(Microsoft PowerPoint - Opl\346g Forskningens dag.ppt) - Center for ...

tnu.dk

(Microsoft PowerPoint - Opl\346g Forskningens dag.ppt) - Center for ...

Forældretræningsprogrammer i

behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie

af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af

danske børn

Projekt leder: Anne-Mette Lange, klinisk psykolog

Projekt ansvarlig: Prof. Per Hove Thomsen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov


ADHD hos småbørn

Ofte symptomdebut i førskolealderen (Egger et al., 2006; Wolraich, 2006)

Prevalens rater tilsvarende ældre børn 2-5 %

(Lavigne et al., 1996; Egger & Angold, 2006)

Mulig forøget sværhedsgrad og mere kompliceret hos yngre børn

(Posner et al, 2007)

Symptom kronicitet i ~75-85 % af børn med tidlige symptomer

(Lahey et al., 2004)


Småbørn med ADHD

Komorbiditet 70% (PATS study, 2007)

Oppositionel

adfærdsforstyrrelse

52 %

Sprog og

kommunikationsforstyrrelser

24,7 %

Angst

14 %

Komorbiditet associeret med ringere prognose

(Hinshaw & Melnick 1995; Lynham, 1996)

DCD


Indvirkning af tidlig ADHD

Betydelig adfærdsmæssig, social og præ-faglig

funktionsnedsættelse

Forøget forældre stress

Negative relationer til

forældre og jævnaldrene

Hyppigere og

alvorligere skader

Dobbelt risiko for

skilsmisse hos forældre

Næsten 90% vurderet som ikke tilpassede teenagers på trods af

reduktion i ADHD symptomer (Lahey et al., 2007)

(DuPaul et al., 2001; Lahey et al., 1998; Pelham 2008; PATS study, 2007; Wymbs et al., 2008;

Coghill et al., 2008)


Samfundsomkostninger

Forøgede udgifter indenfor:

Sundhed Social

Uddannelse

Børn med ADHD

7 x børn med adfærdsproblemer

11 x normale børn (Hakaart-van Roijen, 2007)


=> Stort socialt budskab

Tidlig intervention for småbørn med ADHD er af central

betydning for samfundet

Udvikling af effektive behandlingstilbud for småbørn med ADHD

er en kerneopgave for dansk børnepsykiatri


Behandling af ADHD hos småbørn

Medikamentel behandling er ikke optimal (PATS publikationer, 2007)

Methylphenidat ikke godkendt til børn under 6 år (Lægemiddelstyrelsen)


Kliniske retningslinjer

Der er bred enighed om at psykosocial

behandling skal tilbydes som første valgs

behandling for småbørn med ADHD

NICE GUIDELINES:

Tilbyde forældre til førskolebørn

henvisning til et forældre/edukationsprogram

som førstevalgs-behandling.

Specialist ADHD teams bør sikre alders

specifikke behandlingsprogrammer.

(NICE clinical guideline 72 (2008))

PATS

Kollins & Greenhill, 2006

AACAP

Practice Parameters

(Plizka, 2007)

NICE

Guidelines

2008

European Guidelines

Taylor et al. 2004

Danske retningslinjer

Thomsen et al., 2008


Dansk børnepsykiatri

Evidensbaserede psykosociale interventioner for småbørn med

ADHD er ikke tilgængelige, udviklede, implementerede, eller

undersøgt i dansk børnepsykiatri.


Rationale for studiet

Alle børn med ADHD bør tilbydes en evidensbaseret behandling

Der er et kritisk behov for dansk børnepsykiatri at tilbyde

evidensbaserede forældreprogrammer til små børn med ADHD

Vigtigt at vise, at programmer kan tilpasses en dansk kontekst på

måder der er acceptable og implementerbare.


Hvilket forældretræningsprogram?

En række generiske FT programmer har vist god effekt ift. små

børn med adfærdsproblemer

New Forest Parenting Programme NFPP (Sonuga-Barke et al.,

2001) er det eneste program specifikt udviklet til småbørn med

ADHD

Det eneste studie der mødte NICE kriterier i review (2008) af FT

programmer for små børn med ADHD

Det eneste RCT studie, der har vist effekt hos børn med formel

ADHD diagnose (Ghuman et al. Review, 2008)

NFPP afprøves aktuelt i NYC i en ’head to head trial’ med et

generisk FT program (Abikoff et al., research in progress)


NFPP: Effekt

Sonuga-barke et. al (2001) RCT community sample (højt

specialiseret personale). ES .87 (53% normalisation)

Sonuga Barke et. al (2004) (ikke specialiseret personale) ES .27

(normalisation 32%)

Thompson et al (2009). RCT ES 1.92 ADHD (normalisation 40%),

ES .71 ODD. Solo Play ES. .55

Alle undersøgelser foretaget af oprindelige forskere: Efficacy

research


Oversættelse og tilpasning:

Effectiveness

Evidensbaserede terapier typisk udviklet af forskere fra US/UK

Uklart hvor passende de er udenfor denne kontekst

Behov for at udvide outcome research og udvikle modeller, der

passer til nye kontekst (Weisz & Kazdin, 2010)

Men den slags studier er massivt underrepræsenteret i

forskningslitteraturen (Kazak et al., 2010)


Mål med effektivitetsstudie

Transportere evidensbaseret behandling til ny kontekst.

