Anders Andreasen - AquaCircle

aquacircle.org

Anders Andreasen - AquaCircle

EuroSupport

BioMar Denmark

EuroSupport

BioMar Denmark

Fiskeopdræt i Recirkuleret vand

Produktion af ørreder ved lille friskvandsforsyning

• Recirkuleret vand – hvor meget?

• Gasser, som O 2 og CO 2 , hvad er de for

nogle størrelse?

• Hvor optræder gasserne – kan vi

kontrollere dem i forhold til fisken?

Eksempler med døgnmålinger fra Dambrug

Fiske foder påvirker (normalt negativt)

vandkvaliteten

1 kg

EcoLife 19 48 % protein

0,3-0,6 kg

Oxygen

Growth 49 %

45 %

0,03-0,05 kg

Ammoniak

9

Digestive system

8

0,2- 0,4 kg

Alkalinitet

0,35 – 0,8 kg

CO2

Ammoniak NH 3 er giftigt for fiskene

Oxygen i van d, mg/lit er

14

13

12

11

10

7

6

5

42%

Ø rre d o g ilt-n iv ea u er

Fe rskvan d

70 % M æ tni n g

1 00% M æt n ing

54 %

4

6 % 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 1 7 18 19 20

0,4 – 0,8 kg

Fæ kalier

T em p era tu r , ° C

70%

Ox ygen- nive au for økon omis k væ ks t

5 0 % u df o drin g

CO2 effekt på vækst hos laksesmolt

EuroSupport

BioMar Denmark

Nephrocalcinosis

91%

Fiskeopdræt i Recirkuleret vand

Produktion af ørreder ved lille friskvandsforsyning

Traditionel jorddam Intern recirkulating Model Dambrug Lukket system

Re. Pump i kanaler med biofilter Indendørs

Produktion per år 100 tons 100 tons 100 tons 100 tons

Foder per dag 15°C 384 kg foder 384 kg foder 320 kg foder 295 kg foder

Å-vand 200 l/sec. 35 l/sec.

Grundvand 15 l/sec. 2,5 l/sec.

Frisk vand/dag 4.055 l/kg foder 732 l/kg foder

Power consumption 350 kWh/day 180 kWh/day 250 kWh/day 750 kWh/day

Installed Power 15 kWh 11 kWh 17 kWh 50 kWh

Investment 2.500 dkk/t prod. 13.000 dkk/t prod. 18.000 dkk/t prod. 36.000 dkk/t prod.

7,45 336 €/t prod. 1.745 €/t prod. 2.416 €/t prod. 4.832 €/t prod.

Comment: Reduced growth due to Reduced growth due to Internal disease Various equipment

lack of oxygen disease from river to be controlled for cleaning the water

Control on Discharge Control on temperature

EuroSupport

BioMar Denmark

EuroSupport

BioMar Denmark

Technology well known Technology well known Getting better Getting better

2-8 hours response time 30 min resp. time 20 min resp. time 15 min resp. time

Have a Track Record a Good Track Record Lack of T. Record Lack of T. Record

failures commen (some very big) failures commen (some very big)

hard to finanace hard to finanace

Fiske foder påvirker (normalt negativt) vandkvaliteten

Ilt i vand, mg/liter

1 kg

EcoLife 19 48 % protein

0,3-0,6 kg

Oxygen

Growth 49 %

45 %

0,03-0,05 kg

Ammoniak

0,35 – 0,8 kg

CO2

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Digestive system

6 %

fraction (CO 2and

0,4 – 0,8 kg

H 2CO3)

