GELLERUP - EN BYDEL I ÅRHUS - Brabrand Boligforening

filer.aarhuskommune.dk

GELLERUP - EN BYDEL I ÅRHUS - Brabrand Boligforening

GELLERUP - EN BYDEL I ÅRHUS

Fra monofunktionelt boligområde til attraktiv multifunktionel bydel

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

Samt konsulenter

Steen Søgaard, Projektleder for Byen i balance i Vejle

AplusB ved Rie Øhlenslchlæger

Berg & Braae ved Ellen Braae, Lektor ved Arkitektskolen i Århus

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN


Forside illustration

Det grønne hjerte i bebyggelsens midte er

en hybrid af bygning og landskab. Under


arbejdspladser og kulturinstitutioner. Her er


her kan man fra tagterrasser beskue landskabet

og aktiviteterne. Mod øst er hældningerne

skabt gennem terrænbearbejdning. Her kan

bakkerne optage overskudsjorden fra byggerietbydelsstadion og sportshal.


sommer og vinter.


Indhold

Indledning

Dispositionsplanens hovedgreb

Hovedgrebet

Bebyggelsesstruktur

Landskabsstruktur

Infrastruktur

Belysning


Udviklingsplan

Helhedsperspektivet

Miljøperspektivet


Udviklingsplanens delområder

Landskabsløberen


Alfarvej og uddannelsesstrøget

Vores kvarterer

Toveshøj: Haveby på højkant
Erhverv og uddannelsesparken


Økonomi

Udvidet økonomibetragtning

Overordnet økonomi

Økonomien i de bærende elementer

Udviklingsplan: Samlet budget

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN


s.3

s.3

s.4

s.4

s.5

s.5

s.6
s.9s.11


s.13

s.13

s.13

s.14

s.14

s.14

s.15

s.16

s.16

s.16

s.16

s.17s.19


1


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XNpolitiske dagsordener og skiftende arkitektoniske paradigmer.

--


minder den os om alle de andre modernistiske blokbebyggelser.Fleksibel plan med klare visionerteret

udviklingsplan.

I projektforslaget visualiserer og kommunikerer vi projektet som et øjebliksbillede:


lerup.

Billedet taler sit eget klare sprog om bydelens status og fremtidsperspektiv. Vi

-I øjebliksbilledet har vi illustreret planen på én måde. Den består af en række delkom-


kan skrues op og ned for delkomponenterne. Planen vil stadig virke.

Bydelen som mennesker har lyst at bruge og bo i


tiltrække besøgende langvejs fra. Bazar Vest trækker allerede i dag gæster fra hele


nemføres

på en helt igennem bæredygtig måde.


I det videre arbejde med dispositionsplan og udviklingsplan skal vi have udviklet øje-

-

de sikre ‘her og nu’ indsatser. I samme runde skal der ske en viderebearbejdning af

-


Dispositionsplan

Tilst

Brabrand

Hasle

Motorvej

5 km

Åbyhøj

Århus C

6 km

tets

strategiske og helhedsorienterede momenter samt et


og funktionelt indhold.
Hovedgrebet består af følgende overordnede strukturer:

Landskabsløberen Alfarvej og uddannelsesstrøget Vores kvarterer

samt Erhvervs- og uddannelsesparken.

kringliggende

bydele og sammenbinder de vigtige funktioner internt i bebyg-


beboergrupper med hinanden og med områdets besøgende. De forskellige
RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

3


Bebyggelsesstruktur

Bebyggels rukt kt ktur ur Landskabsstruktur

Landskabsstruktu

andskabsstrukt kt ktur

Også i et miljømæssigt perspektiv er det den mest bære-for den fremtidige. Den eksisterende bebyggelse er stram

og markant i sit greb og rummer mange arkitektoniske

kvaliteter på såvel den nære som den store skala.

Men der er også nogle tydelige problemer i den nuværende

bebyggelse. Lad os udpege tre:

Mangel på hierarki og kompleksitet (at alle steder er lige


Mangel på variation og mangfoldighed (stort set

alle boliger er ens og uden råderum og kontakt med


Mangel på tæthed – og variation i tæthed (en bydel4RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XNved hjælp af to overordnede strategier: Ombygning af


eller opfylde nye krav til boligstandarder; Fortætning ognormalt kender fra andre typologier. Hertil kommer en langmuligheder for at lægge kælderplan sammen med stueplan

osv.