Udvide evidensbasen for NFPP

Bidrage til viden om, hvor robust NFPP er

Essentiel videnskabelig og klinisk betydning før behandling

dissemineres i stor skala


Internationalt konsulent-team

Prof. Edmund Sonuga-Barke, Professor of Psychology

Dr Margaret Thompson, Clinical Reader, Consultant Child

Psychiatrist

Ms Cathy Laver-Bradbury, Consultant Nurse Specialist

Prof. David Daley, Professor of Psychological Intervention and

Behaviour Change, University of Nottingham


Specifikke mål

• i) At undersøge effektiviteten af NFPP i behandlingen af små

børn med ADHD sammenlignet med en venteliste kontrol gruppe

dansk børnepsykiatri

• ii) Undersøge stabiliteten af NFPP intervention ved 6 måneders

follow-up

• iii) Undersøge behandlings fidelity i implementeringen af NFPP

• iv) Undersøge effekten af NFPP på barnets neuropsykologiske

funktioner (bolt-on neuropsychological study).

• v) Undersøge moderators of outcome, inkl. Treatment fidelity,

ADHD komorbiditet, neuropsykologiske faktorer.

• vi) Undersøge accepten og implementerbarheden af NFPP ved

at undersøge behandleres og deltageres udsagn


En multicenter undersøgelse

To almene børnepsykiatriske småbørnsafsnit i Danmark

Risskov Glostrup


Design

Et randomiseret kontrolleret multicenter effektivitetsstudie med to

betingelser:

1 2

NFPP behandling

8 ugers varighed

Outcome measures indhentes på tre tidspunkter

T1: Før randomisering

T2: Efter 8 ugers behandling/venteliste

T3: Efter 6 måneder

Venteliste


Deltagere

200 børn (3-6 år) henvist til alment småbørnsafsnit og deres

forældre rekrutteres fra Risskov og Glostrup.

Kriterier:

Inklusion ADHD diagnose

Dansk som primært sprog

Forældre har tid til at deltage

Eksklusion Nedsat intelligens (IQ < 80), ASD, CD (uden

ADHD), svær impressiv dysfasi, svær social

belastning/psykiatrisk forstyrrelse hos forældre,

barn i anden behandling for ADHD


Screenings- og udredningsprocedure

1

1

2

1. Stadie

Alle nye henvisninger modtager standard visitation

Indikation på nedsat intelligens, svær social belastning/psykiatrisk

forstyrrelse hos forældre overføres til standard udredning

2. Stadie

Potentielle henvisninger screenes for ADHD symptomer med

førskole ADHD rating scale.

3


Udredningsprocedure fortsat -

3. Stadie: Børn med positiv ADHD score modtager struktureret

diagnostic udredning. Diagnostiske ADHD kriterier identificeres af

trænet rater/e

Forældre udfylder inventory der dækker demografiske og

psykiatriske forhold

Forældre til 200 børn der møder forskningskriterier inviteres til at

deltage i studiet.

Yderligere baseline measures administreres

Ekskluderede børn overføres til standard udredning/behandling i

småbørnsteam.


100 deltagere

8 ugers NFPP

T

T2: vurdering

post behandling

T3: follow-up vurdering

Efgter 6 måneder

Inklusionskriterier

opfyldt

Alle henvisninger til

småbørnsteam

Screening og udredning

for ADHD

T1: Administrere

baseline measures

Randomisering af

200 deltagere

100 deltagere

8 ugers venteliste

T2: vurdering efter

8 ugers venteliste

T3: follow-up vurdering

efter 6 måneder

Eksklusionskriterier

Standard udredning

og behandling


Primært outcome

ADHD symptomer


Sekundære outcome

Emotionsregulering

Forældre-barn interaktion

Forældrekompetencer

Neuropsykologiske funktioner

Barns livskvalitet


Tilpasning af NFPP til dansk

børnepsykiatri

Dansk optageområde og hjemmebesøg som

angivet I NFPP manual

Hjemmebesøg ikke standard klinisk praksis

For at optimere accepten af NFPP i dansk børnepsykiatri

foretages ændringer i manual:

2 sessioner tilbydes i hjemmet (med barn til stede)

Øvrige 6 sessioner tilbydes i klinikken i specielt indrettede familiebehandlingsrum.

Indholdet af manual ellers uændret.


Behandlingsteam

1 BehandlingsTeam i hvert center

2-3 uddannede NFPP behandlere

Supervision gennem hele projektet ved dansk supervisor

Supervisor er certificeret NFPP supervisor før projekt start

Supervisor supervision via Skype hver 14. dag ved Dr Thompson

and Ms Laver-Bradbury


Se poster for visuel oversigt over alle studiets komponenter


TAK

More magazines by this user
Similar magazines