20121_L211_som_fremsat

janujensen

20121_L211_som_fremsat

naturalisation. Det er dog en betingelse for optagelse på et

lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren har fast

bopæl her i landet, at ansøgning indgives ved det fyldte 18.

år og inden det fyldte 21. år, at ansøgeren har haft fast bopæl

i Danmark i 5 år umiddelbart forud for ansøgningens

indgivelse eller i 8 år i alt, at ansøgeren ikke er fundet skyldig

i nogen forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet

idømt fængselsstraf på 5 år eller derover for en strafbar

handling, og at ansøgeren altid har været statsløs. Det er

endvidere en betingelse for optagelse på et lovforslag om

indfødsrets meddelelse, at ansøgeren afgiver oplysninger på

tro og love om, at ansøgeren ikke er fundet skyldig i nogen

forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt

fængselsstraf på 5 år eller derover for en strafbar handling.

3.2. FN’s Børnekonvention

Danmark har endvidere tiltrådt FN’s konvention af 20. november

1989 om barnets rettigheder (FN’s Børnekonvention).

Ifølge FN’s Børnekonventions artikel 7, stk. 1, skal et barn

fra fødslen have ret til at opnå et statsborgerskab. Det følger

af konventionens artikel 7, stk. 2, at retten til statsborgerskab

skal sikres i overensstemmelse med deltagerstatens nationale

lovgivning og dennes forpligtelser ifølge de relevante

internationale instrumenter på dette område, især hvis

barnet ellers ville blive statsløs.

Herudover fremgår det af artikel 6, stk. 2, i Europarådets

konvention af 6. november 1997 om statsborgerret – som er

tiltrådt af Danmark i 2002 – at ifølge enhver kontraherende

stats nationale lovgivning erhverves indfødsret af børn, der

er født på den pågældende stats område, og som ikke ved

fødslen erhverver indfødsret i en anden stat. Indfødsretten

erhverves ved fødslen i henhold til lov eller efterfølgende af

børn, som er statsløse, efter ansøgning til den rette myndighed

fra eller på vegne af det pågældende barn efter de i den

kontraherende stats nationale lovgivning foreskrevne regler.

Det kan bestemmes, at ansøgning kun kan indgives af personer,

der har haft lovligt og fast ophold i det pågældende land

i en periode på højst fem år umiddelbart forud for indgivelse

af ansøgningen.

Danmark har ved ratifikationen af Europarådets Statsborgerretskonvention

forpligtet sig til ikke at stille yderligere betingelser

over for børn født statsløse i Danmark, der indgiver

ansøgning om statsborgerskab inden det fyldte 18. år, end de

betingelser, der fremgår af konventionen.

I overensstemmelse hermed kan ansøgere, der er født statsløse

i Danmark, optages på et lovforslag om indfødsrets

meddelelse uden at opfylde de almindelige betingelser for

naturalisation. Det er dog en betingelse for optagelse på et

lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgningen om

indfødsret indgives inden det fyldte 18. år, og at ansøgeren

har bopæl her i landet.

4. Lovforslagets indhold

10

Lovforslaget omfatter 685 personer.

Har ansøgeren børn under 18 år, bliver disse i medfør af indfødsretslovens

§ 6, stk. 2, jf. § 5, stk. 1, naturaliseret sammen

med ansøgeren, medmindre det i lovteksten udtrykkeligt

er bestemt, at barnet ikke skal være omfattet af ansøgerens

erhvervelse af indfødsret.

Det er en forudsætning for barnets naturalisation, at det er

ugift og bosat her i riget. Desuden skal ansøgeren have del i

forældremyndigheden over barnet.

Det skønnes, at ca. 380 børn under 18 år med lovforslagets

gennemførelse vil få dansk indfødsret sammen med deres

forældre.

Af det samlede antal personer omfattet af lovforslaget er følgende

person optaget på lovforslaget efter FNs konvention

af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed: lb.nr. 16.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

(uden betingelse)

Ad § 1

1) Taim Saad Abdalla, født 2012 i Danmark.

2) Ahmad Abdallah, født 1964 i Syrien.

3) Doulama Kassem Abdel Wahed, født 1971 i Libanon.

4) Maliha Abdelkarim, født 1955 i Afghanistan.

5) Ramzia Hussain Abdi, født 1974 i Irak.

6) Hodan Abdulkadir Abdikarim, født 1983 i Somalia.

7) Fartun Abdirahman, født 1990 i Somalia.

8) Nahla Nasser Abdul Hadee, født 1985 i Kuwait. Ansøgeren

er statsborger i Irak.

9) Zakaria Abdul Rahim, født 1975 i Burma. Ansøgeren

er statsborger i Myanmar.

10) Abdallah Khomeini Abdul Rahman, født 2012 i

Danmark.

11) Ghassan Musa Abdulhadi, født 1955 i Irak.

12) Ahmed Ali Abdulla, født 1983 i Irak.

13) Benaz Abdullah Rahim, født 1971 i Irak.

14) Amir Yahya Abed, født 1957 i Irak.

15) Zohair Karim Jabour Abed-Ali, født 1954 i Irak.

16) Firas Jamal Abou El-Foul, født 1992 i Danmark.

17) Mohammad Massoud Abou-Hawach, født 1961 i Libanon.

18) Nazdar Ahmed Abu, født 1981 i Irak.

19) Haidar Abul Jamous, født 1982 i Irak.

20) Tym Allah Abu-Laban, født 1988 i Danmark.

21) Mohamed Hasan Adani, født 1967 i Somalia.

22) Abdulkadir Addo, født 1976 i Somalia.

23) Amal Mohamed Aden, født 1989 i Somalia.

24) Arivan Baker Ahmad, født 1983 i Irak.

25) Mirvat Nayef Ahmad, født 1975 i Libanon.

26) Mohammed Ahmad, født 2012 i Danmark.

27) Peyman Rasul Ahmad, født 1962 i Irak.

28) Abdol Mohammad Ahmadi, født 1970 i Afghanistan.

29) Leila Ahmadi, født 1979 i Afghanistan.

More magazines by this user
Similar magazines