Vi berører udfordringer i projektforslaget, men mener

at fokus – i første omgang – bør være på den overordnede

skala.

f
Vi bringer de landskabelige kvaliteter helt hen til


by- og landskabsstrøg. Her er der højt til himlen og langt til

horisonten.

der udspiller sig på hvert sit hierarki i bebyggelsen:

Havelandskabet, Kvarterslandskabet og Bylandskabet.

Havelandskabet -


i de nærmeste opgange. Her spiser man sin aftensmad


råderum i forhold til indretning. De mindre enheder og det

personlige råderum har erfaringsmæssigt en positiv effekt

på ejerskab og tilhørsforhold. Ved at udvikle Havelandska-


som ’Havespillet’ som vi har anvendt i lignende sammen-Kvarterslandskaberne udspændes over en række sam-

plantninger

og funktioner. Kvarterslandskaberne udvikles


kelte

kvarterer er i fokus.

Bylandskabet er det lange offentlige landskabsstrøg ud-


tens

udveksling mellem det lokale og det offentlige miljø.

Midt i planen udvider det store landskab sig til et bankende


og rekreative funktioner. Bylandskabet er præget af en åben

beplantning med store træer og høj gennemsigtighed.

Der er forskellige plejeniveauer rundt i planen - fra det me-


føre

og bedst trives ved at blive ladt i fred.kunne bruges på mange måder og af mange forskellige

mennesker. Og så skal det kunne gøres til ens eget - for


miljø med stor variation af oplevelser og udtryk over døg-Havelandskabet

Kvarterslandskabet

Bylandskabet


‘Vores aktive landskab’ er ikke udtryk for landskab på den gammeldags


Infrastruktur

Infrastrukturen skal ikke bare betragtes som

vejføringer og en måde at komme fra A til B.


sammen og er i sig selv et vigtigt byrum.


En grøn, en rød, en lilla og en sort.

Den grønne er de grønne kiler.

Den lilla infrastruktur er udtryk for hovedgrebets to bystrøg.

Og den røde

-


hinanden og inviterer andre nysgerrige på opdagelse i Århus’råderne.


omgang busforbindelser ind gennem bydelen.

Illustration: aktive infrastrukturer

Den sortemeste af døgnet. Vi ser en større gennemstrømning af men-
boere.


dalsvej som sammenhængende hovedfordelingsvej bibe-


skillerabatter i begge sider samt ensrettede fællesstier langs

begge vejsider.

-


med at vejen får et afslappet udtryk. Den brede midterrabat

vil have varierende funktioner. Det kan give mulighed for


kan anlægges støttepunkter for krydsende fodgængere og

haling.starter og slutter med tilslutning til hovedfordelingsvejnet-I Erhvervsparken og ved Alfarvej føres en del af parke-


parkeringszoner i direkte relation med bygningen og med

god rumlig kontakt til gademiljøet. Man gør på forskellig vis


Belysning

-


der tryghed og oplevelser.og aktiviteter.


lerup

og de omkringliggende bydele. Dele af lyssætningen
omkringliggende landskab oplyses.


omkring lystræer. Træerne belyses nedefra med lys i for-


der varierer over døgnet og året. Energien til lystræerne

ven

og lyssøjlerne får beplantningen til at virke let og gennemsigtig.


der.

I haverne anvendes lave lysenheder for at skabe intimitet

og for ikke at oplyse folk unødvendigt.
RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

5


-
Amina.


6

11

11

8

6

3

7kaffebaren for at hente en sodavand.


morgen.

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

9

4

5

10

2

1

10

1
-helt til Viby og markerne bag byen.-


Bazaren.


9

2


3


man kan kigge ud over byen i nye retninger. Nede i skolegården er der fyldt med børn. Nogle8

4 5
hellere hen og klatre på klatrevæggen.

