Produktinformation - Uzin Utz AG

uzinutz

Produktinformation - Uzin Utz AG

PRODUKTINFORMATION

Hurtigcement

UZIN NC 190

Specialcement til fremstilling af hurtigt belægningsklare cementgulve

Anvendelse:

Hurtigt hærdende og tørrende cement der udvikler et højt

styrkeniveau. Efter blanding med vand og betonsand i en

tvangsblander, kan den jordfugtige mørtel stort set forarbejdes

som traditionel cement – dog med kortere forarbejdnings-

og ibrugtagningstider.

3 Blandes med betonsand 0 – 4 eller 0 – 8mm i forhold

1 : 4 og op til 1 : 6.

3 Kan anvendes som slidlag i fast kontakt med underlag

eller som flydende konstruktion på plastfolie. Også i

forbindelse med gulvvarme.

3 Forarbejdes og indsættes efter de samme retningslinier

der er gældende for traditionel cement.

3 Cementmørtel af NC 190 er hærdet, tørt og klar til topbelægning

indenfor 24 timer.

3 UZIN- NC 190 er et systemprodukt som kan anvendes

for sig selv eller sammen med ekstremt hurtige gulvspartelmasser,

fliseklæbere og fugemasser.

Produktet udvikler styrkeklasser ZE 20 til ZE 40 (iflg.

DIN 18 560) afhængig af blandingen med sand.

Produktfordele /egenskaber:

Hydraulisk hærdende specialcement med meget høj vandbindeevne.

Blandbar i tvangsblander og pumpbar som traditionelle

cementblandinger.

Indeholder: Specialcement, polyvinylacetat-copolymere og

additiver.

3 Hurtig hærdning

3 Hurtigt tørt og belægningsklar

3 Højt styrkeniveau

3 Spændingsfattigt

3 Til etablering af alle slags cementgulve

3 Kan anvendes i system

Tekniske Data:

Emballage: papirsække med 25 kg

Lagringsevne: tørt /mindst 6 måneder

Forbrug: 2,7 – 3,6 kg pr. m 2/cm

Vandtilsætning: se under „Forarbejdning”

Farve: mørkegrå

Temperaturkrav: over 5 °C i gulvet

Forarbejdningstid: 40 – 60 minutter*

Belastningsklar: efter ca. 3 – 5 timer*

Belægningsklar: efter ca. 24 timer*

*Ved 20 °C, normalbetingelser og 65 % RF.

UZIN | A Brand of Uzin Utz Group | Dieselstrasse 3 | D-89079 Ulm | Tel.: +49 (0)7 31 40 97-0 | Fax: +49 (0)7 31 40 97-2 14 | info@uzin-utz.com | www.uzin.com

Uzin salg og teknik DK | Herbert Riener | Nyvang Alle 10 | DK-2770 Kastrup | Tel: +45 32 52 11 62 | Fax: +45 32 52 11 27 | www.uzin.dk


UZIN NC 190

Forbehandling af underlag:

Ved udlægning af NC 190- slidlag i fast kontakt med et

underlag, skal dette være fast, revnefrit og rent. Lag med

tvivlsom vedhæftning fjernes. Eventuelle betænkeligheder

med underlagets generelle egnethed afklares med byggeledelsen

inden arbejdet påbegyndes.

Som hæftebro udføres svumning med 4 dele NC 190,

1 del PE 360 og lidt sand som børstes godt ud på underlaget.

Udlæg slidlagsmørtelen i den endnu våde svumning.

Ved udlægning i flydende konstruktion opsættes selvklæbende

skumstrimler med mindst 5 mm tykkelse langs

alle vægge, søjler og andre installationer. Pas på passende

højde, en flydende konstruktion må ikke være i fast kontakt

til nogen side. Derefter udlægges en plastfolie med stor

overlæg og opkant. Eventuel isolering, indbygning af

bevægelsesfuger, gulvvarme mm udføres efter almindeligt

gældende regler.

Anbefalede lagtykkelser:

Slidlag i fast kontakt: min. 2,5 cm

Udstøbning på plastfolie: min. 3,5 cm

Udstøbning på isolering: min. 4,5 cm

Overdækning gulvvarmeslanger: min. 4,5 cm

Forarbejdning:

1. Hurtigcementen blandes med betonsand og vand i

tvangsblander. Blandeforholdet NC 190/ betonsand kan

varieres efter det ønskede styrkeniveau. 1 : 6 for ZE 20,

1 : 5 for ZE 30 og 1 : 4 for ZE 40.