Faeces

Area for carbon dioxide

0,2-0,4 kg

Alkalinity

pH og fri CO 2

Carbonate System - The distribution of carbon dioxide at different pH-values

Area for bicarbonate

(HCO3 - ) fraction

Area for carbonate

2-

(CO3 ) fraction

4 5 6 7 8 9 10 11 12

pH - Value CO2 12 °C HCO3- 12 °C

Højt CO 2 niveau hæmmer ørreders iltoptagelse

14

13

12

11

10

9

8

7

6

42%

5

7 0% Mæ tnin g

Ilt-niveauer i Ferskvand

54%

1 00 % Mæ tn ing

70%

Nor mal ilt-n iveau fo r ø kon omi sk væ kst

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Temperatur, °C

EuroSupport

BioMar Denmark

91%

1


Ilt i vand, mg/liter

Højt CO 2 niveau hæmmer ørreders iltoptagelse

14

13

12

11

10

9

8

7

6

42%

5

70 % Mæt nin g

Ilt-niveauer i Ferskvand

54%

10 0% M ætnin g

Bl ot 15 mg CO 2 /l resul tere i lavere ti lvæks t

70%

Normal ilt-n ive au f or økon omisk væ kst

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Temperatur, °C

EuroSupport

BioMar Denmark

Dansk Dambrug Length With Water dept

5 air-lift pc. 60 6 1,2 432 m3

Biomass in tons 5 air-lift Dansk Dambrug

6 9 Grad 12 Grad 15 Grad 18 Grad

Density 137 kg/m3 133 kg/m3 88 kg/m3 58 kg/m3 38 kg/m3

m3 296,5 t Fish 287,4 t Fish 189,2 t Fish 125,2 t Fish 81,5 t Fish

Feed/day Winterproduction Summerproduction

0,79% 0,99% 1,18% 1,30% 1,24%

m3 3502 kg E19 2858 kg E19

Rainbow Trout and Oxygen Levels

O2 demand 65,7 kg O2/hour 53,6 kg O2/hour

14 mg/l

2235 kg E19

41,91 kg O2/hour

1622 kg E19

30,4 kg O2/hour

1010 kg E19

18,9 kg O2/hour

12 mg/l

Production per year

1 00 % Sa tu rati on

10 mg/l 261 02 supply 1016 t/year 829 t/year 648 t/year 470 t/year 293 t/year

8 mg/l

0,9

6 mg/l Water O2 outlet flow for through chanels 0,45 kg O2/kg foder

4 mg/l m3 Growth 600 l/sec. 600 l/sec. 600 l/sec. 600 l/sec. 600 l/sec.

91%

EuroSupport

BioMar Denmark

EuroSupport137

kg/m3 133 kg/m3 88 kg/m3 58 kg/m3 38 kg/m3 EuroSupport

BioMar Denmark

BioMar Denmark

EuroSupport

BioMar Denmark

8,3 cm/sec. 8,3 cm/sec. 8,3 cm/sec. 8,3 cm/sec. 8,3 cm/sec.

6° C 9 °C 12 °C 15 ° C 18 °C

Ændret oxygenbehov, %

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

Ørreders oxygenbehov

Temperaturens indflydelse

Tem peratu rer over 15 °C

+ 3°C per

solskinsdag

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Temperaturændring, °C

Ilt

Fiske foder påvirker (normalt negativt) vandkvaliteten

Kvælstof

Fri CO2

Ammoniak

EuroSupport

BioMar Denmark

1 kg

EcoLife 19 48 % protein

0,3-0,6 kg

Oxygen

Vækst 49 %

45 %

0,03-0,05 kg

Ammoniak

0,35 – 0,8 kg

CO2

Masse

Fylde

Kg/l

ved 0°C

og 760

mm Hg

1,4295

1,2508

1,9780

0,7720

Digestive system CO2 18

17

16

15

6 %

14

0,4 – 0,8 kg

Faeces 13

CO2 , mg/ l

12

11

0,2-0,4 kg

Alkalinitet

CO2 measured Gl. Ørbæk Fish Farm

Åvand

Belufter

Dam uden belufter

Low pressur e

diffus or

10

03-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep

Gas karakteristika

correction t

°C

15

1,3549

1,1855

1,8748

0,7317

correction

P

mm Hg

760

1,4295

1,2508

1,9780

0,7720

Opløselig

hed

Nl/l ved

15°C

0,0342

0,0168

1,019

778

Munkbro Dambrug

Diffusitet

m2/s ved

11 °C

1,60 10-9

2,16 10-9

1,60 10-9

Henry

konstant

mg/l.mm

Hg

0,06650

0,02793

2,66000

16 kanaler for 8 l/sec.