7

Amina sidder foran Bydelshuset. Hun sidder og kigger med solen i ansigtet. Der er mange mennesker

og en masse små pavilloner. I nogle af dem er der værksteder og i andre små kiosker.

-Helt helt oppe på toppen af blokken sidder to mænd og drikker kaffe. De ser ud som om de


-


ud over altanen.

6og være med.

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN 7


Udviklingsplanen

Helhedsperspektivet


områdets fysiske udvikling sammenkædes med områdetsfordi udviklingsområderne hænger uløseligt sammen i en intern gensidig afhæn-

En indsats for at minimere den miljømæssige belastning i og fra området er nød-


miljømæssig ansvarlighed. Synergierne mellem de tre indsatsområder er mar-


Den drivende kraft i udvikling og gennemførelse af indsatserne er beboerne. En

overordnet temaplanlægning uden beboernes opbakning og aktive medvirken er

uhørt og urealistisk. Bydelen har gode muligheder for at sætte nye standarder

baseret

og anerkendende tilgang til boligområdet og dets aktører. Strategien be-


utvivlsomt udgøre et væsentligt element i sammenhængskraften bydelene imel-

der f.eks. mønter sig mod oprettelsen af et forum for venskabsfamilier på tværs af

de nuværende bydelsgrænser.

Miljøperspektivet


-


miljø.

Nationale og internationale krav om reduktion af miljøbelastningen vil forventeligtBygningsreglementets rammebestemmelser i forbindelse med renoveringer vil

-

-


Disse forventede stramninger og mere ambitiøse krav formuleret i den helhedsorienterede

udviklingsplan ses som positive delelementer i realiseringen af en

helhedsorienteret vision.


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

Indsatsen for at minimere miljøbelastningen kan prioriteres i overensstemmelse

med Byggepanelets Handlingsplan for en bæredygtig udvikling i byggeriet (Miljø-

-

fald den samlede bygningsmasse renoveres.

I forbindelse med renoveringer af bygningsmassen og etablering af nye strukturer

Lokal energiproduktion i forbindelse med renoveringer af bygningsmassen

Udviklingsplanen har fokus på at skabe rammer for og inspiration til det gode liv.


Toveshøj: M

friske tomater i det fælles væksthus til salaten. Herudearealer.

behovet for private biler ved f.eks. at indføre delebilsordninger. Bydelen udvikles


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN 9


Udviklingsplanens delområder

I det følgende beskrives planens mange

delområder. Beskrivelserne kommer om-

-


og miljømæssige aspekter.


og er derfor ikke lige indgående beskrevet. Nogle stederstyrende moment. Desuden kan beskrivelserne naturligvis

ikke betragtes som fuldstændige. De er introduktioner


helhedstanken kan komme til udfoldelse rundt omkring i

områderne.

C. TH. Sørensen


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

Landskabsløberen

Landskabsløberen ruller hele vejen ned gen-

branddalen

i syd.tensiveres

landskabsrummet.er man allerede ‘ude i naturen’. Landskabsløberen giver rigtig

mange boliger denne oplevelse. Det tilstræbes at bevare de


skal al ny beplantning ‘kunne spises’. Landskabsløberen gårnat og dag.


Toves Park
Vandrerhjemmet


-huse i Brabrand Boligforenings tidligere administrationsbygninger.

Uden for vandrerhjemmet krydser LandskabsløberenDet Grønne Hjerte

går fra landskabsløberen og ind på det modulerede gulv i

-

-

optimeret.

Silkeborgvej:

med det store ådalsforløb omkring Brabrand Søen. Man pas-

-til Brabrandsøen.


ygning og landskab - og sådan skal det også--

det med nye anvendelsesformer.

Fra terrasse bebyggelserne

som vender ind mod Det grønne hjerte,

kan man følge årstidernes skiften. At gå ind i Det

grønne hjerte er som at entrere en kulisse som skifter

bagtæppe med årets gang.

-

-


fritids- og friluftslivet. Kroppen i bevægelse er omdrejningspunkt

for mange af aktiviteterne. Sundhedshuset inddrages i forhold til

lige

fysiske udfoldelser.