2. Den nødvendige vandmængde afhænger af sandets

vandindhold. Indstil mørtelen til en konsistens der er

jordfugtigt / plastisk men aldrig tyndere. Blandeeksempel

for ZE 30: 2 sække (50 kg) NC 190 + 250 kg

betonsand 0 – 8 mm (ca. 38 skovle) + 12 – 22 l vand –

afhængig af sandets vandindhold.

3. Bland kun en mængde der kan udlægges indenfor 40 –

60 minutter. Dette er særligt vigtigt ved anvendelse af

pumper til transport af mørtelen.

4. Udlægningen skal ske kontinuerligt pga. den hurtige

hærdning. Fordeling, nivellering og glitning skal ske i én

arbejdsgang.

5. Hurtigcementen er, under normale klimaforhold, indenfor

et døgn klar til belægning med stentøj eller tæpper.

Ved behov for efterspartling før lægning af tætte gulvbelægninger

anvendes f.eks. NC 172 eller NC 152. Husk

altid fugtmåling inden montering af linoleum, vinyl og

lignende tætte belægninger.

Forbrug:

Ved blandeforholdet 1 : 5/ca. 3 kg NC 190 m 2/cm.

Vigtige informationer:

3 Lagring skal ske i tørre omgivelser, helst uden hyppige

temperatursvingninger. NC 190 kan lagres i min 6

måneder. Sække der er åbnede tillukkes tæt og bruges

snarest.

3 Det allerbedste forarbejdningsklima er 15 – 25 °C og en

relativ luftfugtighed under 75 %. Lave temperaturer forlænger

og høje temperaturer forkorter hærde-/tørretiderne.

Høj luftfugtighed forsinker udtørringen.

3 NC 190 indeholder ingen korrosions fremmende bestanddele.

Bland ikke med andre cementtyper eller tilsætninger

ud over de nævnte.

3 Rør og kabler (bortset fra gulvvarme) må ikke faststøbes.

Fri bevægelighed kan sikres ved påsætning af

skumstrimler eller rør.

3 Overhold alle almindelige regler for udlægning af slidlag

og støbning af cementgulve. Dette gælder krav til

underlag, feltstørrelser, tilslutning til eksisterende lag,

etablering af ekspansionsfuger mm.

3 De nævnte blandeforhold gælder for betonsand

0 – 8 mm. Anvendes betonsand 0 – 4 mm skal sandmængden

reduceres (ca. 10 %) for at opnå de angivne

styrker. Bland altid en konsistens der er jordfugtigt men

som stadig giver god fortætning. Selv relativ faste blandinger

er nemme at bearbejde. For megen vand medfører

længere tørretid, større svind, mindre styrke og

tvivlsomme overflader.

3 Til blandingen anvendes bedst tvangsblander. For hurtig

og effektiv blanding bør blanderen ikke fyldes for

meget. I nødstilfælde kan blandingen også ske i frifaldsblandere

men dette forlænger blandetiden og forkorter

forarbejdningstiden.

Styrkeudvikling i N/mm 2:

Trykstyrke Bøjningtrækstyrke

Blandeforhold: 1:4 1:5 1:4 1:5

Efter 1 dag: 26 23 5,0 4,5

Efter 3 dage: 33 29 6,5 6,0

Efter 28 dage: 44 40 8,5 7,5

Sikkerhedsforskrifter:

Kode nr. 00-4(1993) PR nr. 711030

Lokalirriterende, indeholder cement.

Opbevares utilgængelig for børn. Undgå kontakt med hud

og øjne. Kommer stoffet i øjnene skylles grundigt med

vand. Ved gener søges straks læge. Brug egnede beskyttelseshandsker

og briller under arbejdet.

For yderligere informationer, ring venligst:

UZIN salg og teknik DK, telefon 32 52 11 62.

OBS! Ved indsættelsen af dette produkt skal bygge- og

gulvbelægningsbranchens normale retningslinier for konstruktioner,

konditioner og håndværksmæssig håndtering

respekteres.

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdnings-betingelserne på forhånd,

kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Ved tvivl bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser.

10.05 | MSL

More magazines by this user
Similar magazines