Kegler for fækaliefæ lde, trommelfilter

dyb air-lift og lav tryksdiffusor

2


Iltmæt ning målt , %

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

EuroSupport

BioMar Denmark

Ilt mæt ni ng mål t, %

Efter dyb brønd

6 m 3 luft/min ved 6,5 kW

Udløb damme

Før lavtryks diffusor

1500 m 3

luft/time ved 5 kW

O 2 for lav FQ

Munkbro Dambrug

Vandflow: 350 l/s

Temperatur

Bio-Optimal START

0 kg 227 kg 235 kg 240 kg 243 kg

30%

6

09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

EuroSupport

BioMar Denmark

Munkbro Dambrug

30%

6

09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun

EuroSupport

BioMar Denmark

Efter dyb brønd

6 m 3 luft/min ved 6,5 kW

Udløb damme

Før lavtryks diffusor

1500 m 3 luft/time ved 5 kW

O2 for lav FQ

Vandflow: 350 l/s

Iltfo rbru g: 90 k g/dø gn

Bio-Optimal START

0 kg 227 kg 235 kg 240 kg 243 kg

Iltforbru g: 130 kg/d øg n

Temperatur

mg CO2/l

Iltstress

v/høj udfodring og høj temp

22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 02-jul 03-jul

CO2 efter afgasning CO2 efter fiskene

22

20

18

16

14

12

10

8

6

14

13

12

11

10

9

8

7

14

13

12

11

10

9

8

7

Iltmæt ning målt , %

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

EuroSupport

BioMar Denmark

Efter dyb brønd

6 m 3 luft/min ved 6,5 kW

Udløb damme

Før lavtryks diffusor

1500 m 3

luft/time ved 5 kW

O 2 for lav FQ

Munkbro Dambrug

Vandflow: 350 l/s

Temperatur

Bio-Optimal START

0 kg 227 kg 235 kg 240 kg 243 kg

Iltstress

v/høj udfodring og høj temp

30%

6

09-jun 10-jun 11-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun

EuroSupport

BioMar Denmark

EuroSupport

BioMar Denmark

Døgnmålinger på Ilt og CO 2

• Eksempel på udfodring af 240 kg Bio-Optimal START per

døgn. Udfodringen svarer til 2 % foder, hvor CO 2

belastningen er målt til maksimalt 12 mg CO2/l og

iltforbruget er målt til 90 kg O 2 per døgn.

• Der optræder iltmangel ved temperatur over 12,5 °C. Den

øgede aktivitet under iltstress resulterer i at iltforbruget

stiger til 130 kg O 2 /døgn (+ 45%)

• pH er målt til 7,3 og total ammonium til 3,6 mg/l (kl. 14.00).

Kritisk niveau er omkring 8 mg NH 4 -N/l. Det er derfor en

god ide enten at tilføre mere ilt til anlægget eller reducere

biomassen til de 12 tons (som anlægget er dimensioneret

til), så optimal udfodring kan fastholdes også ved høje

temperaturer.

14

13

12

11

10

9

8

7

3


Energi i Fod er,M J

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

EuroSupport

BioMar Denmark

Udnyttelse af foderenergien

Loss in Weight

Main tenan ce

Fa ece s

Urine

Growth

Heat

Movement

0,0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Foder Niveau

42 %

BioMar Foder tabel

48 %

En høj udfodring giver god

foderøkonomi

• Fodring af fisk i

kanaler frem for i jord

damme giver

forbedret udnyttelse af

foderet og sikrer øget

tilvækst

• Det er ret simpelt!

• Men! Fiskedræ ber i

Juli betyder tab af

vækst og øget

omkostninger. Fiskene

kan fø rst leveres 2

måneder senere.

EuroSupport

BioMar Denmark

Growthingram

350

300

250

200

150

100

50

0

Value of Growth

Growth 2006 and 2006 w/infectious disease

2,65 Dkk /kg

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OCT NOV

4

More magazines by this user
Similar magazines