-


-
RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

11


Alfarvej og uddannelsesstrøget

Helhedsplanens bygade er udviklet til toomkringliggende bydele.


menhængen

med de omkringliggende bydele og udgør en

adkomstvej for erhvervs- og uddannelsesmiljøerne ved

Ringvejen.

Alfarvej udspændes mellem de to ankerpunkter Bazar Vest


turportalen

til Bazar Vest.


trapper og ramper. I den sydlige og nordlige ende fungerertale om varetilkørsel og ‘kiss’n ride’. Midt på Alfarvej føres

biler under niveau. Her er mulighed for parkering i mindre

-


og direkte kontakt til gademiljøet ovenover.


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

-mellem offentlig og privat udviskes.

Kulturtorvet:

der sammen med den nuværende Centerbygning udgør


De eksisterende bygninger og funktioner bevares i stor


for både rumlig kvalitet og byliv. Nye og gamle institutioner

skaber et levende spændingsfelt befolket af både beboere og

gæster. På torvet mellem institutionerne mødes forskelligeen multikulturel byportal. Nordgårdskolen omdannes til

Kulturtorvets bymiljø.

Bjergkæden: Nord for Kulturtorvet ændrer Alfarvej karakter.
Her er en rig variation af arkitektoniske udtryk.


hvis værksteder og aktiviteter er åbne for alle. På de øvre


sigt

over hele Århus. Stueetagen i de eksisterende blokkeigennem en række ‘slugter’ i den nye bebyggelse.

Bydelshuset og Bydelstorvet:


som en markant bjergtop. Bydelshuset fungerer både

visuelt og funktionelt som et pejlemærke i bydelen. Huset


til Foreningernes Hus og Folkekøkkenet. Desuden bor


kigge forbi den permanente udstilling og holde sig ajourbebyggelsen.

Ruderatet: Nord for Bydelshuset fortsætter Alfarvej gen-


bazar skaber et unikt miljø. Her er intensiteten høj. Det ermarkeder og Bydelshus på skiftende tidspunkterPå toppen af bjergkammen nydes udsigten over byen

og ned på gaden.

de mange små håndværkerværksteder. Håndværkernes

skellige

håndværkstraditioner og kulturer.

De nederste etager i den nærmeste blok er konverteret og

-Bazarbroen og Bazar Vest:på tværs af vejen. Men broen er ikke nogen almindelig‘springer’ så at sige over vejen og lander ved Bazar Vest.

tiativet

og iværksætterånden mulighed for at udfolde sig og

prøve kræfter med markedet. Er du syerske eller snedker el-
bejdspladser. Ved udbygningen er den miljømæssige dimen-
også energimæssigt.Bydelsskolen: Uddannelses- og erhvervsstrøget skaber en


Områdets nye bydelsskole ligger som en bro over Ringvejen

og forbinder de to bydele. Her går børn fra både Hans Broges


ikke svært ved at tiltrække elever. Den har nemlig en sær--


virksomheder. Uddannelsesstrøget: På den anden side af


forskellige uddannelsesinstitutioner ligger side om side. Her

-er det nemt at komme til og fra. Som på Alfarvej er arkitekturen

åben i gadeplan og institutionernes foyerer er udadv-der tegner motivet.

Sivegaden: Vest for Bydelshuset bliver Uddannelsesstrøget

til en sivegade. Bymiljøet smelter sammen med de omkringliggende

beboelseskvarterer. Langs gaden er bygningsmas-


ikke gavle som i dag.

Døgneren: Strøgets østlige anker er letbanestoppet ved Si-


beboere fra de omkringliggende områder. Ved letbanestop-man kommer sent fra arbejde.


Vores kvarterer

Som en farverig palette bag de markante

tioner.

Her har beboerne mulighed for at forholde sig til sine

naboer og genkende deres kvarterer som en del af en større
mennesker. Der er en aktiv udveksling mellem de forskel-ved at skabe tilhørsforhold og mødesteder.

-
overskrifter. Disse rammer podes med lokale mødesteder ogspirende programmer.


