels i overensstemmelse med retningslinjerne i cirkulæreskrivelse

om naturalisation, jf. cirkulæreskrivelse nr. 61 af

22. september 2008. Optagelse på lovforslaget er endvidere

sket i overensstemmelse med FNs konvention af 30. august

1961 om begrænsning af statsløshed.

Regeringspartierne Socialdemokraterne, Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti har vedtaget et regeringsgrundlag,

hvorefter betingelserne for opnåelse af dansk indfødsret vil

blive ændret på flere områder.

Regeringen vil udmønte regeringsgrundlaget bl.a. i en ny aftale

om naturalisation med ændrede retningslinjer for opnåelse

af indfødsret.

Uanset kommende ændringer i retningslinjerne for opnåelse

af dansk indfødsret, fremsættes lovforslaget af hensyn til de

ansøgere, der er omfattet heraf.

2. Retningslinjerne i aftale om dansk indfødsret, jf. cirkulæreskrivelse

nr. 61 af 22. september 2008 og cirkulæreskrivelse

nr. 9 af 12. januar 2006.

De gældende retningslinjer fremgår af cirkulæreskrivelse nr.

61 af 22. september 2008 om naturalisation.

Cirkulæreskrivelsen trådte i kraft den 10. november 2008 og

gælder for behandlingen af ansøgninger om naturalisation

indgivet fra og med denne dato.

For ansøgninger indgivet inden den 10. november 2008 men

efter den 12. december 2005 finder bestemmelserne i cirkulæreskrivelse

nr. 9 af 12. januar 2006 anvendelse.

Af det samlede antal personer omfattet af lovforslaget er

683 personer blevet optaget på lovforslaget efter retningslinjerne

i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006, 1 person

er blevet optaget efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse

nr. 61 af 22. september 2008, og 1 person er optaget på lovforslaget

efter FNs konvention af 30. august 1961 om begrænsning

af statsløshed.

2.1 Generelle bestemmelser

8

Bemærkninger til lovforslaget

Ansøgere om dansk indfødsret kan optages på et lovforslag

om indfødsrets meddelelse, hvis de opfylder betingelser for

så vidt angår ophold, alder, afkald på hidtidigt statsborgerskab,

vandel, forfalden gæld til det offentlige, selvforsørgelse,

danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold

mv.

Optagelse er endvidere betinget af, at ansøgeren afgiver de

erklæringer på tro og love, som er nødvendige for Folketingets

behandling af ansøgningen. Der kan om disse erklæringer

henvises til cirkulæreskrivelsernes § 2, § 19, § 20.

Krav, der skal være opfyldt, for at en person kan optages på

et lovforslag om indfødsrets meddelelse, skal være opfyldt

frem til tidspunktet for lovforslagets vedtagelse.

Kravene om opholdsperiode og karenstid efter eventuel kriminalitet

skal være opfyldt ved udgangen af den måned,

hvor det pågældende lovforslag om indfødsrets meddelelse

forventes vedtaget.

Det er en forudsætning for optagelse på et lovforslag om

indfødsrets meddelelse, at ansøgeren er indforstået med at

give afkald på sit hidtidige statsborgerskab. Hvis ansøgeren

ikke automatisk mister sit hidtidige statsborgerskab ved naturalisationen,

stilles der krav om løsning fra det hidtidige

statsborgerskab som betingelse for erhvervelse af dansk

statsborgerskab. Kravet om løsning stilles dog ikke over for

personer med flygtningestatus her i landet eller over for personer

fra lande, hvor det erfaringsmæssigt er umuligt eller

forbundet med overordentlig store vanskeligheder at blive

løst. Det samme gælder, hvis en ansøger har fået afslag på

løsning, eller hvis det er dokumenteret, at den pågældende

har gjort et seriøst, men forgæves forsøg på at blive løst fra

sit hidtidige statsborgerskab.

Der henvises til cirkulæreskrivelsernes §§ 3 - 4.

2.2. Ophold

Det er som udgangspunkt en betingelse for optagelse på et

lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren har tidsubegrænset

opholdstilladelse og bopæl her i landet.

Ansøgeren skal som hovedregel have haft ophold i Danmark

i mindst 9 år.

For statsløse samt for personer med flygtningestatus kræves

dog 8 års ophold.

Lempeligere opholdskrav gælder endvidere for bl.a. nordiske

statsborgere, personer, der er gift med danske statsborgere,

personer, der er kommet hertil som børn og har fået

dansk uddannelse, og andre personer, der har fået en væsentlig

del af deres almindelige eller faglige uddannelse i

Danmark.

More magazines by this user
Similar magazines