-


Rotzler Krebs


Toveshøj: Haveby på højkantmuligheder i baghaven. Her kan man bo i store og småjorden eller oppe på taget. Man kan også bo i ejerbolig eller


livet.
-


børnefamilien beboer én etage og bedsteforældrene en an--


efterkomme forskellige krav og ønsker som de forskellige etniske

grupperinger har i forhold til en attraktiv ældrebolig.


I forbindelse med ombygning sker samtidig energirenovering

og sikring af bedre indeklima. I lunden ved Hasle Bakkertil mindre bassiner i kvarteret til brug for vanding af kvarterets


grundlag for beboernes fritid. Pensionister og hjemmegående


enten kan bruges privat eller sælges på basaren. Man kanlokalt dyrkede afgrøder.

i bunden skabes en blomstereng. Vandrender kan fungereTransformationen og energirenoveringen tjener sig delvist

ind enten gennem brug af en ESCO-model eller via


på tagene og salg af en del af lejlighederne medførertil plejeboliger skaber grundlag for lokale SOSU-jobs.

Væksthusene og haverne skaber mulighed for at supplere

husholdningsøkonomien med afgrøder til salg eller eget

brug.


Ruderatet er bydelens særlige sted for unge. Vel at mærke
i kortere eller længere perioder i området. Der kan ud-


hvori den unge forpligtiger sig til at stå til rådighed som

rådet.

Som ‘betaling’ får de unge en billig bolig med gratis

internetadgang.


under hensyn til andre beboere. Samtidig indrettes der


-


De unge tilbydes ‘uddannelse’ i anerkendende og


områdets institutioner og foreningsliv. Uddannelsen giverferieperioder sammen med foreningslivet og som støtte forHjerte.
gennem asfalten er et fantastisk smukt syn.


som ambassadører for miljøindsatsen. I tilknytning til hoved-

-


-
kan fortælle om bydelens udvikling til miljøeksempelbydel i

Århus Kommune.

Unge er generelt storforbrugere af kultur og er aktive i by-RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

13


Skovbrynet - seniorkvarteret

Skovbrynet er bydelens stille og rolige del - primært indrettet

til ældre men egner sig også til børnefamilier. I smørhullet

mellem de omdannede blokke og de nye tætlav klyngehuse
bosætte sig i området.

nedrivning.


fælles gårdhave og med egen privat have med udsigt og optimale

solforhold. De kan sammenlignes med Kingohusene

Brabrand endnu mere ved at nedbryde de yderste blokke


ikke boligerne samme beskyttede rum mod Sigridsvej.

I klyngehusene bor ældre som stadig kan klare sig med mini-


Her kan man dyrke sit eget individuelle liv og på samme tid

indgå i et fællesskab. Der er altid en at dele avisen og slad-


dig

mødes med sine gamle naboer.

Skovbrynets planter giver kropslig skala til området. Det er


farvemæssige kvaliteter og hvis afgrøder kan benyttes i den
14

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN
En folkeskole spænder over Ringvejen og syr bydelen sammen med Åbyhøj.deres nye innovative tiltag fx jordrensende beplantninger og nye energikilder.

Erhverv og uddannelsesparken

-
ke beboere.


-

tiske

udsigt. Det skal selvfølgelig ske med respekt for det

-
der bygget én-tre etager med lejligheder. Alle ejerboliger har

egen tagterrasse og gennemlyste opholdsrum.irgrønne om foråret og sommeren. Om vinteren fryser de

næsten væk og er smukke i rimfrost. Pampasgræsser kan
samlingsøerne.

Søerne kan fungere som mindre skøjteområder

i vinterperioden.

Erhvervsområdet langs Ringvejen er Århus’ egen ECO-


1. Bygningshøjden stiger gradvist mod hjørnet af Ringvej--


bydelen inde bag en mur. De slanke tårne minder nærmest


stubbe på skovbunden. De enkelte bygninger er i sig selv

udstillingsmodeller for bæredygtigt byggeri og udgør en

eksempelsamling af høj arkitektonisk og æstetisk værdi.
i området. De kan bruges som medarbejderboliger til de

Der arbejdes i hele området med en ‘fra-grå-til-grøn’kontorarealer mm. opefter.de er integreret i bygningsvoluminerne. I stedet er der


Trapper til terræn

Have


kultur og erhverv

De eksisterende boligblokke som støder op til Alfarvej

-


de eksisterende lejligheder slås sammen til erhvervslokaler

i varierende størrelser.

Stueetagen tænkes primært som butikslokaler. Uden på

bygningen etableres der på- og tilbygninger som udvider

Der etableres trapper direkte til terræn fra erhvervs-

-


en bagside.

På taget etableres der nye erhvervslokaler med en fan-

stra

højde fortætter byrummet og giver Alfarvej en mere

urban karakter.


som forbindes ned til parkeringen og depoter under

Alfarvej. Parkeringsarealerne under Alfarvej tænkes


hvor kun opgangens brugere har adgang. Der

etableres gode visuelle og fysiske forbindelser mellem

parkeringsarealerne og Alfarvej.

Taghave


Erhverv

Erhverv

Butik

Butik

Depot

Terrasse


udbygges i stueetagen

Butik

Alfarvej

Eksisterende lejligheds inddeling


Diagram: Lejligheder i stueetagen udvides og omdannes til erhverv. Der etableres

terrasser på taget af udbygningerne.

Parkering

Lejlighed

Kontor

Tagterrasse

Kontor Lejlighed

Atrium

Kontor

Lejlighed


rækkehuse

De eksisterende blokke i Toveshøj ombygges efter to basis
-

langt mere bæredygtig. Omdannelsen af Toveshøj er et forsøg


le af villa- og tæt-lav typologiens kvaliteter.-

lig

råderet i indretning af lejligheder og have.lejligheder i to plan ved at slå de små ét værelses lejligheder

sammen med lejligheden ovenover.

Omdannelsen gennemføres i forbindelse med en energireno-


-


gå rundt i området - man besøger sin nabo ikke kun for at låne


er indrettet.

-


de kan indrettes som åbne ateliers eller med traditionel ruminddeling.

Man har på taget sin egen lille have eller tagterrasse.


og elevatorgange til husets gavl. Hermed opnås større beboelsesareal.

Man kommer til sin bolig fra svalegange på øst-


ikke fremstår lukkede og introverte.

Have

Lejlighed

Lejlighed

Lejlighed

Depot

men

til to-etagers lejligheder.

Taghus

To-etagers

lejlighed

To-etagers

lejlighed

Eksisterende lejligheds inddeling


Parkering


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN‘et-værelses lejlighder omdannes til to-etagers lejligheder.

Der etableres direkte udgang fra de nederste etager til have via udvendige

trapper.eksisterende trappekerner kan inddrages til beboelse.

15

Væksthus


Økonomi

Udviklingsplanens gennemførelse indebærer enorme


ombygninger af eksisterende bygningsanlæg og infrastruktur

samt nybyggeri. Denne del af økonomien er af os opgjort til

at ligge i størrelsesordenen 6 milliarder kroner. inkl. moms.renoveringssager og byggeprojekter.

Investeringer:

Renovering

Konvertering

Nybyggeri

Infrastruktur

Finansiering:Salg af arealer til nybyggeri (prisen herpå varierer stærkt i takt med konjunktur-

-


16

Byggeskader

Forbedring og opretning

Energirenovering


huse

Fra lejeboliger til ejerboliger

-


Erhvervsbyggeri

Ejerboliger

Institutioner

Uddannelsesinstitutioner


vandrerhjem

Hovedstrøgene


Vejomlægninger


Affaldssug

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

Udvidet økonomibetragtning

Ovenstående er imidlertid en alt for snæver økonomibetragtning. Ovenstående

‘traditionelle’ økonomier skal i videst muligt omfang kombineres med proaktiv


Det kunne f.eks. være:
Salg af lejeboliger til ejerboliger (hvor provenuet tilfalder


-
egen lejlighed og bag mindre erhvervsdrivende samt-


-


Iværksætterstøtte


Billig udlejning af erhvervslokaler


Finansieringsordninger via provenu fra energirenove-


Energirenoveringer (hvor driftsbesparelser er med til at


Støtte fra EU’s regionale udviklingsfond (til forskellige-


Overordnet økonomi

På det nuværende grundlag og med den aktuelle tidshorisont vil enhver økono-


-

-


Udviklingsplanens ’traditionelle’ økonomi kan på nuværende grundlag sammen-


Indtægter, Brabrand Boligforening

Udgifter, Brabrand Boligforening

Udgifter, offentlige

Udgifter, investorer

Samlet investering

Samlet byggeret

Samlet udbygningsmulighed

Eksisterende, som bevares/konverteres

Nybyggeri


af ganske betydelig omfang.

Økonomien i de bærende elementer

Projektets bærende elementer består i den helhedsorienterede løsning (herunder


et styrende element. Også de to bystrøg har afgørende betydning for planens


udformningen. Vi mener endvidere det er af afgørende betydning af få etableret

Det samme gælder det store antal af penthouselejligheder og det markante er-Nedenfor listes økonomi på dele af projektet. Der henvises til opstilling på modstående

side for samlet indblik i økonomien.

Det Grønne Hjerte (landskab,

konvertering og nybyggeri)

Bystrøg – Alfarvej og uddannelsesstrøget

Bydelshuset

Konvertering og energirenovering

af eksisterende bygningsmasse,

inkl. tilhørende

udearealer og fælleslokaler

Sum

Alle beløb er inkl. omkostninger og moms.

821.000.000

187.170.000

100.000.000

645.000.000

1.753.170.000

62.100.000

9.200.000

0

0

71.300.000

547 mio. kr.

1.990 mio. kr.

740 mio. kr.

3.200 mio. kr.

6.477 mio. kr.

166.000 m2

197.550 m2

104.200 m2

198.100 m2

758.900.000

177.970.000

100.000.000

645.000.000

1.681.870.000


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN 17


masser af beboere og en mangfoldig kultur.til.

Hermed lægges op til en stærk brobygning mellem områdets fysiske udvikling

og områdets sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling

fordi disse hænger uløseligt sammen. Tankegangen kan symbolsk beskrives som


energien i form af kommunikation-tid. De fysiske forandringer er omfattende og tidskrævende; men den beboer-


af økonomiske strukturer tager endnu længere tid. Erfaringer fra ind- og udland

--


tion

kommer til at spille en afgørende rolle.


-


-og synlige delmål

Indledende planlægningsarbejder:

toriske

og politiske plan. Herunder et konsensusforløb mellem opgavens hoved-


planer for opgavens gennemførelse.


kommunikationsmæssige infrastruktur og etablere et hensigtsmæssigt forum for

dialog mellem de mange interessenter. Der kan med fordel hentes inspiration i


mulighederne for at få virksomheder og kultur- og uddannelsesinstitutioner


de forskellige parter. Her skal man selvfølgelig ikke alene tage udgangspunkt i


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

forsøg med energirenovering og lejlighedssammenlægning på Bentesvej.

Synlige delresultater-


Hjerte samt forbedret busbetjening. Hvis konjunkturerne er hensigtsmæssige kan

udviklingen af arealerne langs Ringvejen ligeledes iværksættes.højst tjene som eksempler.-

osv.


sportshal. Det kan sammen med etablering af et stadion og et Bydelshus være

tilhørende lejlighedsomdannelse. Disse strategiske overvejelser bør indgå i den

videre bearbejdning af dispositionsplanen.

Kommunikation og ‘mulighedsrum’nistration og god kommunikation.

Kommunikation er i det hele taget en væsentlig del af vejen frem mod et stærkt

-


Det handler om alt fra at motivere de landsdækkende medier til at fortælle posi-


rygter i kunstnernetværk og blandt studerende.-at udviklingen kunne starter i zoner omkring fx Bydelshus og Kulturtorv og herfra sprede sig ud i

området.


(K): Kommunikation og organisation (F): Fysik (S): Social (M): Miljømæssig (Ø): Økonomisk

høj intensitet lav intensitet

RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

19


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN


RAMBØLL - metopos - CEBRA - gbl - 3XN

More magazines by this user
Similar magazines